2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása:"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: /2012. Tárgy: Alerion Kiszombor Széler Kft., Ea: dr. Ruzsáli Pál Kiszombor, el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Dr. Jenei Mária Sipos László H A T Á R O Z A T Az Alerion Kiszombor Széler Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.; KSH szám: ; KÜJ: ) képviseletében az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen, Vár u. 14/B. II. em. 5.) által december 8-án a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján a felügyel ség megállapította, hogy a tervezett tevékenység mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 75. a) pontja szerint min sül (Széler, széler park 600 kw villamos teljesítményt l) megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, mivel az országhatáron átterjed jelent s környezeti hatás vizsgálata során megkeresett Románia, mint hatásvisel fél kezdeményezte a nemzetközi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. A hatásvizsgálati dokumentációt jelen határozat joger re emelkedését l számított 2 éven belül lehet a felügyel ségre benyújtani. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint benyújtandó környezeti hatástanulmányban az általános tartalmi követelmények mellett (R. 6 sz. 7. sz. mellékletében részletezve) az alábbiakra kell kitérni: I. Táj- és természetvédelem: 1. A benyújtandó engedélyezési dokumentáció mutassa be a tervezett madárvédelmi és madárriasztási megoldásokat. 2. Mutassák be a tornyok tájba illesztését. 3. Kérem meghatározni a kivágandó fák mennyiségét, és annak idejét, és a kivágott fák pótlásának módját. II. Zajvédelem: 4. Az építési engedélyezési tervhez kérünk folyamatos (rövidebb perc integrálási szakaszokra bontott) 24 órás háttérzaj-mérést végezni Kiszombor település D-i peremén (Nagyszentmiklósi utca). A mérést enyhe szeles id ben (1,5 m magasságban mérhet 1-5 m/s tartományban) kell elvégezni. A szélsebességet (átlagos szélsebességet) szakaszosan mérni kell. A szakaszokat célszer összehangolni a zajvizsgálat mintavételi idejével, abból a célból, hogy a szélsebességzajterhelés (LAeq(tmintavétel) függvény legalább tájékoztató pontossággal megadható legyen. A mérend mennyiségek szakaszonként: LAmin, LAmax, LAeq, L95, tercsávos spektrum. III. A környezeti hatástanulmánynak egy a romániai Natura 2000 hálózat védett területeire vonatkozóan a hatásokat részletesen bemutató vizsgálati dokumentációt kell tartalmaznia. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VI-R-039/ /2012. számú állásfoglalása: A Kiszombor település külterületén tervezett széler park létesítésének el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz közegészségügyi szempontból az alábbiak figyelembevételével járulok hozzá: - A kivitelezés valamint az üzemeltetés alatt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében el írt zajterhelési határértékeket be kell tartani. - A megvalósítás id szakában a leveg terhelési szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében szerepl egészségügyi határértékek betartása szükséges. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Honlap:

2 2 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása: Az esetlegesen elkészítend környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan örökségvédelmi szempontból kikötéseket nem teszek. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 15.2/451-2/2012. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Kiszombor külterületén létesítend, 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítésére vonatkozó el zetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához, melyet az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen, Vár út 14/B. II. 5.) decemberében készített, talajvédelmi szempontból hozzájárul. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal /2012. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség /2012. számú megkeresésére, az Alerion Kiszombor Széler Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) kérelmére a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentáció vonatkozásában term földvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadja, az alábbi feltételek mellett: A széler park megvalósítása során term föld végleges más célú hasznosítására kerül sor, ezért a term föld igénybevétele el tt a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az igénybevev az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld végleges más célú hasznosításának engedélyezését; a kivitelezés csak ezen joger s engedély birtokában kezdhet meg. Amennyiben a fenti tevékenységet az ingatlanügyi hatóság term föld más célú hasznosítását engedélyez joger s határozatának hiányában kezdik megvalósítani, az ingatlanügyi hatóság a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak alapján engedély nélküli más célú hasznosítás tárgyában eljárást folytat le. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozata ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható. 5. Kiszombor Nagyközség Jegyz jének 258/2012. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság (Szeged, Fels - Tisza part 17.) által Kiszombor Nagyközség Jegyz jéhez el terjesztett, az Alföldi Környezetvédelmi Kft. által benyújtott, az ALERION Kiszombor Széler Kft. által létesítend 37,8 MW beépített kapacitású széler -park el zetes vizsgálati eljárásához szakhatósági hozzájárulásomat megadom. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami F építész VI-D-002/19-2/2012. számú állásfoglalása: Területrendezési szakhatósági hozzájárulásomat feltétellel megadom. Hozzájáruló szakhatósági állásfoglalásom feltétele: A tárgyi 37,8 M\V beépített kapacitású széler park (kiser ) területrendezési összhangját az építési engedélyezési eljárás megkezdéséig meg kell teremteni. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Eljárásom során eljárási költségigény nem merült fel. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára

3 3 kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,-Ft. igazgatási szolgáltatási díját befizette, az eljárás kapcsán egyéb költség nem merült fel. I N D O K O L Á S Az Alerion Kiszombor Széler Kft. megbízásából az Alföldi Környezetvédelmi Kft december 8-án a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) szerinti el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be, és kérte az eljárás lefolytatását. A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelel a R. el írásainak. Folytatni kívánt tevékenység: Kiszombor külterületén 21 db legfeljebb összesen 37,8 MW beépített kapacitású széler megépítését tervezik. A szélturbinák közvetlen helyigénye m 2 /db. A széler vek által termelt villamos energia a tervezett széler park észak-nyugati területén létesül transzformátor alállomáson (05423/1 hrsz-on) keresztül kapcsolódik a Makó DÉMÁSZ alállomásra. A szélturbinák által el állított elektromos energia elektromos hálózatba történ betáplálására m földkábel kiépítése szükséges. A tornyok telepítési helyei helyrajzi számonkénti bontásban a következ k: Széler telepítési helye Megnevezése Helyrajzi szám T1 Torony 05375/5 szántó T2 Torony 05341/1 szántó T3 Torony 05341/1 szántó T4 Torony 05373/5 szántó T5 Torony 05373/5 szántó T6 Torony 05373/10 szántó T7 Torony 05373/10 szántó T8 Torony 05436/2 szántó T9 Torony 05445/1 szántó T10 Torony 05445/1 szántó T11 Torony 05445/9 szántó T12 Torony 05467/8 szántó T13 Torony 05467/13 szántó T14 Torony 05467/13 szántó T15 Torony 05469/2 szántó T16 Torony 05469/15 szántó T17 Torony 05469/14 szántó T18 Torony 05423/1 szántó T19 Torony 05472/18 szántó T21 Torony 05472/7 szántó T22 Torony 05476/5 szántó rendeltetése A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 75. a) pontja alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A Felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A Felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján december 20-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti

4 4 önkormányzat jegyz jének. A közlemény Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában december 22. napjától január 6. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A felügyel ség a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjed jelent s környezeti hatás bekövetkezésének feltételezése miatt a R. 13. (1) és (2) bekezdése alapján /2012. számon tájékoztatta a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság Környezetmeg rzési-fejlesztési F osztályát az el zetes vizsgálati eljárásról, és mellékelten megküldte az eljáráshoz kapcsolódó közleményt, illetve a korlátozott példányszám miatt a dokumentáció internetes elérhet ségét.(az el zetes vizsgálati dokumentáció környezethasználó által készíttetett fordítása már a VM rendelkezésére állt.) A Minisztérium a R. 13. (4)-(6) bekezdése és 15. -a alapján lefolytatta az eljárást, majd március 22-én megküldte a Román Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium válaszlevelét, mely az alábbiakat tartalmazta: A január 17-én kelt, a Kiszombori Szélpark elnevezés beruházás kapcsán az eljárás megindításáról tájékoztató levele és a mellékelt el zetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiak szerint adjuk meg észrevételeinket és javaslatainkat: Kiszombori Szélpark elnevezés beruházás közelében - az el zetes vizsgálati dokumentáció 3. sz. mellékletében foglaltak szerint - található Románia területén a Maros Nemzeti Park, mely területen kijelölt Natura 2000 területek találhatóak, ezek a ROSPA0069 kódú különleges madárvédelmi terület és a ROSCI0I80 kódú természetmeg rzési terület. Továbbá, 11 km távolságban a beruházás helyszínét l található a ROSCI0345 kódú, Natura 2000 hálózathoz tartozó természetmeg rzési terület, és mintegy 25 km távolságra a ROSPA0142 kódú különleges madárvédelmi terület. A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a beruházással kapcsolatosan Románia részt kíván venni az Espoo-i egyezmény szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárásban. A környezeti hatástanulmánynak egy - a romániai Natura 2000 hálózat védett területeire vonatkozóan a hatásokat részletesen bemutató - vizsgálati dokumentációt kell tartalmaznia. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a CsMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Kiszombor Nagyközség Jegyz je, a CsMKH Makói Körzeti Földhivatal, a CsMKH Kulturális Örökségvédelmi Iroda és a CsMKH Építésügyi Hivatal Állami F építész szakhatósági állásfoglalását a rendelkez részben el írtam. A szakhatósági állásfoglalások indokolása: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A dokumentációk áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a beruházás külterületen valósulna meg, a tornyok telepítési területének legközelebbi pontja Kiszombor település lakóterületét l 1,7 km távolságban található. A megvalósítandó és az üzemeltetés id tartama alatt az emberi egészségre két környezeti elem van jelent s hatással, melyek a zaj és a por. A kivitelezés valamint a széler park m ködtetésének az id tartama alatt a fenti jogszabályi el írásokat be kell tartani a telepítési terület tágabb környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. Továbbá, felhívom figyelmét, hogy a dokumentációban hivatkozásként szerepl egyes jogszabályok már hatályukat vesztették. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá a széler park létesítésének el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz. Az ügyintézési határid leteltének napja: január 25. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44..-ban, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletben, a leveg terhelési szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg

5 5 Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság kezdeményezésére a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése ügyében január 12-én eljárás indult Hivatalomnál, melynek ügyintézési határideje február 13-án jár le. A kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 66. (1) bekezdése, illetve az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet (továbbiakban Rendelet) a Hivatal szakhatósági hozzájárulásának megadását örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti. A tervezett munka nyilvántartott régészeti lel helyeket érint. A tervdokumentáció részeként benyújtásra került az örökségvédelmi hatástanulmány, ezért újabb hatástanulmány elkészítését nem tartom indokoltnak. Így rendelkez rész szerint kikötést nem tettem. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekr l, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét az 1. sz. melléklet 1. pontja határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: A megküldött dokumentáció kielégíti a talajvédelmi követelményeket. A szakhatósági állásfoglalást a évi CXXIX. törvény 38., 43., 50., a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, valamint a évi CXL. törvény el írása alapján adtam ki vízjogi létesítési engedély módosításához. Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal: Az el zetes vizsgálati dokumentáció, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapításra került, hogy a tervezett beruházást a Kiszombor külterület 05375/5, 05341/1, 05373/5, 05373/10, 05436/2, 05445/1, 05445/9, 05467/8, 05467/13, 05469/2, 05469/15, 05469/14, 05423/1, 05472/18, 05472/7, 05476/5 és 05472/22 helyrajzi számú ingatlanokon szántó m velési ágú, min ségi osztályú term föld igénybevételével kívánják megvalósítani. A term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) alapján az igénybe vev a kivitelezési munkálatokat csak az ingatlanügyi hatóság term föld más célú hasznosítást engedélyez joger s határozatának birtokában kezdheti meg, ezért az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld végleges más célú hasznosításának engedélyezését. A dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett végleges más célú hasznosítás nem jár a Tfvt. 2. f) pontjában meghatározott átlagosnál jobb min ség term föld igénybevételével. Felhívom a kérelmez figyelmét, hogy amennyiben a tervdokumentációban megjelölt tervezett beruházás kivitelezését további term föld (id leges vagy végleges) igénybevételével kívánja megvalósítani, az igénybevétel el tt a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld más célú hasznosításának engedélyezését. Felhívom továbbá a kérelmez figyelmét, hogy a széler park m ködtetése a szomszédos term földek megfelel mez gazdasági hasznosítását nem akadályozhatja, az üzemeltetés során a term földek min ségében nem okozhat káros változásokat. Fentiek betartása mellett a szakhatósági hozzájárulásnak term földvédelmi szempontból nincs akadálya. Jelen állásfoglalás csak az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésére, az Alerion Kiszombor Széler Kft. kérelmére a Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációval kapcsolatos ügyiratra vonatkozik, nem használható fel és nem is helyettesíti az egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokat. A szakhatósági állásfoglalás a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvényben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetr l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglaltak alapján került kiadásra. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetr l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.. (1) bekezdése és a 3. (4) bekezdése állapítja meg. Kiszombor Község Jegyz je: KISZOMBOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 19/2002.(XI.26.) KKÖT számú rendelet (módosította a 16/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet) 14. -a rendelkezik a széler -park létesítési lehet ségeir l az alábbiak szerint:

6 6 (20) Széler -park létesítése a belterülett l délre, az Óbébai úttól keleti irányban az igazgatási határig, illetve a 43 f út keleti szakaszától délre, az igazgatási és a belterületi határvonaláig, mez gazdasági területen, lakóterülett l legalább m távolságra lehetséges. a) Az elhelyezés feltételei: aa) megfelel er sség, gyakoriságú és magasságú szélenergia potenciál jelenléte (széltérkép), ab) az R. 14. (19) bekezdése szerinti látványterv, ac) a megtermelt elektromos energia széler -parkon belüli földkábeles elvezetése, ad) a földtulajdonossal megkötött - az érintett terület rekultivációját (újrahasznosítását) is tartalmazó - bérleti szerz dés. b) megengedhet legnagyobb szélkerék oszlop-magasság: 100 m c) nem helyezhet el szélkerék: ca) a kijelölt Natura 2000 területen és az ex lege védett kunhalmok környezetében, eb) erd területen, cc) szomszéd település belterületét l, ill. beépítésre kijelölt területét l számított 2000,0 m-en belül, cd) gazdasági- (mez gazdasági, ipari és kereskedelmi), valamint tanyaépülett l 300,0 m-en belül, ce) számozott utak és közm vezetékek közvetlen környezetében, a szélkerék d léstávolságán belül (d léstávolság = a szélkerék teljes magassága, azaz az oszlop és a felfelé mutató forgószárny együtt), cf) önkormányzati tulajdonban álló utak tengelye és a turbinatengely közötti távolság min. 35,0 m. d) A tanyák saját energiaellátását szolgáló, legfeljebb 20 kw teljesítmény szélkerekeit a d léstávolság megtartásával szabad telepíteni. Mivel a rendezési terv módosításának készítésekor a széler -park lehetséges létesítésének környezetvédelmi hatásának vizsgálata megtörtént, ezért a fentiek alapján a jegyz, mint I. fokú környezetvédelmi jogkör gyakorlója a szakhatósági nyilatkozatot a rendelkez részben foglaltak szerint kiadta. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése értelmében szakkérdésekben a szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 33. (8) bekezdése alapján a megkeresést követ 10 munkanapon belül, a Ket. 44. (6) bekezdése alapján megfelel tartalommal adtam ki. Fentieket figyelembe véve a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bek. alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a Ket. 98. (2) bek. figyelembevételével adtam tájékoztatást. Hatáskörömet a 314/2005. (XH.2'5.) Korm. rendelet 12. számú melléklete 4. pontjában foglaltak állapítja meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami F építész: Az anyagot áttanulmányozva megállapítottam, hogy Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler parkot (kiser ) kívánnak létesíteni. A hivatkozott 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján hatásköröm az alábbi esetekben van. Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeir l szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelent ség m szaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelent s módosítására irányul A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeir l, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk, és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 7. sz. melléklete értelmében a kiser térségi jelent ség elemnek tekintend. A rendelet 1. h) pontja értelmében: h) a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott, engedélyköteles kiser vek közül az 5 MW, és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesít képesség kiser, " A fenti meghatározás alapján a tervezett széler park térségi jelent ség elem. Hatóságom illetékességét a f építészi tevékenységr l szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet állapítja meg, mely szerint az Csongrád megye, Békés megye és Bács-Kiskun megye területére terjed ki. A VI-D-002/19-1/2012. számú végzésemben a benyújtott dokumentum hiányosságai miatt hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmez t és a megbízót, melyet február 1-én teljesítettek. Az így rendelkezésre álló dokumentáció megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4.sz. mellékletének bl) és c) pontjában foglaltaknak. Illetékességi területemen, a tervezett széler park által érintett területen és környezetében az Országos Területrendezési Tervr l szóló többször módosított évi XXVI. Törvény (Továbbiakban: OTrT) és a Csongrád Megye Önkormányzatának 21/2005. (XII. 1.) számú rendeletével jóváhagyott Csongrád Megye Területrendezési Terve van hatályban. Az OTrT 9. -a szerint az az országos szaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére rögzít szabályokat. Az OTrT-ben a térségi elemeket nem kell rögzíteni, azonban rájuk az általános el írások vonatkoznak. Kiszombor igazgatási területe az Országos ökológiai hálózat övezete,

7 7 Kiváló term helyi adottságú szántóterület övezete, Kiváló term helyi adottságú erd terület övezete, valamint a Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelend terület övezete szerint érintett. Az OTrT-ben foglalt feltételek betartása mellett a tervezett széler park létesítése nem ellentétes az OTrT-vel. A Rendelet 7. számú melléklete szerint kiser a megye területrendezési tervében ábrázolandó. A megyei terv 2. sz. melléklete - a szerkezeti terv - nem tartalmaz Kiszombor területén kiser vet. A kiser létesítése nincs összhangban Csongrád megye területrendezési tervével. A fenti megállapítások alapján szakhatósági hozzájárulásomat feltétellel adtam meg. Hivatkozva a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra, a Ket. 44. (7) bekezdése alapján a VI-D-002/19-2/2012. iktatási számon kiadott szakhatósági állásfoglalásomat módosítom. Szakhatósági állásfoglalásom: - a f építészi tevékenységr l szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet; - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. és a 4. sz. melléklet; - a Csongrád Megye Területrendezési Tervér l szóló 21/2005. (XII. 1.) számú rendelet 2. sz. melléklete; - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a településrendezési terv tartalmi követelményeir l, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 1. h) pontja és 7. sz. melléklete; - valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. -a, 33., 44., 72. -ai el írásain alapul. Álláspontunk kialakítása során figyelembe vettük az eljárásba ügyfélként bevont Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 78/2012. számú, alábbi természetvédelmi kezel i nyilatkozatát: A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz érkezett, Kiszombor külterületén 37,8 MW beépített kapacitású széler park létesítés cím el zetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részér l, mint a védett természeti területek és a védett természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezel je az alábbi szakmai véleményt adom. A tervezett létesítés Kiszombor külterületén valósulna meg. Az érintett ingatlanok a 3/1997. (I.8.) KTM rendelet alapján nem részei a Körös-Maros Nemzeti Parknak és más országos jelent ség védett természeti területnek. A Maros folyó jobb partján található nemzeti parki területt l annak jellegéb l adódóan a tervezett véd távolság elfogadható. Az európai közösségi jelent seg természetvédelmi rendeltetés területekkel érintett földrészletekr l szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a tervezési terület nem része a Natura 2000 hálózatnak. A tervezési terület 10 km-es körzetében különleges madárvédelmi terület nem található. A tervezési területt l nem messzire lev Maros folyó hullámterét (nagyvízi medret) magába foglaló kiemelt jelent ség természetmeg rzési területt l (HUKM 2008), folyosó jellegéb l fakadóan, illetve a kijelölés alapjául szolgáló fajokra tekintettel a tervezett véd távolság elfogadható. A tervezési terület védett és fokozottan védett faj jelent s állományának él helyeként nem ismert. A kijelölt terület jelent s madárvonulási útvonalat közvetlenül nem érint. Szakmai véleményemet az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésére, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. (3) bekezdése által biztosított jogkörömben adtam ki. Leveg védelem A széler vek kivitelezése és üzemeltetése során bejelentés köteles légszennyez pontforrás létesítése nem szükséges. Az energia el állítás légszennyez anyag kibocsátással nem jár. Leveg védelmi szempontból az elérhet legjobb technológia alkalmazása fog történi a beruházás megvalósításakor. Hulladékgazdálkodás A létesítmények kivitelezését megel en bontási tevékenység végzése nem szükséges, a kivitelezés szakipari vállalkozások által legyártott, illetve el gyártott épít anyagokból valósul meg, ezért a helyszíneken az építési hulladék keletkezése minimalizált. A kivitelezéskor és a létesítmények üzemeltetésekor keletkez hulladékok gy jtése, kezelése a kivitelezési és karbantartási munkálatokat végz szakvállalkozások részér l biztosított lesz, így a környezet hulladékkal történ terhelése megel zött. Vízvédelem A tervezett építmény felszíni és felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem min ségi tekintetben nincs hatással. A végezni kívánt tevékenységnek sem szociális, sem technológiai vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik.

8 8 A területen összegy csapadékvíz nem szennyez dik. A lehullott csapadék elszikkad. A kialakításra kerül széler park túlnyomó részt term földet érint, a beruházás által elfoglalt teljes terület 99%-a érintetlen marad, továbbra is mez gazdasági célokra hasznosítható. A létesítend széler park kivitelezését talaj és talajvíz, ill. felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. Zajvédelem A benyújtott dokumentáció zajvédelmi fejezete megfelel a tartalmi és formai követelményeknek. A számítások alapján a zajterhelési határértékek biztonságosan teljesülnek a védend épületek környezetében, ezért zajvédelmi szempontból hatásvizsgálat elvégzését a felügyel ség nem tartja szükségesnek. Az építési engedélyezési eljárás el tt az alapállapot részletes vizsgálatát el kell végezni, mert teljes pontossággal így dönthet el, hogy a hatásterület kiterjed-e vagy sem a védend területekre, ill. az üzembe helyezés után mérhet zajterhelést befolyásolja-e a szélpark jelenléte, m ködése. Táj- és természetvédelem A beruházással érintett terület nem országos jelent ség védett természeti terület, védett természeti érték el fordulási helyeként nem ismert, Natura 2000 területet nem érint. A beruházás során 21 db, egyenként 100 m magas, 50 m rotorlapáthosszúságú, 1,6 MW teljesítmény tornyokat telepítenek, összesen 37,8 MW beépített kapacitással. A széler park túlnyomó részt term földet érint, a beruházás által elfoglalt teljes terület 99 %-a érintetlen marad, továbbra is mez gazdasági célokra hasznosíthatók. A beruházás tájhasználati változást nem irányoz el. A beruházó a tervezett park további b vítését nem tervezi. A terület botanikai felmérése alapján a beruházás természetvédelmi szempontból kiemelten értékes növényfajt vagy él helyet nem veszélyeztet. A terület nagy része szántóföld, illetve egyéb módon bolygatott terület. A madártani megfigyelés alapján 24 madárfaj jelenlétét észlelték, amelyb l 3 faj közösségi jelent ség : barna rétihéja (Circus aeruginosus) 1 pár fészkelését észlelték; parlagi pityer (Anthus campestris) 1 énekl hímet észleltek, becsült állománya a vizsgált területen 1-4 párra tehet. Egy énekl hímet észleltek a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) állományából. Tövisszúró gébicset (Lanius collurio) a területbejárás során nem észleltek, de az él helyi adottságokból feltételezhet a faj költése. A kis rgébicset (Lanius minor) szintén nem észleltek a vizsgált területen, de él helyi adottságok alapján potenciálisan költhet a területen. Ezen madárfajok a zavart, bolygatott területen el fordulnak, alkalmazkodnak az ember jelenlétéhez. A beruházás kis mértékben hathat a vizsgált területen el forduló madárfajokra, de állományukban maradandó kárt nem okoz, az érintett fajok hazai állományát nem befolyásolja, nem veszélyezteti. A tornyok tájban történ megjelenése 100 m-es magasságukkal jelent s, a tárgyi területen tájképi védelem alatt álló objektum nincs. A beruházás helyszínéül választott táblásított szántóterület nem nevezhet természetközeli tájnak. Ebben a tájban igen jelent s az antropogén hatás. Az újabb széler típusok formája, a színhasználata, tájolása el segíti a tájba illeszkedést, tájképileg tolerálható. Az el zetes vizsgálati dokumentációban bemutatott beruházás a felügyel ség álláspontja szerint nem jár jelent s hatással az él világra. Az el zetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a felügyel ség megállapította, hogy a Kiszombor külterületén létesül széler park üzemeltetése során jelent s környezeti hatás nem várható, azonban a román Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium Natura 2000 érintettség kapcsán nemzetközi eljárás lefolytatását kérte, így a tevékenység megkezdéséhez a R. 5. (5) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni. A felügyel ség figyelemmel a román Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium álláspontjára, a határozat rendelkez részében a 6. és 7. számú melléklet figyelembevételével el írta a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. A határozatot, figyelemmel a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet el írásaira a R. 5. (5) bekezdése, valamint a 15. (3) bekezdése alapján hoztam meg. A környezeti hatástanulmány benyújtási határidejét a R. 5. (7) bekezdése alapján határoztam meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) nyilvánosan közzéteszi. A felügyel ség az eljárás ügyintézési határidejét a április 12-én kelt /2012. számú végzésével 30 nappal meghosszabbította. Erre tekintettel az ügyintézési határid lejártának napja: május 17.

9 9 A Felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Kiszombor Nagyközség Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I./49. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, május 9. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Csókásiné Dr. Király Anikó s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Alerion Kiszombor Széler Kft Budapest, Hermina út 17. tv. 2. Alföldi Környezetvédelmi Kft Debrecen, Vár u. 14/B. II. em. 5. tv. 3. VM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság Környezetmeg rzési-fejlesztési F osztály 1011 Budapest, F u Mell: közlemény 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6701 Szeged, Pf.:389 HKP 5. CsMKH Növény- és Talajvéd Ig Hmvh. Rárósi út 110. HKP 6. CsMKH Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 6701 Szeged, Pf: 902 HKP 7. CsMKH Építésügyi Hivatalának Állami F építésze 6701 Szeged, Pf.: 1096 HKP 8. CsMKH Makói Körzeti Földhivatal 6901 Makó Pf. 52. HKP 9. Kiszombor Nagyközség Jegyz je 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. HKP 10. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6721 Szeged, Berlini krt tájékoztatásul HKP 11. ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 12. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.075-1-10/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Kistelek 0233/2

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 93.761-1-9/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Berényi Anita Radócz Zoltán Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Domaszék,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása:

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104440-1-12/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Berényi Anita Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kiskunhalas MOL

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 73.813-1-4/2010. Ea: dr. Ruzsáli Pál Tóth Lajos Kovács Viktor Tárgy: Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes vizsgálat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 88.496-1-7/2012. Tárgy: Hód-Mez gazda Zrt., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Privitzer Jen Filakné Enyedi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95321-1-11/2013. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Hmvh, el zetes vizsgálat Filakné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98416-1-12/2014. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Domaszék 0325/38 hrsz. Ügyintéz : dr. Balthazár Éva ingatlan többlet

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 92832-1-13/2013. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Lovászi Péter H A T Á R O Z A T Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80084-1-10/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kecskemét- el zetes vizsgálati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 93595-1-12/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Barka Dóra 043-059 transzformátor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 83.746-1-10/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szentes, Terra

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81.101-1-4/2011. Tárgy: Karotin Plusz Kft., Dóc Ea.: Dr. Ruzsáli Pál zajkibocsátási határérték megállapítása Dr. Siposné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.237-1-9/2010. Ea: dr. Ruzsáli Pál Tóth Lajos Kovács Viktor Bang Gyula Balatonyi Zsolt Tárgy: Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96888-1-7/2013. Tárgy: Hódút Freeway Kft. Ügyintéz : dr. Barka óra leveg tisztaság-védelmi engedély Szenes Róbert

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.539-1-12/2013. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Jenei Mária Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Univer Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: ) továbbiakban engedélyes részére engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Az Univer Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: ) továbbiakban engedélyes részére engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14888-3-15/2015. Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44255 H A T Á R O Z A T Az Univer

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.589-1-9/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Dr. Siposné Musza Katalin Hargitai Attila Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79430-1-12/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Orosháza, Tatársánc- el zetes vizsgá-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80.319-1-8/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Tárgy: ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged, gumikeverék-gyártás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95880-1-12/2013. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged Ea: dr. F z István Bócsa-Bugacpusztaháza 8813 Kisk

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14594-6-9/2015. Ügyintéz : dr. F z István Szenes Róbert Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A HTV Maros H kezel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.683-1-11/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Bang Gyula el zetes vizsgálat Csókási Anita Balatonyi Zsolt

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Bang Gyula el zetes vizsgálat Csókási Anita Balatonyi Zsolt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 51.945-5-12/2010. Tárgy: Pannon-Növényolajgyártó Kft., Ea: dr. Ruzsáli Pál növényi olajsajtoló üzem b vítése Bang Gyula

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.329-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó) Privitzer Jen (víz- és talajvédelem)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88294-1-15/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Privitzer Jen (KEX) Tárgy: Dékány László Balástya - üvegház el zetes vizsgálati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 48121-1-17/2009. Ea: dr. Petrovics György / M.B. Balatonyi Zsolt Tárgy: el zetes vizsgálatot lezáró határozat H A T Á

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95342-1-10/2013. Ea.: dr. F z István Berényi Anita Kovács Viktor Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged Koch-Vin

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81.156-1-15/2011. Tárgy: Ópusztaszer Község önkormányzata, Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 29.616-3-8/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, nem veszélyes hulladék

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101379-1-13/2014. Tárgy: Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Privitzer Jen

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 82083-1-11/2011. Ea: dr. Petrovics György Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Nagyné Korek Katalin Tárgy: Alföld Metal Kft.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 81.468-1-11/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Újtelek, 285-002

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.570-1-4/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Radócz Zoltán (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104393-1-13/2015. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Lajosmizse - el zetes vizsgálati eljárása Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106546-1-14/2015 Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Berényi Anita Kiss Brigitta Vida Éva Sziveri Szilárd Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 97.810-1-12/2014. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Balotaszállás Ügyintéz : dr. Balthazár Éva Lsz. 021-019 tr. III.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79.116-1-5/2010. Ea: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Novákné F. Kovács Hedvig Lovrityné Kiss Beáta Tárgy: Fels

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80657-1-2/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 102100-1-11/2014. Tárgy: Duna Aszfalt Kft. Lakitelek Ea: dr. Hagymásy Márta/ dr. F z István nem veszélyes hulladék-hasznosító

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105438-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Valastyán Réka Berényi Anita Lipták Dávid Király Dániel Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

3. Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 15.2/30-2/2011. számú állásfoglalása:

3. Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 15.2/30-2/2011. számú állásfoglalása: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80.610-1-14/2011. Ea: dr. Ruzsáli Pál Nagyné Korek Katalin Lovászi Péter Balatonyi Zsolt Tárgy: Zsigmondy Béla Víziközm

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84120-2-9/2012. Tárgy: Oravecz Tamás el zetes vizsgálati eljá- El adó: dr. Séra Judit (EJT) rása. Hargitai Attila (KEX)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83208-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 93990-1-9/2013. Ea.: dr. F z István Privitzer Jen Kovács Viktor Filakné Enyedi Andrea Berényi Antita Tárgy: Katymári

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 71.768-2-13/2012. Tárgy: Kecel Város Önkormányzata Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Tóth Éva Balatonyi Zsolt

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 90.257-1-9/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Privitzer Jen Lovászi Péter Tárgy: Vida Endre és Korom Erika, Derekegyháza,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 86658-1-5/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 100 211 236

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben