HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3"

Átírás

1 A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje

2 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása: A tanulók irányultság-választása DIÁKKÖRÖK, SZAKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE A NAPKÖZIS ÉS KLUBNAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL RENDJE AZ ISKOLAI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A szülő és az iskola kapcsolata Jogorvoslati jog gyakorlása Kérdezés-érdemi válasz rendje A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A magántanulók joggyakorlása Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGGYAKORLÁSÁNAK RENDJE Az iskolagyűlés Tanítás nélküli munkanap A diákmédiák ügye TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE AZ ISKOLA MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Arizona program működése A TANÉV RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A HETES KÖTELEZETTSÉGEI TANULÓI ÜGYELETESI RENDSZER ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK ÉS ÉLELMISZEREK BEHOZATALÁNAK SZABÁLYOZÁSA A FOGLALKOZÁSOKRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI ÉS RENDJE A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS RENDJE A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK KÜLÖNLEGES ESETEI VÉDŐ-ÓVÓ RENDSZABÁLYOK A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK A TORNACSARNOK ÉS A SPORTPÁLYÁK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK RENDJE A TARTÓS TANKÖNYVEK HASZNÁLATI RENDJE A tankönyvek kölcsönzésének rendje A NAPKÖZI RENDJE A KLUBNAPKÖZI RENDJE AZ EBÉDLŐ HASZNÁLATI RENDJE

3 6. A DIGITÁLIS OSZTÁLYNAPLÓ, DINA HASZNÁLATÁNAK RENDJE ISKOLAI KILÉPŐ LAP A HÁZIRENDBEN ELŐFORDULÓ FOGALMAK MAGYARÁZATA

4 Házirendünk alapelvei Az iskola a tanulók biztonságát, szellemi és testi fejlődését szolgálja. Ennek érdekében házirendünk céljai: védeni az iskolahasználókat védeni a közös vagyont minél hatékonyabbá tenni az intézmény működését 1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok Minden gyereknek iskolába kell járnia. Ezért a szülőknek be kell íratniuk gyerekeiket, és gondoskodniuk kell arról, hogy minden tanítási napon biztonságosan megérkezzenek az iskolába. Amíg a gyermek iskolás, szülője segíti őt, intézi iskolai ügyeit. Ebben a szülőknek segítenek az iskolában dolgozó, tanítók, tanárok és egyéb felnőttek. Ha a tanulóknak az iskolában kérésük, kérdésük, vagy gondjuk van, segítséget kaphatnak az iskola bármely felnőtt dolgozójától. 1.1 A tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos szabályok a) A tanulót szülője, gondviselője (a továbbiakban: szülő) írathatja be az iskolába, a következő dokumentumok bemutatásával. b) A tanulói jogviszony létesítéséről az igazgató dönt az igazgatóhelyettesek illetve a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével. c) Az iskolából való kiiratkozás szándékáról a szülőnek tájékoztatnia kell az osztályfőnököt, osztálytanítót. d) Kiiratkozás alkalmával a tanuló bizonyítványát, naplókivonatát csak a szülő vagy gondviselő veheti át amennyiben igazolja, hogy az intézmény felé tartozása nincs. Az Iskolai kilépő lap házirendünk 7. számú melléklete Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító iratot (lakcímkártya) b) Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény (ha van) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító iratot (személyi igazolvány, lakcímkártya) b) az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 3

5 1.1.3 A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása: a) A köznevelésről szóló évi CXC. törvény b) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete (R) A felvétel rendje: a) Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat R:24. halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat (előnyben vannak a körzetben lakók) sajátos nevelési igényű tanulókat (ha az intézményünk a kijelölt iskola) különleges helyzetű tanulókat ha o o szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő testvére az adott intézmény tanulója o munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében található vagy o az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található b) Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges helyzetű tanuló fölvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú föltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni. c) A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. A sorsolás időpontja: A beiratkozást követő 30. nap A sorsolás helyszíne: Az iskola dráma-tánc terme. A sorsolásban közreműködők: A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető A sorsolás menete: a) A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. b) A sorsolás megkezdése előtt a szülőket tájékoztatjuk a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. 4

6 c) Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. d) Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. e) A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. f) azoknak a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. g) Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során. Értesítési kötelezettség A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről. Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. A jogorvoslat rendje A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. ( Köznevelési tv és 40. ) A szabályzat közzététele A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük: Hirdető táblán való közzététel Beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás A honlapon való közzététel A tanulók irányultság-választása a. Az iskola helyi tantervében foglaltak alapján minden tanuló (szülő) oktatási irányultságot választhat a tanuló harmadik évfolyamba lépése előtt az alábbiak közül: informatika-matematika irányultság rajz-kézműves irányultság angol nyelvi irányultság. b. Az iskola alsó tagozatos igazgatóhelyettese minden tanév januárjában tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható irányultságokról, és az azokhoz kapcsolódó tantárgyakat tanító pedagógusokról. c. A második osztályos tanuló szülője, nevelője február 15-ig adhatja be írásban az irányultságválasztással kapcsolatos kérését az osztálytanítónak. d. Az iskolába újonnan beiratkozó (átiratkozó) tanuló szülője a beiratkozáskor adhatja le irányultság-választással kapcsolatos kérését az iskola illetékes igazgatóhelyettesének. 5

7 e. A szülő csak az igazgató engedélyével módosíthatja az irányultságot, melyhez írásban kérhet engedélyt félévkor és év végén, a szaktanár javaslatára illetve hozzájárulásával. f. A különböző irányultságokra történő átjelentkezés csak a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítésével lehetséges. g. Az átjelentkező tanuló tudásszintjét a megfelelő tantárgyat (tantárgyakat) tanító pedagógus méri fel. h. Amennyiben a tanuló választott irányultsága minimum-követelményeit nem teljesíti, a következő tanévben tanulmányait az általános képzési irányon folytatja. 1.2 Diákkörök, szakkörök létrehozásának rendje a. Az iskolában szervezett szakkörökre a tanulónak a meghirdetési időszakban fel kell iratkozni. b. A szakkörre való felvételről a szakkört vezető pedagógus dönt. c. Az iskola által meghirdetett szakkörökön kívül a szülői szervezet és a diákönkormányzat is szervezhet szakköröket, diákköröket. Ezen foglalkozások működési feltételeiről az említett szervezetek megbízottjai az igazgatóval egyeztetnek, aki tájékoztatja az intézmény vezetőségét és a teremfelelőst. 1.3 A napközis és klubnapközis foglalkozásokra való felvétel rendje a. Az alsó tagozatos napközibe való felvételt a szülő írásban kérheti a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével a tanuló osztályfőnökén keresztül. b. Az első osztályosok beiratkozásakor a szülő jelzi, hogy kíván-e a tanév kezdetétől napközi otthonos szolgáltatást igénybe venni. c. A felső tagozatos klubnapközi tagja lehet minden tanuló, aki a szülő beleegyezésével jelentkezési lapot töltött ki, amelyben aláírásával igazolja, hogy az iskola házirendjét délután is betartja. d. A napközis csoportok beosztásáról az alsó tagozatos igazgatóhelyettes dönt. e. A napközis csoportok közötti átjelentkezésről a szülő kérésére az igazgató dönt az alsó tagozatos igazgatóhelyettes és a napközis csoportvezetők véleményének kikérésével. f. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia gyermeke délutáni különóráiról, és annak esetleges változásairól. 1.4 Az iskolai kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjét elsősorban azokban az esetekben kell különösen szigorúan venni, amelyekben az érintettek személyiségi jogai sérülhetnek A szülő és az iskola kapcsolata 6

8 a. A szülő bármely gyermekét érintő kérdésben közvetlenül fordulhat a gyermek szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskola vezetéséhez vagy az iskola pszichopedagógusához, előzetes időpont egyeztetés után. b. A szülő és a pedagógus megbeszélése történhet a tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, szülői értekezleten vagy előre egyeztetett bármely időpontban. c. Szülőcsoportot vagy tanulócsoportot érintő kérdésekben az iskolai szülői munkaközösség képviselői kezdeményezhetnek tárgyalást. d. A pedagógus hivatalos közlései az elektronikus osztálynaplóba kerülnek. e. A hivatalos közléseket a szülő rendszeresen ellenőrizheti az elektronikus napló szülői felületén. A napló működésével kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza Jogorvoslati jog gyakorlása a. Az intézmény a belső érdeksérelmek, jogsérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Ezek: diákközgyűlés diákönkormányzati kapcsolattartás osztályfőnöki segítség. b. A tanuló jogorvoslati segítségért elsősorban osztályfőnökéhez fordulhat. Amennyiben érintettség miatt ez nem megoldható, kérheti az igazgatóhelyettesek vagy az igazgató segítségét Kérdezés-érdemi válasz rendje A tanulók kérdéseinek érdemi megválaszolása érdekében az iskola a következő lehetőségeket kínálja: a. Írásbeli kérdést minden tanuló közvetlenül intézhet az iskola bármely dolgozójához levélben az osztályfőnökön érintettség esetén az igazgatóhelyetteseken keresztül, vagy ben a következő címeken keresztül: b. A tanuló bármely ügyében, bármely tanítási napon fordulhat osztályfőnökéhez, szaktanárához vagy az iskola pszichopedagógusához. c. A tanuló vezetői döntést igénylő ügyeit az osztályfőnök juttatja el az igazgatóhoz. d. Szóbeli kérdéseit minden tanuló felteheti osztályfőnökének osztályfőnöki órán, vagy óraközi szünetekben. Az igazgatóval előzetes egyeztetés alapján tárgyalhat bármely tanuló. e. Diákönkormányzati képviselőiken keresztül az osztályt vagy a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések megválaszolását kérhetik a diákok. f. A tanulócsoportokat, osztályokat érintő kérdésekben az osztály diákönkormányzati képviselője fordulhat az osztályfőnökhöz, az igazgatóhelyettesekhez vagy az igazgatóhoz. g. Véleményezési jog szempontjából legalább 50 fő számít a tanulók nagyobb közösségének. h. A tanulóknak írásbeli kérdéseikre 15 naptári napon, szóbeli kérdésekre 8 naptári napon belül érdemi választ kell kapniuk. 7

9 1.4.4 A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A fent említett fórumokon keresztül bármely tanuló véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatban A magántanulók joggyakorlása a. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. (Köznevelési törvény 45. (5)) b. A magántanulói jogviszony egy tanévre szól. c. A magántanuló az iskolába érkezés után a lehető legrövidebb időn belül jelentkezik a neki foglalkozást tartó tanárnál. d. Amennyiben a magántanuló az óraközi szünetekben az iskolában tartózkodik, köteles jelentkezni az ügyeletes tanárnál. e. A magántanulók látogathatják a tanítási órákat, az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket, diákközgyűléseket, szakköröket. f. A magántanulók részt vehetnek a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolai programon. g. A magántanuló minden iskolai megmozduláson elsősorban azzal az osztállyal vehet részt, melynek beírt tanulója. h. A magántanuló a tanév folyamán érdemjegyeket szerezhet és ezek alapján osztályozható. Egyéb esetben minden tanév május 31-ig osztályozó vizsgát tehet Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szülő írásban kérheti az igazgatótól gyermeke független vizsgabizottság előtti vizsgáját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott rendelkezések betartásával A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje a. Minden tanév március 1-ig a titkárság az osztályfőnökök segítségével kiosztja a tanulóknak a támogatások (ebédre és tankönyvtámogatásra vonatkozó) igénybevételéhez szükséges tájékoztatókat és nyilatkozatokat. b. A nyilatkozatok visszaküldésének határideje mindig a formanyomtatványokon szerepel, e határidőig kell visszajuttatniuk a szülőknek vagy tanulóknak a nyilatkozatokat átadni az osztályfőnököknek, akik továbbítják azokat a titkárságnak. c. A titkárság összegzi az adatokat. Az összesítés után a titkárság átadja támogatott tanulók névsorát a tankönyvfelelősnek. d. A tankönyvfelelős összeállítja a tanulói tankönyvlistákat és kiosztja az osztályfőnököknek, akik továbbítják azokat a tanulóknak és szüleiknek. A szülők nyilatkoznak a tankönyvlistán, hogy az összes könyvet kérik, avagy csak bizonyos könyveket a listáról. Amennyiben a szülők valamilyen ok miatt nem kérik a tankönyvlistán szereplő könyveket, meg kell jelölni a lemondás okát. e. A szülőknek a tankönyvlistán megadott határidőig vissza kell juttatniuk az aláírt tankönyvlistát az osztályfőnöknek, akik átadják azokat a tankönyvfelelősnek. f. A tankönyvfelelős a nyilatkozatok alapján megrendeli a tankönyveket. 8

10 g. A tanév végén a könyvtáros által meghatározott időben a tanulók kötelesek visszavinni a tartós tankönyveket az iskolai könyvtárba. h. Amennyiben változás történik a rendelés igénylésében, kötelesek a szülők jelezni az iskola felé a honlapról letölthető lemondó nyilatkozat kitöltésével. A módosításra minden év június 15-is van lehetőség. i. A megrendelt könyvek kiosztását és annak idejét a tankönyvfelelős egyezteti az intézmény igazgatójával. A tankönyvosztás idejét kihirdeti a helyben szokásos módokon. (honlap, faliújság, bejárat mellett található hirdetőtábla) j. A tankönyvszállítás után a tankönyvfelelős megszervezi és kiosztja a tanulóknak a tankönyveket. Ugyanekkor kerül sor a tartós tankönyvek felvételére is az arra jogosultaknak. k. Az újonnan beiratkozott tanulók minden év szeptember 5-ig rendelhetnek tankönyvet az iskolán keresztül pótlólag a megfelelő nyilatkozatok kitöltésével és tankönyvlista aláírásával. Szeptember 5-e után az iskola már csak évközi rendelésként tudja továbbítani a tankönyvrendelést. l. A tanulók évente csak egyszer vehetik igénybe a normatív támogatást. Újonnan beiratkozott tanulók esetén amennyiben az előző iskolában már igénybe vették a támogatást a szülőknek kell gondoskodniuk gyermekeik tankönyveiről. Kivételt képeznek ez alól a tartós tankönyvek, ezek felvehetők az iskolai könyvtárból. m. A tartós tankönyvek használati rendjét, a könyvtár házirendje, jelen szabályzat 2. melléklete tartalmazza. n. A szülők szociális kérdésekben az osztálytanítókhoz, osztályfőnökökhöz valamint a titkársághoz fordulhatnak előre egyeztetett időpontban. 1.5 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a. Az intézmény mellett működő iskolaorvos és védőnői szolgálat gondoskodik a tanulók egészségügyi felügyeletéről. A szolgálat a tanév elején kihirdetett időpontban rendel az orvosi szobában. b. Minden tanévben egyszer a tanulóknak kötelező iskolafogászati vizsgálaton kell részt venniük az iskola szervezésében. c. Ha a tanuló rosszul érzi magát, azt haladéktalanul jelentenie kell a foglalkozást tartó pedagógusnak, foglalkozási időn kívül az ügyeletes nevelőknek, vagy az iskola bármely felnőtt dolgozójának. d. A gyengélkedő tanuló szülőjét telefonon értesítjük a gyerek állapotáról. A telefonhívást kizárólag az iskola pedagógusa vagy az iskolatitkár intézheti. e. Gyengélkedő tanulót csak szülői felügyelettel, vagy a szülő által megbízott felnőtt társaságában engedünk haza. f. Amennyiben az intézmény nem éri el a gyengélkedő tanuló szüleit, nevelőit, az eljáró iskolai dolgozó (pedagógus, iskolatitkár) értesíti az ügyeletes orvost, vagy megszervezi a tanuló orvoshoz kísérését. g. Orvoshoz a tanulót csak az iskola valamely pedagógusa, vagy pedagógiai asszisztense kísérheti. h. A szülő írásban köteles értesíteni az osztályfőnököt bármely olyan gyógyszerről, melyet a tanuló rendszeresen szed, illetve azon gyógyszer, étel, vagy egyéb allergiáról, melyben a tanuló szenved. 9

11 i. A tanuló az iskolában fájdalomcsillapító, görcsoldó, vagy egyéb gyógyszert az iskola dolgozójától csak akkor kaphat, ha ezt a szülő előzőleg írásban kérte a gyógyszer típusának és adagjának pontos megjelölésével. 1.6 A diákönkormányzat joggyakorlásának rendje Az iskolai diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzatában szabályozza Az iskolagyűlés Az iskola bármely munkaközössége, vagy a diákönkormányzat kezdeményezhet és szervezhet iskolagyűlést az igazgatóval történt előzetes időpont és tartalmi egyeztetés után Tanítás nélküli munkanap a. Minden tanév szeptemberében a diákönkormányzat javaslatot tehet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A javaslatnak tartalmaznia kell a program vázlatos leírását és a megszervezésért felelős személyek nevét. b. Az igazgató döntése alapján a tanítás nélküli munkanap programjának lebonyolításához az iskola anyagi segítséget nyújt, illetve biztosítja az iskola szükséges helyiségeit és a felügyelő pedagógusokat A diákmédiák ügye a. A tanulók az iskola bármely pedagógusának felügyelete mellett használhatják az iskolarádiót, az iskolai internetes portált, illetve szerkeszthetnek iskolaújságot. b. A diákmédiák rendszeres működtetésével kapcsolatos egyeztetések érdekében az igazgató médiafórumot hívhat össze. c. A médiafórum összehívását az iskola bármely közössége kezdeményezheti. d. A médiafórumon részt vehet minden tanuló, szülő és tanár. e. A diákmédiák összefogása érdekében az intézmény Média Mester Klubot üzemeltet. 2. Tanulói kötelességek teljesítése Az iskola akkor biztonságos és hasznos minden iskolahasználónak, ha minden oda járó tanuló és ott dolgozó felnőtt tudja és betartja a kötelességeit. A tanuló kötelessége, hogy a. tiszteletben tartsa minden iskolahasználó személyiségi jogait; b. betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait; c. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa a házirend előírásait; d. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa az iskola balesetvédelmi előírásait; 10

12 e. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon; f. a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket mindig magával hozza; g. tanfelszerelését előkészítse a tanítási órák előtt; h. pótolja a távolléte miatt keletkezett tanulmányi elmaradását a tanárai által megszabott határidőn belül; i. óvja maga és társai egészségét és testi, lelki épségét; j. az iskola, az osztály rendjére, tisztaságára vigyázzon; k. a foglalkozáson keletkezett szemetet összetakarítsa; l. megóvja az iskola épületét, berendezési tárgyait, eszközeit; m. a talált értéktárgyakat (pl.: pénztárca, mobiltelefon, ékszer) a lehető legrövidebb idő alatt a tanári szobában, az egyéb tárgyakat (pl.: ruhanemű) a portán leadja; n. az öltözőszekrénye kulcsát megőrizze, és tanév végén osztályfőnökének leadja. 2.1 Az iskola munkarendjével kapcsolatos szabályok a. A tanítási idő minden tanítási napon ig, illetve az utolsó tanítási óráig tart. b. A szülők az auláig kísérhetik gyermeküket. c. Előre egyeztetett megbeszélés, ügyintézés esetén bármely szülő, illetve szeptember első három hetében az első évfolyamos tanulók szülei beléphetnek az iskola szintjeire. d. A tanuló köteles minden tanítási napon, felkészülten megjelenni az iskola által szervezett foglalkozásokon. e. Foglalkozásainkat az alábbi csengetési rend szerint tartjuk: 1. óra 08:00 08:45 2. óra 09:00 09:45 3. óra 10:05 10:50 4. óra 11:00 11:45 5. óra 12:00 12:45 6. óra 12:55 13:40 13:45 14:30 7. óra 14:00-14:45 felső tagozat f. A tanuló köteles az iskolai foglalkozására történő becsengetésre a foglalkozás helyén, munkára készen megjelenni. g. Ha a tanuló nem teljesíti a f. pontban foglaltakat, akkor elkésett. h. Ha a tanuló a becsengetést követő 15. perc után érkezik meg a foglalkozásra, akkor mulasztását házirendünk 2.6. pontja alapján kell igazolnia. i. A tanulók tanítási napokon ig kizárólag az iskola aulájában tartózkodhatnak. 11

13 j. Az óraközi szünetekben a tanulók az iskola folyosóin, aulájában, mellékhelyiségeiben, az iskola levegőző udvarán és amennyiben nyitva van az iskola könyvtárában tartózkodhatnak. k. Az első óraközi szünet az un. tízórai szünet, melyben minden tanuló használhatja az iskola ebédlőjét étkezés céljából. A második szünet elsősorban az udvari levegőzést szolgálja. Ha az időjárás engedi, ekkor a tanulóknak az udvaron kell tartózkodniuk. l. Az óraközi szünetekben a tanulók a következő tanórájuk osztálytermében tartózkodhatnak, amennyiben jelen van a felügyeletet ellátó pedagógus és engedélyt ad a benntartózkodásra. m. Bármely más a fentiekben nem említett helyiségben (pl.: szertár, könyvtár) való tartózkodáshoz a tanulónak tanári engedélyt kell kérnie. n. A tanítási idő után csak a szervezett foglalkozásokon (pl.: szakkör, sportkör, napközi, klubnapközi) résztvevő tanulók tartózkodhatnak az intézmény területén. o. A tanulók kizárólag váltócipőben, a hétköznapi élet elvárásainak megfelelő öltözékben, tisztán és ápoltan tartózkodhatnak az iskola helyiségeiben. p. Tanítási időben és a napközi tanulási idejében a tanulók csak tanári engedéllyel telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t, vagy kezdeményezhetnek bármely telekommunikációt. q. A tanulók tanítási időben mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. r. A tanórán a tanulók a foglalkozást vezető pedagógus engedélye nélkül nem használhatnak semmilyen audio eszközt, valamint hang- és képrögzítő berendezést. Az engedély nélkül készült felvételeket meg kell semmisíteni. s. Az intézmény területén a tanulók nem rágógumizhatnak. t. A tanulók a foglalkozás helyszínét csak a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével hagyhatják el. u. A szaktantermek sajátságos rendjét a szaktantermi szabályzatok tartalmazzák. v. A tornacsarnok és a sportpálya használatának rendjét jelen házirend 1. számú melléklete tartalmazza. A könyvtár használatának rendjét jelen házirend 2. számú melléklete tartalmazza. A napközi rendjét jelen házirend 3. számú melléklete tartalmazza. A klubnapközi és a tanulószoba rendjét jelen házirend 4. számú melléklete tartalmazza. w. Az iskola helyiségeit az intézmény által szervezett foglalkozásokon kívül igénybe venni csak az igazgató engedélyével szabad Arizona program működése Alapelve az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet. A program három szabálya: 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Ezzel védjük a tanulni akaró diákok és a pedagógusok jogait, és egyéni felelősségvállalásra, tudatos döntésre, a következmények vállalására neveljük a tanulókat. 12

14 Aki a három szabály valamelyikét megszegi, dönt: vagy abbahagyja a szabályszegést, vagy az Arizona szobába távozik. Az Arizona szoba az iskola könyvtárában működik. A szobába a tanuló egy információs lappal érkezik, melyet az órát tartó nevelő tölt ki, s ezt átadja a felügyelő tanárnak. A tanulónak meg kell fogalmaznia, hogy mit tett, miért, mi volt az oka a viselkedésének, mi a következménye, hogyan változtat a viselkedésén, hogy ez többé ne forduljon elő és kinek a segítségét kéri. Ha a felügyelő tanár elfogadja a tervet, akkor a tanuló visszamehet a terembe, vagy dönthet úgy, hogy kicsengetésig ott marad a szobában. Ha többször előfordul, hogy a tanuló az Arizona szobába megy, akkor egyéni beszélgetéseken kell részt vennie. Először az általa megnevezett pedagógussal, majd osztályfőnökével, a szülőkkel, az iskola igazgatójával, a családsegítő szolgálattal, végül az iskola rendőrével. 2.2 A tanév rendjével kapcsolatos rendelkezések a. A tanuló köteles megjelenni minden kötelező iskolai rendezvényen vagy ünnepélyen. b. Az iskolagyűlések, tanórák, szakkörök, sportkörök, nemzeti ünnepek alkalmából megrendezett iskolai ünnepélyek zártkörűek. c. Zártkörű foglalkozásokon és rendezvényeken, kép- és hangfelvételt készíteni csak az iskola igazgatójának engedélyével szabad. Az elkészült felvételeket az igazgatónak be kell mutatni. d. A zártkörű rendezvények látogatási rendjéről - a diákönkormányzat véleményének kikérésével - az iskola tantestülete dönt. e. Az iskolai ünnepségeken a tanulók kötelesek ünnepi öltözékben megjelenni. Az ünnepi öltözék fiúknak fekete vagy sötétkék alkalmi nadrág, fehér ing, lányoknak fekete vagy sötétkék alkalmi nadrág, vagy szoknya és fehér blúz. f. A szakkörökről való távolmaradásról a szakkört tartó pedagógust a tanulónak előre értesítenie kell. A szakköri hiányzást a tanórai hiányzáshoz hasonlóan kell igazolni (Házirend 2.6), ha a tanuló aznap nem hiányzott a tanításról. 2.3 A hetes kötelezettségei Minden tanulócsoportban heti váltásokkal két-két hetest kell kijelölni. A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesek kötelesek: a. az óra kezdetéig ügyelni a rendre; b. a rendbontó tanulót szóban figyelmeztetni; c. további rendbontás esetén jelenteni az esetet a legközelebbi pedagógusnak; d. az óraközi szünetben kiszellőztetni a tantermet (amennyiben a terem nyitva van); e. óra végén gondoskodni a tábla letisztításáról; f. ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanulócsoporthoz, jelenteni a helyzetet a tanári szobában; 13

15 g. az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelenteni a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét. 2.4 Tanulói ügyeletesi rendszer a. Az iskola diákönkormányzata a tanulók testi, lelki épségének és a vagyonvédelem érdekében tanulói ügyeletesi rendszert működtethet. b. Az ügyeleti rendszer szabályzatát a diákönkormányzat dolgozza ki, és a nevelőtestülettel egyetértésben fogadja el. A megalkotott szabályzat házirendünk mellékletét képezi. c. A fentieken kívül az intézményben Segíthetek? ügyeleti rendszer működik a napközis tanulókért érkező szülők szolgálatára. d. A tanuló ügyeleteseknek hivatalos jelvényt vagy névkártyát kell viselniük. 2.5 Eszközök, felszerelések és élelmiszerek behozatalának szabályozása a. A tanuló a védő-óvó rendszabályokban nem tiltott tárgyat csak saját felelősségére hozhat be az intézmény területére. b. A tanulók különösen értékes taneszközeiket (pl.: hangszerek) a portán adhatják le megőrzésre. c. A tanulók értéktárgyainak, pénzének őrzése a portán működtetett értékmegőrzőben lehetséges. d. Az iskola területén közlekedési eszközt (pl.: kerékpár, roller, gördeszka stb.) nem szabad használni. e. A tanulók saját tulajdonú labdát csak tanári engedéllyel hozhatnak az iskola területére. f. A tanulói szekrények kulcsait kizárólag az iskola gondnoka másoltathatja le. g. Minden tanuló csak saját részére hozhat élelmiszert az iskolába. h. Az intézmény csak a vele szerződött közétkeztetési vállalkozás által kiadott étel biztonságos tárolásáért vállal felelősséget. i. Ételfutár szolgáltatást az iskola tanulói nem vehetnek igénybe. 2.6 A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok a. Ha a tanuló nem tud jelen lenni valamely iskolai foglalkozáson, azt 3 tanítási napon belül igazolnia kell. b. Nem számít hiányzásnak, ha a tanuló az iskola pedagógusa által kísért tevékenységen (pl. sport- vagy tanulmányi verseny, díjkiosztó) veszt részt és ezért marad távol a tanítási órától. Az ilyen tevékenységet, valamint az azon részt vevő tanulók névsorát az elektronikus naplóban kell nyilvántartani. c. Tanévenként 3 tanítási napot a szülő, gondviselő írásban, vagy elektronikus levélben igazolhat. 14

16 d. Három tanítási napra esetleg hosszabb időre kikérőt írásban, az osztályfőnökön keresztül kell eljuttatni az iskola igazgatójához 5 munkanappal az első hiányzási nap előtt. Az igazgató döntése alapján a tanuló hiányzását a kikérés időtartamára igazoltnak kell tekinteni. e. A 3 tanítási napnál rövidebb időtartamú kikérést a tanuló osztályfőnöke is engedélyezheti tanévenként legfeljebb 2 alkalommal. E kikérést is írásban kell megtenni. f. A kikérőt az osztályfőnök őrzi meg a tanév végéig. g. Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, illetve a szülő már igazolt 3 napot, akkor a mulasztás igazolása, a mulasztást követő 3 tanítási napon belül, a következő módon történhet: orvosi igazolással, melyet a szülő is aláír, rendőrségi igazolással, bírósági igazolással, gyámhatósági igazolással, egyéb hivatalos igazolással. h. Amennyiben az igazolás nem történik meg a fent említett szabályok szerint, a tanuló hiányzását igazolatlannak kell tekinteni. 3. A tanulók jutalmazásának formái és rendje Az iskola tantestülete elvárásokat fogalmaz meg a tanulókkal szemben. Aki ezeket az elvárásokat teljesíti, vagy túlteljesíti, azokat meg kell erősíteni. Ez a jutalmazás célja. A megerősítés akkor esik igazán jól, ha minél nagyobb nyilvánosság előtt történik. A helyi tantervünkben meghatározott elvek alapján a következő formákban adható jutalom: Szóbeli dicséret: a tanulót nyilvánosan osztály-, vagy iskolai közösségben méltatják. Írásbeli dicséret: az elektronikus naplóban, vagy üzenőben rögzített, dicséreti forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Az üzenőben rögzített igazgatói fokozatot az igazgató vagy helyettese aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. Oklevél: külön lapon, írásban rögzített, az adományozó pedagógus és az igazgató aláírásával, valamint az iskola körbélyegzőjével ellátott dicséreti forma. Tárgyjutalom: általában könyv, de ettől eltérő, pedagógiai elveinkkel összeegyeztethető tárgy nyilvános átadása. Tárgyjutalomnak minősül a táborozás, mint jutalom is. A fenti jutalmak együttesen is alkalmazhatók. Kitüntetés: a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján és formában adott plakett, oklevél, serleg, érem vagy jelvény lehet, melyet minden esetben az egész iskola nyilvánossága előtt az igazgató ad át ünnepélyes alkalmakkor. A kitüntetés kivételes kedvezményeket és előjogokat is tartalmazhat. Jutalmat bármely pedagógus adhat, illetve jutalmazásra javaslatot tehet. A tárgyjutalmakat az iskolai munkatervben tervezni kell. Jutalmazásban részesíthető a tanuló, aki: tanulmányi kötelességét folyamatosan példamutatóan teljesíti, tanulmányi vagy sportversenyeken az iskola jó hírnevét öregbíti, 15

17 kiemelkedő közösségi munkát végez. 4. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és rendje Vannak olyan tanulók, akik csak nehezen tudnak megfelelni az elvárásoknak. Ők akadályozhatják a többiek munkáját, sőt sérülést, balesetet, kárt is okozhatnak. A fegyelmező intézkedések célja, hogy csökkentse, vagy megakadályozza a károkozást. Fegyelmező intézkedésben kell részesíteni azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességét folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, bármely módon árt az iskola jó hírnevének. Az iskolában a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján a következő formákban történhetnek fegyelmező intézkedések: a. Szóbeli figyelmeztetés: valamely iskolánkban dolgozó pedagógus szóban, egyértelműen felhívja a tanuló figyelmét arra, hogy nem teljesítette kötelességét vagy megszegte az iskola házirendjét. b. Írásbeli figyelmeztetés: az elektronikus naplóban, vagy üzenőben rögzített, fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. c. Írásbeli intés: az elektronikus naplóban, vagy üzenőben rögzített, fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. d. Írásbeli megrovás: az elektronikus naplóban, vagy üzenőben rögzített, fegyelmezési forma. Fokozatai: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói. Az üzenőben rögzítet igazgatói fokozatokat az igazgató vagy helyettese aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. e. A tanuló kitiltása közösségi rendezvényekről: a nevelőtestület többségi döntéssel kitilthatja a tanulót meghatározott közösségi rendezvényekről. A tiltásról írásban kell értesíteni a szülőt (gondviselőt). f. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén magasabb jogszabályban leírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató dönt. Fegyelmi eljárást az iskola bármely pedagógusa kezdeményezhet. g. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője magasabb jogszabályban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét és módját az igazgató határozza meg. h. Az a tanuló, aki társa testi épségét gondatlanul vagy szándékosan veszélyezteti, illetve társát megalázza, megfélemlíti vagy megzsarolja, minősített fegyelmi vétséget követ el. A minősített fegyelmi vétséget egyedileg kell elbírálni. i. Amennyiben az iskolában magasabb jogszabály megsértése történik, arról az igazgató értesíti a város jegyzőjét. A fegyelmező intézkedés mértékét minden esetben az intézkedést foganatosító pedagógus határozza 16

18 meg. Az intézkedés ellen a fegyelmi eljárás kivételével jogorvoslati lehetőség nincs. 4.1 A fegyelmező intézkedések különleges esetei A házirend egyes előírásainak megszegése különösen veszélyezteti a tanulók testi és szellemi egészségét, valamint a munkamorált. Az ilyen esetekben a következő intézkedéseket alkalmazzuk. a. Minősített fegyelmi vétség esetén a figyelmeztető fokozatot átugorva azonnal intésben vagy a pedagógus megítélése alapján magasabb fegyelmező intézkedésben kell részesíteni a tanulót. b. A késések elszaporodása különösen veszélyezteti az iskola munkarendjét. Ezért az a tanuló, aki három alkalommal elkésik a foglalkozásról, osztályfőnöki figyelmeztetésben, aki pedig hat alkalommal késik, osztályfőnöki intésben részesül. További késések esetén a szülő, gondviselő és az osztályfőnök egyeztető megbeszélésen tárják fel a késések okát és a probléma megszüntetésére közösen keresnek megoldást. c. A késék időtartamát minden alkalommal rögzíti a foglalkozást tartó pedagógus az elektronikus naplóban. A késések időtartamát a rendszer összeadja és 45 percenként egy mulasztott óraként tartja nyilván. d. A késés bejegyzett időtartamát minden bejegyzés alkalmával közölni kell a tanulóval. e. Az igazolatlan mulasztásokat magasabb jogszabályban előírtak szerint jelezzük a szülőnek, gondviselőnek, valamint városunk jegyzőjének és az illetékes kormányhivatalnak. f. Abban az esetben, ha a tanuló pszichés állapota miatt nem képes bekapcsolódni a foglalkozásba, egyéni fejlesztés céljából a tanóráról bármikor kiemelhető. Ilyenkor az egyéni fejlesztést bármely helyettesítő pedagógus elláthatja. 5. Védő-óvó rendszabályok Vannak olyan cselekedetek, amik különösen nagy veszélyt jelentenek az iskolahasználók számára. A közösség védelme érdekében ezeket meg kell tiltani. Az iskolában nagyon sok ember dolgozik, ezért szabályozni kell a közlekedést is. Az iskolában tanulók, dolgozók és a vendégek biztonsága, valamint az épületek, berendezések és eszközök védelme érdekében a tanulóknak: a. az intézmény teljes területén tilos a dohányzás; b. az intézmény teljes területén tilos az alkoholfogyasztás, a kábító hatású szerek fogyasztása, terjesztése, birtoklása; c. tilos bármely tüzet okozó tevékenység; d. tilos az intézménybe olyan eszközt hozni, mely veszélyeztetheti mások testi épségét és egészségét, valamint az iskola berendezését; e. az iskola oktatási épületén belül tilos a futás; f. tilos a lépcsőkorláton csúszkálni; g. tilos kihajolni a tantermek és folyosók ablakain; 17

19 h. tilos forró itallal közlekedni. i. Bármely esetet, mely veszélyezteti az iskolában tevékenykedők testi épségét, vagy az iskola épületeit, berendezéseit és eszközeit, jelenteni kell a legközelebbi felnőtt dolgozónak. j. Az intézmény területén működő video megfigyelő-rendszer kizárólag a személyi és vagyonbiztonságot szolgálja. k. A biztonsági kamerák felvételeit csak igazgatói engedéllyel lehet kiadni. Személyi vagy vagyoni kár esetén a felvételeket bármely iskolai dolgozó előre egyeztetett időpontban megtekintheti. l. A liftet csak az intézmény felnőtt dolgozói kezelhetik. Tanulók felnőtt kísérettel használhatják a felvonót. m. Az iskola középső lépcsője tanítási időben elsősorban a felnőttek közlekedésére, illetve a tízórai felvitelére van fenntartva. A lépcsőt tanulók csak felnőtt engedéllyel használhatják. 18

20 6. A házirend elfogadása és nyilvánossága a. Jelen házirendet a Herman Ottó Általános Iskola tantestülete fogadja el minősített többséggel. b. A házirend elfogadása, módosítása előtt a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. c. A dokumentumot iskolánk titkárságán és könyvtárában helyezzük el nyomtatott formában, ahol bárki hozzáférhet, továbbá elérhető iskolánk honlapján a oldalon. d. A házirend előírásait minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 7. Záró rendelkezések a. Jelen házirend érvénybe lépésével egy időben érvényét veszti a korábbi, évben hatályba lépett házirend. b. A házirend módosítását bármely véleményező illetve a döntéshozó testület tagja kérheti minden tanév szeptemberében. Budaörs, november Galambosné Fejér Gabriella a KT elnöke Turcsik Viktor igazgató a DÖK elnöke Garami Csongor ISZMK elnökségi tag 19

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI...

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2009. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 3 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI...

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2010. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 3 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 2

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 2 A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2012. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 2 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben