A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV"

Átírás

1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV Hajdúszoboszló, augusztus 30. Sárkányné Kertész Éva igazgató

2 LEGFONTOSABB FELADATAINK A 2013/2014-ES TANÉVBEN Oktatási feladatok: minőségi munkavégzés, beiskolázási és továbbtanulási mutatóink szinten tartása, illetve javítása, eddigi eredményeink megőrzése szakköri kínálat bővítése, tehetséggondozó és differenciált képzést biztosító foglalkozások szervezése az alapvető oktatási struktúra megtartása mellett az iskolahasználók igényeinek folyamatos követése és lehetőségeinkhez mérten alkalmazkodás a reális igényekhez következetes, egységes alapokon nyugvó munkavégzés új oktatási és nevelési módszerek megismerése és beépítése a mindennapi munkába, különös tekintettel a kompetencia alapú oktatás a tanulók idegen nyelvi kommunikatív készségének fejlesztése eredményes felkészítés közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra a tehetséggondozás kiemelt feladat kell, hogy legyen törekedni kell tanulóink versenyeztetésére (minden tantárgyból, minél több versenyen) részvétel a városi, megyei és országos rendezvényeken közép és emelt szintű érettségire való felkészítés, a hatékony felkészítést megalapozó szakmai tervezés a évfolyamon ösztönzés az emelt szintű érettségire való jelentkezésre a felvételizők körében az érdeklődő tanulók előrehozott érettségi vizsgára történő felkészítése munkaközösségi éves munkatervek kidolgozása a Helyi Pedagógiai Program szerint tanmenetek elkészítése az elfogadott munkatervek alapján a tanulók tudatos, reális pályaválasztásának segítése a keretszámok tükrében a humán tárgyak mellett az informatika a természettudományos-, a német és a francia tantárgyak fokozottabb népszerűsítése diákjaink körében Nevelési feladatok: a hiányzások hangsúlyozott figyelemmel kísérése és szigorú jogszabálykövető adminisztrálása a tanulási technikák megismertetése, a munkafegyelem javítása a tanulók körében az ifjúságvédelmi tevékenység keretében a problémás tanulók kiszűrése, szakemberhez küldése rendhagyó tanítási órák szervezése (bíróság, rendőrség, börtön, múzeum) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása 2

3 nevelési helyzet javítása: egységes elvek, következetesség alkalmazása az iskola fegyelmi helyzetének javítása egészséges életmódra nevelés (felvilágosító órák szervezése) tanulóink környezettudatos magatartásának kialakítása, illetve erősítése az iskolai Diákönkormányzat munkájának segítése, fokozott bevonása az iskolai feladatok megvalósításába Kapcsolattartás: az intézmény számára fontos partnerek (fenntartó, szülői közösség, általános iskolák) bevonása az iskolai eseményekbe bővítjük és mélyítjük kapcsolattartási formáinkat a felsőoktatási intézményekkel az IDB, az Iskolaszék és a szülői szervezet munkájának segítése a szülők rendszeres tájékoztatása, tájékozódás a tanulókkal kapcsolatban, e-napló fejlesztése kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel és mentálhigiénés szakemberrel kapcsolattartási formáink bővítése és mélyítése az általános iskolákkal és felsőoktatási intézményekkel az általános iskolákkal kialakult kapcsolattartási formák erősítése (Nyílt napok szervezése, tájékoztatók tartása a szülői értekezleteken, fórumokon való részvétel, az iskola propagálása, a hatodikos és nyolcadikos tanulók felkeresése az iskolában, felvételi felkészítés szervezése) megfelelés a fenntartó által támasztott szakmai, pénzügyi és adminisztratív igényeknek Jogi feltételek biztosítása: a jogszabályok naprakész követése és betartása, a belső szabályozó dokumentumok felülvizsgálata és megfelelő módosítása továbbképzési terv összeállítása az új kerettanterv előírásainak alkalmazása Tárgyi feltételek biztosítása: az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása ésszerű gazdálkodás mellett a pályázati tevékenység erősítése új pályázatok keresése, írása az épület, a berendezések, az eszközök állagának megóvása, a számítógépes környezet maximális kihasználása, fejlesztése 3

4 Hagyományőrzés: hagyományos iskolai rendezvények, ünnepségek színvonalas megrendezése az IDB bevonásával a rendezvényeink bővítése, a diákélet színesítése iskolai és osztálykirándulások megszervezése Propaganda: folyamatos tájékoztatás az intézmény munkájáról, eredményeiről, az iskola jó hírének erősítése (a sajtómegjelenések bővítése) weboldalunk fejlesztése, bővítése (tanári tájékoztató felület létrehozása) Minőségpolitikai célok: Az elmúlt tanévben elvégzett nevelésügyi mérés tapasztalatainak elemzése, a hibák feltárása, megoldások keresése, azok végrehajtása és kommunikációja. fegyelmezett munkavégzés, pontosság az alkalmazottak minőségértékelési rendszerének hatékony működtetése az oktató - nevelő munka, illetve az adminisztratív tevékenység rendszeres, tervszerű ellenőrzése az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők részéről tanári ügyeleti rendszer működtetése az óraközi szünetekben Személyi feltételek: A jelenlegi helyzet szerint minden szaktárgy tanítására megfelelő szakos és megfelelő végzettségű tanár áll rendelkezésre. Lehetőség szerint csökkenteni kell az óraadó pedagógusok számát. Főként fizika, matematika és kémia tantárgyakból kell a tantestületet tovább fejleszteni. A tantestület tagjai az iskola vezetése: 1fő igazgató, 2 fő helyettes és 7 fő munkaközösség-vezető a tantestület 42 fő határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező pedagógusból áll 1 pedagógus fizetés nélküli szabadságon, 4 pedagógus GYES-en van helyettesítésüket: 2 fő határozott időre kinevezett, 1 fő részmunkaidős és 5 fő óraadó pedagógussal oldjuk meg az oktató, nevelő munka színvonalának növelését segíti: 1 fő szabadidő-szervező, 1 fő könyvtáros, 1 rendszergazda és 1 ifjúságvédelmi felelős a tanügy-igazgatási, gazdasági és személyi feladatokat 2 fő iskolatitkár látja el 4

5 Munkaközösségek: Munkaközösség Francia-Német nyelvi munkaközösség Fizika-Informatika munkaközösség Biológia-Kémia-Testnevelés munkaközösség Angol nyelvi munkaközösség Matematika munkaközösség Történelem-földrajz-rajz munkaközösség Magyar-ének munkaközösség Munkaközösség-vezető Árváné Márton Erzsébet Csatóné Király Margit Hüvelyes Lajosné Nagy Zsuzsanna Patai Anikó Szandai Kázmérné Zsoldos Piroska Tanulói adatok: 542 fő nappali tagozatos tanuló 19 osztály 1012 tanulói foglalkozás, ebből 876 óratervi óra Iskolánk tanulói adatai osztályonkénti bontásban: Sorrend Osztály Osztályfőnök Létszám 1. 7.E Nádasdi Judit E Szandai Kázmérné A Nemes József B Tóth Györgyné NY Nagyné Kovács Angéla E Erdei Gyöngyi A Ugrai Zoltán B Hüvelyes Lajosné C Horog Anita E Árváné Márton Erzsébet A Pozsgai Lilla B Pongor László C Zagyváné Orosz Hajnalka E Vida Valéria A Németi Zoltán B Károlyné Teleki Anikó C Patai Anikó E Deliné Tarcsai Mária C Csatóné Király Margit 27 5

6 A 2013/2014-ES TANÉV RENDJE AZ EMMI RENDELET ALAPJÁN Tanítási év A rendelet tartalmazza, hogy a 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap. Az első félév január 17-ig tart, az iskolák január 24-ig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévi tanulmányi eredményről. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban április 30. Tanítási szünet A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 6

7 Vizsgák A évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák október 11-én kezdődnek. A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák időpontja május 5. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés A 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. ÜNNEPSÉGEK LEBONYOLÍTÁSA: Iskolai ünnepség, rendezvény Időpont Felelősök Tanévnyitó ünnepség Nagy Zsuzsanna, 7-9. oszt. ofők, igazgató, Gönczy Csilla Megemlékezés az aradi vértanukról ofők, történelem tanárok Szalagtűző ünnepség osztályos ofők, Nagy Zsuzsanna, ig.helyettesek Hőgyes futás testnevelő tanárok Iskolai kirándulás Bali István, Borbás László, ofők Megemlékezés az 1956-os forradalom Gönczy Csilla, Nagy Zsuzsanna, Varga Attila Elsősavató IDB, 7-9 oszt. ofők, Váradi Orsolya Hőgyes vetélkedő Nagy Zsuzsanna, munkaközösség-vezetők Nyílt napok és munkaközösség-vezetők, igazgató, ig.helyettesek Karácsonyi ünnepség Gönczy Csilla, Nagy 7

8 Zsuzsanna, Varga Attila Farsang IDB, Váradi Orsolya Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól ofők, történelem tanárok Megemlékezés március 15-ről Gönczy Csilla, Nagy Zsuzsanna, Varga Attila Holokauszt áldozatainak emléknapja ofők, történelem tanárok Diák-önkormányzati nap IDB, Váradi Orsolya Ballagás osztályos ofők, Nagy Zsuzsanna, igazgató, ighelyettesek Nemzeti összetartozás napja ofők, történelem tanárok Tanévzáró ünnepség Nagy Zsuzsanna, igazgató, ighelyettesek, Gönczy Csilla BEISKOLÁZÁSI TERV: Hatosztályos gimnáziumi képzés, tagozatkód: emelt matematika 71, emelt angol 72 Négy évfolyamos gimnáziumi képzés: 9. A1 osztály, mérnök-informatikus irányú képzés, tagozatkód: A2 osztály, normál képzésű osztály, tagozatkód: B1 osztály, reál-orvosi irányú képzés, tagozatkód: B2 osztály, normál képzésű osztály, tagozatkód: 94 Öt évfolyamos gimnáziumi képzés: 9. Ny1 osztály, angol nyelvi előkészítő, tagozatkód: Ny2 osztály, német nyelvi előkészítő, tagozatkód: 96 FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE: A középfokú iskolába történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben Határidők Feladatok A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú 8

9 iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - amennyiben szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlapigényüket. Az általános felvételi eljárás kezdete , Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 23., továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 9

10 beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola igazgatója által meghatározott időben. VIZSGÁK IDŐPONTJAI Őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái: október 11-től 25-ig Emelt szintű írásbeli érettségi Középszintű írásbeli érettségi Időpont Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv október 14., Matematika Matematika október 15., Földrajz Földrajz október 15., 10

11 Történelem Angol nyelv Informatika Orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán Német nyelv Belügyi rendészeti ismeretek Kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek Spanyol nyelv Biológia, társadalomismeret Francia nyelv Fizika Történelem Angol nyelv Filozófia Informatika Orosz nyelv, egyéb nyelvek Német nyelv Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek Kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak Spanyol nyelv Biológia Francia nyelv Fizika, művészeti tárgyak, ének-zene október 16., október 17., október 17., október 18., október 18., október 21., október 21., október 22., október 24., október 24., október 25., október 25., Őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái: november 6-tól 29-ig Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont szóbeli vizsgák - november szóbeli vizsgák november Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: április 30. Az érettségizők utoljára április 30-án mennek iskolába. A Belügyminisztérium által fenntartott szakközépiskolákban május 23., a Honvédelmi Minisztérium szakképző iskoláiban pedig május 30. az utolsó tanítási nap. Fizikai állapot felmérése: április 2. és május 27. között A 2012/2013-as tanévhez hasonlóan a 2013/2014-es tanévben is felmérik a diákok fizikai állapotát és edzettségét, a vizsgálatot április 2. és május 27. között szervezik meg az iskolák. Országos kompetenciamérés: május 28. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon május 28-án tartják az éves kompetenciamérést. 11

12 Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: május 5-től 26-ig Emelt szintű írásbeli érettségi Középszintű írásbeli érettségi Időpont Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika emelt szinten: május 13., Informatika középszinten: május 16., május 5., május 6., május 7., május 8., május 9., Biológia Társadalomismeret - Kémia Földrajz Fizika Biológia Kémia Földrajz Fizika - Rajz és vizuális kultúra Spanyol nyelv Belügyi rendészeti ismeretek Francia nyelv Spanyol nyelv Művészettörténet, ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek Francia nyelv - Filozófia május 14., május 14., május 15., május 15., május 19., május 19., május 23., május 16., május 21., május 21., Olasz nyelv Olasz nyelv - Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma Orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv, szlovén nyelv Gazdasági alapismeretek, katonai alapismeretek Orosz nyelv, egyéb nyelvek Gazdasági alapismeretek, katonai alapismeretek, természettudomány és egyedileg akkreditált vizsgatárgyak május 22., május 22., május 26., május 26., Szóbeli érettségi vizsgák: június 5-től 27-ig Emelt szintű szóbeli érettségi Középszintű szóbeli érettségi Időpont szóbeli vizsgák - június szóbeli vizsgák június

13 Szülői értekezlet Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Munkaterve 2013/2014 FELADATOK HAVI ÜTEMEZÉSE Dátum szeptember 1. Esemény szeptember 2. A tanítási év első tanítási napja, Tanévnyitó ünnepség szeptember szeptember szeptember 5. Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgákra szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember 16. Tanmenetek leadása szeptember szeptember 18. SZM gyűlés, szakkörök meghirdetése szeptember szeptember 20. Az OKTV jelentkezés határideje szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember október 1. Szakkörök indítása október 2. Tantestületi értekezlet október október 4. Megemlékezés az aradi vértanúkról október 5. Szalagtűző (14:30, 17:00) október október október 8. Hőgyes-futás október 9. Iskolai kirándulás október

14 Középszintű szóbeli érettségi vizsga Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Munkaterve 2013/ október október október október 14. magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli érettségi vizsga október 15. matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga október 16. történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga október 17. angol nyelv középszintű írásbeli érettségi vizsga október 18. informatika középszintű írásbeli érettségi vizsga október október október 21. német nyelv középszintű írásbeli érettségi vizsga október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról október 23. Az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja október október 25. Elsősavató október október október október október október november november november november november november 6. Hőgyes-vetélkedő november 7. Hőgyes-vetélkedő november november november november november 12. Nyíltnap november november 14. Nyíltnap november november november november november november november november november november Őszi szünet

15 2013. november november november órától Fogadó óra november november november december december december december december december december 7. Munkanap december december december 10. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára (beiskolázás) december december december december december december december december december december december 21. Karácsonyi ünnepség december december december december december december december december december december január január január január január január január január január 9. Téli szünet 15

16 Szülői értekezlet Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Munkaterve 2013/ január január január január január január január január 17. A tanítási év első félévének vége, osztályozó értekezlet január 18. Központi írásbeli felvételi vizsgák a hetedik és kilencedik évfolyamra jelentkezőknek január január január január január január 24. Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményekről január január január január január január január február február február február február 5. Tantestületi értekezlet február 6. SZM gyűlés február február február február február február február február 14. Suli-Farsang február február február február február február február február február február

17 2014. február 25. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól február február február március március március március március március március március március március március március 12. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása március március 14. Megemlékezés a 1848-as forradalmi eseményekről március 15. az es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja március március március március március március március március március március március március március március március március április április április április április április április április április április

18 2014. április április április április április április 16. A Holokauszt áldozatainak emléknapja április április április április április április április tól Fogadó óra április április 25. A felvételi értesítők kiküldése április április 27. Tavaszi szünet április 28. Szerenád, a végzősök osztályozó értekezlete április 29. DÖK-nap, Bolondballagás április 30. A végzősök utolsó tanítási napja, Ballagás május május 2. Munkaszüneti nap május május május 5. magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli vizsga május 6. matematika érettségi írásbeli vizsga május 7. történelem érettségi írásbeli vizsga május 8. angol nyelv érettségi írásbeli vizsga május 9. német nyelv érettségi írásbeli vizsga május 10. Munkanap május május május 13. informatika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga május 14. biológia érettségi írásbeli vizsga május 15. kémia érettségi írásbeli vizsga, földrajz érettségi írásbeli vizsga május 16. informatika középszintű szintű írásbeli érettségi vizsga ének-zene, művészettörténet érettségi írásbeli vizsga május május május 19. fizika érettségi írásbeli vizsga rajz és vizuális kultúra középszintű írásbeli érettségi vizsga május 20. francia nyelv érettségi írásbeli vizsga május május

19 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Munkaterve 2013/ május május május május május május 28. Kompetencia mérés május május május június június június június 4. A Nemzeti összetartozás napja június június 6. Osztálykirándulások június június június 9. Pünkösd hétfő június június június június 13. A tanítási év utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet június június június június június június június 20. Tanévzáró ünnepség június június június június június június június június június június 30. Tanévzáró értekezlet 12.e 12.a 13.c 12.b ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG Belső ellenőrzés: A belső ellenőrzési tervnek megfelelő ütemezésben Külső ellenőrzés: 19

20 Az iskola, az iskolavezetés és a pedagógusok minősítő eljárásának keretében Ellenőrzés, mérés Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban (elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban és a házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a szervezeti és működési szabályzat, a belső ellenőrzési szabályzat, illetve a belső ellenőrzési terv határozza meg. A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti: pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetők, a munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógus, valamint külső szakértők tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők Az ellenőrzés történik: a tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontoknál (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév zárása) tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás) tevékenység közben (folyamatellenőrzés) A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: A tanár - diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására. Módszertani változatosság alkalmazására. Kompetencia alapú oktatás alkalmazására. A szülőkkel való kapcsolattartásra. A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására. A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre. A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására. Iskolai adminisztráció elvégzésére. Munkafegyelemre. A tanulók iskolai munkáján belül: A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményre Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre A tanulók magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente összeállított - és az iskolai munkaterv részét képező - belső ellenőrzési terv alapján. A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése, értékelése folyamatosan történik. 20

21 Mérések célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, milyen területeken mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési irányokba kell haladnunk. ÉRTEKEZLETEK IDŐPONTJAI Tanévnyitó értekezlet: augusztus Tanmenetek elkészítése: szeptember 16. Nevelési értekezletek: 1. félév: félév: Szülői értekezletek: 1. félév: félév: Iskolai fogadóórák: 1. félév: félév: Osztályozó értekezletek: 1. félév: végzősök: félév: Iskolai SZM értekezletek: 1. félév: félév: Tanévzáró értekezlet: Vezetőségi értekezlet: hétfő Kibővített vezetőségi értekezlet: hétfő Tantestületi értekezlet: szerda MELLÉKLETEK: MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI SZABADIDŐ-FELELŐS MUNKATERVE KÖNYVTÁROS MUNKATERVE IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS MUNKATERVE IDB MUNKATERVE TANMENETEK 21

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

2013/2014. évi munkaterv

2013/2014. évi munkaterv OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Szikszó, Miskolci út 9. 2013/2014. évi munkaterv Érvényes: 2013. szeptember 1-2014. augusztus 31. A munkatervről Cél: A 2013/2014.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u.13. OM azonosító: 029265 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 202975 1 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

M U N K A T E R V. Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

M U N K A T E R V. Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola M U N K A T E R V Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola OM: 037518 2014/2015 Tartalomjegyzék Az iskola általános helyzete, tárgyi feltételek... 3 Létszámadatok... 4 Személyi feltételek... 5 Pedagógiai

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember Összeállította: Magyar István igazgató Az elkészítésben közremőködtek: Barnáné

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek... 4 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek... 4

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETE

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETE 2015/2016. tanévre SZEKSZÁRDI TANKERÜLETE 2014 2 Készült: 100 példányban Kiadja: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete Felelős kiadó: Gerzsei Péter igazgató 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben