Földrajz a kapitalizmus kibontakozásának küszöbén. Dr. Lakotár Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz a kapitalizmus kibontakozásának küszöbén. Dr. Lakotár Katalin"

Átírás

1 Földrajz a kapitalizmus kibontakozásának küszöbén Dr. Lakotár Katalin

2 XVII-XVIII. sz.: tudományos fejlődés a földrajzi burok vizsgálatában részesedő valamennyi tudományág megszületett -korszak: angol forradalomtól a nagy francia forr.-ig - államok feudális területi széttagoltsága folyamato-san megszűnik - állam központi hatalom, kereskedő polgárság érde-keit szolgálja - egységes államterületek kormányzása nagyobb, többágú szervezetet igényel gazdaságpolitikai irányok, pl. merkantilizmus alakulnak ki (Colbert:egy ország gazdagsága exporttöbbletétől függ)

3 Állam megnövekedett súlya a kor földrajzában is megjelenik államisme - kozmográfiákból nő ki, államot központba teszi -területi tagolódás államhatár szerint -tartalmi ismeretek: kormányzóságról, állam bevételéről, történetéről, népességről, iparról, városokról, statisztikai adatok -kevés természeti ismeret -uralmuk a XVIII. sz. végén szűnik meg olyan utazók írásai jelennek meg, akik a természet egységének tudatában vannak

4 Neue Erdbeschreibung - az államisme legtipikusabb képviselője - földrajztudós, pedagógus, göttingai egyetem filozófiatanára - írásaiban foglalkozott: állat- és növényvilág, ásványok, fémek, földművelés, országok földrajza,történelme Anton Friedrich Büsching ( )

5 A térképezés fejlődése állam érdekei: topográfiai térképek -geodézia-helymeghatározás fejlődése technikai fejlődés: tükrös, fonalkeresztes távcső, távcsöves szögmérő, teodolit -hosszúság-meghatározás (kezdő meridián és adott hely közötti távolság) John Harrison kronométer hordozható óra

6 - kezdő hosszúsági kör ismeretében a földrajzi hoszszúságot a tengeren a kezdő meridián és a meghatározandó hely meridiánjának helyi ideje közti különbségből vezették le 1 óra időkülönbség 15 hosszúság különbségnek felel meg - Galilei a távcső feltalálásával hozzájárult a hosszúság meghatározáshoz Jupiter holdjainak pályaadatai kiszámítása két különböző helyről ugyanaz az égi jelenség figyelhető meg egyidejűleg két pont helyi idejének összehasonlítása -Kanári-szigeteken átmenő, 1634-ben meghatározott kezdő meridiánt alkalmazták a térképen - orosz térképeken a Szentpétervár melletti pulkovói

7 Fokmérés és háromszögelés együtt jelenik meg -helymeghatározáshoz csatlakozó geodéziai művelet: egy háromszög két csúcsának koordinátáit, valamint a belső szögeket ismerve meghatározhatóak a harmadik csúcs koordinátái - két mérési pont távolsága - mérési pontokban szögmérővel megállapítják az α és β szögeket - méretarányos szerkesztéssel, vagy trigonometriai számításokkal a

8 Jean Picard ( ) 1669-ben első francia fokmérés, Párizs-Amiens között, először alkalmazta a távcsövet a szögmérésre 1669: adatokat felhasználva Huygens és Newton megállapítja: centrifugális erő pólusok felé csökken nehézségi gyorsulás nő Föld nem lehet tökéle-tes gömb, sarkok felé lapult lapultság mértékét ki-számították -második francia fokmérés: lapultság mértékének ellenőrzése feltételezés: ívhosszúság Egyenlítőtől való távolsággal nő ellenkező eredmény

9 -mérések francia megbízásból Peruban, Lappföldön -XVIII. sz. vége. Fokmérés Dunkerque és Barcelona között cél: méter hosszának pontos megállapítása Térképezés következő lépése: topográfiai felvétel, része a magasságmérés trigonometriai úton - a keresett magasság egy derékszögű háromszög egyik befogója

10 szintezéssel - pontok egymás közti magasságkülönbségét és/vagy a pontok tengerszint feletti magasságát mérik barometrikus mérés alapja: légnyomás a magassággal arányosan csökken -meteorológiai megfigyelések: magasság-légnyomás gázok térfogata-nyomása-hőmérséklete légnyomás-időjárás

11 XVII.sz. Firenze: első meteorológiai megfigyelőhálózat: hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség, felhőzet század végén esőmérő műszer fejlődés fontosabb állomásai Galilei: termoszkóp, folyadékhőmérő, K-i passzát 1604 Kepler: zivatar megfigyelést végez Prágában 1640 Toscanai Ferdinánd: borszesszel működő hőmérőt szerkeszt 1643 Torricelli: higanyos barométer elkészítése 1660 Guericke: barométerrel gyors nyomáscsökkenést észlel vihar előtt, megkísérli előrejelezni 1662 Halley: összeállított egy széltérképet forráspontját javasolja 1676 Mariotte: magasságmeghatározás barométerrel 1686 Halley: térkép a szél globális eloszlásáról

12 XIX.sz. állandó, állami szervezésű meteorológiai megfigyelőhálózat Európában és Amerikában Domborzatábrázolás mérési módszerek fejlettségénél alacsonyabb szintű új eljárások kialakulása

13 - madártávlati ábrázolás: úgy ábrázolták a hegyeket, mintha egy magas hegyről néznék azokat - térbeli hatást úgy érték el, hogy az árnyékos oldalt vonalkázással sötétítették hátrány:eltakarja a mögöttes területeket, ezért a hegyrajzot időnként módosították.

14 - hegyek gerincét pl.fehéren hagyták, a meredekebb lejtőket ún. lendületcsíkokkal ábrázolták idomcsíkozás

15 geometriai lejtőcsíkozás 1799 Georg Lehmann, Drezda - a függőlegesen megvilágított felületekre annál kevesebb fény esik, minél meredekebb a terep fény a vízszintes felületre esik, a függőleges lejtő sötét - árnyalatbeli különbségeket a vonalak vastagságának, sűrűségének, fajtájának változtatásával tudták elérni

16 Vetületek fejlődése XVIII. sz. Lambert területtartás kérdésével foglalk. századforduló: Mollweide Topográfiai térképek : Jaen-Dominique Cassini: "Carte géométrique de la France" 1:86.400, 184 szelvény

17 XVII-XVIII. sz. Magyarország: felmérésen alapuló térképek Mikovinyi Sámuel ( ) matematikus, mérnök, földmérő, tanár, a magyar térképészet megalapítója folyószabályozási és mocsárlecsapolási munka úttörő szerepű a műszaki felsőoktatás megteremtésében -helyszíni térképfelvételeket készít az ország több részén

18 1732 Körösök menti terület

19 Ásvány- és kőzettan, a földtan kialakulása bányászat szükségletei hívják életre Georgius Agricola ( ) -ásványok leírása, érctelérek összefüggése vulkáni utóműködéssel -A föld alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerű-ségeikről. Bázel A földből kiömlő anyagok természetéről. Bázel Az ásványok természetéről. Bázel (215 p.) -bányászati kérdések, pl.bányajog, betegségek, ásványi eredetű gyógyszerek - halálát követően 1556-ban megjelent Tizenkét

20 René Just Hauy ( ) kristálytan matematikai alapokon alkotja meg -ásványok képződését, rendszertanát más dolgozza ki James Dwight Dana ( ) geológus, mineralógus, zoológus tanulmányozta a hegységképzódést, vulkáni működést, a kontinensek és óceánok keletkezését, szerkezetét System of Mineralogy, 1892

21 Geológia -fosszíliákat felismerik -főleg tengeri állatokat egykor tenger a területen, ma szárazföld XV-XVI.sz. fordulója, Leonardo da Vinci XVI. sz., Palissy XVII. sz.,nicolas Steno ( ) geológia korszakalkotó fölfedezései: ma Települési törvény néven ismert földtani axióma (1) a szuperpozíció elve: amikor egy kőzetréteg létrejött, minden felette lévő anyag folyékony (vagy gáz) halmazállapotú, a felette lévő réteg még nem létezhetett (2) az eredendő vízszintesség elve: keletkezett rétegek ere-detileg vízszintes helyzetűek voltak (3) a horizontalitás elve: minden réteg egykor folytonosan ki-terjedt volt, hacsak valamely szilárd

22 Zárványok bezárása földtani axióma fölismerése: beágyazott zárvány egykorú, vagy idősebb a beágyazó kőzetnél (ásványnál) földtörténeti relatív skála megállapítása Lapszögállandóság törvénye: egy ásványtípusra mindig igaz, hogy a megfelelő lapok közötti hajlásszög mindig állandó az ásvány minden példányán kristályszerkezeti anyagvizsgálati kutatások sztratigráfia kifejezés megalkotója

23 -kövületeket a természettudósok is a természet játékának tartják -XVIII. sz. eleje: özönvíz idején elpusztult állatok maradványai Georges Louis Leclerc Buffon ( ) francia természettudós, matematikus, biológus, író -kataklizma-elmélet: föld korszakait katasztrófák zárják le minden élőlény elpusztul új teremtés Histoire naturelle, générale et particulière

24 George Cuvier régebbi korok élővilága a mainál annál különbözőbb, minél távolabbra megyünk fajok különbözőségét kataklizma-elmélettel magyarázza: földtani katasztrófák hirtelen, váratlanul következtek be: heves vulkáni kitörések, földrengésék, tenger elöntések, visszahúzódások egyes kőzetrétegekben töme-gesen található állati csontok, más maradványok tömeges pusztulást mutatják

25 -Packe 1743: első geológiai térkép Kent-megyéről -rétegtan: 1. rétegek kőzetanyag szerinti megkülönböztetése Smidt 2. egykori szerves élet jellegére alapozott rétegtan James Hutton vulkanizmus első alapos kutatója ( ), plutonista iskola megalapítója kőzetek és a geológiai jelenségek nemcsak víz munkájának és hatásának eredményei, hanem a föld belsejének, a benne levő izzó folyós anyagnak

26 James Hutton's "Theory of the Earth (1795)

27 XVIII.-XIX.sz. fordulója: -kataklizma elmélet uralma -neptunisták: a Föld szilárd kérgének minden anyaga a vízből rakódott le, illetőleg a víz közreműködésével keletkezett minden kőzet tengeri üledékes Jean Baptiste Lamarck XIX. sz. eleje: fajok állandóságának elméletét elveti környezethez való alkalmazkodás révén régi fajokból új fajok fejlődnek ki kataklizma-elmélet megdől Karl Ernst Hoff múlt eseményeinek magyarázatára elegendők a ma is működő erők aktualizmus elve kataklizma elméletet tovább gyengíti

28 XVIII-XIX. sz. fordulójára összegyűlt ismeretek: -folyóvízi és akkumulációs munka jelentősége a fel-színalakításban -vízátnemeresztő kőzetek szerepe a források helyének meghatározásában -megfigyelések gleccserekről, morénákról, dűnékről, korallszigetekről, tengeráramlásokról -ismeretesek hegységek, melyek közepét gránit építi mint magot, peremeken üledékes kőzetek

29 -utazások, kutató expedíciók újbóli felélénkülése természeti jelenségek, kölcsönös összefüggéseik felismerése, megfigyelése természettudomány egységének gondolata otthon dolgozó tudósok egy-egy részletbe elmélyednek ágazatok felé viszik a tudományt Mihail Vasziljevics Lomonoszov ( ) földrajzi környezet elemei között törvényszerű a kapcsolat egységességet erősíti

30 XIX. elejéig fennállt a lehetőség, hogy földrajz egységes tudomány- természeti földrajz- maradjon földrajz = a Földre vonatkozó természettudományi ismeretek összessége ezideig a természettudományok átfogó művelése lehetséges még - Saussere ( )pl.: légnedvesség mérése saját találmányú hajszálhigrométerrel, barometrikus magasságmérés a Mont Blancon és más helyeken, kőzettani és rétegtani vizsgálatok, gleccser- és völgyképződés tanulmányozása, botanikai megfigyelések, növényzet előfordulása a magasság függvényében

31 A társadalomtudományok fejlődése Mai felfogás: közgazdaságtannal kell megalapozni a gazdaságföldrajzot XVII. sz.: első közgazdaságtani elméletek merkantilizmus: ország gazdagsága exporttöbbletétől függ a nemesfémet(arany) pénz akkor még kizárólagos formája az országba vonzani, kiáramlását megakadályozni nő az árszínvonal és a termelés, csökken a kamatok szintje, iparosok profitja emelkedik merkantilista elvek megvalósításában állam aktív szerepet vállal: külföldi árukra védővámok, hazai ipar támogatása kölcsönökkel

32 Jean-Baptiste Colbert ( ) francia államférfi, gazdaságpolitikus, merkantilizmus legjelentősebb képviselője -gazdaságfejlesztési programja révén Franciaország Európa vezető hatalma lett -megreformálta az adórendszert: kiterjesztette az adózók körét, szigorította az adóbeszedést -rendeletei: víz- és erdőügyi, büntetőjogi, kereskedel-mi, tengerészeti monarchikus centralizáció -tudományos életet is fejlesztette: megalapította pl. az Académie des science-t, a római Académie de France-t, kezdeményezte a párizsi Királyi Csillagvizsgáló létrehozását

33 Francois Quesnay ( ) a fiziokratizmus megteremtője, eredetileg orvos iparban nem keletkezik "tiszta termék", az ipar csak a mezőgazdaság termékeit dolgozza fel, nem teremt új értéket merkantilizmust támadja -mezőgazdaság hozama a földbirtokosé feudalizmus híve -gazdasági élet rendje a gazdaság szabadsága polgári törekvéseknek elméleti hátteret ad

34 Gazdaság szabadsága (fiziokratizmus) átveszi, fejleszti klasszikus közgazdaságtani iskola Adam Smith ( ) közgazdász, filozófus, a modernközgazdaság tudomány atyja 1776: A nemzetek gazdagsága ( The Wealth of Nations) a közgazdaságtan történetének első rendezett műve - szabad verseny, kereskedelem - gazdaság egyedüli forrása a munka - termelés három egyenrangú tényezője: munka, tőke, föld - munka termelékenységét a munkamegosztás fokozza

35 központban az árucsere csereérték a pénz: termelési piaci ár kereslet-kínálat - leghíresebb metaforája a "láthatatlan kéz", az a rendező elv, ami a piacon a keresletre és a kínálatra ható erők eredményeként alakítja ki a "természetes árat" állam beavatkozása a gazdaságba természetellenes - minden egyes ember gazdasági cselekvése végső soron a társadalom javát szolgálja ezt a cselekvést semmivel sem szabad korlátozni 1. a munkaerő mobilitása 2. a földek teljesen szabad adásvételét 3. az ipar és a belkereskedelem állami szabályozásá-nak megszüntetését 4. a szabad külkereskedelem

36 Thomas Robert Malthus ( ) angol demográfus, klasszikus közgazdaságtan képviselője 1798:Tanulmány a népesedés törvényéről - élelmiszertermelés legfeljebb számtani sor szerint tud növekedni, a népesség mértani sor szerint nő egységnyi élelmiszerre egyre több ember jut gazdasági növekedés következtében a jólét helyett a nyomor ölt egyre nagyobb mértéket - a tendencia ne váljon végzetessé, arról a természet gondoskodik: háborúk, betegségek, bűn segítségével - népességnövekedés féken tartásának módjai: későn kötött házasság, szexuális tartózkodás, fogamzásgát-lás, abortusz

37 -ellenezte a szociális támogatásokat azok közvetve a népesség gyorsabb növekedését eredményezik, fenntartva a szegénységet - javasolja: kiemelést a szegénységből, az erkölcsi nevelést, az oktatást - valószínűsítette: a népességkorlátozó eszközök idő-ben kitolják, de nem akadályozzák meg a jövőbeli ka-tasztrófát -elmélete sem az élelmiszertermelésre, sem a népességnövekedésre nem igazolódott - népesedés lehetőségeivel szemben a Föld erőforrá-sai nem végtelenek - ma is fennáll -népességnövekedés nem egyértelműen pozitív hatá-sú egy ország gazdasága számára - ma

38 Közgazdaságtan megszületése nagy jelentőségű, de: - kor földrajzának fejlődését nem mozdította elő - az államisméket nem korszerűsítette - szerzők megelégedtek az adatok gyűjtésével - kibontakozó természeti földrajz nem tudta haszno-sítani, helyszíni megfigyeléseknél alkalmazni.

39 Felfedezések, kutatóexpedíciók James Cook ( ) -feltérképezte a Szent Lőrinc-folyó hajózható útvona-lát, Új-Fundland,Labrador partjait

40 1. déltengeri útja során 1769-ben elvégezték Tahitin a Vénusz átvonulása megfigyeléseket, -Cook felderítette és meglepő pontossággal feltérképezte Új-Zéland kettős szigetét -Ausztrália kb km-es keleti partvonalát, az általa elnevezett York-fokot 2. útján ( ) fedezte fel a Húsvét-szigeteket, a Társaságszigeteket, az Új-Hebridákat, Új-Kaledóniát és a Norfolk-szigetet -a déli sz. 60 -a tájékán földkörüli útba kezdett, kis eltérésekkel követte a kört szárazfölddel nem találkozott, beleütközött zajló jégbe elsőként hajózta körbe az Antarktiszt -Ptolemaiosz Terra australis elképzelése: óriási területű, ásványkincsekben gazdag, Déli-sark körül he-

41

42 Benyovszky Móric ( ) - négy földrészt járt be, nagy utazókat elő-zött meg - hajózott pl. Kamcsatkától Madagaszkárig - elsőként ad hírt a Szt-Lőrinc szigetről Madagaszkárt gyarmatosította a franciáknak, annak királya volt

43 Georg Vancouver ( ) bejárja Észak-Amerika csendes-óceáni partjait, Ausztrália DNY-i partjait - Észak-Amerikában franciák, angolok hatolnak egyre beljebb - orosz utazók szárazföldi expedíciókkal feltárják Szibériát, folyók mentén elérik a Jeges-tengert - Cseljuszkin: elsőként hajózza körbe a Tajmírfélszi-getet - orosz kormány szervezett Szibériakutatása: magas-ságmérések, hőmérsékleti, növényföldrajzi megfigye-lések, Kaszpi-tenger, Ural

44 Alexander von Humboldt földrajztudomány egyik legnagyobb alakja geográfus útja: DélAmerika több vulkánon jár, a Chimborazzo 5761-ig jut fel

45 Amerikai utazása hasznos volt: -sok hely fekvését és magasságát határozta meg - új tudományágat növényföldrajz, összehasonlító klimatológia alapított 2. útja: Szibéria -sokféle, nagy mennyiségű, pontos megfigyeléseket végzett - ural, Altaj, Kína határáig jut el -fő műve: Kosmos általános természeti földrajz természeti világ egységének gondolata hatja át

46 » Alexander von Humboldt's System Der Isotherm-Kurven. by Berghaus, Heinrich ; Humboldt, Alexander von, from 1849

47 Miért nevezhetjük geográfusnak? -törvényszerűségeket felismeri -szemléletében a természet mint egész jelenik meg -szintézist valósít meg a földrajztudományon belül hiányossága: -domborzat tisztán geometriai jelenség, magassági adatok összessége - kéregszerkezettel való összefüggésről alig tud geológia még nem hozza kapcsolatba a kéregszer-kezetet a felszíni formákkal - problémák társadalomtudományi vetülete hiányzik /Mexikóról írt gazdaságföldrajzi

48

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Földrajzi koordináták Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Topo-Karto-2 1 Földrajzi koordináták pólus egyenlítő

Részletesebben

Gondolkozz szabadon!

Gondolkozz szabadon! Gondolkozz szabadon! 1 rész: az özönvíz előtti világ nem volt eső 900 év feletti kor óriás termet minden faj együtt Az özönvíz története mítosz vagy valóság 2. rész: az özönvíz A Biblia beszámolója az

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Polónyi István Polónyi, István

Polónyi István Polónyi, István Polónyi István Polónyi, István Az oktatás gazdaságtana: Polónyi, István Szerzői jog 2002 Osiris kiadó Szerzői jog 2002 Polónyi István Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Földméréstan és vízgazdálkodás

Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstani ismeretek Előadó: Dr. Varga Csaba 1 A FÖLDMÉRÉSTAN FOGALMA, TÁRGYA A földméréstan (geodézia) a föld fizikai felszínén, illetve a földfelszín alatt lévő természetes

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév 1. Milyen mozgásokat végez a Föld? Töltsétek ki a táblázatot! Mozgás Mi körül? Időtartama Következménye 2. A repülőtéren összegyűltek

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Vándortábor

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

Budapest, 2010. december 3-4.

Budapest, 2010. december 3-4. Mócsy Ildikó A természettudomány A természettudomány szakágazatai: - alap tudományok: fizika kémia biológia földtudományok csillagászat - alkalmazott tudományok: mérnöki mezőgazdaság orvostudomány - matematika,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között A különböző időpontokban, különböző körülmények között rögzített pontok földi koordinátái különböző alapfelületekre (ellipszoidokra geodéziai dátumokra)

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni. A légnyomás mérése Fogalma A légnyomáson a talajfelszín vagy a légkör adott magasságában, a vonatkoztatás helyétől a légkör felső határáig terjedő függőleges légoszlop felületegységre ható súlyát értjük.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév:. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév 1. Állapítsátok meg a képek alapján, hogy milyen mozgásokat végez a Föld, és ennek mi a következménye? B mozgás: következmény: 2.

Részletesebben

Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Alapfokú barlangjáró tanfolyam Tájékozódási ismeretek, barlangtérképezés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam Orfű Tájékozódás felszínen: Térképek segítségével GPS koordinátákkal

Részletesebben

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk.

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk. Poláris mérés A geodézia alapvető feladata, hogy segítségével olyan méréseket és számításokat végezhessünk, hogy környezetünk sík térképen méretarányosan kicsinyítetten ábrázolható legyen. Mivel a földrészleteket

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.)

A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.) SZAMOSI LÓRÁNT A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.) A. A háttér A felvilágosodást kiteljesedésének századában, a XVIII. században a fénnyel azonosították. Az ész,

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

Teodolit és a mérőállomás bemutatása

Teodolit és a mérőállomás bemutatása Teodolit és a mérőállomás bemutatása Teodolit története Benjamin Cole, prominens londoni borda-kör feltaláló készítette el a kezdetleges teodolitot 1740 és 1750 között, amelyen a hercegi címer is látható.

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan)

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan) Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan) Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. Általános

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Bevezetés a geodézia tudományába

Bevezetés a geodézia tudományába Bevezetés a geodézia tudomány nyába Geodézia Görög eredetű szó. Geos = föld, geometria = földmérés A geodézia magyarul földméréstan, a Föld felületének, alakjának, méreteinek, valamint a Föld felületén

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Pszichológiai tényezık

Pszichológiai tényezık Pszichológiai tényezık Motivációk: kitörés a mindennapi, megszokott életbıl, lazítás, játszás, családi kötelékek erısítése, presztízs, szociális interakció, tanulás, ön-realizálás, bevásárlás. Társadalmi

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Mike Károly: A szabadság körei ElinorOstrom az önszerveződés intézményeiről Intézményes világ? Intézményes megközelítések a társadalomtudományban konferencia MTA TK Szociológiai Intézet 2012. december

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Sztanó Orsolya & Csontos László ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

TGBL1116 TGBL1116. Meteorológiai műszerek. Követelmények. Ajánlott irodalom A METEOROLÓGIA FELADATA 2009.09.14.

TGBL1116 TGBL1116. Meteorológiai műszerek. Követelmények. Ajánlott irodalom A METEOROLÓGIA FELADATA 2009.09.14. TGBL1116 TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Dr. Kircsi Andrea Egyetemi adjunktus DE Meteorológiai Tanszék A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Amerika dióhéjban Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Az Újvilág felfedezése Vikingek 10. és a 11. században (Golf áramlás, Feröer-szigetek, Grönland, Labrador áramlás a mai Boston területéig)

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat szakképesítésének

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin Általános földi vízkörzés Dr. Lakotár Katalin Óceánok: fontos szerepűek a földi éghajlat irányításában hőszállítás az Egyenlítőtől a sarkok felé hőszállítás nélkül bolygónk legnagyobb része túl hideg lenne

Részletesebben

Fedélszerkezet kivitelezése

Fedélszerkezet kivitelezése Fedélszerkezet kivitelezése Összeállította: Kreinbacher Imre Nemes András - 1 - Fedélszerkezeti elemek gyártás előkészítése Fedélszerkezet kivitelezésének feltétele, hogy a fed élszerkezet alkotó elemeit

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe Hungarian narration: Hungarian translation: Consultant: Recording: Editing and post production: Klári Varga András Szepesi, Borbála Kulin György Zajácz,

Részletesebben

9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában

9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában 9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában Bevezet : A témakörben els - és másodfokú egyenl tlenségek megoldásának

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302 Andrei Indrieş 1 AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK BEVEZETÉS A 75 000 hektáron elterülı Erdélyi Szigethegység Természeti Parkot 2003-ban nyilvánították védett területté. A Természeti Park három

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte.

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és s Földrajz F BSc. 2007 11. Török k Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK TérkT rképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Terepi adatgyűjt jtés s

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu Felhőkeletkezés: Folyamatok, amelyek feláramlásra késztetik a levegőt. - Légtömegen belüli konvekció - Orográfia - Konvergencia

Részletesebben