FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIUM RÉSZTVEVŐ MÓDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIUM RÉSZTVEVŐ MÓDSZER"

Átírás

1 BEISKOLÁZÁS Felvételi Október vége Felvételi tájékoztató követelmények nyilvánossága hozása a felvételi tájékoztatóban Felvételi előkészítők (magyar nyelv, matematika) szeptember vége, a foglalkozások péntekenként Színvonalas oktatás Szaktanárok Felvételi vizsga megszervezése, lebonyolítása (magyar, matematika,) Szakképzésre történő jelentkezés Tanuló átvétele más intézményből A leendő 9. évfolyamos diákok beiratkozása Igazgatóhelyettesek matematika és magyar nyelv és irodalom munkaközösség Általános, szakmai, Igazgató Igazgató Február vége Az IMIP-ben megfogalmazott jelentkezés augusztus 15. Felvételi tájékoztató, jelentkezési lap folyamatosan Hivatalos okiratok az átvételről. Osztályozó v. különbözeti vizsgák Június vége (központilag meghatározott időpont) - adatgyűjtő ívek - bizonyítványok Az IMIP-ben megfogalmazott jelentkezés Szaktanárok Iskolavezetés, iskolatitkár Iskolavezetés, ök, vizsgabizottság tagjai Iskolavezetés, a pedagógusok iskolatitkár

2 Tanulás támogatása Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezése tehetséges diákok vagy egy tantárgyból történő sok bukás esetén egyeztetés a szülőkkel tanulási módszerek megtanítása versenyeken való indulás ök ök ök folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos kérvény levél,, naplóban történő bejegyzés osztálynapló az eredményekről versenykiírások nevezési lapok ek ek, ek, ek sikeres versenyek, bukások számának csökkenése bukások számának csökkenése, a hiányzások számának csökkenése tanulási eredmény javulása versenyeredmények szakkör-vezetők diákok ök, diákok,, diákok, diákok foglakozások szülői értekezlet telefonhívás hivatalos levél előadás felkészítő foglalkozások, pályázatírás segítése

3 Helyzetelemzés: a tanulók teljesítmény felmérése TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Cél: Tanulók értékelése: tantárgyi Szaktanár Szept. első Szaktanári Munkaközösségvezető Az eddig tanultak Osztály illetve napjai feljegyzés sikeres alkalmazása csoport Beszélgetés, írásbeli számonkérés Az órai munka értékelése Minden tanítási óra Szaktanári feljegyzés, napló, ellenőrző Osztály illetve csoport Szóbeli vagy írásbeli feleltetés otthoni munka számonkérése Témazáró dolgozat Szaktanár A tanult téma befejezése Feladatlap A minimumkövetelmények elérése minden tanulónál Osztály illetve csoport Egész órás írásbeli munka Félévi érdemjegy megállapítása Szaktanár Rendeletben meghat. Napló, ellenőrző Osztályfőnök, A továbbhaladáshoz szükséges követelményszint elérése Osztály illetve csoport Beszélgetés, közös értékelés Év végi érdemjegy megállapítása Szaktanár Rendeletben meghat. Napló Osztályfőnök, Bukásmentesség Osztály illetve csoport beszélgetés

4 Cél: Magatartás és szorgalom TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Osztályfőnök Folyamatos Az osztály tanulói ek Tanulók megismerése Szaktanárokkal való konzultálás ODB vélemény nyilvánítása, Félévi magatartás és szorgalom Év végi magatartás és szorgalom Osztályfőnök Havonta ek Osztálytitkár Osztályfőnök Osztálytitkár, Osztályfőnök Félévi konferencia Konferencia Napló, ellenőrző. az SZMSZ-ben szabályozott szempontsor Napló bizonyítvány törzslap az SZMSZ-ben szabályozott szempontsor ek ek Munkához való viszony - közösséghez való viszony - önállóság - felelősség érzet - tanulmányi munka Az osztály tanulói Az osztály tanulói Az osztály tanulói Óralátogatás viselkedés rendezvényeken való szereplés, részvétel előadások tartása, Témák feldolgozása közösen, viták Óralátogatás, beszélgetés Információ gyűjtés, Féléves teljesítmény összegzése Éves-teljesítmény összegzése

5 TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Cél: Tanulók teljesítményének összevetése a tantervi követelményekkel a magasabb évfolyamba lépés érdekében illetve a sikeres érettségi és felvételi érdekében. Szaktanár Tanítási óra Ellenőrző, Napló Tanulók órai teljesítményének értékelése ek a tanulók érjék el a minimális követelményeket Osztály, csoport, tanulók Beszélgetés, Rövid írásbeli és szóbeli számonkérés Témazáró dolgozat írása Szaktanár A tanult téma befejezése ek minél jobb tanulmányi átlag elérése Osztály, csoport, tanulók Egész órás írásbeli munka Félévi érdemjegy megállapítása Szaktanár I. félév vége Napló, ellenőrző ek Év végi dolgozat írása Szaktanár Napló, ellenőrző ek Év végi érdemjegy megállapítása Szaktanár II. félév vége Napló bizonyítvány, törzslap ek minél kevesebb bukás minél jobb tanulmányi átlag Osztály, csoport, tanulók Osztály, csoport, tanulók Osztály, csoport, tanulók A félévi munka közös értékelésebeszélgetés Írásbeli dolgozat

6 az osztálycsoportközösség formálása Osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői munka folyamatos napló, minél jobb tanulmányi tanulók, kollégiumi ek eredmény, csoportvezető konzultáció a kal, a kollégiumi nevelőkkel, a szülőkkel a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése panaszkezelés osztálycsoportrendezvények szervezése kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető folyamatos havonta, félévente napló, ek, napló, statisztika, ek, ek jobb magatartás, szorgalom jegyek, jobb tanulmányi eredmények, szülők, kollégiumi nevelőtanárok tanulók,,, kollégiumi nevelők folyamatos a panasz elintézése érintett, diákok,, ek folyamatos ek színvonalas műsor az osztály- és csoportközösség formálása tanulók ök kollégiumi csoportvezető kirándulások szervezése, beszélgetések, osztályrendezvények szervezése beszélgetés szóbeli értékelés, beszélgetés, beszélgetés

7 Tanári munka FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIU M folyamatos napló, ek statisztika tanulók szaktárgyi munkájának értékelése a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése kapcsolattartás a szülőkkel, az osztályban tanító folyamatos napló, ek, statisztika havonta, félévente, ek, ek napló, ek, ek pedagógusokkal tehetséggondozás folyamatos szakköri napló, ek felzárkóztatás, korrepetálás iskolai rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése folyamatos szakköri napló ek folyamatos forgatókönyv, ek minél jobb tanulmányi eredmény, jobb magatartás, szorgalom jegyek, jobb tanulmányi eredmények jobb magatartás, szorgalom osztályzatok, versenyeredmények, nyelvvizsgák a bukások számának csökkenése színvonalas műsor az osztály- és csoportközösség formálása RÉSZTVEVŐ tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók MÓDSZER kirándulások szervezése, beszélgetések, osztályrendezvé nyek szervezése beszélgetés szóbeli értékelés, beszélgetés, foglalkozások, foglalkozások tartása forgatókönyvek írása, betanítás

8 Vizsgák szervezése és lebonyolítása Cél: Különbözeti vizsga szervezése más iskolából érkezett tanulók különbözeti vizsga szervezése. Döntésátvétel rögzítése osztályfőnö kök az átvétel időpontja döntésátvételi jegyzék döntésátvételi jegyzék e k,, k évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás ek írásbeli feladatsor, szóbeli tételsor, Tanulók összeírása Különbözeti vizsga lebonyolítása Különbözeti vizsga értékelése Eredmény rögzítése, osztályfőnö kök 3 fős bizottság,, munkaközös ség-vezetők hel yettesek osztályfőnö kök vizsgaidőszak előtti két hét bemutatkozási napló, osztálynapló e k,, k vizsgaidőpont e k vizsgaidőszak vizsgaidőszak dolgozat írásbeli dolgozat e k évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás vizsgabizottság vizsgabizottság ek, névsor, tantárgyanként tananyagkijelöléssel írásbeli feladatlap, szóbeli tételek osztálynapló törzslap

9 Cél: Tantárgyi vizsgák szervezése 13. évfolyam Tantárgyi helyet, adott időszak tantárgyi, január 18. feladatlap, vizsga tesek, feladatlap e követelmény sikeres e félév vége tételek szervezése k teljesítése k feladatlapok összeállítása Szóbeli tételsor összeállítása Írásbeli vizsga lebonyolítása, szóbeli vizsga lebonyolítása Vizsgaeredm ények rögzítése, Vizsgadíjak elszámoltatás a december 1. feladatlap december 1. tételsor, helyet tesek december 20. január 18. január 18., január 25. feladatlap, értékelőív dolgozatok, értékelő ív, elszámoló ív e k e k e k e k, adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése pontos, szakszerű nyilvántartás gazdasági vezető feladatlap tételsor feladatlap osztálynapló, elszámoló ív kifizetési jegyzék

10 Cél: Osztályozóvizsga szervezése 250 óránál többet hiányzó tanulóknak, előrehozott érettségi vizsgát szándékozó diákoknak osztályozó vizsga megszervezése Tanulók összeírása Nevelőtestület szavazása a 250 tanórát hiányzó tanuló vizsgára bocsátásához Osztályozó vizsga lebonyolítása Osztályozóviz sga értékelése,, nevelőtestület, munkaterv a vizsgaidőszak előtt két héttel a félév zárás előtt két héttel vizsgaidőszakb an a vizsgaidőszak végén osztálynapló ek a félév követelményeinek sikeres teljesítése osztálynapló ek tananyag kijelölése, feljegyzés dolgozat,, ek Igen szavazatok többsége a vizsga megszervezéséhez félév tananyagának sikeres teljesítése félév tananyagának sikeres teljesítése, tantestület,, ek, titkárnő ek k ek, k,, írásbeli feladatlap szóbeli tételsor I. félév anyagából névsor összeállítása tantárgyanként feladatlap tételek Eredmény rögzítése a félév, tanév zárása előtt, írásbeli dolgozat ek félév tananyagának sikeres teljesítése osztálynapló, törzslap

11 OKJ vizsga szervezése Cél: OKJ vizsga szervezése I3. évfolyam OKJ szakmai, szakmai Tv., írásbeli jelentkezési lap követelményeinek helyette június 27-ig feladatlap sikeres teljesítése s Vizsgára jelentkezés Vizsga bejelentkezés NSZI Írásbeli vizsga időpont kijelölése Írásbeli dolgozatok javítása, gyakorlati vizsga szervezése Szóbeli vizsga szervezése NSZI,,,, Tv., április 10. Tv. április 20. TV., május nap, május június jelentkezési lap, vizsgadíj, befizetési csekk szoftver írásbeli vizsga e értékelő ív, CD CD,, értékelő ív,, OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése helyette s, titkárság helyette s, titkárság, helyette s, helyette s jelentkezési lap, törzslap szoftver, jelentkezési lap feladatlap javítási útmutató

12 Cél: Javítóvizsga szervezése I. okt.he lyettes, előző év tantárgyi munkaterv, tételsorok, szakmai vizsga követelmény feladatlapok helyet teljesítése tes Javító vizsga szervezése Tanulók összeírása helyet tes június 15. tanévzáró értekezlet,, statisztikai adatlap Szóbeli tételsor kiadása június 15. Tanulók értesítése javítóvizsga időpontjáról Feladatlapok összeállítása Szóbeli javító vizsga lebonyolítása Javítóvizsga eredményének értékelése Javítóvizsga eredményének rögzítése helyet tes, titkárság munkaközössé g-vezető, 3 fős vizsgabizottsá g,, helyet tes, augusztus első hete augusztus 20. után hét munkaterv a szóbeli vizsgák után a szóbeli vizsgák után ajánlott hivatalos levél feladatlapok bizonyítvány, törzslap, napló,, előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése,, titkárság, titkárság, felügyelőtanár 3 fős bizottság,,,, kimutatások hivatalos levél feladatlapok íráseli feladatlap, szóbeli tételsor eredmény kihirdetése bizonyítvány, törzslap napló

13 Cél: Érettségi vizsga szervezése I. helyet tantárgyi szoftverjelentkezési tes, OM rendelet vizsgára jelentkezés követelmények,, teljesítése titkárság lap Érettségi vizsga szervezése Adategyeztetés, személyi adatok felvitele Végleges jelentkezés Jelentkezők összesítése Írásbeli vizsgák lebonyolítása Szóbeli vizsgák lebonyolítása Érettségi vizsgák értékelése, titkárság helyet tes, helyet tes, titkárság helyet tes helyet tes,,, helyet tes, január 30. OM február 15., OM március 1. OM OM rendelet OM rendelet OM rendelet jelentkezési lap pontos adminisztráció jelentkezési lap pontos adminisztráció összeíróív adatok továbbítása írásbeli, értékelő lapok értékelőlapok tantárgy követelményének sikeres teljesítése tantárgy követelményének sikeres teljesítése, titkárság,, titkárság, titkárság,,,,,, tantestület jelentkezési lap gépi jelentkezési lap - gépi összesítő ív írásbeli feladatlap szóbeli

14 Iskolai rendezvények szervezése jogszabályok, szeptember jogszabályok olvasás tanulmányozása ek 1. az éves munkatervben a rendezvények időpontjában meghatározása, a megemlékezés formájának rögzítése, a felelősök megállapítása, ek szeptember 15. éves munkaterv konzultáció az érintett munkaközösségekkel egyeztetés a városi művelődési házzal a hatóságok kiértesítése Gólya-hét Megemlékezés az aradi vértanúkról Szalagavató nevelési a rendezvény előtt három hónappal nevelési jogszabályok A 9. évf. munkaterv Forgatókönyv, et, Plakát iskolalelkész, Nev. Ig. helyettes 9. évfolyam Október 6. Stúdió, hirdetés szövege 11,12. évfolyam ei, iskolalelkész, nevelési munkaterv telefonhívás hivatalos levél értesítés Forgatókönyv Évf. felelős, nev. Ig. helyettes Osztályfőnökök Évfolyamfelelős, Nev.ig.helyettes A 9. osztályból minden versenyen részt vegyenek Minden diák megismerje történelmünket Egyházi iskolához méltó magatartás, színvonalas műsor készítése 9. évf. tanulói Verseny 9. évfolyam Városi ünnepségeken való részvétel 12. évfolyam Műsor keretében

15 Megemlékezés okt. 23-ról Mikulás napi megemlékezés Karácsonyi ünnepség A 10. évf. felelőse, ök Október Forgatókönyv Osztályfőnökök Minden diák megismerje történelmünket IDB, nev.ig.helyettes December Plakát Iskolavezetés Szent Miklós legendájának megismertetése A műsorért felelős tanár December Forgatókönyv Nev.ig.helyettes A karácsony meghittsége, az ajándékozás öröme 10. évfolyam Városi ünnepségeken való részvétel Az iskola Műsor keretében tanulói A műsor szereplői Ünnepi műsor Vízkereszt ünnepe Iskolalelkész Január Nev. Ig.helyettes A keresztelés szerepe életünkben Az iskola tanulói Szentmise keretében Magyar Kultúra Napja A műsorért felelős tanár Január Forgatókönyv Nevelési ig.hely. A magyarság értékeinek megismertetése A műsor szereplői Ünnepi előadás Farsang IDB 10. évf. Február Forgatókönyv, plakát Nev.ig.hely. Farsangi népszokások megismertetése A műsor szereplői Műsor Az 1848-as szabadságharc megünneplése 11. évf. ök a műsorért felelős tanár Lelkigyakorlat Iskolalelkész Munkaterv Szent László nap, diáknap Ballagási ünnepség IDB patronáló tanár A műsorért felelős tanár Március Forgatókönyv, Nev.ig.hely. A szabadság -mint érték átadása Munkaterv Munkaterv Plakát, forgatókönyv Iskolavezetés Nev. Ig. hely. Húsvét előtti elcsendesedés, bűnbánat megélése Szent László, mint példakép életünkben, a tanulók jól érezzék magukat iskolánkban Forgatókönyv Iskolavezetés Méltó búcsú iskolánktól A műsor szereplői, az iskola tanulói Az iskola tanárai és diákjai Az iskola tanárai és diákjai 12. évfolyam, meghívott Részvétel a városi és az iskolai ünnepségeken Előadások, csoportos beszélgetések Műsorok, sportvetélkedők, előadások Ünnepi műsor

16 Anyák napi megemlékezés Iskolalelkész Munkaterv Pedagógusnap Az iskola ja Munkaterv vendégek Iskolavezetés Az édesanyai hivatás Az iskola megélése és átadása tanulói Iskolavezetés Az iskola tanárai Szentmise keretében Ünnepi műsor

17 Alakuló megbeszélés - a 9-es osztálytitkárok megválasztása - Segítség a 9-es tanulók tankönyvellátásában DÖK működése DÖK vezetője Szeptember 1. DÖK tagjai, hete vezetője DÖK Vezetője Szeptember 2-3. hete DÖK tagja Rendszeresen heti 1 megbeszélés az osztálytitkároknak DÖK Vezetője Minden szerdán ebédszünetben Az iskola diákjai időben értesülnek az eseményekről DÖK tagjai, vezetője Gólyahétre gólyaavatóra, Gólyadiszkóra való felkészülés IDB választás, Tisztújítások 9-es osztálytitkárok, 11. évf. ügyeletben, stúdiósok zene IDB titkár Munkaterv November közepe DÖK tagjai, vezetője, DÖK tagjai, Vezetője

18 11. évfolyam DÖK vezetője, stúdiósok Mikulás diszkó szervezése, lebonyolítása (ügyelet, jegyeladás) November vége (advent előtt) Mikulás ünnepség megszervezése, lebonyolítása 12. évfolyam December évfolyam osztálytitkárai Karácsonyi ünnepség szervezése, lebonyolítása az iskolában Karácsonyi látogatás műsor készítése a nyírkarászi Szeretetotthon éa a gyulaházi Idősek Gondozó Otthonában. Osztálytitkárok IDB titkár DMSP Osztálytitkárok, IDB titkár DMSP az év utolsó tanítási napja Utolsó decemberi tanítási hét Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor A műsor szereplői, énekkar vezetésével. Szereplők, DMSP tanár Idősek és betegek napjára műsor készítése, felszolgálás, segítségadás Osztálytitkárok, IDB titkár DMSP Utolsó decemberi tanítási hét Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor Szereplők, DMSP tanár Diák Érdekképviseleti fórum DMSP Munkaterv IDB tagok, vezetők, meghívott: iskola ja

19 Osztálytitkárok Január vége IDB tagjai, 12. évf. tanulói SZMK bál - műsor készítése - teremdíszítés Farsang: Előkészületek, Szervezési feladatok: - ügyelet - jegyeladás - tombolaeladás - díszítés 10. évf. 11. évf. - műsor levezetése Iskolai Diák-közgyűlés DMSP, A Föld Napja kiállítás, vetélkedők szervezése, lebonyolítása Szent László nap - diáknap Anyák napja - képeslapok Ballagási ünnepség - elsősegélynyújtás - 12-esek jutalmai Tanévzáró Munkaterv Munkaterv Osztályfőnökök DÖK vezetője évfolyam tanulói, ei Osztálytitkárok, DÖK vezetője, Igazgató, IDB tagok IDB titkár Április vége IDB tagjai Osztálytitkárok, Munkaterv Jól megszervezett, IDB tagjai DMSP érdekes programok DÖK vezetője Április vége osztálytitkárok DÖK vezetője Munkaterv DMSP IDB értekezlet IDB titkár Év végi jutalmazások DMSP Június közepe Elsősegélynyújtó szakkör tagjai, IDB titkár Június vége IDB tangok Osztálytitkárok, DÖK vezetője

20 Napi munka szervezése a helyettesítések oktatási a hiányzás helyettesítési megszervezése bejelentésétől napló a balesetveszélyes helyzetek elhárítása felnőtt dolgozók,pedagógusok a bejelentéstől hibabejelentés oktatási a gondnok, a hiba minél rövidebb idő alatt történő kijavítása gondnok, technikai személyzet a behívása, értesítése javítás

21 Kommunikáció a partnerekkel Cél: Partnereinkkel való kapcsolattartás Partnerazonosító Szeptember Iskola Számítógépes lap elkészítése Igazgatóhelyettes szerkesztés Belső és külső közvetlen és közvetett partnereink címlistájának meghatározása Az elkészült partnerazonosító lista elfogadása Minőségbiztosítási kérdőív elkészítése, frissítése Az elkészített kérdőívek postázása Minőségi kör titkárság Minőségi kör Minőségi kör vezetője Minőségi kör Minőségi kör, Titkárság Szeptember MIP, Éves munkaterve MIP, Éves munkaterve Szeptember MIP, Éves munkaterve Október vége Kérdőív Munkaterv Kérdőív Igazgatóhelyettes Pontos érthető információk leírására alkalmas azonosító lap elkészítése Igazgató Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató, Igazgatóhelyettes Iskolák és egyéb intézmények felmérése elérhetőségi címünk A tantestület véleményezése Legyen érthető és pontos megfogalmazása a kérdőíveknek. A pontozás skálán történik, vagy feleletválasztással aláhúzással. Külső partnereink. Pontos címlista alapján minden partnerünk megkapja. Postai válaszborítékot mellékelünk. Igazgató Igazgatóhelyettes Tantestület minden tagja Sz.Sz.B.M-i Iskolák, Cigánd,Révleányvár, Kisvárda iskolái Iskolai értekezlet Kérdőíves módszer

22 Belső partnereink számára kérdőív készítése Minőségi kör November Kérdőív Igazgató, Minden belső partnerünkhöz való eljuttatása Az intézmény dolgozói Kérdőív A visszaérkezett, kitöltött kérdőívek feldolgozása Minőségi kör Novembertől február végéig Kérdőív Pontos feldolgozás manuális eszközökkel Adatlap kitöltése Az eredmények összesítése Partneri elégedettségmérés eredményeinek ismertetése Minőségi kör Minőségi kör vezető Március Június Írásos megfogalmazás táblázatok, grafikonok Beszámoló írásos formában Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes Objektív kép iskolánk jelen megítéléséről Objektív kép iskolánk jelen megítéléséről Az intézmény valamennyi dolgozója Számítógépes feldolgozás Szóbeli ismertetés

23 Belső vizsgálatok belső ellenőrzési terv készítése gazdasági vezető ek szeptember 30 belső ellenőrzési terv gazdasági vezető ek a belső ellenőrzési tervben fogalmazottak végrehajtása a belső ellenőrzések tapasztalatai alapján szükséges intézkedések megtétele gazdasági vezető ek gazdasági vezető ek folyamatos feljegyzések, ek gazdasági vezető ek folyamatos intézkedési terv gazdasági vezető ek a jogszabályoknak való megfelelés az intézkedési terv végrehajtása gazdasági vezető ek, diákok óralátogatás dokumentum elemzés

24 Iskolai fejlesztő tevékenység Helyesbítő, megelőző, fejlesztő tevékenységek az iskola munkájának minőségbiztosít, minden területén ási kör tagjai, javaslattevő minőségbiztosítás folyamatos javaslattevő lap folyamatos innovatív helyette lap i kör tagjai tevékenység s, Ötlet láda kihelyezése Ötletek, javaslatok szelektálása ötletek, javaslatok továbbítása Ötletek, javaslatok elbírálása Ötletek, javaslatok felhasználása minőségbiztosítás i kör tagjai minőségbiztosítás i kör tagjai szeptember javaslattevő lap folyamatos javaslattevő lap folyamatos javaslattevő lap,, folyamatos javaslattevő lap folyamatos értekezleti minőségbiztosít ási kör tagjai, helyette s minőségbiztosít ási kör tagjai, helyette s helyette s, minőségbiztosít ási kör tagja,, DÖK felelős helyette s,, helyette s, javaslattevő lap javaslattevő lap javaslattevő lap, feljegyzés készítése, munkaközöss égi értekezletről javaslatok beépítése oktatásinevelési programba

25 Partneri igényfelmérés Partnerek előző év adatai, minden partner teljes szeptember 30. kérdőív azonosítása tagjai körű felmérése Kérdőívek minőségi. kör kérdőív formai minden partner teljes ötletbörzés október 15. összeállítása tagjai követelmény vezetője körű felmérése pontozás, teszt kérdőív Kérdőívek kérdőív, minden partner teljes, végleges véleményezése, iskolavezetés október 30. kísérőlevél, vezetője körű felmérése iskolavezetés forma jóváhagyása összeállítása Kérdőív sokszorosítása Kérdőív postázása v. kiosztás Kérdőív begyűjtése Kérdőív feldolgozása Kérdőívek feldolgozásának értékelése Tájékoztatás tagjai, titkárság titkárság, minőségi kör tagjai minőségi kör tagjai, minőségi kör tagjai minőségi kör tagjai minőségi kör vezetője november 15. november 30. december 15. január 3. január 25. február 15. kérdőív, kísérőlevél kérdőív, kísérőlevél kérdőív, postai levél kérdőív feldolgozási ív értékelőlap értékelő, vezetője vezetője vezetője vezetője vezetője, minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése előző időszak eredményeihez viszonyított pozitív változás előző időszak eredményeihez viszonyított pozitív változás minőségi kör, titkárság titkárság, vezetője fénymásolás iktatás, postázás, osztályonkénti kiosztás csoportosítás kézi és számítógépes feldolgozás grafikon, diagram, szöveges elemzés írásban, szóban, értekezleten

26 Irányított önértékelés Cél: Intézményi önértékelés elkészítése Éves munkaterv Igazgató Iskolavezetés Beszélgetés vezetője Intézményi önértékelés időpontjának meghatározása Az intézményi önértékelés évében szeptember A KPSZTI önértékelő füzetének kitöltése Iskolavezetés 5 évenként vezetési ciklushoz kapcs. A KPSZTI önértékelő füzete Iskolavezetés Beszélgetés, adatgyűjtés Az önértékelés megvitatása. Elfogadása A tapasztalt hiányosságok alapján intézkedési terv készítése Az intézkedési terv végrehajtása Iskolavezetés, tantestület Iskolavezetés Az intézkedési tervben megjelölt felelősök Az értékelés utáni hónap Az intézkedési tervben megjelölt időpontok Jegyzőkönyv Igazgató A korábbi hiányosságok számának csökkenése, a partneri elégedettség növekedése Iskolavezetés, tantestület Intézkedési terv Igazgató Iskolavezetés Jegyzőkönyv Igazgató A terv maradéktalan végrehajtása A felelősként megjelölt dolgozók értekezlet

27 Oktató-nevelő munka tervezése A jogszabályok Igazgató Folyamatos Olvasás tanulmányozása az éves munkaterv elkészítése és elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Szeptember 30. Éves munkaterv Igazgató A munkaterv elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Értekezlet A tantervek módosítása Tanmenetek készítése Az érdeklődési körök, szakkörök iránti igény felmérése A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának felmérése Drogprevenciós felmérés Szaktanárok Oktatási Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Jogszabály Munkaterv Munkaterv Munkaterv Munkaterv Tanterv Igazgató A tantervek elkészülnek Tanmenet Oktatási Határidőre elkészült minden tanmenet Munkaközösségvezetők, ek Munkaközösségvezetők Szaktanárok Szaktanárok Feljegyzés Igazgatóhelyettesek Feljegyzés elkészülte Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Beszámoló Igazgató A diákokra nem jellemző a drogprobléma Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök

28 Bűnmegelőzési Folyamatos Osztálynapló, Előadás, órák tartása beszámoló beszélgetés Érdeklődési körök, szakkörök foglalkozási tervének készítése Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök, rendőrségi szakember Szaktanárok Munkaterv Foglalkozási terv Igazgató Minden évfolyamban megtartott óra, nem indul diák ellen rendőrségi eljárás Oktatási Határidőre elkészült minden foglalkozási terv Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Szaktanárok Munkaterv

29 Vezetői ellenőrzések, értékelések A jogszabályok Igazgató Folyamatos Olvasás tanulmányozása az éves munkaterv, a belső ellenőrzési terv elkészítése és elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Szeptember 30. Éves munkaterv, ellenőrzési terv Igazgató A munkaterv, belső ellenőrzési terv elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Értekezlet A belső ellenőrzési terv végrehajtása Intézkedési terv készítése Intézkedési terv végrehajtása Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok A felelősök A tervben meghatározott időpontok alapján Feljegyzés Igazgató Nem találunk eltérést a jogszabályban és az iskolai dokumentumokban meghatározottak szabályok és az iskolai gyakorlat között Szükség Intézkedési terv Igazgató, az adott területet felügyelő vezető A tervben megfogalmazott időpontban Feljegyzés Igazgató A tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok A felelősök A belső ellenőrzési tervben meghatározottak

30 Dokumentumok kezelése Küldemények, beadványok, kérelmek átvétele Iskolatitkár Folyamatos Küldemények, kézbesítőkönyv Küldemények felbontása Igazgató vagy az általa megbízott Folyamatos Iktatás Iskolatitkár Folyamatos Iktatókönyv, Igazgató iratok, mellékletek, iktatási bélyegző Iratcsatolás iskolatitkár Folyamatos csatolt iratok Irodában iktatott iratok belső továbbítása, ennek nyilvántartása Iskolatitkár Folyamatos Nyilvántartás dokumentációja

31 Irodában iktatott Iskolatitkár Folyamatos Mellékletek iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása Az expediálás Iskolatitkár Folyamatos Postai feladás Igazgató előkészítése, a kiadványok továbbítása, postai feladás dokumentációja A továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány Iskolatitkár Folyamatos Igazgató kezelése A határidős iratok kezelése és nyilvántartása Az irodában iktatott iratok kiadványainak külső kézbesítése Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése Iskolatitkár Folyamatos Az iratok és nyilvántartásuk Igazgató Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Folyamatos Iktatókönyv Igazgató

32 Irattár kezelése, Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár rendezése Igazgatóhelyettesek Irattári jegyzékek készítése Másolatok (másodlatok) készítése, kiadása Irattári anyag selejtezése, levéltári átadása Az intézményi munkával kapcsolatos dokumentációs anyag gyűjtése, rendszerezése Felvilágosítás adása ügyfeleknek Iskolatitkár Folyamatos jegyzék Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Iratselejtezési Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Intézményi körbélyegzők nyilvántartása Gazdasági vezető Folyamatos Igazgató Gazdasági vezető

33 Új munkatársak felvétele, betanítása Állás meghirdetése Igazgató Június 15 Munkaügyi Központ, napilap Közlöny Meghallgatás Igazgató, ek Július első hete Pályázati feltételek sikeres teljesítése Pályázatba megjelölt feltételekkel rendelkező pedagógus Pályázatok elbírálása Igazgató Július 31. Pályázati feltételek sikeres teljesítése Pályázó értesítése Igazgató, iskolatitkár Augusztus első hete Levélben Szerződéskötés Igazgató Augusztus 15. Szakmai segítő kijelölése MÁK, Irattár, személyi anyag, Munkavállaló Igazgató Gyakornoki szabályzat

34 Kezdő szakasz: gyakornok ismerje meg: - szakmai programot - oktatás szerv. - tanulókat Első év vége önértékelés Szakmai segítő értékelési lap Igazgató Szakmai segítő Óralátogatás, elemzése Konzultáció: - pedagógusokkal - munkaközös. vez -szülőkkel Haladó szakasz: Ismereteinek mélyítése Befejező szakasz: Képességeinek fejlesztése 2. év vége Igazgató - óralátogatás, elemzése - munkaközösség munkájában való részvétel - év végi beszámoló készítése 3. év vége Igazgató - óralátogatása elemzése - bemutató óra látog. - Rendezvény szervezésében való részvétel - Tanév végi beszámoló

35 Értékelés tervezése, folyamata Munkatársak értékelése,, óramegfigyelő folyamatos óralátogatási lap lap Óralátogatási ütemterv elkészítése Óralátogatás Tanulói kérdőív összeállítása Kérdőív lekérdezése tanított osztályokban Kérdőív feldolgozása önértékelése Begyűjtött adatok értékelése Értékelő összesítés megbeszélés folyamatos ütemterv időpont előtt egy héttel értesítés értékelőlap folyamatos kérdőív folyamatos kérdőív folyamatos adatösszesítő jegyzék,, minőségi kör óramegfigyelő lap, önértékelőlap értékelőlap, véleményezől ap kérdőív kédőív öszesítő kimutatás folyamatos önértékelőlap önértékelőlap értékelő team,,, minőségi kör értékelő team folyamatos szabályzat óralátogatási lap, önértékelőlap, kérdőív összesítés értékelő összesítőlap kitöltése értékelő team értékelő team, írásbeli feljegyzés készítése, pontozás pontozás értékelése

36 Munkatársak képzése Cél: törvény által előírt diploma megszerzése, szakmai, pedagógiai tudás mélyítése, fejlesztése 1. Alapdiploma megszerzése a) igények benyújtása b), helyettes, konzult. c) beiskolázási terv d) tanulmányok végzése Igazgató Igazgatóhelyettes Március 1. Szept. 1. Tanulmányi időszak vége Felvételi lap Tanévnyitó e Diploma bemutatása (tanúsítvány bemutatása) Felvételi Diploma megszerzése Megfelelő diplomával nem rendelkező pedagógusok Pedagógus Beszélgetés Szóbeli megjegyzés Konzultáció a helyettesekkel 2. Továbbképzés, szakvizsga a) kötelezően előírt továbbképzés teljesítése b) szakvizsga megszerzése c) központilag meghatározott továbbképzések folyamatos tanúsítvány bemutatása pedagógusok

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011 Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja 2007-2011 Minőségirányítási Program Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály u. 1. 2 1. Feladatok... 5 1.1. Fenntartói ÖMIP-ből

Részletesebben

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2013. március 31. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: 031241 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület 2014. augusztus 29-i ülése

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2011. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 Az intézmény bemutatása 5 Intézményi

Részletesebben

BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33.

BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. ÉVES MUNKATERV a 2014/15-ös tanévre Készült a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyetértésével Készítette:

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.

A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI. IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.17) A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től I. BEVEZETÉS A köznevelési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014

ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014 ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014 OM 034980 KLIK 196005 2013. szeptember 30. Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es tanévre Az iskola mottója A

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8. 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. 1 Minőségirányítási Program Intézmény

Részletesebben

2.sz. függelék. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata

2.sz. függelék. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata 2.sz. függelék A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata 3sz. függelék Munkaköri feladatok A dolgozó neve:... Munkaköri besorolása: Beosztása: GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS Heti

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program Intézmény neve: Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár, Széna tér 10. Készítette: Goóts Ferencné igazgató vezetésével A támogató szervezet tagjai: Szepesvári Zsoltné a támogató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben