AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN Sipos Imre konzulens Kovácsné Simon Krisztina hallgató Budapest

2 2

3 3

4 4

5 5

6 A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani. Rudolf Steiner 6

7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témaválasztás indoklása, hipotézis Az alternatív pedagógia Az alternatív pedagógia értelmezése A reformpedagógia történeti gyökerei, kialakulása, megjelenése és irányzatai A reformpedagógia fejlődésének első szakasza ( ) A reformpedagógia fejlődésének második szakasza ( ) Az alternatív iskolák közös jellemzői, csoportosításuk Törvényi háttér alakulása alternatív iskolák alapítása A Waldorf-pedagógia A kezdetekről A steineri koncepció antropológiai alapjai Waldorf-iskola Magyarországon A Waldorf-pedagógia sajátosságai Gyermekközpontúság, képességfejlesztő iskola Tizenkét évfolyamos, egységes iskola Osztálytanító Epochális rendszer Osztályzás A szív, a kéz és a fej egységes iskolája A győri Forrás Waldorf Általános Iskola és Gimnázium bemutatása Az iskola alapításától napjainkig

8 5.3. Interjúk Az óralátogatás tapasztalatai Összegzés Zárógondolatok Bibliográfia MELLÉKLET

9 1. Bevezetés A rendszerváltást követő években Magyarországon gyors ütemben növekedett az alternatív pedagógiát alkalmazó iskolák száma, melyek közös jellemzője a gyerekközpontúság, a gyerek igényeinek figyelembevétele. Ezekben az iskolákban alapvetően megváltozik a tanár szerepe, az alkotó folyamatnak csak részese lesz. A gyerekek természetes kíváncsiságukból fakadóan örömmel tanulnak, nincs versengés, az értékelés személyre szóló. Ma már a hagyományos oktatásnál is bevezetésre került több olyan módszer, amely a reformpedagógiák sajátosságai közé tartozik. Az oktatási kormányzat részéről alsó tagozatban bevezetésre került a szöveges értékelés, a Nemzeti Alaptantervben a kompetenciák fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás indítása, projektmódszer alkalmazása, a kezdő-, bevezető-, alapozó- és fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő, pályaválasztási szakasz bevezetése, differenciálás, kooperatív technikák alkalmazása, az integráció megvalósítása Témaválasztás indoklása, hipotézis Főiskolai végzettségem alapján tanítóként dolgozom, magyar műveltségi terület specializációval az ötödik és hatodik évfolyamon. Eddigi munkám során lehetőségem nyílt tanítani alsó és felső tagozaton egyaránt. Az általános iskolában elsősorban a tanult módszereket követem az oktató-nevelő munka során, de nyitott vagyok az újdonságokra, új eszközökre, technikákra az eredményes pedagógiai munka érdekében. Hazánkban az es évektől kezdődően egyre többet hallhattunk az alternatív iskolai kezdeményezésekről, iskolák indulásáról. Dolgozatom témájául személyes indíttatásból választottam az alternatív iskolákkal való alaposabb ismerkedést, őszintén érdekel, miben mások ezek az iskolák, hogyan tanítanak, hogyan valósítják meg a mindennapokban a személyiségfejlesztést, képességfejlesztést. Hogyan oldják meg a különböző képességű tanulók együttnevelését? Milyen módszereket alkalmaznak? Elsőként a reformpedagógiák kialakulásának két szakaszát tekintem át a XIX. és XX. század fordulójától, majd a törvényi hátteret térképezem fel, mely lehetőséget nyitott alternatív iskolák alapítására. A reformpedagógiák elveit követő intézmények közül a 9

10 Rudolf Steiner által létrehozott Waldorf-pedagógiára épülő iskolát kívánom bemutatni részletesen. A győri Forrás Waldorf Általános Iskola és Gimnázium látogatása alkalmával lehetőségem nyílt a Waldorf-pedagógia közvetlen tanulmányozására, óralátogatásra, valamint az iskolaképviselő-igazgatóval és az intézmény egy tanítójával interjú készítésére is. Szakdolgozatom célja a reformpedagógiák rendszerezése, az alternatív pedagógiák ismertetése, különös tekintettel a steineri Waldorf-pedagógiára, valamint információ gyűjtése a Waldorf-iskolákban folyó munkáról, módszerekről, eszközökről, technikákról. Törekszem ezek feltárására, bemutatására, hiszen a Waldorf-kerettanterv - a NAT követelményeinek megfelelve - más iskolák számára is adaptálható. Szakdolgozatom kutató, feltáró jellegű, módszerként az interjút, a közvetlen információgyűjtést és tapasztalatszerzést alkalmaztam. Munkám során feltételezem, hogy a Waldorf-iskolák Pedagógiai Programjában alapvető célként szereplő életkori sajátosságokhoz rendelt képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, szocializáció és értékközvetítés megvalósul az oktató nevelő munka során. Hipotézisem, hogy ebben az iskolában a közoktatás hagyományos iskoláitól eltérően szoros együttműködési kapcsolat van a tantestület és a szülői közösség között. 2. Az alternatív pedagógia 2.1. Az alternatív pedagógia értelmezése Az alternatív pedagógia az egyenértékű lehetőségek közötti választás. Az alternatív cselekvés a társadalmi lét elemi ténye, pedagógiai értékek közötti választás, a nevelt alternatív reagálással vesz részt a szülői, nevelői törekvésekre. Függ a szabadság és autonómia mértékétől. Szemben áll a korlátozó, centralizáló, antiliberalizáló, univerzáló törekvésekkel, pl: Zsolnai József: Értékközvetítő-program, pécsi modell, szentlőrinci modell, Rogers-iskola, Montessori, Waldorf-iskola. 1 Nem követ konzekvensen egy-egy tradicionális irányzatot, hanem teljesen szabadon, alkotó módon 1 Nanszákné Cserfalvi Ilona Pedagógiai Kislexikon Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, p

11 alakítja ki a saját, a tömegiskolától gyakran szintén jelentős mértékben különböző pedagógiai arculatát. A reformpedagógiák, azok a XX. század húszas évéig létrehozott és legtöbbször napjainkban is működő tradicionális reformkoncepciók, amelyek következetesen megőrzik az alapítók pedagógiai felfogásának alapvető elemeit. A reformpedagógia a múlt század végén megjelenő új, gyermekközpontú pedagógiai szemlélet. A mai alternatív iskolák gyökerei a gyermektanulmányi világmozgalomból táplálkoztak. Kiemelkedő reformiskolai törekvések a New School, Decroly pedagógiája, Rudolf Steiner Waldorf-pedagógiája, Freinet módszere, Jena Plan, Maria Montessori pedagógiája A reformpedagógia történeti gyökerei, kialakulása, megjelenése és irányzatai A reformpedagógia fejlődésének első szakasza ( ) A radikális neveléskritika - Ellen Key A 19. század végének első nagyhatású szószólója Ellen Key svéd tanítónő volt, akinek műve a reformpedagógia fontos alapdokumentumává vált ban jelent meg A gyermek évszázada címmel, amely világszerte ismertté tette a nevét. Forradalmi elképzeléseinek ajánlása a következő: Mindazoknak a szülőknek ajánlom, akik remélik, hogy az új évszázadban megalkotják az új embert. 3 Hitvallása szerint igazán hatékony nevelés a családban lehetséges, a nevelési módszereknek a gyermek fejlődési sajátosságaihoz kell igazodniuk. Megköveteli az új típusú nevelői magatartást, a gyermeket nem a felnőttség magaslatáról és távlatából kell nevelni. Ellen Key nevelésfelfogásának alapja Rousseau negatív nevelési elve, mely szerint a gyermeket hagyni kell szabadon mozogni mindaddig, amíg mások jogaiba nem ütközik. A művészetpedagógiai irányzat 2 Nanszákné Cserfalvi Ilona pedagógiai Kislexikon Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, p Ellen Key A gyermek évszázada Tankönyv, Budapest,

12 A mozgalom német irányzatának megalapozója Julius Langbehn, nagyhatású műve a Rembrant, mint nevelő volt. Elképzeléseinek megfogalmazását Alfred Lichtwark a kiváló német művészettörténész vállalta magára. Alapelveik között a gyermek alkotóképességének fejlesztése áll, hangsúlyozva az absztrakt és szemléletes, konkrét gondolkodást, mint a tudományt és művészetet. A művészet, mint a valóság megismerésének egyedi formája kiemelkedő jelentőségű nevelőeszköz. Ráirányítja a figyelmet az élet értékeire és szépségeire. A képzőművészeti oktatás módszertani elveinek középpontjában a gyermeki cselekvés, önkifejezés áll, a gyermeki alkotás sajátosságainak figyelembevételével. A New School, a reformpedagógia első iskolamodellje 1889-ben az angol középiskolai tanár Cecil Reddie ( ) New School (Új iskola) néven nevelőintézetet alapított, mellyel egy új iskolatípust hozott létre. Az iskolák a várostól távol, szép természeti környezetben helyezkedtek el, bentlakásos, otthon jellegük miatt vidéki nevelőotthonként is emlegették őket. Az alapítók Rousseau szellemében azt vallották, hogy a gyermeket a természetben, annak ősi test- és lélekformáló ereje által lehet igazán harmonikus, cselekvőképes felnőtté nevelni. E célok megvalósítása érdekében számos új, korszerű nevelési módszert alkalmaztak, úgy mint a gyermekek egész életéhez szabályokat nyújtó napirend, az iskolaállam önkormányzati modellje, az új tanár-diák kapcsolat, újszerű műveltségtartalmak, öntevékenység. Természettudományos, biológiai-antropológiai koncepciók a.) Maria Montessori pedagógiája Maria Montessori ( ) Olaszország első orvosnőjeként fiziológiai és pszichológiai ismereteire alapozta rendszerét, antropológiai, elmekórtani kutatásokat is folytatott és értelmi fogyatékosok nevelésével is foglalkozott. Róma külvárosában hozta létre első óvodáját Casa dei Bambini (Gyermekek Háza) néven. Módszerét világszerte nagy elismeréssel fogadták és rövid idő alatt széles körben elterjedt ben létrehozták a Nemzetközi Montessori Szövetséget, amely ma is működik, székhelye Amszterdam. A Montessori-pedagógia alapgondolata rousseau-i ihletettségű, akkor nevelhetjük a gyereket 12

13 a legeredményesebben, ha hagyjuk őt önállóan cselekedni. A felnőtt túlvédő gondoskodása ártalmas a gyerek számára. Az életnek nem akkor vagyunk a segítségére, ha elnyomjuk megnyilvánulásait, hanem akkor, ha könnyítünk kifejlődésén és megoltalmazzuk a fenyegető veszélyektől. Ezért kell elhárítanunk a gyermek útjából a fejlődés elé gördülő akadályokat, s ezért kell tekintettel lennünk szükségleteire, és biztosítanunk szellemi élete természetes spontán kibontakozását. Vagyis arra kell törekednünk, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhessen. 4 A Montessori-rendszer két alapelve: a gyermeki aktivitás és szabadság. A gyermeki aktivitás két feltétele a gyermekhez méretezett, megfelelően berendezett tevékenységi tér és eszközök. A gyermeki szabadság elve szerint, minden gyermeki tevékenység megengedett, ami nem sérti a többi gyermek önálló tevékenységét, tilos minden agresszív, másokat zavaró viselkedés. b.) Ovide Decroly pedagógiája Ovide Decroly ( ) pályáját szintén orvosként kezdte, majd fogyatékos gyermekekkel kezdett foglalkozni ben hozta létre Ermitage nevű magániskoláját egészséges gyerekek számára Brüsszelben. Alapelve, hogy az élet természetes rendjéhez alkalmazkodó fejlődéshez maga a természet adja meg a megfelelő alapokat és feltételeket. A nappalok és éjszakák, nyarak és telek, születés és halál, fizikai, kémiai, asztronómiai, biológiai jelenségek előre meghatározott egymásutánjában nyilvánul meg [ ], abban a formában, ahogyan van, vagy ahogy az ember a maga számára szükségletének és ízlésének megfelelően kisajátítja. 5 Mindezt négy alapvető terület érdeklődési központja köré csoportosítja, ezek: 1. táplálkozás. 2. védekezés az időjárás viszontagságai ellen, 3. védekezés a veszedelmek és az ellenségek ellen, 4. a közös munka. Az életre felkészítő iskolának képessé kell tennie a gyermeket saját szükségleteinek kielégítésére, illetve annak belátására, hogy ez a többi ember, a társadalom érdekeinek figyelembevétele alapján lehetséges. 4 Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p

14 Ennek megfelelően a tananyag két csoportra bontható: 1. a gyermek önmagára vonatkozó ismereteire, 2. a természeti és társadalmi környezetre vonatkozó ismeretrendszerre. c.) Adolphe Ferriere a reformmozgalom szervezője A svájci Adolphe Ferriere ( ) megalapította az Új Iskolák Nemzetközi Irodáját 1899-ben abból a célból, hogy a század elején kibontakozó új iskolák koordinálására, információ- és tapasztalatcseréjére lehetőséget biztosítson. Ferriere kiterjedt nemzetközi levelezése és európai tanulmányútjainak tapasztalatai alapján összeállította azt a 30 kritériumot tartalmazó listát, ami az új iskolában folyó testi, szellemi, és erkölcsi-vallásos nevelés sajátosságait tartalmazza. Új iskolának tekinti azt az iskolát, amely olyan önkormányzattal rendelkező falusi bentlakásos iskola, amelyben a nevelést a személyes érdeklődésre és tapasztalatra alapozzák és a szellemi munkát a műhelyekben és földeken végzett manuális munkával kapcsolják össze. Ferriere későbbi munkája során kidolgozta az école activ [tevékeny, cselekvő iskola] pedagógiai koncepcióját, ezzel az elnevezéssel különböztette meg az új iskolát a szintén reformpedagógiai ihletettségű népiskolatípustól, a munkaiskolától. Az école activ jellegzetes vonása a határtalan optimizmus, az emberiség jövőjébe vetett hit, a nevelés iránt táplált bizalom. Ezt próbálják megvalósítani az első világháború után létrejövő közösségi jellegű reformiskolai koncepciók A reformpedagógia fejlődésének második szakasza ( ) Az első világháború után sokan úgy gondolták, hogy a nevelés segítségével lehet majd új világot teremteni, ahol a népek, nemzetek békében élnek egymás mellett. Az új neveléssel talán megvalósul az emberiség hőn áhított békés korszaka. A háború után jelenik meg a reformpedagógia jellegzetes vonása, hogy világmozgalommá szerveződjön. Ebben Adolphe Ferriere-nek ismét fontos szerep jutott ben Calais-ban megrendezésre került az Új Korszak Nemzetközi Konferencia, amely lehetőséget nyújtott az eszmecserére a különböző országok képviselői között, valamint létrehozott egy nemzetközi pedagógiai szervezetet, Új Nevelés Egyesülete (New Education Fellowship) 14

15 néven. Az léphetett a szervezet tagjai közé, aki előfizetett a kiadott folyóiratok valamelyikére. A magyar nyelvű kiadvány 1926-tól A Jövő Útjain címmel jelent meg Nemesné Müller Márta és Baloghy Mária szerkesztésében. Rudolf Steiner-iskola (Waldorf-pedagógia) A Waldorf-iskolai mozgalom a reformpedagógia sajátos irányzata ben jött létre a Szabad Waldorf-iskola, amely egységes és részletesen kidolgozott tanterv alapján működött. A tanterv Rudolf Steiner okkult világfelfogásán és embertanán, az antropozófián alapult. Célkitűzésemnek megfelelően a Waldorf-pedagógia részletes bemutatására a dolgozat későbbi részében térek ki, mivel ennek az alternatív iskolatípusnak a tanulmányozására vállalkoztam. A Jena-plan, a reformpedagógia egyik záró szintézise Peter Petersen ( ) Flensburg közelében született, középiskola után történelmet, anglisztikát, filozófiát, teológiát tanult, 1920-ban a hamburgi egyetem professzora lett ban megbízták a jénai egyetem pedagógiai tanszékének vezetésével ban kiadta a Nagy Jéna-terv három kötetét, amely tudományosan megalapozott, egységes pedagógiai koncepciót tartalmazott. Petersen iskolamodellje a korszak reformpedagógiai törekvéseinek mintegy összegző-záró szintéziseként értelmezhető. A Jena-plan pedagógiai koncepció egyéni alkotás, bár sokszínű szellemi hatás következményeként jött létre. A szakmai közvélemény az 1930-as években a reformpedagógia csúcsteljesítményeként értékelte. Petersen a kor legkeresettebb pedagógiai előadójává, vendégprofesszorává vált. Az iskolát, mint hagyományos oktatási intézményt megszüntette, létrehozott egy nevelőintézményt, ami a gyermeki lét természetes színtereként funkcionál, ahol a gyermeki személyiség egészének fejlesztése kerül a középpontba. Osztálytermek helyett csoportszobákat alakít ki, az önálló tanulásra ösztönöz, nincs buktatás. A művelődési alapformákat a beszélgetés, a játék, a munka és az ünnep képezték. 6 6 Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p

16 A munkaiskola A XIX. század végén, a XX. század elején a reformiskolák élesen támadták a hagyományos iskolák gyermekellenességét, a passzivitás helyett a cselekedtetést, aktivitást, a gyermekek fejlődéslélektani sajátosságainak és életszükségleteinek figyelembevételét vették alapul. Nem a passzív befogadásra, a mechanikus ismétlésre építettek, hanem a gyerekek pszichikus képességeinek fejlődésére. A hangsúly a tanítóról és a tananyagról áttevődik a tanulóra, a tanulók csoportjára. A munka bekerül a pedagógiába, mint nevelő, embert formáló tevékenység. a.) Georg Kerschensteiner ( ) A munkaiskola első megalapozója Kerschensteiner, aki koncepciójának megfogalmazásakor bírálta Herbart és a herbartiánusok pedagógiáját. Szerinte a nevelés célja a jellemes ember, a hasznos állampolgár, de nem az oktatás útján, hanem a munkavégzés segítségével. A gyermeknek a jövendő hivatására kell előkészülnie az iskola által ban Zürichben tartott előadást A jövő iskolája címmel, melyben élesen kritizálta a könyvek és füzetek iskoláját, szerinte a tanulóiskola gyermekellenes és ezt a fejlődéslélektan eredményeivel is alátámasztotta. A fejlődéslélektan tanúsítja, hogy a 3-14 éves korú gyermekre mindenekelőtt a tárgyakkal végzett manipuláció jellemző, a gyermek aktív, szociális lény. A munka a közös tevékenységet, együttműködést, a kooperatív cselekvés, a személyes felelősségvállalás képességét fejleszti a gyerekben. Képes lesz bekapcsolódni a munkába és segítséget nyújtani a rászorulóknak, így a munka az erkölcsiszociális nevelés eszközévé válik. Minimális ismeretanyag átadása mellett a munka örömteli végzésének képességét adta át növendékeinek. Nézete szerint a tömegeknek az alapismereteken túl nincs szükségük magasabb szintű általános képzésre. Az iskolarendszerrel kapcsolatos elképzeléseire a differenciálás a jellemző, oly módon, hogy csak az elemi iskola első négy osztálya egységes, az ezután következő iskolatípusok gimnázium, középiskola, szakiskola már különböző tagozatok felé irányítják az eltérő érdeklődésű és képességű gyerekeket. Kerschensteiner szerint, a gyakorlati beállítottságú tanulók nem taníthatóak együtt a szellemi munkára hivatottakkal, mert 16

17 hátráltatnák egymás fejlődését. Kerschensteiner a munkaiskola koncepciójának kiemelkedő elméletalkotója volt. 7 b.) Celestin Freinet Modern Iskolája Celestin Freinet ( ) az Alpok völgyének egy kis falujában született, Garsban. Élménye a természetből táplálkozott, a falusi életmód alakította világszemléletét, gondolkodását. A tanítóképző elvégzése után katonának állt, a harctéren súlyos sebesülést szerzett, tüdejét érte lövés, éveket kellett kórházban töltenie ban kezdi a tanítást egy dél-franciaországi kis falu kétosztályos népiskolájában. Betegsége miatt képtelen volt arra, hogy kiabálással, asztalcsapkodással tegyen rendet, neki más eszközökhöz kellett folyamodnia. Freinet kitárta az iskola kapuit az életre, ami közvetlenül körülvette. Pedagógiájában fontos szerepet játszott: a kísérletező tapogatózás, a gyermek természetes kíváncsiságára építve. A cél nem a tudás átadása, hanem a kutatási módszer, a gondolkodási mód elsajátítása. a szabad önkifejezés, a nevelő feladata, olyan légkör teremtése, melyben a gyermek szabadon megnyilvánulhat, kifejezheti gondolatait és érzéseit. a tartalmas közösségi élet, a közösen végzett munka együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra nevel. Freinet munkaiskolájának jelszava: az élet által az életre nevelni munkával Az alternatív iskolák közös jellemzői, csoportosításuk Az alternatív iskolák pedagógiai koncepciójában sokféle elem keveredik, azonban két fő közös jellemzőjük, ami magával vonja a többi sajátosságát is: 1. a tanárszerep megváltozása, 2. a gyerek személyiségének figyelembevétele. Az alternatív iskolákban alapvetően megváltozik a tanár szerepe az oktató-nevelő munka során. Döntő változás, hogy a tanár nem előadóként vesz részt a tanórán, hanem 7 Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, p Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, p

18 segítőként, facilitátorként. A tanár a háttérben marad, az alternatív iskolák többségében az alkotó folyamatnak csak részese. Az osztályterem elrendezése is nagyban eltér a hagyományos iskoláétól, az egyik sarokban szőnyeg, körbetett székek és a tanári asztal hiánya is mutatják, hogy a tanár szerepe megváltozott. Ő csak az egyik forrása az ismereteknek. A tanár személyiségvonásában is más tulajdonságok kerülnek előtérbe, a másikra való figyelni tudás, a visszavonulni tudás. Ez sokkal visszafogottabb, szerényebb szerep és helyzet. Az introvertált személyiségű tanár, sokszor jobban tud koncentrálni a másikra, mert nem önmagára figyel. Megváltoznak a módszerek és a munkaformák, a frontális munka háttérbe szorul, az egyéni és a csoportos munka kerül előtérbe. Alapvetően megváltozik a szülő és az iskola közötti kapcsolat, megerősödik a tanár és a szülő közötti kommunikáció. Az alternatív iskolákban figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, az egyéni tanulási tempót, az egyéni temperamentumot, az egyéni deficiteket, sérüléseket és az otthoni környezetben levő különbségeket. A gyerek eredendően szeret és akar tanulni, az iskolák ezért arra törekszenek, hogy ez a tanulási kedv megmaradjon. Nincs versenyeztetés, annak pszichológiailag igazolt negatív következményei miatt, amely azt igazolja, hogy a verseny agressziót szül, és a gyerekek egymáson vezetik le a feszültségeiket. A csoportmunka, a kooperatív technikák, a differenciálás, a lassúbb munkatempó, a nyugalom, a türelem, a tantárgyak integrált tanítása szinte minden alternatív iskolára jellemző. Az alternatív iskolák csoportosítása: Külföldi alkalmazások: Waldorf Freinet Montessori Rogers Jena-plan stb. 18

19 Kezdeményezések Magyarországon: Gáspár László Iskolakísérlet Szentlőrincen Zsolnai József: ÉKP - NYIK (Törökbálint-Pápa) Néhány hazai eklektikus iskola: (logikailag nem kapcsolódó elemekből összeállított, ingadozó szemléletű): Gádor Anna Rogers Személyiségközpontú Iskola Ranshburg Ágnes Fehér J. András Életfa Jungiánus Alkotóiskola Kotschy Andrásné - Mustármag ökumenikus keresztény óvoda és iskola Vég Katalin Burattino iskola Winkler Márta Kincskereső Iskola Natonek Gabriella Lauder Javne zsidó közösségi iskola Mátrai Zsuzsa Fifty-fifty program Horn György Alternatív Közgazdasági Gimnázium 3. Törvényi háttér alakulása alternatív iskolák alapítása Az 1980-as években általános volt az elégedetlenség a központilag irányított és ellenőrzött iskolarendszerrel szemben, egyre inkább megfogalmazódott a változás iránti igény a magyar iskolarendszer átalakítására. Az egyre szaporodó iskolakísérletek mindegyike megpróbált kitörni a keretek közül, sajátos pedagógiai programok megvalósításához önálló megoldásokat, önállóságot, helyi támogatást kerestek. A pedagógusok válaszokat kerestek a tehetség, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az esélyegyenlőség kérdéseire. Ezekre az igényekre adott választ az évi I. törvény, mely egész szemléletében a jövőre koncentrált. A törvény kimondta, hogy a nevelési intézményeknek rendelkezniük kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. 19

20 Előírja, hogy az iskolában pedagógiai munkát ellátó személyeknek megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük. A tankötelezettséget 16 éves korig írja elő, de nem teszi kötelezővé a középfokú tanulást az általános iskolát elvégzett tanuló számára. Alapvető gondolata a törvénynek az iskolák, a pedagógiai intézmények szakmai önállóságának és önfejlesztő képességének kibontakoztatása. A szakmai önállóság érdekében növelte a törvény a nevelőtestület hatáskörét. Kimondta a tanulóifjúság önkormányzati jogát, hogy véleményt mondhat, javaslatot tehet és érdemi kérdéseire választ kaphat. Létrehozta az iskolatanácsot ban jelentek meg az oktatási törvény végrehajtását szolgáló rendelkezések. Növekszik a nevelőtestületek döntési hatásköre, központilag csak a kerettanterveket és az alaptankönyveket, valamint az iskolai élet szervezeti rendjét határozzák meg. Az intézmények saját maguk készítik el nevelési programjukat, működési szabályukat és házirendjüket ben 14 két tanítási nyelvű gimnázium kezdi meg működését, majd 1988-ban a minisztérium engedélyezi alternatív tantervként Zsolnai József Értékközvetítő és képességfejlesztő (ÉKP) programjának beindítását az általános iskola 1-3. osztályaiban október 23-tól hazánk államformája köztársaság. Az oktatásügyben elindult demokratikus változásokat törvény biztosította. Az évi IV. törvény kimondta, hogy az egyházak és más jogi személyek iskolákat és egyéb oktatási-nevelési intézményeket alapíthatnak és tarthatnak fenn. A törvény lehetővé tette, hogy Magyarországon az állami szervek mellett a közoktatás feladatainak megvalósításában intézményalapítással és annak működtetésével egyházak, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, társadalmi szervezetek is közreműködjenek. Az intézménylétesítési, fenntartási és működtetési szabadság teljes körű, mivel nemcsak az óvodákra, iskolákra és kollégiumokra terjed ki, hanem valamennyi közoktatási intézményre. Közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat mellett a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá 20

21 természetes személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát a jogszabályban meghatározottak szerint megszerezte. A nevelési oktatási intézmények - óvoda, iskola, kollégium - feladatainak ellátásában való közreműködés megszerzésének joga három szakaszra bontható: 1. a tevékenység folytatása jogának megszerzésére, 2. a nevelési oktatási intézmény tényleges létrehozására és kialakítására, 3. a működés megkezdéséhez szükséges engedély megszerzésére. A közoktatási intézmény létrejöttéhez arra van szükség, hogy nyilvántartásba vegyék. Az óvodát, általános iskolát és alapfokú művészetoktatási intézményt a jegyző, a középiskolát, szakiskolát, kollégiumot, gyógypedagógiai nevelésben részt vevő közoktatási intézményt, illetőleg a többcélú intézményeket és a többi közoktatási intézményt a főjegyző veszi nyilvántartásba. A közoktatási intézmény nyilvántartásba vétele csak jogszabály által leírt esetben tagadható meg. Az intézménylétesítőnek be kell csatolnia a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá - amennyiben a közoktatás-szolgáltatás tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el - a közoktatás szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okiratot. A közoktatási intézmény a nyilvántartásba vétel eredményeképpen létrejön. Az óvoda, iskola és kollégium a pedagógiai munkája megkezdésének az is feltétele, hogy a fenntartó a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt is megszerezze. Az engedélyt az a jegyző, illetőleg főjegyző adja ki, aki a nyilvántartásba vételt elvégezte. A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásához arra van szükség, hogy rendelkezésre álljon valamennyi feltétel a pedagógiai munka megkezdéséhez. A jegyző, főjegyző által nyilvántartásba vett közoktatási intézmények közreműködhetnek a helyi önkormányzatok kötelező és önként vállalt közoktatási feladatainak az ellátásában. A helyi önkormányzati feladat-ellátásban való közreműködés előfeltétele, hogy a fenntartó és a helyi önkormányzat közoktatási megállapodást kössön egymással. A gyakorlatban folytatódik az iskolarendszer alulról való építkezése. Az iskolák saját igényeik szerint változtatják iskolájuk szerkezetét, vannak, akik lefelé terjeszkednek, mások felfelé. A nyolcosztályos iskola gimnáziumi vagy szakközépiskolai tagozatot épít ki. Megkezdődik az alternatív iskolák szervezése, melyek költségeiket az állami normatíván kívül egyéb forrásokból, leginkább az e célra létrejött alapítványokból kívánják 21

22 fedezni. Megindul több külföldi eredetű speciális pedagógiai program adaptálása. A változások többsége abból adódott, hogy nagymértékben csökkent a tanulók létszáma, ha az iskola folytatni akarta a működését, tanulókat kellett keresnie, csábítania az intézménybe ben újabb törvény érinti az oktatásügyet. Az évi XXXII. törvény (1. sz. melléklet) rendelkezett a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. Az egyházak a magyar történelemben értékes kultúrateremtő, - megőrző és - átadó munkát végeztek. A hitéleti tevékenység mellett az oktatás, nevelés, az egészségügy, a szociális és kulturális szolgáltatások terén jelentős feladatokat láttak el, és fontos társadalmi szerepet töltöttek be. A pártállam az egyházak vagyontárgyainak elkobzásával, szervezeteik jórészének felszámolásával és más hatalmi eszközökkel - folyamatos jogsértéseket elkövetve - az egyházak hitéleti tevékenységét és társadalmi szerepüket szűk korlátok közé szorította. Az Országgyűlés az elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslása, részben pedig az egyházaknak az évi IV. törvényben említett tevékenységük folytatásához szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása érdekében az egyes volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről törvényt alkot. A XXXII. törvény a volt egyházi tulajdonok rendezésére terjed ki, vissza kell adni egyházi tulajdonba azokat az elvett ingatlanokat, amelyek iskolai, vagy más oktatási-nevelési, kulturális célt szolgálnak. Az évi LXXIX. évi törvény (2. sz. melléklet) összefoglalta, rendszerbe szedte, szabályozta a bekövetkezett változásokat, de nem zárta azt le, nem állított akadályt a további változások elé. A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: A törvény megerősítette a 16 éves korig tartó tankötelezettséget, azonban több lehetőséget is kínál. Létrehozza az egységes tíz évfolyamos általános iskolát, amely befejezésekor a tanulónak alapfokú képzettséget nyújt. Ebből az egységes iskolából többféle módon lehet kilépni, első ízben átléphet a tanuló az 22

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Reformpedagógiák Az elmúlt évek társadalmi-politikai változásai exponáltabbá tették a köznevelés demokratizálásának, pluralizmusának kérdését. Egyre több tanulmány,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő Alternatív v oktatási formák Fieszlné Ancsák k Jolán közoktatási szakért rtő Reformpedagógiai giai iskolák A legfontosabb jellemzőik: XIX. XX. század zad fordulóján n kibontakozó mozgalmak ak, határozott

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban

Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban Langerné Buchwald Judit Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Pápa buchwald.judit@gmail.com Az idegen nyelvek oktatásának

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Gondolatok a Waldorfpedagógiáról

Gondolatok a Waldorfpedagógiáról wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 1 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 2 Gondolatok a Waldorfpedagógiáról A Kecskeméti Waldorf Óvoda és Általános Iskola kiadványa Nem az a feladatunk,

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Egyéni differenciálás a Montessori módszerben

Egyéni differenciálás a Montessori módszerben Egyéni differenciálás a Montessori módszerben Bencéné Fekete Andrea Kaposvári Egyetem, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu Minden ember születésétől fogva rendelkezik egy belső késztetéssel, mely a teljes önállóság,

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog

Új Szöveges dokumentum 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben