Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 A SOPRONI RENDÉSZETI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

2 A Soproni Rendészeti Sportegyesület módosított alapszabálya: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve Soproni Rendészeti Sportegyesület 2. Székhelye Tűzoltóság Sopron 9400 Sopron, Tűzoltó köz Az egyesület célja Tagjai részére a szabadidősport, tömegsport szervezése. Az egészséges életmódra nevelés, a rendészeti szakmai munkavégzés segítése a sport biztosította lehetőségekkel. Események, rendezvények, sportrendezvények, stb. szervezése a sportegyesületi tagok és más személyek részére. Élményt nyújtó mozgásformák előtérbe helyezése, hozzájárulás a személyiség pozitív fejlesztéséhez, az egyéniség megerősödéséhez, a sportkapcsolatok fejlesztésére. A cél megvalósulása érdekében biztosítja tagjai részére a foglalkozásokon, eseményeken történő részvételt, a sportolási lehetőségeket. Külön figyelmet fordít az önvédelmi ismeretek elsajátítására. Tanfolyamokat, konzultációkat szervez, szükség szerint gondoskodik szakvezetői továbbképzésről. Együttműködik más oktatási, sport és társadalmi szervezetekkel. Ápolja a más sportszervezetekkel kialakított kapcsolatokat. A sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 4. (1) bekezdés d) pont figyelembe vételével közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 1

3 II. fejezet A tagok jogai és kötelezettségei 4. Az egyesület tagsága Tag lehet minden természetes személy, aki kinyilvánítja belépési szándékát, ezt írásban megerősíti, nyilatkozik arról, hogy nem folyik ellene szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntető eljárás, nem áll jogerős büntető ítélet hatálya alatt, elfogadja az egyesület alapszabályát, és felvételt nyer. Alapító tagság Tagfelvételes tagság Ezen belül: Rendes tagság (csak természetes személyek) Pártoló tagság (természetes és jogi személyek) Tiszteletbeli tagság (természetes személyek) 5. A tagsági jogviszony keletkezése Önkéntes belépéssel, írásbeli nyilatkozattétellel a tag részéről, melyet az egyesület vezetősége fogad el, külsős (nem rendvédelmi dolgozó, nyugdíjas vagy ezek hozzátartozója) esetén két saját tag javaslata alapján. Ebben a tag vállalja, hogy az egyesület céljait elfogadja, azzal egyetért, megvalósításában aktívan részt vesz, a tagsági díjat folyamatosan fizeti (évi 2 részletben). A tagdíj összegéről, annak módosításáról a közgyűlés egyszerű többségi határozattal dönt. Elfogadja az egyesület alapszabályát. Teljes jogú tag: alapító és a belépő tagság. Korlátozott jogú tag: pártoló és tiszteletbeli tag. Tag lehet: Tűzoltóság és a rendészeti szervek dolgozói, nyugdíjasai és hozzátartozói. Más természetes személy, aki két egyesületi tag ajánlásával rendelkezik. Pártoló tag lehet: Aki természetes, vagy jogi személyként anyagi, vagy egyéb lehetőségeivel támogatja a sportegyesületet (külön megállapodás alapján). Tiszteletbeli tag lehet: Olyan természetes, jeles személy, aki erkölcsileg támogatja az egyesületet. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, és térítés ellenében tagkönyvet állít ki. 2

4 6. Az egyesületbe történő belépés és kilépés önkéntes. 7. A tagsági viszony megszűnése Törléssel, ha a tag, tagdíj vagy egyéb kötelezettségeinek 6 hónapon túl, felszólítás ellenében nem tett eleget. Kilépéssel, írásos bejelentéssel. Fegyelmi határozattal, kizárással. A tag halálával. Jogi tag esetén a jogi személy megszűnésével. A fegyelmi határozattal kizárt tag a kizárás ellen jogszabálysértés esetén a határozat közlését követő 15 napon belül bírósághoz fordulhat. Ebben az esetben a bíróság jogerős döntéséig a kizáró határozatot végrehajtani nem lehet. 8. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei A teljes jogú tag (alapító, belépő tag) szavazati joggal rendelkezik, tisztségbe választható, véleményezési, javaslattételi joga van. Jogszabályba, alapszabályba ütköző, vagy jogszabály által megtámadni engedett határozat ellen fellebbezéssel élhet, új eljárást kezdeményezhet. A nem teljes jogú tag (tiszteletbeli és pártoló tag) közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, de szakmai bizottságba beválasztható. Minden tag joga: Közgyűlésen megjelenhet, ott véleményt nyilváníthat. Részt vehet a csoportok, bizottságok munkájában. Minden tag kötelessége: Alkotó módon segíteni az egyesület működését. Vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesíteni. Az alapszabályt betartani és betartatni. Rábízott eszközök, vagyontárgyak értékét megóvni. Egyesületi tagságához méltóan viselkedni, annak jó hírét öregbíteni. Az elnökségnek haladéktalanul bejelenteni, amennyiben ellene büntetőeljárás indul, illetve azt, ha jogerős ítélet született. Tagdíjat fizetni. 3

5 9. Az egyesület szakosztályai 1. Önvédelmi, (vezető: Pirger Attila 9400 Sopron Bartók Béla u 1) 2. Lövész (vezető: Izsó László 9423 Ágfalva, Vasútállomás ) 3. Atlétika (vezető: Fülöp Gábor 9400 Sopron. Kazinczy tér 4) 4. Labdajátékok (vezető: Henye Krisztián 9400 Sopron, Úttörő u. 12.) 5. Szabadidősport (vezető: Horváth Attila, 9400 Sopron, Kőszegi 59/J/7) Közgyűlési határozattal más sportági mozgásforma, ha ennek feltételei megteremthetőek. III.fejezet 10. Az egyesület közgyűlése Szervezeti felépítés 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. 2. Közgyűlést legalább évenként egy alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3 része írásban kéri határozott cél megjelöléssel, illetve ha az elnökség, vagy a felügyeleti szerv kezdeményezi. 3. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagoknak legalább 50 % + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a következő közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben újra összehívására maximum 30 napon belül sort kell keríteni. 4. Minden közgyűlésen levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két fő hitelesítőt kell választani. 5. A közgyűlés határozatait (a tisztségviselők megválasztása esetén is) nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Egyenlő szavazat esetén az egyesület elnökének szavazata dönt. 6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása. Az alapszabály megállapítása, módosítása. A tisztségviselők, elnök, elnökség megválasztása három év időtartamra. Az elnökség határozatainak felülbírálása. A tisztségviselők beszámoltatása. A tagsági díjak megállapítása. Évi költségvetés meghatározása. 7. Az egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabály rendelkezések szerint végzi. 4

6 8. Dönt a szövetségbe való belépésről. 9. Dönt a sportfegyelmi bizottság előterjesztése alapján a tag kizárásáról. 11. Az egyesület elnöksége 1. Az egyesület ügyeit két közgyűlés között az egyesület 8 fős elnöksége intézi. Az elnökség összetétele: 1 fő elnök: Csuka Zsolt (9400 Sopron Kis János utca 7/1. 1/8) 1 fő elnökhelyettes: Nagy Ernő (9491 Hidegség Petőfi út.21 1 fő gazdasági felelős: Kovács Zoltán Gyula (9400 Sopron, Ív út 3/A). szakosztályok vezetői: vezető: Pirger Attila 9400 Sopron Bartók Béla u 1 vezető: Izsó László 9423 Ágfalva, Vasútállomás vezető: Fülöp Gábor 9400 Sopron. Kazinczy tér 4 vezető: Henye Krisztián 9400 Sopron, Úttörő u. 12. vezető: Horváth Attila, 9400 Sopron, Kőszegi 59/J/7) 2. Az elnökséget az elnök hívja össze, évente legalább négy alkalommal a kitűzött időpont előtt három nappal írásban, a napirend közlésével. 3. Az elnökség minimum 5 tag jelenléte esetén határozatképes. 4. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 5. Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 6. Az elnökség mindenben felel a közgyűlésnek. Az elnökség 1. irányítja az egyesület tevékenységét, 2. a gazdasági felelős által irányítja és végzi az egyesület gazdálkodását, 3. dönt felvételi ügyekben, 4. közgyűlést készít elő, 5. megteremti az egyesület eredményes működési feltételeit, 6. a működés érdekében szakbizottságokat hozhat létre, 5

7 7. kidolgozza az elfogadott alapszabálynak megfelelően a működési szabályzatot. Az egyesület elnöke Az egyesület, mint jogi személy felelős vezetője, képviseli az egyesületet bíróságok, hatóságok és más jogi személyek előtt Két elnökségi ülés között az elnökségi határozatokat végrehajtja, dönt az egyesület ügymenetét illető kérdésekben. Koordinálja az elnökségi tagok munkáját. Aláírási jogot gyakorol. Az egyesülettel kapcsolatos pénzügyi, elszámolási, aláírói képviseleti, utalványozói jogokat gyakorol, bankszámla feletti rendelkezésnél valamely elnökségi tag együttes aláírásával. Az elnök kezdeményezi az elnökségi ülések összehívását, előkészítteti azokon a napirendi kérdések megtárgyalását. Az egyesületnél munkát végzőkkel írásos szerződést, megbízást, megállapodást köt, eseti, rendszeres munkavégzésre. Az elnökhelyettes A közgyűlés, az elnökség által meghatározott feladatokat végzi. Segíti az elnök munkáját. Az elnök távolléte esetén helyettesíti az elnököt, gyakorolja annak jogait, kötelességeit. A gazdasági felelős Az elfogadott éves költségvetési terv alapján végzi az egyesület gazdálkodását, a számviteli törvénynek megfelelően. A szakosztályvezetők bevonásával elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési tervét, minden év december 15-ig, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Elkészíti az előző év gazdálkodásának elszámolását írásos formában, és azt a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. Végzi a tagdíjak beszedését, nyilvántartja a tagok befizetéseit. Bankszámla feletti rendelkezésre Csuka Zsolt elnök és Kovács Zoltán Gyula gazdasági felelős együttes aláírással jogosult. Az aláírási jogosultságot akadályozó tartós távollét esetén a távollévő helyett Nagy Ernő elnökhelyettes jogosult az aláírásra. 12. Az egyesület ellenőrző bizottsága A közgyűlés három éves időtartamra háromfős ellenőrző bizottságot választ, amelynek elnöke és tagjai vannak. Tagja nem lehet elnökségi tag, nem láthat el az egyesületnél gazdálkodási feladatot. Az ellenőrző bizottság tevékenységéért csak a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Feladata az egyesület tevékenységének, gazdálkodásának 6

8 ellenőrzése. Az ellenőrzés éves viszonylatban a közgyűlésen írásos beszámoló formájában megtárgyalásra és elfogadásra kerül. Az ellenőrző bizottság munkáját éves ellenőrzési program alapján végzi. Az ellenőrző bizottság az ellenőrzés során az egyesület valamennyi iratába betekinthet, bármely tagtól felvilágosítást kérhet. Az egyesület választott tisztségviselői a felvilágosítás, adását nem tagadhatják meg. Ellenőrző Bizottság elnöke: Gáncs Krisztián tagok: Laczkóné Kovács Brigitta Dr Ercsényi Edith Az ellenőrző bizottság az elnök és a két tag együttes jelenlétével határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az ellenőrző bizottság jogosult rendkívüli közgyűlést összehívni, ha ellenőrzése során az egyesület tevékenységében vagy gazdálkodásában az alapszabállyal vagy a közgyűlés döntéseivel ellentétes, illetve jogszabálysértésre utaló magatartást tapasztal. 13. Az egyesület sportfegyelmi bizottsága A közgyűlés három éves időtartamra háromfős sportfegyelmi bizottságot választ, amelynek elnöke és tagjai vannak. Feladata a fegyelemsértések kivizsgálása és a tagsággal szembeni fegyelmi eljárás lefolytatása. Dönt fegyelmi ügyekben, kizárásra javaslatot tesz a közgyűlés részére. Jogosítványa csak a tagi viszonyra terjed ki. Fegyelmi eljárás kezdeményezésére az egyesület bármely tagja jogosult. A fegyelmi eljárás megindítását a közgyűlés, az elnökség vagy az ellenőrző bizottság javaslatára, illetve saját hatáskörben első fokon a sportfegyelmi bizottság elnöke rendelheti el. A fegyelmi bizottság az eljárás lezárásáról, a hozott döntésről köteles tájékoztatni az elnökséget, illetve a javaslattevő szervet. A sportfegyelmi bizottság fegyelmi ügyben hozott döntése ellen az érintett jogorvoslatért fordulhat az egyesület közgyűléséhez, mint sportfegyelmi fellebviteli bizottsághoz a sérelmes döntés közlésétől számított 15 napon belül. A jogorvoslati kérelmet a sportfegyelmi bizottság elnökéhez kell benyújtani. A közgyűlés összehívására az elnökség köteles intézkedni. A sportfegyelmi felelősségre és a sportfegyelmi eljárásokra egyebekben a sportról szóló évi I. törvény I. fejezet ok, illetve a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Fegyelmi Bizottság elnöke: Cserta László Tagok: Varga László Vágó Róbert 14. Az egyesület választott szerveinek egymáshoz való viszonya Az egyesület választott szervei (elnökség, ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság) egymástól függetlenül, mellérendelten végzik az alapszabály rendelkezéseiből rájuk háruló feladatokat. Tevékenységükért kizárólag a közgyűlésnek tartoznak felelősséggel. Az elnökségi ülésekre az ellenőrző bizottság elnökét és a fegyelmi bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni. 7

9 15. Szakosztályok működése A szakosztályvezetőket a tagok jelölése alapján a közgyűlés választja meg. Feladatuk a szakági sporttevékenység szervezése, vezetése és ellenőrzése. Munkájukat önállóan végzik, figyelembe véve a közgyűlés és az elnökség döntéseit is. A vezető a szakosztályi költségvetéssel évente köteles elszámolni. Anyagi felelősség terheli, a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök, felszerelések tekintetében. IV. fejezet Az egyesület gazdálkodása 16. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok tagdíj megfizetésén túl a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület bevételei: 1. Tagdíjak. 2. Állami, gazdálkodó, és társadalmi szervek támogatása. 3. Rendezvények bevétele. 4. Egyéb bevételek (pályázatok, alapítványi támogatások). 5. Együttműködési megállapodások származékos bevételei. 6. Az egyesület gazdálkodási bevételeit oktatási, tanfolyam jellegű képzési és vállalkozási tevékenységekkel kiegészítheti. Elszámolásra a számviteli törvény előírásai az irányadók. 17. Az egyesület megszűnése Az egyesület megszűnik más szervezettel való egyesüléskor - ha annak nevét veszi fel -, felszámolással, megszűnés megállapításával, megszűntető jogerős bírósági határozat alapján. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. (2004. évi I. tv. 17. (5)) Megszüntetése, megszűnése esetén a vagyonáról a hitelezők kielégítése után legfelsőbb szerve, a közgyűlés rendelkezik. Vagyontárgyait sport- és testedzési célra kell felhasználni. Ha megszűnése megállapításakor vagyonáról nem történik rendelkezés, vagyona a Magyar Rendészeti Sportszövetség tulajdonába kerül. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. (2004. évi I. tv. 17. (6). 8

10 V. fejezet Záró rendelkezések A tagok kötelezik magukat, hogy addig nem fordulnak bírósághoz, míg ügyükben egyesületen belül megoldási lehetőség várható. Ezen túlmenően egyesületi vitás kérdések végleges rendezésére a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság illetékességét fogadja el. Jelen alapszabály az egyesület valamennyi tagjára, tagszervezetére kötelező érvényességű az alakuló közgyűlés jóváhagyása után. Záradék: 1. A módosított alapszabály a fenti sorszámozott oldallal a május 17-i közgyűlésen elfogadásra került. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a április 17-i közgyűlésen elfogadott alapszabály. Sopron, május 17. Csuka Zsolt Sportegyesület Elnöke Pirger Attila Jegyzőkönyvvezető Előttünk, mint tanuk előtt (jegyzőkönyv hitelesítők): Név: Név: Lakcím: Lakcím:.. Szem.ig.sz:. Aláírás:.. Szem.ig.sz:... Aláírás:. 9

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA 2 AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 5 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 7 AZ EGYESÜLET ELNÖKE 8 AZ EGYESÜLET TITKÁRA 9 A KÉPVISELET MÓDJA 9 PÁLYÁZATOK 9 AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben