SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz *"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám:16062/ Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz * Nyíregyháza Megyel Jogú Város fenntartásában működé óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás idépontjának meghatározására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 20B.január l-jei állami fenntartásba vétele az óvodai feladatot ellátó intézményeinket nem érintette. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.), a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv. (továbbiakban Köot.) még hatályban lévő rendelkezései, az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012.{VII1.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet), valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) is tartalmaznak feladatokat és kötelezettségeket az óvodai felvételiei, a beiratkozással, az óvoda i körzethatárok meghatározásával és közzétételével kapcsolatban. Az óvodai feladatellátás célja a társadalmi leszakadás megakadályozása, a hátrányok csökkentése, illetve kiegyenlítése, a tehetséggondozás hangsúlyozása, felkészítés az iskolai tanulmányokra. 1.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. (1) bekezdése szerint,,n 6voda; felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 6vodába a gyermek (...) harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 6vodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos." A Köot. 24. (3) bekezdése szerint" A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napját61 napi négy 6rát köteles 6vodai nevelésben részt venni. " A szülők szabad intézmény-választási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják. Az Nkt. 49. (2) és {3} bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az Nkt. 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés 3. pontja alapján az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +) ; FAX: Az EMMI rendelet 20. (1) bekezdés szerint,a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos mádon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal." Az eljárásrend a 2013/2014-es nevelési évben: Az óvodába történő jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével történik. A szülő bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában hozzájuthat a jelentkezési laphoz, valamint letöltheti a honlapró!. (1. me"éklet) A jelentkezési lapon a szülő több óvodát is megjelölhet. A kitöltött jelentkezési lapot a gyermek lakóhelyéhez, illetve a szülő munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet(kötelező felvételt biztosító óvoda) Az óvoda i beiratkozás javasolt időpontja:2013. április (kedd, szerda, csütörtök) Pótbeiratkozás javasolt időpontja:2013. május 2.(csütörtök) Az óvodavezetők a férőhelyszámok és a jogszabályok figyelembe vételével meghatározzák az egyes csoportokba felvehető gyermekek számát. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az Nkt. 49. (2) bekezdése szerinti bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételről, illetve az elutasításról szóló határozatokat az óvoda vezetője megküldi a szülők részére a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének cfmzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. 2.) Az Nkt. 49. (3) bekezdése értelmében,a település; önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét." Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a KözgyOlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XJ.12.) önkormányzati rendelet 10. (l) bekezdés 2. pontja alapján az óvodák (felvételi) körzetéről meghatározásáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan a 16/2012.(11.20.) számú határozattal elfogadott óvodai körzethatárok módosítása szükségessé vált tekintettel arra, hogy az óvodai feladatellátást érintően több közgyűlési döntés is született: 2.1 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben 16/2012.(1I.20.} számú határozatával döntött Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodái és általános iskolái körzethatárainak módosításáról, ezt követően az újonnan kialakított utcák körzetbe sorolása a feladat. Amellékelt óvoda i utcajegyzékben az újonnan kialakított utcák ahhoz a körzethez kerültek besorolásra, amelyhez földrajzilag legközelebb helyezkednek el. Sóstóhegyet Nyírszőlőssel összekötő Nyírség utcából északi irányba nyflik az Inda utca, abból ágazik az Inda köz. Szintén Sóstóhegyen, a Keselyas sorból déli irányba elhelyezkedő közterület Csizmadia utca lett. Az óvodavezetővel egyeztetve helyileg az Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti ének körzetéhez tartoznak. NYíREGYHÁZA

3 NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83. TELEFON: '585; FAX: A 41. számú főútvonalnak a Mezsgye utca keleti végétől, a városból kifelé vezető szakaszai az Orosi út folytatása Vásárosnaményi út nevet viseli. A Kállói útból nyíló Bogyó utca északi végére merőlegesen elhelyezkedő utca a Puszpáng nevű örökzöldről kapta a nevét. Az óvodavezetővel egyeztetve helyileg a Tündérkert Keleti ÓVoda Élet úti ének körzetéhez tartoznak. 2.2 A Közgyűlés 139/2012. (V.31.) számú határozatával döntött arróli hogy a Gyermekek Háza Déli ÓVoda Dália utca 1. szám alatt működő én folyó óvodai nevelés fenntartói jogát átadja a Hajdúdorogi Egyházmegyének augusztus 31. napjával. Körzetét emiatt fel kell osztani Gyermekek Háza Déli Óvoda tagóvodái és ei között. 2.3 A nemzeti köznevelésrc51 szóló törvény értelmében január l-jétől megszünt az önkormányzatok iskolafenntartói jogai döntően -az óvodai nevelés kivételével- állami feladattá vált a köznevelés. Az állami feladatátvétel miatt az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé. A szükséges változtatások a körzeti utcajegyzékben átvezetésre kerültek (2. melléklet). A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése szerint az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a-központi Információs Rendszernek (KIR). Kérem a Tisztelt Bizottságoti az előterjesztést megtárgyalni, a határozat- tervezet mellékleteként az óvodák évre vonatkozó körzeti utcajegyzékéti valamint a beiratkozás módját, a beiratkozás időpontját elfogadni szfveskedjen. Nyíregyházai március 14., (~ C Dr. Krizsai ~ni~a osztá,"ez~t6 c ~ ;' (t NYíREGYHÁZA ~...~

4 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: i FAX: A Bizottság Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága... /2013.(1I1.18.} számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában mgködő óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározásáról a KözgyCilés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés 2-3. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta és 1. a 2013/2014-es nevelési évre az óvodába történő beiratkozási időszakot az alábbiak szerint határozza meg: a.) beiratkozás: április b.) pótbeiratkozás: május felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére. Határidő: március 23. Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője 3. meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2013/2014. nevelési évi jelentkezéshez a 2. melléklet szerint. 4. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője S. elfogadta az óvodába történő jelentkezés módját a 2013/2014-es nevelési évre. Nyíregyháza, március 18. Upták Lajos a bizottság elnöke NYÍREGYHÁZA

5 ÓVODA/JELENTKEZÉS/LAP Gyermek neve:.... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye:.... Állampolgársága:... Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme:.... Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése. száma:..... Apja (gondviselője) neve:... Születési neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:... Anyja neve:.... Születési neve:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:.... A gyermek testvéreinek száma*:.... Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?* igen - nem A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.)*:.... A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek)*:.... A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében más óvodában Intézmény megnevezése:.... Milyen ellátást kér? egész napost fél napost A gyermek felvételét mikortól kérik?.... A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda?.... Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?.... Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekemet a... Óvodába átirányítsák. Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása *Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. Fontos! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is.

6 ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP (3. életévüket szeptember 30. után betöltő gyermekek esetén) Gyermek neve: Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... oo.oo... oo.... Tartózkodási helye:... Apja (gondviselője) neve:... Születési neve:... oo... "... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... oo..... Telefonos elérhetősége:...oo.... Anyja neve:... Születési neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonos elérhetősége:...oo.... A gyermek testvéreinek száma :... o' o o... o... o... o oo. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen - nem A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.) :.... A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek) :... oo... o... o... o A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében más óvodában Intézmény megnevezése:... o... o... o... Milyen ellátást kér? egész napost fél napost A gyermek felvételét mikortól kérik?...'"...,... '".... A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda?.... Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?...oo... oo... Nyíregyháza, szülő (gondviselő) aláírása 'Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. Fontos! A kitöltött óvodai regisztrádós lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésére, amennyiben szabad férőhely áll rendelkezésre, azután kerűl sor.. miután a gyennek betöltötte a harmadik életévet.

7 Óvoda; körzetek 2013 Búzaszem székhely Búza út Bercsényi utca Bethlen Gábor utca Búza utca Búza tér Egyház utca Malom utca Malom köz Mártirok tere Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Városmajor úti Tagintézmény ény Körte út Városmajor u.l. 41. Acél utca csáki István utca Dózsa György utca Epreskert utca Hősök tere Hunyadi utca Jókai tér Károlyi Mibály utca Keskeny köz Keskeny utca Kossuth Lajos utca páros old.végig, és páratlan 61-ig Körte utca Árvácska utca Barát utca Bukarest utca Cserepes utca Északi körút páratlan oldal Felsőpázsit utca Felsöpázsit köz Füzesbokor Herman ottó utca Irinyi János utca József Attila utca Kagyló utca Kapor utca Kárpátalja utca Kavics utca Kopogó utca Kórház köz Kórház utca levendula utca Gyermekkert Tagintézmény u.3 Akácvirág utca Árok utca Dob utca Dohány utca páros oldal Északi körút páros oldal Holló utca Tőke Benczúr tér 20. Báthory utca Benczúr Gyula tér Bessenyei tér Deák Ferenc út az Arany J. utcáig Jósa András utca az Arany J. utcáig Kálvin tér Kiss Emő utca Kölcsey Ferenc utca Madách Imre utca 1. oldal

8 Óvodai körzetek 2013 Búzaszem székhely Búza út Mező utca páros oldal Pacsirta utca Rákóczi utca az Északi körútig Síp utca Szabolcs utca Széna tér Szent Miklós tér Színház utca TGzoltó utca Új utca Vasgyir utca Víz utca Vörösmarty utca Vörösmarty köz VÖIÖSIllarty tér Aranykörte Tagintézmény Körte út 41. Nagy Imre tér Nyár utca Nyílfautca Nyírfa tér ÓSzölő utca l-26-ig Pazonyi tér Pazonyi út SaOOmtyú utca Selyem utca Szabadság tér Tarcsai István utca Tavasz utca Vay Ádám kömt Vésöutca Búzaszem Nyugati Óvoda Virosmajor úti Tagintézmény Virosmajor u.l. Moszkva utca Munkácsy Mihály utca Munkácsy Mihály tér Repülőtér út páros oldal Rozmaring utca Rozsrétbokori út Ságvári Endre utca Sátor utca Simonyi óbester utca Szófia utca Tokaji út Újszótö utca Városmajor utca Varsó utca Gyermekkert Tagintézmény Uke u.3 Mező utca páratlan oldal Ózköz Ózutca Rákóczi utca az Északi körúttól Sólyom utca Sólyom köz Tőke utca Vasvári Pál utca az Erdő sorig Benczúr tér 20. Népkert utca Széchenyi utca Toldi utca az Arany J.utcáig 2. oldal

9 ÓVodai körzetek 2013 Eszterlánc Északi ÓVoda Eszterlánc Kerekerdll székhely Tas Tagintézmény u.i-3. SóstÓilíUI. Alpár Ignác utca Bánki Donát utca Berettyó utca BJáthy ottó utca Botond utca Csaló köz CzóbeI Minka utca Darvas Józsefutca Déri Miksa utca Nyitnikék Tagintézmény Sóstóhegy Jázmin u.1o. AIJomás utca SóslÓgyógyfiitdó Álmos utca Anna utca Aranykalász sor páratlan oldal IÁrnyas utca Attíl.autca Avar utca Bakcsó utca Batbutca Bea utca Berenát utca Biliic utca Blaha Lujza sétány Bojtorján utca Borbála utca Borostyán utca Borostyánk0 utca Csaba utca Csalogány köz Csalogány utca Cserép utca CsiIIagp6zsit utca Csónak utca Napsngjr Etei klia: Ferenc klirút ÁIIom4s u. Krúdy Gy. u. KoUégiumu. Tagintézmény Etei Sóstóhegy Állomás Krúdy tetephely Ny(rsz6Iós Stadion u 311a klia: 13. Ferenc krll. u.6. Gy. u.l? Kollégium út 50. Apáczai Csere János tér Csatorna utca cserje utca csongor 1aJ«)ParlC. Csoogorköz csongor utca Daru utca IAllomás utca Sóstóhegy Aranykatászsor páros oldal Betekinls utca Bozót utca Búzakalász utca BW:akalász sor Cseresznyés utca Csillagfény utca Csiszár utca Csizmadia utca AnIllyahna utca AlIéIa utca Berekutca Boglárka utca Borsikafil utca Buji út Ciklámen köz Ciklámen utca Csabagyöngye utca Cscmyikbokor Csobolyó út Csősz utca CSIItorá. utca Delicsesz köz 1. oldal

10 Óvodai körzetek 2013 Eszterl4nc: székhely Tu Ll-3. Fábián Zaháo utca Fehér Gábor utca Gerlöczy Gábor utca Hajoóczy 1ózsef utca Kerekenlll Taginlézmény Sóstól út 31. Etelköz Garibaldi utca az ÓSZöIő utcáig Honfoglalás utca Honfoglalás köz Ifjúság utca NyitDikék Tagint&:mény Sóstóhegy Júmlu u.lo. E\6dutca Erdész utca Enlöalja utca Erib.utca Ezüstkalász utca Fácán utca Farlcas utca Fejedelem utca Feketed6lő FiiIdököz Fiin:Iő utca Gerencsér utca Gizella utca GOIYáS Pál köz GOIYáS Pál utca Gyémáotköz Gyula utca Harkály utca Harmat utca Határ utca Hattyú utca Huba utca Napsupr Tagiolézmény Stadion u 321a Fec:ske utca Fürj utca Galamb utca Gém utca Hlmesutca Eszterl'nc: Északi ÓVoda Etei kin telepbdy Etei Uz13. Epel:jes utca Etei köz 1 S-22. Gádor Béla köz Gádor Béla utca Ferenc: Urit telepileiy Ferenc: krll. Dobáoyutca páratlan oldal Erdösor Ferenc körút páratlan oldal Homoksor Állomás u. Sóstóhegy Állo_s u.6. Fenyvestanya Gábor utca Gábor köz Hadobás utca Hadobásköz Hadobássor Hármastaoya KrúdyGy.u. teleplldy Krúdy Gy. L27. Fereoc körút páros oldal Ganbaldi utca az ÓSzötö utcától Homok utca Homok tér Kollégium L telephdy Nyfrsztlk'is Kollégium út SO. Dolmány utca Egres köz Furmint utca Gerbera utca Gólyalúr köz Gólyalúr utca Gomolya utca Gyopár utca Gyöngyike utca 2. oldal

11 ÓVodai körzetek 2013 Euterlánc: Kerekerd6 sztjdjdy Tu TagintézJnéDy u.1-3. Sóst6i út 31. Nyitniktk Tagintá:mmy Sóst6hegy Jázmin Eszterlánc: Észald ÓVoda Napsugár Etei!«Iz Ferenc!«Irit Állomás u. Krúdy Gy. u. Kollégium u. Tagintá:mmy Etei Sóst6hegy Állomás Krúdy Nylrsdl& Stadion u 32/a k6z 13. Ferenc krt.l Gy.u.27. Kollégium út 541. Jósika Mildós utca Kalevala sétány Kandó Kálmán utca Kéry József utca Kiss Lajos utca Kodály Zoltán utca páratlan Kond utca Ilona utca Jácint köz Jácint utca Jázmin köz Jázmin utca Jupiter utca Katalin utca Kecsege utca KerIéSZ utca Kéve utca Kard utca Kincs köz Kincs utca Korányi köz Igrice köz Igrice utca Inda köz Inda utca Kt.:mccsei út Képlróutca Ke:selyils utca KeSeIY(IS sor Keselyúsq KeSeIY(IS L dúlö Ke:selyils IL dúlö Kodály Zoltán utca páros Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes utca Korányi Frigyes páratlan old. 34-tól utca Lázár Károly utca Leftler Sámuel utca Lengyel utca Korsó utca Ködmön utca Krisztina utca Krizantém utca Lenke utca Lepke utca Kótaji út Kosbor utca Kossuth Lajos utca pámtlan old.63-tól Kula\;s utca Klikiillöutca Leofonó utca Krúdy Gyula utca Krúdy Gyula - IDés utca Izabella köz Izabella utca IJonathán utca Kak:uldd'ű utca Katáng utca Kikerics utca Kocsány utca Kollégium utca IKökörcsin utca 3. oldal

12 ÓVodai körzetek 2013 Eszterlánc Kerekerd6!lÚkbdy Tas TagiDtézmtDy al-j. Sóstói út JI. Lukács Ödön utca Nyilnikék T agintézmény Sóstóhegy JúmiD alo. Mackó utca Magdolna utca Majálís utca Eszterláne Északi ÓVoda NapsugAr Etei kliz Ferenc kllrúl ÁllomAs a KrúdyGy.u. Kollégium u. T agidtézmtdy Etei Sóstóhegy ÁlIoms Krúdy Nyfrsml6s Stadion u lua kliz ll. Ferenc lau. u.6. Gy. u.17. Kollégium út 50. Mwy István utca Mikecz Kálmán utca Morgó utca Napvirág utca ÓSzölő utca 98-tól Pálfi Emii utca schmidt Mihály utca Sípkay Barna utca Május I. tér 1-10-ig Május I. tér ll-tól Májusfa utca ~ utca Mátyásbokor Matykóköz Matykóutca IMAV 340. vasúti őrház Metkurutca Mogyoró utca Mókus köz Muskotály köz Muskotály utca Napfény utca Opál köz Orsolya utca losz.ölő utca 27-tő1 IOszölő utca 79-tól ig ig Sóstói út J 6 tól Pávakóz Pázsit utca Pereces utca Petrence utca Seregély utca Sikló köz Sikló utca Sóstóhegyi út Siivegutca Szabó l.6ridc utca Szajkó utca Repülőtér út PáIatlaD oldal Rigó utca Sirály utca StadillDköz Stadion utca NyIrségköz NYIrSég utca Posta utca Ricsa-d6lő Rókadillő Sövény utca Sóstói út J-IS-ig NyIrsztIl6si út Pajta utca ID&:"""-'" utca Pannónia utca IPatak utca Pipitér utca Ribizli utca RiZliDg utca Sugár utca 4. oldal

13 Óvodai körzetek 2013 Eszterláoe Északi ÓVoda Eszterlánc székhely Tas u.1-3. KeJ"Ckerd6 TagíDt&méuy Sóstói Ilt 31. Nyitníkék Tapotizmény Sóstóbegy Jázmin u.l0. Napsugár Tagínt&méuy Stadion u 32/a Etei kllz Etei \diz 13. Fereoe \dirit telepbdy Ferenc krt.!. Állomás u. telepbely Sósl6begy Állomás u.ci. KrúdyGy.u. Krúdy Gy.u.27. Kollégiumu. Nyfrszlll6s Kollégium út SO. Szalonka utca Szamos utca Százszorszép utca Szent-Györgyi Albert utca Tamási Áron utca Tas utca Törpe utca Újmajoriút sziget utca SzeUö utca SzerktI utca SZérUSIrert utca szikes utca szindbád sétány szivárvány köz Szivárvány utca Szódabáz utca Tamás utca Tarsoly utca Tegez utca TégIaveIÖ utca Temető köz Temető utca Tisztesfií utca Tölgyes utca Szegély utca páratlan old. Szél utca ~k ū: páros old. Szölöskert utca ÚttörOutca Vadász utca Vadvirág utca Vasvári Pál utca Erdösortól Ungvár sétány 2-től páros, 21-től páratlan old. VII!jú utca Ungvár sétány 1-17 igpállltlan Üstökös utca Vadalma utca Vadrózsa utca V8SÚtUtca Vattay altábornagy utca Vietörisz Józsefutca VerII<:e utca Vidra utca Véuuszutca Venyige utca Vöröscsillag tanya zápor utca zerge utca Zivatar utca zsák: utca zsuzsanna utca Westsik Vilmos utca 4-es huszárok útja 5. oldal

14 Óvodal körzetek 2013 Gyermekek Db. D'II ÓVoda Gyermekek Dba V1nilUteal Klncskerll6 B6blta Butyka Kertv'rosl Calcllel'l' Véaey Jdlz 29. Felmlma R...rftbokor 17. Kasu. u.27. Mandabokor ""-'khely Kereozt Ta.lntámény Vlr'l Taiintézmény Arptld Taclntámény Bajcsy Taglnt. DUlonl u.hi. 1IJI. u Véaey Jdlz ~. z.....j:!. U"""",,h'tlút 59. AlkoImány utca Akácflttér Akácfltulca AlIomás tér Akácos köz Alkony utca Antalbokor Arany Jllll05 ulca a Arany JIIIIo5 utca Arany ll1110s utca l- Jósa A.utcáill: il!. és ig és 2 26 ig Aranyea6 utca látnád utca Bedőbokor Bcnk6bokor Alispán tanya Bajcsy-Zsilinszky utca Benk6 btvllll utca Berkenye sor Berkenye k6z Bolláncs utca Akácos utca Aranvfiirt utca Aranvfiirt köz Alkotás utca Árbócutca Bártikutca Alsóbadur utca BlIlintbokor Bem J6:zsef ulca Ama utca Barázda ulca Benebalom dillö Benebalom utca IBoglya ulca Tündeu.2. Alma utca BoIl'lÍlutca Boitárulca BOttYIIII JIIIIos utca Bor6kaulea Bor6kak6z BorostylIlIOlI út Bokréta ulea B6};itér 1. oldal

15 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek H'.a Déli Óvoda Gyel'Mekek Báza VI,.. Utcai Klnakores6 Bóbita Botyka FeI.lma!<emArosi CsIaoerga V6esey kk 29. Rourétbokor 17. Kallbu.27. Mandabokor lizüiiely Kereut Ta.hltám"'y Viri. Taglntám"'y ÁrpAd Taglntá..",y Baja)' Ta,lnt. Dapula u.16. u.8. u.67. u.52-s8. V6esey kk 4-6. zs..12. HoslzúhAtI út li9. Butykai út ButyIwor Tinde u.l., Csillallköz ~~utca Csipke utca Csipke kk Damjanich utca Cinke utca Csendes utca Csóka utca Csúrutca Deák Ferenc út páros Deilk Ferenc ú old. 90-J()4-Íl! ig. és ig Butykatelep! Búvár utca,, Búzavirág utca Cimbalom utca i CsászámálJási ól CsiDagliirt ulca Csalitos utca CWzi Lúzló utca Düiautca citera utca Dará%sdilló Dará%sutca Csemete köz csemete utca Csikós utca Debm:eni út a Debreceni út a Kigyó Debreceni út a Kigyó uteáig utcától a t\:lüijáróig felüljárótól Debr6bokor Dele16 utca Délibáb utca Derkovits utca Deriíutca Dobó István utca Dobsina utca EötvósUlca Ér utca Dombulca Dupicsköz Dupicsutca Ereszalja köz 2. oldal

16 Óvodal körzetek 2013 Gyermekek Háza DEli ÓVOda Gyermekek Háza Vlr'gUtal KIneskered Bóblt. Butyka FelIllItIma Kertvárosi Cilesergll Véeiey kb 29. R"""rEtbokor 17. Kai u. 27. Mand.bokor lzéldtely Kereszt Taglntámélly Vlr'g Ta.lnt._y Árpád Taglntámény Bajcsy Tagint. Dqo.1es u.a. ""'7. u.s2-58. Vécsey kb U. Zs.II.11. HoasriUtl út S9. Gimnázium köz ERSZaIja utca Es~jnal utca Fáv Andr6s utca Fészek utca Gémeskút utca Gerely utca Gerhátbokor IGvönIlY utca GvÖUYkllz F8IlYÖnlIY utca Fiizespan, DIIrt Fenyő llica F6zdeutca Görgey Artúr llica Eri<el Ferenc llica Fokos utca F6ldiutca Furulya utca Gazda utca GitárulCa --- TII"deu.2. Fény utca Folyóka utca Füredi utca Gagnadiilő Gesztenye utca Gömb utca Hatzeltér Hatházutca IHajnal utca Hársfa utca Hegyi utca IGvönllYYirág utca utca Harangvirág utca Horgásztanya utca IHallás utca Hadik Andr6s utca HajnalcsilIa!! utca Hár&utca Haladás utca Hegedű utca 3. oldal

17 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek Hb. Déli ÓVoda Gyer...kBáD Vlrig Uteal KlDcskeres6 Bóbita Blltyka FeI.&lma Kemr''''''' Cll_raG Vkaey kll. l'. Ilourétbokor 11. Ka... u.21. Mand.bokor uéldleiy Kenut TaglIIt,"",,,,>, Vlril T.gl.. téztmny A",.d T...téztMny B.j..y Ta"nt. DUIODI ,. Vkaey köz '4.u.l1 Houzúh'tI út 59. TDRdeu.l. Iskola litlla HOI'IOIlY utca Hóvirág utca Igló_utca Ij6az utca Irisz utca Istvánbokor IVUll:a J'-bokor Jászol utca Játsz6 utca HUsWtér Husúrsor HoroBlItlla Játék utca Jegenyeull:a HosszúhAti út IIJ>atiutca Jósa Andm utca az ~J.utcától Juhar utca Ka~Jánoslltlla KaIooakÖ% Katona utca Kereszt utca Kézlltlla Kancsó utca IKaptár utca Kazúbokor Kazinc.!}'Ferenc utca Kemence utca Kerék utca Karánlutca Kankalin utca K.árúzútca Kerltés utca KeriiIÖ utca Kassa köz Kassa utca Kalászos utca Karikás utca Kazal utca Kéményseprő utca Kerékgyártó ull:a I 4. oldal

18 Óvodal korzetek 2013 Gyermekek Hba Déli ÓVoda Gyermekek Hba Vir'. 1Jteal Klncskens6 Bóbita Butyka Fels60Imi Kert"'... 1 Calnera6 Véaey kllz 19. Ro...r«bokor 17. Ka_u.27. Mud.bokor IIdkllely Kerout T..."tám'ny VINil T.lllntámfty Árpád T...~ Bn)csy T lnt. Duaolllcs 16. u.8. u.67. u.!ll-58, Véaey kll:r.4-4. za..11. Ronrih'tl ~t S9. TDndeu.2. ~utca Kossuth tér Kinizsi Pél utca KordoWnbokor Kilátó zug Kilátó utca Kov~kor Kiirt utca Lutberutca Luther tér Lehel utca KlInyökutca K.mauu:a Kupa utca Labda utca Legyez6 utca Ligetulca Madarász utca Ladik utca Lúzlótan-1!. Mécs~utca Mester utca Lötérutca Levélkö" Levél utca Lóczibokor Mandabokor I. Mandabokor n. Mandabokor ill. Mandabokori út Lovas utca ~orulca Kömilves utca Kulcsú utca Lajtos utca Lapály utca Lomb köz Lomb utca Lombkorona köz Lombkorona utca Lujza utca Milnautca Mandula utca MohAesutca 5. oldal

19 ÓVodal körzetek 2013 Gyermekek Hán Déli ÓVOd. Gyer",ekek Hb. VlriglJteal Klneokerea" Bóbita Batyu Komároll C.k:serg6 Véaeykllzl'. Rozsrétbokor 17. Ka M.lldabokor IlÚkhely K_ Taglntéz"'MlY Vlrig TaglntézmMlY Árpád Taglntézm~ny Bajcsy T.glnt. DIIpnleo u.l6. telepbely telepbely v.&...1ii7.! VoIeaey kg za. u.12 FeIs"'I",. telepbely Hoamíhátl ú! 59. Tllndeu.2. ló tér Muskátlll<öz Muskátllutca 10rg0na utca IOrpnal<öz Mohosbolror MOSOlygó Antal utca Munkás utca Nádasbokor INapIemente utca Napratbrgó utca Nyf! utca ÓVoda utca Padka utca Móricz ZsigtllOlld ul<:. Nádas...!!!!!!. Olábréti út Páftánykllz Nyugoti I. utca INyugati 2. utca ÓSvényutca NyeregUI<:. NylritMlya Ostor utc. Petöfi utca Patics utc. Petrikovics utca Pillang6 utca Pitvar utc. ~utca Pikl<ely_zu...L Pikl<elyutca Pikkely_köz Páhnautca Pihenöutca Paripa ul<:. Patkó utca P~ákbokor IRaik László utc. P~utca Repkén~utca Prága utca Rét utca 6. oldal

20 ÓVodaI körzetek 2013 Gyermekek Búa Déli ÓVoda Gyermekek Húa VlrálUteal Kl_k:erft.'I Bóbita Butyka Kertvá... 1 C.I_1'1I4 Vécsey kk %9. Roarétbokor 17. Kas... l7. SQkheIY Kereszt Tallllt_éllY Vldl TaJlnt_éIIr Árpád TaJlntésmény Bajay Mandabokor Talllat. DuJOnla a %-511. Vécsey kk 4-6. ku.ll. Róka zug Rókautea Ilókabokor Fel.a.ima Hosszúháti út 59. TUnde l. telepbely Rózsa utca Szarvas utea a,kigyó utcáig Salétrom köz Serházutea Szilfa\llea Rozsnyöu1l:a R6vidutea Salamonbokor sás utea Simai út Soltész István utca Suboutea SulYánbokor S.,.badságbokor Szarka\llea Szelesbokor SZI!ls6bokor SZI!ls6bokori út Szilke utca szirom utca Szittya utca Tábla utea Szarvas IIlca a Kigyó IIlcától Sáftánylllca Rozsrétbokor I. Rozsrétbokor n. Rométbokori zug Rozsrétsz616 R_telek utca S~\Ilea Szsbodsig IIlca Szikla utca Szekérlllca Róna utca Samókautca Settátelep utca Simai tér Sörte utca Szerén utca Tábor utca 7. oldal

21 6vodai körzetek 2013 G}'1'rmekek Báza Déli ÓVOda GyerlllflkekBáza VI",Utui Kln ker1!14 Bóbita Butykl Fels&!lma Kertdrosl CII...rg4 VHHykGz19. Roaritbokor 17. Kusau.27. Mandabolcor TOnde II. l. azéidteiy Ke..- Tapntialilnr VI", Taplltámélly Árp'd Tagllltámilny BaJny Taiint. Dupnta VHHy Ilk 4-6. b.1i.11. H_úh'tt út 59. Taalók6z Tagló utca Tároptóutca Teke utca Tenisz utca Tő utca Toldi utca páratlan Toldi utca páros Toldi utca a Véc'lA!1Y K. old :!l old ig lalcolától Tompa MihllY_utca Torok utca Tilske utca Újbázsor Vajdabokor Vályog utca Vargabokor Vas_utca Tavirózsa utca Újsortlul~ Vay Ádám utca Törökrózsa utca Tulipán köz Tulipán utca Tiszavasvári út Telek utca Vadastanya TaJi&a_utca Tarló utca Újtelekbokor Takács utca Tanérutca Tallér köz TlmArutca Tündelcöz rilndeutca I ~utca Verec1ceutca Véc~köz Vércse utca Virág utca a KIgYÓ utcüg Virág utca a Kigyó utcától Viola utca VerseI!L utca Verescsárda dillő Verescs"da utca 8. oldal

22 Ovodal körzetek 2013 Gyermekek H.,... Déli ÓVoda Gyermekek Há,... VI,-jllJttal Klneoke~ Bóbita Buty"" Fell&lma Kertvál'llll Csleolf'lll'l Vkleykk19. Ro..rétbokor 17. Ka au.27. Mandabokor u.ékhely Kereut Tallntámilly Vlrál Tallnt_ény Árpád TaglntézméllY Bajeoy Tapnt. Da101l1.. u.l6. teleph.ly ujl. "A7. u VkIey kgz 4-6. za. 12. Hosszúháti út 59. Zrinyi Ilona utca Virágkliz Zöldflt utca Zonitutca Zomboribokor Zsindely utca Vitorlás utca TOndeu oldal

23 ÓVodai körzetek 2013 Tl1ndérkert székhely Kert kllz 8. AchimAodrás uu:a Ady Endre uu:a Ligeti Tagintézmény Liszt Ferene u Kikelet Tagintézmény Fazekas János tér ls, Agyaguu:a TDodérkert Keleti ÓVoda Nefelej(s Tagiotézméoy Oros Deák Fereot u.l. Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér14. Százszorszép Tagiotézmény K.6l1ól út 109/. Áfonya uu:a Agáruu:a Koszorú u.lo telepbdy Oros, Élet u.30 Alpári Gyula uu:a Álmos vezér uu:a Angyaluu:a Apadóuu:a BarlÓk Béla utca Béla utca Belső körút Anmyhomok uu:a Babéruu:a An!lÓuu:a Asztalos uu:a Bánlony uu:a Bazsalikom köz Bazsalikom utca Békeuu:a Barzóuu:a Barzótanya Bocsbiuu:a Budai Nagy Antal uu:a Bujtos utca Család utca 2-27-ig Bodrogi utca Búcsúuu:a Csapuu:a Csengóuu:a Csengóköz Csookás uu:a csurgó utca Béri Balogh Ádám utca Család utca 28-lÓl Czelder ornán utca Bernáthegyi utca Bóbita uu:a Bodza utca Bogyó uu:a Borivó utca Borsos uu:a Boxer utca Bögre utca Cúbolya utca csárda utca Dalmata utca Boruu:a Bimbóuu:a Bokurutca Ciftalilsor Csermely köz Csermely utca Deák Ferenc utca Derüsutca Diák utca Dinnyés uu:a Diós utca Dohos AIIdnIs utca Dióliget utca Doberman uu:a Élet utca 1. oldal

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Állomás utca Álmos utca Alpár Ignác utca Aranyalma utca Aranykalász sor Atléta utca Attila utca Bakcsó utca Bánki Donát utca Barka utca Bea utca Berek utca Berettyó utca Betekints utca Bibic utca Bláthy

Részletesebben

Óvodai körzetek 2012

Óvodai körzetek 2012 Állomás u. Alpár Ignác utca Bánki Donát utca Berettyó utca Bláthy Ottó utca Czóbel Minka utca Darvas József utca Déri Miksa utca Botond utca Csaló köz Állomás utca Sóstógyógyfürdő Álmos utca Anna utca

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Bem József Altalános Iskola Acél utca Achim András utca Ady Endre utca Almos vezér utca Anna utca Apáczai Csere János tér Aranyhomok utca Arnyas utca Arok utca!arvácska utca Avar utca Babér utca Barát

Részletesebben

/2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015

/2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015 /2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015 Acél utca Áchim András utca Ady Endre utca Áfonya utca

Részletesebben

Óvodai körzetek Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs

Óvodai körzetek Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Áchim András utca Ady Endre utca Agyag utca Áfonya utca Agár utca Álmos vezér utca Alpári Gyula utca Angyal utca Apadó utca Aranyhomok utca Arató utca Asztalos utca Babér utca Bársony utca Bartók Béla

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézmények egyes szolgáltatásainak igénybevételi

Részletesebben

I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ - SZERDA: Borbánya jobb oldala:

I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ - SZERDA: Borbánya jobb oldala: I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: - Semmelweis u. Család u. /27-59.sz. páratlan/ Sarló u. Jelvény u. Lobogó u. Szalag u. Törzs u. Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról (egységes szerkezetben a 48/2005.(XII.1.) KGY rendelettel a 63/2005.(XII.22.)

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Óvodai körzetek oldal

Óvodai körzetek oldal Akácfa tér Akácfa utca Akácos köz Akácos utca Alispán tanya Alkony utca Alkotás utca Alkotmány utca Állomás tér Alma utca Alsóbadur utca Antalbokor Arany János utca a Jósa A.utcáig Arany János utca 28-44-

Részletesebben

e"enz5é' NyíREGYHÁZA ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea ...~... Jászai Menyhért alpolgármester

eenz5é' NyíREGYHÁZA ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea ...~... Jászai Menyhért alpolgármester NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-585; FAX: +36 42524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 79243/2012.05

Részletesebben

Óvodai felvételi körzethatárok

Óvodai felvételi körzethatárok Nyitnikék Óvoda Telepi Óvoda Óvodai felvételi körzethatárok Szalonka u. 299/101 Pomázi út 3. Mályva u.1. Budakalász Ady Endre utca Szalonka u. Budakalász Áfonya utca Szalonka u. Budakalász Alsóvár utca

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN BUDAKALÁSZ

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN BUDAKALÁSZ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN BUDAKALÁSZ Köznevelési intézmény: Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2011 Budakalász, Budai út 54. Felvételi körzet: Ady

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Akácfa tér Akácfa utca Akácos köz Akácos utca Akácvirág utca Alispán tanya Alkony utca Alkotás utca Alkotmány utca Állomás tér Alsóbadur utca Antalbokor Arany János utca Aranyeső utca Aranyfürt utca Aranyfürt

Részletesebben

Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között Szent István út

Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között Szent István út 1. Melléklet az 5/2011 (II. 05.) önkormányzati rendelethez ADÓÖVEZETEK 1.1 Településközponti övezet A B 1.1.1 Akácfa utca 1-3 szám (3939 és 3935 hrsz) 1.1.2 Bartók Béla utca 1.1.3 Béke tér 1.1.4 Böszörményi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert (családi házak): Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert: Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér - Országzászló tér

Részletesebben

/2015.(III.24.) számú határozat 2. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei óvodák szerint 2015

/2015.(III.24.) számú határozat 2. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei óvodák szerint 2015 /2015.(III.24.) számú határozat 2. melléklete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei óvodák szerint 2015 Búzaszem székhely Búza út 7-17. Bercsényi utca Bethlen

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Allomás utca Almos utca Alpár Ignác utca Aranyalma utca Aranykalász sor Atléta utca Attila utca Bakcsó utca Bánki Donát utca ~kautca Bea utca Berek utca Berettyó utca Betekints utca IBíbic utca Bláthy_

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról A Közgyűlés az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Acél Áchim András Ady Endre Áfonya Agár Agyag Akácfa tér Akácfa Akácos köz Akácos Akácvirág Alispán tanya Alkony Alkotás Alkotmány Állomás tér Állomás Alma Álmos Álmos vezér Alpár Ignác Alpári Gyula Alsóbadur

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Móricz Zs!!Jmond székhely Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Akácfa tér Akácfa utca Akácos köz Akácos utca Alkotmány utca Bor utca Csillag köz Csilli:!9 utca Csipke utca Allomás tér Arany

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

~I Dr. Szemán Sándor ~. címzetes főjegyző. ~1ÚaL Jászai Menyhért alpolgármester L. ,~. ~ '--..

~I Dr. Szemán Sándor ~. címzetes főjegyző. ~1ÚaL Jászai Menyhért alpolgármester L. ,~. ~ '--.. NvíREGVHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGVEI JOGÚ VÁROS TELCFO N: +36 4 54-510 Ügyiratszám: SZOC-10839/015. Ügyintéző: Kertész Sándorné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez- Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Balatonfüred-állandó

Balatonfüred-állandó Balatonfüred-állandó Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Arácsi u. Arad.u. Arany János u. Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u. Bajcsy Zs. u. Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Lekötött Telj. (Amper)

Lekötött Telj. (Amper) Fogyasztási hely pontos címe POD azonosító Gyáriszám Elosztói engedélyes Árszabás 4400, Nyíregyháza Május 1 tér 10 (nyomásfokozó) HU000130-11-S00000000000000006107 9451990667 4400, Nyíregyháza Etel köz

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Drávai Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Akácfa köz teljes közterület 12 Angeli köz teljes közterület 17 Báthory utca teljes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG APAGY KÖZSÉG Intézmény 033559 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG Intézmény 033571 Kálmánházai Benedek Elek Általános Iskola 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1 Gál Brigitta Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-087-001-6, Cím: Gimnázium, Dózsa Gy. u. 26/a., OEVK: 09 Árpád köz teljes közterület 24 Árpád utca teljes közterület 110 Czakó András utca teljes közterület

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG

Nyíregyháza járás. Nagycserkesz Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-101. NAPKOR KÖZSÉG APAGY KÖZSÉG Intézmény 033559 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG Intézmény 033571 Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. Az Önök településén alkalmazottunk: Dobolyi Csaba kéményseprő mester

Magyar Kémény Kft. Az Önök településén alkalmazottunk: Dobolyi Csaba kéményseprő mester Dömsöd Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének Ügyiratsz.: 50/SZM/2013 Tárgy: Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Értesítjük, hogy a 2012.évi XC törvény a

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározásáról

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározásáról KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alkotmány 44/A. (2)

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálint Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

43/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

43/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki.

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 9/2002. /VI.26./ ÖR. számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 9/2002. /VI.26./ ÖR. számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2002. /VI.26./ ÖR. számú r e n d e l e t e a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek, valamint védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület május 26-ai rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület május 26-ai rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 149/2011.(V.26.) sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. május 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a háziorvosi körzetekről szóló 24/2002.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Településszintű valamint igazolással szavazók

Településszintű valamint igazolással szavazók I. Választókerület 14-033-001-2) Andrássy Gy.u. 10-26, 25-39 Attila u. Bocskai u. Csontváry u. 24-40, 19-35 Haraszty F. u. 19-39 Némedi út 26-52, 13-25 Pál L. u. 16-22 Somogyvári Gy.u. 22-45a Szent István

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Mesevölgyi Tagóvoda és Mesevár Telephelyóvoda tagintézményi körzete 2013 Pomáz, Beniczky u. 11., Meselia u hrsz. tel: 26/ fax: 26/ A

Mesevölgyi Tagóvoda és Mesevár Telephelyóvoda tagintézményi körzete 2013 Pomáz, Beniczky u. 11., Meselia u hrsz. tel: 26/ fax: 26/ A Hétszínvirág Óvoda intézményi körzete 2013 Pomáz, Jókai M. u. 2. tel: 26/325325 ARANY JÁNOS UTCA ATTILA UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA BÁTHORI UTCA BIBÓ ISTVÁN UTCA BÓLYAI UTCA CSOKONAI UTCA DOBÓ ISTVÁN UTCA

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY A évi óvodai beiratkozás rendjéről KÖZLEMÉNY A 2013. évi óvodai beiratkozás rendjéről A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Ajkai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben