IRODALOM MŰVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRODALOM MŰVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY"

Átírás

1 IRODALOM MŰVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPÍRÁS ÍRÁSOK A KÉPRŐL 1997 Február április

2 ltd IRODALMI, MiUVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítási év: 1934 LXI. évfolyam Fő- és feledős szerkeszt ő: Biri Imre Szerkeszt ő: Toldi Éva A szerkeszt őbizottság tagjai: Bordás Gyбző Gerold Lászlб (kritikai rovat) Mirszпki szerkeszt ő: Maurits Ferenc TARTALOM Bela Duranci: Nagybánya és mi 113 Silling István: Ecset nélkül 124 Nérneth Ferenc: Akit két múzsa csókolt homlokon..." 135 Kalapis Zoltán: Árpád az ország határán 140 Hoffmann Hedvig: Kálmán Péter festészete 143 Petrik Pál: Életrajzom 153 Olga Kovačev Ninkov: Petrik Pál Zentán 156 Tari István: Hova? 162 Pap József: Találkozás, Haiku 164 Pap József: Sáfrány kis óriása 166 Bordás Győző : Hangya önarcai 169 Szajkó István levele 176 Bányai János: Maurits F. G. Samsa szobájában 178 Weöres Sándor: Rögtönzések a topolyai művésztelepen 185 Kalmár Ferenc: Vallomások 189

3 гтііг LXI. évfolyam, 2-4. szám február április NAGYBANYA ES MI Szabadka, Képz б'míivészeti Találkozó, 1996 július augusztusa BÉLA DURÁNCI Az egykori Reichle-palotában, amely ma építészeti m űemléknek számít, július 19-én művészeti kiállítás nyílt. 1 Reichle J. Ferenc építész ( ) tágas épületének emeletén azoknak a honi m űvészeknek az alkotásait mutatták be, akik annak idején részt vettek a m űvésztelepen a festői szépségű Nagybányán (ma a romániai Baja Mare, amelyet mára 14. századi okiratok bányásztelepülésként említenek Rivulus Dominerum néven). Festőteleppé május 6-án válik, amikor Hollбsy Simon ( ) vezetésével m űvészek csoportja érkezik ide. A m űvésztelep s kés őbb a fest ő- iskola hamarosan művészettörténeti fogalommá válik, s a nagybányai" jelz бt gyorsan megismerik a művészetkedvel бk nálunk is. Hollбsy Simon festőművész 1886-ben Münchenben magánrajziskolát nyjtott, ahová szívesen mentek a világ különböz ő részeib ől érkező fiatal művészek. Azokban az években a felnövekv ő nemzedékek ellenszenve a megcsontosodott akadémiai oktatással szemben mind népszer űbbé teszi a szabadelvű iskolákat. A bécsj akadémia elveszítette egykori els őbbségét. A budapesti oktatás a végsőkig konzervatív volt. Az ennél többre vágyó fiatalok mind gyakrabban Münchenbe mentek. Ott, a még mindig j б hírű Akadémja mellett Hollбsynál, illetve Antón Ažbénál ( ) tanulhattak, aki 1891-ben nyitotta meg az iskoláját. A festészeti tanulmányokat végz ő, vidékeinkről való fiatalok Münchenben három nyelven tudtak kommunikálni. Ez rendkívül értékes szül őfđldj hozományuk volt. Hollбsynál, az Akadémján, vagy a szlovén Ažbe iskolájában egykorúakra találtak, és nem voltak nyelvi nehézségeik vagy nemzeti el őítéleteik. Ott találkoztak azokkal a szlovénokkal, akik századunk els ő éveiben Škofja Lokán létrehozták a szlovén impresszjonisták els ő művésztelepét.

4 1 14 [-I Í 1) Azokkal a szerbiai fiatalokkal barátkoztak, akik majd 1905-ben Si ćevбban megszervezik az elsó m űvésztelepet a mai Jugoszlávia területén. És természetesen, néhányan közülük els ő ízben hallottak itta nagybányai m űvészteleprбl. A századfordulón a m űvésztelepek már kedvelt találkozóhelyei nemcsak a művészeknek, hanem azoknak az ambiciózus fiataloknak is, akik elégedetlenek voltak az akadémiai festészet megkötittségeivel és a hivatalos" m űvészet sablonjaival. Többnyire hasonlóan gondolkodók sajátságos munkaközösségei voltak ezek, s az alkotói kerdeményezcsek termékeny forrásait jelentették. A naturalista-impresszionista törekvések, az egryes alkotók posztimpresszionista sajátosságai, söt a szecesszi б poétikájának gryikerei is a m űvésztelepeken kereshet ők. Ismert az 1888-ban megalakult dachaui m űhely (Neue Dachau), amely után hamarosan létrejött a Bréma melletti Worpswede faluban az a művésztelep, amely arról maradt emlékezetes, hogy átmenetet képezett a barbizoni realizmus és a Jugendstil között. Többek között ehhez a kolóniához tartozott a fest ő, iparm űvész és költő Vogler, valamint a szimbolista költő Rainer Marja Rilke. Minden művésztelepi résztvev ő feljsmerhetб és közös tulajdonsága (annak ellenére, hogy mjndegryiküknek egyedülálló sajátságos poétikája volt) a természet iránt] rajongás. A dolgok rendje" után vágyakoztak a háborítatlan természetben, lelkesedve fedezték fel a szül бföld tójajnak jelent őségét, s helyi motívumokban kerestek ihletést. A nagyvárosok helyett inkábba kisvárosokat és falvakat keresték fel, a barbizonihoz hasonló élet nyugodt ritmusát. Ennek talán legkifejezőbb példája Paul Gauguiné ( ), aki megtagadva a századvég m űvészetének modorát, 1891-ben elment Tahitire, hogy a természetben, a bennszülöttek között teremtse meg a modern festészet alapjait. Az alkotói elszigeteltséggel" vádolt kortársaihoz hasonlóan Hollóst' Simont is elbűvölte a természet. En magam meg lehetnék elégedve akkor, ha viszszavonulhatnék a világ akármelyjk szegletibe; a legegyszer űbb életmód nekem több nyugalmat adna minden csjllog б külsбségnél..." írja 1894-ben egy levelében. 2 Amikor felkérték, hogy készítse el egy szépm űvészeti akadémia koncepcióját, benyújtott tanulmányában Holl бsy a természettel való közvetlen kapcsolat fontosságát hangsúlyozza. Javaslatait nem fogadták el, de ezek már sejtetika nagybánya] álom megvalósulását, ahol majd nyaranta együtt lesz tanítványajval, akiket afelc irányít, hogy keressék azt, amiben a természet, az Istenség megnyilvánul". 3 A művészek és a tanítványok vegyes gyülekezete kétségtelenül el volt ragadtatva a hegyek övezte középkori városkától. Rengeteg motívumot, kimeríthetetlen tiszta természeti látványokat találtak itt egy igazi plein air m ű- vésztelephez szükséges jhletést! Az árnyékos park, a gyümölcsösök, a látványos régi épületek, a fest ői utcák, a többnemzetiség ű folklór, a kíváncsi és vendég-

5 NAGYBÁNYA ĆS MI 115 szeretб helybeliek, valamint az érdekeltseggel támogató polgári réteg biztosították az alkotómunka el őfeltételeit. A városka és a m űvésztelep ilyen szimbiбzisa más-más szemszбgbбl ugyan, de az ígéret foldjét" kínálta fel. Az ambiciózus városatyák s az uralkodó réteg a város gazdasági felvirágzásában reménykedett azáltal, hogy az itt tevékenyked ő m űvészek révén messze földön ismertté válik. A város és a környék lakosai szolgáltatásaikkal szerény jövedelmüket növelték. A fest ők viszont a számtalan vonzó motívum mellett lényegesen olcsóbban éltek, könnyebben eladhatták a képeiket, s élvezték a helybeli uraságok vendéglátását. Nagrybánya ezáltal váratlanul m űvészeti fogalommá vált a hagyományokkal szembeszálló szervezett m űvészcsoportot jelentette. A naturalizmustól és a plein airizmustól kezdve a természet és saját maguk impresszionista tanulmányozásáig a kol бnia tagjai sajátságos poétikát alakítottak ki. A m űvészetnek ez a fajtája, amely úgyszólván téma nélküli ('estésztit, már önmagában véve egryféle ellenállása történelmi es irodalmi ízlés ű addigi festészettel szemben. Abban az id бben a nagybányai fest ők jellegzetes stílusa, a plein air forradalmat jelentett" (V. Ćetkovié) 4. Megalakulásával e m űvésztelep a modern szellemével határkövet jelent a magyar m űvészeti életben, amelyben a fennkölt, hivatalos tradicionalizmus uralkodott. Budapesten kívül a többi városban, kisvárosban a vidéki szellem még agresszívabban igyekszik elfojtani minden alkotói újítást. Nagybánya meglepб példájának megvalósítása két helybeli fest ő, Réti István ( ) és Thorma János ( ) érdeme, akik mindketten Holl бsy müncheni körének hívei voltak. A gryбnyörű városka megnyitotta kapuit a fest бk clбtt, s a polgárok el voltak ragadtatva a m űvésztelept бl, ez azonban magával hozta a helybeli társadalmi légkör" megváltoztatását is. A főleg fiatal festdk attrakciót is jelentettek, akik lényegesen hatottak a nemzedékek közötti viszonyokra. A szül ők szemében a művészek istenáldásnak t űntek a turizmus fejl ődése tekintetében, csak nehogry utánozzák őket a gryerekekl A festdk jelenléte ezáltal megbolygatta a dolgok rendjét" a kisvárosban. Kihívást jelentettek a konvenciókkal szemben, természetes tehát, hogy bekövetkezett a vidéki szellem reagálása. A m űvésztelep fokozatosan mind nagyobb nyomásnak volt kitéve, ami meghatározta fejl бdésének menetét, kés бbbi sorsát is. Hollóst' plebejusi demokratizmusa és a müncheni bohém szabadelv űség, amely kezdetben szimpatikus" volta helybelieknek, hamarosan mind több bírálatot kap, ami a támogatást is befolyásolja. A nagybányai m űvésztelep így két éllentétes szakasza osztható, két különböz ő jellegzetességet lehet meghatározni:.

6 előbb az eu гбpai modern m űvészetbe vezet ő lázadó csoport tevékenységét övező lelkesedés cs dicsfény, utóbb a mérsékelt modernizmus" polgári áramlatát kifejez ő festő iskola tevékenysége, amelyben kialakulta felismerhet ő és hivatalossá tett nagybányai impresszionizmus, az addigi akadémiai festészet mind népszer űbb helyettesítője, felváltója. Ez az általánosságban vett két jellegzetesség két évtizedig fog kisugározni, kitörölhetetlen nyomot hagyva mind a budapesti, mind pedig az akkori magyar állam többi városának képz őművészeti eseményeire. Így a mai vajdasági m ű - vészeti térségben is kezdett ől fogva érezhet ő Nagybánya hatása. Már az elsó nagybányai találkozón Holl бsy tanítványaként jelen van a zombori Mált' József ( ). És már 1899 tavaszán Nagybecskereken (Zrenjanin) felvetik egy, a nagybányaihoz hasonló kolónia létrehozásának gondolatát. 5 Biztosan tudjuk azt is, hogy Streitmann Antal ( ) századunk elsó éveiben eljárt Nagybányára, s бt, tanítványait is elvitte oda. Fest őtársaival, Vágó Pállal, Németh Lajossal és Edvi Illés Aladárral együtt próbálkozott egy becskeréki m űvésztelep megalapításával is. Nagybányáról a mi városainkban is olvashatnak az újságokban, beszéd tárgyát képezi a társaságokbaъ Jelen van az itteni festfn бvendékek tudatában, különösen azokéban, akik BúrJápesten vagy Münchenben tanulnak. Természetes a kívánságuk, hogy elmenjenek oda! A távolság akkor nem jelentett akadályt, ugyanis, habár Nagybánya messze van, vonattal ugyanannyiba került az út, mint bármely más m űvészeti központba. Az akkori el őírások szerint 226 kilométer felett mindenhová egyforma árú jegyet kellett váltani, azaz ugyanannyit kellett fizetni Nagybányáig is, mint Budapestig. Századunk els ő évtizedében Budapesten egymást követtéka már ismert külföldi kortárs m űvészek (Gauguin, Van Gogh, Rodin és mások) modern kiállításai, viszont Nagybányának mégis egyedülálló alkotói közösségi légköre van. Egyesek itt szereznek értesüléseket az európai szellemi történésekr ől, itt szabadulnak fel az akadémiai oktatás sablonjaitól; az új után vágyakoz б művészek Nagybányán elsó kézbбl" kaphatnak információkat. A másik csoportot az amat őrök alkotják, továbbá a festбi ambíciójú rajztanárok, valamint azoka fest бk, akik el szeretnék sajátítania "nagybányai impresszionizmus" modorát. Az elбbbieket valóban az a sajátságos légkör" vonzza, amely addig tart, amíg Ott van Hollбsy és nemzetközi iskolájának társasága. Hollóst' azonban már az ötödik évben távol marad. Ekkor jönnek azoka visszatér ől fiatal művészek, akik Párizsban tanultak Henri Matisse-nál ( ), sót a fauvistákkal közösen állítottak ki, s barátokat szereztek köztük. Ezek, mint például Czбbel Béla ( ), aki 1906 nyarán a m űvésztelepen bemutatta az új képeit, toborozták az avantgárd híveit, tájékoztatták a többieket a

7 NAGYI3ÁNYA ÉS MI 1 1 ' Párizsban való megélhetés és alkotás lehet бségeirбl; ajánlásokat adhattak a kiváló magániskolákhoz (például Matisse-hoz), s részletesen mesélhettek a kiállításokról és m űvészeti irányzatokról. S mindezt az egryedüláll б társalgás, barátkozás hangulatában, az elb űvölő természetben. Ez és az ilyen Nagybánya lehetett az alkotói kezdeményezések forrása. A másik csoport tagjai, a tehetségesek", akiknek gyakran nem volt alaposabb fest бi képzettségük, az 1902-ben alapított fest бiskolát látogatják. Modelleket festenek a természetben, kiváló tanároknak, a m űvésztelep alapító tagjainak az irányításával. Ferenczy Károlyra ( ) mint egyedülálló művészre, Réti Istvánra mint kiváló tanárra emlékeznek. Iványi Grünwald Béla ( ) a modern irányvétele által maradt meg a növendékek emlékezetében. Thormát az idevalósiak közül senki sem említi. Az 6 szerepe a művésztelepen és a fest бiskolában majd a következ ő iddszakban, az elsó világháború után válik rendkívül jelentdssd. Akkor már az idevalósiak nem járnak a m űvésztelepre, a szerencsésebbek egyenesen Párizsba mennek. A nagybányai hatást" tehát a mai vajdasági térség szempontjából két évtizedre korlátozhatjuk, pontosabban az 1896 cs az 1918 közötti iddszakra. Az itteniek egészen az utolsó háborús év nyaráig eljárnak Nagrybányára t б l kezdve a pesti akadémia hallgatói is rendszeresen odautaznak nyári gyakorlatra". A festdiskola munkájában csupán 1915-ben és 1916-ban tapasztalható megtorpanás. Az elsб világháború után többé már nem említik Nagybányát, illetve csupán néhány egykori részvev ő, szabadkai és nagrybecskereki m űvész emlékezik rá. Ezek a Szabadkán 1923-ban megalakított Vajdasági Kdpzdmivdszek Egyesületének kezdeményez ői, valamint az 1912-ben létrehozott Nagybecskereki Impresszionisták csoportjának a tagjai. Egyikük, Várkonyi József ( ) 1931-ben a Bega parti villájában összegy űjtötte a festdket, azzal a reménnyel, hogy ebbdl egy nagrybányaihoz hasonló m űvésztelep alakul majd ki. Azonban csak egyetlen nyáron került rá sor. A sikertelenség miatt kedvüket vesztve, a művésztelepet többé nem hozzák szóba az alapítók sem. Az egész kezdeményezés feledésbe merül. A második világháború utáni Vajdaság képz бművészeti életének felújítását" szorgalmazó, meglep бen tartalmas években el бször 1950-ben vetбdik fel a művésztelepek eszméje, de Nagybányának mint lehetséges példának a megemlítése nélkül. Ennek oka az is lehetett, hogy a cél a világ újjáteremtése" volt, s ignorálták a múltat, amelyet megfertdzdtt a rothadó nyugat" meg a polgári osztály. Ennek alapján a palicsi m űvésztelep megteremtésének kísérletét teljesen új kezdeményezésnek tartották. Senkinek sem jutott eszébe, hogy Szabadkán már 1902-ben a nagybányai és a szolnoki példán alapuló" ilyen ötletrбl tartott el бadást Lukácsi Sándor. Egyébként ez volta vágya az itteni

8 1 18 HÍi) festőknek, Jelena Čoviénak, Oláh Sándornak és Farkas Bélának is. A palicsi m űvésztelep létrehozásának javaslatáról Pechón J бzsef már február 1-jén írt a B~cskаi Hfrhphan ben a szabadkai pr бbálkozás szintén csak cgry nyarat ért meg Palicson. Két évvel kés őbb, július 27-én a Mпюупr Szóban Ács J бzsef fest ő ( ) bejelenti a Zentai M űvésztelep megalakulását. Zentára Topolyárбl helyezték át, ahol saját szavai szerint szintén kol бniát akart szervezni. Zentán támogat б társra lelt Tripolsky Gézában, a helybeli múzeum igazgat б- jában. S a m űvésztelep megszületett! 1952 c5ta folyamatosan létezik mind a mai napig. Topolyán (ahol a m űvészek ben akartak hasonlat teremteni) a következ ő évben, 1953-han jön létre az az бta eredményesen m űködб m űvésztelep. A Zrenjanin (az egykori Becskerék) melletti Écskán 1956-ban nyílik meg a ma is ćletképes és ismert m űvésztelep. Ezeken kívül térségünkben számos más hasunl б intézmény létesül, s a következ ő években a vajdasági művésztelepi mozgalom kiterjed az egész jugoszláviai kulturális térségre.' Az összes részvevő közös kiállításait Palicsi Képz őm űvészeti Találkozб elnevezéssel 1962-t ől kezdik megrendezni.? Akkor, 1962 júliusában teszi fel a kérdést Lazar Trifunovi ć tanár, képzőművészeti kritikus és m űvészettörténész ( ):,,... Érkezhetett München szelleme Nagrybányán keresztül is Becskerékre, Pesten át Szabadkára, Újvidékre, s őt hathatott messzebbre is...?!" El őttünk van ugyanis a századfordulб eurdpai történései itteni hatásának a rejtélye. Csak ámulni tudunk a szabadkai Városháza építészeti és iparm űvészeti szintézisén, a Reichle-palota rendkívüli s költ ői jelenségén, a palicsi építészeti együttesnek a természettel valб összhangján. A fest ők közül már említettük Streitmann Antal tanárt, az első vajdasági formatervez őt, a becskeréki képz őm űvészeti élet" szervez őjét. Csupán rбla tudtuk, hogy valamikor eljárt Nagrybányára, amir ől viszont akkor még nemigen hallott senki sem. A megfelel ő válaszra még várni kell, néhány szakember kutatómunkája kell az egykori agilis tanár tevékenységének a felderítéschez.s A kutatбmunkára vonatkozб kihívó kérdés felvetése Eta több mint három évtized telt el.9 Időközben a szecesszi б építészete megkapta a törvénnyel védett műemlék státusát. Ezzel párhuzamosan kezdtünk kutatnia fest ők után, bizonyságot keresve nagybányai tart бzkodásukra, s végül megpróbáltuk fellelni az alkotásaikat., lehet őleg az esetleg ott készült m űveket. Azzal a szándékkal, hogy bebizonyítsuk, val бban Nagybánya továbbította hozzánk az akkori alkot б i kezdeményezéseket, újításokat, s ehhez he kell mulatnia határköveket! Sajnos, a háborús viharok és az esztelenség kíméletlenül és alaposan megtizedelte ezt a festészeti örökséget, így a nagybányai dokumentációt" is. A nagybányai m űvésztelep itteni részvev őinek az alkotásait szinte kizár бlag a

9 NAGYBÁNYA És MI 119 polgári réteghez tartozó m űvészetet kedvel ők vásárolták fel. A városi hatóságok kizárólag az ismert és hivatalos" tradicionalistáktól vásároltak és rendeltek hivalkodó m űveket: történelmi jelencteket,vallási témájú festményeket, s a müncheni realizmus már elavult életképeit. A városatyák példáját következetesen és híven utánozta a kisvárosi el бkelőség is. A nagybányaiak" m űvei iránt, amelyek az Európával történt termékeny találkozás hatására születtek, egészen másfajta közönség érdekl ődött: hivatalnokok, ügyvédek, iparosok, keresked ők, orvosok, újságírók és tanárok, akik különböz ő nemzetiség űek és hitvallásúak voltak, eltér ő anyagi helyzetben cs társadalmi tekintéllyel. Csupán az érték iránti érzékenységükben hasonlítottak egymásra. S hogy léteztek ilyenek, arról a ritka újságcikkekb ől szerezhetünk tudomást. Például Streitmann Antal az 1904-ben megrendezett becskeréki tárlalán tizenvalahány képét adta el; a becskeréki impresszionisták 1912-ben megtartott kiállításán pedig a Nаgybггпуа híd című festményét. Egyetlen képe maradt azonban fenn, az 1903-ban készült Felsőbányni utca című olajfestmény a Stagelschmidt család tulajdonában. Négy évtizeddel kés őbb találkozunk ismét a Jovan Štagel ~mit névvel az 1945 szeptemberében a Petrovgrádban (a korábbi Becskerekén, a későbbi Zrenjaninban) megrendezett kiállítás szervez бbizottságának a listáján a 38. sorszám mellett. 10 Számtalan képnek azonban nem volt ilyen szerencsés sorsa, hogy megmaradjon a történelmi változások és megrázkódtatások évtizedei során. Egy részük valószín űleg a polgári lakások falát díszítette; sokat megvásároltak a fejl бρdésben bízó fiatal m űvészek is. Jó néhány képet magukkal vittek az 1918-ban külföldre távozó hivatalnokok; sokat megsemmisítettek vagy eltüntettek a kés őbbi zsidóüldözések során; több képnek viszont a sváb házak" szobáiból veszett nyoma a még későbbi kolonizáció alkalmával. 11 A folyamatot betetбzi a polgári réteg vagryonának kisajátítása. A még megmaradt képek most is lassan elérhetetlen távolságra kerülnek, az újonnan létesült államokba és idegen m űgyűjteményekbe. A gazdasági, anyagi nehézségek miatt megszaporodtak a világosabb foltok" a megöregedett m űvészetkedvelők lakásának falain. A N аgуы nyа és a vajdaslgiak elnevezés ű kiállítás ezért csupán töredékesen mutathatja be az egykori gazdag gy űjteményeket. Ráadásul néhány tulajdonos nem volt hajlandó együttm űködni, nem adta kölcsön a nála lev ő képet. Ennek ellenére az elkészült mozaik" így is számos kérdésre ad választ, és sok kihívást is rejt magában. Nagybánya például nemcsak München közvetít бje volta századfordulón, hanem Párizst is közel hozta az új után vágyakozókhoz". A művészeknek ez a gyülekezőhelye nemzetközi volt, lendületes, kutató szellem ű, s az ott levők készek voltak a világ megváltására". Egyesek ebb ő l a mitikus magból igazi zarándokok módján tovább vándoroltak az ismeret-

10 120 1-IÍ [) lenbe, az új kihívások felé, akár az egykori barbizoniak, vagy Gauguin az ő Tahitijára. A kevésbé szenvedélyes, de a festészethez h ű csoport Becskerekén folytatja majd az impresszionista szellemet, egy másik csoport pedig az ban megalakított vajdasági egyesülettel próbálja az itteni körülmények között meghonosítania nagybányai légkört", habár visszafogottan, s inkább az ottani festőiskolához hasonlóan. Kétségtelen, hogy a ma már névtelen" amat őrök és rajztanárok nagry száma, akik ott megfordultak, magával hozott némi nagybányai szellemiséget", ezáltal hatva a vajdasági képz ő m űvészeti viszonyokra a téma nélküli" festészet iránt, lassan háttérbe szorítva a tradicionalizmust. Amit eddig sejtettünk, feltételeztünk, esetleg tudtunk, most bebizonyosodott. Az itteniek közül Nagybányán tartózkodott, alkotott és sajátságos m ű - vésszé fejl ődött: Balázs G. Arpád ( ), vau Cvejanov ( ), Jelena Covi ć ( ), Farkas Béla ( ), Oláh Sándor ( ), Pechón József ( ), Zora Fettovié ( ), Ivan Radovié ( ), Schneider Péter (1886r-1944), a már említett Streitmann és Várkonyi, valamint Zsénár Emil ( ). Schneidert бl és Zsénártól, sajnos, nem tudtunk semmit sem kiállítani; Cvejanov és Streitmann egy-egy képpel van jelen; Zora Petrovi ćnak hiányoznak a korai munkái; Jelena Čovićnak is csupán két három képe van az els ő évtizedb ől; Farkas Bélát négy festménye képviseli, amelyeket Nagybányán és Kecskeméten készített; Oláh Sándornak egy festményér ől feltételezzük, hogy nagryhányai alkotás; Balázs G. Árpádot néhány nagybányai rajza és akvarellje mutatja be. Pechón József egyik festményét, amely nyilvánvalcian Nagybányán készült 1910-ben, Budapesten állították ki 1996 nyarán. 12 Bizonyítékunk ugryan eddig még nincs rá, de az akkori években keletkezett műveik alapján hihet ő, hogy valószín űleg járt Nagybányán Stipan Kopilovi ć ( ), Angola Ma čkovič ( ), Novák Rezső ( ) is. Ivan Tabakovi č ( ) lelkesedéssel beszélt Nagybányáról, azonban a művészteleppel való kapcsolatát igazoló alkotásai nincsenek. Nagybányával kapcsolatban olyan nevekre is bukkanunk, akikr đl nincsenek életrajzi adataink; a mi tájainkról mentek az ottani m űvésztelepre, de nem tértek vissza a szül őföldjükre. Köztük van például a palánkai Fürst Zsigmond, a zentai születés ű Eugen Pascu (Pászk Jen ő), a nagybecskereki Plechl Béla, a Fruška gora-i Gabrovóból származó Réthy Károly, a kikindai Irma Telbis és a nagybe сskereki Wádler Jen б. Kčt alkotót semmiképpen sem hagyhatunk ki a felsorolásból, Streitmann Antal e gykori tanítványait: Fülep Lajos m űvészettörténészt és elméletírót ( ) és Todor-Toša Manojlovi ć költőt és képzőművészeti kritikust ( ). Mindketten becskeréki gimnazisták voltak, akikb ől később tanárok lettek, az el őbbi Budapesten, az utóbbi Belgrádban hirdette a modern m űvészetet, s népszer űsítette az avantgárd szellemiséget ebben a térségben. Fülep

11 NAGYBÁNYA ÉS MI 121 korábban, még miel őtt Becskerékr ől Európába" ment volna tanulmányait folytatni, Tora Manojlovi ć pedig később, amikor az elsó világháború után Európából" visszatért Belgrádba. Streitmann éppen a századforduló éveiben volt tanáruk a becskeréki gimnáziumban. Ez volt az a rövid, ragryogб időszak, amikor nálunk egyedülálló épületeket emeltek, maradandó érték ű műemlékeket, mint például a Reichle-palotát, valamint ekkor sugározza szét hatását a nagybányai alkotói oázisa ne бsok kolorista tűzijátékával, amit Czбbel Béla бs más fauve-isták váltottak ki. Nagybánya európai szellemiségének kisugárzása nyomán indult sajátságos alkotói pályára, egyéni opusának megteremtésére Zora Petrovi ć, Ivan Radović és Balázs G. Arpád. A mai vajdasági térség els ő valóban modern kiállítását Pechón József rendezte meg 1913-ban. A háború szörny űségeitől megrendült Farkas Béla egyedülólló háborúellenes poétikát alakít ki, kétségtelenül nagrybányai бs ke~keméti művészeti tapasztalatai alapján. Oláh Sándor a nagybányai emlékeit felidézve válik az alkotók szervezett egységének vezéralakjává, míg a hetesége ebben meg nem akadályozta; 1931-ben a becskeréki m űvésztelepen volt tanár, és kés őbb sok festi említi majd mint első mesterét. Az emutett m űvészek alkotómunkája, s a másokra, f őleg akkor még ismeretlenekre gyakorolt hatásuk újabb kihívás lehetne a további kutatásokra. A mai Vajdaságnak mint sajátságosan felismerhet ő jellegű képzőművészeti régiónak egész bizonyosan köze van Nagybányóhoz, Kecskeméthez, a pesti Nyolcakhoz, különösen a század első két évtizedében. Lazar Trifunovič fentebb idézett emlékezetes kérdésére szómos választ találtunk. Ezek közül mindenképpen alapvet ő az, hogy München" valóban Nagybányán át került ide, de még inkább Párizst" közvetítette a vajdasági térségbe! München" alatt azoknak a fiataloknak az alkotói lendületét és demokratikus szellemiségét értjük, akik Ažbc és Hollóst' körül gy űltek össze. Számunkra még 1962-ben a nagrybányai m űvésztelep a bohém szabadosság és alkotói vágyak transzmissziója lehetőségének t űnt. Akkor még nem tudtunk Henri Matisse magániskolájának tanítványairól, a lázadó Czóbelról vagry Perlrott Csaba Vilmosról ( ), Dénes Valériáról ( ); Pechón barátjáról, Ziffer Sóndorról ( ); Tihanyi Lajosról ( ), aki kés őbb Micićtyel barátkozott, s annak bátyjáról, B. Polanski költ őről készített arcképet; Bornemisza Gézáról ( ), Matisse tanítványáról, aki j ó ismer őse volt Farkas Bélának és Oláh Sándornak a nagybányai meg a kecskeméti m űvésztelepen; nem tudtunk sok másról, a Nyolcakról sem. Mellesleg csak akkoriban fedeztük fel újra Pechón Józsefet, és a két háború közötti vajdasági képzőművészeti történéseket! augusztus 16 -пп KARTAG Nándor fordítása

12 122 HÍU JEGYZETEK 1 A kiállításra a szahadkai KépzfSm űvćszeti " тalálkozб ćs az újvidéki Forum Nаgybány а ér а vаjdhságiаk címmel kataldgust jelentetett meg. Č)sszesen 143 m ű szerepelt a tárlaton. Ezeknek tibb minta fele a Szabadkai Városi Múzeum gy űjten зρényéhбl való, továbbá a belgrádi Modern M űvészetek Múzeumából, a Szerb Tudományos és M űvćszeti Akadémia gy űjteményéből, az újvidéki Matica srpska Galériájából, a Zombori Városi Múzeumból, a verbászi M űvelбd ćsi Otthonból, a szahadkai Dr. Vinko Perćić Galériából és a Városi Könyvtárból kölcsönöztük ki. Nébry magánszemély is hozzájárulta kiállítás sikeréhez a tulajdonukban lev ő képek kölcsönadásával: a szabadkai Molnár Megyeri Pál és Varga István, a zombori Milan Staniši č és a zrenjanini Danijel Vrška. 2 Boros Judit: Hollóst' Simon m űvészi hitvallása levelei tükrében In: Nagybányaművészete. Magyar Nemzeti Galéria, március 14-оktóber 20. (katalógus), I. m Vjekoslav Ćetkovi č : Iv-u. R пdovié. Novi Sad, 1989, I. 5 Vinczehidy Lrnd dr.: M űvésztelep Nagybecskereken.... A kis Nabrybánya dicsfsségét egész ország zengi. Ubryanezt érdemelheti ki Torontál s Nagybecskerek" (7nrontál, március 29-én). 6 Olga Šram, Katarina Tonkovi č Marijanski: Umetničkc kolonije i vaj пrski simpozijríni Jugosdavije (címtár). Képzőm űvészeti Találkozó, Szabadka, Likov пi sresrct/képzőművészeti Találkozó. Az intézményt április 28-án alapították a szabadkai népbizottság számú határozatával, az akkor még a Városi Múzeumhoz tartozó Reichle-palotában. A vajdasági m űvésztelepek 10. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek: Prvi likovni susret u galerijskom prostoru na spratu Velike terase na Pali ču (Elsб képzőm űvészeti találkozó a palicsi Nagyterasz. emeleti kiállítótermében). 8 A Szabadkai Városi Múzeum mellett, Vukica Popovi č a zrenjanini Nemzeti Múzeumból, Mirjana Džepina, az Újvidéki Városi Múzeum custosa, továbbá a zombori és a verseci múzeum. KésfSbb több tanuln зρány és gry űjteményes kiállítás után az újvidéki Modern Képr_бm űvészeti Galéria megjelenteti a Slikurstvo u Vojvodini cím ű kiadványt az 1991-ben megrendezett retrospektív kiállításra. Közrem űködött: Ratomir Kuli č, Mirjana Džepina, Jeleni Kneževi č, Svetlana Mihajlovi č-radivojevi č, Hoffmann Hedvig és Barinyi Anna. 9 A nagybányai m űvészteleppel kapcsolatban megemlített vajdasági m űvészek adatait Miloš Arsić : Slik а, tvo u Vojvodini , valamint Bela Duranci: Nггgybáпya és a vпjdпságiuk cím ű kiadványa tartalmazza. 10 A Petrovgrádban szeptember 16-a és október 16-a között megrendezett Izložba ll'lll vojvoctanskilk likovnih k ínetnika. (A mai vajdasági képzőm űvészek kiállítása) efm ű kiállítás szervezed a harn зρ itзρcnyolc nevet tartaln зρazб névsorról lehagyták Todor Manojlovićot, a város akkori lakosát, s az akkori legnagyobb képz őművészeti kritikussal még csak nem is tanácskoztak! Így kerülhetett bele a szövegbe a nebulózus megálla-

13 NAGYBÁNYA FS MI pítós: Azonnal hangsúlyozzuk, hogry a kiállításon képviselve voltak a magyar fest ők is, habára vajdasági magyar festészet Catal, s jóformán még kezdeti szakaszában van" (B. ČipliC). Majd csak az 1952-ben Palicson megrendezett kiállításon láthatják az érdeklfsd ők, hogy igenis létezik hagryomány, számos névvel. Nagrybányát azonban ekkor sem említik. Pechón Bćla festő, Pechón J бzsef fia 1969-ben a Szabadkai Városi Múzeumban apja retrospektív kiálütásának el őkészítésekor elmesélt egry verbászi t čirténetet. Az utcán megállította egy helybeli montenegrói telepes, s mivel hallotta, hogy Béla az_ apja képeit gryítjti a kiállításhoz, behívta őt a házába. A falon az egryik legjobb Pechón-kép, a Haditanrres volt (olaj, 120 X 105 cm, 1911-ből). Pechón Béla emlékezett rá, hogy gyermekként jelen volt, amikor apja meghozta a képet, amelyet egy helybeli német vásárolt meg t őle. Pechón J бzsef Nugybányпi tиj (olaj, 56 X 65 cm) cím ű festményét 369-es sorszámmal állították ki azon a nagryszabású tárlaton, amelyet a nagrybányai m űvésztelep századik évfordulóján rendeztek meg a budapesti Magyar Nemzeti Galériában. A számos tanulmányt tartalmazó monográfiakatalógus (NаКvbánуа rnйvészete/die Kunst von Nпgуbányп/The irt of N пgybnпуа, Nemzeti Galéria Pannon GSM, 1996) egyedül Pechón Józseffel foglalkozik, s egryetlen más m űvészt sem említ a vajdasági térségb ől, akik pedig részt vettek a m űvésztelep munkájábanl Pechón J бzsef másik kiállított képe, az Utcаrészlet 1910-ben készült, de nem Nagrybányán, hanem Verbászon.

14 ECSET NÉLKÜL Esszék a vajdasdgi mngyаr festők Zomborbtn találh пtó képeiről SILLING ISTVÁN JUHÁSZ ÁRPÁD RAJZAI Nem a festőm űvész Juhász Árpáddal ( ), a század eleji Zombor meg nem értett m űvészével kívánok foglalkozni, hanem a kiváló rajzolóval, akit Herceg János méltatásában tipikus kismester"-nek nevezett. A fest ő életútjáról Kalapis Zoltán írt hosszabb tanulmányt, melyb ől, kellő számú illusztráció mellékelésével, szép monográfia kerekedhetne, a fest őművészeinket bemutató (mostanában elapadt) sorozat egy újabb j б könyve. Utoljára 1985-ban, a zombori és szabadkai kiállításon találkoztam Juhász Árpád rajzaival, a születésének 125. évfordulóját ünnepl ő retrospektívón. Most a művész ceruzarajzainak egy része, kedves jószándékból, a birtokomba került, s ezeket a néprajzkutató szemével nézegetve, vizsgálgatva újfent igazoltnak látom, hogy a népélet milyen apró részletei is meg tudták ragadnia m űvész figyelmét. Jó, tudom, hogy Fest őnk 1904-től 1914-ig, azaz egészen haláláig szorgalmasan járta a hagyomány őrző falvakat, százszámra készítette a rajzokat", ahogy Kalapis írja a Malonyai Dezs бhöz szegődött illusztrátor Juhászról, aki szinte napszámosként barangolta a magyar vidéket, kutatva mindent, mi etnográfiai szempontbál érdekes lehet. S mi-épp e vázlatok, skiccek bemutatásával maradtunk még adósak, hiszen a zombori múzeumban is csak 12 rajza található. Ezért tartom fontosnak szólni róluk, felidézni őket, esetleg népviselet-kutatásunknak is jó szolgálatot téve ezáltal. Az idillikus, bizonyára csak a m űvész álmaiban dereng ő tój (ilyen lebeghetett Dante szemei el бtt Toscanáról) megrajzolásáért Londonban egyszer aranyérmet kapott Juhász. Ez egy kerek, teljes kompozíció. Azonban parasztábrázolásai csak stúdiumok, részletek a magyar népéletb ől, melyekből öt tíz is került

15 ECSET NÉLKÜL 125 egyetlen lapra, lévén fest őnk örökös hiányában papírnak, vászonnak avagy festéknek. Százéves alkotásai dokumentumok is az akkori ország lakosságának zömét alkotó falusiakról. Mondják, olajképein néha teremtett is Juhász, míg a rajzokon csupán szelíden, alázatosan ábrázolt, s hogy csak a látható valóság érdekelte. Leheletfinom rajzok ezek lányokról, nénikékr ől, gazdákról; a hajfonás módjáról, a fejkendőkötés szabályáról. De nem fontos rezdülései-e mindezek a n ői léleknek? Vagy ahogyan a férfia bajuszát vagy kalapját viseli, esetleg lovát kínálja, az nem árulkodik a számára fontos, roppant kényes dolgokról? Nem izzó, nem hevül ő művek ezek csendes, hallgatag, néha elégikus tanúi egy kornak és egy életérzésnek. De mondhatnám azt is: a kés őbb jelentkező irodalmi szociográfia képz őművészeti előfutárai ezen a vidéken. KÁLMÁN PÉTER Máig sem tudom, hogy az általam megálmodott, megtervezett és megvalósítani próbált zombori fest ők képeiből álló gyűjteményembe miért nem sikerült Kálmán Péter-képet szereznem. Igaz, korábban nemigen tudtam e fest őnkről, s itta korábban meghatározása még nem zombori voltomra, a nyolcvanas éveket megelőző időre értendđ. Számomra Zombor volt mindig is a nagybet űs Város. A Város, ahol talán minden van, mi a kultúrát szolgálja: színház, múzeum, könyvtár, galériák, levéltár, iskolák, templomok szóval minden. És én tizenévesként szinte mindent meg is ismertem. Persze, a hatvanas években, már nem vihettek magyar nyelv ű előadásokra a zombori színházba. A levéltárba meg el sem vezettek. Rejtélyes maradt számomra sokáig. Aztán megsz űnt annak lenni. Meg. Végképp. Csak a múzeum festményeit valahogy nem mutogatták abban az id őben. Esetleg az elkerülte tanárn őnk figyelmét? Pedig igazi m űvészetszeret ő ember módjára élt Zomborban az osztályfőnökđm, amíg itt volt velünk. Most másutt van, nagyobb városban, s bizonyára jobb sorsa van. Én mégis azért szeretem, mert ő ott is Zombort szereti. Messzire sétáltam már megint, emlékeim nyomában, pedig csak a zsablyai születés ű, és városunkban több évig m űkđdő Kálmán Péter fest őrđl szándékozom szólni, akinek aktképei a múlt század végén híres müncheni iskola itteni megvalósulásai, ittragadt dokumentumai a m űtermi festészet érájának. Aktképek Zomborban. Ritka dolog. Egyedül csak Konjovi ćnál nem. A többi fest ő valahogy idegenkedik ettől a szép témától. Talán a legszebbt ől: az élő és egészséges emberi test megfestését ől. Hogy nehéz? Hát Kálmán Péternek nem volt az? De festett 6 mást is: enteriőrt több alakkal, sok arcképet, s néha természetet is, bár ez utóbbi tényleg távol. állt tőle. A műtermi akadémizmus merev szabályainak

16 126 HÍD áldozott. Vagy pedi g nem tudta felrúgni, ottha gyni az egyetemen tanult szabál yok korlátait. Nem tudhatom. A zombori Körútnak, a barátok temploma mö götti részén, egy hivalkodásmentes, igazi úri házban láttam a legszebb Kálmán Péter-festményeket. Finom ízlés, választékosság lengi be a polgári lakást, ahol, remélem máig, méltóságteljesen бrzik e képeket. Jómagam lassan már lemondok nagy álmomról, hog y minden zombori fest őtál szeretnék m űalkotást. Mostanában más id бk járnak. S bár-agyemlített Kálmán Péter-képeket kevesen látják, mégiscsak Zombor gazdagabb általuk. Kupuszina, 1996 februárja HUSVÉTH LAJOS ÉS ZOMBOR Régóta kísért a gondolat, hogy Husvéth Lajosnak gyűjteményes kiállítást kellene rendezni a szülevárosban, Zomborban. Nem elfelejtett fest бrбl van szó, hiszen a zomboriak nagyon is számon tartják m űvészüket, és azt hiszem, a város magyar polgársága csakis бt ismeri el itteni fest бnek. Bár a fest ббriás Konjovićnak több képe van itthon, és képtára kétségkívül a legrangosabb zombori kultúrintézmény. Husvéthot mégsem rekeszthetjük ki a köztudatból, s valljuk be, szívünkbel sem. Ahol 6 vállalta a büszke város közönsége által támasztott nem mindig a leghaladóbb kultúrigény kielégítését, az a ragaszkodás példaérték ű. Szegény, mégsem érhette meg, hog y mi itt elismerjük, s micsoda szégyen, hogy városi múzeumunkban alig van kép tele. Életében a másik feste irán yította a gyűjtemények házát, s valószín űleg kevesebb gondja volta többi helyi művésszel. Különben a Husvéthnál jóval ma gasabbra taksált itt m űköde Ivan Radovićot sem kedvelte. Igazából azonban sohasem tudjuk megbocsátani a Husvéth halála után felkínált alkalom elszalasztását, azt, hogy m űveinek gyűjteménye, talán mégiscsak elfogadható feltételek mellett, végül is Zomborba kerüljön. Szabadka utcát és otthont adott ahusvéth-hagyatéknak, s efölött most már kés ő a zombori kesergés. Nem is- errбl kívántam szólni jegyzetemben, hanem arról az els б képről, amit Husvéth Lajostól láttam. Szerén y polgári lakásban bukkantam rá, s míg ízlelgetni kezdtem: parasztház, lombos udvar, baromfisere g, a kedves tulajdonoselmesélte, hogy ez bizony csak Husvéth-másolat. Az üg yes kezű H.-lányok közül festette meg valaki újra a divatos, kedvelt témájú képet a háború után. Csodálkozásomra a hölgy történetbe kezdett a házsártosnak nevezett feleség-

17 ECSET NÉLKÜL 127 ről, aki állandó munkával gyötörte férjét, hogy minden és mindenféle megrendelésnek eleget tegyen, s ha így sem menta dolog, háta maga barátn ői közül kért meg valakit, fesse meg ő, még ha utánzatként, másolatként is a kedvelt művet. Igaz, nem tudom, a valódi fest ő neve odakerült-e a kép aljára. Amit én láttam, azon jó órában legyen mondva, nem volt ott. De arról is szól a fáma, hogy néha maga a m űvész készítette el m űveinek másolatát, amit, ugye, alá is írhatott. Husvéth Lajos mégis Zombor közkedvelt fest бje lett, s a szobrásznak indult fiatal művész az agyagot teljesen elhanyagolta. Végül apró adalékként hadd mondjam el, hogy amikor egy valaha szép képzőművészeti magángyűjteményt teremtett korosodó zombori úrhölgyt ől sikerült Husvéth-festményt vásárolnom, ajándékot is kaptam t őle: a művész gipszbe öntött kézfejének mását. Talán utolsó szobrászati alkotását. Egy majdani zombori retrospektívára el őkeresném, kölcsönadnám. HANGYA ANDRÁS-KÉPEK ZÖMBORBAN Talán Hangya András volt az elsó fest бművész, akinek a rajzait láttam. Kisiskolás koromban az egyik olvasókönyvet ő illusztrálta. Kés őbb, míg Zomborban jártam középiskolába, itt Hangya András-kiállítás nem volt. Azóta sem. Jól emlékszem viszont Glid Nándor szobrainak tárlatára a hatvanas évek közepéről. Hangya képeivel főleg a nagyon sikeres és didaktikailag fontos szerepet vállaló Forum képz őművészeti monográfia-sorozat könyvének átlapozásakor, illetve a könyvvel szinte egyid бben megrendezett szabadkai, talán életmű-kiállításnak is nevezhet б tárlaton találkoztam igazából. Legszebb képeiből válogatták a szervez ők a bemutatót. Érdekl ődésemre megsúgták Hangya zágrábi címét is. Azután már alig vártam az alkalmat, hogy a távoli városba utazhassam, megismerkedni a m űvésszel. Az elsó találkozás kedves volt, de képzбművészeti élményben szegényes, akárcsak Hangya m űterme. Később, emlékszem mindenszentek körüli id ő lehetett, mert a zágrábi piacon rengeteg sárga őszirózsát láttam, újra becsöngettem a Križani ć utcai otthonba. A tet ő- teraszról kukkantott le a szikár fest б, és jб ismerбsként üdvözölt. Londonban élő felesége is épp Zágrábban tartózkodott. Bészélgetésünk alatt Zomborra terelбdött a szó, ahol én dolgozom. A Hangya házaspárnak is voltak zombori emlékei.,dragana asszony a város gimnáziumában tanított francia nyelvet a háború elбtti években. Bandi bácsi ide járt egy orvoshoz lelki bajait orvosolni. Így három nem zombori, ám mégis e városhoz k őtбdб ember társalgott a horvát fővárosban. A Londonba szóló meghívással, sajnos, nem tudtam élni. Erre sosem volt pénzem. Itthon, Zomborban, megkerestem á baji, utcai házat, melyben hajdan a Hangya Andrást kezel б orvos 'lakb(t, ám azóta új lakó él

18 128 HÍD már abban. Képekért rajongó gy űjtőként azonban tovább bogoztam a szálat, s rá is leltem egy nagyon kedves zombori családnál néhány Hangya-képre. Orvos is van a családban, több m űvész tagja is van a háznak, s így nagyon érthető, hogy megválni sehogyan sem akartak értékeikt đl. Remélem, még ma is úgy szeretika képeket, mint az általuk m űvelt szép muzsikát vagy a szobrokat. Mint ahogy én is csodálattal rajongok az említett zágrábi találkozáskor nekem ajándékozott olajképnek. Ez a legszebb ajándék, amit életemben kaptam. CSÁVOSI SÁNDOR, A ZÖMBORI RÓZSÁK r' Т6ЈE Schlitter Janka nénihez, a Rókus utcában, ha jól emlékszem, Tihanyi Thurszky Mária asszony útbaigazítása nyomán csöngettem be. Apró, töpörödött asszony nyitott kaput, s barátságosan invitált a csodálatos, f őleg örökzöld kertbe, udvarba. A dús level ű vadszőlб körbefutotta a ház falát, míg a kert alját borostyánindák szövevénye borította. Kissé elhanyagolt volt e tenyérnyi park, de épp ettбl volt elragadó. A tágas nappaliban polgári ízlés ű bútorok, csipketerít ők, óriási vázák. Itt benn láttam meg a legszebb zombori rózsákat Csávosi Sándor festményén. Képnézőbe jöttem, a néhai zombori fest ő és banktisztvisel ő özvegyéhez. A falakon sorban csendéletek: üveglapra állított Piros almák és vizespohár ragyogva tükrözбdtek vissza, megkétszerezve s tökéletessé fokozva így a hatást; egy díszes eiüstszürke rámában kékeslila n бsziromcsokor a csendélet tiszta harmóniája. A másik szobában a fest őállványon húsz éve áll Csávosi utolsó képe vakrámában, bomló sárga tulipánok. Az özvegy, aki Kacs бh Pongrác növendéke volt Pesten, zongoratanárként kereste kenyerét Zomborban. Itt ismerkedett meg a fest бvel, aki akkor még Krizmanich Ilonka férje volt, s veje a dúsgazdag temetkezési vállalkozónak. Zombori emlékezők tudják, hogy apósa pénzéb бl építette a fest ő szép házát, itt, a Rókus utca közepén, szemben a Zsinagóga utcával. Azóta egy gazdag hódsági vállalatigazgató vásárolta meg ezt a remek épületet, mely otthonosabbnak tűnt az Apatini úton álló, cikornyás, a családi fény űzést reprezentáló, ízléstelen villától, amely el őtt úri lakomát festett meg olajban Juhász Árpád jóval korábban, valamikor az els ő világháború el őtt. A városi ház szalonjának falán Csávosi egyetlen alakos festménye: Nagymama zöld pamlagon. Ez szerencsére a zombori Városi Múzeumba került szegény. Janka néni halála után a Pesti örökösök jóvoltából. Tájképekből is akadt néhány, főleg a tengerparton festettekb бl, melyek azonban megsem közelítették az itthoni virágcsendéletek elégikus hangulatát. Egy akvárell a'ferenc-csatorna partján álló halásztanyát ábrázolt, el őtte kikötött bárkával. Nem volt ez tökéletes akvarell, azonban a legszebb tájkép

19 ECSET NÉLKÜL 129 volta házban. Illetve egy kakukktojás is akadta tájképek között, Komáromi Kacz Endre olajképe: nem nagy erd бrészlet apró tehénkével, még mindazzal, ami a századelő Pestjének közízlését viselte magán. Esetleg a két fest б barátságának eredményeként kerülhetett a zombori otthonba. El kell azonban mondanom, hogy késбbb találkoztam egy remek Csávosi-tájképpel a dubrovniki Szent Balázs-templomot ábrázolta. Ezt már nemcsak én, hanem a Dubrovniki Téli Játékok riportsorozat képekért rajongó szerz ője is sokáig szerette volna gy űjteményébe. Hiába. A többi kép mind virág. Vasárnapi virágfest őnek gúnyolták az amat бr Csávosi Sándort más m űvészek, hiszen 6 sohasem tudott, nem mert felhagyni a polgári létbizonyságot jelent ő munkával, hogy csak a festészetnek éljen, vállalva a művészsors nyomorúságát is néha. Pedig adottságai feljogosították volna nagyobb karrierre is. Feljárogatott a pesti Nemzeti Szalon kiállításaira, tanulni, szakmai fogásokat ellesni, amit a kiállítási katalógusok illusztrációi mellé írt jegyzetei is bizonyítanak színekr ől, tónusokról. Csávosit azóta felfedezték volna, hiszen a vajdasági modern festészet egyik úttörőjeként kezdték emlegetni korai képei miatt, ám e változó id ő, bizony, újra a feledésnek adja. Schlitter Janka néni pedig azóta odakerült párja mellé a Szent Rókus temetőbe. Csávosi Sándor képei meg szétszóródtak a zombori otthonokba. A szép zombori rózsák egy szintén zeneszakos tanárn ő lakásába, aki azóta követte néhai kollégan бjét a város másik oldalán lév ő pravoszláv temet őbe. MÁLY JÓZSEF Ünnepe van idén a magyar képz őművészetnek. Százéves a nagybányai m ű- vésztelep. Amilyen fontos orgánuma a modern magyar irodalomnak az ban indult Nyugat című folyóirat, olyan a rangja, és nemcsak a m űvészek körében, a nagybányai fest őiskolának. Ott, abban a Szatmár megyei kisvárosban, a Zazar-patak tág völgyében, az Avas-hegység tövében született meg a magyar plein air, a természetben, a szabadban való festészet. A müncheni akadémia áporodott leveg őjű műtermeiből ide menekült Hollбsy Simon és több festőnövendéke, hogy a nyarat kint töltse e kellemes környezetben. De mi köze van mindehhez a mi nyugat-bácskai kisvárosunknak, Zombornak? Márpedig van. Mint minden rangos m űvészi mozgalomnak, ennek is volt zombori résztvevője. Ám ez a tény azt a csalóka tudatot keltheti bennünk, hogy mi tényleg mindenütt ott vagyunk. Pedig hát, ha még ott is, nem biztos, hogy sok eredménnyel. Mált' József volt az a zombori fest őművész, aki mára m űvésztelep elsб nyarán Nagybányán festett. Mált' 1860-ban született Zomborban, s ma is élnek

20 130 HÍD a városban Mált' vezetéknev ű polgárok. Nem hiszem, hogy egyenes ági leszármazottai a fest бnek, de talán távoli rokonok. Jó lenne megtalálni бket! Mált' Jбzsef ugyanis a müncheni képz őművészeti akadémia már nem fiatal, de igen elszánt növendéke volt. És az alapító Hollóst' Simon tanárfest бnek szegrőlvégről rokona. Kapcsolatukról már szólt az újvidéki zentai Gulyás Gizella művésztanár a Htлngarológiпi Közleményekben. Valószínűleg Hollóst' hívta meg Mályt a nagybányai m űvésztelepre. Így lett a zombori fest бművész az elsó bácskai résztvev б ebben a legnagyobb horderej ű és kisugárzású művészeti próbálkozásban. Sajnos, csak egyetlen nyarat töltött Nagybányán, de az is dönti volt m űvészetére. Be kell vallanom, nagyon kevés képét ismerem. Megmondhatom: kett бt. Ennyi van a zombori múzeumban. Kisebb méret ű tájképek. A szabad, napfényes leveg őtől megtermékenyítettek. Ezt kellett volna folytatnia Málynak kés őbb is, idehaza is. O azonban valami oknál fogva összetűzött a telepvezet ővel, s a következ ő évben már nem utazott Nagybányára. Végleg hazatért Zomborba. Harminchét éves volt akkor, s még négy évig élt idehaza. Betegeskedett, de alkothatott mindaddig, amíg 1901-ben a tüdővész el nem vitte. Itt nyugszik városunk Szent Rókus temet őjében egy alkotó, akitől a századelőn a legjobb képeket várhatták volna a zomboriak. S ő akart is festeni. Bizonyára készültek is még képeke néhány év alatt városunkban. De j б volna tudni, hová lettek festményei, rajzai vagy bármi, ami a nyomába segíthetne ennek a kivételes tehetség ű festбnek óta, persze, sok minden történte városban és ezzel a várossal. De csak kell még lennie egy két Mált' vezetéknev ű rokonnak Zomborban, aki egy apró kis részlettel esetleg segíthetné elindítania nyomkeresést. Városunk m űvészettörténeti arculatát alakíthatnánk és gazdagíthatnánk, ha értesítenének Mált' József festőművész hagyatékáról vagy leszármazottairól. (1996) HORVÁTH JÓZSEF A régi Zombor fest őiről beszélek, immár hónapok óta. Emlékezem, s talán másokat is emlékezésre késztetek. Egykorvolt polgártársainkra, a város m ű- vészeire. Róluk legtöbbet magánszorgalomból tudtam meg. De segített ebben a levéltár és a múzeum is. Ma mégis messzebbre utazom. A Zombort бl távoli Sopronba, ahova turistaként érkeztem, megcsodálni e hangulatos, reneszánsz vonásokat is őrző kisváros látnivalóit. Az ódon óváros aprócska terein, kanyargó utcáin bóklásztam. Benéztem minden templomba, múzeumba, képtárba. Az ismert soproni Cézár-házban ritka élményben volt részem. Horváth Jбzsef festőművész hagyatékát drzik itt nagy becsben. Nem is csoda, hiszen 6

KÁLMÁN PÉTER FESTÉSZETE

KÁLMÁN PÉTER FESTÉSZETE KÁLMÁN PÉTER FESTÉSZETE HOFFMANN HEDVIG Zömbor, az egykori Bács-Bodrog vármegye székvárosa a XIX. század végén, a XX. század elején gazdag kultúrájú, jelentós gazdasági központ volt. Nagyszámú ismert személyiséget

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

- 2 - Művészeti hagyatékát méltánytalanul kezelte és kezeli az utókor.

- 2 - Művészeti hagyatékát méltánytalanul kezelte és kezeli az utókor. - 1 - TARTALOM Előszó 2-3. oldal A Barzó család. 4-9. oldal Barzó Endre művészi életútjának kezdetei.10-11. oldal A főiskolás évek és a miskolci művésztelep 12-21. oldal A római iskola és hatása.. 22-24.

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab hid IRODALMI, M оveszeti, TAR- SADALOMTUDOMANYI FOLYb- IRAT / ALAPÍTASi $V : 1934. XXVI. $VFOLYAM

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

KORUNK XXXV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1976. AUGUSZTUS

KORUNK XXXV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1976. AUGUSZTUS KORUNK XXXV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1976. AUGUSZTUS FURDEK MÉTYÁS Az idő nekünk dolgozik 561 MURADIN JENŐ A Barabás Miklós Céh történetéhez 564 LIVIU VĂCARIU Brâncuşi és az örök emberi értékek (Kántor Erzsébet

Részletesebben

A TORONY ALATT SZABADKAI SZERZÔK ÍRÁSAI SZABADKÁRÓL

A TORONY ALATT SZABADKAI SZERZÔK ÍRÁSAI SZABADKÁRÓL A TORONY ALATT SZABADKAI SZERZÔK ÍRÁSAI SZABADKÁRÓL Gerle János ELÕSZÓ Szabadka (Subotica) más város. Nem úgy más, ahogy minden város különbözik a másiktól, hanem más az összes többihez képest. Úgy fogalmazódott

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Szabó András A MASZK Márton Ferenc

Szabó András A MASZK Márton Ferenc Szabó András A MASZK Márton Ferenc grafikus-, festő és szobrászművész Kismonográfia Szabó András: A MASZK Márton Ferenc grafikus-, festő és szobrászművész Kismonográfia Tipographic Könyvkiadó Csíkszereda,

Részletesebben

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu Promontorium Polgári Casino Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012 www.promontoriumcasino.hu 1 2 3 Szerkesztette: Döbrönte Katalin. Közreműködött: Farkas Balázs, Dr. Mészáros Péter, Dr. Schütt Margit. Fotóanyag:

Részletesebben

KISGRAFIKA. Valentin Le Campion: Ősz. Fametszet, X2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Valentin Le Campion: Ősz. Fametszet, X2 TARTALOM KISGRAFIKA 46. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519. Szerkesztőbizottság: dr. Arató Antal, Király

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2013/4. (67. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2013/4. (67. szám) 1 BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2013/4. (67. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Pályázati felhívás Tulajdonképpen az egész 2009-es esztendô, amely egyidejûleg Kazinczy Ferenc születésének 250., Benedek Elek születésének 150. (és halálának

Részletesebben

iro dal om ű vészetárs adai omtudomány

iro dal om ű vészetárs adai omtudomány iro dal om ű vészetárs adai omtudomány I 2 7-8 ѓ július auguszt и ~ irodalmi m ű vészeti. térsa dal omtudom olyéirat ~, Alapítási év: 1934 LXIX. évfolyam 2005. 7-8. szám július augusztus F őszerkesztő

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 HAJDÜSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6 HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 . 5LS6»i W / HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Képek tára Pannóniában. Rippl-Rónai Ödön a múzeumalapító

JUBILEUMI KÖTET. Képek tára Pannóniában. Rippl-Rónai Ödön a múzeumalapító JUBILEUMI KÖTET Képek tára Pannóniában Rippl-Rónai Ödön a múzeumalapító Azok az igazi koldusok, akik a művészetet nem tudják élvezni. Mert az éhezőknek ételt lehet adni, hajléktalannak hajlékot, de akinek

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron Somogyi Múzeumok Közleményei 18: 337 354 Ka pos vár, 2008 A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága H-7400 Kaposvár, Fő

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ I. A kiadást a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Ezer magyar biográfia a délszláv országokból I. A GY

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely XV. évfolyam 1. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. február Választások 2010 Csunya vagy Csúnya A Magyar Kultúra Napja Pécelen Változnak a KRESZ szabályai

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT Budapesti neves cukrászcsaládok Témavezető: Dr. Kósa László egyetemi tanár Készítette: Lakatos Hajnalka történelem alapszak

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

Az írástudók felelõssége,

Az írástudók felelõssége, HÍREK, VÉLEMÉNYEK A Péceli ESE Híradó újévi vitaindító cikke: Az írástudók felelõssége, avagy a III. évezred önkormányzatisága Az írástudók felelõsségét az utókor számonkéri. A számonkérés jogos. Az írástudásnak

Részletesebben