HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3"

Átírás

1 A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje

2 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása: A tanulók irányultság-választása DIÁKKÖRÖK, SZAKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE A NAPKÖZIS ÉS KLUBNAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL RENDJE AZ ISKOLAI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A szülő és az iskola kapcsolata Jogorvoslati jog gyakorlása Kérdezés-érdemi válasz rendje A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A magántanulók joggyakorlása Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGGYAKORLÁSÁNAK RENDJE Az iskolagyűlés Tanítás nélküli munkanap A diákmédiák ügye TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE AZ ISKOLA MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Arizona program működése A TANÉV RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A HETES KÖTELEZETTSÉGEI TANULÓI ÜGYELETESI RENDSZER ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK ÉS ÉLELMISZEREK BEHOZATALÁNAK SZABÁLYOZÁSA A FOGLALKOZÁSOKRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI ÉS RENDJE A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS RENDJE A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK KÜLÖNLEGES ESETEI VÉDŐ-ÓVÓ RENDSZABÁLYOK A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK A TORNACSARNOK ÉS A SPORTPÁLYÁK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK RENDJE A TARTÓS TANKÖNYVEK HASZNÁLATI RENDJE A tankönyvek kölcsönzésének rendje A NAPKÖZI RENDJE A KLUBNAPKÖZI RENDJE AZ EBÉDLŐ HASZNÁLATI RENDJE

3 6. A DIGITÁLIS OSZTÁLYNAPLÓ, DINA HASZNÁLATÁNAK RENDJE ISKOLAI KILÉPŐ LAP A HÁZIRENDBEN ELŐFORDULÓ FOGALMAK MAGYARÁZATA

4 Házirendünk alapelvei Az iskola a tanulók biztonságát, szellemi és testi fejlődését szolgálja. Ennek érdekében házirendünk céljai: védeni az iskolahasználókat védeni a közös vagyont minél hatékonyabbá tenni az intézmény működését 1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok Minden gyereknek iskolába kell járnia. Ezért a szülőknek be kell íratniuk gyerekeiket, és gondoskodniuk kell arról, hogy minden tanítási napon biztonságosan megérkezzenek az iskolába. Amíg a gyermek iskolás, szülője segíti őt, intézi iskolai ügyeit. Ebben a szülőknek segítenek az iskolában dolgozó, tanítók, tanárok és egyéb felnőttek. Ha a tanulóknak az iskolában kérésük, kérdésük, vagy gondjuk van, segítséget kaphatnak az iskola bármely felnőtt dolgozójától. 1.1 A tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos szabályok a) A tanulót szülője, gondviselője (a továbbiakban: szülő) írathatja be az iskolába, a következő dokumentumok bemutatásával. b) A tanulói jogviszony létesítéséről az igazgató dönt az igazgatóhelyettesek illetve a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével. c) Az iskolából való kiiratkozás szándékáról a szülőnek tájékoztatnia kell az osztályfőnököt, osztálytanítót. d) Kiiratkozás alkalmával a tanuló bizonyítványát, naplókivonatát csak a szülő vagy gondviselő veheti át amennyiben igazolja, hogy az intézmény felé tartozása nincs. Az Iskolai kilépő lap házirendünk 7. számú melléklete Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító iratot (lakcímkártya) b) Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény (ha van) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító iratot (személyi igazolvány, lakcímkártya) b) az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 3

5 1.1.3 A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása: a) A köznevelésről szóló évi CXC. törvény b) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete (R) A felvétel rendje: a) Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat R:24. halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat (előnyben vannak a körzetben lakók) sajátos nevelési igényű tanulókat (ha az intézményünk a kijelölt iskola) különleges helyzetű tanulókat ha o o szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő testvére az adott intézmény tanulója o munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében található vagy o az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található b) Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges helyzetű tanuló fölvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú föltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni. c) A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. A sorsolás időpontja: A beiratkozást követő 30. nap A sorsolás helyszíne: Az iskola dráma-tánc terme. A sorsolásban közreműködők: A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető A sorsolás menete: a) A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. b) A sorsolás megkezdése előtt a szülőket tájékoztatjuk a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. 4

6 c) Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. d) Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. e) A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. f) azoknak a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. g) Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során. Értesítési kötelezettség A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről. Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. A jogorvoslat rendje A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. ( Köznevelési tv és 40. ) A szabályzat közzététele A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük: Hirdető táblán való közzététel Beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás A honlapon való közzététel A tanulók irányultság-választása a. Az iskola helyi tantervében foglaltak alapján minden tanuló (szülő) oktatási irányultságot választhat a tanuló harmadik évfolyamba lépése előtt az alábbiak közül: informatika-matematika irányultság rajz-kézműves irányultság angol nyelvi irányultság. b. Az iskola alsó tagozatos igazgatóhelyettese minden tanév januárjában tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható irányultságokról, és az azokhoz kapcsolódó tantárgyakat tanító pedagógusokról. c. A második osztályos tanuló szülője, nevelője február 15-ig adhatja be írásban az irányultságválasztással kapcsolatos kérését az osztálytanítónak. d. Az iskolába újonnan beiratkozó (átiratkozó) tanuló szülője a beiratkozáskor adhatja le irányultság-választással kapcsolatos kérését az iskola illetékes igazgatóhelyettesének. 5

7 e. A szülő csak az igazgató engedélyével módosíthatja az irányultságot, melyhez írásban kérhet engedélyt félévkor és év végén, a szaktanár javaslatára illetve hozzájárulásával. f. A különböző irányultságokra történő átjelentkezés csak a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítésével lehetséges. g. Az átjelentkező tanuló tudásszintjét a megfelelő tantárgyat (tantárgyakat) tanító pedagógus méri fel. h. Amennyiben a tanuló választott irányultsága minimum-követelményeit nem teljesíti, a következő tanévben tanulmányait az általános képzési irányon folytatja. 1.2 Diákkörök, szakkörök létrehozásának rendje a. Az iskolában szervezett szakkörökre a tanulónak a meghirdetési időszakban fel kell iratkozni. b. A szakkörre való felvételről a szakkört vezető pedagógus dönt. c. Az iskola által meghirdetett szakkörökön kívül a szülői szervezet és a diákönkormányzat is szervezhet szakköröket, diákköröket. Ezen foglalkozások működési feltételeiről az említett szervezetek megbízottjai az igazgatóval egyeztetnek, aki tájékoztatja az intézmény vezetőségét és a teremfelelőst. 1.3 A napközis és klubnapközis foglalkozásokra való felvétel rendje a. Az alsó tagozatos napközibe való felvételt a szülő írásban kérheti a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével a tanuló osztályfőnökén keresztül. b. Az első osztályosok beiratkozásakor a szülő jelzi, hogy kíván-e a tanév kezdetétől napközi otthonos szolgáltatást igénybe venni. c. A felső tagozatos klubnapközi tagja lehet minden tanuló, aki a szülő beleegyezésével jelentkezési lapot töltött ki, amelyben aláírásával igazolja, hogy az iskola házirendjét délután is betartja. d. A napközis csoportok beosztásáról az alsó tagozatos igazgatóhelyettes dönt. e. A napközis csoportok közötti átjelentkezésről a szülő kérésére az igazgató dönt az alsó tagozatos igazgatóhelyettes és a napközis csoportvezetők véleményének kikérésével. f. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia gyermeke délutáni különóráiról, és annak esetleges változásairól. 1.4 Az iskolai kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjét elsősorban azokban az esetekben kell különösen szigorúan venni, amelyekben az érintettek személyiségi jogai sérülhetnek A szülő és az iskola kapcsolata 6

8 a. A szülő bármely gyermekét érintő kérdésben közvetlenül fordulhat a gyermek szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskola vezetéséhez vagy az iskola pszichopedagógusához, előzetes időpont egyeztetés után. b. A szülő és a pedagógus megbeszélése történhet a tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, szülői értekezleten vagy előre egyeztetett bármely időpontban. c. Szülőcsoportot vagy tanulócsoportot érintő kérdésekben az iskolai szülői munkaközösség képviselői kezdeményezhetnek tárgyalást. d. A pedagógus hivatalos közlései az elektronikus osztálynaplóba kerülnek. e. A hivatalos közléseket a szülő rendszeresen ellenőrizheti az elektronikus napló szülői felületén. A napló működésével kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza Jogorvoslati jog gyakorlása a. Az intézmény a belső érdeksérelmek, jogsérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Ezek: diákközgyűlés diákönkormányzati kapcsolattartás osztályfőnöki segítség. b. A tanuló jogorvoslati segítségért elsősorban osztályfőnökéhez fordulhat. Amennyiben érintettség miatt ez nem megoldható, kérheti az igazgatóhelyettesek vagy az igazgató segítségét Kérdezés-érdemi válasz rendje A tanulók kérdéseinek érdemi megválaszolása érdekében az iskola a következő lehetőségeket kínálja: a. Írásbeli kérdést minden tanuló közvetlenül intézhet az iskola bármely dolgozójához levélben az osztályfőnökön érintettség esetén az igazgatóhelyetteseken keresztül, vagy ben a következő címeken keresztül: b. A tanuló bármely ügyében, bármely tanítási napon fordulhat osztályfőnökéhez, szaktanárához vagy az iskola pszichopedagógusához. c. A tanuló vezetői döntést igénylő ügyeit az osztályfőnök juttatja el az igazgatóhoz. d. Szóbeli kérdéseit minden tanuló felteheti osztályfőnökének osztályfőnöki órán, vagy óraközi szünetekben. Az igazgatóval előzetes egyeztetés alapján tárgyalhat bármely tanuló. e. Diákönkormányzati képviselőiken keresztül az osztályt vagy a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések megválaszolását kérhetik a diákok. f. A tanulócsoportokat, osztályokat érintő kérdésekben az osztály diákönkormányzati képviselője fordulhat az osztályfőnökhöz, az igazgatóhelyettesekhez vagy az igazgatóhoz. g. Véleményezési jog szempontjából legalább 50 fő számít a tanulók nagyobb közösségének. h. A tanulóknak írásbeli kérdéseikre 15 naptári napon, szóbeli kérdésekre 8 naptári napon belül érdemi választ kell kapniuk. 7

9 1.4.4 A vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása A fent említett fórumokon keresztül bármely tanuló véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatban A magántanulók joggyakorlása a. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. (Köznevelési törvény 45. (5)) b. A magántanulói jogviszony egy tanévre szól. c. A magántanuló az iskolába érkezés után a lehető legrövidebb időn belül jelentkezik a neki foglalkozást tartó tanárnál. d. Amennyiben a magántanuló az óraközi szünetekben az iskolában tartózkodik, köteles jelentkezni az ügyeletes tanárnál. e. A magántanulók látogathatják a tanítási órákat, az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket, diákközgyűléseket, szakköröket. f. A magántanulók részt vehetnek a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolai programon. g. A magántanuló minden iskolai megmozduláson elsősorban azzal az osztállyal vehet részt, melynek beírt tanulója. h. A magántanuló a tanév folyamán érdemjegyeket szerezhet és ezek alapján osztályozható. Egyéb esetben minden tanév május 31-ig osztályozó vizsgát tehet Független vizsgabizottság előtti beszámolás A szülő írásban kérheti az igazgatótól gyermeke független vizsgabizottság előtti vizsgáját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott rendelkezések betartásával A szociális és normatív kedvezmények, támogatások odaítélésének rendje a. Minden tanév március 1-ig a titkárság az osztályfőnökök segítségével kiosztja a tanulóknak a támogatások (ebédre és tankönyvtámogatásra vonatkozó) igénybevételéhez szükséges tájékoztatókat és nyilatkozatokat. b. A nyilatkozatok visszaküldésének határideje mindig a formanyomtatványokon szerepel, e határidőig kell visszajuttatniuk a szülőknek vagy tanulóknak a nyilatkozatokat átadni az osztályfőnököknek, akik továbbítják azokat a titkárságnak. c. A titkárság összegzi az adatokat. Az összesítés után a titkárság átadja támogatott tanulók névsorát a tankönyvfelelősnek. d. A tankönyvfelelős összeállítja a tanulói tankönyvlistákat és kiosztja az osztályfőnököknek, akik továbbítják azokat a tanulóknak és szüleiknek. A szülők nyilatkoznak a tankönyvlistán, hogy az összes könyvet kérik, avagy csak bizonyos könyveket a listáról. Amennyiben a szülők valamilyen ok miatt nem kérik a tankönyvlistán szereplő könyveket, meg kell jelölni a lemondás okát. e. A szülőknek a tankönyvlistán megadott határidőig vissza kell juttatniuk az aláírt tankönyvlistát az osztályfőnöknek, akik átadják azokat a tankönyvfelelősnek. f. A tankönyvfelelős a nyilatkozatok alapján megrendeli a tankönyveket. 8

10 g. A tanév végén a könyvtáros által meghatározott időben a tanulók kötelesek visszavinni a tartós tankönyveket az iskolai könyvtárba. h. Amennyiben változás történik a rendelés igénylésében, kötelesek a szülők jelezni az iskola felé a honlapról letölthető lemondó nyilatkozat kitöltésével. A módosításra minden év június 15-is van lehetőség. i. A megrendelt könyvek kiosztását és annak idejét a tankönyvfelelős egyezteti az intézmény igazgatójával. A tankönyvosztás idejét kihirdeti a helyben szokásos módokon. (honlap, faliújság, bejárat mellett található hirdetőtábla) j. A tankönyvszállítás után a tankönyvfelelős megszervezi és kiosztja a tanulóknak a tankönyveket. Ugyanekkor kerül sor a tartós tankönyvek felvételére is az arra jogosultaknak. k. Az újonnan beiratkozott tanulók minden év szeptember 5-ig rendelhetnek tankönyvet az iskolán keresztül pótlólag a megfelelő nyilatkozatok kitöltésével és tankönyvlista aláírásával. Szeptember 5-e után az iskola már csak évközi rendelésként tudja továbbítani a tankönyvrendelést. l. A tanulók évente csak egyszer vehetik igénybe a normatív támogatást. Újonnan beiratkozott tanulók esetén amennyiben az előző iskolában már igénybe vették a támogatást a szülőknek kell gondoskodniuk gyermekeik tankönyveiről. Kivételt képeznek ez alól a tartós tankönyvek, ezek felvehetők az iskolai könyvtárból. m. A tartós tankönyvek használati rendjét, a könyvtár házirendje, jelen szabályzat 2. melléklete tartalmazza. n. A szülők szociális kérdésekben az osztálytanítókhoz, osztályfőnökökhöz valamint a titkársághoz fordulhatnak előre egyeztetett időpontban. 1.5 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a. Az intézmény mellett működő iskolaorvos és védőnői szolgálat gondoskodik a tanulók egészségügyi felügyeletéről. A szolgálat a tanév elején kihirdetett időpontban rendel az orvosi szobában. b. Minden tanévben egyszer a tanulóknak kötelező iskolafogászati vizsgálaton kell részt venniük az iskola szervezésében. c. Ha a tanuló rosszul érzi magát, azt haladéktalanul jelentenie kell a foglalkozást tartó pedagógusnak, foglalkozási időn kívül az ügyeletes nevelőknek, vagy az iskola bármely felnőtt dolgozójának. d. A gyengélkedő tanuló szülőjét telefonon értesítjük a gyerek állapotáról. A telefonhívást kizárólag az iskola pedagógusa vagy az iskolatitkár intézheti. e. Gyengélkedő tanulót csak szülői felügyelettel, vagy a szülő által megbízott felnőtt társaságában engedünk haza. f. Amennyiben az intézmény nem éri el a gyengélkedő tanuló szüleit, nevelőit, az eljáró iskolai dolgozó (pedagógus, iskolatitkár) értesíti az ügyeletes orvost, vagy megszervezi a tanuló orvoshoz kísérését. g. Orvoshoz a tanulót csak az iskola valamely pedagógusa, vagy pedagógiai asszisztense kísérheti. h. A szülő írásban köteles értesíteni az osztályfőnököt bármely olyan gyógyszerről, melyet a tanuló rendszeresen szed, illetve azon gyógyszer, étel, vagy egyéb allergiáról, melyben a tanuló szenved. 9

11 i. A tanuló az iskolában fájdalomcsillapító, görcsoldó, vagy egyéb gyógyszert az iskola dolgozójától csak akkor kaphat, ha ezt a szülő előzőleg írásban kérte a gyógyszer típusának és adagjának pontos megjelölésével. 1.6 A diákönkormányzat joggyakorlásának rendje Az iskolai diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzatában szabályozza Az iskolagyűlés Az iskola bármely munkaközössége, vagy a diákönkormányzat kezdeményezhet és szervezhet iskolagyűlést az igazgatóval történt előzetes időpont és tartalmi egyeztetés után Tanítás nélküli munkanap a. Minden tanév szeptemberében a diákönkormányzat javaslatot tehet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A javaslatnak tartalmaznia kell a program vázlatos leírását és a megszervezésért felelős személyek nevét. b. Az igazgató döntése alapján a tanítás nélküli munkanap programjának lebonyolításához az iskola anyagi segítséget nyújt, illetve biztosítja az iskola szükséges helyiségeit és a felügyelő pedagógusokat A diákmédiák ügye a. A tanulók az iskola bármely pedagógusának felügyelete mellett használhatják az iskolarádiót, az iskolai internetes portált, illetve szerkeszthetnek iskolaújságot. b. A diákmédiák rendszeres működtetésével kapcsolatos egyeztetések érdekében az igazgató médiafórumot hívhat össze. c. A médiafórum összehívását az iskola bármely közössége kezdeményezheti. d. A médiafórumon részt vehet minden tanuló, szülő és tanár. e. A diákmédiák összefogása érdekében az intézmény Média Mester Klubot üzemeltet. 2. Tanulói kötelességek teljesítése Az iskola akkor biztonságos és hasznos minden iskolahasználónak, ha minden oda járó tanuló és ott dolgozó felnőtt tudja és betartja a kötelességeit. A tanuló kötelessége, hogy a. tiszteletben tartsa minden iskolahasználó személyiségi jogait; b. betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait; c. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa a házirend előírásait; d. megismerje, és minden az iskola által szervezett programon betartsa az iskola balesetvédelmi előírásait; 10

12 e. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon; f. a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket mindig magával hozza; g. tanfelszerelését előkészítse a tanítási órák előtt; h. pótolja a távolléte miatt keletkezett tanulmányi elmaradását a tanárai által megszabott határidőn belül; i. óvja maga és társai egészségét és testi, lelki épségét; j. az iskola, az osztály rendjére, tisztaságára vigyázzon; k. a foglalkozáson keletkezett szemetet összetakarítsa; l. megóvja az iskola épületét, berendezési tárgyait, eszközeit; m. a talált értéktárgyakat (pl.: pénztárca, mobiltelefon, ékszer) a lehető legrövidebb idő alatt a tanári szobában, az egyéb tárgyakat (pl.: ruhanemű) a portán leadja; n. az öltözőszekrénye kulcsát megőrizze, és tanév végén osztályfőnökének leadja. 2.1 Az iskola munkarendjével kapcsolatos szabályok a. A tanítási idő minden tanítási napon ig, illetve az utolsó tanítási óráig tart. b. A szülők az auláig kísérhetik gyermeküket. c. Előre egyeztetett megbeszélés, ügyintézés esetén bármely szülő, illetve szeptember első három hetében az első évfolyamos tanulók szülei beléphetnek az iskola szintjeire. d. A tanuló köteles minden tanítási napon, felkészülten megjelenni az iskola által szervezett foglalkozásokon. e. Foglalkozásainkat az alábbi csengetési rend szerint tartjuk: 1. óra 08:00 08:45 2. óra 09:00 09:45 3. óra 10:05 10:50 4. óra 11:00 11:45 5. óra 12:00 12:45 6. óra 12:55 13:40 13:45 14:30 7. óra 14:00-14:45 felső tagozat f. A tanuló köteles az iskolai foglalkozására történő becsengetésre a foglalkozás helyén, munkára készen megjelenni. g. Ha a tanuló nem teljesíti a f. pontban foglaltakat, akkor elkésett. h. Ha a tanuló a becsengetést követő 15. perc után érkezik meg a foglalkozásra, akkor mulasztását házirendünk 2.6. pontja alapján kell igazolnia. i. A tanulók tanítási napokon ig kizárólag az iskola aulájában tartózkodhatnak. 11

13 j. Az óraközi szünetekben a tanulók az iskola folyosóin, aulájában, mellékhelyiségeiben, az iskola levegőző udvarán és amennyiben nyitva van az iskola könyvtárában tartózkodhatnak. k. Az első óraközi szünet az un. tízórai szünet, melyben minden tanuló használhatja az iskola ebédlőjét étkezés céljából. A második szünet elsősorban az udvari levegőzést szolgálja. Ha az időjárás engedi, ekkor a tanulóknak az udvaron kell tartózkodniuk. l. Az óraközi szünetekben a tanulók a következő tanórájuk osztálytermében tartózkodhatnak, amennyiben jelen van a felügyeletet ellátó pedagógus és engedélyt ad a benntartózkodásra. m. Bármely más a fentiekben nem említett helyiségben (pl.: szertár, könyvtár) való tartózkodáshoz a tanulónak tanári engedélyt kell kérnie. n. A tanítási idő után csak a szervezett foglalkozásokon (pl.: szakkör, sportkör, napközi, klubnapközi) résztvevő tanulók tartózkodhatnak az intézmény területén. o. A tanulók kizárólag váltócipőben, a hétköznapi élet elvárásainak megfelelő öltözékben, tisztán és ápoltan tartózkodhatnak az iskola helyiségeiben. p. Tanítási időben és a napközi tanulási idejében a tanulók csak tanári engedéllyel telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t, vagy kezdeményezhetnek bármely telekommunikációt. q. A tanulók tanítási időben mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. r. A tanórán a tanulók a foglalkozást vezető pedagógus engedélye nélkül nem használhatnak semmilyen audio eszközt, valamint hang- és képrögzítő berendezést. Az engedély nélkül készült felvételeket meg kell semmisíteni. s. Az intézmény területén a tanulók nem rágógumizhatnak. t. A tanulók a foglalkozás helyszínét csak a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével hagyhatják el. u. A szaktantermek sajátságos rendjét a szaktantermi szabályzatok tartalmazzák. v. A tornacsarnok és a sportpálya használatának rendjét jelen házirend 1. számú melléklete tartalmazza. A könyvtár használatának rendjét jelen házirend 2. számú melléklete tartalmazza. A napközi rendjét jelen házirend 3. számú melléklete tartalmazza. A klubnapközi és a tanulószoba rendjét jelen házirend 4. számú melléklete tartalmazza. w. Az iskola helyiségeit az intézmény által szervezett foglalkozásokon kívül igénybe venni csak az igazgató engedélyével szabad Arizona program működése Alapelve az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet. A program három szabálya: 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Ezzel védjük a tanulni akaró diákok és a pedagógusok jogait, és egyéni felelősségvállalásra, tudatos döntésre, a következmények vállalására neveljük a tanulókat. 12

14 Aki a három szabály valamelyikét megszegi, dönt: vagy abbahagyja a szabályszegést, vagy az Arizona szobába távozik. Az Arizona szoba az iskola könyvtárában működik. A szobába a tanuló egy információs lappal érkezik, melyet az órát tartó nevelő tölt ki, s ezt átadja a felügyelő tanárnak. A tanulónak meg kell fogalmaznia, hogy mit tett, miért, mi volt az oka a viselkedésének, mi a következménye, hogyan változtat a viselkedésén, hogy ez többé ne forduljon elő és kinek a segítségét kéri. Ha a felügyelő tanár elfogadja a tervet, akkor a tanuló visszamehet a terembe, vagy dönthet úgy, hogy kicsengetésig ott marad a szobában. Ha többször előfordul, hogy a tanuló az Arizona szobába megy, akkor egyéni beszélgetéseken kell részt vennie. Először az általa megnevezett pedagógussal, majd osztályfőnökével, a szülőkkel, az iskola igazgatójával, a családsegítő szolgálattal, végül az iskola rendőrével. 2.2 A tanév rendjével kapcsolatos rendelkezések a. A tanuló köteles megjelenni minden kötelező iskolai rendezvényen vagy ünnepélyen. b. Az iskolagyűlések, tanórák, szakkörök, sportkörök, nemzeti ünnepek alkalmából megrendezett iskolai ünnepélyek zártkörűek. c. Zártkörű foglalkozásokon és rendezvényeken, kép- és hangfelvételt készíteni csak az iskola igazgatójának engedélyével szabad. Az elkészült felvételeket az igazgatónak be kell mutatni. d. A zártkörű rendezvények látogatási rendjéről - a diákönkormányzat véleményének kikérésével - az iskola tantestülete dönt. e. Az iskolai ünnepségeken a tanulók kötelesek ünnepi öltözékben megjelenni. Az ünnepi öltözék fiúknak fekete vagy sötétkék alkalmi nadrág, fehér ing, lányoknak fekete vagy sötétkék alkalmi nadrág, vagy szoknya és fehér blúz. f. A szakkörökről való távolmaradásról a szakkört tartó pedagógust a tanulónak előre értesítenie kell. A szakköri hiányzást a tanórai hiányzáshoz hasonlóan kell igazolni (Házirend 2.6), ha a tanuló aznap nem hiányzott a tanításról. 2.3 A hetes kötelezettségei Minden tanulócsoportban heti váltásokkal két-két hetest kell kijelölni. A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesek kötelesek: a. az óra kezdetéig ügyelni a rendre; b. a rendbontó tanulót szóban figyelmeztetni; c. további rendbontás esetén jelenteni az esetet a legközelebbi pedagógusnak; d. az óraközi szünetben kiszellőztetni a tantermet (amennyiben a terem nyitva van); e. óra végén gondoskodni a tábla letisztításáról; f. ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanulócsoporthoz, jelenteni a helyzetet a tanári szobában; 13

15 g. az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelenteni a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét. 2.4 Tanulói ügyeletesi rendszer a. Az iskola diákönkormányzata a tanulók testi, lelki épségének és a vagyonvédelem érdekében tanulói ügyeletesi rendszert működtethet. b. Az ügyeleti rendszer szabályzatát a diákönkormányzat dolgozza ki, és a nevelőtestülettel egyetértésben fogadja el. A megalkotott szabályzat házirendünk mellékletét képezi. c. A fentieken kívül az intézményben Segíthetek? ügyeleti rendszer működik a napközis tanulókért érkező szülők szolgálatára. d. A tanuló ügyeleteseknek hivatalos jelvényt vagy névkártyát kell viselniük. 2.5 Eszközök, felszerelések és élelmiszerek behozatalának szabályozása a. A tanuló a védő-óvó rendszabályokban nem tiltott tárgyat csak saját felelősségére hozhat be az intézmény területére. b. A tanulók különösen értékes taneszközeiket (pl.: hangszerek) a portán adhatják le megőrzésre. c. A tanulók értéktárgyainak, pénzének őrzése a portán működtetett értékmegőrzőben lehetséges. d. Az iskola területén közlekedési eszközt (pl.: kerékpár, roller, gördeszka stb.) nem szabad használni. e. A tanulók saját tulajdonú labdát csak tanári engedéllyel hozhatnak az iskola területére. f. A tanulói szekrények kulcsait kizárólag az iskola gondnoka másoltathatja le. g. Minden tanuló csak saját részére hozhat élelmiszert az iskolába. h. Az intézmény csak a vele szerződött közétkeztetési vállalkozás által kiadott étel biztonságos tárolásáért vállal felelősséget. i. Ételfutár szolgáltatást az iskola tanulói nem vehetnek igénybe. 2.6 A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok a. Ha a tanuló nem tud jelen lenni valamely iskolai foglalkozáson, azt 3 tanítási napon belül igazolnia kell. b. Nem számít hiányzásnak, ha a tanuló az iskola pedagógusa által kísért tevékenységen (pl. sport- vagy tanulmányi verseny, díjkiosztó) veszt részt és ezért marad távol a tanítási órától. Az ilyen tevékenységet, valamint az azon részt vevő tanulók névsorát az elektronikus naplóban kell nyilvántartani. c. Tanévenként 3 tanítási napot a szülő, gondviselő írásban, vagy elektronikus levélben igazolhat. 14

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI...

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2010. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 3 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

A monori Ady Úti Általános Iskola. Házirendje. Tartalomjegyzék

A monori Ady Úti Általános Iskola. Házirendje. Tartalomjegyzék A monori Ady Úti Általános Iskola Házirendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 2.a A házirend hatálya 2.b. A házirend nyilvánossága 3. A tanuló jogai 3.a A tanulói jogok gyakorlása

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01.

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Gábor Zsuzsanna igazgató Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Bevezető rendelkezések A Házirend a Gyermelyi Általános Iskola belső életét szabályozza.

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2014. március 3. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D 2015 Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu Tamás Roland intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K Házirend... 3 Az iskola alapadatai...

Részletesebben

A MARTFŰI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MARTFŰI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MARTFŰI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 3. II. Iskolai munkarend, foglalkozások rendje, helységhasználati rend, tanulói balesetek megelőzése, a tanulók feladatai

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola

Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola A KOVÁCS MARGIT NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 030523 Házirendje Felülvizsgálat: 2014.

Részletesebben

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei:

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei: A GVADÁNYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ISKOLÁBAN ELFOGADOTT ÉRTÉKREND ALAPJÁN, AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT. A házirend jogi háttere Magyarország

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLAI HÁZIREND A HÁZIREND célja. 3. 1.) A gyermek, tanuló távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben