ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 21- én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21- én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 21- én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: D./ RENDELETEI: 6-7. Száma: 1-35/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosítására, valamint véleménynyilvánítás a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapítására. 2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 3. Előterjesztés az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárának megállapítására. 4. E g y e b e k: - Helyi tankönyvtámogatás biztosítása. - Az Ópályi-Nagydobos települések között, a számú közút két oldalán lévő platánfák védetté nyilvánításának kezdeményezése. - A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. - A Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezése. - Az önkormányzati törzsgárda szabályzat végleges megszüntetése. Ópályi, március 22. Erdélyi Miklós polgármester

2 119 J e g y z ő k ö n y v Készült: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel a Faluházban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Erdélyi Miklós polgármester dr. Széll Ferencné alpolgármester Balogh Ádám képviselő Havasi Gusztáv képviselő Toronyi Béla képviselő Bejelentéssel távollévő: Buzsik István alpolgármester és Máté Béla képviselő. Meghívottként részt vett: Herczeg Péter a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója, Tarné Sólyom Ilona élelmezésvezető. Tanácskozási joggal vett részt: Lipták József jegyző Erdélyi Miklós (polgármester): Köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd azt megnyitotta. Javasolta, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta tsp. Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosítására, valamint véleménynyilvánítás a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapítására. Előadó: Polgármester Balogh Ádám (elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és az A változat szerint javasolja annak elfogadását. A Bizottság egységesen nem támogatta Herczeg Péter Igazgató azon kérését, hogy az általános iskolai dolgozók részére 480,- Ft-ban állapítsák meg a térítési díjat a javasolt 510,- Ft helyett. Ezen túl azt javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a Jókai Mór Általános Iskolába járó azon 7 gyermeknek, akiknek étkezési térítési díjat kell fizetniük, 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt biztosítson az Önkormányzat.

3 120 Lipták József (jegyző): A rendelet-tervezetben egy konkrét szövegszerű módosítást javasolt, azt, hogy a szociális étkezőknek az 1/2013. (I. 11.) önkormányzati határozat 3) pontjával jóváhagyott Ópályi Község Szociális Étkeztetés Szakmai Programja III. pontjában meghatározottaktól eltérően minden hónapban előre kelljen kifizetni a térítési díjat. Ezen túl a térítési díjat mindig a kerekítés szabályai szerint kell megfizetni, ezért ezt is így kell a rendeletben meghatározni minden esetben. Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta már, azt kéri, hogy pedagógusok térítési díját 480,- Ft/nap összegben állapítsa meg a testület. Ez az Önkormányzat részéről egy gesztus lenne a pedagógusok felé. Havasi Gusztáv (képviselő): Javasolta, hogy teljes mértékben vállalja át az Önkormányzat a 7 gyermek térítési díját. dr. Széll Ferencné (alpolgármester):elmondta, hogy véleménye szerint reális lesz az emelés. Ő is azt javasolta, hogy támogassák az említett 7 gyermeket is és adják ingyenesen számukra az étkeztetést. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasoltaknak megfelelően, s a tervezet A változatával, valamint az iskolás gyermekeknél ide nem értve a nevelőszülőknél lévőket 100 %-os gyermekkedvezmény biztosításával kerüljön elfogadásra a benyújtott tervezet. Szavazásra bocsátotta javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az iskola (KIK) alkalmazottainak biztosítandó kedvezmény mértéke tekintetében 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

4 121 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) és 162. (5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet 1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény végrehajtásáról szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. 1. (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény végrehajtásáról szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szocr.) 25. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az intézményi térítési díjakra vonatkozó helyi szabályok külön önkormányzati rendeletben kerülnek megállapításra. (2) A Szocr. (12)-(13) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (12) Az étkeztetést az Önkormányzat az Ópályi, Rajk László utca 18. szám alatt üzemeltetett Konyhája útján biztosítja. Az étel kiszállításában működési engedéllyel rendelkező gépkocsi működik közre. (13) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatás biztosításáról szóló megállapodásban, vagy a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni. 2. A Szocr. 25. (8)-(9) bekezdése és a (9) bekezdésben írt a személyi térítési díj megállapításának szabályait tartalmazó melléklete hatályát veszti. II. Fejezet 2. Az egyes intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Az egyes intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. fejezete a következő címmel, valamint 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

5 A személyi térítési díjak megállapítására vonatkozó szabályok 4. (1) Az 1. szerinti gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. szabályai alapján kerülhet sor. A normatív kedvezményen túl az Önkormányzat a gyermekétkeztetés során 100 %-os helyi kedvezményt (térítésmentes étkeztetést) biztosít mindazon Jókai Mór Általános Iskolába járó gyermekek után, akik a Gyvt (5) bekezdése szerint nem részesülnek normatív kedvezményben, azzal, hogy a Gyvt (8) bekezdését ez esetben is irányadónak kell tekinteni. Ezen túl más kedvezmény a gyermekétkeztetés terén nem biztosítható. (2) A 2. -ban meghatározottak által fizetendő személyi térítési díjat az 1/2013. (I. 11.) önkormányzati határozat 3) pontjával jóváhagyott Ópályi Község Szociális Étkeztetés Szakmai Programja III. pontjában meghatározottaktól eltérően minden hónapban előre a család egy főre jutó, s az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez (a nyugdíjminimumhoz) viszonyított jövedelme alapján, valamint a 2. (1) bekezdésében meghatározott intézményi térítési díj %-os arányában a következők szerint kell megállapítani és megfizetni: Ha a család egy főre jutó jövedelme A fizetendő személyi térítési díj a (nyugdíjminimumhoz) viszonyítva: az intézményi térítési díj %-ában: a) 150%-a alatti 55 b) %-a közötti 75 c) %-a közötti 95 d) 400 %-a fölötti 100 (3) Az étkeztetést igénybe vevő 3. -ban meghatározottak számára az Önkormányzat étkezési kedvezményt a következők szerint biztosít: a) az Önkormányzat szempontjából irányadóan a közalkalmazotti jogviszonyról, a közszolgálati jogviszonyról, valamint a munka törvénykönyve és a közfoglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tarozó alkalmazottaknál, továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvények hatálya alá tartozóknál a kerekítés szabályai szerint a ténylegesen megfizetendő térítési díj a 3. -ban meghatározott mérték 75 %-a. b) az Ópályi Jókai Mór Általános Iskolában az állam (KIK) alkalmazásában állóknál a kerekítés szabályai szerint a ténylegesen megfizetendő térítési díj a 3. -ban meghatározott mérték 85 %-a. (4) 3. -ban meghatározottak közül a (3) bekezdésben szereplőeken kívüli más személyek az igénybe vett étkezésért a 3. -ban meghatározott mérték 120 %-át kötelesek térítésként a kerekítés szabályai szerint ténylegesen megfizetni az Önkormányzat számára.

6 123 III. Fejezet 3. Záró rendelkezések 4. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit csak az ezt követően igénybe vett étkezési ellátásra és az ennek alapján történő díjfizetésre kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szocr. módosításáról szóló 16/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet Erdélyi Miklós (polgármester): A házi segítségnyújtás évi önköltségének újabb számítása alapján 202,- Ft/óra Ópályiban a javasolt új intézményi térítési díj. Javasolta, hogy az átdolgozott javaslatnak megfelelően fogadja el a testület Ópályira vonatkozóan a házi segítségnyújtás térítési díját. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata a házi segítségnyújtás évi intézményi térítési díjának Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapításáról. A Képviselő-testület: a házi segítségnyújtás évi intézményi térítési díjának 202,- Ft/nap összegben, Mátészalka Város Önkormányzata által történő megállapításával egyetértett. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Mátészalka Város Önkormányzata (székhelyén) 3) Gondozottak (lakhelyükön) 4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben)

7 tsp. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Jegyző Balogh Ádám (elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és az A változat szerinti elfogadását javasolja. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet a III. fejezetének A változatával fogadja el. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról. Ópályi Község Önkormányzata az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, s ugyanezen jogszabály 15/A. (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ópályi község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokra, s az azt igénybe vevőkre, valamint a rendelettel érintett köztisztviselőkre, továbbá az e rendelet szerinti szertartáson közreműködő egyéb személyekre terjed ki.

8 2. E rendelet szempontjából: 125 a) hivatali helyiség: az Ópályi Község Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) épületében, valamint az azon kívül lévő más, az e szerint értendő szertartás lebonyolítására kijelölt önkormányzati helyiség; b) hivatali helyiségen kívüli helyszín: az a) pont szerinti önkormányzati helyiségen kívüli minden más helyszín; c) hivatali munkaidő: - hétfőtől-péntekig a 8,00 16,00 - pénteken: 8,00 14,00 óra közötti időszak; d) hivatali munkaidőn kívül történő szertartás időpontja: a c) pont szerinti időpontokon kívüli minden más időpont; e) szertartás: házasságkötési eljárás, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének anyakönyvvezető által történő levezetése; f) többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartás lebonyolítása, ide nem értve azt az esetet, amikor a házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartás megtartását. II. Fejezet 2. Az engedélyezés szabályai 3. (1) A szertartás hivatali helyiségen kívüli helyszínen, vagy hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésére a házasságkötési, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésre irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg az illetékekről szóló törvény szerinti államigazgatási eljárási illetékkel ellátott írásbeli kérelmet kell benyújtani Ópályi Község Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Jegyző), aki az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendeletben (a továbbiakban: Tvr.) meghatározottakra tekintettel, valamint a szertartáson közreműködő anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt a kérelemről. (2) A házasságot kötni, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párral (a továbbiakban együtt: ifjú pár) szándékuk bejelentésekor az anyakönyvvezető által felvett jegyzőkönyvben az ifjú pár a szóban előadottak alapján írásban is nyilatkozik a szertartás megrendezésének tervezett helyszínéről, időpontjáról, valamint az általuk igényelt szolgáltatásról (műsoros, vagy műsor nélküli esküvő, ceremónia lebonyolítását kérik-e stb.). (3) Az ifjú pár a szertartáson közreműködő anyakönyvvezetővel történt előzetes az (1) bekezdés szerinti engedélyezést követően tartott részletes megbeszélés után a megbeszélés során kiállított és általuk aláírt szolgáltatást megrendelőlap (a továbbiakban: Megrendelőlap) alapján köteles a szertartás lebonyolításáért az e rendeletben meghatározott mértékű szolgáltatási díjat a Hivatalban működtetett házipénztárba készpénzben megfizetni. (4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő szertartás megrendelése esetén a lebonyolításához szükséges személyi és technikai feltételeket a Tvr-ben ezen lebonyolítási módra vonatkozó előírásokra figyelemmel az ifjú párnak kötelessége biztosítani.

9 126 III. Fejezet 3. A többletszolgáltatások díjai 4. Az ifjú pár részéről a hivatali munkaidőn kívüli szertartásért az Ópályi Község Önkormányzata részére fizetendő szolgáltatási díjak az alábbiak: a) szombati napokon 13,00-18,00 óra között aa) hivatali helyiségben történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén 5.000,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa ab) hivatali helyiségen kívül történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén ,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa b) az a) pontban meghatározottakon kívül eső minden más munkaidőn kívüli időpontban ba) hivatali helyiségben történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén ,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa bb) hivatali helyiségen kívül történő szertartás esetén: - műsor nélküli szertartás esetén ,- Ft + Áfa - műsoros szertartás esetén ,- Ft + Áfa IV. Fejezet 4. Az anyakönyvvezető és egyéb közreműködők díjazása 5. (1) A szertartáson hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezető díja feltéve, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását egyáltalán nem kéri a) hivatali helyiségben történő szertartásnál minden esetben a 4. a) pont aa) alponja első beütésében a műsor nélküli szertartásra megállapított többletszolgáltatás Áfa nélküli díjának (a továbbiakban: alapdíj) bruttó 30 %-a, b) hivatali helyiségen kívül történő szertartásnál minden esetben az alapdíj bruttó 40 %-a. (2) Amennyiben a szertartáson hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását a) kéri, úgy az (1) bekezdésben megállapított díjazás egyáltalán nem illeti meg, b) részben kéri, akkor a díjazás a kiadni kért szabadidő arányában illeti meg. (3) A szertartáson a műsorban külön önkormányzati megbízás alapján részt vett egyéb közreműködő személyeket (versmondó, zenész stb.) személyenként és alkalmanként egységesen az alapdíj bruttó 20 %-a illeti meg díjazásként, azzal a feltétellel, hogy az e jogcímen így kifizethető díjazások együttes összege szertartásonként nem haladhatja meg az adott műsoros szolgáltatásra befizetett többletszolgáltatási díj anyakönyvvezetői megbízás díjjal csökkentett mértékének 30 %-kal kisebb összegét. Amennyiben ezen számítási mód szerint a résztvevő közreműködők nagy száma miatt az alapdíj 20 %-át el nem érő díjazás illetné meg egyenként a résztvevő közreműködőket, akkor a díjazást feltéve, hogy arra a jogosultak így is igényt tartanak arányosan kell megállapítani és kifizetni részükre.

10 127 V. Fejezet 5. Vegyes és záró rendelkezések 6. (1) A Megrendelőlapot a rendeletben meghatározottakat figyelembe véve az anyakönyvvezető a rendelet hatályba lépéséig köteles összeállítani és alkalmazni. A Megrendelőlap tartalmát a Jegyző hagyja jóvá. (2) A többletszolgáltatás ellenértékeként befolyt díjbevételből a szertartáson közreműködőket megillető díjazást a kötelezettségvállalásra jogosult (Jegyző) által alkalmanként kötött megbízási szerződés szerinti megbízási díjként kell kifizetni, s az összeg számfejtésére és kifizetésére havonta utólag kerül sor, a díjazással érintett hónapot követő hónap 15. napjáig. Az adott hónapban megtörtént szertartások szakmai teljesítését a kötelezettségvállalásra jogosult által kijelölt személy havonta utólag igazolja a kötelezettségvállaló szerv erre vonatkozó gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint. A szakmai teljesítés igazolására szolgáló nyomtatványon vagy ha az nem lehetséges, akkor az ahhoz csatolt mellékletben fel kell tüntetni az adott hónapban ténylegesen megtartott szertartások számát és az azokon közreműködő személyek felsorolását, és az őket megillető díjazást. (3) A közreműködők részére fizetendő megbízási díj számfejtéséhez és kifizetéséhez a Hivatal köztisztviselő házipénztárosa részére át kell adni a megbízási szerződések egy-egy példányát, valamint a szakmai teljesítés igazolását. 7. Ez a rendelet április 1 napján lép hatályba, s rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni tsp. Előterjesztés az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárának megállapítására. Előadó: Jegyző Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárának megállapításáról.

11 A Képviselő-testület: 128 1) az Ópályi Mesevár Óvoda felvételi körzethatárát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. (3) bekezdésére, valamint a végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 5. pontjára és 22. -ára tekintettel az alábbiak szerint állapította meg, illetve a köznevelés információs rendszerébe (a továbbiakban: KIR) a következők szerint adja meg a szükséges adatokat: a) Ópályi Község Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma a településen összesen: 440 fő, s ebből 99 fő gyermek a b) pontban megjelölt intézménybe jár. Tagintézmény jelenleg nem működik. b) a településen működő köznevelési intézmény neve, címe, működési körzete: Ópályi Mesevár Óvoda; Ópályi, Rajk László u. 18. szám; működési körzete: Ópályi Község teljes közigazgatási területe. c) a településen működő, pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, neve, címe, működési körzete, az intézmény által ellátott feladattípus szerinti feladatok: Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 3.; pszicho-pedagógus, logopédus, iskola alkalmassági feladatokat lát el. 2) utasította a Jegyzőt, hogy a határozat alapján az adatokat küldje meg a KIRbe. Felelős: Jegyző Határidő: március 31. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben), 2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 3) Mesevár Óvoda Vezetője (helyben) tsp. E g y e b e k. Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): Kérte, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért (17 fő) biztosítson az Önkormányzat kedvezményes tankönyvet. Ezt a döntést azért kérte most, mert a KIR-ben rögzíteni kell, hogy kinek milyen módon biztosítják a tankönyveket. Balogh Ádám (elnök): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérést és azt javasolja, hogy 50 %-ban támogassa az Önkormányzat 17 gyermek számára a tankönyvek megvásárlását. Erdélyi Miklós (polgármester): Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a 17 fő részére 50 %-ban támogassák a tankönyvek megvásárlását.

12 129 Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata helyi tankönyvtámogatás biztosításáról. a évi önkormányzati költségvetés terhére 50 %-os helyi tankönyvtámogatást biztosít mindazon Jókai Mór Általános Iskolába járó gyermekeknek (17 fő), akik más módon eddig támogatásban nem részesülhettek, s ki kellene fizetniük a tankönyveket. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója (székhelyén) 3) KIR (székhelyén) 4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 5) Érintettek (lakhelyükön) Erdélyi Miklós (polgármester): Folyamatban van, hogy az Ópályi és Nagydobos közötti platánfasort védetté nyilváníttassák. Ehhez szükséges a nagydobosi képviselő-testület döntése is, és azt követően a Megyei Közgyűlés fog dönteni róla. Lipták József (jegyző): 57 db platánfáról van szó, ebből 38 db Ópályihoz tartozik. A Megyei Főjegyzővel történt egyeztetés után abban maradtak, hogy az április 26- ai közgyűlésre fogják bevinni megtárgyalásra az ügyet. Több hatósági engedélyeztetésre lesz még szükség. Ismertette a határozat tervezetet. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy az Ópályi és Nagydobos közötti platánfasor védetté nyilvánítását kezdeményezzék az ismertetett tervezet szerint. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

13 130 Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata az Ópályi-Nagydobos települések között, a számú közút két oldalán lévő platánfák védetté nyilvánításáról. A Képviselő-testület: 1) megismerte és megtárgyalta Ópályi Község Jegyzőjének az Ópályi- Nagydobos települések között, a számú közút két oldalán lévő platánfák védetté nyilvánítása ügyében a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez írt és a levélben megjelölt szervekhez is megküldött megkeresését. 2) egyetértett azzal, s kezdeményezi, hogy az Ópályi település Nagydobos felé eső határában döntően a Vásárosnamény-Mátészalka közötti számú közút két oldalán található 57 db. platánfa védetté nyilvánítására mielőbb sor kerüljön. 3) megállapította, hogy a fák egy része (38 db) a közutat keresztező vasútvonalig Ópályi külterületén, míg a másik része a Nagydobos Község Önkormányzatához tartozó külterületen található, valamint Ópályi települést illetően a számú összekötő út érintett szakasza, az ópályi külterület 072 hrsz-ú útterülete a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024. Budapest Lövőház u. 39.; a továbbiakban: KKK) vagyonkezelésében van. 4) ezen kezdeményezését a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) foglaltakra hivatkozva megküldi a) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak, felkérve, hogy a Tvt ára figyelemmel járjon el; b) Nagydobos Község Önkormányzatának azzal, hogy az ügyben mielőbb hozza meg döntését és azt küldje meg a 4)a) pontban foglalt szervnek, valamint Ópályi Község Önkormányzatának is; c) tájékoztatásul a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának, s megköszönve a Tvt. 25. (2) bekezdése szerint adott nyilatkozatukat; d) tájékoztatásul, illetve véleményük megismerése érdekében a KKK-nak. 5) utasította a Jegyzőt, hogy ezen határozat 4) pont szerinti megküldését mielőbb biztosítsa. Felelős: Jegyző Határidő: március 31.

14 131 A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője (székhelyén) 3) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat (székhelyén) 4) Nagydobos Község Önkormányzata (székhelyén) 5) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelyén) 6) KKK (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Kérte és javasolta, hogy a Képviselő-testület a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a megküldött tervezet szerint fogadja el azzal, hogy a megállapodás 2. pontjában a társulásban résztvevő önkormányzatok közül Papos (4338. Papos, Ságvári Endre utca 4. szám ) szöveget Papos (4338 Papos, István Király utca 4.) szövegre kell változtatni. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A Képviselő-testület: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jegyzőkönyvhöz 9 oldal terjedelemmel csatolt tervezet szerint elfogadta. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt épületének felújítása befejeződött, a vállalkozónak a pénzt kifizették, de a folyosót még ezután le kell burkolni, s azt követően április 1-jétől át fog költözni a Hivatal abba az Ópályi, Rajk László utca 4. szám alatti épületbe. A Polgármesteri Hivatal székhelyeként jelenleg is az a cím van bejegyezve, mert nem lett átvezetve a kiköltözés után.

15 132 Lipták József (jegyző): Kérem, hogy a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezéséről döntsön a testület, mert jelenleg érvényben van a Polgármesteri Hivatal új elhelyezéséről szóló 121/2012. (X. 04.) önkormányzati határozat 1) pontja, mely szerint a Képviselő-testület elhatározta, hogy a nyertes óvodafejlesztési projekt megvalósítása miatt a Polgármesteri Hivatal új elhelyezését a Művelődési Házban biztosítja. Ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. Erdélyi Miklós (polgármester): Szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal végeleges elhelyezésére, székhelyére vonatkozó javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezéséről. A Képviselő-testület: 1) elhatározta, hogy a Polgármesteri Hivatal véglegesnek szánt elhelyezését április 1. napjától a Ópályi, Rajk László utca 4. szám alatti önkormányzati épületben eddig is bejegyzett székhelyén biztosítja. 2) az 1) pontban meghatározott időponttól a Polgármesteri Hivatal új elhelyezéséről szóló 121/2012. (X. 04.) önkormányzati határozat 1) pontját hatályon kívül helyezi. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Hivatal köztisztviselői, dolgozói (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Tavaly az Önkormányzat anyagi helyzete miatt a törzsgárda szabályzat alkalmazását felfüggesztették. Most azt javasolja, hogy végleg kerüljön eltörlésre az általa 2005-ben kiadott szabályzat, s azt már a továbbiakban ne lehessen alkalmazni. Szavazásra bocsátotta javaslatát. Ezt követően a Képviselő-testület a Polgármester javaslatának megfelelően 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

16 133 Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (III. 21.) önkormányzati határozata az önkormányzati törzsgárda szabályzat végleges megszüntetéséről. A Képviselő-testület: kezdeményezi, hogy a Polgármester véglegesen helyezze hatályon kívül az általa az önkormányzati közszolgálati dolgozókra (köztisztviselőkre, közalkalmazottakra) vonatkozóan kiadott törzsgárda szabályzatot, úgy, hogy azt már semmilyen ezzel kapcsolatos ügyben ne lehessen alkalmazni. A határozatot kapják: 1) Polgármester, Jegyző (helyben) 2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben) 3) Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója (székhelyén) 4) Mesevár Óvoda Vezetője (székhelyén) Erdélyi Miklós (polgármester): Tájékoztatta a Képviselő-testületet a folyamatban lévő ügyekről az alábbiak szerint: a közmunkaprogram elindult 65 főt foglalkoztat az Önkormányzat, valamint még kaptak 13 főre lehetőséget, a víztározó építéséhez 6 fő felvételét javasolták, ott is megkezdődött a munka, közbiztonsági fórum volt, s ott szó volt a gazdák problémáiról és a rendőrségi iroda kialakításáról, az óvodai beruházás beindult, a március 15-i ünnepség meg volt, szép műsort adtak a gyerekek, az Országos Polgárőr Egyesület gyűlésén fog részt venni szombaton, beindult egy un. pedellus program, amellyel az iskolák biztonsági feladatit fogják ellátni. Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. Bejelentések: Lipták József (jegyző): Elmondta, hogy a kóbor ebeket ,- Ft/eb+Áfa összegért szedik össze. Abban az esetben, ha több mint 10 db-ot szednek össze, akkor 2.000,- Ft/db kedvezményt kap az Önkormányzat. dr. Széll Ferencné (alpolgármester): Felvetette, hogy a méltányossági közgyógyellátásban részesülők körét ki kellene bővíteni.

17 134 Havasi Gusztáv (képviselő): Tájékoztató levelet kellene kiadni arról, hogy mi történt a Parlamentben az ópályi gazdák ügyében. Véleménye szerint ezt mindenképen kellene rendezni. Herczeg Péter (Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója): Tájékoztatásul elmondta, hogy a rendőrség mindig ott van az iskola előtt, így most már az atrocitás az iskolában van. Kérte, hogy az egy fő közmunkás reggel 7,30 órától legyen ott az iskolában. Lipták József (jegyző): Hétfőn a bűnmegelőzési megbeszélés lesz, egy bűnmegelőzési koncepció tervezetét össze fogja állítani rövidesen. Mivel más napirendi pont felvételére javaslat nem volt, a Polgármester 9,35 órakor az ülést bezárta. Km. az 1. oldalon Erdélyi Miklós polgármester Lipták József jegyző

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata a szociális

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 31-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 63-64. D./ RENDELETE: 12. Száma: 1-83/2013. T Á R G

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete engedélyezésének szabályairól és díjairól Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Tárgy: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól Melléklet: 2 db rendelettervezet

Tárgy: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól Melléklet: 2 db rendelettervezet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-339 H-6174/2011. Tárgy: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete Melléklet a 17543/2011. II. számú előterjesztéshez: PONTOSÍTOTT! RENDELET-TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésével

Részletesebben

Újhartyán Község területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz.

Újhartyán Község területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz. Újhartyán Község Önkormányzatának 9/ 2011. (06.27.) számú önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 15-én (kedd) 8:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 15-én (kedd) 8:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 15-én (kedd) 8:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 59-62. D./ RENDELETEI: 6-7.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e az egyes anyakönyvi, családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő térítési díj

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő térítési díj Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2013. (I. 31. ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól Pápateszér Község

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. február 25-én tartott rendkívüli üléséről 132-8/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (41-42/2009., 4-5/2009. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel/fax:32/364-002 Szám: /2012./III. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához A 2010. évi CXLVIII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben