SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz *"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám:16062/ Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz * Nyíregyháza Megyel Jogú Város fenntartásában működé óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás idépontjának meghatározására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 20B.január l-jei állami fenntartásba vétele az óvodai feladatot ellátó intézményeinket nem érintette. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.), a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv. (továbbiakban Köot.) még hatályban lévő rendelkezései, az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012.{VII1.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet), valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) is tartalmaznak feladatokat és kötelezettségeket az óvodai felvételiei, a beiratkozással, az óvoda i körzethatárok meghatározásával és közzétételével kapcsolatban. Az óvodai feladatellátás célja a társadalmi leszakadás megakadályozása, a hátrányok csökkentése, illetve kiegyenlítése, a tehetséggondozás hangsúlyozása, felkészítés az iskolai tanulmányokra. 1.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. (1) bekezdése szerint,,n 6voda; felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 6vodába a gyermek (...) harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 6vodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos." A Köot. 24. (3) bekezdése szerint" A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napját61 napi négy 6rát köteles 6vodai nevelésben részt venni. " A szülők szabad intézmény-választási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják. Az Nkt. 49. (2) és {3} bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az Nkt. 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés 3. pontja alapján az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +) ; FAX: Az EMMI rendelet 20. (1) bekezdés szerint,a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos mádon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal." Az eljárásrend a 2013/2014-es nevelési évben: Az óvodába történő jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével történik. A szülő bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában hozzájuthat a jelentkezési laphoz, valamint letöltheti a honlapró!. (1. me"éklet) A jelentkezési lapon a szülő több óvodát is megjelölhet. A kitöltött jelentkezési lapot a gyermek lakóhelyéhez, illetve a szülő munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet(kötelező felvételt biztosító óvoda) Az óvoda i beiratkozás javasolt időpontja:2013. április (kedd, szerda, csütörtök) Pótbeiratkozás javasolt időpontja:2013. május 2.(csütörtök) Az óvodavezetők a férőhelyszámok és a jogszabályok figyelembe vételével meghatározzák az egyes csoportokba felvehető gyermekek számát. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az Nkt. 49. (2) bekezdése szerinti bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételről, illetve az elutasításról szóló határozatokat az óvoda vezetője megküldi a szülők részére a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének cfmzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. 2.) Az Nkt. 49. (3) bekezdése értelmében,a település; önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét." Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a KözgyOlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XJ.12.) önkormányzati rendelet 10. (l) bekezdés 2. pontja alapján az óvodák (felvételi) körzetéről meghatározásáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan a 16/2012.(11.20.) számú határozattal elfogadott óvodai körzethatárok módosítása szükségessé vált tekintettel arra, hogy az óvodai feladatellátást érintően több közgyűlési döntés is született: 2.1 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben 16/2012.(1I.20.} számú határozatával döntött Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodái és általános iskolái körzethatárainak módosításáról, ezt követően az újonnan kialakított utcák körzetbe sorolása a feladat. Amellékelt óvoda i utcajegyzékben az újonnan kialakított utcák ahhoz a körzethez kerültek besorolásra, amelyhez földrajzilag legközelebb helyezkednek el. Sóstóhegyet Nyírszőlőssel összekötő Nyírség utcából északi irányba nyflik az Inda utca, abból ágazik az Inda köz. Szintén Sóstóhegyen, a Keselyas sorból déli irányba elhelyezkedő közterület Csizmadia utca lett. Az óvodavezetővel egyeztetve helyileg az Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti ének körzetéhez tartoznak. NYíREGYHÁZA

3 NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83. TELEFON: '585; FAX: A 41. számú főútvonalnak a Mezsgye utca keleti végétől, a városból kifelé vezető szakaszai az Orosi út folytatása Vásárosnaményi út nevet viseli. A Kállói útból nyíló Bogyó utca északi végére merőlegesen elhelyezkedő utca a Puszpáng nevű örökzöldről kapta a nevét. Az óvodavezetővel egyeztetve helyileg a Tündérkert Keleti ÓVoda Élet úti ének körzetéhez tartoznak. 2.2 A Közgyűlés 139/2012. (V.31.) számú határozatával döntött arróli hogy a Gyermekek Háza Déli ÓVoda Dália utca 1. szám alatt működő én folyó óvodai nevelés fenntartói jogát átadja a Hajdúdorogi Egyházmegyének augusztus 31. napjával. Körzetét emiatt fel kell osztani Gyermekek Háza Déli Óvoda tagóvodái és ei között. 2.3 A nemzeti köznevelésrc51 szóló törvény értelmében január l-jétől megszünt az önkormányzatok iskolafenntartói jogai döntően -az óvodai nevelés kivételével- állami feladattá vált a köznevelés. Az állami feladatátvétel miatt az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé. A szükséges változtatások a körzeti utcajegyzékben átvezetésre kerültek (2. melléklet). A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése szerint az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a-központi Információs Rendszernek (KIR). Kérem a Tisztelt Bizottságoti az előterjesztést megtárgyalni, a határozat- tervezet mellékleteként az óvodák évre vonatkozó körzeti utcajegyzékéti valamint a beiratkozás módját, a beiratkozás időpontját elfogadni szfveskedjen. Nyíregyházai március 14., (~ C Dr. Krizsai ~ni~a osztá,"ez~t6 c ~ ;' (t NYíREGYHÁZA ~...~

4 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: i FAX: A Bizottság Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága... /2013.(1I1.18.} számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában mgködő óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározásáról a KözgyCilés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés 2-3. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta és 1. a 2013/2014-es nevelési évre az óvodába történő beiratkozási időszakot az alábbiak szerint határozza meg: a.) beiratkozás: április b.) pótbeiratkozás: május felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére. Határidő: március 23. Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője 3. meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2013/2014. nevelési évi jelentkezéshez a 2. melléklet szerint. 4. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője S. elfogadta az óvodába történő jelentkezés módját a 2013/2014-es nevelési évre. Nyíregyháza, március 18. Upták Lajos a bizottság elnöke NYÍREGYHÁZA

5 ÓVODA/JELENTKEZÉS/LAP Gyermek neve:.... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye:.... Állampolgársága:... Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme:.... Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése. száma:..... Apja (gondviselője) neve:... Születési neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:... Anyja neve:.... Születési neve:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:.... A gyermek testvéreinek száma*:.... Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?* igen - nem A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.)*:.... A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek)*:.... A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében más óvodában Intézmény megnevezése:.... Milyen ellátást kér? egész napost fél napost A gyermek felvételét mikortól kérik?.... A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda?.... Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?.... Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekemet a... Óvodába átirányítsák. Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása *Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. Fontos! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is.

6 ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP (3. életévüket szeptember 30. után betöltő gyermekek esetén) Gyermek neve: Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... oo.oo... oo.... Tartózkodási helye:... Apja (gondviselője) neve:... Születési neve:... oo... "... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... oo..... Telefonos elérhetősége:...oo.... Anyja neve:... Születési neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:...oo.... A gyermek testvéreinek száma :... o' o o... o... o... o oo. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen - nem A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.) :.... A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek) :... oo... o... o... o A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében más óvodában Intézmény megnevezése:... o... o... o... Milyen ellátást kér? egész napost fél napost A gyermek felvételét mikortól kérik?...'"...,... '".... A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda?.... Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?...oo... oo... Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása 'Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. Fontos! A kitöltött óvodai regisztrádós lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésére, amennyiben szabad férőhely áll rendelkezésre, azután kerűl sor.. miután a gyennek betöltötte a harmadik életévet.

7 Óvoda; körzetek 2013 Búzaszem székhely Búza út Bercsényi utca Bethlen Gábor utca Búza utca Búza tér Egyház utca Malom utca Malom köz Mártirok tere Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Városmajor úti Tagintézmény ény Körte út Városmajor u.l. 41. Acél utca csáki István utca Dózsa György utca Epreskert utca Hősök tere Hunyadi utca Jókai tér Károlyi Mibály utca Keskeny köz Keskeny utca Kossuth Lajos utca páros old.végig, és páratlan 61-ig Körte utca Árvácska utca Barát utca Bukarest utca Cserepes utca Északi körút páratlan oldal Felsőpázsit utca Felsöpázsit köz Füzesbokor Herman ottó utca Irinyi János utca József Attila utca Kagyló utca Kapor utca Kárpátalja utca Kavics utca Kopogó utca Kórház köz Kórház utca levendula utca Gyermekkert Tagintézmény u.3 Akácvirág utca Árok utca Dob utca Dohány utca páros oldal Északi körút páros oldal Holló utca Tőke Benczúr tér 20. Báthory utca Benczúr Gyula tér Bessenyei tér Deák Ferenc út az Arany J. utcáig Jósa András utca az Arany J. utcáig Kálvin tér Kiss Emő utca Kölcsey Ferenc utca Madách Imre utca 1. oldal

8 Óvodai körzetek 2013 Búzaszem székhely Búza út Mező utca páros oldal Pacsirta utca Rákóczi utca az Északi körútig Síp utca Szabolcs utca Széna tér Szent Miklós tér Színház utca TGzoltó utca Új utca Vasgyir utca Víz utca Vörösmarty utca Vörösmarty köz VÖIÖSIllarty tér Aranykörte Tagintézmény Körte út 41. Nagy Imre tér Nyár utca Nyílfautca Nyírfa tér ÓSzölő utca l-26-ig Pazonyi tér Pazonyi út SaOOmtyú utca Selyem utca Szabadság tér Tarcsai István utca Tavasz utca Vay Ádám kömt Vésöutca Búzaszem Nyugati Óvoda Virosmajor úti Tagintézmény Virosmajor u.l. Moszkva utca Munkácsy Mihály utca Munkácsy Mihály tér Repülőtér út páros oldal Rozmaring utca Rozsrétbokori út Ságvári Endre utca Sátor utca Simonyi óbester utca Szófia utca Tokaji út Újszótö utca Városmajor utca Varsó utca Gyermekkert Tagintézmény Uke u.3 Mező utca páratlan oldal Ózköz Ózutca Rákóczi utca az Északi körúttól Sólyom utca Sólyom köz Tőke utca Vasvári Pál utca az Erdő sorig Benczúr tér 20. Népkert utca Széchenyi utca Toldi utca az Arany J.utcáig 2. oldal

9 ÓVodai körzetek 2013 Eszterlánc Északi ÓVoda Eszterlánc Kerekerdll székhely Tas Tagintézmény u.i-3. SóstÓilíUI. Alpár Ignác utca Bánki Donát utca Berettyó utca BJáthy ottó utca Botond utca Csaló köz CzóbeI Minka utca Darvas Józsefutca Déri Miksa utca Nyitnikék Tagintézmény Sóstóhegy Jázmin u.1o. AIJomás utca SóslÓgyógyfiitdó Álmos utca Anna utca Aranykalász sor páratlan oldal IÁrnyas utca Attíl.autca Avar utca Bakcsó utca Batbutca Bea utca Berenát utca Biliic utca Blaha Lujza sétány Bojtorján utca Borbála utca Borostyán utca Borostyánk0 utca Csaba utca Csalogány köz Csalogány utca Cserép utca CsiIIagp6zsit utca Csónak utca Napsngjr Etei klia: Ferenc klirút ÁIIom4s u. Krúdy Gy. u. KoUégiumu. Tagintézmény Etei Sóstóhegy Állomás Krúdy tetephely Ny(rsz6Iós Stadion u 311a klia: 13. Ferenc krll. u.6. Gy. u.l? Kollégium út 50. Apáczai Csere János tér Csatorna utca cserje utca csongor 1aJ«)ParlC. Csoogorköz csongor utca Daru utca IAllomás utca Sóstóhegy Aranykatászsor páros oldal Betekinls utca Bozót utca Búzakalász utca BW:akalász sor Cseresznyés utca Csillagfény utca Csiszár utca Csizmadia utca AnIllyahna utca AlIéIa utca Berekutca Boglárka utca Borsikafil utca Buji út Ciklámen köz Ciklámen utca Csabagyöngye utca Cscmyikbokor Csobolyó út Csősz utca CSIItorá. utca Delicsesz köz 1. oldal

10 Óvodai körzetek 2013 Eszterl4nc: székhely Tu Ll-3. Fábián Zaháo utca Fehér Gábor utca Gerlöczy Gábor utca Hajoóczy 1ózsef utca Kerekenlll Taginlézmény Sóstól út 31. Etelköz Garibaldi utca az ÓSZöIő utcáig Honfoglalás utca Honfoglalás köz Ifjúság utca NyitDikék Tagint&:mény Sóstóhegy Júmlu u.lo. E\6dutca Erdész utca Enlöalja utca Erib.utca Ezüstkalász utca Fácán utca Farlcas utca Fejedelem utca Feketed6lő FiiIdököz Fiin:Iő utca Gerencsér utca Gizella utca GOIYáS Pál köz GOIYáS Pál utca Gyémáotköz Gyula utca Harkály utca Harmat utca Határ utca Hattyú utca Huba utca Napsupr Tagiolézmény Stadion u 321a Fec:ske utca Fürj utca Galamb utca Gém utca Hlmesutca Eszterl'nc: Északi ÓVoda Etei kin telepbdy Etei Uz13. Epel:jes utca Etei köz 1 S-22. Gádor Béla köz Gádor Béla utca Ferenc: Urit telepileiy Ferenc: krll. Dobáoyutca páratlan oldal Erdösor Ferenc körút páratlan oldal Homoksor Állomás u. Sóstóhegy Állo_s u.6. Fenyvestanya Gábor utca Gábor köz Hadobás utca Hadobásköz Hadobássor Hármastaoya KrúdyGy.u. teleplldy Krúdy Gy. L27. Fereoc körút páros oldal Ganbaldi utca az ÓSzötö utcától Homok utca Homok tér Kollégium L telephdy Nyfrsztlk'is Kollégium út SO. Dolmány utca Egres köz Furmint utca Gerbera utca Gólyalúr köz Gólyalúr utca Gomolya utca Gyopár utca Gyöngyike utca 2. oldal

11 ÓVodai körzetek 2013 Euterlánc: Kerekerd6 sztjdjdy Tu TagintézJnéDy u.1-3. Sóst6i út 31. Nyitniktk Tagintá:mmy Sóst6hegy Jázmin Eszterlánc: Észald ÓVoda Napsugár Etei!«Iz Ferenc!«Irit Állomás u. Krúdy Gy. u. Kollégium u. Tagintá:mmy Etei Sóst6hegy Állomás Krúdy Nylrsdl& Stadion u 32/a k6z 13. Ferenc krt.l Gy.u.27. Kollégium út 541. Jósika Mildós utca Kalevala sétány Kandó Kálmán utca Kéry József utca Kiss Lajos utca Kodály Zoltán utca páratlan Kond utca Ilona utca Jácint köz Jácint utca Jázmin köz Jázmin utca Jupiter utca Katalin utca Kecsege utca KerIéSZ utca Kéve utca Kard utca Kincs köz Kincs utca Korányi köz Igrice köz Igrice utca Inda köz Inda utca Kt.:mccsei út Képlróutca Ke:selyils utca KeSeIY(IS sor Keselyúsq KeSeIY(IS L dúlö Ke:selyils IL dúlö Kodály Zoltán utca páros Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes páratlan old. 34-tól utca Lázár Károly utca Leftler Sámuel utca Lengyel utca Korsó utca Ködmön utca Krisztina utca Krizantém utca Lenke utca Lepke utca Kótaji út Kosbor utca Kossuth Lajos utca pámtlan old.63-tól Kula\;s utca Klikiillöutca Leofonó utca Krúdy Gyula utca Krúdy Gyula - IDés utca Izabella köz Izabella utca IJonathán utca Kak:uldd'ű utca Katáng utca Kikerics utca Kocsány utca Kollégium utca IKökörcsin utca 3. oldal

12 ÓVodai körzetek 2013 Eszterlánc Kerekerd6!lÚkbdy Tas TagiDtézmtDy al-j. Sóstói út JI. Lukács Ödön utca Nyilnikék T agintézmény Sóstóhegy JúmiD alo. Mackó utca Magdolna utca Majálís utca Eszterláne Északi ÓVoda NapsugAr Etei kliz Ferenc kllrúl ÁllomAs a KrúdyGy.u. Kollégium u. T agidtézmtdy Etei Sóstóhegy ÁlIoms Krúdy Nyfrsml6s Stadion u lua kliz ll. Ferenc lau. u.6. Gy. u.17. Kollégium út 50. Mwy István utca Mikecz Kálmán utca Morgó utca Napvirág utca ÓSzölő utca 98-tól Pálfi Emii utca schmidt Mihály utca Sípkay Barna utca Május I. tér 1-10-ig Május I. tér ll-tól Májusfa utca ~ utca Mátyásbokor Matykóköz Matykóutca IMAV 340. vasúti őrház Metkurutca Mogyoró utca Mókus köz Muskotály köz Muskotály utca Napfény utca Opál köz Orsolya utca losz.ölő utca 27-tő1 IOszölő utca 79-tól ig ig Sóstói út J 6 tól Pávakóz Pázsit utca Pereces utca Petrence utca Seregély utca Sikló köz Sikló utca Sóstóhegyi út Siivegutca Szabó l.6ridc utca Szajkó utca Repülőtér út PáIatlaD oldal Rigó utca Sirály utca StadillDköz Stadion utca NyIrségköz NYIrSég utca Posta utca Ricsa-d6lő Rókadillő Sövény utca Sóstói út J-IS-ig NyIrsztIl6si út Pajta utca ID&:"""-'" utca Pannónia utca IPatak utca Pipitér utca Ribizli utca RiZliDg utca Sugár utca 4. oldal

13 Óvodai körzetek 2013 Eszterláoe Északi ÓVoda Eszterlánc székhely Tas u.1-3. KeJ"Ckerd6 TagíDt&méuy Sóstói Ilt 31. Nyitníkék Tapotizmény Sóstóbegy Jázmin u.l0. Napsugár Tagínt&méuy Stadion u 32/a Etei kllz Etei \diz 13. Fereoe \dirit telepbdy Ferenc krt.!. Állomás u. telepbely Sósl6begy Állomás u.ci. KrúdyGy.u. Krúdy Gy.u.27. Kollégiumu. Nyfrszlll6s Kollégium út SO. Szalonka utca Szamos utca Százszorszép utca Szent-Györgyi Albert utca Tamási Áron utca Tas utca Törpe utca Újmajoriút sziget utca SzeUö utca SzerktI utca SZérUSIrert utca szikes utca szindbád sétány szivárvány köz Szivárvány utca Szódabáz utca Tamás utca Tarsoly utca Tegez utca TégIaveIÖ utca Temető köz Temető utca Tisztesfií utca Tölgyes utca Szegély utca páratlan old. Szél utca ~k ū: páros old. Szölöskert utca ÚttörOutca Vadász utca Vadvirág utca Vasvári Pál utca Erdösortól Ungvár sétány 2-től páros, 21-től páratlan old. VII!jú utca Ungvár sétány 1-17 igpállltlan Üstökös utca Vadalma utca Vadrózsa utca V8SÚtUtca Vattay altábornagy utca Vietörisz Józsefutca VerII<:e utca Vidra utca Véuuszutca Venyige utca Vöröscsillag tanya zápor utca zerge utca Zivatar utca zsák: utca zsuzsanna utca Westsik Vilmos utca 4-es huszárok útja 5. oldal

14 Óvodal körzetek 2013 Gyermekek Db. D'II ÓVoda Gyermekek Dba V1nilUteal Klncskerll6 B6blta Butyka Kertv'rosl Calcllel'l' Véaey Jdlz 29. Felmlma R...rftbokor 17. Kasu. u.27. Mandabokor ""-'khely Kereozt Ta.lntámény Vlr'l Taiintézmény Arptld Taclntámény Bajcsy Taglnt. DUlonl u.hi. 1IJI. u Véaey Jdlz ~. z.....j:!. U"""",,h'tlút 59. AlkoImány utca Akácflttér Akácfltulca AlIomás tér Akácos köz Alkony utca Antalbokor Arany Jllll05 ulca a Arany JIIIIo5 utca Arany ll1110s utca l- Jósa A.utcáill: il!. és ig és 2 26 ig Aranyea6 utca látnád utca Bedőbokor Bcnk6bokor Alispán tanya Bajcsy-Zsilinszky utca Benk6 btvllll utca Berkenye sor Berkenye k6z Bolláncs utca Akácos utca Aranvfiirt utca Aranvfiirt köz Alkotás utca Árbócutca Bártikutca Alsóbadur utca BlIlintbokor Bem J6:zsef ulca Ama utca Barázda ulca Benebalom dillö Benebalom utca IBoglya ulca Tündeu.2. Alma utca BoIl'lÍlutca Boitárulca BOttYIIII JIIIIos utca Bor6kaulea Bor6kak6z BorostylIlIOlI út Bokréta ulea B6};itér 1. oldal

15 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek H'.a Déli Óvoda Gyel'Mekek Báza VI,.. Utcai Klnakores6 Bóbita Botyka FeI.lma!<emArosi CsIaoerga V6esey kk 29. Rourétbokor 17. Kallbu.27. Mandabokor lizüiiely Kereut Ta.hltám"'y Viri. Taglntám"'y ÁrpAd Taglntá..",y Baja)' Ta,lnt. Dapula u.16. u.8. u.67. u.52-s8. V6esey kk 4-6. zs..12. HoslzúhAtI út li9. Butykai út ButyIwor Tinde u.l., Csillallköz ~~utca Csipke utca Csipke kk Damjanich utca Cinke utca Csendes utca Csóka utca Csúrutca Deák Ferenc út páros Deilk Ferenc ú old. 90-J()4-Íl! ig. és ig Butykatelep! Búvár utca,, Búzavirág utca Cimbalom utca i CsászámálJási ól CsiDagliirt ulca Csalitos utca CWzi Lúzló utca Düiautca citera utca Dará%sdilló Dará%sutca Csemete köz csemete utca Csikós utca Debm:eni út a Debreceni út a Kigyó Debreceni út a Kigyó uteáig utcától a t\:lüijáróig felüljárótól Debr6bokor Dele16 utca Délibáb utca Derkovits utca Deriíutca Dobó István utca Dobsina utca EötvósUlca Ér utca Dombulca Dupicsköz Dupicsutca Ereszalja köz 2. oldal

16 Óvodal körzetek 2013 Gyermekek Háza DEli ÓVOda Gyermekek Háza Vlr'gUtal KIneskered Bóblt. Butyka FelIllItIma Kertvárosi Cilesergll Véeiey kb 29. R"""rEtbokor 17. Kai u. 27. Mand.bokor lzéldtely Kereszt Taglntámélly Vlr'g Ta.lnt._y Árpád Taglntámény Bajcsy Tagint. Dqo.1es u.a. ""'7. u.s2-58. Vécsey kb U. Zs.II.11. HoasriUtl út S9. Gimnázium köz ERSZaIja utca Es~jnal utca Fáv Andr6s utca Fészek utca Gémeskút utca Gerely utca Gerhátbokor IGvönIlY utca GvÖUYkllz F8IlYÖnlIY utca Fiizespan, DIIrt Fenyő llica F6zdeutca Görgey Artúr llica Eri<el Ferenc llica Fokos utca F6ldiutca Furulya utca Gazda utca GitárulCa --- TII"deu.2. Fény utca Folyóka utca Füredi utca Gagnadiilő Gesztenye utca Gömb utca Hatzeltér Hatházutca IHajnal utca Hársfa utca Hegyi utca IGvönllYYirág utca utca Harangvirág utca Horgásztanya utca IHallás utca Hadik Andr6s utca HajnalcsilIa!! utca Hár&utca Haladás utca Hegedű utca 3. oldal

17 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek Hb. Déli ÓVoda Gyer...kBáD Vlrig Uteal KlDcskeres6 Bóbita Blltyka FeI.&lma Kemr''''''' Cll_raG Vkaey kll. l'. Ilourétbokor 11. Ka... u.21. Mand.bokor uéldleiy Kenut TaglIIt,"",,,,>, Vlril T.gl.. téztmny A",.d T...téztMny B.j..y Ta"nt. DUIODI ,. Vkaey köz '4.u.l1 Houzúh'tI út 59. TDRdeu.l. Iskola litlla HOI'IOIlY utca Hóvirág utca Igló_utca Ij6az utca Irisz utca Istvánbokor IVUll:a J'-bokor Jászol utca Játsz6 utca HUsWtér Husúrsor HoroBlItlla Játék utca Jegenyeull:a HosszúhAti út IIJ>atiutca Jósa Andm utca az ~J.utcától Juhar utca Ka~Jánoslltlla KaIooakÖ% Katona utca Kereszt utca Kézlltlla Kancsó utca IKaptár utca Kazúbokor Kazinc.!}'Ferenc utca Kemence utca Kerék utca Karánlutca Kankalin utca K.árúzútca Kerltés utca KeriiIÖ utca Kassa köz Kassa utca Kalászos utca Karikás utca Kazal utca Kéményseprő utca Kerékgyártó ull:a I 4. oldal

18 Óvodal korzetek 2013 Gyermekek Hba Déli ÓVoda Gyermekek Hba Vir'. 1Jteal Klncskens6 Bóbita Butyka Fels60Imi Kert"'... 1 Calnera6 Véaey kllz 19. Ro...r«bokor 17. Ka_u.27. Mud.bokor IIdkllely Kerout T..."tám'ny VINil T.lllntámfty Árpád T...~ Bn)csy T lnt. Duaolllcs 16. u.8. u.67. u.!ll-58, Véaey kll:r.4-4. za..11. Ronrih'tl ~t S9. TDndeu.2. ~utca Kossuth tér Kinizsi Pél utca KordoWnbokor Kilátó zug Kilátó utca Kov~kor Kiirt utca Lutberutca Luther tér Lehel utca KlInyökutca K.mauu:a Kupa utca Labda utca Legyez6 utca Ligetulca Madarász utca Ladik utca Lúzlótan-1!. Mécs~utca Mester utca Lötérutca Levélkö" Levél utca Lóczibokor Mandabokor I. Mandabokor n. Mandabokor ill. Mandabokori út Lovas utca ~orulca Kömilves utca Kulcsú utca Lajtos utca Lapály utca Lomb köz Lomb utca Lombkorona köz Lombkorona utca Lujza utca Milnautca Mandula utca MohAesutca 5. oldal

19 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek Hán Déli ÓVOd. Gyer",ekek Hb. VlriglJteal Klneokerea" Bóbita Batyu Komároll C.k:serg6 Véaeykllzl'. Rozsrétbokor 17. Ka M.lldabokor IlÚkhely K_ Taglntéz"'MlY Vlrig TaglntézmMlY Árpád Taglntézm~ny Bajcsy T.glnt. DIIpnleo u.l6. telepbely telepbely v.&...1ii7.! VoIeaey kg za. u.12 FeIs"'I",. telepbely Hoamíhátl ú! 59. Tllndeu.2. ló tér Muskátlll<öz Muskátllutca 10rg0na utca IOrpnal<öz Mohosbolror MOSOlygó Antal utca Munkás utca Nádasbokor INapIemente utca Napratbrgó utca Nyf! utca ÓVoda utca Padka utca Móricz ZsigtllOlld ul<:. Nádas...!!!!!!. Olábréti út Páftánykllz Nyugoti I. utca INyugati 2. utca ÓSvényutca NyeregUI<:. NylritMlya Ostor utc. Petöfi utca Patics utc. Petrikovics utca Pillang6 utca Pitvar utc. ~utca Pikl<ely_zu...L Pikl<elyutca Pikkely_köz Páhnautca Pihenöutca Paripa ul<:. Patkó utca P~ákbokor IRaik László utc. P~utca Repkén~utca Prága utca Rét utca 6. oldal

20 ÓVodaI körzetek 2013 Gyermekek Búa Déli ÓVoda Gyermekek Húa VlrálUteal Kl_k:erft.'I Bóbita Butyka Kertvá... 1 C.I_1'1I4 Vécsey kk %9. Roarétbokor 17. Kas... l7. SQkheIY Kereszt Tallllt_éllY Vldl TaJlnt_éIIr Árpád TaJlntésmény Bajay Mandabokor Talllat. DuJOnla a %-511. Vécsey kk 4-6. ku.ll. Róka zug Rókautea Ilókabokor Fel.a.ima Hosszúháti út 59. TUnde l. telepbely Rózsa utca Szarvas utea a,kigyó utcáig Salétrom köz Serházutea Szilfa\llea Rozsnyöu1l:a R6vidutea Salamonbokor sás utea Simai út Soltész István utca Suboutea SulYánbokor S.,.badságbokor Szarka\llea Szelesbokor SZI!ls6bokor SZI!ls6bokori út Szilke utca szirom utca Szittya utca Tábla utea Szarvas IIlca a Kigyó IIlcától Sáftánylllca Rozsrétbokor I. Rozsrétbokor n. Rométbokori zug Rozsrétsz616 R_telek utca S~\Ilea Szsbodsig IIlca Szikla utca Szekérlllca Róna utca Samókautca Settátelep utca Simai tér Sörte utca Szerén utca Tábor utca 7. oldal

21 6vodai körzetek 2013 G}'1'rmekek Báza Déli ÓVOda GyerlllflkekBáza VI",Utui Kln ker1!14 Bóbita Butykl Fels&!lma Kertdrosl CII...rg4 VHHykGz19. Roaritbokor 17. Kusau.27. Mandabolcor TOnde II. l. azéidteiy Ke..- Tapntialilnr VI", Taplltámélly Árp'd Tagllltámilny BaJny Taiint. Dupnta VHHy Ilk 4-6. b.1i.11. H_úh'tt út 59. Taalók6z Tagló utca Tároptóutca Teke utca Tenisz utca Tő utca Toldi utca páratlan Toldi utca páros Toldi utca a Véc'lA!1Y K. old :!l old ig lalcolától Tompa MihllY_utca Torok utca Tilske utca Újbázsor Vajdabokor Vályog utca Vargabokor Vas_utca Tavirózsa utca Újsortlul~ Vay Ádám utca Törökrózsa utca Tulipán köz Tulipán utca Tiszavasvári út Telek utca Vadastanya TaJi&a_utca Tarló utca Újtelekbokor Takács utca Tanérutca Tallér köz TlmArutca Tündelcöz rilndeutca I ~utca Verec1ceutca Véc~köz Vércse utca Virág utca a KIgYÓ utcüg Virág utca a Kigyó utcától Viola utca VerseI!L utca Verescsárda dillő Verescs"da utca 8. oldal

22 Ovodal körzetek 2013 Gyermekek H.,... Déli ÓVoda Gyermekek Há,... VI,-jllJttal Klneoke~ Bóbita Buty"" Fell&lma Kertvál'llll Csleolf'lll'l Vkleykk19. Ro..rétbokor 17. Ka au.27. Mandabokor u.ékhely Kereut Tallntámilly Vlrál Tallnt_ény Árpád TaglntézméllY Bajeoy Tapnt. Da101l1.. u.l6. teleph.ly ujl. "A7. u VkIey kgz 4-6. za. 12. Hosszúháti út 59. Zrinyi Ilona utca Virágkliz Zöldflt utca Zonitutca Zomboribokor Zsindely utca Vitorlás utca TOndeu oldal

23 ÓVodai körzetek 2013 Tl1ndérkert székhely Kert kllz 8. AchimAodrás uu:a Ady Endre uu:a Ligeti Tagintézmény Liszt Ferene u Kikelet Tagintézmény Fazekas János tér ls, Agyaguu:a TDodérkert Keleti ÓVoda Nefelej(s Tagiotézméoy Oros Deák Fereot u.l. Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér14. Százszorszép Tagiotézmény K.6l1ól út 109/. Áfonya uu:a Agáruu:a Koszorú u.lo telepbdy Oros, Élet u.30 Alpári Gyula uu:a Álmos vezér uu:a Angyaluu:a Apadóuu:a BarlÓk Béla utca Béla utca Belső körút Anmyhomok uu:a Babéruu:a An!lÓuu:a Asztalos uu:a Bánlony uu:a Bazsalikom köz Bazsalikom utca Békeuu:a Barzóuu:a Barzótanya Bocsbiuu:a Budai Nagy Antal uu:a Bujtos utca Család utca 2-27-ig Bodrogi utca Búcsúuu:a Csapuu:a Csengóuu:a Csengóköz Csookás uu:a csurgó utca Béri Balogh Ádám utca Család utca 28-lÓl Czelder ornán utca Bernáthegyi utca Bóbita uu:a Bodza utca Bogyó uu:a Borivó utca Borsos uu:a Boxer utca Bögre utca Cúbolya utca csárda utca Dalmata utca Boruu:a Bimbóuu:a Bokurutca Ciftalilsor Csermely köz Csermely utca Deák Ferenc utca Derüsutca Diák utca Dinnyés uu:a Diós utca Dohos AIIdnIs utca Dióliget utca Doberman uu:a Élet utca 1. oldal

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG APAGY KÖZSÉG Intézmény 033559 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG Intézmény 033571 Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Helyi Választási Iroda Vezetőjének. határozata. az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapításáról

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Helyi Választási Iroda Vezetőjének. határozata. az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapításáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2010.( I. 25.) számú határozata az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapításáról A választási eljárásról szóló

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert (családi házak): Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert: Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér - Országzászló tér

Részletesebben

LEGO: VILÁGSZÍNVONAL NYÍREGYHÁZÁN

LEGO: VILÁGSZÍNVONAL NYÍREGYHÁZÁN ENERGETIKAI KORSZE- RÛSÍTÉS. Öt nyíregyházi intézmény, három bölcsõde, egy gyermekjóléti központ és egy idõsek klubja energetikai fejlesztése valósulhat meg. 2 4 NEKEM ITTHON VAN DOLGOM. Nyíregyháza biztosan

Részletesebben

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (7) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

VÁR A SÓSTÓI VÁR... TISZTELET AZ IDÕSEKNEK AJÁNDÉK A VILÁGNAPON

VÁR A SÓSTÓI VÁR... TISZTELET AZ IDÕSEKNEK AJÁNDÉK A VILÁGNAPON 5 7 10-11 14 16 NYÍREGYHÁZA FELKÉ- SZÜLT. Nyíregyházára érkezett a KAVOSZ Zrt. országos fórumsorozata, amelynek központi témája a 2014 és 2020 közötti uniós pályázati lehetõségek kihasználása volt. SZEMLÉLETVÁLTÁS

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 3/2009.(I.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 27/2008. (X.1.) SZ.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 3/2009.(I.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 27/2008. (X.1.) SZ. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 3/2009.(I.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 27/2008. (X.1.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós Város Képviselõ-

Részletesebben

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. Intézmény (intézményegység) neve OM azonosító Fenntartó Intézmény címe Körzet Balmazújvárosi 200931 Klebelsberg Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. Árpád u. Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori

Részletesebben

A jelölések kibontása:... 2

A jelölések kibontása:... 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1. sz. melléklet a BKB/001/2938-1/2015 sz. ügyirathoz TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8) bekezdése

Részletesebben

A jelölések kibontása:... 2

A jelölések kibontása:... 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1. sz. melléklet a BKB/001/2938-1/2015 sz. ügyirathoz V1.3. TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8)

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Általános iskolai felvételi körzetek 2014-2015. tanév, Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Állomás utca Arany János utca Árpád liget Árpád utca Babits Mihály utca Bánya utca

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ügyiratszám: BKB/001/2251-1/2013. TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről I. BÁCSALMÁSI JÁRÁS I/1. Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája

Részletesebben

Győr MJV iskolai felvételi körzetei (2014-2015. tanév) (a szürke háttérrel jelölt közterületek több tagintézményhez is tartoznak)

Győr MJV iskolai felvételi körzetei (2014-2015. tanév) (a szürke háttérrel jelölt közterületek több tagintézményhez is tartoznak) Győr MJV iskolai felvételi körzetei (2014-2015. tanév) (a szürke háttérrel jelölt közterületek több tagintézményhez is tartoznak) II/1. sz. melléklet (Móra, Győr) 9023 Bán Aladár utca Teljes közterület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Általános iskolai felvételi körzetek, Szigetszentmiklós, 2014. 12.05. Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Állomás utca Árnyas utca 1 Árpád liget Árpád utca 2 Babits Mihály utca Banán utca 1

Részletesebben

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú 1/2006. ( 02.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Szolnok. Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Felvételi körzete:

Szolnok. Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Felvételi körzete: Szolnok Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Acél utca Bajnok utca Báthory utca Batthyány utca Berzsenyi D. utca Bihari S. utca Bocskai utca Bogár utca Bojtár utca Cserje utca Csillag

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK, VALAMINT A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓHOZ - JÁRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN - 1. Csongrádi járás

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BIOKOM Kft. Hulladékszállítás - 2013.

BIOKOM Kft. Hulladékszállítás - 2013. 48-AS TÉR H-Cs ápr. 8.; aug.26. A. UTCA máj. 25.; okt. 12. ABALIGETI ÚT H-Cs ápr. 15.; szept. 2. ACÉL UTCA* ápr.24.; szept. 11. ÁCS UTCA * /Bánya u.kanyartól kb. 300 m/ K-P máj. 24.; okt. 11. ACSÁDY IGNÁC

Részletesebben

Szegedi Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA

Szegedi Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA TELEPÜLÉS Algyő i Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA OM INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME 029652 Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6750 Algyő, Sport u. 5. MEGJEGYZÉS Deszk 200909 és Térsége Eötvös

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete Tárgy: Beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata

Részletesebben

3. 1. 1 Hatályát veszti a 20/2005.(IV.13.) Kgy. r. 2. (2) bek. szerint

3. 1. 1 Hatályát veszti a 20/2005.(IV.13.) Kgy. r. 2. (2) bek. szerint Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2002. (IX.13) Kgy. számú rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Szelektív Hulladékgyűjtés

Szelektív Hulladékgyűjtés Szelektív Hulladékgyűjtés SZOLNOKON 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéből adódóan rendkívül nagy hangsúlyt fordít környezetünk védelmére, a szelektív hulladékgyűjtés

Részletesebben

MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI

MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI 2015. februári állapot MISKOLCI AVASTETŐ I ÓVODA 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3., tel: 561-394 Fényi Gyula tér, Hajós Alfréd utca 1-14-ig páros-páratlan, 16-58-ig páros, Jósika

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs

Részletesebben

Általános iskolák körzetjegyzéke - PÉCS

Általános iskolák körzetjegyzéke - PÉCS Általános iskolák körzetjegyzéke - PÉCS A közterület neve típusa Végig Páros Páratlan Megyervárosi Iskola Anikó Utcai Általános Iskolája ÁG UTCA AKÁC UTCA ANIKÓ UTCA ÁRNYAS LIGET ÁRNYAS ÚT BÉKE UTCA BEREK

Részletesebben