AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN Sipos Imre konzulens Kovácsné Simon Krisztina hallgató Budapest

2 2

3 3

4 4

5 5

6 A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani. Rudolf Steiner 6

7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témaválasztás indoklása, hipotézis Az alternatív pedagógia Az alternatív pedagógia értelmezése A reformpedagógia történeti gyökerei, kialakulása, megjelenése és irányzatai A reformpedagógia fejlődésének első szakasza ( ) A reformpedagógia fejlődésének második szakasza ( ) Az alternatív iskolák közös jellemzői, csoportosításuk Törvényi háttér alakulása alternatív iskolák alapítása A Waldorf-pedagógia A kezdetekről A steineri koncepció antropológiai alapjai Waldorf-iskola Magyarországon A Waldorf-pedagógia sajátosságai Gyermekközpontúság, képességfejlesztő iskola Tizenkét évfolyamos, egységes iskola Osztálytanító Epochális rendszer Osztályzás A szív, a kéz és a fej egységes iskolája A győri Forrás Waldorf Általános Iskola és Gimnázium bemutatása Az iskola alapításától napjainkig

8 5.3. Interjúk Az óralátogatás tapasztalatai Összegzés Zárógondolatok Bibliográfia MELLÉKLET

9 1. Bevezetés A rendszerváltást követő években Magyarországon gyors ütemben növekedett az alternatív pedagógiát alkalmazó iskolák száma, melyek közös jellemzője a gyerekközpontúság, a gyerek igényeinek figyelembevétele. Ezekben az iskolákban alapvetően megváltozik a tanár szerepe, az alkotó folyamatnak csak részese lesz. A gyerekek természetes kíváncsiságukból fakadóan örömmel tanulnak, nincs versengés, az értékelés személyre szóló. Ma már a hagyományos oktatásnál is bevezetésre került több olyan módszer, amely a reformpedagógiák sajátosságai közé tartozik. Az oktatási kormányzat részéről alsó tagozatban bevezetésre került a szöveges értékelés, a Nemzeti Alaptantervben a kompetenciák fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás indítása, projektmódszer alkalmazása, a kezdő-, bevezető-, alapozó- és fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő, pályaválasztási szakasz bevezetése, differenciálás, kooperatív technikák alkalmazása, az integráció megvalósítása Témaválasztás indoklása, hipotézis Főiskolai végzettségem alapján tanítóként dolgozom, magyar műveltségi terület specializációval az ötödik és hatodik évfolyamon. Eddigi munkám során lehetőségem nyílt tanítani alsó és felső tagozaton egyaránt. Az általános iskolában elsősorban a tanult módszereket követem az oktató-nevelő munka során, de nyitott vagyok az újdonságokra, új eszközökre, technikákra az eredményes pedagógiai munka érdekében. Hazánkban az es évektől kezdődően egyre többet hallhattunk az alternatív iskolai kezdeményezésekről, iskolák indulásáról. Dolgozatom témájául személyes indíttatásból választottam az alternatív iskolákkal való alaposabb ismerkedést, őszintén érdekel, miben mások ezek az iskolák, hogyan tanítanak, hogyan valósítják meg a mindennapokban a személyiségfejlesztést, képességfejlesztést. Hogyan oldják meg a különböző képességű tanulók együttnevelését? Milyen módszereket alkalmaznak? Elsőként a reformpedagógiák kialakulásának két szakaszát tekintem át a XIX. és XX. század fordulójától, majd a törvényi hátteret térképezem fel, mely lehetőséget nyitott alternatív iskolák alapítására. A reformpedagógiák elveit követő intézmények közül a 9

10 Rudolf Steiner által létrehozott Waldorf-pedagógiára épülő iskolát kívánom bemutatni részletesen. A győri Forrás Waldorf Általános Iskola és Gimnázium látogatása alkalmával lehetőségem nyílt a Waldorf-pedagógia közvetlen tanulmányozására, óralátogatásra, valamint az iskolaképviselő-igazgatóval és az intézmény egy tanítójával interjú készítésére is. Szakdolgozatom célja a reformpedagógiák rendszerezése, az alternatív pedagógiák ismertetése, különös tekintettel a steineri Waldorf-pedagógiára, valamint információ gyűjtése a Waldorf-iskolákban folyó munkáról, módszerekről, eszközökről, technikákról. Törekszem ezek feltárására, bemutatására, hiszen a Waldorf-kerettanterv - a NAT követelményeinek megfelelve - más iskolák számára is adaptálható. Szakdolgozatom kutató, feltáró jellegű, módszerként az interjút, a közvetlen információgyűjtést és tapasztalatszerzést alkalmaztam. Munkám során feltételezem, hogy a Waldorf-iskolák Pedagógiai Programjában alapvető célként szereplő életkori sajátosságokhoz rendelt képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, szocializáció és értékközvetítés megvalósul az oktató nevelő munka során. Hipotézisem, hogy ebben az iskolában a közoktatás hagyományos iskoláitól eltérően szoros együttműködési kapcsolat van a tantestület és a szülői közösség között. 2. Az alternatív pedagógia 2.1. Az alternatív pedagógia értelmezése Az alternatív pedagógia az egyenértékű lehetőségek közötti választás. Az alternatív cselekvés a társadalmi lét elemi ténye, pedagógiai értékek közötti választás, a nevelt alternatív reagálással vesz részt a szülői, nevelői törekvésekre. Függ a szabadság és autonómia mértékétől. Szemben áll a korlátozó, centralizáló, antiliberalizáló, univerzáló törekvésekkel, pl: Zsolnai József: Értékközvetítő-program, pécsi modell, szentlőrinci modell, Rogers-iskola, Montessori, Waldorf-iskola. 1 Nem követ konzekvensen egy-egy tradicionális irányzatot, hanem teljesen szabadon, alkotó módon 1 Nanszákné Cserfalvi Ilona Pedagógiai Kislexikon Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, p

11 alakítja ki a saját, a tömegiskolától gyakran szintén jelentős mértékben különböző pedagógiai arculatát. A reformpedagógiák, azok a XX. század húszas évéig létrehozott és legtöbbször napjainkban is működő tradicionális reformkoncepciók, amelyek következetesen megőrzik az alapítók pedagógiai felfogásának alapvető elemeit. A reformpedagógia a múlt század végén megjelenő új, gyermekközpontú pedagógiai szemlélet. A mai alternatív iskolák gyökerei a gyermektanulmányi világmozgalomból táplálkoztak. Kiemelkedő reformiskolai törekvések a New School, Decroly pedagógiája, Rudolf Steiner Waldorf-pedagógiája, Freinet módszere, Jena Plan, Maria Montessori pedagógiája A reformpedagógia történeti gyökerei, kialakulása, megjelenése és irányzatai A reformpedagógia fejlődésének első szakasza ( ) A radikális neveléskritika - Ellen Key A 19. század végének első nagyhatású szószólója Ellen Key svéd tanítónő volt, akinek műve a reformpedagógia fontos alapdokumentumává vált ban jelent meg A gyermek évszázada címmel, amely világszerte ismertté tette a nevét. Forradalmi elképzeléseinek ajánlása a következő: Mindazoknak a szülőknek ajánlom, akik remélik, hogy az új évszázadban megalkotják az új embert. 3 Hitvallása szerint igazán hatékony nevelés a családban lehetséges, a nevelési módszereknek a gyermek fejlődési sajátosságaihoz kell igazodniuk. Megköveteli az új típusú nevelői magatartást, a gyermeket nem a felnőttség magaslatáról és távlatából kell nevelni. Ellen Key nevelésfelfogásának alapja Rousseau negatív nevelési elve, mely szerint a gyermeket hagyni kell szabadon mozogni mindaddig, amíg mások jogaiba nem ütközik. A művészetpedagógiai irányzat 2 Nanszákné Cserfalvi Ilona pedagógiai Kislexikon Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, p Ellen Key A gyermek évszázada Tankönyv, Budapest,

