J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 21-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita községben a Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Nemesvita, Dózsa u. 8. Jelen voltak: Eke Ferenc polgármester, Vőfély Péter alpolgármester Csali János, Csali Tibor és Koczor Ottó képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Meghívottként jelen volt: Bellérné Kocsis Mónika könyvtáros művelődésszervező Ekéné Pankotai Erzsébet NABE helyi csoportjának vezetője, a Vitán felül közcélú alapítvány kuratóriumának elnöke Eke Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert azon az öt megválasztott képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Eke Ferenc polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltel időszakban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Elmondta, hogy a két ülés közötti időszakban két fő részére állapított átmeneti segélyt. Kérte az elhangzottak tudomásul vételét, amelyet Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vett. Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozat meghozatala nélkül, az alábbiak szerint fogadott el: 1

2 1./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Nemesvita községben. Előadó: Eke Ferenc polgármester 2./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések. 1./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Nemesvita községben Előadó: Eke Ferenc polgármester Eke Ferenc polgármester bejelentette, hogy az előterjesztést a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Megkérdezte az előterjesztést készítőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést tenni. Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el, így a polgármester kérte a kérdéseket és hozzászólásokat. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a Gyermekjóléti szolgálat működtetésével a térség önkormányzatai megfelelő intézményre ruházták a feladatok ellátását. A Szolgálat jól összefogja a feladatellátásban résztvevő szervezeteket, szakembereket. A szolgálat vezetője nem csak magas szakmai színvonalon, de szívvel lélekkel a gyermekekért dolgozik és ez az önkormányzati feladatellátás színvonalában is megjelenik. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy valóban jó kezekben van a feladat irányítása, és megfelelően működik a jelzőrendszer. Ebben nagyon komoly feladat hárul az oktatási és nevelési intézményekre, egészségügyi intézményekre és nem utolsó sorban a hivatalra. Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátását csak akkor tudja jónak értékelni, ha az abban résztvevők egyformán jól teljesítenek, a rendszer alkalmas az e területen jelentkező problémák észlelésére és a megfelelő jelzéseket az intézkedésre jogosult szervezethez küldik. Ez az elmúlt évek során is tapasztalt jó szakmai színvonalon, a rendszerben dolgozók áldozatos munkájával valósult meg. Fontos, hogy a gyermekek nyári szünidei elfoglaltságában a település önkormányzata intézményei útján szerepet vállaljon. Ennek összefogására a könyvtáros javasolta megbízni. A javaslattal kapcsolatban Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta. 59/2011. (V. 25.) számú Határozat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére küldje meg. 2

3 A képviselő-testület felhívja a könyvtáros figyelmét arra, hogy az előző évek tapasztalatait figyelembe véve a gyermekek nyári foglalkoztatását biztosító szünidei programot készítse el. A program szervezésében támaszkodjon a helyi önszerveződő közösségek támogatására. Határidő: május / Vegyes ügyek, kérdések bejelentések Tájékoztató a közös fenntartású oktatási intézményekben elhatározott létszámcsökkentés lebonyolításáról Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szeptemberétől a balatonedericsi óvoda egy csoporttal indul. Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény költségvetésében úgy szerepel, hogy a létszámcsökkentéssel járó kiadásokat megtéríti az állami költségvetés, de azóta változás történt, egy hónap felmentési időt, és a végkielégítésnek a felét téríti meg, így balatonedericsi és nemesvitai önkormányzatoknak közösen Ft-ot kell fizetni. A polgármesterekkel egyeztető tárgyalást folytattak, ahol tárgyalták a balatonedericsi óvodapedagógus álláshely megmaradását, ami a balatongyöröki képviselő-testülettől függ, mivel Balatongyörökön 1 fő meghatározott idejű óvodapedagógus van, akinek a munkaszerződése lejár, és helyette nem alkalmaznak mást, 1 fő pedig gyermek gondozás címen fizetés nélküli szabadságát tölti, és még egy gyermeket vállal, így addig nem lehet végleges döntést hozni Alapítvány támogatása Eke Ferenc polgármester ismertette, hogy a Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány megkereste az önkormányzatot anyagi támogatások iránti kérelmükkel. Javasolta az egyesületek működését Fttal támogatni. 60/2011. (V. 25.) számú Határozat Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ft támogatást állapít meg, amelyet évi költségvetésében előirányzatként biztosít a Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány részére. A Képviselő-testület felhívja az alapítványok, egyesületek figyelmét, hogy a megadott számlaszámra csak átutalással teljesíti a támogatást. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: június 25. 3

4 2.3. Közös fenntartású intézmény informatikai fejlesztésével kapcsolatos kötelezettségvállalás Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy Péter Károly Vonyarcvashegy polgármestere levélben megkereste, hogy Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által benyújtott a TIOP / azonosítószámon Informatika a jövőnk egyik záloga című pályázat megvalósításának helyszíne a balatonedericsi tagiskola, az összes elszámolható költsége Ft, a támogatás intenzitása 100%. A pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy először úgy tájékoztatták a képviselőtestületet, hogy nyertes pályázat esetén valakinek elő kell finanszíroznia, és csak utólag finanszírozza az állam. Kérte, hogy úgy finanszírozhassa Nemesvita Önkormányzata, mint a vonyarcvashegyi iskola pályázatát, amit a pénzmaradvány terhére finanszíroztak. A támogatási szerződést a pályázat benyújtó gesztor önkormányzatnak kell megkötnie. A szerződés aláírása előtt kéri a vonyarcvashegyi polgármester a képviselő-testület nyilatkozatát arról, hogy a projekt megvalósításával, annak tartalmával a képviselő-testület egyetért, és vállalja a projekt kötelező 5 éves fenntartási időszakában a fenntartási kötelezettségeket. Javasolta a nyilatkozat megtételét. 61/2011. (V. 25.) számú Határozat Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, mint az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gesztor fenntartója által benyújtott TIOP / azonosítószámon Informatika a jövőnk egyik záloga című pályázaton elnyert Ft támogatást a balatonedericsi tagintézmény, mint a projekt megvalósításának helye vállalja a kötelező 5 éves fenntartási időszakban a fenntartási kötelezettségeket. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatát határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: azonnal 2.4. Gyermekek nyári étkeztetése Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákoknak pályázatot nyújtanak be a nyári étkeztetésére, ami eddig 100% támogatottságú volt, idén viszont 50%-os, így az önkormányzatnak körülbelül Ft-ba fog kerülni, amit javasolt finanszírozni. Javasolta 50Ft áruszállítási díjat megállapítani, amit a Nemesvita Község Önkormányzatának szociális rendelete tartalmazza. 4

5 62/2011. (V. 25.) számú Határozat Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bejelenti igényét a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének és folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet alapján 4 fő önerőből és 4 fő támogatott, folyamatos legalább 44 és legfeljebb 55 munkanapon keresztül a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes vagy kedvezményezés étkeztetéséhez biztosított Ft támogatásra. Felkéri a körjegyzőt, hogy az igénybejelentés benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős. Nagyné Simon Margit körjegyző 2.5. Helyi védelem alatt álló ingatlan védettségének megszüntetése Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy Tapolca Város Jegyzője Városüzemeltetési és Műszaki Iroda Építéshatósági Csoport megkereste, hogy Kocsor Péter István és Kocsor Péterné, 8300 Tapolca, Kerszt utca 6. szám alatti lakosok tulajdonában álló Nemesvita, Kossuth utca 28. szám alatti ingatlanon az épület karbantartásának ellenőrzése ügyében helyszíni szemlét tartott, és megállapította, hogy az épület állaga erősen leromlott. A baleset veszély elkerülése végett elrendelte az épület elkerítését. Az ingatlan tulajdonosa nyilatkozott, hogy szándékukban áll az épületet lebontani, mivel újjáépítését nem tartják gazdaságosnak. Az épület Nemesvita Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő épített és természeti értékek védelméről szóló 5/1996. (VII. 4.) számú rendelete szerint helyi védelem alatt áll. A rendelet II. fejezet 5. (1) bekezdése szerint a védetté nyilvánításról, illetve annak megszűntetéséről a képviselő-testület határoz. Az épület veszélyes szerkezeti állapotára tekintettel kéri az építéshatóság, hogy a képviselő-testület döntsön az épület védettségének megszüntetéséről. Javasolta az épület védettségének megszüntetését, az ingatlantulajdonos pedig gondoskodjon a romok elszállításáról. 63/2011. (V. 25.) számú Határozat Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nemesvita Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő épített és természeti értékek védelméről szóló 5/1996. (VII. 4.) számú rendelete II. fejezet 5. (1) bekezdés alapján Kocsor Péter és Kocsor Péterné 8300 Tapolca, Kereszt u. 6. szám alatti lakosok tulajdonában lévő 8311 Nemesvita, Kossuth utca 28. szám alatti ingatlant nem kivánja helyi védelem alá vonni, tekintettel arra, hogy az ingatlan tetőszerkezete és fala leomlott, az épület életveszélyessé vált. 5

6 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Tapolca Város Jegyzőjét, mint I. fokú építéshatóságot határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: Vízkár-elhárítási terv elfogadása Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. szám alatti vállalkozás, ami a gyenesdiási polgármester úr feleségének a cégét bízta meg, hogy Vízkár-elhárítási és polgári védelmi programot készítése el a térség településeinek. Kérte a program elfogadását. 64/2011. (V. 25.) számú Határozat Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. szám alatti vállalkozás által elkészített, Nemesvita község Vízkárelhárítási terve polgári védelmi programot módosítás nélkül jóváhagyja. A terv teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi Hulladékszállítás köztisztasággal kapcsolatos lakossági javaslat Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekt levélben tájékoztatta, hogy Királyszentistváni regionális Hulladékkezelő Központ mechanikai válogatócsarnok fogadóterében üzemen kívüli időszakban tűz keletkezett, így május 1-től nem indul. Amíg a károkat helyre nem állítják a régi rendszer szerint működik tovább a hulladék elszállítás. A lakosság körében nagy felháborodás volt a szemétdíjak miatt, és lakossági fórum összehívását kérik. Eddig az önkormányzat szedte be a lakosságtól a szolgáltató helyett a szemétszállítási díjat. Ebben az évben ezt már nem vállalta fel. A lakossági fórumról a településen élőket értesítik. 2.8 Tájékoztató Ekéné Pankotai Erzsébet NABE helyi csoportjának vezetője, a Vitán felül közcélú alapítvány kuratóriumának elnöke javasolta Posta előtti kanyarhoz egy tükör felszerelését, mivel beláthatatlan az út és balesetveszélyes. Elmondta, továbbá hogy az Erdélyi testvértelepülés önkormányzata meghívta a nemesvitaiakat augusztus 15-ére a Templom búcsújára. Javasolta a kirándulás indulását csütörtökre szervezni. Az utazásról a lakosságot a helyi rendezvényeken tájékoztatják. Megköszönte az önkormányzatnak a Civil Majálison nyújtott segítségét. 6

7 Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a kanyarban valóban nehéz belátni, de annak felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy a megfelelő eszközt találják meg. Javasolta erre a későbbiekben visszatérni. Egyéb napirendi pontot a képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester az ülést 19 óra 35 perckor bezárta. K. m. f. Eke Ferenc polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 7

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

Előterjesztés. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai

Előterjesztés. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai Előterjesztés Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Eke Ferenc polgármester

Részletesebben

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes.

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á- 29-67/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 24.- i nyilvános ülésén, az ábrahámhegyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. november 17-én 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben