AZ ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKÁNAK... / SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKÁNAK... / 2008. SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE"

Átírás

1 AZ ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKÁNAK... / SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE a hivatásos szolgálati viszony létesítését megelőző, azzal összefüggő - felvételi eljárással kapcsolatos - általános és speciális feladatok végrehajtására, valamint a jelentkezők kiválasztásának és alkalmasságának megítélésével összefüggő szempontok meghatározására Ózd, 2008 február 01-én A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hűséget, bátor helytállást követel. A hivatásos állomány tagjai a törvények és más jogszabályok, valamint a nemzetközi jog előírásainak megfelelően, a fegyveres szervek feladataihoz igazodó szakmai ismeretek birtokában különleges közszolgálatot teljesítenek. A hivatásos állomány szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény előírásaival, valamint az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) parancsnokának az intézmény működésére vonatkozóan kiadott intézkedéseivel, utasításaival, valamint az Esélyegyenlőségi tervével összhangban, a hivatásos szolgálati viszony létesítését megelőző, azzal összefüggő - felvételi eljárással kapcsolatos - általános és speciális feladatok végrehajtására, valamint a jelentkezők kiválasztásának és alkalmasságának megítélésével összefüggő szempontok meghatározására az alábbiak szerint INTÉZKEDEM. I. A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, SZAKMAI ÉS ETIKAI ELVEK 1./ A szolgálati viszony az állam és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony, amelyben mindkét felet a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, a Hszt-ben és más jogszabályokban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit a fegyveres szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében önkéntes vállalás alapján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, életének és testi épségének kockáztatásával, egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti. 2./ A szolgálati viszony az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és a hivatásos önkormányzati tűzoltó között, illetve az önkormányzat és a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok között jön létre. Az önkormányzati tűzoltóparancsnoki beosztást pályázat útján kell betölteni. A pályázatot a képviselő-testület írja ki. A pályázati

2 feltételeket a szakmai felügyeletet ellátó tűzoltóparancsnokkal előzetesen egyezteti. A szolgálati viszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogokat a Hszt-ben meghatározott kivételekkel az állományilletékes parancsnok gyakorolja. 3./ A szervezési állománytáblázat a szervezeti és működési szabályzat, illetve az alapító okirat mellett a tűzoltóság működésének alapvető okmánya, rendeltetése az adott szerv felépítésének, valamint a rendszeresített beosztásainak és azokhoz kapcsolódó normatíváknak meghatározása. A hivatásos állomány tagját a tűzoltóságon csak a szervezési állománytáblázatban rendszeresített beosztásokon lehet foglalkoztatni. 4./ A tűzoltóságon, a hivatásos személyi állomány megüresedett beosztásainak betöltésére irányuló felvételi eljárás a Hszt-ben és végrehajtási rendeleteiben, valamit jelen intézkedésben meghatározott feltételekkel és módon, a konkrét státusz specifikumainak figyelembe vételével, a tűzoltóságon felvételi kérelmet előzetesen előterjesztett jelentkezővel, munkáltatói kezdeményezésre indítható. 5./ A szolgálati viszony létesítésével kapcsolatban, illetve annak fennállása alatt, az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés tilalma, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a partneri kapcsolatra való törekvés, a társadalmi szolidaritás, illetve a méltányos és rugalmas elbánás követelményét meg kell tartani. 6./ A tűzoltóságon a személyügyi igazgatás keretébe tartozó feladatok: a) a hivatásos állományba kerülők kiválasztásával, pályáztatásával, kinevezésével, képzésével, továbbképzésével, valamint az állományban lévők szolgálati viszonyát érintő munkáltatói intézkedések előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása; b) a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők személyügyi feladataival összefüggő döntés-előkészítő, koordináló, valamint a döntések végrehajtását biztosító tevékenységek; c) a fegyveres szervek és szervezeteik működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges vezetői állomány utánpótlásának tervezése, biztosítása; d) a hivatásos és szerződéses állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyügyi feladatok végzése; e) az állományban lévők és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettekkel kapcsolatos szociális és kegyeleti intézkedések végrehajtása. 7./ A személyügyi igazgatás elvei: a) a személyi döntések meghozatalánál biztosítani kell az elfogultság, az egyoldalú megítélés kizárását; b) a döntések előkészítésébe be kell vonni a közvetlen és a közbeeső elöljárót, a hatáskörrel rendelkező érdekképviseleti szervet, a Hszt. által meghatározott esetekben az érintett személyt. Bármelyik fél által nyilvánított eltérő vélemény a döntésre vonatkozóan halasztó hatályú. Ez esetben a döntésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles szolgálati elöljárójának állásfoglalását kérni; c) a személyügyi intézkedések során biztosítani kell a személyiségi jogok védelmét; 2

3 d) biztosítani kell a titokvédelmi szabályok betartásával a személyi döntésekről való nyílt tájékoztatást. 8./ Az állományilletékes parancsnok a személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatait köteles folyamatosan személyesen végezni, illetve a személyügyi szerv útján irányítani és ellenőrizni. Az állományilletékes parancsnok személyügyi feladatai: a) gondoskodik az állományba kerülő hivatásos állomány tagja beilleszkedésének segítéséről, az előmenetelhez szükséges feltételek megteremtéséről, biztosításáról; b) kezdeményezi a szükséges személyi változtatásokat; c) gondoskodik a magasabb beosztásra alkalmas vezetők felkészítéséről; d) figyelemmel kíséri a szervezethez tartozó állomány életminőségének alakulását, szociális helyzetét és intézkedik a szükséges intézkedések megtételére; e) gondoskodik a hatáskörébe tartozók minősítésének, szolgálati jellemzésének előkészítéséről, jóváhagyásáról; f) biztosítja, hogy a személyi döntések előkészítése a személyügyi vezető útján kerüljön végrehajtásra. 9./ A tűzoltóság szakszerű és törvényes működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, az emberi erőforrásokkal való tervszerű és hatékony gazdálkodás megvalósítása az állományilletékes parancsnok feladata és kötelessége. II. A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY UTÁNPÓTLÁSA, A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1./ A hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, de 35 évesnél nem idősebb, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű, a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzettségű (szakképesítésű) magyar állampolgárral létesíthető, aki a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Hszt-ben meghatározottak szerinti korlátozását, és a külön törvényben meghatározottak szerint megfelel a nemzetbiztonsági követelményeknek. A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges, az állampolgárok által beszerezhető adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell. A tűzoltóság a meghatározott adatokat, illetve a feltételeknek való megfelelést a szolgálati viszony fennállása alatt ellenőrizheti. 2./ Amennyiben a hivatásos szolgálati viszony létesítésére sor kerül a katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek kivételével legalább három, de legfeljebb tizenkét hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. Tizenkét hónap próbaidőt kell kikötni, ha a jelentkező nem rendelkezik a beosztáshoz szükséges szakirányú iskolai végzettséggel (szakképesítéssel). A hivatásos állományba felvett személy részére a fegyveres szerv jellegének megfelelő, illetve a beosztásához szükséges tanfolyam elvégzését és vizsga letételét kell előírni. Ha a tanfolyamot önhibájából nem kezdte meg, vagy azt a meghatározott idő alatt nem fejezte be, illetőleg a vizsgát nem tette le, a szolgálati viszonya megszűnik. Az adott fegyveres szerv jellegének megfelelő szakképesítéssel 3

4 nem rendelkezők esetében a kinevezési okmányban a szükséges végzettség megszerzését az oktatási intézmény képzési idejének megfelelő határidő figyelembevételével elő kell írni. A próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. Ha a szolgálati viszony a próbaidő alatt megszűnt, az együtt jár a próbaidős rendfokozat elvesztésével és a kapott ruházati és felszerelési tárgyak visszaadásának kötelezettségével. Nem kell próbaidőt kikötni a más fegyveres szervtől áthelyezettek, illetve az adott fegyveres szerv szerződéses állományából, továbbá köztisztviselői, közalkalmazotti állományából kinevezettek esetében, feltéve, hogy megfelelnek a beosztás ellátásához előírt képesítési követelményeknek. 3./ Szerződéses szolgálati viszony, hivatásos szolgálati kivéve vezetői beosztások ellátására létesíthető. A tűzoltóság esetében kizárólag a tartósan vezényelt állomány helyettesítésére. Tiszthelyettesi beosztások esetében szerződéses szolgálati viszony általános iskolai és legalább szakiskolai végzettséggel rendelkező jelentkezővel is létesíthető. Szerződéses szolgálati viszonyt létesíteni a 37. életév betöltéséig lehet. Ez alól az országos parancsnok a 47. év betöltéséig indokolt esetben kivételt tehet. Szerződéses szolgálati viszony az előbbiekben meghatározott feltételek megléte esetén is csak akkor létesíthető, ha a jelentkező tiszti beosztás esetén legalább 3, tiszthelyettesi beosztás esetén legalább 1 év szolgálatot vállal. Szerződéses szolgálati viszony létesítése esetén 6 hónap próbaidő kikötése, és a próbaidő alatt az alapfokú tűzoltó szakképzés elvégzése kötelező. A szerződéses tűzoltót az utánpótlás biztosításakor előnyben kell részesíteni. A szerződéses szolgálati viszony közös megegyezés alapján meghosszabbítható, amelynek együttes időtartama a 20 évet nem haladhatja meg, és nem terjedhet túl a Hszt a szerinti életkor betöltésén. 4./ A szerződéses szolgálati viszony megszűnik a Hszt ban meghatározottakon túl: a) a hivatásos állományba vétellel, b) a szerződésben meghatározott szolgálati idő leteltekor, ha annak meghosszabbítására nem került sor, c) a szerződés felbontásával létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt. 5./ A tűzoltósággal történő szolgálati jogviszony kérelem alapján, felvételi eljárás keretében létesíthető. A kérelmet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz címezve, az illetékes személyügyi szerv útján írásban kell előterjeszteni. A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a) a jelentkező személyi adatait, b) a kérelmezett szolgálati helyet, beosztást, c) a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatot. A kérelem mellé csatolni kell: a) kézzel írt önéletrajzot, b) legmagasabb iskolai végzettséget (végzettségeket) és szakképzettséget (szakképzettségeket) igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát, 4

5 c) saját írásbeli nyilatkozatát a rendőrség adatnyilvántartó rendszerében meghatározott ellenőrzésekhez és személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásról, d) vagyonnyilatkozat tételre kötelezett beosztásba tervezettek esetében a saját, valamint a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársára, gyermekeire vonatkozó személyes adataik vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezeléséhez történő hozzájárulást, e) Társadalombiztosítási Azonosító Jelről (TAJ) szóló igazolás másolatát, f) adóazonosító jelről szóló adóigazolvány másolatát, g) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyokról szóló igazolásokat. 6./ Bármely beosztásba történő első kinevezés esetén kötelező az alapfokú tűzoltó tanfolyam elvégzése. 7./ A szolgálati viszony létesítése törvényekben és egyéb jogszabályokban előírt feltételeinek (fizikai, egészségi, pszichológiai, nemzetbiztonsági stb.) meglétét az állományilletékes parancsnok intézkedése alapján, az illetékes személyügyi szerv köteles ellenőriztetni, illetve ellenőrizni. 8./ Amennyiben a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnoki beosztásra kiírt pályázat alapján a munkakör betöltése felvételi eljárás lefolytatását is igényli, az a képviselő testület felkérése alapján a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság személyügyi szerve közreműködésével is elvégezhető. 9./ A tűzoltóság létszámát az e fejezet 1./ pontjában előírt feltételek megléte esetén elsősorban a katonai és rendvédelmi oktatási intézményekben végzett (szakképesítést szerzett) hallgatók hivatásos állományba vételével, a polgári oktatási intézményekben végzett személyek (szakképesítéssel rendelkezők), valamint a szerződéses állományból hivatásos állományba átvett személyek felvételével kell biztosítani. 10./ A tűzoltóságon tiszthelyettesi, zászlósi beosztásba az nevezhető ki, aki a) a valamely fegyveres szervnél szerződéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejéből legalább egy év eltelt, továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges képzettséggel, vagy c) fegyveres szervnél korábban hivatásos szolgálati viszonyban volt, és szolgálati viszonya nem a Hszt ának b), e), f) pontjában, illetve 56. -a (2) bekezdésében meghatározott módon szűnt meg, továbbá, ha az adott beosztás ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkezik, vagy d) aki legalább szakmunkásképző iskolai végzettséggel rendelkezik. 11./ A tűzoltóságon tiszti beosztásba kinevezhető, aki a) hazai vagy külföldi katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézményben sikeres államvizsgát tett, és vállalja a tűzoltó felsőfokú szakképesítés megszerzését vagy b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben olyan szakképesítést szerzett, amely az adott beosztás ellátására képesít, és vállalja a tűzoltó felsőfokú szakképesítés megszerzését vagy 5

6 c) valamely fegyveres szervnél szerződéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejéből legalább egy év eltelt, továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges képzettséggel, és vállalja a tűzoltó felsőfokú szakképesítés megszerzését vagy d) rendvédelmi szervnél korábban hivatásos szolgálatot teljesített és a tiszti beosztás ellátásához szükséges képesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, vállalja a tűzoltó felsőfokú szakképesítés megszerzését illetve a Hszt-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fent. 12./ A felvételi eljárás során valamely felvételt kizáró ok felmerülése esetén az eljárást lefolytató személyügyi szerv, egészségi alkalmatlanság esetén az alapellátó orvos az érintettet köteles írásban tájékoztatni az elutasítás okáról. A tűzoltóságon, a rendőrség adatnyilvántartó rendszerében meghatározott ellenőrzés során, amennyiben az érintett személy a nyilvántartásban szerepel, hivatásos állományba kinevezésére nem kerülhet sor. Ugyan csak a kinevezést kizáró ok, a külön jogszabály által kötelezően előírt egészségügyi vizsgálaton felül elvégeztetett drogszűrés esetleges pozitív eredménye. 13./ A felvételi eljárással kapcsolatos ellenőrzés során a személyügyi szerv: a) a felvételi kérelem és a benyújtott okmányok, valamint az érintettel történő beszélgetés alapján előzetesen állást foglal a jelentkezőnek a tervezett beosztásra való alkalmasságáról, b) intézkedik az egészségi alkalmasság elbírálásához szükséges, külön rendelkezés alapján rendszeresített,,adatlap'' kitöltéséről, az alkalmassági vizsgálatra történő előjegyzésről, c) az alkalmassági ellenőrzés adatainak megismerése, illetve a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozatok megtétele után, a leendő szolgálati elöljáróval értékelik a jelentkező megfelelését, és alkalmazásra vonatkozó döntés esetén elkészíti a kinevezéshez szükséges okmányokat. 14./ A hivatásos állomány tagjának meg kell felelnie a miniszter által meghatározott, a beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek. 15./ A munkáltató, a körültekintő és hatékony kiválasztás elősegítése érdekében, a munkaköri specifikumokra tekintettel, a jogszabályok által előírtakon felül, jelen intézkedésben meghatározott speciális követelmények teljesítését írja elő valamennyi jelentkező vonatkozásában. A jelentkezőnek előzetesen írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a fizikai és pszichés állapotának, a tervezett beosztásban való alkalmasságának megítélése és a többi jelentkezővel történő megalapozott összehasonlítása céljából, a felmérésen saját akaratából, önként vesz részt, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a végrehajtandó feladatok során, az önhibájából bekövetkező esetleges sérülésekért és károkért a felelősség kizárólag a jelentkezőt terheli. Amennyiben a jelentkező a követelmények teljesítését megtagadja, úgy a felvételi eljárást a továbbiakban vele folytatni nem lehet. 6

7 III. A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK 1./ A tűzoltóságnál szolgálati viszony a meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett - azzal létesíthető, aki elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Hszt-ben meghatározottak szerinti korlátozását. A hivatásos állomány tagja alapvető jogainak a szolgálati viszonnyal kapcsolatos korlátozása nem okozhat az elérni kívánt törvényes érdekkel nyilvánvalóan aránytalan hátrányt. Több lehetséges és alkalmas korlátozás közül azt kell választani, amely az eredmény biztosítása mellett a korlátozással érintettre a legkisebb sérelemmel jár. 2./ A Hszt-ben meghatározottak szerinti korlátozásokat és előírásokat a jelentkezőkkel előzetesen meg kell ismertetni. Különös tekintettel az alább felsoroltakra: a) A hivatásos állomány tagja e törvényben meghatározott esetekben és feltételek szerint a szolgálati helyéről áthelyezhető, illetve más szolgálati helyre vezényelhető. A szolgálati, szolgálatteljesítési helyét a szervezeti egység munkarendjében megállapított esetekben és módon hagyhatja el, és ennek megfelelően köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési időn kívüli tartózkodási helyét, ahol szükség esetén értesíthető vagy elérhető. Köteles a külföldre utazását a szolgálati elöljárónak (vezetőnek) bejelenteni. A hivatásos állomány tagja a tartózkodási helyéről szabadsága ideje alatt is a szolgálati, szolgálatteljesítési helyére visszarendelhető. b) A hivatásos állomány tagja pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve közszereplést nem vállalhat. A szolgálati helyen és szolgálati feladat teljesítése közben politikai tevékenységet nem folytathat. A részére kiadott parancsot, intézkedést a Hszt ban meghatározott esetet kivéve nem bírálhatja, azokról a jog- és érdekérvényesítő tevékenysége körén kívül véleményt nem mondhat, a szolgálati rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet, a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat. A szolgálati rendet és a fegyelmet veszélyeztető sajtóterméket a hivatásos állomány tagja nem állíthat elő, és nem terjeszthet, ilyen tartalmú plakátot, hirdetményt vagy emblémát a szolgálati helyén nem függeszthet ki. c) A hivatásos állomány tagja a szolgálati helyen kívüli politikai rendezvényen a tűzoltóság egyenruháját a helyszínen szolgálatot ellátó hivatásos állomány tagját kivéve csak a tűzoltóságot képviselő személyként az állományilletékes parancsnok engedélyével viselheti. d) A hivatásos állomány tagja nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek tevékenysége a fegyveres szerv feladataival ellentétes. e) A hivatásos állomány tagja köteles a hivatásával össze nem függő társadalmi szervezettel fennálló, illetőleg az újonnan létesülő tagsági viszonyát előzetesen az állományilletékes parancsnoknak szóban vagy írásban bejelenteni. Az állományilletékes parancsnok a tagsági viszony fenntartását vagy létesítését írásban megtilthatja, ha az a hivatással vagy a szolgálati beosztással nem egyeztethető össze, illetőleg a szolgálat érdekeit sérti vagy veszélyezteti. f) A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni a szolgálati időn kívüli: sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő munkavégzésre 7

8 irányuló egyéb jogviszony létesítését. Gazdasági társaságban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minősülő személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelő bizottsági tagsági vagy a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői viszony létesítését, továbbá a gazdasági társaságban vagyonával közvetlenül érdekeltté válását, ide nem értve a nem meghatározó arányú részvényt és kisebbségi üzletrésztulajdont. g) A hivatásos állomány tagja nem tölthet be olyan szolgálati beosztást: amelyben a miniszter által meghatározott kivétellel közeli hozzátartozójával közvetlen szolgálati elöljárói-alárendelti viszonyba kerül. Amelynek révén az állományilletékes parancsnok engedélye nélkül olyan gazdálkodó szervezettel kerül elszámolási viszonyba, amelyben közeli hozzátartozójának tulajdoni hányada meghatározó, vagy a hozzátartozó az elszámolási viszonyra befolyással bíró tisztséget (munkakört) lát el. h) A hivatásos állomány tagja csak engedéllyel létesíthet olyan munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, amely a hivatásos szolgálattal, illetve a szolgálati beosztással nem összeférhetetlen. Vezető beosztású személy a Hszt-ben foglaltak kivételével munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet. Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a társadalmi szervezetben való részvétel vagy tisztségviselés ellentétes a fegyveres szerv feladataival, vagy a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, illetve a fegyveres szerv tekintélyét veszélyezteti. 3./ A tűzoltóság amennyiben a felvételi eljárás megindításra kerül - valamennyi jelentkezőtől referencia elérési lehetőség megadását kéri, a korábbi (jelenlegi) munkahelyre/munkahelyekre, betöltött beosztásokra, végzett tevékenységekre, munkateljesítményre, szakmai tapasztalatokra vonatkozóan, illetve a jelentkező hozzájárulását, hogy az illetékes személyügyi szerv azok vonatkozásában az előző munkáltatótól tájékoztatást kérhessen. 4./ A felvételi eljárás keretében minden személyre nézve azonos módon és feltételekkel - a tűzoltóság az alábbi speciális követelményeket támasztja valamennyi jelentkező vonatkozásában, a szolgálati viszony fennállása alatt jelentkező fokozott fizikai és pszichés megterhelés elviselési képességének tárgyilagos, gyakorlati összehasonlítása céljából: a) A jelentkezőnek meg kell felelnie 21/2000.(VIII.23.)BM IM TNM együttes rendelet 22. -ban meghatározott követelmények szerinti fizikai állapotfelmérésen, amit az egyes beosztások sajátosságait figyelembe vevő, az országos főigazgató által összeállított feladat- és értékelési pontrendszer alapján kell végrehajtani. A felmérést a 2000 m-es síkfutás, felülés 1 perc alatt, fekvőtámasz 30 másodperc alatt, hajlított karú függés időre, fekvenyomás 60 kg-os súllyal, 4x10m-es ingafutás, helyből távolugrás versenyszámok alkotják, a hivatkozott előírásokban meghatározottak szerint. b) A jelentkezőnek részt kell vennie a tömlőszárító toronyban, teljes védőfelszerelésben és légzőkészülék használatával végrehajtásra kerülő lépcsőfutáson. A jelentkező megítélésénél a feladat teljesítésének időeredményén túl, figyelemmel kell lenni a védőfelszerelések és légzésvédelmi eszközök használata mellett jelentkező fokozott megterheléshez való viszonyulásra, azok használatának elviselési képességére. 8

9 c) A jelentkezőnek részt kell vennie a magasban végzett munkák következtében létrejövő fokozott pszichés megterhelés elviselési képességének vizsgálatára szolgáló gyakorlaton. A feladat az emelőkosaras gépjármű emelőkosarában történő gépi mozgások gyakorlatban történő megtapasztalásán, a létraművön történő személyes leés felhatolás gyakorlásán, az azokra adott fizikális és verbális reakciókon keresztül ad összehasonlítási alapot a jelentkezők eltérő képességeiről. d) A jelentkezőnek részt kell vennie a tűzoltóság által előzetesen egyeztetett és szervezett időpontban, a városi kórházban megtartásra kerülő boncolási gyakorlaton. A gyakorlat célja a jelentkezőknél, a mindennapi munkavégzés során mentendő (sérült, halott) személyek vonatkozásában tapasztalható fizikális elváltozások által okozott pszichés megterhelés elviselési képességének összehasonlítása, melynek során fokozott figyelemmel kell lenni a jelentkező által mutatott cselekvési és racionális gondolkodási képesség megőrzésének, fenntartásának szintjére. e) A jelentkezőnek amennyiben a jogviszony létesítésére sor kerül az alapfokú tűzoltóképzés során, a próbaidő alatt, a tűzoltóság által biztosított feltételekkel, részt kell vennie a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ pszichológiai gyakorlópályáján végrehajtásra kerülő külön gyakorlaton. A gyakorlaton nyújtott megfelelő (dokumentált) eredmény, feltétele az újfelvételes véglegesítésének. 5./ A tűzoltóság, azon jelentkezőktől, akikkel kapcsolatban a felvételi eljárás megindításra kerül, az életkörülményeik, életvitelük alaposabb megismerése céljából környezettanulmány elvégzésének (családlátogatás megtartásának) lehetőségét kéri. 6./ A tűzoltóság a jelentkezőtől amennyiben a jogviszony létesítésére sor kerül a próbaidő alatt, az alapfokú tűzoltó szakmunkás képesítés megszerzéséhez kapcsolódó tanulmányok elvégzése során (a kisgépkezelői vizsgajegyeket és szivattyúkezelői vizsga jegyeit is ide számítva) minimálisan közepes átlageredményt vár el, elégséges osztályzat a szakképesítő bizonyítványban nem szerepelhet. 7./ A szolgálati viszony létesítésével összefüggő valamennyi, jogszabályokban meghatározott követelménynek való megfelelés ellenőrzését, kizárólag az arra felhatalmazott személyek és szervek végezhetik. A szolgálati viszony létesítésével összefüggő speciális követelmények ellenőrzésére, a felvételi eljárás során keletkezett adatok komplex értékelésére, a jogviszony létesítésére vonatkozó döntés tárgyilagos meghozatalára - az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőség előmozdítására való kiemelt tekintettel - az állományilletékes parancsnok által kijelölt bizottság jogosult. A bizottság tagjai: az állományilletékes parancsnok és helyettese, a személyügyi feladatokat ellátó személy, szükség esetén a közvetlen szolgálati elöljárók, és a helyi reprezentatív szakszervezet képviselője. Amennyiben bizottság közösen kialakított álláspontja és az állományilletékes parancsnok jogviszony létesítésére vonatkozó álláspontja között eltérés áll fent, és a döntés meghozatalánál patthelyzet alakul ki, az egyenkénti szavazatok összeszámlálását követően a munkáltató szavazata a döntő. A JELENTKEZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, NYILVÁNTARTÁSA IV. 1./ A tűzoltóságon, a hivatásos szolgálati viszony létesítésével, annak tartalmával összefüggő tájékoztatást, felvilágosítást mind a magánszemélyeknek, mind a médiának előzetes időpont egyeztetést követően, a szervezeti és működési 9

10 szabályzatban meghatározott ügyfélfogadási napokon - kizárólag az állományilletékes parancsnok, illetve felhatalmazása alapján a személyügyi feladatokat ellátó személy adhat, a közérdekű adatokra valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával. 2./ A jelen intézkedésben foglaltakat minden érdeklődő számára nyilvánosan és korlátozás nélkül hozzáférhetővé kell tenni. Gondoskodni kell róla, hogy a hivatásos pályán belátható, tervszerű előmeneteli lehetőségről, a magasabb szolgálati beosztás, besorolás és rendfokozat eléréséhez szükséges feltételekről a pontos tájékoztatást mindenki megkaphassa. 3./ A hivatásos állományba történő jelentkezési szándékot, a jelentkező által benyújtott felvételi kérelmet, illetve mellékleteit, a személyügyi feladatokat ellátó személy tartja nyilván és kezeli. Az összesített nyilvántartásban szereplő adatok a következők: a jelentkező személy neve, születési helye, ideje, állandó lakóhelye, iskolai végzettsége, szakképesítései, speciális tanfolyamai, nyelvismerete, gépjárművezetői engedélyének adatai, telefonszáma, a pályázott beosztás megnevezése, a pályázat beadásának időpontja. 4./ A hivatásos állományba történő jelentkezési szándék közlésével egyidejűleg, a jelentkezőt tájékoztatni kell arról, hogy a beadott dokumentumai, nyilvántartott adatai a tűzoltóságon, a beérkezést (nyilvántartásba vételt) követő 12 hónapig kerülnek megőrzésre. Fenti határidőt követően amennyiben a felvételi eljárás megindítására nem kerül sor - a jelentkező regisztrációja külön értesítés nélkül törlésre kerül, a benyújtott felvételi kérelme, szakmai önéletrajza és egyéb dokumentumai a vonatkozó adatvédelemi szabályoknak megfelelően megsemmisítésre kerülnek. 5./ A felvételi eljáráson elindított jelentkezők számát megfelelő tartalék figyelembe vételével úgy kell tervezni, hogy a felvételek tervezett időpontja, és a megüresedett státuszok minden szempontból megfelelő jelentkezővel történő betöltése ne kerüljön veszélybe. 6./ A felvételi eljáráson elindított jelentkezőket az eljárás megindítását megelőzően tájékoztatni kell, hogy magának az eljárásnak a megindítása, illetve az azon történő megfelelés nem jelenti a hivatásos állományba történő automatikus felvételt, az a munkáltatót jogviszony létesítésére nem kötelezi. Amennyiben a betölteni kívánt beosztások számánál, nagyobb számú jelentkező felel meg a jogszabályok és jelen intézkedés által meghatározott feltételeknek, a felvételről a keletkezett dokumentáció újbóli áttanulmányozása, összehasonlítása és kiértékelése után a munkáltató által kijelölt, jelen intézkedés III. fejezet 5./ pontjában megnevezett bizottság dönt. 7./ A felvételi eljáráson elindított jelentkezőket, az eljárás megindítását megelőzően ugyan csak tájékoztatni kell, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerülő költségek különös tekintettel az utazási- és egészségügyi vizsgálat költségeire a jelentkezőt terhelik, annak átvállalására a tűzoltóság előzetesen nem kötelezhető. 8./ A felvételi eljárás során, a jelentkezőt előzetesen meg kell ismertetni a tervezett beosztásra vonatkozó munkaköri leírással, a tűzoltóság Szolgálati rendjében, illetve az Etikai kódexében foglaltakkal. 10

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról*

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* 5220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 57. szám 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* Magyarország a rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3783. számú törvényjavaslat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2015. március

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXXIV. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya I. rész [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki.

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki. A felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók még tanulmányaik idején hivatásos állományba kerülnek, míg a rendészeti szakközépiskolák tanulói jogviszonyban töltik el az első iskolai éveiket, és ezek után

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM 1. oldal 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben