Földrajz a kapitalizmus kibontakozásának küszöbén. Dr. Lakotár Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz a kapitalizmus kibontakozásának küszöbén. Dr. Lakotár Katalin"

Átírás

1 Földrajz a kapitalizmus kibontakozásának küszöbén Dr. Lakotár Katalin

2 XVII-XVIII. sz.: tudományos fejlődés a földrajzi burok vizsgálatában részesedő valamennyi tudományág megszületett -korszak: angol forradalomtól a nagy francia forr.-ig - államok feudális területi széttagoltsága folyamato-san megszűnik - állam központi hatalom, kereskedő polgárság érde-keit szolgálja - egységes államterületek kormányzása nagyobb, többágú szervezetet igényel gazdaságpolitikai irányok, pl. merkantilizmus alakulnak ki (Colbert:egy ország gazdagsága exporttöbbletétől függ)

3 Állam megnövekedett súlya a kor földrajzában is megjelenik államisme - kozmográfiákból nő ki, államot központba teszi -területi tagolódás államhatár szerint -tartalmi ismeretek: kormányzóságról, állam bevételéről, történetéről, népességről, iparról, városokról, statisztikai adatok -kevés természeti ismeret -uralmuk a XVIII. sz. végén szűnik meg olyan utazók írásai jelennek meg, akik a természet egységének tudatában vannak

4 Neue Erdbeschreibung - az államisme legtipikusabb képviselője - földrajztudós, pedagógus, göttingai egyetem filozófiatanára - írásaiban foglalkozott: állat- és növényvilág, ásványok, fémek, földművelés, országok földrajza,történelme Anton Friedrich Büsching ( )

5 A térképezés fejlődése állam érdekei: topográfiai térképek -geodézia-helymeghatározás fejlődése technikai fejlődés: tükrös, fonalkeresztes távcső, távcsöves szögmérő, teodolit -hosszúság-meghatározás (kezdő meridián és adott hely közötti távolság) John Harrison kronométer hordozható óra

6 - kezdő hosszúsági kör ismeretében a földrajzi hoszszúságot a tengeren a kezdő meridián és a meghatározandó hely meridiánjának helyi ideje közti különbségből vezették le 1 óra időkülönbség 15 hosszúság különbségnek felel meg - Galilei a távcső feltalálásával hozzájárult a hosszúság meghatározáshoz Jupiter holdjainak pályaadatai kiszámítása két különböző helyről ugyanaz az égi jelenség figyelhető meg egyidejűleg két pont helyi idejének összehasonlítása -Kanári-szigeteken átmenő, 1634-ben meghatározott kezdő meridiánt alkalmazták a térképen - orosz térképeken a Szentpétervár melletti pulkovói

7 Fokmérés és háromszögelés együtt jelenik meg -helymeghatározáshoz csatlakozó geodéziai művelet: egy háromszög két csúcsának koordinátáit, valamint a belső szögeket ismerve meghatározhatóak a harmadik csúcs koordinátái - két mérési pont távolsága - mérési pontokban szögmérővel megállapítják az α és β szögeket - méretarányos szerkesztéssel, vagy trigonometriai számításokkal a

8 Jean Picard ( ) 1669-ben első francia fokmérés, Párizs-Amiens között, először alkalmazta a távcsövet a szögmérésre 1669: adatokat felhasználva Huygens és Newton megállapítja: centrifugális erő pólusok felé csökken nehézségi gyorsulás nő Föld nem lehet tökéle-tes gömb, sarkok felé lapult lapultság mértékét ki-számították -második francia fokmérés: lapultság mértékének ellenőrzése feltételezés: ívhosszúság Egyenlítőtől való távolsággal nő ellenkező eredmény

9 -mérések francia megbízásból Peruban, Lappföldön -XVIII. sz. vége. Fokmérés Dunkerque és Barcelona között cél: méter hosszának pontos megállapítása Térképezés következő lépése: topográfiai felvétel, része a magasságmérés trigonometriai úton - a keresett magasság egy derékszögű háromszög egyik befogója

10 szintezéssel - pontok egymás közti magasságkülönbségét és/vagy a pontok tengerszint feletti magasságát mérik barometrikus mérés alapja: légnyomás a magassággal arányosan csökken -meteorológiai megfigyelések: magasság-légnyomás gázok térfogata-nyomása-hőmérséklete légnyomás-időjárás

11 XVII.sz. Firenze: első meteorológiai megfigyelőhálózat: hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség, felhőzet század végén esőmérő műszer fejlődés fontosabb állomásai Galilei: termoszkóp, folyadékhőmérő, K-i passzát 1604 Kepler: zivatar megfigyelést végez Prágában 1640 Toscanai Ferdinánd: borszesszel működő hőmérőt szerkeszt 1643 Torricelli: higanyos barométer elkészítése 1660 Guericke: barométerrel gyors nyomáscsökkenést észlel vihar előtt, megkísérli előrejelezni 1662 Halley: összeállított egy széltérképet forráspontját javasolja 1676 Mariotte: magasságmeghatározás barométerrel 1686 Halley: térkép a szél globális eloszlásáról

12 XIX.sz. állandó, állami szervezésű meteorológiai megfigyelőhálózat Európában és Amerikában Domborzatábrázolás mérési módszerek fejlettségénél alacsonyabb szintű új eljárások kialakulása

13 - madártávlati ábrázolás: úgy ábrázolták a hegyeket, mintha egy magas hegyről néznék azokat - térbeli hatást úgy érték el, hogy az árnyékos oldalt vonalkázással sötétítették hátrány:eltakarja a mögöttes területeket, ezért a hegyrajzot időnként módosították.

14 - hegyek gerincét pl.fehéren hagyták, a meredekebb lejtőket ún. lendületcsíkokkal ábrázolták idomcsíkozás

15 geometriai lejtőcsíkozás 1799 Georg Lehmann, Drezda - a függőlegesen megvilágított felületekre annál kevesebb fény esik, minél meredekebb a terep fény a vízszintes felületre esik, a függőleges lejtő sötét - árnyalatbeli különbségeket a vonalak vastagságának, sűrűségének, fajtájának változtatásával tudták elérni

16 Vetületek fejlődése XVIII. sz. Lambert területtartás kérdésével foglalk. századforduló: Mollweide Topográfiai térképek : Jaen-Dominique Cassini: "Carte géométrique de la France" 1:86.400, 184 szelvény

17 XVII-XVIII. sz. Magyarország: felmérésen alapuló térképek Mikovinyi Sámuel ( ) matematikus, mérnök, földmérő, tanár, a magyar térképészet megalapítója folyószabályozási és mocsárlecsapolási munka úttörő szerepű a műszaki felsőoktatás megteremtésében -helyszíni térképfelvételeket készít az ország több részén

18 1732 Körösök menti terület

19 Ásvány- és kőzettan, a földtan kialakulása bányászat szükségletei hívják életre Georgius Agricola ( ) -ásványok leírása, érctelérek összefüggése vulkáni utóműködéssel -A föld alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerű-ségeikről. Bázel A földből kiömlő anyagok természetéről. Bázel Az ásványok természetéről. Bázel (215 p.) -bányászati kérdések, pl.bányajog, betegségek, ásványi eredetű gyógyszerek - halálát követően 1556-ban megjelent Tizenkét

20 René Just Hauy ( ) kristálytan matematikai alapokon alkotja meg -ásványok képződését, rendszertanát más dolgozza ki James Dwight Dana ( ) geológus, mineralógus, zoológus tanulmányozta a hegységképzódést, vulkáni működést, a kontinensek és óceánok keletkezését, szerkezetét System of Mineralogy, 1892

21 Geológia -fosszíliákat felismerik -főleg tengeri állatokat egykor tenger a területen, ma szárazföld XV-XVI.sz. fordulója, Leonardo da Vinci XVI. sz., Palissy XVII. sz.,nicolas Steno ( ) geológia korszakalkotó fölfedezései: ma Települési törvény néven ismert földtani axióma (1) a szuperpozíció elve: amikor egy kőzetréteg létrejött, minden felette lévő anyag folyékony (vagy gáz) halmazállapotú, a felette lévő réteg még nem létezhetett (2) az eredendő vízszintesség elve: keletkezett rétegek ere-detileg vízszintes helyzetűek voltak (3) a horizontalitás elve: minden réteg egykor folytonosan ki-terjedt volt, hacsak valamely szilárd

22 Zárványok bezárása földtani axióma fölismerése: beágyazott zárvány egykorú, vagy idősebb a beágyazó kőzetnél (ásványnál) földtörténeti relatív skála megállapítása Lapszögállandóság törvénye: egy ásványtípusra mindig igaz, hogy a megfelelő lapok közötti hajlásszög mindig állandó az ásvány minden példányán kristályszerkezeti anyagvizsgálati kutatások sztratigráfia kifejezés megalkotója

23 -kövületeket a természettudósok is a természet játékának tartják -XVIII. sz. eleje: özönvíz idején elpusztult állatok maradványai Georges Louis Leclerc Buffon ( ) francia természettudós, matematikus, biológus, író -kataklizma-elmélet: föld korszakait katasztrófák zárják le minden élőlény elpusztul új teremtés Histoire naturelle, générale et particulière

24 George Cuvier régebbi korok élővilága a mainál annál különbözőbb, minél távolabbra megyünk fajok különbözőségét kataklizma-elmélettel magyarázza: földtani katasztrófák hirtelen, váratlanul következtek be: heves vulkáni kitörések, földrengésék, tenger elöntések, visszahúzódások egyes kőzetrétegekben töme-gesen található állati csontok, más maradványok tömeges pusztulást mutatják

25 -Packe 1743: első geológiai térkép Kent-megyéről -rétegtan: 1. rétegek kőzetanyag szerinti megkülönböztetése Smidt 2. egykori szerves élet jellegére alapozott rétegtan James Hutton vulkanizmus első alapos kutatója ( ), plutonista iskola megalapítója kőzetek és a geológiai jelenségek nemcsak víz munkájának és hatásának eredményei, hanem a föld belsejének, a benne levő izzó folyós anyagnak

26 James Hutton's "Theory of the Earth (1795)

27 XVIII.-XIX.sz. fordulója: -kataklizma elmélet uralma -neptunisták: a Föld szilárd kérgének minden anyaga a vízből rakódott le, illetőleg a víz közreműködésével keletkezett minden kőzet tengeri üledékes Jean Baptiste Lamarck XIX. sz. eleje: fajok állandóságának elméletét elveti környezethez való alkalmazkodás révén régi fajokból új fajok fejlődnek ki kataklizma-elmélet megdől Karl Ernst Hoff múlt eseményeinek magyarázatára elegendők a ma is működő erők aktualizmus elve kataklizma elméletet tovább gyengíti

28 XVIII-XIX. sz. fordulójára összegyűlt ismeretek: -folyóvízi és akkumulációs munka jelentősége a fel-színalakításban -vízátnemeresztő kőzetek szerepe a források helyének meghatározásában -megfigyelések gleccserekről, morénákról, dűnékről, korallszigetekről, tengeráramlásokról -ismeretesek hegységek, melyek közepét gránit építi mint magot, peremeken üledékes kőzetek

29 -utazások, kutató expedíciók újbóli felélénkülése természeti jelenségek, kölcsönös összefüggéseik felismerése, megfigyelése természettudomány egységének gondolata otthon dolgozó tudósok egy-egy részletbe elmélyednek ágazatok felé viszik a tudományt Mihail Vasziljevics Lomonoszov ( ) földrajzi környezet elemei között törvényszerű a kapcsolat egységességet erősíti

30 XIX. elejéig fennállt a lehetőség, hogy földrajz egységes tudomány- természeti földrajz- maradjon földrajz = a Földre vonatkozó természettudományi ismeretek összessége ezideig a természettudományok átfogó művelése lehetséges még - Saussere ( )pl.: légnedvesség mérése saját találmányú hajszálhigrométerrel, barometrikus magasságmérés a Mont Blancon és más helyeken, kőzettani és rétegtani vizsgálatok, gleccser- és völgyképződés tanulmányozása, botanikai megfigyelések, növényzet előfordulása a magasság függvényében

31 A társadalomtudományok fejlődése Mai felfogás: közgazdaságtannal kell megalapozni a gazdaságföldrajzot XVII. sz.: első közgazdaságtani elméletek merkantilizmus: ország gazdagsága exporttöbbletétől függ a nemesfémet(arany) pénz akkor még kizárólagos formája az országba vonzani, kiáramlását megakadályozni nő az árszínvonal és a termelés, csökken a kamatok szintje, iparosok profitja emelkedik merkantilista elvek megvalósításában állam aktív szerepet vállal: külföldi árukra védővámok, hazai ipar támogatása kölcsönökkel

32 Jean-Baptiste Colbert ( ) francia államférfi, gazdaságpolitikus, merkantilizmus legjelentősebb képviselője -gazdaságfejlesztési programja révén Franciaország Európa vezető hatalma lett -megreformálta az adórendszert: kiterjesztette az adózók körét, szigorította az adóbeszedést -rendeletei: víz- és erdőügyi, büntetőjogi, kereskedel-mi, tengerészeti monarchikus centralizáció -tudományos életet is fejlesztette: megalapította pl. az Académie des science-t, a római Académie de France-t, kezdeményezte a párizsi Királyi Csillagvizsgáló létrehozását

33 Francois Quesnay ( ) a fiziokratizmus megteremtője, eredetileg orvos iparban nem keletkezik "tiszta termék", az ipar csak a mezőgazdaság termékeit dolgozza fel, nem teremt új értéket merkantilizmust támadja -mezőgazdaság hozama a földbirtokosé feudalizmus híve -gazdasági élet rendje a gazdaság szabadsága polgári törekvéseknek elméleti hátteret ad

34 Gazdaság szabadsága (fiziokratizmus) átveszi, fejleszti klasszikus közgazdaságtani iskola Adam Smith ( ) közgazdász, filozófus, a modernközgazdaság tudomány atyja 1776: A nemzetek gazdagsága ( The Wealth of Nations) a közgazdaságtan történetének első rendezett műve - szabad verseny, kereskedelem - gazdaság egyedüli forrása a munka - termelés három egyenrangú tényezője: munka, tőke, föld - munka termelékenységét a munkamegosztás fokozza

35 központban az árucsere csereérték a pénz: termelési piaci ár kereslet-kínálat - leghíresebb metaforája a "láthatatlan kéz", az a rendező elv, ami a piacon a keresletre és a kínálatra ható erők eredményeként alakítja ki a "természetes árat" állam beavatkozása a gazdaságba természetellenes - minden egyes ember gazdasági cselekvése végső soron a társadalom javát szolgálja ezt a cselekvést semmivel sem szabad korlátozni 1. a munkaerő mobilitása 2. a földek teljesen szabad adásvételét 3. az ipar és a belkereskedelem állami szabályozásá-nak megszüntetését 4. a szabad külkereskedelem

36 Thomas Robert Malthus ( ) angol demográfus, klasszikus közgazdaságtan képviselője 1798:Tanulmány a népesedés törvényéről - élelmiszertermelés legfeljebb számtani sor szerint tud növekedni, a népesség mértani sor szerint nő egységnyi élelmiszerre egyre több ember jut gazdasági növekedés következtében a jólét helyett a nyomor ölt egyre nagyobb mértéket - a tendencia ne váljon végzetessé, arról a természet gondoskodik: háborúk, betegségek, bűn segítségével - népességnövekedés féken tartásának módjai: későn kötött házasság, szexuális tartózkodás, fogamzásgát-lás, abortusz

37 -ellenezte a szociális támogatásokat azok közvetve a népesség gyorsabb növekedését eredményezik, fenntartva a szegénységet - javasolja: kiemelést a szegénységből, az erkölcsi nevelést, az oktatást - valószínűsítette: a népességkorlátozó eszközök idő-ben kitolják, de nem akadályozzák meg a jövőbeli ka-tasztrófát -elmélete sem az élelmiszertermelésre, sem a népességnövekedésre nem igazolódott - népesedés lehetőségeivel szemben a Föld erőforrá-sai nem végtelenek - ma is fennáll -népességnövekedés nem egyértelműen pozitív hatá-sú egy ország gazdasága számára - ma

38 Közgazdaságtan megszületése nagy jelentőségű, de: - kor földrajzának fejlődését nem mozdította elő - az államisméket nem korszerűsítette - szerzők megelégedtek az adatok gyűjtésével - kibontakozó természeti földrajz nem tudta haszno-sítani, helyszíni megfigyeléseknél alkalmazni.

39 Felfedezések, kutatóexpedíciók James Cook ( ) -feltérképezte a Szent Lőrinc-folyó hajózható útvona-lát, Új-Fundland,Labrador partjait

40 1. déltengeri útja során 1769-ben elvégezték Tahitin a Vénusz átvonulása megfigyeléseket, -Cook felderítette és meglepő pontossággal feltérképezte Új-Zéland kettős szigetét -Ausztrália kb km-es keleti partvonalát, az általa elnevezett York-fokot 2. útján ( ) fedezte fel a Húsvét-szigeteket, a Társaságszigeteket, az Új-Hebridákat, Új-Kaledóniát és a Norfolk-szigetet -a déli sz. 60 -a tájékán földkörüli útba kezdett, kis eltérésekkel követte a kört szárazfölddel nem találkozott, beleütközött zajló jégbe elsőként hajózta körbe az Antarktiszt -Ptolemaiosz Terra australis elképzelése: óriási területű, ásványkincsekben gazdag, Déli-sark körül he-

41

42 Benyovszky Móric ( ) - négy földrészt járt be, nagy utazókat elő-zött meg - hajózott pl. Kamcsatkától Madagaszkárig - elsőként ad hírt a Szt-Lőrinc szigetről Madagaszkárt gyarmatosította a franciáknak, annak királya volt

43 Georg Vancouver ( ) bejárja Észak-Amerika csendes-óceáni partjait, Ausztrália DNY-i partjait - Észak-Amerikában franciák, angolok hatolnak egyre beljebb - orosz utazók szárazföldi expedíciókkal feltárják Szibériát, folyók mentén elérik a Jeges-tengert - Cseljuszkin: elsőként hajózza körbe a Tajmírfélszi-getet - orosz kormány szervezett Szibériakutatása: magas-ságmérések, hőmérsékleti, növényföldrajzi megfigye-lések, Kaszpi-tenger, Ural

44 Alexander von Humboldt földrajztudomány egyik legnagyobb alakja geográfus útja: DélAmerika több vulkánon jár, a Chimborazzo 5761-ig jut fel

45 Amerikai utazása hasznos volt: -sok hely fekvését és magasságát határozta meg - új tudományágat növényföldrajz, összehasonlító klimatológia alapított 2. útja: Szibéria -sokféle, nagy mennyiségű, pontos megfigyeléseket végzett - ural, Altaj, Kína határáig jut el -fő műve: Kosmos általános természeti földrajz természeti világ egységének gondolata hatja át

46 » Alexander von Humboldt's System Der Isotherm-Kurven. by Berghaus, Heinrich ; Humboldt, Alexander von, from 1849

47 Miért nevezhetjük geográfusnak? -törvényszerűségeket felismeri -szemléletében a természet mint egész jelenik meg -szintézist valósít meg a földrajztudományon belül hiányossága: -domborzat tisztán geometriai jelenség, magassági adatok összessége - kéregszerkezettel való összefüggésről alig tud geológia még nem hozza kapcsolatba a kéregszer-kezetet a felszíni formákkal - problémák társadalomtudományi vetülete hiányzik /Mexikóról írt gazdaságföldrajzi

48

DOI: 10.14750/ME.2013.034 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGYENLÍTŐDÉS VAGY LESZAKADÁS?

DOI: 10.14750/ME.2013.034 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGYENLÍTŐDÉS VAGY LESZAKADÁS? DOI: 10.14750/ME.2013.034 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR LIPTÁK KATALIN A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A REGIONÁLIS MUNKAERŐPIACOKRA KIEGYENLÍTŐDÉS VAGY LESZAKADÁS?

Részletesebben

A térképezés története különös tekintettel Európára és Magyarországra

A térképezés története különös tekintettel Európára és Magyarországra TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A térképezés története különös tekintettel Európára és Magyarországra A Föld térképészeti felmérésének kezdetei a késő kőkorszakba nyúlnak vissza, ugyanis a térkép készítése bizonyos,

Részletesebben

Mindennapok tudománya

Mindennapok tudománya A borítón látható képek: Abráziós kapuk az Atlanti-partvidéken (Algarve, Portugália); Csillagászati óra, Orloj részlete (Prága, Csehország); Matterhorn (Pennini-Alpok Svájc és Olaszország határán); Nagy-Korallzátony

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI HATÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI HATÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MA. SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI HATÁSAI AZ EURÓPAI

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK.

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK. UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK Belikánics

Részletesebben

51. évfolyam 2006. Különszám

51. évfolyam 2006. Különszám LÉGKÖR 51. évfolyam 2006. Különszám éves a Légkör 50 LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 51. évfolyam Különszám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy

Részletesebben

A topográfiai térképezés jelentősége és története

A topográfiai térképezés jelentősége és története TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A topográfiai térképezés jelentősége és története A Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatokat és mesterséges létesítményeket összefoglaló néven tereptárgyaknak

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr.

Részletesebben

GHEYSELINCK R. A NYUGHATATLAN FÖLD. Fordította BOGSCH LÁSZLÓ A fordítást átnézte ZSIVNY VIKTOR 64 TÁBLÁVAL ÉS BECKER GERDA 59 SZÖVEGKÉPÉVEL

GHEYSELINCK R. A NYUGHATATLAN FÖLD. Fordította BOGSCH LÁSZLÓ A fordítást átnézte ZSIVNY VIKTOR 64 TÁBLÁVAL ÉS BECKER GERDA 59 SZÖVEGKÉPÉVEL GHEYSELINCK R. A NYUGHATATLAN FÖLD Fordította BOGSCH LÁSZLÓ A fordítást átnézte ZSIVNY VIKTOR 64 TÁBLÁVAL ÉS BECKER GERDA 59 SZÖVEGKÉPÉVEL BUDAPEST, 1941 KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Tedd meg az első lépést! VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával, a KKC-2007-K-08-02-019 pályázat keretében. Összeállította az Easy Learning Hungary

Részletesebben

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society Földtan a társadalomért 2015. június Miért fontos a geológia? A geológia a Föld felépítésével, szerkezetével és történetével foglalkozó tudomány. Ez a szakma tárja fel és kutatja a társadalom és az ipar

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

Az idôjárás elôrejelzése: jóslás vagy tudomány?

Az idôjárás elôrejelzése: jóslás vagy tudomány? V I S S Y K Á R OLY Az idôjárás elôrejelzése: jóslás vagy tudomány? Vissy Károly meteorológus Az idôjárás a mindennapi életünket befolyásoló környezet szerves része, jövôbeni alakulásának ismerete, azaz

Részletesebben

Korszerű módszerek a földrajzoktatásban

Korszerű módszerek a földrajzoktatásban Dr. Farsang Andrea egyetemi docens SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Korszerű módszerek a földrajzoktatásban TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 Mentor(h)áló Projekt Tartalom: 1. Képességfejlesztés

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek 2 Héjjas István Az ÉLET MEGÓVÁSA és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Nagykanizsa 2013 3 A könyv megjelenését támogatta: Energiapolitika

Részletesebben

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT tékben fog hinni abban, hogy az események relatív gyakorisága egy végtelen sorozatban p. Ha a p betût a propensity-interpretációnak megfelelôen valamilyen kauzális tendenciaként interpretáljuk, amelynek

Részletesebben

Európai Térségtervezés. Prof. Guy Turchany

Európai Térségtervezés. Prof. Guy Turchany EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Európai Térségtervezés 1 Területfejlesztési alapfogalmak, dióhéjban. Földrajzi fogalmak a földrajz egyszerre természet- és társadalomtudomány. Tárgya egy új tértípus

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben