SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz *"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám:16062/ Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz * Nyíregyháza Megyel Jogú Város fenntartásában működé óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás idépontjának meghatározására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 20B.január l-jei állami fenntartásba vétele az óvodai feladatot ellátó intézményeinket nem érintette. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.), a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv. (továbbiakban Köot.) még hatályban lévő rendelkezései, az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012.{VII1.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet), valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) is tartalmaznak feladatokat és kötelezettségeket az óvodai felvételiei, a beiratkozással, az óvoda i körzethatárok meghatározásával és közzétételével kapcsolatban. Az óvodai feladatellátás célja a társadalmi leszakadás megakadályozása, a hátrányok csökkentése, illetve kiegyenlítése, a tehetséggondozás hangsúlyozása, felkészítés az iskolai tanulmányokra. 1.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. (1) bekezdése szerint,,n 6voda; felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 6vodába a gyermek (...) harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 6vodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos." A Köot. 24. (3) bekezdése szerint" A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napját61 napi négy 6rát köteles 6vodai nevelésben részt venni. " A szülők szabad intézmény-választási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják. Az Nkt. 49. (2) és {3} bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az Nkt. 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés 3. pontja alapján az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +) ; FAX: Az EMMI rendelet 20. (1) bekezdés szerint,a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos mádon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal." Az eljárásrend a 2013/2014-es nevelési évben: Az óvodába történő jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével történik. A szülő bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában hozzájuthat a jelentkezési laphoz, valamint letöltheti a honlapró!. (1. me"éklet) A jelentkezési lapon a szülő több óvodát is megjelölhet. A kitöltött jelentkezési lapot a gyermek lakóhelyéhez, illetve a szülő munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet(kötelező felvételt biztosító óvoda) Az óvoda i beiratkozás javasolt időpontja:2013. április (kedd, szerda, csütörtök) Pótbeiratkozás javasolt időpontja:2013. május 2.(csütörtök) Az óvodavezetők a férőhelyszámok és a jogszabályok figyelembe vételével meghatározzák az egyes csoportokba felvehető gyermekek számát. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az Nkt. 49. (2) bekezdése szerinti bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételről, illetve az elutasításról szóló határozatokat az óvoda vezetője megküldi a szülők részére a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének cfmzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. 2.) Az Nkt. 49. (3) bekezdése értelmében,a település; önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét." Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a KözgyOlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XJ.12.) önkormányzati rendelet 10. (l) bekezdés 2. pontja alapján az óvodák (felvételi) körzetéről meghatározásáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan a 16/2012.(11.20.) számú határozattal elfogadott óvodai körzethatárok módosítása szükségessé vált tekintettel arra, hogy az óvodai feladatellátást érintően több közgyűlési döntés is született: 2.1 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben 16/2012.(1I.20.} számú határozatával döntött Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodái és általános iskolái körzethatárainak módosításáról, ezt követően az újonnan kialakított utcák körzetbe sorolása a feladat. Amellékelt óvoda i utcajegyzékben az újonnan kialakított utcák ahhoz a körzethez kerültek besorolásra, amelyhez földrajzilag legközelebb helyezkednek el. Sóstóhegyet Nyírszőlőssel összekötő Nyírség utcából északi irányba nyflik az Inda utca, abból ágazik az Inda köz. Szintén Sóstóhegyen, a Keselyas sorból déli irányba elhelyezkedő közterület Csizmadia utca lett. Az óvodavezetővel egyeztetve helyileg az Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti ének körzetéhez tartoznak. NYíREGYHÁZA

3 NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83. TELEFON: '585; FAX: A 41. számú főútvonalnak a Mezsgye utca keleti végétől, a városból kifelé vezető szakaszai az Orosi út folytatása Vásárosnaményi út nevet viseli. A Kállói útból nyíló Bogyó utca északi végére merőlegesen elhelyezkedő utca a Puszpáng nevű örökzöldről kapta a nevét. Az óvodavezetővel egyeztetve helyileg a Tündérkert Keleti ÓVoda Élet úti ének körzetéhez tartoznak. 2.2 A Közgyűlés 139/2012. (V.31.) számú határozatával döntött arróli hogy a Gyermekek Háza Déli ÓVoda Dália utca 1. szám alatt működő én folyó óvodai nevelés fenntartói jogát átadja a Hajdúdorogi Egyházmegyének augusztus 31. napjával. Körzetét emiatt fel kell osztani Gyermekek Háza Déli Óvoda tagóvodái és ei között. 2.3 A nemzeti köznevelésrc51 szóló törvény értelmében január l-jétől megszünt az önkormányzatok iskolafenntartói jogai döntően -az óvodai nevelés kivételével- állami feladattá vált a köznevelés. Az állami feladatátvétel miatt az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé. A szükséges változtatások a körzeti utcajegyzékben átvezetésre kerültek (2. melléklet). A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése szerint az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a-központi Információs Rendszernek (KIR). Kérem a Tisztelt Bizottságoti az előterjesztést megtárgyalni, a határozat- tervezet mellékleteként az óvodák évre vonatkozó körzeti utcajegyzékéti valamint a beiratkozás módját, a beiratkozás időpontját elfogadni szfveskedjen. Nyíregyházai március 14., (~ C Dr. Krizsai ~ni~a osztá,"ez~t6 c ~ ;' (t NYíREGYHÁZA ~...~

4 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: i FAX: A Bizottság Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága... /2013.(1I1.18.} számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában mgködő óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározásáról a KözgyCilés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés 2-3. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta és 1. a 2013/2014-es nevelési évre az óvodába történő beiratkozási időszakot az alábbiak szerint határozza meg: a.) beiratkozás: április b.) pótbeiratkozás: május felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére. Határidő: március 23. Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője 3. meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2013/2014. nevelési évi jelentkezéshez a 2. melléklet szerint. 4. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője S. elfogadta az óvodába történő jelentkezés módját a 2013/2014-es nevelési évre. Nyíregyháza, március 18. Upták Lajos a bizottság elnöke NYÍREGYHÁZA

5 ÓVODA/JELENTKEZÉS/LAP Gyermek neve:.... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye:.... Állampolgársága:... Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme:.... Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése. száma:..... Apja (gondviselője) neve:... Születési neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:... Anyja neve:.... Születési neve:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:.... A gyermek testvéreinek száma*:.... Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?* igen - nem A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.)*:.... A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek)*:.... A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében más óvodában Intézmény megnevezése:.... Milyen ellátást kér? egész napost fél napost A gyermek felvételét mikortól kérik?.... A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda?.... Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?.... Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekemet a... Óvodába átirányítsák. Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása *Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. Fontos! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is.

6 ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP (3. életévüket szeptember 30. után betöltő gyermekek esetén) Gyermek neve: Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... oo.oo... oo.... Tartózkodási helye:... Apja (gondviselője) neve:... Születési neve:... oo... "... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... oo..... Telefonos elérhetősége:...oo.... Anyja neve:... Születési neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:...oo.... A gyermek testvéreinek száma :... o' o o... o... o... o oo. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen - nem A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.) :.... A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek) :... oo... o... o... o A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében más óvodában Intézmény megnevezése:... o... o... o... Milyen ellátást kér? egész napost fél napost A gyermek felvételét mikortól kérik?...'"...,... '".... A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda?.... Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?...oo... oo... Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása 'Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. Fontos! A kitöltött óvodai regisztrádós lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésére, amennyiben szabad férőhely áll rendelkezésre, azután kerűl sor.. miután a gyennek betöltötte a harmadik életévet.

7 Óvoda; körzetek 2013 Búzaszem székhely Búza út Bercsényi utca Bethlen Gábor utca Búza utca Búza tér Egyház utca Malom utca Malom köz Mártirok tere Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Városmajor úti Tagintézmény ény Körte út Városmajor u.l. 41. Acél utca csáki István utca Dózsa György utca Epreskert utca Hősök tere Hunyadi utca Jókai tér Károlyi Mibály utca Keskeny köz Keskeny utca Kossuth Lajos utca páros old.végig, és páratlan 61-ig Körte utca Árvácska utca Barát utca Bukarest utca Cserepes utca Északi körút páratlan oldal Felsőpázsit utca Felsöpázsit köz Füzesbokor Herman ottó utca Irinyi János utca József Attila utca Kagyló utca Kapor utca Kárpátalja utca Kavics utca Kopogó utca Kórház köz Kórház utca levendula utca Gyermekkert Tagintézmény u.3 Akácvirág utca Árok utca Dob utca Dohány utca páros oldal Északi körút páros oldal Holló utca Tőke Benczúr tér 20. Báthory utca Benczúr Gyula tér Bessenyei tér Deák Ferenc út az Arany J. utcáig Jósa András utca az Arany J. utcáig Kálvin tér Kiss Emő utca Kölcsey Ferenc utca Madách Imre utca 1. oldal

8 Óvodai körzetek 2013 Búzaszem székhely Búza út Mező utca páros oldal Pacsirta utca Rákóczi utca az Északi körútig Síp utca Szabolcs utca Széna tér Szent Miklós tér Színház utca TGzoltó utca Új utca Vasgyir utca Víz utca Vörösmarty utca Vörösmarty köz VÖIÖSIllarty tér Aranykörte Tagintézmény Körte út 41. Nagy Imre tér Nyár utca Nyílfautca Nyírfa tér ÓSzölő utca l-26-ig Pazonyi tér Pazonyi út SaOOmtyú utca Selyem utca Szabadság tér Tarcsai István utca Tavasz utca Vay Ádám kömt Vésöutca Búzaszem Nyugati Óvoda Virosmajor úti Tagintézmény Virosmajor u.l. Moszkva utca Munkácsy Mihály utca Munkácsy Mihály tér Repülőtér út páros oldal Rozmaring utca Rozsrétbokori út Ságvári Endre utca Sátor utca Simonyi óbester utca Szófia utca Tokaji út Újszótö utca Városmajor utca Varsó utca Gyermekkert Tagintézmény Uke u.3 Mező utca páratlan oldal Ózköz Ózutca Rákóczi utca az Északi körúttól Sólyom utca Sólyom köz Tőke utca Vasvári Pál utca az Erdő sorig Benczúr tér 20. Népkert utca Széchenyi utca Toldi utca az Arany J.utcáig 2. oldal

9 ÓVodai körzetek 2013 Eszterlánc Északi ÓVoda Eszterlánc Kerekerdll székhely Tas Tagintézmény u.i-3. SóstÓilíUI. Alpár Ignác utca Bánki Donát utca Berettyó utca BJáthy ottó utca Botond utca Csaló köz CzóbeI Minka utca Darvas Józsefutca Déri Miksa utca Nyitnikék Tagintézmény Sóstóhegy Jázmin u.1o. AIJomás utca SóslÓgyógyfiitdó Álmos utca Anna utca Aranykalász sor páratlan oldal IÁrnyas utca Attíl.autca Avar utca Bakcsó utca Batbutca Bea utca Berenát utca Biliic utca Blaha Lujza sétány Bojtorján utca Borbála utca Borostyán utca Borostyánk0 utca Csaba utca Csalogány köz Csalogány utca Cserép utca CsiIIagp6zsit utca Csónak utca Napsngjr Etei klia: Ferenc klirút ÁIIom4s u. Krúdy Gy. u. KoUégiumu. Tagintézmény Etei Sóstóhegy Állomás Krúdy tetephely Ny(rsz6Iós Stadion u 311a klia: 13. Ferenc krll. u.6. Gy. u.l? Kollégium út 50. Apáczai Csere János tér Csatorna utca cserje utca csongor 1aJ«)ParlC. Csoogorköz csongor utca Daru utca IAllomás utca Sóstóhegy Aranykatászsor páros oldal Betekinls utca Bozót utca Búzakalász utca BW:akalász sor Cseresznyés utca Csillagfény utca Csiszár utca Csizmadia utca AnIllyahna utca AlIéIa utca Berekutca Boglárka utca Borsikafil utca Buji út Ciklámen köz Ciklámen utca Csabagyöngye utca Cscmyikbokor Csobolyó út Csősz utca CSIItorá. utca Delicsesz köz 1. oldal

10 Óvodai körzetek 2013 Eszterl4nc: székhely Tu Ll-3. Fábián Zaháo utca Fehér Gábor utca Gerlöczy Gábor utca Hajoóczy 1ózsef utca Kerekenlll Taginlézmény Sóstól út 31. Etelköz Garibaldi utca az ÓSZöIő utcáig Honfoglalás utca Honfoglalás köz Ifjúság utca NyitDikék Tagint&:mény Sóstóhegy Júmlu u.lo. E\6dutca Erdész utca Enlöalja utca Erib.utca Ezüstkalász utca Fácán utca Farlcas utca Fejedelem utca Feketed6lő FiiIdököz Fiin:Iő utca Gerencsér utca Gizella utca GOIYáS Pál köz GOIYáS Pál utca Gyémáotköz Gyula utca Harkály utca Harmat utca Határ utca Hattyú utca Huba utca Napsupr Tagiolézmény Stadion u 321a Fec:ske utca Fürj utca Galamb utca Gém utca Hlmesutca Eszterl'nc: Északi ÓVoda Etei kin telepbdy Etei Uz13. Epel:jes utca Etei köz 1 S-22. Gádor Béla köz Gádor Béla utca Ferenc: Urit telepileiy Ferenc: krll. Dobáoyutca páratlan oldal Erdösor Ferenc körút páratlan oldal Homoksor Állomás u. Sóstóhegy Állo_s u.6. Fenyvestanya Gábor utca Gábor köz Hadobás utca Hadobásköz Hadobássor Hármastaoya KrúdyGy.u. teleplldy Krúdy Gy. L27. Fereoc körút páros oldal Ganbaldi utca az ÓSzötö utcától Homok utca Homok tér Kollégium L telephdy Nyfrsztlk'is Kollégium út SO. Dolmány utca Egres köz Furmint utca Gerbera utca Gólyalúr köz Gólyalúr utca Gomolya utca Gyopár utca Gyöngyike utca 2. oldal

11 ÓVodai körzetek 2013 Euterlánc: Kerekerd6 sztjdjdy Tu TagintézJnéDy u.1-3. Sóst6i út 31. Nyitniktk Tagintá:mmy Sóst6hegy Jázmin Eszterlánc: Észald ÓVoda Napsugár Etei!«Iz Ferenc!«Irit Állomás u. Krúdy Gy. u. Kollégium u. Tagintá:mmy Etei Sóst6hegy Állomás Krúdy Nylrsdl& Stadion u 32/a k6z 13. Ferenc krt.l Gy.u.27. Kollégium út 541. Jósika Mildós utca Kalevala sétány Kandó Kálmán utca Kéry József utca Kiss Lajos utca Kodály Zoltán utca páratlan Kond utca Ilona utca Jácint köz Jácint utca Jázmin köz Jázmin utca Jupiter utca Katalin utca Kecsege utca KerIéSZ utca Kéve utca Kard utca Kincs köz Kincs utca Korányi köz Igrice köz Igrice utca Inda köz Inda utca Kt.:mccsei út Képlróutca Ke:selyils utca KeSeIY(IS sor Keselyúsq KeSeIY(IS L dúlö Ke:selyils IL dúlö Kodály Zoltán utca páros Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes páratlan old. 34-tól utca Lázár Károly utca Leftler Sámuel utca Lengyel utca Korsó utca Ködmön utca Krisztina utca Krizantém utca Lenke utca Lepke utca Kótaji út Kosbor utca Kossuth Lajos utca pámtlan old.63-tól Kula\;s utca Klikiillöutca Leofonó utca Krúdy Gyula utca Krúdy Gyula - IDés utca Izabella köz Izabella utca IJonathán utca Kak:uldd'ű utca Katáng utca Kikerics utca Kocsány utca Kollégium utca IKökörcsin utca 3. oldal

12 ÓVodai körzetek 2013 Eszterlánc Kerekerd6!lÚkbdy Tas TagiDtézmtDy al-j. Sóstói út JI. Lukács Ödön utca Nyilnikék T agintézmény Sóstóhegy JúmiD alo. Mackó utca Magdolna utca Majálís utca Eszterláne Északi ÓVoda NapsugAr Etei kliz Ferenc kllrúl ÁllomAs a KrúdyGy.u. Kollégium u. T agidtézmtdy Etei Sóstóhegy ÁlIoms Krúdy Nyfrsml6s Stadion u lua kliz ll. Ferenc lau. u.6. Gy. u.17. Kollégium út 50. Mwy István utca Mikecz Kálmán utca Morgó utca Napvirág utca ÓSzölő utca 98-tól Pálfi Emii utca schmidt Mihály utca Sípkay Barna utca Május I. tér 1-10-ig Május I. tér ll-tól Májusfa utca ~ utca Mátyásbokor Matykóköz Matykóutca IMAV 340. vasúti őrház Metkurutca Mogyoró utca Mókus köz Muskotály köz Muskotály utca Napfény utca Opál köz Orsolya utca losz.ölő utca 27-tő1 IOszölő utca 79-tól ig ig Sóstói út J 6 tól Pávakóz Pázsit utca Pereces utca Petrence utca Seregély utca Sikló köz Sikló utca Sóstóhegyi út Siivegutca Szabó l.6ridc utca Szajkó utca Repülőtér út PáIatlaD oldal Rigó utca Sirály utca StadillDköz Stadion utca NyIrségköz NYIrSég utca Posta utca Ricsa-d6lő Rókadillő Sövény utca Sóstói út J-IS-ig NyIrsztIl6si út Pajta utca ID&:"""-'" utca Pannónia utca IPatak utca Pipitér utca Ribizli utca RiZliDg utca Sugár utca 4. oldal

13 Óvodai körzetek 2013 Eszterláoe Északi ÓVoda Eszterlánc székhely Tas u.1-3. KeJ"Ckerd6 TagíDt&méuy Sóstói Ilt 31. Nyitníkék Tapotizmény Sóstóbegy Jázmin u.l0. Napsugár Tagínt&méuy Stadion u 32/a Etei kllz Etei \diz 13. Fereoe \dirit telepbdy Ferenc krt.!. Állomás u. telepbely Sósl6begy Állomás u.ci. KrúdyGy.u. Krúdy Gy.u.27. Kollégiumu. Nyfrszlll6s Kollégium út SO. Szalonka utca Szamos utca Százszorszép utca Szent-Györgyi Albert utca Tamási Áron utca Tas utca Törpe utca Újmajoriút sziget utca SzeUö utca SzerktI utca SZérUSIrert utca szikes utca szindbád sétány szivárvány köz Szivárvány utca Szódabáz utca Tamás utca Tarsoly utca Tegez utca TégIaveIÖ utca Temető köz Temető utca Tisztesfií utca Tölgyes utca Szegély utca páratlan old. Szél utca ~k ū: páros old. Szölöskert utca ÚttörOutca Vadász utca Vadvirág utca Vasvári Pál utca Erdösortól Ungvár sétány 2-től páros, 21-től páratlan old. VII!jú utca Ungvár sétány 1-17 igpállltlan Üstökös utca Vadalma utca Vadrózsa utca V8SÚtUtca Vattay altábornagy utca Vietörisz Józsefutca VerII<:e utca Vidra utca Véuuszutca Venyige utca Vöröscsillag tanya zápor utca zerge utca Zivatar utca zsák: utca zsuzsanna utca Westsik Vilmos utca 4-es huszárok útja 5. oldal

14 Óvodal körzetek 2013 Gyermekek Db. D'II ÓVoda Gyermekek Dba V1nilUteal Klncskerll6 B6blta Butyka Kertv'rosl Calcllel'l' Véaey Jdlz 29. Felmlma R...rftbokor 17. Kasu. u.27. Mandabokor ""-'khely Kereozt Ta.lntámény Vlr'l Taiintézmény Arptld Taclntámény Bajcsy Taglnt. DUlonl u.hi. 1IJI. u Véaey Jdlz ~. z.....j:!. U"""",,h'tlút 59. AlkoImány utca Akácflttér Akácfltulca AlIomás tér Akácos köz Alkony utca Antalbokor Arany Jllll05 ulca a Arany JIIIIo5 utca Arany ll1110s utca l- Jósa A.utcáill: il!. és ig és 2 26 ig Aranyea6 utca látnád utca Bedőbokor Bcnk6bokor Alispán tanya Bajcsy-Zsilinszky utca Benk6 btvllll utca Berkenye sor Berkenye k6z Bolláncs utca Akácos utca Aranvfiirt utca Aranvfiirt köz Alkotás utca Árbócutca Bártikutca Alsóbadur utca BlIlintbokor Bem J6:zsef ulca Ama utca Barázda ulca Benebalom dillö Benebalom utca IBoglya ulca Tündeu.2. Alma utca BoIl'lÍlutca Boitárulca BOttYIIII JIIIIos utca Bor6kaulea Bor6kak6z BorostylIlIOlI út Bokréta ulea B6};itér 1. oldal

15 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek H'.a Déli Óvoda Gyel'Mekek Báza VI,.. Utcai Klnakores6 Bóbita Botyka FeI.lma!<emArosi CsIaoerga V6esey kk 29. Rourétbokor 17. Kallbu.27. Mandabokor lizüiiely Kereut Ta.hltám"'y Viri. Taglntám"'y ÁrpAd Taglntá..",y Baja)' Ta,lnt. Dapula u.16. u.8. u.67. u.52-s8. V6esey kk 4-6. zs..12. HoslzúhAtI út li9. Butykai út ButyIwor Tinde u.l., Csillallköz ~~utca Csipke utca Csipke kk Damjanich utca Cinke utca Csendes utca Csóka utca Csúrutca Deák Ferenc út páros Deilk Ferenc ú old. 90-J()4-Íl! ig. és ig Butykatelep! Búvár utca,, Búzavirág utca Cimbalom utca i CsászámálJási ól CsiDagliirt ulca Csalitos utca CWzi Lúzló utca Düiautca citera utca Dará%sdilló Dará%sutca Csemete köz csemete utca Csikós utca Debm:eni út a Debreceni út a Kigyó Debreceni út a Kigyó uteáig utcától a t\:lüijáróig felüljárótól Debr6bokor Dele16 utca Délibáb utca Derkovits utca Deriíutca Dobó István utca Dobsina utca EötvósUlca Ér utca Dombulca Dupicsköz Dupicsutca Ereszalja köz 2. oldal

16 Óvodal körzetek 2013 Gyermekek Háza DEli ÓVOda Gyermekek Háza Vlr'gUtal KIneskered Bóblt. Butyka FelIllItIma Kertvárosi Cilesergll Véeiey kb 29. R"""rEtbokor 17. Kai u. 27. Mand.bokor lzéldtely Kereszt Taglntámélly Vlr'g Ta.lnt._y Árpád Taglntámény Bajcsy Tagint. Dqo.1es u.a. ""'7. u.s2-58. Vécsey kb U. Zs.II.11. HoasriUtl út S9. Gimnázium köz ERSZaIja utca Es~jnal utca Fáv Andr6s utca Fészek utca Gémeskút utca Gerely utca Gerhátbokor IGvönIlY utca GvÖUYkllz F8IlYÖnlIY utca Fiizespan, DIIrt Fenyő llica F6zdeutca Görgey Artúr llica Eri<el Ferenc llica Fokos utca F6ldiutca Furulya utca Gazda utca GitárulCa --- TII"deu.2. Fény utca Folyóka utca Füredi utca Gagnadiilő Gesztenye utca Gömb utca Hatzeltér Hatházutca IHajnal utca Hársfa utca Hegyi utca IGvönllYYirág utca utca Harangvirág utca Horgásztanya utca IHallás utca Hadik Andr6s utca HajnalcsilIa!! utca Hár&utca Haladás utca Hegedű utca 3. oldal

17 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek Hb. Déli ÓVoda Gyer...kBáD Vlrig Uteal KlDcskeres6 Bóbita Blltyka FeI.&lma Kemr''''''' Cll_raG Vkaey kll. l'. Ilourétbokor 11. Ka... u.21. Mand.bokor uéldleiy Kenut TaglIIt,"",,,,>, Vlril T.gl.. téztmny A",.d T...téztMny B.j..y Ta"nt. DUIODI ,. Vkaey köz '4.u.l1 Houzúh'tI út 59. TDRdeu.l. Iskola litlla HOI'IOIlY utca Hóvirág utca Igló_utca Ij6az utca Irisz utca Istvánbokor IVUll:a J'-bokor Jászol utca Játsz6 utca HUsWtér Husúrsor HoroBlItlla Játék utca Jegenyeull:a HosszúhAti út IIJ>atiutca Jósa Andm utca az ~J.utcától Juhar utca Ka~Jánoslltlla KaIooakÖ% Katona utca Kereszt utca Kézlltlla Kancsó utca IKaptár utca Kazúbokor Kazinc.!}'Ferenc utca Kemence utca Kerék utca Karánlutca Kankalin utca K.árúzútca Kerltés utca KeriiIÖ utca Kassa köz Kassa utca Kalászos utca Karikás utca Kazal utca Kéményseprő utca Kerékgyártó ull:a I 4. oldal

18 Óvodal korzetek 2013 Gyermekek Hba Déli ÓVoda Gyermekek Hba Vir'. 1Jteal Klncskens6 Bóbita Butyka Fels60Imi Kert"'... 1 Calnera6 Véaey kllz 19. Ro...r«bokor 17. Ka_u.27. Mud.bokor IIdkllely Kerout T..."tám'ny VINil T.lllntámfty Árpád T...~ Bn)csy T lnt. Duaolllcs 16. u.8. u.67. u.!ll-58, Véaey kll:r.4-4. za..11. Ronrih'tl ~t S9. TDndeu.2. ~utca Kossuth tér Kinizsi Pél utca KordoWnbokor Kilátó zug Kilátó utca Kov~kor Kiirt utca Lutberutca Luther tér Lehel utca KlInyökutca K.mauu:a Kupa utca Labda utca Legyez6 utca Ligetulca Madarász utca Ladik utca Lúzlótan-1!. Mécs~utca Mester utca Lötérutca Levélkö" Levél utca Lóczibokor Mandabokor I. Mandabokor n. Mandabokor ill. Mandabokori út Lovas utca ~orulca Kömilves utca Kulcsú utca Lajtos utca Lapály utca Lomb köz Lomb utca Lombkorona köz Lombkorona utca Lujza utca Milnautca Mandula utca MohAesutca 5. oldal

19 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek Hán Déli ÓVOd. Gyer",ekek Hb. VlriglJteal Klneokerea" Bóbita Batyu Komároll C.k:serg6 Véaeykllzl'. Rozsrétbokor 17. Ka M.lldabokor IlÚkhely K_ Taglntéz"'MlY Vlrig TaglntézmMlY Árpád Taglntézm~ny Bajcsy T.glnt. DIIpnleo u.l6. telepbely telepbely v.&...1ii7.! VoIeaey kg za. u.12 FeIs"'I",. telepbely Hoamíhátl ú! 59. Tllndeu.2. ló tér Muskátlll<öz Muskátllutca 10rg0na utca IOrpnal<öz Mohosbolror MOSOlygó Antal utca Munkás utca Nádasbokor INapIemente utca Napratbrgó utca Nyf! utca ÓVoda utca Padka utca Móricz ZsigtllOlld ul<:. Nádas...!!!!!!. Olábréti út Páftánykllz Nyugoti I. utca INyugati 2. utca ÓSvényutca NyeregUI<:. NylritMlya Ostor utc. Petöfi utca Patics utc. Petrikovics utca Pillang6 utca Pitvar utc. ~utca Pikl<ely_zu...L Pikl<elyutca Pikkely_köz Páhnautca Pihenöutca Paripa ul<:. Patkó utca P~ákbokor IRaik László utc. P~utca Repkén~utca Prága utca Rét utca 6. oldal

20 ÓVodaI körzetek 2013 Gyermekek Búa Déli ÓVoda Gyermekek Húa VlrálUteal Kl_k:erft.'I Bóbita Butyka Kertvá... 1 C.I_1'1I4 Vécsey kk %9. Roarétbokor 17. Kas... l7. SQkheIY Kereszt Tallllt_éllY Vldl TaJlnt_éIIr Árpád TaJlntésmény Bajay Mandabokor Talllat. DuJOnla a %-511. Vécsey kk 4-6. ku.ll. Róka zug Rókautea Ilókabokor Fel.a.ima Hosszúháti út 59. TUnde l. telepbely Rózsa utca Szarvas utea a,kigyó utcáig Salétrom köz Serházutea Szilfa\llea Rozsnyöu1l:a R6vidutea Salamonbokor sás utea Simai út Soltész István utca Suboutea SulYánbokor S.,.badságbokor Szarka\llea Szelesbokor SZI!ls6bokor SZI!ls6bokori út Szilke utca szirom utca Szittya utca Tábla utea Szarvas IIlca a Kigyó IIlcától Sáftánylllca Rozsrétbokor I. Rozsrétbokor n. Rométbokori zug Rozsrétsz616 R_telek utca S~\Ilea Szsbodsig IIlca Szikla utca Szekérlllca Róna utca Samókautca Settátelep utca Simai tér Sörte utca Szerén utca Tábor utca 7. oldal

21 6vodai körzetek 2013 G}'1'rmekek Báza Déli ÓVOda GyerlllflkekBáza VI",Utui Kln ker1!14 Bóbita Butykl Fels&!lma Kertdrosl CII...rg4 VHHykGz19. Roaritbokor 17. Kusau.27. Mandabolcor TOnde II. l. azéidteiy Ke..- Tapntialilnr VI", Taplltámélly Árp'd Tagllltámilny BaJny Taiint. Dupnta VHHy Ilk 4-6. b.1i.11. H_úh'tt út 59. Taalók6z Tagló utca Tároptóutca Teke utca Tenisz utca Tő utca Toldi utca páratlan Toldi utca páros Toldi utca a Véc'lA!1Y K. old :!l old ig lalcolától Tompa MihllY_utca Torok utca Tilske utca Újbázsor Vajdabokor Vályog utca Vargabokor Vas_utca Tavirózsa utca Újsortlul~ Vay Ádám utca Törökrózsa utca Tulipán köz Tulipán utca Tiszavasvári út Telek utca Vadastanya TaJi&a_utca Tarló utca Újtelekbokor Takács utca Tanérutca Tallér köz TlmArutca Tündelcöz rilndeutca I ~utca Verec1ceutca Véc~köz Vércse utca Virág utca a KIgYÓ utcüg Virág utca a Kigyó utcától Viola utca VerseI!L utca Verescsárda dillő Verescs"da utca 8. oldal

22 Ovodal körzetek 2013 Gyermekek H.,... Déli ÓVoda Gyermekek Há,... VI,-jllJttal Klneoke~ Bóbita Buty"" Fell&lma Kertvál'llll Csleolf'lll'l Vkleykk19. Ro..rétbokor 17. Ka au.27. Mandabokor u.ékhely Kereut Tallntámilly Vlrál Tallnt_ény Árpád TaglntézméllY Bajeoy Tapnt. Da101l1.. u.l6. teleph.ly ujl. "A7. u VkIey kgz 4-6. za. 12. Hosszúháti út 59. Zrinyi Ilona utca Virágkliz Zöldflt utca Zonitutca Zomboribokor Zsindely utca Vitorlás utca TOndeu oldal

23 ÓVodai körzetek 2013 Tl1ndérkert székhely Kert kllz 8. AchimAodrás uu:a Ady Endre uu:a Ligeti Tagintézmény Liszt Ferene u Kikelet Tagintézmény Fazekas János tér ls, Agyaguu:a TDodérkert Keleti ÓVoda Nefelej(s Tagiotézméoy Oros Deák Fereot u.l. Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér14. Százszorszép Tagiotézmény K.6l1ól út 109/. Áfonya uu:a Agáruu:a Koszorú u.lo telepbdy Oros, Élet u.30 Alpári Gyula uu:a Álmos vezér uu:a Angyaluu:a Apadóuu:a BarlÓk Béla utca Béla utca Belső körút Anmyhomok uu:a Babéruu:a An!lÓuu:a Asztalos uu:a Bánlony uu:a Bazsalikom köz Bazsalikom utca Békeuu:a Barzóuu:a Barzótanya Bocsbiuu:a Budai Nagy Antal uu:a Bujtos utca Család utca 2-27-ig Bodrogi utca Búcsúuu:a Csapuu:a Csengóuu:a Csengóköz Csookás uu:a csurgó utca Béri Balogh Ádám utca Család utca 28-lÓl Czelder ornán utca Bernáthegyi utca Bóbita uu:a Bodza utca Bogyó uu:a Borivó utca Borsos uu:a Boxer utca Bögre utca Cúbolya utca csárda utca Dalmata utca Boruu:a Bimbóuu:a Bokurutca Ciftalilsor Csermely köz Csermely utca Deák Ferenc utca Derüsutca Diák utca Dinnyés uu:a Diós utca Dohos AIIdnIs utca Dióliget utca Doberman uu:a Élet utca 1. oldal

/2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015

/2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015 /2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015 Acél utca Áchim András utca Ady Endre utca Áfonya utca

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézmények egyes szolgáltatásainak igénybevételi

Részletesebben

I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ - SZERDA: Borbánya jobb oldala:

I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ - SZERDA: Borbánya jobb oldala: I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: - Semmelweis u. Család u. /27-59.sz. páratlan/ Sarló u. Jelvény u. Lobogó u. Szalag u. Törzs u. Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról (egységes szerkezetben a 48/2005.(XII.1.) KGY rendelettel a 63/2005.(XII.22.)

Részletesebben

e"enz5é' NyíREGYHÁZA ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea ...~... Jászai Menyhért alpolgármester

eenz5é' NyíREGYHÁZA ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea ...~... Jászai Menyhért alpolgármester NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-585; FAX: +36 42524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 79243/2012.05

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert (családi házak): Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér

Részletesebben

/2015.(III.24.) számú határozat 2. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei óvodák szerint 2015

/2015.(III.24.) számú határozat 2. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei óvodák szerint 2015 /2015.(III.24.) számú határozat 2. melléklete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei óvodák szerint 2015 Búzaszem székhely Búza út 7-17. Bercsényi utca Bethlen

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert: Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér - Országzászló tér

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Allomás utca Almos utca Alpár Ignác utca Aranyalma utca Aranykalász sor Atléta utca Attila utca Bakcsó utca Bánki Donát utca ~kautca Bea utca Berek utca Berettyó utca Betekints utca IBíbic utca Bláthy_

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról A Közgyűlés az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Acél Áchim András Ady Endre Áfonya Agár Agyag Akácfa tér Akácfa Akácos köz Akácos Akácvirág Alispán tanya Alkony Alkotás Alkotmány Állomás tér Állomás Alma Álmos Álmos vezér Alpár Ignác Alpári Gyula Alsóbadur

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Móricz Zs!!Jmond székhely Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Akácfa tér Akácfa utca Akácos köz Akácos utca Alkotmány utca Bor utca Csillag köz Csilli:!9 utca Csipke utca Allomás tér Arany

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Lekötött Telj. (Amper)

Lekötött Telj. (Amper) Fogyasztási hely pontos címe POD azonosító Gyáriszám Elosztói engedélyes Árszabás 4400, Nyíregyháza Május 1 tér 10 (nyomásfokozó) HU000130-11-S00000000000000006107 9451990667 4400, Nyíregyháza Etel köz

Részletesebben

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG APAGY KÖZSÉG Intézmény 033559 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG Intézmény 033571 Kálmánházai Benedek Elek Általános Iskola 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.

Részletesebben

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG APAGY KÖZSÉG Intézmény 033559 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG Intézmény 033571 Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálint Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki.

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

43/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

43/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Ajkai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 204-1/2006. (IX.13.) számú. h a t á r o z a t a. a Lakóépület-Felújítási Program módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 204-1/2006. (IX.13.) számú. h a t á r o z a t a. a Lakóépület-Felújítási Program módosításáról 204-1/2006. (IX.13.) számú a Lakóépület-Felújítási Program módosításáról az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a jelen határozat mellékletét a Lakóépület-Felújítási Program 5.sz. mellékleteként

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. - a Közgyűléshez -

R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. - a Közgyűléshez - Ügyiratszám: SZOC-9978j2015 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Köznevelési intézmények Alapító Okiratainak módosítására.. ~.~... / Jászai Menyhért '" alpolgármester. Dr. Krizsai

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Helyi Választási Iroda Vezetőjének. határozata. az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapításáról

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Helyi Választási Iroda Vezetőjének. határozata. az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapításáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2010.( I. 25.) számú határozata az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapításáról A választási eljárásról szóló

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTE R JESZ T ÉS a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTE R JESZ T ÉS a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NViREGVHAZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +36 42 524-586 EMAIL: NVHSZOC@NVIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006.(XI.7.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006.(XI.7.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006.(XI.7.) KGY r e n d e l e t e a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 60/2005. (XII. 22.) KGY rendelet módosításáról A Közgyűlés a helyi közutak

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e a háziorvosi körzetekrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi közszolgáltatások

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 165/2008.(V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 165/2008.(V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 165/2008.(V.26.) számú h a t á r o z a t a a közlekedést (út járda parkoló) csapadék belvíz elvezetést, hibaelhárítást érintő tervezett feladatokról A Közgyűlés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl Helyi jogtár. Módosította az 5/2004.(I. 26.) MÖK sz. rendelet, valamint a 14/2004.(III. 29.) MÖK sz. rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY A 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről KÖZLEMÉNY A 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

Göd város közterületeinek jegyzéke

Göd város közterületeinek jegyzéke Göd város területeinek jegyzéke 2015. november 4-ei állapot Közterület neve Ady Endre Akácfa Alag Áldás Alkotás Alkotmány Ambrus László Arany János Árokparti Árpád Árvácska Attila Aulich Babits Mihály

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról - egységes szerkezetbe foglalva a 14/2011. (V.31.)

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

3. sz. melléklet a 86/2011. (V.31.) számú határozathoz VIRÁG UTCAI ÓVODA MEGSZÜNTETŐ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 95. (1) és (2) bekezdései alapján a Virág Utcai Óvoda beolvadással

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. melléklet: Téli útüzemeltetési szolgáltatás szintjei TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. Téli útüzemeltetési terv c. mellékletének melléklete Önkormányzati utak városrészenkénti

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága H A T Á R O Z A T I K I V O N A T

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága H A T Á R O Z A T I K I V O N A T KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága Tárgy: Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósításán támogatása H A T Á R O Z A T I K

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23. (1) (2)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Ady E. utca páros 38-tól végig, Ifjúság út Páskomi dűlő páratlan

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi, valamint védőnői ) körzetekről szóló 22/2003. (VI. 6.) rendelet

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám:5722/2015.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a 2014.évi

Részletesebben