Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata; A házirend hatálya; A házirend nyilvánossága 3. oldal 3. oldal 3. oldal 1.A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok és eljárások 4. oldal 2. A tanuló kötelességei 9. oldal 3. Az iskola munkarendje 12. oldal 4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, Az iskolai rendezvények előkészítésében 13. oldal 5. A tanulók jutalmazása 14. oldal 6. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 14.oldal 7. Tanórán kívüli foglalkozások 15. oldal 8. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 16. oldal 9. Osztályozó vizsgákra vonatkozó szabályok 16. oldal 10. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 16. oldal 11. Záró rendelkezések 17.oldal Melléklet: Általános iskolai beíratás eljárási rendje 2

3 HÁZIREND mely a Tolnai Utcai Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 3. Az iskola belső életét szervezi, a mindennapi életritmust alakítja ki a közösség tagjainak belső, valamint iskolán kívüli érintkezését, kapcsolatait, továbbá viselkedési normáit határozza meg. A házirend hatálya 1. Iskolánk belső életét szabályozó dokumentum, jogforrás. 2. Jelen Szabályzat január 01. nappal lép életbe és hatályát veszti az eddigi házirend. 3. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek mint a gyermek törvényes képviselőjének- az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 4. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 5. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. 6. A Házirend alapja a többször módosított évi LXXIX törvény, a Közoktatásról, évi CXC Köznevelési törvény és a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről. A házirend nyilvánossága 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola honlapján ( az iskolai dokumentumok között); az iskola igazgatójánál; az iskola igazgatóhelyetteseinél; az osztályfőnököknél; a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 3. A házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. 3

4 5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. 6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 1.A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok és eljárások A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja és terhelik kötelességek. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre és addig tart, amíg a tanulói jogviszony az intézménnyel fennáll. Az első osztályos tanulók jogaikat a szorgalmi idő megkezdésétől gyakorolhatják. A jogviszony érvényesítése a tanítási szünetekre nem vonatkozik. A tanulónak joga, hogy: 1.1. minden tanév első osztályfőnöki óráján megismerje a tanév általános munkarendjét képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon; minden tanévév elején a tanuló ill. szülője döntsön azokról a választható tárgyakról, amelyeket a következő tanévben a kötelező óraszámon felül kíván tanulni, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket is. (Ezt minden tanév első szülői értekezletéig meg kell erősíteni.) A választott foglalkozásokon a részvétel az adott tanévben kötelező. Az év közbeni rendkívüli módosítási igényeket szaktanári vélemény kikérésével az igazgató bírálja el. minden év szeptemberében szaktanáránál jelentkezzen az érdeklődésének megfelelő szakköri foglalkozásokra; megismerhesse az évfolyamára szóló követelményeket; megismerhesse az iskola NYITNIKÉK Alapítványának célkitűzéseit és kérelemmel fordulni a Kuratóriumához, tanulmányainak támogatása érdekében; feltétel nélkül részt vehet a napközis és tanulószobai foglalkozásokon, menzai és napközis ellátásban részesülhet, melyet a szülő írásban kérhet az előző tanév végén, vagy indokolt esetben, évközben; iskolát képviselheti, vagy köteles képviselni kijelölése esetén különböző tanulmányi és sportversenyeken, vetélkedőkön; részesülhet az iskola épületén belül tanítási időn kívül fakultatívan, hit és vallásoktatásban a felekezetek szervezésében; tanulói közös tevékenység megszervezésére diákköröket létrehozni, melyek a Pedagógiai Program oktatási céljainak nem mondanak ellent, pedagógusvezető nélkül nem működhetnek, az iskola anyagilag nem támogatja, csak a helységet biztosítja segítséget kérjen a tanulása során A tananyaggal kapcsolatban kérdéseket fogalmazzon meg a tanórán (vagy a tanárral való előzetes egyeztetés után tanórán kívül); Témazáró dolgozat időpontjának egyeztetését kérheti évfolyamon egy, 5-8 évfolyamon kettő egész órát igénybe vevő írásbeli beszámoltatás íratható naponta, melyet a tanár egy héttel előbb köteles bejelenteni a tanulóknak; 4

5 Írásbeli munka javítás utáni megtekintéséhez, tájékoztatást kapni a szóbeli és írásbeli munkája értékeléséről. Szülői jog, hogy fogadóórán a dolgozatba betekinthet; Probléma esetén az osztályfőnök és a szaktanár segítsége kérhető; 1.4. a tanórák közötti szünetet pihenéssel töltse,a szünet rovására a tanóra nem nyújtható meg látogassa az iskola létesítményeit (könyvtár, sportlétesítmények) és használja azok felszereléseit, eszközeit; A használati rend az adott helyiségben van kifüggesztve, megismerése és betartása mindenki számára kötelező. A könyvtár nyitvatartási rendje alkalmazkodik a tanulók tanórai beosztásához. A nyitvatartási rendjéről szóló tájékoztatót az aulában megtalálható falitáblán kell kifüggeszteni. Jelentkezéshez írásbeli szülői nyilatkozat szükséges, csak ennek megléte után kölcsönözhet a tanuló könyvet. Az iskola sportlétesítményei - tornaterem, sportpálya, - a tanulók szabadidős sportolására nyújtanak lehetőséget. Az intézmény belső tájékoztatását szolgálják az iskolarádióban bemondott hirdetések, az iskolai hirdetőtáblák. Plakátot és hirdetményt kifüggeszteni a hirdetőtábla felelőse és a tanítók, tanárok jogosultak. Más hirdetést csak az igazgató és helyettesei engedélyével szabad kitenni kérhesse átvételét más oktatási intézménybe; Az eljárás módja: a szülő írásban nyújtja be kérvényét az intézményvezetőhöz. Tanköteles tanuló esetében a befogadó iskola vezetője írásban nyilatkozik a tanuló átvételéről, melyet az osztályfőnöknek és az iskola igazgatójának kell bemutatni, majd a titkárságon leadni. Ebben az esetben kaphatja meg kiskorú esetében a szülő a bizonyítványt és az iskolaváltáshoz szükséges dokumentumokat. A tanulónak le kell adni a nála lévő iskolai tulajdont képező könyveket, eszközöket, felszereléseket nevelési tanácsadásra, tanulói szakértői és rehabilitációs vizsgálatra jelentkezni; Szülői kérésre, az osztályfőnökkel egyeztetve a fejlesztő pedagógusnak szóban vagy írásban jelezni kell a jelentkezési szándékot. A továbbiakban a szülő értesítése, tájékoztatása az osztályfőnök és a fejlesztő pedagógus kötelessége kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról; Amennyiben a tanuló, vagy szülei nem értenek egyet az értékeléssel, a szülő kérelmét írásban a félév, vagy a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30 napig, vagy a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kell benyújtania az intézményvezetőhöz. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát, vagy javítóvizsgát tenni magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentést; Magántanuló: A szülőnek az iskola igazgatójához kell írásban benyújtani a kérvényt indoklással együtt. Mellékelni kell a nevelési tanácsadó, a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Iskolánkban a magántanulói státusz megadása az intézményvezető mérlegelése és döntése alapján történik. 5

6 A magántanulót ugyanolyan jogok illetik meg, mint a többi tanulót, ha felkészítéséről a szülő gondoskodik. A szaktanároktól írásbeli segítséget kérhet (témakörök, feladatlapok), a vizsgák időpontjáról az igazgatóhelyettesek egy hónappal előre írásban értesítik. A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés feltételei: Amennyiben a tanuló egyéni adottsága, sajátos nevelési igénye, sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ezt szülői aláírással, kérvényben kell benyújtani az iskola igazgatójának a megfelelő orvosi, nevelési tanácsadói, szakértői és rehabilitációs bizottsági igazolásokkal, javaslatokkal együtt. Testnevelés óra alóli felmentést orvos adhat. A felszerelés hiánya nem mentesít az órán való részvételtől. Szakorvosi nyilatkozat alapján a tanuló gyógytestnevelésre járhat, és ezen a részvételét a szaktanár felé igazolnia kell. 10. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről. Ezek gyakorlásához tájékoztatást kapjon jogairól, személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, és e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz; A tanév folyamán az iskolai életet érintő kérdésekről, észrevételeiről, jobbító szándékú és megvalósítható véleményét, javaslatait, kérdéseit szóban és írásban egyaránt megfogalmazhatja. A tájékoztatás és a véleményközlés lehetőségei: osztályfőnöki óra, diáktanács, az intézmény vezetőjével, helyetteseivel, bármely szaktanárral és osztályfőnökkel folytatott beszélgetések. Javaslataira, kérdéseire legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül (ill. a diáktanács, ülését követően) érdemi választ kell kapnia. A tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben; Az emberi méltósághoz való jog értelmében tilos egymás bántalmazása (verekedés), egymást sértő, megalázó megjegyzésekkel illetni (csúfolni, gúnyolódni), cselekvésében, mozgásában gátolni (bezárni). Ha az iskolában emberi méltóságot sértő magatartást tanúsít valaki, vagy származása miatt kirekesztik, kigúnyolják társai, az azt észlelő diáknak tájékoztatnia kell a legközelebbi felnőttet, illetve osztályfőnökét Egészségügyi felügyelet, vizsgálat: A rendszeres szűrővizsgálatokról és oltásokról az iskolai védőnő köteles az értesítést időben elküldeni a szülőknek és a szülői visszajelzésekre érdemi választ adni. A tanuló iskolai idő alatti megbetegedése, rosszulléte esetén az órát tartó nevelőhöz, osztályfőnökéhez fordulhat segítségért, aki értesíteni fogja szüleit. Várakozni a szülő érkezéséig az órát tartó tanár által kijelölt helyen köteles jogai megsértése - tanórai, ill. tanulmányi előmenetellel kapcsolatos vagy diáktársaktól elszenvedett sérelmek esetén; kérje a diákönkormányzat segítségét; jogorvoslatért az iskola vezetőjéhez forduljon. 6

7 A szülők írásban a panaszkezelői lapon közvetlenül, vagy választott képviselőik útján fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal, véleményükkel az érintett nevelőhöz, az osztályfőnökhöz, továbbiakban az iskola igazgatójához, valamint a diákönkormányzathoz a meghatározott eljárási rend szerint. A további eljárás módja: a szülő 15 napon belül először szóban, majd írásban felűlbírálati kérelmet nyújthat be az iskola vezetőjéhez. ha a tanuló, ill. szülője meggyőződése, hogy az iskola eljárása jogszabályba ütközik, törvényességi jogorvoslatot kérhet az iskola fenntartójától. Az eljárás módja: a szülő 15 napon belül írásban törvényességi jogorvoslati kérelmet nyújt be az iskola fenntartójának. Jogorvoslat kérése nem terjedhet ki a magatartás, szorgalom és a tudás értékelésére, kivéve, ha az nem felel meg az iskola helyi tantervében előírtaknak választó és választható legyen a diákképviseletekbe A diákönkormányzat az egyes tanulók, és a tanulóközösségek egészét egyformán képviseli, ügyükben eljár. A jogszabály által adott jogaival élhet minden, a diákok nagyobb közösségét érintő kérdésben. A diákok nagyobb közösségéről akkor beszélünk, ha a kérdés legalább a diákok 50%-át érinti. A diákönkormányzat jogait és jogai érvényesítésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. DÖK nap: Minden tanévben 1 tanítás nélküli munkanap. Szervezéséért és lebonyolításáért a DÖK a felelős, amelyhez a nevelőtestületnek minden segítséget meg kell adnia. Az iskola biztosítja a tanulói helyiség és létesítményhasználati jogokat. A program lebonyolításához szükséges költségeket a DÖK egyezteti az iskolavezetéssel, amelyet az iskola biztosít Pályaválasztáshoz való jog: A pályaválasztáshoz szükséges ismeretek megszerzése érdekében az osztályfőnökhöz fordulhat a tanuló segítségért a továbbtanulás érdekében. Iskolánkban pályaválasztási szülői értekezletet tartunk november vagy december hónapban a szülők tájékoztatása céljából Gyermek és ifjúságvédelmi felelős A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst a tanulók és szüleik felkereshetik a tanulókat érő veszélyeztető fizikai, lelki, anyagi problémák felmerülése esetén. Fogadó órája az iskola bejáratánál kifüggesztve megtalálható indokolt esetben (pl. a családi helyzetben bekövetkezett változás, a megélhetés nehézségei) kedvezményes étkezést, tankönyvtámogatást kérjen; Étkezés: Az eljárás módja: a szülő írásban kérvényt nyújt be az élelmezésvezetőnek, az iskola vezetőjének, amelyhez csatolja a kérés indokoltságát alátámasztó hivatalos iratokat. Az étkezés 7

8 térítési díjából a mindenkori rendeletnek megfelelően kedvezményben részesülhetnek azok a tanulók, akik tartósan betegek, vagy ahol három vagy több gyermeket nevel a szülő, és ezt igazolással az élelmezésvezetőnek jelzi. A megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő! Szülői igény alapján a napközi ellátást és önköltségi étkezést minden jelentkezőnek biztosított. A fizetendő térítési díjat a mindenkori rendelet szerint állapítható meg. Az intézmény Étkezési Szabályzata tartalmazza a térítési díjak beszedési rendjét. Különösen indokolt esetben az igazgatóhoz címzett kérvény alapján fizetési haladékot kérhet a szülő. A fizetési haladék ideje a következő hónap befizetési rendjének megfelelő időpontban történik. Az étkezési térítési díjakat havonta előre kell befizetni az erre rendszeresített névvel ellátott borítékban beküldeni az iskola élelmezésvezetőjének. Pótbefizetés csak személyesen lehetséges. Lemondás rendje:a tanuló hiányzásakor 1-4. évfolyamon a napközis nevelő felé jelzi a szülő az étkezés lemondását évfolyam estén a szülő az élelmezésvezetőnél mondja le az étkezést. A lemondást csak 3. nap után tudjuk a fizetésnél érvényesíteni. Tankönyvtámogatás: A évi XCVIII. tv. értelmében a normatív támogatásra jogosult tanulóknak a tartós tankönyveket könyvtári kölcsönzéssel biztosított a 2008/2009. tanévtől. Tanév végén a könyvárba kell visszaszolgáltatni. Ha ez nem valósul meg, akkor a tanulót kártérítési kötelezettség terheli, a mindenkori tankönyv árának 1 év használata után 100% - a, 2 év után 80% - a, a 3 év után 60% - a, 4 év után 40% - a, 5 év után 20% - a értékben. Ezt az összeget a könyvtár tartós tankönyv vásárlására fordítja. Az igazgató különösen indokolt esetben a hozzá benyújtott kérvény alapján ettől eltekinthet. Amennyiben a támogatás összegét a szociális elvek figyelembevételével kell odaítélni, a döntésnél a következő elveket veszi figyelembe az iskola: Előnyt élvez az a tanuló: Akinek az egyik vagy mindkét szülője munkanélküli Akit az egyik szülő egyedül nevel Akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az önkormányzat által előírt értéket Akinek magatartása és tanulmányi munkája megfelelő Aki állami gondozott Tanuló által előállított termék, dolog díjazása: A tanuló által elkészített termékek értékesítése során keletkezett hasznot az iskolának meg kell osztania a tanulóval. A tanulóknak kifizetett összeget az adott dolog elkészítésben közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskola foglakozást nevelő javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Minden tanulónak kötelessége, hogy 2. A tanuló kötelességei részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon; 8

9 Az előző tanóráról való hiányzás esetén nem jelentheti a készületlenségét, számonkérés alól nem kaphat felmentést a tanuló, ha a két egymást követő óra között legalább 2 munkanap eltelt. Hosszabb távollét esetén a tanuló köteles a szaktanárral megbeszélni a pótlás határidejét. A pótlásra vonatkozó információk beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata. A mulasztások igazolásának eljárásai: Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a tanuló a) szülő előzetes írásbeli kérésére engedélyt kapott a távolmaradásra; b) hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni; c) beteg volt. A tanulók mulasztásukat szülői igazolással (egy tanítási évben legfeljebb 3 napot), vagy orvosi igazolással igazolhatják. Kötelesség a hiányzást annak első napján az osztályfőnöknek vagy az iskolatitkárnak bejelenteni, iskolai étkezében részesülő tanuló az élelmezésvezetőnek is. Hiányzást, mulasztást követő első osztályfőnöki órán igazolni kell. Családi vagy távolmaradási engedélyt az ellenőrző könyvbe előzetesen beírt szülői kérés alapján az osztályfőnöktől évente 1 3 napnál, hosszabb távolmaradás esetén az igazgatótól kell kérni. Nem engedélyezett távolmaradás esetén illetve elmaradt igazoláskor a hiányzás igazolatlan órának, napnak minősül. Késésnek minősül, a tanóra megkezdése utáni érkezés. A késés időtartamát a szaktanár a naplóba bejegyzi, az osztályfőnök összegzi. A késés percei összeadódnak, az így összejött 45 perc igazolás hiányában igazolatlan órának számít, fegyelmi intézkedést vonhat maga után. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. Igazolatlan hiányzásért a következő büntetések járnak: óra esetén osztályfőnöki figyelmeztető, szülő értesítése, tájékoztatása óra esetén osztályfőnöki intés, és a gyermekjóléti szolgálatnál jelenteni, és a szülőket is tájékoztatni annak következményeiről óra esetén igazgatói figyelmeztetés és a területileg illetékes jegyzőnél feljelentés, óra esetén igazgatói intés - 30 vagy annál több óra esetén a tanköteles tanuló fegyelmi eljárás alá kerül, és értesíteni kell az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot óra igazolatlan mulasztás esetében értesíteni kell a jegyzőt és a kormányhivatalt. Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen évi 250 órát meghaladja a tantestület döntése szerint a tanuló osztályozó vizsgát tehet, vagy évet kell ismételnie. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket (a tantárgy évi óraszámának 30 %-át), és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. Amennyiben a tanuló a tanítási idő alatt engedély nélkül elhagyja az iskola épületét, azt az órát tartó tanárnak azonnal jeleznie kell az osztályfőnöknek vagy az igazgatóhelyettesnek, hogy értesíteni tudják a tanuló szüleit. Amennyiben ez nem sikerül, kiskorú veszélyeztetettsége miatt jelezni kell a rendőrségen eltűnését rendszeres és fegyelmezett munkával, képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét; A tanulónak nevelése és gondozása érdekében együtt kell működnie szüleivel, gondozóival, tanáraival. 9

10 Az elvárt tanórai rendről a szaktanár minden tanévben az első órán, tanórán kívüli foglalkozás esetén az osztályfőnök, ill. az érintett pedagógus az első foglalkozás megkezdése előtt - tájékoztatja a tanulókat. A tanuló köteles felkészülten, a szaktanár által elvárt tantárgyi felszereléssel megjelenni, és részt venni az órai munkában. Ha felszerelése hiányzik vagy hiányos, és ez akadályozza az órai munkáját, figyelmeztető adható. Ismétlődés esetén a szaktanár, az osztályfőnök, esetenként az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy megtudakolja a mulasztások okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét teheti tönkre. Köteles a kapott érdemjegyeket az ellenőrző könyvbe beírni, és a szülővel hetente legalább egyszer aláíratni. Köteles az ellenőrző könyvét minden nap magával hordani. Az ellenőrző hiányát a szaktanár a magatartás füzetbe bejegyzi (adott napon egyszer). A tanóra idején a tanuló köteles az órai munkához nem tartorzó tárgyait, eszközeit - a tárgy jellegétől függően - a táskájába zárva tartani. A szabály megszegése esetén a tanár elveszi, majd a tanóra végén visszaadja az eszközöket. Ha az eset ismételten előfordul, a tanuló szaktanári figyelmeztetőt kap. Felelési, kérdezési szándékát a tanulónak kézfeltartással kell jeleznie. A tanterembe érkező, vagy onnan távozó felnőttet felállással köszönteni. Testnevelés órán csak a tanár által meghatározott öltözetben lehet az órai munkában részt venni, utcai ruhában és cipőben tilos. Balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők használata tilos óvja maga és társai egészségét és testi épségét; sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket; Az első osztályfőnöki órán a tanulónak meg kell ismernie a legfontosabb munka-,tűz-, balesetvédelmi és katasztrófavédelmi szabályokat (hiányzása esetén pótolni kell a tájékoztatást); Maga vagy társai sérülését, a balesetveszélyes helyzeteket haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy az osztályfőnöknek, vagy az iskolatitkárnak. Tilos az iskolába behozni mindenféle szúró- vagy vágóeszközt (kivéve, ha alkalmanként a szaktanár órai munkához kéri - pl. olló), és egyéb erőszakos cselekmény elkövetésére alkalmas eszközt. A tilalmat megszegő tanuló esetében az igazgató egyedi mérlegelés alapján dönt: vagy rendőrségi feljelentést tesz az ügyben, vagy fegyelmi eljárást indít. Ez utóbbi esetben a tárgyat, a fegyelmi eljárást követően, a fegyelmi bizottság visszaadja a szülőnek (gondviselőnek). Pedagógus által készített eszköz és felszerelés csak akkor vihető be tanítási órára, foglalkozásra, ha az biztonságos, a tanulók egészségét nem veszélyeztető, a szabványoknak megfelelő. A balesetek megtörténtekor annak körülményeiről baleseti jegyzőkönyv készül, melyet a tanulót felügyelő pedagógus készít el. Megismerje, és pontosan betartsa az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. Bombariadó esetén az iskola valamennyi dolgozója az erre vonatkozó szabályzat szerint elhagyja az épületet. A kiesett munkaidő pótlásáról és idejéről az igazgató dönt tartsa tiszteletben az intézmény és társai tulajdonát A tanórán az önálló munkához biztosított eszközökért fegyelmi felelősséggel tartozik, a rábízott eszközöket meg kell őriznie. A tájékoztató füzet elvesztését az osztályfőnöknek haladéktalanul jelenteni kell s az első alkalom után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, a következő eset igazgatói intőt von maga után. Pótolni csak írásbeli szülői kérvénnyel lehetséges, melyet az iskola igazgatójának kell benyújtani. Az intézményi tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló, anyagilag a szülő (a törvény által előírt arányban, max. a minimálbér 50%-a ), szándékos károkozás esetén pedig anyagilag a szülő (a törvény által előírt arányban, ami lehet a minimálbér többszöröse is) és 10

11 fegyelmileg a tanuló felelős. A károkozót az igazgató felszólítja a kártérítésre. Ha ez nem történik meg, akkor az iskola pert indíthat a tanuló, ill. a szülő ellen. Ha többen okozzák a kárt, akkor a kártérítési felelősség együttesen terheli őket olyan arányban, amely arányban részt vettek a károkozásban. Ha a tanuló engedély nélkül elveszi társa tulajdonát, vagy szándékosan kárt okoz abban, a tett súlyosságától függően fegyelmi büntetésben részesül, vagy fegyelmi eljárás indul ellene. (Jelentős kár esetén a sértett tanuló ill. szülője a kárt okozó ellen polgári eljárást indíthat.) Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt (nagyobb összeg a 2000 Ft-ot meghaladó) a tanulók az iskolába nem hozhatnak. Az ebéd befizetési napokon a menzafelelősök az élelmezésvezetőnek 8 óráig kötelesek az összeszedett borítékokat átadni Társakat egyenlő partnerként kezelni, életkortól függetlenül. Valamennyi tanuló és az iskolában dolgozó felnőttek emberi méltóságát tiszteletben tartani. Jogaik gyakorlásában nem korlátozató senki sem, a tanóra nem zavarható fegyelmezetlen magatartással. Társak és tanárok törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket, hangfelvételeket nem készíthet; fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. Tisztelet és megbecsülés tanúsítása az iskola valamennyi dolgozójával szemben. Társas életben kulturáltan, udvariasan viselkedni. Az órák közötti teremváltásnál és a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyni a teremben. Hivatalos ügyeit az iskola titkárságán a szünetekben és tanítás után intézni. Személyes adatváltoztatást az osztályfőnöknek haladéktalanul bejelenteni, kérésre a naplóban megtekinteni azokat. A diákügyeletesek, gyermekfelelősök utasításait, kéréseit figyelembe venni és azok szerint cselekedni. A talált tárgyakat alsó tagozaton az igazgatóhelyettesnek, felső tagozaton a titkárságon kell leadni az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken ápoltan és tisztán jelenjen meg A tanuló öltözéke az iskola épületében feleljen meg a zárt tér klímájának. (Ne viseljen sapkát és kabátot, ha az nem indokolt.) Ünnepélyeken a kötelező öltözék: fiúknak sötét nadrág, fehér ing; lányoknak sötét alj, nadrág, fehér blúz, továbbá az alkalomhoz illő cipő. Ettől eltérő öltözék esetén a következményekről (kellő mérlegelés után) az osztályfőnök dönt. Az öltözködésben, hajviseletben és egyéb kiegészítők (pl. testékszer) tekintetében fő szempontnak tekintjük a testi - lelki épség és egészség védelmét. Ennek érdekében kerülni kell a balesetveszélyt és a gyűlöletre uszító szimbólumokat. Az intézmény teljes területén, továbbá az iskolában és az iskolán kívül szervezett saját rendezvényeinken szeszes italt, dohányárut ill. kábítószert hozni és ott fogyasztani vagy ittasan megjelenni tilos! Az intézmény területén, továbbá az iskola által szervezett bármilyen rendezvényen a tanulóknak dohányozni tilos! A tantermekben, mellékhelyiségekben és egyéb kiszolgáló helyiségekben, valamint tanítási idő alatt az iskola közvetlen környékén történő dohányzás esetén az iskola fegyelmi büntetést indíthat. 3. Az iskola munkarendje A tanév rendjét az Oktatási Minisztérium rendelete alapján elkészített iskolai munkaterv és ütemterv határozza meg. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 18 óráig vannak nyitva. A fenti időponttól való eltérést az intézményvezető engedélyezheti eseti kérelmek alapján. 11

12 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7,15 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Az iskolába ½ 8 és ¾ 8 között kell a gyerekeknek beérkezniük időjárásnak megfelelően az udvaron vagy az aulában sorakozni. A tanítási órákat A és B hetes bontásban hétfőtől péntekig órarend szerint tartják meg. A jelzőcsengetés után mindenki a tanteremben tartózkodik és előpakol, felkészül a következő órára. Az iskolában az oktatás órakor kezdődik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje (csengetési rendje) a következő: Óra Be Ki Jelző óra: óra: óra: óra: óra: óra : A tanulóknak az óraközi szünetekben kivéve az első vagy a második szünetet az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. Az első és a második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben és az ebédlőben étkezhetnek. A vándorló osztály abban a teremben tízóraizik, melyben, a következő órában tartózkodik. Tanítási órákon enni, inni nem szabad. A napközisek tanári felügyelettel, meghatározott rendben, időben ebédelnek. Az alsós és felsős menzások önkiszolgáló módszerrel étkeznek a tanóráik után pedagógus felügyelettel. A délutáni foglalkozások úgy kezdődhetnek, hogy a tanulóknak legalább perc pihenési- étkezési időt kell biztosítani. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza, az iskola bejárati ajtajára függeszti ki. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. A szülők pedagógus jelenléte nélkül az osztályteremben a tanulók között nem tartózkodhatnak, a tanórát nem zavarhatják. Az osztály a tanterembe érkezve rendetlen állapotokat talál, a hetes szól az órát tartó szaktanárnak, aki az előző szakórát tartónak jelzi a tapasztaltakat. 12

13 A büfé becsöngetéskor bezár. 4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a környezetének rendben tartását, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 3. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozáson tartózkodhat az iskolában. A foglalkozásra váró tanulók tanári felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén. Ennek megszegéséről a szülőt az ellenőrzőn keresztül értesíteni kell. 4. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként két hetes, folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök, szaktanári igény alapján 5. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); a szünetben a termet kiszellőztetik; a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; gondoskodnak a tanteremben hagyott felszerelések őrzéséről; a szünetekben a hetesek közül egy mindig a tanteremben tartózkodik; az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot, az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 6. A felső tagozaton a évfolyam tanulói 7,30-tól ig ügyeletet látnak el a számukra kijelölt helyen. Feladatuk, hogy segítik az ügyeletes nevelő munkáját, a házirend betartatását. 7. Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. 8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A jutalmazás formái: 5. A tanulók jutalmazása 13

14 Szaktanári dicséret: kiemelkedő szaktárgyi munkájáért (verseny, folyamatos levelező verseny, sport verseny részvételért, gyűjtőmunka, tablókészítés ); a rábízott és önként vállalt feladat lelkiismeretes teljesítéséért. Osztályfőnöki, vagy napközis nevelői dicséret: példamutató magatartásért, kiemelkedő közösségi munkáért, szorgalomért, házi versenyeken elért 1-3 helyezésért. Diák-önkormányzati dicséret: iskolai közösségi tevékenységért. Igazgatói dicséret: valamely tantárgyból területi versenyen elért 1-3 eredményért, az iskola érdekében végzett kiemelkedő közösségi munkáért, egyszeri kiemelkedő teljesítményért. Nevelőtestületi dicséret: több versenyen elért jó helyezésért, folyamatos kitűnő tanulmányi eredményért, ezt az osztályfőnök a bizonyítványba és a tanuló törzslapjára is bevezeti. Aranykönyv: azok a és 8. osztályos tanulók írhatják be nevüket, akik tanulmányi, sport, művészeti területen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak több éven át. Könyvjutalom: alsósoknak kiválóan teljesített, felsősöknek kitűnő ill. jeles tanulmányi munkáért, - csoportonként egy napközis közösségi munkáért! Jó tanuló- Jó sportoló díj: kiemelkedő sporttevékenység és tanulmányi munka esetében adható. 4. osztálytól kitűnő tanuló könyvjutalmat kap a Nyitnikék Alapítványtól. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az év végén adott jutalmakat a kitüntetett tanulók a tanévzáró ünnepélyen (ballagáson) az iskola közössége előtt vehetik át. 6. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, büntetésben lehet részesíteni. 2. Az iskolai fegyelmi intézkedések formái: Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli az osztálytükörbe, az írásbeli a naplóba és a tájékoztató füzetbe kerül bejegyzésre) Szaktanári intő (naplóba és a tájékoztató füzetbe) Ügyeletes tanári figyelmeztetés (naplóba és a tájékoztató füzetbe) Napközis nevelői, vagy tanulószobai figyelmeztetés (szóbeli, majd írásbeli, amely naplóba és a tájékoztató füzetbe kerül beírásra), Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli naplóba és a tájékoztató füzetbe), Osztályfőnöki intés (naplóba és a tájékoztató füzetbe), Etikai bizottsági figyelmeztetés nevelőtestületből 5 fő alkotja, mely közül 3 fő jelenléte elegendő, írásos feljegyzés készül róla, Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli naplóba és a tájékoztató füzetbe), Igazgatói intés (naplóba és a tájékoztató füzetbe), Tantestületi figyelmeztetés, (naplóba és a bizonyítványba, törzslapra), Tantestületi intés (naplóba és a bizonyítványba, törzslapra), szaktanári figyelmeztetés: A szaktanár büntetése minden, szakórán történő, a Házirendben előírt (az órai munkával, tanulással és egyéb, a szaktanár által elvárt és ismertetett kötelezettséggel kapcsolatos) szabály megsértése esetén. Különösen: órai munkát zavaró magatartás, az órai munka megtagadása, az órai munkához nem tartozó eszközök használata 14

15 A szakórán az osztályfőnök is szaktanárként büntet osztályfőnöki figyelmeztetés: a) Minden, a szakórán kívül történő, illetve azzal össze nem függő, a Házirend által szabályozott magatartási norma megszegése esetén; b) három szaktanári figyelmeztetés után, c) az ellenőrző pontatlan vezetése, folyamatos hiánya (öt alkalommal egy hónapban); Az ellenőrző hamisítása igazgatói figyelmeztetést von maga után. A szülőt az ellenőrző vagy a tájékoztató füzeten keresztül értesítjük. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Fegyelmi büntetések: 1. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 2. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. Fegyelmi eljárást kell megindítani azon tanulók ellen, akik kötelezettségüket súlyosan, vétkesen megszegik. Ha a tanuló visszaél a véleménynyilvánítás jogával, és becsületében megsérti tanulótársát, abban az esetben megszegte a tanulói jogával, jogviszonyával összefüggő kötelességét. Helye van a fegyelmi eljárásnak. Eljárási rend: A szülőt írásban, hivatalosan értesíteni kell a fegyelmi eljárás megindításáról. A levél kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül dönthet a szülő, hogy igénybe veszi-e az egyeztető eljárást (lásd későbbiekben). Ha nem érkezik érdemi válasz, akkor meg kell kezdeni a fegyelmi eljárás hivatalos menetét. A fegyelmi eljárás lefolytatására az igazgató megbízásából létrejött Fegyelmi Bizottság jogosult. Kiszabható büntetések: - megrovás - szigorú megrovás - kedvezmények, juttatások megvonása (hat hónapnál nem hosszabb időtartamra) - áthelyezés másik osztályba, iskolába. A fegyelmi határozat hat hónapra fel is függeszthető. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 3. A fegyelmi eljárás megindításakor mód van rá, hogy a szülő kezdeményezze a felfüggesztését és az egyeztető eljárás megindítását kérvényezze. Erre a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levél kézhezvételétől számított öt munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben ezt igényli és jelzi az iskola vezetőségének, és a sértett is hozzájárul, akkor 15 nap áll rendelkezésre az egyezség létrejöttére. Célja: a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, sikeres orvoslása a sértett és a kötelességszegő között. Az iskola feladata, hogy biztosítsa az egyeztetési eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket. Az igazgató által 15

16 kijelölt felelős személynek kell értesíteni a feleket, beszerezni a szülők nyilatkozatát, rendelkezni a nyilvánosság kérdéséről és az iratkezelés helyéről (titkárság). Mivel a szülői szervezet és a diákönkormányzat kezdeményezésére került a házirendbe ez a lehetőség, ezért képviselői legyenek jelen az egyeztető eljáráson. Közös kezdeményezés esetén az orvosláshoz szükséges időre, - de legfeljebb 3 hónapra - fel kell függeszteni a fegyelmi eljárást, ha az orvoslás, kártérítés megtörtént a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a felek írásban kikötik az egyeztető eljárás megállapodásait, a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, a nagyobb közösségekben nyilvánosságra lehet hozni. 7. Tanórán kívüli foglalkozások A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 8. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközi otthonba és a tanulószobára tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. A napközis, és a tanulószobás foglalkozások, a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután óráig tartanak. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. 9. Osztályozó vizsgákra vonatkozó szabályok 1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tannév végi osztályzat megállapításához, ha - felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, - engedélyezték, hogy egy, vagy több tantárgy tanulmányi követelményeit az előírtnál 16

17 rövidebb idő alatt tegyen eleget, - a nevelőtestület döntése alapján, hiányzásai indokolják ezt, - független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 2. Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményeit a mindenkori kerettantervek alapján határozzák meg a szaktanárok. 3. Az osztályozó vizsga helyéről és idejéről az igazgató helyettes 30 nappal a vizsga megkezdése előtt írásban értesíti a tanulót és a szülőket. 4. A háromtagú vizsgabizottságot és annak elnökét az iskola igazgatója, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 5. A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető el. 10. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 2. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint a szülői szervezet véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét, egyetértését az elkészített tervezettel kapcsolatban. 3. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, a fenntartó s a Székesfehérvár Város Önkormányzata Képviselő-testületnek jóváhagyásával lép hatályba. 4. Az érvényben levő házirend módosítását bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 5. A házirend módosítását az előzőekben leírt módon kell végrehajtani. 11. Záró rendelkezések 1. Ez a házirend év.. hó... napján az iskola fenntartójának jóváhagyásával lépett hatályba. Kelt: Székesfehérvár, Igazgató 17

18 18

19 Szervezeti és Működési Szabályzatba kerül: Fegyelmi büntetések eljárásrendje: A szülőt írásban, hivatalosan értesíteni kell a fegyelmi eljárás megindításáról. A levél kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül dönthet a szülő, hogy igénybe veszi-e az egyeztető eljárást (lásd későbbiekben). Ha nem érkezik érdemi válasz, akkor meg kell kezdeni a fegyelmi eljárás hivatalos menetét. A fegyelmi eljárás lefolytatására az igazgató megbízásából létrejött Fegyelmi Bizottság jogosult. Kiszabható büntetések: - megrovás - szigorú megrovás - kedvezmények, juttatások megvonása (hat hónapnál nem hosszabb időtartamra) - áthelyezés másik osztályba, iskolába. A fegyelmi határozat hat hónapra fel is függeszthető. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A fegyelmi eljárás megindításakor mód van rá, hogy a szülő kezdeményezze a felfüggesztését és az egyeztető eljárás megindítását kérvényezze. Erre a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levél kézhezvételétől számított öt munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben ezt igényli és jelzi az iskola vezetőségének, és a sértett is hozzájárul, akkor 15 nap áll rendelkezésre az egyezség létrejöttére. Célja: a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, sikeres orvoslása a sértett és a kötelességszegő között. Az iskola feladata, hogy biztosítsa az egyeztetési eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket. Az igazgató által kijelölt felelős személynek kell értesíteni a feleket, beszerezni a szülők nyilatkozatát, rendelkezni a nyilvánosság kérdéséről és az iratkezelés helyéről (titkárság). Az egyeztető eljáráson részt vesz: - kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is, 19

20 - osztályfőnök - szaktanár - fegyelmi bizottság elnöke - iskola igazgatója (a fegyelmi vétség nagyságától, súlyától függően) Mivel a szülői szervezet és a diákönkormányzat kezdeményezésére került a házirendbe ez a lehetőség, ezért képviselői legyenek jelen az egyeztető eljáráson. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Ez lehet felkért közvetítő is. Közös kezdeményezés esetén az orvosláshoz szükséges időre, - de legfeljebb 3 hónapra - fel kell függeszteni a fegyelmi eljárást, ha az orvoslás, kártérítés megtörtént a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a felfüggesztésről szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják. Ha a felek írásban kikötik az egyeztető eljárás megállapodásait, a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, a nagyobb közösségekben nyilvánosságra lehet hozni. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. A megszüntetésről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja, Fegyelmi tárgyalás menete: A fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével a tanulót és a kiskorú szülőjét írásban értesíteni kell. Meghallgatás: célja, hogy kiderüljön van-e vita a tényállásról. Ha a tényállás minden érdekelt fél számára egyértelmű, akkor az eljárás során fegyelmi tárgyalás nélkül is meghozható a fegyelmi határozat. Fegyelmi tárgyalás: Ha a diák vitatja a terhére rótt kötelességszegést, akkor kötelező a fegyelmi tárgyalást megtartani. Meg kell hívni a tanulót, a szülőt. Tárgyalás menete: 1. A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira. 2. Ismertetni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegést. 3. Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 4. Lehetőséget kell biztosítani a tanuló, szülő és a képviselőjük számára az ügyre vonatkozó iratok megtekintésére, és bizonyítási indítványaik megtételére. 5. Meg kell hallgatni az intézményi diákönkormányzat véleményét a konkrét ügyről. 6. Fegyelmi határozathozatal. 7. A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése rövid indoklással. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A fegyelmi határozat meghozatalakor a következőket kell figyelembe venni: - Törvényességi követelmény - Személyes felelősség elve. 20

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT 2013 2 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Értesítés... 3 3. Egyeztető

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben