_., XIX. kötet ápr. - jun. 2. szám. B'ALÁZSANDRÁS S ,8. AZ EGYETEMES UNITÁRIUS LELKÉ-8ZKOR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "_., - 71. XIX. kötet. 1925 ápr. - jun. 2. szám. B'ALÁZSANDRÁS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 56 S9 65 7.,8. AZ EGYETEMES UNITÁRIUS LELKÉ-8ZKOR."

Átírás

1 Cenzurat: Dr Cá r pini~an XIX kötet 1925 ápr jun 2 szám I _ Megjelenik negyedévenként I Előfizetési ára évi 80 Leu / \ KIADÓJA : AZ EGYETEMES UNITÁRIUS LELKÉ8ZKOR lfil SZERKESZTI: B'ALÁZSANDRÁS d rjiui (szélelyder;) lellésl liil TARTAL OM: A lovo mely nem tud megszületni A tava6'l Az öröltélet Ha1hatallanság Az eszmel ha I hat at la I1ság iijlnepe A Itét piiultod Prófétáljatok Kezdj uj életet Mi nden mulónak Mulhatatlauja S3 56 S I (il()t}os KÖNYVNYO/lmA ODOR I1 EIU 1925 >

2 A jövő mely nem tud ' megszületni / (Újévkor) Mt 'Xxv 8 ;Adiatok nekunk a ti olaiatokból mert a mi lámpásaink elalusznak l ndenlwr bizonyos fázó reménységgel aggódó félelemmel ieste az ember az időlt változásait Ossételt föl a prófétált könyveit vagy a középkor rajongó hőseinek álomlátásait mindenütt megtaláljátolt a jövő félelmét a félelmes jövő aggódó várakozását: átlwl!at szómalt félelmükben vagy rémrajzolaloltat tesznek az égboltra hol mint valami tűzhányó fel a jövő jövő torolt liint véres iszonyata mely lángokat lövell Iti magából A iszonyat teljes fényében teljes pompájában jelenilt meg ma is az emberiségnek Aggódó lelltek hirdetiit világgá mi lesz a haladásból ha olyan nagy elkeseredés támad hogy annak lángja az eget perzseli ha oly nagy átol! és felleg süriisödnélt meg melyet nem lehet majd kiengesztelni az új időlt napfényével ha olyan sötét lesz a kétségbeesés~ hogy nem lesz a vil~gnalt annyi lámpása mely elűzné a földről ' az éjszakát A teljes harag napja ez már A léleltzet is vész halálharang csengé5ét hnilanált A földet még nem vi egy bel5ő lágílot~a és viharral teljes A fülelt mintha csalt meg soha ily sáppadt ' ragyogás mintha az 'egész végtelenséget az emberiség sáppadt homloka világítaná be Az emberelt már nem tudják mihez Itezdeni ez új világítással mely baljóslalu és hisérteties: tőled várják a jobb jövőt 19 esztendö Veled altarn'ak állani vagy elbukni Én azonban e kínos vergődés ItÖzl e szellemi bukásba n egy kis mécsvilógqt szerelnélt meggyújtani hadd lássam hogyaltialudt világosság sötétjében a várva

3 ' ' é' 'ly~~' : ~' :' '' ''c %:' ' '_' ~ ' 4 '<00 ~ '_ ' ' l'' ;: ;: o: > 0_ ' ~ ':'' _: ' ' : ' _o _ c / '~ ' ~ ~ ; '' :; ': ~ 'i ' ' 4 ~ ' várt jöv~1\dő mért nein bfr megszüietni? MáS emberiséget vagp tnds lelket várjak e remeljelte? f Minden; mi van a térnek sötét éjszakájába állíttatott mely úszik ismeretlen égi tájak felé Minden mi van mi hon mi föld fiü em6er volt eddig minden mi ld n érzés szeretettől dobogó szív csábító szé'pség gondollwzó agy győ:ző vagy legyőzött angyal vagy ördög hóhér vagy áldozat atom vagy lélek volt a változásiial ézer formáján esett vagy es ill át folytonosan A látható minden hely és alallváltozása haladási és bomlási proces5ussa volt az eleitől fogva mellyel tovább tengetill az élők életüllet az anyagot a szellemet mig megtaláljáll az óhajtott életet mindnyájan az Istenben Amde a világ ném világosságba fejlődött nem lsten felé nőtt nem újjászülrtő de hanyatló köd test képét öltötte magára Nem új teremtés jegye alá Ilerült a látható világ melynell ' a nap jait a Mózes tolla irjameg hanem valami holdbeli vagy Marsbeli devalváció képét öltö~te magára melynell eredménye: a Ilihalt élet és aggódó emberell mert élelmes vállalkozói lelopják a napot is az égről Nem más Rómák más PárizsolI máspalotáll más templomoii más fejell vagy más világosságok találkoztak itt egy Rözös nehézkedési központban hane n) lelkek és napoli jöttekme Iyellhez nem volt életünk hozzá hangolva melyelltől az idegszervezett sorvadást kapott Új végek új kezdetek 'új napok új emberek mondja az emberiség ) hagyjatok fel minden reménnyel! Valóban itt pokol tornáca van hitem lámpása is elalszik Nem gyúl ki a térnek világossága _ ' Megyek az ember világossága után hátha összeszedhetel! 'annyi o laja t hogy az világi! nekem a sötét éjszakában s meglá ' tom ml késlelteti a jqvő megszületését Csalt 6ánatot csalt két ségbeesést találok gyanakvó arcok kisirl szemek apró kéjségbeesésell : a szegénység a kifosztottság fájdalmai Szétterjesztett '1Iaroll bánatos 'örömek llöszöntenell Az egyik ' szól: ne várj semmi jót az emberektől nincs Qenne a vilagban többé lsten se A másikszól': reménylettem a jót reményem meg csalt Reménylettem szeretetet és gyűlölet lajtéka csap be ablaltomon Reménylettem a haladást éi; az élet csupa visszaesés A millió esztendők homá ISából előlép a legsötétebb emberiség: neve bánat neve pésszi '; i

4 ';0' : ' '> t:' \~': ~::; ~;::f: ='~ 'S:(:' \:\1; 'I' ~ L _ >' '/'1'_~~_'~:' ~ 'fo ~ \ '\ ' mlztfúis; Bejárt 'lfi~r minden!:alpalattnyi földet bejárta a hajlélto ' ~ ' :'liat 'a' f'eluplo'íi1okat kioltotta a ~arác8onyfa lángját megerősíté a ' felíegellet bejárta' a haf~o6ol1 lovészárkail megtanítottá' a keser ü ~' Jeckéita balsorsnak még a jövő nemzedé~nek is lemondó arcok; Gs'üggeteg 8zivell az ö tannásai Ezért van a?nyi szomoruság a földön száz' annyi mint máskor' MiiIOr fogja a mécsnell világa I régi félrybe öle)ni e hideg éjszallákat? Mikor repde~ ' feléjük annyi Illeretet hogy begyógyíts a a' szivell sebeit? MiIIOr lesz ott annyi ~i'lágosság ezekne~ hógy lássa érezz<! az emberiség ezelui e II könnyeit fájdalmait s ne legyen' eteknek ötét a tekintetük a jövő előtt?! 'Annyi fényt a föld sém tud összehozni annyi ' balzsamot Gíleád 'nem tud teremteni hogya balsors sötét leckéit elfeled _ hesse emberi stív Jobb is emberel! magatokra nézve hagyjatok jöl minden reménnyel;a jö'yő nem fog megszületni I' De bát igy feladjuke minden reményeinket?! átkozzuk e vi~ lágullka! hogy kétségbeesve meghaljunk r Nem I Nem! Remélj egy jobb hazats bénne az erénynek diadalát mert különben sorsod és ajöld lsten ei/en zúgólódni k6lt (Arany) De hát honnan vegyem a rem~nyemet a világosságomat hitemnek olajcsöppjeit ha sem ' a világban sem az emberiségben nincs? Azt is megmondom! ' ~ A világ mindig a IdIO!' nyitott új lapot élete könyvében al llor Jlyitotta ki új IlOfnall Ilapuját allkor lépett hatalmasat előre újllqrsiall IIüszöbére mikor a termékeny munka s aszenvedésel 4 ~ től megtisztult lélek útján várta' a jövőt Nem panaszlott: rossz időket élünk rossz csillagok járnak hanem) a munha útján akart jó napokat látni s a ti8zta lélek a Tisztább szellemi léghör levegőjét adá oda a napnak lépcsőnek Ma a munkában nincs hiány h~gy megszülessék a jöyő munkál a család az isllola a templom de a lizellemibb tiapnak feljövetelét alig egykét lélek allarja és üdvözli A verilék a megfeszített munka bére tengerrédagad föl de nincll elég ' ifjú tiszta megnemesiilt szellem hogy a vajudó i\lők megsziilh~~5ék gyermeküllet : a szem jövendőt / A hó!iszta lelkel! az ön~~tlen keblell az önfeláldozóbb szeretet Iwlcsai a tit 1\05 jövőnek Ezek azok a fényeh melyekhez IleII fordulni 'minden fogyatkozásnak hívségnek: adjatok világító olájal nekünk Merít 5eJ~k az emb~ri8ég jobbjainak szivéből 8 nem alszik el ldmpdtok vegyétell kezetékbeatöbb a szebb mu'nlla fegyvereit li megszületik fl jövendó / Úgy Jegyen! ~ Ámen f '

5 : ~ ' A tavasz Zsolt 104 Kíbocsátod a te lelkedet 5 megújltod il földnek színét egy ujjátel 'emtő t lassan a tél Az Úr ismét kibocsátótta lelkét A napo fény lehúzta a hegyekről a hótakarót s ráadta a zöldet Minden minden új színbe öltözködélt A jó szelid Atya mosolyáva l megifjította az elaggott kedély t A szántóföld majd belefulad a viragözönbe A romok virágos sirha ' lommá nőttek minden barázda virágágyakká dagadt minden mező virágos kertként gyönyöriödtet ontja szét már édes illatát Az erdélyi virágok! Mező pazar fönség árad szerte itt az ~Hlélyi rét síkság domb pirosban biboriiit Mily lélek számára Aki 'a magány csöndjét Iteresi az jöjjön 1{'8zénk és megtalálja ezer fájdalmának gyógyító balzsamát: Ak) eltemeikezni ' altar az édesanya természet nyugtató ölébe az jöjjön ide és megérzi szive mint öleli körül szerető lágy karjával mint vonja oda gyermeltét mind résztv~vőbben az ő isténinyúgalmú szivére Akit fogva tart még a háború utáni ' idők szomorú betegsége aki ' halálra sebzett beteg altarattill tenghamlettelazolwslwdás és tett között; az jöjjön ide amint az élet árja tova hömpölyög s napos aranyoan fénylik hul~ lámiiísa h~hetet1en hogy tovább ls korának és saját bermsőjének betegje legyen ' betege valamely titkos és rejtelmes' életidegnek betege az egész ferde szellemi fejlődésnel\ Ugy van! Mikor körülöttünk sziluííznakragyognakaz aranyos virágok a~ allwnyi biborsúgáros allwnyatbap: az ember lelke is tüzet fog Mikor körü' löttünk minden silnekben játszik mintha megnyílt volna a ' hegy ' ' '

6 '~ ' ''' ' ' oldal és aranyfo(yók ömlenéneldti belőle olntó 'patakoltoan mil} > denütt színes virágzul:\atagokom1anak aláelöritilt a réteket az ár ItOkat ' aldlor sohasem érzett viharzó 'lángoló életösztön ragadja meg a milelkül1ket Mert a tavasz ' nemcsak millió illatárja a le vegőben nemcsak egy pantheisztillus isten tisztelet számára meggyújtott tömjén fiistölő: a tavasz a~ életkedv a hit a remény az élet az újjdszületés! Vajjon v'ane ilyen értelemben tavasz ' mi nálunit? ' i ~ Az Or megujítja a földnek színét mondja az irás Vajjon ' mit jelentenek e szavalt? Vajjon csalt azt hogy most rügyezilt; virágzik és viharziit Itészül és alaltul a virág a fa a 'természet? Vajjon csak azt jele n tilt hogy az erdők óriási rengetegjei belelehellik csóltjukat az azúr világűrbe? Korántsem! Ezt úgy is látjuk _ A föld S'lÍne l ' itt az ember! Már Galilei megmondotta: a föld mozog és él Valóban él bmllünlt is él az Serkenhetneé egy holtból élet? Nem I AllIltUl változik izzad megrázkodik alszik felkél táplálltozilt táplál a pihenés erőt ad nelti mint minden más élőlényneit a folytonos munlta elgyöngíti de él Benne él gondolatvilágunkban Erdély gondolltozása olyan mint a földje Zegzúgos hegyek virágo~ völgyelt E hegyek hangulata sir pásztorllunyhónkban E völgyek gyöngyvirága csilingel az ifjuság lel ' Itében A föld és az ember egyszerre él ih együtt sirnalt és ne vetnell Mikor az Or megujítja itt a földnek színét azt jelentik e szavak: nekünk hinni kell az emberi lét változhatóságában Nekllnlt hinnj kell abban hogy amint aztjr leltüld ide sugaras felhóiból egy szál virágot mi azonnal újra élünit újra dolgozunk újra énekeljiilt az Énekek éneltét Neltünk e szavak alatt: Az Or me~ujílja a földnek ' színét ~ azt kell érteni hogy már elváltozhatnalt a vénség és a lélek halotti csöndje mert hiszen a csunpa időkből lesznek még szép idők is mert az időll a rút időltolyan ruhákba öltözködnek utólag lassanlténl észrevétlenül hogy egyszer csak vaidió fényben ragyognak előttiinit Igya mai idők is! A sebek melyeket kaptunl! eróforrásold!á változnal! a /jebelt melyeket ütöttiink rózsál!ká És ez lesz a tavasz Sokan azt mondják az ember ' fejlődé/je a szebb jobb idők f~lé az erőszakosaq ' felébresztetl emberi önludat mely félelemmel

7 ' ' ' ~ é ' SS' ~ v ' ' ' ' ~ ~ ' ; ';1' ' ' ; \_ o ~ '' o O é elragadtatással eszméf 111ólga magára _ vagy az ember boldogtalanságánall tisztán csendesen és mégis nagyníéretüen való viselése lesz a mi tavaszunk mikor a nagyság tudata a boldogtalanságban lesz a boldogságunk az lesz a szép ha ' az emberelt bejevesznek az ölt gyönyörü boldogtalanságukbao ~ Mások alt Itépzelik hogy mikor ez a generáció lelki élete Itiapadt végkép a ' dicsőség az élvezet a szerencse és arany után való vad hajs7ában az ember Ilimerülten hever az aranytallarója alatt a hideg tetenire a jobb a nemesebb női léleit forró szere:' tetének könnyei folynalt rá: ez lesz a tavasz A megnemesedett asilonyi szív az lesz az új ' világ megváltója Ez fogja munkálnj a szebb világ tavaszodását Én ' azt mondom szép lesz minden tavasz csalt legyen Ha befagyott szivekre vagy holt lelkekre talál hajtso'] a virágba minden szava hogy újra felhangozzék létörömben és allwtó erőben minden ajak Legyen életfakadás legyen pezsgés indulás mindenben legyen igazi illatokllal terhes naptól itatott üde isendülő tavasz )11int a milyen a világ lehetett a teremtés eh;ő boldog nap ~ jaiban Es alt kor az Ur célja csakugyan el lesl érve: megújúl a földnek színe! Az ember által is az emberben is Amint már mondám Erdély földje egy darab emberi lélek mert a föld a maga képére és hasonlatosságára formálja itt a lel ' ket Yilágfelfogásunlt Itöltészetünlt egyegy darab Erdély Ez a föld kétféle tavaszt iómer Egyik' a mezón 'a kerten a vetések ltözt van a másik az ember lelkében Az egyik virágba' borít hegyetvölgyet a másik virágoztatja a széltelység: életfáját mikor a XVI ' században kiássa a földből a legszebb gondolatot a hit ' és lej1tiisrneret szabadságát kitermeli a vérre! megszentelt ' könnyel megitatott megsemmisüléstől megóvott Erdély fö'djé~ a leguebb testvériség a legnagyobb hit es türelem isteni virágai! Bárcsak ltüldené e szel!emi ravasz is 'mihozzánll a maga yirágait! ' Ámen O ~ O O / ~

8 0' ' i '' / \ ' '' ' ''''c''~'_~ '') ~> ~& ':' 1 _ ' _''_ t '' : r_' ' '':' r '; ::~' ' c '' '~'' ;' _ l' < '':''\''::~ ';1 ;1 ' : : \ ' ' : tig ( Az' örökélet (Husvéti egyh beszéd) J~n / XVII Ez pedig az örökélet bogy megismerjenek tégedet az egyedül igaz Istent: s akit elküldöttél Jézus Krisztust vallás tiltakozás a végsemmiség a buta vég ellen A husvét éj vallásnak hitelesítő pecsétje A vallás az útirány melyen az élet a világ nihilizmusából Istenbe az örökélet Ilútfejébe menekiilünll' A husvét a fáklyavilág az út bevilágílására A halál az enyészet szárnyain száguld keresztül a világon tépő zúzó karmai val belevág testünkbe belevág lelkiinllbe a vallás beheggeszti e sebeltet a krisztusi szeretet gyöngéd kezeivel a husvéti hit angyalszárnyakon repiili be a közeit és távolt s ó;all ama történet szentesítette sirnál pihen meg mely pusztán és iiresen áll mint puszta és üres volt a föld a teremtés hajnalán mig meg nem jelent rajta az emberi lélek Jól tudjul! hogy ' Jézus feltámadását nem lehet szószerint értelmezni nem veszi be esziink ; de 'azt szintén be nem veszi semmi hogy a világ semmi hogy az öntu eszu n!! hogy ~ az ~ élet dat fellobbanó és ellobogó Iidérc{ény hogya föld egy lezárt 110 porsó melyben csak férgek mászkálnak Jól tudjul! hogy Jézus feltámadisáhan soksok a I!épzelet sok a hagyomány /iok á Ilegyelet; de vak erőkre azért nem Qizhatjuk még se sorsunkat a sötet!?égé a nagypénteki sötétségé a nagypénteki felfordulásé nem lehet az utolsó szó a nagy mindenóégben Jól tudjuk hogy il föltámadás evan~eliumi elb~5zéléseit történetnd! venni e~észb~n

9 ~ ~ ~ r ~ / 6(} ' nem lehet; de azért az se lehet hogy a lélek a világot lezáró semmibe rögződjék bele mint légy a pókhálóba az se lehet hogy az ész lámpása füstölgő és elhamvadó Il3nóccá legyen Innéll van hogya lelek a világból ' az elmúlásból a ha!álból az érvényesiilő ' rosszból a diadalmas jóba a semmiből a létvalóságba az enyé Istenbe menellül Innen van hogya lélek szigetté akar őzet ből lenni az elmúlás fájdalmában csillaggá a fe rgeteg fölött lelllet akar találni a testben melyet megöltek örölléletet a halálban melyet a modern Ádám vétke szült halhatatlanságot a sírban melyet kegyetlenűl áll körül mindennap szóval Istent allar ismerni a létmegismerés sziklái Ilözt vágyik a mi IeikiinIl öröll javakra dicsőségre és halhatatlanságra más szóval örök életre; öröll életet allar buzogtatni az örók élet forrásaiból lstentől mint Krisztus tevé az ovelve I ' De hát vane a helyzetnek valamely kinyílalkoztatása? Van e ennek a némaságnak beszédje? Iiumos világgal; Hiába szegezett fegyvert nellik a halál azok hinni allarnak Hiába a4arja elnémítani a kitörő hitnek hangját a halál rémesen komoly ábrázatja a Krisztusutódok előtt Jézus sírja mellett a szivek megteltek látomásokkal evange hajnal mosolyg az éj után pacsirta zeng a napsúgarán Hiába szólt és beszélt az ész igazsága a Jánosokban testet öltő új Jézusoltnah a szív igazsága az idegek félelem kitöréseit túllliáltotta mint Msirást az égi háború Ime! igy villan ki a hit a halál rémes éjszakájában a köz vetlen megérzés a borzasztó valóságban; igy IteriiI felszínre tu dásunk hatalmas tengerárján a hit olajcsöppje még ha százszor eltemettüll is Életet hirdet a halálban halhatatlanságot az Ur világrendjében életfát iiitel az lsten paradicsomának kellős llöze pére! Lássuk igaza vane? Vannak gondolkozó ell1)ékj nem kevés számban akik a lélell halhatatlanságát azon jó 'Cselekedeteit hatásában keresi It melyeket végbevittek az emberek vagy azon e:ozméi!ben éq gondolatokban melyeltet életlik kitermelt a~ élet számára az emberiség közkincsénel\ adtak át Ez volna az úgynevezett es71nei és föltételes halhatatlanság az a bizonyos földi mennyország melyen kivül más nem is létezill ge nem is QZült5ég~s úgy mondanal\ Aid ~ ~

10 ' I ' 6J; ' maga egy halhatatlan Jgazságot fedezeu lel annali va'11 elete_ Aid maga egy találmány által folytonos cseleltiléssé lett az életben annak van hajhatatlan~ága_ Tehát h:alhatatlanoll a nagyoll a ' dicsőli; de anévtetenhősöll a nagy tebbség a llérlelhetetlen halá! III artalékai Körülbelül ez az öli oltosltodásull! Hogy az emberiség a maga na~yjaitemlékezetben tartja hogy _ nem hal meg az ki milliókra költi dúselete kincsét ámbdr napja múl az nemcsali szép és Ilegyeletes dolog; szivetiellletemelő gondolat de életszüllségesség is! ' Mert ha ez nem volna ha a nagyoll akiválóll belehullanánall mindenestől az enyészet siilyesztöjébe: olyan elszaliadás állana be az emberiség életlolyamába mit sohasem lehetne helyrehozni' mert ll1inden dolgot minden munllát folyvást a legesjégelején Ilellene Ilezdeni Van tehát értelme annall ha a nagyok élete új világot nyit a kicsinyell életé ' nek felrázza hatalmasan ' saját lényegének föltárásával a másoli életét min~ Jézus a tanitványoltét Magasztos gondolat tehát; hogy aku az életnel dicsőséget ; az emberi névnelltiszteleteta hazá ~ nall becsületet a névnell ha Ihata tlanságot szereztell azollat a tör téneleill ; örökélettel jutalmazza fizeti ki Amde hogy tisztán ebben: egyedül csall ebben állalla a szellem meglllaradás ' törvénye a lélell halhatatlansága annali ellene mond szivütt!l lelllünll igaz ságérzetünll értelínünl! Az az isteni szeretet melyet Jezus hordoz szivében mely azóta úgy összellöti őtet Iióllat ös5zellöli a sir szélén álló édes anyát a sirban felwő fiuval mely nem ismertávolságot; mely arra való hogy megtalálja a távolban levöt altár a földön akár a csillagokban Jézust mindörökre fogja éltetni; sírjából minduntalan hivezérli s igy az ő életfolyása mint tölléletes lsten ismeret szüntelen való fe\tá~ és a világot összellöt tizet szálat mil madá s I Az a mélységes hit melyet a tallitványok hordoztal szivöliben mely megvigasztalja őlet a sir szélén a temető halálos titott Iai!tözöttmely érzi hogy van valami túl s ez érzésben szive megre'szl\et a gyönyörtől mejy minden allalommal ' Istent ismerte szent iga7ságnall shazugságnal\ igy aldwr e hiheti őt ha a\i<ilál az elmúlás szelével az arcába lehel mejy hit ha elveszité ' is szeretetének tárgyait nem ait nézi vajjon az é/(f mit veszitett '

11 ' ~ >O~ ~ l' 'u'j ' /:''0 ze ' 6'2 ' ' haljem azt nézi < vajjon a 'ínegholt mit nyerhetett l> ha úgy találja hogy Jézus elvesztve az élet és örökélet válaszfalát a testet megnyerte a halhatatlanöágot akkor elnémítja a jajt a panaszt s nem sir és jajveszékel hanem f6!ismer és megnyugszik ; : ez a szent hit mondom a tanitványolt és kegyes nőit emléltét mindörökre fenn fogja tartani a kegyelet örölt égő lámpásainak világánál s a megsemmisülés vihára elől Újra meg újra megsza badulnak! ' ' A vértanusdgnak az a szelleme mely az igazság első szószólójától Itetdve máig mindenütt megtalálja a maga mozgó alakját mely száll a Szervételt és Ddvid rerencek testébe s az igazsággal egyszerre az örökkévalóságnak ismeretét szállítja az illetőbe kineit többé nem lehet bebizonyítani hogy egy napon ráfuj az enyészet az igazságára mert lelkében benne van a mennyország tengerárama csaltugyan a testet öltött halhatatlansdg csakugyan az öröltéletbe kapcsolódó igazság me~y Istenben bírjá kútfejét Es mégismégis! Hitünk a szeretetben a hit csodálatban a ' vértanuság szellemében rejlő ezen halhatatlanság ellen tiltalwzi!t mert nem egyetemleges hanem kizárólagos Vagy mi lesz a fényes nevek mellett a névtelen ' hősölt százezrei vel? Mi lesz azoldtal lti!t Ilek sem a Napoleonok lángésze sem a Salamonolt bölcsessége sem li Plátolt gondolkozása &em a Jézu solt töltéletessége sem a tanitványol!; sem a vértanuk alaplelkülete nem jutott osztályré szu I Mi lesz azokital Iti It ha nem valának üstökös láng de legalább fényszi!trái voltak a nemzet géniuszánalt? Mi lett azoldlal a rab&zolgáldi31 kilt az egyiptomi piramisokat felépítéit kiknek nevét se tudja ma senld mi lett? ha lsten igazságos? Azt mondja a ma élő legnagyobb német bölcsész(eucken) az élet nem folyik szét a pégtelenségbe hanem a végtelenségen belűl mindenki öndl/6 élet ponlld az egésznek hordozójdvd vdlhatik Igen I Mindenki az egésznek hordozója Az egyes ember nem egymásra Itövetllező napol! és éjek egyforma gyűjtőpontja Az egyén életpont virágzó sziget Idnél az eseményei! árj;! elválasztásra dönttlsre IterUL Hát mégis azt higy jem nogy csajt a kiváló nagyol! képviselík a mindenség Örök életét; lsten öröit ' felismerését? Nem! \ Ne kivánjátok azért hogy az eszmei a föltételes halhatatlan ' ság híveinel! sorába álljak i a nagy töl11eget az Ures semrnibe '

12 ' \ ' '' ~ ' ' ' '; ' c ~!c)' ' ' ' ' ~:l: ' ta~zílsain ' Engedj~tekengém azoli közé; ki\{ éi' mi 'iallá'bunlt fák I yavilágánálkeresilt és találjá\{ meg a lélek 'halhatatlanságát s: Iti It Jézus lelki erejének válasitó viíével'oldjáldöl li golgotált sirköveit ' ' Jéi~!Í nekem il szereletet állitottafeléletcélomul minden háborukonkeresztiil Ezze\' vezette be az emqeris~get egy oly liör be ' hová a haiál ' csont liéze el nem ér hol Öröitélet van örök megélésea legdicsőbb célnak Aszerelet mindenitinek alkotó elemévé válhatilt s ez megment[ őt attólhógy az üres semmiségbe esséir ez áthelyezi ' őt az isteni élet körébe Jól értsük meg I Nem az is meret A4 ismerés maga feifuvalkodtat de a szeretet épit L mondja az apostol: (f:' KOL VII!!:) A szeretet épiti fel neltünlt a mennynek sátorát A világ csak léleltlelen idegen vad lsten elle n es elem számomra A szeretet hazánl(\tá tesii A föld jégsarkai üres semmik A szeretet a kutatás területévé változtatja Az arany t rejtő kő haszontalan semmi A szeretet ér tékessé növeli Anyám ' hajfürt je az idegennek semmi Neltem élelet jelent A világür a hitetlennek 'egy borzalmas semmi melyben óriá& semmi van A ' hivőnek a lelki élinények nagyszerű világa A sirüreg a szivtelen ' nek egy léghúzam nélküli zúg A szeretetneit mély titolt rejteile Szeretet nélltüli ismerét az emberből állatot aszellemből csinál 8zeretet az emberbőllsterifiat ' árnyéllot a porból halhatatlanságot ' varázsol elő Szeretet által teremtődött át szeilemünit Istenországává s szeretetünk meg nem csalt még soha! Hát ci;~k az ' ai egyetlen szeretet ' volna csalfaság mely a léleltből a sirnál akar valamit csinálni?! Nem! 'Az nem lehet! A mi ' szeretetünll ránézett az égre li igy szólt: szerétő Isten van ott; ránézett a földre s megálmodta arra Krisztus birodalmát; rossz hirrel aldwr se já'rhat a mi szeretetünit; ha léiektelen testre mútatva igyszól: a lélel\ nincsen itt Hiszen ez a túlvilág már itt is van közvetlen jelenlétben mint' lsten fölismerése lia méltatlan szenvedések érnek lelkünlt az Istenség gondolatában Iteres megnyugvást Ha hív törekvéseink Golgothára vezetneit lelkünk abban lel enyhiiietet hogy az isteni szeretet a szenvedést örömmé az akadályt győzelemmé változtatja szl\munltra Ha szerelteinit Iwporsója mellé állit sorsúnk ba\lteze zokogó!teservünk az egekig hat: csalt Isten által!tap le\ltet viiágunkhogy ne váljon örvénylő szakadékká S amely lélelibenegyszer megfordult az Isten gondolata 'abban Istenneit

13 : ' ( Öröllé/ete lakik ' dic$ős 'égben ; Ismeretét megéli szeretetét átváltoz ialjd ' 1'1 krisztusi minta szer'n! Igen igeni A lélel lsten fiává lesz ' me'rt: a ha Ihata tla il Isten dicsősége porsátorban nem tündö Iölhet! /) mert a föld állandóan nem lehet az a csatatér hot mind'enl1ap100ooo ember esik áldozatul az 'enyészet szabályainal hiába hol az életpartot a semmiség tengerei mossálc Más ) szavalkal nehünlt hinni kell a lélek halhatatlanságában mert Isten van lelkünkben S ezzel be is fejezem! A müvészetnek igenigen szép gondolatai vannak a halha tatlanöágról 'Egyszer úgy tűnik föl neki hogy a halhatatlanság a távolinalt vágya midőn sorsunk 'angyala Itezében drága kincset tart S a mi I e lit ÍÍ nl! szomjazi\t utána Máskor ugy múlatja a Iépzelet mintha jó szellemiink diadalzászlót lobogtatna a legyőzött csiiggedésén Máslior úgy ünnepli a IéIeIt a halhatatlanságot hogy Jézus fekszik halva anyja ölében s az anya tekintete beszél kio fejezhetetlen mély tititok sejtelmérő! A Iteresztényhit nem a td / voliak vágya nem a csüggedés letiprdsa nem az anya könnyén keresztül képződő kivánság: hanem a szivnek édes nyúgalma békéje hiten szó visszhangja Halljátok csak Egy apa elvesztvén egyetlen gyermekét sirt nagy Iteservesen Nem altart njegvígasztalódfli Jön a tudós igy szól: gyermeked nem halt meg csak átváltozott At/töltözött egy más formájába a mindenségneit Virág lesz belőle tavasszal Mint aranyos Iángocs Iták emelltednelt Iti a virágok sírján: Por le8z belőle ~áttade vagy ' egyszer a napsugárban csillámló porszemeket A halottak azolt I Vigas7talódj I De őt ez; nem vigasztal!a Jön a próféta Igy szól a ' Ilesergő apánalt : Ne sirj! Gyermeked Istennél van elhagyta a vi lág nagy rejtélyes völgyének útját Istel) végtelén szeretet s nem kevésbé tiszteletre méltó abban' amit előlürilt elrejtett mint amit a napfényen hagyott lsten nevere az az apa megvigasztalódott (Ábrányi) Vajha elmondhatnám ugyanazt rólato!t is hogy mikor a végsemmisülés sírba viszi ' annyi szülőnek ánnyi hitvesnek annyi anyánalt retnényét lennevigasztalója lelketekneit nelí] a távolinak vágya sem a csüggeteg arc legyőzetése sem' az anya tekintetének forrósága hanema lélekben lakozó lsten hang! Hogy midőn minden azt mondja: halál fia vagy I szived igy adna visszhangot: # alhatatlansd~ gyermeke va~yok! Amel)

14 _ ; ~< t ' _V ' ' ' _ ' ' ::'~ ' ~' ' I ') '~ > ' 0' ' ' _ ' < > I / \ ' ' ' ' ' ' ' >: ' ' ' Halhatatlans4g I Thess 'IV 17 azutánmi kik ~IUnk és megmaradunk 'elragadtatunk mindazokkal egyutt fe!!egeken az Ur elébe a!evegöl:>e és akké pen mindenko'r az Urra'! IeszUnk ' ires ' fesiöniűvészell (pl Michel Angelo) a művészet ékes nyelvén elbeszélték realisztiilus érzéllitéssel megábrázolták ' a feltámadást a Jám borok örvmdezö és diadal ittas menetét a pa'radicsomba áz elátllözott bűnösök utolsó ité/eléta POliOI llénköveslángjaiban Aművészetnell 5011 teilintetben igaza io van Az öröllélet a túlvilág a legtöbb gondolkozó előtt úgy jelent meg mint ennek a földi életnell' valamely érzékies tovább fólytatása mint az életnek második es javított kiadása mint ' a paradicsom boldogsága vagy p01iol gyötrelme Pedig mindez csall a kigyúlt fantázia alkotása a Ilépzelel ragyogó ál nia érzéki ' szin~kbőlfelépítve; A hívő lélell többel érez mindezeknél Valami szebb lelkiebb életlehetöségben hisz mtilor balhatatlanságról ál modik Dehát ezzel a ténnyel nelll slolllak törődni Azt mondjá II ' kíméletlen ajllali minekünk: hihettetek ti jámbor becsületes keresz tények halhatatlanságban mig az ég Iléll boltozattal borult el feleltetek mely mint kiterjésztett e1jősségaföld simajelületét ivezie át hihetett fiam/et pokolban is 'mig a föld ' alalt a végttilen nagy pincéjében az űrnek úgy képz:elték a pokol torf}áca van feltámadásról utolsó itéletről szóló barbár hítetelt addig még csak érthető volt de mióta Kopernikusz a 'geocentrikus világnéz~tét megdöntötte 'mióta ' Darwin az antropocentriku5 dogmát megaemmisilelte mit alllirtoll ' ti hitete11kel mit kerestek nola az éghen

15 r ;/ ' ' ; ' va~y a föld alatt a pokolban? Az ö~öl!él~!röl szőlt anyagiás durva és elavult szöve/etek mondjált a tagadólt elrongyolódott sőt nemcsalt 'a durva és vas~os formája hanem még a finomabb és ujabb ' szellemü felfogása is megsemmisült a természeuudósolt óriási horószltopja előtt Hallgass hát halandó! fojtsd meg hát szivedet megltondul feletted a vészharang s reményed roncsai felett röhögve tombol a táncoló rémület Igy vane? Dehogy van I Dehogy Ha igy volna: lsten se volna azóta mióla Büchner megtagadta Ha igy volna: derii és fény se volna azóta a létben mióta &hopenhauer az eget gyásznalt látta ' Nincsen e tehát? Van! lsten nincs elintézve azzal hogy a természettudomány nemet mond létele felett A halhatatlanság sincs elintézve azzal hogy flaeckl a halálban semmi természetfeletti dologra nem akad Az csalt nem 'olt még a tagadásril ha vaiaid rem látja az X súgarat Az!iem olt ha valaki siemethúny és igy szaval: látni sem akarok Mindegy I ' lia altarja látni valaki' ha nem a yalóságot az létezik A zápor is tovább zuhoghat bár én hajlékom nak falai költ nagyoltat ' nevetek rajta Az hogy lnichel Angelo az utolsó itéletről meg ugyant:sall nem rombolja le hitel1fet beszélt a Ilözépkor nyelvével vagy Pál apostol úszó felle'gről siól az állor képzeteit 1115 vetve Nem az a Ilérdés itt hogy miféle befolyásolt adjált meg a legtöbb ember metafizikájának a'apszínét nem az a kérdés hogy az égbolt térllépéneh változásával mint megy tönltre sokaltnall hite Istel)ben ' mint nő soltaknak kétségbeeséssé fájdalma a IlOporsónár: hanem Itérdés az' hogy csillagászat földtan vagy kozmolo gia kirnerílie feljésen a léle Ilnek a l'riindenségben való viszonyát 5 nincscn e más igazság is annál niin! a mit léleittatr éiieitan a léleknek csir atöriénete és törzstörtériete feltű ntet? Nagy merész ~ég ezt mondan~! A Iéieit a legfenségesebb tűneliiénye az em~er világnak: kí merné azt áihtani ' hogy e tűneménynek nehány szái képletben miriden gazdagsága b'enne van? Ki meri azt mondani: 'kár hinni a '1t!leltl ' ől több~t mint amit a tudomány Ititapasztalt? Ki meri azt állitani: hogya lél'eltn:elt minden elképzelhető jövője összeromboiódott abbena percben mikor lerándult a lepel a Ilö F / zépkori hitnelt bii:onyo~ tárgyairól azoluól a világtestekrő! melyeket megjelöltek a halhatatlan lélel! lahóhelyéül? Killleri a7t monqanl hogy ' a' 'Iétek hallzaiatlansága lel1etetlen azért mert

16 ro ' :~ ~ ' > ' ~ ' ' :'J' ' '0 ' (:; '' _' ' ' ' _ '; i ' ' ' o _' ~ ' 0_ 4 '';'' _' ' 0 '~:' 0 _ 'o '' _ >lj' ' 0 ' ': '; _ ' l ' 'c 6'1 o' ' H ' ' ~ ' f ' n'em ;látjult és neh! JapásitáiJWt? BizonYnagy; Illerészség kel1 az i1yen tagaddslloz S mivelhogy e merészség ne!negy hely~ otthonos nyissuk meg az igeiz7és persp~k:tiváil hadd ldssuk' ezek mel' lett lesz~e még szava a tagaddsnak? ' ' * ' Hová merre nyilik liérdem tehát ~ a lélek világa? Hová ' merre visz az a sol!' ind m~ly élet neve alatt mozog célja felé ' ~ \ ' hol kötneit ki azok a felh melyek régente az Ur elé 6zállitákll lelkeltet? Ha a ' levegőnek egye'gy szarnycsapása hozá a földre az első csirát ' n~hezebbe elképzelni hogya levegőnek ához is van valami köze hogy az ' elet utolsó ér1üktetéseit továbbítsa? Hová megyünk? Qres jégmelók fényes csillogó sarki jege felé e vagy az :örök szép világ derült tájaira? Addig vane a lélek 'világa a meddig messzel:ító'nk elér vagy ott is van )ételés hová nem ér tapasztalat tudás Á szenvedő világ lelkének reflexee a mds Ili/dg vagyahivó emoeri/;ég fölismerhető bo!dogságának öntudatos éln; akardsa Más világgal a szenvedő korok azért bíztat jáke egymást mert lábaink ilten töviseken járnak vagy azért van szépség mert itt rútság terem azért van szivárvány mert itt sóhaj kél azért kél felhó mert ' itt emlék IlÍnoz azért Ite11 sférák lenéje mert itt zokogás panaszol arra való a virág hogy itt pusztát takarjon el? Puha felhőágyon ringatózunk e vajjon a szebb világ felé vagy az il dübörgő ; jajgató és kacagó életzaj csak aria való hogy e\csi tuljon egy bofjl:é!sztó rém a halál közeledtén? MindezeiIre a nagy Itén;lésekre nézve nekem ugy látszi!t hogy épen a tudomány adja Itezün'kbe a labirinthusból kivezető ariadne ' fonalat Mindörökké megmarad az anyak! mondja á tudomány Ez bt'tölti a világtér egész végtelenség ét elfoglalja a ' mindenség nagy területét jé'len van a legparányihb zú;:áhan a térségnell minden atomban minden J csillagban minden porazemhen Vitán felül áll ' hogy az anyag mennyisége öröldlévaló és változhatatlan a természet az a ;6 Kazda ki megtartja az 61 és ú;at Az anyag 'örökité valós aga és változatj'ansága megáll mint az lsten igéje altár vegyi elemekről bes~éljünll a retortákban altár világtérröl van szómely ' étetként az ato'mok és moleltulák hözt levő Itözöket hitölti Az élet ' ben levő nagynagy anyag hól! és durva tömege voltaképen éli o '

17 ' 6' 8 ' ' I ' azt amít kezdetben megéltönönmagát folytonoqan meg újít ja és gyarapítja amiért neklinkazt Ilell hinni hogy a világon levő 'ösz' sze:;; virágok I!özvetleria paradicsom virágaitói szárrilalllak az anyagnak összes tengerszemrezgései a nagy anyagoceán egyes Ilh 6zigeteinek hullámjátéllai A ibolyagyökér szálában nincsen más anyag mint volt a legelliő évben a tengerszem sósvizében nincsen más SÓ rninl amivel a tenger az első izt nyerte Az anyag végnélhlili mozgásafodrosodása tiinedezése ömlése és emelkedese o ' vagy haúgytetszlk fellegiárása ~ van itt Mindörökké megmarad az erő! mondja ismét a tudomány A végtelenvilágtér minden parányi része ~mint mozgó substantia öröll ésszalladatlan láncolatu mozgásban van Valamennyi vegyi folya I mata nagy ágyuk bombáitól Ilezdve a buzaszem vegykonyhájáig mindenfizillal ' Uinemény az anyagol összerakórészecskék hely~ változásával Jlapcsolatos De a mindenségben szerteár:amló ' mindenüvé szétfolyó és működő : erőli1ennyiség miriden tünemény! megjátszó nagy vagy energia összege vált07atlan Minden vegyi l!ap' csolatkeletkezése vagy felbomlása kor az anyagrészecsllék mozgásban vánnall mint a fővő minden mechanillai hőtani a hegy vagy jegecképződé~nél viznél látjuk igy van ez látbatatlanúl víllamoss1gi folyamatnál igy volt az A változások melyel\ ilyenkor végbemenileli a szerves és 'szervetlen teslellllél egyaránt valami állandó erocserén energia vállozaton alapulnak : az erőnell formája átalallúl az erőnek I egyik I egy másik formájáyá 'mint a vízpára esőfelleggé anélkülhogy az egész erőll!ennyiségnekcsall egy pa rányi része is elveszne elpocséllolódnél{ Az ' akarat a 11107gÓ sub ~ ' stantia az uralkodó erő ezen a világon! Mindörökké megmarad az érzősllbstantla az érzés ' tanit ja végre a tudomány 'A vegyi elemeli megérzik észreveszill 3máslk elemnell minőségbeli kütönbóégeit <)Z érintésilor örömet vagy fájo ' dalma t éreznell vidá ma~legye8ü I nelt :vagy erősen húzódnaits kész a jelenségeit I(lilönféleségé Minden anyagi jelenséget ugyanegy étletbeti kőtelék fűz össze míllta/ltülönböző portéltállat 'a vásári b{ldé ' kötele ' Az egész élet nem más mint Itlilönböző ní'in'őségü alaltulata 'azoknak a 'szellemi folvgmatoknak melyek az egész ler méö1étet mozgatjáll eleveni tili' Va II valam i mi nden molekllláball 3miro'llOn&ágban' áh az érzelemm'ef;ez az érzés 11~ltemes ' olyan

18 ~ ' _' o M) ~ :~ ' '>: o JIM milwr il molekulák szabadon vonznatrtaíi' liágy taszlthatnall rokonslenvüket vagy irtózásullat II ifejezhetill 'de kellemetlen mi k or ellenllező mozgásra vagy müllődésre' kényszerülnell Elég az hogy az érzés mint az anyag mint az energia a me'gmáradás alapsajátságával bir A tudomány bizonyítja hogya inindenségben az érzésnek vagy a meglelkesültségnek a tengere a mennyi sége szintén 6r6k és változatlan amit felküld a levegőbe mint felleget ait visszallapja egy más formában s az érzésnek minden vállozása csak abban áll hogy az érzés egyh! alailja átalaliui ai érzés egy másill alakjává s általa az élet elvégtelenü! Az emberi ség egész lelllivilágában folytonos fejlődésben az érzés mely rilinden egyén lelke felett van minden lélekbe beleereszti gyökereit Történelmien fejlődik és bontakozill ki ai agyvelőben hosszu periodusail éli át az alsóbb rendü lények világában a fejlődésnek De minden lehetséges testi és lellti folyamatnak ' közös alapja az ér~elem s az élet e IIÖZÖS alap llülönböző felépiiléséböl ' áll elő aszerinl nagyobb vagy kissebb az élet lendülete amint Ilél vagy száll az érzés viharja Ime ai! igy besz'él a tudomány hó! az anyag ho! az erő hol az érzés megmaradásáról És most helyezzük akár az anyag helyére G6/he vagy Spinolával ' a lelket akár az erő vagy energia helyére: mit gondoltok álmodotte szebbet gyönyörübbet valaha hivő ' ' lélell mint a tudomány e valósága? Mondotte valaha valaki nagyobbat a lél e lnől mondotte merészebbet az apostol az Istenhez úszó felleg ' r ől mint milwr a tudományatérbetöltés nagy próblémáját oldja meg? A lélek megmaradás Itél{zeletével valójában mi alól maradtunk az anyag erő és érzés megmaradás Ilépzet allwtásain Mi a léleilnek a mindenség életében sohal:em hirdel!ünll 6r6kváltozhatatlanságot csall egyediii az Istennek! Mi a világról sohasem gondoltuk hogy leltd összellapcsolódásoll puszta mezeje 'allliket li tudomány hirdet az általa ' Iétezőnell (:lismert subslantiiíról Mi csallannyit mondtunit hogy a világmindenség nagy és \légtelen sokadaimában ha örök élet felé tart és ' igyeilszik a parány és molekula a lélek sincs megfosztva ettől a lehetőségtől Ha nem hal meg az esőcsepp a virághimpora meg nell1 halhat a jézusi lélek Si Ha felirva van anyagra erőre: {lová? minek? belereszlletünll

19 '' <' ' 'ol 00 _ ' '' C ><' ~ 0 <' 7Ó ' ' ' ' ' ' _C '' ~ ' '/ < 1' '/ ~ ~ V 'C ;! a gondolatba öbetüznl véljüit a jténíéöt a íetiten iö a lelkeit öókaságánalt fellegén iö! Engedjételt meg ezt a öejtelmet világbölcsei nekünk most is l Mi nem vitatjult hogy anyag nircs erő ninc~ moleltula nincs mert szemünk nem éri át az ősködöt Mi nem mondjult energia érzés nem dolgoznak célra mert tapasztalatunk nem éri föl a célt Mi nem mondjuk hogy atom és parány csak akitor van hale szakítva magát' az egekből a mindenség gyűrüzetéből bizonyságot tesz önmagáról az asztaluniton Mi nem mondjuk hogya világélet folyammedrében új lendülésneit új lehetőségnek csak akkor hiszünk ha ezt nekünk egy 'másvilági lény erősífí egy más csillag lakója mondja De a világról melyről anyagias telve van erő elhiszik hogy gyö!teréig és energia productumaival az életneit feltételezzült hogy végre elhislilt nagy perspectiváiban legalább azt is hogy szellemi céloltrais tör s az a világ mely enyészet es halál nélküli partok között mozogmiltor anyagot erőt érzést mutogat mozgat Guzzaszt fejleszt és újjászűl nem dolgozik enyé özetnek azzal se mikor szellemet oszt szoroz és összead Ifa/hatatlansága megmaradása a világnak nem kissebb a lélekben se mint aminő az anyagban az erő_ben és érzetben! Úgy van l Én ragyogó perspectivába látom a lelket beállítvá melyet miltor által úsz a látomások fellegs'iárnyaival melyet miltor átszel [liténeit nagynagy látásaival: arcára fagyaszt ja a tagadásnak minden nézetét torkára forrasztja hitl!tlenségének legkisebb szavát is A lelltek a solt lelkelt a vándorló lelltelt nggy sokaságából alakuló összenövő feilegek az Ur képére függesztve nem lehetnek a megsemmisülés ~jjelébe rohanó ltomor felhői az égneit ~ ' mert az Ur szívtelen aidtor sem volt hozzánk mikor a fellrgeket a kikötő iáncairól leoldva útnalt bocsátá aklwr se yolt hozzánk kegyetlen milwr a fellegekre ráraltta lstenkezével az Ő nagy tero heil m'ikor gyúrta t0rmálta szépre torzra azt a fell!!get sohasem volt célja a mi itigúnyqlásunli a meggyalázásunit a mi életforgá sunltnak asemmisülésbe való taszítása a mi életünk nagy közös úszófellegetieit semmivé liprása kikötő nélltüli Ddys'Seája nem le~~ het isteni Itedvtelés soha l soha! soha! Ámen ' _

20 ' : '~' ~ ' ~ ':; 1i ' ' ~ Az eszmel ~ ~alhatat1anság ünnepe ) (Áldozócsü törtöliön) Ap csel 1 az ő láttokra fölemelteték és felhő fogá ' el őt ' az ó szemeik elá ' ' zzétekfel ugymond egy sollat Jltazott államférfi (Castelár) a megszülemlő és elvesző világok Itözti vál ságollat; járjátöltbe azokat az eszménynépesítettepusztákat azollat a városollat melyellben egyre várják azt a kinyílat ' 1lOztatást mely elfogja oltani a szellem szomját s várják a Megváltót ki széttöri majd azokat a bilincsellét melyek \)lorlátolthoz a v~geshez aminő láncol nak ;' idézzétek fel varázsát az olyan helyeknell' a pyramisoké Meldláé és Jeruzsálemé melyben a' rejtélyek összegyűlemlettellés az eszméktagyogtall; vegyétek figyelembe a képességét ama Ileletl törzseimpit ilmelyek oly' ragyogó tájaiion nevekedteh hol a homok fény módjára cöillogés ahol a prófétált természetes lények nek tűnnek fel; vegyétell figyelembe végül e törzsek hiszékenységét vértantiságra való vágyul1at aszó és kard apostolságára való kettős hivatottságukat s tekintsétek meg hogy az ideálok csall aidior leózrtek láthatók mindenltire nézve hogyha~ kiváló erényü és érdemü lényekben testesülnell meg: és akkor megértitek ' kel~tkezését a sollféle legendáknúk melyelt a népnek és az egyénnek ~ valóság ridegségében vigasztalást adnall ' melyek egy templom vagy egy sír köré gyűjtik össze őket Jnelyek a végtelen eszméjét IleItik fel bennölt hogya re mény áltauétünk:sanyaruságaiból a halhatatlanságig emeljéli fel őket '

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN EGYHÁZI BESZÉD. AZ 1891-IK ÉVI AUGUSZTUS HÓ 2-ÁN FELSŐ-RAJKON ÖZY. BAKÓ SAMUNÉ ÚRNŐ HÁZÁBAN TARTOTT SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN MONDOTTA PAYR SÁNDOK, OMDÓDI E7ANG. LELKÉSZ. SOPRON. NYOMATOTT ROM WALSER

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben