IRODALOM MŰVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRODALOM MŰVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY"

Átírás

1 IRODALOM MŰVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPÍRÁS ÍRÁSOK A KÉPRŐL 1997 Február április

2 ltd IRODALMI, MiUVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítási év: 1934 LXI. évfolyam Fő- és feledős szerkeszt ő: Biri Imre Szerkeszt ő: Toldi Éva A szerkeszt őbizottság tagjai: Bordás Gyбző Gerold Lászlб (kritikai rovat) Mirszпki szerkeszt ő: Maurits Ferenc TARTALOM Bela Duranci: Nagybánya és mi 113 Silling István: Ecset nélkül 124 Nérneth Ferenc: Akit két múzsa csókolt homlokon..." 135 Kalapis Zoltán: Árpád az ország határán 140 Hoffmann Hedvig: Kálmán Péter festészete 143 Petrik Pál: Életrajzom 153 Olga Kovačev Ninkov: Petrik Pál Zentán 156 Tari István: Hova? 162 Pap József: Találkozás, Haiku 164 Pap József: Sáfrány kis óriása 166 Bordás Győző : Hangya önarcai 169 Szajkó István levele 176 Bányai János: Maurits F. G. Samsa szobájában 178 Weöres Sándor: Rögtönzések a topolyai művésztelepen 185 Kalmár Ferenc: Vallomások 189

3 гтііг LXI. évfolyam, 2-4. szám február április NAGYBANYA ES MI Szabadka, Képz б'míivészeti Találkozó, 1996 július augusztusa BÉLA DURÁNCI Az egykori Reichle-palotában, amely ma építészeti m űemléknek számít, július 19-én művészeti kiállítás nyílt. 1 Reichle J. Ferenc építész ( ) tágas épületének emeletén azoknak a honi m űvészeknek az alkotásait mutatták be, akik annak idején részt vettek a m űvésztelepen a festői szépségű Nagybányán (ma a romániai Baja Mare, amelyet mára 14. századi okiratok bányásztelepülésként említenek Rivulus Dominerum néven). Festőteleppé május 6-án válik, amikor Hollбsy Simon ( ) vezetésével m űvészek csoportja érkezik ide. A m űvésztelep s kés őbb a fest ő- iskola hamarosan művészettörténeti fogalommá válik, s a nagybányai" jelz бt gyorsan megismerik a művészetkedvel бk nálunk is. Hollбsy Simon festőművész 1886-ben Münchenben magánrajziskolát nyjtott, ahová szívesen mentek a világ különböz ő részeib ől érkező fiatal művészek. Azokban az években a felnövekv ő nemzedékek ellenszenve a megcsontosodott akadémiai oktatással szemben mind népszer űbbé teszi a szabadelvű iskolákat. A bécsj akadémia elveszítette egykori els őbbségét. A budapesti oktatás a végsőkig konzervatív volt. Az ennél többre vágyó fiatalok mind gyakrabban Münchenbe mentek. Ott, a még mindig j б hírű Akadémja mellett Hollбsynál, illetve Antón Ažbénál ( ) tanulhattak, aki 1891-ben nyitotta meg az iskoláját. A festészeti tanulmányokat végz ő, vidékeinkről való fiatalok Münchenben három nyelven tudtak kommunikálni. Ez rendkívül értékes szül őfđldj hozományuk volt. Hollбsynál, az Akadémján, vagy a szlovén Ažbe iskolájában egykorúakra találtak, és nem voltak nyelvi nehézségeik vagy nemzeti el őítéleteik. Ott találkoztak azokkal a szlovénokkal, akik századunk els ő éveiben Škofja Lokán létrehozták a szlovén impresszjonisták els ő művésztelepét.

4 1 14 [-I Í 1) Azokkal a szerbiai fiatalokkal barátkoztak, akik majd 1905-ben Si ćevбban megszervezik az elsó m űvésztelepet a mai Jugoszlávia területén. És természetesen, néhányan közülük els ő ízben hallottak itta nagybányai m űvészteleprбl. A századfordulón a m űvésztelepek már kedvelt találkozóhelyei nemcsak a művészeknek, hanem azoknak az ambiciózus fiataloknak is, akik elégedetlenek voltak az akadémiai festészet megkötittségeivel és a hivatalos" m űvészet sablonjaival. Többnyire hasonlóan gondolkodók sajátságos munkaközösségei voltak ezek, s az alkotói kerdeményezcsek termékeny forrásait jelentették. A naturalista-impresszionista törekvések, az egryes alkotók posztimpresszionista sajátosságai, söt a szecesszi б poétikájának gryikerei is a m űvésztelepeken kereshet ők. Ismert az 1888-ban megalakult dachaui m űhely (Neue Dachau), amely után hamarosan létrejött a Bréma melletti Worpswede faluban az a művésztelep, amely arról maradt emlékezetes, hogy átmenetet képezett a barbizoni realizmus és a Jugendstil között. Többek között ehhez a kolóniához tartozott a fest ő, iparm űvész és költő Vogler, valamint a szimbolista költő Rainer Marja Rilke. Minden művésztelepi résztvev ő feljsmerhetб és közös tulajdonsága (annak ellenére, hogy mjndegryiküknek egyedülálló sajátságos poétikája volt) a természet iránt] rajongás. A dolgok rendje" után vágyakoztak a háborítatlan természetben, lelkesedve fedezték fel a szül бföld tójajnak jelent őségét, s helyi motívumokban kerestek ihletést. A nagyvárosok helyett inkábba kisvárosokat és falvakat keresték fel, a barbizonihoz hasonló élet nyugodt ritmusát. Ennek talán legkifejezőbb példája Paul Gauguiné ( ), aki megtagadva a századvég m űvészetének modorát, 1891-ben elment Tahitire, hogy a természetben, a bennszülöttek között teremtse meg a modern festészet alapjait. Az alkotói elszigeteltséggel" vádolt kortársaihoz hasonlóan Hollóst' Simont is elbűvölte a természet. En magam meg lehetnék elégedve akkor, ha viszszavonulhatnék a világ akármelyjk szegletibe; a legegyszer űbb életmód nekem több nyugalmat adna minden csjllog б külsбségnél..." írja 1894-ben egy levelében. 2 Amikor felkérték, hogy készítse el egy szépm űvészeti akadémia koncepcióját, benyújtott tanulmányában Holl бsy a természettel való közvetlen kapcsolat fontosságát hangsúlyozza. Javaslatait nem fogadták el, de ezek már sejtetika nagybánya] álom megvalósulását, ahol majd nyaranta együtt lesz tanítványajval, akiket afelc irányít, hogy keressék azt, amiben a természet, az Istenség megnyilvánul". 3 A művészek és a tanítványok vegyes gyülekezete kétségtelenül el volt ragadtatva a hegyek övezte középkori városkától. Rengeteg motívumot, kimeríthetetlen tiszta természeti látványokat találtak itt egy igazi plein air m ű- vésztelephez szükséges jhletést! Az árnyékos park, a gyümölcsösök, a látványos régi épületek, a fest ői utcák, a többnemzetiség ű folklór, a kíváncsi és vendég-

5 NAGYBÁNYA ĆS MI 115 szeretб helybeliek, valamint az érdekeltseggel támogató polgári réteg biztosították az alkotómunka el őfeltételeit. A városka és a m űvésztelep ilyen szimbiбzisa más-más szemszбgbбl ugyan, de az ígéret foldjét" kínálta fel. Az ambiciózus városatyák s az uralkodó réteg a város gazdasági felvirágzásában reménykedett azáltal, hogy az itt tevékenyked ő m űvészek révén messze földön ismertté válik. A város és a környék lakosai szolgáltatásaikkal szerény jövedelmüket növelték. A fest ők viszont a számtalan vonzó motívum mellett lényegesen olcsóbban éltek, könnyebben eladhatták a képeiket, s élvezték a helybeli uraságok vendéglátását. Nagrybánya ezáltal váratlanul m űvészeti fogalommá vált a hagyományokkal szembeszálló szervezett m űvészcsoportot jelentette. A naturalizmustól és a plein airizmustól kezdve a természet és saját maguk impresszionista tanulmányozásáig a kol бnia tagjai sajátságos poétikát alakítottak ki. A m űvészetnek ez a fajtája, amely úgyszólván téma nélküli ('estésztit, már önmagában véve egryféle ellenállása történelmi es irodalmi ízlés ű addigi festészettel szemben. Abban az id бben a nagybányai fest ők jellegzetes stílusa, a plein air forradalmat jelentett" (V. Ćetkovié) 4. Megalakulásával e m űvésztelep a modern szellemével határkövet jelent a magyar m űvészeti életben, amelyben a fennkölt, hivatalos tradicionalizmus uralkodott. Budapesten kívül a többi városban, kisvárosban a vidéki szellem még agresszívabban igyekszik elfojtani minden alkotói újítást. Nagybánya meglepб példájának megvalósítása két helybeli fest ő, Réti István ( ) és Thorma János ( ) érdeme, akik mindketten Holl бsy müncheni körének hívei voltak. A gryбnyörű városka megnyitotta kapuit a fest бk clбtt, s a polgárok el voltak ragadtatva a m űvésztelept бl, ez azonban magával hozta a helybeli társadalmi légkör" megváltoztatását is. A főleg fiatal festdk attrakciót is jelentettek, akik lényegesen hatottak a nemzedékek közötti viszonyokra. A szül ők szemében a művészek istenáldásnak t űntek a turizmus fejl ődése tekintetében, csak nehogry utánozzák őket a gryerekekl A festdk jelenléte ezáltal megbolygatta a dolgok rendjét" a kisvárosban. Kihívást jelentettek a konvenciókkal szemben, természetes tehát, hogy bekövetkezett a vidéki szellem reagálása. A m űvésztelep fokozatosan mind nagyobb nyomásnak volt kitéve, ami meghatározta fejl бdésének menetét, kés бbbi sorsát is. Hollóst' plebejusi demokratizmusa és a müncheni bohém szabadelv űség, amely kezdetben szimpatikus" volta helybelieknek, hamarosan mind több bírálatot kap, ami a támogatást is befolyásolja. A nagybányai m űvésztelep így két éllentétes szakasza osztható, két különböz ő jellegzetességet lehet meghatározni:.

6 előbb az eu гбpai modern m űvészetbe vezet ő lázadó csoport tevékenységét övező lelkesedés cs dicsfény, utóbb a mérsékelt modernizmus" polgári áramlatát kifejez ő festő iskola tevékenysége, amelyben kialakulta felismerhet ő és hivatalossá tett nagybányai impresszionizmus, az addigi akadémiai festészet mind népszer űbb helyettesítője, felváltója. Ez az általánosságban vett két jellegzetesség két évtizedig fog kisugározni, kitörölhetetlen nyomot hagyva mind a budapesti, mind pedig az akkori magyar állam többi városának képz őművészeti eseményeire. Így a mai vajdasági m ű - vészeti térségben is kezdett ől fogva érezhet ő Nagybánya hatása. Már az elsó nagybányai találkozón Holl бsy tanítványaként jelen van a zombori Mált' József ( ). És már 1899 tavaszán Nagybecskereken (Zrenjanin) felvetik egy, a nagybányaihoz hasonló kolónia létrehozásának gondolatát. 5 Biztosan tudjuk azt is, hogy Streitmann Antal ( ) századunk elsó éveiben eljárt Nagybányára, s бt, tanítványait is elvitte oda. Fest őtársaival, Vágó Pállal, Németh Lajossal és Edvi Illés Aladárral együtt próbálkozott egy becskeréki m űvésztelep megalapításával is. Nagybányáról a mi városainkban is olvashatnak az újságokban, beszéd tárgyát képezi a társaságokbaъ Jelen van az itteni festfn бvendékek tudatában, különösen azokéban, akik BúrJápesten vagy Münchenben tanulnak. Természetes a kívánságuk, hogy elmenjenek oda! A távolság akkor nem jelentett akadályt, ugyanis, habár Nagybánya messze van, vonattal ugyanannyiba került az út, mint bármely más m űvészeti központba. Az akkori el őírások szerint 226 kilométer felett mindenhová egyforma árú jegyet kellett váltani, azaz ugyanannyit kellett fizetni Nagybányáig is, mint Budapestig. Századunk els ő évtizedében Budapesten egymást követtéka már ismert külföldi kortárs m űvészek (Gauguin, Van Gogh, Rodin és mások) modern kiállításai, viszont Nagybányának mégis egyedülálló alkotói közösségi légköre van. Egyesek itt szereznek értesüléseket az európai szellemi történésekr ől, itt szabadulnak fel az akadémiai oktatás sablonjaitól; az új után vágyakoz б művészek Nagybányán elsó kézbбl" kaphatnak információkat. A másik csoportot az amat őrök alkotják, továbbá a festбi ambíciójú rajztanárok, valamint azoka fest бk, akik el szeretnék sajátítania "nagybányai impresszionizmus" modorát. Az elбbbieket valóban az a sajátságos légkör" vonzza, amely addig tart, amíg Ott van Hollбsy és nemzetközi iskolájának társasága. Hollóst' azonban már az ötödik évben távol marad. Ekkor jönnek azoka visszatér ől fiatal művészek, akik Párizsban tanultak Henri Matisse-nál ( ), sót a fauvistákkal közösen állítottak ki, s barátokat szereztek köztük. Ezek, mint például Czбbel Béla ( ), aki 1906 nyarán a m űvésztelepen bemutatta az új képeit, toborozták az avantgárd híveit, tájékoztatták a többieket a

7 NAGYI3ÁNYA ÉS MI 1 1 ' Párizsban való megélhetés és alkotás lehet бségeirбl; ajánlásokat adhattak a kiváló magániskolákhoz (például Matisse-hoz), s részletesen mesélhettek a kiállításokról és m űvészeti irányzatokról. S mindezt az egryedüláll б társalgás, barátkozás hangulatában, az elb űvölő természetben. Ez és az ilyen Nagybánya lehetett az alkotói kezdeményezések forrása. A másik csoport tagjai, a tehetségesek", akiknek gyakran nem volt alaposabb fest бi képzettségük, az 1902-ben alapított fest бiskolát látogatják. Modelleket festenek a természetben, kiváló tanároknak, a m űvésztelep alapító tagjainak az irányításával. Ferenczy Károlyra ( ) mint egyedülálló művészre, Réti Istvánra mint kiváló tanárra emlékeznek. Iványi Grünwald Béla ( ) a modern irányvétele által maradt meg a növendékek emlékezetében. Thormát az idevalósiak közül senki sem említi. Az 6 szerepe a művésztelepen és a fest бiskolában majd a következ ő iddszakban, az elsó világháború után válik rendkívül jelentdssd. Akkor már az idevalósiak nem járnak a m űvésztelepre, a szerencsésebbek egyenesen Párizsba mennek. A nagybányai hatást" tehát a mai vajdasági térség szempontjából két évtizedre korlátozhatjuk, pontosabban az 1896 cs az 1918 közötti iddszakra. Az itteniek egészen az utolsó háborús év nyaráig eljárnak Nagrybányára t б l kezdve a pesti akadémia hallgatói is rendszeresen odautaznak nyári gyakorlatra". A festdiskola munkájában csupán 1915-ben és 1916-ban tapasztalható megtorpanás. Az elsб világháború után többé már nem említik Nagybányát, illetve csupán néhány egykori részvev ő, szabadkai és nagrybecskereki m űvész emlékezik rá. Ezek a Szabadkán 1923-ban megalakított Vajdasági Kdpzdmivdszek Egyesületének kezdeményez ői, valamint az 1912-ben létrehozott Nagybecskereki Impresszionisták csoportjának a tagjai. Egyikük, Várkonyi József ( ) 1931-ben a Bega parti villájában összegy űjtötte a festdket, azzal a reménnyel, hogy ebbdl egy nagrybányaihoz hasonló m űvésztelep alakul majd ki. Azonban csak egyetlen nyáron került rá sor. A sikertelenség miatt kedvüket vesztve, a művésztelepet többé nem hozzák szóba az alapítók sem. Az egész kezdeményezés feledésbe merül. A második világháború utáni Vajdaság képz бművészeti életének felújítását" szorgalmazó, meglep бen tartalmas években el бször 1950-ben vetбdik fel a művésztelepek eszméje, de Nagybányának mint lehetséges példának a megemlítése nélkül. Ennek oka az is lehetett, hogy a cél a világ újjáteremtése" volt, s ignorálták a múltat, amelyet megfertdzdtt a rothadó nyugat" meg a polgári osztály. Ennek alapján a palicsi m űvésztelep megteremtésének kísérletét teljesen új kezdeményezésnek tartották. Senkinek sem jutott eszébe, hogy Szabadkán már 1902-ben a nagybányai és a szolnoki példán alapuló" ilyen ötletrбl tartott el бadást Lukácsi Sándor. Egyébként ez volta vágya az itteni

8 1 18 HÍi) festőknek, Jelena Čoviénak, Oláh Sándornak és Farkas Bélának is. A palicsi m űvésztelep létrehozásának javaslatáról Pechón J бzsef már február 1-jén írt a B~cskаi Hfrhphan ben a szabadkai pr бbálkozás szintén csak cgry nyarat ért meg Palicson. Két évvel kés őbb, július 27-én a Mпюупr Szóban Ács J бzsef fest ő ( ) bejelenti a Zentai M űvésztelep megalakulását. Zentára Topolyárбl helyezték át, ahol saját szavai szerint szintén kol бniát akart szervezni. Zentán támogat б társra lelt Tripolsky Gézában, a helybeli múzeum igazgat б- jában. S a m űvésztelep megszületett! 1952 c5ta folyamatosan létezik mind a mai napig. Topolyán (ahol a m űvészek ben akartak hasonlat teremteni) a következ ő évben, 1953-han jön létre az az бta eredményesen m űködб m űvésztelep. A Zrenjanin (az egykori Becskerék) melletti Écskán 1956-ban nyílik meg a ma is ćletképes és ismert m űvésztelep. Ezeken kívül térségünkben számos más hasunl б intézmény létesül, s a következ ő években a vajdasági művésztelepi mozgalom kiterjed az egész jugoszláviai kulturális térségre.' Az összes részvevő közös kiállításait Palicsi Képz őm űvészeti Találkozб elnevezéssel 1962-t ől kezdik megrendezni.? Akkor, 1962 júliusában teszi fel a kérdést Lazar Trifunovi ć tanár, képzőművészeti kritikus és m űvészettörténész ( ):,,... Érkezhetett München szelleme Nagrybányán keresztül is Becskerékre, Pesten át Szabadkára, Újvidékre, s őt hathatott messzebbre is...?!" El őttünk van ugyanis a századfordulб eurdpai történései itteni hatásának a rejtélye. Csak ámulni tudunk a szabadkai Városháza építészeti és iparm űvészeti szintézisén, a Reichle-palota rendkívüli s költ ői jelenségén, a palicsi építészeti együttesnek a természettel valб összhangján. A fest ők közül már említettük Streitmann Antal tanárt, az első vajdasági formatervez őt, a becskeréki képz őm űvészeti élet" szervez őjét. Csupán rбla tudtuk, hogy valamikor eljárt Nagrybányára, amir ől viszont akkor még nemigen hallott senki sem. A megfelel ő válaszra még várni kell, néhány szakember kutatómunkája kell az egykori agilis tanár tevékenységének a felderítéschez.s A kutatбmunkára vonatkozб kihívó kérdés felvetése Eta több mint három évtized telt el.9 Időközben a szecesszi б építészete megkapta a törvénnyel védett műemlék státusát. Ezzel párhuzamosan kezdtünk kutatnia fest ők után, bizonyságot keresve nagybányai tart бzkodásukra, s végül megpróbáltuk fellelni az alkotásaikat., lehet őleg az esetleg ott készült m űveket. Azzal a szándékkal, hogy bebizonyítsuk, val бban Nagybánya továbbította hozzánk az akkori alkot б i kezdeményezéseket, újításokat, s ehhez he kell mulatnia határköveket! Sajnos, a háborús viharok és az esztelenség kíméletlenül és alaposan megtizedelte ezt a festészeti örökséget, így a nagybányai dokumentációt" is. A nagybányai m űvésztelep itteni részvev őinek az alkotásait szinte kizár бlag a

9 NAGYBÁNYA És MI 119 polgári réteghez tartozó m űvészetet kedvel ők vásárolták fel. A városi hatóságok kizárólag az ismert és hivatalos" tradicionalistáktól vásároltak és rendeltek hivalkodó m űveket: történelmi jelencteket,vallási témájú festményeket, s a müncheni realizmus már elavult életképeit. A városatyák példáját következetesen és híven utánozta a kisvárosi el бkelőség is. A nagybányaiak" m űvei iránt, amelyek az Európával történt termékeny találkozás hatására születtek, egészen másfajta közönség érdekl ődött: hivatalnokok, ügyvédek, iparosok, keresked ők, orvosok, újságírók és tanárok, akik különböz ő nemzetiség űek és hitvallásúak voltak, eltér ő anyagi helyzetben cs társadalmi tekintéllyel. Csupán az érték iránti érzékenységükben hasonlítottak egymásra. S hogy léteztek ilyenek, arról a ritka újságcikkekb ől szerezhetünk tudomást. Például Streitmann Antal az 1904-ben megrendezett becskeréki tárlalán tizenvalahány képét adta el; a becskeréki impresszionisták 1912-ben megtartott kiállításán pedig a Nаgybггпуа híd című festményét. Egyetlen képe maradt azonban fenn, az 1903-ban készült Felsőbányni utca című olajfestmény a Stagelschmidt család tulajdonában. Négy évtizeddel kés őbb találkozunk ismét a Jovan Štagel ~mit névvel az 1945 szeptemberében a Petrovgrádban (a korábbi Becskerekén, a későbbi Zrenjaninban) megrendezett kiállítás szervez бbizottságának a listáján a 38. sorszám mellett. 10 Számtalan képnek azonban nem volt ilyen szerencsés sorsa, hogy megmaradjon a történelmi változások és megrázkódtatások évtizedei során. Egy részük valószín űleg a polgári lakások falát díszítette; sokat megvásároltak a fejl бρdésben bízó fiatal m űvészek is. Jó néhány képet magukkal vittek az 1918-ban külföldre távozó hivatalnokok; sokat megsemmisítettek vagy eltüntettek a kés őbbi zsidóüldözések során; több képnek viszont a sváb házak" szobáiból veszett nyoma a még későbbi kolonizáció alkalmával. 11 A folyamatot betetбzi a polgári réteg vagryonának kisajátítása. A még megmaradt képek most is lassan elérhetetlen távolságra kerülnek, az újonnan létesült államokba és idegen m űgyűjteményekbe. A gazdasági, anyagi nehézségek miatt megszaporodtak a világosabb foltok" a megöregedett m űvészetkedvelők lakásának falain. A N аgуы nyа és a vajdaslgiak elnevezés ű kiállítás ezért csupán töredékesen mutathatja be az egykori gazdag gy űjteményeket. Ráadásul néhány tulajdonos nem volt hajlandó együttm űködni, nem adta kölcsön a nála lev ő képet. Ennek ellenére az elkészült mozaik" így is számos kérdésre ad választ, és sok kihívást is rejt magában. Nagybánya például nemcsak München közvetít бje volta századfordulón, hanem Párizst is közel hozta az új után vágyakozókhoz". A művészeknek ez a gyülekezőhelye nemzetközi volt, lendületes, kutató szellem ű, s az ott levők készek voltak a világ megváltására". Egyesek ebb ő l a mitikus magból igazi zarándokok módján tovább vándoroltak az ismeret-

10 120 1-IÍ [) lenbe, az új kihívások felé, akár az egykori barbizoniak, vagy Gauguin az ő Tahitijára. A kevésbé szenvedélyes, de a festészethez h ű csoport Becskerekén folytatja majd az impresszionista szellemet, egy másik csoport pedig az ban megalakított vajdasági egyesülettel próbálja az itteni körülmények között meghonosítania nagybányai légkört", habár visszafogottan, s inkább az ottani festőiskolához hasonlóan. Kétségtelen, hogy a ma már névtelen" amat őrök és rajztanárok nagry száma, akik ott megfordultak, magával hozott némi nagybányai szellemiséget", ezáltal hatva a vajdasági képz ő m űvészeti viszonyokra a téma nélküli" festészet iránt, lassan háttérbe szorítva a tradicionalizmust. Amit eddig sejtettünk, feltételeztünk, esetleg tudtunk, most bebizonyosodott. Az itteniek közül Nagybányán tartózkodott, alkotott és sajátságos m ű - vésszé fejl ődött: Balázs G. Arpád ( ), vau Cvejanov ( ), Jelena Covi ć ( ), Farkas Béla ( ), Oláh Sándor ( ), Pechón József ( ), Zora Fettovié ( ), Ivan Radovié ( ), Schneider Péter (1886r-1944), a már említett Streitmann és Várkonyi, valamint Zsénár Emil ( ). Schneidert бl és Zsénártól, sajnos, nem tudtunk semmit sem kiállítani; Cvejanov és Streitmann egy-egy képpel van jelen; Zora Petrovi ćnak hiányoznak a korai munkái; Jelena Čovićnak is csupán két három képe van az els ő évtizedb ől; Farkas Bélát négy festménye képviseli, amelyeket Nagybányán és Kecskeméten készített; Oláh Sándornak egy festményér ől feltételezzük, hogy nagryhányai alkotás; Balázs G. Árpádot néhány nagybányai rajza és akvarellje mutatja be. Pechón József egyik festményét, amely nyilvánvalcian Nagybányán készült 1910-ben, Budapesten állították ki 1996 nyarán. 12 Bizonyítékunk ugryan eddig még nincs rá, de az akkori években keletkezett műveik alapján hihet ő, hogy valószín űleg járt Nagybányán Stipan Kopilovi ć ( ), Angola Ma čkovič ( ), Novák Rezső ( ) is. Ivan Tabakovi č ( ) lelkesedéssel beszélt Nagybányáról, azonban a művészteleppel való kapcsolatát igazoló alkotásai nincsenek. Nagybányával kapcsolatban olyan nevekre is bukkanunk, akikr đl nincsenek életrajzi adataink; a mi tájainkról mentek az ottani m űvésztelepre, de nem tértek vissza a szül őföldjükre. Köztük van például a palánkai Fürst Zsigmond, a zentai születés ű Eugen Pascu (Pászk Jen ő), a nagybecskereki Plechl Béla, a Fruška gora-i Gabrovóból származó Réthy Károly, a kikindai Irma Telbis és a nagybe сskereki Wádler Jen б. Kčt alkotót semmiképpen sem hagyhatunk ki a felsorolásból, Streitmann Antal e gykori tanítványait: Fülep Lajos m űvészettörténészt és elméletírót ( ) és Todor-Toša Manojlovi ć költőt és képzőművészeti kritikust ( ). Mindketten becskeréki gimnazisták voltak, akikb ől később tanárok lettek, az el őbbi Budapesten, az utóbbi Belgrádban hirdette a modern m űvészetet, s népszer űsítette az avantgárd szellemiséget ebben a térségben. Fülep

11 NAGYBÁNYA ÉS MI 121 korábban, még miel őtt Becskerékr ől Európába" ment volna tanulmányait folytatni, Tora Manojlovi ć pedig később, amikor az elsó világháború után Európából" visszatért Belgrádba. Streitmann éppen a századforduló éveiben volt tanáruk a becskeréki gimnáziumban. Ez volt az a rövid, ragryogб időszak, amikor nálunk egyedülálló épületeket emeltek, maradandó érték ű műemlékeket, mint például a Reichle-palotát, valamint ekkor sugározza szét hatását a nagybányai alkotói oázisa ne бsok kolorista tűzijátékával, amit Czбbel Béla бs más fauve-isták váltottak ki. Nagybánya európai szellemiségének kisugárzása nyomán indult sajátságos alkotói pályára, egyéni opusának megteremtésére Zora Petrovi ć, Ivan Radović és Balázs G. Arpád. A mai vajdasági térség els ő valóban modern kiállítását Pechón József rendezte meg 1913-ban. A háború szörny űségeitől megrendült Farkas Béla egyedülólló háborúellenes poétikát alakít ki, kétségtelenül nagrybányai бs ke~keméti művészeti tapasztalatai alapján. Oláh Sándor a nagybányai emlékeit felidézve válik az alkotók szervezett egységének vezéralakjává, míg a hetesége ebben meg nem akadályozta; 1931-ben a becskeréki m űvésztelepen volt tanár, és kés őbb sok festi említi majd mint első mesterét. Az emutett m űvészek alkotómunkája, s a másokra, f őleg akkor még ismeretlenekre gyakorolt hatásuk újabb kihívás lehetne a további kutatásokra. A mai Vajdaságnak mint sajátságosan felismerhet ő jellegű képzőművészeti régiónak egész bizonyosan köze van Nagybányóhoz, Kecskeméthez, a pesti Nyolcakhoz, különösen a század első két évtizedében. Lazar Trifunovič fentebb idézett emlékezetes kérdésére szómos választ találtunk. Ezek közül mindenképpen alapvet ő az, hogy München" valóban Nagybányán át került ide, de még inkább Párizst" közvetítette a vajdasági térségbe! München" alatt azoknak a fiataloknak az alkotói lendületét és demokratikus szellemiségét értjük, akik Ažbc és Hollóst' körül gy űltek össze. Számunkra még 1962-ben a nagrybányai m űvésztelep a bohém szabadosság és alkotói vágyak transzmissziója lehetőségének t űnt. Akkor még nem tudtunk Henri Matisse magániskolájának tanítványairól, a lázadó Czóbelról vagry Perlrott Csaba Vilmosról ( ), Dénes Valériáról ( ); Pechón barátjáról, Ziffer Sóndorról ( ); Tihanyi Lajosról ( ), aki kés őbb Micićtyel barátkozott, s annak bátyjáról, B. Polanski költ őről készített arcképet; Bornemisza Gézáról ( ), Matisse tanítványáról, aki j ó ismer őse volt Farkas Bélának és Oláh Sándornak a nagybányai meg a kecskeméti m űvésztelepen; nem tudtunk sok másról, a Nyolcakról sem. Mellesleg csak akkoriban fedeztük fel újra Pechón Józsefet, és a két háború közötti vajdasági képzőművészeti történéseket! augusztus 16 -пп KARTAG Nándor fordítása

12 122 HÍU JEGYZETEK 1 A kiállításra a szahadkai KépzfSm űvćszeti " тalálkozб ćs az újvidéki Forum Nаgybány а ér а vаjdhságiаk címmel kataldgust jelentetett meg. Č)sszesen 143 m ű szerepelt a tárlaton. Ezeknek tibb minta fele a Szabadkai Városi Múzeum gy űjten зρényéhбl való, továbbá a belgrádi Modern M űvészetek Múzeumából, a Szerb Tudományos és M űvćszeti Akadémia gy űjteményéből, az újvidéki Matica srpska Galériájából, a Zombori Városi Múzeumból, a verbászi M űvelбd ćsi Otthonból, a szahadkai Dr. Vinko Perćić Galériából és a Városi Könyvtárból kölcsönöztük ki. Nébry magánszemély is hozzájárulta kiállítás sikeréhez a tulajdonukban lev ő képek kölcsönadásával: a szabadkai Molnár Megyeri Pál és Varga István, a zombori Milan Staniši č és a zrenjanini Danijel Vrška. 2 Boros Judit: Hollóst' Simon m űvészi hitvallása levelei tükrében In: Nagybányaművészete. Magyar Nemzeti Galéria, március 14-оktóber 20. (katalógus), I. m Vjekoslav Ćetkovi č : Iv-u. R пdovié. Novi Sad, 1989, I. 5 Vinczehidy Lrnd dr.: M űvésztelep Nagybecskereken.... A kis Nabrybánya dicsfsségét egész ország zengi. Ubryanezt érdemelheti ki Torontál s Nagybecskerek" (7nrontál, március 29-én). 6 Olga Šram, Katarina Tonkovi č Marijanski: Umetničkc kolonije i vaj пrski simpozijríni Jugosdavije (címtár). Képzőm űvészeti Találkozó, Szabadka, Likov пi sresrct/képzőművészeti Találkozó. Az intézményt április 28-án alapították a szabadkai népbizottság számú határozatával, az akkor még a Városi Múzeumhoz tartozó Reichle-palotában. A vajdasági m űvésztelepek 10. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek: Prvi likovni susret u galerijskom prostoru na spratu Velike terase na Pali ču (Elsб képzőm űvészeti találkozó a palicsi Nagyterasz. emeleti kiállítótermében). 8 A Szabadkai Városi Múzeum mellett, Vukica Popovi č a zrenjanini Nemzeti Múzeumból, Mirjana Džepina, az Újvidéki Városi Múzeum custosa, továbbá a zombori és a verseci múzeum. KésfSbb több tanuln зρány és gry űjteményes kiállítás után az újvidéki Modern Képr_бm űvészeti Galéria megjelenteti a Slikurstvo u Vojvodini cím ű kiadványt az 1991-ben megrendezett retrospektív kiállításra. Közrem űködött: Ratomir Kuli č, Mirjana Džepina, Jeleni Kneževi č, Svetlana Mihajlovi č-radivojevi č, Hoffmann Hedvig és Barinyi Anna. 9 A nagybányai m űvészteleppel kapcsolatban megemlített vajdasági m űvészek adatait Miloš Arsić : Slik а, tvo u Vojvodini , valamint Bela Duranci: Nггgybáпya és a vпjdпságiuk cím ű kiadványa tartalmazza. 10 A Petrovgrádban szeptember 16-a és október 16-a között megrendezett Izložba ll'lll vojvoctanskilk likovnih k ínetnika. (A mai vajdasági képzőm űvészek kiállítása) efm ű kiállítás szervezed a harn зρ itзρcnyolc nevet tartaln зρazб névsorról lehagyták Todor Manojlovićot, a város akkori lakosát, s az akkori legnagyobb képz őművészeti kritikussal még csak nem is tanácskoztak! Így kerülhetett bele a szövegbe a nebulózus megálla-

13 NAGYBÁNYA FS MI pítós: Azonnal hangsúlyozzuk, hogry a kiállításon képviselve voltak a magyar fest ők is, habára vajdasági magyar festészet Catal, s jóformán még kezdeti szakaszában van" (B. ČipliC). Majd csak az 1952-ben Palicson megrendezett kiállításon láthatják az érdeklfsd ők, hogy igenis létezik hagryomány, számos névvel. Nagrybányát azonban ekkor sem említik. Pechón Bćla festő, Pechón J бzsef fia 1969-ben a Szabadkai Városi Múzeumban apja retrospektív kiálütásának el őkészítésekor elmesélt egry verbászi t čirténetet. Az utcán megállította egy helybeli montenegrói telepes, s mivel hallotta, hogy Béla az_ apja képeit gryítjti a kiállításhoz, behívta őt a házába. A falon az egryik legjobb Pechón-kép, a Haditanrres volt (olaj, 120 X 105 cm, 1911-ből). Pechón Béla emlékezett rá, hogy gyermekként jelen volt, amikor apja meghozta a képet, amelyet egy helybeli német vásárolt meg t őle. Pechón J бzsef Nugybányпi tиj (olaj, 56 X 65 cm) cím ű festményét 369-es sorszámmal állították ki azon a nagryszabású tárlaton, amelyet a nagrybányai m űvésztelep századik évfordulóján rendeztek meg a budapesti Magyar Nemzeti Galériában. A számos tanulmányt tartalmazó monográfiakatalógus (NаКvbánуа rnйvészete/die Kunst von Nпgуbányп/The irt of N пgybnпуа, Nemzeti Galéria Pannon GSM, 1996) egyedül Pechón Józseffel foglalkozik, s egryetlen más m űvészt sem említ a vajdasági térségb ől, akik pedig részt vettek a m űvésztelep munkájábanl Pechón J бzsef másik kiállított képe, az Utcаrészlet 1910-ben készült, de nem Nagrybányán, hanem Verbászon.

14 ECSET NÉLKÜL Esszék a vajdasdgi mngyаr festők Zomborbtn találh пtó képeiről SILLING ISTVÁN JUHÁSZ ÁRPÁD RAJZAI Nem a festőm űvész Juhász Árpáddal ( ), a század eleji Zombor meg nem értett m űvészével kívánok foglalkozni, hanem a kiváló rajzolóval, akit Herceg János méltatásában tipikus kismester"-nek nevezett. A fest ő életútjáról Kalapis Zoltán írt hosszabb tanulmányt, melyb ől, kellő számú illusztráció mellékelésével, szép monográfia kerekedhetne, a fest őművészeinket bemutató (mostanában elapadt) sorozat egy újabb j б könyve. Utoljára 1985-ban, a zombori és szabadkai kiállításon találkoztam Juhász Árpád rajzaival, a születésének 125. évfordulóját ünnepl ő retrospektívón. Most a művész ceruzarajzainak egy része, kedves jószándékból, a birtokomba került, s ezeket a néprajzkutató szemével nézegetve, vizsgálgatva újfent igazoltnak látom, hogy a népélet milyen apró részletei is meg tudták ragadnia m űvész figyelmét. Jó, tudom, hogy Fest őnk 1904-től 1914-ig, azaz egészen haláláig szorgalmasan járta a hagyomány őrző falvakat, százszámra készítette a rajzokat", ahogy Kalapis írja a Malonyai Dezs бhöz szegődött illusztrátor Juhászról, aki szinte napszámosként barangolta a magyar vidéket, kutatva mindent, mi etnográfiai szempontbál érdekes lehet. S mi-épp e vázlatok, skiccek bemutatásával maradtunk még adósak, hiszen a zombori múzeumban is csak 12 rajza található. Ezért tartom fontosnak szólni róluk, felidézni őket, esetleg népviselet-kutatásunknak is jó szolgálatot téve ezáltal. Az idillikus, bizonyára csak a m űvész álmaiban dereng ő tój (ilyen lebeghetett Dante szemei el бtt Toscanáról) megrajzolásáért Londonban egyszer aranyérmet kapott Juhász. Ez egy kerek, teljes kompozíció. Azonban parasztábrázolásai csak stúdiumok, részletek a magyar népéletb ől, melyekből öt tíz is került

15 ECSET NÉLKÜL 125 egyetlen lapra, lévén fest őnk örökös hiányában papírnak, vászonnak avagy festéknek. Százéves alkotásai dokumentumok is az akkori ország lakosságának zömét alkotó falusiakról. Mondják, olajképein néha teremtett is Juhász, míg a rajzokon csupán szelíden, alázatosan ábrázolt, s hogy csak a látható valóság érdekelte. Leheletfinom rajzok ezek lányokról, nénikékr ől, gazdákról; a hajfonás módjáról, a fejkendőkötés szabályáról. De nem fontos rezdülései-e mindezek a n ői léleknek? Vagy ahogyan a férfia bajuszát vagy kalapját viseli, esetleg lovát kínálja, az nem árulkodik a számára fontos, roppant kényes dolgokról? Nem izzó, nem hevül ő művek ezek csendes, hallgatag, néha elégikus tanúi egy kornak és egy életérzésnek. De mondhatnám azt is: a kés őbb jelentkező irodalmi szociográfia képz őművészeti előfutárai ezen a vidéken. KÁLMÁN PÉTER Máig sem tudom, hogy az általam megálmodott, megtervezett és megvalósítani próbált zombori fest ők képeiből álló gyűjteményembe miért nem sikerült Kálmán Péter-képet szereznem. Igaz, korábban nemigen tudtam e fest őnkről, s itta korábban meghatározása még nem zombori voltomra, a nyolcvanas éveket megelőző időre értendđ. Számomra Zombor volt mindig is a nagybet űs Város. A Város, ahol talán minden van, mi a kultúrát szolgálja: színház, múzeum, könyvtár, galériák, levéltár, iskolák, templomok szóval minden. És én tizenévesként szinte mindent meg is ismertem. Persze, a hatvanas években, már nem vihettek magyar nyelv ű előadásokra a zombori színházba. A levéltárba meg el sem vezettek. Rejtélyes maradt számomra sokáig. Aztán megsz űnt annak lenni. Meg. Végképp. Csak a múzeum festményeit valahogy nem mutogatták abban az id őben. Esetleg az elkerülte tanárn őnk figyelmét? Pedig igazi m űvészetszeret ő ember módjára élt Zomborban az osztályfőnökđm, amíg itt volt velünk. Most másutt van, nagyobb városban, s bizonyára jobb sorsa van. Én mégis azért szeretem, mert ő ott is Zombort szereti. Messzire sétáltam már megint, emlékeim nyomában, pedig csak a zsablyai születés ű, és városunkban több évig m űkđdő Kálmán Péter fest őrđl szándékozom szólni, akinek aktképei a múlt század végén híres müncheni iskola itteni megvalósulásai, ittragadt dokumentumai a m űtermi festészet érájának. Aktképek Zomborban. Ritka dolog. Egyedül csak Konjovi ćnál nem. A többi fest ő valahogy idegenkedik ettől a szép témától. Talán a legszebbt ől: az élő és egészséges emberi test megfestését ől. Hogy nehéz? Hát Kálmán Péternek nem volt az? De festett 6 mást is: enteriőrt több alakkal, sok arcképet, s néha természetet is, bár ez utóbbi tényleg távol. állt tőle. A műtermi akadémizmus merev szabályainak

16 126 HÍD áldozott. Vagy pedi g nem tudta felrúgni, ottha gyni az egyetemen tanult szabál yok korlátait. Nem tudhatom. A zombori Körútnak, a barátok temploma mö götti részén, egy hivalkodásmentes, igazi úri házban láttam a legszebb Kálmán Péter-festményeket. Finom ízlés, választékosság lengi be a polgári lakást, ahol, remélem máig, méltóságteljesen бrzik e képeket. Jómagam lassan már lemondok nagy álmomról, hog y minden zombori fest őtál szeretnék m űalkotást. Mostanában más id бk járnak. S bár-agyemlített Kálmán Péter-képeket kevesen látják, mégiscsak Zombor gazdagabb általuk. Kupuszina, 1996 februárja HUSVÉTH LAJOS ÉS ZOMBOR Régóta kísért a gondolat, hogy Husvéth Lajosnak gyűjteményes kiállítást kellene rendezni a szülevárosban, Zomborban. Nem elfelejtett fest бrбl van szó, hiszen a zomboriak nagyon is számon tartják m űvészüket, és azt hiszem, a város magyar polgársága csakis бt ismeri el itteni fest бnek. Bár a fest ббriás Konjovićnak több képe van itthon, és képtára kétségkívül a legrangosabb zombori kultúrintézmény. Husvéthot mégsem rekeszthetjük ki a köztudatból, s valljuk be, szívünkbel sem. Ahol 6 vállalta a büszke város közönsége által támasztott nem mindig a leghaladóbb kultúrigény kielégítését, az a ragaszkodás példaérték ű. Szegény, mégsem érhette meg, hog y mi itt elismerjük, s micsoda szégyen, hogy városi múzeumunkban alig van kép tele. Életében a másik feste irán yította a gyűjtemények házát, s valószín űleg kevesebb gondja volta többi helyi művésszel. Különben a Husvéthnál jóval ma gasabbra taksált itt m űköde Ivan Radovićot sem kedvelte. Igazából azonban sohasem tudjuk megbocsátani a Husvéth halála után felkínált alkalom elszalasztását, azt, hogy m űveinek gyűjteménye, talán mégiscsak elfogadható feltételek mellett, végül is Zomborba kerüljön. Szabadka utcát és otthont adott ahusvéth-hagyatéknak, s efölött most már kés ő a zombori kesergés. Nem is- errбl kívántam szólni jegyzetemben, hanem arról az els б képről, amit Husvéth Lajostól láttam. Szerén y polgári lakásban bukkantam rá, s míg ízlelgetni kezdtem: parasztház, lombos udvar, baromfisere g, a kedves tulajdonoselmesélte, hogy ez bizony csak Husvéth-másolat. Az üg yes kezű H.-lányok közül festette meg valaki újra a divatos, kedvelt témájú képet a háború után. Csodálkozásomra a hölgy történetbe kezdett a házsártosnak nevezett feleség-

17 ECSET NÉLKÜL 127 ről, aki állandó munkával gyötörte férjét, hogy minden és mindenféle megrendelésnek eleget tegyen, s ha így sem menta dolog, háta maga barátn ői közül kért meg valakit, fesse meg ő, még ha utánzatként, másolatként is a kedvelt művet. Igaz, nem tudom, a valódi fest ő neve odakerült-e a kép aljára. Amit én láttam, azon jó órában legyen mondva, nem volt ott. De arról is szól a fáma, hogy néha maga a m űvész készítette el m űveinek másolatát, amit, ugye, alá is írhatott. Husvéth Lajos mégis Zombor közkedvelt fest бje lett, s a szobrásznak indult fiatal művész az agyagot teljesen elhanyagolta. Végül apró adalékként hadd mondjam el, hogy amikor egy valaha szép képzőművészeti magángyűjteményt teremtett korosodó zombori úrhölgyt ől sikerült Husvéth-festményt vásárolnom, ajándékot is kaptam t őle: a művész gipszbe öntött kézfejének mását. Talán utolsó szobrászati alkotását. Egy majdani zombori retrospektívára el őkeresném, kölcsönadnám. HANGYA ANDRÁS-KÉPEK ZÖMBORBAN Talán Hangya András volt az elsó fest бművész, akinek a rajzait láttam. Kisiskolás koromban az egyik olvasókönyvet ő illusztrálta. Kés őbb, míg Zomborban jártam középiskolába, itt Hangya András-kiállítás nem volt. Azóta sem. Jól emlékszem viszont Glid Nándor szobrainak tárlatára a hatvanas évek közepéről. Hangya képeivel főleg a nagyon sikeres és didaktikailag fontos szerepet vállaló Forum képz őművészeti monográfia-sorozat könyvének átlapozásakor, illetve a könyvvel szinte egyid бben megrendezett szabadkai, talán életmű-kiállításnak is nevezhet б tárlaton találkoztam igazából. Legszebb képeiből válogatták a szervez ők a bemutatót. Érdekl ődésemre megsúgták Hangya zágrábi címét is. Azután már alig vártam az alkalmat, hogy a távoli városba utazhassam, megismerkedni a m űvésszel. Az elsó találkozás kedves volt, de képzбművészeti élményben szegényes, akárcsak Hangya m űterme. Később, emlékszem mindenszentek körüli id ő lehetett, mert a zágrábi piacon rengeteg sárga őszirózsát láttam, újra becsöngettem a Križani ć utcai otthonba. A tet ő- teraszról kukkantott le a szikár fest б, és jб ismerбsként üdvözölt. Londonban élő felesége is épp Zágrábban tartózkodott. Bészélgetésünk alatt Zomborra terelбdött a szó, ahol én dolgozom. A Hangya házaspárnak is voltak zombori emlékei.,dragana asszony a város gimnáziumában tanított francia nyelvet a háború elбtti években. Bandi bácsi ide járt egy orvoshoz lelki bajait orvosolni. Így három nem zombori, ám mégis e városhoz k őtбdб ember társalgott a horvát fővárosban. A Londonba szóló meghívással, sajnos, nem tudtam élni. Erre sosem volt pénzem. Itthon, Zomborban, megkerestem á baji, utcai házat, melyben hajdan a Hangya Andrást kezel б orvos 'lakb(t, ám azóta új lakó él

18 128 HÍD már abban. Képekért rajongó gy űjtőként azonban tovább bogoztam a szálat, s rá is leltem egy nagyon kedves zombori családnál néhány Hangya-képre. Orvos is van a családban, több m űvész tagja is van a háznak, s így nagyon érthető, hogy megválni sehogyan sem akartak értékeikt đl. Remélem, még ma is úgy szeretika képeket, mint az általuk m űvelt szép muzsikát vagy a szobrokat. Mint ahogy én is csodálattal rajongok az említett zágrábi találkozáskor nekem ajándékozott olajképnek. Ez a legszebb ajándék, amit életemben kaptam. CSÁVOSI SÁNDOR, A ZÖMBORI RÓZSÁK r' Т6ЈE Schlitter Janka nénihez, a Rókus utcában, ha jól emlékszem, Tihanyi Thurszky Mária asszony útbaigazítása nyomán csöngettem be. Apró, töpörödött asszony nyitott kaput, s barátságosan invitált a csodálatos, f őleg örökzöld kertbe, udvarba. A dús level ű vadszőlб körbefutotta a ház falát, míg a kert alját borostyánindák szövevénye borította. Kissé elhanyagolt volt e tenyérnyi park, de épp ettбl volt elragadó. A tágas nappaliban polgári ízlés ű bútorok, csipketerít ők, óriási vázák. Itt benn láttam meg a legszebb zombori rózsákat Csávosi Sándor festményén. Képnézőbe jöttem, a néhai zombori fest ő és banktisztvisel ő özvegyéhez. A falakon sorban csendéletek: üveglapra állított Piros almák és vizespohár ragyogva tükrözбdtek vissza, megkétszerezve s tökéletessé fokozva így a hatást; egy díszes eiüstszürke rámában kékeslila n бsziromcsokor a csendélet tiszta harmóniája. A másik szobában a fest őállványon húsz éve áll Csávosi utolsó képe vakrámában, bomló sárga tulipánok. Az özvegy, aki Kacs бh Pongrác növendéke volt Pesten, zongoratanárként kereste kenyerét Zomborban. Itt ismerkedett meg a fest бvel, aki akkor még Krizmanich Ilonka férje volt, s veje a dúsgazdag temetkezési vállalkozónak. Zombori emlékezők tudják, hogy apósa pénzéb бl építette a fest ő szép házát, itt, a Rókus utca közepén, szemben a Zsinagóga utcával. Azóta egy gazdag hódsági vállalatigazgató vásárolta meg ezt a remek épületet, mely otthonosabbnak tűnt az Apatini úton álló, cikornyás, a családi fény űzést reprezentáló, ízléstelen villától, amely el őtt úri lakomát festett meg olajban Juhász Árpád jóval korábban, valamikor az els ő világháború el őtt. A városi ház szalonjának falán Csávosi egyetlen alakos festménye: Nagymama zöld pamlagon. Ez szerencsére a zombori Városi Múzeumba került szegény. Janka néni halála után a Pesti örökösök jóvoltából. Tájképekből is akadt néhány, főleg a tengerparton festettekb бl, melyek azonban megsem közelítették az itthoni virágcsendéletek elégikus hangulatát. Egy akvárell a'ferenc-csatorna partján álló halásztanyát ábrázolt, el őtte kikötött bárkával. Nem volt ez tökéletes akvarell, azonban a legszebb tájkép

19 ECSET NÉLKÜL 129 volta házban. Illetve egy kakukktojás is akadta tájképek között, Komáromi Kacz Endre olajképe: nem nagy erd бrészlet apró tehénkével, még mindazzal, ami a századelő Pestjének közízlését viselte magán. Esetleg a két fest б barátságának eredményeként kerülhetett a zombori otthonba. El kell azonban mondanom, hogy késбbb találkoztam egy remek Csávosi-tájképpel a dubrovniki Szent Balázs-templomot ábrázolta. Ezt már nemcsak én, hanem a Dubrovniki Téli Játékok riportsorozat képekért rajongó szerz ője is sokáig szerette volna gy űjteményébe. Hiába. A többi kép mind virág. Vasárnapi virágfest őnek gúnyolták az amat бr Csávosi Sándort más m űvészek, hiszen 6 sohasem tudott, nem mert felhagyni a polgári létbizonyságot jelent ő munkával, hogy csak a festészetnek éljen, vállalva a művészsors nyomorúságát is néha. Pedig adottságai feljogosították volna nagyobb karrierre is. Feljárogatott a pesti Nemzeti Szalon kiállításaira, tanulni, szakmai fogásokat ellesni, amit a kiállítási katalógusok illusztrációi mellé írt jegyzetei is bizonyítanak színekr ől, tónusokról. Csávosit azóta felfedezték volna, hiszen a vajdasági modern festészet egyik úttörőjeként kezdték emlegetni korai képei miatt, ám e változó id ő, bizony, újra a feledésnek adja. Schlitter Janka néni pedig azóta odakerült párja mellé a Szent Rókus temetőbe. Csávosi Sándor képei meg szétszóródtak a zombori otthonokba. A szép zombori rózsák egy szintén zeneszakos tanárn ő lakásába, aki azóta követte néhai kollégan бjét a város másik oldalán lév ő pravoszláv temet őbe. MÁLY JÓZSEF Ünnepe van idén a magyar képz őművészetnek. Százéves a nagybányai m ű- vésztelep. Amilyen fontos orgánuma a modern magyar irodalomnak az ban indult Nyugat című folyóirat, olyan a rangja, és nemcsak a m űvészek körében, a nagybányai fest őiskolának. Ott, abban a Szatmár megyei kisvárosban, a Zazar-patak tág völgyében, az Avas-hegység tövében született meg a magyar plein air, a természetben, a szabadban való festészet. A müncheni akadémia áporodott leveg őjű műtermeiből ide menekült Hollбsy Simon és több festőnövendéke, hogy a nyarat kint töltse e kellemes környezetben. De mi köze van mindehhez a mi nyugat-bácskai kisvárosunknak, Zombornak? Márpedig van. Mint minden rangos m űvészi mozgalomnak, ennek is volt zombori résztvevője. Ám ez a tény azt a csalóka tudatot keltheti bennünk, hogy mi tényleg mindenütt ott vagyunk. Pedig hát, ha még ott is, nem biztos, hogy sok eredménnyel. Mált' József volt az a zombori fest őművész, aki mára m űvésztelep elsб nyarán Nagybányán festett. Mált' 1860-ban született Zomborban, s ma is élnek

20 130 HÍD a városban Mált' vezetéknev ű polgárok. Nem hiszem, hogy egyenes ági leszármazottai a fest бnek, de talán távoli rokonok. Jó lenne megtalálni бket! Mált' Jбzsef ugyanis a müncheni képz őművészeti akadémia már nem fiatal, de igen elszánt növendéke volt. És az alapító Hollóst' Simon tanárfest бnek szegrőlvégről rokona. Kapcsolatukról már szólt az újvidéki zentai Gulyás Gizella művésztanár a Htлngarológiпi Közleményekben. Valószínűleg Hollóst' hívta meg Mályt a nagybányai m űvésztelepre. Így lett a zombori fest бművész az elsó bácskai résztvev б ebben a legnagyobb horderej ű és kisugárzású művészeti próbálkozásban. Sajnos, csak egyetlen nyarat töltött Nagybányán, de az is dönti volt m űvészetére. Be kell vallanom, nagyon kevés képét ismerem. Megmondhatom: kett бt. Ennyi van a zombori múzeumban. Kisebb méret ű tájképek. A szabad, napfényes leveg őtől megtermékenyítettek. Ezt kellett volna folytatnia Málynak kés őbb is, idehaza is. O azonban valami oknál fogva összetűzött a telepvezet ővel, s a következ ő évben már nem utazott Nagybányára. Végleg hazatért Zomborba. Harminchét éves volt akkor, s még négy évig élt idehaza. Betegeskedett, de alkothatott mindaddig, amíg 1901-ben a tüdővész el nem vitte. Itt nyugszik városunk Szent Rókus temet őjében egy alkotó, akitől a századelőn a legjobb képeket várhatták volna a zomboriak. S ő akart is festeni. Bizonyára készültek is még képeke néhány év alatt városunkban. De j б volna tudni, hová lettek festményei, rajzai vagy bármi, ami a nyomába segíthetne ennek a kivételes tehetség ű festбnek óta, persze, sok minden történte városban és ezzel a várossal. De csak kell még lennie egy két Mált' vezetéknev ű rokonnak Zomborban, aki egy apró kis részlettel esetleg segíthetné elindítania nyomkeresést. Városunk m űvészettörténeti arculatát alakíthatnánk és gazdagíthatnánk, ha értesítenének Mált' József festőművész hagyatékáról vagy leszármazottairól. (1996) HORVÁTH JÓZSEF A régi Zombor fest őiről beszélek, immár hónapok óta. Emlékezem, s talán másokat is emlékezésre késztetek. Egykorvolt polgártársainkra, a város m ű- vészeire. Róluk legtöbbet magánszorgalomból tudtam meg. De segített ebben a levéltár és a múzeum is. Ma mégis messzebbre utazom. A Zombort бl távoli Sopronba, ahova turistaként érkeztem, megcsodálni e hangulatos, reneszánsz vonásokat is őrző kisváros látnivalóit. Az ódon óváros aprócska terein, kanyargó utcáin bóklásztam. Benéztem minden templomba, múzeumba, képtárba. Az ismert soproni Cézár-házban ritka élményben volt részem. Horváth Jбzsef festőművész hagyatékát drzik itt nagy becsben. Nem is csoda, hiszen 6

A DÉLIBÁB GERINCE. A figurális kompozíciók, virágcsendéletek és tájképek sora a 65-ös Részeg Topolyával indul és a 77-es. Buzakeresztekkel zárul.

A DÉLIBÁB GERINCE. A figurális kompozíciók, virágcsendéletek és tájképek sora a 65-ös Részeg Topolyával indul és a 77-es. Buzakeresztekkel zárul. 984 HÍD A DÉLIBÁB GERINCE A 79 éves mester a jubileumi ünnepségek során 30, saját tulajdonát képez ő festményb ől komponálta, fogta össze e hihetetlenül egységes tárlatot, melynek A szül őföld a síkság

Részletesebben

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ TоRTÉNETÉBбL (VII.) A BEOCSINI KASTÉLY A Fruska Gora északi lankáin autózva az ősi 'beocsini pravoszláv kolostor felé, amelynek a temploma 1740-ben épült, talán nem is

Részletesebben

Ij I GURÁLI S RAJZTANFOLYAM SZABADКÁN

Ij I GURÁLI S RAJZTANFOLYAM SZABADКÁN Ij I GURÁLI S RAJZTANFOLYAM SZABADКÁN BÉLA DURÁNCI A felszabadulás utáni szabadkai képz őművészeti kezdeményezések közvetlenül kapcsolódnak egy, a háború el őtt itt megrendezett kiállításhoz. A mai Népkörben,

Részletesebben

FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG

FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG KLAMÁR ZOLTÁN A fotográfia múlt századi megjelenése óta nagy utat tett meg, és bevonult az élet minden területére: dokumentál, láttat része lett napjainknak. Nyugodtan kijelenthetjük:

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A 9+1 KÉPZŐMŰVÉSZETI CSOPORT

A 9+1 KÉPZŐMŰVÉSZETI CSOPORT A 9+1 KÉPZŐMŰVÉSZETI CSOPORT SZAKMÁNY GYÖRGY Kérünk minden meghívott résztvev őt, hogy május 4-éig jelentse be megváltoztathatatlan elhatározását, hogy az étkeztetést, esetleg elszállásolást biztosítani

Részletesebben

ÖRÖKSÉG. EMBERI És MŰVÉSZI PÉLDAKÉP BELA DIJRANCI

ÖRÖKSÉG. EMBERI És MŰVÉSZI PÉLDAKÉP BELA DIJRANCI ÖRÖKSÉG BELA DIJRANCI EMBERI És MŰVÉSZI PÉLDAKÉP Ha az elmúlt fél évszázad képz őművészeti alkotásainak nyomában járunk, akkor a ránk maradt olajképek, szénrajzok ma is elevenen ható és a nézőt fogva tartó

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08.

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. búsak, bíborak (Ady) füstösek, furcsák, BÚCSÚ Nehéz a pakkom, és a gépre túlsúllyal szállni nem lehet. Zanzásítom hát, amit érzek, kőbe vésse a képzelet. Átnéznek

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни билтен општине чока год. VIII број 66. април 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 66. szám 2014. április Општина Чока и СКГО заједничким снагама до акционог

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA SZABADKA MAGYARKANIZSA ZENTA ZOMBOR ÚJVIDÉK 2015. OKTÓBER 12 21. SZABADKA OKTÓBER 12., LIFKA SÁNDOR ART MOZI 12.00 óra LIFKA SÁNDOR MELLSZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA 19.00 óra

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

ECSET NÉLKÜL SILLING ISTVÁN JUHÁSZ ÁRPÁD RAJZAI

ECSET NÉLKÜL SILLING ISTVÁN JUHÁSZ ÁRPÁD RAJZAI ECSET NÉLKÜL Esszék a vajdasdgi mngyаr festők Zomborbtn találh пtó képeiről SILLING ISTVÁN JUHÁSZ ÁRPÁD RAJZAI Nem a festőm űvész Juhász Árpáddal (1863-1914), a század eleji Zombor meg nem értett m űvészével

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

szonáta Van valami az emberben, ami

szonáta Van valami az emberben, ami E g y o t t h o n k l a s s z i k u s t é t e l e k b e n S z e r z Ô : T o r m a B e a t r i x f o t ó : D a r a b o s G y ö r g y Ôszi szonáta Van valami az emberben, ami I n t é r i e u r m a g a z

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

rcok adása és megvonása ová k : :n i kó Györe Balázs; Halottak apja. Kalligram, Pozsony, 2003

rcok adása és megvonása ová k : :n i kó Györe Balázs; Halottak apja. Kalligram, Pozsony, 2003 közvetítő elbeszél ő által feltárt jelentések csak meger ősítik eddigi elgondolásunkat, miszerint Matuska Szilveszter kett ős énnel (gondos családapa és perverz nőcsábász) rendelkez ő személyiség volt,

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

KIVÁNDORLÁS BÁCS-BODROG, TORONTÁL ÉS SZERÉM MEGYÉBŐL 1900 ÉS 1910 KÖZÖTT

KIVÁNDORLÁS BÁCS-BODROG, TORONTÁL ÉS SZERÉM MEGYÉBŐL 1900 ÉS 1910 KÖZÖTT KIVÁNDORLÁS BÁCS-BODROG, TORONTÁL ÉS SZERÉM MEGYÉBŐL 1900 ÉS 1910 KÖZÖTT GYÖRE ZOLTÁN A dualizmus korában Magyarországon lezajló átfogó társadalmi változások egyik markáns tünete a migráció. A statisztikai

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza VÁRhely 2002/4 HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza Többen visszafojtott lélegzettel figyeltük drámai csúcspontokon, hogy a védőháló mögött hulló vakolattal együtt nem verik- e le a betűket a Kaszinó homlokzatáról.

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Vallomások, gondolatok

Vallomások, gondolatok Vallomások, gondolatok Elhangzott a Szervátiusz Jenő díj átadása alkalmából 2014. 11. 19-én Tudattal és lélekkel megáldott emberi sorsunk ég és föld közé feszül. A bennünket körülvevő csodálatos kinti

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2

Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2 Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2 Bevezetés A környezet, amelyben élünk, ugyanúgy hatással van ránk, mint ahogy tevékenységével az ember is folyamatosan

Részletesebben

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16.

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. 1 I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. A VERSFARAGÁS kategóriában kétféle módszerrel lehetett verset alkotni. Szabályos, kötött formában vagy rímek nélkül, szabadon. Magyar Emma 4.b Emma két

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N. Csodák Birodalma

S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N. Csodák Birodalma S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N Csodák Birodalma A kisfiú hóna alá kapta újságpapirosba csomagolt fatábláját, elindult a ligetbe. Végig ment az árnyas Stefánia úton, majd átvágott a

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Javaslat a Apátfalvi fűrészelt, rátétes deszkavéggel díszített házoromzatok. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Apátfalvi fűrészelt, rátétes deszkavéggel díszített házoromzatok. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Apátfalvi fűrészelt, rátétes deszkavéggel díszített házoromzatok települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN Boris Mašić A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN A török hódoltság után, a XVII. század végén Apatin környéke is, akárcsak az egész Bácska, kifosztott, megdöbbentően elnéptelenedett vidék volt. A XVIII.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát bemutatja Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát Budapest TAKÁCS FERENC FESTÉSZETE 2001 őszén megkeresett minket egy dél-magyarországi gyűjtő barátunk, és egy festőművészt ajánlott a figyelmünkbe.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-147/2011. Tárgy: A Rónay család története könyv megjelentetésének támogatása

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Realizmus II. A városi műfaj

Realizmus II. A városi műfaj Realizmus II A városi műfaj A modern élet A főleg mezőgazdasági termelésen alapuló társadalom a XIX. századi Európában átalakul. Oka az ipari forradalom, ami a városi lakosság drámai növekedését eredményezte.

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes 68 A MÛGYÛJTÉS SZEMÉLYES ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI VÁLASZTÁS EGY ADOTT KORBÓL Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûjteményének íve

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja X. évfolyam 7. szám 2013. OKTÓBER. Emlékezzünk

Káptalantóti Önkormányzat lapja X. évfolyam 7. szám 2013. OKTÓBER. Emlékezzünk Káptalantóti Önkormányzat lapja X. évfolyam 7. szám Emlékezzünk Forradalomról emlékezni 56 év múltán igencsak nehéz és fájdalmas: ennyi idı alatt elhalványul, átformálódik az emlékezet. Rárakódik a közbeesı

Részletesebben

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának PERSZONÁLIA Magyar Örökség Díj Petrik Gézának I I I 2003. március 22-én Petrik Géza Magyar Örökség Díjat kapott a magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó tevékenysége elismeréséül. A Magyar Nemzeti Múzeumban

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

*N * MAGYAR NYELV ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ RENDES MÉRÉS 3. szakasz május 9., csütörtök. Državni izpitni center. 3.

*N * MAGYAR NYELV ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ RENDES MÉRÉS 3. szakasz május 9., csütörtök. Državni izpitni center. 3. ržavni izpitni center *N3332* RENES MÉRÉS 3. szakasz MGYR NYELV 203. május 9., csütörtök ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUÁSFELMÉRÉS RIC 203 2 N3-3-3-2 a a tanuló a feleletválasztós feladatokban

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Szórakozás, kártyázás közben, minden el őzetes emlegetés nélkül, csak úgy, hirtelen eszébe vágódik valakinek: Hány éve is, hogy meghalt A. J.? Hány is? kapják fel a fejüket

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben