2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~

2 Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne, hanem hozzáadni mindig. Ottlik Géza Iskolánk nevelőtestülete számot vetve az iskola helyzetével, feltételeivel, az iskolával szemben támasztott helyi igényekkel és elvárásokkal, valamint saját lehetőségeivel és korlátaival az alábbiakban fogalmazta meg a pedagógiai munkája során követendő értékeket és alapelveket: Minden tanítványunk saját lehetőségeinek optimumáig jusson el erkölcsi, érzelmi és testi fejlődésében. Találjuk meg számukra a megfelelő teret, ahol gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat. Igyekezzünk elérni, hogy tanítványaink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának legyen becsülete. Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Biztosítjuk minden tanulónk számára az esélyegyenlőséget Vállajuk és biztosítjuk intézményünkben az SNI tanulók integrált oktatását Mindent megteszünk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztéséért Biztosítjuk a roma identitástudat fejlesztését, a roma kultúra értékeinek megismerését Mindehhez biztosítjuk az alkotó pedagógiai klíma megteremtését Buzás József mb.igazgató Budapest, szeptember 05. ~ 2 ~

3 a SZÜLŐI SZERVEZET képviseletében Szirák, szeptember Szülői szervezet vezetője A DÖK képviseletében Szirák, szeptember DÖK elnök. DÖK segítő pedagógus A Közalkalmazotti Tanács képviseletében Szirák, augusztus KT. elnök ~ 3 ~

4 PEDAGÓGIAI ÉS VEZETŐI MUNKATERV A tanév fontos feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő alapdokumentumokból indul ki: - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény és módosításai - Rendelet a tanév rendjéről (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) - Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend. A tanévben a munkánkat az érvényes, elfogadott Pedagógiai programunk, Szervezeti és Működési Szabályzatunk, Házirendünk, Alapító okiratunk, valamint az fenntartónk az Országos Roma Önkormányzat döntései, nevelőtestületünk határozatai és az érvényes oktatási törvények, rendeletek szerint terveztük meg és végezzük - a fenntartó Országos Roma Önkormányzat döntése értelmében önálló intézményként. Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, szeptember 05. ~ 4 ~

5 1. A tanév fő célkitűzései Szervezési-vezetési területen: szervezeti kultúra fejlesztése tanmenetek gondos elkészítése folyamatos belső ellenőrzés továbbképzések igénybevétele részvétel kerületi, és lehetőség szerint megyei és országos versenyeken gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása Oktatási területen: az órai munka jó előkészítése egyéni képességek fejlesztése a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása a tanuló hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése a gyermekek tanuláshoz fűződő viszonyának javítása, a tanulás motiválása, a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása tehetséggondozás Nevelési területen: a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt az emberi értékek tiszteletére nevelés környezetkultúra javítása, a gyermekek igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt 2. Erőforrásaink 2.1. Tanulócsoportok száma, létszáma Az iskolai gyermeklétszám: = 151 fő. ebből alsó tagozat: 50 fő felső tagozat: 65 fő 1. évfolyam: 11 fő (SNI 2 fő) 5.évfolyam: 14 fő (SNI 3 fő) 2. évfolyam: 13 fő (SNI 2 fő) 6.évfolyam: 16 fő (SNI 0 fő) 3. évfolyam: 13 fő (SNI 4 fő) 7.évfolyam: 15 fő (SNI 1 fő) 4. évfolyam: 13 fő (SNI 0 fő) 8.évfolyam: 20 fő (SNI 5 fő) szakiskola szakképző osztályai: 36 fő 9. évfolyam: 19 fő (SNI 2 fő) 10. évfolyam: 17 fő (SNI 2 fő) ~ 5 ~

6 Személyi feltételek Iskolavezetés Igazgató Buzás József Igazgatóhelyettes Magulya-Nándori Barbara DÖK Oláh Zoltán KT elnök Drégeli Györgyné Munkaközösség-vezetők alsós munkaközösség Figuráné Gulyás Judit felsős munkaközösség Martonné Mészáros Marianna szakiskolai munkaközösség Zeke Krisztián Alsós tanítók: Drégeli Györgyné Figuráné Gulyás Judit Oláh Zoltán Ládecki Piroska Molnár Dominika Ocsovszkiné Juhos Orsolya Szakiskolai oktatók: Magulya-Nándori Barbara Barna Tibor Zeke Krisztián Buzás József Molnár József Szaktanárok(felsős tanárok): Molnár Gáborné Penderik Katalin Martonné Mészáros Marianna Magulya-Nándori Barbara Juhász Zoltán Óraadó pedagógusok: Klacskó Józsefné Plánki Lászlóné Tari Gyuláné Gyógypedagógiai asszisztens: Jákfalviné Zifcsák Ilona Gyógypedagógus: Martonné Mészáros Marianna, Ocsovszkiné Juhos Orsolya Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya Szertár és szakleltár felelősök Alsó tagozat( kiosztott közöségi játékok, felszerelések): osztálytanítók Gyógypedagógia: Martonné Mészáros Marianna, Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Jákfalviné Zifcsák Ilona ~ 6 ~

7 Informatika: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Barna Tibor, Zeke Krisztián Fizika: Barna Tibor Földrajz: Barna Tibor, Molnár Gáborné Biológia: Juhász Zoltán Kémia: Barna Tibor Magyar: Plánki Lászlóné Média (TV-k, iskolarádió, CD lejátszók, hangosítás): Zeke Krisztián, Molnár József Matematika: Martonné Mészáros Marianna, Klacskó Józsefné Nyelv: Penderik Katalain Rajz: Drégeli Györgyné, Figuráné Gulyás Judit Testnevelés: Ládecki Piroska, Oláh Zoltán, Juhász Zoltán Történelem: Penderik Katalin, Molnár József Tanműhely és szakmai taneszközök: Barna Tibor, Zeke Krisztián Egyéb tisztségek Könyvtáros: Molnár Dominika Tűz-,munka- és balesettvédelmi felelős: Barna Tibor Tankönyv felelős: Penderik Katalin ~ 7 ~

8 TÁMOP projekt menedzser: TÁMOP szakmai vezető: Továbbtanulásért felelős: Magulya-Nándori Barbara Plánki Lászlóné Magulya-Nándori Barbara Országos kompetencia mérés telephelyi koordinátor: Iskolai faliújság: Roma népismeret és kultúra: Alsós sportélet: Felsős sportélet: Iskolarádió: Iskolatitkár: Pogány Klaudia Ocsovszkiné Juhos Orsolya Drégeli Györgyné Oláh Zoltán Ládecki Piroska Juhász Zoltán Zeke Krisztián 3. A 2014/2015. tanév legfontosabb feladatai 3.1. Oktatáspolitikai változásokból eredő új feladatok szeptemberétől az új Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervek felmenő rendszerben történő bevezetése. A 2014/2015. tanévben az első, második, ötödik, hatodik, kilencedik és tizedik évfolyamok dolgoznak az új kerettantervek alapján A hitoktatás és a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése Az iskola 1-8. évfolyamán felmenő rendszerben heti egy órában kötelező tantárgy lesz az erkölcstan. Az erkölcstanórák anyagát és speciális módszertanát a Nat alapján készült kerettanterv adja meg. E helyett azonban választható az egyházi jogi személy által szervezett hit-, és erkölcstan oktatás. A fentiek alapján szeptember 1-jétől az 1., 2., 5. és 6. évfolyamon a szülők és tanulóink választása alapján heti 1 órában Erkölcstan/ Hit- és erkölcstan órát tartunk. Megszervezés szabályait a 20/2012 EMMI rendelet 182/A - 182/B -ai ~ 8 ~

9 szabályozzák. Az iskolának tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségei vannak a megszervezéssel kapcsolatban. Az adatkezelési, adatvédelmi szempontokra figyelemmel a szülőnek írásban kell nyilatkoznia a hit-és erkölcstanoktatás választásáról a beiratkozáskor. Az iskoláknak a tanügyi dokumentumaikban minden érintett tanuló esetében az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan megjelölést lehet csak és kizárólag alkalmazni, vagyis a tanügyi dokumentumokból nem derülhet ki sem az, hogy egy adott tanuló erkölcstanoktatásban vagy hit-és erkölcstanoktatásban vett részt, és az sem derülhet ki, hogy melyik felekezet szervezte azt. A hit- és erkölcstan értékelése a többi tantárggyal megegyező módon történik, az iskola pedagógiai programja szerint Mindennapos testnevelés további kiterjesztése szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelést meg kell szervezni, az első, a második, a harmadik, az ötödik, a hatodik és a hetedik évfolyamon illetve a 9. és 10. osztályban azokon a napokon, amikor elméleti óra is van. A heti 2 testnevelés óra alól való felmentésről a kérelmet a szülő írásban adhatja be az igazgatónak, aki mérlegeli a kérelem helytállóságát Az országos és iskolai szintű tankönyvellátás új rendszere Az iskolai tankönyvellátásról a következő jogszabályok rendelkeznek: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy szeptember 1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani, így a 2014/2015. tanévben az első és második évfolyamra beiratkozott tanulók számára térítésmentes a tankönyvellátás. E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon, tehát az általános iskolák kifutó évfolyamain. A tankönyvrendelet 27. (6) bekezdése szerint az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz csak olyan tankönyvet rendelhet, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján ~ 9 ~

10 történt. Abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi könyvek közül választhat. A tankönyvrendelést az iskola a KELLO-nak küldi meg. A tankönyvrendelet új szabályozása alapján módosultak a tankönyvrendeléshez kapcsolódó határidők A tanulóknak 16 óráig történő foglalkoztatásról gondoskodni kell szeptemberétől új rendben kell megszervezni a délutáni foglalkozásokat, mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy az általános iskolákban a foglalkozásoknak legalább délután 16 óráig kell tartaniuk, a tanulóknak pedig kötelező az ezeken való részvétel. 27. (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 55. (1)Az iskolában kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Ennek figyelembe vételével intézményünkben: alsó tagozatos osztályainknak mindennap ig szervezünk foglalkozásokat felső tagozatos tanulóinknak mindennap napközi illetve tanuló szoba áll rendelkezésre 16:00 óráig, A szülő/gondviselő az iskola igazgatójához benyújtott írásos kérelme alapján az igazgató mérlegelési jogkörben dönt a mentesítésről, vagy annak elutasításáról, melyről a szülő/gondviselő határozatot kap A Nkt. 80. (9)bekezdése alapján gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról, a vizsgálatot az iskolánkban az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között szervezzük meg. ~ 10 ~

11 3.2. Legfontosabb pedagógiai feladatok A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek fejlesztése. Kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése, a szükséges változtatások beépítése a tanórákba. A sokoldalú képességfejlesztést mindenki számára elérhetővé kell tenni. Biztosítani kell a lehetőséget gyermekeink számára, hogy minél több területen kipróbálhassák magukat annak érdekében, hogy érdeklődésük kialakulhasson. Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével. A differenciált bánásmód, mint módszer alkalmazása, mert segítségével képesek lehetünk a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítésére éppúgy, mint a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Önálló tanulási és önismereti képességek kiművelése. Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés, melynek érdekében: Iskola gyümölcs programban részvételünk továbbra is folyamatos Egészségnap szervezése Mindennapos testmozgás biztosítása Sportnap szervezése A tanulók állóképességének mérése Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével. (Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt) Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása. fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé rongálások esetén a jóvátétel megszervezése viselkedési problémák azonnali kezelése, pozitív szokásrendek kialakítása ~ 11 ~

12 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben megfogalmazott elvek betartását; a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, továbbképzéseken való részvételt; tanmenetek, tanórák tervezése során a NAT előírásainak figyelembe vételét, pályázatokon való részvételt. A pedagógiai feladatok végrehajtásáért minden pedagógus felelős a tanév során folyamatosan. 3.3.Tanügyigazgatási feladatok Oktatási azonosító rendszer karbantartása, kapcsolattartás, adatszolgáltatás felelős: iskolatitkár, igazgatóhelyettes Első osztályosok beiskolázása felelős: iskolatitkár, elsős tanító Az iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkár Pályaválasztás előkészítése, beiskolázás felelős: igazgató, 8. osztályfőnök SNI, BMTN-es tanulók szakértői kontroll vizsgálatának szervezése, figyelemmel kísérése felelős: Martonné Mészáros Marianna, Ocsovszkiné Juhos Orsolya A tankönyvtámogatásnak a szervezése, dokumentációja, nyilvántartása, tankönyvrendelés bonyolítása. felelős: Penderik Katalin, Molnár Dominika Gyermekvédelmi feladatok felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, osztályfőnökök, igazgató Tanmenetek, tantervek felülvizsgálata, frissítése felelős: pedagógusok, munkaközösség-vezetők Veszélyeztetett, HH, HHH, tanulók nyilvántartása, segítése felelős: osztályfőnökök, Ocsovszkiné Juhos Orsolya, igazgató Tanügyigazgatási dokumentumok naprakész, pontos vezetése, azok ellenőrzése felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes ~ 12 ~

13 3.4. Gazdálkodási feladatok Jubileumi jutalomra jogosultak, valamint a sorosan előre lépők figyelemmel kisérése, tervezése, felelős: igazgatóhelyettes A pályázatok figyelemmel kísérése, a támogatások szigorú elszámolása, a fenntartó által kért, vagy előírt beszámolók, kimutatások elkészítése felelős: igazgató A felújítási és karbantartási munkák szükségességének számbavétele, javaslat, kezdeményezés, követés felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, igazgató Iskolai létesítmények bérbeadásának optimalizálása, szerződéskötések felelős: igazgató 3.5. Munkaügyi és személyügyi feladatok A munkaköri leírások folyamatos gondozása felelős: igazgató A pedagógus továbbképzés szervezése felelős: igazgató Szakos ellátottság biztosítása felelős: igazgató Ügyeleti munka fokozott ellenőrzése, pedagógus teljesítményértékelés felelős: igazgatóhelyettes Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése felelős: igazgató, igazgatóhelyettes ~ 13 ~

14 4. A tanév munkarendje A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 01. (hétfő), az utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. Félév vége: január 16. Félévi értesítő kiadása: Őszi szünet: január 23-ig október 27-től október 31-ig tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Az első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december 22-tól január 2-ig tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Az első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet : április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 01. (szerda) Az első tanítási nap: április 08. (szerda) Félévi értekezlet Év végi értekezlet Tanítás nélküli munkanapok: január 28. (szerda) június 25. (csütörtök) A miniszteri rendelet szerinti az öt tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint adjuk ki: október 10. (péntek) : Hospitálás december 13. (szombat): Belső továbbképzés március 27. (péntek): Hospitálás május 29. (péntek): Hospitálás június 15. (hétfő): Továbbképzés ~ 14 ~

15 Osztályozó vizsgák: félévi január évvégi június Osztályozó értekezletek: január 19, június 16. Iskolai szülői fórum: szeptember óra november óra február 11-én 15 óra Szülői értekezletek: szeptember 9 -én 1-4. évf szeptember 10- én 5 8.évf szeptember 11- én 9-10.évf október 15-én 8. évf november évf november évf november évf február évf február évf február évf május évf május évf május évf. Fogadóóra november óráig december óráig március óráig május óráig Munkaértekezletek: hétfői napokon (kéthetenként) Vezetőségi értekezletek: minden hónap első hétfőjén ~ 15 ~

16 Ünnepeink Aradi vértanúk október 6. (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) Az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja október 22. (iskolai és községi ünnepély) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai február 25. (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) március 15. forradalom és 1848/49. szabadságharc emléknap március 13. (iskolai és községi ünnepély) A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés április 16. (iskolai ünnepély) A Nemzeti Összetartozás Napja június 4. (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) Rendezvényeink Tanévnyitó szeptember óra Pákozdi győzelem akadályverseny szeptember 26. Iskolánk névadójának emlékére szervezett projekthét: Teleki hét /Kistehén avató, családi nap, szakmai műhely 3 partner intézménnyel Eü. nap, rendőrségi előadás, Cseppkő Gyermekotthon meghívása/ október Halottak Napi emlékezés és takarítás az iskolában tanító, elhunyt pedagógusok sírjánál /szülőkkel közös program/ október 22. Tematikus nap: Egészségnap november 20. Jótékonysági bál november 14. Mikulás és Krampusz disco december 05. Iskolai Lucázás december 12. Tanulás hete, házi versenyek január ~ 16 ~

17 Magyar Kultúra Napja január 22. Farsang február 13. József napi takarítás Teleki József sírjánál március 19. Roma Kultúra Napja április 16. Tavaszi papírgyűjtés április Tematikus nap: Sportnap május 13. Tematikus nap: Gyereknap június 10. Ballagás június 20. TÁMOP zárórendezvény és konferencia: roma gyerekek motíválásának lehetőségei június 25. Mérések, vizsgálatok: DIFER mérés az 1. osztályokban / október 10-ig felmérik a tanulók körét; az igazgató október 22-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát; vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük./ F.: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Drégeli Györgyné Bemeneti mérések tantárgyanként a fejlesztési területek meghatározásához /szeptember/ F.: tanítók, szaktanárok, munkaközösség vezetők Logopédiai mérés az első osztályban A tanulók fizikai állapotának felmérése / január 5. és május 27. között/ F.: Juhász Zoltán Országos mérések matematikából, szövegértésből / A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 21-ig küldik meg; május 27. a mérés 6., 8. és 10. osztály/ F: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, matematikát és magyart tanító szaktanárok az érintett osztályokban, felmérés vezetők Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. /A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusa június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával./ F: Penderik Katalin Osztályszociometria /tanév során folyamatos/ F: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, osztályfőnökök Jó Gyakorlat TÁMOP portfóliok készítése F: Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara, Zeke Krisztián Szintvizsga /9. osztály; március 24./ F: Zeke Krisztián, Barna Tibor ~ 17 ~

18 Iskola-óvoda átmenet segítése, leendő elsősök foglalkozásai : I október 16. II december 05. III március 26. IV május 28. A külső kapcsolataink erősítését szolgáló feladatok, események: Továbbképzéseken való részvétel Együttműködés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói és Salgótarjáni kirendeltségével, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságával A Sziráki Polgárosodásért Alapítvánnyal kialakított együttműködés folytatása A közfoglalkoztatási programok bekapcsolása intézményünkbe: terembérlet, pedagógusaink oktatói feladatainak elősegítése A Cseppkő Gyermekotthonnal közös programok szervezése, a Varázscsepp Tehetségkutató versenyen való részvétel Iskolai bemutató órák: A szakmai találkozók alkalmával jó gyakorlatok bemutatása: Belső továbbképzés: - roma népismereti foglalkozás, beágyazott roma népismereti foglalkozás - differenciált óraszervezés - kooperatív óraszervezés - tevékenységközpontú pedagógiák a szakiskolában - kölyökatlétika program alkalmazása az alsós testnevelés órákon: 3. osztály Oláh Zoltán, szeptember - differenciált óravezetés: 4. osztály Ládecki Piroska, november - kooperatív technikák a tanórákon: 2. osztály Figuránné Gulyás Judit, január - 1. osztályban alkalmazható tanítási módszerek: 1. osztály Drégeli Györgyné, március - Szociometriai mérések osztályszinten: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, október - differenciált óravezetés: 6. osztály Pánki Lászlóné, december - vállalások: április, május, június ~ 18 ~

19 Szakkörök, irányított szabadidő: Alsós sportkör: Ládecki Piroska Kézműves: Drégeli Györgyné Felsős sportkör: Ládecki Piroska Roma népismeret és kultúra 5-6. osztály: Oláh Zoltán Roma Hagyományőrzés: Oláh Zoltán Fejlesztő játékok: Martonné Mészáros Marianna Szinjátszó szakkör: Martonné Mészáros Marianna Óralátogatások: Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő oktató munka belső ellenőrzés során. a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása a nevelő oktató munkához kapcsolódó adminisztráció fontossága a tanterem rendezettsége, tisztaság, dekorációja a tanár diák kapcsolta, a tanulói személyiség tiszteletben tartása a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon Ezen belül különösen: előzetes felkészülés, tervezés a tanítási óra felépítése és szervezése a tanítási órán alkalmazott módszerek eredményessége a tanulók munkája és magatartása az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése ( tantárgyi eredmény, mérések ) a tanuló munkájának ellenőrzése és értékelése a tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösség formálás Óralátogatási terv: 1) Október: Drégeli Györgyné, Figuránné Gulyás Judit, Oláh Zoltán, Ládecki Piroska, Juhász Zoltán 2) November: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Molnár Dominika, Jákfalviné Zifcsák Ilona, Oláh Éva 3) December: Martonné Mészáros Marianna, Penderik Katalin, Plánki Lászlóné, Klacskó Józsefné ~ 19 ~

20 4) Január: Barna Tibor, Zeke Krisztián, Molnár József, Tari Gyuláné 5) Február: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Molnár Dominika, Jákfalviné Zifcsák Ilona, Oláh Éva, Ládecki Piroska, Juhász Zoltán 6) Március: Drégeli Györgyné, Figuránné Gulyás Judit, Oláh Zoltán, Molnár József, Tari Gyuláné 7) Április: Barna Tibor, Zeke Krisztián, Martonné Mészáros Marianna, Penderik Katalin, Plánki Lászlóné, Klacskó Józsefné 8) Május: adminisztráció ~ 20 ~

21 HAVI PROGRAMOK SZEPTEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős h Ünnepélyes tanévnyitó Magulya-Nándori Barbara 09. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós munkaközösség vezető 10. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős munkaközösség vezető 11. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai munkaközösség vezető h Iskolai szülői fórum Buzás József 26. Pákozdi győzelem akadályverseny, E.ü. nap 30. Üzemlátogatás a Micsutka tanyán Osztályfőnökök, + Zeke Krisztián Barna Tibor, Zeke Krisztián, Magulya-Nándori Barbara OKTÓBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 01. Szülői kirándulás Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 06. Aradi vértanúk Osztályfőnökök, Zeke Krisztián (osztályszintű+iskolarádió) 10. Hospitálás /tanítás nélküli munkanap/ Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 15. Szülői értekezlet 8. évf. Magulya-Nándori Barbara szóbeli tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről 16. Leendő elsősök foglalkozása Ládecki Piroska 17, 18,20, 21, 22. Teleki hét : Családi nap Ládecki Piroska ~ 21 ~

22 Szakmai műhely Egészség nap Cseppkő vendégség Kistehén avató rendőrségi előadás Csibe Avató 22. Halottaknapi megemlékezés és sírtakarítás a szülőkkel október 23. /ill. az évi Magyar Köztársaság kikiálltása/ megemlékezés Drégeli Györgyné Molnár Gáborné Oláh Zoltán Barna Tibor, Zeke Krisztián Ocsovszkiné Juhos Orsolya Drégeli Györgyné, Ládecki Piroska Ládecki Piroska Magulya-Nándori Barbara és szorgalom értékelés NOVEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős h Fogadóóra Osztályfőnökök, Buzás József 14. Jótékonysági bál Penderik Katalin, Barna Tibor, Martonné Mészáros Marianna 18. Üzemlátogatás Molnár József, Buzás József, Magulya-Nándori Barbara 20. Tematikus nap: Egészségnap Molnár József, Juhász Zoltán DECEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 05. Leendő elsősök foglalkozása Ládecki Piroska 05. Mikulás várás és krampusz disco Magulya-Nándori Barbara értesítése 09. A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára Magulya-Nándori Barbara ~ 22 ~

23 12. Iskolai Lucázás Martonné Mészáros Marianna 13. Belső továbbképzés /tanítás nélküli munkanap/ 16. Színházlátogatás alsó és felső munkaközösség vezető, Plánki Lászlóné, Magulya- Nándori Barbara 19. Karácsonyi ünnepi műsorok és Ocsovszkiné Juhos Orsolya, ünnepi ebéd Buzás József óvodába Téli szünet: december január 02. Első tanítási nap: január 05. (hétfő) JANUÁR Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Osztályozó vizsga Magulya-Nándori Barbara 14. Pályaválasztási vetéledő Magulya-Nándori Barbara 16. Félév vége 17. Az általános felvételi eljárás kezdete 19. Osztályozó értekezlet Buzás József Tanulás hete Figuránné Gulyás Judit, Martonné Mészáros Marianna, Plánki Lászlóné 22. Magyar Kultúra Napja Molnár Dominika 23. Félévi értesítők kiadása Osztályfőnökök 28. Félévi értekezlet Buzás József 29. Üzemlátogatás /AgrárgépShow/ Zeke Krisztián, Barna Tibor FEBRUÁR ~ 23 ~

24 Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 09. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós munkaközösség vezető 10. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős munkaközösség vezető 11. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai munkaközösség vezető 13. Az általános iskola továbbítja Magulya-Nándori Barbara a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak 13. Farsang osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, igazgató, igazgató helyettes 25. Színházlátogatás alsó és felső munkaközösség vezető, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja /Terror Háza/ Barna Tibor MÁRCIUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 10. Egészség délután Tari Gyuláné március 15. ünnepség Ládecki Piroska Víz világnapjára alkotói versenykiírás Figuránné Gulyás Judit h Fogadóóra Osztályfőnökök, Buzás József 19. Teleki sírbolt takarítás Figuráné Gulyás Judit 24. Szintvizsga 9. osztály Zeke Krisztián, Barna Tibor, Buzás József 26. Leendő elsősök foglalkozása Ládecki Piroska 27. Hospitálás /tanítás nélküli munkanap/ Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori ~ 24 ~

25 Barbara ÁPRILIS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Tavaszi szünet: április Holokauszt áldozataira emlékezünk Zeke Krisztián, Barna Tibor, Molnár József, Buzás József 16. Roma Kultúra Napja Oláh Zoltán, Molnár Dominika 16. Szakmai találkozó Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara Tavaszi papírgyűjtés Zeke Krisztián, Barna Tibor MÁJUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 01. Üzemlátogatás /Traktor majális/ Molnár József, Buzás József 05. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós munkaközösség vezető 06. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős munkaközösség vezető 07. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai 13. Tematikus nap: Sportnap/E.ü. nap 27. Országos Kompetencia Mérés 6., 8., 10. évf. munkaközösség vezető Ládecki Piroska, Juhász Zoltán Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Buzás József 29. Hospitálás Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara ~ 25 ~

26 JÚNIUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Osztályozó vizsga Magulya-Nándori Barbara 04. Nemzeti Összetartozás Napja Osztályfőnökök, Zeke Krisztián Osztálykirándulások Osztályfőnökök 10. Tematikus nap: Gyereknap Oláh Zoltán 11. Angol nyelvi mérés Penderik Katalin 15. Továbbképzés Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 16. Osztályozó értekezlet Buzás József 20. Tanévzáró és Ballagás Magulya-Nándori Barbara 25. TÁMOP záró+konferencia Buzás József, Plánki Lászlóné, Magulya-Nándori Barbara 26. Tanévzáró értekezlet Buzás József ~ 26 ~

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244 PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 052004

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

KISBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. (5932 Gádoros, Iskola u. 4.) OM: 201747 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KISBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. (5932 Gádoros, Iskola u. 4.) OM: 201747 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (5932 Gádoros, Iskola u. 4.) OM: 201747 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...4 1.1. Jogszabályi háttér...4 1.2. A szervezeti és működési

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben