2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása:"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: /2012. Tárgy: Alerion Kiszombor Széler Kft., Ea: dr. Ruzsáli Pál Kiszombor, el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Dr. Jenei Mária Sipos László H A T Á R O Z A T Az Alerion Kiszombor Széler Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.; KSH szám: ; KÜJ: ) képviseletében az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen, Vár u. 14/B. II. em. 5.) által december 8-án a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján a felügyel ség megállapította, hogy a tervezett tevékenység mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 75. a) pontja szerint min sül (Széler, széler park 600 kw villamos teljesítményt l) megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, mivel az országhatáron átterjed jelent s környezeti hatás vizsgálata során megkeresett Románia, mint hatásvisel fél kezdeményezte a nemzetközi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. A hatásvizsgálati dokumentációt jelen határozat joger re emelkedését l számított 2 éven belül lehet a felügyel ségre benyújtani. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint benyújtandó környezeti hatástanulmányban az általános tartalmi követelmények mellett (R. 6 sz. 7. sz. mellékletében részletezve) az alábbiakra kell kitérni: I. Táj- és természetvédelem: 1. A benyújtandó engedélyezési dokumentáció mutassa be a tervezett madárvédelmi és madárriasztási megoldásokat. 2. Mutassák be a tornyok tájba illesztését. 3. Kérem meghatározni a kivágandó fák mennyiségét, és annak idejét, és a kivágott fák pótlásának módját. II. Zajvédelem: 4. Az építési engedélyezési tervhez kérünk folyamatos (rövidebb perc integrálási szakaszokra bontott) 24 órás háttérzaj-mérést végezni Kiszombor település D-i peremén (Nagyszentmiklósi utca). A mérést enyhe szeles id ben (1,5 m magasságban mérhet 1-5 m/s tartományban) kell elvégezni. A szélsebességet (átlagos szélsebességet) szakaszosan mérni kell. A szakaszokat célszer összehangolni a zajvizsgálat mintavételi idejével, abból a célból, hogy a szélsebességzajterhelés (LAeq(tmintavétel) függvény legalább tájékoztató pontossággal megadható legyen. A mérend mennyiségek szakaszonként: LAmin, LAmax, LAeq, L95, tercsávos spektrum. III. A környezeti hatástanulmánynak egy a romániai Natura 2000 hálózat védett területeire vonatkozóan a hatásokat részletesen bemutató vizsgálati dokumentációt kell tartalmaznia. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VI-R-039/ /2012. számú állásfoglalása: A Kiszombor település külterületén tervezett széler park létesítésének el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz közegészségügyi szempontból az alábbiak figyelembevételével járulok hozzá: - A kivitelezés valamint az üzemeltetés alatt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében el írt zajterhelési határértékeket be kell tartani. - A megvalósítás id szakában a leveg terhelési szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében szerepl egészségügyi határértékek betartása szükséges. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Honlap:

2 2 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása: Az esetlegesen elkészítend környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan örökségvédelmi szempontból kikötéseket nem teszek. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 15.2/451-2/2012. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Kiszombor külterületén létesítend, 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítésére vonatkozó el zetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához, melyet az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen, Vár út 14/B. II. 5.) decemberében készített, talajvédelmi szempontból hozzájárul. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal /2012. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség /2012. számú megkeresésére, az Alerion Kiszombor Széler Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) kérelmére a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentáció vonatkozásában term földvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadja, az alábbi feltételek mellett: A széler park megvalósítása során term föld végleges más célú hasznosítására kerül sor, ezért a term föld igénybevétele el tt a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az igénybevev az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld végleges más célú hasznosításának engedélyezését; a kivitelezés csak ezen joger s engedély birtokában kezdhet meg. Amennyiben a fenti tevékenységet az ingatlanügyi hatóság term föld más célú hasznosítását engedélyez joger s határozatának hiányában kezdik megvalósítani, az ingatlanügyi hatóság a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak alapján engedély nélküli más célú hasznosítás tárgyában eljárást folytat le. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozata ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható. 5. Kiszombor Nagyközség Jegyz jének 258/2012. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság (Szeged, Fels - Tisza part 17.) által Kiszombor Nagyközség Jegyz jéhez el terjesztett, az Alföldi Környezetvédelmi Kft. által benyújtott, az ALERION Kiszombor Széler Kft. által létesítend 37,8 MW beépített kapacitású széler -park el zetes vizsgálati eljárásához szakhatósági hozzájárulásomat megadom. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami F építész VI-D-002/19-2/2012. számú állásfoglalása: Területrendezési szakhatósági hozzájárulásomat feltétellel megadom. Hozzájáruló szakhatósági állásfoglalásom feltétele: A tárgyi 37,8 M\V beépített kapacitású széler park (kiser ) területrendezési összhangját az építési engedélyezési eljárás megkezdéséig meg kell teremteni. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Eljárásom során eljárási költségigény nem merült fel. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára

3 3 kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,-Ft. igazgatási szolgáltatási díját befizette, az eljárás kapcsán egyéb költség nem merült fel. I N D O K O L Á S Az Alerion Kiszombor Széler Kft. megbízásából az Alföldi Környezetvédelmi Kft december 8-án a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) szerinti el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be, és kérte az eljárás lefolytatását. A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelel a R. el írásainak. Folytatni kívánt tevékenység: Kiszombor külterületén 21 db legfeljebb összesen 37,8 MW beépített kapacitású széler megépítését tervezik. A szélturbinák közvetlen helyigénye m 2 /db. A széler vek által termelt villamos energia a tervezett széler park észak-nyugati területén létesül transzformátor alállomáson (05423/1 hrsz-on) keresztül kapcsolódik a Makó DÉMÁSZ alállomásra. A szélturbinák által el állított elektromos energia elektromos hálózatba történ betáplálására m földkábel kiépítése szükséges. A tornyok telepítési helyei helyrajzi számonkénti bontásban a következ k: Széler telepítési helye Megnevezése Helyrajzi szám T1 Torony 05375/5 szántó T2 Torony 05341/1 szántó T3 Torony 05341/1 szántó T4 Torony 05373/5 szántó T5 Torony 05373/5 szántó T6 Torony 05373/10 szántó T7 Torony 05373/10 szántó T8 Torony 05436/2 szántó T9 Torony 05445/1 szántó T10 Torony 05445/1 szántó T11 Torony 05445/9 szántó T12 Torony 05467/8 szántó T13 Torony 05467/13 szántó T14 Torony 05467/13 szántó T15 Torony 05469/2 szántó T16 Torony 05469/15 szántó T17 Torony 05469/14 szántó T18 Torony 05423/1 szántó T19 Torony 05472/18 szántó T21 Torony 05472/7 szántó T22 Torony 05476/5 szántó rendeltetése A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 75. a) pontja alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A Felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A Felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján december 20-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti

4 4 önkormányzat jegyz jének. A közlemény Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában december 22. napjától január 6. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A felügyel ség a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjed jelent s környezeti hatás bekövetkezésének feltételezése miatt a R. 13. (1) és (2) bekezdése alapján /2012. számon tájékoztatta a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság Környezetmeg rzési-fejlesztési F osztályát az el zetes vizsgálati eljárásról, és mellékelten megküldte az eljáráshoz kapcsolódó közleményt, illetve a korlátozott példányszám miatt a dokumentáció internetes elérhet ségét.(az el zetes vizsgálati dokumentáció környezethasználó által készíttetett fordítása már a VM rendelkezésére állt.) A Minisztérium a R. 13. (4)-(6) bekezdése és 15. -a alapján lefolytatta az eljárást, majd március 22-én megküldte a Román Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium válaszlevelét, mely az alábbiakat tartalmazta: A január 17-én kelt, a Kiszombori Szélpark elnevezés beruházás kapcsán az eljárás megindításáról tájékoztató levele és a mellékelt el zetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiak szerint adjuk meg észrevételeinket és javaslatainkat: Kiszombori Szélpark elnevezés beruházás közelében - az el zetes vizsgálati dokumentáció 3. sz. mellékletében foglaltak szerint - található Románia területén a Maros Nemzeti Park, mely területen kijelölt Natura 2000 területek találhatóak, ezek a ROSPA0069 kódú különleges madárvédelmi terület és a ROSCI0I80 kódú természetmeg rzési terület. Továbbá, 11 km távolságban a beruházás helyszínét l található a ROSCI0345 kódú, Natura 2000 hálózathoz tartozó természetmeg rzési terület, és mintegy 25 km távolságra a ROSPA0142 kódú különleges madárvédelmi terület. A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a beruházással kapcsolatosan Románia részt kíván venni az Espoo-i egyezmény szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárásban. A környezeti hatástanulmánynak egy - a romániai Natura 2000 hálózat védett területeire vonatkozóan a hatásokat részletesen bemutató - vizsgálati dokumentációt kell tartalmaznia. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a CsMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Kiszombor Nagyközség Jegyz je, a CsMKH Makói Körzeti Földhivatal, a CsMKH Kulturális Örökségvédelmi Iroda és a CsMKH Építésügyi Hivatal Állami F építész szakhatósági állásfoglalását a rendelkez részben el írtam. A szakhatósági állásfoglalások indokolása: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A dokumentációk áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a beruházás külterületen valósulna meg, a tornyok telepítési területének legközelebbi pontja Kiszombor település lakóterületét l 1,7 km távolságban található. A megvalósítandó és az üzemeltetés id tartama alatt az emberi egészségre két környezeti elem van jelent s hatással, melyek a zaj és a por. A kivitelezés valamint a széler park m ködtetésének az id tartama alatt a fenti jogszabályi el írásokat be kell tartani a telepítési terület tágabb környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. Továbbá, felhívom figyelmét, hogy a dokumentációban hivatkozásként szerepl egyes jogszabályok már hatályukat vesztették. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá a széler park létesítésének el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz. Az ügyintézési határid leteltének napja: január 25. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44..-ban, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletben, a leveg terhelési szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg

5 5 Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság kezdeményezésére a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése ügyében január 12-én eljárás indult Hivatalomnál, melynek ügyintézési határideje február 13-án jár le. A kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 66. (1) bekezdése, illetve az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet (továbbiakban Rendelet) a Hivatal szakhatósági hozzájárulásának megadását örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti. A tervezett munka nyilvántartott régészeti lel helyeket érint. A tervdokumentáció részeként benyújtásra került az örökségvédelmi hatástanulmány, ezért újabb hatástanulmány elkészítését nem tartom indokoltnak. Így rendelkez rész szerint kikötést nem tettem. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekr l, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét az 1. sz. melléklet 1. pontja határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: A megküldött dokumentáció kielégíti a talajvédelmi követelményeket. A szakhatósági állásfoglalást a évi CXXIX. törvény 38., 43., 50., a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, valamint a évi CXL. törvény el írása alapján adtam ki vízjogi létesítési engedély módosításához. Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal: Az el zetes vizsgálati dokumentáció, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapításra került, hogy a tervezett beruházást a Kiszombor külterület 05375/5, 05341/1, 05373/5, 05373/10, 05436/2, 05445/1, 05445/9, 05467/8, 05467/13, 05469/2, 05469/15, 05469/14, 05423/1, 05472/18, 05472/7, 05476/5 és 05472/22 helyrajzi számú ingatlanokon szántó m velési ágú, min ségi osztályú term föld igénybevételével kívánják megvalósítani. A term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) alapján az igénybe vev a kivitelezési munkálatokat csak az ingatlanügyi hatóság term föld más célú hasznosítást engedélyez joger s határozatának birtokában kezdheti meg, ezért az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld végleges más célú hasznosításának engedélyezését. A dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett végleges más célú hasznosítás nem jár a Tfvt. 2. f) pontjában meghatározott átlagosnál jobb min ség term föld igénybevételével. Felhívom a kérelmez figyelmét, hogy amennyiben a tervdokumentációban megjelölt tervezett beruházás kivitelezését további term föld (id leges vagy végleges) igénybevételével kívánja megvalósítani, az igénybevétel el tt a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld más célú hasznosításának engedélyezését. Felhívom továbbá a kérelmez figyelmét, hogy a széler park m ködtetése a szomszédos term földek megfelel mez gazdasági hasznosítását nem akadályozhatja, az üzemeltetés során a term földek min ségében nem okozhat káros változásokat. Fentiek betartása mellett a szakhatósági hozzájárulásnak term földvédelmi szempontból nincs akadálya. Jelen állásfoglalás csak az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésére, az Alerion Kiszombor Széler Kft. kérelmére a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációval kapcsolatos ügyiratra vonatkozik, nem használható fel és nem is helyettesíti az egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokat. A szakhatósági állásfoglalás a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvényben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetr l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglaltak alapján került kiadásra. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetr l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.. (1) bekezdése és a 3. (4) bekezdése állapítja meg. Kiszombor Község Jegyz je: KISZOMBOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 19/2002.(XI.26.) KKÖT számú rendelet (módosította a 16/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet) 14. -a rendelkezik a széler -park létesítési lehet ségeir l az alábbiak szerint:

6 6 (20) Széler -park létesítése a belterülett l délre, az Óbébai úttól keleti irányban az igazgatási határig, illetve a 43 f út keleti szakaszától délre, az igazgatási és a belterületi határvonaláig, mez gazdasági területen, lakóterülett l legalább m távolságra lehetséges. a) Az elhelyezés feltételei: aa) megfelel er sség, gyakoriságú és magasságú szélenergia potenciál jelenléte (széltérkép), ab) az R. 14. (19) bekezdése szerinti látványterv, ac) a megtermelt elektromos energia széler -parkon belüli földkábeles elvezetése, ad) a földtulajdonossal megkötött - az érintett terület rekultivációját (újrahasznosítását) is tartalmazó - bérleti szerz dés. b) megengedhet legnagyobb szélkerék oszlop-magasság: 100 m c) nem helyezhet el szélkerék: ca) a kijelölt Natura 2000 területen és az ex lege védett kunhalmok környezetében, eb) erd területen, cc) szomszéd település belterületét l, ill. beépítésre kijelölt területét l számított 2000,0 m-en belül, cd) gazdasági- (mez gazdasági, ipari és kereskedelmi), valamint tanyaépülett l 300,0 m-en belül, ce) számozott utak és közm vezetékek közvetlen környezetében, a szélkerék d léstávolságán belül (d léstávolság = a szélkerék teljes magassága, azaz az oszlop és a felfelé mutató forgószárny együtt), cf) önkormányzati tulajdonban álló utak tengelye és a turbinatengely közötti távolság min. 35,0 m. d) A tanyák saját energiaellátását szolgáló, legfeljebb 20 kw teljesítmény szélkerekeit a d léstávolság megtartásával szabad telepíteni. Mivel a rendezési terv módosításának készítésekor a széler -park lehetséges létesítésének környezetvédelmi hatásának vizsgálata megtörtént, ezért a fentiek alapján a jegyz, mint I. fokú környezetvédelmi jogkör gyakorlója a szakhatósági nyilatkozatot a rendelkez részben foglaltak szerint kiadta. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése értelmében szakkérdésekben a szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 33. (8) bekezdése alapján a megkeresést követ 10 munkanapon belül, a Ket. 44. (6) bekezdése alapján megfelel tartalommal adtam ki. Fentieket figyelembe véve a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bek. alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a Ket. 98. (2) bek. figyelembevételével adtam tájékoztatást. Hatáskörömet a 314/2005. (XH.2'5.) Korm. rendelet 12. számú melléklete 4. pontjában foglaltak állapítja meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami F építész: Az anyagot áttanulmányozva megállapítottam, hogy Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler parkot (kiser ) kívánnak létesíteni. A hivatkozott 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján hatásköröm az alábbi esetekben van. Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeir l szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelent ség m szaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelent s módosítására irányul A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeir l, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk, és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 7. sz. melléklete értelmében a kiser térségi jelent ség elemnek tekintend. A rendelet 1. h) pontja értelmében: h) a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott, engedélyköteles kiser vek közül az 5 MW, és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesít képesség kiser, " A fenti meghatározás alapján a tervezett széler park térségi jelent ség elem. Hatóságom illetékességét a f építészi tevékenységr l szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet állapítja meg, mely szerint az Csongrád megye, Békés megye és Bács-Kiskun megye területére terjed ki. A VI-D-002/19-1/2012. számú végzésemben a benyújtott dokumentum hiányosságai miatt hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmez t és a megbízót, melyet február 1-én teljesítettek. Az így rendelkezésre álló dokumentáció megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4.sz. mellékletének bl) és c) pontjában foglaltaknak. Illetékességi területemen, a tervezett széler park által érintett területen és környezetében az Országos Területrendezési Tervr l szóló többször módosított évi XXVI. Törvény (Továbbiakban: OTrT) és a Csongrád Megye Önkormányzatának 21/2005. (XII. 1.) számú rendeletével jóváhagyott Csongrád Megye Területrendezési Terve van hatályban. Az OTrT 9. -a szerint az az országos szaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére rögzít szabályokat. Az OTrT-ben a térségi elemeket nem kell rögzíteni, azonban rájuk az általános el írások vonatkoznak. Kiszombor igazgatási területe az Országos ökológiai hálózat övezete,

7 7 Kiváló term helyi adottságú szántóterület övezete, Kiváló term helyi adottságú erd terület övezete, valamint a Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelend terület övezete szerint érintett. Az OTrT-ben foglalt feltételek betartása mellett a tervezett széler park létesítése nem ellentétes az OTrT-vel. A Rendelet 7. számú melléklete szerint kiser a megye területrendezési tervében ábrázolandó. A megyei terv 2. sz. melléklete - a szerkezeti terv - nem tartalmaz Kiszombor területén kiser vet. A kiser létesítése nincs összhangban Csongrád megye területrendezési tervével. A fenti megállapítások alapján szakhatósági hozzájárulásomat feltétellel adtam meg. Hivatkozva a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra, a Ket. 44. (7) bekezdése alapján a VI-D-002/19-2/2012. iktatási számon kiadott szakhatósági állásfoglalásomat módosítom. Szakhatósági állásfoglalásom: - a f építészi tevékenységr l szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet; - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. és a 4. sz. melléklet; - a Csongrád Megye Területrendezési Tervér l szóló 21/2005. (XII. 1.) számú rendelet 2. sz. melléklete; - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a településrendezési terv tartalmi követelményeir l, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 1. h) pontja és 7. sz. melléklete; - valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. -a, 33., 44., 72. -ai el írásain alapul. Álláspontunk kialakítása során figyelembe vettük az eljárásba ügyfélként bevont Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 78/2012. számú, alábbi természetvédelmi kezel i nyilatkozatát: A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz érkezett, Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítés cím el zetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részér l, mint a védett természeti területek és a védett természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezel je az alábbi szakmai véleményt adom. A tervezett létesítés Kiszombor külterületén valósulna meg. Az érintett ingatlanok a 3/1997. (I.8.) KTM rendelet alapján nem részei a Körös-Maros Nemzeti Parknak és más országos jelent ség védett természeti területnek. A Maros folyó jobb partján található nemzeti parki területt l annak jellegéb l adódóan a tervezett véd távolság elfogadható. Az európai közösségi jelent seg természetvédelmi rendeltetés területekkel érintett földrészletekr l szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a tervezési terület nem része a Natura 2000 hálózatnak. A tervezési terület 10 km-es körzetében különleges madárvédelmi terület nem található. A tervezési területt l nem messzire lev Maros folyó hullámterét (nagyvízi medret) magába foglaló kiemelt jelent ség természetmeg rzési területt l (HUKM 2008), folyosó jellegéb l fakadóan, illetve a kijelölés alapjául szolgáló fajokra tekintettel a tervezett véd távolság elfogadható. A tervezési terület védett és fokozottan védett faj jelent s állományának él helyeként nem ismert. A kijelölt terület jelent s madárvonulási útvonalat közvetlenül nem érint. Szakmai véleményemet az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésére, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. (3) bekezdése által biztosított jogkörömben adtam ki. Leveg védelem A széler vek kivitelezése és üzemeltetése során bejelentés köteles légszennyez pontforrás létesítése nem szükséges. Az energia el állítás légszennyez anyag kibocsátással nem jár. Leveg védelmi szempontból az elérhet legjobb technológia alkalmazása fog történi a beruházás megvalósításakor. Hulladékgazdálkodás A létesítmények kivitelezését megel en bontási tevékenység végzése nem szükséges, a kivitelezés szakipari vállalkozások által legyártott, illetve el gyártott épít anyagokból valósul meg, ezért a helyszíneken az építési hulladék keletkezése minimalizált. A kivitelezéskor és a létesítmények üzemeltetésekor keletkez hulladékok gy jtése, kezelése a kivitelezési és karbantartási munkálatokat végz szakvállalkozások részér l biztosított lesz, így a környezet hulladékkal történ terhelése megel zött. Vízvédelem A tervezett építmény felszíni és felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem min ségi tekintetben nincs hatással. A végezni kívánt tevékenységnek sem szociális, sem technológiai vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S V Í Z Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 26759/2007. Iktatószámunk: 34270/09 Ügyintézőnk:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 19140-5/2011. Tárgy: Becske, 0162/3 hrsz.-ú ingatlan (Gyémánt

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben