BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL IX. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 4. szám tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET P. Wilfried Kowalik melki perjel homíliája Szent Márton ünnepén a pannonhalmi Bazilikában Kedves Testvérek! Az a történet, amelyben Szent Márton megfelezte köpenyét a koldussal, fiatal koromban érthetetlennek tûnt a számomra. Hiszen a végén mindkettejüknek csak fél köpenye maradt, hogy a hideg ellen védekezzenek s ez akkor is furcsa, ha a köpeny akkoriban valami takaróféleség volt. Végül aztán megértettem: a történet lényege a megosztásban, a rászorulóval való szolidaritás vállalásában rejlik. Késõbb további két szempont is világossá vált számomra. Ha találkozunk egy rászorulóval, akkor annak adnunk kell valamit. Ez a parancs nekünk, keresztényeknek egyértelmû és világos. Ám a katona és a koldus között valami több játszódott le, amely túlment a személyes cselekvés szintjén. A keresztény spiritualitásból nem szabad kizárnunk sem a politika, sem a társadalom, sem pedig a felebaráti felelõsségvállalás területeit. Ám ez az elmélet korántsem olyan egyértelmû, ahogy elsõ pillantásra tûnik. Hiszen mi köze a politikának a spiritualitáshoz? A szokásos klisék szerint a szent és a jámbor ember egy-két prominens kivételtõl eltekintve olyan valaki, aki visszavonultan él, és az Istennel való csendes kommunikációnak szenteli magát. A fuga mundi, a világból való menekülés témakörét sokkal könynyebben és szélesebb körben nyomon lehet követni a keresztény lelkiség történetében, mint a világért való felelõsségvállalás, valamint a politikai és társadalmi életbe való beavatkozás témáját. A Gaudium et spes címû konstitúcióban a II. Vatikáni Zsinat felhívja a figyelmet a megvallott hit és a mindennapi élet közötti hasadásra. Eltérnek az igazságtól azok, akik tudván, hogy nincs itt maradandó lakásunk, hanem a jövendõt keressük, elhanyagolják földi kötelességeiket. Egyben kritikával illeti a zsinat azoknak a magatartását is, akik teljességgel elmerülnek a földi teendõkben, s akik számára a vallásos életet pusztán istentiszteleti cselekményekbõl és bizonyos erkölcsi kötelességek teljesítésébõl áll. A mai ünnep mondanivalója lehet, hogy kritikus szemmel kell nézni, és ki kell javítani azokat a szélsõséges tendenciákat, amelyek Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. (Pilinszky János) Ezekkel a gondolatokkal kívánjuk a Bencés Hírlevél olvasóinak Szent Karácsony örömét és azt, hogy ez az öröm elkísérjen mindannyiunkat a most kezdődő új esztendőben is Karácsonyán Asztrik főapát és a szerkesztők SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Prézes Szinódus Pannonhalmán Bencés nevelõk találkozója Chilében Szent Márton ünnepe Pannonhalmán Beszélgetés Polgári Istvánnal Új könyvek és termékek Szent Mór Bencés Perjelség lett a Gyõri Rendház Az õsz Tihanyban Tiszaújfalui beszámoló 1

2 a hitéletet kizárólagosan a magánszférára szorítják. A keresztény élet nem korlátozódhat pusztán a privát élettérre, vagy az imádságra és meditálásra. A kereszténység önmagát árulná el, ha nem venné komolyan a világ iránti felelõsségét. Egyébként mindegyikünkre személyesen is áll: Jézust nem érdekli az általánosságokban kimúló, elméleti vagy poétikus szeretet. A szeretet számára nem szavakban, érzésekben vagy érzelmekben nyilatkozik meg. A szeretet Jézus számára elsõsorban az erõteljes, bátor tettet jelenti. Gyakorlati, ezért kifejezetten konkrét szeretetet vár el tõlünk. Ezért a szeretet mivoltát kutatva pontosabb válaszunk így hangzik: Jézus szerint a szeretet nem általános emberszeretet, hanem konkrétan felebaráti szeretet. Aki szeret, nem általánosságban véve szereti az embert, távolban, hanem felebarátját szereti, aki közel van hozzá, aki mellette él. A felebarát szeretetében igazolódik az istenszeretet, sõt éppen a felebarát szeretete istenszeretetünk egzakt fokmérõje. Az, hogy mennyire szeretem Istent, konkrétan abban mutatkozik meg, hogy mennyire szeretem a mellettem élõ embert. Ha az egyén és a közösség teljes mértékben rábízza magát Jézusra, akkor õ egész konkrét és új lehetõségeket tár fel és tesz lehetségessé számukra: olyan új tetteket kicsiben és nagyban, amelyek Krisztus követésében éppen ott kezdõdnek el, ahol senki más nem segít. Nem csak általánosságban, a társadalom megváltoztatására irányuló programokra van szükség, hanem konkrét tanúkra, konkrét tanúságtételre! Szent Márton példája arra tanít, hogy az istenszeretet és a felebaráti szeretet közös nevezõje az egoizmusunktól való elfordulásunk és az önátadás melletti elkötelezõdésünk. Csak ha nem önmagamnak élek, tudok egészen nyitott lenni Isten számára, és korlátlanul nyitni embertársaim felé, akiket Isten éppen annyira szeret, mint engem. Isten tehát akkor sem veszik el, amikor a felebaráti szeretetrõl van szó. Közvetlenül felelõs vagyok Isten elõtt, s ezt a felelõsségemet egyetlen ember sem veheti le rólam. Ám Isten a felebarátomban akar velem találkozni, s ott vár tõlem odaadást. Nem a felhõkbõl, de még csak nem is mindig a lelkiismeretembõl szól hozzám, hanem elsõsorban a felebarátomon keresztül: olyan felszólítás ez, amely sosem némul el, hanem hétköznapjaimban újra meg újra megszólít. Fordította: Konrád atya A KARÁCSONYI IDÕ LITURGIKUS RENDJE A PANNONHALMI BAZILIKÁBAN DECEMBER 24. HÉTFÕ Karácsony ünnepének meghirdetése, I. Vesperás Vigília Éjféli mise DECEMBER 25. KEDD KARÁCSONY 7.30 Laudes 8.00 Pásztorok miséje 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra Karácsony ünnepének II. Vesperása DECEMBER 26. SZERDA SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ 6.45 Vigília Laudes 9.00 Népénekes szentmise Konventmise Napközi imaóra Vesperás DECEMBER 27. CSÜTÖRTÖKTÕL 29. SZOMBATIG 7.00 Vigília Laudes 7.50 Konventmise (csütörtökön 18.40) továbbiakban hétköznapi rend 27-ÉN, SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPÉN 9.00 Boráldás igeliturgia keretében DECEMBER 30. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA vasárnapi rend DECEMBER 31. HÉTFÕ Év végi hálaadás az I. Vesperás keretében Vigília ezt követõen újévi köszöntõ JANUÁR 1. KEDD ÚJÉV, ISTENSZÜLÕ SZÛZ MÁRIA 7.30 Laudes 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra tól ig Szentségimádás Vesperás JANUÁR 2. SZERDÁTÓL szokásos napirend 2

3 PRÉZES SZINÓDUS PANNONHALMÁN A Bencés Konföderáció prézes-apátjait idén a Pannonhalmi Fõapátság látta vendégül szeptember 17. és 22. között az éves rendes szinódusuk alkalmából. A bencés rend mai felépítése konföderatív szerkezetû. Az önálló és egymástól független monostorok 1215 óta szövetségekbe tömörülnek, amelyeket kongregációnak nevezünk. A prézes-apátok e kongregációk vezetõi. A kongregációk szövetsége a Bencés Konföderáció, amelynek élén a római Szent Anzelm Apátság apátja, Notker Wolf prímás apát úr áll. Monostorunkba Notker Wolf prímás apát, a Szent Anzelm Apátság perjele és gazdasági vezetõje, a Szent Anzelm Egyetem rektora, továbbá 20 prézes-apát érkezett a világ minden tájáról, elsõsorban Európa, Észak- és Dél-Amerika különbözõ országaiból, hogy megbeszéljék a bencés közösségek aktuális közös dolgait. A vendégeink munkájuk mellett szerzetesközösségünk napirendjét élték, velünk együtt imádkoztak és étkeztek. A munkaülések mellett esténként különbözõ programokon vettek részt: találkoztak a fõmonostori konventtel, beszélgettek az ökumenikus kapcsolatokról Bölcskei Gusztáv református és Ittzés János evangélikus püspök urakkal, beszámolókat hallgattak meg a magyarországi férfi és nõi szerzetesrendek életérõl és a Szent Anzelm Egyetemhez affiliált Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola mûködésérõl. Csendesórát tartott osztályonként 2-2 prézes-apát a diákoknak, akik a közös imádságok mellett így is bekapcsolódhattak a bencés család képviselõinek ittlétébe. A vendégek egy napot kirándulásra szántak: a budai várat keresték fel, ahol a Nemzeti Galéria és az Országos Széchényi Könyvtár alkalmi kiállításainak megtekintése után a Város Misszió keretében vesperást imádkoztak a Mátyás templomban, majd találkoztak Erdõ Péter bíboros, érsek úrral. Az Egyház egységében megnyilvánuló sokszínûséget és gazdagságot tapasztalhattuk meg a Prézes Szinódus hetében Pannonhalmán. A szerk. 3

4 Örömmel tudatjuk, hogy Asztrik főapát úr az elmúlt időszakban két kitüntetést kapott. A Prima Primissima Alapítvány a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában PRIMA díjat adományozott Főapát úrnak. A pozsonyi székhelyű Martinengo Ferdinand Társaság pedig arany emlékérmet adományozott. A Társaság az Európa egységéért munkálkodókat tünteti ki, különös tekintettel a szlovák-magyar kapcsolatokra. Mindkét kitüntetéshez szeretettel gratulálunk. ÚGY TANÍTANI, AHOGY SZENT BENEDEK 1996-ban, amikor Pannonhalma alapításának évfordulóját ünnepeltük, a gimnázium is derekasan bekapcsolódott az ünnepségek szervezésébe. Az iskola számára az egyik legnagyobb esemény a Zánkán tartott bencés diáktalálkozó volt. A meghívottak listájának összeállítása során jöttünk rá arra, hogy nincs semmilyen központi nyilvántartás arról, hogy a világon hol vannak bencés iskolák. A bencés monostorokat számon tartják Rómában, 5 évente pontos katalógus jelenik meg a világ összes bencés monostoráról, a hozzájuk tartozó szerzetesekrõl, de ebbõl nem derül ki, hogy van-e iskolájuk. Zánkán született meg a gondolat, hogy össze kéne fogni a bencés iskolákat, és legalább valamilyen adatbázist kéne létrehozni. Ebbõl született a BENET Benedictine Educators Network. A 2. BENET helyszíne 2002-ben Sao Paulo volt, melynek a Pannonhalmáról alapított iskolánk adott otthont. Odó atyával akkor én képviseltem a magyarországi bencés iskolákat. Már akkor rácsodálkoztam, hogy a világ hány országában található bencés iskola. Pedig 2002-ben még csak néhányan sejtették, hogy hány bencés iskola lehet a világon! Amikor október 27-én, az õszi szünet elsõ napján Fidél atya elvitt a bécsi repülõtérre, hogy Chilébe utazzak, nem túl nagy lelkesedéssel szálltam ki az autóból. Ha Fõapát úr nem erõsített volna meg háromszor, hogy ott a helyem Santiago de Chilében a IV. BENET-en, nem indultam volna el. Utólag hálás vagyok Fõapát úrnak, hogy kitartott véleménye mellett. Bár Madridból megállás nélkül, 14 órán át repültem átkelve az óceánon, az amerikai õserdõn, majd az Andok káprázatos hegyein, amikor egyszer csak leszállt a gép és megérkeztem egy számomra teljesen ismeretlen világba, mégsem éreztem magam idegennek. Öt kontinens 23 országából kétszázan vettünk részt a bencés tanítók világtalálkozóján, és az a tény, hogy mindannyian bencés iskolából jöttünk, erõsebbnek bizonyult minden nyelvi, kulturális különbségnél. Bár a szavak szintjén nem ugyanazt a nyelvet beszéltük, mégis rögtön megértettük egymást. Senkinek se kellett magyarázni, miért kezdjük minden napunkat zsolozsmával, miért jövünk össze a nap közepén az Úr asztala körül megtörni a kenyeret, miért olvassuk közösen Isten igéjét és osztjuk meg egymással, hogyan szólított meg minket. Mindannyian az Ora, labora, lectio divina világából érkeztünk, és természetes volt, hogy a találkozó során is e szerint éltünk. Hihetetlen élmény volt felfedezni, hogy egymástól sok ezer kilométer távolságra élõ, egymást nem ismerõ férfiak és nõk, szerzetesek és világiak teljes természetességgel imádkoznak együtt, beszélgetnek 4

5 együtt azonos kihívásokról, feladatokról, egyszerûen azért, mert mindannyian bencés iskolában dolgoznak. Bár a külsõ körülmények egészen különbözõek lehetnek, a tanító-oktató-nevelõ munka ugyanazon feladat elé állít mindannyiunkat: a mindenkori jelenben vezetni a ránk bízottakat, hogy kibontakozzék bennük mindaz a szép és jó, amivel Isten születésükkor megajándékozta õket. A bencések magyarországi rendtörténetérõl éveken át csak úgy hallottam, hogy 1802-ben történelmi kényszer hatására, azért hogy létezni tudjunk, a Rendnek középiskolákat kellett vállalnia. Az iskolai munka megjelenése úgy került szóba, mint valami szégyellni való, sajnálatos esemény, amely az igazi szerzetes élettõl való távolmaradást hozta magával. Ezzel szemben hihetetlen bátorító tapasztalat volt azt látni, arról hallani beszámolókat, hogy az elmúlt években hány bencés iskolát alapítottak, bõvítettek, hogy hány és hány bencés közösség kötelezte el magát a tanítás mellett, hogy mekkora hatással vagyunk a társadalomra azáltal, hogy több mint 140 ezer diákot több mint 8 ezer tanár oktat a világ 32 országában. A távolabbi, szegény országokból többen voltak kénytelenek távol maradni, de idén elsõ alkalommal minden kontinens méltó módon képviselve volt. Fekete-Afrikából, a Fülöp-szigetekrõl és Sri Lankáról több bencés férfi és nõi szerzetes is jött, így a Harmadik világ kellõ súllyal képviseltette magát, hála a gazdagabb országokból származók adományainak és magasabb részvételi díjának. (Kongót Richárd testvér képviselte, Sri Lankát Titusz atya: Jót mulattam, amikor sárga druszámmal beszélgettem a szünetekben.) A konferencia jelmondata Úgy tanítani, ahogy Szent Benedek volt az elõadások és megbeszélések vezérfonala. Évek óta nem hallottam úgy beszélni embert a Reguláról, mint 1-2 világban élõ bencés oblátust, akik iskolai hétköznapjaikat élik a Regula szerint. A konferencia nagy elõadásai, a munkacsoportok megbeszélései elérhetõk lesznek a világhálón. Csak ezért felesleges elmenni Chilébe. Ami egy ilyen találkozón felejthetetlen és maradandó, az a beszélgetések, megosztások sokasága a szünetekben, az étkezések során vagy az esti programok alkalmával. Ösztönzõ és bátorító beszélgetések sokaságára nyílt lehetõség bencés és világi tanár kollégákkal. Kézzelfogható haszonról is beszámolhatok: egy angliai és egy ír bencés iskola is szívesen fogad pannonhalmi diákokat, az Egyesült Államokba pedig frissen érettségizett diákjainknak ajánlhatunk fel 1 éves tanulmányutat 1-1 bencés iskolában. Titusz atya 5

6 HAVAS SZENT MÁRTON ÜNNEP PANNONHALMÁN Szent Márton-nap a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban Tours-i Szent Mártont, a Pannonhalmi Főapátság védőszentjét és a melki (Ausztria) bencés apátság gimnáziumával fennálló testvériskolai kapcsolat 20 éves jubileumát ünnepelte a Pannonhalmi Bencés Gimnázium november én. A jubileum alkalmából 25 fős küldöttség érkezett a melki gimnáziumból P. Wilfried Kowalik perjel vezetésével. Az idei Szent Márton-nap mottója a következő volt: Láss! A hited meggyógyított. (Lk 18, 42). A látás volt az ünnep középpontjában: a biológiai (visszaadni egy ember látását) és a spirituális (meglátni a lényeget, a mélyére látni valaminek) látás egyaránt, ahogyan Szent Márton a ruhátlan koldusban felismerte Krisztust. Odafordult, meglátta és nekiadta fél köpenyét. Az idei Szent Márton-nap kiemelt témája Fekete-Afrika volt. A gimnázium diákjai Szent Márton nyomdokain haladva a Márton-napi programok bevételeit mindig valamilyen jótékony célra ajánlják fel: az összegyűlt pénzt idén az ünnep mottójának apropóján a Nyolc Boldogság Közösség által vezetett kabindai (Kongó) szemészeti klinika kapta. Hardi Richárd, a közösség tagja és a klinika orvosa is részt vett a hétvégi programokon. November 9-én, pénteken este az ő előadása nyitotta a Márton-napi programokat, amely során bemutatta az afrikai (szem)orvoslás mindennapjait. November 10-én, szombaton délután került sor a diákok a hagyományos Márton-napi bolhapiacára és árverésére. Ezt követően három afrikai országot három keresztény közösség képviselői mutattak be a diákoknak. Kongóról Hardi Richárd beszélt a fiúknak, Mozambikot a Szent Egyed Közösség tagjai mutatták be. Utóbbi ország sokáig a világ legszegényebb országa volt, évtizedekig polgárháború sújtotta, és a Szent Egyed Közösség hozta tető alá a békét a 90-es évek elején. Rajtuk kívül Magyarországon tanuló, szolgáló ghánai verbita szerzetesek beszéltek hazájukról, hétköznapjaikról, arról, miért is jöttek Magyarországra missziózni. Az előesti, ünnepi vesperáson a gimnázium valamennyi diákja és a vendégek is részt vettek a Bazilikában. A vesperás után a szokásos vacsora következett volna, a diákok azonban másképp döntöttek: lemondtak a péntek esti hivatalos étkezésükről és ennek árát is felajánlották a szemészeti klinika javára. Persze senki nem maradhatott éhesen, ezért este megnyíltak az osztálybüfék: a diákok különböző stílusú étkezési lehetőségeket kínáltak kopogó szemű társaiknak. Volt lacipecsenye, gyros, palacsintázó, pizzéria, a gimnázium tanárai és a bencés atyák is beszálltak őzpörkölttel, halászlével. A büfék bevétele természetesen az adomány összegét gyarapította. November 11-én 9 órakor Várszegi Asztrik főapát úr celebrálta az ünnepi szentmisét, amelyen P. Wilfried Kowarik mondta a szentbeszédet. A melki perjel úr a szolidaritást, a Szent Márton-i felebaráti szeretet állította homíliája középpontjába. Külön is kiemelte: 6

7 Jézus szerint a szeretet nem általános emberszeretet, hanem konkrétan felebaráti szeretet. Aki szeret, nem általánosságban véve, távolban szereti az embert, hanem a felebarátját szereti, aki közel van hozzá, aki mellette él. A szentmise végére elkezdett szállingózni a hó, és rövidesen fehér lepel borította Szent Márton hegyét. A liturgiát követően a gimnázium idősebb diákjai találkozhattak a melki perjel úrral, illetve az előző napi előadókkal, míg a fiatalabbak Szent Márton életéről hallgattak előadást. Az előadás után a gimnázium legfiatalabb diákjai köszöntötték a Pannonhalmi Főapátság jubiláló és nyugdíjas munkatársait, majd következett az ünnepi ebéd. Délután a sporté és a zenéé volt a főszerep: volt teremfoci-bajnokság, kosárlabda, tanári szkanderverseny; a Rox&Márton program keretében pedig a gimnázium amatőr zenekarai léptek fel. Közben tanári pókerbajnokság, később az Okosabb vagy, mint egy hetedikes? tanári vetélkedő színesítette a programot. A vacsoránál külön terítettek Márton nevű diákjaink részére, akik a Márton-asztalnál a gimnázium igazgatójával együtt ünnepi felszolgálásban részesültek. Este nyolc órától az autentikus afrikai népzenét játszó ghánai Sankofa zenekar vidám koncertjével zárult a program. A koncert után került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, amely minden várakozást felülmúlt: a két nap során , Ft gyűlt össze a kabindai szemészeti klinika javára. A Márton-napi vígasságokat a gimnázium lépcsőházában közösen elénekelt Immár a nap leáldozott kezdetű esti himnusz zárta. Polgári István A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREI November 17-én a Szentatya megerõsítette a 45 éves Dom Pietro Vittorelli atya Monte Cassino-i apáttá választását. Az új apát úr 1991-ben tette le elsõ fogadalmait és 1994-ben szentelték pappá. Megválasztása elõtt a Kasszinói Kongregáció novíciusmestere volt. Pietro apát úr Monte Cassino 191. apátja. A németországi Dinklage bencés nõvérei 12 évre apátnõvé választották Franziska Lukas nõvért. Elõdje 24 évig vezette a monostort. December 8-án avatta fel Vlk bíboros úr és Notker prímásapát úr a bencés nõvérek új monostorát Brevnovban. A nõvérek 89 év után térnek vissza Csehországba. Az induló közösséget három cseh és egy német nõvér alkotja. A nõvérek monostorát a férfimonostor melletti plébánia épületébõl alakították ki. ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Pintér Ambrus GYÕR Horváth Dori Tamás Tóth Konstantin eddigi munkakörei megtartása mellett plébános Gyõrasszonyfán és lelkész Tarjánpusztán perjel, magiszter, gimnáziumi és kollégiumi igazgató eddigi munkakörei megtartása mellett alperjel BAKONYBÉL Halmos Ábel perjel, magiszter, plébános, a Szent Adalbert Otthon igazgatója Nagy Lajos állandó diakónus megbízást kapott lelkipásztori asszisztensi feladatok ellátására Gyõrasszonyfán és Tarjánpusztán. 7

8 BESZÉLGETÉS POLGÁRI ISTVÁNNAL, A PANNONHALMI GIMNÁZIUM GAZDASÁGI VEZETÕJÉVEL Pár éve még diákként éltél Pannonhalmán, ma pedig már felelős beosztású személyként veszel részt az iskola életében. Hogyan éled meg ezt? Ez a diákból gimnáziumi munkatárssá válás nem ment nehezen: nem volt az olyan régen, hogy ide jártam, a tanárok jó része még emlékezett rám, nyitottan fogadtak és fiatal korom ellenére az elejétől kezdve elfogadnak. Személyesen az volt a legérdekesebb, hogy soha nem gondoltam arra, hogy valaha is Pannonhalmán fogok dolgozni. Az érettségi után nem maradt sok kapcsolatom az iskolával. Tavaly nyáron röpke két hét alatt döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy jövünk. Jó döntés volt! Mit jelent a gazdasági vezető munkakör az iskolában, ami előtted nem létezett? Miben látod feladataid súlypontjait? A gazdasági vezető munkakörének megjelenése egyértelműen azt az üzenetet hordozza, hogy a gimnázium gazdasági ügyei túlnőttek azon a szinten, hogy valaki vagy valakik egyéb oktatási-nevelési-adminisztratív munkáik mellett ezt átlássák és hatékonyan intézzék. Ez főállású szakembert kíván, sőt, közel másfél év után azt látom, hogy egy ember kevés is erre a feladatra! Feladataim elég szerteágazóak. Az iskola alapfeladataihoz kapcsolódóan sokat foglalkozom a diákok befizetéseivel, illetve az iskola napi működéséhez kapcsolódó pénzügyekkel. Egy teljes tanév kellett ahhoz, hogy lássam, hogyan is működik egy iskola. Nagy segítség volt, hogy bármilyen ügyben fordulhattam Antal atyához, aki általában tudta, hogy mi miért működik úgy a gimnáziumban. Az is sokat jelent, hogy a Főapátság gazdasági osztálya az iskola ügyeivel is foglalkozik, így számos adminisztratív terhet levesznek a vállamról. Az elmúlt év folyamán az iskolával kapcsolatos jogi ügyekben is némi jártasságot szereztem: alapítottunk egy diáksport egyesületet, a gimnáziumi alapítványnál személyi változások történtek és közben folyamatosan követem a jogszabályok változásait is. Az elmúlt évben számos pályázatot írtam a gimnázium számára, amelyek több mint 80%-ban sikeresek voltak. Ezek elsősorban a gimnázium diákjainak testvériskolai utazásaihoz, eszközbeszerzésekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódtak, de volt közöttük EU-s pályázatíró képzés is. A munkámnak ezt a részét nagyon élvezem! Idén jóval nagyobb fába vágtuk a fejszénket: pályázatot nyújtunk be a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében iskolai infrastruktúra-fejlesztésre. Ha nyerünk, lesz mit csinálni... 8

9 Az operatív feladataimon túl fontos feladatomnak látom a pénzügyi szempont láttatását az iskola mindennapi ügyeiben és döntéseiben. Egy oktatási intézmény esetében ez nem is olyan egyszerű, hiszen a gazdasági ügyek egyáltalán nem tartoznak az alapfeladatok közé. Próbálom folyamatosan szem előtt tartani, hogy az én munkám egy iskolában kiegészítő feladat, amelynek célja a működés zavartalanságának biztosítása. Persze a szakmai és a gazdasági szempontok gyakran ütköznek egymással az iskolavezetésen belül, de eddig a legtöbb konfliktust sikerült sokszor fájdalmas anyagi döntések árán is megnyugtatóan rendezni. Lehet ma egy jó gimnáziumot és kollégiumot úgy finanszírozni, hogy nem mindent a szülőktől várunk? Lehet, csak nehéz. Az állami és a kiegészítő egyházi normatívák jelenleg a kiadásaink két harmadát fedezik, a többit a gimnáziumnak kell előteremtenie. A szülőkre már jelenleg is elég nagy terhet ró az iskola, pedig így is csak az iskolára jutó rész felét fizetik. A fennmaradó részt pedig a fenntartó Főapátság egyre nehezebben tudja finanszírozni. Úgy látom, Pannonhalmának külső forrásbevonás szempontjából még jelentős tartalékai vannak, elsősorban a volt diákoknál. Itt, Magyarországon még gyerekcipőben jár annak a hagyománya, hogy az adott intézményben végzett diákok felnőve, pozícióba kerülve támogassák az alma matert. A bentlakásos jelleg miatt a diákokban, az osztályközösségekben még erősebb a Pannonhalmához kötődés, mint általában más középiskolákban. Ezt kellene kihasználnunk! Ráadásul most talán a korábbiaknál is nagyobb szükség van a támogatásukra, mivel az állami finanszírozás aránya fokozatosan csökken, a fenntartási költségek nőnek, mi pedig csak úgy tudjuk a jelenlegi nevelési-oktatási, illetve infrastrukturális színvonalat fenntartani vagy növelni, ha pótlólagos forrásokat találunk. A tavalyi évben elindult a volt diákok adatbázisának elkészítése, ugyanakkor a munka lassan halad, mivel az operatív ügyek mellett kevés energiánk van erre. Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy a volt diákokkal, illetve a további lehetséges támogatóinkkal, szimpatizánsainkkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és adományszervezés az elvégzendő munka volumene és a részben speciális adottságok, szaktudás szükségessége miatt külön munkakört igényel. Hogyan ápolod Pannonhalmán a görög katolikus hagyományokat? Sajnos, ebben van a legnagyobb elmaradásom. A Bazilika közelsége, illetve a vasárnapi 9 órai szentmisére járókból kialakult ifjúházas-kisgyerekes kör miatt inkább Pannonhalmán jutunk el templomba. A nagyobb ünnepeken és a hétköznapi ünnepeken azért általában a győri görög katolikus templomban veszünk részt Szent Liturgián. Ha egy kicsit megnőnek a gyermekeim, remélem, jobban részt tudunk venni a diákkápolnában tartott görög liturgiákon. A fiúk már többször hívtak erre. Azért igyekszem hű maradni a gyökereimhez, többek között az ikreink is ezért lesznek görög katolikus rítus szerint megkeresztelve december 22- én itt, a Pannonhalmi Bazilikában. Készítette: A szerk. 9

10 ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY A NYUGAT SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli énekesét. (Babits Mihály) A huszadik századi magyar irodalom meghatározó szellemi mûhelyének, a NYUGAT folyóiratnak 2008 januárjában ünnepeljük a százéves évfordulóját. Ebbõl az alkalomból az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a verseny társkiíróival az MTA Irodalomtudományi Intézetével, a Petõfi Irodalmi Múzeummal, a Magyartanárok Egyesületével, a Magyar Olvasástársasággal és a Budavári Önkormányzattal közösen szavalóversenyt hirdetett középiskolás (gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás, 9 12/13. évfolyamos) diákok számára. A szavalók az iskolai versenyek után egy regionális középdöntõ után juthattak be az országos döntõbe. A regionális döntõk nyolc kijelölt helyszínének egyike a Pannonhalmi Bencés Gimnázium volt. A versenyt november 13-án rendeztük meg. Vas, Veszprém és Gyõr-Moson-Sopron megyébõl összesen 29 versenyzõ érkezett a területi döntõre. Iskolánkat Gajdics Máté 12.B osztályos tanuló képviselte Szabó Lõrinc A homlokodtól fölfelé címû versével. A versenyt kétfordulós rendszerben bonyolítottuk le. Az elsõ fordulóban a kötelezõ verset mondták el a tanulók, majd a legjobb 13 versenyzõ közül a szabadon választott versek alapján döntöttünk. A pannonhalmi versenyrõl három diák jutott az országos döntõbe. Elsõ helyezést ért el Tóth János a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója József Attila Nagyon fáj címû versével. Második helyezett lett Miks Noémi a mosonmagyaróvári Haller János Gimnázium tanulója Szabó Lõrinc Különbéke címû versével. Harmadik helyezést ért el Árvai Péter a gyõri Szabadhegyi Oktatási Központ diákja József Attila Éhség címû versével. A verseny megrendezéséért Mann Jolán az OSZK munkatársa mondott köszönetet iskolánknak. A szavalóverseny zsûrijének elnöke Villányi László József Attila-díjas költõ volt. A zsûri tagjai: Ungvári István színmûvész (Gyõri Nemzeti Színház), Pottyondy Nóra középiskolai tanár és az iskolánkat képviselõ Borián Elréd atya. A jó hangulatú verseny során nagyon sok tapasztalatot és élményt szereztünk. A verseny színvonalát jelzi, hogy a pannonhalmi döntõn harmadik helyet szerzett Árvai Péter az országos döntõn második helyezést ért el (a versenyt Nagyhegyesi Zoltán, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója nyerte meg). A szavalóverseny országos döntõje november 26-án, Babits Mihály születésnapján volt Budapesten, a Budavári Palotában, az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében. A szavalóverseny zsûrijének elnöke Jordán Tamás színmûvész, a Nemzeti Színház igazgatója volt. A döntõt Sediánszky János rádiós, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere vezette. Komálovics Zoltán FELHÍVÁS A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium ezúton értesíti valamennyi volt és jelenlegi támogatóját, hogy a Budincsevits Alapítvány január 1-tõl nem fogad több támogatást. Az adományokat és az 1 %-os felajánlásokat a továbbiakban a gimnáziumi alapítvány fogadja. Az alapítvány adatai: Név: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Adószám: Számlaszám:

11 SZENT MÁRTON NAP 2007 A Pannonhalmi Fõapátság, az MKB Bank Zrt., a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által hagyományteremtõ szándékkal, 2000-ben elindított Szent Márton Napot idén november 16-án rendeztük meg Pannonhalmán. Asztrik fõapát úr köszöntõjét követõen a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar elõadásában Franz Schubert vonósötösének zenekari változatát hallgathattuk meg. Ezt követõen Lackner Pál protestáns tábori püspök mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen került átadásra a Szent Márton Díj, amelyet az alapító okirat szerint az a kiemelkedõ személy kaphat meg, aki az adott évben tevékenységével jelentõsen hozzájárult a térség, egyben nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megõrzéséhez. Az elmúlt években Nemeskürty István, Pungor Ernõ, Nagy Gáspár, Kukorelli István, Mádl Ferenc és Szokolay Sándor vehették át a díjat, idén pedig Sebestyén Márta népdalénekes részesült a kitüntetésben. A programot állófogadás zárta, amelyen az ételekrõl a Gundel Étterem, a borokról pedig a Pannon Bormíves Céh gondoskodott. A szerk. A PANNONHALMI SZEMLE téli (2007/4.) számának témája: ideje a nevetésnek DIMITRI Száraz szavak a humorról KORNIS MIHÁLY Mire jó nevetni BOJKY JÁNOS János evangéliumának iróniája HUGO RAHNER Deus ludens a játszó Isten PETER L. BERGER A bősz teológusokról BAZSÁNYI SÁNDOR Hajjaj mérnök úr! A romantikus iróniáról BAGDY EMŐKE Lélekderűnk tükre: a nevetés KURDY FEHÉR JÁNOS 20. századi szimultán játékok Milorad Kristić: Das Anatomische Theater HIRSCH TIBOR Új nevetés (Jacques Tati filmhumora) BRUNO NETL Mozart és a nyugati kultúra etnomuzikológiai tanulmányozása VARGA MÁTYÁS Regula-meditációja GEORGES PEREC, NAGYATÁDI HORVÁTH TAMÁS és PHILIP LARKIN versei A LAP MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTERNETEN: ww.bences.hu/hu/kiadvanyok/phszemle/repertorium KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETŐ (PDF) FORMÁTUMBAN: 11

12 HÍREK Szeptember 12. A Pannonhalmi Bazilika felújítási terveirõl tartott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kihelyezett mûemléki tervtanács ülést monostorunkban. Szeptember 13. Elhunyt Dobra Modeszt atya, aki sok éven keresztül gondoskodott a monostor élelmiszer és egyéb anyag beszerzéseirõl. Szeptember 14. Csoma Zsigmond tanszékvezetõ egyetemi tanár tartott borászat-történeti elõadást a gimnázium Teleki-termében A magyar bor híre címmel. Szeptember 15. A MaHolnap Alapítvány több mint 100 fõ részvételével tartott konferenciát a gimnázium Asztrik-termében Egyházi és egyházközeli civil szervezetek felkészítése az NFT II. kihívásaira, lehetõségeire címmel. A konferencia fõvédnöke és megnyitója Asztrik fõapát úr, egyik elõadója pedig Hortobágyi Cirill perjel atya volt. Szeptember A Bencés Konföderáció prézes-apátjai Notker Wolf prímás apát vezetésével idén monostorunkban tartották éves rendes szinódusukat, amelyre utoljára 1981-ben került sor Pannonhalmán. Szeptember 27. Korzenszky Richárd tihanyi perjel atya a magyar turizmus fejlesztése érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül a turisztikai világnap alkalmából Pro turismo díjat kapott. A laudációban az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a következõ szavakkal méltatta Richárd atya tevékenységét: lelkipásztor, Tihany szellemi és kulturális életének elõmozdítója, sokak által nagyra becsült értelmiségi. Szeptember 30. Elhunyt Tarnay Brunó atya, aki 1962-tõl tanított a pannonhalmi gimnáziumban és a fõiskolán, 1988-tól 1995-ig pedig a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia tanszékvezetõ professzora volt. Október 3. A gyõri és pannonhalmi gimnáziumunk diákjai Budapesten a Zeneakadémián részt vettek az Igor Stravinsky születésének 125. évfordulójára rendezett hangversenyen, ahol a szerzõ Threni (Id est lamentationes Jeremiae prophetae) címû mûvének õsbemutatójára is sor került. Október 5. A gimnázium Asztrik-termében Váray László tanár úr tartott elõadást Zenei kutatóúton Indiában spiritualitás és muzsika címmel. Elõadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy van-e kimutatható kapcsolata a magyar népzenének az indiai népzenével. Október 9. Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselõtestülete Bagó Ferenc polgármester úr vezetésével látogatást tett monostorunkban, és megbeszélést folytatott az elöljárókkal a Város és a Fõapátság közös dolgairól. Október 12. A gimnázium Asztrik-termében Gebei Sándor tanszékvezetõ egyetemi tanár úr Új szempontok a Rákóczi-szabadságharc történetéhez címmel tartott elõadást. Október 15. A gimnázium tornatermében Csalog Gábor (zongora) és Varga István (gordonka) adott koncertet. Az elõadáson elhangzott Kondor Ádám: Partita csellóra és zongorára, ami õsbemutató volt, majd Beethoven 12

13 D-dúr szonátája. A második részben Csapó Gyula Labirintus és Egyenes labirintus címû mûve, végül Beethoven B-dúr szonátáját játszotta Csalog Gábor. Október 17. Az Országos Széchenyi Könyvtárban Asztrik fõapát úr mutatta be a Mátyás Graduálé hasonmás kiadását. A könyvbemutató keretében a Szent Márton Kamarakórus énekelt részeket belõle Áment Lukács atya vezetésével. Október 19. A gimnázium Tetõtéri Galériájában került sor Czigány Ákos (bölcsész) és Czigány Tamás (építész) Belül címû fotókiállításának megnyitására. Az alkotók egymás képeit mutatták be. A fényképek a bicskei Eocén program félbehagyott épületeirõl készültek. Október 23. A gimnázium október 23-i ünnepi megemlékezésén a tornateremben Asztrik fõapát úr mondott személyes emlékekkel átszõtt ünnepi beszédet. Az ünnephez kapcsolódó orgonahangversenyt Almásy László Attila tartotta a bazilikában. Október 25. A Magyar Bencés Kongregáció általános káptalanjának döntése alapján Várszegi Asztrik fõapát úr Pannonhalmi Szent Mór ünnepén a Gyõri Bencés Rendházat függõ perjelség rangjára emelte. A Szent Mór Bencés Perjelség létrehozásáról szóló határozatot ünnepi szentmise keretében adta át Gyõrött Horváth Dori Tamás atyának, aki e naptól perjele lett a gyõri bencés közösségnek. November 9. Szent Márton idei ünnepének bevezetõjeként a gimnázium Teleki-termében Hardi Richárd, az afrikai Kongóban lévõ kabindai szemklinika orvosa, a Nyolc Boldogság Közösség tagja tartott vetített-képes elõadást Orvoslás Kabindában címmel. Másnap Kongó, Mozambik és Ghána mindennapjairól, az Afrikában végzett missziós munkáról hallhattak-láthattak filmes beszámolót diákjaink Hardi Richárdon kívül Ghánából érkezett fekete verbita szerzetes teológiai hallgatók és a Szent Egyed közösség néhány magyarországi tagjának elõadásában. Diákjaink a Szent Márton-napi jótékonysági gyûjtés bevételeit (bolhapiac, árverés, saját készítésû ételek árusítása) a kabindai szemklinika megsegítésére fordították. November 11. Szent Márton ünnepén a szentmise fõcelebránsa Asztrik fõapát úr, igehirdetõje P. Wilfried Kowalik, a melki bencés apátság perjele volt. A szentmisén diákjainkon és a gimnázium tanárain kívül jelen voltak a melki bencés gimnázium tanárai is, mert ekkor ünnepeltük a két bencés apátság és gimnázium testvér-kapcsolatának 20 éves évfordulóját. A délelõtt folyamán diákjaink találkozhattak a melki apátság perjelével és az ottani bencés gimnázium igazgatójával. Az ünnep záró-akkordjaként a tornateremben a Magyarországon élõ ghánai SANKOFA együttes adott koncertet, bemutatva hazájuk népzenéjét és táncát. November 16. A Pannonhalmi Fõapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és az MKB Bank Zrt. közös Szent Márton Napot tartott. Asztrik fõapát úr köszöntõjét követõen Franz Schubert vonósötösének zenekari változatát adta elõ Rolla János vezetésével a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Az ünnepi megemlékezést Lackner Pál protestáns tábori püspök tartotta. Az idei Szent Márton-díjat Sebestyén Márta népdalénekes vehette át. A barokk ebédlõben az új termény és bor megáldása után állófogadás és borkóstoló zárta az ünnepet. E napon tartott elõadást Várkonyi Péter (BME Építészmérnöki Kar) A Gömböc és a teknõsök címmel a topológia problémáiról a Teleki-teremben. 13

14 November 17. Habsburg Ottó népes családja társaságában Pannonhalmára látogatott. Asztrik fõapát úr a bencés közösség nevében is köszöntötte 95. születésnapja alkalmából. November 18. A Szent Erzsébet Év zárásaként a Pannonhalmi Területi Apátság híveinek egy csoportja zarándokolt Veszprémvarsányba, ahol az ünnepi szentmise fõcelebránsa Hortobágyi Cirill perjel atya volt, a homíliát Halmos Ábel atya mondta. November Iskolánk diákjainak egy csoportja látogatást tett a Karácsfalvi Sztojka Sándor Katolikus Líceumban, kárpátaljai testvériskolánkban. November. 23. Jávor Benedek pannonhalmi öregdiák (Védegylet, PPKE ÁJK) Ökológiai fenntarthatóság veszélyek és kiutak címmel tartott elõadást a Teleki-teremben. A Magyar Bor Akadémia alapításának 15. évfordulója alakalmából rendezett konferencián Hortobágyi Cirill perjel atya tartott elõadást A bor és a kereszténység címmel. November 26. A Baross Gábor Társaság A történelmi egyházak anyagi és szellemi vagyona címmel szervezett vitaestet, amelynek keretében Hortobágyi Cirill perjel atya a szerzetesrendek szempontjából tartott elõadást a témáról. N Y I L A T K O Z A T 1998-ban, a Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja felhatalmazásával, a kérelmezõ testvérek engedélyt kaptak, hogy megtelepedjenek Bakonybélben és ott újra meggyökereztessék a bencés életet. A késõbbi Szent Mauríciusz, Pannonhalmától függõ Perjelséget Kiss Domonkos perjel atya vezette mostanáig. Négy testvér élt vele a monostorban. Az új alapítás szerzetesei fõapáti hozzájárulással Michel van Parys chevetogne-i apát urat kérték fel életük kísérésére, a szerzetesi tradícióban ismert vizitátori feladat ellátására. A vizitátor 2001 óta rendszeresen látogatta õket, meglátásait, tanácsait írásban is átadta számukra. IIyen vizitációra került sor folyó év október végén (25 29.) is, amelynek közösséget jobbítani akaró vizitációs javaslata nyílttá tette a kis közösség válságát. A vizitátor meglátásai mindenben megegyeztek a Magyar Bencés Kongregáció káptalanja és a Fõapáti Tanács korábbi tapasztalataival is. A vizitációs karta elismerte Domonkos atya és a testvérek szép életét és munkáját, mégis az állandósult problémák orvoslására azt javasolta, hogy: Fõapát úr írjon elõ a perjel számára egy sabbat (pihenõ) évet. Nagy szüksége van rá neki is és a közösségnek is. Remélem, hogy Domonkos atya hittel és keserûség nélkül tudja elfogadni ezt a nehéz és súlyos döntést, amely egyáltalán nem vonja kétségbe odaadását és kitüntetett szerepét e közösség alapításában. Késlekedés nélkül ki kell nevezni egy másik perjelt, és kérni kell Domonkos atyát, hogy se közvetve, se közvetlenül ne avatkozzon bele Bakonybél életébe a sabbat év idején. Domonkos atya a javasolt sabbat-pihenõ évvel nem kívánt élni. Mivel sem õ, sem Adalbert atya a vizitációs javaslatot egyáltlán nem fogadta el, mindketten engedélyt kértek, hogy egy évig közösségen kívül éljenek (exklausztráció). A Prézesi Tanács felhatalmazásával engedélyt adtam nekik egy évre a közösségen kívüli életre. Mózes novícius testvér is követte õket, így ezzel a lépéssel elhagyta bencés közösségünket. Mivel az alapítást továbbra is fontosnak tarjuk, november 23-án Halmos Ábel atyát neveztem ki új bakonybéli perjelnek és plébánosnak. Vásárhelyi Anzelm és Baán Izsák testvérrel folytatják tovább a Szent Mauríciusz Monostorban a szerezteséletet. Pannonhalma, december 6. Várszegi Asztrik fõapát 14

15 HEMINA 2006 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG ÚJ BORAINK A 2006-os évjáratot a jó évjáratok között tartjuk számon. Különösen igaznak véljük ezt a közép- és kései érésû fajták esetében. Chardonnay és Pinot Blanc fajtáink a szeptember második felére jellemzõ kellemes melegben szépen beértek, magas cukortartalmat gyûjtöttek és kellemes harmóniát varázsoltak a bor ízvilágába. A biológiai érésben lévõ szõlõfajtákat közvetlenül egymás után szüreteltük, így alkalom nyílott a tisztított mustok öszszefejtésére, együtterjesztésére is. A must egyharmadát 500 literes hordókba fejtettük, kétharmada pedig klasszikus 228 literes barrique-ban készült. Az erjedés végén a seprõt heti rendszerességgel felkevertük, hogy ezzel alkalmat adhassunk a finomseprõ ízanyagainak visszaoldódására. Az almasavbontás december végére befejezõdött, amit további 6 hónapos érlelés követett. Júliusban összefejtett borunkat a komplexitás fokozásának érdekében olaszrizlinggel házasítottuk, így alakult ki a véglegesen 60% chardonnay-t, 30% fehérburgundit és 10% olaszrizlinget tartalmazó 2006-os Hermina. A bor nagytestû, érett szõlõjegyeket hordozó borok barátainak lehet kedvence. A már-már töppedt jegyeket sugalló illat-ízkombináció egészül ki a hordós erjesztés-érlelés finom tölgy- valamint vaníliaízeivel. Az érett jegyekért elsõsorban a Chardonnay és a Pinot Blanc párosa felel, míg a bor biztos hátterét az olaszrizling kölcsönzi. Jól érlelhetõ vastag bor, amelyet elsõsorban grillételek, vajas köretek, erdei gombák vagy akár szarvasgombás étkek mellé ajánlunk. PINOT NOIR 2006 A 2006-os esztendõ különösen fontos a Pinot Noir szempontjából az Apátsági Pincészet számára. Mindhárom e fajtát tartalmazó dûlõnk termõre fordult, így szélesítve alapanyag-bázisunkat. Széldomb, Tavaszó és Babszökõ nevû dûlõink egyaránt magas mésztartalmú területek, fekvésükbõl adódóan azonban a rajtuk található szõlõk különbözõ érési periódusban vannak adott idõpontokban. Filozófiánk szerint ezt az adottságot használjuk ki különbözõ technológiákkal ötvözve arra, hogy igazán sokarcú, egyedi, a borvidékre jellemzõ Pinot Noirt készítsünk. Mindehhez segítségünkre volt a 2006-os ragyogó évjárat, amely gyönyörûen beérlelte a fajtát. A bort mély burgundi-vörös szín, pohárba töltve érett késõi cseresznye illata jellemzi. Szánkhoz emelve meleg bársonyossággal találkozunk, ahol a finom tannin elegáns testet ad a bornak. Hosszú bor. Ízképleteit leginkább az érett meggy és málna ízei határozzák meg. A bor szerkezete hosszú érlelhetõséget biztosít o C hõmérsékleten érdemes fogyasztani, a dekantálást pedig szélesebb illat-íz-spektrummal hálálja meg. Különösen barnahúsokhoz, elsõsorban kacsa- és bárányételekhez ajánljuk. SZÜRETI VISSZATEKINTÉS A 2007-es évjárat új lehetõségeket adott a Pannonhalmi Apátsági Pincészet számára! A 2001 és 2004 közötti fokozatos szõlõtelepítéseink hasonló ütemû termõre fordulásával jelentõsen növekedett az éves szüret során rendelkezésre álló alapanyag-mennyiség. Ehhez külön értéket adott maga az évjárat. A korai tavaszt korai nyár követte! A szõlõ fejlõdési fázisai 3 hét koraiságot mutattak a megszokotthoz képest. Ez a teljes tenyészidõszakon átívelõ koraiság eredményezte, hogy a szõlõ szedését már augusztusban elkezdtük. Az elsõként szedett fajták az illatos fajtakörbõl kerültek ki. Ezt követték a középérésû fehér fajták, és szeptember közepére kékszõlõinkre is sor került. A természet idõbeni elõrefutása a szüreti munkák elõbbi befejezését is jelentette, így az évjárat elsõ hírvivõjét, a St. Martinus Cuvée borunkat már november eleje óta palackból kóstolhatjuk. A házasítás magán hordozza az évjárat jellemzõit. Illatban gazdag, fajtajelleges, telt borok születtek jó savtartalommal, amely érlelhetõséget és tartást ad a 2007-es évjárat szülötteinek! Liptai Zsolt borász 15

16 HALOTTAK NAPI BESZÉD Szent Benedek atyánk Regulájának negyedik fejezetében, a jócselekedetek eszközei között olvassuk a jól ismert intést: A halál naponként ott álljon szemed elõtt (RB 4,47). A Regulának ezt a rendelkezését tettekre is váltjuk, amikor napközi imaóra után a fõmonostor második emeletén nap mint nap a Megfeszített Krisztus felé haladunk. A közösség sorrendjében Krisztushoz elöljáróink állnak a legközelebb, õket követik az atyák és a testvérek elõl az idõsebbek, hátrébb a fiatalabbak, életük folyamán mindig egyre közelebb érve a Megfeszítetthez. Mi, növendékek a sor legelején kapunk helyet. Talán nem csak azért, hogy ne térhessünk ki elöljáróink szeme elõl, és nem is csupán azért, hogy legyen, aki a lépcsõk végére érve kinyitja az ajtót, hanem talán azért is, hogy most, amikor szerzeteséletünk elején állunk, valóban minden nap szembesüljünk Jézus példájával, akinek a követésére vállalkoztunk. Mire tanít bennünket Jézus példája? Ösztönösen tör föl belõlem a kérdés: Miért a Megfeszített, és miért nem a Mester, vagy pedig a Feltámadott a példakép? Nincs annál nagyobb, mint aki életét adja barátaiért. Barátaiért, tanítványaiért, de a bûnösökért, sõt, a gonoszokért is. Jézus mindenét föladta, hogy mindent nekünk adjon abból, amit az Atyától kapott. Aktív életét odaadóan az embereknek szentelte, halálában viszont neki is szembesülnie kellett a tehetetlenséggel, vissza kellett adnia életét az Atyának. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Életünk folyamán folyamatosan az elengedés feladatával szembesülünk. Elképzeléseinket, terveinket és reményeinket újra és újra vissza kell adnunk Istennek. Életutunk során minden igyekezetünk ellenére idõnként zsákutcába tévedünk. Amit eddig fontosnak vagy értékesnek tartottunk, arról le kell mondanunk. Tovább kell lépnünk! Hogyha ahhoz görcsösen ragaszkodunk, nem adhatjuk másoknak az életünket. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt (Mk 8,35). Az utóbbi idõben több rendtárstól kellett végsõ búcsút vennünk. Olykor megfordult a fejemben, hogy amikor õk bencés életünk elsõ éveit élték ahogyan most én is, biztosan elgondolkodtak saját rendi jövõjükrõl: tervezgettek és álmodoztak. De vajon gondoltak-e ekkor arra is, amit végül meg kellett élniük? Fel voltak-e készülve államszocializmusra és egyházüldözésre, börtönbüntetésre, emigrációra vagy a rendi kereten kívüli élet kényszerpályáira? Nemde gimnáziumi, lelkipásztori vagy gazdasági munkaköröket, a 20. század eleji bencés élet kitaposott ösvényeit sejtették-e inkább a ködbe veszõ jövõt fürkészve? Azt gondolom, azok a fiatal bencés növendékek akkor még nem tudhatták, hogy hivatásukat a magyar bencés közösség egyik nehéz idõszakára kapták; hogy Isten nem a fennálló rendi keretek továbbvitelére, hanem rideg és küzdelmes évtizedek helytállására hívta õket. Hogy életüket úgy szenteljék Istennek és az emberek szolgálatának, hogy közben legszebb reményeiket sokszor el kellett engedniük. Ottlik Géza szerint a halottaink egy dologban különböznek biztosan az élõktõl: nem lehetnek többé kiszámíthatatlanok. És mintha nem csak néhai szeretetteinkre, emberi kapcsolatainkra volna érvényes ez a megállapítás. Az élõ Isten is sokszor kiszámíthatatlannak mutatkozik. Isten Krisztus által, és elhunyt rendtársaink élete példáján keresztül is az elengedés feladatának beteljesítésére sarkall bennünket. Ha ígérete szerint nem is terhel meg bennünket erõnkön fölül, életünk nehéz óráiban mégis Jóbbal együtt imádkozhatunk: Te zártad a lábam kalodába, minden utamat szemmel tartod, és vonást húzol a lábam körül. Mint a pudvás fa, szétesik életem, mint a ruhadarab, amit a molyok rágnak (Jób 13,27 28). Nem az Isten halálát kell tehát szemünk elõtt tartanunk. Éppen ellenkezõleg: minden nap késznek kell lennünk annak felismerésére, hogy Isten nem halott. Mivel nem halott, Õ nem is egy valaha volt személy kiszámítható, jól ismert, statikus képe, mint amilyet szeretteinkrõl õrzünk szívünkben. Az élõ Isten mindig új utakra hív bennünket: van, amikor meglepetéseket tartogat számunkra, máskor viszont megengedi a kudarcot és a pofonokat. Krisztus vállalta a pofonokat, a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, és nem törõdött a gyalázattal (Zsid 12,1 2). A halál naponként ott áll a szemünk elõtt de mintha akkor válnánk igazán Krisztust követõkké, ha nem csak életében, hanem halálában is hasonlóak leszünk hozzá. Hogyha nem reménységeink halála, hanem Jézus halála áll naponként szemünk elõtt, akkor részesülünk feltámadásának vigasztalásában is. Legyen ugyanaz az érzés bennünk, amely Krisztus Jézusban volt! Benne, aki szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,5 8). Ha görcsösen védelmezett emberi terveink helyett a Megfeszített példájához ragaszkodunk, reménységeink porából magához emel bennünket Krisztus, aki halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált (Zsid 5,7). Imre testvér 16

17 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PRÉZES APÁTJA A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT RENDTÁRSA PROF. DR. TARNAY PÁL BRUNÓ O.S.B. életének 83., szerzetességének 65. évében, a betegek szentségével megerõsítve, szeptember 30-án hazatért Mennyei Atyjához. Elhunyt rendtársunk november 25-én született Budapesten. A noviciátust augusztus 6-án kezdte meg november 26-án tett ünnepélyes fogadalmat, majd július 10-én pappá szentelték. Teológiai tanulmányokat folytatott között a Szent Gellért Hittudományi és Tanárképzõ Fõiskolán, Pannonhalmán, majd 1954-tõl 1956-ig Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, ahol 1957-ben doktorált. Fontosabb munkakörei voltak: diákotthoni nevelõ, késõbb fõiskolai tanár a Szent Gellért Hittudományi Fõiskolán Pannonhalmán, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián az Alapvetõ Hittan Tanszék tanszékvezetõ professzora. Uram, vállaltad ügyemet és javamra ítéltél. (Zsolt. 9,5) SZENT BENEDEK LEÁNYAI A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJÁK, HOGY SZERETETT RENDTÁRSUK FÜLEPI ILONA JOHANNA O.S.B. nõvér életének 80., szerzetesi hivatásának 60. évében, a betegek szentségével megerõsítve, november 18-án visszaadta lelkét teremtõjének. Johanka nõvér február 2-án született Fegyverneken július 16-án kérte felvételét Szent Benedek Leányai Társaságának tiszaújfalui zárdájába. Noviciátusát augusztus 6-án kezdte meg. Elsõ fogadalmát két év múlva, július 11-én tehette le Tiszaújfalun január 3-án örökfogadalommal kötelezte el magát közösségünkben október 1-vel került Pannonhalmára, ahol elõször gimnáziumi takarító, majd a takarítók vezetõje lett. Istentõl kapott talentumait megsokszorozta, és kitartott hûségben mindhalálig! Mindenkinek mindene lettem. (1Kor 9,22) 17

18 ÚJ KIADVÁNYOK GHISLAIN LAFONT: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? Napjaink Teológiája Sorozat, 2007, 436 oldal, ISBN , ára: 3850 Ft Könyvem címében az elképzelni szó szerepel, de beszélhetnék itt utópiáról is és ezek a szavak egyáltalán nem irreálisak, ha Jézus Krisztus egyházának tett ígéretein alapulnak. Miben reménykedhetünk jelenleg az egyház, s fõleg az Evangélium jövõjét illetõen? Talán jó, hogy nem igazán tudjuk, mi vár ránk a közeljövõben, mert így még jobban átadhatjuk magunkat a reménységnek. [ ] Isten jelen van az egyház és a társadalom valamennyi szintjén. Még ha bizonyos területeken minden rosszul megy is, Isten akkor sem változtat erõszakosan a dolgok menetén. [ ] Tehát bármilyen legyen is a jövõ egyházi arculata, mindenképpen összetett lesz, amit ellentétek feszítenek, s ami a közelebbi és a távolabbi múlttól függ, s azoktól az emberektõl is, akiknek az egyház legfelsõ vagy legalsó szintjein kell majd cselekedniük. De úgy vélem, mindenekelôtt virrasztó magatartásra van szükség a részünkrõl. JACQUES ELLUL: Iszlám és zsidó-kereszténység 2007, 132 oldal, ISBN , ára: 2200 Ft Amikor a magyar olvasó három évvel a francia megjelenés után és tizenhárom évvel keletkezése után kézbe veszi Jacques Ellul posztumusz mûvét, a benne foglalt gondolatok már a keresztény teológia iszlámmal kapcsolatos reflexiójának tág és meglehetôsen polarizált kontextusában nyerik el értelmüket. A szerzõ arra vállalkozik, hogy megvizsgálja, megfelelnek-e a valóságnak azok a közhelyek (nevezetesen: hogy mindannyian Ábrahám fiai, mindannyian monoteisták és könyvvallás hívei vagyunk), amelyekre hivatkozva a keresztények számára esetleg túlontúl leegyszerûsödik és elodázódik az iszlám vallás megértésének sürgetése és vele való párbeszéd valóságos alapjainak kutatása. VÁRSZEGI ASZTRIK: Közösségben Apáti tanítások (Bencés Lelkiségi Sorozat 47) 2007, 252 oldal, ISBN , ára: 1750 Ft A Bencés Lelkiségi Sorozatban nemrég látott napvilágot Várszegi Asztrik fõapát úr Közösségben címû könyve, amely a szerzetesek számára adott apáti tanításokat gyûjti össze szerkesztett formában óta minden csütörtök este, amikor a pannonhalmi közösség legnagyobb része együtt van, a szerzetesek a vacsora befejeztével meghallgatják apátjuk rövid szövegmagyarázatát Szent Benedek Regulájának egy-egy kiválasztott fejezetérõl vagy részletérõl. Az évek során hétrõl hétre elhangzott elmélkedések közül különbözõ szempontok szerint csoportosítva adjuk közre válogatásunkat. 18

19 ANSELM GRÜN ALOIS SEUFERLING: Egységben a teremtett világgal (Bencés Lelkiségi Sorozat 46) 2007, 128 oldal, ISBN , ára: 1750 Ft Sokakat foglalkoztat manapság, hogy miként élhetnénk harmóniában a teremtett világgal. Anselm Grün és Alois Seuferling könyve arra a felismerésre épül, hogy ez a vágy (ahogy õk nevezik: teremtés-lelkiség) már nagyon egyértelmûen megjelenik a korai szerzetesség szövegeiben is. A könyv elsõsorban Szent Benedek Regulája alapján vizsgálja a keresztény ember felelõsségének lehetõségét az élet különbözõ területein: az imádságban, a vezetésben, a tárgyi világhoz való viszonyban, a gazdasági életben, a szexualitásban, a szenvedésben, és az élet sok más, érzékeny területén. VARGA MÁTYÁS SCHMAL RÓZA: Árpád-házi Szent Erzsébet 2007, 28 oldal, ISBN , ára: 790 Ft 800 évvel ezelõtt született Szent Erzsébet, mennyei születésnapját pedig november 19-én ünnepli az egyház. A Bencés Kiadó a jubileumi év alkalmából új kötettel bõvíti gyermekkönyvsorozatát. Az új kötet (Szent Márton és Szent István után) Szent Erzsébet életét mutatja be kisebb és nagyobb gyermekek számára is könnyen érthetõ nyelven, Schmal Róza grafikáival. PHILIBERT SCHMITZ OSB: A bencés nõvérek 2007, 392 oldal, ISBN , A bencés nõvérek életérõl sokkal kevesebb forrás maradt fenn, mint a férfiakról. Apátságaikban a szerzetesi élet békében, szerényen és rejtve folyt. Megelégedtek azzal, hogy egyedül Isten ismerje érdemeiket és a lelkekre gyakorolt titokzatos sugárzásukat. Philibert Schmitz alapos kutatómunkával járt utána annak, ami a bencés nõvérek életérõl fennmaradt. Könyvének elsõ részében a nõvérek külsõ történetét mutatja be, a másodikban pedig a belsõ életüket. 19

20 TIHANYI APÁTSÁG ŐSZI BESZÁMOLÓ A Hírlevél olvasói talán nem veszik észre, hogy milyen gyorsan múlik az idő. A Hírlevél szerkesztőitől jön a figyelmeztetés, a kérés: készen van-e már az anyag az új Hírlevélhez? Kézbe veszem a naptárt, visszalapozok. Évről-évre visszatérő események sorával találkozhatunk. Néhányat érdemes fölvillantani. Gardafesztivál : amolyan őszi népünnepély, látvány-halászattal, hal- és boráldással a templomban, borrendek színes felvonulásával. Eleinte idegenkedtem ezektől az eseményektől. Az idő múlásával azonban egyre inkább érzem, hogy fontosak: ilyenkor lehet szólni azokhoz is, akik templomot, istentiszteletet ritkábban látogatnak. Ilyenkor lehet beszélni pl. arról, hogy az emberi törvény bünteti a bor hamisítását. Vajon nem kellene-e jobban odafigyelnünk, hogy a szavaink ne legyenek hamisak? Hogy az igazság az, ami szabaddá tesz bennünket. Az egyházi iskolás öregdiákok szokásos őszi találkozója, a Szent Márton ünnepéhez legközelebbi szombaton a Kézfogás. November 10-én tartottuk, szép számú résztvevővel. Minden évben megállapítjuk, hogy ismét eltávoztak többen is az élők sorából, a létszám azonban nem csökken: mindig jönnek újak, akik számára ez az együttlét szellemi-lelki erősítést jelent. Kopp Mária orvosprofesszor, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója volt az előadó, a délutáni szentmise főcelebránsa pedig Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök atya. Ez volt a 13. Kézfogás : köszönet a szervezőknek és a háttérben álló segítőknek. Szent Ányos ünnepe november 17-én ebben az évben szombatra esett. Az ünnep előestéjén volt a közös vesperás és szentmise. Gyűrű Géza pápai prelátus, veszprémi érseki helynök, balatonfüredi plébános vezette liturgiánkat. Előtte a tetőtérben könyvbemutatót tartottunk. Apátságunk alapításának 950 éves jubileuma alkalmából tudományos konferenciát rendeztünk a Tihanyi Alapítólevéllel kapcsolatban. Ennek anyaga jelent meg egy kis kötetben, amelyet Érszegi Géza professzor szerkesztett. A bemutatón Prof. Dr. Pusztay János, a Veszprémi Akadémiai Bizottság alelnöke tartott érdekes előadást a magyar nyelvről. Az ünnepi együttlét a szentmise után a tetőtérben fejeződött be, az immár hagyományos halászlével. Ekkor vehették kézbe a Tihanyi Kalendárium legújabb kötetét (a 12. kötetet!) a vendégek. A Szent Erzsébet jubileumi év számunkra a tihanyi Szent Erzsébet kör működésének 10. évfordulóját is jelentette. Buzgó, elkötelezett asszonyok segítenek szegényeken, rászorulókon: ruhát, pénzt, használati eszközöket gyűjtenek. Évente megrendezik az adventi jótékonysági bazárt, amelynek bevételéből támogatni tudnak sokakat. Szép ünnep volt ezért november 18-a, vasárnap: a templomban beszámoltak a kör tevékenységéről, a ministráns gyerekek pedig megjelenítették Szent Erzsébet életét (sekrestyésünk, a ministránsokkal odaadóan foglalkozó Csizmazia Zsolt a lelke, a mozgatója ezeknek a templomi előadásoknak). Utána az 20

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 2. szám 2007. nyár Andrea Grillo A LITURGIKUS MOZGALOM ÚJ TÖRTÉNETÉHEZ a történelem: élõ emberek, akik éppen haláluk után, és

Részletesebben

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 4. szám 2005. tél LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! Notker Wolf prímás apát úr homíliája Szent Márton ünnepén Szent Márton számomra egyike a legnagyobb

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

VI. évfolyam 4. szám 2004. tél

VI. évfolyam 4. szám 2004. tél A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 4. szám 2004. tél ASZTRIK FŐAPÁT ÚR KÖRLEVELE A PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG HÍVEIHEZ 2004. ADVENTJÉBEN Szeretett Testvéreim! A Bencés Hírlevél

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 2. szám 2008. nyár MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT A lelkigondozás mint segítõ hivatás Csáky-Pallavicini R., Ittzés A.,

Részletesebben

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám 2004. ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

24 PAX ET GAUDIUM TERÜLETI SZERVEZETEINK

24 PAX ET GAUDIUM TERÜLETI SZERVEZETEINK 24 PAX ET GAUDIUM Vajh hol van lakásuk? Aki tud róluk, szóljon. Kérem, címváltozásotokat azonnal jelentsétek. Jelenleg 98 cím hibás. A listát folyamatosan helyesbítem, mégis minden alkalommal sokat legutóbb

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról.

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

HÍRLEVELE. Advent idején a LELKESEDÉS. Ádvent van. Új ádvent. És ha most. Karácsonyi üzenet. Közel hozzád(m) Karácsony a tökéletes élmény?

HÍRLEVELE. Advent idején a LELKESEDÉS. Ádvent van. Új ádvent. És ha most. Karácsonyi üzenet. Közel hozzád(m) Karácsony a tökéletes élmény? PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 3. szám 2011. Karácsony hava Karácsonyi üzenet LELKESEDÉS Közel hozzád(m) Karácsony a tökéletes élmény? Advent idején a lélek tiszta csendjében,

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám 2011. Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál

Részletesebben