Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszaival együtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszaival együtt"

Átírás

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Akadémia válaszaival együtt 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 BEVEZETÉS 1. A bramshilli székhelyű Európai Rendőrakadémiát (a továbbiakban: az Akadémia, más néven CEPOL) a 2000/820/IB tanácsi határozat hozta létre, amelyet 2005-ben hatályon kívül helyeztek, és amely helyébe a 2005/681/IB tanácsi határozat 1 lépett. Az Akadémia feladata, hogy a tagállamok rendőrképző intézményeit hálózatként összefogva közös normák alapján képzést nyújtson a rendőri szolgálatok vezető beosztású tisztjei számára 2. A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Akadémia felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével. MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a következőket: a) az Akadémia éves beszámolója, amely a december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 3 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből 4 áll, HL L 256., , 63. o. Az Akadémia hatáskörét és tevékenységeit a II. melléklet foglalja össze, tájékoztató jelleggel. Ezek a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli politika meghatározó alapelveit és további magyarázatokat tartalmazó összegzés.

3 3 b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. A vezetés felelőssége 4. A vezetés felelőssége az Akadémia éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége 5 : a) Az Akadémia éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 6 alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá az Akadémia éves beszámolóját azután, hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Akadémia pénzügyi helyzetéről Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás mellékletéből állnak. Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., , 42. o.) 39. és 50. cikke. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) támaszkodnak.

4 4 b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket. Az ellenőr felelőssége 5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzései alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára 7 az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézmények (INTOSAI) nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy kellő bizonyosságot szerezhessen arra nézve, hogy az Akadémia éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 6. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő akár csalás, akár tévedés okozta lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 7 Az 1271/2013/EU rendelet 107. cikke.

5 5 tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. 7. A Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági nyilatkozat elkészítéséhez. Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 8. A Számvevőszék véleménye szerint az Akadémia éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 9. A Számvevőszék véleménye szerint a december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 10. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől. MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL 11. A 2012-ről áthozott 1,7 millió eurót kitevő lekötött előirányzatok közül 0,3 millió eurót (17,6%-ot) töröltek 2013-ban. Ez főleg annak tudható be, hogy a 2012-es támogatási megállapodások alapján megvalósuló költségtérítések

6 6 kisebbnek bizonyultak a tervezettnél (0,21 millió euró, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 70%-a). Ez azt jelzi, hogy év végén pontosabb információkat kell beszerezni a kedvezményezettektől a ténylegesen felmerült költségekről. 12. A különböző címek alatt lekötött 2013-as előirányzatok az összes előirányzat 92%-a és 95%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek. A lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas volt a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében: eurót tett ki (30,5%), de ez főleg az Akadémia által nem befolyásolható olyan eseményekből adódott, mint például a 2013-ban megrendelt és a terveknek megfelelően akkor le is szállított szolgáltatásokért és árukért 2014-ben esedékes kifizetések. TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK 13. Az Akadémia munkaerő-felvételi eljárásai továbbra sem teljesen átláthatóak. A felvételi bizottságok tagjainak szóló útmutató nem volt elég egyértelmű a felvételi kritériumok egységes értékelése tekintetében; a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények nem mindig feleltek meg az Akadémia személyzeti szabályzata végrehajtási szabályainak, és a felvételi dokumentáció hiányos volt. A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA 14. Az I. melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett helyesbítő intézkedésekről.

7 7 A jelentést július 1-jei luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. a Számvevőszék nevében Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA elnök

8 1 I. MELLÉKLET A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 2011 Az átvitelek és a törlések magas szintje arra utal, hogy hiányosságok vannak a költségvetés-tervezésben, illetve -végrehajtásban, és ellentmond az évenkéntiség költségvetési alapelvének. Nem vonatkozik A nagyarányú költségvetési átcsoportosítás költségvetés-tervezési nehézségeket jelez és ellentmond az egyediség költségvetési alapelvének. Az Akadémia Bramshillben található, a brit National Policing Improvement Agency (NPIA) helyiségeit használja. Az NPIA azonban a tervek szerint 2012 végén bezár, és nem egyértelmű, hogy az Akadémia még meddig használhatja a helyiségeit. Az Akadémiának tökéletesítenie kell a munkaerőfelvételi eljárások átláthatóságát. Az álláshirdetések nem tettek említést a jogorvoslat lehetőségéről; a felvételi kritériumok súlyozását nem határozták meg a pályázatok értékelése előtt, és nem mindig készültek összegző beszámolók a szűrési eljárásokról és a tartaléklistákkal kapcsolatos döntésekről. Folyamatban Folyamatban Végrehajtva

9 2 Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) Az Akadémia euró összegben vitt át lekötött előirányzatokat 2013-ra a 2013-as csereprogramjára, amely terv szerint 2013 márciusa és novembere között kerül megrendezésre. Tekintve, hogy az Akadémia 2012-es éves munkaprogramjában nem szerepel hivatkozás a 2013-as csereprogramra, és hogy ben e tárgyban nem hoztak pénzügyi döntést, az előirányzat átvitele szabálytalan. A 2011-ről áthozott 1,7 millió eurót kitevő lekötött előirányzatok közül 0,7 millió eurót (41,2%-ot) töröltek 2012-ben. Ez főleg annak tudható be, hogy a 2011-es támogatási megállapodások alapján tervezett költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél (0,44 millió euró, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 62%-a). Nem vonatkozik A Számvevőszék megjegyzése

10 3 Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) A különböző címek alatt lekötött 2012-es előirányzatok az összes előirányzat 90%-a és 99%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek. Nagyarányú volt a lekötött előirányzatok 2013-ra való átvitele a III. cím (Operatív kiadások) alatt: 1,5 millió euró (36%). Ez azonban nem az Akadémia 2012-es éves munkaprogram-végrehajtásának késedelmére vezethető vissza, hanem főleg a 11. bekezdésben említett előirányzat-átvitelnek tudható be, valamint annak, hogy a 2012-es támogatási megállapodásokból finanszírozott, 2012 utolsó hónapjaiban megrendezett tanfolyamok költségeit csak 2013 elején fizették ki (1 millió euró) ben 37 költségvetési átcsoportosításra került sor, összesen 1 millió euró összegben, és ezek közül 36 az adott költségvetési címen belül történt. Az Akadémia jövőjéről folytatott, már több éve zajló vita bizonytalanságot szült, ami továbbra is akadályozza a tervezést és működést. Nem vonatkozik Folyamatban Folyamatban

11 4 Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 2012 Az Akadémia biztosítsa, hogy a CEPOL munkaerőfelvételi útmutatóját maradéktalanul betartsák, és tegye még átláthatóbbá a felvételi eljárásokat: az álláshirdetéseket nem mindig tették közzé a pályázati határidő előtt legalább 6 héttel; nem volt bizonyíték arra, hogy az értékelők ellenőrizték a pályázatok benyújtására vonatkozó szabályok betartását; a ténylegesen alkalmazott felvételi kritériumok nem mindig egyeztek meg az álláshirdetésekben szereplőkkel; egyes esetekben jelentős késedelmet szenvedett a pályázatok elbírálása. Végrehajtva

12 1 II. MELLÉKLET Európai Rendőrakadémia (Bramshill) Hatáskör és tevékenységek A Szerződésből eredő uniós hatáskör (az EUMSZ 87. cikke) Az Akadémia hatásköre (a Tanács 2005/681/IB határozata) Jogszabályok közelítése (1) Az Unió rendőrségi együttműködést alakít ki, amelyben részt vesz a tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatósága, köztük a tagállamok rendőrségei, vámhatóságai és a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott egyéb bűnüldöző szolgálatai. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg a következőkre vonatkozóan: [...] b) az állomány képzésének támogatása, valamint együttműködés az állomány egymás közötti cseréje, a felszerelések használata és a kriminalisztikai kutatások terén [ ] Célok Az Akadémia célja, hogy egyes részegységei együttműködésének optimalizálása révén segítséget nyújtson a tagállami rendőrségek vezető beosztású tisztjeinek képzéséhez. Az Akadémia a bűnözés elleni küzdelem, a bűnmegelőzés, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása terén a tagállamok előtt álló fő problémák európai megközelítését támogatja és fejleszti, különösen e problémák határokon átnyúló vonatkozásai tekintetében. Feladatok A többi tagállam nemzeti rendőrségi rendszereiről és szervezeteiről, és az Európai Unión belüli, határokon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló ismeretek elmélyítése. A nemzetközi és uniós eszközök ismeretének javítása, különösen a következő szakterületeken: a) az Európai Unió intézményei, működésük és szerepük, az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusai és jogi eszközei, különös tekintettel ezeknek a bűnüldözési együttműködésre való vonatkozására, b) az Europol céljai, felépítése és működése, illetve az Europol és a tagállamok megfelelő bűnüldöző szolgálatai közötti együttműködés maximalizálásának lehetőségei a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, c) az Eurojust céljai, felépítése és működése. Megfelelő képzés biztosítása a demokratikus jogok tiszteletben tartásáról, és különösen a védelem jogáról. Irányítás Az Akadémia rendelkezésére Igazgatótanács Összetétel Tagállamonként egy-egy küldöttségből áll. Minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik. A Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és az Europolnak a képviselőit szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként hívják meg az ülésekre. Igazgató Feladata az Akadémia irányítása; az igazgatótanács nevezi ki és hívja vissza. Külső ellenőrzés Európai Számvevőszék. Belső ellenőrzés Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata. A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. Költségvetés

13 2 bocsátott erőforrások ban (2012) Termékek és szolgáltatások 2013-ban (2012) 8,4 (8,4) millió euró Létszám A 2013-as létszámtervben szereplő ideiglenes állások száma: 28 (28). Továbbá: 10 (10) szerződéses alkalmazotti állásra volt költségvetés. Az év folyamán a tagállamok ezenkívül összesen 5 (5) nemzeti szakértőt rendeltek ki. Tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák Az Akadémia összesen 72 (82) osztálytermi tanfolyamot, szemináriumot és konferenciát szervezett. A tevékenységértékelések feldolgozása alapján elmondható, hogy továbbra is nagy az általános elégedettség az Akadémia tevékenységeivel és annak tanulmányi eredményeivel: 94% (93%). A CEPOL 42 (33) ország (uniós tagországok és harmadik országok) és 21 (27) uniós és nemzetközi szerv bűnüldöző tisztviselőit gyűjtötte egybe, 2251-et (2098) résztvevőként, 707-et (772) pedig oktatóként, ami nagyobb szám, mint történetének során bármikor. A látogatottsági fok (résztvevők/ rendelkezésre álló helyek száma) minden eddiginél nagyobb, 116% (96%) volt, ami a CEPOL-képzések iránti megnövekedett igényt mutatja. Az Akadémia maga 19 (15) hálózattámogató eseményt szervezett, és 2014 vonatkozásában elindított egy támogatási szerződésre vonatkozó pályázati eljárást. Egyetlen tevékenységet sem halasztottak a következő naptári évre. Külső kapcsolatok 2013-ban a CEPOL folytatta gyümölcsöző együttműködését a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal, az ESZP-ben, illetve a keleti partnerségben résztvevő országokkal, valamint stratégiai partnereivel, a partnerügynökségekkel és uniós partnerintézményekkel, köztük az Európai Külügyi Szolgálattal ban a CEPOL két munkavégzési megállapodást írt alá Albániával és az Orosz Föderációval (jelentős esemény volt 2013-ban az Orosz Föderáció és a CEPOL első közös rendezvénye Moszkvában), valamint egy ilyen megállapodást az EU-LISA-val. Tovább folytak a tárgyalások Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és Bosznia-Hercegovinával, valamint hivatalos kapcsolatfelvételre került sor Koszovóval és Örményországgal, ahol egy-egy szakértői küldöttség vizsgálta az együttműködés lehetőségeit. Kapcsolatfelvételre került sor az Egyesült Államok rendészeti képzésének illetékeseivel is. A CEPOL közösen elfogadott közös tevékenységekkel, sikeresen zárta a partnerügynökségei kapcsolattartó csoportjának elnökségét; ezek a tevékenységek szerepelnek a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság (COSI) által jóváhagyott zárójelentésben ban a CEPOL az uniós tagállamok által végrehajtott hét kapacitásépítési projektet támogatott; ezek olyan különböző témákat öleltek fel, mint az e-tanulás módszertana, továbbképzés a gyermekek szexuális zaklatása elleni fellépésről, a polgári válságkezelés, és egyéb fontos rendfenntartási témák. Képzési kézikönyvek és (közös) tantervek kidolgozása 2013-ban a SIRENE tevékenysége során használták a SIRENE-képzés oktatói kézikönyvét, és a SIRENE Képzési Bizottsága átdolgozta azt. Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága 2014 elején meg fogja kapni a kézikönyvet. Átdolgozásra került a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó közös tanterv, és két új közös tanterv készült el, témájuk: a terrorizmus elleni küzdelem és az Eurojust, az utóbbi az Eurojust szakértőinek jelentős bevonásával. Az Europol egy szakértője közreműködött a terrorizmus elleni küzdelemről szóló közös tanterv megírásában, és az Europol véleményezte a kábítószer-kereskedelemről szóló közös tantervet (2012-ben négy közös tanterv átdolgozása, illetve egy kidolgozása). Kutatás, tudományos tevékenység Az éves CEPOL európai rendészettudományi konferencia 2013-ban A civil társadalmak és a rendőrség a gazdasági megszorítások idején címet viselte, és126 (120) uniós, valamint több tengerentúli résztvevővel igen sikeresnek volt mondható. A konferencia anyagai felkerültek a CEPOL honlapjára, és külön kötetben is meg fognak jelenni A tagállami rendészettudományi szakértők hálózatának és a tudástranszfer-munkacsoportnak a támogatásával a CEPOL a Rendészettudományi Hírlevél két új számát tette közzé honlapján. Ezenkívül a CEPOL külön weboldalon tette elérhetővé az Európai Unió területén született rendészettudományi publikációkat. A CEPOL e-könyvtára továbbra is a rendészeti szaktudás gazdag tárházát nyújtja a regisztrált e-net-használók számára. Európai rendőri csereprogram A CEPOL 2013-as európai rendőrcsereprogramja (EPEP) hat egységből és egy külön tanulmányi látogatási részből állt:

14 3 Általános egység magas rangú rendőrtisztek számára; Parancsnoki egység; Oktatói egység; Kutatói egység; Rendvédelmi szervezeti együttműködési egység; Európai szomszédságpolitika - Nyugat-Balkán egység; Tanulmányutak az Europolhoz (2x), a Frontexhez, az EMCDDA-hoz és az OLAF-hoz. A program a stockholmi program prioritásaiból, az uniós szakpolitikai ciklusból, valamint tagállami kérdésekből kiemelt témaköröket ölelt fel. A cserelátogatásokra kétoldalú alapon kerül sor, ezek legfeljebb 12 naptári napig és legalább 5 munkanapig tartottak. A fent említett szervezetekhez 3-5 napos tanulmányutakat szerveztek. Nyugat-balkáni országok, Törökország és az európai szomszédságpolitika keleti partnerei most vettek részt első ízben az európai rendőrcsereprogramban. A csereprogram 25 tagország, valamint a keleti partnerországok és a nyugat-balkáni országok összesen 444 (293) résztvevőjével zajlott, ami 2007, vagyis a projekt elindítása óta a legnagyobb résztvevőszám. A program kb eurós költségvetését a CEPOL állta, a kihasználtsági arány 95% fölött volt. A csereprogram 135 résztvevőjétől és a tanulmányutak 54 résztvevőjétől kapott visszajelzések tanúsága szerint a 2013-as európai rendőr csereprogram figyelemre méltó, 98%-os általános elégedettségi arányt mutathat fel. Elektronikus hálózat (e-net) Az e-net vezetők országos találkozójára novemberben került sor. A CEPOL tanulásmenedzsment-rendszere (Learning Management System) nemcsak a CEPOL hagyományos tevékenységei online támogatásának korszerűsítésében és javításában bizonyult rendkívül sikeres eszköznek, hanem egyúttal információcserére alkalmas platformot is teremtett a CEPOL hálózata számára. Nyílt platformokat is rendelkezésre bocsátottak, ahol a hálózati tanulás keretében a gyakorlásban részt vevő közösségek az online technológia könnyű használata révén tanulhatnak egymástól és egymással. E-tanulás Forrás: Az Akadémiától származó melléklet ban az Akadémia 3 (4) új e-tanulási modult fejlesztett ki és 2 modult (0) dolgozott ki a következő témákról: pénzmosás, SISII, a prümi határozat, az Europol és a számítógépes bűnözés. Az uniós szakpolitikai ciklusról szóló online modul kifejlesztése 2013-ban lezárult, és a modul 2014 januárjában elfogadásra került. Jelenleg 19 online modul áll rendelkezésre ban összesen 1994 (1961) egyéni felhasználó kereste fel az online tanulási modulokat, és 31 internetes szemináriumra került sor, amelyeken 3562 (1667) fő vett részt ban tíz gyakorlati közösségi platform működött, ahol a rendészet és a rendőri oktatás különböző területein tevékeny 2063 hasonló gondolkodású szakember oszthatta meg egymással tudását és szakértelmét.

15 CEPPOL - European Police College AZ AKADÉMIA VÁLASZA 11. és 12.: Az Ügynökség tudomásul veszi az Európai Számvevőszék észrevételeit. A leírt tények alapján elismerhető, hogy a CEPOL által az elmúlt években bevezetett rendelkezések az átvitelek összegének jelentős csökkentéséhez vezettek. Az Akadémia további csökkentésre vállal kötelezettséget, és betartja a pénzügyi rendeletben szereplő évenkéntiség költségvetési alapelvét. 13. Az Ügynökség tudomásul veszi az Európai Számvevőszék észrevételeit. A CEPOL a humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok dokumentációját a kapcsolódó munkavégzési utasítások, sablonok és ellenőrző listák újraszerkesztésével és javításával zárta le. Reményeink szerint ezek a fejlesztések, amelyeket a nemrégiben indított felvételi eljárásoknál is alkalmazunk, hozzájárulnak a munkaerő-felvételi folyamatok jobb adminisztrálásához és átláthatóbbá tételéhez. CEPOL HU

Jelentés az Európai Központi Bank gazdálkodásának működési hatékonyságával kapcsolatos, a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről

Jelentés az Európai Központi Bank gazdálkodásának működési hatékonyságával kapcsolatos, a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK COUR

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 Tartalom SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 PACZOLAY PÉTER: Az Állami Számvevõszék helye a hatalmi ágak rendszerében

Részletesebben

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK L 138/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.4. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2009/426/IB HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I 2006.7.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 157 E/451 P6_TA(2005)0291 Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába

Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLI- TIKÁIRÓL Uniós fellépés a csalás és OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába a korrupció ellen Az európai polgárok és javaik védelme érdekében az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése dióhéjban

Az Európai Unió költségvetése dióhéjban Az Európai Unió költségvetése dióhéjban Mire költik a pénzt? Honnan jön a pénz? Hogyan döntenek róla? Hogyan költik el a pénzt, és ezt hogyan ellenőrzik? Hogyan számolnak el a pénzzel? EURÓPAI BIZOTTSÁG

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.17. COM(2011) 135 végleges 2006/0084 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Európai Értékpapír-piaci Hatóság. Éves jelentés

Európai Értékpapír-piaci Hatóság. Éves jelentés Kelt: 2013. június 14. Európai Értékpapír-piaci Hatóság Éves jelentés 2012 Az elnök előszava Az ESMA az Európai Unió (EU) független értékpapír-piaci szabályozó hatóságaként sikeresen zárta működésének

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS HU HU HU ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS I. BEVEZETÉS Az a kötelezettségvállalás, miszerint bővíteni kell az érdekelt feleknek az EU politikája alakításában való aktív részvételével kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A SCHENGENI RENDSZER BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben