Szepesi Katalin: 40 éves a Zeneiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szepesi Katalin: 40 éves a Zeneiskola"

Átírás

1

2 Szepesi Katalin: 40 éves a Zeneiskola

3 Az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit is tett ez irányban, már nem élt hiába. (Kodály Zoltán) Járdányi Pál Zeneiskola Tapolca év története

4 Kiadja: Járdányi Pál Zeneiskola AMI Tapolca, Felel s kiadó: Péni Béla igazgató F szerkeszt : ri Jen Társszerkeszt k: Kovács Tamás Németh Lászlóné Technikai munkatárs: Haga Kálmán Illusztrációk: Szepesi Katalin Korrektúra: riné Szilvási Anna ISBN Járdányi Pál Zeneiskola AMI 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16. Tel.: / fax: / Honlap: Készült: 300 példányban Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca 2

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lése nevében sok szeretettel köszöntöm a 40 éves jubileumát ünnepl Járdányi Pál Zeneiskolát. Négy évtizeddel ezel tt sok tapolcai és Tapolca környéki muzsikát kedvel ember régi álma valósult meg, amikor a városban megalakult az els önálló zeneiskola. Az intézményben hosszú id óta kiemelked munkát végz és példásan összetartó tanári karnak köszönhet en sok ifjú tehetséges muzsikus kapta meg az iskola falai között az els impulzusokat kés bbi karrierjéhez. A muzsika szeretetének, a zene értékeinek átadása napjaink karriercentrikus világában rendkívül fontossá vált. Ennek a kulturális missziónak a közvetítésében a 40 éves hagyománnyal rendelkez m vészeti iskola elévülhetetlen szerepet tölt be a város és környéke lakóinak életében. A térség országgy lési képvisel jeként és tapolcai polgárként is örömömre szolgál, hogy városunk a tanulók és oktatóik körében is méltán népszer intézménynek ad otthont. Az iskola növendékeinek, tanárainak további eredményekben gazdag és sikeres munkát kívánok! Veszprém, október Lasztovicza Jen a Veszprém Megyei Közgy lés elnöke 3

6 A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Ki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. (Kodály Zoltán) Tapolca Város Önkormányzata Képvisel -testülete nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 40 éves jubileumát ünnepl Járdányi Pál Zeneiskolát. Teljesítményközpontú világunkban talán sokan már kevésbé tartják fontosnak, pedig a zenei nevelés segítségével rengeteg készség és képesség fejleszthet, a zene lelki kiegyensúlyozottságot is biztosít. Fejleszti az esztétikai, viselkedési, magatartási és kulturális érzéket. Emberi viszonyulásokra, kapcsolatokban való eligazodásra tanít. Szinte észrevétlenül közvetíti kulturális örökségünket. A zene az egyetlen olyan, semmi mással nem pótolható tevékenység, amely mindkét agyféltekét aktivizálja. A zene e sok pozitív és fejleszt hatása is nagymértében befolyásolja és fontossá teszi a zeneoktatást városunkban. Közkinccsé válásában mindenekel tt ért és lelkes zenepedagógusok áldozatosan elszánt munkájára van szükség. A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola pedagógusai az intézmény fennállásának 40 éve alatt mindig bizonyították rátermettségüket, elhivatottságukat. Az intézmény számtalan tapolcai koncerttel, fellépéssel a város és környéke zenei életének szerves részévé vált. A zeneiskola növendékei több jelent s eredményt mondhatnak magukénak, számtalan megyei, területi, regionális versenyen értek el kiemelked helyezéseket, mellyel öregbítették városunk hírnevét. Méltán mondhatjuk, hogy a zeneiskola Tapolca város egyik kulturális központja. Kívánok az iskola valamennyi növendékének és tanárának további eredményes munkát és sok sikert. Tapolca, október 4

7 "A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki er forrás, amelyet minden m velt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg bel le részét minden magyar gyermek." (Kodály Zoltán) Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden olvasót a 40 éves jubileumát ünnepl Járdányi Pál Zeneiskola tantestülete, növendékei és a magam nevében. Negyven évvel ezel tt a város vezet inek megfontolt döntése alapján indult meg az állami zeneoktatás Tapolcán. Az új intézmény igazgatójának Borsányi Gábort, a Batsányi János Gimnázium karnagyénektanárát kérték fel, aki meghatározó szerepl je, szervez je volt Tapolca zenei életének. Ezt a feladatát teljes odaadással látta el 1984-es nyugdíjazásáig t l Kendeh Gusztáv folytatta a Borsányi Gábor által megkezdett munkát ig, nyugdíjba vonulásáig állt az intézmény élén. El deim hatalmas munkát végeztek; Borsányi Gábor az iskola alapításával, Kendeh Gusztáv pedig aki a 22 év alatt energikus, ambiciózus igazgatóként fejlesztette tovább az iskolát önálló épületbe költöztette az intézményt ban, az épület átadásakor vette fel iskolánk Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerz, népzenekutató és zenepedagógus nevét ban kezdtem meg igazgatói munkámat e két kiváló vezet i egyéniség nyomdokaiba lépve. Az elmúlt negyven évre visszatekintve nagy büszkeséggel tölt el az a sok szép siker, amit el deimmel, kollégáimmal együtt értünk el. Az intézményben folyó min ségi munka legjobb bizonyítéka, hogy tantestületünk közel 40%-a zenei pályán végzett egykori növendékeib l áll. A kezdetekt l tartó folyamatos növendék-létszámemelkedés, majd az utóbbi évek stabilizálódása bizonyítja iskolánk létjogosultságát. Tapolca város és környékének lakói igényt tartanak a zeneiskola által nyújtott m vészeti nevelésre, gyermekeik érzelemvilágának fejlesztésére. Hiszem és vallom, hogy a város vezetésének, mindenkori fenntartónk támogatásával a jelenlegi, szakmailag jól felkészült, munkáját odaadóan végz tantestülettel folytatni tudjuk a negyven éve megkezdett munkát el deink és névadónk, Járdányi Pál szellemében. Tapolca, október Péni Béla a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója 5

8 Pillanatképek, adatok az el zményekr l, a megalakulásról és az elmúlt négy évtizedr l 40 évvel ezel tt, 1971 szeptemberében sok tapolcai és Tapolca környéki zeneszeret ember régi álma valósult meg, amikor a városban létrejött az önálló zeneiskola. Az intézmény a hangszeres zeneoktatás mellett megalakulásának pillanatától kezdve a tapolcai zenei élet f szervez jévé, meghatározó központjává is vált. A zenekultúra ápolása, a közös éneklés igénye nagy hagyományokra tekint vissza Tapolcán. Ezt bizonyítja az ban megalakult Csobánc dalkör, kés bb vegyeskar létrejötte, a háború után a vasutas n ikar megalakulása, a kultúrotthonban és a honvédségnél m köd zenekarok munkája t l a város ének- és zenekultúrájának újabb nagy fellendülése kezd dött Borsányi Gábor munkásságával. A Zeneakadémián végzett fiatal pedagógus, aki ekkor a Batsányi János Gimnázium tanára volt, a gimnáziumi énekkarral méltán vívott ki országos elismerést. Tapolcai Zenei Napok

9 Diákkórusa állandó szerepl je volt minden iskolai és városi rendezvénynek, a Keszthelyi Helikon és a városi Batsányi ünnepségeknek ban Batsányi János Kistétényi Melinda: Eltávozott a tél cím kórusm vének tapolcai sbemutatóján száztagú kórusával aratott nagy sikert. Az általa vezetett városi zenekarral rendszeresen lépett a közönség elé ban városunkban megalakult a zeneoktató tanárok munkaközössége, ami nagy lépést jelentett a szervezett hangszeres zeneoktatás kialakításának irányába. A tanítás a tanárok lakásán folyt, a vizsgáztatás veszprémi szakfelügyel k bevonásával történt. Az 1960-as évek elején a település akkori dinamikus fejl désével párhuzamosan a hangszertanulás iránti érdekl dés is jelent sen megn tt. A városban az 1970/71-es tanévben a keszthelyi zeneiskola kihelyezett tagozataként indult meg az alsófokú zeneoktatás. Az 1971/72-es tanévben olyan mérték volt ez az igény, hogy szükségessé vált egy önálló zeneiskola létesítése. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tapolcán, a Liszt Ferenc utcában létesítend önálló zeneiskola m ködését Állami Zeneiskola Tapolca elnevezéssel évi szeptember hó 15-i visszamen leges hatállyal engedélyezi. A Borsányi Gábor vezetésével induló új intézménynek a Batsányi János Gimnázium adott otthont. Az els években 8 zenetanár tanította az iskola 117 növendékét zongorán, fafúvós, rézfúvós és vonós hangszereken. A zeneiskola alapító tanárai: Borsányi Gábor, Csonka Gyuláné, Dolinka Erzsébet, László Árpád, Martos Katalin, Puskás Lajos, Reindl Gabriella, Tóth Gyöngyvér. Az intézmény a megalakulás pillanatától aktív közrem köd je lett a városi rendezvényeknek, ünnepségeknek; próbálta saját magát megformálni, hagyományait megteremteni. 7

10 A Zene Világnapjára szervezett koncert, a karácsonyi hangverseny, a tavaszi hangversenysorozat ma is a zeneiskola állandó rendezvényei. Karácsonyi hangverseny 1996 Már a kezdeti években sikerült a keszthelyi és a celldömölki iskolával jó kapcsolatot kialakítani, amit a minden évben megrendezett közös hangversenyek is jeleztek. Az 1970-es évek végére rendszeressé váltak az intézményen belüli háziversenyek, melyek a vizsgára való felkészülés mellett az egyik kiemelked feladatot jelentették a tanulók számára. Az 1982-es Kodály-centenárium kiemelked jelent ség év volt az iskola életében. Az intézmény tanárai és diákjai az év folyamán sok jelent s koncerttel, tanszaki hangversennyel, a m vel dési házban megrendezett fotókiállítással tisztelegtek nagy zeneszerz nk emléke el tt. Az év másik fontos, m ködés szempontjából meghatározó eseménye volt az iskola átköltözése a gimnáziumból az 1. Számú 8

11 Általános Iskolába (ma Tapolcai Általános Iskolák - Bárdos Lajos Tagintézmény). A zeneiskola az épület fels szintjén rendezkedett be. Az iskola tanulólétszáma ebben az id szakban is folyamatosan n tt, egyre többen éltek a hangszertanulás lehet ségével ban Péni Béla vezetésével megalakult a zeneiskola fúvószenekara, amely a kezdeti nehézségeket leküzdve, sok munkával nagyszer eredményeket ért el az elmúlt 28 év alatt. Az els fellépések egyike 1983-ban A zenekar tekintélyt és népszer séget vívott ki magának itthon és külföldön egyaránt. Szakmai sikereinek egyik csúcspontját 2001-ben érte el, amikor a magyarországi min sítési rendszerben 3 kategóriában ért el arany fokozatot, Németországban pedig nemzetközi arany min sítést kapott. Az együttes rendszeres résztvev je a hazai fúvószenekari 9

12 találkozóknak, fesztiváloknak, versenyeknek (Sárvár, Balatonfüred, Siklós, Balatonkeresztúr) augusztusában népes nemzetközi mez nyben nagy sikerrel képviselte iskolánkat a hamburgi Nemzetek Fesztiválján januárjában a zenekar ismét vállalta - mintegy a 2001-es eredmények meger sítéseként - a szakmai megmérettetést. Ezen a min sít hangversenyen koncertfúvós és szórakozató kategóriában is kiemelt arany min sítést értek el. Pillanatfelvétel a 2009-es Újévi Koncertr l A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar az elmúlt évtizedek alatt Tapolca és környéke zenei életének egyik meghatározó tényez jévé vált. Újévi hangversenyeik a város éves zenei kínálatának legnépszer bb, egyben legszínvonalasabb részéhez tartoznak. A zenekar sikerei a fúvós hangszerek népszer sítésében, a folyamatos beiskolázás biztosításában is fontos szerepet játszottak az elmúlt évtizedekben szén Kendeh Gusztávot bízták meg az intézmény vezetésével, aki egyik f céljaként az iskola önálló épületbe költözését jelölte meg. Er sen indokolta ezt a növendéklétszám jelent s emelkedése miatt kialakult egyre szorongatóbb tanteremhiány. 10

13 Többéves el készít és szervez munka után a város akkori vezet je, Baski Sándor elfogadta és támogatta az intézményvezet elképzeléseit, aminek eredményeképpen 1988 augusztusában a zeneiskola tanárai nagy lelkesedéssel költöztették át az iskola bútorait és hangszereit a gyönyör en felújított épületbe, amelyet a gyerekek örömmel vettek birtokukba. Október 21-én ünnepélyes keretek között került sor az átadóünnepségre. Ugyanezen a délutánon vette fel az iskola Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerz, népzenekutató és zenepedagógus nevét, aki a Kodály Zoltán által kit zött célok megvalósításáért talán a legtöbbet tette. Járdányi Pál munka közben Az iskola kegyelettel rzi és ápolja a zeneszerz emlékét, jó kapcsolatot tart özvegyével és gyermekeivel, rendszeresen koszorúzza az iskola falán elhelyezett, Bányai József szobrászm vész által készített, a zeneszerz t ábrázoló domborm vet. 11

14 A zeneiskola által szervezett megyei négykezes zongoraverseny egyik kötelez darabja mindig Járdányi egyik m ve, így a megye ifjú muzsikusai rendszeresen találkoznak darabjaival. A zeneszerz Liszt-díjas, b g m vész fia, Járdányi Gergely, az iskola által rendezett koncertek rendszeres résztvev je. Az új, önálló épületben a tanítási feltételek jelent s javulásával újult er vel indult meg a munka. A tanulói létszám ebben az id szakban már elérte a 371 f t. Az új épület új lehet ségeket is kínált. A hangversenyterem, a jó tantermi ellátottság lehet vé tette nagyobb, megyei szint versenyek megszervezését is. Így indulhatott el 1989 szén a Veszprém Megyei Négykezes Találkozó, amely kétévente hívja Tapolcára a megye legügyesebb fiatal zongoristáit, az idén már tizenkettedik alkalommal. A rendezvény nagy népszer ségnek örvend a megye zeneiskoláinak körében, amit a résztvev k folyamatosan magas száma bizonyít a legjobban. Az eddigi találkozókon összesen már több mint félezren versengtek a legjobb helyezésekért. 12

15 Az 1997-es verseny egyik járdányis gy ztes párosa A nyolcvanas évek végén er södött meg és vált gyümölcsöz vé az iskola kapcsolata a svájci leimenthali zeneiskolával és 1993 között négy alkalommal utazhattak a tapolcai ifjú muzsikusok ebbe a csodálatos országba, ahol ottani barátaikkal közös koncerteken, zenei táborozásokon vehettek részt. A svájci gyerekek ugyanennyi alkalommal jártak Tapolcán. Itteni fellépéseik, üt együttesük kiváló színvonalú el adása sokáig emlékezetes marad. Kirándulás az Alpokban, 1991-ben 13

16 1990-ben a megye legjobb gitárosai találkoztak városunkban, s ekkor fogalmazódott meg az igény egy rendszeresen megrendezésre kerül gitáros találkozó megszervezésére. A feladatot intézményünk vállalta magára, így 2002-t l kétévente rendezzük meg a Regionális Gitártalálkozót, amely f leg a Balaton környéki és megyei zeneiskolák körében vált népszer vé ben az iskola legtehetségesebb növendékei ismét külföldi utazáson vehettek részt. Estében és Aqua Petrarcaban olasz közönség el tt adtak színvonalas, sikeres koncerteket, s kötöttek új barátságokat kedves vendéglátóikkal. Az élményeket Verona, Padova és Velence nevezetességeivel való ismerkedés tette még gazdagabbá. Közös koncert az olasz vendéglátókkal Estében Az évek során a zeneiskola programtervezetében egyre jelent sebb helyet foglal el a Tapolcai Zenei Napok rendezvénysorozat. A többhetes, koncertek sorozatából álló 14

17 esemény kiváló lehetęség az iskolában folyó munka bemutatására, a diákok és tanárok fellépésére, neves vendégmħvészek meghívására, a városban mħködę amatęr mħvészeti csoportoknak a bemutatkozásra. Fellépett itt többek között: Zsigmondi Dénes, Baranyay László, Bánky József, Járdányi Gergely, Kónya István, Ittzés Gergely, Maros Éva, Geiger György, Bogányi Gergely, HegedĦs Endre, Failoni Donatella, Király Csaba, Ruha István, Onczay Csaba, Csavlek Etelka, Szvorák Katalin és még sokan mások. Ugyancsak a tavaszi hangversenysorozathoz kapcsolódott két kiváló zeneszerzęnk tapolcai látogatása ban Karai József zeneszerzęi estjét láthatta a közönség. A hangversenyen gyerekeknek írt hangszeres mħvek és kórusmħvek szólaltak meg. A kórusmħveket a tanári kamarakórus és a gimnázium nęikara adta elę. Karai József és Borsányi Gábor köszöntik egymást 15

18 Ezen az estén került sor Karai József: Levél mai magyarokhoz címħ kórusmħvének Ęsbemutatójára is, amelyet a szerzę a gimnázium énekkarának és karnagyának, Borsányi Gábornak komponált elismerése jeleként. Részlet a mħbęl 1988-ban Szokolay Sándor volt az iskola vendége. Az est során több olyan zenemħ is elhangzott, amelyet a szerzę kéziratos formában juttatott el az ifjú elęadókhoz. Ezek a darabok elęször csendülhettek fel közönség elętt. A mesterrel történt személyes találkozás, koncert közben a vele folytatott beszélgetés nagyszerħ élményt jelentett az elęadóknak és a közönségnek egyaránt. A zeneiskola tanárai köszöntik Szokolay Sándort 16

19 1992-ben a zeneiskola ismét egy zenei együttessel gazdagodott. Kovács Tamás, a vonóstanszak vezet je tanárkollégáival közösen életre hívta a reneszánsz zenét játszó Musica Buffa együttest, amely azóta rendszeres és ismert résztvev je a Tapolcán, illetve az ország más városaiban, településein rendezett fesztiváloknak, ünnepségeknek. A Musica Buffa egyik vendégszereplése az ausztriai Gleisdorfban 1998-ban a zeneiskola két tanteremmel és egy hangszerészm hellyel b vült. A m hely a fafúvós hangszerek javításával szerves része a zeneiskolának, tevékenységével nagyban segíti az eredményes munkát, a hangszerek megfelel szinten tartását. Egy évvel kés bb ünnepélyes keretek között került sor az épület emeleti részén található Borsányi-terem átadására, amellyel az iskola az 1988-ban váratlanul elhunyt igazgatójának állított emléket. 17

20 A terem falára Borsányi Gábort ábrázoló domborm vet helyeztek el, Tóth József alkotását januárjától a zeneiskolában szakképzett könyvtáros dolgozik. A könyvtár zenei faliújság készítésével, pályázatok, zenei témájú vetélked k meghirdetésével szervesen kapcsolódik a zeneiskola életéhez. A zenehallgatási és folyóirat-olvasási lehet ségével a diákok körében az épület egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé vált. A könyvtár vezet jének ötlete és lelkes munkája nyomán 2001-ben megszületett az iskola diáklapja, a Kürtöl, ami fennállásának eddigi tíz évében mind a tanárok, mind a tanulók között igen népszer vé vált. Az újság az adott id szak aktualitásaihoz kapcsolódó cikkeivel, közérdek információival, a fontos versenyek, versenyeredmények közzétételével, könyvismertet ivel, a lélekhez szóló verseivel, tanulóink kedves gondolataival, hangversenyeinkr l írt beszámolóival, kritikáival a tanórán kívüli iskolai élet egyik fontos tényez jévé vált. Szintén a könyvtár szervezésében kerül sor 2001 óta minden évben az adott év zenei évfordulóihoz kapcsolódó olvasópályázat és rajzpályázat meghirdetésére és lebonyolítására. A pályázat nyertesei az év végén jutalomkiránduláson vehetnek részt, amely - az egyéb kulturális programok mellett - rendszeresen zenei aktualitásokhoz is kapcsolódik. Tanulóink így jutottak el az elmúlt 18

21 tíz évben többek között a Bartók Béla Emlékházba, a Zenetudományi Intézetbe, a M vészetek Palotájába, az Országházba, a Budavári Palotába, a Történeti Múzeumba, az Országos Széchenyi Könyvtárba. Kirándulás a Zenetörténeti Múzeumba 2000-ben ünnepelte az iskola Járdányi Pál születésének 80. évfordulóját. Ebb l az alkalomból az intézmény kiemelt rendezvénnyel tisztelgett névadója emléke el tt. A zeneszerz t ábrázoló domborm megkoszorúzása alkalmából barátja és harcostársa, Vásárhelyi Miklós mondott ünnepi beszédet. Az egész napos programot melyen részt vett a szerz felesége és leánya is egy Járdányi m veib l összeállított hangverseny zárta, melyben nagyszer m vészek el adásában szólaltak meg dalai, kórusm vei, kamara- és zenekari m vei. Járdányi Pál felesége és leánya koszorút helyez el az emléktáblánál 19

22 2003-ban Román Iván vezetésével megalakult iskolánk vonószenekara, amely egy intenzív alapozó id szak többek között négy nyári nemzetközi vonószenekari tábor és koncert után mára állandó résztvev je az iskolai hangversenyeknek, ünnepi alkalmaknak óta a tapolcai római katolikus templomban évente megrendezett Pünkösdi Hangversenyen a legjelent sebb vonószenekari szerz k m vei csendülnek fel a zenekar színvonalas el adásában. A 2008-as Pünkösdi Hangverseny A vonószenekar sikeres fellépései, koncertjei nagyban hozzájárultak az iskolai vonóstanszak meger södéséhez, a vonós hangszerek népszer sítéséhez óta a nyári hónapokban is zenét l hangos az iskola. Itt találnak otthonra két hétig azok a zenei szakközépiskolások és f iskolások, akik a nyári hónapokat is tanulással, gyakorlással, a hangszertechnika csiszolásával és f ként muzsikálással kívánják tölteni ben Zsigmondy Dénes heged m vész tartotta az els mesterkurzust, 1990-t l minden évben Baranyay László, a Liszt 20

23 Ferenc Zenem vészeti F iskola tanára oktatja a résztvev ket. A mesterkurzusokra Európa szinte minden országából, s t Japánból is jelentkeztek már résztvev k. A mester és növendékei által adott hangversenyek rangos színfoltjai a nyári Tapolca zenei életének. Baranyay László zongorázik a hagyományos nyitókoncertek egyikén 2006-ban Péni Béla vette át az intézmény vezetését, aki az iskolában eltöltött több évtizedes tanári munkájával, helyismeretével, a fúvós tanszak és a fúvószenekar vezetésében szerzett vezet i tapasztalataival zökken mentesen tudta folytatni az el dei által elkezdett munkát. Igazgatói célkit zései között kiemelt helyen szerepel a magas szint oktató-, nevel tevékenység meg rzése, az intézményi beiskolázás és növendéklétszám emelése és szinten tartása, a magas szint fúvószenekari és vonószenekari munkát kihasználva egy iskolai szimfonikus zenekar létrehozása óta az intézmény fenntartója a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lése. Iskolánk jó kapcsolatot tart fenntartónkkal, így a Veszpém Megyei Önkormányzat Hivatalával, illetve a napi operatív feladatok megoldásában részt vev önkormányzati dolgozókkal. Természetesen továbbra is hagyományosan jó partneri viszonyt ápolunk korábbi 21

24 fenntartónkkal, Tapolca Város Önkormányzatával, mely máig is rendszeresen támogatja, segíti intézményünket. A Járdányi Pál Zeneiskola növendéklétszáma a 2010/2011- es tanévben 408 f volt. Örömteli jelenség, hogy a jelenlegi megyei tendenciával ellentétben tanulóink száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett. Az oktatást jelenleg 26 zenetanár látja el. A muzsikától, az énekhangtól és a gyermekzsivajtól hangos iskola mindennapjait csakúgy, mint negyven évvel ezel tt a szorgos munka tölti ki. Készülés a tanszaki hangversenyekre, a vizsgákra, a városi és házi hangversenyekre, a megyei, a regionális és országos fesztiválokra, találkozókra, versenyekre. Ezeken keresztül a zene varázsával való találkozás, a hangszeren való játék örömének napi átélése. A zeneiskolai oktatás nagyszer sége éppen ebben áll: nagy számban juttatni el a fiatalokhoz a zenét, amely az emberi lét kiteljesedésének alapvet eszköze. Mi, zenetanárok hittel valljuk, hogy a jöv emberének életében is fontos lesz a zene, a muzsika által nyújtott, mással nem pótolható szellemi-lelki táplálék, az aktív muzsikálás. Ennek szellemében próbáljuk továbbra is megszerettetni növendékeinkkel az értéket képvisel zenét, s ezzel egy egész életre szóló útravalót is adni számukra. A zeneiskola fúvószenekarának története a fontosabb események tükrében A zenekar megalakulása 15 f vel május 1. Els fellépés május Els külföldi út Svájcba Oberwill, Leimenthal, Basel június Els fellépés a Balatonkeresztúri Fúvószenekari Találkozón Vendégszereplés Ausztriában Az els komolyabb elismerés, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Nívódíja 22

25 1991. november Utazás a németországi Stadthagenbe február Az els min sítés - show kategória ezüst diploma - koncertzenekari kategória ezüst diploma április Megyei Zenekari Fesztivál éves jubileumi koncert Tapolcán október Második svájci út Wildhausba és Baselba március Tapolca Városért kitüntetés sze Utazás a németországi Burladingenbe a Nemzetközi Zenekari Fesztiválra A zenekar ARANY min sítést kapott Mazsorett csoporttal b vül a zenekar Az els CD elkészítése Ünnepi koncert a 15 éves jubileumon sze Utazás a szlovákiai Selmecbányára október Spanyolországi utazás: Salou Barcelona április VI. Nemzetközi Zenei Verseny Veszprém Bronz diploma május Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Tapolca május Min sít hangverseny Tapolcán -koncertzenekari és szórakoztató kategória: kiemelt arany diploma -nemzetiségi kategória: arany diploma június Friedrichshafen Németország Nemzetközi arany diploma augusztus A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége M vészeti Nívódíja június XXV. Siklósi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és Verseny augusztus Nemzetek Fesztiválja - Hamburg január Min sít hangverseny Tapolcán koncertfúvós és szórakoztató kategóriában kiemelt arany diploma június Sárvári Fúvószenekari Verseny 3. helyezés július Sárvári Országos Fúvószenekari Verseny 2. helyezés + különdíj az üt sszólamnak 23

26 A zenekar 2000-ben A zeneiskola vonószenekarának története a fontosabb események tükrében május Az els hangverseny a zeneiskolában június Nemzetközi vonószenekari táborok és koncertek Badacsonytomajon május Az els Pünkösdi Hangverseny június Mozart-szimfónia el adása a fúvószenekarral közösen A vonószenekar 2011-es Pünkösdi Hangversenye 24

27 Az iskola igazgatói ( ) Borsányi Gábor Kendeh Gusztáv Péni Béla Az elmúlt 40 évben az iskolában tanító tanárok névsora: Borsányi Gábor * zongora, heged Tóth Gyöngyvér * cselló Martos Katalin * zongora, szolfézs Csonka Gyuláné * zongora, szolfézs László Árpád * heged, furulya Reindl Gabriella * heged Puskás Lajos * furulya, fuvola klarinét, trombita Dolinka Erzsébet * ének, el képz Kendeh Gusztáv * fuvola Pócsy Zsuzsa * cselló, heged Peák Erzsébet zongora Csonka Márta oboa, furulya Csáky Istvánné zongora Varga Lajos * klarinét, furulya, oboa Mózner Miklós * zongora Csomasz Eszter * oboa, fuvola Vecsey Ervin klarinét, furulya, fagott Sz ke Géza trombita, vadászkürt, harsona, tuba Bányász Gabriella zongora Dolgos Györgyné heged, furulya

28 Csala Márta zongora, ének Dr. Oláh Józsefné zongora, szolfézs Kálmán Katalin * zongora, szolfézs Szabó András klarinét Szabó Gabriella fuvola Thaly Györgyi * heged Péni Béla * vadászkürt, trombita, tenorkürt Takácsné Németh Magdolna * ének, zongora Kováts Endre * cselló Dr. Somhegyi Gyula heged Kollát Judit cselló Tihanyiné Orosz Sarolta * gitár Vajainé Schiszler Mária oboa, klarinét, furulya Bánfay Magdolna szolfézs riné Szilvási Anna fuvola Józsa Zsuzsanna heged Németh Judit * zongora Kovács Tamás * cselló, furulya, szolfézs Földvári Zoltáné fuvola, klarinét Szalay Gabriella furulya, fuvola Megyei Gyöngyi szolfézs Gyurácz Zsolt klarinét, furulya ri Jen * zongora Fodor Melinda * heged Bodnár Sándor oboa, klarinét Müller Ilona * zongora Hajas Piroska * heged, brácsa Deákné Palotás Éva * heged Cséri Judit furulya Jakusné Weinrebe Elke * gitár Tóth Klára heged Rák Csaba * klarinét, furulya

29 Nagy Ildikó heged Kovács Ildikó zongora Czupor Attila trombita, üt Buvári Zsuzsanna furulya, fuvola Tóthné Kovács Katalin * heged, furulya, szolfézs Szerdahelyi Károly * üt Szegszárdy Ildikó furulya, oboa Tarnóczai Géza * zongora, fagott, furulya, klarinét, oboa Sz cs Álmos * fuvola, furulya, szaxofon Horváth Adrián tuba, trombita Farkas Mihály gitár Szigecsánné Freund Teréz * szolfézs, ének Némethy Viktória zongora Kendeh Zsolt fuvola, furulya John Olívia * zongora Fülöp Szabolcs * gitár Domonkos Tímea * heged Varga Endre * fuvola Tari István trombita, tenorkürt Rákosa Mariann zongora Ormándi Barbara * zongora John Lívia heged Haga Kálmán * furulya, harsona tenorkürt, trombita Dunai László gitár Nagy Annamária heged Hoffmanné Vass Virág * szolfézs, ének

30 Thomas Benke * zongora Ács Edit heged Püspöki Mária zongora Orbán Melinda * klarinét, furulya Cretu Marius * heged Fehér Éva furulya, fuvola Erdélyi József gitár Csala Csilla zongora Bodor Tamásné szolfézs Czigler Gabriella * zongora Erdélyi Tiborné * heged, szolfézs Egyedné Somogyi Hajnalka * zongora Lakossy Tamás furulya, trombita Illés Ferenc klarinét, szaxofon Sellyei Gábor gitár Kendeh-Pázmándi Andrea * zongora Román Iván * heged Tóth Péter * üt Zavaczkiné Fehér Éva * fuvola Kovács Adrienne * cselló Rompos Patrícia * fuvola Segesdy Zsófia szolfézs Babos Lajos klarinét Schmidt János * klarinét Bicsérdi Eszter * oboa Dobos Sándor zongora Molnárné Németh Erika zongora *A zeneiskolában tanító f állású tanárok Az iskolában között küls munkatársként dolgozó pedagógusok: Ács Ferencné, Bánfay Magdolna, Boczkó Péterné, Bodor Tamásné, Burján Csilla, Csarnai Judit, Csizmarik Béláné, Domján 28

31 Tamásné Nagy Eszter, Fülöpné Furján Andrea, Gimesi Tamásné, Hegyi Gyuláné, Juhász Attiláné, Dr. Kovács László, Dr. Kovács Lászlóné, Kovácsné Zsebeházy Valéria, Krisztin Lászlóné, Legeza Magdolna, Nagy Judit, Némethné Szalay Mária, riné Szilvási Anna, Sellyei-Cseh Ágnes, Szanyi Margit, Tóth Józsefné, Török Attiláné Egyéb munkatársak: Boglári Zsoltné iskolatitkár Bakler Mihályné gazdasági vezet Rák Mercédesz hangszerész Németh Lászlóné könyvtáros, iskolatitkár Horváth Györgyné gazdasági ügyintéz Frech Tamás hangszerész Batka Ervin hangszerész Kissné Pintér Ágnes gazdasági vezet Zenei pályán továbbtanuló növendékeink név tanára volt Bagi Zoltán Péni Béla trombitatanár Bereczky Szilvia Takácsné Németh Magdolna magánénektanár Bicsérdi Eszter Tarnóczai Géza oboatanár Blahunka Adrienn Román Iván heged - középiskolás Blahunka Annamária Román Iván heged középiskolás Csaba Katalin Csáky Istvánné elmélettanár Csató Mónika Mózner Miklós zongora-zeneszerzés Cseh Ágnes Szigecsánné Freund Teréz énektanár Cseh Ákos Kovács Tamás b g m vész és tanár Csonka Márta Kendeh Gusztáv oboatanár Darvalics Katalin Szigecsánné Freund Teréz szolfézstanár Farkas Klára Erdélyi Tiborné brácsa- középiskola Fazekas Ádám Tóth Péter üt - f iskolás 29

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai e és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, m vészeti

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes 1 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta 2014.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben A Pekingi Kínai Zeneakadémia 2005-ben a Cimbalom Világszövetség 8. kongresszusán Pekingben abban a tiszteletben részesített, hogy vendégprofesszorukká neveztek

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik.

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik. Tisztelt Olvasó! A tudományos diákköri tevékenység és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia több mint 60 éve része a magyarországi felsőoktatásnak: 1955-ben, több mint hatvan évvel ezelőtt rendezték

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Tisztelt Osztályvezető Úr! SZMJV Önkormányzata Művelődési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezető Úr részére Tisztelt Osztályvezető Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

A szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 2014. évi beszámolója

A szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 2014. évi beszámolója I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna.

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna. Varga Ildikó Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna Szivós Istvánné Ayoub Júlia Benkóné Turcsányi Ildikó Benkőné Szilveszter Éva Friedrichné Vizy Judit Gáchné Rácz Éva Gazdag Lászlóné Gerstenbrein Judit szakv.közokt.v

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2011/2012 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 1. Bolyai Matematika Csapatverseny országos 27. Kalmár László matematikaverseny megyei 2. Horváth Dávid

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben