Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszaival együtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszaival együtt"

Átírás

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Akadémia válaszaival együtt 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 BEVEZETÉS 1. A bramshilli székhelyű Európai Rendőrakadémiát (a továbbiakban: az Akadémia, más néven CEPOL) a 2000/820/IB tanácsi határozat hozta létre, amelyet 2005-ben hatályon kívül helyeztek, és amely helyébe a 2005/681/IB tanácsi határozat 1 lépett. Az Akadémia feladata, hogy a tagállamok rendőrképző intézményeit hálózatként összefogva közös normák alapján képzést nyújtson a rendőri szolgálatok vezető beosztású tisztjei számára 2. A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Akadémia felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével. MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a következőket: a) az Akadémia éves beszámolója, amely a december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 3 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből 4 áll, HL L 256., , 63. o. Az Akadémia hatáskörét és tevékenységeit a II. melléklet foglalja össze, tájékoztató jelleggel. Ezek a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli politika meghatározó alapelveit és további magyarázatokat tartalmazó összegzés.

3 3 b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. A vezetés felelőssége 4. A vezetés felelőssége az Akadémia éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége 5 : a) Az Akadémia éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 6 alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá az Akadémia éves beszámolóját azután, hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Akadémia pénzügyi helyzetéről Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás mellékletéből állnak. Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., , 42. o.) 39. és 50. cikke. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) támaszkodnak.

4 4 b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket. Az ellenőr felelőssége 5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzései alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára 7 az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézmények (INTOSAI) nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy kellő bizonyosságot szerezhessen arra nézve, hogy az Akadémia éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 6. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő akár csalás, akár tévedés okozta lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 7 Az 1271/2013/EU rendelet 107. cikke.

5 5 tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. 7. A Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági nyilatkozat elkészítéséhez. Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 8. A Számvevőszék véleménye szerint az Akadémia éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 9. A Számvevőszék véleménye szerint a december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 10. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől. MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL 11. A 2012-ről áthozott 1,7 millió eurót kitevő lekötött előirányzatok közül 0,3 millió eurót (17,6%-ot) töröltek 2013-ban. Ez főleg annak tudható be, hogy a 2012-es támogatási megállapodások alapján megvalósuló költségtérítések

6 6 kisebbnek bizonyultak a tervezettnél (0,21 millió euró, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 70%-a). Ez azt jelzi, hogy év végén pontosabb információkat kell beszerezni a kedvezményezettektől a ténylegesen felmerült költségekről. 12. A különböző címek alatt lekötött 2013-as előirányzatok az összes előirányzat 92%-a és 95%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek. A lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas volt a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében: eurót tett ki (30,5%), de ez főleg az Akadémia által nem befolyásolható olyan eseményekből adódott, mint például a 2013-ban megrendelt és a terveknek megfelelően akkor le is szállított szolgáltatásokért és árukért 2014-ben esedékes kifizetések. TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK 13. Az Akadémia munkaerő-felvételi eljárásai továbbra sem teljesen átláthatóak. A felvételi bizottságok tagjainak szóló útmutató nem volt elég egyértelmű a felvételi kritériumok egységes értékelése tekintetében; a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények nem mindig feleltek meg az Akadémia személyzeti szabályzata végrehajtási szabályainak, és a felvételi dokumentáció hiányos volt. A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA 14. Az I. melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett helyesbítő intézkedésekről.

7 7 A jelentést július 1-jei luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. a Számvevőszék nevében Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA elnök

8 1 I. MELLÉKLET A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 2011 Az átvitelek és a törlések magas szintje arra utal, hogy hiányosságok vannak a költségvetés-tervezésben, illetve -végrehajtásban, és ellentmond az évenkéntiség költségvetési alapelvének. Nem vonatkozik A nagyarányú költségvetési átcsoportosítás költségvetés-tervezési nehézségeket jelez és ellentmond az egyediség költségvetési alapelvének. Az Akadémia Bramshillben található, a brit National Policing Improvement Agency (NPIA) helyiségeit használja. Az NPIA azonban a tervek szerint 2012 végén bezár, és nem egyértelmű, hogy az Akadémia még meddig használhatja a helyiségeit. Az Akadémiának tökéletesítenie kell a munkaerőfelvételi eljárások átláthatóságát. Az álláshirdetések nem tettek említést a jogorvoslat lehetőségéről; a felvételi kritériumok súlyozását nem határozták meg a pályázatok értékelése előtt, és nem mindig készültek összegző beszámolók a szűrési eljárásokról és a tartaléklistákkal kapcsolatos döntésekről. Folyamatban Folyamatban Végrehajtva

9 2 Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) Az Akadémia euró összegben vitt át lekötött előirányzatokat 2013-ra a 2013-as csereprogramjára, amely terv szerint 2013 márciusa és novembere között kerül megrendezésre. Tekintve, hogy az Akadémia 2012-es éves munkaprogramjában nem szerepel hivatkozás a 2013-as csereprogramra, és hogy ben e tárgyban nem hoztak pénzügyi döntést, az előirányzat átvitele szabálytalan. A 2011-ről áthozott 1,7 millió eurót kitevő lekötött előirányzatok közül 0,7 millió eurót (41,2%-ot) töröltek 2012-ben. Ez főleg annak tudható be, hogy a 2011-es támogatási megállapodások alapján tervezett költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél (0,44 millió euró, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 62%-a). Nem vonatkozik A Számvevőszék megjegyzése

10 3 Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) A különböző címek alatt lekötött 2012-es előirányzatok az összes előirányzat 90%-a és 99%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek. Nagyarányú volt a lekötött előirányzatok 2013-ra való átvitele a III. cím (Operatív kiadások) alatt: 1,5 millió euró (36%). Ez azonban nem az Akadémia 2012-es éves munkaprogram-végrehajtásának késedelmére vezethető vissza, hanem főleg a 11. bekezdésben említett előirányzat-átvitelnek tudható be, valamint annak, hogy a 2012-es támogatási megállapodásokból finanszírozott, 2012 utolsó hónapjaiban megrendezett tanfolyamok költségeit csak 2013 elején fizették ki (1 millió euró) ben 37 költségvetési átcsoportosításra került sor, összesen 1 millió euró összegben, és ezek közül 36 az adott költségvetési címen belül történt. Az Akadémia jövőjéről folytatott, már több éve zajló vita bizonytalanságot szült, ami továbbra is akadályozza a tervezést és működést. Nem vonatkozik Folyamatban Folyamatban

11 4 Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota (végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 2012 Az Akadémia biztosítsa, hogy a CEPOL munkaerőfelvételi útmutatóját maradéktalanul betartsák, és tegye még átláthatóbbá a felvételi eljárásokat: az álláshirdetéseket nem mindig tették közzé a pályázati határidő előtt legalább 6 héttel; nem volt bizonyíték arra, hogy az értékelők ellenőrizték a pályázatok benyújtására vonatkozó szabályok betartását; a ténylegesen alkalmazott felvételi kritériumok nem mindig egyeztek meg az álláshirdetésekben szereplőkkel; egyes esetekben jelentős késedelmet szenvedett a pályázatok elbírálása. Végrehajtva

12 1 II. MELLÉKLET Európai Rendőrakadémia (Bramshill) Hatáskör és tevékenységek A Szerződésből eredő uniós hatáskör (az EUMSZ 87. cikke) Az Akadémia hatásköre (a Tanács 2005/681/IB határozata) Jogszabályok közelítése (1) Az Unió rendőrségi együttműködést alakít ki, amelyben részt vesz a tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatósága, köztük a tagállamok rendőrségei, vámhatóságai és a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott egyéb bűnüldöző szolgálatai. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg a következőkre vonatkozóan: [...] b) az állomány képzésének támogatása, valamint együttműködés az állomány egymás közötti cseréje, a felszerelések használata és a kriminalisztikai kutatások terén [ ] Célok Az Akadémia célja, hogy egyes részegységei együttműködésének optimalizálása révén segítséget nyújtson a tagállami rendőrségek vezető beosztású tisztjeinek képzéséhez. Az Akadémia a bűnözés elleni küzdelem, a bűnmegelőzés, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása terén a tagállamok előtt álló fő problémák európai megközelítését támogatja és fejleszti, különösen e problémák határokon átnyúló vonatkozásai tekintetében. Feladatok A többi tagállam nemzeti rendőrségi rendszereiről és szervezeteiről, és az Európai Unión belüli, határokon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló ismeretek elmélyítése. A nemzetközi és uniós eszközök ismeretének javítása, különösen a következő szakterületeken: a) az Európai Unió intézményei, működésük és szerepük, az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusai és jogi eszközei, különös tekintettel ezeknek a bűnüldözési együttműködésre való vonatkozására, b) az Europol céljai, felépítése és működése, illetve az Europol és a tagállamok megfelelő bűnüldöző szolgálatai közötti együttműködés maximalizálásának lehetőségei a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, c) az Eurojust céljai, felépítése és működése. Megfelelő képzés biztosítása a demokratikus jogok tiszteletben tartásáról, és különösen a védelem jogáról. Irányítás Az Akadémia rendelkezésére Igazgatótanács Összetétel Tagállamonként egy-egy küldöttségből áll. Minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik. A Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és az Europolnak a képviselőit szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként hívják meg az ülésekre. Igazgató Feladata az Akadémia irányítása; az igazgatótanács nevezi ki és hívja vissza. Külső ellenőrzés Európai Számvevőszék. Belső ellenőrzés Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata. A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. Költségvetés

13 2 bocsátott erőforrások ban (2012) Termékek és szolgáltatások 2013-ban (2012) 8,4 (8,4) millió euró Létszám A 2013-as létszámtervben szereplő ideiglenes állások száma: 28 (28). Továbbá: 10 (10) szerződéses alkalmazotti állásra volt költségvetés. Az év folyamán a tagállamok ezenkívül összesen 5 (5) nemzeti szakértőt rendeltek ki. Tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák Az Akadémia összesen 72 (82) osztálytermi tanfolyamot, szemináriumot és konferenciát szervezett. A tevékenységértékelések feldolgozása alapján elmondható, hogy továbbra is nagy az általános elégedettség az Akadémia tevékenységeivel és annak tanulmányi eredményeivel: 94% (93%). A CEPOL 42 (33) ország (uniós tagországok és harmadik országok) és 21 (27) uniós és nemzetközi szerv bűnüldöző tisztviselőit gyűjtötte egybe, 2251-et (2098) résztvevőként, 707-et (772) pedig oktatóként, ami nagyobb szám, mint történetének során bármikor. A látogatottsági fok (résztvevők/ rendelkezésre álló helyek száma) minden eddiginél nagyobb, 116% (96%) volt, ami a CEPOL-képzések iránti megnövekedett igényt mutatja. Az Akadémia maga 19 (15) hálózattámogató eseményt szervezett, és 2014 vonatkozásában elindított egy támogatási szerződésre vonatkozó pályázati eljárást. Egyetlen tevékenységet sem halasztottak a következő naptári évre. Külső kapcsolatok 2013-ban a CEPOL folytatta gyümölcsöző együttműködését a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal, az ESZP-ben, illetve a keleti partnerségben résztvevő országokkal, valamint stratégiai partnereivel, a partnerügynökségekkel és uniós partnerintézményekkel, köztük az Európai Külügyi Szolgálattal ban a CEPOL két munkavégzési megállapodást írt alá Albániával és az Orosz Föderációval (jelentős esemény volt 2013-ban az Orosz Föderáció és a CEPOL első közös rendezvénye Moszkvában), valamint egy ilyen megállapodást az EU-LISA-val. Tovább folytak a tárgyalások Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és Bosznia-Hercegovinával, valamint hivatalos kapcsolatfelvételre került sor Koszovóval és Örményországgal, ahol egy-egy szakértői küldöttség vizsgálta az együttműködés lehetőségeit. Kapcsolatfelvételre került sor az Egyesült Államok rendészeti képzésének illetékeseivel is. A CEPOL közösen elfogadott közös tevékenységekkel, sikeresen zárta a partnerügynökségei kapcsolattartó csoportjának elnökségét; ezek a tevékenységek szerepelnek a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság (COSI) által jóváhagyott zárójelentésben ban a CEPOL az uniós tagállamok által végrehajtott hét kapacitásépítési projektet támogatott; ezek olyan különböző témákat öleltek fel, mint az e-tanulás módszertana, továbbképzés a gyermekek szexuális zaklatása elleni fellépésről, a polgári válságkezelés, és egyéb fontos rendfenntartási témák. Képzési kézikönyvek és (közös) tantervek kidolgozása 2013-ban a SIRENE tevékenysége során használták a SIRENE-képzés oktatói kézikönyvét, és a SIRENE Képzési Bizottsága átdolgozta azt. Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága 2014 elején meg fogja kapni a kézikönyvet. Átdolgozásra került a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó közös tanterv, és két új közös tanterv készült el, témájuk: a terrorizmus elleni küzdelem és az Eurojust, az utóbbi az Eurojust szakértőinek jelentős bevonásával. Az Europol egy szakértője közreműködött a terrorizmus elleni küzdelemről szóló közös tanterv megírásában, és az Europol véleményezte a kábítószer-kereskedelemről szóló közös tantervet (2012-ben négy közös tanterv átdolgozása, illetve egy kidolgozása). Kutatás, tudományos tevékenység Az éves CEPOL európai rendészettudományi konferencia 2013-ban A civil társadalmak és a rendőrség a gazdasági megszorítások idején címet viselte, és126 (120) uniós, valamint több tengerentúli résztvevővel igen sikeresnek volt mondható. A konferencia anyagai felkerültek a CEPOL honlapjára, és külön kötetben is meg fognak jelenni A tagállami rendészettudományi szakértők hálózatának és a tudástranszfer-munkacsoportnak a támogatásával a CEPOL a Rendészettudományi Hírlevél két új számát tette közzé honlapján. Ezenkívül a CEPOL külön weboldalon tette elérhetővé az Európai Unió területén született rendészettudományi publikációkat. A CEPOL e-könyvtára továbbra is a rendészeti szaktudás gazdag tárházát nyújtja a regisztrált e-net-használók számára. Európai rendőri csereprogram A CEPOL 2013-as európai rendőrcsereprogramja (EPEP) hat egységből és egy külön tanulmányi látogatási részből állt:

14 3 Általános egység magas rangú rendőrtisztek számára; Parancsnoki egység; Oktatói egység; Kutatói egység; Rendvédelmi szervezeti együttműködési egység; Európai szomszédságpolitika - Nyugat-Balkán egység; Tanulmányutak az Europolhoz (2x), a Frontexhez, az EMCDDA-hoz és az OLAF-hoz. A program a stockholmi program prioritásaiból, az uniós szakpolitikai ciklusból, valamint tagállami kérdésekből kiemelt témaköröket ölelt fel. A cserelátogatásokra kétoldalú alapon kerül sor, ezek legfeljebb 12 naptári napig és legalább 5 munkanapig tartottak. A fent említett szervezetekhez 3-5 napos tanulmányutakat szerveztek. Nyugat-balkáni országok, Törökország és az európai szomszédságpolitika keleti partnerei most vettek részt első ízben az európai rendőrcsereprogramban. A csereprogram 25 tagország, valamint a keleti partnerországok és a nyugat-balkáni országok összesen 444 (293) résztvevőjével zajlott, ami 2007, vagyis a projekt elindítása óta a legnagyobb résztvevőszám. A program kb eurós költségvetését a CEPOL állta, a kihasználtsági arány 95% fölött volt. A csereprogram 135 résztvevőjétől és a tanulmányutak 54 résztvevőjétől kapott visszajelzések tanúsága szerint a 2013-as európai rendőr csereprogram figyelemre méltó, 98%-os általános elégedettségi arányt mutathat fel. Elektronikus hálózat (e-net) Az e-net vezetők országos találkozójára novemberben került sor. A CEPOL tanulásmenedzsment-rendszere (Learning Management System) nemcsak a CEPOL hagyományos tevékenységei online támogatásának korszerűsítésében és javításában bizonyult rendkívül sikeres eszköznek, hanem egyúttal információcserére alkalmas platformot is teremtett a CEPOL hálózata számára. Nyílt platformokat is rendelkezésre bocsátottak, ahol a hálózati tanulás keretében a gyakorlásban részt vevő közösségek az online technológia könnyű használata révén tanulhatnak egymástól és egymással. E-tanulás Forrás: Az Akadémiától származó melléklet ban az Akadémia 3 (4) új e-tanulási modult fejlesztett ki és 2 modult (0) dolgozott ki a következő témákról: pénzmosás, SISII, a prümi határozat, az Europol és a számítógépes bűnözés. Az uniós szakpolitikai ciklusról szóló online modul kifejlesztése 2013-ban lezárult, és a modul 2014 januárjában elfogadásra került. Jelenleg 19 online modul áll rendelkezésre ban összesen 1994 (1961) egyéni felhasználó kereste fel az online tanulási modulokat, és 31 internetes szemináriumra került sor, amelyeken 3562 (1667) fő vett részt ban tíz gyakorlati közösségi platform működött, ahol a rendészet és a rendőri oktatás különböző területein tevékeny 2063 hasonló gondolkodású szakember oszthatta meg egymással tudását és szakértelmét.

15 CEPPOL - European Police College AZ AKADÉMIA VÁLASZA 11. és 12.: Az Ügynökség tudomásul veszi az Európai Számvevőszék észrevételeit. A leírt tények alapján elismerhető, hogy a CEPOL által az elmúlt években bevezetett rendelkezések az átvitelek összegének jelentős csökkentéséhez vezettek. Az Akadémia további csökkentésre vállal kötelezettséget, és betartja a pénzügyi rendeletben szereplő évenkéntiség költségvetési alapelvét. 13. Az Ügynökség tudomásul veszi az Európai Számvevőszék észrevételeit. A CEPOL a humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok dokumentációját a kapcsolódó munkavégzési utasítások, sablonok és ellenőrző listák újraszerkesztésével és javításával zárta le. Reményeink szerint ezek a fejlesztések, amelyeket a nemrégiben indított felvételi eljárásoknál is alkalmazunk, hozzájárulnak a munkaerő-felvételi folyamatok jobb adminisztrálásához és átláthatóbbá tételéhez. CEPOL HU

JELENTÉS (2016/C 449/07)

JELENTÉS (2016/C 449/07) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/41 JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alapítvány válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T

Részletesebben

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2016/C 449/13)

JELENTÉS. az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2016/C 449/13) C 449/72 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2016/C 449/13) BEVEZETÉS 1. A londoni

Részletesebben

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszával együtt

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszával együtt Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Akadémia válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Központ válaszával együtt

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Központ válaszával együtt Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Központ válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

Az Európai Számvevőszék véleménye a korrupció elleni intézkedésekről szóló bizottsági jelentésről

Az Európai Számvevőszék véleménye a korrupció elleni intézkedésekről szóló bizottsági jelentésről ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21) 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/117 JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

Részletesebben

Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alapítvány válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Részletesebben

az Ügynökség válaszával együtt

az Ügynökség válaszával együtt Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző európai ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Részletesebben

Jelentés a Közösségi Növényfajta-hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Hivatal válaszával együtt

Jelentés a Közösségi Növényfajta-hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Hivatal válaszával együtt Jelentés a Közösségi Növényfajta-hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Jelentés az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt

Jelentés az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt Jelentés az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Részletesebben

az Ügynökség válaszával együtt

az Ügynökség válaszával együtt Jelentés a Külső Határokon Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi

Részletesebben

ÁLLÁSHIRDETÉS A Kommunikációs és intézményi kapcsolatok egység vezetője (AD tisztségcsoport, besorolási fokozat) Elnökségi Igazgatóság

ÁLLÁSHIRDETÉS A Kommunikációs és intézményi kapcsolatok egység vezetője (AD tisztségcsoport, besorolási fokozat) Elnökségi Igazgatóság ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2016/C 449/16)

JELENTÉS. az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2016/C 449/16) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/87 JELENTÉS az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2016/C 449/16)

Részletesebben

Az Európai Számvevőszék jelentése az Európai Központi Bank ügyvezetése hatékonyságával kapcsolatos, a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről

Az Európai Számvevőszék jelentése az Európai Központi Bank ügyvezetése hatékonyságával kapcsolatos, a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF IL-QORTI EWROPEA TA L-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS

Részletesebben

Jelentés a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról Jelentés a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Részletesebben

Jelentés az Európai Iskolák 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Iskolák 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31.

Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31. Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31. ai 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

Jelentés az Európai Központi Bank 2008-as pénzügyi évre vonatkozó gazdálkodásának működési hatékonyságával kapcsolatos ellenőrzésről:

Jelentés az Európai Központi Bank 2008-as pénzügyi évre vonatkozó gazdálkodásának működési hatékonyságával kapcsolatos ellenőrzésről: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

Jelentés az Európai Központi Bank gazdálkodásának működési hatékonyságával kapcsolatos, a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről

Jelentés az Európai Központi Bank gazdálkodásának működési hatékonyságával kapcsolatos, a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK COUR

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 473/04) TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

JELENTÉS (2016/C 473/04) TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK C 473/24 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.16. JELENTÉS a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás

Részletesebben

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Jelentés az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról Jelentés az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt 12, rue Alcide

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS... 1-2. 17 MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT... 3-12. 17 MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL... 13-15.

TARTALOM BEVEZETÉS... 1-2. 17 MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT... 3-12. 17 MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL... 13-15. C 338/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.14. JELENTÉS az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK 2016.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 473/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK Az Európai Unió

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS... 1-2. 47 MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT... 3-12. 47 MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL... 13-14. 48. Táblázat...

TARTALOM BEVEZETÉS... 1-2. 47 MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT... 3-12. 47 MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL... 13-14. 48. Táblázat... C 338/46 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.14. JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival

Részletesebben

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Hivatal válaszával együtt

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Hivatal válaszával együtt Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

JELENTÉS. a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával együtt (2016/C 473/03)

JELENTÉS. a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával együtt (2016/C 473/03) 2016.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 473/15 JELENTÉS a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával együtt (2016/C 473/03)

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 304 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. december 15. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/39

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/39 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/39 JELENTÉS az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó

Részletesebben

Jelentés az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Hatóság válaszával együtt

Jelentés az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. a Hatóság válaszával együtt Jelentés az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hatóság válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

ELFOGADOTT SZÖVEGEK évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Parlament 204-209 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(206)086 204. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért. Az Európai Parlament

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 368/17

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 368/17 2011.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 368/17 JELENTÉS az Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság válaszaival együtt

az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság válaszaival együtt Jelentés az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság a 806/2014/EU rendelet szerinti feladatai teljesítésének következtében akár az Egységes Szanálási Testület, akár a Tanács, akár a Bizottság

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 28.1.2013 2012/2189(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL C 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16. JELENTÉS a SESAR közös vállalkozás 2009. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a közös vállalkozás válaszaival együtt

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Jelentés az Európai Központi Bank 2009-es pénzügyi évre vonatkozó gazdálkodásának működési hatékonyságára irányuló ellenőrzésről

Jelentés az Európai Központi Bank 2009-es pénzügyi évre vonatkozó gazdálkodásának működési hatékonyságára irányuló ellenőrzésről ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Az Európai Parlament működésének központosítása révén elérhető uniós költségvetési megtakarítások elemzése

Az Európai Parlament működésének központosítása révén elérhető uniós költségvetési megtakarítások elemzése ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.27. COM(2016) 419 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló Periklész 2020 program 2015. évi végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Intézet válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Intézet válaszával együtt C 449/112 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Intézet válaszával együtt (2016/C

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2012. december 3. SZABÓ ZSUZSANNA - RÉDEI EMESE A Minőségellenőrzési Bizottság tagjai 1 2012. évi minőségellenőrzési feladatok I.

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Molnár Csilla koordináló független ellenőr 1 TÉMÁK Inspekciós rendszer elindulása 2011 2012. évi események

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÜLSŐ HATÁRAIN VALÓ OPERATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGAZGATÁSÉRT FELELŐS EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG (FRONTEX)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÜLSŐ HATÁRAIN VALÓ OPERATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGAZGATÁSÉRT FELELŐS EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG (FRONTEX) AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÜLSŐ HATÁRAIN VALÓ OPERATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGAZGATÁSÉRT FELELŐS EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG (FRONTEX) F LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA RONTEX A FRONTEX 2005. ÉVI ÁLTALÁNOS JELENTÉSE 1. Bevezetés

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség Emberi erőforrások Munkaerő-felvétel és szakmai előmenetel ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség MAGUNKRÓL Az Európai Számvevőszék a Szerződés által

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0081/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0081/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0081/2016 7.4.2016 JELENTÉS az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (korábban az innovatív

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben