I. könyv. Summázat. Mondd el először is - ha már előtted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. könyv. Summázat. Mondd el először is - ha már előtted"

Átírás

1

2 A Versről A vers mértéke az Angol Hősi Vers, Rím nélküli, miként a Homgrosé a Görögben és a Vergiliusé a Latinban, lévén hogy a Rím sem szükséges tartozéka, sem valódi dísze a Költeménynek avagy a Versezetnek, különösképp a hosszabb Művekben, hanem barbár Korszak találmánya, mi csak arra szolgál, hogy feledtesse á hitvány Tárgyat s a gyatra Mértéket. Időközben valamelyest megcsinosította ugyan némely híres újabb Költők gyakorlata, és székiben elterjesztette a Szokás, de ezt is csak használói nagyobb gyötrelmére és korlátoztatására, kik ily módon kényszerítettek, hogy sok dolgot másképpen formáljanak meg, s nagyobbrészt rosszabbul, mint ahogy különben meg tudták volna formálni. Nem ok nélkül való, hogy a költők elsői, mind Olaszok, mind Spanyolok, elvetették a Rímet mind hosszabb, mind pedig rövidebb Műveikben, akárcsak régtől fogva a legjobb Angol Tragédiák, mint olyan dolgot, mely, minden szakértő fül tanúsága szerint, önmagában közönséges, és nem szerezhet valódi zenei élvezetet; mit is csupán a megfelelő Szám és a Szótagok kellő mennyisége biztosít, valamint az, hogy az Értelem változatosan húzódik át egyik Versből a másikba, nem pedig a hasonló végződések csilingelő hangzata, mely hibát gonddal elkerülték a tudós Régiek, mind a költészetben, mind a jó Szónoklatban. A Rím ilyetén elhagyása tehát oly kevéssé számít hiánynak, ha annak tetszik is a tanulatlan Olvasó előtt, hogy inkább Mintának tekinthető, mely az Angolban elsőnek adja példáját az antik Szabadságnak, mit végre visszanyert a Hősi Vers, kiszabadulván a Rím gyötrelmes újabb kötelékéből John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 2

3 I. könyv Summázat Az első könyv röviden ismerteti a Mű témáját: az Ember engedetlenségét, s hogy ennek következményeképp miként veszítette el a Paradicsomot, ahová Isten őt helyezte. Ezek után érinti Bukásának első okát: a Kígyót, vagyis inkább a Kígyóban Sátánt, ki Isten ellen föllázadott, és pártjára vonta az Angyalok számos légióját, majd Isten parancsára kiűzetett az Égből hordájával együtt, a feneketlen Mélységbe. Mindezek végeztével a Költemény mindjárt a dolgok kellős közepébe vág, és megjeleníti a lebukott Sátánt és Angyalait a Pokolban, amelyet itt nem úgy ír le, mintha az a Mindenség középpontjában lenne (mert föltételezhető, hogy az Ég és Föld akkor még nem volt megteremtve, s biztosra vehető, hogy nem volt rajta átok), hanem a végső sötétség helyén, aminek a legtalálóbb neve: Kháosz. Itt hánykódik Sátán Angyalaival együtt a lángoló tavon, villámtól sújtva, aléltan. Idő múltán fölocsúdik, mintegy kavargó álomból, és szólongatja azt, aki rendre és méltóságra nézve őutána következik, s ott fekszik mellette. Megtárgyalják nyomorú bukásukat. Sátán fölriasztja minden légióit, melyek szanaszét hevernek hasonló kábulatban. Most fölserkennek; számuk, hadrendjük elősoroltatik, fővezéreik megneveztetnek mindama Bálványok neveivel, melyek később Kánaánban és környékén ismeretessé váltak. Ezekhez intézi beszédét a Sátán: vigasztalja őket, s reménnyel kecsegteti, hogy az Eget még visszanyerhetik; végül pedig szól nekik egy új világról és egy újfajta teremtményről, mely még csak ezután lesz megteremtendő egy ősi Jóslat, illetve égi Híradás szerint. Számos régi egyházatya véli ugyanis, hogy jóval e látható teremtés előtt már léteztek Angyalok. Sátán egybehívja a teljes Nagytanácsot, hogy megvitassák, mi az igazság e Jövendölést illetően, és ennek alapján miként határozzanak. Vajon mit szándékoznak tenni cinkostársai? A Mélységből hirtelen előtámad a Pandemonium, Sátán palotája. A Pokol fejedelmei ott tartják gyűlésüket. [10] Az ember legelső bűnét, s a tiltott fa gyümölcséből-kóstolást, amely halált hozott e földre, kínt reánk, s kivert az Édenből, míg egy különb Ember megváltott, s visszahozta üdvünk, zengd, Múzsa, ki a Hóreb, Sinai titok-csucsán a Pásztort ihletéd, ki tanította a Választott Magot, mint lőn Ég, Föld a Zűrből; vagy ha Síon hegy bűvöl és az Isten jóshelyénél csörgedező Siloa habja, onnan hívlak segélyemül merész dalomhoz, mely épp nem átlag-szárnyalással indul Áón-csúcsra, midőn prózába, rímbe nem kísérlett vállalkozást kisért. S te, Lélek, főleg Te taníts, ki jobban becsűlöd minden templomnál a szűz, igaz szivet, jelen voltál az első időktől, s izmos szárnyadat kitárva galambként kotlottál az Űr felett, s termékenyítetted - világosítsd elmém ködét, elestemből emelj, védj, hogy a téma fenségéhez illőn hirdessem az örök Gondviselést, s embernek igazoljam Isten útját. Mondd el először is - ha már előtted John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 3

4 nincs titka Égnek, Pokol-mélynek -, Égkegyelte: boldog létükben mi vitte ős-szüleinket rá, hogy Alkotójuk elárulják, és megszegjék tilalmát, melyen túl fői voltak a Világnak? Ki űzte őket undok pártütésre? Pokol kigyója! Ő, ki álnokul és sanda bosszuból az ember anyját elcsábitotta, miután az Égből gőgje lelökte őt s egész hadát: az angyal-pártütőket, kiknek útján 11 (1-37) kivánt kerülni dicsben társai fölé, hogy az Úrral egyenlő legyen, dacolva; törtetéssel felszitott Isten egyeduralma, trónja ellen álnok tusát az Égben, büszke, harcot. Hiú merénylet! A Mindenható leszórta őt fejest a légi égből, perzselve lánggal, szörnyü pusztulással feneketlen romlásba: lakjon ott acél-láncban, a büntetés tüzén, ki a nagy Istent harcra hívta ki. Mely mér a halandóknak éjt, napot: a tér kilenc ízben gördült, mióta ő verve fetrengett a Zűr tüzén, veszett hadával; bárha halhatatlan - letörve most, ám szörnyebb szenvedés van szabva rá, hisz gyötri őt a tűnt boldogság és az örök kíntudat: forgatja csak baljóslatú szemét, mely gőggel és makacs dühvel kevert rémületet s gyötrelmet árul el. Áttekinti - csak angyal képes erre! - egész kietlen, szörnyű helyzetét. Körül börtön: miként tüzes kemence lángol, lobog - e lángokból viszont nem fény, hanem vak éj szüremlik át -, csakhogy a kín látványait mutassa, gondok hazáját, gyászos árnyakat, hol béke s csönd sosem honolhat, és a mindent fölkereső remény se jár, csak szüntelen kínzás csikorg, örökégő, kénkő-táplálta lángözön. Az Örök Igazság ilyen helyet szerzett e lázadóknak, börtönükké tette a vég-sötétet, s részüket itt adta ki, oly messze az égi Fénytől, 12 (38-73) mint háromszor a központ a peremtől. Míly más e hely, mint honnan estek ők! Itt bukott cimboráit elborítja a tűzorkán sürű forgószele! Látja köztük fetrengni oldalánál John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 4

5 erőben-bűnben fő hatalmi társát Palesztinában ismerik, s neve: Belzebub. Akkor szól a Főgonosz, kit Sátánnak neveznek égiek, megtörve csöndet vakmerő szavakkal: "Te vagy?... Jaj, bukva, mint különbözöl attól, ki Fény boldog honában izzó, túlvilági ruhádban túlragyogtad a fénylő miriádokat! Ha az vagy, kit egykor vélem egy kötés kötött, egy eszme, egy terv, dicső vállalás iker reménye és kockázata, s társam valál - most társam vagy közös romlásban! -: amily szakadékba estél amíly magasbul, ő annál vadabb lett mennydörgésivel! E szörnyű kar erejét ki tudta? Ám sem ezt, sem azt, mit zord legyőzőnk mérhet ránk dühében, nem szánom-bánom, mitse változom, bár külső fényem változott, maradt szilárd hitem, s a sértett érdem-érzet kemény daca, mely föltüzelt az Úr ellen csatázni, s harcra hívta a fegyveres szellemek tömött hadát, mely merte nem imádni trónusát, s engem kedvelt, kockázatos tusán az Ég terén erő ellen erőt szegzett, s trónját megrázta. Veszve harcunk? Nincs veszve minden! Él a győzhetetlen szándék, bosszú-hév, örök gyűlölet és mersz: sosem hódolni, meghajolni - törhetetlen erény mi másbul áll? 13 (74-110) E dicsőséget dühe, vagy hatalma tőlem ki nem csikarja! Leborulni, kegyéért rimánkodni térdre esve, s hatalmát istenítni, bár a trónját féltette rém-karomtól - ez lehetne szégyen, gyalázat, és nagyobb mocsok bukásunknál is! Mert a végzet az, hogy nem enyészhet szikra-lényegünk, isten-erőnk; s e nagy tusán tanulva előrelátásunk öregbedett, karunk se lankadt, sőt nagyobb reménnyel szánhatjuk rá magunk örök tusára: vad kényre, cselre - ellenünk iránt békélhetetlenül, ki égi zsarnok, győzelmi mámorban kevélykedik!" Kínokban égve szólt a pártos angyal, kérkedve, bár szaggatta mély iszony. Vakmerő cimborája így felelt: Herceg! Sok trónusú Erők feje, John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 5

6 kik harcba vittek annyi sok szeráfot vezérleteddel; vad merényletekben, nem félve vészbe vertük az Ég örök Urát, próbára téve, vajh mi őrzi trónját: a kény, véletlen, vagy a Sors; jól látom, s bánom is a szörnyü tényt, mellyel számunkra elveszett a Menny: legyőzve, verve hős hadunk bukott íly mélyre, íly goromba pusztulásba - már amennyire pusztul égi lény és isten: mert a szellem és a lélek legyőzhetetlen, visszatér erőnk, kioltva bár dicsünk, s határtalan nyomorba döntve boldog életünk. De hátha győzőnk (kinek végtelen, hiszem, hatalma: dehogy tudna másképp ily zord erőt, mint a miénk, legyőzni!), 14 ( ) azért hagyá meg szellemünk, erőnk, hogy még kutyábbul tűrjük így a kínt, hogy így lakassuk jól a bosszuját, vagy, harc-jogán-szolgái, még különbül tegyük, amit kiván: Pokol szivében gürcöljünk néki lángban, vagy tegyük e mély borúban is parancsait. Mi haszna, hogy érezzük így: erőnk meg nem fogyott s a lényegünk örök, ha végzetünk: örökkön-szenvedés?" Szaporán válaszolt a Főgonosz: Bukott kherúb! A tettben, szenvedésben legundokabb a gyenge! Biztosítlak: dolgunk nem lesz sosem a jó-tevés, de egyetlen élvünk a gonosz-tevés, lévén magas kényének ellene, mivel mi dacolunk. Gondviselése ha az, hogy gaztettünkből jót csiholjon, feladatunk: célját csikarni és a jóból is kilelni eszközét a rossznak. Ez gyakorta sikerülhet, s ha nem csalódom, tán boszantjuk és zavarva semmisítjük szándokát. De nézd! A mérges győztes visszahívta bosszú- és üldöző-szolgáit a Mennykapukig, s a nyomdokunkba lőtt kénkővihar elfútta már a tűzhullámot, mely benyelt bennünket, az éjszakadékba hullókat, s a dörgés - vér-villámmal, vad dühvel szárnyazott - tán már kiszórta nyilait, kihunyt bőgése már a végtelen, vak űrben. Ne múlasszunk alkalmat, mit megád az ellen gőgje, jóllakott dühe. Nézd azt az elvadult, kopár sikot, John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 6

7 az iszonyat helyét, mi fénytelen - kivéve merre kékes lángsziporka 15 ( ) szór sáppadt, szörnyü fényt. Gyerünk oda e hánykodó tüzárból - nyughatunk ott, ha nyugovás van itt egyáltalán. Szétszórt erőink szedjük össze ott, s főzzük ki, mint sérthetjük legkivált ellenfelünk,bukásunk mint javítsuk, e szörnyüségen urrá mint legyünk; mi bátorítást adhat a remény, s ha nem: mi elhatározást a kín? Legközelibb társához így beszélt, a hullámból fejét emelve, szikraszóró szemét; a többi tagja hosszan a habokon feküdt lebegve tágan, nagy téresen. Oly behemót tömeg, mint a mesék legendás rémei: Zeusszal tusázó föld-fiak, titánok, Briareus, Typhón, a tarsusi barlanglakó s a tenger-bestia Leviathán, kit Isten legnagyobb müvének alkotott, mely óceánon lebeg; ki a norvég tajtékban alszik, s ha megfeneklik éjjel rajt hajós: szigetnek véli - mondják tengerészek -, s horgonyt vet pikkelyes bőrébe, ott időzik szélvédette oldalánál, míg tengert éj föd, s várt hajnalt halaszt. Így nyujtózván feküdt a Főgonosz tűz-tóra láncolva, miből soha nem kelne, fejét sem szegné föl ő, ha a Minden-úr, az Ég nagy engedelme, s kénye nem adná át vak szándokának, hogy bűnre bűnt tetézve, enfejére gyűjtsön itéletet, keresve másnak gonoszt, s dühöngve lássa: gaz műve csak végtelen irgalmat, jót hozott az emberre, akit eláltatott, rá pedig hármas zűrt, dühöt, boszút. 16 ( ) Emeli roppant tetemét a tóból; mindkét felől a lángok elhajolnak, lesunyva csúcsaikkal, fodrozódva, s szörnyű völgyet hagynak középen ott. Majd tárva szárnyát röpte fölszökik, roppant súlyát nyögi a szürke lég, hogy rájafekszik, míg partot nem ér a szárazon, ha föld az, mely szilárd lánggal lobog, miként a tó folyóssal. Olyan szinű, milyen a szirt, melyet Pelorusról szakaszt a földalatti szél mérge, vagy a dörgő Etna-hegy bezúzott oldala, minek gyulékony John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 7

8 bele ha lángralobban, láva-dühvel csak fellövell, segíti a szelet, s elperzselt földet hágy nyomán, borítva fűsttel-bűzzel. Íly nyughelyet talált a kínzott láb. Követte cimborája. Mindkettő dölyföl, hogy a styxi árt istenként önként hagyta ott ujult, saját erővel, s nem mert tűrte Isten. Ez hát a táj, az éghajlat, a föld - szólt a bukott főangyal -, mit cserébe nyertünk a Mennyért, borongó homályt égi sugár helyett?! Legyen, ha Az, ki most a»fenség«, rendel és parancsol, mint kedve támad. Annál jobb, minél messzebb tőle, ki ész szerint egyenlő, csak kénye dobta egyenlők fölé. Búcsúzunk, ó, örök öröm-mezők! Üdv, Alvilág! Iszony s te Vég-Pokol! Fogadd be új urad, kinek szivét nem változtatja meg hely és idő. E szív önnön helye, és benne támaszt Pokolból Mennyet és Mennyből Pokolt. Mit számit, hol, ha ugyanaz vagyok? Legyek akármi, de kisebb Nála nem, 17 ( ) kit nagyobbá csupán villáma tett. Itt végre szabadok leszünk. Az Úr itt mit plántált, nem irigyli meg - nem űz el. Uralmunk biztos itt, s az uralom megéri, mégha a Pokolban is! Inkább Pokolban úr, mint szolga Égben... De mért hagynánk hites barátainkat, bukásunk cimboráit így heverni merülve Feledés tavába, mért ne hívjuk őket, s osszuk meg velük e nyomorú lakot, vagy újra még tegyünk próbát, mit nyerhetünk a Mennyben új fegyverrel, s mit veszthetünk Pokolban?" Szólt Sátán. Felelt néki Belzebub: Fényes hadak vezére, melyeket leverni csak az Úr tudott, ha egyszer meghallják szózatod: félszben, veszélyben reményük kedves zálogát, amit a végső vészben hallottak, csaták dühödt kockázatán, a támadásban legbiztosabb jelükként - új erőre, merszre kapnak megint, feküdjenek bár lesúnyva, elterülve ott a tűztóban, hol bódultan elébb mi is... Nem is csuda, ha íly magasbul estek!" John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 8

9 Alig némult, indult a part felé a legfőbb Ellen, a hátára dobva nehéz, kerek, nagy égi-acélu pajzsát: roppant keréke ugy csüngött a vállán, mint Hold, melynek körét a távcsövében szemlélte este a toszkán tudós Val d'arnóban, Fiesole csucsán, foltos körén új földeket, folyót, hegységet hátha fölfedezne. Nyársán - órjáshajó fő árbocául a norvég hegyen levágott legnagyobb 18 ( ) fenyő e mellett könnyü pálca volna! támaszkodott Sátán a lángoló márgán botolva (hej, nem így haladt az Ég azúrján!); kínnal gyötri még a tűzzel boltozott, aszaló idő. Mégis kitart, míg ott nem áll az égő tó partján, s megkiáltja légióit: angyalokat, kik fekszenek büvölten, sürűn egymáson, mint az őszi lomb vallombrosai csermelyen, hol etruszk lombok borulnak össze árny-lugasba; vagy árba szórva sás, ha Orion veri a Vörös-tengert tűzviharral, hol hullám ölte Busirist, s a memphisvitézeket, hogy álnokul megűzték Gósen lakóit, kik az oltalompartról nézték hulláik hánykodását s tört hadszekér-kerékűk. Íly sűrűn feküsznek ők az áradást borítva, némulva szörnyű változásukon. Kiált, s a Pokol kongó mélye visszacsöngi szavát: "Hatalmak, hercegek, virágai az Égnek, mely tiétek volt egykor, s most veszett! Íly döbbenet megrázhat örök lényeket? Vagy e helyet szemeltétek ki harc nyügén s nem égi völgyben? Esküt tettetek tán, hogy imádjátok ilyen nyomorban a Győztest, őt, ki nézi most, miképp fetreng az árban kherub és szeráf szórt zászlóval, fegyverrel, míg az Égkapukból gyors kopói észbevéve előnyüket, leszállnak, eltapodnak minket, így hervadókat, vagy nyaláb villámokkal löknek az Ár alá...? Ocsúdjatok, vagy bukjatok örökre!" 19 ( ) Hallották, röstelkedtek, szárnyra keltek, mint őrködők, kiket a rettegett vezér alúva lel, riadnak és még félig alva nyüzsgenek. Cudar helyzetüket fölötte észlelik, John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 9

10 tűz-kínjuk érzik; mégis hadnagyuk szavának enged számtalan haduk. Mint Amrám-sarja csudavesszeje Egyiptom vész-napján a part körül szurokszín sáska-felleget zilál elő kelet szelén, hogy a gonosz fáraó földeit borítsa éjbe, s a Nílus tájait sötétbe vonja - oly számtalan bukott angyal kering szárnyon a tág Pokol boltján alantfelül-középen lángba veszve, míg felhányja nagy szultánuk fegyverét jelt adva, hogy vezesse röptüket: leszállnak a szilárd kénkőre, és betöltik a lapályt. Olyan tömeg, milyent a népes Észak még nem öntött jég-méhiből a Rajnán, a Dunán át, midőn özön-hordái délnek estek túl Gibraltáron sívó Líbiáig. Minden svadronból, ezredből a fők szaladnak arra, hol vitéz vezérük áll; embernél különb, istenszerű lények, herceg-méltóságok, erők: az Égben trónon ültek egykor, ám nevük az égi krónikában immár nem áll, az Élet-könyvéből törölve lázadásuk miatt. Ujabb nevük sem volt még nekik, hisz Éva sarjai között még nem bolyongtak lenn a Földön; midőn eltűrte Isten, hogy az embert próbálva megrontsák nagyobb felét hamis hazugsággal, hogy álljon el urától és nem látott isteni 20 ( ) dicsét állati képre váltsa föl, hogy aranyhímü víg relígiókkal isten helyett imádjon ördögöt - bálványalakjuk, annyi sok nevük ekkor lőn ismert a pogány világban. Mondd, Muzsa, vajh ki kelt ismertnevű először, utószor - tűz-ágy-szunnyadásból, s jött nagy királyi szóra rang szerint, egyenként a sivó párthoz, hol ő állt, míg messzebb megtolult a zagyva nép? A fők azok voltak, kik űr Pokolból följöttek, a Földön keresni zsákmányt, s merték helyük az Úréhoz emelni, oltárához oltárukat; imádták istennek őket népek, míg a Sionból mennydörgő s kherubok között ülő Jahve mellé pimaszkodtak, bevitték szentélyibe undok szentségeik, átok-förtelmeikkel fertezék szent rítusát és ünnepét, S merészelt John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 10

11 fényével versenyezni éjködük! Első: Moloch az emberáldozatvérrel s szülői könnyel fertezett király - bár nem hallják szülők dob és kürtzajban fiúk jaját, kik tűzön át mennek a bálványhoz. Ammoniták imádták Rabbában s vizes lapályán, Argobban, Básánban, a távoli Arnon folyóig. Nem elég neki e pimasz nép, Salamon bölcs szivét is megejti: szembe Jahve templomával szentélyt rakat vele a Szenny-hegyen, s Hinnom kies völgyében berke lőn: "Éj-gyehenna" -, "Tofet"-nevű Pokol-hely. 21 ( ) Chemos, Moáb fiának buja szörnye jött, Aroartól Neboig s le délre vad Abarimig és Horonaimban, Hesebonban, Seon-honban, a Sibma szőllős-virágos völgyén túl király, Eleáléig, a szurok-mocsárig. Más neve volt: Peor, hogy Izraelt a Nílustól-vonultában Sittimben bujaságra kapatta rá, miért jajjal fizet. Ám orgiái mégis elértek a Botrány-hegyig, a gyilkos Moloch berkével szembe, hol együtt kéj és iszony, míg jámbor Jósiás Pokolra nem vetette onnan őket. Jönnek velük, kiket ős Euphratestől a szír, egyiptomi határfolyóig Baalim és Astaroth közös neven ismernek; amaz férfiú, ez asszony. Lelkek, ha tetszik, egy- vagy kétneműek, oly finom, össze nem tett tiszta lényük, izűlettel, taggal le nem bilincselt, törékeny csonti vázra sem rakott, mint akadék hús; bármily alakot válasszanak - tágat, sürűt, sugárost, ködöst -, betöltik légi tervüket, gyűlölet vagy szeretet műveit. Gyakran elhagyta értük Izrael nagy élő Támaszát, s igazhitű oltárait, hogy állatisteneknek földig hajoljon, mért is ugyanoly mélyen hajtják fejük az undok ellen vasa előtt. Jött vélük egy csapatban Astoreth, kit Astarténak neveznek a phoinixok, Égkirálynő, növő szarvval; sugár képénél holdsütésben szidón szüzek dallal fogadnak esküt Sionban is dalolnak néki, hol 22 ( ) szentélye áll a Bűn hegyén, amit John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 11

12 a nőbolond király emelt... szive, bár nagy, szép bálvány-nőktől elcsalatva bálványozásba hullt. Jön Thammuz is, ki seb-ünnepére csalja Libanonba a szír leányokat, hogy ott sirassák sorsát szerelmi dallal egy nyárnapon: mint fut szelíd Adónis az őt szülő szirtről tengerbe... véresen - hiszik - Thammuz évente újuló sebétől. E szív-mesére gyúlt Sion leánya; a szent csarnokban látta kéjüket Ezékiel, látnok-szeme figyelte hűtlen Juda bálványozásait. Majd jött, ki méltán gyászolt, mert a rab frigyláda összezúzta szörny-alakját: en-templomában nyeste el fejét, s kezét a küszöb-élen, mint lehullt hivőit meggyalázva. Neve: Dágon, tengerszörny - lent hal, fent ember -, s kevély házát Azótusban, Palesztina, Gath, Ascalon partján és Accaronban rettegték messze Gáza széléig. Követte Rimmon. Ennek szép Damaskus volt tünde széke: Pharphar, Abbana, a két üveg folyó dús partjain. Ő is föltámadt Isten háza ellen: leprást veszített, s nyert bolond királyt: Akházt (ki őt legyőzte), léprecsalta: rontsa az Úr oltárát, és emeljen helyébe szír divatra mást, s azon hamvassza néki ronda áldozatját, s imádjon istent, kit elébb levert. Majd jött régtől hires nevű csoport: Osiris, Isis, Horus s híveik; ők szörnyalakjukkal meg bájolással rászedték vakbuzgó Egyiptomot 23 ( ) s papjaikat, hogy kóbor isteneik inkább barmok álcáiban keressék, mint emberében. Izrael se volt ment e mételytől, midőn kölcsön-aranyból borjat csinált a Hóreben. Tetézte Bethelben, Dánban e bűnt a pártütő király, füvellő bikaként imádva ennen Urát, ki egy éjjel, midőn vonult Egyiptomból, első szülöttét lecsapta egy csapással, s bégető bálványukat. Jött végre Béliál, kinél bujább szellem nem hullt az Égből, s romlottabb: bűnt szeretni önmagáért; szentélye nincs, oltára sem tüzel, John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 12

13 de kéjjel, kénnyel vajh ki fertezett nála többször Isten-szentélyt, midőn pap lett istentelen, mint Éli sarja? Palotákban is ő az úr, buja városban, hol tivornya, bűn, erőszak zaja a legmagasabb torony fölé csap. Ha elsötétül utca, útrakelnek Beliál pimasz, részeg fattyai; tanúk Sodomában az utcák s Gibeában az éj, midőn a házigazda ott nőt tett ki, hogy nagyobb gonoszt kerüljön. Ezek voltak a főfő bajnokok. Sok szót kiván a többi: ismerősök; jón istenek - Javan-fiak szerint istenek, bár bevallották, ifjabbak Föld-Ég-szüléiknél. Első szülöttjük: Ég-fi Titán szörny-sarjával, kit öccse, Saturnus jussából kiüt, mig ezt Rheától szült fia, a bajnokabb Juppiter ugyanígy... s ő lesz bitorló. Elébb Idán, Krétán, majd a havas 24 ( ) Olympuson uralkodtak a köztes légben, felsőbb Egükben, Delphi-szirten, vagy Dódonában, dórok tájain. Mások Saturnusszal az Adrián át Hesperiába szöktek, kelta tájra a végszigetekig. Ezek rajokban csak jöttek sanda, leszegett szemekkel, de benne némi örömvillanással: csüggedetlen lelték vezérüket, és lám, a vészben ők se vesztek el! Sátán arcát kétely fakítja, de akart gőgjét felölti, nagy szavakkal - csak színleg szépek, semmi lényegük űzi félszük, csüggedt merszük csigázza. Gyorsan parancsol: kürtök, trombiták harcos szavára lendítsék magasra nagy zászlaját; Azazel, egy sudár kherúb igényelte e büszke tisztet; szikrás nyeléről a királyi zászlót leoldja, fel magasba lengve az mint üstökös ragyog, s a szélben úszik; arannyal, drágakővel ékesítve ragyog szeráfi fegyver, trófea, érc harsonák csöndítnek indulót, mire a teljes tábor fölkiált, hogy Pokol boltja megriad belé, s túl megborzong a Zűr-hon, ősi Éj. Egy pillanat, s a ködben földereng tizezer zászló föl a légbe lökve, hajnal-szinekbe lengve. Lándzsaerdő lendül velük föl és ezer sisak John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 13

14 sziporkáz, végtelen mélységbe pajzsok sürű sora, s vonulnak zárt phalanxban flóták, sipok dór dallamára - hajdan ez buzditotta harc nemes hevére a hősöket, nem dühre gyújtva föl, de eltökélt erélyre, hogy Halál 25 ( ) se űzze őket gyáva megfutásra; és van hatalma elcsitítani ünnep-szóval zavart, elűzni gondot, kételyt, félszet, kínt, rettegést halandók és égiek szivéből. Egy erő, egy gondolat hevíti őket, enyhe sipszóra csöndbe mennek, az csitítja sajgó léptük a láng-földön. Közelgőn most szembe állnak, csilla fegyverű iszonyu hosszu sor: pajzzsal, dzsidával, ős harcosok mezében, hős vezérük parancsát várva. Tapasztalt szeme átdöf a fegyveres brigádon, érti rögtön, szabályszerűen állnak-e, látja isten-hasonmás-arcukat, s számlálja őket. Szíve fölfuvódik gőgtől, hatalmában feszeng, fölujjong: mióta ember lőn, nem testesült meg íly had, mihez képest minden egyéb had: darvakkal küszködő törpék. Habár Phlegra titánja lépne frigyre Théba, Trója hőseivel, s mindkét felől segítenének istenek, s akikről Uther fia regéje zeng, a híres brit és armoric vitézek, majd utóbb keresztények, pogányok, Aspremontban kik hadba szálltak, Montalbanban és Damaskusban, Marocco-, s Trebisondban, vagy kit Biserta küldött Afrikából, midőn Nagy Károly Fontarabbiában s főfői vesztek: semmi volna nékik halandó virtus, ám vakon követték szörnyű vezérüket. Viselkedésben, alakban büszkén kivált közűlük miként torony, ős fénye nem veszett egészen, kisebbnek se tűnt, csupán bukott arkangyalnak, dicsfénye csak tüzével halkult, mint midőn a Nap kél 26 ( ) ködülte látkörön sugára-nyesve, vagy mint midőn a Hold mögé kerül: fogyatkozása szörnyü félhomályt terít a félvilágra, s változással rémít királyokat. Fakulva is túlfényli ő arkangyaltársait, bár arcán villámhasgatta heg, s a gond sáppasztja el, mégis szilárd merészség szúr szemölde alól s boszúra vágyó John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 14

15 elszánt kevélység, vérmohó szemében önvád és szánalom, hogy így leli bűntársait, kik öt a bűnbe követték (be másnak tűntek az üdvben!): elitélve örökre most a gyötrelemre, Égből kiűzve őmiatta, szellemek milljói az örök Fényből kivetve lázadása miatt! Míly hittel állnak fakult dicsükben! Mint mennykő-ütött tölgyek, hegyi fenyők kevélyen állnak, bár perzselt fővel, meztelen a tarlott pusztán. Beszélni készül. Dupla sor, ivelve szárnytól szárnyig, körbefogja a hadnagyokkal őt; némán fülelnek. Háromszor szólal, háromszor kibuggyan könnye - kevély bár -, már ha sírhat angyal, míg útat lel sóhajjal szőtt szava. Millió örök Szellem! Ó, Hatalmak! Nincs párotok, csak a Mindenható, nem volt csatátok dicstelen, ha vége szörnyű is, mint e hely s e változás tanú... Gyűlölt beszélni róla! Ám mely múlt, jelen tudása mélyiből kélt jóslat, észerő riogtatott volna, hogy istenek ily egyesült hadát, mely íly erős, leverhetik? S ki hihetné, habár kudarc után, hogy e hős hadak - mióta száműzettek, 27 ( ) a Menny üres! - ne tudnák visszavenni, ocsúdva új rohammal, otthonuk? Tanúul hívom mind a Menny hadát: vajon azon vesztek reményeink, hogy bal volt a terv, vagy féltük a veszélyt? Nem! Az Ég-monarcha, míg a trónusán ült bizton - támogatta ősi hír, megegyezés, szokás -, királyi fényét kitárta, ám titkolta erejét: így csalt ki támadásra, s buktatott. De most, ismervén erejét s erőnket, nem féljük harcba hívni, s azt se, ha ő hív ki minket. Jobb nekünk, ha titkon munkálkodunk, s ármánnyal érjük el, mit kény nem ér el. Végre értse meg: csak félig győz a győztes nyerserő! Tér szülhet új világokat. Az Égben már híre kelt, hogy készül épp ujat alkotni, és plántál belé ujabb utódokat, kiket az Égfiakkal egyenlő keggyel halmoz el szeszélye. Első csatánkat - bárha kémlelőre - ide vigyük, vagy máshová, hiszen nem tarthat fogva égi szellemet John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 15

16 e Pokol-űr örökre, sem sötéttel e szakadék. Hanem e terveket érlelje meg teljes gyűlés. A béke reménytelen - ki gondol hódolatra? Nyilt, vagy lopakvó harc a szándokunk!" Helyeslésül szavára millió lángkard szökellt föl a vitéz kherúbok combja mellől kihúzva; villanásuk Pokolra fényt derített. Szitkokat szórtak az Ég urára, fegyverükkel vertek a bongó pajzson harcizajt, hányván dacuk az égi boltra fel. 28 ( ) Nem messze domb áll, szörnyü csúcsa lángot és füstgomolyt pöfékel; többi része sugáros varral villog, jelzi bizton, hogy méhe ércet rejt, a müvét. Sebes szárnyon népes brigád röpült e helyre, mint midőn utászcsapat kapával, csákánnyal előrohan királyi had elé, hogy árkot ásson, bástyát emeljen. Mammon volt fejük, az Égből hullottak közül legalsóbb szellem, mert még az Égben is alant csüngött szeme s esze, csudálva inkább az Égi vertarany padlat diszét, mint gyönyörködött volna üdvözítő, szent égi látomásban. Ő sugallta embernek, hogy a központot kifossza, s rabolja ki szentségtelen kezekkel a Földanya belét oly kincsekért, mik maradtak volna rejtve! Tág sebet nyit a sereg a dombon és megássa arany bordáit. Ne csudálja senki, hogy kincs terem Pokolban; íly talajnak dukál a drága méreg. S kik halandók dolgával hetvenkednek, és csodálják Bábel s Memphis királyi műveit, vegyék csak észbe: játszva főzi le - ha kárhozott is - bármely szellem a művészet és erő hires csodáit, s mit egy korszak szünetlen gürcölése s számtalan kéz gyötrődve végez, ők egy óra alatt... A síkon sok rekeszt vágnak, s alul folyékony érc folyik, amit a tóból szűrtek; más csoport csodás fortéllyal ércet önt, fajonként választva szét, salakhabot fölöz; ujabb csoport öntőformát csinál a földbe és a bugyborgó rekeszből különös átvitellel tölti be 29 ( ) az űrt: mint orgonában egy fujás a rezonátorból sipok sorát John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 16

17 csöndíti. Órjás szerzet kél a földből, mint gőzköd, szép összhangra, bűvdalokra, mint templom, rajt körül pilaszterek, dór oszlopok - arany gerenda rajtuk -, párkányok, frízek sem hiányzanak kivésett domborművei; vert arany a mennyezet. Sem Babilon, se nagy Kairó nem fogható e nagyszerű műhöz fenségükben, midőn lakot emeltek istenüknek, Serapisnak, Belusnak, trónt királyuknak, midőn versengtek kincsben, élvben: Assziria s Egyiptom. Orma nagy magasba szállt, bronz szárnyaik kitárták díszkapuk, hogy lásson téres termeket belül a szem, sík, sima padlón. Függ a boltivekről finom fortély-kötötte, csillagos sok lámpa-sor, szikrás korona-csillár, amelyben nafta lángol égi fényt lövellve szét. A nagy szeles tömeg ámulva fut be, némelyek dicsérik a művet, más az építészt: kezét az Égben ismerték a sok toronyról, hol jogaros angyalok lakoztak, ülvén mint hercegek, kiket a Főkirály emelt föl, és nékik rendelt alá rangsor szerint sok fényes Rendeket; ismerték és magasztalták nevét az ó Hellasban is; Ausoniában Mulcibemek nevezték, s azt regélték: az Égből hullt, amint a rá dühödt Zeus átdobta a kristály-falormon, s reggeltől délig hullt egy nyárnapon és déltől harmat-estig, míg kihúnyt a nyugvó Nappal - kósza csillag - Aegea szigetjén, Lémnoson; nos így mesélik, 30 ( ) de téveteg: e csürhe pártütőkkel sokkal elébb bukott, mentsége nem lett az égi tornyok épitése, sem más annyi műve, lám fejest zuhant: munkásrajával építsen Pokolban! Közben szárnyas heroldok hercegük rendeletére, trombiták szavára félelmes szertartással a seregben gyűlést kiáltnak a Pandemóniumba, Sátán s előkelői székhelyébe. Mindegyik ezredből meghívatott és svadronból a legkülönb vitéz, rang s választás szerint. Szaladnak is százával, ezerével, csődületben tolongva. Hirtelen benépesül kapu, előcsarnok s a nagyterem John Milton: Elveszett Paradicsom Oldal 17

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ Dr. Hadnagy Imre József Dr. Dévényi Endre arcképe Dr. Endre Devenyi portrait Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

Lovagrendek Yneven. Az Erigowi Vörös lovag képzettségei első szinten:

Lovagrendek Yneven. Az Erigowi Vörös lovag képzettségei első szinten: Lovagrendek Yneven HERCEGI VÖRÖS LOVAGREND A lovagrend nevébol is kihallható, hogy vezetoje a mindenkori herceg, aki egyben Vörös Hadúr rangot is visel, övéi közt az elsot. A lovagrend tagjai kivétel nélkül

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A romantika. Mi a romantika?

A romantika. Mi a romantika? A romantika Mi a romantika? Ez nem a romantika. Akkor hát h t mi? a a francia roman szó jelentése: regény az angol romance szóé óé: : lovagregény romance>romantic:: festői i táj, t regényes jellem

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP

Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP 1. Folytasd az alábbi művet két versszakkal! Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben