Jánosi Gusztáv emlékezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánosi Gusztáv emlékezete"

Átírás

1

2

3 2011. október Balatonkenesei Hírlap 3 Jánosi Gusztáv emlékezete Településeink többsége felismerte, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, a múlt dicsõ tetteinek és jeles személyiségeinek bemutatása. Igyekeznek hasznosítani értékes örökségeiket az önbecsülés, a közösségépítés érdekében és a jövõ útjainak kijelölésében. Balatonkenesén az átlagosnál is többet tesznek múltjuk megõrzéséért. A kis városban az óvodai, iskolai nevelésben szinte mindennapos feladat a haladó hagyományok ápolása és megõrzése. Rendezvényeik, mûsoraik következetesen vallanak ezekrõl a törekvésekrõl. A Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár ugyancsak részt vállal a helytörténeti dokumentumok közkinccsé tételében, illetõleg beépítésében az ünnepek és a mindennapos küzdelmek soraiba. Nem véletlen, hogy a város múzeuma a helyi lakosság és az üdülõ vendégek egyik legkedveltebb látogatási intézménye, s ma már szinte országos hírnévre tett szert. Az idei évben többek között Jánosi Gusztáv emlékének folyamatos feltárása volt napirenden. Az 1841-ben Veszprémben született jeles férfi áldozó pappá nevelõdött, de irodalmi munkásságot is folytatott. A Kisfaludy Társaság tagjává választották 1899-ben. Versei és prózai írásai sok újságban és folyóiratban jelentek meg. Veszprémben dolgozott 1901-tõl. Nyugalmas alkotó napokra áhítozva Kenesén vásárolt villát, amely irodalmi találkozóhellyé formálódott. A kor nagyszerû írói, költõi felkeresték itt. A több nyelvet ismerõ poétát Arany János mûfordítói teendõkre sarkallta. Emlékét Kis András az Ezeréves Kenese címû helytörténeti könyvében méltán idézte föl. Kecskés József igazgató úr az iskola auláját róla nevezte el, és érdemeit tanórákon, irodalmi mûsorokban ismertette. Napjainkban Vér Lászlóné (Kis Irén), a város díszpolgára tesz legtöbbet Jánosi értékeinek tudatosításáért. Augusztusban Dr. Balázs Pál címzetes fõapát szentmisét celebrált a száz éve meghalt pap költõ lelki üdvéért és tiszteletéért, majd megkoszorúzták sírját a helyi temetõben. A népnyelv által bagolyvár -nak nevezett Jánosi-villát nagyon szépen felújították, és szeptember végén emléktáblát helyeztek el az épület falán. Ugyanekkor az iskolában mûsoros ünnepségen felavatták a neves férfiú mellszobrát. A mû szinte sugározza azokat az alapvetõ tulajdonságokat (alázat, szerénység, lelki jóság, emberszeretet) amelyek jellemezték Jánosi Gusztávot. Soós Lajos és Pilinszky János költõk emlékét hasonló kegyelettel õrzik és ápolják a keneseiek. Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már. Akár a föld. Jaj, összedõlt a kincstár. Márkus Zoltán a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nem rég: Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott és boldogan meredt a kezében égõ, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szõtte álmát, mint színes fonált: homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belõle több és most sem él s mint fán se nõ egyforma két levél, a nagy idõn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e fõt, ez összeomló, kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kõvé meredve, mint egy ereklye, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének õsi titka. Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt. Mindenki tudta és hirdette: õ volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,. s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja Keresheted õt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövõben akárki megszülethet már, csak õ nem. Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak õrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: Hol volt... majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva: Nem volt... Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

4 4 Balatonkenesei Hírlap október Idõutazás a Mariska lányokkal Kellemes, igazi balatoni nyaralóhangulat fogad, és három kedves hölgy, akik szíve csak egy pillanatra szomorodik el, mikor negyedik testvérüket említik, hogy õ most beteg, azért nem lehet itt. Ezt leszámítva sugárzóan jókedvûek, nyíltak, barátságosak, és a beszélgetés végére kiderül, nagyon optimista és életszeretõ emberek. Jó velük lenni. Õk Jánosi Gusztáv leszármazottai. A békebeli nyaraló pedig a most szépen felújított Jánosi Villa szomszédságában található, a családi birtok még létezõ részén. Az egyik testvér, Cili ebben a házban született. Jánosi Gusztáv halálának 100. évfordulójára emlékeztünk augusztus végén, s aztán néhány héttel ezelõtt Jánosi- szobor átadására került sor az iskola róla elnevezett mûvelõdési csarnokában. A család tagjai mind részt vettek ezeken az alkalmakon, nagyon örülnek annak, és büszkeség is tölti el õket, hogy részesei lehetnek a helyi közösség megemlékezésének, melyek mind-mind azt jelzik még több mint száz év távlatából is, hogy az itt élõk szerették, tisztelték a család közismert egyéniségét, Jánosi Gusztávot. Amikor arra kérem õket, hogy pontosítsuk, milyen rokoni szálak fûzik õket Jánosi Gusztávhoz, máris elmondják a család rövid történetét. Íme, a kis idõutazás élõben: Jánosi Gusztáv édesanyja, Kis Mária tehetõs kenesei családból származott. Apja és nagyapja az akkor épült katolikus templom mecénásai voltak. Adományaikból készültek a templom berendezési tárgyai. Kis Mária korán férjhez ment a Veszprémben élõ Jánosi József céhmesterhez. Három fiúk született: Gusztáv, Boldizsár és Sándor. Jánosiné Kis Mária korán megözvegyült, és visszaköltözött Kenesére. Nagy gondot fordított a tehetséggel és szorgalommal megáldott fiai taníttatására. A családi vagyonból épült Gusztáv kenesei villája is egy skót vadászkastély mintájára. Dr. Jánosi Gusztáv püspök, író, költõ, mûfordító, a Kisfaludy Társaság tagja volt. Villájában írók, költõk, festõk vendégeskedtek. Az akkoriban még csak éledezõ kenesei fürdõélet megteremtõje volt, kiválóan úszott, vitorlázott. Jókedvérõl és adakozásairól is híres: a katolikus templom mennyezeti freskóját õ készíttette. Közvetlen, vidám egyénisége okán a családban még ma is Guszti bácsiként emlegetjük Testvérei közül Sándor jogász volt Veszprémben, az õ leszármazottai külföldön élnek. Gusztáv másik testvére Boldizsár, középiskolai tanár, õ a mi dédapánk, akinek leszármazottai mi vagyunk. Nagyapánk Aurél, édesanyánk pedig a sokak által ismert Mariska Györgyné Babci néni. Sok szállal kötõdünk ma is Keneséhez, hisz az év legnagyobb részét szeretett Kenesénken töltjük. Húsvétkor mindig összejön a népes család, és ilyenkor a többi emlék mellett szóba kerül Guszti bácsi is. Örülünk annak is, hogy a megemlékezéseknek köszönhetõen ismét Jánosi Villa lesz a számunkra oly kedves épület elnevezése. A szobor létrehozása, ajándékozása is a család ötlete. A legidõsebb testvér fia Wenczel György, aki képzõmûvész, és örömmel tölti el, hogy tehetségébõl fakadóan hozzájárulhatott a Jánosi név fennmaradásához, az õsök tiszteletéhez. Iskolánk mûvelõdési csarnoka melynek elnevezése Kecskés József igazgatóhoz kötõdik - így, a névadó mellszobrával vált igazán teljessé. A mûvész így vallja meg gondolatait: Nagyon felemelõ, hogy Jánosi Gusztáv nevét és emlékét milyen nagy szeretettel õrzik az emberek. Büszkeség tölt el, hogy én is ebbe a családba tartozom, és úgy gondolom, emlékének õrzése nekünk, családtagoknak még nagyobb kötelességünk. Fantasztikus érzés volt, amilyen szeretettel az egész iskola és Kenese polgárai Jánosi Gusztáv portréját fogadták. Az ünnepélyes szoboravatás mind formájában, mind tartalmában gyönyörû volt, magas színvonala meglepett, és örökké emlékezetes lesz számomra. A portrénak el sem tudnék szebb helyet képzelni, és ezt a nagy megbecsülést rendkívül megtisztelõnek érzem. Így vált igazi örömömmé befektetett munkám. A Mariska lányokkal beszélgetésünk során még sok minden szóba kerül: jól emlékeznek a kultúrházra, a tánciskolára, az osztálytársakra. A nagymamánál töltötték a vakációkat, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy valamennyien hûek a mai napig Keneséhez. Ha összegezni kellene élettapasztalataikat, egyértelmûen a családi összetartozás fontosságát emelik ki. A Jánosi-családfát már elkészítették, hiszen így lehetséges, hogy a fiatalabb családtagok is megismerhessék a családi kötelékeket, az emlékeket. Nagy szeretettel emlékeznek édesanyjukra. Mint mondják, az, hogy a településen élõk szívesen emlegetik a Jánosi és a Mariska családot, neki köszönhetõ. Õ nevelte beléjük azt az optimista szemléletet, mellyel harag vagy rosszkedv nélkül, mindig mosolyogva élik teljesnek mondható életüket, s ugyanezt adják tovább õk is gyermekeiknek, unokáiknak. A Villáról a családnak le kellett mondania a történelem viharában, a nagymama kedves emlékét õrzõ házat bombatalálat érte, ám idõutazásunk is egyértelmûen bebizonyította, hogy nem csak az anyagi javak határozhatják meg egy-egy család jövõjét, boldogulását, emberi, erkölcsi tartását. Örülök, hogy bepillantást nyerhetünk mindebbe, mert a Jánosi-mítosz így válik teljessé. Míg élt is a felhõk között lakott s talán így tervezte, így álmodta meg a család sorsát, a leszármazottak boldogulását, az emberi értékek õrzését, ápolását Jánosi Gusztáv, kenesei püspök, a Balaton-kultusz lelkes úttörõje. Gyõrfi H. Marianna BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG Kapitányságvezetõ: Dr. Szabó János r. alezredes Postacím: 8220 Balatonalmádi, Jókai u Balatonalmádi Pf: 46. Tel/Fax: 88/ , , cím:

5 2011. október Balatonkenesei Hírlap 5 Busszal utaztunk Litértõl Kenese felé, amikor balról kitekintve egymástól szabályos távolságra hét elszáradt kis fát pillantottunk meg. Azt nem tudtuk megállapítani, hogy milyen fajták. A leveleikrõl ítélve tölgynek véltük õket, de lehettek másfélék is. Ma már mindegy, hogy milyenek, mert elszáradtak. Ha elpusztultak, akkor halott fák. Valószínû, hogy az idei tavaszon ültették õket. Talán a térség úthálózatának korszerûsítése örvén. Látszott, hogy szépen megeredtek, talán öntözték is, mert sok levelet neveltek, a törzsüket pedig bevonták a vadak kártétele ellen. Mindezt ránéztiben is megállapíthattuk, de a fák késõbbi sorsára csak következtetni lehet. Az ültetés szakszerûen történhetett, mert mind megeredt. Bizonyára locsolták is, de a kezdeti gondviselést követõen, az elhúzódó májusi aszályban magukra hagyták õket. Jócskán eltávolodtunk az ominózus helytõl, de a gondolattól nem tudtunk szabadulni, hogy vészes nemtörõdömség történt. Nem szabadna egyértelmû felelõtlenségre következtetni, mert akire bízták a fákat, megbetegedhetett. Netán menesztették! Azonban ne kerteljünk, mintha újságból olvasnánk a mentegetõzést. A litéri úton szerzett tapasztalat napokig nem hagyott nyugton, lassan az ország sok nemes kezdeményezése Meghívó A Balatonkenesei Fidesz helyi szervezete nevében tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a október 26-án, szerdán 17 órakor a Kultúra Házában tartandó rendezvényünkre. Meghívott vendég: KONTUR PÁL országgyûlési képviselõ, a Fidesz Magyar Polgári Párt Munkás- és Alkalmazotti Tagozatának országos elnöke. Téma: Aktuál-politikai kérdések és kormányzati intézkedések. Szeretettel vár az elnökség minden érdeklõdõt! Halott és zöldellõ fák Üzenet a Jövõnek Olvasónk tollából megfeneklésének szimbólumává vált. Hazánkban kevés a fa, ezért támogatni, óvni és folytatni kéne minden ültetési akciót. Sorolhatnék jó példákat is, ha ezek ösztönzõbben hatnak. Alighogy megépült a 71-est elkerülõ 710-es út, a nyugati oldalán ültetett fasorban máris gyönyörködhetünk. Évekkel korábban többen küszködtek, hogy az akarattyai dombról a Balatonhoz vezetõ úton árnyas fák kísérjék a strandra igyekvõket, valamint a parkolóban hagyott autókat. Kajáron a párhuzamos utcákat szegélyezõ fasorok látványa, Csajágon a játszóterek folyamatos fásítása szívderítõ. Arról nem is szólva, hogy városainkat, a megyeszékhelytõl Füredig, Várpalotától Pápáig elsõdlegesen nem az épületek, hanem a fák és a virágok varázsolják vonzóvá. Ezért ültettek fát egy New York-i felhõkarcoló 54.emeletére is. Nem tudom, hogy jövõre pótolják-e a litéri fákat. Ha igen, akkor okulnak-e az idei mulasztásból. Ha nem ültetnek, azt mindenképpen hiányként élik meg, akik az eredeti helyzetrõl tapasztalatot szereztek. Ha viszont ültetnek, az újabb költség és az eltékozolt esztendõ miatt akkor sem derülhetünk felhõtlenül. Mégis ültessenek fákat! Márkus Zoltán A napokban egy neves évszámmal emlékeztünk az 56-os forradalomra, mely nagy reményekkel indult, és véres megtorlásban végzõdött. A forradalom sok tanulságot hozott. A legnagyobb, hogy senkire sem szabad számítani, bármennyit is ígérget. 56-ban hiába vártuk a díszes nyugatot, a szabadság, az igazság szimbólumát. Lapítottak, s a hátunk mögött újra elárultak bennünket. Elfelejtettük Trianont, elfelejtettük 56-ot. Ma itt a NATO, és országunk elveszítette jogát saját területe megvédéséhez. Itt az EU, mely elvette az önellátáshoz való jogunkat, tönkretette feldolgozó iparunkat. Ma országunk egy védtelen, gazdaságilag kiszolgáltatott állam. Az 56-ban elesettek, a halálra kínozottak forognak sírjaikban. Az összefogás a másik tanulság. 56-ban Budapest egy emberként harcolt, míg a vidék csak félig-meddig állt a forradalom mellé. Így könnyebb volt leverni, s könnyebb volt megtorolni. Ha a 10 millió magyar felkelt volna, nem lehetett volna mind a 10 milliót a vérpadra küldeni. Ha ma lenne egy forradalom, ez ugyanúgy elbukna. Igaz, ma az elszegényedett, sok helyen félelemben élõ vidékrõl indulna, amit most valószínûleg a jobb módban élõ budapestiek nem támogatnának. Ezért akkor panaszkodjunk életkörülményeinkre, ha magunk is hajlandók lennénk ezek változtatására. Egy jobb jövõért mindenkinek tennie kell valamit! 56 életben maradt forradalmárai mára idõs emberek. Magam megéltem a második világ- háborút, ahol leventeként elhurcoltak Németországba. Megéltem a kommunista diktatúra éveit, amikor elvették családom megélhetését biztosító földjeinket, amikor a padlást lesöpörték. Megéltem 56-ot, ahol én is reméltem, hogy egy szebb jövõ következik. Túléltem a megtorlást, majd a 90-es években újra reméltem, de az új korszak nem hozta el az igazságot. A családunk tulajdonában lévõ földeket soha nem kaptam vissza. Mára megöregedtem. Ami az enyém maradt, a tapasztalataim. Ez a tapasztalat ösztönöz, hogy újra és újra figyelmeztessek, rossz irányba megyünk. A mai gyerekek, de még a szüleik sem ismerik az életben maradás minimális feltételeit. Azt, hogy egy kis kert terményeibõl hogyan éljen meg egy család. Láthatjuk, az egész világ forrong, még a nagy Amerika is. Váratlanul bekövetkezhet, hogy nincs fizetés, nyugdíj, szociális segély, hogy bizonyos ideig úgy kell gondoskodni magunkról, mint dédapáink. Ezért a legnagyobb aranybiztosíték egy kis kert. Az én korosztályomnak már mindegy, mi lassan elmegyünk. Ne engedjétek, hogy az életben maradás tudását is magunkkal vigyük, kérdezzetek, tanuljatok, s ne engedjétek az utolsó kertet is bebetonozni! Szabó Károly

6 6 Balatonkenesei Hírlap október Egy gondolat: a gubbiói farkas nyomán... Október 4. talán az utolsó verõfényes nyárias nap volt. Azonban nem csak a gyönyörû napsütés kötõdik e naphoz. A balatonkenesei általános iskolában ebben az évben állatsimogatót tartottak a gyerekek nagy örömére. De miért éppen ezen a napon? Október 4. Szent Ferenc napja, aki az állatok védõszentje. Minden bizonnyal már sokan hallottak Assisi Szent Ferencrõl. Nem szeretnék életrajzot írni, csak egy elgondolkodtató történetet emelnék ki életébõl. A gubbiói farkas Szent Ferenc leghíresebb, természettel kapcsolatos története, a mi életünkre nézve is igen tanulságos. Gubbió városában egy hatalmas testû, rettenetes és vérengzõ farkas garázdálkodott, amely nemcsak az állatokat, hanem még az embereket is fölfalta A városiak gyakran mentek ki az erdõbe felfegyverkezve, mintha háborúba indultak volna, de még így is jaj volt annak, aki egyedül került szembe vele. Amikor Ferenc ellátogatott a városba, megszánta az embereket, akik elmesélték neki a történetet. Egyetlen társával kiment az erdõbe, hogy találkozzon a fenevaddal. Amikor a farkas megpillantotta õket, vicsorgó fogakkal azonnal nekik támadt. Ferenc azonban keresztet rajzolt a farkas felé, aki erre megtorpant. Gyere ide, farkas testvér! - mondta Ferenc. A farkas alázatosan hajtotta le fejét, és Ferenc lábaihoz lapult. Krisztus nevében parancsolom, hogy se engem, se másokat ne bánts. Majd prédikálni kezdett neki, mert irgalom nélkül pusztította Isten teremtményeit, és megígértette vele, hogy többé nem bánt se embert, se állatot. A farkas fejbólintással jelezte beleegyezését. Ferenc ekkor a fenevadat magával vitte a városba, és prédikációt tartott az embereknek és a farkasnak egyaránt, mindkét felet arra kérve, ne háborgassák többé egymást. Az emberek szavukkal fejezték ki helyeslésüket, a farkas pedig, a jobb mancsával esküdött. Attól a naptól kezdve a farkas és az emberek megtartották a Ferenc által kötött egyezséget. Ott él a megszelídítésre, simogatásra váró farkas mindegyikünkben. Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegében ez a róka. Vajon meg tudjuk-e szelídíteni? Hagy-e rá módot a környezetünk? Mindenestre szabad sétára indulni a saját farkasunkkal is! Mint annak idején Ferenc tette. Szabad õt megsimogatnunk, elfogadnunk, hogy aztán szelídüljön. Elzavarni teljesen soha nem lehet, és ezzel így próbálkozni sem érdemes. Mások farkasai is szeretetünk, érzékenységünk, odafigyelésünk, visszajelzett megértésünk által szelídülnek. Hogy néha a kezünkbe marnak? Egészen biztos, hogy csak azért, mert késõn vesszük észre, hogy a farkasban is galamb lélek lakik, vagy mert nem tudjuk, nem tanultuk még meg úgy a szelíden szólás mûvészetét és tudományát, mint Szent Ferenc. Tótfalusy István verset írt arról, hogy a farkasban is szeretetre vágyakozó szelíd lélek lakik. Kívánom: merjünk és tudjunk mi is így tekinteni önmagunkra és másokra is. A gubbiói farkas éneke Milyen jó meglapulni ennek az embernek karjai közt. Milyen jó idesimulni ösztövér testéhez. Milyen jó lustán, kedveskedõn nyalogatni a kezét meg az arcát. Milyen jó hosszan belemélyedni szeretet-barna szemébe. Milyen jó hallgatni szíve dobogását meleg, mély, nyugodt szíve-dobogását. Eddig nem értettem magamat. Nem értettem, mi az az erõ, az a kéjekre szomjas vad erõ, ami ûz, hajt az emberek ellen. Most már tudom. Azért harcoltam eddig mindenki ellen, mert azt akartam, hogy legyõzzenek. Azért szaggattam ízekre annyi embert, mert azt vártam, hogy megszelídítsenek. De a testük nem volt elég meleg ahhoz, hogy odabújjak mellé, és a kezük nem volt elég szelíd ahhoz, hogy megnyalogassam, és a szemük nem volt elég tiszta ahhoz, hogy megbabonázzon, És a szívük nem volt elég nyugodt és mélydobogású, hogy lecsendesítsen és álomba andalítson. Megöltem õket, mert nem voltak ilyenek, mint ez az ember. Megöltem õket, mert nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy megalázkodjam elõttük. És én úgy szeretek megalázkodni. Erzsébet nõvér Az önkormányzat jogászának tájékoztatója: Ítélet született év 09. hó 29. napján a Veszprém Városi Bíróságon dr. László Krisztina bíró tanácsa elõtt Sörédi Györgyné I. rendû, Varga Ákos II. rendû és Wolf Viktória III. rendû vádlottak ellen indult büntetõeljárásban. A bíróság ítéletével megállapította, hogy Sörédi Györgyné I. rendû vádlott mint polgármester, Wolf Viktória III. rendû vádlott mint jegyzõ év 07. hó 10. napján létrejött képviselõ-testületi jegyzõkönyvet meghamisították akként, hogy abba utólag valótlan tartalmú határozatot készíttettek, és ezzel elkövették a Büntetõ Törvénykönyv (1) bekezdés a./ pontjába ütközõ és aszerint minõsülõ, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bûntettét. A bíróság Sörédi Györgyné I. rendû és Wolf Viktória III. rendû vádlottakat napi tétel pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 500 Ftban állapította meg és az így kiszabott Ft pénzbüntetést meg nem fizetése esetén 300 nap fogházbüntetésre kell átváltoztatni. Varga Ákos II. rendû vádlottat a bíróság felmentette. Az ítéletet a vádlottak, a védõjük és az ügyészség is tudomásul vette, ezért az jogerõs és végrehajtható.

7 2011. október Balatonkenesei Hírlap 7 Legbensõségesebb találkozásaim Az élet legkiváltságosabb pillanatai közé tartozik, amikor az embert bensõséges csend veszi körül, mely kaput nyit saját lelkének rejtõzködõ világába, s onnan belülrõl rápillanthat hitvestársára, gyermekeire és sok-sok más személyre, eseményre vagy dologra, hogy észrevegye azokat a mélyértelmû szépségeket, melyekre máskor nincs lehetõsége. Távol legyen tõlem, hogy én mondjam meg másoknak, hogy ilyenkor mit kell észrevenniük, vagy mit kell csinálniuk; csupán vallomást teszek saját élményeimrõl, melyek - minden bizonnyal - nagyon hasonlítanak valamennyiünk tapasztalataihoz. Szóval...! - A ritkán rámköszönõ csöndes magányt fantasztikusan jó dolognak élem meg. Olyankor többnyire elõször önmagammal szoktam találkozni. Ugyanis mai énem találkozik bennem hajdan volt régi énem élményével, megélt eseményekkel, esetleg rég nem látott emberekkel. Sokszor pici gyermekkoromból mosolyog rám, vagy sír föl bennem régi önmagam, máskor ifjúságom éveinek eseményeiben találkozom saját magammal, s közben szüleim, rokonaim, tanáraim és sok-sok hajdani ismerõsöm arca, szava, gesztusa válik jelenvalóvá a számomra. Az is elõfordul, hogy hajdan volt vágyaim, álmaim - soha meg nem történt - képei jelennek meg elõttem. Hosszan sorolhatnám, talán köteteket is megtöltene szellemi találkozásaim leírása, mert ami egy pillanat alatt megragadható a lelki látásmód és érzékelés gazdagságában, az csak hosszú leírások bonyolult szövevényén keresztül érzékeltethetõ mások számára. De talán erre most nincs is szükség, hiszen felvázolt élményeim közlése nyomán bárki más felidézheti magában a saját maga önmagával történt lelki találkozásait. Viszont fontosabb a második szint, ami az önmagammal való találkozásaim mai gyümölcseit teremheti meg. Ugyanis a puszta emlékezés önmagában meddõ dolog, s az idõtöltésen túl semmi haszna sincs, de ha mai énem értékmérõjén áthatolhat, akkor valódi kincsemmé válhat. Mi ez a második szint, amit hiteles értékmérõnek nevezek? Nem más az, mint a saját lelkiismeretem. Azt is mondhatom, hogy nem valami, hanem Valaki ; hasonlattal élve egy belém született kis testvérem. Szóval egy olyan valakihez hasonlíthatnám, aki bennem él. Óv és véd minden veszélytõl, bíztat és bátorít minden jóra. Mindig igazat mond, de nagyon tapintatos. Rejtett életet él, szavát senki sem hallhatja meg, csak én magam, de csak akkor, ha figyelek rá. Ilyenkor hoszszan elbeszélget velem. Még akkor se türelmetlen, ha makacsul vitatkozom vele. Azt viszont sokszor megtapasztaltam már, hogy a lelki béke és a boldog élet íze akkor köszönt rám, ha hallgatok kis testvérem, vagyis a lelkiismeretem szavára. Határozottan tanúsítom, hogy bensõséges lelki találkozásaim akkor lépnek túl a puszta emlékezésen, ha már nem ketten vagyunk, hanem hárman: a megelevenedõ kép, személy vagy esemény, én magam és a közénk betoppanó kis testvérem, a lelkiismeretem. Ettõl a pillanattól kezdve a múlt átlép a jelenbe, hiszen minden itt és most történik, s ha már történik, akkor a jövõt építi. Ezen a ponton olybá tûnhet, hogy feltártam lelki találkozásaim teljes természetét, pedig még két fontos dolog hátra van. Az egyik az a körülmény, hogy mostani találkozásom nem azon a helyen vagy nem olyan körülmények között történik meg, mint eredetileg. Ilyenkor a két helyszín és a két körülmény kapcsolatba lép egymással. Idõtlen idõbeliséget és mozdulatlan dinamizmust élek át egyszerre. Bármely részletet újraélhetem, gyorsíthatom vagy hosszasan jelenvalóvá tehetem ott, ahol vagyok, ott, ahol most már hárman vagyunk. Sõt áthelyezhetem egy jövõbeni idõbe és egy új helyszínre; közben hozzáadhatom jelenlegi tapasztalataimat és segítséget is igénybe vehetek. Végül be kell vallanom a legintimebb dolgot, ami nélkül torzó és hamis lenne tanúságtételem: A fentiekben leírt csendes eszmélõdõ magányomban mindig jelen van a Jóisten. Ha most valaki megkérdezné tõlem, hogy hogyan van jelen Isten, akkor zavarba hozna. Mert hát hogyan is öntsem szavakba a szavakon túl lévõ Örök Létet, amely teljesen körülvesz; a fölfoghatatlanul tiszta Értelmet, a melengetõen érzékelhetõ Jóságot. Hogyan mondjam el, hogy nem csoda történik ilyenkor velem, hanem egyszerûen Benne élek; ami számomra megkérdõjelezhetetlen gyönyörûség. - S ekkor születnek meg a gyümölcsök. Sokszor nagyon egyszerû és hétköznapi dolgok, mint például kit kell felhívnom, és mit mondjak neki; vagy mit fõzzek, mert az nagyon jó lenne; vagy a világért se tegyem meg azt, amit tegnap elhatároztam, stb., stb., s persze ilyenkor születnek meg bennem a számomra nagyjelentõségû döntések is. A fentiekben leírt lelki találkozások olykor spontán, szinte véletlenszerûen jönnek létre bennünk; de hát ezért vagyunk értelmes emberek, hogy tudatosan készüljünk elmélyült gondolkodásra, helyet és idõt keresve azok létrejöttének. A teljesség igénye nélkül, csak mintegy indításképpen vegyünk sorra néhány témát! Közülük a legtitokzatosabb bensõséges kapcsolatom Istenhez fûzõdik. Azért titokzatos ez a kapcsolat, mert saját magam önismerete is gyermekkorom ködébe veszik, azután mindent, de mindent testhüvelyem belsejébõl érzékeim segítségével tapogatok le, s a belsõ és külvilági felületesen ismerõs dolgokat a hatalmasan létezõ, de mégis ismeretlen világ veszi körül. Egyszemélyes bezártságomat sokszemélyes, tõlem idegen - egyszerre vonzó és taszító - sokaság veszi körül egy hatalmas világ közepén. E hozzám hasonló, de mégis idegen világ vonzását egy egészen más természetû reláció keresztezi, amely egyszerre személyes is meg világ is, csakhogy egészen másképp személy, mint én magam, és egészen másképp világ, mint ami érzékszerveimmel érzékelhetõ számomra. Ez is érzékelhetõ, csak másképp: lelkileg, egzisztenciálisan, vagyis egész valóm számára Létezõként jelenik meg, Létezõként tudatosul. Persze, mi emberek mindig bizonyítékokat keresünk. Így vagyunk Istennel kapcsolatban is. De ha õ másképp személy és másképp világ, mint a miénk, akkor másképp bizonyosodhatunk meg benne, mint a mi világunk dolgaiban. Ezzel kapcsolatban újból a tanúságtételhez folyamodok. Számomra Isten legmegdöbbentõbb önközlése a föltámadott Jézusban tárulkozik ki. Az asszonyokkal, a tanítványaival és másokkal való találkozásai során fény derül a múltra : a teljes emberi világunkra, Jézusnak a kereszthalála elõtti életére, tanításaira, gyógyításaira és ígéreteire; a megdicsõült Föltámadott pedig érzékelteti Isten egészen másképp megvalósuló jóságát, szeretetét és üdvözítõ mûvét. - Bevallom, Istennel való ilyen találkozásaim nagyon, de nagyon boldoggá tesznek. A milyenségét nagyon nehéz leírni; de olyan valóság ez, mint személyesen részese lenni minden javak bõségének. Azt is megfigyeltem, hogy amikor az ember boldog, akkor kilép szûk világából. Ez az a kiváltságos pillanat, amikor önzetlenül meg tud ajándékozni másokat minden jóval. A sok-sok lehetõség közül én most csak két kérdésre keresek választ: Elõször is: Miért van az, hogy a hitvesek nem akarják

8 8 Balatonkenesei Hírlap október megajándékozni egymást minden jóval? Másodszor pedig: A szülõk miért nem teszik lehetõvé gyermekeik számára a minden jóval való találkozást? Amikor a fenti kérdéseket nekiszegezik az embereknek, azok általában elsõ reakciójukban megrökönyödnek, majd tiltakoznak: De hát mit képzel a kérdezõ? Õk a legjobbat választották, és a legjobbat akarják. Azután vannak olyanok is, akik elbizonytalanodnak, mert érzik és felfogják hiányosságaikból fakadó kudarcaikat, de bevallják, hogy egyelõre helyzetükön most még nem tudnak változtatni. S csak kevesen kérdeznek vissza: De hát mit kéne tennem az igazán jó megvalósítása érdekében? - Az így visszakérdezõk a legfogékonyabbak a minden javak befogadására, de a kívánt változás számukra is csak az akaratuktól vezérelt konverzió eredménye lehet. A kérdés föltevése során hitveseket említettünk. A hitves kifejezés feltételezi a házasságot. Persze nem mindegy, hogy a házasságnak nevezett fogalomnak milyen képe és tartalma lebeg a szemük elõtt, s van-e erejük azt megvalósítani. Mert sokszor a gyakorlatban ez úgy fest, hogy van közös lakás, de egymástól erõsen szeparált magánéletet élnek; többször újrakezdett, házasságnak nevezett párkapcsolatba bonyolódnak gyermekkel vagy gyermek nélkül, az adott társadalom szokásrendje szerint. Ezek folyományaként léteznek különféle élettársi formák, amelyek tagjai már maguk sem nevezik azt házasságnak. Ezekkel szemben a házasság fogalmának teljes képét a szabad, személyes és szereteten alapuló választás alapozza meg, amely a teljes emberi élet kreatív szövetségi hûségében bontakozik ki, a házastársak és gyermekeik testi-lelki legfõbb javának elnyerése érdekében. A házasság ezen képében könnyen fölfedezhetõ a Teremtõ szándéka, amelyben az ember lelki struktúráját saját magáról mintázta, az embert férfinak és nõnek teremtette és egymáshoz rendelte õket; alkotó és teremtõ erõvel, valamint felelõsséggel ruházta fel, s végül kijelentette róluk, hogy jók. - Akik ezt a modellt választják, azok a bölcsesség útján járnak, melynek gyümölcse a boldogság. Minden más megoldás hozhat ugyan píruszi örömöket, de még több másnapos keserûséget. - Vajon miért van oly sok flusztrált ember? A másik fontos kérdés a gyermekek minden javára vonatkozik. A mindennapi életben hihetetlenül nagy ellentmondással találkozunk. Az iskolai, a családvédelmi és gyermekjóléti felmérések %-os veszélyeztetettséget mutatnak ki, vagyis ilyen magas azon családok aránya, amelyekben folyamatosan sérül a gyermekek java. Ha viszont a veszélyeztetett családokban élõ gyermekek szüleit kérdezik, akkor õk többnyire azt válaszolják, hogy mindent megadnak gyermekeiknek. Védekezõ kijelentésük annyiban igaz, hogy a lehetõségeikhez képest sok pénzt áldoznak gyermekeikre. Viszont arra már nem is gondolnak, hogy a számítógépen, a TVn, a chips-en és néhány különórán kívül szükség lenne tiszta és választékos beszédre, kellemes asztalközösségre és egészséges étkezésre, hasznos szabadidõ-eltöltésre, s nemcsak a szobában, hanem az élõ természetben is. A megtartó rend, tisztes megbecsülés gyakorlással történõ elsajátítása az együttéléssel való nevelés mûvészetét jelenti mind a szülõ, mind pedig a gyermek számára; s mindezek alapja, mintája és motívuma pedig - felnõttek és gyermekek számára egyaránt - a helyes istenkép és istenismeret, ami olyan személyes kapcsolatot jelent, amelyben a Jóisten jósága bevilágítja az élet minden területét, és mintegy finom puha talajban, a lelkiismeretben gyökeret ereszt. Egyszerû kifejezéssel jószívûségnek, szívjóságnak, finom lelkületnek nevezzük, amely azonban nem jelent puhányságot, mert keményen és határozottan öszszezár a fenyegetõ rossz elõtt. Bizony, elképzelhetetlen ez a lelkület a szülõk otthoni Istenrõl tett tanúskodása, egyszerû szavai és gesztusai nélkül, amit már egészen kicsi gyermekeikkel megismertethetnek; továbbá a napi ima, a vasárnap megszentelése és a finom lelkület táplálása nélkül, amit iskolás korban a hitoktatás tovább fejleszt. - Mindezek nélkül a szülõ nemhogy nem tesz meg mindent gyermekéért, hanem súlyos mulasztással vét ellene, s bizony veszélyeztetett és torzó lelkületû felnõttet nevel. - Együtt gondolkodásunk segítsen mindannyiunkat abban, hogy valóban mindent megtéve értékes új nemzedéket nevelhessünk. Dr. Balázs Pál Kedves Szülõk és Gyerekek! Mindenkire óvó szeretettel gondolva kívánok élethosszig tartó egészséget, derûs, boldog, kiegyensúlyozott lélekben is gazdag családi életet. A kitûzött célok eléréséhez nagy kitartást, a képességekben levõknek hálával kísért segítségnyújtást a rászorulók felé. Szeretném, ha minden gyermek tudatosítaná, hogy két legnagyobb kincse az egészség és a szeretet nagyon fontos és megõrzendõ, a szülõ ennél többet, drágábbat nem tud utódjának átadni. Ennek hiányában viszont sok egyéb és pótolható dolog értékét veszítheti. Ahhoz, hogy az emberek lelke ép maradjon, csak a jó és tiszta gondolatokat szabad befogadni. Szép emlékek birtokában köszönök el, bízva jókívánságaim teljesülésében. Szeretettel a régi doktor néni: Horváth Mária Búcsúzunk dr. Horváth Máriától, bölcsõdénk szeretett orvosától! Dr. Horváth Mária 2004 óta, bölcsõdénk fennállásától kezdve vállalta intézményünkben ezt a szép feladatot. Megköszönjük az évek során tapasztalt önzetlen, a gyerekekért végzett munkáját, odaadó szeretetét. A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde dolgozói és gyermekei nevében kívánunk hosszú és boldog nyugdíjas éveket. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet. (Johann Wolfgang von Goethe) Thury Attiláné és Füstös Edit FELHÍVÁS! Szeretettel várjuk a gyerekeket (18 hónapos kortól) óvodánk bölcsõdei csoportjába. Jól felszerelt, igényes, esztétikus környezetben, óvodapedagógusi, csecsemõ és kisgyermeknevelõi képzettségû gondozónõink megalapozott szakmai tudásával tudjuk biztosítani a kisgyermekek harmonikus fejlõdését, nevelését, gondozását, a szeretetteljes és családias légkört, az óvodába való beszoktatás elõsegítését. Bölcsõdéseink számára külön játszóudvar áll rendelkezésre. A felvétel egész évben folyamatos. Thury Attiláné, Intézményvezetõ

Zarándoklat hónapról hónapra. December: Karácsony hava. 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3

Zarándoklat hónapról hónapra. December: Karácsony hava. 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkeneseiek! Mint minden évben, az idén is elérkeztünk december hónaphoz, és szívünket, lelkünket lecsendesítve készülünk fel Jézus születésének napjára,

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot,

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeirõl A békés karácsonyi ünnepek és új év megünneplése után az élet visszatér a megszokott hétköznapi kerékvágásba. A Polgármesteri

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT!

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT! SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december ADVENTI VÁRAKOZÁS 2. oldal BOLDOG KARÁCSONYT! Tisztelt Seregélyesiek! Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk,

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére.

Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére. 2014. március Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

Büszkék lehetünk! Én és a Kenesei Hírlap. Beköszöntõ

Büszkék lehetünk! Én és a Kenesei Hírlap. Beköszöntõ 2013. június Balatonkenesei Hírlap 3 100 évvel ez elõtt, megszületett az elsõ balatonkenesei hírlap. Az a hírlap, amit még ma is, felnõttek és gyerekek egyaránt örömmel vesznek kézbe és olvasnak. Szerintem

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát

Részletesebben

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a választáson rám szavaztak, és a kampányom során segítségemre voltak. Kopogtató cédulát

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Elkészült a bölcsődénk, átadás április 21-én. Polgármesteri

HÍRLEVÉL. Elkészült a bölcsődénk, átadás április 21-én. Polgármesteri Polgármesteri 2011. év I. szám HÍRLEVÉL Kerekegyháza Város Önkormányzat időszakos kiadványa Tartalom Húsvéti köszöntők 2. old. Ez történt az iskolában 5. old. Óvodai élet 6. old. Kalendárium 7. old. Programelőzetes

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

HÍRADÓ. Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet. Ano 14 - nº 63 - São Paulo, maio de 2013. József Attila.

HÍRADÓ. Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet. Ano 14 - nº 63 - São Paulo, maio de 2013. József Attila. HÍRADÓ Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet Ano 14 - nº 63 - São Paulo, maio de 2013 József Attila Mama Már egy hete csak a mamára gondolok mindíg, meg-megállva. Nyikorgó kosárral

Részletesebben