A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja"

Átírás

1 A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja Olvasd el először a Lukács evangéliuma 15:11-32-őt! Ezt követően olvasd el a következő szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét követő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsd ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! Jézus ezt a történetet a farizeusok miatt mondta el, mert azok megbotránkoztak, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel barátkozott. (Lukács 15:1-2) Megfigyelhetjük, hogy Jézus többször is szembeállította az embereknek ezt a két csoportját. A farizeusok (az akkori teológusok) mások fölé emelték magukat, számukra a vámszedők a zsidó társadalom legalját képezték azért, mert hivatásuk folytán a római hatalom szolgáiként elárulták népüket. (Lukács 18: 9-14, Márk 2:16-17) Ma a két fiú azokat az embereket példázza, akik megértik, hogy szükségük van Isten kegyelmére, és azokat, akik nem hajlandók ezt felismerni. Noha a látszat azt mutatja, hogy az idősebb fiú az Atya akaratát teljesítette, a 29. versben észrevehetjük, hogy a szíve nem érzett együtt az Atyáéval. Isten akarata: Őt teljes szívből szeretni. (Márk 12:30-31) Ez fontosabb számára, mint azok a jó cselekedetek, amelyeket fel tudunk mutatni. (Jelenések 2:2-5) Miután a fiatalabb fiú hazatért és újra befogadták, hálás volt, alázatos és szolgálatra kész. Ennek örült az apa, mert ezzel töltötte be az Atya akaratát és ezáltal kapcsolódott össze a szíve az apjáéval. (Máté 21:28-32, I.Tessz.5:18.) Láthatjuk, hogy mindkét fiúnak szüksége volt bűnbánatra. Ugyanúgy mint mindnyájunknak. Az egyetlen különbség az, hogy vannak akik ezt felismerték, és vannak akik nem. (Ézsaiás 53:6, Róma 3:23, Apcsel. 17:30, I. János 1:5-10) Pillanatnyi állapotunktól függ, hogy melyik fiú vagyunk mi: az, aki alázatban, szeretetben, hálaadásban, bűnbánatra készen és szolgálatkészen vigyáz, vagy épp ellenkezőleg: az, aki büszke, lázadó, közömbös, kritizáló és zúgolódó. (Máté 7:1-5, I. Tim. 1:15, Róma 2:1-3) Személyes kérdés: Melyik fiú vagy te? Miért? 1. oldal

2 A hét lépés A fiatalabb fiú hét lépésen keresztül jutott el az apjával való egységig. Az első lépés: a FELISMERÉS. Magába kellett, hogy szálljon, fel kellett ismernie helyzetének tragikusságát, be kellett látnia, hogy sorsának gyökeres megváltozásához szükséges lépéseket tennie. E nélkül a felismerés nélkül lehetetlen, hogy tartós és valódi megtérés történjen. (Lukács 15:17) A második lépés: a DÖNTÉS. Az életünk kisebb és nagyobb döntések sorozatából áll, mert Istentől szabad akaratot kaptunk. Istennel való kapcsolatunkban a döntéseknek rendkívül fontos szerepe van. (Lukács 15:18) A harmadik lépés: a MEGVALÓSÍTÁS. A jó döntés dicséretes dolog, de értéktelen, ha nem váltjuk valóra. (Lukács 15:20) A negyedik lépés: a személyes TALÁLKOZÁS az apával (Istennel). E nélkül minden fáradozásunk értelmetlen, mert ez minden küzdelmünk és az életünk célja. (Lukács 15:20) Az ötödik lépés: a BŰNVALLÁS. Ha Isten szeretetével találkozunk, felismerjük, megbánjuk és elismerjük bűnösségünket. (Lukács 15:21) A hatodik lépés: az átöltöztetés/újjászületés. Aki Istennel Jézus Krisztuson keresztül találkozik, új ember lesz. Mint a régi ruhát, úgy vetjük le régi életünket, és megkezdődik az új életünk. (Lukács 15:22) A hetedik lépés: a SZOLGÁLAT. Az újjászületett keresztény nem azért szolgálja Istent, hogy megmeneküljön, hanem megváltásának biztos tudatában hálából, szeretetből és buzgón. Ahol ezek a jegyek hiányoznak, kétséges, hogy az érintettek megbizonyosodtak mindenre kiterjedő megváltásukról. (Lukács 15:19) Személyes kérdés: Mely lépéseket tetted már meg? Fontos igehelyek: Márk 2: : És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az Ő tanítványainak: Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? 17: És amikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Márk 12: : Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. 31: A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. I. Thess. 5:18 "Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok!" Ézsaiás 53:6 "Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté." 2. oldal

3 Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Apcsel. 17:30 "E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek!" I. János 1:8-10 8: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 9: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 10: Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Máté 7:1-5 1: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2: Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. 3: Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? 4: Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből: holott ímé, a te szemedben gerenda van? 5: Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből! I. Tim. 1:15 "Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én." ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 3. oldal

4 TESZT AZ ELSŐ LECKÉHEZ Név: Jézus ezt a történetet a... miatt mondta el, mert azok... hogy vámszedőkkel és... barátkozott. 2. A farizeusok (az akkori...) Ma a két fiú azokat az embereket példázza, akik megértik, hogy... van Isten... és azokat, akik... hajlandók ezt A z i d ő s e b b f i ú a z A t y a a k a r a t á t t e l j e s í t e t t e, d e é s z r e v e h e t j ü k, h o g y a..., az Atyáéval 5. Isten akarata: Őt Ez... számára, mint azok a... cselekedetek, amelyeket fel tudunk mutatni. 6. Miután a fiatalabb fiú hazatért és újra befogadták,... volt, alázatos és szolgálatra kész. Ennek örült az apa, ezzel az Atya akaratát és ezáltal kapcsolódott össze a szíve az apjáéval. 7. Láthatjuk, hogy , Ugyanúgy, m i n t... A z e g y e t l e n k ü l ö n b s é g, hogy ,és......, függ, hogy melyik fiú vagyunk. 9. A hét lépés:..., döntés,..., személyes találkozás,..., átöltözés/ újjászületés, Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy,... hívjak megtérésre. (Márk 2:16-17) (igehely) Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. 12. I. Thess. 5: , mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok (igehely) Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté. 14. Róma 3:23. Mert mindnyájan... és... az Isten dicsősége nélkül. 15. Apcsel. 17:30. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy I. János 1:8-10. Ha azt mondjuk, hogy , magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha......, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy......, hazuggá tesszük őt és az ő igéje nincsen mi bennünk (igehely)......, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek (igehely) Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én bõl... pont... % tanú javítás dátum 4. oldal

5 ELSŐ TESZT MEGOLDÁS (minden helyes válasz 2 pont) 1. Jézus ezt a történetet a farizeusok miatt mondta el, mert azok megbotránkoztak, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel barátkozott. 2. A farizeusok (az akkori teológusok) mások fölé emelték magukat. 3. Ma a két fiú azokat az embereket példázza, akik megértik, hogy szükségük van Isten kegyelmére, és azokat, akik nem hajlandók ezt felismerni. 4. Az idősebb fiú az Atya akaratát teljesítette, de észrevehetjük, hogy a szíve nem érzett együtt az Atyáéval 5. Isten akarata: Őt teljes szívből szeretni. Ez fontosabb számára, mint azok a jó cselekedetek, amelyeket fel tudunk mutatni. 6. Miután a fiatalabb fiú hazatért és újra befogadták, hálás volt, alázatos és szolgálatra kész, ennek örült az apa, mert ezzel töltötte be az Atya akaratát és ez által kapcsolódott össze a szíve az apjáéval. 7. Láthatjuk, hogy mindkét fiúnak szüksége volt bűnbánatra. Ugyanúgy, mint mindnyájunknak. Az egyetlen különbség, hogy vannak, akik ezt felismerték, és vannak, akik nem. 8. Pillanatnyi állapotunktól függ, hogy melyik fiú vagyunk. 9. A hét lépés: felismerés, döntés, megvalósítás, személyes találkozás, bűnvallás, átöltözés/újjászületés, szolgálat. 10. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy, bűnösöket hívjak megtérésre. (Márk 2:16-17) 11. Márk 12: Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. 12. I. Thess. 5:18. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 13. Ézsaiás 53:6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté. 14. Róma 3:23. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 15. Apcsel. 17:30. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. 16. I. János 1:8-10. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt és az ő igéje nincsen mi bennünk. 17. Máté 7:1-2 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. 18. I. Tim. 1:15. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. 5. oldal

6 A TÉKOZLÓ FIÚ (Második lecke) Felismerés I. Olvasd el a követkövetkező szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét következő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsed ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! Az összes ismeret közül a legfontosabb azt megtudni, hogy kicsoda Isten. Azután ismerhetjük csak meg, hogy kicsoda az ember. Az igazi megtéréshez fontos, hogy megértsük a bűn természetét és az egyetlen megoldást, amit Isten felkínál nekünk. FELISMERÉS - Kicsoda Isten? Isten leírhatatlan. Csak akkor tudunk valamit leírni, ha megfelelő hasonlatot találunk rá, de Istenre nincs megfelelő hasonlat. Ézsaiás 40:18. Istent jellemzőin keresztül tudjuk legjobban megismerni. Isten a Teremtő! Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből a szavával teremtette. Ezért Ő az egyetlen jogos tulajdonosa mindennek, ami a világon létezik. Zsidók 11:3. Istenre leginkább jellemző tulajdonsága a szentsége (difinív tulajdonság). Az emberi értelem számára ez rejtély, végtelen. Ézsaiás 6:3, Jelenések 4:8. Végtelensége erőben, dicsőségben, szeretetben, nagyságban, bölcsességben, tisztaságban, tökéletességben, igazságban, békességben, egészségben, időben, stb. mutatkozik meg. Máté 28:19, I. Tim.6:15-16, Jelenések 5:12, Efézus 3:18. Isten örök, egyedüli, abszolút, az energia és az anyag forrása, állandó, hiteles minta (etalon) végső bírája mindannak, ami van, és ami él. Ő a maximális jót cselekszi minden helyzetben, mert az Ő tettei jelentik a maximális jót. Zsoltárok 48:1, 86:10, 87:7, 9:8-9. Ez a viselkedés a tökéletes szeretet (morális tulajdonság) és lényéből következik, hogy az abszolút igazság (természetes tulajdonság). Ezek a legfontosabb jellemzői. II. Mózes 34:6, Zsoltárok 25:10, V. Mózes 32.4, I. János 4:16, 1:5. Isten szent, és legfontosabb jellemzője a szeretet és az igazság. 6. oldal

7 A Biblia első versében ez áll: Kezdetben teremtette Istenek az eget és a földet. (Az eredeti héberben Elohim áll.) Isten már itt többes számban jelentette ki magát, de egyes számban cselekszik. I. Mózes 1:1. A Bibliában Isten Atya, Fiú és Szent Lélekként jelenti ki magát, de Ő mégis egy. Éppúgy, ahogy a víz is három formában ismert: folyékony, szilárd (jég) és gáz (gőz) halmazállapotban, de mégis egyetlen szubsztancia (létező dolog). Máté 28:19, Jelenések 5:1-14. Jézus az élő ige, Isten testi megnyilvánulása, akinek a képmására az embert is alkotta. János 1:1-14, Kolossé 2:8-10, Zsidók 1:1-3. A Szent Szellemet azért küldte hozzánk Isten, hogy Jézus Krisztus jelenlétét személyesen tegye életünkben hatékonnyá és élővé. I. Kor.3:16, 6:9, Máté 28:19, Jelenések 4:5, 5:6. Isten azért teremtette a világegyetemet, hogy dicsőségét kifejezze benne. Saját elképzelése szerint alkotta azt. (Más elképzelés nem is létezett.) Jelenések 4:1, Kolossé 1:16-17, Ézsaiás 45:8, 12, 18. Csak a teremtés után lett értelme jó -ról és rossz -ról beszélni. Jó = Isten elképzelésével egybeeső. Rossz = Isten elképzelésének ellentmondó. Lukács 18:19, Róma 3:12. Amikor Isten az embert megteremtette, szabad akaratot adott neki, ezzel hasonlóvá tette magához. Így lett az ember morális lénnyé. A szabad akarat által megvan a lehetőségünk arra, hogy részeseivé legyünk az élet szép és jó (Istenhez hasonló) dolgainak, mint pl. boldogság, öröm, élvezet, béke, hűség, szeretet, változás, józanság, kegyelem, szépség, irgalmasság, türelem, megbocsátás, tanulási képesség, stb. I. Mózes 1: A szabad akarattal azonban megvan a lehetőség a rosszra is, de Isten bölcsességében tudta, hogy ebből sokkal több jó fog keletkezni, mint rossz. I. Mózes 3:1-19. Isten mindig a legnagyobb jót cselekszi az egész világ számára, mert így lesz a világ végül is a legboldogabb. (Minden jó, ha a vége jó.) Jelenések 22:1-5. Isten gyűlöli a rosszat és nem is fogja örökké eltűrni, mert ez ellentétes az elképzeléseivel és ezért az egész világ számára rossz is lenne. Most még fegyelmezi Isten az embereket és megbünteti a rosszat, abban a reményben, hogy a jóhoz térnek. Zsidók 12:5-11. Végül Isten el fog távolítani az Ő világából minden rosszat, azokkal együtt, akik ragaszkodnak a rosszhoz, mert ők a legnagyobb jót, a szeretetet akadályozzák. Jelenések 20:7-15. Összefoglalás: Isten szent! 1. Nekünk, embereknek, lehetetlen Istent tökéletesen megismerni. 2. Isten minden tulajdonságával végtelen. 3. Isten az igazság (világosság, benne nincsen sötétség) - ez természetéből fakadó tulajdonsága. 4. Isten a szeretet, mindig a legjobbat teszi - erkölcsi tulajdonság. 7. oldal

8 5. Isten az abszolút mértéke a jónak és a rossznak. 6. Isten azért teremtette a világot, hogy megmutassa benne dicsőségét. 7. Isten azért adott az embernek szabad akaratot, hogy lehetőséget adjon arra, hogy hozzá hasonlóvá, boldog és erkölcsös lénnyé váljon. 8. A szabad akaraton keresztül megteremtődött a lehetőség rosszat cselekedni is, ennek ellenére a rossz sokkal kevesebb, mint a jó. 9. Isten gyűlöli a rosszat, jelenleg kordában tartja, később majd teljesen eltávolítja. 10. Isten a többszemélyes egység, aki Atyaként, Fiúként (Jézus Krisztus) és Szent Szellemként jelenti ki magát. Személyes kérdések: 1. Hibázik-e Isten, vagy követ-e el rosszat? Miért? 2. Ha Isten jó, miért engedi meg a rosszat? 3. Ha Isten a szeretet, van-e más lehetősége, mint az, hogy a rosszat és mindazt, ami a legjobbra vonatkozó tervét akadályozza, eltávolítsa? 4. Miért nincs több jó ebben a világban? 5. Megváltozott-e Istenről alkotott képed? Fontosabb igehelyek: Zsidók 11:1-3 1: A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. 2: Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. 3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Ézsaiás 6:3 "És kiált vala egy a másiknak, és monda: szent, szent a seregek Ura, teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével!" I. Timótheus 6: : Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az Uraknak Ura, 16: Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik: akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Ámen. Zsoltárok 87:7 "És táncolva éneklik: minden forrásaim tebenned vannak." I. János 4:16 "És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet: és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne." I. János 1:5 "És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség." I. Mózes 1:1 "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet." 8. oldal

9 Kolossé 2:8 "Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelkezése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való." Kolossé 2:9 "Mert őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg." Kolossé 2:10 "És ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak." I. Kor. 3:16. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Kolossé 1:16 "Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek." Lukács 18:19 "Monda pedig neki Jézus: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten." ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 9. oldal

10 TESZT A MÁSODIK LECKÉHEZ Név: Az összes ismeret közül a... azt megtudni, hogy Isten..., Istenre nincs megfelelő Isten a...! Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből, a... teremtette. 4. Ezért Ő az egyetlen jogos... mindennek, ami a világon létezik. 5. Tulajdonságai közül a legistenibb az Ő Isten minden tulajdonságában Isten az... (világosság, benne nincsen sötétség) - ez a természetes tulajdonsága. 8. Isten a..., Ő a... jót cselekszi, ez az erkölcsi tulajdonsága. 9. Isten az... mérték a jóra és a rosszra. 10. Isten azért teremtette a világot, hogy... fejezze ki benne. 11. A Biblia által megérthetjük, hogy Isten Atyaként, Fiúként (Jézus Krisztus) és jelenti ki magát, de mégis Jézus az élő..., Isten testi megnyilvánulása, akinek a... az embert is alkotta. 13. A által Jézus Krisztus jelenléte... módon nyilvánul meg életünkben. 14. Isten teremtette az embert, hogy lehetőséget adjon neki, hozzá... válni. 15. A szabad akaraton keresztül megteremtődött a... a... is. 16. Isten... a gonoszt ezért most korlátozza, de később egészen... azt. 17. Zsidók 11:1 A hit pedig a... dolgoknak a..., és a nem látott dolgokról való I. János 4:16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten...: és aki szeretetben..., az Istenben marad, és az Isten is őbenne. 19. I. János 1:5 És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten... és nincsen őbenne semmi Kolossé 2:8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek... vet a bölcselkedés és üres... által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való. 21. Kolossé 2:9 Mert őbenne lakozik az... egész... testileg. 22. I.Kor. 3:16 Nem tudjátok-e, hogy ti Isten... vagytok, és az Isten... lakozik bennetek? 23. Lukács 18:19 Monda pedig neki Jézus: miért mondasz engem...? Senki sem..., csak egy, az ből...pont...% tanú javítás dátum 10. oldal

11 MÁSODIK TESZT MEGOLDÁS (minden helyes válasz 2 pont) Név: Az összes ismeret közül a legfontosabb azt megtudni, hogy kicsoda Isten. 2. Isten leírhatatlan, Istenre nincs megfelelő hasonlat. 3. Isten a Teremtő! Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből, a szavával teremtette. 4. Ezért Ő az egyetlen jogos tulajdonosa mindennek, ami a világon létezik. 5. Tulajdonságai közül a legistenibb az Ő szentsége. 6. Isten minden tulajdonságában végtelen. 7. Isten az igazság (világosság, benne nincsen sötétség) - ez a természetes tulajdonsága. 8. Isten a szeretet, Ő a maximális jót cselekszi, ez az erkölcsi tulajdonsága. 9. Isten az abszolút mérték a jóra és a rosszra. 10. Isten azért teremtette a világot, hogy dicsőségét fejezze ki benne. 11. A Biblia által megérthetjük, hogy Isten Atyaként, Fiúként (Jézus Krisztus) és Szent Szellemként jelenti ki magát, de mégis egy. 12. Jézus az élő ige, Isten testi megnyilvánulása, akinek a képmására az embert is alkotta. 13. A Szent Szellem által Jézus Krisztus jelenléte személyes módon nyilvánul meg életünkben. 14. Isten szabad akarattal teremtette az embert, hogy lehetőséget adjon neki, hozzá hasonlóvá válni. 15. A szabad akaraton keresztül megteremtődött a lehetőség a rosszra is. 16. Isten gyűlöli a gonoszt, ezért most korlátozza, de később egészen eltávolítja azt. 17. Zsidók 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés." 18. I. János 4:16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne. 19. I. János 1:5 És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség." 20. Kolossé 2:8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való. 21. Kolossé 2:9 Mert őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. 22. I. Kor.3:16 Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 23. Lukács 18:19 Monda pedig neki Jézus: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten." 11. oldal

12 A TÉKOZLÓ FIÚ (Harmadik lecke) Felismerés II. Olvasd el a követkövetkező szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét következő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsed ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! FELISMERÉS - Kicsoda az ember? Az ember Isten képére lett teremtve: Szellem, lélek, test. (Atya, Fiú, Szent Szellem). I. Mózes.1:27, 2:7, I. Thess. 5:23. A lélek mindaz, ami a személyiségünkhöz tartozik (értelem, érzelem, képességek, akarat). Zsoltárok 103:1. A szellem az ember tudatalattija, amely segítségével képesek vagyunk a természetfölötti (szellemi) világgal kapcsolatba lépni. Isten Szellem. János 4:24. Az ember rendelkezik Isten minden tulajdonságával csak véges formában. Zsoltárok 8:5-7. A szabad akarat különböztet meg bennünket az állatoktól. Döntési képesség = értelem. Ezért az ember erkölcsi lény még akkor is, ha erőben, bölcsességben, megismerésben, időben, cselekvésben, stb. korlátozott. I. Mózes 2: A bűneset előtt az embert a szelleme vezette az értelme segítségével az érzelmek támogatásával. Akarata tökéletesen összhangban volt Isten akaratával, és az ember tökéletesen boldog volt. I. Mózes. 2: A bűnbeesésnél az ember a szabad akaratát Isten akarata ellen fordította, mert nem a szellemére, hanem az érzéseire figyelt. Ez eltompította, becsapta az értelmét. I. Mózes 3:6-8. Ezáltal elveszítette Isten vezetését és a gonosz vezetése alá került. I. Mózes 3: Ezt a döntési formát nevezzük önzésnek vagy egoizmusnak. Ezt Isten bűnnek hívja. Ettől fogva az önzés az ember jellemzője lett. I. Mózes 4:7, Zsoltárok 51:7, Róma 3:23. Ez a döntési mód Istennel ellentétben áll, mert az ember nem lehet saját maga mértéke. De az ember korlátolt, ezért önzésével árt környezetének és végül saját magának is. Példabeszédek 14:12, Róma 3: Minden ember egyetért Isten akaratával mindaddig, míg Isten akarata az ő (egoizmusával) akaratával nem kereszteződik. Pl. mindenki szeretné, ha a jó legyőzné a rosszat. A bűn miatt jött minden negatív dolog a világba, pl.: gyűlölet, gyilkosság, háború, betegség, csalás, igazságtalanság, gonoszság. I. Mózes 3:17-19, V. Mózes 28: Az ember Isten Szellemével vagy a tökéletes szeretetbe, vagy a gonosz szellemén keresztül az önzésbe jut. I. János 2: Személyes kérdések: 12. oldal

13 1. Valaki, vagy valami kényszeríthet-e engem arra, hogy az akaratom ellenére cselekedjem? 2. Képes vagyok-e arra, hogy a gondolataimat és az érzéseimet az akaratommal befolyásoljam? Ha igen, hogyan és miért? 3. Parancsol-e Isten olyasmit, amit az akaratommal nem tudok elérni? 4. Megbüntet-e Isten engem azért, amit nem akartam megtenni? 5. Megjutalmaz, vagy megbüntet-e Isten engem az én adottságaim (ill. hiányosságaim) miatt? 6. Mely tulajdonságokat jutalmazza, ill. bünteti Isten? 7. Az önzés mely területeit ismered fel az életedben? I. Thess. 5:23 "Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." Zsoltárok 8:5-7 5: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? 6: Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 7: Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél: Zsoltárok 51:7 "Íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám." Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Példabeszédek 14:12 "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." Róma 3: : Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is: 11: Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. 12: Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek: nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. I. János 2: : Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. 16: Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 17: És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 13. oldal

14 TESZT A HARMADIK LECKÉHEZ Név: Az ember Isten... teremtetett. Szellem,... test. (Atya, Fiú, Szent Szellem). 2. A lélek mindaz, ami a... tartozik. (Értelem,... képességek és akarat.) 3. A szellem az ember..., amely segítségével képesek vagyunk a... világgal kapcsolatba lépni. Isten Az ember rendelkezik Isten..., csak véges formában. 5. A különböztet meg bennünket az állatoktól. Ezért az ember... lény. 6. A... előtt az embert szelleme irányította az értelme segítségével és az érzelmek támogatásával. Akarata teljes... volt Istenével és az ember tökéletesen... volt. 7. A bűnbeesésnél az ember az akaratát Isten akarata... fordította, amikor nem a szellemére figyelt, hanem az.... Ez eltompította, becsapta Ezáltal elveszítette Isten... és a... irányítása alá került. 9. Ezt a döntésfajtát nevezzük... vagy egoizmusnak. Isten ezt... nevezi. 10. Ez a döntési mód... áll Istennel, mert az ember nem lehet saját maga Az ember korlátolt, ezért önzésével... környezetének és végül saját magának is. 12. Minden ember... Isten akaratával mindaddig, míg Isten akarata a saját akaratával.... Pl. mindenki szeretné, ha a jó a rosszat A bűn miatt jött minden... dolog a világba, pl. gyűlölet, gyilkosság, háború, betegség, stb. 14. Az ember Isten szellemével vagy a... szeretetbe, vagy a gonosz szellemével az... jut. 15. I.Thess.5:23 Maga pedig a... Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész..., mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 16. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az..., és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!... tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél (igehely) Íme én vétekben fogantattam és... melengetett engem az anyám (igehely) Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül (igehely) Van olyan út, mely... látszik az ember előtt, és vége a... menő út. 20. Róma 3:10-18 Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy... is: Nincs, aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan..., egyetemben haszontalanokká lettek: nincs, aki... cselekedjék, nincsen csak egy is. 21. I. János 2:15-17 Ne... a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz ami a világban van, a test kívánsága, és a... kívánsága, és az élet... nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ..., és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad ből...pont...% tanú javítás dátum 14. oldal

15 HARMADIK TESZT MEGOLDÁS (minden helyes válasz 2 pont) 1. Az ember Isten képére teremtetett. Szellem, lélek, test. (Atya, Fiú, Szent Szellem). 2. A lélek mindaz, ami a személyiségünkhöz tartozik. (Értelem, érzelem, képességek és akarat.) 3. A szellem az ember tudatalattija, amely segítségével képesek vagyunk a szellemi világgal kapcsolatba lépni. Isten szellem. 4. Az ember rendelkezik Isten minden tulajdonságával, csak véges formában. 5. A szabad akarat különböztet meg bennünket az állatoktól. Ezért az ember erkölcsi lény. 6. A bűneset előtt, az embert szelleme irányította az értelme segítségével és az érzelmek támogatásával. Akarata teljes összhangban volt az Istenével és az ember tökéletesen boldog volt. 7. A bűnbeesésnél az ember az akaratát Isten akarata ellen fordította, amikor nem a szellemére figyelt, hanem az érzéseire. Ez eltompította, becsapta az értelmét. 8. Ezáltal elveszítette Isten vezetését és a gonosz irányítása alá került. 9. Ezt a döntésfajtát nevezzük önzésnek, vagy egoizmusnak. Isten ezt bűnnek nevezi. 10. Ez a döntési mód ellentétében áll Istennel, mert az ember nem lehet saját maga mértéke. 11. Az ember korlátolt, ezért önzésével árt környezetének és végül saját magának is. 12. Minden ember egyetért Isten akaratával mindaddig, míg Isten akarata a saját akaratával kereszteződik. Pl. mindenki szeretné, ha a jó a rosszat legyőzné. 13. A bűn miatt jött minden negatív dolog a világba, pl. gyűlölet, gyilkosság, háború, betegség, stb. 14. Az ember Isten szellemével vagy a tökéletes szeretetbe, vagy a gonosz szellemével az önzésbe jut. 15. I. Thess. 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótokat, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 16. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. 17. Zsoltárok 51:7 Íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám. 18. Róma 3:23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 19. Példabeszédek 14: 12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. 20. Róma 3:10-18 Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is: Nincs, aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek: nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. 21. I. János 2:15-17 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 15. oldal

16 A TÉKOZLÓ FIÚ (Negyedik lecke) Felismerés III. Olvasd el a követkövetkező szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét következő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsed ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! Egy fontos döntés meghozatala előtt lényeges, hogy a különböző lehetőségeket, amelyek közül választhatunk, alaposan megismerjük. Az előbbi leckében láthattuk, hogy az ember legjellemzőbb tulajdonsága az önzés. Az emberiségnek ezt az általános jellemzőjét a Biblia bűnnek nevezi. Ézsaiás 53:6, Róma 7:14, 24 FELISMERÉS - A bűn fajtái Mivel a bűn Isten törvényének megsértése, minden alkalommal Isten ellen vétkezünk. Zsoltárok 51:6, 41:5 Gyakran azonban nemcsak Istent bántjuk meg bűneinkkel, hanem embertársainkat vagy saját testünket. I. Kor. 3:14-17, Márk 12:30-31, 6:14-26 Sokan azért nem érzik magukat túlságosan bűnösnek, mert embertársaikat használják mérceként. Ez ahhoz hasonlít, mintha egy disznó a saját tisztaságát a társai alapján ítélné meg. Ézsaiás 64:5 Teljesen mindegy, hogy valaki a víz felszíne alatt 1 cm-re, vagy 1 km-re van, ugyanúgy meg fog fulladni. Mások, mint pl. a gazdag ifjú, jó cselekedetekkel vagy külső törvények betartásával szeretnék igazságosságukat bizonyítani. Márk 10:17-27, Jakab2:10 A híres orvos is hiába hivatkozik arra, hány ember életét mentette meg, nem kerülheti el a halálos ítéletet. A gazdag ifjú minden társadalmi törvénynek megfelelt, de azoknak a törvényeknek, amelyek az Istennel való kapcsolatot szabályozzák, nem tudott eleget tenni. Ez azonban a legfontosabb parancsolat, mert a többi is ezen alapul és éppen ez a törvény az, ami bántja a humanistákat. Márk 12: Személyes kérdések: 1. Nevezd meg a legfontosabb parancsolatot és a legfontosabb bűnt! 2. Hogyan osztályoznád a bűnt? 3. Miért bűnösök a jó emberek (humanisták) is? 4. Miért érzik úgy némelyek, hogy kevéssé vagy egyáltalán nem bűnösök? 5. Felismerted-e bűnösségedet? FELISMERÉS - Két út van Az a tény, hogy bűnösök vagyunk, arra enged következtetni, hogy bűneinknek következményei vannak. Ézsaiás 53:6, Róma 3: oldal

17 A bűnök következménye: bizalmatlanság Istennel szemben (bizalmatlanság nélkül mindig engedelmeskednénk és sohasem vétkeznénk) bizalmatlanság embertársainkkal szemben, félelem, aggodalom, agresszivitás, ellenségeskedés, magány, stressz, depresszió, betegség, szerencsétlenség, reménytelenség, esztelenség, és végül a halál, ami az élet forrásától, Istentől való elválasztottságot jelenti. Példabeszédek 14:12 Képzeld el, milyen lehet, ha szünet nélkül gyötör a félelem, fájdalom, gyűlölet, beteljesületlen vágyak és reménytelenség. Ezt a gyötrő elszakadást nevezi a Biblia pokolnak. Márk 7:20-23, Lukács 16:19-31, 13:1-5 A jelenlegi életünkben csillapítja ezeket az érzéseket a testünk és Isten kegyelmének jelenléte. A halál után, Isten nélkül teljesen Isten ősi ellensége a gonosz (Sátán, Ördög) hatalma alá kerülünk, aki az ellen, amit Isten szeret és főleg az ember ellen küzd. Ez az út a széles út. Lukács13:24, Jel.20:11-15, János 10:10, Róma 6:23. Hála Istennek van egy másik lehetőség is, az élet keskeny útja. Ez az Isten iránti szeretetből fakadó engedelmességből áll, amelynek következménye: bizalom, hit, erő, hatalom a gonosz felett, embertársaink szeretete, öröm, béke, értelmes élet, nehézségek (a gonosszal való szembenállásból fakadóan) de ennek ellenére győzelem, siker és boldogság. A testi halál végül is nem más, mint átlépés az Istennel való zavartalan szeretetbe, közösségbe a mennyben lévő tökéletességben és örök boldogságban. Az örök életre a mennyben gondtalanság és az elképzelhetetlen boldogság a jellemző. I. János 5:12, János 16:33, II. Tim.3:12, Márk 10: Személyes kérdések: 1. Hány lehetősége van a te életednek? 2. Melyik utat választod: a keskenyet, vagy a széleset? 17. oldal

18 Fontos igehelyek: Zsoltárok 51:6 "Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben." I. Korinthus 3: Nem tudjáték-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 17. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. I. Korinthus 6:18 "Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik a testen kívül van, de aki paráználkodik a maga teste ellen vétkezik." Ézsaiás 64:5 "És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket." Jakab 2:10 "Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös." Ézsaiás 53:6 "Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté." Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Példabeszédek 14:12 "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." Márk 7: : Monda továbbá: Ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert. 21: Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, 22: Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: 23: Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Lukács 16: Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván: 20. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. 21. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit. 22. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. 23. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. 24. És kiáltván, monda: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. 25. Monda pedig Ábrahám: fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltaték, te pedig gyötrődetetel. 26. És mindenekfelett, miköztünk és tiközöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét tihozzátok átalmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. 27. Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához; 28. Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak. 29. Monda néki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat. 30. Ama pedig monda: nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek! 31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. 18. oldal

19 Lukács 13: Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. 2. És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? 3. Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek. 4. Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? 5. Nem, mondom néktek: sőt inkább ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek. Lukács 13:24 "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek." Jelenések 20: És láték egy nagy fehér királyiszéket, és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. 12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. 13. És a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. 14. A pokol pedig és a halál vettetének a bűnek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. 15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. János 10:10 "A tolvaj nem egyébért jó, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek." Róma 6:23 "Mert a bűn zsoldja a halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." I. János 5:12 "Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." I. János 5:13 "Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében." János 16:33 "Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot." II. Tim. 3:12 "De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak." Márk 10: Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fiútestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért, 30. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fiútestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 19. oldal

20 TESZT A NEGYEDIK LECKÉHEZ Név: Egy fontos döntés meghozatalakor lényeges, hogy a különböző lehetőségeket, amelyek közül választhatunk,... megismerjük. 2. Az előbbi leckében láthattuk, hogy az ember legfontosabb tulajdonsága az.... Az emberiségnek ezt az általános jellemzőjét a Biblia... nevezi. 3. Mivel a bűn Isten törvényének megsértése, minden alkalommal... ellen vétkezünk. 4. Gyakran azonban nemcsak Istent bántjuk meg bűneinkkel, hanem... és saját Sokan azért nem érzik magukat túlságosan bűnösnek, mert... használják Mások, mint a gazdag ifjú......, vagy különböző törvények betartásával szeretnék... bizonyítani. 7. A gazdag ifjú minden társadalmi törvénynek megfelelt, de azoknak, amelyek az Istennel való... szabályozzák, nem tudott eleget tenni. 8. Ez azonban a... parancsolat, mert a többi is ezen alapszik, és éppen ez a törvény bántja a Az a tény, hogy bűnösök vagyunk, arra enged következtetni, hogy bűneinknek... vannak. 10. Bűneink következménye:... Istennel és embertársainkkal szemben, félelem, aggodalom, agresszivitás, ellenségeskedés, magány, stressz, depresszió, betegség, boldogtalanság, reménytelenség, esztelenség és végül a..., ami az élet forrásától, Istentől való... jelenti. 11. Ezt a gyötrő elszakadást nevezi a Biblia A halál után Isten nélkül teljesen a... hatalma alá kerülünk. 13. Ez az út a... út. A másik lehetőség a... út. 14. A testi halál végül is nem más, mint... az Istennel való zavartalan A mennyei örök életre a... és az elképzelhetetlen... a jellemző (igehely) Nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten; mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 17. I. Korinthus 6:18 Kerüljétek a.... Minden bűn, amelyet az ember cselekszik, testen kívül van, de aki paráználkodik a maga teste ellen Ézsaiás 64:5 És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint... ruha minden mi igazságaink, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket! (igehely) Mindnyájan, mint juhok, eltévedtünk, ki-ki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté (igehely) Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." (igehely) Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és vége halálra menőút. 22. Márk 7:20 Ami az emberből jő ki, az... meg az embert (igehely) Vala pedig egy gazdag ember és öltözik vala bíborba és patyolatba mindennap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele (igehely) Felelvén Jézus monda nékik: Gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelitől mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek mindnyájan hasonlóképpen elvesztek (igehely) Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekeznek bemenni és nem mehetnek (igehely) És láték egy nagy fehér királyiszéket, és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték (igehely) A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek (igehely) Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk, Jézus Krisztus által (igehely) Akié a Fiú, azé az..., akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 20. oldal

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát;

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát; I. Alapfogalmak: 1. Mi a vallás? A vallás az Isten és felebarát iránti szeretet. Lásd: Mk 12,28-31: minden parancsolatok között az első: szeresd az Urat, a te Istenedet... a második hasonlatos ehhez: szeresd

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

Jézus. tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3.

Jézus. tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3. Jézus tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné,

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 Mi volt János célja a levél megírásával? János az elsı fejezet negyedik versében adja meg erre a választ. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy

Részletesebben

AMIT A BIBLIA TANÍT A BŰNRŐL

AMIT A BIBLIA TANÍT A BŰNRŐL MBS095 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AMIT A BIBLIA TANÍT A BŰNRŐL Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. HÉBER, GÖRÖG, ÉS MAGYAR SZAVAK

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

2017-500 évvel Luther után. Mi történt a Luther Mártont követő években?

2017-500 évvel Luther után. Mi történt a Luther Mártont követő években? 2017-500 évvel Luther után Mi történt a Luther Mártont követő években? 2017-500 évvel Luther után Mi történt a Luther Mártont követő években? 2017 október 31-én lesz az 500. évfordulója annak az eseménynek,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

A Reformáció Hírnöke - Külön kiadás - Imanapi Felolvasás 2007. december 7-16

A Reformáció Hírnöke - Külön kiadás - Imanapi Felolvasás 2007. december 7-16 1 A Reformáció XLVIII. kötet Külön kiadás Hírnöke 2 E gy híres angol mondás szerint, A fű mindig zöldebb a kerítés túloldalán. A Hű Tanúbizonyság üzenete Laodiceának valami hasonló. Úgy néz ki, hogy néhány

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és Őbenne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Szellem által.

épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és Őbenne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Szellem által. Kit nevezünk keresztyén"-nek? Kevés olyan név vagy fogalom van, amelyet annyira megtévesztő, képmutató vagy hazug módon használnak, mint a keresztyén" elnevezést. Nálunk, legalábbis név szerint az emberek

Részletesebben

1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem,

1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, 257 Pál első levele a korinthusiakhoz 1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, Pált, Jézus Krisztus arra hívott el, hogy apostola * legyek. Igen, ezt Isten így akarta.

Részletesebben

Jézushoz vezető út. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Jézushoz vezető út. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Jézushoz vezető út Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Részletesebben

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10.

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. 1 A Reformáció Hírnöke a Hetednap Adventista Reformmozgalom általános gyülekezeti lapja Tartalom Vezércikk Isten munkáját az Ő módszerével és dicsőségére végzik.

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja Keskeny Út A Lélek gyümölcse xiii. évfolyam 56. szám 2011. január Lelki Gyümölcsök: Krisztustól, Krisztusért Szeretném, ha először is visszalapoznál

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A PÁSKA BÁRÁNY 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten annyira szeret minket, hogy kegyelmet, gyógyulásokat ad. Megköszönjük az Úr

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24.

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24. 1 Imanapi felolvasások 2007. június 15-24. 2 A Lélek gyümölcse Ezen külön, évközi imahét alatt a hívők az egész világon: A Lélek gyümölcseinek csodálatos tárgyát fogják tanulmányozni. Minden fát azon gyümölcsök

Részletesebben

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11) . Keresztyén lap. Megjelenik Marosvásárhelyen, Romániában Cuvântul Biruinţei. Ziar creştin, în limba maghiară, apare în Tîrgu Mureş, România The overcomer word. Christian newspaper, in hungarian language

Részletesebben