A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása"

Átírás

1 A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozat készítés a szak képesítési követelményeknek megfelelően kritérium követelmény, kredit nélkül értékelendő A minden évben közzéteszi a javasolt szakdolgozati témák jegyzékét. A hallgatók e témák közül választhatnak az erre kiadott Szakdolgozati témaválasztási adatlap nyomtatvány kitöltésével. (E nyomtatvány a szabályzat 1. mellékletét képezi.) A nyomtatvány az intézeti titkárságon vehető át és kitöltve, aláírva szintén itt kell leadni A témajegyzék oly módon készül, hogy az intézet oktatói témajavaslatokat adnak, melyeket a szakfelelős az indokolt változtatások után, az intézetigazgatóval egyeztetve véglegesít. Szakdolgozati témajavaslat tekintetében a képzésben aktuálisan résztvevő óraadókat intézeti oktatóként kezeljük, amennyiben vállalják a szakdolgozati munkát, betartják a konzultációs szabályokat és témajavaslatokat kívánnak benyújtani. Kivételesen más témajavaslat is befogadható a hallgatótól, amennyiben azt indokolni tudja és a szakfelelős ahhoz hozzájárul A hallgató a szakdolgozati témaválasztási adatlapon kérhet témavezetőt (konzulenst). abban az esetben, ha azt előzetesen az érintett oktatóval egyeztette, minden egyéb esetben a konzulens kijelölésére az intézet jogosult. Az intézet kijelölő döntését önállóan hozza meg. A hallgatók témaválasztását követően azonban a konzulenst, és a bírálókat a igazgatója kéri fel, figyelembe véve a szakfelelős javaslatát, mérlegelve a hallgatók konzulens igényét, a témák megfelelő szintű feldolgozásához szükséges szaktudást és az intézet oktatóinak leterheltségét. Külső témavezetőt csak intézetigazgatói javaslatra, főigazgatói engedéllyel lehet felkérni A hallgató - indokolt esetben egy alkalommal kérvényezheti a szakdolgozati téma módosítását, illetve a konzulens változtatást, legkésőbb a 7. félévben az aktuális tanév rendjében szereplő kérvénybeadási határidő betartásával. A változtatást az intézetigazgató engedélyezi a szakfelelőssel egyeztetve A dolgozat elfogadásának további feltétele a szakdolgozati konzultációkon való rendszeres részvétel, melyet a záróvizsgázó témavezetője az erre kijelölt Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat formanyomtatványon aláírásával igazol. (E nyomtatvány jelen szabályzat 2. melléklete). Az eredeti igazolást a szakdolgozat kötött példányába, a másolatot a fűzött példányába kell elhelyezni. Ilyen igazolás hiányában a szakdolgozat nem fogadható el A szakdolgozati konzultáció két féléven keresztül (az 6. és 7. félévben) zajlik szakdolgozati szeminárium keretében. A 6. félévben személyesen, 7. félévben személyes vagy elektronikus kapcsolattartás útján zajlik a hallgatók konzultálása. A szakdolgozati szemináriumok gyakorlati jeggyel zárulnak. A hallgatók teljesítményének értékelése a témavezető által történik a) a 6. félévben a hallgató félév során végzett tevékenységére és a szakdolgozat egy fejezetére adott jeggyel, b) a 7. félévben a hallgató félév során végzett tevékenységére és a szakdolgozat újabb fejezeteire vagy a teljes szakdolgozatra adott jeggyel. 1. oldal, összesen: 14

2 A szakdolgozat benyújtására a 7. félévben kerül sor A hallgató záróvizsgára bocsátásának feltétele egy minimum 50 maximum 80 írott oldalas (bibliográfia és mellékletek nélkül számítva) szakdolgozat e szabályzatban foglalt határidőre és formában való leadása. A hallgató a Záróvizsga Bizottság (továbbiakban Bizottság) előtt védi meg szakdolgozatát a bírálatok előzetes ismeretében. A szakdolgozat terjedelme indokolt esetben max. 10%-kal kevesebb is lehet. Ha a szakdolgozat nem felel meg az alapvető formai és tartalmi követelményeknek, akkor a szakdolgozat nem fogadható el, és vissza kell adni átdolgozásra, vagy el kell utasítani. 2. Határidők 2.1. Az intézeti témajegyzékhez szükséges oktatói javaslatokat az intézet minden tanév október 15-éig várja oktatóitól A szakdolgozati témák meghirdetése a hallgatók számára az 5. félévben történik. A témaválasztás határideje az 5. félévben az aktuális tanév rendjében kerül meghatározásra A szakdolgozat leadásának határideje a 7. félévben, az aktuális tanév rendjében kerül meghatározásra A szakdolgozatok leadásának és nyilvános védésnek határideje az aktuális tanév rendjében kerül meghatározásra. 3. A szakdolgozat tartalmi követelményei 3.1. A témaválasztásnak a vizsgált területen relevánsnak és lehetőleg (de nem feltétlenül) új megközelítést nyújtó vizsgálódásnak kell lennie. Meg kell felelnie a dolgozatíró tanulmányai alapján elvárható felkészültségének, nyelvtudásának. A dolgozat tartalmának összhangban kell lennie a cím- illetve témaválasztással A vizsgálódást nem feltétlenül eredeti megközelítést prezentálva, de önállóan megfogalmazott kérdésfelvetések keretében kell lefolytatni A felhasznált forrásokat a kijelölt vizsgálódásnak megfelelő módon kell kiválasztani és kezelni. A témához kapcsolódó szakirodalom tekintetében (a téma eredetiségétől függően) be kell vonni a mértékadó és releváns magyar nyelvű publikációkat. Ezen felül idegen nyelvű szakirodalom használata elvárás (témától függően). A hazai és az idegen nyelvű publikációk felhasználásának a dolgozatból világosan ki kell derülnie A vizsgálódást az adatok és források helyes értelmezésének keretében kell lefolytatni, az érvelésnek és a gondolatmenetnek logikailag világosnak és következetesnek kell lennie. A szakirodalom megállapításait helyesen értelmezve, korrekt módon kell felhasználni, a rá vonatkozó kritikai reflexiókat világosan kell megfogalmazni, az elemző saját, alternatív szempontjait és megállapításait ezektől világosan el kell különíteni. Törekedni kell az alternatív magyarázatok minél szélesebb körű bemutatására illetve bevonására. A következtetéseknek összhangban kell lenniük a lefolytatott vizsgálódással, valamint egymással A források felhasználását minden esetben szabályszerűen fel kell tüntetni. Ennek plágiumnak minősíthető szándékos vagy véletlen mulasztásának esete a szakdolgozat automatikus elutasítását jelenti a hatályos vonatkozó joganyag alapján. 2. oldal, összesen: 14

3 4. A szakdolgozat formai követelményei 4.1. A szakdolgozat paraméterei Terjedelme: minimum 50, maximum 80 írott oldal (indokolt esetben max. 10%-kal kevesebb), mellékletek (táblázat, grafikon, fénykép stb.) nélkül! Sortávolság: 1,5 Sorkizárt Térköz: előtte 0 pt, utána 0 pt Betűnagyság és típus: 12, Times New Roman Margó: 2,5 cm; kivétel bal oldalon, ahol 3,5 cm a bekötés miatt Oldalszámozás: arab számokkal történik. A szakdolgozat első oldalaként szereplő tartalomjegyzéktől kezdve, folyamatosan végezzük. Az oldalszámok a lap alján középre kerüljenek. Bekezdések: Az egyes bekezdéseket tabulátorbehúzással (1,25 cm) kérjük elválasztani. A cím vagy illusztráció (ábra, táblázat) utáni első sort kérjük nem behúzni. Az egyes bekezdéseket nem kell üres sorral elválasztani. Kiemelés: dőlt szedés Fejezetcímek: félkövér szedés Idézőjel használata: szükség szerint, de forrás helyének megjelölésével A dolgozat felépítése a) A dolgozatnak a hagyományos hármas felépítést célszerű követnie: Bevezető rész: - a témaválasztás indoklása, a megoldásra váró probléma, feladatok ismertetése - célkitűzés(ek), kutatási-vizsgálati módszerek ismertetése Téma kifejtése: - a probléma és annak tágabb összefüggésrendszerének bemutatása - a probléma részletezése - alternatívák felvetése - megoldási javaslatok (ha a téma megengedi) - esettanulmány: önálló kutatás, pl: kérdőívezés, mélyinterjúk (kötelező elem!) Befejező, záró gondolatok: - a kutatás, a munka eredményeinek összefoglalása (önálló vélemény, javaslattétel). b) A szakdolgozat elkészítése során követelmény a kijelölt konzulens rendszeres felkeresése vagy tájékoztatása, aki a dolgozat egyedi szerkezetének kialakításában is segítséget tud adni! Ennek elmulasztása a dolgozat elutasítását vonhatja maga után. c) A szakdolgozatnak meg kell felelnie a tudományos esszéírás általános formai követelményeinek szerkezeti felépítését, az értekezés stílusát, az idézetek, utalások, jegyzetapparátus és bibliográfia használatát stb. illetően. d) A szakdolgozat szerkezete Külső borító Üres fehér fedőlap Címlap Tartalom Bevezetés Fő fejezetek és részfejezetek 3. oldal, összesen: 14

4 Összegzés Irodalom Mellékletek jegyzéke (nem kötelező elem) Mellékletek Táblázatok jegyzéke (nem kötelező elem) Ábrák jegyzéke (nem kötelező elem) Nyilatkozatok Üres fehér zárólap Záró borító e) A szerkezetet a dolgozat elején szereplő tartalomjegyzékben valamint a dolgozat fő szövegének rövid címekkel ellátott, áttekinthető fő- illetve alfejezetekre való tagolásával világossá kell tenni. A dolgozatnak tartalmaznia kell egy bevezetőt, melyben a dolgozatíró felvezeti dolgozata témáját és legfőbb célkitűzését, valamint összefoglalóan ismerteti vizsgálódásai menetét és módszereit. Tartalmaznia kell továbbá egy befejező, összefoglaló fejezetet (konklúzió vagy összegzés), melyben a dolgozatíró összefoglalja eredményeit, következtetéseit, esetleg további, az eredményeiből következő vizsgálódási lehetőségeket vázol fel a választott témában. A fő- illetve alfejezeteknek arányos hosszúságúaknak kell lenniük. f) A dolgozatnak részletes tartalomjegyzéket, bibliográfiát, a témától függően mellékleteket kell tartalmaznia Külső borító A szakdolgozat külső borítója fekete színű műbőr, amelyen aranyozott betűkkel a következő feliratok szerepelnek (E dokumentum 3. melléklete): SZAKDOLGOZAT (a borítón kétharmad magasságban középen fent) a szerző neve (jobb alsó sarokban) a benyújtás éve (jobb alsó sarokban a hallgató neve alatt, csak évszám!) Címlap A szakdolgozat címlapján a következő feliratok szerepelnek (E dokumentum 4. melléklete): Az egyetem, a kar, az intézet megnevezése A szak megnevezése, A szerző neve, A dolgozat címe A konzulens neve, beosztása A benyújtás helye, éve A címlapra a Pécsi Tudományegyetem logója feltehető, de azt az írásos sorok fölé, középre rendezetten szükséges szerepeltetni. A logó letölthető a honlapról Tartalomjegyzék a) A jó tartalomjegyzék tükrözi a dolgozat logikai felépítését. Fejezetekből, alfejezetekből és további egységekből áll. Ezek oldalszámát pontosan jelölni kell. 4. oldal, összesen: 14

5 1. Bevezetés Fő fejezetek Alfejezetek Részfejezetek Fő fejezetek Alfejezetek Részfejezetek Összegzés Irodalom Mellékletek jegyzéke (nem kötelező elem) Mellékletek Táblázatok jegyzéke (nem kötelező) Ábrák jegyzéke (nem kötelező) Nyilatkozatok... b) A kéziratban maximálisan 3 fokozatú címrendszer (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím) használható, ezek számozását a szerzőnek kell elvégeznie. A szöveg természetesen részletesebben is tagolható, de vigyázzunk, nehogy széttöredezzen, mert ez zavarja a gondolatmenet figyelemmel kísérését. Az egyes fejezetek tagoltsága - a téma kifejtésének mélységétől függően - természetesen eltérhet egymástól. Külön ellenőrizni szükséges, hogy a tartalomjegyzékben feltüntetett címek és oldalszámok megegyeznek-e a szöveg valós címeivel és oldalszámaival Hivatkozások Be kell tartani az idézés és a hivatkozás formai szabályait: a) Ha egy gondolatot nem szó szerint idézünk, hanem csak utalunk rá, akkor is hivatkozni kell a forrásra a mondatban, vagy a bekezdés végén. A szövegben a hivatkozás formája. Minta: Szerző vezetékneve, kiadási év: (Nagy L. 2008) Társszerzők vezetékneve, kiadási év, nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül: (Nagy L. Szabó A. 2008) Ha a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve szerepeljen: vezetékneve, kiadási év: (Nagy L. et al. 2008) Ha a hivatkozott mű kiadási ideje ismeretlen: (Nagy L. é.n.) Szóbeli közlésre hivatkozás: (Nagy László szóbeli közlés 2008) Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett tételeket vessző választja el (Kiss T. 2004, Nagy L. 2008) b) Idézeteket idézőjelek közé téve, hivatkozással ellátva (az idézet pontos helyét megadva oldalszámmal) kell közölni. Minta: Idézet: (Nagy L p. 19.) c) Hosszabb idézeteket a főszövegtől elkülönítve (pl. kisebb betűkkel szedve, szűkebb margóval) kell közölni, vagy a mellékletben kell elhelyezni hivatkozás megjelölésével. d) A szövegben végjegyzetet ne, csak lábjegyzetet alkalmazzanak. Lábjegyzetben magyarázzák meg a szövegben használt idegen szavakat, szakkifejezéseket, itt oldják fel a nemzetközi szervezetek rövidítését. 5. oldal, összesen: 14

6 4.7. Illusztráció a) Az illusztrációk (táblázatok; ábrák: diagramok, képek, fotók, térképek) alátámasztják a dolgozat mondanivalóját. Amennyiben az általuk közvetített információ a dolgozat lényegi, szerves része, akkor a szövegben kell elhelyezni, méghozzá közel a kettőt egymáshoz (lehetőleg egy oldalra). A szövegben feltétlenül szerepeljen rájuk való utalás, hivatkozás (4. ábra, 2. táblázat). Egy mondattal utalhatunk is arra, hogy az ábra, táblázat stb. adatai tanulmányozandók. Érdemes saját fényképfelvétellel vagy saját készítésű ábrával illusztrálni a mondanivalót. Saját kép, fotó csak korlátozott mennyiségben és magyarázó szöveggel kísérve kerülhet a fő fejezetekbe. A szakdolgozathoz tartozó ábrákat, és táblázatokat a források pontos megjelölésével kell elhelyezni. b) Ha a kapcsolat kevésbé közvetlen, akkor a Mellékletbe kerülnek az ábrák, táblázatok. A szövegben feltétlenül szerepeljen utalás, hivatkozás a kapcsolódó mellékletre (10. melléklet). A szakdolgozathoz tartozó mellékleteket a források pontos megjelölésével kell elhelyezni. Csak a díszítés kedvéért nem célszerű mellékleteket alkalmazni, ez nem emeli a dolgozat színvonalát. c) Ha az illusztráció mennyisége és az alkalmazott mellékletek nagy száma megkívánja, akkor a könnyebb áttekinthetőség kedvéért célszerű azokról egy jegyzéket készíteni és a dolgozat végére lefűzni. Ezt természetesen a tartalomjegyzékben is fel kell tüntetni. d) Illusztráció formai elemei A mértékegységek jelölése címben vagy az ábrában, táblázatban szerepeljenek. Ábrának nevezzük a szakdolgozatban a diagramot, a képet, a fotót, a térképet. Ábrákat nem célszerű egymás mellé elhelyezni Ábra címe: az ábra alatt, középre igazítva, forrás zárójelben a cím után, például: Minta: 1. ábra. A tanyai lakónépesség alakulása Magyarországon (Beluszky 2003) 2. ábra. Jászszentlászló község térképe [http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=map&mid=3&tid=8378] Táblázat címe: a táblázat felett, középre igazítva; forrás a táblázat alatt zárójel nélkül, például: Minta: 1. táblázat. Duna Wellness Hotel versenytársai Baján (saját szerk.) Forrás: Bajai Tourinform Iroda 4.8. Irodalomjegyzék Az összegzés után a felhasznált irodalmak jegyzéke következik, szerzők szerint ábécésorrendben, ezen belül fordított időrendben legyen, tehát ugyanazon szerző 2007-ben megjelent tanulmánya megelőzi a 2005-ben megjelentet. Az irodalomjegyzékben a dolgozat megírásakor felhasznált, a szakdolgozatban hivatkozott minden mű bibliográfiai adatának szerepelnie kell. Minta: a) Könyv: 1. Lajber I. 2000: A Villányi borvidék kialakulásának története. PTE TTK FI, Pécs, 152 p. 2. Eperjesi I. Kállay M. Magyar I. 1998: Borászat. Mezőgazda, Budapest, 547 p. 6. oldal, összesen: 14

7 3. Csoma Zs. Balogh I. (szerk.) 2000: Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. Agroinform, Budapest, 460 p. 4. Hajdu I. (szerk.) 2004: Bormarketing. Mezőgazda, Budapest, 167 p. b) Könyvrészlet: 1. Máté A. 2000: A természeti adottságok szerepe a Szekszárdi borvidék kialakulásában. In: Csoma Zs. Balogh I. (szerk.): Millenniumi szőlősboroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. Agroinform, Budapest, pp c) Folyóirat, cikk: 1. Aubert A. Miszler M. Szabó G. 2000: Regionális területfejlesztés és a turizmustervezés összefüggései a Dél-Dunántúlon. Turizmus bulletin 4 (1) pp Zombai N. Székely G. 1995: Borfogyasztói ismeretetek és a borfogyasztó társadalmi megítélése. Gazdálkodás 21 (5) pp d) Internet [letöltés dátuma]: 1. Borászat története. [ ] e) CD: 1. Területi statisztikai évkönyv, KSH, 2004, CD-ROM 4.9. Nyilatkozat Az a) és b) nyilatkozat a szakdolgozat kötelező eleme, a c) nyilatkozatra, akkor van szükség, ha a szakdolgozat témájául választott vállalkozás ezt igényli. a) A szakdolgozó nyilatkozik arról, hogy az elkészült mű a saját munkája b) Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat (E dokumentum 2. melléklete) c) Adatvédelmi nyilatkozat: a vállalkozásról szerzett adatokat, információkat harmadik fél számára nem adja át A dolgozat leadása a) A szakdolgozatot két kötött példányban kell elkészíteni. A dolgozat első példányát fekete műbőrkötésben, arany betűkkel feliratozva (4.3.) kell leadni. A másodpéldány lehet szintén műbőrkötésű vagy fűzött vagy spirálozott vagy hőkötésű. b) A szakdolgozatot elektronikusan, pdf-formátumban is el kell küldeni az alábbi néven: saját teljes név.pdf az erre kijelölt helyre: c) A szakdolgozat csak akkor tekinthető határidőre beérkezettnek, ha a hallgató mind az elektronikus példányt, mind a 2 kötött példányt a tanév rendjében előre meghatározott határidőre ténylegesen feltölti, illetve benyújtja. A leadott szakdolgozat bekötött és az elektronikus példányainak tartalmilag és formailag is meg kell egyeznie. 5. A szakdolgozat bírálata 5.1. A szakdolgozatot értékeltetni kell a szakfelelős által kijelölt két bírálóval (opponenssel). A bíráló oktató vagy főigazgatói engedéllyel felsőfokú oklevéllel rendelkező külső szakember is lehet. A bíráló lehet a témavezető is. A bírálóknak a szakdolgozat értékelésére és a minősítésre vonatkozó javaslatát a szakdolgozathoz kell csatolni. [A PTE SZMSZ 5.Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 59. (10)] 7. oldal, összesen: 14

8 5.2. A szakdolgozat bírálata egységes bírálati lapon történik (E dokumentum 5. melléklete). A bírálók önálló bírálatot készítenek, ennek keretében a bírálati lapon megadott szempontrendszer alapján pontozzák a szakdolgozatot. A bírálati lap rövid szöveges értékelésre is lehetőséget teremt, ahol a bíráló a pontozásos értékelést kiegészítheti, véleményét összefoglalhatja vagy megjegyzéseket tehet a szakdolgozat formai megoldásaival vagy tartalmi elemeivel kapcsolatosan. Az értékelés során adott pontszámok érdemjegyben összegződnek A bírálati lapon a bírálók maximum két kérdést is megfogalmazhatnak Ha a két bírálat közül az egyik elégtelen, vagy a két bírálat érdemjegye között több mint két jegy eltérés van, akkor a szakfelelős harmadik bírálót kér fel. Ha mindkét bíráló minősítése elégtelen, a hallgatónak új szakdolgozatot kell készítenie, amely új téma is lehet A szakdolgozat bírálatait a védés előtt két héttel a Tanulmányi Hivatal postázza ki. 6. A szakdolgozat védése 6.1. A záróvizsgán résztvevő hallgatóknak a komplex szóbeli vizsga előtt, a szakdolgozat védése során, lehetőséget biztosítunk a szakdolgozat eredményeinek max. 10 percben történő bemutatására. a) max. 10 perc: A szakdolgozat bemutatása szóban, power point bemutató segítségével. A prezentáció készítése kötelező elem. Olyan számítógépes alkalmazást használjanak, amelyet az oktatási intézményben elhelyezett gépek kezelni tudnak, javasolt: Microsoft PowerPoint 2003, 2007 b) 5 perc: a feltett kérdések megválaszolása 6.2. A bírálók által feltett kérdésekre a záróvizsgázó a Bizottság előtt válaszol. A kérdések megválaszolásánál törekedni kell arra, hogy a záróvizsgázó a Bizottság előtt bemutassa, hogy a szakdolgozatában kifejtetteket képes az esetleges ellenvetésekkel szemben érvekkel alátámasztva meggyőzően megvédeni, a választott témakörben megfelelő tájékozottságra tett szert, és dolgozata a témavezető irányításával elkészített önálló munka. Az opponensek által megadott kérdések mellett a vizsgázó a Bizottság tagja által feltett további, a szakdolgozata témájához kapcsolódó kérdéseket is meg kell válaszolnia A szakdolgozat megvédése nyilvános, kivéve a titkosított szakdolgozat védését. A titkosított szakdolgozat esetében a szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók, és a bizottság tagjai ismerhetik meg, amennyiben írásban vállalják, hogy a megismert titkokat megőrzik. Szekszárd, március 14. Melléklet: 1. Szakdolgozati témaválasztási adatlap 2. Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat 3. Szakdolgozat külső borító minta 4. Szakdolgozat címlap minta 5. A szakdolgozat bírálata intézetigazgató 8. oldal, összesen: 14

9 1. Melléklet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR Hallgató adatai: SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁSI ADATLAP A hallgató neve:... Szak:... Tagozat:... Levelezési cím:... cím:... A választott téma megnevezése: Szekszárd, év.. hó nap... Hallgató aláírás Konzulens adatai: Konzulens neve:... Munkahely neve:... Beosztása:... Külső konzulens esetén: Munkahely címe:... Telefonszám, cím:... Végzettsége:... A szakdolgozat konzultálását elvállalom:... Konzulens aláírás A témaválasztással és a szakdolgozat címével egyetértek. A konzulens választással egyetértek,. oktatót javaslom.... szakfelelős aláírása Szekszárd, év.. hó nap 9. oldal, összesen: 14

10 2. Melléklet Szakdolgozat-kísérő konzultációs nyilatkozat 1. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A konzulens aláírása: 2. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A konzulens aláírása: 3. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A konzulens aláírása: 4. konzultáció Időpontja: Helye: Témája: A konzulens megjegyzése: A szakdolgozatot leadásra alkalmasnak tartom. A konzulens aláírása: 10. oldal, összesen: 14

11 3. Melléklet: Szakdolgozat külső borító minta SZAKDOLGOZAT Minta Emese oldal, összesen: 14

12 4. Melléklet: Szakdolgozat címlap minta Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Turizmus-vendéglátás szak, nappali tagozat Minta Emese Az én turisztikai szakdolgozatom Konzulens: Dr. Nagy Sándor adjunktus Szekszárd, oldal, összesen: 14

13 5. Melléklet PTE Illyés Gyula Kar (GÉPPEL, 3 PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI) A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATA A jelölt neve:... A szakdolgozat címe:... A szakdolgozat bírálója:... AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI Adható pontszám 1. A témaválasztás megítélése a) Nem vet fel reális turisztikai, üzleti, gazdasági problémát a dolgozatban 0-3 b) Reális, de marginális turisztikai, üzleti, gazdasági probléma, szűk szakterület vizsgálata 4-6 c) Aktuális, jó témaválasztás, az összefüggések megjelenítésével A témakör feldolgozásának elméleti megalapozottsága, a felhasznált irodalmi források relevanciája a) Hiányzó vagy gyenge irodalmi vagy kutatási háttér, az alapvető szakirodalom hiányzik, a feldolgozás (értelmezés) színvonala gyenge 0-4 b) Alapvetően magyar nyelvű szakirodalmi feldolgozás, vagy másodlagos kutatási eredmények jó (részben hiányos) feldolgozása. A képzésben tanultak felhasználása bizonyított 5-8 c) Önálló szakirodalmi kutatás, széleskörű feldolgozás, jó értelmezés, kritikai áttekintés Az alkalmazott kutatási, elemzési módszertan a) Hiányzik vagy gyenge a módszertan megfogalmazása 0-3 b) A módszer leírása nem teljes, egyes részek hiányoznak vagy pontatlanok, az adatgyűjtés hiányos 4-6 c) Világos célok és módszerek megfogalmazása, bemutatása; jó mintavétel, szisztematikus adatgyűjtés A kutatási, elemzési módszer alkalmazási színvonala, minősége a) Hiányzik az irodalom- vagy adat-feldolgozás, vállalatleírás, esetbemutatás 0-3 b) Hiányos az irodalom- vagy adat-feldolgozás, figyelmen kívül hagy fontos szempontokat, információs forrásokat 4-6 c) Többirányú, de csak másodlagos adatok, forrásmunkák feldolgozása, vagy a vállalati eset, szakirodalmi vélemények leíró jellegű bemutatása 7-8 d) A szakirodalmi források, saját adatok jó színvonalú feldolgozása, az elméleti vagy gyakorlati probléma körültekintő, kritikus értékelése A dolgozat önálló eredményeinek, következtetéseinek színvonala a) A dolgozat alapvetően leíró jellegű, lényegi következtetések nélkül 0-4 b) A következtetések csak részben elfogadhatóak, indokoltak és bizonyítottak 5-8 c) Elemző jellegű feldolgozás, többségében jó, de nem túl újszerű következtetésekkel, érdemi gyakorlati alkalmazásokkal 9-12 d) Helyes és önálló, újszerű elméleti és gyakorlati következtetések, meggyőző és hasznosítható javaslatok A dolgozat szerkezete a) Strukturálatlan kidolgozás, áttekinthetetlen, indokolatlan szerkezet 0-3 b) Aránytalan, nem egymásra épülő, egyes részeiben az előzményeket rosszul követő vagy túldimenzionált struktúra 4-6 c) Arányos, logikus, egymásra épülő struktúra, a lényegi pontok és összefüggések helyes kiemelése és kidolgozása 7-10 Adott pontszám 13. oldal, összesen: 14

14 7. Stílus, nyelvezet a) Hibás vagy egyenetlen stílus, a szakkifejezések pontatlan használata 0-3 b) A terminológia használata helyes, de a stílus nehézkes, nyelvi-stiláris szempontból többször nem helyes, nem szabatos 4-6 c) Szabatos szóhasználat, jól követhető gondolatmenet, a szakkifejezések pontos használata, gördülékeny, élvezhető fogalmazás A dolgozat külső megjelenítése a) Gondatlan, nem esztétikus kivitelezés, megjelenítés, sok helyesírási hiba 0-3 b) Gondos szerkesztés, de nem szabatos, hibás, nem megfelelő mellékletek, ábrák, táblák, szövegrészek találhatók a dolgozatban 4-6 c) A kar színvonalán álló és szabványos külső megjelenítés A szakirodalmi hivatkozások formai követelményei a) A forrásokra a szöveg nem hivatkozik és/vagy nincs irodalomjegyzék 0 b) Hiányzó/hiányos bibliográfiai adatok, pontatlan hivatkozások 1-6 c) Az irodalomkezelés a szabványnak megfelelő A bíráló szubjektív értékítélete, összbenyomása a szakdolgozat egészéről (Ennek rövid, 4-5 soros indoklását ld. a szöveges értékelés -ben.) 0-10 Összpontszám A diplomamunka minősítése: 0-50 elégtelen (1); elégséges (2); közepes (3); jó (4); jeles (5) Érdemjegy: ( ) Szöveges értékelés: Szekszárd, a bíráló aláírása A jelöltnek feltenni javasolt kérdések: oldal, összesen: 14

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím: 1042

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

Törzskönyvi szám /2009. SZAKDOLGOZAT SZERZİ NEVE(I) ÉVSZÁM

Törzskönyvi szám /2009. SZAKDOLGOZAT SZERZİ NEVE(I) ÉVSZÁM Törzskönyvi szám /2009. SZAKDOLGOZAT SZERZİ NEVE(I) ÉVSZÁM I.Béla Gimnázium/PTE-PMMK SZAKDOLGOZAT Szakdolgozat címe Készítette(ék): Szerzı(k) neve(i) Témavezetı: Témavezetı Neve Konzulens: Konzulens Neve

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAKON 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka A diplomamunka egyetemi szinten, a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, tudományos igényű dolgozat,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez a BGE KVIK BA és MA hallgatói számára Tartalomjegyzék 1. A SZAKDOLGOZAT... 3 2. A SZAKDOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 3 3. A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE... 4 4.

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS ÉS ZÁRÓVIZSGÁK ELJÁRÁSI RENDJE, KÖVETELMÉNYEI

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS ÉS ZÁRÓVIZSGÁK ELJÁRÁSI RENDJE, KÖVETELMÉNYEI SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS ÉS ZÁRÓVIZSGÁK ELJÁRÁSI RENDJE, KÖVETELMÉNYEI Pénzügy és Számvitel mesterszakokon (Érvényes a 2015/2016-os tanévtől) 1 SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS ÉS ZÁRÓVIZSGÁK ELJÁRÁSI RENDJE, KÖVETELMÉNYEI

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.3.6.1. sz. Egyetemi Szabályzat Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ Az Útmutató vonatkozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola BA és főiskolai alapképzéseire I. Szabályzati előírások TVSZ 1. sz. melléklete alapján I. 1. A főiskola hallgatóinak

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013

A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013 A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013 1. A szakdolgozat/diplomamunka készítésének feltételei A szakdolgozat és diplomamunka elkészítésével

Részletesebben

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket.

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1. A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1.1. A szakdolgozat formai

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

Magyar alapszak. A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények

Magyar alapszak. A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények Magyar alapszak A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények A szakdolgozat célja, tartalmi követelményei A szakdolgozattal a hallgatóknak bizonyítaniuk kell,

Részletesebben

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára Szakdolgozati Útmutató A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára A Régészeti Tanszék oktatói kara segítséget kíván nyújtani

Részletesebben

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozat készítés eljárásrendje IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozattal kapcsolatos feladatok és azok időbeli ütemezése (határidők): Szakdolgozati

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános javítási

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott témájában elmélyült kutatást végezni, a szakirodalmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI INTÉZET 4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. Telefon: (42) 599-434, Telefax: (42) 402-485 e-mail: mmfk@nyf.hu ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a gépészmérnöki

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon 1. A szakdolgozatokkal kapcsolatos általános tudnivalók Az csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon folytatott tanulmányokat

Részletesebben

1956 Magyarország címmel

1956 Magyarország címmel A Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzul és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka pályázatot ír ki a honvédtiszt-jelöltek részére 1956 Magyarország címmel A pályázat

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei 1 Összefoglaló A szakdolgozat, diplomamunka tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Tanácsadási módszerek és technikák I. (tematika)

Tanácsadási módszerek és technikák I. (tematika) Tanácsadási módszerek és technikák I. (tematika) 1. Tárgy azonosítói 1.1. Képző intézmény: SZIE GTK TTI 1.2. Képzési forma: levelező 1.3. Szaknév: Vezetés és szervezés (MSc) mesterszak 1.4. Tárgynév: Tanácsadási

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 71/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI SZÁMÁRA KIÍRT REKTORI PÁLYAMUNKÁK ÉS KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben

5. számú melléklet 1

5. számú melléklet 1 5. számú melléklet 1 A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Jelen szabályozás célja, hogy meghatározza azokat az előírásokat és elveket, amelyeket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben