2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~

2 Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne, hanem hozzáadni mindig. Ottlik Géza Iskolánk nevelőtestülete számot vetve az iskola helyzetével, feltételeivel, az iskolával szemben támasztott helyi igényekkel és elvárásokkal, valamint saját lehetőségeivel és korlátaival az alábbiakban fogalmazta meg a pedagógiai munkája során követendő értékeket és alapelveket: Minden tanítványunk saját lehetőségeinek optimumáig jusson el erkölcsi, érzelmi és testi fejlődésében. Találjuk meg számukra a megfelelő teret, ahol gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat. Igyekezzünk elérni, hogy tanítványaink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának legyen becsülete. Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Biztosítjuk minden tanulónk számára az esélyegyenlőséget Vállajuk és biztosítjuk intézményünkben az SNI tanulók integrált oktatását Mindent megteszünk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztéséért Biztosítjuk a roma identitástudat fejlesztését, a roma kultúra értékeinek megismerését Mindehhez biztosítjuk az alkotó pedagógiai klíma megteremtését Buzás József mb.igazgató Budapest, szeptember 05. ~ 2 ~

3 a SZÜLŐI SZERVEZET képviseletében Szirák, szeptember Szülői szervezet vezetője A DÖK képviseletében Szirák, szeptember DÖK elnök. DÖK segítő pedagógus A Közalkalmazotti Tanács képviseletében Szirák, augusztus KT. elnök ~ 3 ~

4 PEDAGÓGIAI ÉS VEZETŐI MUNKATERV A tanév fontos feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő alapdokumentumokból indul ki: - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény és módosításai - Rendelet a tanév rendjéről (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) - Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend. A tanévben a munkánkat az érvényes, elfogadott Pedagógiai programunk, Szervezeti és Működési Szabályzatunk, Házirendünk, Alapító okiratunk, valamint az fenntartónk az Országos Roma Önkormányzat döntései, nevelőtestületünk határozatai és az érvényes oktatási törvények, rendeletek szerint terveztük meg és végezzük - a fenntartó Országos Roma Önkormányzat döntése értelmében önálló intézményként. Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, szeptember 05. ~ 4 ~

5 1. A tanév fő célkitűzései Szervezési-vezetési területen: szervezeti kultúra fejlesztése tanmenetek gondos elkészítése folyamatos belső ellenőrzés továbbképzések igénybevétele részvétel kerületi, és lehetőség szerint megyei és országos versenyeken gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása Oktatási területen: az órai munka jó előkészítése egyéni képességek fejlesztése a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása a tanuló hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése a gyermekek tanuláshoz fűződő viszonyának javítása, a tanulás motiválása, a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása tehetséggondozás Nevelési területen: a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt az emberi értékek tiszteletére nevelés környezetkultúra javítása, a gyermekek igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt 2. Erőforrásaink 2.1. Tanulócsoportok száma, létszáma Az iskolai gyermeklétszám: = 151 fő. ebből alsó tagozat: 50 fő felső tagozat: 65 fő 1. évfolyam: 11 fő (SNI 2 fő) 5.évfolyam: 14 fő (SNI 3 fő) 2. évfolyam: 13 fő (SNI 2 fő) 6.évfolyam: 16 fő (SNI 0 fő) 3. évfolyam: 13 fő (SNI 4 fő) 7.évfolyam: 15 fő (SNI 1 fő) 4. évfolyam: 13 fő (SNI 0 fő) 8.évfolyam: 20 fő (SNI 5 fő) szakiskola szakképző osztályai: 36 fő 9. évfolyam: 19 fő (SNI 2 fő) 10. évfolyam: 17 fő (SNI 2 fő) ~ 5 ~

6 Személyi feltételek Iskolavezetés Igazgató Buzás József Igazgatóhelyettes Magulya-Nándori Barbara DÖK Oláh Zoltán KT elnök Drégeli Györgyné Munkaközösség-vezetők alsós munkaközösség Figuráné Gulyás Judit felsős munkaközösség Martonné Mészáros Marianna szakiskolai munkaközösség Zeke Krisztián Alsós tanítók: Drégeli Györgyné Figuráné Gulyás Judit Oláh Zoltán Ládecki Piroska Molnár Dominika Ocsovszkiné Juhos Orsolya Szakiskolai oktatók: Magulya-Nándori Barbara Barna Tibor Zeke Krisztián Buzás József Molnár József Szaktanárok(felsős tanárok): Molnár Gáborné Penderik Katalin Martonné Mészáros Marianna Magulya-Nándori Barbara Juhász Zoltán Óraadó pedagógusok: Klacskó Józsefné Plánki Lászlóné Tari Gyuláné Gyógypedagógiai asszisztens: Jákfalviné Zifcsák Ilona Gyógypedagógus: Martonné Mészáros Marianna, Ocsovszkiné Juhos Orsolya Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya Szertár és szakleltár felelősök Alsó tagozat( kiosztott közöségi játékok, felszerelések): osztálytanítók Gyógypedagógia: Martonné Mészáros Marianna, Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Jákfalviné Zifcsák Ilona ~ 6 ~

7 Informatika: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Barna Tibor, Zeke Krisztián Fizika: Barna Tibor Földrajz: Barna Tibor, Molnár Gáborné Biológia: Juhász Zoltán Kémia: Barna Tibor Magyar: Plánki Lászlóné Média (TV-k, iskolarádió, CD lejátszók, hangosítás): Zeke Krisztián, Molnár József Matematika: Martonné Mészáros Marianna, Klacskó Józsefné Nyelv: Penderik Katalain Rajz: Drégeli Györgyné, Figuráné Gulyás Judit Testnevelés: Ládecki Piroska, Oláh Zoltán, Juhász Zoltán Történelem: Penderik Katalin, Molnár József Tanműhely és szakmai taneszközök: Barna Tibor, Zeke Krisztián Egyéb tisztségek Könyvtáros: Molnár Dominika Tűz-,munka- és balesettvédelmi felelős: Barna Tibor Tankönyv felelős: Penderik Katalin ~ 7 ~

8 TÁMOP projekt menedzser: TÁMOP szakmai vezető: Továbbtanulásért felelős: Magulya-Nándori Barbara Plánki Lászlóné Magulya-Nándori Barbara Országos kompetencia mérés telephelyi koordinátor: Iskolai faliújság: Roma népismeret és kultúra: Alsós sportélet: Felsős sportélet: Iskolarádió: Iskolatitkár: Pogány Klaudia Ocsovszkiné Juhos Orsolya Drégeli Györgyné Oláh Zoltán Ládecki Piroska Juhász Zoltán Zeke Krisztián 3. A 2014/2015. tanév legfontosabb feladatai 3.1. Oktatáspolitikai változásokból eredő új feladatok szeptemberétől az új Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervek felmenő rendszerben történő bevezetése. A 2014/2015. tanévben az első, második, ötödik, hatodik, kilencedik és tizedik évfolyamok dolgoznak az új kerettantervek alapján A hitoktatás és a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése Az iskola 1-8. évfolyamán felmenő rendszerben heti egy órában kötelező tantárgy lesz az erkölcstan. Az erkölcstanórák anyagát és speciális módszertanát a Nat alapján készült kerettanterv adja meg. E helyett azonban választható az egyházi jogi személy által szervezett hit-, és erkölcstan oktatás. A fentiek alapján szeptember 1-jétől az 1., 2., 5. és 6. évfolyamon a szülők és tanulóink választása alapján heti 1 órában Erkölcstan/ Hit- és erkölcstan órát tartunk. Megszervezés szabályait a 20/2012 EMMI rendelet 182/A - 182/B -ai ~ 8 ~

9 szabályozzák. Az iskolának tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségei vannak a megszervezéssel kapcsolatban. Az adatkezelési, adatvédelmi szempontokra figyelemmel a szülőnek írásban kell nyilatkoznia a hit-és erkölcstanoktatás választásáról a beiratkozáskor. Az iskoláknak a tanügyi dokumentumaikban minden érintett tanuló esetében az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan megjelölést lehet csak és kizárólag alkalmazni, vagyis a tanügyi dokumentumokból nem derülhet ki sem az, hogy egy adott tanuló erkölcstanoktatásban vagy hit-és erkölcstanoktatásban vett részt, és az sem derülhet ki, hogy melyik felekezet szervezte azt. A hit- és erkölcstan értékelése a többi tantárggyal megegyező módon történik, az iskola pedagógiai programja szerint Mindennapos testnevelés további kiterjesztése szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelést meg kell szervezni, az első, a második, a harmadik, az ötödik, a hatodik és a hetedik évfolyamon illetve a 9. és 10. osztályban azokon a napokon, amikor elméleti óra is van. A heti 2 testnevelés óra alól való felmentésről a kérelmet a szülő írásban adhatja be az igazgatónak, aki mérlegeli a kérelem helytállóságát Az országos és iskolai szintű tankönyvellátás új rendszere Az iskolai tankönyvellátásról a következő jogszabályok rendelkeznek: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy szeptember 1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani, így a 2014/2015. tanévben az első és második évfolyamra beiratkozott tanulók számára térítésmentes a tankönyvellátás. E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon, tehát az általános iskolák kifutó évfolyamain. A tankönyvrendelet 27. (6) bekezdése szerint az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz csak olyan tankönyvet rendelhet, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján ~ 9 ~

10 történt. Abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi könyvek közül választhat. A tankönyvrendelést az iskola a KELLO-nak küldi meg. A tankönyvrendelet új szabályozása alapján módosultak a tankönyvrendeléshez kapcsolódó határidők A tanulóknak 16 óráig történő foglalkoztatásról gondoskodni kell szeptemberétől új rendben kell megszervezni a délutáni foglalkozásokat, mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy az általános iskolákban a foglalkozásoknak legalább délután 16 óráig kell tartaniuk, a tanulóknak pedig kötelező az ezeken való részvétel. 27. (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 55. (1)Az iskolában kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Ennek figyelembe vételével intézményünkben: alsó tagozatos osztályainknak mindennap ig szervezünk foglalkozásokat felső tagozatos tanulóinknak mindennap napközi illetve tanuló szoba áll rendelkezésre 16:00 óráig, A szülő/gondviselő az iskola igazgatójához benyújtott írásos kérelme alapján az igazgató mérlegelési jogkörben dönt a mentesítésről, vagy annak elutasításáról, melyről a szülő/gondviselő határozatot kap A Nkt. 80. (9)bekezdése alapján gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról, a vizsgálatot az iskolánkban az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között szervezzük meg. ~ 10 ~

11 3.2. Legfontosabb pedagógiai feladatok A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek fejlesztése. Kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése, a szükséges változtatások beépítése a tanórákba. A sokoldalú képességfejlesztést mindenki számára elérhetővé kell tenni. Biztosítani kell a lehetőséget gyermekeink számára, hogy minél több területen kipróbálhassák magukat annak érdekében, hogy érdeklődésük kialakulhasson. Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével. A differenciált bánásmód, mint módszer alkalmazása, mert segítségével képesek lehetünk a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítésére éppúgy, mint a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Önálló tanulási és önismereti képességek kiművelése. Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés, melynek érdekében: Iskola gyümölcs programban részvételünk továbbra is folyamatos Egészségnap szervezése Mindennapos testmozgás biztosítása Sportnap szervezése A tanulók állóképességének mérése Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével. (Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt) Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása. fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé rongálások esetén a jóvátétel megszervezése viselkedési problémák azonnali kezelése, pozitív szokásrendek kialakítása ~ 11 ~

12 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben megfogalmazott elvek betartását; a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, továbbképzéseken való részvételt; tanmenetek, tanórák tervezése során a NAT előírásainak figyelembe vételét, pályázatokon való részvételt. A pedagógiai feladatok végrehajtásáért minden pedagógus felelős a tanév során folyamatosan. 3.3.Tanügyigazgatási feladatok Oktatási azonosító rendszer karbantartása, kapcsolattartás, adatszolgáltatás felelős: iskolatitkár, igazgatóhelyettes Első osztályosok beiskolázása felelős: iskolatitkár, elsős tanító Az iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkár Pályaválasztás előkészítése, beiskolázás felelős: igazgató, 8. osztályfőnök SNI, BMTN-es tanulók szakértői kontroll vizsgálatának szervezése, figyelemmel kísérése felelős: Martonné Mészáros Marianna, Ocsovszkiné Juhos Orsolya A tankönyvtámogatásnak a szervezése, dokumentációja, nyilvántartása, tankönyvrendelés bonyolítása. felelős: Penderik Katalin, Molnár Dominika Gyermekvédelmi feladatok felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, osztályfőnökök, igazgató Tanmenetek, tantervek felülvizsgálata, frissítése felelős: pedagógusok, munkaközösség-vezetők Veszélyeztetett, HH, HHH, tanulók nyilvántartása, segítése felelős: osztályfőnökök, Ocsovszkiné Juhos Orsolya, igazgató Tanügyigazgatási dokumentumok naprakész, pontos vezetése, azok ellenőrzése felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes ~ 12 ~

13 3.4. Gazdálkodási feladatok Jubileumi jutalomra jogosultak, valamint a sorosan előre lépők figyelemmel kisérése, tervezése, felelős: igazgatóhelyettes A pályázatok figyelemmel kísérése, a támogatások szigorú elszámolása, a fenntartó által kért, vagy előírt beszámolók, kimutatások elkészítése felelős: igazgató A felújítási és karbantartási munkák szükségességének számbavétele, javaslat, kezdeményezés, követés felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, igazgató Iskolai létesítmények bérbeadásának optimalizálása, szerződéskötések felelős: igazgató 3.5. Munkaügyi és személyügyi feladatok A munkaköri leírások folyamatos gondozása felelős: igazgató A pedagógus továbbképzés szervezése felelős: igazgató Szakos ellátottság biztosítása felelős: igazgató Ügyeleti munka fokozott ellenőrzése, pedagógus teljesítményértékelés felelős: igazgatóhelyettes Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése felelős: igazgató, igazgatóhelyettes ~ 13 ~

14 4. A tanév munkarendje A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 01. (hétfő), az utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. Félév vége: január 16. Félévi értesítő kiadása: Őszi szünet: január 23-ig október 27-től október 31-ig tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Az első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december 22-tól január 2-ig tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Az első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet : április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 01. (szerda) Az első tanítási nap: április 08. (szerda) Félévi értekezlet Év végi értekezlet Tanítás nélküli munkanapok: január 28. (szerda) június 25. (csütörtök) A miniszteri rendelet szerinti az öt tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint adjuk ki: október 10. (péntek) : Hospitálás december 13. (szombat): Belső továbbképzés március 27. (péntek): Hospitálás május 29. (péntek): Hospitálás június 15. (hétfő): Továbbképzés ~ 14 ~

15 Osztályozó vizsgák: félévi január évvégi június Osztályozó értekezletek: január 19, június 16. Iskolai szülői fórum: szeptember óra november óra február 11-én 15 óra Szülői értekezletek: szeptember 9 -én 1-4. évf szeptember 10- én 5 8.évf szeptember 11- én 9-10.évf október 15-én 8. évf november évf november évf november évf február évf február évf február évf május évf május évf május évf. Fogadóóra november óráig december óráig március óráig május óráig Munkaértekezletek: hétfői napokon (kéthetenként) Vezetőségi értekezletek: minden hónap első hétfőjén ~ 15 ~

16 Ünnepeink Aradi vértanúk október 6. (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) Az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja október 22. (iskolai és községi ünnepély) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai február 25. (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) március 15. forradalom és 1848/49. szabadságharc emléknap március 13. (iskolai és községi ünnepély) A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés április 16. (iskolai ünnepély) A Nemzeti Összetartozás Napja június 4. (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) Rendezvényeink Tanévnyitó szeptember óra Pákozdi győzelem akadályverseny szeptember 26. Iskolánk névadójának emlékére szervezett projekthét: Teleki hét /Kistehén avató, családi nap, szakmai műhely 3 partner intézménnyel Eü. nap, rendőrségi előadás, Cseppkő Gyermekotthon meghívása/ október Halottak Napi emlékezés és takarítás az iskolában tanító, elhunyt pedagógusok sírjánál /szülőkkel közös program/ október 22. Tematikus nap: Egészségnap november 20. Jótékonysági bál november 14. Mikulás és Krampusz disco december 05. Iskolai Lucázás december 12. Tanulás hete, házi versenyek január ~ 16 ~

17 Magyar Kultúra Napja január 22. Farsang február 13. József napi takarítás Teleki József sírjánál március 19. Roma Kultúra Napja április 16. Tavaszi papírgyűjtés április Tematikus nap: Sportnap május 13. Tematikus nap: Gyereknap június 10. Ballagás június 20. TÁMOP zárórendezvény és konferencia: roma gyerekek motíválásának lehetőségei június 25. Mérések, vizsgálatok: DIFER mérés az 1. osztályokban / október 10-ig felmérik a tanulók körét; az igazgató október 22-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát; vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük./ F.: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Drégeli Györgyné Bemeneti mérések tantárgyanként a fejlesztési területek meghatározásához /szeptember/ F.: tanítók, szaktanárok, munkaközösség vezetők Logopédiai mérés az első osztályban A tanulók fizikai állapotának felmérése / január 5. és május 27. között/ F.: Juhász Zoltán Országos mérések matematikából, szövegértésből / A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 21-ig küldik meg; május 27. a mérés 6., 8. és 10. osztály/ F: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, matematikát és magyart tanító szaktanárok az érintett osztályokban, felmérés vezetők Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. /A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusa június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával./ F: Penderik Katalin Osztályszociometria /tanév során folyamatos/ F: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, osztályfőnökök Jó Gyakorlat TÁMOP portfóliok készítése F: Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara, Zeke Krisztián Szintvizsga /9. osztály; március 24./ F: Zeke Krisztián, Barna Tibor ~ 17 ~

18 Iskola-óvoda átmenet segítése, leendő elsősök foglalkozásai : I október 16. II december 05. III március 26. IV május 28. A külső kapcsolataink erősítését szolgáló feladatok, események: Továbbképzéseken való részvétel Együttműködés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói és Salgótarjáni kirendeltségével, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságával A Sziráki Polgárosodásért Alapítvánnyal kialakított együttműködés folytatása A közfoglalkoztatási programok bekapcsolása intézményünkbe: terembérlet, pedagógusaink oktatói feladatainak elősegítése A Cseppkő Gyermekotthonnal közös programok szervezése, a Varázscsepp Tehetségkutató versenyen való részvétel Iskolai bemutató órák: A szakmai találkozók alkalmával jó gyakorlatok bemutatása: Belső továbbképzés: - roma népismereti foglalkozás, beágyazott roma népismereti foglalkozás - differenciált óraszervezés - kooperatív óraszervezés - tevékenységközpontú pedagógiák a szakiskolában - kölyökatlétika program alkalmazása az alsós testnevelés órákon: 3. osztály Oláh Zoltán, szeptember - differenciált óravezetés: 4. osztály Ládecki Piroska, november - kooperatív technikák a tanórákon: 2. osztály Figuránné Gulyás Judit, január - 1. osztályban alkalmazható tanítási módszerek: 1. osztály Drégeli Györgyné, március - Szociometriai mérések osztályszinten: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, október - differenciált óravezetés: 6. osztály Pánki Lászlóné, december - vállalások: április, május, június ~ 18 ~

19 Szakkörök, irányított szabadidő: Alsós sportkör: Ládecki Piroska Kézműves: Drégeli Györgyné Felsős sportkör: Ládecki Piroska Roma népismeret és kultúra 5-6. osztály: Oláh Zoltán Roma Hagyományőrzés: Oláh Zoltán Fejlesztő játékok: Martonné Mészáros Marianna Szinjátszó szakkör: Martonné Mészáros Marianna Óralátogatások: Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő oktató munka belső ellenőrzés során. a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása a nevelő oktató munkához kapcsolódó adminisztráció fontossága a tanterem rendezettsége, tisztaság, dekorációja a tanár diák kapcsolta, a tanulói személyiség tiszteletben tartása a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon Ezen belül különösen: előzetes felkészülés, tervezés a tanítási óra felépítése és szervezése a tanítási órán alkalmazott módszerek eredményessége a tanulók munkája és magatartása az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése ( tantárgyi eredmény, mérések ) a tanuló munkájának ellenőrzése és értékelése a tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösség formálás Óralátogatási terv: 1) Október: Drégeli Györgyné, Figuránné Gulyás Judit, Oláh Zoltán, Ládecki Piroska, Juhász Zoltán 2) November: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Molnár Dominika, Jákfalviné Zifcsák Ilona, Oláh Éva 3) December: Martonné Mészáros Marianna, Penderik Katalin, Plánki Lászlóné, Klacskó Józsefné ~ 19 ~

20 4) Január: Barna Tibor, Zeke Krisztián, Molnár József, Tari Gyuláné 5) Február: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Molnár Dominika, Jákfalviné Zifcsák Ilona, Oláh Éva, Ládecki Piroska, Juhász Zoltán 6) Március: Drégeli Györgyné, Figuránné Gulyás Judit, Oláh Zoltán, Molnár József, Tari Gyuláné 7) Április: Barna Tibor, Zeke Krisztián, Martonné Mészáros Marianna, Penderik Katalin, Plánki Lászlóné, Klacskó Józsefné 8) Május: adminisztráció ~ 20 ~

21 HAVI PROGRAMOK SZEPTEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős h Ünnepélyes tanévnyitó Magulya-Nándori Barbara 09. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós munkaközösség vezető 10. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős munkaközösség vezető 11. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai munkaközösség vezető h Iskolai szülői fórum Buzás József 26. Pákozdi győzelem akadályverseny, E.ü. nap 30. Üzemlátogatás a Micsutka tanyán Osztályfőnökök, + Zeke Krisztián Barna Tibor, Zeke Krisztián, Magulya-Nándori Barbara OKTÓBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 01. Szülői kirándulás Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 06. Aradi vértanúk Osztályfőnökök, Zeke Krisztián (osztályszintű+iskolarádió) 10. Hospitálás /tanítás nélküli munkanap/ Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 15. Szülői értekezlet 8. évf. Magulya-Nándori Barbara szóbeli tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről 16. Leendő elsősök foglalkozása Ládecki Piroska 17, 18,20, 21, 22. Teleki hét : Családi nap Ládecki Piroska ~ 21 ~

22 Szakmai műhely Egészség nap Cseppkő vendégség Kistehén avató rendőrségi előadás Csibe Avató 22. Halottaknapi megemlékezés és sírtakarítás a szülőkkel október 23. /ill. az évi Magyar Köztársaság kikiálltása/ megemlékezés Drégeli Györgyné Molnár Gáborné Oláh Zoltán Barna Tibor, Zeke Krisztián Ocsovszkiné Juhos Orsolya Drégeli Györgyné, Ládecki Piroska Ládecki Piroska Magulya-Nándori Barbara és szorgalom értékelés NOVEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős h Fogadóóra Osztályfőnökök, Buzás József 14. Jótékonysági bál Penderik Katalin, Barna Tibor, Martonné Mészáros Marianna 18. Üzemlátogatás Molnár József, Buzás József, Magulya-Nándori Barbara 20. Tematikus nap: Egészségnap Molnár József, Juhász Zoltán DECEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 05. Leendő elsősök foglalkozása Ládecki Piroska 05. Mikulás várás és krampusz disco Magulya-Nándori Barbara értesítése 09. A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára Magulya-Nándori Barbara ~ 22 ~

23 12. Iskolai Lucázás Martonné Mészáros Marianna 13. Belső továbbképzés /tanítás nélküli munkanap/ 16. Színházlátogatás alsó és felső munkaközösség vezető, Plánki Lászlóné, Magulya- Nándori Barbara 19. Karácsonyi ünnepi műsorok és Ocsovszkiné Juhos Orsolya, ünnepi ebéd Buzás József óvodába Téli szünet: december január 02. Első tanítási nap: január 05. (hétfő) JANUÁR Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Osztályozó vizsga Magulya-Nándori Barbara 14. Pályaválasztási vetéledő Magulya-Nándori Barbara 16. Félév vége 17. Az általános felvételi eljárás kezdete 19. Osztályozó értekezlet Buzás József Tanulás hete Figuránné Gulyás Judit, Martonné Mészáros Marianna, Plánki Lászlóné 22. Magyar Kultúra Napja Molnár Dominika 23. Félévi értesítők kiadása Osztályfőnökök 28. Félévi értekezlet Buzás József 29. Üzemlátogatás /AgrárgépShow/ Zeke Krisztián, Barna Tibor FEBRUÁR ~ 23 ~

24 Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 09. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós munkaközösség vezető 10. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős munkaközösség vezető 11. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai munkaközösség vezető 13. Az általános iskola továbbítja Magulya-Nándori Barbara a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak 13. Farsang osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, igazgató, igazgató helyettes 25. Színházlátogatás alsó és felső munkaközösség vezető, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja /Terror Háza/ Barna Tibor MÁRCIUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 10. Egészség délután Tari Gyuláné március 15. ünnepség Ládecki Piroska Víz világnapjára alkotói versenykiírás Figuránné Gulyás Judit h Fogadóóra Osztályfőnökök, Buzás József 19. Teleki sírbolt takarítás Figuráné Gulyás Judit 24. Szintvizsga 9. osztály Zeke Krisztián, Barna Tibor, Buzás József 26. Leendő elsősök foglalkozása Ládecki Piroska 27. Hospitálás /tanítás nélküli munkanap/ Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori ~ 24 ~

25 Barbara ÁPRILIS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Tavaszi szünet: április Holokauszt áldozataira emlékezünk Zeke Krisztián, Barna Tibor, Molnár József, Buzás József 16. Roma Kultúra Napja Oláh Zoltán, Molnár Dominika 16. Szakmai találkozó Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara Tavaszi papírgyűjtés Zeke Krisztián, Barna Tibor MÁJUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 01. Üzemlátogatás /Traktor majális/ Molnár József, Buzás József 05. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós munkaközösség vezető 06. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős munkaközösség vezető 07. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai 13. Tematikus nap: Sportnap/E.ü. nap 27. Országos Kompetencia Mérés 6., 8., 10. évf. munkaközösség vezető Ládecki Piroska, Juhász Zoltán Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Buzás József 29. Hospitálás Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara ~ 25 ~

26 JÚNIUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Osztályozó vizsga Magulya-Nándori Barbara 04. Nemzeti Összetartozás Napja Osztályfőnökök, Zeke Krisztián Osztálykirándulások Osztályfőnökök 10. Tematikus nap: Gyereknap Oláh Zoltán 11. Angol nyelvi mérés Penderik Katalin 15. Továbbképzés Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 16. Osztályozó értekezlet Buzás József 20. Tanévzáró és Ballagás Magulya-Nándori Barbara 25. TÁMOP záró+konferencia Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 26. Tanévzáró értekezlet Buzás József ~ 26 ~

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 08.31. Ünnepélyes tanévnyitó

Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 08.31. Ünnepélyes tanévnyitó SZEPTEMBER 08.31. h Ünnepélyes tanévnyitó 08. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós 09. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős 10-12. Nevelőtestületi tréning Ocsovszkiné Juhos Orsolya

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben