GONDOLAT. embert, hogy óvakodjanak a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLAT. embert, hogy óvakodjanak a"

Átírás

1 C S A L Á D U N K C s a l á d p a s z t o r á c i ó s f o l y ó i r a t X. é v f o l y a m 3. s z á m Mottónk évre: Újuljunk meg a házastársi szeretetben! Megmutatni a tiszteletet Ringató Elindultunk égõ szívvel Harmóniában élni egymással Családtábor

2 GONDOLAT Tartalomjegyzék 2-3. oldal A liberalizmus és a család A liberalizmus és a család 4-5.oldal A hit hirdetése mindannyiunk feladata 6.oldal minden forrásom belõled fakad 7. oldal Baba-Mama Klub Devecserben 8. oldal Ringató 9. oldal Anekdóták a hangjegyek körül 10. oldal Családok majálisa 11. oldal Családtábor - közös feltöltõdés 12. oldal Elindulunk égõ szívvel 13. oldal Keresztény nevelés a veszprémi Szilágyi Iskolában 14. oldal Mi történt velük - beszélgetés a Havér házaspárral 15. oldal Családok a Biblia fényében 16. oldal Harmóniában élni egymással 17. oldal Isten tenyerén 18. oldal A magyarok: válasz a modern világra 19. oldal oldal DVD és könyvajánló 21. oldal Sapientia - hogyan lássuk a világot 22. oldal Megmutatni a tiszteletet 23. oldal Gondolatok az agresszivitásról 24. oldal A Somló 25. A beszélgetés öröme 26. oldal A munka a családok életében 27 oldal Megszülettem, gyerekszáj Azt gondolom, hogy minden normális ember - és ezen belül a keresztény ember is - a liberális felfogás, vagyis a szabadság híve. A szabadság tiszteletére maga a Jóisten nyújt nekünk példát, aki értelmes teremtményeinek, az angyaloknak és az embereknek szabad akaratot adott, vállalva ezzel a bûn veszélyeit, és a bûn megváltásának áldozatát is. Az Úrjézus egy apajogú társadalom kellõs közepén úgy mutatja be nekünk a mennyei Atyát, mint egy olyan szülõt, aki tiszteletben tartja lázadó gyermeke akaratát is. Mindezt abban a tudatban, hogy szabadság nélkül nincs igazi szeretet, és igazi szeretet nélkül nem beszélhetünk igazi erkölcsrõl sem. Az is természetes, hogy a Rákosi és Kádár korszak diktatúráját egyikünk sem óhajtja vissza. Ma mégis arra kell kérnünk híveinket és minden jóakaratú embert, hogy óvakodjanak a túladagolt szabadság veszélyeitõl. A szabadság ugyanis olyan, mint az életmentõ gyógyszer, amely a beteg számára létfontosságú, túladagolva mégis halált okoz. De hasonlíthatjuk a szabadságot a sóhoz is. Só nélkül a legtöbb étel íztelen, ám ha túladagoljuk, ehetetlenné teszi az ételt. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a mai Magyarország, - és vele együtt Európa nagy része is - szabadságmérgezésben szenved. Ez azt jelenti, hogy túlhangsúlyozzuk az emberi személy jogait (megfeledkezve annak kötelességeirõl), túladagoljuk az individuum szabadságát, és ezzel veszélynek tesszük ki a közösségeket, mindenekelõtt a családokat. Természetes, hogy a család és a többi közösség szétesése veszélybe sodorja magát az individuumot, az autonómiájára, függetlenségére, el nem kötelezett 2

3 voltára büszke személyt is. Az a rákos sejt, amely kilép a szervezet egészébõl, elkezd önálló életet élni, felemészti a körülötte lévõ sejteket, fokozatosan aláássa a test egészségét, az általa tönkretett testtel együtt pusztul maga is. Az a személyiség, amely - két, három diploma birtokában - függetleníti magát a családtól, a hazától és az összes többi közösséghez tartozással e g y ü t t j á r ó kötelezettségektõl, elõbbutóbb magányos lesz, és védtelenné, kiszolgáltatottá válik, az õt megteremtõ ördögi (kapitalista - globalista) erõkkel szemben. A "szingli" (értsünk rajta az autonómiájára büszke, el nem kötelezett embert) izolálttá válik nem csak a térben, hanem az idõben is. Ez azt jelenti, hogy nem csak felebarátaival, környezetével szakad meg a kapcsolata, hanem a múltjával és a jövõjével is. Nem ápolja az õsök emlékét, nem érdekli a történelem, de nem érdekli az eljövendõ nemzedékek sorsa sem. Nemcsak katedrálist nem épít ükunokái ükunokáinak, de gyümölcsfát sem ültet öreg korában, hisz nincs is kinek ültetnie. A szingli személyiségekbõl álló ország maga is "szingli országgá" válik, amely nem törõdik a többi néppel, szembefordul a határon kívül rekedt rokonaival is ( vö decemberi népszavazás), nem csak a turulmadárral, hanem a Szent Koronával sem tud mit kezdeni, és arra sem képes, hogy ötéves vagy hároméves terveket készítsen (jövõkép híján már száznapos programjai sincsenek). A társadalmat alkatrészeire GONDOLAT bontó szélsõliberális szemlélet legfõképpen a családokat fenyegeti. Ugyanakkor az is igaz, hogy e szemlélet pusztításaival szemben éppen azok a családok tehetik a legtöbbet, amelyek ismerik a szeretettel megkoronázott szerelem, a teljes önátadás és elfogadás nagy kalandját; az igazságnak, a szépségnek és a boldogságnak azokat a tartományait, amelyek zárva maradnak a magának élõ emberek és az ezekbõl épült "szingli ország" elõtt; amelyek ma sem hajtanak térdet a pénz, a hatalom és a lopott gyönyörök bálványistenei elõtt. Ezek a családok azok, akik ma is hisznek Jézusnak, az Egyház Jegyesének Szentséges Szívében, és mindent átölelõ nagy szeretetében, hisznek a szenteknek szent közösségében, hisznek a szeretet végsõ gyõzelmében. Mi, akik õszinte szívvel aggódunk hazánk jövõjéért, éljünk családban vagy családon kívül, aligha tehetünk hasznosabbat, mint hogy meghajtjuk fejünket a keresztény magyar családok elõtt, és tõlünk telhetõen segítjük õket küldetésük teljesítésében. Veszprém, augusztus 1. dr. Márfi Gyula veszprémi érsek 3

4 INTERJÚ A hit hirdetése mindannyiunk feladata Beszélgetés Cséry Gergõ atyával - Mi indította önt a papi hivatás irányába? Hivatásom elsõ csíráit gyermekkoromban kell keresnünk. Vallásos családban nõttem fel, édesanyám katolikus, édesapám evangélikus családból származik. A felekezeti különbségek ellenére jó légkörben nõttem fel, keresztény szellemben neveltek szüleim. Vasárnaponként közösen mentünk szentmisére a közeli ferences templomba. Hét-nyolc éves koromban nyílt lehetõség arra, hogy hittanra járjak ban Kozma Imre atya az elsõk között volt, aki vette a bátorságot és átlépte az iskola küszöbét, hogy a tanévnyitón meghirdesse a hitoktatást. Így adódott, hogy a nem lakhely szerinti ferences plébániához, hanem a zugligeti Szent Család Plébánia közösségéhez kerültem. Elsõáldozásomtól kezdve egyre több idõt töltöttem az oltár szolgálatában. A vasárnapi diákmiséken többnyire a plébános atya szólt a gyerekekhez. Az õ életpéldája és szeretete, amelyet irántunk tanúsított, egyre inkább arra indított, hogy a példáját kövessem. Kis Misekönyvet kértem a szüleimtõl, hogy alaposabban megismerhessem a liturgiát. Otthon egy rossz fehér köpenybõl és egy sálból elkészült a miseruha és szüleimnek misét tartottam. Õk kezdetben azt gondolták, hogy majd elnövöm ezt. Azonban lelkem mélyén valami megmagyarázhatatlan vágyat éreztem arra, hogy az embereket szolgálhassam, ha majd nagyobb leszek. Szüleim semmi akadályt nem gördítettek elém, bár egyetlen gyermekük vagyok. A gimnáziumi évek alatt tovább erõsödött a hivatásom. Ehhez jelentõsen hozzájárult a nagy ferences nemzedék akkor még élõ tagjainak április 21-én született Budapesten. Az általános iskolát szülõvárosában végzi, majd Esztergomba kerül a Ferences Gimnáziumba, ahol 2000-ben érettségizik. Egy évig ferences növendék (novícius) Szécsényben. Teológiai tanulmányait Veszprémben kezdi meg 2001-ben. Diakónusszentelése április 13-án, pappá szentelése június 22-én volt. Kápláni szolgálatot lát el Veszprémben az Árpád-házi Szent Margit Plébánián augusztus 1-tõl. személyes tanúságtétele, lelki vezetése. Közülük megemlíteném Ignác atyát, aki országos hírû gyóntató volt, s a gimnáziumi növendékek nagy része is nála végezte szentgyónását. Esztergomban él még vitéz Végvári Vazul atya, aki oly sok történelmi eseménynek volt tanúja, s általa mi is közelebb kerültünk a magyar múlt eseményeihez. A budai rendházban Faddy Ottmár atya volt meghatározó karakter. S akihez a mai napig visszajárok, ha szüleimnél töltök 4 néhány napot: Kamarás Mihály atya. Az utolsó gimnáziumi év alatt végképp eldõlt bennem a kérdés: pap leszek! Ferencesként indultam el, majd meglehetõsen kalandos úton a Veszprémi Fõegyházmegyébe kerültem, ahol 2007-ben Márfi Gyula érsek úr pappá szentelt. - Mennyire szakadt el papként a világtól? A pap Isten titkainak "sáfára", másképpen mondva a szenteléssel megváltozik a viszonya az evilági dolgokkal. Miként Szent Pál tanítja: "A testi ember bizony testiekre vágyik, a lelki ember ellenben lelkiekre törekszik." (Róm 8, 5) Vagyis a pap teljesen Istennek áldozza életét. Azt azonban nem mondanám, hogy elszakadna a világtól. A földies vágyaktól kell elszakadnia, de ez utóbbi nem kis dolog. A világot, - amennyiben Isten népét értjük alatta és nem a világi boldogulás keresését - éppen hogy összeköti a pap Istennel. Ezért nevezték a régiek a papot Alter Christus-nak, második Krisztusnak, Krisztus másának. Ez nem jelent mást, mint, hogy ugyanazt a küldetést kell gyakorolnom a papi szolgálat során, amit Jézus Krisztus rábízott az elsõ apostolokra s õ maga is gyakorolt. A papszentelésben a püspök három dolgot emel ki a papi szolgálatból, mint a legfontosabbakat: praedicare, benedicere, sanctificare - vagyis tanítani, megáldani és megszentelnie kell a népet. Az, hogy felmerülhet ez a kérdés a mai emberek egy részében, fõként azzal függ össze, hogy az Egyház liturgiája, tevékenysége elszakadt a mindennapok valóságától. Nem járja át úgy, mint egykor, s ebben bizony mi papok is hibásak vagyunk. Elveszítettük érzékünket a szakrális iránt. Profán és szent ma összeolvad, s ez véleményem szerint nem jól van így. Ami üres külsõségnek tûnik, bizony nagyon is

5 fontos. Persze nem Istennek van rá szüksége, hanem a mi gyönge, erõtlen emberi természetünknek. - Kinevezték a Szent Margit Óvoda lelki vezetõjének Veszprémben. Mit jelent ilyen apró gyermekek közé elvinni az Örömhírt, hogyan fogadják a gyermekek önt? Nagyon nagy kihívást jelentett számomra az elsõ idõben az Óvoda. Ezzel a korosztállyal ugyanis eddigi életem során még nem kellett foglalkoznom. Nehéz volt felismerni, hogy egy-egy foglalkozás után a gyerekek kaptak-e tõlem valami maradandót. Igyekeztem sokféle módszertani elemet beépíteni az óvodai hittanos-anyagba, de ezek eredménye felõl bizony az elsõ hónapokban kétségeim voltak. Egészen addig, amíg egy-két Margitos szülõ nem számolt be arról, hogy a gyermekeik milyen nagy örömmel mesélnek otthon a hittanon tanultakról és Gergõ atyáról. Ez lelkesedést adott, s minden alkalommal próbáltam új és új elemeket, színt vinni az órákba. Nagyböjtben például "vizuális interaktív" keresztutat tartottam, amit nemcsak a gyermekek, de óvónõik is nagyon élveztek. Egy év elteltével persze már bizonyos apró jelekbõl tudok következtetni arra, hogy a foglalkozás leköti-e a kicsiket vagy menet közben valamit változtatnom kell. Fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy a módszertani elemeken túl szükség van a közvetlenségre és a papi minõség kidomborítására. Ez a korosztály nagyon fogékony a külsõ ingerekre. A pszichológia azt mondja, ha egy gyermek ajándékot kap fontosabb neki a szép csomagolás, mint a benne lévõ tárgy. Viccesen mondva így van ez a pappal is. Ha a gyermek papi öltözetben lát másképpen hat rá mintha civilben látna. Ezért minden alkalommal reverendában megyek hozzájuk. - A Szent Margit plébánia káplánjaként milyen feladatok hárulnak önre? A feladataim jobbára ugyanazok, mint bármelyik másik plébánia káplánjáé. A plébános segítségére vagyok a templomi szolgálatban a szentmisék végzésénél, keresztelésnél, esketésnél. A templom falain kívül pedig részt vállalok a kórházi szolgálatban, a betegellátásnál és a temetéseknél. Ami talán különlegességnek számít, hogy Isten jó kézügyességgel áldott meg, melyet édesapám tovább csiszolt, így a plébániai és a templom körül adódó mûszaki problémák elhárításában is kiveszem a részem, ha erre alkalom adódik. - Ön hittant is tanít. Milyenek a mai fiatalok, mennyire befogadóak, hogyan lehet velük szót érteni, közvetíteni számukra a keresztény értékeket ebben a fölgyorsult világban? Talán azt mondhatom elérkeztünk a legnehezebb kérdéshez. A jövõt mindig a felnövekvõ nemzedék határozza meg. A fiatalok "minõsége" döntõ. Többségük keresi a helyét ebben a világban. Ha keményebben akarom megfogalmazni: valójában céltalanok. Néhány évvel ezelõtt, egy katolikus középiskolában, lelkigyakorlat alkalmával ezt a kérdést tettük fel: Miért vagyunk a világon? Az idõsebb olvasók talán 5 INTERJÚ még ráismernek a régi Katekizmus elsõ kérdésére. Persze nem azt vártuk, hogy ezt a hagyományos választ adják, hanem, hogy egyáltalán, valamit mondjanak rá. A csoportunkban ülõ kb. 30 fiatal közül, talán ha ketten adtak a kérdésre értékelhetõ feleletet. Ami ezek után felmerül: a fiatalokban van-e a hiba. Úgy gondolom NEM. Az õket körülvevõ világ, az információdömping, ami naponta elönti a fejüket, okolható leginkább. Pedig igényük lenne az értékekre, s úgy gondolom, hogy nagyon is befogadóak a mai fiatalok. Az általunk felkínált értékek azok, amik elvesztették régi fényüket. Beszennyezõdtek, ellepte õket a por. Így van ez a keresztény értékekkel is. Olyan gyalázatosan megtaposták és lejáratták õket, hogy a fiatalok többségének nem vonzóak már. Szívesebben fordulnak a keleti misztikához, a buddhizmushoz és más egyéb szektákhoz. A kihívás elõttünk, így elõttem, mint keresztény nevelõ elõtt is ott áll: ismét emberközelbe hozni a katolikus hitet, a krisztusi tanítást. Szent Pál szavaival világítanék rá a mai kor egyik nehézségére: "Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akirõl nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs aki hirdesse?" (Róm. 10, 13-14) A hit hirdetése mindannyiunk feladata, ebbõl a küldetésbõl minden keresztény egyaránt részesedik. Jelentõs változást attól várok, hogy talán egyre többen veszik észre, hogy a HIT élõ dolog, csak így van értelme kereszténynek lenni: élve a hitet. Ebben bizakodom, és ehhez kérem Isten segítségét mindannyiunk számára. Czaun Edina

6 BEMUTATJUK TJUK " m i n d e n forrásom belõled fakad" Magamról: Pécsett születtem, lassan - sajnos - már negyven éve. Történelem-filozófia szakos tanár, valamint jogász vagyok. Néhány évi jogászi tevékenységtõl eltekintve tanárként dolgozom, idestova 7-8 éve az ajkai Bródy Imre Gimnáziumban. Nõs vagyok, feleségem óvónõ a magyarpolányi óvodában. Két szép - egy öt és egy kétéves - fiúgyermekkel áldott meg a Jóisten. Vallási elõéletemrõl: Sok - a hetvenes-nyolcvanas években felnõtt - kortársamhoz hasonlóan meglehetõsen felületes vallási nevelésben és még sekélyesebb egyházi élményekben volt részem. Talán nagyanyámnak köszönhetõen részesültem a beavató szentségekben, de semmi több, leszámítva a családban - ma sem értem miért - mindig is tapasztalható egyház és papság iránti szimpátiát. Ennek az alapbeállítódásnak köszönhetõen mindig volt bennem - gyerekként és tinédzserként is - egy vonzalom nem egyszerûen csak a vallásosság vagy valami nehezen megfogható transzcendens élmény iránt, hanem kifejezetten az egyház és annak látható megnyilvánulásai után. Emlékszem, hogy ha valami oknál fogva új helyre kerültem és elvesztettem az addigi ismert környezet biztonságát, azonnal a templomot kerestem, körüljártam, belestem, beszagoltam, néha beültem (úgy emlékszem akkoriban rendszeresebben nyitva tartottak napközben is). A sokakat még a hívek között is kissé irritáló "jóízû ódonság" ami a templomainkat és idõnként egyházunkat körülveszi engem már nagyon korán megfogott, és a mai napig vonz. Úgy gondolom, hogy a szagok nagyon fontosak az emberi belsõ automatizmusok megmozdításában. Nekem gyerekkoromból három-négy szag maradt meg az orromban és a lelkemben, ezek egyike a templomok levegõje. Tanulmányaim során is megmaradt az egyház iránti érdeklõdés, sõt lassan tudatosult egy mélyülõ vágy az odatartozásra. Azt tudom mondani, hogy a megtérést nálam egy racionális keresés, A Veszprémi Fõegyházmegye diakónusait bemutató sorozatunkban Paksi Zoltán ír magáról, hivatásáról. fokozódó megnyílás és a végsõ kérdések értelmi megragadásának a kényszere készítette elõ, amit kísért egy - mint mondtam már gyerekkortól meglevõ és "komolyra forduló"- érzelmi vonzódás. Maga a felnõttkori megtérés egy misztérium, egy olyan csoda, amit tényszerûen leírni lehetetlen. Sokkal inkább benyomások, misztikus élmények, imádságok, egyensúlyvesztések és új egyensúlytalálás, lelki vergõdés kibogozhatatlan keveréke, amit összefog és utólag összefoglal egy végtelen öröm a teljesség megtalálása fölött. Azt, hogy egy nem hívõbõl hogyan válhat valaki hívõ kereszténnyé, csak a Jóisten tudja. Ma már azt sem tartom bizonyosnak, hogy a megtérés elõtt nem voltam keresztény, vagyis a kifejezett hívõvé válás inkább tûnik újjászületés helyett hazatérésnek, visszatérésnek, amit a megtérés szó eredetileg jelent is. Karl Rahner sokat vitatott "anonim kereszténység" fogalma számomra a saját életemben megragadhatónak és értelmezhetõnek tûnik. Néha fáj a szívem, hogy nem adatott meg nekem egy szép vallásos gyerekkor, de mégis: a felnõttkori megtérés csodáját nem adnám oda semmiért sem. A vallásos életem ebbõl a forrásból táplálkozik és néha ha elfog az elégedettség kísértése, figyelmeztet arra, hogy minden amit kaptam adatott, tehát ingyen, érdemtelenül jutottam hozzá. Tudom, hogy mihez képest lehetek az egyház tagja és azt is, hogy ki voltam Krisztus nélkül. Megtanít, hogy csak az alázat az egyetlen lehetséges keresztény egzisztencia. Ezért is választottam diakónusi jelmondatul a 86. zsoltárból: "minden forrásom belõled fakad". A diakónusi hivatásomról. Akárhogy kutatom, nem találom magamban azt a pillanatot, érzést, gondolatot, amikor számomra nyilvánvalóvá lett, hogy diakónussá kell lennem. Mindenesetre nem kétséges, hogy Jézus szavai, miszerint nem mi választottuk Õt, hanem Õ minket, ebben az esetben is nyilvánvaló. A keresztény ember nem diakónus akar lenni, hanem azzá kell lennie. Hivatásunkról már sok fontos dolgot elmondtak a korábban nyilatkozó társaim, ezért ezt nem kívánom megismételni. Néhány személyes vonatkozást szeretnék csupán megemlíteni, amelyek számomra különös fontossággal bírnak a diakónusi identitásban. A legfontosabb, hogy meg kell találnunk az önazonosságunkat, mert e nélkül egyfajta "pap-pótlék" szerepbe kerülnénk, amely mind az egyház, mind a mi részünkrõl értelmetlen pótcselekvés lenne csupán. A diakónusi - ha szabad így mondanom - karizma két alapvetõ pillére a házasságra épülõ szent rend, ami egy egyedülálló helyzetet teremt a diakónusnak az egyházon belül. A családi életben megélt szerpapság óriási belsõ dimenziókat és energiákat nyithat meg, amelyekre talán még nagy szüksége lehet az egyháznak. Továbbá a világban élõ papság ténye megszabadíthatja egyházunkat a néhol kísértõ klerikális mentalitástól, az itt-ott fenyegetõ bezárkózástól, másfelõl megkönnyítheti a világot megszentelõ alaphivatása betöltését. Jómagam elsõsorban - tanári tevékenységem miatt is - a tinédzserek nevelése terén látom saját alapvetõ szerepemet. Nem is feltétlenül a közvetlen katekétikai feladatokra, hanem az alapvetõ emberi-erkölcsi értékek, a minél teljesebb emberi életre nevelésre gondolok. Számomra a ferences lelkiség adja azt az alapvetõ tájékozódást, amellyel közelítek a mindennapi feladatokhoz. Az egyház iránti feltétlen hûségben és a világi feladatok iránti teljes elkötelezõdés termékeny feszültségében kell a diakónusi hivatás szentelésben kapott karizmáját megélnünk, mások javára és Isten dicsõségére fordítanunk. 6

7 7 BEMUTATJUK TJUK B A B A - M A M A K L U B D E V E C S E R B E N "Több éve mûködik Devecserben a helyi Védõnõi Szolgálattal közös szervezésben a Baba-Mama Klub. Az idei év programja - egy pályázat segítségével - különösen színesen alakult. Egy kis betekintést szeretnénk nyújtani a Klub életébõl az alábbiakban. Az egyik foglalkozáson a néphagyományokkal foglalkoztunk, az elõadó Tarjányiné Csilla volt. Sokat tanultunk tõle, elsõsorban népi mondókákat és népzenét. A gyerekek és a mamák közösen sajátították el a néptánc lépéséket, játszva tanultak. Beszélgetés, játék, zenehallgatás, körtánc és éneklés váltogatta egymást! A zenés játékok fontossága, s fõként a csoportos játékok lényege többirányú, többek között erõsítik a társas kapcsolatot, javítják a mozgáskultúrát. A mondókák is kiválóak erre. A kisebb dallam és hangszín változás miatt a szövegérthetõség ezeknél a versikéknél megnõ. A nyelvi képességek alakulásának ez nagyon kedvez! Egy alkalommal csapatunk Nemeshanyba kirándult együtt, közösen néztük meg a Csizmadia család vizimalmát. A házigazda lelkesen mutatta be a malmot jelen állapotában, elmesélte a történetét, bemutatta felszerelését. Megismertetett bennünket a vizimolnárok életével. Láthattuk a malom berendezését, mûködését, a gyerekek is bepillantást nyertek, hogyan készült régen a liszt. Ezen túl a betekintést kaptunk abba is, milyen háziállatok voltak régen a falusi portákon, a gyerekek különösen örültek az állatsimogatónak. A házigazdák hozzáértését dicsérte a finom kürtõskalács, amit jóvoltukból megkóstolhattunk. De tanulhattuk tõlük azt a mentalitást, szeretetet, ahogy vendégeiket fogadták, amivel folyamatosan fejlesztik vállalkozásukat, ahogy folytatják a családi hagyományt. Zenei foglalkozás is szerepelt a Klub programjai között. Nagyon jó hangulatu éneklésben és zenélésben volt részünk, amely nem csak kikapcsolódás, de tanulás, fejlesztõ foglalkozás volt egyben. A zene és a közös dalolás feloldotta a kisgyermekeket, befogadóbbá váltak a hallottakra. Így segítettük az apróságokat abban, hogy a fejlõdés lépcsõfokait könnyebben és nyugodtabban járják végig. A mamák maguk is elsajátították ezeket a játékokat, együtt énekeltek gyermekeikkel. A foglalkozás bensõséges, sajátságos élmény volt anya és gyermeke között. Nagy létszámban jöttek el a programra az anyukák gyermekeikkel. A foglalkozást vezetõ zenepedagógus, Rompos Patrícia nagy odafigyeléssel és minden gyermeknek külön idõt szentelve keltette fel a résztvevõk érdeklõdését. A gyermekek és a szülõk egyaránt élvezettel hallgatták. fgy LELKI EGÉSZSÉG SZOLGÁLAT Dr. Sallai János klinikai gyermekpszichológus várja azokat, akiknek segítségre, tanácsra van szüksége. Dr. Széplaky Annamária családterápiás rendelést tart. Dr. Folly Éva segítõ beszélgetésre hívja a lelki problémákkal küzdõket. Arendelésekre elõzetes bejelentkezés, idõpontkérés szükséges. Címünk: 8460 Devecser Miskei út 47. Tel.: 88/ , 30/ , 20/

8 BEMUTATJUK TJUK R I N G A T Ó "Az anya nemcsak a testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel." (Kodály Zoltán) A Ringató Magyarországon egy egyedülálló zenei nevelési program, melynek vezetõje Gállné Gróh Ilona, Forrai Katalin díjas énektanár, akinek rendkívül magas szakmai tudása mellett 20 év gyakorlati tapasztalat is áll. Egy gyermek érkezésére a szülõknek lelkileg is fel kell készülnie. Minden szülõnek tudni kell, hogy egy kisgyermek számára a legfontosabb az édesanya, édesapa beszéde. Ezek az elsõ kívülrõl érkezõ rezgések, amelyeket már a 20 hetes pocaklakó is hall. A születés pillanatától kezdve pedig a gyermek elkezdi tanulni a világot, az "emberséget". Az elsõ "professzorai" a szülõk lesznek. Abban, hogy egy baba, nyugodt, derûs lesz-e, nagy szerepe van a szavaknak, a szép egyszerû dallamoknak, az érdekesen lüktetõ, szótagokkal zengvebongva játszó mondókáknak is, amelyeket a szüleitõl hall. Fontos tudni, hogy a legkiválóbb CD felvételek sem pótolják az édesanya hangját, mosolyát érintését, ölelését. A ringató foglalkozások célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhetõ, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg a magyar mondókákkal, mozgásos ölbeli játékokkal. Az énekszó és a közös ölbeli játék a kicsinyek "lelki tápláléka". A 30 perces foglalkozások oldott, szeretetteljes légkörben zajlanak, ahol semmi kötelezõ feladat nincs. A gyerekeket tulajdonképpen csak körülvesszük zenei ingerekkel, nem kell magukat produkálni. Akadnak olyan anyukák akik önmagukban bátortalanok az éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásaik feloldására vágynak egy közösségben. Saját tapasztalatom, hogy ezek a gátlások hamar feloldódnak és fergeteges hangulatban játszunk, énekelünk közösen. Miért jó rendszeresen Ringatóra járni? - mert a stabil anya-gyerek kapcsolat kialakulásában szerepet játszanak az ölbeli játékok. -- mert a gyermekek saját zenei anyanyelvükkel találkoznak. - mert szép értékes dalanyaggal 8 és élõ énekszóval, hangszerjátékkal vesszük körül õket. - mert az elsõ közösségi élményeket édesanyjukkal élhetik át. - mert a zenei képességek fejlõdnek. - mert a zenei képességek fejlõdése hat az érzelmi intelligenciára, az értelmi képességek (emlékezet, figyelem, képzelet, kreativítás ) fejlõdésére, a beszédés a mozgásfejlõdésre is. - mert a szülõk is átélik a közös éneklés örömét. - és mert olyan útravalót kapnak, mely egész életükben elkísérik õket, a ZENE SZERETETÉT! A Ringató foglalkozások nemcsak Budapesten hanem az ország több különbözõ pontjában is mûködnek. A Veszprém környékén lakoknak, szeptembertõl V e s z p r é m b e n, Balatonfüreden, Tapolcán, Szentgálon, Zánkán, Sümegen, Keszthelyen és Devecserben van lehetõségük foglalkozásokra járni. Bõvebb információt a központi honlapon, vagy vagy a weboldalon olvashatnak. Rábaközi Rita

9 : BEMUTATJU TJUK A n e k d o t á k a h a n g j e g y e k k ö r ü l A nyári napsütés megemeli az emberi szervezetben az örömérzetért felelõs szerotonin nevû hormon szintjét, ezért zeneközeli írásaim folytatásaként fogadja a kedves olvasó ezt kis zenei anekdota-csokrot. Mozart mindössze tízesztendõs volt, amikor diadalmas európai zongorakörútjáról visszatért Salzburgba. Egy salzburgi fõúr, aki sokat hallott a gyermek mûvész német fejedelemségekben, Franciaországban, Angliában, Belgiumban elért sikereirõl, nem tudta, hogy szólítsa meg a fiúcskát. Úgy érezte, hogy letegezni már nem lehet, viszont a közhasználatú "kegyed" megszólítás sehogy sem illett az apró emberkéhez. Igyekezett tehát úgy megkerülni a dolgot, ahogy ma is tesszük, ha nem tudjuk biztosan tegezõ vagy magázó viszonyban vagyunk-e társalgó-partnerünkkel. Többes számot használt, ilyenformán: Paganinivel is elõfordult, hogy nem ismerték fel, vagy pontosabban: félreismerték. Egy rövid milánói vendégjátéka alkalmával a város egyik mellékutcáján ment végig, s hirtelen sült hal szaga csapta meg az orrát. Olyan ínycsiklandó, finom fûszerezésre valló illat, hogy összefutott a nyál a szájában. Pillanatnyi tájékozódás után megindult a kisvendéglõ irányába, amerrõl az olívaolajban piruló halacska aromáját hozta a szellõ. Hóna alatt vagyont érõ Guarneri del Gesu mesterhegedûjét szorongatva, épp be akart lépni a kiskocsma küszöbén, amikor a tulajdonos elébe állt és nyersen rákiáltott : - Kívül tágasabb! S hogy a nyurga férfiúnak kétsége se lehessen akadályoztatása okáról, a kocsmáros kinyújtott jobbjával rámutatott a bejáraton függõ táblára: - A hegedülés és kintornázás tilos! Paderewski, a neves lengyel zongorista egy kis amerikai városka egyik házán a következõ szerény táblácskát pillantotta meg: "Miss Jones, zongoratanárnõ. Egy óra: egy dollár." Miss Jones éppen Chopin egyik nocturne-jét játszotta, rettenetesen hamisan. Paderewski becsöngetett. A tanárnõ nyomban felismerte a mûvészt. Paderewski szó nélkül a zongorához ült, hogy megmutassa, hogyan kell ezt csinálni. Néhány nap múlva a zongorista ismét elhaladt Miss Jones háza elõtt, s jókora táblát pillantott meg arany keretben: "Miss Jones. A nagy Paderewski tanítványa. Egy óra: öt dollár." Kondor Kolos - Hallom, hogy voltunk Franciaországban és Angliában; mesélték, hogy fogadtak bennünket az udvarnál; jártunk Antwerpenben, Rotterdamban is. A kis Wolfgang gyerek álmélkodva nézte a "bácsit". - Érdekes - rázta a fejét. Én egyáltalán nem emlékszem, hogy mi ezeken a helyeken egyetlen egyszer is találkoztunk volna egymással 9

10 AMIT HALLOTTUNK C s a l á d o k m a j á l i s a Az idei évben május 24-én került megrendezésre a Veszprémi Fõegyházmegyében a családok majálisa, melynek helyszíne ezúttal Balatonfüred volt. A szervezést a helyi plébánia családos közössége vállalta magára, a rendezvénynek a Piros Iskola adott helyet. Családcsoportunk, - miután átküzdötte magát a sok szervezési feladaton és technikai akadályon,- nagy várakozással és szeretettel készült az eseményre. Imáinkba foglaltuk a jó idõt és a részvételi kedv magas számát. Nagy örömünkre szolgált, hogy közel 150-en vettek részt a találkozó programjain és a visszajelzésekbõl következtetve bátran állíthatom, jól érezték magukat kicsik és nagyok, felnõttek és szépkorúak egyaránt. A nap keretét a Gyûrû Géza atya fõcelebrálásával bemutatott szentmise és - május lévén - a litánia adta. A nap folyamán megismerkedhettünk a plébánia templom gyermekkarával, láthattuk a Noé bárkája címû bábelõadást, a damaszkuszi Részlet Dasek Viktor atya elõadásából: Családok a Szentírásban, Szentírás a családokban. A Biblia egész egyszerûen azt tanítja, hogy a család intézményének alapját maga Isten rakta le. A család szentségi módon hordozza Isten elpusztíthatatlan életszeretetét. Ugyanakkor Pilinszky János szavaival élve, olyan korban élünk, amikor meghasadnak az evidenciák, vagyis amikor már nem tûnik magától értetõdõnek, ami eddig teljesen kézenfekvõ volt. Mi azonban sohasem hallgathatunk az igazságról, szavunkkal és életpéldánkkal egyaránt demonstrálnunk kell az Evangéliumot. A Biblia a családról azt közvetíti, hogy monogám és felbonthatatlan. A úton megtérõ Szent Pál apostol történetét. A felnõttek részére Dasek Viktor atya elõadásán: "Biblia a családokban - családok a Bibliában" címmel tartott elõadást. (Az elõadás egy részletét a cikk után közöljük) A legkisebbek Ringató foglalkozáson vehettek részt, a kisebb gyerekek kézmûveskedhettek, a nagyobbacskák városvetélkedhettek. A finom ebéd után, sok szép és édes jutalom várta a rajzpályázat és a Szentírás törvényeivel védi a családot és az életet, gondoljunk csak a Tízparancsolatra. Részeként tekinti egy nagyobb családnak, amit az Ószövetségben Izraelnek mondunk. Az Újszövetségben pedig az Egyházba, mint Krisztus Testébe kapcsolódnak a családok. Az Egyház Isten családja, melyben bent vannak a kicsi sejtcsaládok. A keresztény családok kell, hogy egyre inkább jelen legyenek, és részt vegyenek az Egyház életében, és ezzel Isten dicsõségét és a felebarátok javát szolgálják. Az Anyaszentegyház oltalom is e világban a családok számára. A Biblia olyan kristálytiszta értékrendszert kínál fel számukra, amely ma is aktuális. Ki az, aki azt merné mondani, hogy a szeretet, a szülõk tisztelete; vagy a szülõk szigorúsága és következetessége a 10 városvetélkedõ résztvevõit. A családok számára azonban ekkor kezdõdött az igazi versengés, melybõl nem hiányozhatott a kötélhúzás, zsákbafutás és a karaokee sem. Sokan sokféle módon támogatták a programot, segítettek a szervezésben és lebonyolításban, õk az adás örömét is átélhették. Gyûrû Géza atya támogatása is hozzájárult a nap sikeréhez! Reméljük mindenki jól érezte magát, aki itt járt! A balatonfüredi családcsoport nevében: Rábaközi Rita nevelésben idejét múlt erény. Don Bosco, aki, utcagyerekeket fogott össze és nevelt Milánóban mondta, hogy "megelõzni kell, és nem elnyomni"; valamint "a nevelés a szív dolga". Nyilván több példát lehetne a Bibliából említeni, de a Szent Család a legkiemelkedõbb, mondhatni az örök mintacsalád - Szûz Mária, Szent József, és a gyermek Jézus. A Szent Család nem pusztán egy család a többi között, éppenséggel az újszövetségi részbõl, hanem a teljes Szentírás középpontjában van, mondhatni a Szentháromság legtökéletesebb visszatükrözõdése a földön, amilyen valaha is volt, és valaha is lesz. Az elõadás teljes terjedelmében olvasható a balatonfüredi plébánia honlapján:

11 Családtábor - közös feltöltõdés A tapolcai Zsikla család több családtáborban vett már részt. Arról írnak, mit jelentettek családjuk életében ezek az alkalmak. AMIT HALLOTTUNK Elmúlt a nyár, a pihenés, gondtalan nyaralás, táborozás ideje. A táborozás egyik, speciális változata a katolikus családközösségek családtábora. Errõl szeretnénk írni néhány gondolatot. Magunkról annyit, hogy Tapolcán élünk, házasságunk eddig eltelt 9 éve alatt három gyermekünk született. Péter 8, Máté 5, Ágnes 3 éves. Élethelyzetünkbõl adódóan mi is tagjai vagyunk a tapolcai családközösségnek. Az idén ötödik éve - negyedik alkalommal - vettünk részt családtáborban. A kétévente szervezett nagy, egyházmegyei táborok közül csak a tavalyira, Kaposvárra volt alkalmunk elutazni. Amiért ezek a táborok különlegesek, hogy nem csupán a kikapcsolódást szolgálják, hanem a lelki töltõdést, fejlõdést, tanulást is. Stílusukban ötvözik az általában gyerekeknek szánt iskolai szervezésû szaktáborok, és a teljesen kötetlen családi nyaralások elõnyeit. A szellemi töltetet mindig az aktuális egyházi év jelmondata köré csoportosított elõadások, beszélgetések adják, amelyek jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a résztvevõk jobban lássák, megértsék anyaszentegyházunk idõszerû célkitûzéseit, illetve felismerjék saját helyüket, szerepüket az Egyházban. Így volt ez tavaly Kaposváron is, ahol az "Erõs hit, derûs család" vezérgondolatra épülõ kiváló elõadásokat hallgathattunk meg kiváló személyiségektõl (többek között dr. Márfi Gyula érsek atyától), és dolgozhattunk fel kiscsoportos beszélgetések formájában. Ezen túlmenõen e nagy táborok legfõbb varázsa talán abban a sokszínûségben rejlik, amit minden egyes résztvevõ személy és család külön-külön hozzáad az egészhez. De bámulatos az is, hogy ilyenkor mindenki, adott esetben teljesen ismeretlen emberek is milyen szervezetten tudnak együttmûködni, együtt élni. Egy hátránya van, hogy nincs lehetõség mindenkit megismerni. Plébániai családközösségünk az egyházmegyei táborok mintájára szervez magának a közbensõ években hasonló közös nyaralásokat. Ezek a "kis" táborok nagyságrendjükben mások, de szellemiségükben, tematikájukban megegyeznek a nagy táborokéval. A hangulat szó szerint családiasabb (általában 5-7 család és a gyerekvigyázók alkotják), a lehetõségek szerényebbek, de olyan értelemben jobban magunkénak érezhetjük, hogy már az elõzetesfelkészülés, szervezés idõszakától többet kell foglalkoznunk vele, és teljes mértékben olyan, amilyenné alakítjuk. 11 Itt még tevékenyebben ki kell vennie a maga részét mindenkinek minden feladatból. Az is jó, hogy ilyenkor az egyébként ismerõs családok más, nem mindennapos dolgokról is tudnak egymással beszélgetni, nem kizárólag azokról a hétköznapi, sablonos témákról, amikrõl a rohanó hétköznapokban úgy általában az emberek eszmét szoktak cserélni. Ha lehetõségünk van rá, minden alkalommal más helyszínt választunk, és próbáljuk kicsit megismerni az ottani települést, illetve annak környezetét is. Így jutottunk el az utóbbi években Iszkaszentgyörgyre, Bakonyoszlopra, s ezen a nyáron Kolontárra. A Biblia éve lévén arra kértük mostani lelki vezetõnket, elõadónkat, Csernai Balázs atyát, hogy beszéljen a Bibliáról, a bibliaolvasás lehetséges módjairól, és a család megjelenésérõl a Szentírásban. Módszert mutatott a Biblia közösségi olvasására, értelmezésére, és sok egyéb mellett azt is kiemelte, hogy a Biblia olvasása az Úristennel való kapcsolattartás, beszélgetés egyik különleges formája. Ebbõl a szempontból nézve nem is az a leglényegesebb, hogy minden egyes mondatot szó szerint megértsünk (ez azért is nehéz, mert nem tudjuk beleélni magunkat abba a régmúlt, ismeretlen korba, amiben íródott), hanem az, hogy a mondanivalója alapján le tudjuk fordítani mai világunkra, és életünket, lelkületünket e szerint tudjuk alakítani. Táborunkban természetesen gondoskodtunk a legkisebbek szórakoztatásáról is, vidám családi programokat szerveztünk, körbejártuk és megmásztuk a Somló hegyet. Érzésünk szerint ismét tartalmas négy napot tölthettünk együtt, és bízunk benne, hogy az elkövetkezõ években is megtapasztalhatjuk a közösségi lét máshoz nem hasonlítható örömét. Zsikla János és Eszter

12 AMIT HALLOTTUNK E l i n d u l u n k é g õ s z í v v e l augusztus 16-án egy a Balatont körülölelõ zarándoklatot szerveztek, melynek fõ célja a Magyarországért, a környék lakóiért, az ott pihenõ üdülõkért, a családokért mondott közös imádság volt. A zarándokok egy idõben 14 kijelölt pontról indultak el, utukkal egy rózsafüzért fûztek a Balaton köré. A találkozási pontokon közösen imádkoztak a másik irányból érkezettekkel, végül szentmisével zárult a békés, jókedvû, imádságos együttlét. A Balatonfüredrõl indult zarándokcsapat egyik tagjának beszámolóját közöljük, melyben a szervezésrõl és az út közbeni tapasztalatokról ír.. Mikor a zarándoklatot megelõzõ napokban többen érdeklõdtek az indulás pontos idõpontjáról, mindig az jutott eszembe: -Megint eggyel többen leszünk, mint ahányan lettünk volna. Az idõjárás elõrejelzés nem volt túl biztató. Este tízkor még telefonálgattunk szervezõtársammal és megbeszéltük: - Ha a Szûzanya azt akarja, hogy legyen zarándoklat, és hogy a zarándokok jól érezzék magukat testileg, lelkileg pedig töltõdjenek, akkor lesz zarándoklat. Reggel hat órakor kopog az esõ szobánk ablakán. Menni kell, akármi is lesz És mire indultunk, kiderült az ég és egy gyönyörû szivárvány jelent meg az égen. Szentmise után Balatonfüredrõl mintegy ötvenen indultunk útnak, Gyûrû Géza atya áldásával a "Piros" vagy hivatalos nevén a Krisztus Király Plébánia Templomból. A legfiatalabb zarándokunk 10 hónapos baba volt, a legidõsebb 85 éves. Nagyon büszke vagyok azokra gyerekekre is, akik végiggyalogolták az útvonalat. A Kerek templomnál oszlott ketté a csapat. Az egyik Tihany irányába Dasek Viktor atya vezetésével, Csizmazia Szilveszter és Kati segítségével indult útnak. A másik csapatot Munkácsi János diakónus vezette. A Balaton parton, végig imádkozva érkeztünk meg, a palóznaki ezredéves templomba, ahol Ajtós József atya harangszóval köszöntötte a zarándokokat. Út közben többen csatlakoztak (Veszprémfajsztiak, Nemesvámosiak) és találkozva a Balatonalmádi zarándokokkal, több mint százan imádkozhattuk el a rózsafüzért, felajánlva Magyarországért, az itt élõ emberekért. Hazafelé érintettük a csopaki Szent István majd az arácsi Nagyboldogasszony templomokat. A közös szentmise Balatonfüreden háromnegyed háromkor kezdõdött. Gyûrû Géza atya kérte a híveket, hogy ne csak a különleges napokon imádkozzanak a Szûzanyához, hanem próbáljuk megvalósítani a mindennapi imádságot. Többen és gyakrabban vegyünk részt májusban és októberben a litániákon, ezzel is köszöntve és engesztelve Égi Édesanyánkat. Testileg elfáradva, de lelkileg feltöltõdve ért véget számomra a zarándoklat. A balatoni emberek ezen a napon összekapcsolódtak. Utunk folyamán voltak emberek, akik megdöbbentek, akik csodálkoztak, akik szidtak bennünket, voltak, akik kalapot emeltek, akik velünk imádkoztak néhány percig. Olyan érzésem volt, hogy lépéseink valóban imádsággá váltak. " Elindulunk égõ szívvel, és minden léptünk imádság lesz." Rábaközi Rita 12

13 NEVELÉS Keresztény nevelés a veszprémi Szilágyi Iskolában A keresztény nevelés egyik legfontosabb eleme, hogy a különbözõ iskolai programok, tervek, rendezvények bizony nem sokat érnek, ha azok nem õszinte, szívbõl jövõ keresztényi szeretettel párosulva valósulnak meg. Iskolánk pedagógiai programja is elsõ helyen említi a keresztényi erények: szeretet, türelem, megbocsátás mindennapi életbe ültetését. Valóban, ha nem törekednénk erre, elveszítenénk hitelességünket. Teljes nevünk: Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. Ez egy kis magyarázatra szorul. Egyrészt, bár fenntartónk a Veszprémi Érsekség, mégsem csak katolikus iskola vagyunk, hanem megállapodás alapján a Veszprémben és környékén élõ reformátusok és evangélikusok egyházi oktatatását és nevelését is ellátjuk. Járnak hozzánk egyéb felekezethez tartozók, sõt olyanok, akik nálunk ismerkednek meg a hitélettel. Másrészt, nem csak általános iskolai oktatás zajlik az intézmény falai között, hanem néptánc mûvészetoktatás is. Errõl a gyermekek bizonyítványt kapnak, amivel igény esetén szakirányú továbbtanulási lehetõséghez jutnak. A néptánc oktatás szellemében, tartalmában más, több, mint egy táncszakkör. Népünk kultúrájának ápolása, a népi vallásosság, a népinemzeti hagyományok, szokások ismerete felvértezi a gyermekeket a globalizáció veszélyes kihívásai ellen. Ez ma kiemelkedõen fontos a helyes világlátás kialakításához. "Ne templomainkban legyen szent az Isten, hanem szívünkben, mert lerombolható mindaz, amit emberkéz alkotott." (Lactantinus) Mitõl lehet keresztény ma egy iskola? Elsõsorban az ott dolgozók példaadásától. Nevelõink, de a többi dolgozónk is nagyrészt vallását gyakorló, de legalábbis azt segítõen elfogadó életétõl. Fontosak az iskolai alapdokumentumokban megfogalmazott, már említett programok. Ezek mentén szervezzük a helyi tantervünket, választjuk a tankönyveket. Igyekszünk olyan könyveket, tanterveket, tanmeneteket választani, amelyek keresztényi válaszokat adnak a gyerekek kérdéseire: mi dolgunk a világban, hogyan tudunk helyesen élni, van-e értelme a tisztességes, becsületes életnek? A gyerekek ma egy minden eddiginél kegyetlenebb világban élnek. Értelmüket, érzéseiket, értékrendjüket már kiskoruk óta összezavarja az, amit a külvilágból tapasztalnak. A mindent elsöprõ anyagiasság, a fogyasztás túlhajszolása, valamint az, hogy nem az idegrendszeri fejlettségüknek megfelelõ ingerek érik õket, sok esetben személyiségfejlõdési zavarokhoz vezet. A keresztény családok általában minden erejükkel próbálják védeni gyermekeiket a fenti negatív hatásoktól. Azonban ha nincs összhang a család és az iskola nevelési elvei között, akkor a kialakulatlan gyermek a könnyebb ellenállás felé mozdulhat el. Ezért fontos, hogy a nevelésben összhang legyen. Mit teszünk azért, hogy ezeket meg tudjuk valósítani? Mint fentebb már szó volt róla, tantervet, tankönyvet, stb. választunk. Heti két hittanórájuk van a gyerekeknek, a tanítási napot imával kezdjük és zárjuk. Havonta tartunk iskolai szentmisét (istentiszteletet), évente kétszer lelki napot szervezünk a gyerekeknek úgy, hogy az maradandó, szép élmény legyen nekik. Megemlékezünk az egyházi ünnepekrõl. Ugyancsak fontosak a nevelõi lelkigyakorlatok. Nyár végén, a tanév 13 kezdete elõtt már évek óta elmegyünk egy lelki feltöltõdésre, tavaly Esztergomban voltunk, idén Badacsonytomajon leszünk. Hangsúlyos szerepet töltenek be a mûvészetek, elsõsorban a zene, az említett tánc és az irodalom. Csengettyûs együttesünk már messze földön híres. Néptáncosaink belföldön és külföldön egyaránt sok elismerést gyûjtöttek. Mi indítottuk el és rendezzük már évek óta a megyei irodalmi "Ki mit tud"-ot, ami szintén igen sikeres és népszerû. Iskolánkban a tanulók egyharmada kosárlabdázik vagy focizik az iskolai DSE-ben. Fõ célunk az egészséges életmód kialakítása, de a leány kosarasok megyei bajnoki címeire is büszkék vagyunk. A cserkészcsapat a keresztény hazafias gondolkodást és a kalandokkal teli táborozásokat adja a csapat tagjainak. Mindezek mellett azonban a pedagógus felelõsségtudata az, ami a fentieket egységbe kovácsolja. Leginkább a tanórák pontos, szakszerû megtervezésével, a követelmények egyértelmûvé tételével, változatos, korszerû (nem divatszerû) óraszervezési módszerekkel próbálunk hatékonyak lenni. Két éve, amikor komplex ellenõrzésen estünk át, mindezeket magas színvonalúnak értékelte a szakértõi bizottság. Talán munkánk eredményének is tudható be, hogy idén a végzõs nyolcadikosok 54%-a gimnáziumba, 44%-a szakközépiskolába tanul tovább, tehát 44 gyerekbõl reményeink szerint 43 érettségit tesz majd. Minden gyermek fontos, felelõsséget érzünk irántuk, hiszen mi is valljuk II. János Pál szavait: "Az életet a szeretetnek kell irányítania." Halmay György igazgató

14 HÁZASSÁG M I T Ö R T É N T V E L Ü K? BESZÉLGETÉS A HAVÉR HÁZASPÁRRAL Ibolya és Tamás évek óta az egyházmegyei jegyeskurzus elõadói. Témájuk a kommunikáció és konfliktuskezelés. 11 éves házasságuk alatt bõségesen kerültek olyan életszituációkba, amelyek tapasztalatait átadhatják a fiatalabbaknak. - Hogyan élitek meg a konfliktusokat házasságotokban? Ibolya: Amikor benne vagyok, úgy érzem, soha többet nem akarok errõl a területrõl beszélni. Aztán rájövök, hogy saját példa nélkül nem ér semmit egy elõadás. Tamás: Nem azért veszekedünk, hogy legyen saját példánk. Az élet nehéz helyzetei azonban érzékletessé teszik mondanivalónkat. - Milyen módszeretek van az összeütközések feloldására? Ibolya: Alaposan megbeszéljük a dolgainkat. Kialakult az a rendszer a családunkban, hogy pénteken este a gyerekeinket elvisszük a nagyszülõkhöz, és másnap dél körül megyünk értük. Az így szabaddá tett idõnket egymásra fordítjuk. Ilyenkor dolgozzuk fel a közös problémáinkat. Kivesézzük, egyegy konfliktusban ki mit élt meg, miben változott. - Miért lett a kommunikáció a témátok? Ibolya: A Gyógypedagógiai Fõiskolán végeztem szociális munka szakon. Szakdolgozatomat a házaspárok közötti kommunikációról írtam. Tamás: Tíz éven keresztül szolgáltunk az Új Életet a Családoknak mozgalomban. Amikor bekapcsolódtunk ebbe a szolgálatba, népszerû témával bíztak meg minket: a kommunikációval. Annyira megtetszett, hogy ez meg is maradt. - Hogyan kerültetek a mozgalomba? Ibolya: A Gondviselésnek köszönhetõen. Amilyen életállapotban voltunk, annak megfelelõ programjaikkal találkoztunk. Tamás: Jegyesként ismertük meg az alapítványt. Az elsõ jegyes szemináriumuk résztvevõi voltunk. Házasságkötésünk után pedig az elsõ házas szemináriumukra mentünk el. A szolgálatba a Steiner házaspár hívott meg minket. Ez a szolgálat sok utazással járt. Az ország különbözõ pontjain kellett elõadást tartanunk. - Miért hagytatok fel ezzel a misszióval? Tamás: Hat éve elkezdtük a Házas Esti Kurzust. Ez egy õsztõl tavaszig tartó, tizenegy alkalomból álló folyamat. Azt láttuk, hogy ezen a kurzuson sokkal mélyebben megérintõdnek az emberek. A résztvevõk életében láthatjuk, amint megteremnek a gyümölcsei. Ibolya: Bekapcsolódtunk az egyházmegyei jegyesoktatásba is, és egyre inkább azt éreztük, hogy helyben szeretnénk szolgálni. - Milyen további terveitek vannak? Tamás: Hamarosan létrehozunk egy honlapot, ami a keresztény családok számára értékes programokat gyûjti össze. Nevezhetjük keresztény kulturális portálnak is. Elõször veszprémi szinten indítjuk majd el, utána egyházmegyei szintre fejlesztenénk. Ez lesz a Családok Háza. Ibolya: Az idei nyáron a házunk kertjében mesetábort szerveztünk. A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola egyik pedagógusa segítségével egy héten keresztül két lányunk, Kata és Sára, valamint hét társuk dolgozott fel meséket, verseket, énekeket. Reméljük, lesz folytatása, akár a Családok Háza szervezésében. - Mibõl merítetek erõt a sok feladathoz? Tamás: Szükségünk van a töltekezésre. Tavasszal például az Amerikai Egyesült Államokból, Kansas Citybõl hívtunk elõadó házaspárt azok számára, akik maguk is szolgálatot teljesítenek az egyházmegyében. Mi is rengeteget tanultunk. Például a Szentírás ismeretébõl. Ez a Biblia évében különösen fontos. Jövõre visszavárjuk õket. Gerstmár Ferenc 14

15 HÁZASSÁG C s a l á d o k a B i b l i a f é n y é b e n A Fokolare lelkiséget élõ családok az Evangélium igéibõl merítkezve élik mindennapjaikat. Ebben a havonta megjelenõ Életige is segíti õket. Az Életige mindig az adott hónap liturgiája szerint felolvasott szentírási részletbõl származik, a hozzáfûzött magyarázatokkal. Az Evangélium igéi egyedülállóak, elbûvölõek, szemléletesek, életre válthatóak, egyetemesek, világosságot gyújtanak minden embernek. Ha megéljük, megváltozik a kapcsolatunk Istennel, felebarátainkkal és ellenségeinkkel. Az Evangélium igéi által minden érték a megfelelõ helyre kerül. Isten pedig az elsõ helyet kapja meg az ember szívében. - írta Chiara Lubich, a nemrégiben elhunyt alapító az Ige hatásairól. Az alábbiakban Chiara egyik írásának egy részletét, és egy szegedi édesanya tapasztalatát közöljük. Az örökségem Ha ma itt kellene hagynom ezt világot, és azt kérnék tõlem, hogy egyetlen, végsõ szóban foglaljam össze ideálunkat, akkor - azzal a bizonyossággal, hogy megértitek ennek pontos értelmét - azt mondanám: Legyetek család! Vannak olyanok köztetek, akik lelki vagy erkölcsi megpróbáltatások miatt szenvednek? Értsétek meg õket úgy, sõt jobban, mint egy édesanya. Szavatok és példátok legyen számukra fény. Ne hagyjátok, hogy nélkülözzék a család melegét, hanem azon legyetek, hogy ez a melegség növekedjen körülöttük. Vannak olyanok köztetek, akik testileg szenvednek? Legyenek õk a legkedvesebb testvéreitek! Szenvedjetek velük! Próbáljátok meg egészen a gyökeréig megérteni szenvedésüket. Részesítsétek õket apostoli életetek gyümölcseiben, hogy tudják,: õk sokkal inkább hozzájárultak ezekhez, mint mások. Vannak olyanok köztetek, akik közelednek a halálhoz? Képzeljétek magatokat az õ helyükbe, és tegyétek velük egészen az utolsó pillanatig azt, amit szeretnétek, ha veletek tennének. Valaki közületek örül egy sikernek vagy bármi másnak? Örüljetek vele, hogy örömébe ne vegyüljön szomorúság, és ne zárkózzon magába, hanem öröme mindenkié legyen! (részlet Chiara Lubich írásából) A plébániánkon évek óta segítünk a férjemmel felkészülni a jegyeseknek a házasságkötésre. Ennek során sok házasságra készülõ párt megismerünk, és közülük néhányan késõbb is fel szoktak keresni minket. Tegnap éppen sietnem kellett volna valamit elintézni a délutáni tanítás elõtt, amikor váratlanul csengettek. Volt jegyeseink közül egy fiatal házaspár láthatóan sürgõsen beszélni szeretett volna velem. Nagyon nehéz körülmények között élnek, a saját lakás esélye nélkül. Évekig vártak a gyermekáldásra is, és éppen nemrégiben újságolták örömmel, hogy végre babát várnak. Tegnap nagy fájdalommal mondták el, hogy az egyik vizsgálaton kiderült, az érkezõben levõ gyerekük betegen fog születni Soha nem lesz képes önálló életvitelre. Most súlyos döntés elõtt állnak, amire az orvosok nem sok idõt hagytak. Ezért kerestek. Valósággal lesújtott a hír is, és a tehetetlenség érzése, hogy nem tudok a sorsukon segíteni. Amíg õket hallgattam, eszembe jutott: Jézusom, te vagy az, aki most felkerestél, ebben is te vagy, ez a tehetetlenség is a te arcod, szeretni akarlak. A fájdalom megmaradt, de eszembe jutott egy olyan család a plébánia közösségébõl, akik hasonlóan beteg kisfiút nevelnek nagy szeretetben. Rögtön felhívtam õket, és bár nekik sem volt könnyû, vállalkoztak rá, hogy segítenek ebben a helyzetben. A várandós házaspár elmehet hozzájuk, hogy legyen valami elképzelésük arról, mit is jelent ez a szituáció a mindennapi életben. forrás: Új Város 15

16 CSALÁDOK FALUNF Harmóniában élni egymással Rovatunk célja az egyházmegye különbözõ vidékein élõ családok bemutatása, egymás örömeinek és gondjainak megismerése. Mindezekbõl épülve láthatjuk, milyen színes a mi kereszténységünk. Ezúttal Ajkarendekre látogattunk el a György családhoz. György Zoltán Veszprémben dolgozik fejlesztõ-mérnökként. Felesége Gabi, pedagógus, jelenleg GYES-en van legkisebb gyermekükkel, a most féléves Balázzsal. - A nagyobbak hol vannak? Ilyenkor nyáron jönnek-mennek, nagyszülõkhöz, táborokba. Júliánk már egyetemista, Marci fiunk idén érettségizett, szeptembertõl a keszthelyi Georgikon diákja lesz. Bálintunk 16 éves, még két éve van az esztergomi ferences gimnáziumból. Õk hárman gyakorlatilag vendégek a háznál. 13 éves Bencénk, 8 éves Virágunk a helyi általános iskolában tanul. A tavalyi karácsony meglepetése kicsi Balázs fiunk, aki húsz éves házassági évfordulónk ajándéka. Olyan jó megélni, ahogy a nagy testvérek szeretgetik, tanítgatják. Rákaptak a "kölyökkóstolgatás" jó ízére is, ahogy Varga Domokos írta annak idején. - Ugorjunk egy kicsit vissza a gyökerekhez Családunk történetét ott kezdeném, hogy párommal a farkasréti templom kórusában ismerkedtünk meg. Ez meghatározó lett egész életünkben, mert átszövi azt a két közös pont: a hit és a zene. Persze találtunk késõbb több közös nevezõt, mint pl. a nagycsalád utáni vágy, a természetszeretet, az egyszerû életre való törekvés. Ugyanakkor mindkettõnkbõl hiányzott az "önmegvalósítás", a karrierépítés terve, helyette inkább Budapest vonzáskörébõl elhúzódtunk a Dunántúlra. Izgalmas volt a fészekrakás idõszaka, nem volt semmink, nagymamámnál kezdtük a közös életünket. Egyszobányi birodalmunkban nekihasaltunk Magyarország térképének, hogy kinek melyik vidék tetszik. Végül a Balaton-felvidék mellett döntöttünk s egy kölcsönkapott autóval, újsághirdetéseket böngészve nekiindultunk keresni leendõ otthonunkat. Így jutottunk el Nagyvázsonyba, ahol sikerült találnunk egy erõsen felújításra szoruló parasztházat óriási kerttel. Baráti segítséggel és bankkölcsönnel meg is vásároltuk és alig egy év múlva már hármasban, három hónapos kicsi lányunkkal beköltöztünk az új otthonunkba. Ennek immár kerek 20 esztendeje. 10 évig éltünk a Kinizsi vár közelében, aztán Zoli munkahelye miatt Ajkarendekre költöztünk. - Elmesélnétek egy átlagos napotokat, gondolom a gyerekek besegítenek Nem hiszem, hogy van valami megfogható különleges a napjainkban. Kinek-kinek megvan a feladata, sokszor van vidámság, játék, zene, vagy énekszó nálunk, de mint bárki másnál, feszültebb, borongósabb, "nehezebb" napok is. Nem csak mi neveljük a gyermekeinket, hanem õk is minket. Tanuljuk, gyakoroljuk egymás szolgálatát, a másikhoz való alkalmazkodást. Csetlünk-botlunk persze, de igyekszünk a nagycsalád bizalmas, egymásra utalt közösségében mindezt megélni. - Ismerõsömtõl hallottam, hogy Gabi elvégzett egy tanfolyamot 16 Az Otthon Segítünk Alapítványról a Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül hallottam. Megérintett, hogy fiatal családoknak akar ingyenes, baráti segítséget nyújtani a kisgyermekes korszakban, mert saját tapasztalatom, hogy ez bizony nagycsaládi (nagymamai) segítség nélkül milyen nehéz tud lenni. Ezért elvégeztem a szervezéshez szükséges tanfolyamot és elindítottam itt Ajkán a segítõi hálózatot. Ez annyit jelent, hogy önkénteseket toborzunk, egy 40 órás felkészítõ kurzuson beszélgetünk hasznos dolgokról, majd meghirdetjük a családok felé, hogy "állunk rendelkezésre". Második éve mûködik itt Ajkán a szolgálat és nagyon szép élményeink vannak. Általános tapasztalat azonban, hogy bizalmatlanok ma az emberek az "ingyenes" szó hallatán. Ennek sok oka lehet, ezt most nem elemezném, mindenesetre elgondolkodtató. - Mit tart a család a legfontosabbnak? Nagy hálával tartozunk az Úrnak ezért a kis "kései" csemetéért, meg mindnyájukért. A zene iránti fogékonyság nagy örömünkre öröklõdött, mind az öten játszanak valamilyen hangszeren. Tudják már, hogy számunkra az a legnagyobb ajándék, ha valamit közösen elõadnak, kis hangversenyt rendeznek. Mit tartunk fontosnak az életben? Harmóniában élni egymással, a természettel és széppé tenni a környezetünket fizikai, szellemi és lelki értelemben. Megvalósítani, amit a Teremtõnk rólunk álmodott, vagyis beteljesíteni a küldetésünket. Ez szép lenne... Gyerekeinket Lázár Ervin, "Szegény Dzsoni és Árnika" c. meséje szellemében próbáltuk/juk nevelni, szerintem ez a mese az újszövetség esszenciája, minden benne van, amit az életben tudni érdemes. Köszönöm a riportot. mcsm

17 I s t e n t e n y e r é n KÖZÖSSÉGEK Egy-egy korszak idõnként újra felfedezi magának a tisztaság, szegénység, engedelmesség lovagi eszményeit, ilyenkor a Templomos lovagrendre is különös figyelem irányul. Felkavaró történetük, rejtélyeik kutatása csábító lehet, de megérthetjüke mai szívvel, ésszel, az egykori szerzetes-lovag közösség szellemiségét: a szegénységi, szüzességi fogadalomban élt testvérek ideáit? Jelmondatuk ma is sokat elárul az egykori templomosok lelkületérõl. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. - Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek adj dicsõséget. A Jeruzsálemi Templomos Lovagrend magyarországi közösségében Szántó Attila templomos lovag, a Tihanyi Bencés Apátságban lett azzá, az egyetlen épen maradt királysírunk feletti õsi oltár elõtt. Egyébként: koronaõr, polgárõr, havi e g y - k é t alkalommal pedig járõrszolgálatot is vállal Veszprém nyugalmáért. Ilyenformán felvetõdhet a kérdés: hogyan tud manapság egy ö n m a g á t hétköznapiként tituláló különös ember a mai világban a templomos idea követelményeinek megfelelni? Az alábbiakban erre (is) keressük a választ. A templomos lovagrend idén 890 esztendõs. A Szent Sír kanonokjainak rendjéhez kapcsolódva, nyolc francia lovag által 1118-ban alakított közösségbõl fejlõdött ki, amelyet nemesi származású, kizárólag harcoló lovagok, az istentiszteletet biztosító papok és a minden egyéb feladatot ellátó fegyvernökök alkottak élükön a "jeruzsálemi templom mestere", a nagymesterrel. A XII. század második felében, Közép-Európa királyságaiban, hazánkban is otthonra találtak a lovagok. Birtokokat, kiváltságokat kaptak. Fehér köpenyt hordtak bal vállukon vörös kereszttel, melynek viselését III. Jeno pápa engedélyezte, hogy "e gyõzedelmes jel segítse õket a csatában, " ne fordítsanak hátat soha egyetlen hitetlennek sem". Feladatuk a katonáskodás (az alapítók célkitûzéseinek megfelelõen a zarándokok védelme, illetve tágabb értelemben a hitetlenek elleni küzdelem) volt. A katonai feladatok ellátásán kívül életük a szerzetesek életvitelével egyezett: közös hálótermekben aludtak, együtt étkeztek naponta két alkalommal, a közbeesõ idõt pedig imádkozással, zsolozsmával töltötték. II. Andrással mentek az ötödik keresztes hadjáratra, 1241-ben részt vettek a muhi csatában, ahol szinte kivétel nélkül mind el is estek, és csak alig néhányuknak sikerült elkísérniük a menekülõ IV. Bélát Trau-ba. Ott voltak a nándorfehérvári ütközetben, a mohácsi csatában pedig nagymesterükkel az élen hõsként haltak meg. A rendet V. 17 Kelemen pápa 1312-ben a középkor legnagyobb koncepciós pere alapján, Szép Fülöp francia uralkodó aktív ösztönzésére feloszlatta. A Szentszék tavaly tette közzé, Barbara Frale vatikáni tudományos kutató "Processus contra Templarios" címû könyvében megfogalmazottak rövid lényegét: a 2001-ben a vatikáni könyvtárban véletlenül fellelt okmányok szerint a Templomos Lovagrend ellen emelt vádak alaptalanok voltak és V. Kelemen pápa már 1312-ben feloldozásban részesítette a rend vezetõit. Az okmány "téves archiválása" okozta, hogy a feloldozás több, mint 700 esztendõt késett, ám a tény azért tény így is: pápa a k k o r feloszlatta ugyan a Templomosok Lovagrendjét, de soha el nem ítélte. Az 1990-es évek elsõ fele óta jelen vannak Magyarországon. Nagyprior: Nagy Károly várpalotai plébános, aki a rend keleti és nyugati tartománya élén áll. A 80-as lélekszámú közösség tagjai között az összekötõ kapocs a keresztény lelkiség, az Egyházhoz való hûség, a hagyományok, a krisztusi erények ápolása. Egyházközségeiknek megbízható, hûséges tagjai, családjaikban és közösségeikben Krisztus örömhírét hirdetik, de más lelkiségi mozgalmakban, így a cursilloban is nagy számmal tevékenykednek. A soraikban a cserkészmozgalom néhány vezetõje is megtalálható. Rendezvényeik helyszínei Várpalota, Tihany, Zirc és más dunántúli települések. A minden évben májusban tartott ünnepélyes lovagavatást egy éves engedelmességi próba elõzi meg. Jelvényük: miként az régmúlt idõk óta használatos, a tisztaságot jelképezõ fehér paláston viselt vörös kettõs kereszt. Védõszentjük Szent György, és a katolikus egyház elismerését is magukénak tekinthetik. Ennyi elõzmény és a rend történetébe való kutakodás után csoda-e, hogy a gyermekkorban erõs hitben, összetartó családban nevelkedõ (Balázs püspök atyáról kedves emléket õrzõ) és hajdan reggelente a Szent Margit kápolnában ministráló, ma 32 éves rendezvényprogramszervezõ a rend tagja lett? Aligha. Feleségével, a közgazdász végzettségû Virággal tartós, szeretet teljes házastársi kapcsolat fûzi õket össze. Mindketten cserkészek, így természetesen gyermekeik, a 10 esztendõs Kata és a 7 esztendõs Bence is azok. A hit, a hagyományõrzés, a másokkal való törõdés, mint életforma a példa nyomán bennük is gyökeret vert. A család embert p r ó b á l ó betegségeken esett át, de mint mondják: "Isten tenyerén az életünk, elfogadjuk, ahogyan van, a nehézségekkel és örömökkel együtt." Ezeket a gondolatokat szívesen megosztják a cserkészetben rájuk bízott gyermekekkel és mindazokkal, akik õket látva megkérdezik tõlük: Mondjátok csak, ti hogy tudtatok így túljutni minden nehézségen, megpróbáltatáson? Mi a titkotok? A válasz: egész életük, "lovagiasságuk". Így együtt, a családfõvel, aki a "rend" tagja, az állhatatosság, megmaradás az Isten tenyerén való továbbélés zálogai. MÁ

18 KÖZÖSSÉGEK A magyarok válasz a modern világra: hódítók és nagyszívûek S c h ö n s t a t t A keresztény ember nagyszívû. Mikor találkozunk, nem emeljük a mutatóujjunkat a másik szemére hányva: hibáztál. Természetesen tudunk a többiek hibáiról, és ismerjük a saját gyengéinket is, de a szívünk nem kemény, hanem nagy és jóságos. Azt tudjuk mondani a másiknak: "újból rendben van minden". Így tekint ránk Isten is. Szent János mondja: "Mert ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a szívünknél, és tud mindent." (1Jn 3,20) A világban más az általános légkör: manapság különösen erõs a kritikai hajlam, és a keresztények is kísértésbe esnek, hogy ezt tegyék. Rossz, haragos, gonosz gondolatok, indulatok vannak a szívünkben akkor is, ha jó ügy miatt haragszunk. Ez a házasságban is elõfordul. Nekünk van igazunk szemben a társunkkal, és keserûség van a szívünkben. Sok olyan keresztény van, aki úgy gondolja, mindent helyesen lát, a többi ember rossz, csak õ nem és talán még egy-két ember, aki vele egyetért, aki igazi barátja Természetesen, ha akarják, Önök is járhatják ezt az utat, de mi nem akarunk ilyen emberek lenni. Hogyan bánunk az ilyesmivel? Az igazságosság megköveteli, hogy harcoljunk érte, de nem jó, ha közben elvész a szeretet. Határozottan megmondom, ha helytelen, amit cselekszik, de a szívemben így szólok: "szeretlek, te buta". Érthetõ? Így nagy jóság marad a szívünkben. Ez hiányzik a társadalomból, ahol csak kemény bírálat van. Jézus nem ilyen volt, Belõle nagy jóság sugárzott. Új légkört kell teremteni a társadalomban. Keményen harcolunk az igazságért, de közben a többiek iránt legyünk nagylelkûek. Ez sajátos feszültség a szívünkben: szeretünk, miközben harcolunk és hódítunk. Egy igazi kereszténynek mindig hódítónak is kell lennie, hiszen a társadalomban szükség van a változásra. A hódító típus fontos a tömeggel szemben. Aki mindig csak alkalmazkodik, kedves és bólogat, nem igazi keresztény. A jövõ kereszténye nagylelkû és szeretetteljes, nem cirkuszol, megmondja, ha valami helytelen, de irgalmas és tovább szeret. Szeretnék megnevezni egy másik irgalmatlanságot. Nem csak a politikában, nem csak a házasságban vagy a nevelésben lehetünk irgalmatlanok, hanem saját magunkkal szemben is. Nagyon veszélyes, ha azt A Schönststt Mozgalom plakátpályázatot hirdetett: "Mit jelent számodra a család?" címmel. Kuslits Levente alkotása lett az elsõ helyezett. mondjuk: nem vagyok jó, mert hibáztam, és állandóan elítéljük magunkat. Ha elítéljük saját magunkat, az arcunk és a szívünk keserû lesz, és elkeseredetten beszélünk másokról is. Ha az ember saját magát nem szereti, akkor másokat is elítél. Saját magunkat csak úgy tudjuk meggyógyítani, ha van valaki, aki hisz bennünk. A szeretet parancsa így szól: "szeresd felebarátodat, mint önmagadat". Úgy is mondhatjuk, hogy akkor vagyok képes saját magamat szeretni, ha a házastársam "atyai" szeretettel van irántam. Megélem azt, hogy a házastársam szeret engem? Hogyan szeretem én a házastársamat? Van száz okom, hogy ne szeressem õt, számos hibája van, és ha nem lépek túl ezeken, sötét lesz a róla alkotott kép. Tehát azt mondjuk: a rossz tulajdonságokat mind látom - és még egy kicsit többet is-, de azt mondom: "gyere, szeretlek!" Ilyen egy schönstatti házastárs. Tovább szeret akkor is. És ez a nagylelkû társ élõ gyógyszer. Ilyenek a magyarok. Õk a válasz a modern világra. Önök hódítók. Elõdeik lovakon jöttek valahonnan keletrõl, mindent meghódítottak, amit láttak. De ez csak az egyik oldal. Aztán fölépítették a nagy szívek birodalmát. Ilyenek ma. Ez észrevehetõ az apró dolgokban is. Ha Németországban egy percet kések az elõadásról, bocsánatot kell kérnem, Magyarországon sokszor negyed óra sem baj. Látják, ilyen a nagylelkûség. Tehát két oldala van a keresztény személyiségnek: harcolunk, megváltoztatjuk magunk körül a társadalmat, mert ami körülöttünk van, az nem maradhat így, de ezt a változtatást nem keserûen végezzük, mert a hódító ember másrészrõl jóságos. A jövõ egyháza itt van, hiszen a magyarok erõs és nagylelkû emberek. BELLER Tilmann atya 2008 áprilisában Óbudaváron 18

19 zzz xx KÖZÖSSÉG kk 19

20 EZT NÉZD MEG! D V D A J Á N L Ó Az áruházak polcait elárasztották a DVD-k. Sorozatunkban a keresztény családoknak segítünk a válogatásban. VERA DRAKE (Vera Drake; Rendezte: Mike Leigh) 120 perc tömény együttérzés sem változtat a tényen: a bûn, bûn marad. Megérthetünk és mérlegelhetünk minden körülményt, amit csak egy olyan kiváló forgatókönyvíró és rendezõ kismester (ugyan, félre már a szakmai sztereotípiával: nagymester) képes elénk vezetni, mint Mike Leigh. Mégsem gondoljuk a mozi végén, fotelunkba szegezve, hogy amit Vera Drake tett az elfogadható. Mit tett Vera Drake? "Fiatal lányokon segített." Az 1950-es évek londoni munkás negyedében él Vera (Imelda Staunton) családjával. Nem gazdagok, mégis a maguk egyszerû, szerény módján boldogok. Stan, a férj (Phil Davis) autószerelõ. Öccse mûhelyében dolgozik. Szerencsés ember. Felesége összetartja a családot, megteremti az otthon melegét. Közben pedig beteg szomszédját, és idõs anyját is ápolja. Egyengeti gyermekei útját. Az õ meghívására érkezik elõször hozzájuk Reg (Eddie Marsan), lányuk késõbbi võlegénye. A tisztes szegénység ellenpontjaként bepillantást nyerhetünk Stan testvérének házasságába. Önzõ felesége képtelen a szeretetre. Gyermeket is csak azért vállal, hogy újabb követelésekkel léphessen fel. Láthatjuk továbbá a gazdag háztartásokat, ahol Vera takarít. Keresztül néznek rajta, átlépik, õ mégis mosolyog. Mosolyog, megnyugtat és segít. Segít azokon a fiatal lányokon, és idõsebb asszonyokon, akik nem kívánt terhességük megszakítását kérik tõle. A hozzá forduló kétségbeesett nõktõl nem fogad el pénzt (nem tudván, hogy a közvetítõje viszont üzletnek tekinti mások baját), de nem is vállalja magára életük felelõsségét. Néhány szó után rájuk csukja az ajtót. Amikor egyik páciensét a magzatelhajtás után sürgõsen kórházba szállítják, Verának szembesülnie kell tettével. Bíróság elé állítják, börtönre ítélik. Ennél sokkal fontosabb azonban a család reakciója. Feldolgozható-e egy szeretõ anya bûne? Megérthetõek-e motivációi? Keresztény szemmel talán megérthetõk, de el soha nem fogadhatók. Ennek felismerésében is sokat segít a 3 Oscar-díjra jelölt, minden részletében, színészi megoldásában aprólékosan kidolgozott film. Gerstmár Ferenc Új rovatunkban értékes olvasmányokra szeretnénk felhívni a családok figyelmét! K Ö N Y V A J Á N L Ó Franz Werfel: Bernadette Franz Werfel: Bernadette címû regényének bemutatásával indítom el folyóiratunk könyvajánló rovatát. Hogy miért erre a mûre esett a választásom? Egyrészt az Egyház az idén ünnepli a Lourdes-i Mária jelenések 150. évfordulóját, másrészt ez a könyv számomra az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb olvasmányélménye volt. Az osztrák író - miközben 1940-ben a németek elõl menekül - Lourdes-ba keveredik. Werfel így emlékezik: "Félelmetes idõk voltak. De számomra egyúttal életem jelentõs szakasza, mert ekkor ismertem meg a kis Bernadette Soubrious csodálatos történetét és lourdesi gyógyulások csodálatos tényeit." Werfel kilátástalan helyzetében fogadalmat tesz, hogy ha megmenekül, minden más munkája elõtt megírja Bernadette életregényét február 11-tõl július 16-ig, Lourdes-ban a Szûzanya 18 alkalommal jelent meg egy 14 éves kislánynak Sobriuse Bernadette-nek. A jelenések helyén Bernadette a Szûzanya kérésére kezével egy gödröt ásott, amelybõl forrás fakadt. Ennek vizétõl azóta sok ezer ember nyerte vissza testi és lelki gyógyulását. De ki is ez az egyszerû, szegény kislány, akit az Ég ily hatalmas kegyben részesített? "Nem ígérhetem meg, hogy boldoggá teszem ezen a világon, hanem majd a túlvilágon." - mondja neki a Szûzanya, és valóban, Bernadette élete egy szenvedéstörténet. A nagy mû gyorsan, 1941 májusában, Amerikában készül el. Werfel különösen ügyel a történeti hitelességre, az események egytõl-egyig valóságosak. "Csak ott éltem a költõi szabadság jogával, ahol a mûalkotás bizonyos idõrendi összevonást követelt, és ahol az volt a feladat, hogy az anyagból kicsiholjam az élet szikráit." - vallja a szerzõ a személyes elõszóban. A zsidó vallású férfi a keresztény gondolkodás terminológiája szerinti kifejezéseket, különös érzékenységgel, és a lehetõ legpontosabban használja. Az alapos kutatómunka, az írói zsenialitás, az Istenszeretõ lelkület és - véleményem szerint - a Szentlélek közremûködésének eredményeképpen olyan remekmû született, amely különösen alkalmas arra, hogy az olvasót felrázza, szívét megnyissa, tekintetét és gondolkodását az örök értékek felé irányítsa. A sorok között egy titok rejtõzik, egy kimondatlan lelki tapasztalat, egy mély megrendültség, amely talán a mûvet ihlette és amely végül elvezetett oda, hogy Werfel 1945-ben, munka közben, az íróasztalára borulva keresztény emberként halt meg. A regény nem rövid, közel 500 oldalas. Az olvasás heteiben minden gondolatomat és tevékenységemet átszõtte a "Csodálatos Hölgy" és Bernadette világa. Amikor letettem, köszönetet mondtam a Jóistennek és a Szûzanyának Lourdes-ért, Bernadettért, a forrásért, Franz Werfel csodálatos munkájáért és a gondviselésért, amely engem ezzel az élménnyel összehozott. Szilágyi Loránd 20

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben