FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIUM RÉSZTVEVŐ MÓDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIUM RÉSZTVEVŐ MÓDSZER"

Átírás

1 BEISKOLÁZÁS Felvételi Október vége Felvételi tájékoztató követelmények nyilvánossága hozása a felvételi tájékoztatóban Felvételi előkészítők (magyar nyelv, matematika) szeptember vége, a foglalkozások péntekenként Színvonalas oktatás Szaktanárok Felvételi vizsga megszervezése, lebonyolítása (magyar, matematika,) Szakképzésre történő jelentkezés Tanuló átvétele más intézményből A leendő 9. évfolyamos diákok beiratkozása Igazgatóhelyettesek matematika és magyar nyelv és irodalom munkaközösség Általános, szakmai, Igazgató Igazgató Február vége Az IMIP-ben megfogalmazott jelentkezés augusztus 15. Felvételi tájékoztató, jelentkezési lap folyamatosan Hivatalos okiratok az átvételről. Osztályozó v. különbözeti vizsgák Június vége (központilag meghatározott időpont) - adatgyűjtő ívek - bizonyítványok Az IMIP-ben megfogalmazott jelentkezés Szaktanárok Iskolavezetés, iskolatitkár Iskolavezetés, ök, vizsgabizottság tagjai Iskolavezetés, a pedagógusok iskolatitkár

2 Tanulás támogatása Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezése tehetséges diákok vagy egy tantárgyból történő sok bukás esetén egyeztetés a szülőkkel tanulási módszerek megtanítása versenyeken való indulás ök ök ök folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos kérvény levél,, naplóban történő bejegyzés osztálynapló az eredményekről versenykiírások nevezési lapok ek ek, ek, ek sikeres versenyek, bukások számának csökkenése bukások számának csökkenése, a hiányzások számának csökkenése tanulási eredmény javulása versenyeredmények szakkör-vezetők diákok ök, diákok,, diákok, diákok foglakozások szülői értekezlet telefonhívás hivatalos levél előadás felkészítő foglalkozások, pályázatírás segítése

3 Helyzetelemzés: a tanulók teljesítmény felmérése TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Cél: Tanulók értékelése: tantárgyi Szaktanár Szept. első Szaktanári Munkaközösségvezető Az eddig tanultak Osztály illetve napjai feljegyzés sikeres alkalmazása csoport Beszélgetés, írásbeli számonkérés Az órai munka értékelése Minden tanítási óra Szaktanári feljegyzés, napló, ellenőrző Osztály illetve csoport Szóbeli vagy írásbeli feleltetés otthoni munka számonkérése Témazáró dolgozat Szaktanár A tanult téma befejezése Feladatlap A minimumkövetelmények elérése minden tanulónál Osztály illetve csoport Egész órás írásbeli munka Félévi érdemjegy megállapítása Szaktanár Rendeletben meghat. Napló, ellenőrző Osztályfőnök, A továbbhaladáshoz szükséges követelményszint elérése Osztály illetve csoport Beszélgetés, közös értékelés Év végi érdemjegy megállapítása Szaktanár Rendeletben meghat. Napló Osztályfőnök, Bukásmentesség Osztály illetve csoport beszélgetés

4 Cél: Magatartás és szorgalom TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Osztályfőnök Folyamatos Az osztály tanulói ek Tanulók megismerése Szaktanárokkal való konzultálás ODB vélemény nyilvánítása, Félévi magatartás és szorgalom Év végi magatartás és szorgalom Osztályfőnök Havonta ek Osztálytitkár Osztályfőnök Osztálytitkár, Osztályfőnök Félévi konferencia Konferencia Napló, ellenőrző. az SZMSZ-ben szabályozott szempontsor Napló bizonyítvány törzslap az SZMSZ-ben szabályozott szempontsor ek ek Munkához való viszony - közösséghez való viszony - önállóság - felelősség érzet - tanulmányi munka Az osztály tanulói Az osztály tanulói Az osztály tanulói Óralátogatás viselkedés rendezvényeken való szereplés, részvétel előadások tartása, Témák feldolgozása közösen, viták Óralátogatás, beszélgetés Információ gyűjtés, Féléves teljesítmény összegzése Éves-teljesítmény összegzése

5 TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Cél: Tanulók teljesítményének összevetése a tantervi követelményekkel a magasabb évfolyamba lépés érdekében illetve a sikeres érettségi és felvételi érdekében. Szaktanár Tanítási óra Ellenőrző, Napló Tanulók órai teljesítményének értékelése ek a tanulók érjék el a minimális követelményeket Osztály, csoport, tanulók Beszélgetés, Rövid írásbeli és szóbeli számonkérés Témazáró dolgozat írása Szaktanár A tanult téma befejezése ek minél jobb tanulmányi átlag elérése Osztály, csoport, tanulók Egész órás írásbeli munka Félévi érdemjegy megállapítása Szaktanár I. félév vége Napló, ellenőrző ek Év végi dolgozat írása Szaktanár Napló, ellenőrző ek Év végi érdemjegy megállapítása Szaktanár II. félév vége Napló bizonyítvány, törzslap ek minél kevesebb bukás minél jobb tanulmányi átlag Osztály, csoport, tanulók Osztály, csoport, tanulók Osztály, csoport, tanulók A félévi munka közös értékelésebeszélgetés Írásbeli dolgozat

6 az osztálycsoportközösség formálása Osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői munka folyamatos napló, minél jobb tanulmányi tanulók, kollégiumi ek eredmény, csoportvezető konzultáció a kal, a kollégiumi nevelőkkel, a szülőkkel a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése panaszkezelés osztálycsoportrendezvények szervezése kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető folyamatos havonta, félévente napló, ek, napló, statisztika, ek, ek jobb magatartás, szorgalom jegyek, jobb tanulmányi eredmények, szülők, kollégiumi nevelőtanárok tanulók,,, kollégiumi nevelők folyamatos a panasz elintézése érintett, diákok,, ek folyamatos ek színvonalas műsor az osztály- és csoportközösség formálása tanulók ök kollégiumi csoportvezető kirándulások szervezése, beszélgetések, osztályrendezvények szervezése beszélgetés szóbeli értékelés, beszélgetés, beszélgetés

7 Tanári munka FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIU M folyamatos napló, ek statisztika tanulók szaktárgyi munkájának értékelése a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése kapcsolattartás a szülőkkel, az osztályban tanító folyamatos napló, ek, statisztika havonta, félévente, ek, ek napló, ek, ek pedagógusokkal tehetséggondozás folyamatos szakköri napló, ek felzárkóztatás, korrepetálás iskolai rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése folyamatos szakköri napló ek folyamatos forgatókönyv, ek minél jobb tanulmányi eredmény, jobb magatartás, szorgalom jegyek, jobb tanulmányi eredmények jobb magatartás, szorgalom osztályzatok, versenyeredmények, nyelvvizsgák a bukások számának csökkenése színvonalas műsor az osztály- és csoportközösség formálása RÉSZTVEVŐ tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók MÓDSZER kirándulások szervezése, beszélgetések, osztályrendezvé nyek szervezése beszélgetés szóbeli értékelés, beszélgetés, foglalkozások, foglalkozások tartása forgatókönyvek írása, betanítás

8 Vizsgák szervezése és lebonyolítása Cél: Különbözeti vizsga szervezése más iskolából érkezett tanulók különbözeti vizsga szervezése. Döntésátvétel rögzítése osztályfőnö kök az átvétel időpontja döntésátvételi jegyzék döntésátvételi jegyzék e k,, k évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás ek írásbeli feladatsor, szóbeli tételsor, Tanulók összeírása Különbözeti vizsga lebonyolítása Különbözeti vizsga értékelése Eredmény rögzítése, osztályfőnö kök 3 fős bizottság,, munkaközös ség-vezetők hel yettesek osztályfőnö kök vizsgaidőszak előtti két hét bemutatkozási napló, osztálynapló e k,, k vizsgaidőpont e k vizsgaidőszak vizsgaidőszak dolgozat írásbeli dolgozat e k évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás vizsgabizottság vizsgabizottság ek, névsor, tantárgyanként tananyagkijelöléssel írásbeli feladatlap, szóbeli tételek osztálynapló törzslap

9 Cél: Tantárgyi vizsgák szervezése 13. évfolyam Tantárgyi helyet, adott időszak tantárgyi, január 18. feladatlap, vizsga tesek, feladatlap e követelmény sikeres e félév vége tételek szervezése k teljesítése k feladatlapok összeállítása Szóbeli tételsor összeállítása Írásbeli vizsga lebonyolítása, szóbeli vizsga lebonyolítása Vizsgaeredm ények rögzítése, Vizsgadíjak elszámoltatás a december 1. feladatlap december 1. tételsor, helyet tesek december 20. január 18. január 18., január 25. feladatlap, értékelőív dolgozatok, értékelő ív, elszámoló ív e k e k e k e k, adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése pontos, szakszerű nyilvántartás gazdasági vezető feladatlap tételsor feladatlap osztálynapló, elszámoló ív kifizetési jegyzék

10 Cél: Osztályozóvizsga szervezése 250 óránál többet hiányzó tanulóknak, előrehozott érettségi vizsgát szándékozó diákoknak osztályozó vizsga megszervezése Tanulók összeírása Nevelőtestület szavazása a 250 tanórát hiányzó tanuló vizsgára bocsátásához Osztályozó vizsga lebonyolítása Osztályozóviz sga értékelése,, nevelőtestület, munkaterv a vizsgaidőszak előtt két héttel a félév zárás előtt két héttel vizsgaidőszakb an a vizsgaidőszak végén osztálynapló ek a félév követelményeinek sikeres teljesítése osztálynapló ek tananyag kijelölése, feljegyzés dolgozat,, ek Igen szavazatok többsége a vizsga megszervezéséhez félév tananyagának sikeres teljesítése félév tananyagának sikeres teljesítése, tantestület,, ek, titkárnő ek k ek, k,, írásbeli feladatlap szóbeli tételsor I. félév anyagából névsor összeállítása tantárgyanként feladatlap tételek Eredmény rögzítése a félév, tanév zárása előtt, írásbeli dolgozat ek félév tananyagának sikeres teljesítése osztálynapló, törzslap

11 OKJ vizsga szervezése Cél: OKJ vizsga szervezése I3. évfolyam OKJ szakmai, szakmai Tv., írásbeli jelentkezési lap követelményeinek helyette június 27-ig feladatlap sikeres teljesítése s Vizsgára jelentkezés Vizsga bejelentkezés NSZI Írásbeli vizsga időpont kijelölése Írásbeli dolgozatok javítása, gyakorlati vizsga szervezése Szóbeli vizsga szervezése NSZI,,,, Tv., április 10. Tv. április 20. TV., május nap, május június jelentkezési lap, vizsgadíj, befizetési csekk szoftver írásbeli vizsga e értékelő ív, CD CD,, értékelő ív,, OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése helyette s, titkárság helyette s, titkárság, helyette s, helyette s jelentkezési lap, törzslap szoftver, jelentkezési lap feladatlap javítási útmutató

12 Cél: Javítóvizsga szervezése I. okt.he lyettes, előző év tantárgyi munkaterv, tételsorok, szakmai vizsga követelmény feladatlapok helyet teljesítése tes Javító vizsga szervezése Tanulók összeírása helyet tes június 15. tanévzáró értekezlet,, statisztikai adatlap Szóbeli tételsor kiadása június 15. Tanulók értesítése javítóvizsga időpontjáról Feladatlapok összeállítása Szóbeli javító vizsga lebonyolítása Javítóvizsga eredményének értékelése Javítóvizsga eredményének rögzítése helyet tes, titkárság munkaközössé g-vezető, 3 fős vizsgabizottsá g,, helyet tes, augusztus első hete augusztus 20. után hét munkaterv a szóbeli vizsgák után a szóbeli vizsgák után ajánlott hivatalos levél feladatlapok bizonyítvány, törzslap, napló,, előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése,, titkárság, titkárság, felügyelőtanár 3 fős bizottság,,,, kimutatások hivatalos levél feladatlapok íráseli feladatlap, szóbeli tételsor eredmény kihirdetése bizonyítvány, törzslap napló

13 Cél: Érettségi vizsga szervezése I. helyet tantárgyi szoftverjelentkezési tes, OM rendelet vizsgára jelentkezés követelmények,, teljesítése titkárság lap Érettségi vizsga szervezése Adategyeztetés, személyi adatok felvitele Végleges jelentkezés Jelentkezők összesítése Írásbeli vizsgák lebonyolítása Szóbeli vizsgák lebonyolítása Érettségi vizsgák értékelése, titkárság helyet tes, helyet tes, titkárság helyet tes helyet tes,,, helyet tes, január 30. OM február 15., OM március 1. OM OM rendelet OM rendelet OM rendelet jelentkezési lap pontos adminisztráció jelentkezési lap pontos adminisztráció összeíróív adatok továbbítása írásbeli, értékelő lapok értékelőlapok tantárgy követelményének sikeres teljesítése tantárgy követelményének sikeres teljesítése, titkárság,, titkárság, titkárság,,,,,, tantestület jelentkezési lap gépi jelentkezési lap - gépi összesítő ív írásbeli feladatlap szóbeli

14 Iskolai rendezvények szervezése jogszabályok, szeptember jogszabályok olvasás tanulmányozása ek 1. az éves munkatervben a rendezvények időpontjában meghatározása, a megemlékezés formájának rögzítése, a felelősök megállapítása, ek szeptember 15. éves munkaterv konzultáció az érintett munkaközösségekkel egyeztetés a városi művelődési házzal a hatóságok kiértesítése Gólya-hét Megemlékezés az aradi vértanúkról Szalagavató nevelési a rendezvény előtt három hónappal nevelési jogszabályok A 9. évf. munkaterv Forgatókönyv, et, Plakát iskolalelkész, Nev. Ig. helyettes 9. évfolyam Október 6. Stúdió, hirdetés szövege 11,12. évfolyam ei, iskolalelkész, nevelési munkaterv telefonhívás hivatalos levél értesítés Forgatókönyv Évf. felelős, nev. Ig. helyettes Osztályfőnökök Évfolyamfelelős, Nev.ig.helyettes A 9. osztályból minden versenyen részt vegyenek Minden diák megismerje történelmünket Egyházi iskolához méltó magatartás, színvonalas műsor készítése 9. évf. tanulói Verseny 9. évfolyam Városi ünnepségeken való részvétel 12. évfolyam Műsor keretében

15 Megemlékezés okt. 23-ról Mikulás napi megemlékezés Karácsonyi ünnepség A 10. évf. felelőse, ök Október Forgatókönyv Osztályfőnökök Minden diák megismerje történelmünket IDB, nev.ig.helyettes December Plakát Iskolavezetés Szent Miklós legendájának megismertetése A műsorért felelős tanár December Forgatókönyv Nev.ig.helyettes A karácsony meghittsége, az ajándékozás öröme 10. évfolyam Városi ünnepségeken való részvétel Az iskola Műsor keretében tanulói A műsor szereplői Ünnepi műsor Vízkereszt ünnepe Iskolalelkész Január Nev. Ig.helyettes A keresztelés szerepe életünkben Az iskola tanulói Szentmise keretében Magyar Kultúra Napja A műsorért felelős tanár Január Forgatókönyv Nevelési ig.hely. A magyarság értékeinek megismertetése A műsor szereplői Ünnepi előadás Farsang IDB 10. évf. Február Forgatókönyv, plakát Nev.ig.hely. Farsangi népszokások megismertetése A műsor szereplői Műsor Az 1848-as szabadságharc megünneplése 11. évf. ök a műsorért felelős tanár Lelkigyakorlat Iskolalelkész Munkaterv Szent László nap, diáknap Ballagási ünnepség IDB patronáló tanár A műsorért felelős tanár Március Forgatókönyv, Nev.ig.hely. A szabadság -mint érték átadása Munkaterv Munkaterv Plakát, forgatókönyv Iskolavezetés Nev. Ig. hely. Húsvét előtti elcsendesedés, bűnbánat megélése Szent László, mint példakép életünkben, a tanulók jól érezzék magukat iskolánkban Forgatókönyv Iskolavezetés Méltó búcsú iskolánktól A műsor szereplői, az iskola tanulói Az iskola tanárai és diákjai Az iskola tanárai és diákjai 12. évfolyam, meghívott Részvétel a városi és az iskolai ünnepségeken Előadások, csoportos beszélgetések Műsorok, sportvetélkedők, előadások Ünnepi műsor

16 Anyák napi megemlékezés Iskolalelkész Munkaterv Pedagógusnap Az iskola ja Munkaterv vendégek Iskolavezetés Az édesanyai hivatás Az iskola megélése és átadása tanulói Iskolavezetés Az iskola tanárai Szentmise keretében Ünnepi műsor

17 Alakuló megbeszélés - a 9-es osztálytitkárok megválasztása - Segítség a 9-es tanulók tankönyvellátásában DÖK működése DÖK vezetője Szeptember 1. DÖK tagjai, hete vezetője DÖK Vezetője Szeptember 2-3. hete DÖK tagja Rendszeresen heti 1 megbeszélés az osztálytitkároknak DÖK Vezetője Minden szerdán ebédszünetben Az iskola diákjai időben értesülnek az eseményekről DÖK tagjai, vezetője Gólyahétre gólyaavatóra, Gólyadiszkóra való felkészülés IDB választás, Tisztújítások 9-es osztálytitkárok, 11. évf. ügyeletben, stúdiósok zene IDB titkár Munkaterv November közepe DÖK tagjai, vezetője, DÖK tagjai, Vezetője

18 11. évfolyam DÖK vezetője, stúdiósok Mikulás diszkó szervezése, lebonyolítása (ügyelet, jegyeladás) November vége (advent előtt) Mikulás ünnepség megszervezése, lebonyolítása 12. évfolyam December évfolyam osztálytitkárai Karácsonyi ünnepség szervezése, lebonyolítása az iskolában Karácsonyi látogatás műsor készítése a nyírkarászi Szeretetotthon éa a gyulaházi Idősek Gondozó Otthonában. Osztálytitkárok IDB titkár DMSP Osztálytitkárok, IDB titkár DMSP az év utolsó tanítási napja Utolsó decemberi tanítási hét Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor A műsor szereplői, énekkar vezetésével. Szereplők, DMSP tanár Idősek és betegek napjára műsor készítése, felszolgálás, segítségadás Osztálytitkárok, IDB titkár DMSP Utolsó decemberi tanítási hét Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor Szereplők, DMSP tanár Diák Érdekképviseleti fórum DMSP Munkaterv IDB tagok, vezetők, meghívott: iskola ja

19 Osztálytitkárok Január vége IDB tagjai, 12. évf. tanulói SZMK bál - műsor készítése - teremdíszítés Farsang: Előkészületek, Szervezési feladatok: - ügyelet - jegyeladás - tombolaeladás - díszítés 10. évf. 11. évf. - műsor levezetése Iskolai Diák-közgyűlés DMSP, A Föld Napja kiállítás, vetélkedők szervezése, lebonyolítása Szent László nap - diáknap Anyák napja - képeslapok Ballagási ünnepség - elsősegélynyújtás - 12-esek jutalmai Tanévzáró Munkaterv Munkaterv Osztályfőnökök DÖK vezetője évfolyam tanulói, ei Osztálytitkárok, DÖK vezetője, Igazgató, IDB tagok IDB titkár Április vége IDB tagjai Osztálytitkárok, Munkaterv Jól megszervezett, IDB tagjai DMSP érdekes programok DÖK vezetője Április vége osztálytitkárok DÖK vezetője Munkaterv DMSP IDB értekezlet IDB titkár Év végi jutalmazások DMSP Június közepe Elsősegélynyújtó szakkör tagjai, IDB titkár Június vége IDB tangok Osztálytitkárok, DÖK vezetője

20 Napi munka szervezése a helyettesítések oktatási a hiányzás helyettesítési megszervezése bejelentésétől napló a balesetveszélyes helyzetek elhárítása felnőtt dolgozók,pedagógusok a bejelentéstől hibabejelentés oktatási a gondnok, a hiba minél rövidebb idő alatt történő kijavítása gondnok, technikai személyzet a behívása, értesítése javítás

21 Kommunikáció a partnerekkel Cél: Partnereinkkel való kapcsolattartás Partnerazonosító Szeptember Iskola Számítógépes lap elkészítése Igazgatóhelyettes szerkesztés Belső és külső közvetlen és közvetett partnereink címlistájának meghatározása Az elkészült partnerazonosító lista elfogadása Minőségbiztosítási kérdőív elkészítése, frissítése Az elkészített kérdőívek postázása Minőségi kör titkárság Minőségi kör Minőségi kör vezetője Minőségi kör Minőségi kör, Titkárság Szeptember MIP, Éves munkaterve MIP, Éves munkaterve Szeptember MIP, Éves munkaterve Október vége Kérdőív Munkaterv Kérdőív Igazgatóhelyettes Pontos érthető információk leírására alkalmas azonosító lap elkészítése Igazgató Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató, Igazgatóhelyettes Iskolák és egyéb intézmények felmérése elérhetőségi címünk A tantestület véleményezése Legyen érthető és pontos megfogalmazása a kérdőíveknek. A pontozás skálán történik, vagy feleletválasztással aláhúzással. Külső partnereink. Pontos címlista alapján minden partnerünk megkapja. Postai válaszborítékot mellékelünk. Igazgató Igazgatóhelyettes Tantestület minden tagja Sz.Sz.B.M-i Iskolák, Cigánd,Révleányvár, Kisvárda iskolái Iskolai értekezlet Kérdőíves módszer

22 Belső partnereink számára kérdőív készítése Minőségi kör November Kérdőív Igazgató, Minden belső partnerünkhöz való eljuttatása Az intézmény dolgozói Kérdőív A visszaérkezett, kitöltött kérdőívek feldolgozása Minőségi kör Novembertől február végéig Kérdőív Pontos feldolgozás manuális eszközökkel Adatlap kitöltése Az eredmények összesítése Partneri elégedettségmérés eredményeinek ismertetése Minőségi kör Minőségi kör vezető Március Június Írásos megfogalmazás táblázatok, grafikonok Beszámoló írásos formában Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes Objektív kép iskolánk jelen megítéléséről Objektív kép iskolánk jelen megítéléséről Az intézmény valamennyi dolgozója Számítógépes feldolgozás Szóbeli ismertetés

23 Belső vizsgálatok belső ellenőrzési terv készítése gazdasági vezető ek szeptember 30 belső ellenőrzési terv gazdasági vezető ek a belső ellenőrzési tervben fogalmazottak végrehajtása a belső ellenőrzések tapasztalatai alapján szükséges intézkedések megtétele gazdasági vezető ek gazdasági vezető ek folyamatos feljegyzések, ek gazdasági vezető ek folyamatos intézkedési terv gazdasági vezető ek a jogszabályoknak való megfelelés az intézkedési terv végrehajtása gazdasági vezető ek, diákok óralátogatás dokumentum elemzés

24 Iskolai fejlesztő tevékenység Helyesbítő, megelőző, fejlesztő tevékenységek az iskola munkájának minőségbiztosít, minden területén ási kör tagjai, javaslattevő minőségbiztosítás folyamatos javaslattevő lap folyamatos innovatív helyette lap i kör tagjai tevékenység s, Ötlet láda kihelyezése Ötletek, javaslatok szelektálása ötletek, javaslatok továbbítása Ötletek, javaslatok elbírálása Ötletek, javaslatok felhasználása minőségbiztosítás i kör tagjai minőségbiztosítás i kör tagjai szeptember javaslattevő lap folyamatos javaslattevő lap folyamatos javaslattevő lap,, folyamatos javaslattevő lap folyamatos értekezleti minőségbiztosít ási kör tagjai, helyette s minőségbiztosít ási kör tagjai, helyette s helyette s, minőségbiztosít ási kör tagja,, DÖK felelős helyette s,, helyette s, javaslattevő lap javaslattevő lap javaslattevő lap, feljegyzés készítése, munkaközöss égi értekezletről javaslatok beépítése oktatásinevelési programba

25 Partneri igényfelmérés Partnerek előző év adatai, minden partner teljes szeptember 30. kérdőív azonosítása tagjai körű felmérése Kérdőívek minőségi. kör kérdőív formai minden partner teljes ötletbörzés október 15. összeállítása tagjai követelmény vezetője körű felmérése pontozás, teszt kérdőív Kérdőívek kérdőív, minden partner teljes, végleges véleményezése, iskolavezetés október 30. kísérőlevél, vezetője körű felmérése iskolavezetés forma jóváhagyása összeállítása Kérdőív sokszorosítása Kérdőív postázása v. kiosztás Kérdőív begyűjtése Kérdőív feldolgozása Kérdőívek feldolgozásának értékelése Tájékoztatás tagjai, titkárság titkárság, minőségi kör tagjai minőségi kör tagjai, minőségi kör tagjai minőségi kör tagjai minőségi kör vezetője november 15. november 30. december 15. január 3. január 25. február 15. kérdőív, kísérőlevél kérdőív, kísérőlevél kérdőív, postai levél kérdőív feldolgozási ív értékelőlap értékelő, vezetője vezetője vezetője vezetője vezetője, minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése előző időszak eredményeihez viszonyított pozitív változás előző időszak eredményeihez viszonyított pozitív változás minőségi kör, titkárság titkárság, vezetője fénymásolás iktatás, postázás, osztályonkénti kiosztás csoportosítás kézi és számítógépes feldolgozás grafikon, diagram, szöveges elemzés írásban, szóban, értekezleten

26 Irányított önértékelés Cél: Intézményi önértékelés elkészítése Éves munkaterv Igazgató Iskolavezetés Beszélgetés vezetője Intézményi önértékelés időpontjának meghatározása Az intézményi önértékelés évében szeptember A KPSZTI önértékelő füzetének kitöltése Iskolavezetés 5 évenként vezetési ciklushoz kapcs. A KPSZTI önértékelő füzete Iskolavezetés Beszélgetés, adatgyűjtés Az önértékelés megvitatása. Elfogadása A tapasztalt hiányosságok alapján intézkedési terv készítése Az intézkedési terv végrehajtása Iskolavezetés, tantestület Iskolavezetés Az intézkedési tervben megjelölt felelősök Az értékelés utáni hónap Az intézkedési tervben megjelölt időpontok Jegyzőkönyv Igazgató A korábbi hiányosságok számának csökkenése, a partneri elégedettség növekedése Iskolavezetés, tantestület Intézkedési terv Igazgató Iskolavezetés Jegyzőkönyv Igazgató A terv maradéktalan végrehajtása A felelősként megjelölt dolgozók értekezlet

27 Oktató-nevelő munka tervezése A jogszabályok Igazgató Folyamatos Olvasás tanulmányozása az éves munkaterv elkészítése és elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Szeptember 30. Éves munkaterv Igazgató A munkaterv elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Értekezlet A tantervek módosítása Tanmenetek készítése Az érdeklődési körök, szakkörök iránti igény felmérése A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának felmérése Drogprevenciós felmérés Szaktanárok Oktatási Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Jogszabály Munkaterv Munkaterv Munkaterv Munkaterv Tanterv Igazgató A tantervek elkészülnek Tanmenet Oktatási Határidőre elkészült minden tanmenet Munkaközösségvezetők, ek Munkaközösségvezetők Szaktanárok Szaktanárok Feljegyzés Igazgatóhelyettesek Feljegyzés elkészülte Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Beszámoló Igazgató A diákokra nem jellemző a drogprobléma Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök

28 Bűnmegelőzési Folyamatos Osztálynapló, Előadás, órák tartása beszámoló beszélgetés Érdeklődési körök, szakkörök foglalkozási tervének készítése Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök, rendőrségi szakember Szaktanárok Munkaterv Foglalkozási terv Igazgató Minden évfolyamban megtartott óra, nem indul diák ellen rendőrségi eljárás Oktatási Határidőre elkészült minden foglalkozási terv Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Szaktanárok Munkaterv

29 Vezetői ellenőrzések, értékelések A jogszabályok Igazgató Folyamatos Olvasás tanulmányozása az éves munkaterv, a belső ellenőrzési terv elkészítése és elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Szeptember 30. Éves munkaterv, ellenőrzési terv Igazgató A munkaterv, belső ellenőrzési terv elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Értekezlet A belső ellenőrzési terv végrehajtása Intézkedési terv készítése Intézkedési terv végrehajtása Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok A felelősök A tervben meghatározott időpontok alapján Feljegyzés Igazgató Nem találunk eltérést a jogszabályban és az iskolai dokumentumokban meghatározottak szabályok és az iskolai gyakorlat között Szükség Intézkedési terv Igazgató, az adott területet felügyelő vezető A tervben megfogalmazott időpontban Feljegyzés Igazgató A tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok A felelősök A belső ellenőrzési tervben meghatározottak

30 Dokumentumok kezelése Küldemények, beadványok, kérelmek átvétele Iskolatitkár Folyamatos Küldemények, kézbesítőkönyv Küldemények felbontása Igazgató vagy az általa megbízott Folyamatos Iktatás Iskolatitkár Folyamatos Iktatókönyv, Igazgató iratok, mellékletek, iktatási bélyegző Iratcsatolás iskolatitkár Folyamatos csatolt iratok Irodában iktatott iratok belső továbbítása, ennek nyilvántartása Iskolatitkár Folyamatos Nyilvántartás dokumentációja

31 Irodában iktatott Iskolatitkár Folyamatos Mellékletek iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása Az expediálás Iskolatitkár Folyamatos Postai feladás Igazgató előkészítése, a kiadványok továbbítása, postai feladás dokumentációja A továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány Iskolatitkár Folyamatos Igazgató kezelése A határidős iratok kezelése és nyilvántartása Az irodában iktatott iratok kiadványainak külső kézbesítése Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése Iskolatitkár Folyamatos Az iratok és nyilvántartásuk Igazgató Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Folyamatos Iktatókönyv Igazgató

32 Irattár kezelése, Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár rendezése Igazgatóhelyettesek Irattári jegyzékek készítése Másolatok (másodlatok) készítése, kiadása Irattári anyag selejtezése, levéltári átadása Az intézményi munkával kapcsolatos dokumentációs anyag gyűjtése, rendszerezése Felvilágosítás adása ügyfeleknek Iskolatitkár Folyamatos jegyzék Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Iratselejtezési Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Intézményi körbélyegzők nyilvántartása Gazdasági vezető Folyamatos Igazgató Gazdasági vezető

33 Új munkatársak felvétele, betanítása Állás meghirdetése Igazgató Június 15 Munkaügyi Központ, napilap Közlöny Meghallgatás Igazgató, ek Július első hete Pályázati feltételek sikeres teljesítése Pályázatba megjelölt feltételekkel rendelkező pedagógus Pályázatok elbírálása Igazgató Július 31. Pályázati feltételek sikeres teljesítése Pályázó értesítése Igazgató, iskolatitkár Augusztus első hete Levélben Szerződéskötés Igazgató Augusztus 15. Szakmai segítő kijelölése MÁK, Irattár, személyi anyag, Munkavállaló Igazgató Gyakornoki szabályzat

34 Kezdő szakasz: gyakornok ismerje meg: - szakmai programot - oktatás szerv. - tanulókat Első év vége önértékelés Szakmai segítő értékelési lap Igazgató Szakmai segítő Óralátogatás, elemzése Konzultáció: - pedagógusokkal - munkaközös. vez -szülőkkel Haladó szakasz: Ismereteinek mélyítése Befejező szakasz: Képességeinek fejlesztése 2. év vége Igazgató - óralátogatás, elemzése - munkaközösség munkájában való részvétel - év végi beszámoló készítése 3. év vége Igazgató - óralátogatása elemzése - bemutató óra látog. - Rendezvény szervezésében való részvétel - Tanév végi beszámoló

35 Értékelés tervezése, folyamata Munkatársak értékelése,, óramegfigyelő folyamatos óralátogatási lap lap Óralátogatási ütemterv elkészítése Óralátogatás Tanulói kérdőív összeállítása Kérdőív lekérdezése tanított osztályokban Kérdőív feldolgozása önértékelése Begyűjtött adatok értékelése Értékelő összesítés megbeszélés folyamatos ütemterv időpont előtt egy héttel értesítés értékelőlap folyamatos kérdőív folyamatos kérdőív folyamatos adatösszesítő jegyzék,, minőségi kör óramegfigyelő lap, önértékelőlap értékelőlap, véleményezől ap kérdőív kédőív öszesítő kimutatás folyamatos önértékelőlap önértékelőlap értékelő team,,, minőségi kör értékelő team folyamatos szabályzat óralátogatási lap, önértékelőlap, kérdőív összesítés értékelő összesítőlap kitöltése értékelő team értékelő team, írásbeli feljegyzés készítése, pontozás pontozás értékelése

36 Munkatársak képzése Cél: törvény által előírt diploma megszerzése, szakmai, pedagógiai tudás mélyítése, fejlesztése 1. Alapdiploma megszerzése a) igények benyújtása b), helyettes, konzult. c) beiskolázási terv d) tanulmányok végzése Igazgató Igazgatóhelyettes Március 1. Szept. 1. Tanulmányi időszak vége Felvételi lap Tanévnyitó e Diploma bemutatása (tanúsítvány bemutatása) Felvételi Diploma megszerzése Megfelelő diplomával nem rendelkező pedagógusok Pedagógus Beszélgetés Szóbeli megjegyzés Konzultáció a helyettesekkel 2. Továbbképzés, szakvizsga a) kötelezően előírt továbbképzés teljesítése b) szakvizsga megszerzése c) központilag meghatározott továbbképzések folyamatos tanúsítvány bemutatása pedagógusok

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ)

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 1 A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) (hétfő) 8,00 05. 10. (szerda) 10.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben