Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Fiúkollégiuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Fiúkollégiuma"

Átírás

1 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Fiúkollégiuma HÁZIREND Praeambulum 1. A kollégium célja, hogy lakóinak nyugodt és kulturált körülményeket teremtsen, és az itt lakók keresztény szellemű közösséget alkotva hitükben, emberségükben és műveltségükben gazdagodva készülhessenek személyes élethivatásukra. 2. A kollégium lakói az aktuális akadémiai évre felvételt nyerve jogok és kötelességek alanyaivá válnak, melyeknek teljesítését vállalják. 3. A kötelességek súlyos elmulasztása vagy az azokkal szembeni hanyag magatartás, a kollégium jó hírének megsértése és értékrendjének elutasítása a kollégiumból való eltávolítást vonhatja maga után. A kollégium e célok érdekében az együttélést az alábbiakban szabályozza: I. A kollégiumi élet útjai (közvetlen céljai) 1.Tudományos és munkafegyelmi követelmény. A kollégiumba csak érvényes jogviszonnyal rendelkező hallgató nyerhet felvételt. Érvényes hallgatói jogviszonyát a minden szemeszter elején hivatalos formában köteles a kollégista igazolni. Hallgatói jogviszony nélkül csak méltányossági kérelem benyújtása és elfogadása esetén lehet a kollégiumban lakni. A kollégista elsőrendű joga és kötelessége, hogy hallgatóként saját tudományágát magas szinten, elkötelezetten és szorgalmasan művelje. Kötelezett arra, hogy a tanév 10 hónapján át komoly erőfeszítéseket tegyen szakterületén a tudományos ismeretek megszerzésére, azon felül pedig tájékozódjon a hivatásával foglalkozó szakirodalom területén is. 2. Kulturális követelmény: A közösségi élet sajátja, hogy mindenkitől kulturált viselkedést és udvarias és előzékeny magatartást követel. A szellemi munka, amely minden hallgató elsődleges kötelessége, csak akkor teljesíthető, ha zavartalanul koncentrálhat saját feladataira és elmélyülve szentelheti napjait tanulmányainak. A kollégisták ezért magas fokon kötelezettek a kulturált magaviseletre. A kultúrától elválaszthatatlan a tisztelet szelleme. Ezért a kollégium lakóinak tisztelniük kell egymást és egymás munkáját is. Tűrhetetlen a lustaság, mások munkájának megvetése, vagy éppen mások lealacsonyítása, a kis királyosdi felesleges játéka, vagy éppen a másokat megalázó és az egész közösséget is bomlasztó pletyka. 3. Egyházi követelmény: A kollégium egyházi célkitűzéssel működő intézmény. Egyre égetőbb szükség támad az emberi tudás minden ágában a hívő szakemberekre. A kollégisták kötelessége, hogy a megszerzett tudást összekapcsolják az egyre elmélyülőbb és gyarapodó hitükkel, hogy képesek legyenek a jövőben hatékony szolgálattal hozzájárulni az evangélium hirdetéséhez. 4. Aki, ezen célokkal nem tud azonosulni, hogy saját lelkiismerete szerint élhessen, kötelessége más intézményben kollégiumi elhelyezést keresni. 1

2 II. Kollégiumi tartózkodás időszaka 1. Az aktuális tanévre a beköltözés és kiköltözés időpontját a felvételi értesítőben, ill. a kollégium hirdetményekben kell közölni. A kollégista: a) beköltözéskor a kollégium épületéhez a letéti díj ellenében kulcsot kap; b) kiköltözéskor pedig köteles a kapott kulcsokat a hirdetményben meghatározott módon leadni; c) köteles a kulcs elvesztéséről a kollégium vezetőjét értesíteni, az esetlegesen szükséges zárcsere és kulcsmásolás költségeit viselni. 2. Nyáron a kollégiumban üzemszünet van. III. Vendégek fogadása 1. A vendéget a kollégisták a saját szobájukban órai időben fogadhatnak. a) a vendégfogadás joga nem azonos a magánrendezvények szervezésének jogával; aki több ismerősét egyszerre kívánja vendégül látni, a városban béreljen megfelelő helyet, az ilyen rendezvényeknek a kollégium nem biztosít helyet és eszközöket; b) a kollégista felelős vendégeiért; vendégeinket is figyelmeztessük a halk beszédre és az illő magatartásra; az illetlen és kulturálatlan beszéd és magatartás a vendégjog rút megsértése; c) megvonható a vendégfogadási jog attól a kollégistától, akinek vendégei súlyosan megsértették a kollégium rendjét. 2. A kollégiumban, csak kollégiummal jogviszonyban álló személy éjszakázhat. IV. Magatartás és viselkedés 1. Az ajtókat kézzel kezeljük, úgy hogy először a kilincset működtetjük, aztán az ajtót. 2. Az elmélyült és elkötelezett szellemi munka kizárja a mértéktelen vagy éppen folyamatos italozást, különösen a munkanapok során. A napokra bontva megtervezett és fegyelmezetten kivitelezett munka hozhat csak komoly gyümölcsöt! Jeles alkalmakkor (nagy ünnepek, névnap, születésnap) azonban illő a koccintás! 3. Az épületben és a kertben tilos tűzveszélyes, illetve balesetveszélyes tevékenységet folytatni és ilyen anyagokat tárolni. Tüzet gyújtani csak engedély birtokában lehet! 4. Minden lakó kötelessége mások nyugalmára ügyelni! ig a házban tilos a hangos beszéd és zenehallgatás. Vizsgaidőszakban a tilalom egész napra vonatkozik. 5. Az ember nem tiszta szellemi lény! A testkultúra fejlesztése nélkül aligha képzelhető el a szellem szárnyalása. A test edzésére szolgál az alagsori edzőterem, ahol is a zajt keltő gépeket kizárólag ig használhatjuk. 6. A kollégista köteles a vezetőség által a faliújságon meghirdetett információkat folyamatosan figyelemmel kísérni. 2

3 V. Kollégiumi díj 1. A kollégiumi térítési díj a szobákra megállapított 10 hónap időintervallumot felölelő megállapított fix összeg, amelyet a kollégista a hirdetményben kijelölt időpontokban havi bontásban köteles az előző hónapban befizetni. A szeptember havi díjat a beköltözéskor kell fizetni. 2. A tartós fogyasztású elektromos készülékek működtetésért pótdíjat kell fizetni. Az eszközöket és az aktuális díjakat a hirdetmény közli. 3. Amennyiben valaki a meghirdetett időpontban nem tudja a befizetést teljesíteni, haladék kérését legkésőbb egy nappal a meghatározott idő előtt kell írásban kezdeményezni a kollégium vezetőjénél. 4. Késedelmes fizetés esetén a hirdetményben meghatározott pótdíjat kell fizetni. VI. Rend és tisztaság 1. Saját szobáját mindenki köteles tisztán és rendben tartani, naponta szellőztetni, és legalább hetente takarítani. 2. A keletkezett hulladékot mindenki a saját szobájában köteles tárolni, majd pedig azt udvari konténerbe helyezni. Ügyeljünk a konténer egyenletes és teljes feltöltésére! 3. A szobák berendezetten kerülnek átadásra. A szobában a szekrényeken és a falfelületeken a roncsolásos eljárás túlzott alkalmazása tilos (falfúrás, szögelés). Roncsolásos eljárást a szobákban és az épület egészében csak a megbízott mesterek vagy karbantartó végezhet. Aki a szobáját egy év alatt lelakja, vagy komoly kárt okoz, a következő tanévben nem nyerhet felvételt a kollégiumba. 4. A szobában tartott elektromos készülékeket mindenki köteles áramtalanítani mielőtt hétvégére vagy szünetre elhagyja a kollégiumot. Fűtési szezonban a radiátort el kell zárni! 5. Saját tulajdontárgyait mindenki csak a saját szobájában tárolhatja. A szobák kis mérete miatt a lábbeliket érdemes a folyosón, polcon tárolni. 6. A kollégium területén kerékpárt csak a kijelölt tároló helyen szabad tartani! 7. Az udvaron parkolni vagy kerékpárt ott tárolni csak meghatározott havi díj VII. Dohányzás 1. A kollégisták a kollégium területén csak a kijelölt helyen dohányozhatnak, melyet a hirdetmény közöl. 2. A dohányzó helyen a keletkezett hulladékot az ott elhelyezett zárt szemetesben kell tárolni úgy, hogy azt a szél se tudja szétfújni. 3. A rendre nem ügyelő, szemetelő dohányzó személytől a dohányzás joga megvonható! A szándékos vagy nemtörődöm szemetelést a kollégium fegyelmi ügyként kezeli. 3

4 VIII. Hibák, károk 1. Minden észlelet meghibásodást hibát azonnal jelenteni kell a kollégium igazgatójának. 2. Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a kár okozója köteles személyesen megjavítani vagy saját költségén megjavíttatni. 3. Ha a felelős nem vállalja a tettét, akkor a lakók között oszlik meg a költség. IX. Kötelező programok Kollégiumi gyűlést helyettesítő csoportgyűlés és az előzetesen kötelezőnek meghirdetett programok. X. Téli munkák 1. A teherbejáró valamint az épület udvari hátsó kijáratának és szemetes konténer környékének hómentesítése a kerékpár tulajdonosok feladta. 2. A kazánház melletti udvari kijáróhoz tartozó betonozott terület hómetesítése a dohányzó lakók feladata. 3. Az épület bejáratának biztosítása és a feljárati lépcső balesetmentessé tételéért a takarításért ellenőrzéséért felelős készít beosztást. XI. A kollégisták épülethasználati és takarítási területe 1. A kollégium épületét a kollégisták kötelesek takarítani és rendben tartani a tanév 10 hónapjának teljes időterjedelmében, hiszen ekként kötött szerződést a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolával. 2. Mivel mindenki felel a környezetért, a közös helyiségek rendjére és tisztaságára mindenkinek ügyelnie kell. 3. A kollégisták a kertet parkként használhatják. Kezelése és gyarapodása a Pécsi Egyházmegyét és megbízottjait illeti. 4. A kollégium takarítási munkáját a takarításért felelős hirdeti és ellenőrzi (vagy a kollégium vezetője). 5. A takarítási rendben kijelölt munkáját mindenkinek lelkiismeretesen és alaposan kell elvégezni. A hanyag vagy felületes takarítást a kollégium fegyelmi ügyként kezeli: alapvetően pénzbírsággal, többszöri előfordulása esetén eltávolítással bünteti. 6. A közös helyiségekben senki ne tárolja személyes holmiját, aki ezeket a helyiségeket használja, köteles rendet hagyni maga után. 4

5 7. Amennyiben a kijelölt időpontban valaki nem tud takarítani, keressen magának helyettest, vagy előzetesen értesítse a takarítási felelőst. 8. Heti két alkalommal kell takarítani a következő területeket: bejárati lépcső, bejárat belső területe, folyosók, fürdők, WC-k, konyha, ebédlő, lépcsőházak, társalgó, alagsori folyosó, számítógépterem, edzőterem, asztalitenisz/szárító helyiség és annak előtere. 9. Alapvető takarítási munkák: a) a folyosókon: felsöpörni, ablakpárkányokat és a jelenleg ott található tárgyakat és eszközöket (szék, szekrény stb.) letörölni, felmosni tisztítószeres vízzel (10l vízhez 1 kupaknyi tisztítószert használunk). b) fürdők: az általános kulturális szabály szerint tisztálkodás után mindenki köteles maga után kitakarítani a zuhanytálcát, mosdókagylót kimosni, vizet feltörölni, párát kiszellőztetni. A kijelölt takarító minimális munkája: a zuhanyzók, mosdókagyló fertőtlenítése és tisztára törlése; a tükrök lemosása tisztítószerrel, tisztítószeres felmosás c) A WC-t köteles maga után mindenki rendbe tenni. Takarításuk: fertőtlenítés és felmosás. d) A konyha rendben tartása: általában mindenki köteles az étkezés befejeztével rendet tenni maga után (asztalt letörölni, edényeket elmosni, szemetet s tárolóba dobni). A hűtőben ételt tárolni csak névvel ellátott, légmentesen lezárt műanyag dobozban lehet. A nem így tárolt élelmiszereket bárki megeheti, a konyhai felelős pedig köteles dobni. A kijelölt takarító feladata: az asztalok letörlése tisztítószeres szivaccsal, a szemetet kivinni, felsöpörni, felmosni, hűtőből a romlott ételt kidobni, tűzhelyet letisztítani, a mikrohullámú sütőt kitisztítani, a mosogatókat kitisztítani. XII. A beköltözés 1. A beköltözés időpontját heti távtartással kell előzetesen egyeztetni a felvételi értesítőben közölt elérhetőségen a beköltözésért felelős személlyel. 2. A választott szobát átvételkor a kollégista köteles megvizsgálni és a hibákat és hiányosságokat azonnal jelezni. 3. A kulcsot/kulcsokat ekkor veheti át a kollégista megfelelő letéti összeg megfizetése mellett. 4. A kollégista beköltözéskor köteles befizetni az első havi kollégiumi térítési díjat. XIII. A kiköltözés 1. A kiköltözés időpontját egy héttel a tervezett kiköltözési időpont előtt egyeztetni kell a kollégium vezetőjével. 2. Ekkor a kollégium vezetője szemrevételezi a szobát és megállapítja az elvégzendő feladatokat. Általános értelemben véve: mindenkinek ki kell javítania a szobája falát, le kell szednie a felragasztott képeket, matricákat. 3. Amennyiben a kollégium vezetője úgy dönt, hogy a nyomok eltakarítására a kollégista nagy bizonyossággal önerőből nem képes, helyette a karbantartót bízhatja meg. ebben az esetben a munkadíjat a kollégista köteles megfizetni. 5

6 4. A szünidőre személyes holmiját mindenki köteles elszállítani. A gazdátlanul hagyott ingóságokat a kiköltözés végső határideje utáni egy héten belül szétosztásra a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritasnak adja át. 5. A szobáját mindenki köteles kitakarítani: szekrények, polcok, asztalok lemosása, felsöprés (az ágyak, heverők alatt is), ablakmosás, a tükör és mosdókagyló kitisztítása. 6. A szobát a kollégistától a kollégium vezetője veszi át, egyben ellenőrzi a szoba tisztaságát. Kulcsát mindenki ekkor adhatja le, a letéti díjat ekkor kapja vissza. Ezzel a PPHF és a hallgató között az aktuális tanévre szóló kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szerződés megszűntnek tekintendő. 7. Tanév közbeni kiköltözést a költözést megelőzően 15 nappal kell jelezni a kollégium vezetőjének. Aki adott hónap 15. napja után költözik, köteles a teljes havi térítési díjat kifizetni. XIV. Tisztségviselők és feladatköreik 1. A kollégium vezetője az aktuális tanév szükségletei szerint tisztségviselőket kérhet fel, akiknek nevét és hatáskörét hirdetményben teszi közzé. 2. Amennyiben a felkérést az illető kollégista elfogadta, feladatkörének gyakorlásért, vagy annak elmulasztásáért, felelősségre vonható. XV. Internetes hozzáférés 1. A kollégiumban csak korlátozott adatforgalmú internetes kapcsolat biztosított, ennek adatai a hirdetményben kerülnek közzétételre. 2. A felhasználó kötelességeit ugyancsak hirdetmény közli. XVI. Szankciók 1. A kollégium által támasztott követelmények megsértése szankciókat von maga után. A kollégium a cselekvőképességet-büntethetőséget és a keresztény hivatástudatot vélelmezi. 2. A figyelmeztetéseket írásban rögzíteni kell. 3. A szabálysértés súlyának megfelelően figyelmeztetni kell a kollégistát: a) első fokozat: egyszerű szóbeli figyelmeztetés (egyszer adható); b) második fokozat: minősített figyelmeztetés (egyszer adható); c) utolsó figyelmeztetés (egyszer adható) d) elbocsátás. 4. Figyelmeztetés nélkül lehet elbocsátani azt a kollégistát, aki az intézmény rossz hírét kelti, viselkedésével nyilvános botrányt okoz, vagy kötelességeinek teljesítését folyamatosan elmulasztja. 6

7 5. Minősített esetek, amelyek a kollégiumból való kizárást automatikusan maguk után vonják: a) vendég fogadása a fogadási időkereten túl; b) szándékos rongálás; c) pénz vagy egyéb tárgy eltulajdonítása; d) a kollégium egyházi jellegét sértő visszaélés a világhálóval; e) a kollégium egyházi jellegét sértő visszaélés a sextum területén; f) kábítószerrel, lőfegyverrel valamint, lőszerrel és robbanóanyaggal történő visszaélés; g) Magyar Köztársaság törvényeinek megszegése folytán indított rendőrségi eljárás. XVII. Néhány hirdetményi adat kollégiumi év (szerda) koll. tér. díj fizetési időpontok ápr. 15.; máj.13. tartós fogyasztású eszközök számítógép, hűtőgép 1000 Ft/db/hó késedelmes koll. tér. díj fizetésének büntetési díjai héten belül 50%; két héten belül 75%; két héten túl 100% parkolási díjak (db/hó) kerékpár (tárolóban):díjmentes; kerékpár (udvaron): 1000 Ft; parkolóban: robogó:2000 Ft; gépjármű: 4000 Ft 7

HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Készült: Nádudvar, 2013.08.27. [Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium] HÁZIREND oldal: 1 A házirend hatálya, célja A házirend vonatkozik

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE. 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1.

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE. 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1. SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1. KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2015/2016 tanév KOLLÉGIUMI HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a.

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. Tartalomjegyzék Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. 1.. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok...2 1.Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony...2

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kollégiumi Működési Szabályzata BUDAPEST, 2008. (2014. június 20.

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz.

SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz. SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

DIÁKSZÁLLÓ GRAPHISOFT PARK

DIÁKSZÁLLÓ GRAPHISOFT PARK DIÁKSZÁLLÓ GRAPHISOFT PARK 2014 2015 tanévre vonatkozóan TÁJÉKOZTATÓ Oldal 1 Tartalom 1 Lokáció... 3 2 Általános bemutatás... 3 2.1 Szobák... 5 2.2 Szintenkénti áttekintő alaprajzok... 6 2.3 Látványterv...

Részletesebben

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI Színmagyarázat: Piros betűk: TÁMOP 3.1.4 kompetencialapú oktatás megvalósulásának intézkedései Zöld betűk:

Részletesebben

A balatonalmádi Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Házirendje 2015.

A balatonalmádi Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Házirendje 2015. A balatonalmádi Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium je 2015. - 2 - - 3 - 3. A házirend hatálya A hatálya kiterjed a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium tanulóira, pedagógusaira, az

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Kalocsa A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. / Hunyadi

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2015.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2015. T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m H Á Z I R E N D Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt József Attila B

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium. Ráday Kisokos

Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium. Ráday Kisokos Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium Ráday Kisokos 1 Tartalom Hasznos információk... 2-6. oldal A kollégiumi díj befizetése... 7. oldal Szervezeti és Mőködési Rend (SzMR)... 8-16. oldal Házirend...

Részletesebben

A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2012/2013-es tanévben

A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2012/2013-es tanévben A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2012/2013-es tanévben I. A kollégium házirendje Kollégium célja A Káldor Miklós Kollégium legfontosabb feladata, hogy segítse a diákokat reális céljaik

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5.

H Á Z I R E N D. Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5. Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5. H Á Z I R E N D A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény azonosítása

HÁZIREND. Az intézmény azonosítása HÁZIREND amely a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű jogszabályi előírások alapján Az intézmény

Részletesebben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

HÁZIREND. Dunaújváros, 2013. március 1. KOLLÉGIUMI - 1 -

HÁZIREND. Dunaújváros, 2013. március 1. KOLLÉGIUMI - 1 - H i l d J ó z s e f S z a k k ö z é p i s k o l a, S z a k i s k o l a, S p e c i á l i s S z a k i s k o l a é s K o l l é g i u m KOLLÉGIUMI HÁZIREND T a n u l ó i n k l e g f o n t o s a b b k ö t e

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 OM azonosító:031033 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések 3. 1. A Házirend jogi

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Bevezetés: Az iskolai házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint 20/2012. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Érvényes: 2014. szeptember 1-től Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... - 4 - I.

Részletesebben

Kedves Diákjaink! A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Lk 2,40 BEVEZETŐ

Kedves Diákjaink! A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Lk 2,40 BEVEZETŐ HÁZIREND 1 Kedves Diákjaink! A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Lk 2,40 BEVEZETŐ A házirend az intézmény életét, mű ködését meghatározó egyik fontos

Részletesebben