!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4"

Átírás

1 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE

2 ÜRES OLDAL 2

3 3

4 !"#$%"&'() *+, -.& /"/*0, 4

5 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS L. Dürg Brigitta: A Könyvtári minségfejlesztés 21 projekt els szakasza a megyei könyvtárban: hogy a könyvtáros könyvtárából a használó könyvtára legyen Márkusné Sinkó Ildikó: Várból a Házba : Az infokommunikációs technológia fejlesztési lehetségei az olvasóközpontú könyvtárban Takács Anna: Középiskolások olvasási szokásai könyvtáros szemmel Korencsi Krisztina: A pedagógiai módszerek jelentsége a középiskolások olvasói attitdjének formálásában Vitéz Éva: Zárjuk be a könyvtárakat! Szilassi Andrea: Ábel a holtágban: A brazíliai magyarság identitásrz törekvései és a Szóval cím folyóirat.100 Kissné Anda Klára: Az MKE Komárom-Esztergom megyei szervezetének története HELYTÖRTÉNET Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva: Tatabánya lakótelepei Dr. Simonik Péter: Az egészségügyi prevenció intézményei a Magyar Általános Köszénbánya Rt. Tatabányai bányatelepén ( ) Dr. Horváth Géza: A héregi református egyházközség története templomának felépítéséig Ortutay András: Bottyán János esztergomi évei Gyüszi László: Az úrbéri viszonyok felszámolása Dorogon ADATTÁR Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (Összeállította Búzer Károlyné) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai (Összeállította Búzer Károlyné) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke. (Összeállította Schlosser Katalin) Az évkönyv szerzi, munkatársai

6 ÜRES OLDAL 6

7 Elszó helyett Már a tervezés elkészítésének idszakában figyelembe kellett venni a település kulturális intézményekkel való ellátottságát. Súlyos probléma volt akkor is az, hogy Ujvárosban [!] (V. kerület) csak 3 általános iskola és egy ipari-tanuló intézet mködött s 1962 óta is csak annyiban változott, hogy megépült a Megyei Könyvtár épülete és 1965-ben egy szélesvásznú filmszínház. Ezek az objektív feltételek találkoztak az új könyvtártervezési elképzelésekkel, melyek alapján kialakítottuk a könyvtár építési programját. A tervezés szinte legfontosabb szempontja az volt, hogy új profilú könyvtárat hozzunk létre, amelyben a szabadpolcos kölcsönzés mellett klubhelyiséget és eladótermet biztosítunk a kerület lakosságának. A klub és az eladóterem mködésével kapcsolatban csak vázlatos elképzeléseink lehettek 1962-ben, a fbb kontúrok látszottak, és lelkesedés volt bennünk, hogy a megszokottól eltér, bizonyos fokig új utak taposói lehetünk. 1 Akár elismerjük, akár nem, napjainkban az információs társadalom égisze alatt élünk, mködünk, és az elkövetkez évek munkája, fejlesztései is errl szólnak. Talán már közhelynek számít, és nem csak szakmai berkekben hogy az információs társadalom elvárásának megfelelen a könyvtárak legfontosabb feladata az információközvetítés, és a könyvtári intézményrendszer valamennyi tagjának fejlesztése az információt szolgáltató központok irányába halad. A könyvtárak azonban emellett több olyan sajátossággal is rendelkeznek, amelyet nem használnak ki eléggé. Az egyik az élethosszig tartó tanulás, amely azzal kezddik, hogy az oktatás szinte automatikusan irányítja a fiatal állampolgárokat a könyvtárba. A magyar közkönyvtárakat nagy számban használják a középiskolások és a felsfokú intézményekben tanulók. A könyvtárak lehetsége abban van, hogy a képzettségüket megszerzket ott tartsák használóik sorában. Ez nemcsak könyvtári, hanem társadalmi érdek is. Ehhez az értékteremtésnek olyan kibvített dimenzióit kell feltárni, amely a könyvtárat több funkcióban használó olvasói attitdöt szolgálja ki. Ebben a használó egyszerre van jelen tanulási, mveldési, szórakozási igényével, és ezt lehetleg egy helyen szeretné kielégíteni nem utolsósorban az idtényezt is figyelembe véve. A fiatalok azonnali beteljesülésre, azonnali élvezetre vágynak, amit az egyszer médiától és a globális szolgáltatásoktól meg is kapnak. Ebben a környezetben hajlamosak azt gondolni, hogy az információval tudást is szereznek. Az információ azonban 1 Horváth Géza: Egy év az új könyvtárban. In: A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve Tatabánya: JAMK, p

8 csak a pillanatnyi helyzetek megoldásában segít, a tudást gondolkodással befektetett energiával lehet megszerezni. A ma embere minden számára fontos információt azonnal akar birtokolni, és ehhez az igényhez alkalmazkodnia kell a jelen könyvtárának is, ha társadalmilag elismert szerepl akar lenni. Ugyanakkor soha nem volt olyan nagy szükség az egyre újabb, a kommunikációt végletekig leegyszersít információhordozók által preferált nyelv-silányítás ellenében a valóságos tudás egyéni és közösségi kialakításának támogatására, mint napjainkban. Az értékteremtés új dimenziója olyan lehetségeket is jelent, mint az információk fiatalok számára személyre szabott közvetítése, akár vizuálisan, akár elektronikusan vagy a virtuális közegben segítséget adva az internetes káoszban való eligazodáshoz úgy, hogy az információból tudás legyen. Ugyanakkor egyre hangsúlyosabb feladat a könyvtár szociális funkciójának megfelel tartalommal történ kitöltése. A könyvtár, mint a társadalmi felzárkózás intézménye küldetésénél fogva eszközeivel, módszereivel, légkörével segíti a hátrányok leküzdését, az esélyegyenlséget. Az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság fejlesztése, a szolgáltató állam kialakítása, a digitális írástudás elterjesztése, a vidék versenyképességének növelése közös fogalmi rendszert alkot az e-kormányzás, e-közigazgatás megvalósításáról szóló kormányzati döntésekben. A nemzeti digitális közm létrejötte az egyik alapfeltétele annak, hogy a szélessávú internet eljusson a közösségekhez, azonban ez nem foglal magába minden egyéni felhasználót. Ezen a helyzeten a szolgáltatók sem nagyon akarnak változtatni a számukra várhatóan csekély piaci növekedés miatt. A kérdés az, hogy azok az állampolgárok, akik valamilyen oknál fogva nem képesek otthonukból a digitális kommunikációra bár az információs társadalom céljai szerint ez elbb-utóbb nélkülözhetetlen lesz számukra is hogyan találnak a jelenleginél jobb lehetséget az elektronikus kormányzati eszközök igénybevételére, hogyan kapcsolódhatnak a világhálóhoz különösen vidéken és a kis falvakban? Egy ilyen közösségi hely azok számára is vonzó kell legyen, akik ugyan rendelkeznek internet-hozzáféréssel, de napi ügyeik intézésével egybekötve szívesen töltik idejüket kellemesen, mások társaságában. Ez a program társadalmi szempontból is támogatandó, szemben az elidegenít, magányos neten lógással. Az utóbbi években nemzetközi és hazai téren is egyre nagyobb elvárás mutatkozik a könyvtári intézményrendszerrel szemben, hogy részben a társadalmi multikulturalitás problémakörére, részben a szociális funkciók ersödésének igényére választ adjanak. Olyan választ, amelyben a város és a régió lakosságának információs és dokumentumigényének kielégítése mellett az értékteremt közösségi, kulturális és szabadids programoknak is teret ad egy könyvtár. Ebbe beleértem az önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatásokat, az e-kormányzás, e- közigazgatás országos feladataiban való könyvtári feladatvállalást is. 8

9 Tatabányán is olyan komplex intézményre, olyan hagyományos és virtuális nyilvános információs térre van szükség, amely a társadalom valamennyi szegmense számára kínál szolgáltatásokat egyazon térben, azonos koncepció mentén. Egy ilyen értékközvetít intézmény az információ és a tudás helyi átadása mellett képes olyan fontos küldetést teljesíteni, mint az identitás alakítása, a társadalom tagjai közötti kapcsolatok (hidak) építése, kihasználva a szellemi tudás- és információhalmaz szinergiahatásait úgy, hogy közben a város turisztikai vonzerejéhez is hozzájárul. Egy regionális tudástár és könyvtár olyan közösségformáló találkozási hely, információs, szolgáltató és kutatási központ, ahol a közmveldési, oktatási, kulturális és tudományos tevékenységek egymásra épülve és egymást ersítve segítik Tatabánya városának, Komárom-Esztergom megyének és a Közép- Dunántúli Régiónak társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatát. A tervezett könyvári, oktatási, kutatási és szolgáltatási funkciók kialakításával az új intézmény-együttes bizonyára Tatabánya város kulturális és közösségi központjává, szimbólumává válik. Olyan kulturális szigetté, ahol az emberek a könyvtári és a tudásközponti szolgáltatások igénybevételén túl szívesen találkoznak, tanulnak, beszélgetnek, használják a világháló rendszerét, valamint mentálisan ersít közösségi programokat szerveznek, illetve annak aktív részeseivé válnak. E funkciókon túl egy magyar közintézménynek amely történetesen egy kulturális intézmény a társadalmi és környezeti problémák iránti érzékenységét a mködésében is meg kell jeleníteni. A társadalmi felelsségvállalás dimenziója a kulturális szintéren elssorban a nemzeti és nyelvi értékek megrzését jelenti. Amint az igazgatói pályázatomban ez év márciusában is kiemeltem, a mindent elsöpr technikai fejldés hatásai miatt még soha nem volt olyan nagy szükség a magyar nyelv szépségének, értékeinek és mindenekeltt változatosságának, sokszínségének fenntartása, átörökítése érdekében végzett széleskör tevékenységre. Példaként a határon túli magyarság a magyar nyelvhasználat és iskolarendszer érdekében folytatott küzdelmét kell állítani, és velük közös programokat kell szervezni. Az él nyelvben, a mindennapi gyakorlatban elhatalmasodó szókincsredukálással, a nemkívánatos technikai és globalizációs hozadékkal, az elektronikus helyesírás és íráskép pongyolaságaival szemben kiemelt munkát kell végezni és programokat menedzselni, elssorban a fiatalok körében. Közel ötven év telt el az írás elején idézett 1962-es tatabányai könyvtártervezés óta. A kor kihívásaira a Könyvtár akkor is széles kulturális étlappal válaszolt. Ilyenek voltak a Könyvbarát Klub nagyszabású eladásai és tartalmas vitái a kor meghatározó íróinak költinek részvételével, a Zenekedvelk Klubjának programját színesít Árpád Gimnázium kamarakórusának fellépései, az IBUSZ-TIT Baráti Körében az ország- és világjárók filmvetítései, vagy a Nk Akadémiájának találkozói, nem feledve a Szinnyei Kört, a Delta Klubot, vagy a Fiatal Olva- 9

10 sók Klubját. Nagy hangsúlyt kaptak a gyermekfoglalkozások is, mint a mesehsök karneválja, a mese-délelttök, vagy a rendszeres filmvetítések. Mindenki számára talán azok számára is, akik akkor még nem éltek látható, érezhet, tapasztalható a végbement gigantikus technikai fejldés, és az ennek következtében kialakult életmódváltozás, amelyre a jelen könyvtárának is reagálni kell az olvasókat és a potenciális használókat megszólító változatos, a megszokott kereteken túllép tevékenységgel. A világ globalizálódása, a fogyasztás, mint (sokak számára) legfbb tevékenység, a görcsös törekvés a megvalósíthatatlan vágyak beteljesítésére, ugyanakkor vagy ebbl is következen az elszegényedés növekedése olyan társadalmi helyzetet teremt, amelyben az élet ma már az olvasók kiszolgálása mellett a szkebb és tágabb környezetünk fizikai és szellemi értékeinek megrzését, a fenntarthatóságot is kötelez tevékenységnek írja el számunkra, a könyvtárak számára is. A fenntartható fejldés érdekében az információs mveltség, tudás, tanulás gyarapítását kell támogatni. Ebben a folyamatban a könyvtáraknak kulcsszerepük lehet, ha a kornak megfelel eszközökkel és programokkal hozzájárulnak egy kulturális konjunktúra megteremtéséhez. Ehhez hozzátartozik a kultúrájára igényes állampolgár képének kialakítása, aki nem feleslegesen vásárol, hanem mveldik, tájékozódik, olvas. Elégedj meg a javaiddal, de a tudásoddal ne! Egy szép misszió, amely alternatívája az egyszer médiának. A fbb kontúrok tehát látszanak, és lelkesedés is van bennünk, hogy a megszokottól eltér, bizonyos fokig új utak taposói lehetünk, mint egykoron. Tatabánya, szeptember Dr. Voit Pál 10

11 ! "#$!$%&!'" L. DÜRG BRIGITTA A Könyvtári minségfejlesztés 21 projekt els szakasza a megyei könyvtárban: hogy a könyvtáros könyvtárából a használó könyvtára legyen Tulajdonképpen már a tanulmány címe is jelzi, miért tartotta elengedhetetlennek könyvtárunk a minségbiztosítás bevezetését, mint a továbbfejldés biztosítékát. De mit is jelent a Könyvtári minségfejlesztés 21? Az évi CXL. törvény életbelépésével a könyvtári területen olyan jogi, fejlesztési változtatás történt, melyet sokan neveznek a könyvtári terület rendszerváltásának. (Ekkor kezddött el az ODR kialakítása, ekkor vette kezdetét a nyilvános könyvtárak feltételrendszerének kialakítása, a Könyvtári Intézet létrehozása stb. Természetesen ezek nem elzmény nélküli újdonságok voltak.) Könyvtári berkekben méltán emlegetik a évet a második rendszerváltásként, hiszen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egy sor megoldandó feladatot indukált a könyvtári szakma számára annak érdekében, hogy a hazai könyvtárak szolgáltatási színvonala kompatibilis legyen a többi tagállaméval. Azaz, a könyvtári szolgáltatások minségét tovább kell közelíteni az EU-s normatívákhoz annak érdekében, hogy a könyvtárhasználó minden könyvtárban garantáltan azonos szint szolgáltatással találkozzon. Ezen célok csak akkor valósíthatóak meg, ha országosan egységes irányelvek szerint, könyvtártól és könyvtárostól függetlenül azonos minségi szinten teszünk érte. Ezt biztosítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Osztálya által indított Könyvtári minségfejlesztés 21 program. Hozzáteszem: a könyvtári törvény 100. (3) bekezdés m) pontja kimondja: Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a különböz típusú könyvtárak szakmai követelményeit és normatíváit. Ez csak akkor teljesíthet, ha az ország könyvtáraiban kialakítandó minségi szolgáltatások egységes elvek alapján megvalósulnak. A Könyvtári minségfejlesztés 21 projekt célja szorosan kapcsolódva a könyvtári terület ötéves stratégiai tervéhez, hogy rendszerbe foglalja a könyvtárak eddigi minségmenedzsment tevékenységét, tudatosan építve a megszerzett 11

12 minségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására. Programunk elsegíti a rendelkezésre álló anyagi források hatékony felhasználását, a pályázati keretek racionális, egymásra épít kihasználását, támogatja a könyvtárak minségelv értékelését, szakfelügyeletét, lehetvé teszi, hogy késbbiekben a könyvtár, mint intézmény helyet kapjon a hazai minsítési rendszerben. 1 E program els szakaszát teljesítettük 2009-ben. A minségfejlesztés négy szakasza a következ: 1. partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása A vezetség elkötelezettsége. Minségi munkacsoport létrehozása az intézmény vezetibl és jelents szakmai tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkez munkatársakból. A minségi munkacsoport megfogalmazza a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövképét. A minségfejlesztéshez szükséges források (személyi, tárgyi, anyagi) számbavétele, biztosítása. Küls szakért kiválasztása és meghívása. Környezeti elemzések, helyzetértékelés, stratégia Küls környezet elemzése PGTT analízis segítségével. SWOT analízis készítése a könyvtár egészére és a fontos részterületekre. A könyvtár statisztikai adatainak elemzése. Stratégiai terv elkészítése egyrészt a könyvtár egészére, másrészt a fontos részterületekre. A szervezeti kultúra fejlesztése A szervezeti kultúra értékelése. Küls és bels kommunikáció fejlesztése. A szervezeti kultúra fejlesztésének megtervezése. Széleskör munkatársi részvétel minségügyi képzésben, továbbképzésben, tréningen. 2. a partnerközpontúság kialakítása A küls és bels partnerek azonosítása, súlyozása. A partnerek elvárásainak és elégedettségének (elégedetlenségének) mérése. Elemzés, értékelés készítése. Prioritások meghatározása. A változtatás (beavatkozás) stratégiájának elkészítése, végrehajtása, dokumentálása

13 3. a könyvtári szolgáltatási folyamatok azonosítása és javítása Munkacsoportok alakítása. A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása. Folyamatábrák készítése, folyamatgazdák kijelölése. Ellenrzpontok beiktatása. Mérések, elemzések, értékelések. A felmerül problémák súlyozása. Problémamegoldó stratégiák kidolgozása, alkalmazása. A szükséges beavatkozások végrehajtása. Az egységes fogalomtár és dokumentációs rendszer kialakítása. 4. kiterjesztés A könyvtárak önértékelési rendszerének megalkotása. A minségfejleszt modell kidolgozása során szerzett tapasztalatok öszszegyjtése, rendszerezése, közzététele. Eladások, tapasztalatcserék, tréningek tartása. A könyvtárak minségelv értékelésének, valamint a könyvtári minségi díj szempontrendszerének kidolgozása. A Nemzeti Kulturális Alap 2008-ban kiírt és elnyert pályázatával csatlakoztunk a programhoz, s még ez év szén a pályázat felelse továbbképzést szervezett az intézmény kollektívája számára annak érdekében, hogy mindenki pontos képet kapjon a feladat jelentségérl, fontosságáról. Errl a két eladó, Sohajdáné Bajnok Katalin és Nagy Nikolett gondoskodott, akik lendületes, nagy hatást kiváltó eladásaikban osztották meg a minségmenedzsment terén szerzett tapasztalataikat a hallgatósággal. Küls konzulensnek Zalainé dr. Kovács Évát kértük fel, aki az ország több pontján tart eladásokat, oktat, s több könyve is megjelent a témában. Tehát volt s lesz a jövben is az a küls szem, mely meglát, felismer kívülállóként olyan dolgokat, jelenségeket, melyet mi, a kollektíva nem utolsósorban a megszokás miatt nem vagyunk képesek látni, érzékelni. Jól mköd mechanizmusa alakult ki az idk során a vele való munkának, ami bíztató a jövre nézve is. A els találkozás alkalmával Éva a teljes kollektívának tartott tréningjében hangsúlyozta a minségmenedzsment szerepének fontosságát, majd ezt követen megalakítottuk a könyvtár minségfejlesztését irányító munkacsoportot, a Minségirányítási Tanácsot (MIT). A következkben szeretném bemutatni a teljesség igénye nélkül, hogy melyek azok a lépések, melyeket idáig megvalósítottunk. Nekünk, a könyvtár munkatársainak ez egyfajta számadás is, jelzi, hol tartunk, s hová szeretnénk eljutni. Nem szándékom a szakirodalmat jól ismer könyvtáros szakma számára ismert elméleti kérdéseket kifejteni, inkább a megvalósítás egyes lépéseit, egyfajta módszertanát teszem publikussá. 13

14 A Minségirányítási Tanács megalakítása A minségmenedzsment könyvtári meghonosításának els lépése a Minségirányítási Tanács megalakítása volt. A pályázati felels megkereste a feladattal azokat a kollégákat, akikben kell hivatástudatot, agilitást érzett a munka elvégzéséhez. A hat fs tanács minden tagja szívesen vállalta a felkérést, és önkéntes alapon vállalta az új kihívást jelent feladat végrehajását. A tagok els feladata az volt, hogy minél szélesebb körben vonják be az egyes témák megoldásában, kidolgozásában a kollektíva tagjait. Ez utóbbinak azért kell nagy jelentséget tulajdonítani, mert egy adott intézmény munkatársai akkor teljesítenek maximálisan, ha magas a szervezet iránti elkötelezettségük. És hogy ez mikor következik be? Akkor, ha a kollégák tisztában vannak az intézmény célkitzéseivel, s ezzel szimultán tisztában vannak a szervezetben betöltött szerepükkel. Amennyiben ez bekövetkezik, életszervé válik a hn áhított csapatmunka, a Négy testr cím filmbl jó ismert mindenki egyért, egy mindenkiért elvén való mködés. A tanács tagjai az alábbiak voltak. - Herczigné Mlakár Erzsébet igazgatóhelyettes, a MIT vezetje: A József Attila Megyei Könyvtár jövképe. - Búzer Károlyné tájékoztató könyvtáros, a bibliográfiai és tájékoztató csoport vezetje: PGTT analízis (azaz a József Attila Megyei Könyvtár Politika Gazdaság Technológia Jog elemzése). - L. Dürg Brigitta gyermekkönyvtáros: Bels kommunikációs csatornák a József Attila Megyei Könyvtárban; A bels kommunikációs csatornák vizsgálata (kvantitatív elemzés). - Nagy Éva feldolgozó könyvtáros: A küls kommunikációs csatornák a József Attila Megyei Könyvtárban. - Sámuelné Ábrahám Mónika tájékoztató könyvtáros: a József Attila Megyei Könyvtár SWOT-analízise; Olvasói elégedettség vizsgálat. - Kantó Erika nyilvántartó könyvtáros, a csoport vezetje (a pályázat felelse): A József Attila Megyei Könyvtár küldetésnyilatkozata. Az elkészült anyagok, melyek a megújult honlapunkon olvashatóak hangsúlyozom a teljes kollektíva munkáját tükrözik. Ezeket nem részletezem a továbbiakban, azokat viszont, melyek alapveten a Minségügyi kézikönyv egy-egy megvalósult szeletét képezik természetesen a teljesség igénye nélkül, kiemelném. Ezek tanulságai, eredményei a késbbiek folyamán összehasonlításul szolgálhatnak majd elssorban számunkra. Létrehoztunk egy levelezlistát a MIT tagjai számára. Az egyes team munkák befejeztével a feladat felelse továbbította a többiek számára az anyagot, melyet minden egyes tag véleményezetett, majd megbeszélésen került megvitatásra. Amennyiben konszenzusra jutottunk a tárgyalt témát illeten, a módosító javaslatok figyelembevételével továbbítottuk küls konzulensünknek, aki a legközelebbi 14

15 megbeszélés idpontjára véleményezte, javaslataival segítette tökéletesíteni az elkészült anyagokat. A megbeszélésekrl, egyeztetésekrl minden esetben feljegyzés készült, megjelölve tanácskozás idejét, témáját, a módosítási javaslatokat. Ezután a dokumentum végén már nemcsak a feladat felelse és a közremköd kollégák neve szerepelt, hanem rögzítve lett az a tény is, miszerint a küls konzulenssel megvitattuk. Ezt követen az egyes dokumentációk felkerültek a teljes kollektíva számára elérhet bels hálózatra. A MIT tagjai összegzést célzó, prezentációval egybekötött eladáson adtak számot elvégzett munkájukról. Ahogy teljesültek a fent említett feladatok, úgy kaptuk az újabb ajánlásokat konzulensünktl a továbbhaladás irányát tekintve. Így készült el például a könyvtár stratégiai céljait tartalmazó dokumentáció, illetve több olyan tanulmány, mely a kecskeméti Katona József Könyvtárban zajló Minségbiztosítás a könyvtárban címmel meghirdetett akkreditált tanfolyam modulzáró dolgozataiként született. A Minségügyi kézikönyv fontos része a kommunikáció rögzítése 1. Bels kommunikációs csatornák Intézményen belüli értekezletek Vezeti értekezlet Résztvevk: igazgató, osztályvezetk Gyakoriság: hetente Felelse: az igazgató Kibvített vezeti értekezlet Résztvevk: osztályvezetk és csoportvezetk Gyakoriság: havonta Felelse: az igazgató Munkaértekezlet Résztvevk: a könyvtár összes munkatársa Gyakoriság: évente két alkalom Felelse: az igazgató Osztályértekezletek Résztvevk: az egyes osztályok tagjai Gyakoriság: évente két alkalom Felelsei: az osztályvezetk Csoportértekezletek Résztvevk: az egyes csoportok tagjai 15

16 Gyakoriság: csoportonként változó Felelsei: a csoportvezetk Egyéb Személyes beszélgetés (vezet és alkalmazott között) Gyakoriság: alkalomszer Telefon Szükség szerint Írásos kommunikáció Munkaterv Gyakoriság: évente egy alkalom Felelsei: a csoportvezetk Beszámolók - az olvasószolgálati osztály részérl - fenntartónak: gyakoriság: évente egy alkalom felelse: az igazgató - igazgatónak: gyakoriság: évente két alkalom felelsei: a csoportvezetk - osztályvezetknek: gyakoriság: évente négy alkalom felelsei: a csoportvezetk - a gazdasági osztály részérl - fenntartónak: gyakoriság: évente 2 alkalom felelse: a gazdasági osztályvezet - igazgatónak: évente 2 alkalom felelse: a gazdasági osztályvezet Munkaköri leírások Gyakoriság: munkába álláskor, átszervezés, illetve új beosztás esetén Felelsei: a csoportvezetk Hirdettábla Meghívók, plakátok 16

17 Levelezlista ( , Textlib integrált könyvtári rendszerben történ levelezés, üzenetküldés) Téka Téma : könyvtárosok híradója (megjelenés: évente 6 alkalom) Új Forrás : irodalmi, mvészeti, társadalomtudományi folyóirat (megjelenés: évente 10 alkalom) Évkönyv (megjelenés: kétévente) Most, hogy teljes képet kaptunk a bels kommunikációs csatornák sokaságáról, lássuk, milyen hatékonysággal bírnak. A bels kommunikáció vizsgálata Intézményünkben els alkalommal kerül sor a bels kommunikáció milyenségének, hatékonyságának vizsgálatára. Annak érdekben, hogy objektív képet kapjunk a felméréssel kapcsolatos teendk elvégzésére, a megalakult munkacsoport kvantitatív adatgyjtésbe kezdett. Ez a mód lehetséget teremtett arra, hogy általános helyzetképet kapjunk a témával kapcsolatban, illetve betekintést engedjen az intézmény szervezeti kultúrájába. A kilenc pontból álló kérdíves felmérés a könyvtár minden dolgozójára kiterjedt, melyet az alábbi levél kíséretében juttattunk el elektronikus csatornán keresztül az érintettek számára: Kedves Kolleginák és Kollégák! A Könyvtári Minségfejlesztés 21 program munkacsoportja (Minségirányítási Tanács) vizsgálja az intézményen belüli kommunikációs rendszert. Célunk, hogy objektív képet kapjunk a bels kommunikációs viszonyokról. Ezért arra kérünk Benneteket, hogy a mellékelt kérdívet (név nélkül) töltsétek ki és dobjátok be a folyosón található hirdettábla alatt elhelyezett dobozba. Határid: április 3. Egy kis használati útmutató: a mellékelt kérdívet töltsétek le a kifejts kérdések válaszait gépeljétek be (hogy kézírás alapján se lehessen azonosítani a válaszadót) nyomtassátok ki, majd a kinyomtatott kérdíven a fennmaradó kérdésekre adott válaszaitokat értelemszeren tollal jelöljétek Amennyiben kérdések merülnének fel, forduljatok bizalommal a MIT tagokhoz! A kérdív értékelése után tájékoztatjuk a kollektívát az eredményekrl! Segítségeteket, szinte válaszaitokat elre köszönjük! MIT tagok Mieltt a felmérés eredményeinek analizálására részletesen kitérünk, vegyük szemügyre az intézmény szervezeti felépítését. A következ organogram a József 17

18 Attila Megyei Könyvtár 1998-ban jóváhagyott szervezeti és mködési szabályzatának második fejezetében foglaltak szerint készült, mely részletezi az intézmény struktúráját, illetve a szervezeti egységek feladatait. IGAZGATÓ IGAZGATÓ- SÁGI ÜGYINTÉZÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK RÉSZLEGE IGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁGI EGYSÉG OLVSÓSZOLGÁ LATI OSZTÁLY KÖTÉSZETI MHELY TÁJÉKOZTA- TÓ ÉS BIBLIOG- RÁFIAI CSOPORT NYILVÁN- TARTÓ CSOPORT FELDOLGOZÓ CSOPORT Ez alapján megállapítható, hogy a szervezet struktúrája funkcionális képet mutat, melynek jellemzje, hogy azok a munkatársak kerülnek egy csoportba, akiknek a képzettsége és tevékenysége megegyezik. Az intézmény élén az igazgató áll, t követi az igazgatóhelyettes. A következ szinten mellérendelt viszonyban az egyes csoportok helyezkednek el. Fontos megjegyezni, hogy a funkcionális szervezet a mai kor könyvtára számára idejétmúlt. A szakirodalom által javasolt szervezet a mátrix, vagy más néven az információ alapú tanuló szervezet 2, mely szervezet-típus lehetséget teremt a hagyományos rutinmveletek és az aktuális, kreativitást igényl projektfeladatok elvégzéséhez. (A változtatás szükségességét a vezetség már korábban felismerte, így gyakorlatilag a kérdíves felméréssel párhuzamosan folyt a szervezeti átalakítás.) A jamklistán (bels levelezrendszer) nem szerepl dolgozók számára saját e- mail címükre postáztuk a levelet, egy esetben pedig egy általunk kinyomtatott kérdíven születtek meg válaszok a kollegina saját kérésére. (A levelezlistán nem szerepl dolgozók száma hét f. Ebbl hat nem könyvtáros munkakört tölt 2 Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések. Bp p

19 be, egy viszont tájékoztató könyvtáros!) Ezt a hiányosságot részben sikerült idközben kiküszöbölni. A következ táblázatban jól látható a legszívesebben használt kommunikációs lehetségek rangsora. 1. sz. táblázat Rangsor Kommunikációs lehetségek Válaszok %-os aránya személyes beszélgetés hirdettábla értekezlet informális csatorna honlap egyéb telefon 12.5 (Nem válaszolt: 14.2%) A táblázat eredményeit tanulmányozva megállapítható, hogy a bels levelezrendszer használata a legkedveltebb kommunikációs eszköz a kollégák körében. Nem meglep, hiszen egyre nagyobb szerepet tölt be a vertikális és horizontális kommunikációban. Ez a kiugróan magas eredmény azt is sejtetni engedi, hogy a munkatársak mindennapi szokásrendszerébe beépült a bels levelezrendszer használata a friss, mindenkit érint információk megszerzésére. A rangsor második helyén a személyes beszélgetés áll. Ebbl látható, hogy a kollégák számára fontos a személyes kontaktus, beszélgetés. Az interperszonális kapcsolat jelenléte, jelentsége nem elhanyagolható tény, mert ahogy azt a késbbiekben is látni fogjuk még markánsabban jelenik meg a válaszokban. A hirdettábla használata a harmadik helyen szerepel a rangsorban. Ezen az igazgatói utasítások, tudnivalók, felhívások, meghívók, egyebek mellett a heti ügyeleti beosztás kerül kifüggesztésre. A középmeznyhöz tartozik még az értekezlet, illetve az informális csatorna. A honlapról való tájékozódás, a telefon használata, illetve az egyéb kategória csak elvétve jelenik meg a válaszokban, így a rangsor végén szerepelnek. A 2. számú táblázat a kollégák által rendszeresen használt kommunikációs lehetségek rangsorát tárja elénk. 2. sz. táblázat Rangsor Kommunikációs lehetségek Válaszok %-os aránya 1. személyes beszélgetés hirdettábla értekezlet informális csatorna

20 Rangsor Kommunikációs lehetségek Válaszok %-os aránya 6. telefon honlap egyéb 8.6 (Nem válaszolt: 17.8%) A rangsor szinte azonos képet mutat az elzvel! Azonban ebben az esetben a személyes beszélgetés vette át a vezet szerepet az lel szemben. A korábbiakban tett utalásom a kollégák preferálásával kapcsolatban máris tetten érthet. Az informáltság szintje Az információáramlással kapcsolatos kijelentéseket 1 5-ig kellett osztályozniuk a válaszadóknak. A következ táblázatból jól látható, hogy az osztályzatokból milyen átlagok születtek. 3. sz. táblázat Kijelentések Átlag Mindenrl értesülök, ami könyvtárral kapcsolatos. 2.8 Mindenrl értesülök, ami munkámmal kapcsolatos. 3.7 Idben hozzájutok minden információhoz, ami a könyvtárral kapcsolatos. 2.9 Idben hozzájutok minden információhoz, ami a munkámmal kapcsolatos. 3.7 Túl sok információt kapok. 1.9 Mindig elérem azt a személyt, akit szeretnék. 3.3 A következ osztályzatot adom a könyvtáron belüli információcserére. 3.0 A kollektíva jónak értékelte a saját munkájával kapcsolatos informáltságot éppúgy, mint azt, hogy a munkával kapcsolatos tudnivalók idejében jutnak el hozzá. Ezzel szemben kevésbé tartja jónak, azaz közepes osztályzatot kapott a megfelel személy elérhetsége, az intézménnyel kapcsolatos informáltság szintje, illetve így értékelték összességében a könyvtáron belül. A könyvtárral kapcsolatos információk az eredményt tekintve már kevésbé jutnak el az egyes személyekhez. Az, hogy a vev mennyire tartja fontosnak, hogy tisztában legyen a könyvtárral kapcsolatos információkkal, a kérdív 9. pontjában tettük fel: Érdekel-e minden, a könyvtárat érint információ? Igen: 91% Nem: 9% Jelen felmérés nem a szervezeti kultúra elemzése céljából készült, ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy egy adott intézmény munkatársai akkor teljesítenek maximálisan, ha magas a szervezet iránti elkötelezettségük. Ez viszont nem következhet be addig, míg a kollégák nincsenek tisztában az intézmény célkit- 20

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Országos Könyvtári Konferencia (2012. november 22-23.) Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély Budapest, Országos Széchényi Könyvtár TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Az Országos Könyvtári

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 00. Népegészségügyi Kar, 00. Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 37. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 37. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 009. Népegészségügyi Kar, 009. Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre 1. A magyar felsoktatás reformfolyamatainak a tapasztalatairól 2. Van-e a magyar felsoktatás reformfolyamatának jövképe? 3.Hiányzik

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány /ISO 10015:1999 (E) Quality Management - Guidelines for training/ Pappné Buzás Erika Az ISO 10015 fordítását végezte: Barabás Eszter

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014

A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014 A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014 A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása A dolgozók életkora szerinti megoszlás: életkor fő százalék 26 1 8,3 29 1 8,3 35 1 8,3 40 1

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben