Szepesi Katalin: 40 éves a Zeneiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szepesi Katalin: 40 éves a Zeneiskola"

Átírás

1

2 Szepesi Katalin: 40 éves a Zeneiskola

3 Az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit is tett ez irányban, már nem élt hiába. (Kodály Zoltán) Járdányi Pál Zeneiskola Tapolca év története

4 Kiadja: Járdányi Pál Zeneiskola AMI Tapolca, Felel s kiadó: Péni Béla igazgató F szerkeszt : ri Jen Társszerkeszt k: Kovács Tamás Németh Lászlóné Technikai munkatárs: Haga Kálmán Illusztrációk: Szepesi Katalin Korrektúra: riné Szilvási Anna ISBN Járdányi Pál Zeneiskola AMI 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16. Tel.: / fax: / Honlap: Készült: 300 példányban Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca 2

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lése nevében sok szeretettel köszöntöm a 40 éves jubileumát ünnepl Járdányi Pál Zeneiskolát. Négy évtizeddel ezel tt sok tapolcai és Tapolca környéki muzsikát kedvel ember régi álma valósult meg, amikor a városban megalakult az els önálló zeneiskola. Az intézményben hosszú id óta kiemelked munkát végz és példásan összetartó tanári karnak köszönhet en sok ifjú tehetséges muzsikus kapta meg az iskola falai között az els impulzusokat kés bbi karrierjéhez. A muzsika szeretetének, a zene értékeinek átadása napjaink karriercentrikus világában rendkívül fontossá vált. Ennek a kulturális missziónak a közvetítésében a 40 éves hagyománnyal rendelkez m vészeti iskola elévülhetetlen szerepet tölt be a város és környéke lakóinak életében. A térség országgy lési képvisel jeként és tapolcai polgárként is örömömre szolgál, hogy városunk a tanulók és oktatóik körében is méltán népszer intézménynek ad otthont. Az iskola növendékeinek, tanárainak további eredményekben gazdag és sikeres munkát kívánok! Veszprém, október Lasztovicza Jen a Veszprém Megyei Közgy lés elnöke 3

6 A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Ki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. (Kodály Zoltán) Tapolca Város Önkormányzata Képvisel -testülete nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 40 éves jubileumát ünnepl Járdányi Pál Zeneiskolát. Teljesítményközpontú világunkban talán sokan már kevésbé tartják fontosnak, pedig a zenei nevelés segítségével rengeteg készség és képesség fejleszthet, a zene lelki kiegyensúlyozottságot is biztosít. Fejleszti az esztétikai, viselkedési, magatartási és kulturális érzéket. Emberi viszonyulásokra, kapcsolatokban való eligazodásra tanít. Szinte észrevétlenül közvetíti kulturális örökségünket. A zene az egyetlen olyan, semmi mással nem pótolható tevékenység, amely mindkét agyféltekét aktivizálja. A zene e sok pozitív és fejleszt hatása is nagymértében befolyásolja és fontossá teszi a zeneoktatást városunkban. Közkinccsé válásában mindenekel tt ért és lelkes zenepedagógusok áldozatosan elszánt munkájára van szükség. A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola pedagógusai az intézmény fennállásának 40 éve alatt mindig bizonyították rátermettségüket, elhivatottságukat. Az intézmény számtalan tapolcai koncerttel, fellépéssel a város és környéke zenei életének szerves részévé vált. A zeneiskola növendékei több jelent s eredményt mondhatnak magukénak, számtalan megyei, területi, regionális versenyen értek el kiemelked helyezéseket, mellyel öregbítették városunk hírnevét. Méltán mondhatjuk, hogy a zeneiskola Tapolca város egyik kulturális központja. Kívánok az iskola valamennyi növendékének és tanárának további eredményes munkát és sok sikert. Tapolca, október 4

7 "A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki er forrás, amelyet minden m velt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg bel le részét minden magyar gyermek." (Kodály Zoltán) Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden olvasót a 40 éves jubileumát ünnepl Járdányi Pál Zeneiskola tantestülete, növendékei és a magam nevében. Negyven évvel ezel tt a város vezet inek megfontolt döntése alapján indult meg az állami zeneoktatás Tapolcán. Az új intézmény igazgatójának Borsányi Gábort, a Batsányi János Gimnázium karnagyénektanárát kérték fel, aki meghatározó szerepl je, szervez je volt Tapolca zenei életének. Ezt a feladatát teljes odaadással látta el 1984-es nyugdíjazásáig t l Kendeh Gusztáv folytatta a Borsányi Gábor által megkezdett munkát ig, nyugdíjba vonulásáig állt az intézmény élén. El deim hatalmas munkát végeztek; Borsányi Gábor az iskola alapításával, Kendeh Gusztáv pedig aki a 22 év alatt energikus, ambiciózus igazgatóként fejlesztette tovább az iskolát önálló épületbe költöztette az intézményt ban, az épület átadásakor vette fel iskolánk Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerz, népzenekutató és zenepedagógus nevét ban kezdtem meg igazgatói munkámat e két kiváló vezet i egyéniség nyomdokaiba lépve. Az elmúlt negyven évre visszatekintve nagy büszkeséggel tölt el az a sok szép siker, amit el deimmel, kollégáimmal együtt értünk el. Az intézményben folyó min ségi munka legjobb bizonyítéka, hogy tantestületünk közel 40%-a zenei pályán végzett egykori növendékeib l áll. A kezdetekt l tartó folyamatos növendék-létszámemelkedés, majd az utóbbi évek stabilizálódása bizonyítja iskolánk létjogosultságát. Tapolca város és környékének lakói igényt tartanak a zeneiskola által nyújtott m vészeti nevelésre, gyermekeik érzelemvilágának fejlesztésére. Hiszem és vallom, hogy a város vezetésének, mindenkori fenntartónk támogatásával a jelenlegi, szakmailag jól felkészült, munkáját odaadóan végz tantestülettel folytatni tudjuk a negyven éve megkezdett munkát el deink és névadónk, Járdányi Pál szellemében. Tapolca, október Péni Béla a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója 5

8 Pillanatképek, adatok az el zményekr l, a megalakulásról és az elmúlt négy évtizedr l 40 évvel ezel tt, 1971 szeptemberében sok tapolcai és Tapolca környéki zeneszeret ember régi álma valósult meg, amikor a városban létrejött az önálló zeneiskola. Az intézmény a hangszeres zeneoktatás mellett megalakulásának pillanatától kezdve a tapolcai zenei élet f szervez jévé, meghatározó központjává is vált. A zenekultúra ápolása, a közös éneklés igénye nagy hagyományokra tekint vissza Tapolcán. Ezt bizonyítja az ban megalakult Csobánc dalkör, kés bb vegyeskar létrejötte, a háború után a vasutas n ikar megalakulása, a kultúrotthonban és a honvédségnél m köd zenekarok munkája t l a város ének- és zenekultúrájának újabb nagy fellendülése kezd dött Borsányi Gábor munkásságával. A Zeneakadémián végzett fiatal pedagógus, aki ekkor a Batsányi János Gimnázium tanára volt, a gimnáziumi énekkarral méltán vívott ki országos elismerést. Tapolcai Zenei Napok

9 Diákkórusa állandó szerepl je volt minden iskolai és városi rendezvénynek, a Keszthelyi Helikon és a városi Batsányi ünnepségeknek ban Batsányi János Kistétényi Melinda: Eltávozott a tél cím kórusm vének tapolcai sbemutatóján száztagú kórusával aratott nagy sikert. Az általa vezetett városi zenekarral rendszeresen lépett a közönség elé ban városunkban megalakult a zeneoktató tanárok munkaközössége, ami nagy lépést jelentett a szervezett hangszeres zeneoktatás kialakításának irányába. A tanítás a tanárok lakásán folyt, a vizsgáztatás veszprémi szakfelügyel k bevonásával történt. Az 1960-as évek elején a település akkori dinamikus fejl désével párhuzamosan a hangszertanulás iránti érdekl dés is jelent sen megn tt. A városban az 1970/71-es tanévben a keszthelyi zeneiskola kihelyezett tagozataként indult meg az alsófokú zeneoktatás. Az 1971/72-es tanévben olyan mérték volt ez az igény, hogy szükségessé vált egy önálló zeneiskola létesítése. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tapolcán, a Liszt Ferenc utcában létesítend önálló zeneiskola m ködését Állami Zeneiskola Tapolca elnevezéssel évi szeptember hó 15-i visszamen leges hatállyal engedélyezi. A Borsányi Gábor vezetésével induló új intézménynek a Batsányi János Gimnázium adott otthont. Az els években 8 zenetanár tanította az iskola 117 növendékét zongorán, fafúvós, rézfúvós és vonós hangszereken. A zeneiskola alapító tanárai: Borsányi Gábor, Csonka Gyuláné, Dolinka Erzsébet, László Árpád, Martos Katalin, Puskás Lajos, Reindl Gabriella, Tóth Gyöngyvér. Az intézmény a megalakulás pillanatától aktív közrem köd je lett a városi rendezvényeknek, ünnepségeknek; próbálta saját magát megformálni, hagyományait megteremteni. 7

10 A Zene Világnapjára szervezett koncert, a karácsonyi hangverseny, a tavaszi hangversenysorozat ma is a zeneiskola állandó rendezvényei. Karácsonyi hangverseny 1996 Már a kezdeti években sikerült a keszthelyi és a celldömölki iskolával jó kapcsolatot kialakítani, amit a minden évben megrendezett közös hangversenyek is jeleztek. Az 1970-es évek végére rendszeressé váltak az intézményen belüli háziversenyek, melyek a vizsgára való felkészülés mellett az egyik kiemelked feladatot jelentették a tanulók számára. Az 1982-es Kodály-centenárium kiemelked jelent ség év volt az iskola életében. Az intézmény tanárai és diákjai az év folyamán sok jelent s koncerttel, tanszaki hangversennyel, a m vel dési házban megrendezett fotókiállítással tisztelegtek nagy zeneszerz nk emléke el tt. Az év másik fontos, m ködés szempontjából meghatározó eseménye volt az iskola átköltözése a gimnáziumból az 1. Számú 8

11 Általános Iskolába (ma Tapolcai Általános Iskolák - Bárdos Lajos Tagintézmény). A zeneiskola az épület fels szintjén rendezkedett be. Az iskola tanulólétszáma ebben az id szakban is folyamatosan n tt, egyre többen éltek a hangszertanulás lehet ségével ban Péni Béla vezetésével megalakult a zeneiskola fúvószenekara, amely a kezdeti nehézségeket leküzdve, sok munkával nagyszer eredményeket ért el az elmúlt 28 év alatt. Az els fellépések egyike 1983-ban A zenekar tekintélyt és népszer séget vívott ki magának itthon és külföldön egyaránt. Szakmai sikereinek egyik csúcspontját 2001-ben érte el, amikor a magyarországi min sítési rendszerben 3 kategóriában ért el arany fokozatot, Németországban pedig nemzetközi arany min sítést kapott. Az együttes rendszeres résztvev je a hazai fúvószenekari 9

12 találkozóknak, fesztiváloknak, versenyeknek (Sárvár, Balatonfüred, Siklós, Balatonkeresztúr) augusztusában népes nemzetközi mez nyben nagy sikerrel képviselte iskolánkat a hamburgi Nemzetek Fesztiválján januárjában a zenekar ismét vállalta - mintegy a 2001-es eredmények meger sítéseként - a szakmai megmérettetést. Ezen a min sít hangversenyen koncertfúvós és szórakozató kategóriában is kiemelt arany min sítést értek el. Pillanatfelvétel a 2009-es Újévi Koncertr l A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar az elmúlt évtizedek alatt Tapolca és környéke zenei életének egyik meghatározó tényez jévé vált. Újévi hangversenyeik a város éves zenei kínálatának legnépszer bb, egyben legszínvonalasabb részéhez tartoznak. A zenekar sikerei a fúvós hangszerek népszer sítésében, a folyamatos beiskolázás biztosításában is fontos szerepet játszottak az elmúlt évtizedekben szén Kendeh Gusztávot bízták meg az intézmény vezetésével, aki egyik f céljaként az iskola önálló épületbe költözését jelölte meg. Er sen indokolta ezt a növendéklétszám jelent s emelkedése miatt kialakult egyre szorongatóbb tanteremhiány. 10

13 Többéves el készít és szervez munka után a város akkori vezet je, Baski Sándor elfogadta és támogatta az intézményvezet elképzeléseit, aminek eredményeképpen 1988 augusztusában a zeneiskola tanárai nagy lelkesedéssel költöztették át az iskola bútorait és hangszereit a gyönyör en felújított épületbe, amelyet a gyerekek örömmel vettek birtokukba. Október 21-én ünnepélyes keretek között került sor az átadóünnepségre. Ugyanezen a délutánon vette fel az iskola Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerz, népzenekutató és zenepedagógus nevét, aki a Kodály Zoltán által kit zött célok megvalósításáért talán a legtöbbet tette. Járdányi Pál munka közben Az iskola kegyelettel rzi és ápolja a zeneszerz emlékét, jó kapcsolatot tart özvegyével és gyermekeivel, rendszeresen koszorúzza az iskola falán elhelyezett, Bányai József szobrászm vész által készített, a zeneszerz t ábrázoló domborm vet. 11

14 A zeneiskola által szervezett megyei négykezes zongoraverseny egyik kötelez darabja mindig Járdányi egyik m ve, így a megye ifjú muzsikusai rendszeresen találkoznak darabjaival. A zeneszerz Liszt-díjas, b g m vész fia, Járdányi Gergely, az iskola által rendezett koncertek rendszeres résztvev je. Az új, önálló épületben a tanítási feltételek jelent s javulásával újult er vel indult meg a munka. A tanulói létszám ebben az id szakban már elérte a 371 f t. Az új épület új lehet ségeket is kínált. A hangversenyterem, a jó tantermi ellátottság lehet vé tette nagyobb, megyei szint versenyek megszervezését is. Így indulhatott el 1989 szén a Veszprém Megyei Négykezes Találkozó, amely kétévente hívja Tapolcára a megye legügyesebb fiatal zongoristáit, az idén már tizenkettedik alkalommal. A rendezvény nagy népszer ségnek örvend a megye zeneiskoláinak körében, amit a résztvev k folyamatosan magas száma bizonyít a legjobban. Az eddigi találkozókon összesen már több mint félezren versengtek a legjobb helyezésekért. 12

15 Az 1997-es verseny egyik járdányis gy ztes párosa A nyolcvanas évek végén er södött meg és vált gyümölcsöz vé az iskola kapcsolata a svájci leimenthali zeneiskolával és 1993 között négy alkalommal utazhattak a tapolcai ifjú muzsikusok ebbe a csodálatos országba, ahol ottani barátaikkal közös koncerteken, zenei táborozásokon vehettek részt. A svájci gyerekek ugyanennyi alkalommal jártak Tapolcán. Itteni fellépéseik, üt együttesük kiváló színvonalú el adása sokáig emlékezetes marad. Kirándulás az Alpokban, 1991-ben 13

16 1990-ben a megye legjobb gitárosai találkoztak városunkban, s ekkor fogalmazódott meg az igény egy rendszeresen megrendezésre kerül gitáros találkozó megszervezésére. A feladatot intézményünk vállalta magára, így 2002-t l kétévente rendezzük meg a Regionális Gitártalálkozót, amely f leg a Balaton környéki és megyei zeneiskolák körében vált népszer vé ben az iskola legtehetségesebb növendékei ismét külföldi utazáson vehettek részt. Estében és Aqua Petrarcaban olasz közönség el tt adtak színvonalas, sikeres koncerteket, s kötöttek új barátságokat kedves vendéglátóikkal. Az élményeket Verona, Padova és Velence nevezetességeivel való ismerkedés tette még gazdagabbá. Közös koncert az olasz vendéglátókkal Estében Az évek során a zeneiskola programtervezetében egyre jelent sebb helyet foglal el a Tapolcai Zenei Napok rendezvénysorozat. A többhetes, koncertek sorozatából álló 14

17 esemény kiváló lehetęség az iskolában folyó munka bemutatására, a diákok és tanárok fellépésére, neves vendégmħvészek meghívására, a városban mħködę amatęr mħvészeti csoportoknak a bemutatkozásra. Fellépett itt többek között: Zsigmondi Dénes, Baranyay László, Bánky József, Járdányi Gergely, Kónya István, Ittzés Gergely, Maros Éva, Geiger György, Bogányi Gergely, HegedĦs Endre, Failoni Donatella, Király Csaba, Ruha István, Onczay Csaba, Csavlek Etelka, Szvorák Katalin és még sokan mások. Ugyancsak a tavaszi hangversenysorozathoz kapcsolódott két kiváló zeneszerzęnk tapolcai látogatása ban Karai József zeneszerzęi estjét láthatta a közönség. A hangversenyen gyerekeknek írt hangszeres mħvek és kórusmħvek szólaltak meg. A kórusmħveket a tanári kamarakórus és a gimnázium nęikara adta elę. Karai József és Borsányi Gábor köszöntik egymást 15

18 Ezen az estén került sor Karai József: Levél mai magyarokhoz címħ kórusmħvének Ęsbemutatójára is, amelyet a szerzę a gimnázium énekkarának és karnagyának, Borsányi Gábornak komponált elismerése jeleként. Részlet a mħbęl 1988-ban Szokolay Sándor volt az iskola vendége. Az est során több olyan zenemħ is elhangzott, amelyet a szerzę kéziratos formában juttatott el az ifjú elęadókhoz. Ezek a darabok elęször csendülhettek fel közönség elętt. A mesterrel történt személyes találkozás, koncert közben a vele folytatott beszélgetés nagyszerħ élményt jelentett az elęadóknak és a közönségnek egyaránt. A zeneiskola tanárai köszöntik Szokolay Sándort 16

19 1992-ben a zeneiskola ismét egy zenei együttessel gazdagodott. Kovács Tamás, a vonóstanszak vezet je tanárkollégáival közösen életre hívta a reneszánsz zenét játszó Musica Buffa együttest, amely azóta rendszeres és ismert résztvev je a Tapolcán, illetve az ország más városaiban, településein rendezett fesztiváloknak, ünnepségeknek. A Musica Buffa egyik vendégszereplése az ausztriai Gleisdorfban 1998-ban a zeneiskola két tanteremmel és egy hangszerészm hellyel b vült. A m hely a fafúvós hangszerek javításával szerves része a zeneiskolának, tevékenységével nagyban segíti az eredményes munkát, a hangszerek megfelel szinten tartását. Egy évvel kés bb ünnepélyes keretek között került sor az épület emeleti részén található Borsányi-terem átadására, amellyel az iskola az 1988-ban váratlanul elhunyt igazgatójának állított emléket. 17

20 A terem falára Borsányi Gábort ábrázoló domborm vet helyeztek el, Tóth József alkotását januárjától a zeneiskolában szakképzett könyvtáros dolgozik. A könyvtár zenei faliújság készítésével, pályázatok, zenei témájú vetélked k meghirdetésével szervesen kapcsolódik a zeneiskola életéhez. A zenehallgatási és folyóirat-olvasási lehet ségével a diákok körében az épület egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé vált. A könyvtár vezet jének ötlete és lelkes munkája nyomán 2001-ben megszületett az iskola diáklapja, a Kürtöl, ami fennállásának eddigi tíz évében mind a tanárok, mind a tanulók között igen népszer vé vált. Az újság az adott id szak aktualitásaihoz kapcsolódó cikkeivel, közérdek információival, a fontos versenyek, versenyeredmények közzétételével, könyvismertet ivel, a lélekhez szóló verseivel, tanulóink kedves gondolataival, hangversenyeinkr l írt beszámolóival, kritikáival a tanórán kívüli iskolai élet egyik fontos tényez jévé vált. Szintén a könyvtár szervezésében kerül sor 2001 óta minden évben az adott év zenei évfordulóihoz kapcsolódó olvasópályázat és rajzpályázat meghirdetésére és lebonyolítására. A pályázat nyertesei az év végén jutalomkiránduláson vehetnek részt, amely - az egyéb kulturális programok mellett - rendszeresen zenei aktualitásokhoz is kapcsolódik. Tanulóink így jutottak el az elmúlt 18

21 tíz évben többek között a Bartók Béla Emlékházba, a Zenetudományi Intézetbe, a M vészetek Palotájába, az Országházba, a Budavári Palotába, a Történeti Múzeumba, az Országos Széchenyi Könyvtárba. Kirándulás a Zenetörténeti Múzeumba 2000-ben ünnepelte az iskola Járdányi Pál születésének 80. évfordulóját. Ebb l az alkalomból az intézmény kiemelt rendezvénnyel tisztelgett névadója emléke el tt. A zeneszerz t ábrázoló domborm megkoszorúzása alkalmából barátja és harcostársa, Vásárhelyi Miklós mondott ünnepi beszédet. Az egész napos programot melyen részt vett a szerz felesége és leánya is egy Járdányi m veib l összeállított hangverseny zárta, melyben nagyszer m vészek el adásában szólaltak meg dalai, kórusm vei, kamara- és zenekari m vei. Járdányi Pál felesége és leánya koszorút helyez el az emléktáblánál 19

22 2003-ban Román Iván vezetésével megalakult iskolánk vonószenekara, amely egy intenzív alapozó id szak többek között négy nyári nemzetközi vonószenekari tábor és koncert után mára állandó résztvev je az iskolai hangversenyeknek, ünnepi alkalmaknak óta a tapolcai római katolikus templomban évente megrendezett Pünkösdi Hangversenyen a legjelent sebb vonószenekari szerz k m vei csendülnek fel a zenekar színvonalas el adásában. A 2008-as Pünkösdi Hangverseny A vonószenekar sikeres fellépései, koncertjei nagyban hozzájárultak az iskolai vonóstanszak meger södéséhez, a vonós hangszerek népszer sítéséhez óta a nyári hónapokban is zenét l hangos az iskola. Itt találnak otthonra két hétig azok a zenei szakközépiskolások és f iskolások, akik a nyári hónapokat is tanulással, gyakorlással, a hangszertechnika csiszolásával és f ként muzsikálással kívánják tölteni ben Zsigmondy Dénes heged m vész tartotta az els mesterkurzust, 1990-t l minden évben Baranyay László, a Liszt 20

23 Ferenc Zenem vészeti F iskola tanára oktatja a résztvev ket. A mesterkurzusokra Európa szinte minden országából, s t Japánból is jelentkeztek már résztvev k. A mester és növendékei által adott hangversenyek rangos színfoltjai a nyári Tapolca zenei életének. Baranyay László zongorázik a hagyományos nyitókoncertek egyikén 2006-ban Péni Béla vette át az intézmény vezetését, aki az iskolában eltöltött több évtizedes tanári munkájával, helyismeretével, a fúvós tanszak és a fúvószenekar vezetésében szerzett vezet i tapasztalataival zökken mentesen tudta folytatni az el dei által elkezdett munkát. Igazgatói célkit zései között kiemelt helyen szerepel a magas szint oktató-, nevel tevékenység meg rzése, az intézményi beiskolázás és növendéklétszám emelése és szinten tartása, a magas szint fúvószenekari és vonószenekari munkát kihasználva egy iskolai szimfonikus zenekar létrehozása óta az intézmény fenntartója a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lése. Iskolánk jó kapcsolatot tart fenntartónkkal, így a Veszpém Megyei Önkormányzat Hivatalával, illetve a napi operatív feladatok megoldásában részt vev önkormányzati dolgozókkal. Természetesen továbbra is hagyományosan jó partneri viszonyt ápolunk korábbi 21

24 fenntartónkkal, Tapolca Város Önkormányzatával, mely máig is rendszeresen támogatja, segíti intézményünket. A Járdányi Pál Zeneiskola növendéklétszáma a 2010/2011- es tanévben 408 f volt. Örömteli jelenség, hogy a jelenlegi megyei tendenciával ellentétben tanulóink száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett. Az oktatást jelenleg 26 zenetanár látja el. A muzsikától, az énekhangtól és a gyermekzsivajtól hangos iskola mindennapjait csakúgy, mint negyven évvel ezel tt a szorgos munka tölti ki. Készülés a tanszaki hangversenyekre, a vizsgákra, a városi és házi hangversenyekre, a megyei, a regionális és országos fesztiválokra, találkozókra, versenyekre. Ezeken keresztül a zene varázsával való találkozás, a hangszeren való játék örömének napi átélése. A zeneiskolai oktatás nagyszer sége éppen ebben áll: nagy számban juttatni el a fiatalokhoz a zenét, amely az emberi lét kiteljesedésének alapvet eszköze. Mi, zenetanárok hittel valljuk, hogy a jöv emberének életében is fontos lesz a zene, a muzsika által nyújtott, mással nem pótolható szellemi-lelki táplálék, az aktív muzsikálás. Ennek szellemében próbáljuk továbbra is megszerettetni növendékeinkkel az értéket képvisel zenét, s ezzel egy egész életre szóló útravalót is adni számukra. A zeneiskola fúvószenekarának története a fontosabb események tükrében A zenekar megalakulása 15 f vel május 1. Els fellépés május Els külföldi út Svájcba Oberwill, Leimenthal, Basel június Els fellépés a Balatonkeresztúri Fúvószenekari Találkozón Vendégszereplés Ausztriában Az els komolyabb elismerés, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Nívódíja 22

25 1991. november Utazás a németországi Stadthagenbe február Az els min sítés - show kategória ezüst diploma - koncertzenekari kategória ezüst diploma április Megyei Zenekari Fesztivál éves jubileumi koncert Tapolcán október Második svájci út Wildhausba és Baselba március Tapolca Városért kitüntetés sze Utazás a németországi Burladingenbe a Nemzetközi Zenekari Fesztiválra A zenekar ARANY min sítést kapott Mazsorett csoporttal b vül a zenekar Az els CD elkészítése Ünnepi koncert a 15 éves jubileumon sze Utazás a szlovákiai Selmecbányára október Spanyolországi utazás: Salou Barcelona április VI. Nemzetközi Zenei Verseny Veszprém Bronz diploma május Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Tapolca május Min sít hangverseny Tapolcán -koncertzenekari és szórakoztató kategória: kiemelt arany diploma -nemzetiségi kategória: arany diploma június Friedrichshafen Németország Nemzetközi arany diploma augusztus A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége M vészeti Nívódíja június XXV. Siklósi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és Verseny augusztus Nemzetek Fesztiválja - Hamburg január Min sít hangverseny Tapolcán koncertfúvós és szórakoztató kategóriában kiemelt arany diploma június Sárvári Fúvószenekari Verseny 3. helyezés július Sárvári Országos Fúvószenekari Verseny 2. helyezés + különdíj az üt sszólamnak 23

26 A zenekar 2000-ben A zeneiskola vonószenekarának története a fontosabb események tükrében május Az els hangverseny a zeneiskolában június Nemzetközi vonószenekari táborok és koncertek Badacsonytomajon május Az els Pünkösdi Hangverseny június Mozart-szimfónia el adása a fúvószenekarral közösen A vonószenekar 2011-es Pünkösdi Hangversenye 24

27 Az iskola igazgatói ( ) Borsányi Gábor Kendeh Gusztáv Péni Béla Az elmúlt 40 évben az iskolában tanító tanárok névsora: Borsányi Gábor * zongora, heged Tóth Gyöngyvér * cselló Martos Katalin * zongora, szolfézs Csonka Gyuláné * zongora, szolfézs László Árpád * heged, furulya Reindl Gabriella * heged Puskás Lajos * furulya, fuvola klarinét, trombita Dolinka Erzsébet * ének, el képz Kendeh Gusztáv * fuvola Pócsy Zsuzsa * cselló, heged Peák Erzsébet zongora Csonka Márta oboa, furulya Csáky Istvánné zongora Varga Lajos * klarinét, furulya, oboa Mózner Miklós * zongora Csomasz Eszter * oboa, fuvola Vecsey Ervin klarinét, furulya, fagott Sz ke Géza trombita, vadászkürt, harsona, tuba Bányász Gabriella zongora Dolgos Györgyné heged, furulya

28 Csala Márta zongora, ének Dr. Oláh Józsefné zongora, szolfézs Kálmán Katalin * zongora, szolfézs Szabó András klarinét Szabó Gabriella fuvola Thaly Györgyi * heged Péni Béla * vadászkürt, trombita, tenorkürt Takácsné Németh Magdolna * ének, zongora Kováts Endre * cselló Dr. Somhegyi Gyula heged Kollát Judit cselló Tihanyiné Orosz Sarolta * gitár Vajainé Schiszler Mária oboa, klarinét, furulya Bánfay Magdolna szolfézs riné Szilvási Anna fuvola Józsa Zsuzsanna heged Németh Judit * zongora Kovács Tamás * cselló, furulya, szolfézs Földvári Zoltáné fuvola, klarinét Szalay Gabriella furulya, fuvola Megyei Gyöngyi szolfézs Gyurácz Zsolt klarinét, furulya ri Jen * zongora Fodor Melinda * heged Bodnár Sándor oboa, klarinét Müller Ilona * zongora Hajas Piroska * heged, brácsa Deákné Palotás Éva * heged Cséri Judit furulya Jakusné Weinrebe Elke * gitár Tóth Klára heged Rák Csaba * klarinét, furulya

29 Nagy Ildikó heged Kovács Ildikó zongora Czupor Attila trombita, üt Buvári Zsuzsanna furulya, fuvola Tóthné Kovács Katalin * heged, furulya, szolfézs Szerdahelyi Károly * üt Szegszárdy Ildikó furulya, oboa Tarnóczai Géza * zongora, fagott, furulya, klarinét, oboa Sz cs Álmos * fuvola, furulya, szaxofon Horváth Adrián tuba, trombita Farkas Mihály gitár Szigecsánné Freund Teréz * szolfézs, ének Némethy Viktória zongora Kendeh Zsolt fuvola, furulya John Olívia * zongora Fülöp Szabolcs * gitár Domonkos Tímea * heged Varga Endre * fuvola Tari István trombita, tenorkürt Rákosa Mariann zongora Ormándi Barbara * zongora John Lívia heged Haga Kálmán * furulya, harsona tenorkürt, trombita Dunai László gitár Nagy Annamária heged Hoffmanné Vass Virág * szolfézs, ének

30 Thomas Benke * zongora Ács Edit heged Püspöki Mária zongora Orbán Melinda * klarinét, furulya Cretu Marius * heged Fehér Éva furulya, fuvola Erdélyi József gitár Csala Csilla zongora Bodor Tamásné szolfézs Czigler Gabriella * zongora Erdélyi Tiborné * heged, szolfézs Egyedné Somogyi Hajnalka * zongora Lakossy Tamás furulya, trombita Illés Ferenc klarinét, szaxofon Sellyei Gábor gitár Kendeh-Pázmándi Andrea * zongora Román Iván * heged Tóth Péter * üt Zavaczkiné Fehér Éva * fuvola Kovács Adrienne * cselló Rompos Patrícia * fuvola Segesdy Zsófia szolfézs Babos Lajos klarinét Schmidt János * klarinét Bicsérdi Eszter * oboa Dobos Sándor zongora Molnárné Németh Erika zongora *A zeneiskolában tanító f állású tanárok Az iskolában között küls munkatársként dolgozó pedagógusok: Ács Ferencné, Bánfay Magdolna, Boczkó Péterné, Bodor Tamásné, Burján Csilla, Csarnai Judit, Csizmarik Béláné, Domján 28

31 Tamásné Nagy Eszter, Fülöpné Furján Andrea, Gimesi Tamásné, Hegyi Gyuláné, Juhász Attiláné, Dr. Kovács László, Dr. Kovács Lászlóné, Kovácsné Zsebeházy Valéria, Krisztin Lászlóné, Legeza Magdolna, Nagy Judit, Némethné Szalay Mária, riné Szilvási Anna, Sellyei-Cseh Ágnes, Szanyi Margit, Tóth Józsefné, Török Attiláné Egyéb munkatársak: Boglári Zsoltné iskolatitkár Bakler Mihályné gazdasági vezet Rák Mercédesz hangszerész Németh Lászlóné könyvtáros, iskolatitkár Horváth Györgyné gazdasági ügyintéz Frech Tamás hangszerész Batka Ervin hangszerész Kissné Pintér Ágnes gazdasági vezet Zenei pályán továbbtanuló növendékeink név tanára volt Bagi Zoltán Péni Béla trombitatanár Bereczky Szilvia Takácsné Németh Magdolna magánénektanár Bicsérdi Eszter Tarnóczai Géza oboatanár Blahunka Adrienn Román Iván heged - középiskolás Blahunka Annamária Román Iván heged középiskolás Csaba Katalin Csáky Istvánné elmélettanár Csató Mónika Mózner Miklós zongora-zeneszerzés Cseh Ágnes Szigecsánné Freund Teréz énektanár Cseh Ákos Kovács Tamás b g m vész és tanár Csonka Márta Kendeh Gusztáv oboatanár Darvalics Katalin Szigecsánné Freund Teréz szolfézstanár Farkas Klára Erdélyi Tiborné brácsa- középiskola Fazekas Ádám Tóth Péter üt - f iskolás 29

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA 35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA Támogatók: Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Continuo-Gödöllő Alapítvány Gödöllő, 2009 Szerkesztette: Ferenczi Anna: GÖDÖLLŐ ZENEI ÉLETE című

Részletesebben

Kedves Zenebarát Olvasóim!

Kedves Zenebarát Olvasóim! KÜRTÖLŐ A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA DIÁKLAPJA 202. május. évfolyam. szám Kedves Zenebarát Olvasóim! Ismét elrepült egy tanév. Színes programokkal, eseményekkel, izgalmakkal és örömökkel. Mire kezetekbe veszitek

Részletesebben

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja Kürt szó A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2014. december 27. szám 2 beszél Babka József címzetes igazgató úr, zongoratanár szen zeneiskolát

Részletesebben

ZeneSzó ÉVFORDULÓK A VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS A ZADARI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN. ZeneSzó. 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke:

ZeneSzó ÉVFORDULÓK A VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS A ZADARI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN. ZeneSzó. 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke: 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke: Címlap: 115 éve született Bárdos Lajos Címlap: Gál Béla Bárdos Szimpózium - Debrecen (Márkusné Natter-Nád Klára).................................................. 3 4.

Részletesebben

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 9431 Fertőd, Madách sétány 1. OM: 039593 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, S csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET MINDEN SZENTGOTTHÁI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁ LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2013. MÁJUS 30. SZENTGOTTHÁ AZ ELS ENERGIAVÁROS

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

Babka József címzetes igazgató

Babka József címzetes igazgató Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2011. június 22. szám 2 Kürtszó 2011. június 22. szám A Tehetségpontok elsõdleges funk- 2011. február 28-án Debrecenben

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/510-303

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/510-303 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/510-303 16-8427/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ!

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A 2011-2012. tanév elsô Hírmondójával jelentkezünk most, melyet tíz évvel ezelôtt a Fodor évkönyvek mintájára indítottunk útjára. Nem tudhatjuk, hogy az utókor mit tart majd híreinkbôl

Részletesebben

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely XV. évfolyam 1. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. február Választások 2010 Csunya vagy Csúnya A Magyar Kultúra Napja Pécelen Változnak a KRESZ szabályai

Részletesebben

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. NOVEMBER 28. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI PROF. DR. BARNA

Részletesebben

Beszámoló 2010/2011. tanév

Beszámoló 2010/2011. tanév Beszámoló 2010/2011. tanév 0 Magyar-kút ÁMK 2091 Etyek,Magyar utca 2. /Fax: (22) 597 040 (22) 597 041 e-mail: isketyek@mailbox.hu Etyek Község Önkormányzata Tárgy: ÁMK éves beszámoló Képviselő-testület

Részletesebben

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE 2015. június 24. KRAMMER TERÉZ ZENEI AMI ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE Készítette: Ráduly Ildikó igazgató Tartalom Helyzetértékelés... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1 Statisztikai adatlap,

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

A csapat tagjai: szakos tanulónk számol met akartunk keresni. Fél órás bo- be. Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõséugyanis

A csapat tagjai: szakos tanulónk számol met akartunk keresni. Fél órás bo- be. Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõséugyanis Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. június 24. szám 2 Kürtszó 2012. június 24. szám Vándorélet a Jeunesses meglepetést számunkra, de ezeket Musicales

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI SZERKESZTI: Márkusné Natter-Nád Klára XXXV. évfolyam 2014/3 szeptember TARTALOM Kodály Zoltán szoboravatás Galyatetőn

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 7. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Három évtizeddel ezel tt, azt gondolom, senki sem hitte, hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt vagyunk, és örömmel jelenthetem,

Részletesebben

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ.

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ. A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. január 23. szám 2 Kürtszó 2012. január 23. szám Pulyka melle, malac körme liba lába, csõre Mit kívánjak mindnyájunknak

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN MELLÉKLET XVII. évfolyam 7. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. július CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN Fiókom mélyén õrzött szakszervezeti tagkönyvem elsõ oldalán még ez a lenini idézet

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A Város Napján adták

Részletesebben

Művészeti tábor 2009. augusztus 3-7. Táboroztak a művészeti iskolások

Művészeti tábor 2009. augusztus 3-7. Táboroztak a művészeti iskolások AUGUSZTUS Művészeti tábor 2009. augusztus 3-7. Táboroztak a művészeti iskolások A VIK Alapfokú Művészeti Iskola idén nyáron, augusztus 3-7-ig hirdette meg napközis jellegű művészeti táborát. A közel 60

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben