A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása"

Átírás

1 A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozat készítés a szak képesítési követelményeknek megfelelően kritérium követelmény, kredit nélkül értékelendő A minden évben közzéteszi a javasolt szakdolgozati témák jegyzékét. A hallgatók e témák közül választhatnak az erre kiadott Szakdolgozati témaválasztási adatlap nyomtatvány kitöltésével. (E nyomtatvány a szabályzat 1. mellékletét képezi.) A nyomtatvány az intézeti titkárságon vehető át és kitöltve, aláírva szintén itt kell leadni A témajegyzék oly módon készül, hogy az intézet oktatói témajavaslatokat adnak, melyeket a szakfelelős az indokolt változtatások után, az intézetigazgatóval egyeztetve véglegesít. Szakdolgozati témajavaslat tekintetében a képzésben aktuálisan résztvevő óraadókat intézeti oktatóként kezeljük, amennyiben vállalják a szakdolgozati munkát, betartják a konzultációs szabályokat és témajavaslatokat kívánnak benyújtani. Kivételesen más témajavaslat is befogadható a hallgatótól, amennyiben azt indokolni tudja és a szakfelelős ahhoz hozzájárul A hallgató a szakdolgozati témaválasztási adatlapon kérhet témavezetőt (konzulenst). abban az esetben, ha azt előzetesen az érintett oktatóval egyeztette, minden egyéb esetben a konzulens kijelölésére az intézet jogosult. Az intézet kijelölő döntését önállóan hozza meg. A hallgatók témaválasztását követően azonban a konzulenst, és a bírálókat a igazgatója kéri fel, figyelembe véve a szakfelelős javaslatát, mérlegelve a hallgatók konzulens igényét, a témák megfelelő szintű feldolgozásához szükséges szaktudást és az intézet oktatóinak leterheltségét. Külső témavezetőt csak intézetigazgatói javaslatra, főigazgatói engedéllyel lehet felkérni A hallgató - indokolt esetben egy alkalommal kérvényezheti a szakdolgozati téma módosítását, illetve a konzulens változtatást, legkésőbb a 7. félévben az aktuális tanév rendjében szereplő kérvénybeadási határidő betartásával. A változtatást az intézetigazgató engedélyezi a szakfelelőssel egyeztetve A dolgozat elfogadásának további feltétele a szakdolgozati konzultációkon való rendszeres részvétel, melyet a záróvizsgázó témavezetője az erre kijelölt Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat formanyomtatványon aláírásával igazol. (E nyomtatvány jelen szabályzat 2. melléklete). Az eredeti igazolást a szakdolgozat kötött példányába, a másolatot a fűzött példányába kell elhelyezni. Ilyen igazolás hiányában a szakdolgozat nem fogadható el A szakdolgozati konzultáció két féléven keresztül (az 6. és 7. félévben) zajlik szakdolgozati szeminárium keretében. A 6. félévben személyesen, 7. félévben személyes vagy elektronikus kapcsolattartás útján zajlik a hallgatók konzultálása. A szakdolgozati szemináriumok gyakorlati jeggyel zárulnak. A hallgatók teljesítményének értékelése a témavezető által történik a) a 6. félévben a hallgató félév során végzett tevékenységére és a szakdolgozat egy fejezetére adott jeggyel, b) a 7. félévben a hallgató félév során végzett tevékenységére és a szakdolgozat újabb fejezeteire vagy a teljes szakdolgozatra adott jeggyel. 1. oldal, összesen: 14

2 A szakdolgozat benyújtására a 7. félévben kerül sor A hallgató záróvizsgára bocsátásának feltétele egy minimum 50 maximum 80 írott oldalas (bibliográfia és mellékletek nélkül számítva) szakdolgozat e szabályzatban foglalt határidőre és formában való leadása. A hallgató a Záróvizsga Bizottság (továbbiakban Bizottság) előtt védi meg szakdolgozatát a bírálatok előzetes ismeretében. A szakdolgozat terjedelme indokolt esetben max. 10%-kal kevesebb is lehet. Ha a szakdolgozat nem felel meg az alapvető formai és tartalmi követelményeknek, akkor a szakdolgozat nem fogadható el, és vissza kell adni átdolgozásra, vagy el kell utasítani. 2. Határidők 2.1. Az intézeti témajegyzékhez szükséges oktatói javaslatokat az intézet minden tanév október 15-éig várja oktatóitól A szakdolgozati témák meghirdetése a hallgatók számára az 5. félévben történik. A témaválasztás határideje az 5. félévben az aktuális tanév rendjében kerül meghatározásra A szakdolgozat leadásának határideje a 7. félévben, az aktuális tanév rendjében kerül meghatározásra A szakdolgozatok leadásának és nyilvános védésnek határideje az aktuális tanév rendjében kerül meghatározásra. 3. A szakdolgozat tartalmi követelményei 3.1. A témaválasztásnak a vizsgált területen relevánsnak és lehetőleg (de nem feltétlenül) új megközelítést nyújtó vizsgálódásnak kell lennie. Meg kell felelnie a dolgozatíró tanulmányai alapján elvárható felkészültségének, nyelvtudásának. A dolgozat tartalmának összhangban kell lennie a cím- illetve témaválasztással A vizsgálódást nem feltétlenül eredeti megközelítést prezentálva, de önállóan megfogalmazott kérdésfelvetések keretében kell lefolytatni A felhasznált forrásokat a kijelölt vizsgálódásnak megfelelő módon kell kiválasztani és kezelni. A témához kapcsolódó szakirodalom tekintetében (a téma eredetiségétől függően) be kell vonni a mértékadó és releváns magyar nyelvű publikációkat. Ezen felül idegen nyelvű szakirodalom használata elvárás (témától függően). A hazai és az idegen nyelvű publikációk felhasználásának a dolgozatból világosan ki kell derülnie A vizsgálódást az adatok és források helyes értelmezésének keretében kell lefolytatni, az érvelésnek és a gondolatmenetnek logikailag világosnak és következetesnek kell lennie. A szakirodalom megállapításait helyesen értelmezve, korrekt módon kell felhasználni, a rá vonatkozó kritikai reflexiókat világosan kell megfogalmazni, az elemző saját, alternatív szempontjait és megállapításait ezektől világosan el kell különíteni. Törekedni kell az alternatív magyarázatok minél szélesebb körű bemutatására illetve bevonására. A következtetéseknek összhangban kell lenniük a lefolytatott vizsgálódással, valamint egymással A források felhasználását minden esetben szabályszerűen fel kell tüntetni. Ennek plágiumnak minősíthető szándékos vagy véletlen mulasztásának esete a szakdolgozat automatikus elutasítását jelenti a hatályos vonatkozó joganyag alapján. 2. oldal, összesen: 14

3 4. A szakdolgozat formai követelményei 4.1. A szakdolgozat paraméterei Terjedelme: minimum 50, maximum 80 írott oldal (indokolt esetben max. 10%-kal kevesebb), mellékletek (táblázat, grafikon, fénykép stb.) nélkül! Sortávolság: 1,5 Sorkizárt Térköz: előtte 0 pt, utána 0 pt Betűnagyság és típus: 12, Times New Roman Margó: 2,5 cm; kivétel bal oldalon, ahol 3,5 cm a bekötés miatt Oldalszámozás: arab számokkal történik. A szakdolgozat első oldalaként szereplő tartalomjegyzéktől kezdve, folyamatosan végezzük. Az oldalszámok a lap alján középre kerüljenek. Bekezdések: Az egyes bekezdéseket tabulátorbehúzással (1,25 cm) kérjük elválasztani. A cím vagy illusztráció (ábra, táblázat) utáni első sort kérjük nem behúzni. Az egyes bekezdéseket nem kell üres sorral elválasztani. Kiemelés: dőlt szedés Fejezetcímek: félkövér szedés Idézőjel használata: szükség szerint, de forrás helyének megjelölésével A dolgozat felépítése a) A dolgozatnak a hagyományos hármas felépítést célszerű követnie: Bevezető rész: - a témaválasztás indoklása, a megoldásra váró probléma, feladatok ismertetése - célkitűzés(ek), kutatási-vizsgálati módszerek ismertetése Téma kifejtése: - a probléma és annak tágabb összefüggésrendszerének bemutatása - a probléma részletezése - alternatívák felvetése - megoldási javaslatok (ha a téma megengedi) - esettanulmány: önálló kutatás, pl: kérdőívezés, mélyinterjúk (kötelező elem!) Befejező, záró gondolatok: - a kutatás, a munka eredményeinek összefoglalása (önálló vélemény, javaslattétel). b) A szakdolgozat elkészítése során követelmény a kijelölt konzulens rendszeres felkeresése vagy tájékoztatása, aki a dolgozat egyedi szerkezetének kialakításában is segítséget tud adni! Ennek elmulasztása a dolgozat elutasítását vonhatja maga után. c) A szakdolgozatnak meg kell felelnie a tudományos esszéírás általános formai követelményeinek szerkezeti felépítését, az értekezés stílusát, az idézetek, utalások, jegyzetapparátus és bibliográfia használatát stb. illetően. d) A szakdolgozat szerkezete Külső borító Üres fehér fedőlap Címlap Tartalom Bevezetés Fő fejezetek és részfejezetek 3. oldal, összesen: 14

4 Összegzés Irodalom Mellékletek jegyzéke (nem kötelező elem) Mellékletek Táblázatok jegyzéke (nem kötelező elem) Ábrák jegyzéke (nem kötelező elem) Nyilatkozatok Üres fehér zárólap Záró borító e) A szerkezetet a dolgozat elején szereplő tartalomjegyzékben valamint a dolgozat fő szövegének rövid címekkel ellátott, áttekinthető fő- illetve alfejezetekre való tagolásával világossá kell tenni. A dolgozatnak tartalmaznia kell egy bevezetőt, melyben a dolgozatíró felvezeti dolgozata témáját és legfőbb célkitűzését, valamint összefoglalóan ismerteti vizsgálódásai menetét és módszereit. Tartalmaznia kell továbbá egy befejező, összefoglaló fejezetet (konklúzió vagy összegzés), melyben a dolgozatíró összefoglalja eredményeit, következtetéseit, esetleg további, az eredményeiből következő vizsgálódási lehetőségeket vázol fel a választott témában. A fő- illetve alfejezeteknek arányos hosszúságúaknak kell lenniük. f) A dolgozatnak részletes tartalomjegyzéket, bibliográfiát, a témától függően mellékleteket kell tartalmaznia Külső borító A szakdolgozat külső borítója fekete színű műbőr, amelyen aranyozott betűkkel a következő feliratok szerepelnek (E dokumentum 3. melléklete): SZAKDOLGOZAT (a borítón kétharmad magasságban középen fent) a szerző neve (jobb alsó sarokban) a benyújtás éve (jobb alsó sarokban a hallgató neve alatt, csak évszám!) Címlap A szakdolgozat címlapján a következő feliratok szerepelnek (E dokumentum 4. melléklete): Az egyetem, a kar, az intézet megnevezése A szak megnevezése, A szerző neve, A dolgozat címe A konzulens neve, beosztása A benyújtás helye, éve A címlapra a Pécsi Tudományegyetem logója feltehető, de azt az írásos sorok fölé, középre rendezetten szükséges szerepeltetni. A logó letölthető a honlapról Tartalomjegyzék a) A jó tartalomjegyzék tükrözi a dolgozat logikai felépítését. Fejezetekből, alfejezetekből és további egységekből áll. Ezek oldalszámát pontosan jelölni kell. 4. oldal, összesen: 14

5 1. Bevezetés Fő fejezetek Alfejezetek Részfejezetek Fő fejezetek Alfejezetek Részfejezetek Összegzés Irodalom Mellékletek jegyzéke (nem kötelező elem) Mellékletek Táblázatok jegyzéke (nem kötelező) Ábrák jegyzéke (nem kötelező) Nyilatkozatok... b) A kéziratban maximálisan 3 fokozatú címrendszer (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím) használható, ezek számozását a szerzőnek kell elvégeznie. A szöveg természetesen részletesebben is tagolható, de vigyázzunk, nehogy széttöredezzen, mert ez zavarja a gondolatmenet figyelemmel kísérését. Az egyes fejezetek tagoltsága - a téma kifejtésének mélységétől függően - természetesen eltérhet egymástól. Külön ellenőrizni szükséges, hogy a tartalomjegyzékben feltüntetett címek és oldalszámok megegyeznek-e a szöveg valós címeivel és oldalszámaival Hivatkozások Be kell tartani az idézés és a hivatkozás formai szabályait: a) Ha egy gondolatot nem szó szerint idézünk, hanem csak utalunk rá, akkor is hivatkozni kell a forrásra a mondatban, vagy a bekezdés végén. A szövegben a hivatkozás formája. Minta: Szerző vezetékneve, kiadási év: (Nagy L. 2008) Társszerzők vezetékneve, kiadási év, nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül: (Nagy L. Szabó A. 2008) Ha a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve szerepeljen: vezetékneve, kiadási év: (Nagy L. et al. 2008) Ha a hivatkozott mű kiadási ideje ismeretlen: (Nagy L. é.n.) Szóbeli közlésre hivatkozás: (Nagy László szóbeli közlés 2008) Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett tételeket vessző választja el (Kiss T. 2004, Nagy L. 2008) b) Idézeteket idézőjelek közé téve, hivatkozással ellátva (az idézet pontos helyét megadva oldalszámmal) kell közölni. Minta: Idézet: (Nagy L p. 19.) c) Hosszabb idézeteket a főszövegtől elkülönítve (pl. kisebb betűkkel szedve, szűkebb margóval) kell közölni, vagy a mellékletben kell elhelyezni hivatkozás megjelölésével. d) A szövegben végjegyzetet ne, csak lábjegyzetet alkalmazzanak. Lábjegyzetben magyarázzák meg a szövegben használt idegen szavakat, szakkifejezéseket, itt oldják fel a nemzetközi szervezetek rövidítését. 5. oldal, összesen: 14

6 4.7. Illusztráció a) Az illusztrációk (táblázatok; ábrák: diagramok, képek, fotók, térképek) alátámasztják a dolgozat mondanivalóját. Amennyiben az általuk közvetített információ a dolgozat lényegi, szerves része, akkor a szövegben kell elhelyezni, méghozzá közel a kettőt egymáshoz (lehetőleg egy oldalra). A szövegben feltétlenül szerepeljen rájuk való utalás, hivatkozás (4. ábra, 2. táblázat). Egy mondattal utalhatunk is arra, hogy az ábra, táblázat stb. adatai tanulmányozandók. Érdemes saját fényképfelvétellel vagy saját készítésű ábrával illusztrálni a mondanivalót. Saját kép, fotó csak korlátozott mennyiségben és magyarázó szöveggel kísérve kerülhet a fő fejezetekbe. A szakdolgozathoz tartozó ábrákat, és táblázatokat a források pontos megjelölésével kell elhelyezni. b) Ha a kapcsolat kevésbé közvetlen, akkor a Mellékletbe kerülnek az ábrák, táblázatok. A szövegben feltétlenül szerepeljen utalás, hivatkozás a kapcsolódó mellékletre (10. melléklet). A szakdolgozathoz tartozó mellékleteket a források pontos megjelölésével kell elhelyezni. Csak a díszítés kedvéért nem célszerű mellékleteket alkalmazni, ez nem emeli a dolgozat színvonalát. c) Ha az illusztráció mennyisége és az alkalmazott mellékletek nagy száma megkívánja, akkor a könnyebb áttekinthetőség kedvéért célszerű azokról egy jegyzéket készíteni és a dolgozat végére lefűzni. Ezt természetesen a tartalomjegyzékben is fel kell tüntetni. d) Illusztráció formai elemei A mértékegységek jelölése címben vagy az ábrában, táblázatban szerepeljenek. Ábrának nevezzük a szakdolgozatban a diagramot, a képet, a fotót, a térképet. Ábrákat nem célszerű egymás mellé elhelyezni Ábra címe: az ábra alatt, középre igazítva, forrás zárójelben a cím után, például: Minta: 1. ábra. A tanyai lakónépesség alakulása Magyarországon (Beluszky 2003) 2. ábra. Jászszentlászló község térképe [ Táblázat címe: a táblázat felett, középre igazítva; forrás a táblázat alatt zárójel nélkül, például: Minta: 1. táblázat. Duna Wellness Hotel versenytársai Baján (saját szerk.) Forrás: Bajai Tourinform Iroda 4.8. Irodalomjegyzék Az összegzés után a felhasznált irodalmak jegyzéke következik, szerzők szerint ábécésorrendben, ezen belül fordított időrendben legyen, tehát ugyanazon szerző 2007-ben megjelent tanulmánya megelőzi a 2005-ben megjelentet. Az irodalomjegyzékben a dolgozat megírásakor felhasznált, a szakdolgozatban hivatkozott minden mű bibliográfiai adatának szerepelnie kell. Minta: a) Könyv: 1. Lajber I. 2000: A Villányi borvidék kialakulásának története. PTE TTK FI, Pécs, 152 p. 2. Eperjesi I. Kállay M. Magyar I. 1998: Borászat. Mezőgazda, Budapest, 547 p. 6. oldal, összesen: 14

7 3. Csoma Zs. Balogh I. (szerk.) 2000: Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. Agroinform, Budapest, 460 p. 4. Hajdu I. (szerk.) 2004: Bormarketing. Mezőgazda, Budapest, 167 p. b) Könyvrészlet: 1. Máté A. 2000: A természeti adottságok szerepe a Szekszárdi borvidék kialakulásában. In: Csoma Zs. Balogh I. (szerk.): Millenniumi szőlősboroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. Agroinform, Budapest, pp c) Folyóirat, cikk: 1. Aubert A. Miszler M. Szabó G. 2000: Regionális területfejlesztés és a turizmustervezés összefüggései a Dél-Dunántúlon. Turizmus bulletin 4 (1) pp Zombai N. Székely G. 1995: Borfogyasztói ismeretetek és a borfogyasztó társadalmi megítélése. Gazdálkodás 21 (5) pp d) Internet [letöltés dátuma]: 1. Borászat története. [ ] e) CD: 1. Területi statisztikai évkönyv, KSH, 2004, CD-ROM 4.9. Nyilatkozat Az a) és b) nyilatkozat a szakdolgozat kötelező eleme, a c) nyilatkozatra, akkor van szükség, ha a szakdolgozat témájául választott vállalkozás ezt igényli. a) A szakdolgozó nyilatkozik arról, hogy az elkészült mű a saját munkája b) Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat (E dokumentum 2. melléklete) c) Adatvédelmi nyilatkozat: a vállalkozásról szerzett adatokat, információkat harmadik fél számára nem adja át A dolgozat leadása a) A szakdolgozatot két kötött példányban kell elkészíteni. A dolgozat első példányát fekete műbőrkötésben, arany betűkkel feliratozva (4.3.) kell leadni. A másodpéldány lehet szintén műbőrkötésű vagy fűzött vagy spirálozott vagy hőkötésű. b) A szakdolgozatot elektronikusan, pdf-formátumban is el kell küldeni az alábbi néven: saját teljes név.pdf az erre kijelölt helyre: c) A szakdolgozat csak akkor tekinthető határidőre beérkezettnek, ha a hallgató mind az elektronikus példányt, mind a 2 kötött példányt a tanév rendjében előre meghatározott határidőre ténylegesen feltölti, illetve benyújtja. A leadott szakdolgozat bekötött és az elektronikus példányainak tartalmilag és formailag is meg kell egyeznie. 5. A szakdolgozat bírálata 5.1. A szakdolgozatot értékeltetni kell a szakfelelős által kijelölt két bírálóval (opponenssel). A bíráló oktató vagy főigazgatói engedéllyel felsőfokú oklevéllel rendelkező külső szakember is lehet. A bíráló lehet a témavezető is. A bírálóknak a szakdolgozat értékelésére és a minősítésre vonatkozó javaslatát a szakdolgozathoz kell csatolni. [A PTE SZMSZ 5.Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 59. (10)] 7. oldal, összesen: 14

8 5.2. A szakdolgozat bírálata egységes bírálati lapon történik (E dokumentum 5. melléklete). A bírálók önálló bírálatot készítenek, ennek keretében a bírálati lapon megadott szempontrendszer alapján pontozzák a szakdolgozatot. A bírálati lap rövid szöveges értékelésre is lehetőséget teremt, ahol a bíráló a pontozásos értékelést kiegészítheti, véleményét összefoglalhatja vagy megjegyzéseket tehet a szakdolgozat formai megoldásaival vagy tartalmi elemeivel kapcsolatosan. Az értékelés során adott pontszámok érdemjegyben összegződnek A bírálati lapon a bírálók maximum két kérdést is megfogalmazhatnak Ha a két bírálat közül az egyik elégtelen, vagy a két bírálat érdemjegye között több mint két jegy eltérés van, akkor a szakfelelős harmadik bírálót kér fel. Ha mindkét bíráló minősítése elégtelen, a hallgatónak új szakdolgozatot kell készítenie, amely új téma is lehet A szakdolgozat bírálatait a védés előtt két héttel a Tanulmányi Hivatal postázza ki. 6. A szakdolgozat védése 6.1. A záróvizsgán résztvevő hallgatóknak a komplex szóbeli vizsga előtt, a szakdolgozat védése során, lehetőséget biztosítunk a szakdolgozat eredményeinek max. 10 percben történő bemutatására. a) max. 10 perc: A szakdolgozat bemutatása szóban, power point bemutató segítségével. A prezentáció készítése kötelező elem. Olyan számítógépes alkalmazást használjanak, amelyet az oktatási intézményben elhelyezett gépek kezelni tudnak, javasolt: Microsoft PowerPoint 2003, 2007 b) 5 perc: a feltett kérdések megválaszolása 6.2. A bírálók által feltett kérdésekre a záróvizsgázó a Bizottság előtt válaszol. A kérdések megválaszolásánál törekedni kell arra, hogy a záróvizsgázó a Bizottság előtt bemutassa, hogy a szakdolgozatában kifejtetteket képes az esetleges ellenvetésekkel szemben érvekkel alátámasztva meggyőzően megvédeni, a választott témakörben megfelelő tájékozottságra tett szert, és dolgozata a témavezető irányításával elkészített önálló munka. Az opponensek által megadott kérdések mellett a vizsgázó a Bizottság tagja által feltett további, a szakdolgozata témájához kapcsolódó kérdéseket is meg kell válaszolnia A szakdolgozat megvédése nyilvános, kivéve a titkosított szakdolgozat védését. A titkosított szakdolgozat esetében a szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók, és a bizottság tagjai ismerhetik meg, amennyiben írásban vállalják, hogy a megismert titkokat megőrzik. Szekszárd, március 14. Melléklet: 1. Szakdolgozati témaválasztási adatlap 2. Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat 3. Szakdolgozat külső borító minta 4. Szakdolgozat címlap minta 5. A szakdolgozat bírálata intézetigazgató 8. oldal, összesen: 14

9 1. Melléklet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR Hallgató adatai: SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁSI ADATLAP A hallgató neve:... Szak:... Tagozat:... Levelezési cím:... cím:... A választott téma megnevezése: Szekszárd, év.. hó nap... Hallgató aláírás Konzulens adatai: Konzulens neve:... Munkahely neve:... Beosztása:... Külső konzulens esetén: Munkahely címe:... Telefonszám, cím:... Végzettsége:... A szakdolgozat konzultálását elvállalom:... Konzulens aláírás A témaválasztással és a szakdolgozat címével egyetértek. A konzulens választással egyetértek,. oktatót javaslom.... szakfelelős aláírása Szekszárd, év.. hó nap 9. oldal, összesen: 14

10 2. Melléklet Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat 1. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A konzulens aláírása: 2. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A konzulens aláírása: 3. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A konzulens aláírása: 4. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A szakdolgozatot leadásra alkalmasnak tartom. A konzulens aláírása: 10. oldal, összesen: 14

11 3. Melléklet: Szakdolgozat külső borító minta SZAKDOLGOZAT Minta Emese oldal, összesen: 14

12 4. Melléklet: Szakdolgozat címlap minta Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Turizmus-vendéglátás szak, nappali tagozat Minta Emese Az én turisztikai szakdolgozatom Konzulens: Dr. Nagy Sándor adjunktus Szekszárd, oldal, összesen: 14

13 5. Melléklet PTE Illyés Gyula Kar (GÉPPEL, 3 PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI) A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATA A jelölt neve:... A szakdolgozat címe:... A szakdolgozat bírálója:... AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI Adható pontszám 1. A témaválasztás megítélése a) Nem vet fel reális turisztikai, üzleti, gazdasági problémát a dolgozatban 0-3 b) Reális, de marginális turisztikai, üzleti, gazdasági probléma, szűk szakterület vizsgálata 4-6 c) Aktuális, jó témaválasztás, az összefüggések megjelenítésével A témakör feldolgozásának elméleti megalapozottsága, a felhasznált irodalmi források relevanciája a) Hiányzó vagy gyenge irodalmi vagy kutatási háttér, az alapvető szakirodalom hiányzik, a feldolgozás (értelmezés) színvonala gyenge 0-4 b) Alapvetően magyar nyelvű szakirodalmi feldolgozás, vagy másodlagos kutatási eredmények jó (részben hiányos) feldolgozása. A képzésben tanultak felhasználása bizonyított 5-8 c) Önálló szakirodalmi kutatás, széleskörű feldolgozás, jó értelmezés, kritikai áttekintés Az alkalmazott kutatási, elemzési módszertan a) Hiányzik vagy gyenge a módszertan megfogalmazása 0-3 b) A módszer leírása nem teljes, egyes részek hiányoznak vagy pontatlanok, az adatgyűjtés hiányos 4-6 c) Világos célok és módszerek megfogalmazása, bemutatása; jó mintavétel, szisztematikus adatgyűjtés A kutatási, elemzési módszer alkalmazási színvonala, minősége a) Hiányzik az irodalom- vagy adat-feldolgozás, vállalatleírás, esetbemutatás 0-3 b) Hiányos az irodalom- vagy adat-feldolgozás, figyelmen kívül hagy fontos szempontokat, információs forrásokat 4-6 c) Többirányú, de csak másodlagos adatok, forrásmunkák feldolgozása, vagy a vállalati eset, szakirodalmi vélemények leíró jellegű bemutatása 7-8 d) A szakirodalmi források, saját adatok jó színvonalú feldolgozása, az elméleti vagy gyakorlati probléma körültekintő, kritikus értékelése A dolgozat önálló eredményeinek, következtetéseinek színvonala a) A dolgozat alapvetően leíró jellegű, lényegi következtetések nélkül 0-4 b) A következtetések csak részben elfogadhatóak, indokoltak és bizonyítottak 5-8 c) Elemző jellegű feldolgozás, többségében jó, de nem túl újszerű következtetésekkel, érdemi gyakorlati alkalmazásokkal 9-12 d) Helyes és önálló, újszerű elméleti és gyakorlati következtetések, meggyőző és hasznosítható javaslatok A dolgozat szerkezete a) Strukturálatlan kidolgozás, áttekinthetetlen, indokolatlan szerkezet 0-3 b) Aránytalan, nem egymásra épülő, egyes részeiben az előzményeket rosszul követő vagy túldimenzionált struktúra 4-6 c) Arányos, logikus, egymásra épülő struktúra, a lényegi pontok és összefüggések helyes kiemelése és kidolgozása 7-10 Adott pontszám 13. oldal, összesen: 14

14 7. Stílus, nyelvezet a) Hibás vagy egyenetlen stílus, a szakkifejezések pontatlan használata 0-3 b) A terminológia használata helyes, de a stílus nehézkes, nyelvi-stiláris szempontból többször nem helyes, nem szabatos 4-6 c) Szabatos szóhasználat, jól követhető gondolatmenet, a szakkifejezések pontos használata, gördülékeny, élvezhető fogalmazás A dolgozat külső megjelenítése a) Gondatlan, nem esztétikus kivitelezés, megjelenítés, sok helyesírási hiba 0-3 b) Gondos szerkesztés, de nem szabatos, hibás, nem megfelelő mellékletek, ábrák, táblák, szövegrészek találhatók a dolgozatban 4-6 c) A kar színvonalán álló és szabványos külső megjelenítés A szakirodalmi hivatkozások formai követelményei a) A forrásokra a szöveg nem hivatkozik és/vagy nincs irodalomjegyzék 0 b) Hiányzó/hiányos bibliográfiai adatok, pontatlan hivatkozások 1-6 c) Az irodalomkezelés a szabványnak megfelelő A bíráló szubjektív értékítélete, összbenyomása a szakdolgozat egészéről (Ennek rövid, 4-5 soros indoklását ld. a szöveges értékelés -ben.) 0-10 Összpontszám A diplomamunka minősítése: 0-50 elégtelen (1); elégséges (2); közepes (3); jó (4); jeles (5) Érdemjegy: ( ) Szöveges értékelés: Szekszárd, a bíráló aláírása A jelöltnek feltenni javasolt kérdések: oldal, összesen: 14

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ BA SZAK, TANÍTÓ BA SZAK NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNNYAL ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAK NÉMET

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre H I R D E T M É N Y A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet június 28.

A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet június 28. A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet 2016. június 28. A három éves alapképzés végén leadandó szakdolgozattal kapcsolatban a PTE TVSZ rendelkezik (vonatkozó

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNY BA SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNY BA SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNY BA SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON

A SZAKDOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON A SZAKDOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS FOLYAMATÁHOZ KÖTŐDŐ ELVÁRÁSOK 1. Témaválasztás A szakdolgozat témájának megválasztását az operatív

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Kari Tanács 9/2003. (02.18.) sz. Határozata a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről A Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. 1. Bevezető A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

Könnyűipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Könnyűipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE...

A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE... TARTALOMJEGYZÉK 1. TÉMAVÁLASZTÁS... 2 2. TÉMAVÁZLAT... 2 3. A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE... 3 4. A SZAKDOLGOZAT... 3 4.1. FORMAI KÖVETELMÉNYEK... 4 4.1.1. Címlap... 4 4.1.2. Nyilatkozat...

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájrendező és kertépítő BSc szak A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat címe A dolgozat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét ÚTMUTATÓ A szakképzésben részt vevő tanulók záró dolgozat készítéséhez és értékeléséhez

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA A szakdolgozat célja A hallgató bizonyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag feldolgozásában, rendszerezésében és értékelésében való jártasságát. A szaktudományi, pedagógiai,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben Nyíregyháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2357-06/1 A modulokhoz kapcsolódó előre megadott témában szakdolgozat készítése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához A szemináriumi munka formája A szemináriumi munka fedőlapja úgy kell, hogy kinézzen, mint ahogy az a mellékletben szereplő dokumentumban látható oldalszámozás

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

A diplomamunka tartalma egy probléma megoldása, vagy egy probléma megoldására már meglévő módszerek és eredmények új területen való felhasználása.

A diplomamunka tartalma egy probléma megoldása, vagy egy probléma megoldására már meglévő módszerek és eredmények új területen való felhasználása. TÁJÉKOZTATÓ a programtervező matematikus hallgatók diplomamunkájával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló záródolgozatot

Részletesebben

I. Tartalmi követelmények

I. Tartalmi követelmények A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLEN, EGYSÉGES SZAKDOLGOZATÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

1. A szakdolgozat témája

1. A szakdolgozat témája T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉRŐL

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre FELHÍVÁS a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím:

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1.

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1. Tájékoztató a mesterképzésben résztvevő hallgatók (közgazdasági-elemző szak, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, nappali és levelező) számára 2016/17. tanév I. (őszi) félév Diplomamunka készítés és

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról)

Részletesebben

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ben felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Meteorológus szakirányos alapszakos hallgatóknak

Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Meteorológus szakirányos alapszakos hallgatóknak Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Meteorológus szakirányos alapszakos hallgatóknak Jelen tudnivalók elfogadását a hallgató aláírásával igazolja a Tanszéki Titkárságon található elfogadó nyilatkozaton.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. A szakdolgozat követelményei és a hozzárendelt kreditek száma:

A SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. A szakdolgozat követelményei és a hozzárendelt kreditek száma: A SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiak csak a legfontosabb szabályokat foglalják össze a szakdolgozat elkészítéséhez, ezért kérjük, figyelmesen olvassa

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben