ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 21- én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21- én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 21- én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: D./ RENDELETEI: 6-7. Száma: 1-35/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosítására, valamint véleménynyilvánítás a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapítására. 2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 3. Előterjesztés az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárának megállapítására. 4. E g y e b e k: - Helyi tankönyvtámogatás biztosítása. - Az Ópályi-Nagydobos települések között, a számú közút két oldalán lévő platánfák védetté nyilvánításának kezdeményezése. - A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. - A Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezése. - Az önkormányzati törzsgárda szabályzat végleges megszüntetése. Ópályi, március 22. Erdélyi Miklós polgármester

2 119 J e g y z ő k ö n y v Készült: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel a Faluházban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Erdélyi Miklós polgármester dr. Széll Ferencné alpolgármester Balogh Ádám képviselő Havasi Gusztáv képviselő Toronyi Béla képviselő Bejelentéssel távollévő: Buzsik István alpolgármester és Máté Béla képviselő. Meghívottként részt vett: Herczeg Péter a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója, Tarné Sólyom Ilona élelmezésvezető. Tanácskozási joggal vett részt: Lipták József jegyző Erdélyi Miklós (polgármester): Köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd azt megnyitotta. Javasolta, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta tsp. Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosítására, valamint véleménynyilvánítás a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapítására. Előadó: Polgármester Balogh Ádám (elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és az A változat szerint javasolja annak elfogadását. A Bizottság egységesen nem támogatta Herczeg Péter Igazgató azon kérését, hogy az általános iskolai dolgozók részére 480,- Ft-ban állapítsák meg a térítési díjat a javasolt 510,- Ft helyett. Ezen túl azt javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a Jókai Mór Általános Iskolába járó azon 7 gyermeknek, akiknek étkezési térítési díjat kell fizetniük, 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt biztosítson az Önkormányzat.

3 120 Lipták József (jegyző): A rendelet-tervezetben egy konkrét szövegszerű módosítást javasolt, azt, hogy a szociális étkezőknek az 1/2013. (I. 11.) önkormányzati határozat 3) pontjával jóváhagyott Ópályi Község Szociális Étkeztetés Szakmai Programja III. pontjában meghatározottaktól eltérően minden hónapban előre kelljen kifizetni a térítési díjat. Ezen túl a térítési díjat mindig a kerekítés szabályai szerint kell megfizetni, ezért ezt is így kell a rendeletben meghatározni minden esetben. Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta már, azt kéri, hogy pedagógusok térítési díját 480,- Ft/nap összegben állapítsa meg a testület. Ez az Önkormányzat részéről egy gesztus lenne a pedagógusok felé. Havasi Gusztáv (képviselő): Javasolta, hogy teljes mértékben vállalja át az Önkormányzat a 7 gyermek térítési díját. dr. Széll Ferencné (alpolgármester):elmondta, hogy véleménye szerint reális lesz az emelés. Ő is azt javasolta, hogy támogassák az említett 7 gyermeket is és adják ingyenesen számukra az étkeztetést. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasoltaknak megfelelően, s a tervezet A változatával, valamint az iskolás gyermekeknél ide nem értve a nevelőszülőknél lévőket 100 %-os gyermekkedvezmény biztosításával kerüljön elfogadásra a benyújtott tervezet. Szavazásra bocsátotta javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az iskola (KIK) alkalmazottainak biztosítandó kedvezmény mértéke tekintetében 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

4 121 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) és 162. (5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet 1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény végrehajtásáról szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. 1. (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény végrehajtásáról szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szocr.) 25. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az intézményi térítési díjakra vonatkozó helyi szabályok külön önkormányzati rendeletben kerülnek megállapításra. (2) A Szocr. (12)-(13) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (12) Az étkeztetést az Önkormányzat az Ópályi, Rajk László utca 18. szám alatt üzemeltetett Konyhája útján biztosítja. Az étel kiszállításában működési engedéllyel rendelkező gépkocsi működik közre. (13) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatás biztosításáról szóló megállapodásban, vagy a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni. 2. A Szocr. 25. (8)-(9) bekezdése és a (9) bekezdésben írt a személyi térítési díj megállapításának szabályait tartalmazó melléklete hatályát veszti. II. Fejezet 2. Az egyes intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Az egyes intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. fejezete a következő címmel, valamint 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

5 A személyi térítési díjak megállapítására vonatkozó szabályok 4. (1) Az 1. szerinti gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. szabályai alapján kerülhet sor. A normatív kedvezményen túl az Önkormányzat a gyermekétkeztetés során 100 %-os helyi kedvezményt (térítésmentes étkeztetést) biztosít mindazon Jókai Mór Általános Iskolába járó gyermekek után, akik a Gyvt (5) bekezdése szerint nem részesülnek normatív kedvezményben, azzal, hogy a Gyvt (8) bekezdését ez esetben is irányadónak kell tekinteni. Ezen túl más kedvezmény a gyermekétkeztetés terén nem biztosítható. (2) A 2. -ban meghatározottak által fizetendő személyi térítési díjat az 1/2013. (I. 11.) önkormányzati határozat 3) pontjával jóváhagyott Ópályi Község Szociális Étkeztetés Szakmai Programja III. pontjában meghatározottaktól eltérően minden hónapban előre a család egy főre jutó, s az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez (a nyugdíjminimumhoz) viszonyított jövedelme alapján, valamint a 2. (1) bekezdésében meghatározott intézményi térítési díj %-os arányában a következők szerint kell megállapítani és megfizetni: Ha a család egy főre jutó jövedelme A fizetendő személyi térítési díj a (nyugdíjminimumhoz) viszonyítva: az intézményi térítési díj %-ában: a) 150%-a alatti 55 b) %-a közötti 75 c) %-a közötti 95 d) 400 %-a fölötti 100 (3) Az étkeztetést igénybe vevő 3. -ban meghatározottak számára az Önkormányzat étkezési kedvezményt a következők szerint biztosít: a) az Önkormányzat szempontjából irányadóan a közalkalmazotti jogviszonyról, a közszolgálati jogviszonyról, valamint a munka törvénykönyve és a közfoglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tarozó alkalmazottaknál, továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvények hatálya alá tartozóknál a kerekítés szabályai szerint a ténylegesen megfizetendő térítési díj a 3. -ban meghatározott mérték 75 %-a. b) az Ópályi Jókai Mór Általános Iskolában az állam (KIK) alkalmazásában állóknál a kerekítés szabályai szerint a ténylegesen megfizetendő térítési díj a 3. -ban meghatározott mérték 85 %-a. (4) 3. -ban meghatározottak közül a (3) bekezdésben szereplőeken kívüli más személyek az igénybe vett étkezésért a 3. -ban meghatározott mérték 120 %-át kötelesek térítésként a kerekítés szabályai szerint ténylegesen megfizetni az Önkormányzat számára.

6 123 III. Fejezet 3. Záró rendelkezések 4. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit csak az ezt követően igénybe vett étkezési ellátásra és az ennek alapján történő díjfizetésre kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szocr. módosításáról szóló 16/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet Erdélyi Miklós (polgármester): A házi segítségnyújtás évi önköltségének újabb számítása alapján 202,- Ft/óra Ópályiban a javasolt új intézményi térítési díj. Javasolta, hogy az átdolgozott javaslatnak megfelelően fogadja el a testület Ópályira vonatkozóan a házi segítségnyújtás térítési díját. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata a házi segítségnyújtás évi intézményi térítési díjának Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapításáról. A Képviselő-testület: a házi segítségnyújtás évi intézményi térítési díjának 202,- Ft/nap összegben, Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapításával egyetértett. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Mátészalka Város Önkormányzata (székhelyén) 3) Gondozottak (lakhelyükön) 4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben)

7 tsp. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Jegyző Balogh Ádám (elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és az A változat szerinti elfogadását javasolja. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet a III. fejezetének A változatával fogadja el. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról. Ópályi Község Önkormányzata az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, s ugyanezen jogszabály 15/A. (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ópályi község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokra, s az azt igénybe vevőkre, valamint a rendelettel érintett köztisztviselőkre, továbbá az e rendelet szerinti szertartáson közreműködő egyéb személyekre terjed ki.

8 2. E rendelet szempontjából: 125 a) hivatali helyiség: az Ópályi Község Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) épületében, valamint az azon kívül lévő más, az e szerint értendő szertartás lebonyolítására kijelölt önkormányzati helyiség; b) hivatali helyiségen kívüli helyszín: az a) pont szerinti önkormányzati helyiségen kívüli minden más helyszín; c) hivatali munkaidő: - hétfőtől-péntekig a 8,00 16,00 - pénteken: 8,00 14,00 óra közötti időszak; d) hivatali munkaidőn kívül történő szertartás időpontja: a c) pont szerinti időpontokon kívüli minden más időpont; e) szertartás: házasságkötési eljárás, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének anyakönyvvezető által történő levezetése; f) többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartás lebonyolítása, ide nem értve azt az esetet, amikor a házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartás megtartását. II. Fejezet 2. Az engedélyezés szabályai 3. (1) A szertartás hivatali helyiségen kívüli helyszínen, vagy hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésére a házasságkötési, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésre irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg az illetékekről szóló törvény szerinti államigazgatási eljárási illetékkel ellátott írásbeli kérelmet kell benyújtani Ópályi Község Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Jegyző), aki az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendeletben (a továbbiakban: Tvr.) meghatározottakra tekintettel, valamint a szertartáson közreműködő anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt a kérelemről. (2) A házasságot kötni, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párral (a továbbiakban együtt: ifjú pár) szándékuk bejelentésekor az anyakönyvvezető által felvett jegyzőkönyvben az ifjú pár a szóban előadottak alapján írásban is nyilatkozik a szertartás megrendezésének tervezett helyszínéről, időpontjáról, valamint az általuk igényelt szolgáltatásról (műsoros, vagy műsor nélküli esküvő, ceremónia lebonyolítását kérik-e stb.). (3) Az ifjú pár a szertartáson közreműködő anyakönyvvezetővel történt előzetes az (1) bekezdés szerinti engedélyezést követően tartott részletes megbeszélés után a megbeszélés során kiállított és általuk aláírt szolgáltatást megrendelőlap (a továbbiakban: Megrendelőlap) alapján köteles a szertartás lebonyolításáért az e rendeletben meghatározott mértékű szolgáltatási díjat a Hivatalban működtetett házipénztárba készpénzben megfizetni. (4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő szertartás megrendelése esetén a lebonyolításához szükséges személyi és technikai feltételeket a Tvr-ben ezen lebonyolítási módra vonatkozó előírásokra figyelemmel az ifjú párnak kötelessége biztosítani.

9 126 III. Fejezet 3. A többletszolgáltatások díjai 4. Az ifjú pár részéről a hivatali munkaidőn kívüli szertartásért az Ópályi Község Önkormányzata részére fizetendő szolgáltatási díjak az alábbiak: a) szombati napokon 13,00-18,00 óra között aa) hivatali helyiségben történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén 5.000,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa ab) hivatali helyiségen kívül történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén ,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa b) az a) pontban meghatározottakon kívül eső minden más munkaidőn kívüli időpontban ba) hivatali helyiségben történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén ,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa bb) hivatali helyiségen kívül történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén ,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa IV. Fejezet 4. Az anyakönyvvezető és egyéb közreműködők díjazása 5. (1) A szertartáson hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezető díja feltéve, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását egyáltalán nem kéri a) hivatali helyiségben történő szertartásnál minden esetben a 4. a) pont aa) alponja első beütésében a műsor nélküli szertartásra megállapított többletszolgáltatás Áfa nélküli díjának (a továbbiakban: alapdíj) bruttó 30 %-a, b) hivatali helyiségen kívül történő szertartásnál minden esetben az alapdíj bruttó 40 %-a. (2) Amennyiben a szertartáson hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását a) kéri, úgy az (1) bekezdésben megállapított díjazás egyáltalán nem illeti meg, b) részben kéri, akkor a díjazás a kiadni kért szabadidő arányában illeti meg. (3) A szertartáson a műsorban külön önkormányzati megbízás alapján részt vett egyéb közreműködő személyeket (versmondó, zenész stb.) személyenként és alkalmanként egységesen az alapdíj bruttó 20 %-a illeti meg díjazásként, azzal a feltétellel, hogy az e jogcímen így kifizethető díjazások együttes összege szertartásonként nem haladhatja meg az adott műsoros szolgáltatásra befizetett többletszolgáltatási díj anyakönyvvezetői megbízás díjjal csökkentett mértékének 30 %-kal kisebb összegét. Amennyiben ezen számítási mód szerint a résztvevő közreműködők nagy száma miatt az alapdíj 20 %-át el nem érő díjazás illetné meg egyenként a résztvevő közreműködőket, akkor a díjazást feltéve, hogy arra a jogosultak így is igényt tartanak arányosan kell megállapítani és kifizetni részükre.

10 127 V. Fejezet 5. Vegyes és záró rendelkezések 6. (1) A Megrendelőlapot a rendeletben meghatározottakat figyelembe véve az anyakönyvvezető a rendelet hatályba lépéséig köteles összeállítani és alkalmazni. A Megrendelőlap tartalmát a Jegyző hagyja jóvá. (2) A többletszolgáltatás ellenértékeként befolyt díjbevételből a szertartáson közreműködőket megillető díjazást a kötelezettségvállalásra jogosult (Jegyző) által alkalmanként kötött megbízási szerződés szerinti megbízási díjként kell kifizetni, s az összeg számfejtésére és kifizetésére havonta utólag kerül sor, a díjazással érintett hónapot követő hónap 15. napjáig. Az adott hónapban megtörtént szertartások szakmai teljesítését a kötelezettségvállalásra jogosult által kijelölt személy havonta utólag igazolja a kötelezettségvállaló szerv erre vonatkozó gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint. A szakmai teljesítés igazolására szolgáló nyomtatványon vagy ha az nem lehetséges, akkor az ahhoz csatolt mellékletben fel kell tüntetni az adott hónapban ténylegesen megtartott szertartások számát és az azokon közreműködő személyek felsorolását, és az őket megillető díjazást. (3) A közreműködők részére fizetendő megbízási díj számfejtéséhez és kifizetéséhez a Hivatal köztisztviselő házipénztárosa részére át kell adni a megbízási szerződések egy-egy példányát, valamint a szakmai teljesítés igazolását. 7. Ez a rendelet április 1 napján lép hatályba, s rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni tsp. Előterjesztés az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárának megállapítására. Előadó: Jegyző Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárának megállapításáról.

11 A Képviselő-testület: 128 1) az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. (3) bekezdésére, valamint a végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 5. pontjára és 22. -ára tekintettel az alábbiak szerint állapította meg, illetve a köznevelés információs rendszerébe (a továbbiakban: KIR) a következők szerint adja meg a szükséges adatokat: a) Ópályi Község Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma a településen összesen: 440 fő, s ebből 99 fő gyermek a b) pontban megjelölt intézménybe jár. Tagintézmény jelenleg nem működik. b) a településen működő köznevelési intézmény neve, címe, működési körzete: Ópályi Mesevár Óvoda; Ópályi, Rajk László u. 18. szám; működési körzete: Ópályi Község teljes közigazgatási területe. c) a településen működő, pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, neve, címe, működési körzete, az intézmény által ellátott feladattípus szerinti feladatok: Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 3.; pszicho-pedagógus, logopédus, iskola alkalmassági feladatokat lát el. 2) utasította a Jegyzőt, hogy a határozat alapján az adatokat küldje meg a KIRbe. Felelős: Jegyző Határidő: március 31. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben), 2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 3) Mesevár Óvoda Vezetője (helyben) tsp. E g y e b e k. Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): Kérte, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért (17 fő) biztosítson az Önkormányzat kedvezményes tankönyvet. Ezt a döntést azért kérte most, mert a KIR-ben rögzíteni kell, hogy kinek milyen módon biztosítják a tankönyveket. Balogh Ádám (elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérést és azt javasolja, hogy 50 %-ban támogassa az Önkormányzat 17 gyermek számára a tankönyvek megvásárlását. Erdélyi Miklós (polgármester): Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a 17 fő részére 50 %-ban támogassák a tankönyvek megvásárlását.

12 129 Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata helyi tankönyvtámogatás biztosításáról. a évi önkormányzati költségvetés terhére 50 %-os helyi tankönyvtámogatást biztosít mindazon Jókai Mór Általános Iskolába járó gyermekeknek (17 fő), akik más módon eddig támogatásban nem részesülhettek, s ki kellene fizetniük a tankönyveket. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója (székhelyén) 3) KIR (székhelyén) 4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 5) Érintettek (lakhelyükön) Erdélyi Miklós (polgármester): Folyamatban van, hogy az Ópályi és Nagydobos közötti platánfasort védetté nyilváníttassák. Ehhez szükséges a nagydobosi képviselő-testület döntése is, és azt követően a Megyei Közgyűlés fog dönteni róla. Lipták József (jegyző): 57 db platánfáról van szó, ebből 38 db Ópályihoz tartozik. A Megyei Főjegyzővel történt egyeztetés után abban maradtak, hogy az április 26- ai közgyűlésre fogják bevinni megtárgyalásra az ügyet. Több hatósági engedélyeztetésre lesz még szükség. Ismertette a határozat tervezetet. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy az Ópályi és Nagydobos közötti platánfasor védetté nyilvánítását kezdeményezzék az ismertetett tervezet szerint. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

13 130 Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata az Ópályi-Nagydobos települések között, a számú közút két oldalán lévő platánfák védetté nyilvánításáról. A Képviselő-testület: 1) megismerte és megtárgyalta Ópályi Község Jegyzőjének az Ópályi- Nagydobos települések között, a számú közút két oldalán lévő platánfák védetté nyilvánítása ügyében a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez írt és a levélben megjelölt szervekhez is megküldött megkeresését. 2) egyetértett azzal, s kezdeményezi, hogy az Ópályi település Nagydobos felé eső határában döntően a Vásárosnamény-Mátészalka közötti számú közút két oldalán található 57 db. platánfa védetté nyilvánítására mielőbb sor kerüljön. 3) megállapította, hogy a fák egy része (38 db) a közutat keresztező vasútvonalig Ópályi külterületén, míg a másik része a Nagydobos Község Önkormányzatához tartozó külterületen található, valamint Ópályi települést illetően a számú összekötő út érintett szakasza, az ópályi külterület 072 hrsz-ú útterülete a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024. Budapest Lövőház u. 39.; a továbbiakban: KKK) vagyonkezelésében van. 4) ezen kezdeményezését a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) foglaltakra hivatkozva megküldi a) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak, felkérve, hogy a Tvt ára figyelemmel járjon el; b) Nagydobos Község Önkormányzatának azzal, hogy az ügyben mielőbb hozza meg döntését és azt küldje meg a 4)a) pontban foglalt szervnek, valamint Ópályi Község Önkormányzatának is; c) tájékoztatásul a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának, s megköszönve a Tvt. 25. (2) bekezdése szerint adott nyilatkozatukat; d) tájékoztatásul, illetve véleményük megismerése érdekében a KKK-nak. 5) utasította a Jegyzőt, hogy ezen határozat 4) pont szerinti megküldését mielőbb biztosítsa. Felelős: Jegyző Határidő: március 31.

14 131 A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője (székhelyén) 3) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat (székhelyén) 4) Nagydobos Község Önkormányzata (székhelyén) 5) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelyén) 6) KKK (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Kérte és javasolta, hogy a Képviselő-testület a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a megküldött tervezet szerint fogadja el azzal, hogy a megállapodás 2. pontjában a társulásban résztvevő önkormányzatok közül Papos (4338. Papos, Ságvári Endre utca 4. szám ) szöveget Papos (4338 Papos, István Király utca 4.) szövegre kell változtatni. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A Képviselő-testület: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jegyzőkönyvhöz 9 oldal terjedelemmel csatolt tervezet szerint elfogadta. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt épületének felújítása befejeződött, a vállalkozónak a pénzt kifizették, de a folyosót még ezután le kell burkolni, s azt követően április 1-jétől át fog költözni a Hivatal abba az Ópályi, Rajk László utca 4. szám alatti épületbe. A Polgármesteri Hivatal székhelyeként jelenleg is az a cím van bejegyezve, mert nem lett átvezetve a kiköltözés után.

15 132 Lipták József (jegyző): Kérem, hogy a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezéséről döntsön a testület, mert jelenleg érvényben van a Polgármesteri Hivatal új elhelyezéséről szóló 121/2012. (X. 04.) önkormányzati határozat 1) pontja, mely szerint a Képviselő-testület elhatározta, hogy a nyertes óvodafejlesztési projekt megvalósítása miatt a Polgármesteri Hivatal új elhelyezését a Művelődési Házban biztosítja. Ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. Erdélyi Miklós (polgármester): Szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal végeleges elhelyezésére, székhelyére vonatkozó javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezéséről. A Képviselő-testület: 1) elhatározta, hogy a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezését április 1. napjától a Ópályi, Rajk László utca 4. szám alatti önkormányzati épületben eddig is bejegyzett székhelyén biztosítja. 2) az 1) pontban meghatározott időponttól a Polgármesteri Hivatal új elhelyezéséről szóló 121/2012. (X. 04.) önkormányzati határozat 1) pontját hatályon kívül helyezi. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Hivatal köztisztviselői, dolgozói (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Tavaly az Önkormányzat anyagi helyzete miatt a törzsgárda szabályzat alkalmazását felfüggesztették. Most azt javasolja, hogy végleg kerüljön eltörlésre az általa 2005-ben kiadott szabályzat, s azt már a továbbiakban ne lehessen alkalmazni. Szavazásra bocsátotta javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

16 133 Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata az önkormányzati törzsgárda szabályzat végleges megszüntetéséről. A Képviselő-testület: kezdeményezi, hogy a Polgármester véglegesen helyezze hatályon kívül az általa az önkormányzati közszolgálati dolgozókra (köztisztviselőkre, közalkalmazottakra) vonatkozóan kiadott törzsgárda szabályzatot, úgy, hogy azt már semmilyen ezzel kapcsolatos ügyben ne lehessen alkalmazni. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 3) Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója (székhelyén) 4) Mesevár Óvoda Vezetője (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Tájékoztatta a Képviselő-testületet a folyamatban lévő ügyekről az alábbiak szerint: a közmunkaprogram elindult 65 főt foglalkoztat az Önkormányzat, valamint még kaptak 13 főre lehetőséget, a víztározó építéséhez 6 fő felvételét javasolták, ott is megkezdődött a munka, közbiztonsági fórum volt, s ott szó volt a gazdák problémáiról és a rendőrségi iroda kialakításáról, az óvodai beruházás beindult, a március 15-i ünnepség meg volt, szép műsort adtak a gyerekek, az Országos Polgárőr Egyesület gyűlésén fog részt venni szombaton, beindult egy un. pedellus program, amellyel az iskolák biztonsági feladatit fogják ellátni. Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. Bejelentések: Lipták József (jegyző): Elmondta, hogy a kóbor ebeket ,- Ft/eb+Áfa összegért szedik össze. Abban az esetben, ha több mint 10 db-ot szednek össze, akkor 2.000,- Ft/db kedvezményt kap az Önkormányzat. dr. Széll Ferencné (alpolgármester): Felvetette, hogy a méltányossági közgyógyellátásban részesülők körét ki kellene bővíteni.

17 134 Havasi Gusztáv (képviselő): Tájékoztató levelet kellene kiadni arról, hogy mi történt a Parlamentben az ópályi gazdák ügyében. Véleménye szerint ezt mindenképen kellene rendezni. Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): Tájékoztatásul elmondta, hogy a rendőrség mindig ott van az iskola előtt, így most már az atrocitás az iskolában van. Kérte, hogy az egy fő közmunkás reggel 7,30 órától legyen ott az iskolában. Lipták József (jegyző): Hétfőn a bűnmegelőzési megbeszélés lesz, egy bűnmegelőzési koncepció tervezetét össze fogja állítani rövidesen. Mivel más napirendi pont felvételére javaslat nem volt, a Polgármester 9,35 órakor az ülést bezárta. Km. az 1. oldalon Erdélyi Miklós polgármester Lipták József jegyző

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata a szociális

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Hozott rendeletek: Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről 10/2014.

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben