Jánosi Gusztáv emlékezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánosi Gusztáv emlékezete"

Átírás

1

2

3 2011. október Balatonkenesei Hírlap 3 Jánosi Gusztáv emlékezete Településeink többsége felismerte, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, a múlt dicsõ tetteinek és jeles személyiségeinek bemutatása. Igyekeznek hasznosítani értékes örökségeiket az önbecsülés, a közösségépítés érdekében és a jövõ útjainak kijelölésében. Balatonkenesén az átlagosnál is többet tesznek múltjuk megõrzéséért. A kis városban az óvodai, iskolai nevelésben szinte mindennapos feladat a haladó hagyományok ápolása és megõrzése. Rendezvényeik, mûsoraik következetesen vallanak ezekrõl a törekvésekrõl. A Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár ugyancsak részt vállal a helytörténeti dokumentumok közkinccsé tételében, illetõleg beépítésében az ünnepek és a mindennapos küzdelmek soraiba. Nem véletlen, hogy a város múzeuma a helyi lakosság és az üdülõ vendégek egyik legkedveltebb látogatási intézménye, s ma már szinte országos hírnévre tett szert. Az idei évben többek között Jánosi Gusztáv emlékének folyamatos feltárása volt napirenden. Az 1841-ben Veszprémben született jeles férfi áldozó pappá nevelõdött, de irodalmi munkásságot is folytatott. A Kisfaludy Társaság tagjává választották 1899-ben. Versei és prózai írásai sok újságban és folyóiratban jelentek meg. Veszprémben dolgozott 1901-tõl. Nyugalmas alkotó napokra áhítozva Kenesén vásárolt villát, amely irodalmi találkozóhellyé formálódott. A kor nagyszerû írói, költõi felkeresték itt. A több nyelvet ismerõ poétát Arany János mûfordítói teendõkre sarkallta. Emlékét Kis András az Ezeréves Kenese címû helytörténeti könyvében méltán idézte föl. Kecskés József igazgató úr az iskola auláját róla nevezte el, és érdemeit tanórákon, irodalmi mûsorokban ismertette. Napjainkban Vér Lászlóné (Kis Irén), a város díszpolgára tesz legtöbbet Jánosi értékeinek tudatosításáért. Augusztusban Dr. Balázs Pál címzetes fõapát szentmisét celebrált a száz éve meghalt pap költõ lelki üdvéért és tiszteletéért, majd megkoszorúzták sírját a helyi temetõben. A népnyelv által bagolyvár -nak nevezett Jánosi-villát nagyon szépen felújították, és szeptember végén emléktáblát helyeztek el az épület falán. Ugyanekkor az iskolában mûsoros ünnepségen felavatták a neves férfiú mellszobrát. A mû szinte sugározza azokat az alapvetõ tulajdonságokat (alázat, szerénység, lelki jóság, emberszeretet) amelyek jellemezték Jánosi Gusztávot. Soós Lajos és Pilinszky János költõk emlékét hasonló kegyelettel õrzik és ápolják a keneseiek. Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már. Akár a föld. Jaj, összedõlt a kincstár. Márkus Zoltán a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nem rég: Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott és boldogan meredt a kezében égõ, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szõtte álmát, mint színes fonált: homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belõle több és most sem él s mint fán se nõ egyforma két levél, a nagy idõn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e fõt, ez összeomló, kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kõvé meredve, mint egy ereklye, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének õsi titka. Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt. Mindenki tudta és hirdette: õ volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,. s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja Keresheted õt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövõben akárki megszülethet már, csak õ nem. Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak õrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: Hol volt... majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva: Nem volt... Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

4 4 Balatonkenesei Hírlap október Idõutazás a Mariska lányokkal Kellemes, igazi balatoni nyaralóhangulat fogad, és három kedves hölgy, akik szíve csak egy pillanatra szomorodik el, mikor negyedik testvérüket említik, hogy õ most beteg, azért nem lehet itt. Ezt leszámítva sugárzóan jókedvûek, nyíltak, barátságosak, és a beszélgetés végére kiderül, nagyon optimista és életszeretõ emberek. Jó velük lenni. Õk Jánosi Gusztáv leszármazottai. A békebeli nyaraló pedig a most szépen felújított Jánosi Villa szomszédságában található, a családi birtok még létezõ részén. Az egyik testvér, Cili ebben a házban született. Jánosi Gusztáv halálának 100. évfordulójára emlékeztünk augusztus végén, s aztán néhány héttel ezelõtt Jánosi- szobor átadására került sor az iskola róla elnevezett mûvelõdési csarnokában. A család tagjai mind részt vettek ezeken az alkalmakon, nagyon örülnek annak, és büszkeség is tölti el õket, hogy részesei lehetnek a helyi közösség megemlékezésének, melyek mind-mind azt jelzik még több mint száz év távlatából is, hogy az itt élõk szerették, tisztelték a család közismert egyéniségét, Jánosi Gusztávot. Amikor arra kérem õket, hogy pontosítsuk, milyen rokoni szálak fûzik õket Jánosi Gusztávhoz, máris elmondják a család rövid történetét. Íme, a kis idõutazás élõben: Jánosi Gusztáv édesanyja, Kis Mária tehetõs kenesei családból származott. Apja és nagyapja az akkor épült katolikus templom mecénásai voltak. Adományaikból készültek a templom berendezési tárgyai. Kis Mária korán férjhez ment a Veszprémben élõ Jánosi József céhmesterhez. Három fiúk született: Gusztáv, Boldizsár és Sándor. Jánosiné Kis Mária korán megözvegyült, és visszaköltözött Kenesére. Nagy gondot fordított a tehetséggel és szorgalommal megáldott fiai taníttatására. A családi vagyonból épült Gusztáv kenesei villája is egy skót vadászkastély mintájára. Dr. Jánosi Gusztáv püspök, író, költõ, mûfordító, a Kisfaludy Társaság tagja volt. Villájában írók, költõk, festõk vendégeskedtek. Az akkoriban még csak éledezõ kenesei fürdõélet megteremtõje volt, kiválóan úszott, vitorlázott. Jókedvérõl és adakozásairól is híres: a katolikus templom mennyezeti freskóját õ készíttette. Közvetlen, vidám egyénisége okán a családban még ma is Guszti bácsiként emlegetjük Testvérei közül Sándor jogász volt Veszprémben, az õ leszármazottai külföldön élnek. Gusztáv másik testvére Boldizsár, középiskolai tanár, õ a mi dédapánk, akinek leszármazottai mi vagyunk. Nagyapánk Aurél, édesanyánk pedig a sokak által ismert Mariska Györgyné Babci néni. Sok szállal kötõdünk ma is Keneséhez, hisz az év legnagyobb részét szeretett Kenesénken töltjük. Húsvétkor mindig összejön a népes család, és ilyenkor a többi emlék mellett szóba kerül Guszti bácsi is. Örülünk annak is, hogy a megemlékezéseknek köszönhetõen ismét Jánosi Villa lesz a számunkra oly kedves épület elnevezése. A szobor létrehozása, ajándékozása is a család ötlete. A legidõsebb testvér fia Wenczel György, aki képzõmûvész, és örömmel tölti el, hogy tehetségébõl fakadóan hozzájárulhatott a Jánosi név fennmaradásához, az õsök tiszteletéhez. Iskolánk mûvelõdési csarnoka melynek elnevezése Kecskés József igazgatóhoz kötõdik - így, a névadó mellszobrával vált igazán teljessé. A mûvész így vallja meg gondolatait: Nagyon felemelõ, hogy Jánosi Gusztáv nevét és emlékét milyen nagy szeretettel õrzik az emberek. Büszkeség tölt el, hogy én is ebbe a családba tartozom, és úgy gondolom, emlékének õrzése nekünk, családtagoknak még nagyobb kötelességünk. Fantasztikus érzés volt, amilyen szeretettel az egész iskola és Kenese polgárai Jánosi Gusztáv portréját fogadták. Az ünnepélyes szoboravatás mind formájában, mind tartalmában gyönyörû volt, magas színvonala meglepett, és örökké emlékezetes lesz számomra. A portrénak el sem tudnék szebb helyet képzelni, és ezt a nagy megbecsülést rendkívül megtisztelõnek érzem. Így vált igazi örömömmé befektetett munkám. A Mariska lányokkal beszélgetésünk során még sok minden szóba kerül: jól emlékeznek a kultúrházra, a tánciskolára, az osztálytársakra. A nagymamánál töltötték a vakációkat, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy valamennyien hûek a mai napig Keneséhez. Ha összegezni kellene élettapasztalataikat, egyértelmûen a családi összetartozás fontosságát emelik ki. A Jánosi-családfát már elkészítették, hiszen így lehetséges, hogy a fiatalabb családtagok is megismerhessék a családi kötelékeket, az emlékeket. Nagy szeretettel emlékeznek édesanyjukra. Mint mondják, az, hogy a településen élõk szívesen emlegetik a Jánosi és a Mariska családot, neki köszönhetõ. Õ nevelte beléjük azt az optimista szemléletet, mellyel harag vagy rosszkedv nélkül, mindig mosolyogva élik teljesnek mondható életüket, s ugyanezt adják tovább õk is gyermekeiknek, unokáiknak. A Villáról a családnak le kellett mondania a történelem viharában, a nagymama kedves emlékét õrzõ házat bombatalálat érte, ám idõutazásunk is egyértelmûen bebizonyította, hogy nem csak az anyagi javak határozhatják meg egy-egy család jövõjét, boldogulását, emberi, erkölcsi tartását. Örülök, hogy bepillantást nyerhetünk mindebbe, mert a Jánosi-mítosz így válik teljessé. Míg élt is a felhõk között lakott s talán így tervezte, így álmodta meg a család sorsát, a leszármazottak boldogulását, az emberi értékek õrzését, ápolását Jánosi Gusztáv, kenesei püspök, a Balaton-kultusz lelkes úttörõje. Gyõrfi H. Marianna BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG Kapitányságvezetõ: Dr. Szabó János r. alezredes Postacím: 8220 Balatonalmádi, Jókai u Balatonalmádi Pf: 46. Tel/Fax: 88/ , , cím:

5 2011. október Balatonkenesei Hírlap 5 Busszal utaztunk Litértõl Kenese felé, amikor balról kitekintve egymástól szabályos távolságra hét elszáradt kis fát pillantottunk meg. Azt nem tudtuk megállapítani, hogy milyen fajták. A leveleikrõl ítélve tölgynek véltük õket, de lehettek másfélék is. Ma már mindegy, hogy milyenek, mert elszáradtak. Ha elpusztultak, akkor halott fák. Valószínû, hogy az idei tavaszon ültették õket. Talán a térség úthálózatának korszerûsítése örvén. Látszott, hogy szépen megeredtek, talán öntözték is, mert sok levelet neveltek, a törzsüket pedig bevonták a vadak kártétele ellen. Mindezt ránéztiben is megállapíthattuk, de a fák késõbbi sorsára csak következtetni lehet. Az ültetés szakszerûen történhetett, mert mind megeredt. Bizonyára locsolták is, de a kezdeti gondviselést követõen, az elhúzódó májusi aszályban magukra hagyták õket. Jócskán eltávolodtunk az ominózus helytõl, de a gondolattól nem tudtunk szabadulni, hogy vészes nemtörõdömség történt. Nem szabadna egyértelmû felelõtlenségre következtetni, mert akire bízták a fákat, megbetegedhetett. Netán menesztették! Azonban ne kerteljünk, mintha újságból olvasnánk a mentegetõzést. A litéri úton szerzett tapasztalat napokig nem hagyott nyugton, lassan az ország sok nemes kezdeményezése Meghívó A Balatonkenesei Fidesz helyi szervezete nevében tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a október 26-án, szerdán 17 órakor a Kultúra Házában tartandó rendezvényünkre. Meghívott vendég: KONTUR PÁL országgyûlési képviselõ, a Fidesz Magyar Polgári Párt Munkás- és Alkalmazotti Tagozatának országos elnöke. Téma: Aktuál-politikai kérdések és kormányzati intézkedések. Szeretettel vár az elnökség minden érdeklõdõt! Halott és zöldellõ fák Üzenet a Jövõnek Olvasónk tollából megfeneklésének szimbólumává vált. Hazánkban kevés a fa, ezért támogatni, óvni és folytatni kéne minden ültetési akciót. Sorolhatnék jó példákat is, ha ezek ösztönzõbben hatnak. Alighogy megépült a 71-est elkerülõ 710-es út, a nyugati oldalán ültetett fasorban máris gyönyörködhetünk. Évekkel korábban többen küszködtek, hogy az akarattyai dombról a Balatonhoz vezetõ úton árnyas fák kísérjék a strandra igyekvõket, valamint a parkolóban hagyott autókat. Kajáron a párhuzamos utcákat szegélyezõ fasorok látványa, Csajágon a játszóterek folyamatos fásítása szívderítõ. Arról nem is szólva, hogy városainkat, a megyeszékhelytõl Füredig, Várpalotától Pápáig elsõdlegesen nem az épületek, hanem a fák és a virágok varázsolják vonzóvá. Ezért ültettek fát egy New York-i felhõkarcoló 54.emeletére is. Nem tudom, hogy jövõre pótolják-e a litéri fákat. Ha igen, akkor okulnak-e az idei mulasztásból. Ha nem ültetnek, azt mindenképpen hiányként élik meg, akik az eredeti helyzetrõl tapasztalatot szereztek. Ha viszont ültetnek, az újabb költség és az eltékozolt esztendõ miatt akkor sem derülhetünk felhõtlenül. Mégis ültessenek fákat! Márkus Zoltán A napokban egy neves évszámmal emlékeztünk az 56-os forradalomra, mely nagy reményekkel indult, és véres megtorlásban végzõdött. A forradalom sok tanulságot hozott. A legnagyobb, hogy senkire sem szabad számítani, bármennyit is ígérget. 56-ban hiába vártuk a díszes nyugatot, a szabadság, az igazság szimbólumát. Lapítottak, s a hátunk mögött újra elárultak bennünket. Elfelejtettük Trianont, elfelejtettük 56-ot. Ma itt a NATO, és országunk elveszítette jogát saját területe megvédéséhez. Itt az EU, mely elvette az önellátáshoz való jogunkat, tönkretette feldolgozó iparunkat. Ma országunk egy védtelen, gazdaságilag kiszolgáltatott állam. Az 56-ban elesettek, a halálra kínozottak forognak sírjaikban. Az összefogás a másik tanulság. 56-ban Budapest egy emberként harcolt, míg a vidék csak félig-meddig állt a forradalom mellé. Így könnyebb volt leverni, s könnyebb volt megtorolni. Ha a 10 millió magyar felkelt volna, nem lehetett volna mind a 10 milliót a vérpadra küldeni. Ha ma lenne egy forradalom, ez ugyanúgy elbukna. Igaz, ma az elszegényedett, sok helyen félelemben élõ vidékrõl indulna, amit most valószínûleg a jobb módban élõ budapestiek nem támogatnának. Ezért akkor panaszkodjunk életkörülményeinkre, ha magunk is hajlandók lennénk ezek változtatására. Egy jobb jövõért mindenkinek tennie kell valamit! 56 életben maradt forradalmárai mára idõs emberek. Magam megéltem a második világ- háborút, ahol leventeként elhurcoltak Németországba. Megéltem a kommunista diktatúra éveit, amikor elvették családom megélhetését biztosító földjeinket, amikor a padlást lesöpörték. Megéltem 56-ot, ahol én is reméltem, hogy egy szebb jövõ következik. Túléltem a megtorlást, majd a 90-es években újra reméltem, de az új korszak nem hozta el az igazságot. A családunk tulajdonában lévõ földeket soha nem kaptam vissza. Mára megöregedtem. Ami az enyém maradt, a tapasztalataim. Ez a tapasztalat ösztönöz, hogy újra és újra figyelmeztessek, rossz irányba megyünk. A mai gyerekek, de még a szüleik sem ismerik az életben maradás minimális feltételeit. Azt, hogy egy kis kert terményeibõl hogyan éljen meg egy család. Láthatjuk, az egész világ forrong, még a nagy Amerika is. Váratlanul bekövetkezhet, hogy nincs fizetés, nyugdíj, szociális segély, hogy bizonyos ideig úgy kell gondoskodni magunkról, mint dédapáink. Ezért a legnagyobb aranybiztosíték egy kis kert. Az én korosztályomnak már mindegy, mi lassan elmegyünk. Ne engedjétek, hogy az életben maradás tudását is magunkkal vigyük, kérdezzetek, tanuljatok, s ne engedjétek az utolsó kertet is bebetonozni! Szabó Károly

6 6 Balatonkenesei Hírlap október Egy gondolat: a gubbiói farkas nyomán... Október 4. talán az utolsó verõfényes nyárias nap volt. Azonban nem csak a gyönyörû napsütés kötõdik e naphoz. A balatonkenesei általános iskolában ebben az évben állatsimogatót tartottak a gyerekek nagy örömére. De miért éppen ezen a napon? Október 4. Szent Ferenc napja, aki az állatok védõszentje. Minden bizonnyal már sokan hallottak Assisi Szent Ferencrõl. Nem szeretnék életrajzot írni, csak egy elgondolkodtató történetet emelnék ki életébõl. A gubbiói farkas Szent Ferenc leghíresebb, természettel kapcsolatos története, a mi életünkre nézve is igen tanulságos. Gubbió városában egy hatalmas testû, rettenetes és vérengzõ farkas garázdálkodott, amely nemcsak az állatokat, hanem még az embereket is fölfalta A városiak gyakran mentek ki az erdõbe felfegyverkezve, mintha háborúba indultak volna, de még így is jaj volt annak, aki egyedül került szembe vele. Amikor Ferenc ellátogatott a városba, megszánta az embereket, akik elmesélték neki a történetet. Egyetlen társával kiment az erdõbe, hogy találkozzon a fenevaddal. Amikor a farkas megpillantotta õket, vicsorgó fogakkal azonnal nekik támadt. Ferenc azonban keresztet rajzolt a farkas felé, aki erre megtorpant. Gyere ide, farkas testvér! - mondta Ferenc. A farkas alázatosan hajtotta le fejét, és Ferenc lábaihoz lapult. Krisztus nevében parancsolom, hogy se engem, se másokat ne bánts. Majd prédikálni kezdett neki, mert irgalom nélkül pusztította Isten teremtményeit, és megígértette vele, hogy többé nem bánt se embert, se állatot. A farkas fejbólintással jelezte beleegyezését. Ferenc ekkor a fenevadat magával vitte a városba, és prédikációt tartott az embereknek és a farkasnak egyaránt, mindkét felet arra kérve, ne háborgassák többé egymást. Az emberek szavukkal fejezték ki helyeslésüket, a farkas pedig, a jobb mancsával esküdött. Attól a naptól kezdve a farkas és az emberek megtartották a Ferenc által kötött egyezséget. Ott él a megszelídítésre, simogatásra váró farkas mindegyikünkben. Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegében ez a róka. Vajon meg tudjuk-e szelídíteni? Hagy-e rá módot a környezetünk? Mindenestre szabad sétára indulni a saját farkasunkkal is! Mint annak idején Ferenc tette. Szabad õt megsimogatnunk, elfogadnunk, hogy aztán szelídüljön. Elzavarni teljesen soha nem lehet, és ezzel így próbálkozni sem érdemes. Mások farkasai is szeretetünk, érzékenységünk, odafigyelésünk, visszajelzett megértésünk által szelídülnek. Hogy néha a kezünkbe marnak? Egészen biztos, hogy csak azért, mert késõn vesszük észre, hogy a farkasban is galamb lélek lakik, vagy mert nem tudjuk, nem tanultuk még meg úgy a szelíden szólás mûvészetét és tudományát, mint Szent Ferenc. Tótfalusy István verset írt arról, hogy a farkasban is szeretetre vágyakozó szelíd lélek lakik. Kívánom: merjünk és tudjunk mi is így tekinteni önmagunkra és másokra is. A gubbiói farkas éneke Milyen jó meglapulni ennek az embernek karjai közt. Milyen jó idesimulni ösztövér testéhez. Milyen jó lustán, kedveskedõn nyalogatni a kezét meg az arcát. Milyen jó hosszan belemélyedni szeretet-barna szemébe. Milyen jó hallgatni szíve dobogását meleg, mély, nyugodt szíve-dobogását. Eddig nem értettem magamat. Nem értettem, mi az az erõ, az a kéjekre szomjas vad erõ, ami ûz, hajt az emberek ellen. Most már tudom. Azért harcoltam eddig mindenki ellen, mert azt akartam, hogy legyõzzenek. Azért szaggattam ízekre annyi embert, mert azt vártam, hogy megszelídítsenek. De a testük nem volt elég meleg ahhoz, hogy odabújjak mellé, és a kezük nem volt elég szelíd ahhoz, hogy megnyalogassam, és a szemük nem volt elég tiszta ahhoz, hogy megbabonázzon, És a szívük nem volt elég nyugodt és mélydobogású, hogy lecsendesítsen és álomba andalítson. Megöltem õket, mert nem voltak ilyenek, mint ez az ember. Megöltem õket, mert nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy megalázkodjam elõttük. És én úgy szeretek megalázkodni. Erzsébet nõvér Az önkormányzat jogászának tájékoztatója: Ítélet született év 09. hó 29. napján a Veszprém Városi Bíróságon dr. László Krisztina bíró tanácsa elõtt Sörédi Györgyné I. rendû, Varga Ákos II. rendû és Wolf Viktória III. rendû vádlottak ellen indult büntetõeljárásban. A bíróság ítéletével megállapította, hogy Sörédi Györgyné I. rendû vádlott mint polgármester, Wolf Viktória III. rendû vádlott mint jegyzõ év 07. hó 10. napján létrejött képviselõ-testületi jegyzõkönyvet meghamisították akként, hogy abba utólag valótlan tartalmú határozatot készíttettek, és ezzel elkövették a Büntetõ Törvénykönyv (1) bekezdés a./ pontjába ütközõ és aszerint minõsülõ, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bûntettét. A bíróság Sörédi Györgyné I. rendû és Wolf Viktória III. rendû vádlottakat napi tétel pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 500 Ftban állapította meg és az így kiszabott Ft pénzbüntetést meg nem fizetése esetén 300 nap fogházbüntetésre kell átváltoztatni. Varga Ákos II. rendû vádlottat a bíróság felmentette. Az ítéletet a vádlottak, a védõjük és az ügyészség is tudomásul vette, ezért az jogerõs és végrehajtható.

7 2011. október Balatonkenesei Hírlap 7 Legbensõségesebb találkozásaim Az élet legkiváltságosabb pillanatai közé tartozik, amikor az embert bensõséges csend veszi körül, mely kaput nyit saját lelkének rejtõzködõ világába, s onnan belülrõl rápillanthat hitvestársára, gyermekeire és sok-sok más személyre, eseményre vagy dologra, hogy észrevegye azokat a mélyértelmû szépségeket, melyekre máskor nincs lehetõsége. Távol legyen tõlem, hogy én mondjam meg másoknak, hogy ilyenkor mit kell észrevenniük, vagy mit kell csinálniuk; csupán vallomást teszek saját élményeimrõl, melyek - minden bizonnyal - nagyon hasonlítanak valamennyiünk tapasztalataihoz. Szóval...! - A ritkán rámköszönõ csöndes magányt fantasztikusan jó dolognak élem meg. Olyankor többnyire elõször önmagammal szoktam találkozni. Ugyanis mai énem találkozik bennem hajdan volt régi énem élményével, megélt eseményekkel, esetleg rég nem látott emberekkel. Sokszor pici gyermekkoromból mosolyog rám, vagy sír föl bennem régi önmagam, máskor ifjúságom éveinek eseményeiben találkozom saját magammal, s közben szüleim, rokonaim, tanáraim és sok-sok hajdani ismerõsöm arca, szava, gesztusa válik jelenvalóvá a számomra. Az is elõfordul, hogy hajdan volt vágyaim, álmaim - soha meg nem történt - képei jelennek meg elõttem. Hosszan sorolhatnám, talán köteteket is megtöltene szellemi találkozásaim leírása, mert ami egy pillanat alatt megragadható a lelki látásmód és érzékelés gazdagságában, az csak hosszú leírások bonyolult szövevényén keresztül érzékeltethetõ mások számára. De talán erre most nincs is szükség, hiszen felvázolt élményeim közlése nyomán bárki más felidézheti magában a saját maga önmagával történt lelki találkozásait. Viszont fontosabb a második szint, ami az önmagammal való találkozásaim mai gyümölcseit teremheti meg. Ugyanis a puszta emlékezés önmagában meddõ dolog, s az idõtöltésen túl semmi haszna sincs, de ha mai énem értékmérõjén áthatolhat, akkor valódi kincsemmé válhat. Mi ez a második szint, amit hiteles értékmérõnek nevezek? Nem más az, mint a saját lelkiismeretem. Azt is mondhatom, hogy nem valami, hanem Valaki ; hasonlattal élve egy belém született kis testvérem. Szóval egy olyan valakihez hasonlíthatnám, aki bennem él. Óv és véd minden veszélytõl, bíztat és bátorít minden jóra. Mindig igazat mond, de nagyon tapintatos. Rejtett életet él, szavát senki sem hallhatja meg, csak én magam, de csak akkor, ha figyelek rá. Ilyenkor hoszszan elbeszélget velem. Még akkor se türelmetlen, ha makacsul vitatkozom vele. Azt viszont sokszor megtapasztaltam már, hogy a lelki béke és a boldog élet íze akkor köszönt rám, ha hallgatok kis testvérem, vagyis a lelkiismeretem szavára. Határozottan tanúsítom, hogy bensõséges lelki találkozásaim akkor lépnek túl a puszta emlékezésen, ha már nem ketten vagyunk, hanem hárman: a megelevenedõ kép, személy vagy esemény, én magam és a közénk betoppanó kis testvérem, a lelkiismeretem. Ettõl a pillanattól kezdve a múlt átlép a jelenbe, hiszen minden itt és most történik, s ha már történik, akkor a jövõt építi. Ezen a ponton olybá tûnhet, hogy feltártam lelki találkozásaim teljes természetét, pedig még két fontos dolog hátra van. Az egyik az a körülmény, hogy mostani találkozásom nem azon a helyen vagy nem olyan körülmények között történik meg, mint eredetileg. Ilyenkor a két helyszín és a két körülmény kapcsolatba lép egymással. Idõtlen idõbeliséget és mozdulatlan dinamizmust élek át egyszerre. Bármely részletet újraélhetem, gyorsíthatom vagy hosszasan jelenvalóvá tehetem ott, ahol vagyok, ott, ahol most már hárman vagyunk. Sõt áthelyezhetem egy jövõbeni idõbe és egy új helyszínre; közben hozzáadhatom jelenlegi tapasztalataimat és segítséget is igénybe vehetek. Végül be kell vallanom a legintimebb dolgot, ami nélkül torzó és hamis lenne tanúságtételem: A fentiekben leírt csendes eszmélõdõ magányomban mindig jelen van a Jóisten. Ha most valaki megkérdezné tõlem, hogy hogyan van jelen Isten, akkor zavarba hozna. Mert hát hogyan is öntsem szavakba a szavakon túl lévõ Örök Létet, amely teljesen körülvesz; a fölfoghatatlanul tiszta Értelmet, a melengetõen érzékelhetõ Jóságot. Hogyan mondjam el, hogy nem csoda történik ilyenkor velem, hanem egyszerûen Benne élek; ami számomra megkérdõjelezhetetlen gyönyörûség. - S ekkor születnek meg a gyümölcsök. Sokszor nagyon egyszerû és hétköznapi dolgok, mint például kit kell felhívnom, és mit mondjak neki; vagy mit fõzzek, mert az nagyon jó lenne; vagy a világért se tegyem meg azt, amit tegnap elhatároztam, stb., stb., s persze ilyenkor születnek meg bennem a számomra nagyjelentõségû döntések is. A fentiekben leírt lelki találkozások olykor spontán, szinte véletlenszerûen jönnek létre bennünk; de hát ezért vagyunk értelmes emberek, hogy tudatosan készüljünk elmélyült gondolkodásra, helyet és idõt keresve azok létrejöttének. A teljesség igénye nélkül, csak mintegy indításképpen vegyünk sorra néhány témát! Közülük a legtitokzatosabb bensõséges kapcsolatom Istenhez fûzõdik. Azért titokzatos ez a kapcsolat, mert saját magam önismerete is gyermekkorom ködébe veszik, azután mindent, de mindent testhüvelyem belsejébõl érzékeim segítségével tapogatok le, s a belsõ és külvilági felületesen ismerõs dolgokat a hatalmasan létezõ, de mégis ismeretlen világ veszi körül. Egyszemélyes bezártságomat sokszemélyes, tõlem idegen - egyszerre vonzó és taszító - sokaság veszi körül egy hatalmas világ közepén. E hozzám hasonló, de mégis idegen világ vonzását egy egészen más természetû reláció keresztezi, amely egyszerre személyes is meg világ is, csakhogy egészen másképp személy, mint én magam, és egészen másképp világ, mint ami érzékszerveimmel érzékelhetõ számomra. Ez is érzékelhetõ, csak másképp: lelkileg, egzisztenciálisan, vagyis egész valóm számára Létezõként jelenik meg, Létezõként tudatosul. Persze, mi emberek mindig bizonyítékokat keresünk. Így vagyunk Istennel kapcsolatban is. De ha õ másképp személy és másképp világ, mint a miénk, akkor másképp bizonyosodhatunk meg benne, mint a mi világunk dolgaiban. Ezzel kapcsolatban újból a tanúságtételhez folyamodok. Számomra Isten legmegdöbbentõbb önközlése a föltámadott Jézusban tárulkozik ki. Az asszonyokkal, a tanítványaival és másokkal való találkozásai során fény derül a múltra : a teljes emberi világunkra, Jézusnak a kereszthalála elõtti életére, tanításaira, gyógyításaira és ígéreteire; a megdicsõült Föltámadott pedig érzékelteti Isten egészen másképp megvalósuló jóságát, szeretetét és üdvözítõ mûvét. - Bevallom, Istennel való ilyen találkozásaim nagyon, de nagyon boldoggá tesznek. A milyenségét nagyon nehéz leírni; de olyan valóság ez, mint személyesen részese lenni minden javak bõségének. Azt is megfigyeltem, hogy amikor az ember boldog, akkor kilép szûk világából. Ez az a kiváltságos pillanat, amikor önzetlenül meg tud ajándékozni másokat minden jóval. A sok-sok lehetõség közül én most csak két kérdésre keresek választ: Elõször is: Miért van az, hogy a hitvesek nem akarják

8 8 Balatonkenesei Hírlap október megajándékozni egymást minden jóval? Másodszor pedig: A szülõk miért nem teszik lehetõvé gyermekeik számára a minden jóval való találkozást? Amikor a fenti kérdéseket nekiszegezik az embereknek, azok általában elsõ reakciójukban megrökönyödnek, majd tiltakoznak: De hát mit képzel a kérdezõ? Õk a legjobbat választották, és a legjobbat akarják. Azután vannak olyanok is, akik elbizonytalanodnak, mert érzik és felfogják hiányosságaikból fakadó kudarcaikat, de bevallják, hogy egyelõre helyzetükön most még nem tudnak változtatni. S csak kevesen kérdeznek vissza: De hát mit kéne tennem az igazán jó megvalósítása érdekében? - Az így visszakérdezõk a legfogékonyabbak a minden javak befogadására, de a kívánt változás számukra is csak az akaratuktól vezérelt konverzió eredménye lehet. A kérdés föltevése során hitveseket említettünk. A hitves kifejezés feltételezi a házasságot. Persze nem mindegy, hogy a házasságnak nevezett fogalomnak milyen képe és tartalma lebeg a szemük elõtt, s van-e erejük azt megvalósítani. Mert sokszor a gyakorlatban ez úgy fest, hogy van közös lakás, de egymástól erõsen szeparált magánéletet élnek; többször újrakezdett, házasságnak nevezett párkapcsolatba bonyolódnak gyermekkel vagy gyermek nélkül, az adott társadalom szokásrendje szerint. Ezek folyományaként léteznek különféle élettársi formák, amelyek tagjai már maguk sem nevezik azt házasságnak. Ezekkel szemben a házasság fogalmának teljes képét a szabad, személyes és szereteten alapuló választás alapozza meg, amely a teljes emberi élet kreatív szövetségi hûségében bontakozik ki, a házastársak és gyermekeik testi-lelki legfõbb javának elnyerése érdekében. A házasság ezen képében könnyen fölfedezhetõ a Teremtõ szándéka, amelyben az ember lelki struktúráját saját magáról mintázta, az embert férfinak és nõnek teremtette és egymáshoz rendelte õket; alkotó és teremtõ erõvel, valamint felelõsséggel ruházta fel, s végül kijelentette róluk, hogy jók. - Akik ezt a modellt választják, azok a bölcsesség útján járnak, melynek gyümölcse a boldogság. Minden más megoldás hozhat ugyan píruszi örömöket, de még több másnapos keserûséget. - Vajon miért van oly sok flusztrált ember? A másik fontos kérdés a gyermekek minden javára vonatkozik. A mindennapi életben hihetetlenül nagy ellentmondással találkozunk. Az iskolai, a családvédelmi és gyermekjóléti felmérések %-os veszélyeztetettséget mutatnak ki, vagyis ilyen magas azon családok aránya, amelyekben folyamatosan sérül a gyermekek java. Ha viszont a veszélyeztetett családokban élõ gyermekek szüleit kérdezik, akkor õk többnyire azt válaszolják, hogy mindent megadnak gyermekeiknek. Védekezõ kijelentésük annyiban igaz, hogy a lehetõségeikhez képest sok pénzt áldoznak gyermekeikre. Viszont arra már nem is gondolnak, hogy a számítógépen, a TVn, a chips-en és néhány különórán kívül szükség lenne tiszta és választékos beszédre, kellemes asztalközösségre és egészséges étkezésre, hasznos szabadidõ-eltöltésre, s nemcsak a szobában, hanem az élõ természetben is. A megtartó rend, tisztes megbecsülés gyakorlással történõ elsajátítása az együttéléssel való nevelés mûvészetét jelenti mind a szülõ, mind pedig a gyermek számára; s mindezek alapja, mintája és motívuma pedig - felnõttek és gyermekek számára egyaránt - a helyes istenkép és istenismeret, ami olyan személyes kapcsolatot jelent, amelyben a Jóisten jósága bevilágítja az élet minden területét, és mintegy finom puha talajban, a lelkiismeretben gyökeret ereszt. Egyszerû kifejezéssel jószívûségnek, szívjóságnak, finom lelkületnek nevezzük, amely azonban nem jelent puhányságot, mert keményen és határozottan öszszezár a fenyegetõ rossz elõtt. Bizony, elképzelhetetlen ez a lelkület a szülõk otthoni Istenrõl tett tanúskodása, egyszerû szavai és gesztusai nélkül, amit már egészen kicsi gyermekeikkel megismertethetnek; továbbá a napi ima, a vasárnap megszentelése és a finom lelkület táplálása nélkül, amit iskolás korban a hitoktatás tovább fejleszt. - Mindezek nélkül a szülõ nemhogy nem tesz meg mindent gyermekéért, hanem súlyos mulasztással vét ellene, s bizony veszélyeztetett és torzó lelkületû felnõttet nevel. - Együtt gondolkodásunk segítsen mindannyiunkat abban, hogy valóban mindent megtéve értékes új nemzedéket nevelhessünk. Dr. Balázs Pál Kedves Szülõk és Gyerekek! Mindenkire óvó szeretettel gondolva kívánok élethosszig tartó egészséget, derûs, boldog, kiegyensúlyozott lélekben is gazdag családi életet. A kitûzött célok eléréséhez nagy kitartást, a képességekben levõknek hálával kísért segítségnyújtást a rászorulók felé. Szeretném, ha minden gyermek tudatosítaná, hogy két legnagyobb kincse az egészség és a szeretet nagyon fontos és megõrzendõ, a szülõ ennél többet, drágábbat nem tud utódjának átadni. Ennek hiányában viszont sok egyéb és pótolható dolog értékét veszítheti. Ahhoz, hogy az emberek lelke ép maradjon, csak a jó és tiszta gondolatokat szabad befogadni. Szép emlékek birtokában köszönök el, bízva jókívánságaim teljesülésében. Szeretettel a régi doktor néni: Horváth Mária Búcsúzunk dr. Horváth Máriától, bölcsõdénk szeretett orvosától! Dr. Horváth Mária 2004 óta, bölcsõdénk fennállásától kezdve vállalta intézményünkben ezt a szép feladatot. Megköszönjük az évek során tapasztalt önzetlen, a gyerekekért végzett munkáját, odaadó szeretetét. A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde dolgozói és gyermekei nevében kívánunk hosszú és boldog nyugdíjas éveket. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet. (Johann Wolfgang von Goethe) Thury Attiláné és Füstös Edit FELHÍVÁS! Szeretettel várjuk a gyerekeket (18 hónapos kortól) óvodánk bölcsõdei csoportjába. Jól felszerelt, igényes, esztétikus környezetben, óvodapedagógusi, csecsemõ és kisgyermeknevelõi képzettségû gondozónõink megalapozott szakmai tudásával tudjuk biztosítani a kisgyermekek harmonikus fejlõdését, nevelését, gondozását, a szeretetteljes és családias légkört, az óvodába való beszoktatás elõsegítését. Bölcsõdéseink számára külön játszóudvar áll rendelkezésre. A felvétel egész évben folyamatos. Thury Attiláné, Intézményvezetõ

9 2011. október Balatonkenesei Hírlap 9 Interjú SÉRI MÁRTA zenetanárnõvel Talán nem tévedek, ha azt gondolom, hogy Séri Márta zenetanárnõt településünk lakóinak nagy többsége ismeri. Abban a szerencsében van részem, hogy Balatonkenesére érkezése óta ismerhetem, és elmondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk egymással. Kedves, harmonikus személyisége sokak szívében rokonszenvet ébreszt. Bennem is. Zenetanárként és a Szivárvány népdalkör szakmai vezetõjeként a közösségért, a gyermekekért minden áldozatra képes emberként éli életét. Ismerkedjenek meg Önök is közelebbrõl vele. - Mártikám! Hogyan és mikortól kerültél Balatonkenesére? - Pályázat útján és ismerõsök által 1994-ben kerültem a helyi zeneiskolába. Ugyanekkor Budapestre is pályáztam sikerrel. Kecskés József, akkori iskolaigazgató úr augusztus 3-án telefonált, és hívott engem Kenesére. Én igent mondtam neki, és a Balatont választottam Pest helyett. - Hol éltél elõtte, hol végezted zenei tanulmányaidat, s mi inspirált arra, hogy zenei pályára lépjél? - Debrecenben éltem, és ott végeztem zenei tanulmányaimat: a zenemûvészeti általános iskolát, majd a Zenemûvészeti Szakközépiskolát és Fõiskolát. Szüleim a zenélés kapcsán ismerkedtek össze. Édesanyám zongorázott, édesapám gitározott, s többek között ez jelentette számukra közös életükben az egyik legmeghatározóbb összekötõ kapcsot. Az õ példájuk indított engem arra, hogy én is a zenével foglalkozzak, minél behatóbban. Az életemet arra tettem fel, hogy mindenekelõtt a zenének éljek. - Arról az oldaladról is sokan ismernek, hogy túlárad benned a szülõ- és családszeretet. Kérlek, mesélj egy kicsit a családodról! - Szüleim családcentrikusan neveltek. Rengeteg szeretetet kaptam tõlük, s én is ennek szellemében élek. Sajnos édesanyám 5 évvel ezelõtt meghalt. Mivel testvérem nincsen, csak 82 éves édesapám maradt nekem, aki Debrecenben él. - Milyen zenei példaképeid vannak, és milyen zenéket kedvelsz? - Zenei példaképeim elsõsorban a szüleim, akik a zenére, a zene szeretetére tanítottak. Azután azok a tanárok, akik tanítottak. Õk már sajnos mind meghaltak. S természetesen a nagyok közül Beethoven, Chopin, Bach. Egyformán kedvelem a komoly-, a könnyû-, és jazz-zenét is. - Eddigi pályafutásod alatt vajon hány gyermekkel foglalkoztál? Fel tudnál-e sorolni közülük néhányat, akikre a legbüszkébb vagy, akik komoly zenei sikereket értek el? - Mintegy gyermekkel foglalkozhattam. Közülük egy zeneiskolai igazgató lett. Igen sok tanítványom van aki kapcsolatban van a zenével különbözõ szinteken, vagy tanítja vagy mûveli a zenét, például népdalkörben énekel, vagy építészmérnöki diplomával rendelkezik, de nem hanyagolja a zenét sem, vagy olyan növendékek jelenleg, akik zenei pályára készülnek. - Mikor lettél a Szivárvány népdalkör szakmai vezetõje? Hogy érzed magad ebben a csoportban? tõl lettem a népdalkör szakmai irányítója, amikor Parragh Márta, az együttes vezetõje felkért rá, mivel Károlyi László beteg lett. Kicsit nehéz, sok szabadidõ eltöltést igényel, de hálás feladat.. Amióta Kenesére kerültem, azóta tagja vagyok a Szivárvány népdalkörnek. Jól érzem magam köztük, a második családomnak is tekinthetem õket. - Van úgy, hogy egy napon belül óvodásokkal, iskolásokkal és a legidõsebbekkel is foglalkozol? Nem okoz nehézséget az életkori küszöbök átlépése? - A legkisebbeket meg kell tanítani a zene szeretetére, és be kell vezetni õket a zene birodalmába. Az iskolásoknál a fõ cél énekléssel és zenehallgatással megismertetni és megkedveltetni a különbözõ zenéket, megtanítani a zene legapróbb részletét is felismerni, s ösztönözni õket a népdal szeretetére, a hagyományápolásra. A felnõtt korúakat a népdalokon keresztül, és némi zenei ismeretszerzéssel próbálom eljuttatni az öröm és a sikerélmény átélésére. Kodály-módszerrel tanítok. - Jó ideig sikeresen próbálkoztál a zenei klub mûködtetésével. Sokan emlékeznek nosztalgiával a hangulatos Kockás bálokra. Milyen emlékeid vannak errõl az idõrõl? - A Zenei klubot márciusában alakítottuk meg Sörédi Györgyné Magdival. Célja volt: megismertetni az embereket különbözõ korok zenéivel. Ennek érdekében havonta zenei elõadásokat tartottam a komoly zenérõl és a jazz-rõl. Ezekre az alkalmakra meghívtunk énekeseket, táncosokat, zenekarokat.. A kockás bál ötlete is ebbõl adódott, hogy legyen egy vacsorával egybekötött bál azok részére, akik az ún. fényes bálokon nem tudnak vagy nem akarnak részt venni.. Az öltözéknél egyszerû elõírásnak kellett megfelelni: kockás ing és farmernadrág. A helyi kiskereskedésben fel is lendült ebben az idõben a kockás ing-vásár. A siker talán abból adódott, hogy a vacsora elõtt mindig volt egy mûsor, s jó volt a hangulat. Büszke vagyok arra, hogy Bódi Magdi és Payer András is szerepelt nálunk. - Emlékszem arra, hogy igen sok alkalommal szórakoztattál közösségeket szintetizárodollal, énekléseddel mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, jókedvvel, fáradhatatlanul. Tényleg nem voltak fárasztóak ezek az alkalmak az iskolai, népdalköri munka és egyéb szereplések mellett? - Örömmel muzsikálok, és boldogan adom át a zenei élményt másoknak. Számomra ez nem fárasztó. - Végezetül: ha egy jó tündér megkérdezné, mi a három kívánságod, mit válaszolnál rá? - Az elsõ: legyen egészség. A második: az emberek között ne legyen ellentét, A harmadik: a boldogság. - Köszönöm az interjút. Kívánom, hogy maradj mindig ilyen derûs, s találjon rád életed minden napján a jól végzett munka öröme s a boldogság. Na meg azt, hogy teljesüljön mind a három kívánságod! Kinek dobod tovább a labdát, ki legyen a következõ interjúalany? - Parragh Mártára gondoltam, aki hosszú idõ óta 3 civil szervezetnek is vezetõje. Sörédi Györgyné

10 10 Balatonkenesei Hírlap október Újra szüreti mulatság Akarattyán! Már az elõzõ napokban meg-megállítottak az emberek, és kérdezgették, hogy tényleg lesz szüreti bál Akarattyán az Ivókocsmában? Hát tényleg lett, illetve volt! S nem is akármilyen! Bár majdnem sikerült elrontani a jókedvünket, s így sok embernek csalódást okozva a fogatos az indulás elõtt fél órával lemondta jövetelét de dacolva a széllel, futó táborral, elindult a menet Józsi és Zoli betyár ostorcsattogtatása mellett a Szivárvány népdalkörrel, a NEX TIME lelkes táncosaival végigvonulva. Aztán a Degesz Étterem által körbekínált pálinkától átmelegítve visszaérkeztek a szõlõvel gazdagon feldíszített Ivó kocsma-büfébe, ahol ínycsiklandó ingyen gulyás és itóka várta a résztvevõket. A töltött lángos páratlan, kóstolják meg! Köszönet Lelovics Zsolt zenésznek, aki aztán egész hajnalig szórakoztatta fülbe mászó dallamokkal, hol nótázásra, hol táncolásra buzdítva a vendégeket. Köszönjük a népdalkörnek, a táncosoknak, a Degesz Étteremnek, az akarattyaiaknak, az Ivó kocsmának és mindazoknak, akik eljöttek. Úgy érzem, hogy jól is érezték magukat ezen a napon, amelyen reméljük, hogy sikerült feleleveníteni egy kicsit, újra útjára indítani egy régi hagyományt, a szüreti bált. Találkozzunk jövõre is! T. Judyth Köszönet a rendõrségnek és a résztvevõ fellépõknek a színvonalas balatonakarattyai szüreti felvonulásért. A jövõben is szeretnénk ilyen mûsoros délutánt és estét. (Egy résztvevõ) Szeptember 1-tõl igényelhetõ az Agrár Széchenyi Kártya Új idõszámítás kezdõdött az agrárfinanszírozásban, szeptember 1-tõl a bankok meghirdették az Agrár Széchenyi Kártyát. A magyar mezõgazdaság presztízse az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent, ezért 2010-ben a kormány deklarálta, hogy kiemelt figyelmet fordít a hazai agrárgazdaságra. Tíz évre szóló vidékstratégiával és ágazati programokkal állítja vissza a hazai agrárium gazdasági súlyát és tekintélyét. Ennek részeként indult el szeptember 1-jén az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció, mellyel a kormány támogatja az agrárgazdaság szereplõit, hogy könnyebben juthassanak finanszírozási forrásokhoz. A kormány a Széchenyi Kártya Programot kiterjesztette az õstermelõkre, a családi gazdaságokra, az erdõgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással foglalkozó kis- és középvállalkozásokra. Az egy, kettõ vagy három éves lejáratú folyószámlahitel összege minimum Ft, felsõ határa 25 millió Ft. A konstrukcióhoz a magyar állam 2 % kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást biztosít. Az Agrár Széchenyi Kártya program segíti a vidéki munkahelyek megõrzését, a munkahelyteremtést, biztosítva ezzel több száz mezõgazdaságból élõ család megélhetését. Az éves kezességvállalási díj 50 %-át az állam átvállalja. A kormány a költségvetésbõl 600 millió forintot biztosít a kamat- és kezességi díjtámogatásra. Az Agrár Széchenyi kártya Program nem jöhetett volna létre, ha nincs állami kamat-és garanciatámogatás, amelynek segítségével a magyar bankszektor képviselõi könnyebben nyújthatnak hitelt a vállalkozásoknak. A területi agrárkamara tagjai a hitelkérelem benyújtásakor fizetendõ regisztrációs díjból 50 százalék kedvezményre jogosultak. A hitelkérelemhez szükséges nyomtatványok a területi agrárkamaráknál is elérhetõek, így érdemes a gazdálkodóknak itt kezdeniük a hiteligénylést. Felvilágosítást a Magyar Agrárkamara tanácsadói és a területi agrárkamarák adnak, akik a nyomtatványok kitöltésében is segítséget nyújtanak. A regisztrációs irodák a KA-VOSZ és a Magyar Agrárkamara honlapján, a címen érhetõek el. Pontosabb információkért érdeklõdni lehet a kamara területi irodájában, Balatonkenesén, a Kultúra Házában (Balatonkenese, Táncsics M. u.24.) Pintér András területi ügyfélszolgálati tanácsadónál (30/ ) Pintér András Magyar Agrárkamara Fogadjon örökbe egy orgonasípot! Adományával a Balatonkenesei Református Templom 100 éves orgonájának felújítását támogatja! A hangszerben 9 regiszterben összesen 540 síp teljesít szolgálatot. Az örökbefogadás 5000 Ft vagy annál nagyobb összeg adományozásával valósul meg. Köszönjük támogatását! Adományát eljuttathatja: Banki átutalással az alábbi számlaszámra: Készpénzes befizetéssel az alábbi helyeken és személyeknél: Forrás Takarékszövetkezet helyi fiókja Református Lelkészi Hivatal (B.kenese, Táncsics M. u. 13) Hanák Istvánné (B.akarattya, Hársfa u. 15) Szecsõdi Károlyné (B.kenese, Csokonai u. 10/2) Farkasné Galántai Krisztina (B.kenese, Nagykuti u. 31) Keresztes Jánosné (B.kenese, Nagykuti u. 36) Gerner Jánosné (B.kenese, Nagykuti u. 7) Sipos Károlyné (B.kenese, Partalja u. 61) Sipõcz Istvánné (Bkenese, Soós L. u. 1) Oláh Jánosné (B.kenese, Fõ u. 57/a) Szabóné Öcsi Mónika (B.kenese, Zrínyi M. u. 21) További info: ,

11 2011. október Balatonkenesei Hírlap okt. 6-ára emlékeztünk ÕSZI KENESEI BIENNÁLÉ: Ismét sor kerül a hagyományos GYÖNGYHALÁSZAT KIÁLLÍTÁSRA. Az aradi 13 tábornokra, Batthyány Lajos miniszterelnökre és az es forradalom és szabadságharc összes mártírjára emlékeztetõ mûsoros ünnepség okt. 6-án délelõtt 11 órakor kezdõdött a református temetõ hõsi emlékmûve elõtt. A helyszín, az idõpont, a tartalom és a rendezõszerv hosszú évek óta mindig ugyanaz, mégsem teljesen azonos. A szervezõk valamiképpen módosítanak. Az idei felelõs, Csõsziné Molnár Katalin tanár ezúttal Varga Véta, Goór Júlia, Bakos Lili, Koronczai Fanni, Gáspár Anna, Sarkadi Eszter, Révfalusi András, Tóth István, Kéri Sámuel, Mikola Marcel és Udvardi Csanád tanulók közremûködésével készített alkalomhoz illõ mûsort. Versek és zeneszámok hangzottak el, s a kivégzettek mindegyikét ismertetõ szöveggel idézték a hallgatóság elé. Közben hófehér virágokat helyeztek el az emlékoszlop körül. Fehér virágok Igazán dicséretes, hogy iskolánk növendékei egyöntetûen fehér, ünnepi inget öltöttek magukra ebbõl az alkalomból. Talán még ennél is elismerésre méltóbb volt magatartásuk. Errõl a korosztályról sajnos nem mindig szólhatunk dicsérõleg, ezért gratulálunk nekik és nevelõiknek. Az emlékezésen a város és szervezeteink vezetõi ugyancsak részt vettek több helyi lakos kíséretével. Ünnepi beszédet Tömör István mondott. A magyar seregek nem bírtak az állati túlerõvel augusztusában már az ország kilenctizede az ellenség kezébe került. A túlerõ háromszoros volt. Az elfáradt, lehangolódott honvédcsapatokat felfegyverzett, elsöprõ fölényben lévõ császári csapatok fogták körül. A mieink Világosnál letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott Ferencz József tejhatalmat adott a kegyetlenkedésérõl hírhedt Haynau tábornoknak, aki százával írta alá az ítéleteket: kire halált, kire súlyos, sokéves várfogságot mért ki - hangzott. Polgármesterünk részleteket idézett a bresciai hiéna levelébõl, amely bosszúállási tervérõl vallott. Nem sok alávalóbb írást õriz a világtörténelem! Felségsértés címen kilenc tábornokot kötél, négyet pedig golyó általi halálra ítéltek. A végrehajtást okt. 6-ára, a bécsi forradalom évfordulójának napjára tûzték ki. Ezután gróf Batthyány Lajosnak, az elsõ magyar kormány miniszterelnöke kivégzésének kegyetlen körülményeit ismertette az emlékbeszéd. Majd a megtorlást követõ idõt elevenítette föl Tömör úr. A szabadságharc bukása után teljes terror jegyében a vértanukról említést sem lehetett tenni. Illegálisan annál többet beszéltek róla hangzott.- A hõsies katonai teljesítmény azonban rokonszenvet váltott ki Európa, sõt Amerika szerte, amely a nemzet reményeit táplálta, hogy egy kedvezõ fordulat alkalmával véglegesen kivívhatják a függetlenséget fejezte be emlékbeszédét városunk elsõ embere. Végezetül önkormányzatunk és intézményeink vezetõi elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Hozzájuk csatlakozott Szabó Károly veterán. A rendezvény a Himnusz hangjaival kezdõdött és a Szózattal zárult. Városunk díszpolgára, Vér Lászlóné köszönetet mondott a szép ünnepségért, és javaslatot tett a temetõ eme részének további feltáró munkáira. M.Z. Várjuk mindazok jelentkezését, akik valamely mûvészeti ágban maradandót alkottak az elmúlt idõszakban, s azt szívesen megmutatják a nagyközönségnek. Festményeket, rajzokat, grafikákat, fafaragásokat, hímzéseket, szõtteseket és mindenféle kincset érõ alkotásokat várunk, személyenként max. 3 tárgyat, és elõnyben részesítjük azokat az alkotásokat, melyek falra állíthatók ki. A kiállítás megnyitójára keresünk olyan közremûködõket, akik verssel, énekkel, zenei produkciókkal teljessé teszik a sokszínû kiállítás napját. A Gyöngyhalászat kiállítás megnyitójára november 19-én, szombaton kerül sor 17 órai kezdettel. A tárgyakat kérjük a Kultúra Házába hozni november15-ig. Köszönjük!

12 12 Balatonkenesei Hírlap október Újra osztályfõnök lettem az 1971/72-es tanévben. Befejezéshez közeledett az új iskola építése. Osztályommal (5.b.) átmenetileg a kultúrotthonba kényszerültünk. A körülmények azonban nem akadályozhattak meg abban, hogy egünk és levegõnk (Németh László szavaival élve) mindig legyen. Hamarosan jött az új feladat. Megyeri Béláné tanácselnök gyors léptekkel, lihegve hozta. A balatoni gõzhajózás 125 éves évfordulójának megünneplésérõl volt szó, ugyanis az elsõ gõzhajó Széchenyi István Kisfaludyja Balatonfüredrõl Kenesére szeptember 21-én, a legnagyobb magyar születésnapján (1791. szeptember április 8.) indult el, és kötött ki nálunk. A József Attila Irodalmi Színpad tizenkét tagja Csiker Ibolya és Fekete Zsuzsa volt nyolcadikosok kivételével a rövid felkészülési idõ ellenére vállalkozott a feladat méltó teljesítésére. A forgatókönyv (konferansz-szöveg, szemelvény - részletek: Keresztury Dezsõ: A parton, Kossuth fürdõlevele, Széchenyi véleménye, Kisfaludy Károly: A hazafi, Garay János: Gróf Széchenyi és a Balaton, Eötvös Károly anekdotája, Garay János: A Balaton, Soós Lajos: Kenese, Jókai beszámolója, Arany János: Széchenyi emlékezete) szeptember 10-re elkészült, az emlékezés szeptember 19-én volt a kultúrotthonban. Kis zászlót (a gõzös képével) és õszinte köszönetet kaptunk a tanácselnök asszonytól. Ugyancsak szeptemberben bekapcsolódtunk az országosan meghirdetett Ha vitéz vagy, jer velem! címû akcióba október 22-én felhívást küldtünk 22 újságnak (Hétfõi Hírek, Napló, Ország Világ, Szabad Föld, Magyarország, Élet és Tudomány, Magyar Ifjúság stb.): F E L H Í V Á S A Balatonkenesei Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Úttörõcsapatának József Attila Irodalom Szakköre a Ha vitéz vagy, jer velem! akció keretében kutatómunkát szeretne végezni. A kutatás a következõ dolgokkal kapcsolatos: Rákóczi-szobrok Kuruc-szobrok Rákóczi- emlékmûvek Kuruc-emlékmûvek Rákóczi-emléktáblák Kuruc-emléktáblák Ahol a fentiek közül bármelyik található, kérjük, szíveskedjenek kedves olvasóink a következõ címre szobor, emlékmû, emlékoszlop, emléktábla megjelöléssel levelezõlapot írni. II. Rákóczi Ferenc Úttörõcsapat Kecskés József, tanár Balatonkenese, Általános Iskola Archív 35. Külön kérést mellékeltünk a FELHÍVÁS- hoz: Tisztelt Szerkesztõ Elvtárs! Kérjük, hogy iskolánk úttörõmunkájának segítése érdekében szíveskedjék felhívásunkat lapjában közölni. Köszönettel és elvtársi üdvözlettel: Bán Ferenc Barabás Endre Kecskés József igazgató csapatvezetõ szakkörvezetõ Erre az akcióra azért esett a választásunk, mert Rákóczi csapatunk névadója volt, Kenese határában, Hosszúmezõn futtatta meg Béri Balogh Ádám Rabutin generálist február 10-én, és Balatonakarattyán akkor még látható volt a híres Rákóczi-szilfa, aminek villámsújtotta leszakadt ágát Kuti József református lelkész 1967-ben templomának falához állíttatta, és melléje a fából vágott két korongra saját szövegezésû feliratot készíttetett: RÁKÓCZI FÁHOZ Ne féljetek, én vagyok! (Jn. 1:10) Eltört õskoronád MOZSONYI MÁRTON csonkán állsz, az jún. 10-én kiüljaj, ki ne száradj! dözött, de három év Példa legyen múlva a kurucok minekünk: által visszahelyezett mégis erõs derekad. bujdosó prédikátor emlékére november 4-én a hozzánk legközelebb esõ Rákócziszoborhoz látogattunk Balatonalmádiba (Pupp Rita 5.b., Németh Lívia 6.b., Takács Ágota, Tolnai Ilona 7.a., Põcz Eta 7.b.) hangulatkeltés céljából. Felkerestük Székely Lászlót, is aki 1938-ban Rodostóban járt. Élményeit örömmel mesélte, fényképekkel illusztrálta, ami kedvet adott kutatómunkánkhoz. Tisztelt borosgazdák! Árpád-napi borversenyt szervezünk március 31-én a Kultúra Házában a Balaton Keleti medencéjében készült borok számára. Balatonkenesei és balatonakarattyai borosgazdák boraiból, fehér- és vörös bor kategóriában kerül sor Balatonkenese 2012 borának megválasztására. A további részleteket a Balatonkenesei Hírlap februári és márciusi számában közöljük! Jó borkészítést kíván a Kelet-Balatoni Borlovagrend! Borbaráti szeretettel: Gyõrfi Károly elnök-nagymester

13 2011. október Balatonkenesei Hírlap 13 Kenesei kerékpáros sikerek CSÍZIÓ Káldy Attila ismét sikeresen vett részt a Le Mans-i 24 órás kerékpárversenyen. A versenyzõknek idén nem volt könnyû dolguk, miután a verseny során hatalmas vihar kerekedett, több mint egy órára megbénítva az idõmérõ rendszert. Attila a Binachi Club Cycling Team versenyzõjeként 162 körrel és 677,97 kilométerrel zárt. Az idei versenyzést egy három fõs csapat segítette, a szponzor, a BikeLine Kft. részérõl Szél Attila és Kovács Renáta, valamint az egykori sikeres triatlonista, Arany Gitta. Õk a legnehezebb pillanatokban is a versenyzõ mellett álltak. Attila így vélekedik a versenyrõl: Nagyon komoly versennyé kezd válni mind a szervezés, mind pedig a résztvevõk száma és a mezõny minõsége szempontjából. Friss, nagyon erõs csapatok vannak, komoly RAAM-ot látott gárdák ruccantak át a tengerentúlról, ha így megy tovább, nagyon ki fogja magát nõni a verseny. Nagy dolog, ha valaki ezen a versenyen egyáltalán befér a rajtolók közé, az pedig, hogy idén magyarként ketten is tízbe kerültünk- ráadásul egy olyan országból, ahol nem is nemzeti sport a kerékpár-, hatalmas eredmény szerintem. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk! * * * Tánczos Gábor országos bajnokságot nyert mountenbike olimpiai távon a évben. Gábor Veszprémben is megnyerte az évadzáró futamot, így sikeres évet zárt. Gratulálunk és további kiváló kerékpározást kívánunk! Október 20 - November 20. (Mindszent hava - Szent András hava) Október 21.: Orsolya napja - Orsolya latinul Ursula. A legenda szerint breton királylány volt, akit egy angliai pogány fejedelem a követei útján feleségül kért a fia számára. Orsolya feltételeket szabott: võlegénye térjen meg, legyen társa római zarándokútján, és gondoskodjék számára egy fõs szûzi kíséretrõl. A szerelmes ifjú teljesítette kívánságát. A võlegényt Rómában a pápa keresztelte meg, az Etherius nevet kapta. Visszatértükben a Rajnán hajóztak fels megálltak Kölnben, amelyet éppen ostromoltak a hunok. A hunok nyilaitól itt halt meg Ursula,Etherius és a szûz. Így lett Ursula Köln védõszentje. - A kerti vetemények betakarításának napja. Október 23.: János napja - Sok helyen elõször gyújtottak lámpát a régi idõkben. Október 26.: Dömötör napja - Dömötör ókeresztény vértanú, aki legendája szerint Thesszáliában halt meg hitéért, így Thesszalóniki patrónusa lett. Dömötör a néphagyományban fõként Dél-Magyarországon a juhászok védõszentje. Napja a pásztorok, a juhászok zárszámadó napja lett. A napot juhász-újévként, nevezetes bálját juhászbál, juhásztor, gulyásbál, dömötörözés néven emlegették. Október 28.: Simon, Júdás napja - Sok helyen télkezdõ napnak tartják. Idõjósló nap: Itt vagyon már Simon, Júdás jaj tenéked, inges, gatyás Október 31.:Farkas napja - Egyes helyekben úgy tartják, hogy a facsemetét az õ napján kell elültetni, a gyümölcsfák törzsét bekötözni vagy bemeszelni, hogy a nyúl ne rágja meg. - Szent Wolfgang, Regensburg bencés püspöke, Boldog Gizellának, Szent István király hitvesének volt leánykori nevelõje 971 körül, hazánkban is megfordult. November 1.: Mindszent napja - Katolikus tanítás szerint az élõ és elhalt hívek közösséget alkotnak az Úr színe elõtt. Ez a Szentek egyezsége. November 2.: Halottak napja - A tisztítótûzben szenvedõ lelkek emléknapja. Általános szokás szerint az elõtte való nap délutánján rendbe hozzák a sírokat, virágokkal feldíszítik, és az est közeledtével gyertyákat, mécseseket gyújtanak, hogy az örök világosság fényeskedjék az elhunytak lelkének. November 11.: Márton napja - A középkor egyik legfényesebb nevû szentje. Az egykori Magyarország területén született és Franciaországban tevékenykedett. A legenda szerint elsõ királyunk, István épp vadászaton volt, amikor lepihenve álmában meglátta az országra törõ besenyõ hadakat. Feltételezések szerint tette ekkor Mártont az ország társpatrónusává. A krónikák szerint István Szent Márton és Szent György zászlaja alatt harcolt a lázadó Koppány ellen. Középkori királyaink a székesfehérvári Szent Márton templomban tették le az esküt, és végezték el az elõírt 4 kardvágást az égtájak felé, amellyel magukat jelképesen az ország védelmezésére kötelezték. Mártonnal kezdõdõ karácsony elõtt 40 nap a középkorban ugyanolyan böjtös napnak számított Európa-szerte, mint a farsang és húsvét közötti nagyböjt. Márton napján az idei libapecsenyére újborral teli poharat ürítettek a böjtre való felkészülésként. Márton jószágvédõ szentként a legjelentõsebb. - A néphit szerint Szent Márton vesszeje frissen vágott, megszentelt, lombos nyírfavesszõ, gyógyulást hoz az ólba, istállóba, s növeli a szaporulatot. - Idõjóslás: Enyhe lesz a tél, ha Márton fehér lovon érkezik. A Márton napi lúd mellcsontjából is jósoltak idõt: áttetszõ, tiszta, fehér mellcsont száraz, kemény telet ígért, homályos, sötét csontlap csapadékos, enyhe idõt. Ha Márton lúdja jégre áll, karácsonykor sárban botorkál. November 19.: Erzsébet napja - Õ II. András királyunk lánya volt, és könyörületességérõl, illetve rózsacsodáiról volt nevezetes. Egy legenda: a gyermek Erzsébet a konyhán összeszedte az ételmaradékot, és kötényében hordta ki a várkapuban kéregetõ szegényeknek. Egyszer apja megpillantotta, és rákérdezett, mit visz a kötényében. A kislány ijedtében hazudott: rózsákat. Mivel havas tél volt, az apa haragosan rántotta szét a kötényét, és íme, a lánya ölébõl rózsák hullottak a földre. - Idõjóslás: Ha Erzsike megrázza dunyháját, az havazást jelent. Forrásmunkák: Napról napra Kiadja: Pedellus Bt. Debrecen Pulai Istvánné

14 14 Balatonkenesei Hírlap október Nem sokaság, hanem lélek! Már régóta azt gondoltam,hogy amit én közösségi,települési dolgokban hiszek,az utópia,az nem is létezik. Mert az ember emberbõl van,a magyar ember meg különösen. Aztán egyszer, nem is olyan régen láttam egy dokumentumfilmet a Duna Tv-n Komlóskáról, errõl a 300 lelkes kis faluról,ami már majdnem megszûnt létezni,ahol békében élnek magyarok és ruszinok... Aztán láss csodát: virágzik. Turizmusa, iskolája, postája,vállalkozásai vannak. Köteles László polgármester mentességet ígért az iparûzési adó alól a náluk letelepedõ cégeknek,és ennek következtében naponta érdeklõdnek a vállalkozások. Sok külföldön élõ ide jelenti be a vállalkozását (körülbelül 400 nehéz szerelvényt tartanak nyilván,mert nem kell iparûzési adót fizetniük,ám a súlyadót ide fizetik.)egy turista kis Monaconak, adóparadicsomnak nevezte e bájos zempléni falut. Irigylésre méltó az itteniek összefogása. Irigylésre méltó a honlapjuk,a programjaik,a reklámtevékenységük. A polgármesterük azt nyilatkozta: Mi minden központi leépítési szándékra fejlesztéssel válaszoltunk. Pont azért, mert ha Komlóska betartott volna minden központi utasítást,ma már nem létezne. Azt is nyilatkozta, hogy a közösségi összefogás elsõ lépése,hogy neki mindenben példát kell mutatnia,élen kell járnia. Legyen az szemétszedés vagy egyéb ingyen elvégzendõ ún. közmunka. És az emberek között kell létezni, járni neki is Az alakformálás egyik leghatékonyabb módja Szeretnél csinos, fitt és fiatalos lenni? Erre a legalkalmasabb a Pilates torna! Kancsár Erika pilates edzõ 10 évvel ezelõtt Budapesten végezte el a pilates oktatói tanfolyamot, majd egy amerikai pilates edzõ segítségével továbbfejlesztette tudását. Szegeden több edzõteremben tartott edzéseket, tíz éven át. Jelenleg Veszprémben, Balatonkenesén,és Várpalotán tart pilates edzéseket. PILATES TORNA és a képviselõinek is;nem csak kampányidõszakban kell tartania a kapcsolatot lakossággal,hanem folyamatosan. Mert ez a bizalom alapja: köztük járni,velük élni, beszélgetni. Tudni, mire vágynak,mit szeretnének,és mit nem. Komlóskáról indult a NEMZETI ZARÁNDOKLAT Budapestre. És a cél egészen természetes, mégis Magyarországon sajnos már természetellenes. Közelebb hozni a városit a falusihoz,a szegényt a gazdaghoz,a politikust a választóihoz,a magyart a nemzeti és etnikai kisebbséghez,a jobboldalit a baloldalihoz,a munkaadót a munkavállalóhoz,az embert az emberhez. És szomorúan jegyzem meg: a magyart a magyarhoz! Ezek a szavak azok, amelyeket legkevésbé várunk egy megmozdulástól. Mert a mi életünk másfelé megy. De úgy tûnt nekem, hogy ez a kis falu (amit utoljára II. Rákóczi Ferenc becsült meg) jó úton halad. Majdnem eltûntek, most pedig virágoznak. Biztosan ott is vannak viták, biztosan vannak bajok. De eredményeket tudnak felmutatni, nem is akármilyeneket. Félreértés ne essék, nem ismerem a polgármestert, sõt még a faluban sem voltam. De a tévémûsor óta sok mindent olvastam róluk, és nyáron biztosan ott fogok tölteni néhány napot a családommal. Meg akarom ismerni ezt a zempléni falut. És magamba akarom szívni a közösség erejét, amit itt Balatonkenesén és Balatonakarattyán - sokszor- nagyon hiányolok. Donászy Judit A Pilates az egyik legnépszerûbb edzésformának számít az Egyesült Államokban. Szinte minden hollywoodi sztár alkalmazza ezt a módszert A legkisebb városok edzõtermeiben is tartanak csoportos pilates órákat. Ez a torna a fiatalok és idõsebbek körében is nagyon kedvelt, mert a fiataloknak elég dinamikus, az idõsebb korosztálynak pedig könnyen követhetõ gyakorlatokat tartalmaz. Többnyire talajon végzendõ gyakorlatok sorozata, amely az egész testet átmozgatja. Növeli az ízületi mozgékonyságot, szálkás izomzatot épít, és jó stresszoldó hatású. Testi-lelki felfrissülést hoz a hétköznapjainkba. Az órákon a jókedv és a vidámság elûzi a feszültséget, leveszi a vállunkról a mindennapos gondok terhét. Pár alkalom után észrevehetjük magunkon a változást. Hajlékonyságot és centiméterekben mérhetõ fogyást érhetünk el. A pilates gyakorlatok elsõsorban a hasizmokat, farizmokat, hátizmokat és a mély hátizmokat erõsítik, vagyis amelyek a test erõközpontját képezik. Ezeknek az izmoknak az erõsítése fontos szerepet játszik a gerinc túlterhelésébõl eredõ sérülések kivédésében. A pilates torna szép testtartást és kecses járást biztosít. A gyakorlatokhoz Pilates karikát kap minden résztvevõ, amely még hatékonyabbá teszi az izmok erõsítését. A torna helyszíne a Balatonkenesén a Kultúra Házában, idõpontja pedig kedd 18 óra, csütörtök 16,30 óra. Gyere, és próbáld ki te is! Bõvebb információ kapható a tornáról Kancsár Erika pilates oktatótól: 06-20/ November 26-án 20 órától kerül sor a hagyományos Katalin-napi Batyus bálra. Jelentkezni az óvodatitkárnál lehet. Belépõjegy ára: Ft. A fergeteges hangulatról ismét ugyanaz a zenekar gondoskodik, mint tavaly!

15 2011. október Balatonkenesei Hírlap 15 Kulturális zarándoklat Beszámoló az Országos Könyvtári Napok, azon belül a II. Könyvtárút Balatonkenesét érintõ rendezvényeirõl Az Országos Könyvtári Napok mek színjátszó-kör elõadásában megnézhettük a Kíváncsi Királykisasszony c október 3-9-ig zajlott. Szlogenje, a Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól! híven ki- Bea, a könyvtár vezetõje bújt. A gyere- mesejátékot. A címszereplõ bõrébe maga fejezte törekvésünket, ami a programok összeállításánál vezérelt benmaztuk a produkciót. Tiszteletbeli kenekek ügyesek voltak, jókora tapssal jutalnünketsei könyvtári taggá választottuk õket, Az elõkészületek, a szervezés: aminek nagyon örültek. Papkeszi polgármesterével és a könyvtárossal még jó A regionális televízió (Öböl TV), a városi honlap, ezen kívül igényes, ideig elbeszélgettünk az ottani kulturális színes, nyomdai kivitelezésû szórólapok, plakátok, a helyi Balatonkenesei Hírlap, és természetesen a személyes találkozások, kedves sor mellett színes képek mutatták be az útvonal állomá- életrõl. Átadtuk a Könyvtárút gyönyörû könyvét, amiben sok információk segítették a szervezõmunkát. sainak nevezetességeit, a zarándokok élményeit. A programok: Úgy érezzük, ez a nagyszerû kezdeményezés beváltotta Az Öröklõdõ tudás tematikájába kiválóan beleillõ ismeretterjesztõ elõadással október 4-én sikeres volt a nyitás. Egy Baszerûsítette, fókuszba helyezte az olvasás fontosságát, a kultu- küldetését: valóban felhívta a figyelmet a könyvtárakra, néplatont, Kenesét, Akarattyát bemutató kiállítást rendeztünk a rális értékeket, a tudás és a tanulás lehetõségeit. könyvtár falain belül a folyosón és a 4 szobában. Kiváló helyi Örülünk, hogy részesei lehettünk, gratulálunk minden mûvészek és rangos fõvárosi alkotók mûveiben gyönyörködhettek az érkezõk. A tárlatvezetés során bemutattuk Gál István folytatódik, sok sikert kívánunk a szervezõknek, és jó szívvel résztvevõnek! Bízva abban, hogy ez a kezdeményezés tovább helyi mûvésztanár, Kemény Zsigmondné helyi amatõr festõ, buzdítjuk részvételre mindazokat, akik a jövõben szándékoznak csatlakozni ehhez a nemes küldetéshez. Szûcs Anikó újságíró-fotós, id. Varnusz Xavér mûvészfotográfus, Eszes Mária festõmûvész, Dinga Zoltán, Riskó Annamária Györgydeákné Takács Hajnalka és Riskó Boldizsár amatõr fotósok 25 alkotását. Ezután nagy könyvtárvezetõ érdeklõdés övezte Németh Gyula nyugalmazott esperes úr Balatonkenesérõl, annak legszebb központi részérõl, építészetérõl és történelmérõl szóló, lebilincselõ elõadását a könyvtár olvasótermében. Végül esperes úr vezetésével megtekintettük a MIÉRT SZERETEK szóban forgó épületeket: a Református Templomot, a Gyülekezeti Házat, a Csikvándy villát. A szép számú közönséget annyi- KÖNYVTÁRBA JÁRNI? ra érdekelte a téma és olyan szívesen járták be a környékismertetõ séta keretében a kívülrõl már jól ismert, kedvelt épületeket, megtisztelõ, hogy írhatok errõl itt a könyvtár olvasótermében, a Elõször is imádom a könyveket! Másodszor pedig nagyon hogy szinte észre sem vették az idõ múlását, s egészen este fél tiszta szobában, régi és új könyvek társaságában. Nekem nagyon tetszik az, hogy kilátszanak a gerendák ebben a szobában. nyolcig együtt voltunk. Jóízû közös beszélgetéssel zárult a program. A regionális TV ez alkalommal is megjelent, így ismét hírt kaphattak az eseményrõl azok, akik nem voltak jelen. nem nagyon szereti a könyveket. Inkább tévéznek, vagy ját- De új témát kezdenék. A mai gyerekek nagy része sajnos Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt hagyományosan szanak a számítógépen, és mindezt káros mennyiségben. ingyenes a beiratkozás és a november végéig tartó könyvtári Sokan fütyülnek a könyvtárakra! Nem gondolják azt, amikor amnesztia is sok olvasónak juttatja eszébe, ha tartozása van a elmennek egy könyvtár mellett: hû, lehet, hogy ez egy nagyon jó hely! Amelyikük így gondolja, és mégis bejön ide, könyvek visszaadását illetõen. Iskolás, óvodás olvasóinkat ezen a héten is könyvtárt népszerûsítõ rendezvényekkel leptük legtöbb esetben csak megcélozza a számítógépet ahelyett, meg. Vetélkedhettek, rajzolhattak, internetezhettek, de kedvelték a felolvasó versenyt, az interjúkészítést is. Kisherceg, vagy valami folyóirat vagy egy hatalmas lexikon, hogy felkapna egy szép meséskönyvet! Pedig legyen az a Október 6-án érkezett hozzánk a II. Könyvtárút zarándokcsapata Balatonvilágosról, mi pedig másnap, 7-én indultunk to- bonyodalom kellõs közepén! ha elkezded olvasni, beindul a fantáziád, s máris ott vagy a vább Papkeszire, hogy az ottani könyvtár vendégszeretetét élvezzük. Október 6-án még igazi nyár volt, örülhettek a kerék- az õserdõben. Ha valamit olvasol, éld bele magad! Mondok Lehetsz Ali baba a negyven rablóval, vagy akár egy tudós párral érkezõ világosiak! Jól érezték magukat a könyvtár és egy idézetet: Ne fecske módra surranj át a könyv fölött! Ezt környékének rövid ismertetõ sétáján. A könyvtárban az egyik a Századik könyv címû olvasmányban olvastam. kellemes meglepetés egy 9 éves kislány, Mentsikov Luca könyvekrõl, olvasásról, könyvtárról szóló írása volt, amit õ maga Ne rögtön a legszebb borításút kapd fel! Mint mondtam, bármilyen könyv lehet érdekes! olvasott fel. A fentiekben már említett kiállításon kívül a szomszédos Kultúra Házában az ottani éppen soros kiállítást is meg- Lehet, hogy van szebb, nagyobb könyvtár, de nekem ez a És kedves gyerekek! Kedves felnõttek! néztük (Kemény Zsigmondné festményei és Németh Sándorné legjobb! Itt kirepülhetek a bõrömbõl, és lehetek valaki más! gobelinjei), majd átsétáltunk a Református Templomba, a mellette található régi parókiába, a szépen felújított Református Nekem ez az a hely, ahol jól érzem magam. Számomra Gyertek ide gyakran! Gyülekezeti Házba. Ez alkalommal Némethné Sz. Tóth Ildikó csak egy jobb hely van, a saját otthonom. református lelkész asszony kalauzolt bennünket. Jó hangulatú, Nem hagyom, hogy a jövõ masinái lerombolják ezt a gyönyörû, kellemes, élménydús nap volt délután 4-tõl este 7-ig. régi, otthonos, takaros helyet, ahol én jól érzem magam! Másnap bánatunkra hirtelen beköszöntött az õsz, és kellemetlen hideg esõvel, széllel riasztotta el a kerékpáros túráról ál- Milyen rossz lenne a világnak, ha a könyvek eltûnnének a Csak a testemen keresztül! modókat. Így hát tízen, bringa helyett két autóval, nyolc kerékkel gurultunk át Papkeszire, ahol Savanyú Bea könyvtáros várt Kérek mindenkit, járjatok könyvtárba! földrõl. Belegondolni is rossz! minket. Bemutatta könyvtárukat, majd az általa vezetett gyer- Mentsikov Luca 3. osztályos tanuló

16 16 Balatonkenesei Hírlap október Baleset-megelõzési tanácsok õszre, télre A kellemesen elhúzódó nyár után megérkezett az õsz, vele a hûvösebb idõ, a hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a korai sötétedés. Az õszi-téli idõjárás sok veszélyt rejt magában közlekedés-biztonsági szempontból. A jó látás és láthatóság nemcsak a gépjármûvekre vonatkozik! A KRESZ által elõírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelések, kiegészítõk komoly sérülésekkel járó balesetek megelõzésére szolgálnak. Az iskolákban, az elõzõ tanévben indított és folytatódó Szuperbringa program is ezt a célt szolgálja. Felhívjuk a gyerek és rajtuk keresztül a szülõk, felnõttek figyelmét a kerékpárok biztonságos közlekedését elõsegítõ - a KRESZ-ben kötelezõen elõírt - felszerelésére és a szabályos közlekedésre. Könnyen kezelhetõ, megbízható kormányberendezés; két, egymástól függetlenül mûködtethetõ fékszerkezet; hangjelzõ berendezés, amely csak csengõ lehet; egy darab elõre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa; egy darab hátra piros fényt adó lámpa; hátul egy vagy két (nem háromszög alakú) piros színû fényvisszaverõ prizma; legalább az elsõ keréken minimum 1 db borostyánsárga színû prizma, mindkét oldalán fényvisszaverõvel. Ajánlott tartozékok: a láthatósági mellény és a kerékpárzár. Igaz, lakott terülten kívül kötelezõ a láthatósági mellény viselése, mégis azt tanácsolom, este, a rosszul kivilágított utcán is viseljük! A gyerekek nagy része egyedül, gyalog, esetleg kerékpárral jár iskolába. Vannak, akik a tömegközlekedési eszközöket veszik igénybe. A gyerekek óvatosabb közlekedésre való felkészítése mellett a láthatóságukat fokozó eszközökkel, jelzésekkel, díszítésekkel is gondoskodhatunk biztonságukról. A téli közlekedésre való felkészülés elsõsorban a gépjármûvekkel közlekedõket érinti. Lassan itt az ideje a gumicserének. Ez nem úri huncutság, hiszen a fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hõmérsékleten is rugalmas marad, megnõ a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is. Ebben az idõszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, késõbb világosodik, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármûvek világítóberendezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelõen mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manõverezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak. Ha már a közlekedés biztonságáról volt szó, tájékoztatom Önöket, hogy a Rendõrség egész évben folyamatosan, nemcsak egy-egy akció keretében, ellenõrzi a KRESZ elõírásainak megszegõit. Az un. PDA készülékbõl - a trafipaxhoz hasonlóan - azonnal egy számítógépes adatbázisba kerülnek a szabálysértési adatok. Ezzel a készülékkel tudjuk - többek között - a tiltott vagy szabálytalan megállást, várakozást (kapubejáró, tábla tilalma ellenére, keresztezõdéstõl 5 m-en belül, jelzések eltakarása, járdán stb.), a körforgalomban, a kanyarodás során elkövetett szabálysértéseket is dokumentálni. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok! Stanka Mária r. õrgy. IDÕSEK BIZTONSÁGÁNAK 7 PONTJA 1. Gázszolgáltató, vízszolgáltató, EON (áramszolgáltató) szakembere túlfizetés esetén nem visz készpénzt, mérõállás leolvasáskor nem kér készpénzt. Elszámolás mindig postán keresztül történik. CSAK A POSTÁS VISZ PÉNZT A HÁZHOZ! 2. Semmilyen, Ön által nem ismert, el nem olvasott, meg nem értett szerzõdést, papírt NE ÍRJON ALÁ! Elõtte mindig kérjen segítséget rokonától, a családsegítõtõl, az önkormányzattól, a helyi körzeti megbízottól, hogy ne veszítse el a házát, lakását, vagyonát. 3. NEM LÉTEZIK olyan szerencsejáték, amelyben mobiltelefon feltöltõ kártya adatainak bemondása után nagy öszszegû pénzt, üdülést, házat, lakást, gépkocsit lehet nyerni. 4. Idegent soha NE ENGEDJEN BE a házába, lakásába! Ha elõre bejelentkezik, kérjen meg valakit, legyen ott Önnel, amikor megjön. 5. Házalótól, kereskedõnek látszó idegentõl NE VÁSÁROL- JON, mert értéktelen holmit ad olcsónak tûnõ áron. 6. Soha ne árulja el, ha egyedül él, mert kiszolgáltatottá válik, visszaélhetnek a bizalmával. 7. Ha ellopták a pénzét, értéktárgyait, azonnal kérjen segítséget a rendõrségtõl. Ne várjon másnapig, ne titkolja és szégyellje, hogy bûncselekmény áldozata lett. Az ingyenesen hívható 107-es telefonszámon a NAP MIN- DEN ÓRÁJÁBAN fogadják hívását. Ha valami gyanúsat észlel, vagy gyanús személyt lát, tájékoztassa a körzeti megbízottat vagy hívja a rendõrséget. A TELEPÜLÉSEM KÖRZETI MEGBÍZOTTJA NEVE: ELÉRHETÕSÉGE: A lakásba jól látható helyre tegye ki, hogy mindig szem elõtt legyen mielõtt ajtót nyit! Balatonalmádi Rendõrkapitányság

17 2011. október Balatonkenesei Hírlap 17 A 2011/2012. évi bajnokság õszi szezon lezárult, igaz a rájátszásos rendszernek köszönhetõen még három tavaszi szezonból elõrehozott mérkõzés vár ránk. A felnõtt és ifjúsági (U19) csapataink az elmúlt évekhez képest elõre léptek, az ifi csapatunk a Dudar mögött a második helyen áll, míg felnõtt csapatunk a harmadik helyezett együttessel azonos pontszámmal a negyedik helyen áll. Szép õsz Nagyon jó mostanság meccsre járni, hiszen mindkét csapat mérkõzései izgalmasak. Volt olyan felnõtt mérkõzés (Felsõörs ellen), amikor a vendégcsapat a 91. percben egyenlített ki, de játékosaink küzdeni tudását bizonyítva a 93. percben megszerezték a gyõztes gólt. Példának említhetjük az U 19 csapat Csopak elleni mérkozését, amikor a 71. percben még a házigazdák vezettek 3:1-re, de a vége 3:4 lett. Bakos Tibor edzõ (U19) a következõket mondta az elmúlt hónap értékelésekor: A szeptemberi lapszámban megjelent értékelés óta négy mérkõzést játszottunk az U-19-es bajnokságban, mérlegünk 3 gyõzelem és 1döntetlen. A bajnokságban második helyen állunk, az erõviszonyokat tekintve kiegyenlített mezõnyben. Dicséret illeti a fiúkat, mert nincs könnyû mérkõzés, minden pontért meg kell küzdenünk. Ezek most nem közhelyek! A három gyõzelmet hátrányból fordítva szereztük meg! Ezt csak csapatként, az utolsó percig elszántan küzdve lehet megtenni. Mentálisan erõsödtünk sokat a tavalyi évhez képest. Akkor ezeknek a kiélezett mérkõzéseknek csak a felét zártuk pozitívan. Fontos, hogy a játékosok higgyenek önmagukban és az edzõjükben, ez a siker alapfeltétele. Az évzárásig még három mérkõzés van hátra. Fiatalokról lévén szó, folyamatosan kell õket motiválni, de bízom abban, hogy a legközelebbi beszámoló is pozitívumokról fog szólni, mert ne felejtsük el, ezeket a sikereket kenesei fiatalok érik el!!! Az utánpótlás terén is komoly elõrelépés tapasztalható, hiszen a Mini futball program igen népszerû. Közel húsz óvodás és elsõosztályos gyermek jelentkezett és jár rendszeresen edzésre. A Bozsik-programba is sikeresen nevezet a Balatonkenese Katica Pékség LC és mind a három korosztályban (U7, U9, U11) szép eredményeket ért el. A térségben Tombor István irányítása alatt négy csapat részvételével folyik a Bozsik program. Csajág, Peremarton és Balatonfûzfõ mellett a mi gyermekeink tartoznak a Balatonkenese térséghez. Eddig kettõ helyszínen volt forduló. Az elsõt Balatonkenesén a másodikat Balatonfûzfõn rendezték meg. A balatonkenesei torna lebonyolítása nagyon sikeres volt, és aki kilátogatott bizonyára meglepõdve tapasztalta, hogy a négy csapat közel száz gyereke és a hozzátartozók milyen jó hangulatot teremtettek. A tornán minden résztvevõ labdarúgó palánta emléklapot és az Inter Spájz valamint a Kultúra Háza jóvoltából ajándékot kaptak. A torna végén minden idelátogató megkóstolhatta a Katica Pékség pogácsáit. A gyermekek felkészítését Vajda Béla irányítja. Az átfogó szakmai irányítás mellett az U9 és U11 edzéseit is vezeti. Sokat fejlõdtek a keze alatt a gyerekek és a tornákon jó volt nézni, ahogyan a mezbe felöltözött ifjoncok igazi csapatként küzdöttek. Ez azt is jelenti, hogy az edzéseken nemcsak szakmailag fejlõdnek a lurkók, hanem igazi közösséggé formálódnak. Az U7 korosztály edzéseit Zubor Zoltán vezeti. Elmondása szerint az 5-6 évesek között sok a tehetséges gyermek. A cél, hogy a labdarúgás alapjait megismerjék, valamint megszeressék ezt a gyönyörû sportot. Az utánpótlás edzéseiben Bakos Tibor és Kuti Csaba is komoly szerepet vállal. A nõi labdarúgás terén is van elõrelépés, hiszen a Balatonkenese Katica Pékség LC nõi csapata elindult a Somogy Megyei Amatõr Nõi Kispályás Bajnokságban. A bajnokságban 8 csapat szerepel. Október 29-én Balatonkenese ad otthont a harmadik fordulónak. Eredmények: Balatonalmádi SE - Balatonkenese Katica Pékség LC 2:1 gól: Hatos N. Ifi: 2:5 gól: Kiskó Á. Takács D. (2) Hegyi K. KovácsR. Balatonkenese Katica Pékség LC Felsõõrsi IKSE 3:2 gól: Dr. Wiedemann N. Hatos N. Rusvai Gy. Ifi: 3:3 gól Kiskó Á. Horák M. Sági K. Balatonkenese Katica Pékség LC Dudar SE 2:0 gól: Takács L. Hatos N. Ifi: 2:1 gól: Kiskó Á. Takács D. Csopak FC - Balatonkenese Katica Pékség LC 0:3 gól: Pillók G. Hatos N. (2) Ifi: 3: 4 gól: Kiskó Á. Gondán D. (2) Hegyi K. U16: Balatonfûzfõ AK Balatonkenese Katica Pékség LC 1:4 gól: Máté R. Kovács R. Rumpler G (2). Balatonkenese Katica Pékség LC Alsóõrs SE 4:6 gól: Kovács R. Megyimóri K. Kuti G. Révfalusi A Hátralévõ mérkõzések: Nagyesztergár - Balatonkenese Katica Pékség LC Október Balatonkenese Katica Pékség LC Szentgál SE Október Balatonkenese Katica Pékség LC Bakonyszentkirály SE November Köszönjük a támogatásokat, külön köszönet az Inter Spájznak. Az egyesületünk honlapján (www.keneselc.hu) napra kész információkat találhatnak a klub életérõl. Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinken és honlapunkon!

18 18 Balatonkenesei Hírlap október MASSZÁZS az Ön otthonában: - relaxáló, frissítõ - svéd - csokoládé - mézes-joghurtos - tibeti méregtelenítõ - talpmasszázs. Az elsõ kezelés féláron, és további kedvezmények! Várja megtisztelõ hívását: Ildikó Telefon: 30/ HIRDETMÉNY A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balatonkenese Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév elsõ félévére vonatkozóan B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balatonkenese Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára Részletes kiírás megtekinthetõ és adatlap kérhetõ a Balatonkenese Polgármesteri Hivatal 6. irodájában, vagy letölthetõ a A pályázatok benyújtásának határideje: november 14. KULTÚRA HÁZA HÉTFÕ 14-18: Varrószakkör foglalkozásai : Kid Rock SE edzései 18-19: Kondícionáló torna KEDD 19-20: ZUMBA SZERDA : néptánc gyermekeknek : Jóga : Callanetics torna CSÜTÖRTÖK 18-19: Kondícionáló torna : PILATES: PÉNTEK : Cholnoky Mozgásmûvészeti Stúdió edzései 19-20: ZUMBA

19 2011. október Balatonkenesei Hírlap 19 Boldog születésnapot varrószakkörösök! Elhangzott a kiállításmegnyitó alkalmával október 14-én. Öt évvel ezelõtt indult a varázslat. Öt évvel ezelõtt Németh Sándorné Jucika úgy gondolta, hogy megosztja mindazt, amit õ elsajátított hosszú évek alatt, megosztja másokkal is, megosztja a hasonló érdeklõdésû társakkal, hogy együtt vigyék tovább, együtt fejlesszék még magasabb szintre tehetségüket, hobbijukat, kedvelt elfoglaltságukat. Így jött létre a varrószakkör. S nekem, mint az intézmény vezetõjének csak annyit kellett tennem, hogy jó szívvel befogadtam kollégáimmal együtt ezt a kedves csoportot. S tudják miért? Elõször is azért, mert ez a mi intézményünk küldetése, célja, feladata. Ez most nagyon hivatalosan hangzik, de így van. Bárcsak még több civil egyesület, csoport létezne, alakulna! Itt a jó példa, követõkre vár! Varrószakköröseink azt hiszem, tudnának mesélni arról, milyen fontos életükben ez a heti egy-két alkalom, amikor összejönnek, milyen fontos életükben ez a kis közösség, ahova tartoznak, és azt hiszem, mindnyájan azt mondanák, hogy jó ide tartozni. S már nem csak a varrás köti össze a tagokat, hanem sok egyéb közös program is: hiszen közös program, ha új alapanyagokat kell vásárolni, aztán a tornák, a kirándulások, a receptcserék, a fõzések, mint pl. a Lecsó fesztiválon is. Másodszor: azért szeretem oly nagyon, hogy létrejött a csoport, és hogy mi adhatunk helyet a varrószakkörnek, mert a világ minden kincséért sem mondanék le arról a finom érzésrõl, amelyet hétfõ délutánonként tapasztalhatunk. Mert kedves jelenlévõk - remélem az urak is egyet értenek velem -, a varrás az az elfoglaltság, melyet nem lehet csendben végezni, és éppen ezért nem igazán jó magányosan sem. Így aztán hétfõ délutánonként megtelik a nagytermünk élettel, megtelik nevetéssel, jókedvvel, jóízû beszélgetésekkel. Idõnként szomorkodással is, ha az élet úgy hozza, de a nehézségeken is átsegítõ barátságok, bajtársiasságok is itt születnek nálunk, itt a kiállítótermünkben, a varrószakkör szokásos hétfõi összejövetelein. Ez az a jó érzés, amit mondtam, ezt nem említjük a hétköznapokon, ezt csak jó szívvel tudomásul vesszük. Én rendszerint az irodából hallom a meleg, otthonias - talán nem sértek meg vele senkit -, igazi nagymamás duruzsolást, azokat a hangulatokat, amelyek talán gyermekkorunkból fakadnak, és örülünk, ha néha még ma is történnek olyan dolgok, melyek visszaidézik a békebeli hangulatokat. Hogy mindezt elmondhassuk, ehhez kellenek a különleges alkalmak, ehhez kellenek az ünnepek, az ilyen felemelõ ünnepek, mint a mai kiállítás - megnyitónk. Merthogy az imént említett jóízû beszélgetések és barátkozások közben születnek azok a csodák, melyeket most így együtt láthatunk. Figyelem sokszor az üres anyagokat megrajzolva, látom a mintát, s aztán látom a zsáknyi hímzõfonalat is, csak azt nem látjuk, csak az egészen közel állók, hogy születnek meg ezer meg ezer öltésbõl ezek a csodák. Egyik héten még csak éppen hogy elkezdték, a következõn pedig már jól látszik, jól körvonalazódik, hogy mit is mutat majd a mû a végén. Apró kis csodák, melyeket ha így összerakunk, kikerekedik belõle egy igazi, értékes, színvonalas gyönyörû tárlat. Úgy érzem, a kiállítóinknak az üres anyag, a vászon olyan, mint egy játszótér, ahol varrás közben minden megtörténhet. Történeteket mesélhetnek a képek, melyeket folyamatosan fejtegethetünk, hogy vajon mirõl szólnak, pedig a formák, a színek önmagukért és önmagukban létezõk. Pont ez az, ami izgat bennünket körülnézve a mai kiállításon is. Sokat gondolkodtam, mit is tudnék tulajdonképpen hozzátenni ezekhez a mûvekhez, ezekhez a csodákhoz, mert a természetességük és a jó értelemben vett hétköznapiságuk sok mindent elárul róluk, még akkor is, ha tudjuk és látjuk, hogy minden kép a maga módján különleges értelemmel bír. Azt hiszem, akkor teszem a legjobban, ha átadom a szót, a teret a képeknek, az alkotásoknak, meséljenek õk magukról, azokról az éber pillanatokról, és azokról a belsõ világokról, amelyeket a készítõik meg akarnak mutatni nekünk. De mik is ezek a csodák? A gobelinek világába belépve szerencsések vagyunk, mert egy olyan letisztult, valóságon túli valóság bontakozhat ki számukra, mely csak keveseknek adatott meg. Ugye érezzük ezt a szerencsét mindnyájan, amikor körbetekintünk. Eredetileg a XVII. században élt párizsi Gobelin fivérek mûhelyében szövött kárpitokat illették e névvel. A középkorban az egyik legdrágább mûalkotásnak számított. Készítõik az akkoriban nagyon divatos olasz festészettel próbáltak versenyre kelni. A gazdag fõúri lakosztályok számára készítettek kárpitokat. A népszerûségébõl mit sem vesztõ házi készítésû, varrott gobelin nagyon hasonlít a fali szõttesekre, ám a kárpitokkal ellenben ezek a kanavára, azaz egy speciális textilfajtára, vastag, tompa hegyû tûvel, legtöbbször gyapjúfonállal öltve készülnek. A gobelin lelke az ábra, melyek gyakran vallási vagy irodalmi területrõl érkezik. A gobelinképek mintájául olyan festõóriások képei szolgáltak, mint Rembrandt, Raffaello, Rubens és Boticelli, vagy Mányoki Ádám, Mindszenti Mihály és Rippl-Rónai József. Itt is, ha körbetekintünk ezt láthatjuk többségében. No és az örök csendéleteket. Mint láthatják, a gobelinkészítés, e mûvészi igényességû kézmûves alkotás máig is közkedvelt idõtöltés, különösen varrószakköröseink körében, legnagyobb örömünkre. Olyan érték, mely készítõiknek, a kiállítást megcsodálóknak és adott esetben az ajándékozottaknak is egyaránt nagy élményt szerez. Nekem itt és most könnyû dolgom van, hiszen a személyes érvek, a rábeszélés, a mûelemzés helyett mindenekelõtt a szemmel látható, a nyilvánvaló bizonyítékokra kell rámutatnom. Így azt kívánom, állítsák vevõ állapotba szenzoraikat, s tekintsék meg varrószakköröseink kiállítását. Biztos vagyok benne, hogy sok alkotás elõtt szemlélõdve bekövetkezik a csoda: az alkotó lelkének sugárzása utat talál az Önök lelkéhez. Ez az összekapcsolódás a kultúra, a mûvészet alapvetõ célja. S mit kell ezért tennünk? Olyan egyszerû: csak emeljük fel a szívünket! S ha közben azon morfondírozgatnánk, hogy mi a sajátos titka az 5 éves varrószakkörünknek: azt hiszem, éppen az imént említett összekapcsolt lelkek megerõsítése a mûvészeten keresztül is és a hétköznapi életben is. E gondolatok jegyében az idei õsz kiemelkedõ igazán hazai kiállítását megnyitom, és jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe. Köszönöm magam, és minden jelenlévõ nevében a szakkör létrehozását, megvalósítását és folyamatos gondozását, frissítését, ápolását a szakkörvezetõnek, Julikának. Nagyon jó szívvel gratulálok minden tagnak a kiállított alkotásokhoz, és további lelkes, kitartó alkotómunkát kívánok! S álljék itt a szakkörösök névsora: Árvainé Papp Zsuzsanna Homályos Ottóné Marika Kerékgyártó Antalné Jucika Kemény Zsigmondné Miklós Ferencné Zsuzsa Temesi Istvánné Téli Jánosné Rencsevics Mihályné Németh Szidónia Németh Sándorné Jucika A kiállítás megtekinthetõ: november 15-ig. Várjuk az érdeklõdõket szeretettel! Gyõrfi H. Marianna

20 20 Balatonkenesei Hírlap október AEGON BIZTOSÍTÁS Gondoskodjon családjáról, valósítsa meg álmait! Céljai eléréséhez válassza az Aegon Magyarország Biztosító nyugdíj- és életbiztosításait! (Teljes körû ügyfélkiszolgálás: Vinklár Mihályné B.akarattya, Kodolányi u. 3. Tel: 30/ , ) Horgászok figyelem! Borovi fenyõ, 4,2 m hosszú, kívül mûanyag borítású horgászcsónak kitûnõ állapotban eladó. Irányár: Ft. Tel.: / T- Regina Autósiskola Kft. Tanfolyam indul Balatonkenesén Ft kedvezménnyel. Nem kell utaznia, autóink házhoz mennek. JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDNI Tel.: 30/ Este Ugyan vége a nyárnak, de a TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR munkatársai egész évben várják a gyermekeket BALATONKENESÉN, a DÓZSA GY. TÉR 1. szám alatti intézményükben: Bölcsõde (beíratás folyamatosan) Családi napközi (beíratás folyamatosan) Családi játéktár, játszóház Szülõ és gyermek játéklehetõsége 600 Ft/óra, illetve bérletes megoldások Gyermekfelügyelet Idõszakos néhány órára szóló - gyermekfelügyelet nyitvatartási idõben, illetve bérletes megoldással. Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Születésnapi zsúrok Játék és jelmez kölcsönzés Barátságos árak, kedvezmények, bérletek A balatonkenesei és balatonakarattyai lakosok számára állandó kedvezmények Nyitva tartás: Hétköznap: 8 17 Szombaton: Vasárnap: zárva 88/ , 30/ Felhívjuk a Kisgyermekes családok figyelmét, hogy játszóházunkban a helyi lakosok számára adott a lehetõség, hogy gyermekükkel (6 hónapos kortól) 3.300,- Ft-os havi díjért korlátlanul, napi 4 órában játszhatnak, szórakozhatnak, ismerkedhetnek gyermekekkel és más szülõkkel. Kiváló lehetõség a kisgyermekek közösségbe szoktatására. Érdeklõdni személyesen a Játékvárban (Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.), telefonon: 88/ es számon. Szeretettel várunk mindenkit!

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: 0036 88/569-880, 88/569-881 E-mail:sef@sef.hu KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ Közösségi szolgálati napló Kedves Diákunk! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról,

Részletesebben

A Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom

A Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom A Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom A MAGYAR KÖZÉPKOR ELSŐ ÍRÁSOS EMLÉKEI Javasolt feldolgozási idő: 45 perc 1. Az első magyar nyelvű szövegemlékeink a mai napig költők, írók, képzőművészek

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A Balatont a Balatonért csak a Balaton partjáról lehet igazán jól igazgatni. dr. Lukács Károly. Környezetvédelmi társasjáték

A Balatont a Balatonért csak a Balaton partjáról lehet igazán jól igazgatni. dr. Lukács Károly. Környezetvédelmi társasjáték Környezetvédelmi társasjáték Dr. Sebestyén Olga emléktáblája Tihanyban Őrizzük a Balaton népdalait A Balaton dicsérete - antológia A Balaton könyve NABE kiskönyvtárának füzetei Pajtás hajó emlékműve A

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-2702-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József Dezső, Kasó

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben