A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM"

Átírás

1 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a többször módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, a 138/1992.(X.8.) Korm. Rendelet, a többször módosított 11/1994. (VI.8), a 16/1998. (IV.8) MKM és a 8/2000.(V.24.) számú OM rendeletek és az 5/1998.(II.8.) MKM. rendelet elveinek megfelelően határozza meg és szabályozza az intézmény tevékenységét. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára. Az SzMSz-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. Az intézmény neve Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Liceo Csokonai Vitéz Mihály Az intézmény székhelye 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító Az intézmény alapítója, Az alapítás éve Debrecen Megyei Jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1949 Alapító okirat Törzskönyvi azonosítószám Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény kisegítő és kiegészítő tevékenységei Az intézmény alapító okiratát B/66. sorszámmal a fenntartó DMJV Önkormányzatának Közgyűlése hagyta jóvá (1. sz. függelék) Szakágazat száma: Megnevezése: általános középfokú oktatás Az alapító okirat illetve a 2.sz melléklet tartalmazza

2 2 Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi- gazdasági feladatokat a Tóth Árpád Gimnázium Gazdasági Egység látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az Alapító Okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. Az iskola munkáját, konkrét feladatait, az Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, illetve az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, valamint a rendeletek, a kollektív szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végzi. Az Alapító Okirat, mint Függelék része a Szervezeti és Működési Szabályzatnak. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerülnek az előző SZMSZ rendelkezései. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 1) Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei Intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen, a jogszabályi előírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelően láthassa el. A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével határoztuk meg a szervezeti egységeket. Az intézmény szervezeti egységei Nappali tagozat - Békessy Béla u. 12. Gazdasági összekötő irodája - Békessy Béla u. 12. Adminisztrációs iroda - Békessy Béla u. 12. Intézményünk szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: Nappali tagozat - az intézmény vezetője Adminisztrációs iroda - iskolatitkár

3 3 A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium engedélyezett létszámát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. 2) A szervezeti egységek kapcsolattartási módja és rendje Az intézmény egységeinek vezetői intézményvezetői értekezleten/megbeszélésen számolnak be a részlegek működéséről Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, - akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik - feladatát a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény alapján látja el. Az igazgató a közoktatási törvénynek megfelelően egyszemélyben felelős: - a szakszerű és törvényes működésért, - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, - a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, - a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. A vezetésben segítik az igazgatóhelyettesek Az intézmény vezetősége Az igazgató feladatait a vezetőhelyettesek közreműködésével látja el. Az igazgató és a helyettesei munkamegosztáson alapuló munkaköri leírás szerint önállóan személyes felelősséggel végzik munkájukat. A vezetőhelyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, beszámolási kötelezettsége pedig az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Az intézmény vezetősége az igazgatón és a vezetőhelyetteseken kívül úgynevezett középvezetőkből áll. A vezetőség konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató ezt szükségesnek látja.

4 A vezetőség tagjai: igazgató, az igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői, a közalkalmazottak választott képviselője (KT, PDSZ), a diákság pedagógusvezetője. Az iskola vezetőségét az igazgató szükség szerint, de legalább havonta hívja össze A vezetők kapcsolattartási rendje Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel általában hetente tartanak vezetői megbeszélést A vezetők helyettesítési rendje Az igazgató helyettesítése: szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti - az általános igazgatóhelyettes - eseti megbízással az iskola vezetőségének egy tagja A vezetőhelyettesek helyettesítése: - egy vezetőhelyettes munkatárs - a vezetőség egy tagja 2.6. Az általános igazgatóhelyettes feladatai: - a humán munkaközösségek irányítása: ellenőrzi a magyar nyelv és irodalom, a történelem, társadalomismeret, rajz, és ének-zene tantárgyakat - anyakönyvek, osztálynaplók ellenőrzése - javító-, osztályozó különbözeti vizsgák szervezése

5 5 - tizenkettedikesek továbbtanulásával kapcsolatos teendők - felügyeli az érettségi lebonyolításának szervezését - pályaválasztási tájékoztató füzet készítése a hozzánk felvételiző 8. osztályosok számára - szervezi az iskolánkba jelentkező tanulók felvételi vizsgáit 2.7 A második igazgatóhelyettes közvetlenül szervezi és irányítja: - a helyettesítést - a tanulmányi versenyeket - az iskolai ünnepségeket - az érettségi lebonyolításának szervezését - ellenőrzi a matematika, a fizika, a kémia tantárgyakat, és az e tárgyakból szervezett szakmai munkaközösségek foglalkozásait - elkészíti az iskolai statisztikát Az igazgató és igazgatóhelyettesek munkaidejét úgy kell megállapítani, hogy munkaidőben egyikőjük mindig az iskolában tartózkodjon. Munkaidő-beosztásukat minden tanév elején nyilvánosságra kell hozni. III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE Az iskolai élet demokratikus szervezését, vezetését a következő testületek közreműködése biztosítja: a) Alkalmazotti közösségek: - a nevelőtestület, - a szakmai munkaközösségek, - a nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége A nevelőtestületi értekezlet és az összdolgozói értekezlet döntéseit egyszerű többséggel hozza. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.

6 6 b) Szülői közösségek: szülői munkaközösségek, szülői választmány, szülői szervezet c) A tanulók közösségei: osztályközösségek, csoportok, diákönkormányzat, sportkör d) Iskolaszék e) Közalkalmazotti tanács Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái: különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések, nyílt napok, fogadó órák. A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézmény éves munkaterve tartalmazza, melyeket jól láthatóan faliújságon ki kell függeszteni (a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja.) A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületialkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 1. A tanulók közösségei 1.1. Osztályközösségek és tanulócsoportok Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnök jogosult az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni Diákkörök Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre, melyeknek meghirdetését, szervezését, működtetését a diákok végzik. Az iskola a pedagógiai program céljainak megfelelő diákköri tevékenységeket támogatja. A diákkör/ök működéséhez engedélyt kell kérni az intézmény vezetőjétől (ha az iskolai helyiségeket használják).

7 1.3. Diákközgyűlés (iskolagyűlés) 7 Az iskola tanulóközösségének a legmagasabb tájékoztató fóruma (tanévente össze kell hívni). A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. Az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni Diákönkormányzat A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartanak: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a tagozatvezető, a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek tevékenysége a diákokat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint felének 50%- ának képviselete biztosítva van. A diákönkormányzat a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendje az iskolai SZMSZ mellékletében található. Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egyetértési jogot gyakorol: - az intézmény SZMSZ-ének elfogadásakor és módosításakor, - a házirend elfogadásakor és módosításakor, - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor. Döntési jogköre kiterjed: - saját működésére és hatásköre gyakorlására, - a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására,

8 - egy tanítás nélküli munkanap programjára, - tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, - vezetőinek, munkatársainak megbízására A tanulók vélemény-nyilvánításának formái: - a diákönkormányzat vezetőségének megbízottja képviseli tanulótársait az iskola vezetősége, a nevelőtestület, valamint az iskolaszék értekezleteinek vonatkozó napirendi pontjainál, - az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén képviselik a tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél, - a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az igazgatót A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása - Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit. - Az iskolai költségvetésben elkülönítetten kezeljük a diákönkormányzat működésével kapcsolatos pénzeszközöket. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az iskolai SZMSZ használati rendszabályai szerint veheti igénybe. 2. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével közvetlen kapcsolatot tart az osztályfőnök. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az iskola vezetőségéhez. Az intézmény a közoktatási törvénynek megfelelően a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. Az intézmény a 9. és a 12. illetve 13. évfolyamon tanévenként háromszor, a 10. és a 11. évfolyamon kétszer szülői értekezletet tart, amiket fogadóórák követnek.

9 9 A szaktanárok ezen kívül kijelölt időpontban a tanév során havonta egyszer tartanak fogadóórát. 3. Az iskolaszék, a kapcsolattartás formája és rendje 3.1. Az intézményvezető és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját tanévenként az intézményi munkaterv és az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Kapcsolatuk a feladatellátás függvényében folyamatos Az intézményvezető vagy megbízott helyettese tájékoztatja az iskolaszéket az intézmény működéséről. Az iskolaszék elnöke tájékoztatja az intézmény nevelőtestületét saját működéséről, éves munkaprogramjáról. 4. Az intézményen kívüli kapcsolattartás 4.1. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium a gyermekek egészségügyi, szociális- és gyermekvédelmi ellátása, valamint a tanulók továbbtanulása- és pályaválasztása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, az intézményvezető, vagy megbízottak útján Rendszeres munkakapcsolatot tart intézményünk: a fenntartóval és a különféle szakmai, pedagógiai intézményekkel és az általános iskolákkal novemberében jegyeztettük be a cégbíróságon alapítványunkat. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány célja: a gimnázium taneszköz felszereléseinek korszerűsítése, a tanárok és a tanulók kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása, a tehetséges és erre anyagilag rászoruló diákok segítése, oktatási és nevelési táborok szervezése illetve finanszírozása, külföldi nyelvi tanulmányutak és belföldi továbbképzések valamint a szociális helyzetük folytán erre rászoruló tanulók támogatása. A támogatás módjáról, mértékéről az osztályfőnökök véleménynek kikérése után az alapítvány kuratóriuma dönt tanévenként.

10 Nemzetközi (külföldi) kapcsolatok: testvériskolai (Finnországban: Oulu, Klaukkala, Vinnijarvi városokban lévő oktatási intézményekkel; Lengyelországban Jaslo város gimnáziumával, Olaszországban a modenai Liceo San Carlo- val). Mind a lengyel, mind a finn illetve olasz nyelvet tanulóknak diákcsere formájában, vagy csoportos kiutazások során lehetőségük van nyelvterületen a nyelvgyakorlásra, ami motiválja őket a további nyelvtanulásra. IV.AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 1. A nevelőtestület A közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása. Véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban A nevelőtestület döntési jogköre: - a pedagógiai program elfogadása, - az SZMSZ és a házirend elfogadása, - a tanév munkatervének jóváhagyása, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, - az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, - saját feladatainak és jogainak részleges átruházása 1.2. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti.

11 11 A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat stb. képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntéseit, határozatait, - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntések és határozatok az intézmény iktatott anyagába kerülnek. A tantestületi döntések érvényességéhez az éves tantárgyfelosztásban szereplő, szavazásra jogosult pedagógusok kétharmadának jelenléte szükséges. Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben (a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyét érintő kérdések kivételével) nem rendelkezik szavazati joggal. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: - tanévnyitó értekezlet, - félévi és évvégi osztályozó értekezlet, - nevelési értekezlet, - tanévzáró értekezlet Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje - A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlóját a nevelőtestület tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásból eljár. (1993. évi LXXXIX: törvény 57. (4) bekezdés) - Az intézmény nevelőtestülete feladatkörének részleges átadásával a következő állandó bizottságokat hozza létre tagjaiból az alábbi feladat és hatáskörrel és jogosultságokkal:

12 12 Tanulói ügyekkel foglalkozó fegyelmi bizottság. Hatásköre és jogosultsága a közoktatási törvény 76..(2) bekezdésének d-f. pontokban foglaltak szerinti. A létrehozott bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek az éves munkatervben rögzített nevelési értekezletek időpontjában. Az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére az iskola biztosítja, hogy a két szervezet közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás rendjét a házirend szabályozza. - A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi jogköreit: - a foglalkoztatási és pedagógiai program megvalósításához szükséges tantervek, taneszközök, tankönyvek ajánlása, - a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez, átképzéséhez, tanulmányi szerződés kötéséhez javaslattétel, - helyi szakmai, módszertani programok összeállítása. 2. Az intézmény szakmai munkaközösségei - magyar (ének, rajz) - matematika - fizika - kémia - biológia - földrajz - angol - német - olasz - egyéb idegyen nyelvek - informatika - testnevelés A szakmai munkaközösségek működésükről önállóan döntenek Véleményezési jogkörükbe tartozik:

13 13 - a tantárgyfelosztás - a pedagógusok továbbképzésének tervezése - a meghirdetett álláshelyekre beérkezett pályázatok elbírálása - a fakultációs irányok megválasztása - a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása - a tankönyvrendelés 2.2. A szakmai munkaközösségek feladatai: - a munkaközösségek éves munkaterv alapján dolgoznak, melyben a feladatok arányos elosztásáról rendelkeznek, - javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, - fejlesztik, tökéletesítik szakterületük módszertani eljárásait, javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására, - szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát, - segítik a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, a gyakornoki követelmények teljesítését, fejlesztik a munkatársi közösséget, - az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, - végzik a nevelőtestület által átruházott feladatokat, - a Nevelési Program alapján kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, - összeállítják az intézmény számára felvételi-, érettségi-, stb. vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait, ezeket értékelik, - végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai: - összeállítja és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, - irányítja a munkaközösség tevékenységét, és szakmai munkájáért,

14 14 - elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést, - szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, segíti a szakirodalom felhasználását, koordinálja a szakmai, módszertani továbbképzéseket, - képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, jelzi a felmerülő problémákat, - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, stb. - óralátogatás - az igazgató, igazgatóhelyettes, tagozatvezető kérésére, esetenként, - javaslattétel a szakszerű helyettesítésre - szertárfejlesztő munka irányítása, - felmérések, eredményvizsgálatok, pedagógiai értékelések irányítása, elemzése, - párhuzamos osztályokban tanítók szakmai munkájának koordinálása, - tanulmányi versenyek előkészítése, szervezése, - javaslattétel a munkaközösségekben megüresedett álláshelyek megfelelő betöltésére, - pályakezdők, gyakornokok beilleszkedésének segítése (a belső intézményi dokumentumok megismertetése) - tájékoztatni köteles a munkaközösség tagjait, a vezetői értekezletekről, - állásfoglalásai, javaslatai, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. A munkaközösség-vezetőket az illető munkaközösség tagjai választják és az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezetőket egy óra kedvezmény és pótlék illeti meg A szakmai munkaközösségek együttműködése Az ugyanazon műveltségterületeket lefedő munkaközösségek (humán - illetve természettudományos tárgyak, idegen nyelvek) egymással együttműködve valósítják meg a pedagógiai programban és a helyi tantervben megfogalmazott célkitűzéseket. Összehangolják az egymáshoz közel álló, vagy egymást átfedő ismeretek órai feldolgozását, tananyagon belüli súlyozását. A 8. osztályosok felvételi elbeszélgetésén az osztályprofiloknak megfelelő munkaközösségek képviselői alkotják a felvételi bizottságokat (matematika -történeleminformatika, olasz-magyar-földrajz, magyar-rajz-ének).

15 15 A belépő kilencedikes tanulók év eleji és évvégi tudásszint-mérésének, továbbá a tizedikes tanulók kompetencia-mérésének eredményeit közös munkaközösségi foglalkozásokon értékelik. A munkaközösségek együttműködnek az iskolai ünnepségek és egyéb iskolai programok (Csokonai Napok, kiállítások, vetélkedők) rendezésében. Az iskola éves munkaterve az egyes munkaközösségek munkaterveinek összehangolásával készül A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának formái: -tanévnyitó, félévzáró és tanévzáró nevelőtestületi értekezlet (augusztus, január, június) -azonos műveltségterülethez tartozó munkaközösségek egyeztetése (szeptember-október) -a nyolcadikosok felvételijének lebonyolítása (február-március) -közös programok szervezése (folyamatosan) -a két-illetve háromszakos kollégák révén, akik több munkaközösségnek tagjai. 3. Az iskola tanárainak az oktató-nevelő munkájával összefüggő feladatai, a megbízások elvei: 3.1. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a vezetőhelyettesek, a tagozatvezető és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a pedagógusok egyenletes terhelése. A tanár a tantárgyfelosztásból adódó alapvető kötelességén túl az iskolai élet zavartalan működése érdekében a következő kötelező feladatokkal bízható meg: a) szakkörök, felzárkóztató foglalkozások vezetése, a túlóra kereten belül, b) osztályfőnöki feladatok ellátása, ( 6.sz. melléklet) c) osztályozó, javító különbözeti vizsgák lebonyolítása, d) érettségi vizsgáztatás, érettségi jegyzői feladatok ellátása, a (100/1997.Korm.Rendelet alapján külön megbízással),

16 e) versenyek, érettségi vizsgák felügyelete, f) felvételi vizsgáztatás, 16 g) tantestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken beszámolók tartása, h) folyosó-ügyelet, i) az iskolai munkatervben szereplő, az iskola területén szervezett rendezvényeken való felügyelet, j) ad hoc bizottságokban való részvétel A tanár felkérés, megállapodás, önként vállalás alapján látja el a következő feladatokat: a) munkaközösség-vezetés, b) tanulmányi kirándulás szervezése, tanári kíséret, c) iskolaújság, iskolarádió szerkesztése, d) diákkörök vezetése, e) felügyelet az iskola területén kívül szervezett rendezvényein, f) táborok (sí-,vízi-, nyelvi) szervezése, lebonyolítása, g) diákönkormányzatot patronáló tanári munka, h) évfolyamfelelős osztályfőnöki tevékenység, j) szertárosi feladat. k) helyi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása 3.3. A tanár kötelességei: - ellátja az oktató-nevelő munkával járó adminisztrációs feladatokat, - iskolai munkájának megkezdése előtt 10 perccel megjelenik a munkahelyén, a pedagógus köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát - lehetőleg előző nap - de legkésőbb az adott munkanapon 7.45-ig az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, - a pedagógus (tanár) példát mutat viselkedésével, öltözködésével, megjelenésével, tárgyalókészségével, - ha váratlan akadályoztatás miatt nem tud megjelenni, távolmaradását munkakezdés előtt az igazgatónak jelenti, - a tanulók írásbeli munkáit 14 munkanapon belül kijavítja, ill. javító órát tart, esetleg a magyar dolgozatoknál adható a javításra 20 munkanap, - az óracserét, teremcserét előzetesen jelenti az igazgatóhelyettesnek, - az iskolai munkarendnek megfelelően szülői értekezletet ill. fogadóórát tart, ahol tanítványai szüleinek tájékoztatást ad a tanulók eredményeiről,

17 17 - titoktartási kötelezettséget vállal a személyiségi jogokra vonatkozó kérdésekben, - részt vesz az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, értekezleteken, - felkérésre véleményt nyilvánít tanítványairól, - közreműködik gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, - előzetesen egyezteti az egész osztályra vonatkozó témazáró dolgozatírások időpontjait az osztállyal Szempontok, elvek a feladatok kijelölésekor: a) az oktató-nevelő munkával összefüggő tanórán kívüli teendőkre történő kijelöléskor törekedni kell az arányos terhelésre a díjazott különmunkákat illetően, b) a tanórán kívüli tevékenységek esetén - a lehetőségek keretein belül - figyelembe kell venni az önkéntesség elvét, c) a pedagógusok megbízásakor a nevelőtestületnek véleményezési joga van (osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő tanár, stb.) Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének rendje 4.1. Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik Ellenőrzést végezhetnek: Az igazgató, a helyettesei az iskolai élet bármely területe felett, munkaköri leírásuk vagy egyéb feladat alapján. Minden évben ellenőrizni kell a pályakezdőknél a tantervi fegyelem, az osztályozás, értékelés követelményeinek betartását. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek ellenőrzési kötelezettsége kiterjed: - az oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartására, - a dokumentumokban, a határozatokban, a jogszabályokban foglaltak betartására - az intézményi nyilvántartások, összegzése, statisztikák, értékelések, az adminisztráció pontos vezetésére - a tanórákra, a tanórák eredményességére - az oktatott tantárgyak tanterveire, tanmeneteire, a tantárgyak tanterv szerinti haladására

18 - a tanári ügyelet pontosságára, feladatellátására - a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára - a tanórán kívüli tevékenységekre (pl.: könyvtár, szakkörök, tanfolyamok működésére stb.) - a munkafegyelemre, az intézményi tulajdont károsító eseményekre A munkaközösség-vezető szaktárgyával összefüggő területen a munkaköri leírásnak megfelelően. Ellenőrzéséről munkaterv szerint beszámol a nevelőtestület előtt, az iskolavezetőség előtt, ill. a munkaközösségnek. Az óralátogatások befejezése után az érintett pedagógust tájékoztatni kell a kialakult véleményről munkáját illetően. Az óralátogatások megszervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a pályakezdő, az újonnan alkalmazott tanárok munkájára Az osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos területen ellenőrzi a késések, hiányzások, osztályzatok beírását, a haladási napló vezetését. V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A tanév helyi rendjét - az oktatási miniszter rendelkezése alapján - a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: - a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, - az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, - a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, - a vizsgák (felvételi, osztályozó, javító, különbözeti, helyi, érettségi) rendjét, - a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját a miniszteri rendelet keretein belül, - a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, - a szülői értekezletek időpontját. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJAI:...3 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI, TÉRBELI ÉS IDŐBELI HATÁLYA:...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3600 Ózd, Bem út 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4.o. II. Az iskola általános jellemzői 5.o. III. Az intézményegység

Részletesebben

sz. melléklet A Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

sz. melléklet A Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola sz. melléklet A Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Alkalmazotti közösség elfogadta: III/2010 (I.25.) sz. határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

Tartalom Mellékletek

Tartalom Mellékletek SZMSZ AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:031810 Készítette:Baranya István Igazgató Elfogadta:Arany János Általános Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:Esztergom

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...3 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...3 2.1 Alapító okirat... 3 2.2 Pedagógiai program és helyi tanterv... 3 2.3 Házirend... 3 2.4 Munkaterv...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Készült: Szikszó,2014. február 10. Jóváhagyva: Szikszó, 2014.

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben