A serdülıkor jellegzetes problémái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A serdülıkor jellegzetes problémái"

Átírás

1 A serdülıkor jellegzetes problémái

2 A serdülıkor Életkori periodizáció (Clauss Hiebsch) prepubertás év pubertás év ifjúkor év Gyakran a prepubertás idıszakában már, illetve az ifjúkorban még (posztpubertás) elıfordulhatnak jellegzetesen tinédzserkori problémák, jelenségek. Változás 3 síkon 1. biológiai 2. pszichológiai 3. szociológiai 3 színtéren: család, iskola, kortárscsoport

3 1. Biológiai változások a. a hipotalamus és a hipofízis (agyalapi mirigy) által termelt hormonok indítják el a fejlıdést (növekedést serkentı, gonadotrop és kortikotrop hormonok termelése) b. második alakváltozás, nemi mirigyek, mellékvese-kéreg mőködése petesejtek, megtermékenyítésre alkalmas spermiumok nemi hormonok mennyiségének növelése: androgén (hím nemi hormon) ösztrogén (nıi nemi szervek, mell növekedése) progeszteron (méh nyálkahártya elıkészítése) mellékvese-kéreg: adrenalin mozgósító hatás c. egyéb testi változások (elsıdleges és másodlagos nemi jelleg, fiziológiai változások) nagy egyéni eltérések

4 Pubertáskori testi változások Biológiai érés, a nemi szervek mőködése Másodlagos nemi jellegek Alkat Testhossz változásai Lányok Menstruáció jelentkezése (11-16 év); kezdetben a ciklus rendszertelen, a korszak végére szabályossá válik Az emlıbimbó és a szeméremszırzet kifejlıdése A nıiesedés indulása, a testsúly gyarapodása, majd a nıies alkat, a kerekded formák (mell, csípı) kifejezetté válnak A testmagasság változása fokozott, majd növekedése lelassul, kialakul a végleges magasság (20 éves korra) Fiúk Pollúció (éjszakai magömlés) (13-16 év); a korszak végére: szabályos, érett ondósejtek Megjelenik a szeméremszırzet, majd bajusz, késıbb a szakáll Szembetőnı az ádámcsutka megjelenése, a hang mutálása, az izomzat erısödése (széles váll); a korszak végére a férfias alkat és izomzat kialakul A testmagasság változása fokozott, majd növekedése lelassul, kialakul a végleges magasság (20-22 éves korra)

5 2. Pszichológiai változások - a pszichoszexuális fejlıdés befejezı szakasza - az identitás újraszervezése - megváltozik a környezethez való viszony - a kortárscsoport jelentısége megnı - szülıkrıl való érzelmi leválás elindul - az intim kapcsolatba lépni tudás elsajátítása - a fejlett konfliktus-elhárító technikák formálása, stabilizálása - a gondolkodás elválik a konkréttól, és absztrakttá válik - képesség a formális logikára, összefüggések felismerésére, mőveletek használatára (ld. Piaget) - elıtérbe kerül a fantázia, a kreativitás, az igazságérzet - felfokozott az intellektuális érdeklıdés, a környezet megérteni akarása - lehetıség a gondolkodás többszempontúságára

6 A pszichoszexuális fejlıdés befejezı szakasza Freud genitális szakasz: Az Ödipusz-konfliktus megoldása => a családon kívüli szexuális partner megtalálása Erikson identitás vagy szerepkonfúzió Feladat: az én-azonosság, a folytonosság, a koherencia megszerzése, az identitás megszilárdulása, stabil értékrendszer kialakulása Marcia identitás-státusz modellje Elkötelezıdés LÉTREJÖTT Elkötelezıdés NEM JÖTT LÉTRE Identitáskrízis VOLT Megvalósított identitás (megélte a keresést és elkötelezıdött) Moratórium (próbálgatja a lehetıségeket, még nem kötelezıdött el) Identitáskrízis NEM VOLT Korai zárás (keresés nélkül elkötelezıdött) Identitásdiffúzió (sem keresés, sem elkötelezıdés nincs; az értékrend esetleges)

7 3. Szociológiai változások A serdülıkor jellegzetes krízisei, konfliktusai nem függetlenek attól a történelmi kortól és társadalmi környezettıl, melyben a folyamat zajlik. Kulturális antropológiai kutatások szerint (Mead) a primitív társadalmakban rövidebb és zökkenımentesebb (=> jól szabályozott társadalmi élet; hagyományok, szokások; kevesebb és egyszerőbb társadalmi szerep) Fejlett társadalmakban ~100 éve jelent meg a serdülıkori krízis (munkamegosztás differenciálódása, társadalmi rétegzıdés, szerepek bonyolultsága) 20. sz. második fele ifjúsági kultúra megjelenése, fiatalság, mint önálló társadalmi réteg => kevésbé vonzó a felnıtté válás

8 A pubertáskor három alapvetı feladata 1. Szülıkrıl való fokozatos érzelmi leválás, elszakadás 2. A szexuális szerep személyiségbe való beépítése, az identitás újjászervezése és stabilizálása 3. A jövıbeli társadalmi szerepre való szocializáció (pályaválasztás, társadalmi normák beépítése a személyiségbe)

9 A szülıkrıl való fokozatos érzelmi leválás, függetlenedés, elszakadás Az önállósulás legfontosabb feltétele a viszony átalakulása segítés és hátráltatás a szülık részérıl HIBALEHETİSÉGEK! - túlzott szigor nincs lehetıség a fokozatos kilépésre hirtelen, válságos elszakadás - túlzott engedékenység túl sima leválás a kamaszkori konfliktusok a korai felnıttkorra tolódnak Problémát jelent a destruktív, a szétesett család, a nemtörıdömség, az agresszivitás modellje önállósulás formái: 1. egyenrangú viszony fokozatos kialakítása 2. gyerek által kikényszerített, konfliktusos 3. túl korai 4. sikertelen (dependencia fennmaradása)

10 Kortárscsoport és a barátok hatása: a felnıtté válás segítıi - új érdeklıdési körök kialakulását segíti - szocializációs folyamat befolyásolói - érvényesülés itt: rangsor, stabilitás, összetartozás az ifjúsági kultúra értékrendszere - barátságok: - érzelmi támasz, azonosulási minta néha egész életre szólnak - elmélyüléssel a barátok száma csökken - kritériumok: akár hasonlóság, akár különbség (kiegészítés) - serdülı korban az azonos nemőek a barátok - a barátságok elıkészítıi a partnerkapcsolatoknak - elszigetelıdés veszélyei

11 A pszichoszexuális én-azonosság személyiségbe integrálása Szexuális identitás: a saját nemmel, szexuális irányultsággal való azonosulás Pszichoszexuális identitás: párkeresı törekvések + párkapcsolati alkalmasság Partnerkapcsolatok: - csoport párkapcsolatok cikizés majd visszájára fordul a cikizés - rövid, majd hosszabb együttjárások - nemi szerep gyakorlása, partnerideál kialakulása - fokozatosan érik a szerelmi képesség - túl korai és túl késıi kapcsolatteremtés veszélyei Párválasztási érettség: ifjúkorra alakul ki a tartósan harmonikus, intim, heteroszexuális kapcsolat kialakításának képessége és igénye; érett motivációjú házasodási törekvés

12 A jövendı társadalmi szerepre való szocializáció Intellektuális fejlıdés, pályaválasztási érettség: - az értelmi fejlıdésben nincs ugrásszerő változás, a fejlıdés folyamatos - az értelmi fejlıdés az életkorral szorosabb összefüggést mutat, mint a testi fejlıdéssel A pályaválasztási döntések meghozatala hátterében a társadalmi normák elfogadása és a személyiségbe való integrálása áll. Problémák: - a jövendı felnıtt lét kérdések nélküli, szülık által szabályozott elfogadása éretlenségi jel lehet (szülıi vágyak teljesítése => saját célok, valódi motiváció nélküli pálya) - a serdülınek nincsenek tervei A kortárscsoport befolyása a pályaválasztást, a tanulási kedvet, a beilleszkedési hajlandóságot illetıen.

13 A serdülıkori problémák

14 A serdülıkori problémák eredete A serdülıkori problémák eredhetnek: 1. A gyermekkor traumatikus történéseibıl, amelyek lappangást követıen a pubertáskorban megjelennek 2. Családi egyensúlyzavarokból, melyek gátolják a függetlenedési folyamatot 3. A kortárscsoport, a szubkultúra ellentétes elvárásaiból, melyek a korábbi szerepekkel nem összeegyeztethetıek 4. Az iskola, a család és a kortárscsoport lojalitás, érték- és normakonfliktusaiból 5. A serdülıkori feladatok akadályozott, nem megfelelı teljesítésébıl.

15 Problematikus megnyilvánulások serdülıkorban Szélsıséges, provokatív viselkedés (amely meghaladja a megszokott feltőnısködést) Durva, pimasz, elutasító viselkedés (küzdelem az énhatárokkal; az énvédelem eszköze az agresszió) Az érintés kerülése a szülıktıl (a saját test birtokba vétele ) Túlzott veszélykeresés és csavargás (önbizalom erısítése, társak elismerésének keresése) Testi elhanyagoltság (testi változások elfogadásának nehézsége; lázadás, polgárpukkasztás) Meghökkentı jelvények, öltözködés, küllem (kommunikációs értékő; lehet az egyéniség kifejezése, vagy jelezheti a tinédzser szubkultúráját) Szélsıséges csoportokhoz való csatlakozás (lehet a lázadás kiélezett formája, vagy utalhat szétesett családra a fiatal elfogadó közösséget keres) A serdülıkor sok szélsıséges hangulati, érzelmi, indulati megnyilvánulással jár. A szélsıséges viselkedés tartóssága vagy megmerevedése komolyabb elakadást jelez.

16 Serdülıkori vészjelek (M. Laufer) 1. kisgyermekes: gyermekkori attitődhöz való ragaszkodás, félelem a felnıtté válástól 2. merev, túlkontrollált viselkedés: spontán megnyilvánulásoktól, saját gondolatoktól való szorongást jelez 3. kortárs kapcsolatok elégtlensége: kisebbekkel vagy nagyobbakkal teremt kontaktust, kortársak között magányos, visszahúzódó 4. túlzott kötıdés a szülıhöz: a leválási folyamat nehézségét jelzi 5. érzelem nélküliség, közömbösség: olyan helyzetekben, melyet másokat intenzíven megérintenek

17 Serdülıkori vészjelek (M. Laufer) 6. problematikus, irreális jövıre irányultság: nem érdekli a jövı, hárítja a kérdéseket, vagy irreális tervei vannak (önismeret, önreflexió elégtelensége) 7. képzelet és valóság bizonytalan elkülönítése: szenzitív túlértékelés, gyanakvó, bizalmatlan attitőd lehet a háttérben; a több szempontból való értékelés hiányát is jelezheti 8. félelemkeltı gondolatok, fantáziák túlzottan gyakorivá válása 9. a cselekedetek, gondolatok idegenné válása: saját akaratától függetlennek éli meg, amit csinál; ha gyakorivá válik, pszichózis elıfutára lehet

18 A serdülıkorban leggyakrabban elıforduló válságok és tünetek 1. Identitáskrízis A képzelet és valóság összemosódása, nagyfokú érzelmi, hangulati, affektív labilitás és nyugtalanság, önmagába zárkózás, kifelé mutatott passzivitás, beilleszkedési nehézségek, derealizációs, deperszonalizációs gondolatok, olykor kényszeres megnyilvánulások - elakadások a serdülıkori feladatok teljesítésében - gyakran a vágyott szerepek és a valós pozíció közti ellentmondás elviselhetetlen - a magányos kamasz öngyőlölıvé válhat - gyakran párosul párkapcsolati kudarcokkal - a szexuális identitás vélt vagy valós eltérései is kiválthatják

19 2. Teljesítménykrízis A teljesítmény kritikus mértékő zuhanása gyakori kamaszkorban. A teljesítményhez való hozzáállást befolyásolja - a szülıi minta - a kezdeti iskolai sikerek és kudarcok, a pedagógus visszajelzései - saját elvárások - motiváció - a megküzdési stratégiák színvonala - önértékelés, önbizalom - a referenciaszemélyek értékei, a referenciacsoport normái Az átmeneti teljesítményzavar oka lehet szerepdilemma; dac; félelem a túlzottan sikeres szülıvel való azonosulástól; kisebbrendőségi érzés; önértékelési zavar; családi dinamikai zavar.

20 3. Autoritáskrízis A társadalomba való beilleszkedéshez szükséges a hatalomhoz való viszony megfogalmazása. A kamaszkor a fennálló szabályok megkérdıjelezésének életkora. Problematikus mind az autoritásnak való teljes behódolás, mind a szélsıséges lázadás. Autoritáskrízis: a lázadás kiélezett formája, megnyilvánulhat agresszív magatartásban, trágár beszédben, túlzott feltőnéskeresésben, szabályszegések sorozatában, nagyfokú veszélykeresésben, a teljesítmény elutasításában, drog- és alkoholfogyasztásban, szélsıséges csoporthoz csapódásban, vagy akár bőnözésben. Leggyakrabban a családi háttérben rejlenek az okok (nemtörıdöm; látszólag gondoskodó, de a figyelmet pénzzel kiváltó; vagy túl keményen korlátozó család)

21 4. Szociális gátlás - nem egy konkrét krízis, de azzá válhat - a kortárscsoportba nem tud beilleszkedni, nem találja a helyét - meg nem értettség érzése - félelem a másik nem elıtti megnyilvánulástól, nevetségessé válástól, elpirulástól (egy szimpla felelés, elıadás veszélyekkel teli fenyegetettség érzését okozza, megpróbál kimenekülni => teljes zárlatig jutó szorongás alakulhat ki) - szociális fóbia nıhet ki belıle felnıtt korra - alacsony önértékelés, fokozott sérülékenység társulhat hozzá

22 Egyéb gyakori serdülıkori válságok, tünetek: - Pubertáskori drogfogyasztás (leggyakoribb oka a kíváncsiság és a csoportnormának való megfelelés; a családi háttér sokszor sérült; a társas drogozás a legjellemzıbb) - Szorongásos-depresszív tünetek (serdülıkorban a hangulatingadozások természetesek, de ha hosszabb ideig fennáll, már figyelmet érdemel) - Evészavarok - Alvászavarok - Szuicid fantáziák, szándék, kísérlet, cselekedet az öngyilkossági kísérleteket követıen a serdülık által leggyakrabban megnevezett okok: - családi kapcsolati zavarok - párkapcsolati problémák, illetve magányosság - iskolai, tanulmányi, önértékelési kudarcok - identitásválság A szuicid veszély jelei: reménytelenség, tartósan levert hangulat, negatív önkép, gyakori öngyilkossági gondolatok, tervezgetés, önsebzések, korábbi kísérletek

A szocializáció kérdései

A szocializáció kérdései A szocializáció kérdései A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

I. rész. Az ajánlás célja

I. rész. Az ajánlás célja A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, 2010. november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

Buda Béla. Szexuális viselkedés

Buda Béla. Szexuális viselkedés Buda Béla Szexuális viselkedés Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 8089 41 5 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó út 184. Rendelés interneten: mail@animula.hu

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája Munkamánia Azok az impulzusok, amelyek a munkavégző szerep megvalósítása során érik a személyt, hasonlóak lehetnek a vitaminfelvételhez, ami fontos a fizikai egészség szempontjából, azonban csak bizonyos

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létező és lehetséges módszerei, eljárásai különös tekintettel a jogvédelem, jogorvoslat, jogérvényesítés gyermekjogi szintű követelményeire. Az oktatásban

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK

Részletesebben

5-7 ÉVESEK ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGAI

5-7 ÉVESEK ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGAI Emeljük a szintet (UEFA edzői továbbképzés) 5-7 ÉVESEK ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGAI Baranya István UEFA Pro pszichológus Mit tudunk az emberről? The UEFA Football Pyramid 50 millió igazolt játékos 20 millió gyermek

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Stang Tünde. Szociális munka családokkal

Stang Tünde. Szociális munka családokkal Stang Tünde Szociális munka családokkal A szakma különböző területein dolgozó szociális munkások egyre inkább érzik, hogy a családok belső forrásai kiapadnak, nem tudják biztonságban tartani beteg, bajba

Részletesebben