12 A mozgalom német irányzatának megalapozója Julius Langbehn, nagyhatású műve a Rembrant, mint nevelő volt. Elképzeléseinek megfogalmazását Alfred Lichtwark a kiváló német művészettörténész vállalta magára. Alapelveik között a gyermek alkotóképességének fejlesztése áll, hangsúlyozva az absztrakt és szemléletes, konkrét gondolkodást, mint a tudományt és művészetet. A művészet, mint a valóság megismerésének egyedi formája kiemelkedő jelentőségű nevelőeszköz. Ráirányítja a figyelmet az élet értékeire és szépségeire. A képzőművészeti oktatás módszertani elveinek középpontjában a gyermeki cselekvés, önkifejezés áll, a gyermeki alkotás sajátosságainak figyelembevételével. A New School, a reformpedagógia első iskolamodellje 1889-ben az angol középiskolai tanár Cecil Reddie ( ) New School (Új iskola) néven nevelőintézetet alapított, mellyel egy új iskolatípust hozott létre. Az iskolák a várostól távol, szép természeti környezetben helyezkedtek el, bentlakásos, otthon jellegük miatt vidéki nevelőotthonként is emlegették őket. Az alapítók Rousseau szellemében azt vallották, hogy a gyermeket a természetben, annak ősi test- és lélekformáló ereje által lehet igazán harmonikus, cselekvőképes felnőtté nevelni. E célok megvalósítása érdekében számos új, korszerű nevelési módszert alkalmaztak, úgy mint a gyermekek egész életéhez szabályokat nyújtó napirend, az iskolaállam önkormányzati modellje, az új tanár-diák kapcsolat, újszerű műveltségtartalmak, öntevékenység. Természettudományos, biológiai-antropológiai koncepciók a.) Maria Montessori pedagógiája Maria Montessori ( ) Olaszország első orvosnőjeként fiziológiai és pszichológiai ismereteire alapozta rendszerét, antropológiai, elmekórtani kutatásokat is folytatott és értelmi fogyatékosok nevelésével is foglalkozott. Róma külvárosában hozta létre első óvodáját Casa dei Bambini (Gyermekek Háza) néven. Módszerét világszerte nagy elismeréssel fogadták és rövid idő alatt széles körben elterjedt ben létrehozták a Nemzetközi Montessori Szövetséget, amely ma is működik, székhelye Amszterdam. A Montessori-pedagógia alapgondolata rousseau-i ihletettségű, akkor nevelhetjük a gyereket 12

13 a legeredményesebben, ha hagyjuk őt önállóan cselekedni. A felnőtt túlvédő gondoskodása ártalmas a gyerek számára. Az életnek nem akkor vagyunk a segítségére, ha elnyomjuk megnyilvánulásait, hanem akkor, ha könnyítünk kifejlődésén és megoltalmazzuk a fenyegető veszélyektől. Ezért kell elhárítanunk a gyermek útjából a fejlődés elé gördülő akadályokat, s ezért kell tekintettel lennünk szükségleteire, és biztosítanunk szellemi élete természetes spontán kibontakozását. Vagyis arra kell törekednünk, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhessen. 4 A Montessori-rendszer két alapelve: a gyermeki aktivitás és szabadság. A gyermeki aktivitás két feltétele a gyermekhez méretezett, megfelelően berendezett tevékenységi tér és eszközök. A gyermeki szabadság elve szerint, minden gyermeki tevékenység megengedett, ami nem sérti a többi gyermek önálló tevékenységét, tilos minden agresszív, másokat zavaró viselkedés. b.) Ovide Decroly pedagógiája Ovide Decroly ( ) pályáját szintén orvosként kezdte, majd fogyatékos gyermekekkel kezdett foglalkozni ben hozta létre Ermitage nevű magániskoláját egészséges gyerekek számára Brüsszelben. Alapelve, hogy az élet természetes rendjéhez alkalmazkodó fejlődéshez maga a természet adja meg a megfelelő alapokat és feltételeket. A nappalok és éjszakák, nyarak és telek, születés és halál, fizikai, kémiai, asztronómiai, biológiai jelenségek előre meghatározott egymásutánjában nyilvánul meg [ ], abban a formában, ahogyan van, vagy ahogy az ember a maga számára szükségletének és ízlésének megfelelően kisajátítja. 5 Mindezt négy alapvető terület érdeklődési központja köré csoportosítja, ezek: 1. táplálkozás. 2. védekezés az időjárás viszontagságai ellen, 3. védekezés a veszedelmek és az ellenségek ellen, 4. a közös munka. Az életre felkészítő iskolának képessé kell tennie a gyermeket saját szükségleteinek kielégítésére, illetve annak belátására, hogy ez a többi ember, a társadalom érdekeinek figyelembevétele alapján lehetséges. 4 Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p

14 Ennek megfelelően a tananyag két csoportra bontható: 1. a gyermek önmagára vonatkozó ismereteire, 2. a természeti és társadalmi környezetre vonatkozó ismeretrendszerre. c.) Adolphe Ferriere a reformmozgalom szervezője A svájci Adolphe Ferriere ( ) megalapította az Új Iskolák Nemzetközi Irodáját 1899-ben abból a célból, hogy a század elején kibontakozó új iskolák koordinálására, információ- és tapasztalatcseréjére lehetőséget biztosítson. Ferriere kiterjedt nemzetközi levelezése és európai tanulmányútjainak tapasztalatai alapján összeállította azt a 30 kritériumot tartalmazó listát, ami az új iskolában folyó testi, szellemi, és erkölcsi-vallásos nevelés sajátosságait tartalmazza. Új iskolának tekinti azt az iskolát, amely olyan önkormányzattal rendelkező falusi bentlakásos iskola, amelyben a nevelést a személyes érdeklődésre és tapasztalatra alapozzák és a szellemi munkát a műhelyekben és földeken végzett manuális munkával kapcsolják össze. Ferriere későbbi munkája során kidolgozta az école activ [tevékeny, cselekvő iskola] pedagógiai koncepcióját, ezzel az elnevezéssel különböztette meg az új iskolát a szintén reformpedagógiai ihletettségű népiskolatípustól, a munkaiskolától. Az école activ jellegzetes vonása a határtalan optimizmus, az emberiség jövőjébe vetett hit, a nevelés iránt táplált bizalom. Ezt próbálják megvalósítani az első világháború után létrejövő közösségi jellegű reformiskolai koncepciók A reformpedagógia fejlődésének második szakasza ( ) Az első világháború után sokan úgy gondolták, hogy a nevelés segítségével lehet majd új világot teremteni, ahol a népek, nemzetek békében élnek egymás mellett. Az új neveléssel talán megvalósul az emberiség hőn áhított békés korszaka. A háború után jelenik meg a reformpedagógia jellegzetes vonása, hogy világmozgalommá szerveződjön. Ebben Adolphe Ferriere-nek ismét fontos szerep jutott ben Calais-ban megrendezésre került az Új Korszak Nemzetközi Konferencia, amely lehetőséget nyújtott az eszmecserére a különböző országok képviselői között, valamint létrehozott egy nemzetközi pedagógiai szervezetet, Új Nevelés Egyesülete (New Education Fellowship) 14

15 néven. Az léphetett a szervezet tagjai közé, aki előfizetett a kiadott folyóiratok valamelyikére. A magyar nyelvű kiadvány 1926-tól A Jövő Útjain címmel jelent meg Nemesné Müller Márta és Baloghy Mária szerkesztésében. Rudolf Steiner-iskola (Waldorf-pedagógia) A Waldorf-iskolai mozgalom a reformpedagógia sajátos irányzata ben jött létre a Szabad Waldorf-iskola, amely egységes és részletesen kidolgozott tanterv alapján működött. A tanterv Rudolf Steiner okkult világfelfogásán és embertanán, az antropozófián alapult. Célkitűzésemnek megfelelően a Waldorf-pedagógia részletes bemutatására a dolgozat későbbi részében térek ki, mivel ennek az alternatív iskolatípusnak a tanulmányozására vállalkoztam. A Jena-plan, a reformpedagógia egyik záró szintézise Peter Petersen ( ) Flensburg közelében született, középiskola után történelmet, anglisztikát, filozófiát, teológiát tanult, 1920-ban a hamburgi egyetem professzora lett ban megbízták a jénai egyetem pedagógiai tanszékének vezetésével ban kiadta a Nagy Jéna-terv három kötetét, amely tudományosan megalapozott, egységes pedagógiai koncepciót tartalmazott. Petersen iskolamodellje a korszak reformpedagógiai törekvéseinek mintegy összegző-záró szintéziseként értelmezhető. A Jena-plan pedagógiai koncepció egyéni alkotás, bár sokszínű szellemi hatás következményeként jött létre. A szakmai közvélemény az 1930-as években a reformpedagógia csúcsteljesítményeként értékelte. Petersen a kor legkeresettebb pedagógiai előadójává, vendégprofesszorává vált. Az iskolát, mint hagyományos oktatási intézményt megszüntette, létrehozott egy nevelőintézményt, ami a gyermeki lét természetes színtereként funkcionál, ahol a gyermeki személyiség egészének fejlesztése kerül a középpontba. Osztálytermek helyett csoportszobákat alakít ki, az önálló tanulásra ösztönöz, nincs buktatás. A művelődési alapformákat a beszélgetés, a játék, a munka és az ünnep képezték. 6 6 Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p

16 A munkaiskola A XIX. század végén, a XX. század elején a reformiskolák élesen támadták a hagyományos iskolák gyermekellenességét, a passzivitás helyett a cselekedtetést, aktivitást, a gyermekek fejlődéslélektani sajátosságainak és életszükségleteinek figyelembevételét vették alapul. Nem a passzív befogadásra, a mechanikus ismétlésre építettek, hanem a gyerekek pszichikus képességeinek fejlődésére. A hangsúly a tanítóról és a tananyagról áttevődik a tanulóra, a tanulók csoportjára. A munka bekerül a pedagógiába, mint nevelő, embert formáló tevékenység. a.) Georg Kerschensteiner ( ) A munkaiskola első megalapozója Kerschensteiner, aki koncepciójának megfogalmazásakor bírálta Herbart és a herbartiánusok pedagógiáját. Szerinte a nevelés célja a jellemes ember, a hasznos állampolgár, de nem az oktatás útján, hanem a munkavégzés segítségével. A gyermeknek a jövendő hivatására kell előkészülnie az iskola által ban Zürichben tartott előadást A jövő iskolája címmel, melyben élesen kritizálta a könyvek és füzetek iskoláját, szerinte a tanulóiskola gyermekellenes és ezt a fejlődéslélektan eredményeivel is alátámasztotta. A fejlődéslélektan tanúsítja, hogy a 3-14 éves korú gyermekre mindenekelőtt a tárgyakkal végzett manipuláció jellemző, a gyermek aktív, szociális lény. A munka a közös tevékenységet, együttműködést, a kooperatív cselekvés, a személyes felelősségvállalás képességét fejleszti a gyerekben. Képes lesz bekapcsolódni a munkába és segítséget nyújtani a rászorulóknak, így a munka az erkölcsiszociális nevelés eszközévé válik. Minimális ismeretanyag átadása mellett a munka örömteli végzésének képességét adta át növendékeinek. Nézete szerint a tömegeknek az alapismereteken túl nincs szükségük magasabb szintű általános képzésre. Az iskolarendszerrel kapcsolatos elképzeléseire a differenciálás a jellemző, oly módon, hogy csak az elemi iskola első négy osztálya egységes, az ezután következő iskolatípusok gimnázium, középiskola, szakiskola már különböző tagozatok felé irányítják az eltérő érdeklődésű és képességű gyerekeket. Kerschensteiner szerint, a gyakorlati beállítottságú tanulók nem taníthatóak együtt a szellemi munkára hivatottakkal, mert 16

17 hátráltatnák egymás fejlődését. Kerschensteiner a munkaiskola koncepciójának kiemelkedő elméletalkotója volt. 7 b.) Celestin Freinet Modern Iskolája Celestin Freinet ( ) az Alpok völgyének egy kis falujában született, Garsban. Élménye a természetből táplálkozott, a falusi életmód alakította világszemléletét, gondolkodását. A tanítóképző elvégzése után katonának állt, a harctéren súlyos sebesülést szerzett, tüdejét érte lövés, éveket kellett kórházban töltenie ban kezdi a tanítást egy dél-franciaországi kis falu kétosztályos népiskolájában. Betegsége miatt képtelen volt arra, hogy kiabálással, asztalcsapkodással tegyen rendet, neki más eszközökhöz kellett folyamodnia. Freinet kitárta az iskola kapuit az életre, ami közvetlenül körülvette. Pedagógiájában fontos szerepet játszott: a kísérletező tapogatózás, a gyermek természetes kíváncsiságára építve. A cél nem a tudás átadása, hanem a kutatási módszer, a gondolkodási mód elsajátítása. a szabad önkifejezés, a nevelő feladata, olyan légkör teremtése, melyben a gyermek szabadon megnyilvánulhat, kifejezheti gondolatait és érzéseit. a tartalmas közösségi élet, a közösen végzett munka együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra nevel. Freinet munkaiskolájának jelszava: az élet által az életre nevelni munkával Az alternatív iskolák közös jellemzői, csoportosításuk Az alternatív iskolák pedagógiai koncepciójában sokféle elem keveredik, azonban két fő közös jellemzőjük, ami magával vonja a többi sajátosságát is: 1. a tanárszerep megváltozása, 2. a gyerek személyiségének figyelembevétele. Az alternatív iskolákban alapvetően megváltozik a tanár szerepe az oktató-nevelő munka során. Döntő változás, hogy a tanár nem előadóként vesz részt a tanórán, hanem 7 Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, p Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, p

18 segítőként, facilitátorként. A tanár a háttérben marad, az alternatív iskolák többségében az alkotó folyamatnak csak részese. Az osztályterem elrendezése is nagyban eltér a hagyományos iskoláétól, az egyik sarokban szőnyeg, körbetett székek és a tanári asztal hiánya is mutatják, hogy a tanár szerepe megváltozott. Ő csak az egyik forrása az ismereteknek. A tanár személyiségvonásában is más tulajdonságok kerülnek előtérbe, a másikra való figyelni tudás, a visszavonulni tudás. Ez sokkal visszafogottabb, szerényebb szerep és helyzet. Az introvertált személyiségű tanár, sokszor jobban tud koncentrálni a másikra, mert nem önmagára figyel. Megváltoznak a módszerek és a munkaformák, a frontális munka háttérbe szorul, az egyéni és a csoportos munka kerül előtérbe. Alapvetően megváltozik a szülő és az iskola közötti kapcsolat, megerősödik a tanár és a szülő közötti kommunikáció. Az alternatív iskolákban figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, az egyéni tanulási tempót, az egyéni temperamentumot, az egyéni deficiteket, sérüléseket és az otthoni környezetben levő különbségeket. A gyerek eredendően szeret és akar tanulni, az iskolák ezért arra törekszenek, hogy ez a tanulási kedv megmaradjon. Nincs versenyeztetés, annak pszichológiailag igazolt negatív következményei miatt, amely azt igazolja, hogy a verseny agressziót szül, és a gyerekek egymáson vezetik le a feszültségeiket. A csoportmunka, a kooperatív technikák, a differenciálás, a lassúbb munkatempó, a nyugalom, a türelem, a tantárgyak integrált tanítása szinte minden alternatív iskolára jellemző. Az alternatív iskolák csoportosítása: Külföldi alkalmazások: Waldorf Freinet Montessori Rogers Jena-plan stb. 18

19 Kezdeményezések Magyarországon: Gáspár László Iskolakísérlet Szentlőrincen Zsolnai József: ÉKP - NYIK (Törökbálint-Pápa) Néhány hazai eklektikus iskola: (logikailag nem kapcsolódó elemekből összeállított, ingadozó szemléletű): Gádor Anna Rogers Személyiségközpontú Iskola Ranshburg Ágnes Fehér J. András Életfa Jungiánus Alkotóiskola Kotschy Andrásné - Mustármag ökumenikus keresztény óvoda és iskola Vég Katalin Burattino iskola Winkler Márta Kincskereső Iskola Natonek Gabriella Lauder Javne zsidó közösségi iskola Mátrai Zsuzsa Fifty-fifty program Horn György Alternatív Közgazdasági Gimnázium 3. Törvényi háttér alakulása alternatív iskolák alapítása Az 1980-as években általános volt az elégedetlenség a központilag irányított és ellenőrzött iskolarendszerrel szemben, egyre inkább megfogalmazódott a változás iránti igény a magyar iskolarendszer átalakítására. Az egyre szaporodó iskolakísérletek mindegyike megpróbált kitörni a keretek közül, sajátos pedagógiai programok megvalósításához önálló megoldásokat, önállóságot, helyi támogatást kerestek. A pedagógusok válaszokat kerestek a tehetség, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az esélyegyenlőség kérdéseire. Ezekre az igényekre adott választ az évi I. törvény, mely egész szemléletében a jövőre koncentrált. A törvény kimondta, hogy a nevelési intézményeknek rendelkezniük kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. 19

20 Előírja, hogy az iskolában pedagógiai munkát ellátó személyeknek megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük. A tankötelezettséget 16 éves korig írja elő, de nem teszi kötelezővé a középfokú tanulást az általános iskolát elvégzett tanuló számára. Alapvető gondolata a törvénynek az iskolák, a pedagógiai intézmények szakmai önállóságának és önfejlesztő képességének kibontakoztatása. A szakmai önállóság érdekében növelte a törvény a nevelőtestület hatáskörét. Kimondta a tanulóifjúság önkormányzati jogát, hogy véleményt mondhat, javaslatot tehet és érdemi kérdéseire választ kaphat. Létrehozta az iskolatanácsot ban jelentek meg az oktatási törvény végrehajtását szolgáló rendelkezések. Növekszik a nevelőtestületek döntési hatásköre, központilag csak a kerettanterveket és az alaptankönyveket, valamint az iskolai élet szervezeti rendjét határozzák meg. Az intézmények saját maguk készítik el nevelési programjukat, működési szabályukat és házirendjüket ben 14 két tanítási nyelvű gimnázium kezdi meg működését, majd 1988-ban a minisztérium engedélyezi alternatív tantervként Zsolnai József Értékközvetítő és képességfejlesztő (ÉKP) programjának beindítását az általános iskola 1-3. osztályaiban október 23-tól hazánk államformája köztársaság. Az oktatásügyben elindult demokratikus változásokat törvény biztosította. Az évi IV. törvény kimondta, hogy az egyházak és más jogi személyek iskolákat és egyéb oktatási-nevelési intézményeket alapíthatnak és tarthatnak fenn. A törvény lehetővé tette, hogy Magyarországon az állami szervek mellett a közoktatás feladatainak megvalósításában intézményalapítással és annak működtetésével egyházak, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, társadalmi szervezetek is közreműködjenek. Az intézménylétesítési, fenntartási és működtetési szabadság teljes körű, mivel nemcsak az óvodákra, iskolákra és kollégiumokra terjed ki, hanem valamennyi közoktatási intézményre. Közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat mellett a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá 20

21 természetes személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát a jogszabályban meghatározottak szerint megszerezte. A nevelési oktatási intézmények - óvoda, iskola, kollégium - feladatainak ellátásában való közreműködés megszerzésének joga három szakaszra bontható: 1. a tevékenység folytatása jogának megszerzésére, 2. a nevelési oktatási intézmény tényleges létrehozására és kialakítására, 3. a működés megkezdéséhez szükséges engedély megszerzésére. A közoktatási intézmény létrejöttéhez arra van szükség, hogy nyilvántartásba vegyék. Az óvodát, általános iskolát és alapfokú művészetoktatási intézményt a jegyző, a középiskolát, szakiskolát, kollégiumot, gyógypedagógiai nevelésben részt vevő közoktatási intézményt, illetőleg a többcélú intézményeket és a többi közoktatási intézményt a főjegyző veszi nyilvántartásba. A közoktatási intézmény nyilvántartásba vétele csak jogszabály által leírt esetben tagadható meg. Az intézménylétesítőnek be kell csatolnia a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá - amennyiben a közoktatás-szolgáltatás tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el - a közoktatás szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okiratot. A közoktatási intézmény a nyilvántartásba vétel eredményeképpen létrejön. Az óvoda, iskola és kollégium a pedagógiai munkája megkezdésének az is feltétele, hogy a fenntartó a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt is megszerezze. Az engedélyt az a jegyző, illetőleg főjegyző adja ki, aki a nyilvántartásba vételt elvégezte. A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásához arra van szükség, hogy rendelkezésre álljon valamennyi feltétel a pedagógiai munka megkezdéséhez. A jegyző, főjegyző által nyilvántartásba vett közoktatási intézmények közreműködhetnek a helyi önkormányzatok kötelező és önként vállalt közoktatási feladatainak az ellátásában. A helyi önkormányzati feladat-ellátásban való közreműködés előfeltétele, hogy a fenntartó és a helyi önkormányzat közoktatási megállapodást kössön egymással. A gyakorlatban folytatódik az iskolarendszer alulról való építkezése. Az iskolák saját igényeik szerint változtatják iskolájuk szerkezetét, vannak, akik lefelé terjeszkednek, mások felfelé. A nyolcosztályos iskola gimnáziumi vagy szakközépiskolai tagozatot épít ki. Megkezdődik az alternatív iskolák szervezése, melyek költségeiket az állami normatíván kívül egyéb forrásokból, leginkább az e célra létrejött alapítványokból kívánják 21

22 fedezni. Megindul több külföldi eredetű speciális pedagógiai program adaptálása. A változások többsége abból adódott, hogy nagymértékben csökkent a tanulók létszáma, ha az iskola folytatni akarta a működését, tanulókat kellett keresnie, csábítania az intézménybe ben újabb törvény érinti az oktatásügyet. Az évi XXXII. törvény (1. sz. melléklet) rendelkezett a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. Az egyházak a magyar történelemben értékes kultúrateremtő, - megőrző és - átadó munkát végeztek. A hitéleti tevékenység mellett az oktatás, nevelés, az egészségügy, a szociális és kulturális szolgáltatások terén jelentős feladatokat láttak el, és fontos társadalmi szerepet töltöttek be. A pártállam az egyházak vagyontárgyainak elkobzásával, szervezeteik jórészének felszámolásával és más hatalmi eszközökkel - folyamatos jogsértéseket elkövetve - az egyházak hitéleti tevékenységét és társadalmi szerepüket szűk korlátok közé szorította. Az Országgyűlés az elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslása, részben pedig az egyházaknak az évi IV. törvényben említett tevékenységük folytatásához szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása érdekében az egyes volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről törvényt alkot. A XXXII. törvény a volt egyházi tulajdonok rendezésére terjed ki, vissza kell adni egyházi tulajdonba azokat az elvett ingatlanokat, amelyek iskolai, vagy más oktatási-nevelési, kulturális célt szolgálnak. Az évi LXXIX. évi törvény (2. sz. melléklet) összefoglalta, rendszerbe szedte, szabályozta a bekövetkezett változásokat, de nem zárta azt le, nem állított akadályt a további változások elé. A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: A törvény megerősítette a 16 éves korig tartó tankötelezettséget, azonban több lehetőséget is kínál. Létrehozza az egységes tíz évfolyamos általános iskolát, amely befejezésekor a tanulónak alapfokú képzettséget nyújt. Ebből az egységes iskolából többféle módon lehet kilépni, első ízben átléphet a tanuló az 22

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete Nemzeti alaptanterv 23 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A kormány a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Reformpedagógiák Az elmúlt évek társadalmi-politikai változásai exponáltabbá tették a köznevelés demokratizálásának, pluralizmusának kérdését. Egyre több tanulmány,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben