!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4"

Átírás

1 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE

2 ÜRES OLDAL 2

3 3

4 !"#$%"&'() *+, -.& /"/*0, 4

5 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS L. Dürg Brigitta: A Könyvtári minségfejlesztés 21 projekt els szakasza a megyei könyvtárban: hogy a könyvtáros könyvtárából a használó könyvtára legyen Márkusné Sinkó Ildikó: Várból a Házba : Az infokommunikációs technológia fejlesztési lehetségei az olvasóközpontú könyvtárban Takács Anna: Középiskolások olvasási szokásai könyvtáros szemmel Korencsi Krisztina: A pedagógiai módszerek jelentsége a középiskolások olvasói attitdjének formálásában Vitéz Éva: Zárjuk be a könyvtárakat! Szilassi Andrea: Ábel a holtágban: A brazíliai magyarság identitásrz törekvései és a Szóval cím folyóirat.100 Kissné Anda Klára: Az MKE Komárom-Esztergom megyei szervezetének története HELYTÖRTÉNET Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva: Tatabánya lakótelepei Dr. Simonik Péter: Az egészségügyi prevenció intézményei a Magyar Általános Köszénbánya Rt. Tatabányai bányatelepén ( ) Dr. Horváth Géza: A héregi református egyházközség története templomának felépítéséig Ortutay András: Bottyán János esztergomi évei Gyüszi László: Az úrbéri viszonyok felszámolása Dorogon ADATTÁR Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (Összeállította Búzer Károlyné) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai (Összeállította Búzer Károlyné) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke. (Összeállította Schlosser Katalin) Az évkönyv szerzi, munkatársai

6 ÜRES OLDAL 6

7 Elszó helyett Már a tervezés elkészítésének idszakában figyelembe kellett venni a település kulturális intézményekkel való ellátottságát. Súlyos probléma volt akkor is az, hogy Ujvárosban [!] (V. kerület) csak 3 általános iskola és egy ipari-tanuló intézet mködött s 1962 óta is csak annyiban változott, hogy megépült a Megyei Könyvtár épülete és 1965-ben egy szélesvásznú filmszínház. Ezek az objektív feltételek találkoztak az új könyvtártervezési elképzelésekkel, melyek alapján kialakítottuk a könyvtár építési programját. A tervezés szinte legfontosabb szempontja az volt, hogy új profilú könyvtárat hozzunk létre, amelyben a szabadpolcos kölcsönzés mellett klubhelyiséget és eladótermet biztosítunk a kerület lakosságának. A klub és az eladóterem mködésével kapcsolatban csak vázlatos elképzeléseink lehettek 1962-ben, a fbb kontúrok látszottak, és lelkesedés volt bennünk, hogy a megszokottól eltér, bizonyos fokig új utak taposói lehetünk. 1 Akár elismerjük, akár nem, napjainkban az információs társadalom égisze alatt élünk, mködünk, és az elkövetkez évek munkája, fejlesztései is errl szólnak. Talán már közhelynek számít, és nem csak szakmai berkekben hogy az információs társadalom elvárásának megfelelen a könyvtárak legfontosabb feladata az információközvetítés, és a könyvtári intézményrendszer valamennyi tagjának fejlesztése az információt szolgáltató központok irányába halad. A könyvtárak azonban emellett több olyan sajátossággal is rendelkeznek, amelyet nem használnak ki eléggé. Az egyik az élethosszig tartó tanulás, amely azzal kezddik, hogy az oktatás szinte automatikusan irányítja a fiatal állampolgárokat a könyvtárba. A magyar közkönyvtárakat nagy számban használják a középiskolások és a felsfokú intézményekben tanulók. A könyvtárak lehetsége abban van, hogy a képzettségüket megszerzket ott tartsák használóik sorában. Ez nemcsak könyvtári, hanem társadalmi érdek is. Ehhez az értékteremtésnek olyan kibvített dimenzióit kell feltárni, amely a könyvtárat több funkcióban használó olvasói attitdöt szolgálja ki. Ebben a használó egyszerre van jelen tanulási, mveldési, szórakozási igényével, és ezt lehetleg egy helyen szeretné kielégíteni nem utolsósorban az idtényezt is figyelembe véve. A fiatalok azonnali beteljesülésre, azonnali élvezetre vágynak, amit az egyszer médiától és a globális szolgáltatásoktól meg is kapnak. Ebben a környezetben hajlamosak azt gondolni, hogy az információval tudást is szereznek. Az információ azonban 1 Horváth Géza: Egy év az új könyvtárban. In: A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve Tatabánya: JAMK, p

8 csak a pillanatnyi helyzetek megoldásában segít, a tudást gondolkodással befektetett energiával lehet megszerezni. A ma embere minden számára fontos információt azonnal akar birtokolni, és ehhez az igényhez alkalmazkodnia kell a jelen könyvtárának is, ha társadalmilag elismert szerepl akar lenni. Ugyanakkor soha nem volt olyan nagy szükség az egyre újabb, a kommunikációt végletekig leegyszersít információhordozók által preferált nyelv-silányítás ellenében a valóságos tudás egyéni és közösségi kialakításának támogatására, mint napjainkban. Az értékteremtés új dimenziója olyan lehetségeket is jelent, mint az információk fiatalok számára személyre szabott közvetítése, akár vizuálisan, akár elektronikusan vagy a virtuális közegben segítséget adva az internetes káoszban való eligazodáshoz úgy, hogy az információból tudás legyen. Ugyanakkor egyre hangsúlyosabb feladat a könyvtár szociális funkciójának megfelel tartalommal történ kitöltése. A könyvtár, mint a társadalmi felzárkózás intézménye küldetésénél fogva eszközeivel, módszereivel, légkörével segíti a hátrányok leküzdését, az esélyegyenlséget. Az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság fejlesztése, a szolgáltató állam kialakítása, a digitális írástudás elterjesztése, a vidék versenyképességének növelése közös fogalmi rendszert alkot az e-kormányzás, e-közigazgatás megvalósításáról szóló kormányzati döntésekben. A nemzeti digitális közm létrejötte az egyik alapfeltétele annak, hogy a szélessávú internet eljusson a közösségekhez, azonban ez nem foglal magába minden egyéni felhasználót. Ezen a helyzeten a szolgáltatók sem nagyon akarnak változtatni a számukra várhatóan csekély piaci növekedés miatt. A kérdés az, hogy azok az állampolgárok, akik valamilyen oknál fogva nem képesek otthonukból a digitális kommunikációra bár az információs társadalom céljai szerint ez elbb-utóbb nélkülözhetetlen lesz számukra is hogyan találnak a jelenleginél jobb lehetséget az elektronikus kormányzati eszközök igénybevételére, hogyan kapcsolódhatnak a világhálóhoz különösen vidéken és a kis falvakban? Egy ilyen közösségi hely azok számára is vonzó kell legyen, akik ugyan rendelkeznek internet-hozzáféréssel, de napi ügyeik intézésével egybekötve szívesen töltik idejüket kellemesen, mások társaságában. Ez a program társadalmi szempontból is támogatandó, szemben az elidegenít, magányos neten lógással. Az utóbbi években nemzetközi és hazai téren is egyre nagyobb elvárás mutatkozik a könyvtári intézményrendszerrel szemben, hogy részben a társadalmi multikulturalitás problémakörére, részben a szociális funkciók ersödésének igényére választ adjanak. Olyan választ, amelyben a város és a régió lakosságának információs és dokumentumigényének kielégítése mellett az értékteremt közösségi, kulturális és szabadids programoknak is teret ad egy könyvtár. Ebbe beleértem az önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatásokat, az e-kormányzás, e- közigazgatás országos feladataiban való könyvtári feladatvállalást is. 8

9 Tatabányán is olyan komplex intézményre, olyan hagyományos és virtuális nyilvános információs térre van szükség, amely a társadalom valamennyi szegmense számára kínál szolgáltatásokat egyazon térben, azonos koncepció mentén. Egy ilyen értékközvetít intézmény az információ és a tudás helyi átadása mellett képes olyan fontos küldetést teljesíteni, mint az identitás alakítása, a társadalom tagjai közötti kapcsolatok (hidak) építése, kihasználva a szellemi tudás- és információhalmaz szinergiahatásait úgy, hogy közben a város turisztikai vonzerejéhez is hozzájárul. Egy regionális tudástár és könyvtár olyan közösségformáló találkozási hely, információs, szolgáltató és kutatási központ, ahol a közmveldési, oktatási, kulturális és tudományos tevékenységek egymásra épülve és egymást ersítve segítik Tatabánya városának, Komárom-Esztergom megyének és a Közép- Dunántúli Régiónak társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatát. A tervezett könyvári, oktatási, kutatási és szolgáltatási funkciók kialakításával az új intézmény-együttes bizonyára Tatabánya város kulturális és közösségi központjává, szimbólumává válik. Olyan kulturális szigetté, ahol az emberek a könyvtári és a tudásközponti szolgáltatások igénybevételén túl szívesen találkoznak, tanulnak, beszélgetnek, használják a világháló rendszerét, valamint mentálisan ersít közösségi programokat szerveznek, illetve annak aktív részeseivé válnak. E funkciókon túl egy magyar közintézménynek amely történetesen egy kulturális intézmény a társadalmi és környezeti problémák iránti érzékenységét a mködésében is meg kell jeleníteni. A társadalmi felelsségvállalás dimenziója a kulturális szintéren elssorban a nemzeti és nyelvi értékek megrzését jelenti. Amint az igazgatói pályázatomban ez év márciusában is kiemeltem, a mindent elsöpr technikai fejldés hatásai miatt még soha nem volt olyan nagy szükség a magyar nyelv szépségének, értékeinek és mindenekeltt változatosságának, sokszínségének fenntartása, átörökítése érdekében végzett széleskör tevékenységre. Példaként a határon túli magyarság a magyar nyelvhasználat és iskolarendszer érdekében folytatott küzdelmét kell állítani, és velük közös programokat kell szervezni. Az él nyelvben, a mindennapi gyakorlatban elhatalmasodó szókincsredukálással, a nemkívánatos technikai és globalizációs hozadékkal, az elektronikus helyesírás és íráskép pongyolaságaival szemben kiemelt munkát kell végezni és programokat menedzselni, elssorban a fiatalok körében. Közel ötven év telt el az írás elején idézett 1962-es tatabányai könyvtártervezés óta. A kor kihívásaira a Könyvtár akkor is széles kulturális étlappal válaszolt. Ilyenek voltak a Könyvbarát Klub nagyszabású eladásai és tartalmas vitái a kor meghatározó íróinak költinek részvételével, a Zenekedvelk Klubjának programját színesít Árpád Gimnázium kamarakórusának fellépései, az IBUSZ-TIT Baráti Körében az ország- és világjárók filmvetítései, vagy a Nk Akadémiájának találkozói, nem feledve a Szinnyei Kört, a Delta Klubot, vagy a Fiatal Olva- 9

10 sók Klubját. Nagy hangsúlyt kaptak a gyermekfoglalkozások is, mint a mesehsök karneválja, a mese-délelttök, vagy a rendszeres filmvetítések. Mindenki számára talán azok számára is, akik akkor még nem éltek látható, érezhet, tapasztalható a végbement gigantikus technikai fejldés, és az ennek következtében kialakult életmódváltozás, amelyre a jelen könyvtárának is reagálni kell az olvasókat és a potenciális használókat megszólító változatos, a megszokott kereteken túllép tevékenységgel. A világ globalizálódása, a fogyasztás, mint (sokak számára) legfbb tevékenység, a görcsös törekvés a megvalósíthatatlan vágyak beteljesítésére, ugyanakkor vagy ebbl is következen az elszegényedés növekedése olyan társadalmi helyzetet teremt, amelyben az élet ma már az olvasók kiszolgálása mellett a szkebb és tágabb környezetünk fizikai és szellemi értékeinek megrzését, a fenntarthatóságot is kötelez tevékenységnek írja el számunkra, a könyvtárak számára is. A fenntartható fejldés érdekében az információs mveltség, tudás, tanulás gyarapítását kell támogatni. Ebben a folyamatban a könyvtáraknak kulcsszerepük lehet, ha a kornak megfelel eszközökkel és programokkal hozzájárulnak egy kulturális konjunktúra megteremtéséhez. Ehhez hozzátartozik a kultúrájára igényes állampolgár képének kialakítása, aki nem feleslegesen vásárol, hanem mveldik, tájékozódik, olvas. Elégedj meg a javaiddal, de a tudásoddal ne! Egy szép misszió, amely alternatívája az egyszer médiának. A fbb kontúrok tehát látszanak, és lelkesedés is van bennünk, hogy a megszokottól eltér, bizonyos fokig új utak taposói lehetünk, mint egykoron. Tatabánya, szeptember Dr. Voit Pál 10

11 ! "#$!$%&!'" L. DÜRG BRIGITTA A Könyvtári minségfejlesztés 21 projekt els szakasza a megyei könyvtárban: hogy a könyvtáros könyvtárából a használó könyvtára legyen Tulajdonképpen már a tanulmány címe is jelzi, miért tartotta elengedhetetlennek könyvtárunk a minségbiztosítás bevezetését, mint a továbbfejldés biztosítékát. De mit is jelent a Könyvtári minségfejlesztés 21? Az évi CXL. törvény életbelépésével a könyvtári területen olyan jogi, fejlesztési változtatás történt, melyet sokan neveznek a könyvtári terület rendszerváltásának. (Ekkor kezddött el az ODR kialakítása, ekkor vette kezdetét a nyilvános könyvtárak feltételrendszerének kialakítása, a Könyvtári Intézet létrehozása stb. Természetesen ezek nem elzmény nélküli újdonságok voltak.) Könyvtári berkekben méltán emlegetik a évet a második rendszerváltásként, hiszen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egy sor megoldandó feladatot indukált a könyvtári szakma számára annak érdekében, hogy a hazai könyvtárak szolgáltatási színvonala kompatibilis legyen a többi tagállaméval. Azaz, a könyvtári szolgáltatások minségét tovább kell közelíteni az EU-s normatívákhoz annak érdekében, hogy a könyvtárhasználó minden könyvtárban garantáltan azonos szint szolgáltatással találkozzon. Ezen célok csak akkor valósíthatóak meg, ha országosan egységes irányelvek szerint, könyvtártól és könyvtárostól függetlenül azonos minségi szinten teszünk érte. Ezt biztosítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Osztálya által indított Könyvtári minségfejlesztés 21 program. Hozzáteszem: a könyvtári törvény 100. (3) bekezdés m) pontja kimondja: Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a különböz típusú könyvtárak szakmai követelményeit és normatíváit. Ez csak akkor teljesíthet, ha az ország könyvtáraiban kialakítandó minségi szolgáltatások egységes elvek alapján megvalósulnak. A Könyvtári minségfejlesztés 21 projekt célja szorosan kapcsolódva a könyvtári terület ötéves stratégiai tervéhez, hogy rendszerbe foglalja a könyvtárak eddigi minségmenedzsment tevékenységét, tudatosan építve a megszerzett 11

12 minségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására. Programunk elsegíti a rendelkezésre álló anyagi források hatékony felhasználását, a pályázati keretek racionális, egymásra épít kihasználását, támogatja a könyvtárak minségelv értékelését, szakfelügyeletét, lehetvé teszi, hogy késbbiekben a könyvtár, mint intézmény helyet kapjon a hazai minsítési rendszerben. 1 E program els szakaszát teljesítettük 2009-ben. A minségfejlesztés négy szakasza a következ: 1. partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása A vezetség elkötelezettsége. Minségi munkacsoport létrehozása az intézmény vezetibl és jelents szakmai tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkez munkatársakból. A minségi munkacsoport megfogalmazza a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövképét. A minségfejlesztéshez szükséges források (személyi, tárgyi, anyagi) számbavétele, biztosítása. Küls szakért kiválasztása és meghívása. Környezeti elemzések, helyzetértékelés, stratégia Küls környezet elemzése PGTT analízis segítségével. SWOT analízis készítése a könyvtár egészére és a fontos részterületekre. A könyvtár statisztikai adatainak elemzése. Stratégiai terv elkészítése egyrészt a könyvtár egészére, másrészt a fontos részterületekre. A szervezeti kultúra fejlesztése A szervezeti kultúra értékelése. Küls és bels kommunikáció fejlesztése. A szervezeti kultúra fejlesztésének megtervezése. Széleskör munkatársi részvétel minségügyi képzésben, továbbképzésben, tréningen. 2. a partnerközpontúság kialakítása A küls és bels partnerek azonosítása, súlyozása. A partnerek elvárásainak és elégedettségének (elégedetlenségének) mérése. Elemzés, értékelés készítése. Prioritások meghatározása. A változtatás (beavatkozás) stratégiájának elkészítése, végrehajtása, dokumentálása

13 3. a könyvtári szolgáltatási folyamatok azonosítása és javítása Munkacsoportok alakítása. A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása. Folyamatábrák készítése, folyamatgazdák kijelölése. Ellenrzpontok beiktatása. Mérések, elemzések, értékelések. A felmerül problémák súlyozása. Problémamegoldó stratégiák kidolgozása, alkalmazása. A szükséges beavatkozások végrehajtása. Az egységes fogalomtár és dokumentációs rendszer kialakítása. 4. kiterjesztés A könyvtárak önértékelési rendszerének megalkotása. A minségfejleszt modell kidolgozása során szerzett tapasztalatok öszszegyjtése, rendszerezése, közzététele. Eladások, tapasztalatcserék, tréningek tartása. A könyvtárak minségelv értékelésének, valamint a könyvtári minségi díj szempontrendszerének kidolgozása. A Nemzeti Kulturális Alap 2008-ban kiírt és elnyert pályázatával csatlakoztunk a programhoz, s még ez év szén a pályázat felelse továbbképzést szervezett az intézmény kollektívája számára annak érdekében, hogy mindenki pontos képet kapjon a feladat jelentségérl, fontosságáról. Errl a két eladó, Sohajdáné Bajnok Katalin és Nagy Nikolett gondoskodott, akik lendületes, nagy hatást kiváltó eladásaikban osztották meg a minségmenedzsment terén szerzett tapasztalataikat a hallgatósággal. Küls konzulensnek Zalainé dr. Kovács Évát kértük fel, aki az ország több pontján tart eladásokat, oktat, s több könyve is megjelent a témában. Tehát volt s lesz a jövben is az a küls szem, mely meglát, felismer kívülállóként olyan dolgokat, jelenségeket, melyet mi, a kollektíva nem utolsósorban a megszokás miatt nem vagyunk képesek látni, érzékelni. Jól mköd mechanizmusa alakult ki az idk során a vele való munkának, ami bíztató a jövre nézve is. A els találkozás alkalmával Éva a teljes kollektívának tartott tréningjében hangsúlyozta a minségmenedzsment szerepének fontosságát, majd ezt követen megalakítottuk a könyvtár minségfejlesztését irányító munkacsoportot, a Minségirányítási Tanácsot (MIT). A következkben szeretném bemutatni a teljesség igénye nélkül, hogy melyek azok a lépések, melyeket idáig megvalósítottunk. Nekünk, a könyvtár munkatársainak ez egyfajta számadás is, jelzi, hol tartunk, s hová szeretnénk eljutni. Nem szándékom a szakirodalmat jól ismer könyvtáros szakma számára ismert elméleti kérdéseket kifejteni, inkább a megvalósítás egyes lépéseit, egyfajta módszertanát teszem publikussá. 13

14 A Minségirányítási Tanács megalakítása A minségmenedzsment könyvtári meghonosításának els lépése a Minségirányítási Tanács megalakítása volt. A pályázati felels megkereste a feladattal azokat a kollégákat, akikben kell hivatástudatot, agilitást érzett a munka elvégzéséhez. A hat fs tanács minden tagja szívesen vállalta a felkérést, és önkéntes alapon vállalta az új kihívást jelent feladat végrehajását. A tagok els feladata az volt, hogy minél szélesebb körben vonják be az egyes témák megoldásában, kidolgozásában a kollektíva tagjait. Ez utóbbinak azért kell nagy jelentséget tulajdonítani, mert egy adott intézmény munkatársai akkor teljesítenek maximálisan, ha magas a szervezet iránti elkötelezettségük. És hogy ez mikor következik be? Akkor, ha a kollégák tisztában vannak az intézmény célkitzéseivel, s ezzel szimultán tisztában vannak a szervezetben betöltött szerepükkel. Amennyiben ez bekövetkezik, életszervé válik a hn áhított csapatmunka, a Négy testr cím filmbl jó ismert mindenki egyért, egy mindenkiért elvén való mködés. A tanács tagjai az alábbiak voltak. - Herczigné Mlakár Erzsébet igazgatóhelyettes, a MIT vezetje: A József Attila Megyei Könyvtár jövképe. - Búzer Károlyné tájékoztató könyvtáros, a bibliográfiai és tájékoztató csoport vezetje: PGTT analízis (azaz a József Attila Megyei Könyvtár Politika Gazdaság Technológia Jog elemzése). - L. Dürg Brigitta gyermekkönyvtáros: Bels kommunikációs csatornák a József Attila Megyei Könyvtárban; A bels kommunikációs csatornák vizsgálata (kvantitatív elemzés). - Nagy Éva feldolgozó könyvtáros: A küls kommunikációs csatornák a József Attila Megyei Könyvtárban. - Sámuelné Ábrahám Mónika tájékoztató könyvtáros: a József Attila Megyei Könyvtár SWOT-analízise; Olvasói elégedettség vizsgálat. - Kantó Erika nyilvántartó könyvtáros, a csoport vezetje (a pályázat felelse): A József Attila Megyei Könyvtár küldetésnyilatkozata. Az elkészült anyagok, melyek a megújult honlapunkon olvashatóak hangsúlyozom a teljes kollektíva munkáját tükrözik. Ezeket nem részletezem a továbbiakban, azokat viszont, melyek alapveten a Minségügyi kézikönyv egy-egy megvalósult szeletét képezik természetesen a teljesség igénye nélkül, kiemelném. Ezek tanulságai, eredményei a késbbiek folyamán összehasonlításul szolgálhatnak majd elssorban számunkra. Létrehoztunk egy levelezlistát a MIT tagjai számára. Az egyes team munkák befejeztével a feladat felelse továbbította a többiek számára az anyagot, melyet minden egyes tag véleményezetett, majd megbeszélésen került megvitatásra. Amennyiben konszenzusra jutottunk a tárgyalt témát illeten, a módosító javaslatok figyelembevételével továbbítottuk küls konzulensünknek, aki a legközelebbi 14

15 megbeszélés idpontjára véleményezte, javaslataival segítette tökéletesíteni az elkészült anyagokat. A megbeszélésekrl, egyeztetésekrl minden esetben feljegyzés készült, megjelölve tanácskozás idejét, témáját, a módosítási javaslatokat. Ezután a dokumentum végén már nemcsak a feladat felelse és a közremköd kollégák neve szerepelt, hanem rögzítve lett az a tény is, miszerint a küls konzulenssel megvitattuk. Ezt követen az egyes dokumentációk felkerültek a teljes kollektíva számára elérhet bels hálózatra. A MIT tagjai összegzést célzó, prezentációval egybekötött eladáson adtak számot elvégzett munkájukról. Ahogy teljesültek a fent említett feladatok, úgy kaptuk az újabb ajánlásokat konzulensünktl a továbbhaladás irányát tekintve. Így készült el például a könyvtár stratégiai céljait tartalmazó dokumentáció, illetve több olyan tanulmány, mely a kecskeméti Katona József Könyvtárban zajló Minségbiztosítás a könyvtárban címmel meghirdetett akkreditált tanfolyam modulzáró dolgozataiként született. A Minségügyi kézikönyv fontos része a kommunikáció rögzítése 1. Bels kommunikációs csatornák Intézményen belüli értekezletek Vezeti értekezlet Résztvevk: igazgató, osztályvezetk Gyakoriság: hetente Felelse: az igazgató Kibvített vezeti értekezlet Résztvevk: osztályvezetk és csoportvezetk Gyakoriság: havonta Felelse: az igazgató Munkaértekezlet Résztvevk: a könyvtár összes munkatársa Gyakoriság: évente két alkalom Felelse: az igazgató Osztályértekezletek Résztvevk: az egyes osztályok tagjai Gyakoriság: évente két alkalom Felelsei: az osztályvezetk Csoportértekezletek Résztvevk: az egyes csoportok tagjai 15

16 Gyakoriság: csoportonként változó Felelsei: a csoportvezetk Egyéb Személyes beszélgetés (vezet és alkalmazott között) Gyakoriság: alkalomszer Telefon Szükség szerint Írásos kommunikáció Munkaterv Gyakoriság: évente egy alkalom Felelsei: a csoportvezetk Beszámolók - az olvasószolgálati osztály részérl - fenntartónak: gyakoriság: évente egy alkalom felelse: az igazgató - igazgatónak: gyakoriság: évente két alkalom felelsei: a csoportvezetk - osztályvezetknek: gyakoriság: évente négy alkalom felelsei: a csoportvezetk - a gazdasági osztály részérl - fenntartónak: gyakoriság: évente 2 alkalom felelse: a gazdasági osztályvezet - igazgatónak: évente 2 alkalom felelse: a gazdasági osztályvezet Munkaköri leírások Gyakoriság: munkába álláskor, átszervezés, illetve új beosztás esetén Felelsei: a csoportvezetk Hirdettábla Meghívók, plakátok 16

17 Levelezlista ( , Textlib integrált könyvtári rendszerben történ levelezés, üzenetküldés) Téka Téma : könyvtárosok híradója (megjelenés: évente 6 alkalom) Új Forrás : irodalmi, mvészeti, társadalomtudományi folyóirat (megjelenés: évente 10 alkalom) Évkönyv (megjelenés: kétévente) Most, hogy teljes képet kaptunk a bels kommunikációs csatornák sokaságáról, lássuk, milyen hatékonysággal bírnak. A bels kommunikáció vizsgálata Intézményünkben els alkalommal kerül sor a bels kommunikáció milyenségének, hatékonyságának vizsgálatára. Annak érdekben, hogy objektív képet kapjunk a felméréssel kapcsolatos teendk elvégzésére, a megalakult munkacsoport kvantitatív adatgyjtésbe kezdett. Ez a mód lehetséget teremtett arra, hogy általános helyzetképet kapjunk a témával kapcsolatban, illetve betekintést engedjen az intézmény szervezeti kultúrájába. A kilenc pontból álló kérdíves felmérés a könyvtár minden dolgozójára kiterjedt, melyet az alábbi levél kíséretében juttattunk el elektronikus csatornán keresztül az érintettek számára: Kedves Kolleginák és Kollégák! A Könyvtári Minségfejlesztés 21 program munkacsoportja (Minségirányítási Tanács) vizsgálja az intézményen belüli kommunikációs rendszert. Célunk, hogy objektív képet kapjunk a bels kommunikációs viszonyokról. Ezért arra kérünk Benneteket, hogy a mellékelt kérdívet (név nélkül) töltsétek ki és dobjátok be a folyosón található hirdettábla alatt elhelyezett dobozba. Határid: április 3. Egy kis használati útmutató: a mellékelt kérdívet töltsétek le a kifejts kérdések válaszait gépeljétek be (hogy kézírás alapján se lehessen azonosítani a válaszadót) nyomtassátok ki, majd a kinyomtatott kérdíven a fennmaradó kérdésekre adott válaszaitokat értelemszeren tollal jelöljétek Amennyiben kérdések merülnének fel, forduljatok bizalommal a MIT tagokhoz! A kérdív értékelése után tájékoztatjuk a kollektívát az eredményekrl! Segítségeteket, szinte válaszaitokat elre köszönjük! MIT tagok Mieltt a felmérés eredményeinek analizálására részletesen kitérünk, vegyük szemügyre az intézmény szervezeti felépítését. A következ organogram a József 17

18 Attila Megyei Könyvtár 1998-ban jóváhagyott szervezeti és mködési szabályzatának második fejezetében foglaltak szerint készült, mely részletezi az intézmény struktúráját, illetve a szervezeti egységek feladatait. IGAZGATÓ IGAZGATÓ- SÁGI ÜGYINTÉZÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK RÉSZLEGE IGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁGI EGYSÉG OLVSÓSZOLGÁ LATI OSZTÁLY KÖTÉSZETI MHELY TÁJÉKOZTA- TÓ ÉS BIBLIOG- RÁFIAI CSOPORT NYILVÁN- TARTÓ CSOPORT FELDOLGOZÓ CSOPORT Ez alapján megállapítható, hogy a szervezet struktúrája funkcionális képet mutat, melynek jellemzje, hogy azok a munkatársak kerülnek egy csoportba, akiknek a képzettsége és tevékenysége megegyezik. Az intézmény élén az igazgató áll, t követi az igazgatóhelyettes. A következ szinten mellérendelt viszonyban az egyes csoportok helyezkednek el. Fontos megjegyezni, hogy a funkcionális szervezet a mai kor könyvtára számára idejétmúlt. A szakirodalom által javasolt szervezet a mátrix, vagy más néven az információ alapú tanuló szervezet 2, mely szervezet-típus lehetséget teremt a hagyományos rutinmveletek és az aktuális, kreativitást igényl projektfeladatok elvégzéséhez. (A változtatás szükségességét a vezetség már korábban felismerte, így gyakorlatilag a kérdíves felméréssel párhuzamosan folyt a szervezeti átalakítás.) A jamklistán (bels levelezrendszer) nem szerepl dolgozók számára saját e- mail címükre postáztuk a levelet, egy esetben pedig egy általunk kinyomtatott kérdíven születtek meg válaszok a kollegina saját kérésére. (A levelezlistán nem szerepl dolgozók száma hét f. Ebbl hat nem könyvtáros munkakört tölt 2 Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések. Bp p

19 be, egy viszont tájékoztató könyvtáros!) Ezt a hiányosságot részben sikerült idközben kiküszöbölni. A következ táblázatban jól látható a legszívesebben használt kommunikációs lehetségek rangsora. 1. sz. táblázat Rangsor Kommunikációs lehetségek Válaszok %-os aránya személyes beszélgetés hirdettábla értekezlet informális csatorna honlap egyéb telefon 12.5 (Nem válaszolt: 14.2%) A táblázat eredményeit tanulmányozva megállapítható, hogy a bels levelezrendszer használata a legkedveltebb kommunikációs eszköz a kollégák körében. Nem meglep, hiszen egyre nagyobb szerepet tölt be a vertikális és horizontális kommunikációban. Ez a kiugróan magas eredmény azt is sejtetni engedi, hogy a munkatársak mindennapi szokásrendszerébe beépült a bels levelezrendszer használata a friss, mindenkit érint információk megszerzésére. A rangsor második helyén a személyes beszélgetés áll. Ebbl látható, hogy a kollégák számára fontos a személyes kontaktus, beszélgetés. Az interperszonális kapcsolat jelenléte, jelentsége nem elhanyagolható tény, mert ahogy azt a késbbiekben is látni fogjuk még markánsabban jelenik meg a válaszokban. A hirdettábla használata a harmadik helyen szerepel a rangsorban. Ezen az igazgatói utasítások, tudnivalók, felhívások, meghívók, egyebek mellett a heti ügyeleti beosztás kerül kifüggesztésre. A középmeznyhöz tartozik még az értekezlet, illetve az informális csatorna. A honlapról való tájékozódás, a telefon használata, illetve az egyéb kategória csak elvétve jelenik meg a válaszokban, így a rangsor végén szerepelnek. A 2. számú táblázat a kollégák által rendszeresen használt kommunikációs lehetségek rangsorát tárja elénk. 2. sz. táblázat Rangsor Kommunikációs lehetségek Válaszok %-os aránya 1. személyes beszélgetés hirdettábla értekezlet informális csatorna

20 Rangsor Kommunikációs lehetségek Válaszok %-os aránya 6. telefon honlap egyéb 8.6 (Nem válaszolt: 17.8%) A rangsor szinte azonos képet mutat az elzvel! Azonban ebben az esetben a személyes beszélgetés vette át a vezet szerepet az lel szemben. A korábbiakban tett utalásom a kollégák preferálásával kapcsolatban máris tetten érthet. Az informáltság szintje Az információáramlással kapcsolatos kijelentéseket 1 5-ig kellett osztályozniuk a válaszadóknak. A következ táblázatból jól látható, hogy az osztályzatokból milyen átlagok születtek. 3. sz. táblázat Kijelentések Átlag Mindenrl értesülök, ami könyvtárral kapcsolatos. 2.8 Mindenrl értesülök, ami munkámmal kapcsolatos. 3.7 Idben hozzájutok minden információhoz, ami a könyvtárral kapcsolatos. 2.9 Idben hozzájutok minden információhoz, ami a munkámmal kapcsolatos. 3.7 Túl sok információt kapok. 1.9 Mindig elérem azt a személyt, akit szeretnék. 3.3 A következ osztályzatot adom a könyvtáron belüli információcserére. 3.0 A kollektíva jónak értékelte a saját munkájával kapcsolatos informáltságot éppúgy, mint azt, hogy a munkával kapcsolatos tudnivalók idejében jutnak el hozzá. Ezzel szemben kevésbé tartja jónak, azaz közepes osztályzatot kapott a megfelel személy elérhetsége, az intézménnyel kapcsolatos informáltság szintje, illetve így értékelték összességében a könyvtáron belül. A könyvtárral kapcsolatos információk az eredményt tekintve már kevésbé jutnak el az egyes személyekhez. Az, hogy a vev mennyire tartja fontosnak, hogy tisztában legyen a könyvtárral kapcsolatos információkkal, a kérdív 9. pontjában tettük fel: Érdekel-e minden, a könyvtárat érint információ? Igen: 91% Nem: 9% Jelen felmérés nem a szervezeti kultúra elemzése céljából készült, ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy egy adott intézmény munkatársai akkor teljesítenek maximálisan, ha magas a szervezet iránti elkötelezettségük. Ez viszont nem következhet be addig, míg a kollégák nincsenek tisztában az intézmény célkit- 20

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. november Preambulum (A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai) A Magyar Köztársaság Kormányának

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE BUDAPESTI MSZAKI ÉS GAZDASÁGGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE A BME Mszaki

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

Skaliczki Judit. A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment. Tartalom. Bevezetés

Skaliczki Judit. A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment. Tartalom. Bevezetés Skaliczki Judit A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment Tartalom Bevezetés 1. A menedzsment szemléletből minőségmenedzsment: a könyvtári trendek és a minőség 2.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN Konzulens: Dr. Kandikó József rektor, fiskolai tanár Matics Katalin online marketing 2009 1 I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELESTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FRANK RÓZA PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZET : FALUS IVÁN CSC

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELESTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FRANK RÓZA PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZET : FALUS IVÁN CSC EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELESTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FRANK RÓZA A TÁVTANULÁS MINT A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK ESZKÖZE PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZET : FALUS IVÁN CSC

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia A felsoktatási intézmények mint regionális tudásközpontok hálózati együttmködése az életen át tartó tanulásban Miskolci Egyetem Felnttképzési

Részletesebben

Átszervezés után a megyei könyvtárban

Átszervezés után a megyei könyvtárban A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

KA MA. Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. 1998.

KA MA. Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. 1998. TÉ KA MA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA IX. évf. 5. sz. 1998. október Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. Immáron 27. alkalommal került sor a rendezvénysorozatra,

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc Szerkesztõség

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN c. projekt megvalósításáról A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte

Részletesebben

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása A szociális partnerek, az állami intézményrendszer és az önkormányzatok szerepe az új rendszerek kialakításában

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben