A boldogemlékű Majancsik Ferenc nagykaposi plébános emlékére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A boldogemlékű Majancsik Ferenc nagykaposi plébános emlékére"

Átírás

1 A boldogemlékű Majancsik Ferenc nagykaposi plébános emlékére december 31-én született - Tornaváralján. Édesanyját korán elvesztette. Édesapja másodszor is megnősült, de nevelőanyja édesfiaként szerette és nevelte őt és testvérét Máriát, valamint mostohatestvéreit: Erzsébetet, Gézát, Gizellát és Gyulát. Ezt a bensőséges kapcsolatot, a szülők és a papfiúk között, a bolyi plébánián magam is láttam és tapasztaltam. Édesapját, csöndes, megfontolt embernek ismertem. Nevelőanyja - mint általában az asszonyok többet beszélt - de nem feleslegesen. Az elemi iskola első 7. osztályát Tornán végezte, majd átlépett a szepsi Polgári Iskola 2. osztályába. A 4. osztályt már nem Szepsiben, de Kassán fejezte be 1939-ben. Ugyanezen évben felvették a kassai Premontrei Gimnázium 5. osztályába. Itt érettségizett 1943-ban. Még gimnazista korában jó barátságba került Dr. Pfeiffer Miklós kanonokkal, aki pártfogásába vette és tulajdonképpen az ő hatására lett kassai egyházmegyés kispap 1943-ban. Teológiai tanulmányait a kassai szemináriumban végezte. A tanulásban kit űnt, mindig szorgalmas volt. Szorgalma később sem hanyatlott. A szeminárium befejezése után is állandóan képezte magát. Gimnáziumi és teológiai tanulmányai során osztálytársa volt többek között Umstádter Tibor a későbbi radi plébános, Kocska Antal a volt csicseri plébános és Turcsányi József jánoki plébános. Jozef Čársky püspök úr szentelte őket pappá június 27-én, a kassai székesegyházban. Főtisztelendő Kocska atya elmondásából tudom, szentelésük előtt ígéretet kellett tenniük, hogy papi hivatásukat akkor is vállalják, ha semminemű javadalmazásban nem részesülnek. Köztudott, hogy a II. világháború után az úgynevezett kassai kormányprogram" a felvidéki magyarságot kollektív háborús bűnösnek minősítette. Ennek következményeként a magyar kispapokat Kassán csak azzal a feltétellel szentelhették papokká, ha a jelöltek előre lemondtak a papi tevékenységükért járó minden egyházi és állami ellenszolgáltatásról. Szentelendőink minden megszorítás ellenére vállalták a papi szolgálatot. Az újmisés Ferenc atyát a főpásztor Alsókörtvélyesre (Nižný Hrušov) helyezte ben kápláni kinevezést kapott kagytárkányba, 1952-ben pedig plébánosi kinevezést, Dobóruszkára. A világi hatóságok őt is megakadályozták abban, hogy kialakulhasson közte és a rábízott hívek között egy gyümölcsöző, tartós kapcsolat. Abban az időben ugyanis, ha egy papot valahol megszerettek, boszorkánykonyhájukban a titkosrendőrség hamar kitalált valamilyen ürügyet arra, hogy a lelkipásztort áthelyezzék, bebörtönözzék, internálják, vagy lejárassák. Ferenc atyát a dobóruszkai hívek éjjel-nappal őrizték. Az állami hatóság nem akart nyíltan ujjat húzni a hívekkel, ezért más módszert választott. Meghagyta az akkori kassai főpásztornak, hogy hivatalos áthelyező levéllel mozdítsa el a plébániáról. Majancsik atya főpásztora rendelkezésével nem akart szembeszállni, ezért elindult, hogy elfoglalja új állomáshelyét. Költözködés közben fogták el és tartóztatták le május 11-én az eperjesi Kerületi Bíróság három és félre, szeptember 22-én a prágai Legfelsőbb Bíróság pedig öt és félévi börtönbüntetésre ítélte, valamint öt évre szólóan megfosztotta őt állampolgári jogaitól. A vád hazaárulás és a szolgálati titoktartás megszegése volt. Az 1955-ös amnesztia értelmében két évet elengedtek börtönbüntetéséből, így június 2-án szabadlábra helyezték, de működési engedélyét megvonva tartották. Szabadulása után, szüleihez költözött Tornaváraljára, s hogy valamiből megélhessen, előbb kőműves 1

2 segédként, majd munkásként dolgozott a földműves szövetkezetben, később a kvádergyárban kapott munkát. Papi hivatásának nyilvános gyakorlásához 9 évig nem kapott működési engedélyt ig ugyanis az egyházi személyek nyilvános liturgikus szolgálatot csak állami engedéllyel végezhettek, és csak azon a plébánián, ahová az egyházi kinevezésük szólt. Ha a szomszéd plébánost helyettesítenie kellett, vagy nagy ünnepek előtt ott gyóntatnia, vagy más liturgikus cselekményt kellett végeznie, mindenhez külön állami engedélyért kellett folyamodnia a járási egyházügyi referenshez. Ferenc atya tehát új működési engedélyt csak 1962-ben kapott június elsejei hatállyal, amelynek alapján őt az akkori főpásztor Kisszebenre (Sabinov) helyezte káplánnak, majd 1963-ban a bodrogközi Boly községbe disponálta, ahol a bolyi, a zétényi, a vékei és a szolnocskai hívek nagy örömére 1972-ig vezethette az ottani plébániát. Itt élte meg a prágai tavaszt, az un. Dubček érát. Emlékszem, az akkori szabadabb időkre. A hívekkel együtt processzióval, gyalog mentünk Radból a zétényi Szent István napi búcsúra. A búcsúi szentmise a templomkertben volt bemutatva. A szentmise végén már nem a 280.B. énekünket - a Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat c. népéneket énekeltük, de a pápai himnuszt. Az emberek sírva énekeltek től ugyanis a pápai himnuszt nyilvánosan nem volt szabad énekelni ben az akkori káptalani helynök úr Štefan Onderko - az előzetes állami engedély alapján - kagykaposra nevezte ki őt plébánosnak. 50. születésnapját már itt ünnepelte, amelyen, mint kispap, én is részvettem. Az ünnepségre plébánosommal főtisztelendő Umstädter Tibor atyával, a kassai születésű Stász Dezső és a zétényi származású Bohács Béla szeminaristákkal utaztunk. A kerek évfordulót a plébánián ünnepeltük. Ott, ahol Mécs László a premontrei papköltő plébánosként élt és lelkipásztorkodott között. Sajnos, ezt a műemléképületet városrendezés miatt le kellett bontani, ezért más épületbe volt kénytelen költözni. Ferenc atya lelkipásztori munkája Nagykaposon is szépen indult, de az egyre elhatalmasodó cukorbetegsége erősen befolyásolta működését. Először az egyik, majd a másik lábát amputálták. Betegségét heroikus türelemmel és odaadással viselte. Amíg ereje bírta és egészsége engedte ülve is, de misézett. Amikor pedig a betegség már annyira megtörte, hogy erre sem volt képes, önmagát ajánlotta engesztelő áldozatul rábízott népéért. Testi, szellemi szenvedése november 19-én ért végett a saccai kórházban. Temetése a tornaváraljai templomban volt november 23.- án. Halála után a nagykaposi plébániát oldallagosan látták el. Főtisztelendő Kravianszky Zoltán, Szittya György, Józsicska Béla és Kocsa Antal atyák személyében. Én, 1981-ben kerültem Nagykaposra. Áldott emléke elevenen élt a hívek szívében. 17 évet töltöttem a nagykaposi plébánián, így hitelesen tanúsíthatom, hogy életáldozata nem volt hiábavaló. Egy-egy nehezebb dolog kapcsán szívesen kértem égi segítségét. Meg voltam ugyanis győződve, hogy az akkori világban egy-egy akciónk égi segítség nélkül nem lehet sikeres, hiszen a hivatalos politika mindent megtett az egyházi és a vallási élet megakadályozására. Ferenc atya halála után pl. a lebontott plébániaépület helyébe, csak azért adtak építkezési engedélyt egy új plébániaépület felépítésére, mert az illetékesek azt gondolták, hogy nem lesz, aki a plébániát felépítse. Láss csodát! július 4-én, volt az első szentmisém Nagykaposon. Július végén kezdtük el az építkezést és az egyemeletes épület a templombúcsú ünnepére - Simon Júdára október 28.-ra már félig be volt fedve. Egy évvel később, október utolsó vasárnapján pedig már négyes ünnepre gyűlhettünk össze: templom és plébániaszentelésre, bérmálásra és templombúcsúra. Az építkezéskor egy szombaton felhúztunk egy emeletet. 32 kőműves dolgozott szilveszterét már az új plébánián 2

3 tölthettem. A 17 év alatt sokszor ismételtem: Mi, Ferenc atya fájdalmából és szenvedéséből élünk. Ferenc atya művelt, olvasott, okos pap volt. Szentbeszédeihez jegyzeteket készített. Egy-egy homiliájának teljes szövege a nagyszombati püspökség gondozásában kiadott prédikációsorozatban található meg. Érdemes lenne összegyűjteni. Amint már említettük, mint kispap szívesen tartózkodott a nagy tudású Dr. Pheiffer Miklós kanonok úr társaságában, aki 1945-ben politikai okokból emigrálni kényszerült, így könyvtárát ő mentette meg. Ezek a könyvek most a nagykaposi plébániai könyvtár anyagát képezik. Sokszor hasznukat vettem, mert a volt Csehszlovákiában az 1948-as kommunista hatalomátvétel után vallási kiadványok csak állami engedéllyel jelenhettek meg. Tudtommal 1989-ig magyar nyelven csak a Miatyánk c. imakönyv jelent meg és a Katekizmus, persze ezek is csak korlátozott példányszámban. A vallási irodalmat Magyarországról szereztük be, igaz azt is csak titokban. Ha a vámos rosszakaratú volt, elkobozta. Később ezeket a kiadványokat a Prágai Magyar Kultúrán keresztül rendeltük meg, amit rendben meg is kaptunk. Szlovák nyelvű vallási irodalmat Nyugatról kaptunk. Magyarországi címekre rendültük. Általában kirándulóbuszokon csempésztük be, mert ott jobban el lehetett rejteni. Természetesen voltak más utak is, de ez egy külön előadást érdemelne. Lelkigyakorlatokra és teológiai napokra, Magyarországra jártunk. Budapestre és Pannonhalmára. Ott találkoztam először többek között Filo püspök úrral, mint nagycétényi plébánossal. Szinte minden lelkigyakorlaton ott volt, több más csallóközi atyával. Ma már, hála Istennek, más idők járnak. Szabadon írhatunk, olvashatunk, hallgathatunk rádiót, nézhetünk televíziót, tanulhatunk. Az érdeklődés azonban egyre gyengül. A kiábrándultságnak, a közömbösségnek vagyunk a tanúi. Sőt, úgy tűnik, korunk téveszméivel szemben szinte tehetetlenek vagyunk. Szemünk láttára hullnak szét családjaink, futnak zátonyra házastársaink élete, fiataljaink, munkásaink és értelmiségünk tízezrei vándorolnak ki külföldre, ahol a hazaihoz képest magasabb kereseti lehetőség reményében alacsonyabb munkabeosztásban, és kevesebb munkabérért képesek dolgozni, mint külhoni társaik. Az újkapitalizmus, újformáit vagyunk kénytelenek elviselni itthon és külföldön egyaránt. Új, liberális erkölcsi eszmék és ideológiák szellemében. Tehát ma is sokakat zsákmányolnak ki és aláznak meg szerte a nagyvilágban. Az erőszakon és a gyilkosságon kívül sok mindent kell elszenvedniük az embereknek: a hit és az Egyház elleni rágalmakat, gyalázkodást, történelemhamisítást, az evangéliumi értékek ellen irányuló gyűlöletkeltést, a hívő emberek és az egyházi intézmények sokféle kirekesztését. Sokan mondják: a demokráciától nem ezt vártuk. Mit? Egy igazságosabb társadalmat. Igen. De ez önmagától nem valósul meg. Nélkülem semmit sem tehettek - mondta az Úr Jézus. Egy szebb világot építeni Jézus nélkül nem lehet. Nekünk, keresztényeknek ezt kell hirdetnünk. Erről kell tanúságot tennünk. Tudatosítanunk kell, hogy a keresztény embernek különleges, nélkülözhetetlen küldetése van. Küldetésünk nem az, hogy önmagunkat hirdessük, hanem Jézus Krisztust, az Urat. Mert - amint Szent Pál írja - Isten megvilágosította szívünket, hogy dicsőségének ismerete felragyogjon nekünk Krisztus arcán" (2Kor 4,6). Ehhez a Szentlélek adja meg nekünk a képességet, hogy nyíltan tanúskodhassunk az Úr Jézusról, a megfeszítettről. Sajnos, ez a tudat sok kereszténynek nem sajátja. Egyéni és közösségi önzésünk, rövidlátásunk, hatalomvágyunk, gyűlölködéseink olyan csapdába ejtettek sokunkat, amelyből 3

4 kiszabadulni a magunk erejéből nem tudunk. Ettől még szomorúbb az, hogy sokunkon elhatalmasodott a csüggedés, a reménytelenség, a depresszió, az értelmetlenség érzése, sőt a keserűség és a gyűlölet is. Ebből az ördögi körből valóban csak Isten irgalmas szeretete menthet ki minket. Ennek a szeretetnek különleges tanúi azok az emberek, akik az életüket is készek voltak feláldozni Isten szeretetéért az örök élet reményében. A vértanúk és a hitvallók hűsége tehát a remény forrása számunkra. Ezek a tanúságtevések mintegy felhasítják felettünk a bűnből és a nyomorúságból szőtt szürke égboltot, hogy távolabbra, az időn és a téren túl lássunk, mert ott van a mi igazi hazánk (vö. Fil 3,20), Isten örömében (vö. Mt 25,21.23) -mondta a minap Erdő Péter bíboros úr, boldog Meszlényi Zoltán, Lajos egykori esztergomi segédpüspök boldoggáavatásán. Ezért valóban azonosítani tudjuk magunkat Angelo Amato Érsek Úr, a Szenttéavatási Kongregáció Prefektusának Esztergomban elhangzott szavaival: Hálásak vagyunk XVI. Benedek pápának azért az ajándékáért, amelyet Boldog Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök oltárra való emelésével adott a helyi egyháznak. A keresztény vértanú ugyanis nem gyűlöl, és nem akarja ellenségei halálát. A keresztény vértanú imádkozik, megbocsát és szeret. Nem okoz megosztottságot, hanem egyetértést teremt: nem háborúskodik, hanem a békén munkálkodik, nem veti meg testvérét és nem áll bosszút rajta, hanem tiszteletben tartja felebarátját". Ilyen lelkületű volt Majancsík Ferenc atya is. Mint minden keresztény hitvalló, ő is, a hite iránti gyűlöletre az ártatlanok erejével és szelídségével válaszolt. Életáldozatával hősies tanúságot tett Krisztus Evangéliumáról, az isteni Mesterről, aki azt tanította, hogy szeressük üldözőinket és imádkozzunk értük. Fájdalmairól, megaláztatásairól, börtönéveiről nem szívesen beszélt. Sem ő, sem mások. Mintha szégyellték volna. Valahol érthető is, hisz az akkori társadalom, a közvélemény, a hivatalos propaganda értékeit tartotta kincsnek, hasonló képen, mint manapság is. Vannak időszakok, amikor a világ nem tudja, és nem is akarja meglátni és meghallani az igazértékek örömhírét. Mintha nem lenne rá füle, érzéke. Mintha süketté, vakká vált volna a mindennapi események szuggesztív hatására. Ne csodálkozzunk tehát napjaink furcsaságain. Így volt ez az ötvenes években is. Kuláknak lenni, malenkij roboton lenni, B-listán lenni, kitelepítettnek lenni - szégyen volt. Idő kellett hozzá, amíg kiderült, hogy voltaképp ártatlanok voltak. Ma is sok esetben hasonló a helyzet. Az egyházat és szolgáit nemegyszer kollaborációval vádolják, holott hűséggel, odaadással tették, amit tehettek. Könnyű ma, utólag okosnak lenni. De hol voltak akkor, amikor vállalni kellett a reverendát akkor is, amikor sokan még azt is titkolták, hogy gyermekeik meg vannak keresztelve? Ma kígyót, békát kiabálnak az egyház előjáróira, közben a titkos rendőrség hivatalos volt alkalmazottjai vígan élik világukat. Róluk ma alig hallunk valamit. A mai eseményről ki fog beszámolni? A Harangszó és a Remény? Megszoktuk már, hogy a tömegtájékoztatási eszközök nem szentelnek kellő figyelmet az egyház pozitív eseményeinek. Sőt, gyakran, tudatosan elhallgatják a jó dolgokat. Számukra a rossz hír a jó hír. Persze, az is igaz, hogy ma sem hiányoznak azok a csoportok, amelyek politikai és gazdasági előnyre számítva tudatos feszültséget és ellenségeskedést szítanak népek, etnikai csoportok vagy vallások között. Mindezek fényében azonban jó tudni, hogy a történelem Ura nem az ember, de az Isten. Ő elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, aki a világ világossága (Jn 8,12). Ő azért jött, hogy megvilágítsa az emberi történelem sötétségét és benne minden ember élettörténetét. Ezt a tényt ma egyre hangosabban kellene hirdetnünk és tudomásul vennünk, hogy őt, Jézus Krisztust - ahogyan hangsúlyozta ezt az Afrikai Szinóduson Erdő Péter bíboros - soha semmilyen homály, gyűlölet vagy rossz nem győzheti le. 4

5 Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk. Krisztusban van reménységünk. Még akkor is, ha az egyetemes egyház hangja és a keresztények tanúságtétele gyöngének tűnik. Az egyház és benne népünk történelme ugyanis azt igazolja, hogy ez a halk hang erősebb minden zajnál, hazugságnál, propagandánál vagy manipulációnál előtt ki merte volna gondolni a pártállamok végét? A múlt század vértanúinak és hitvallóinak belső ereje erről a reménységről tanúskodik. Ezért nem véletlen, hogy megkezdődött a XX. század hitvallóinak boldoggá és szentté avatása. Igaz, hosszú üldöztetésük során emléküket csönd borította. Ám, ami csöndes, az nem azt jelenti, hogy nem létezik. A vértanúk tanúságtétele mindig élénk marad az emberek szívében. Alkalmas időben búvópatakként a felszínre tör, s elkezdődik az emlékek, az iratok, a dokumentumok, a sírgödrök felnyitása. Megható látni, hogy szinte semmi sem maradt a vértanúk testéből. Földi maradványaik áthelyezése, vagy a róluk való megemlékezés azonban minden egyes alkalommal, mélyen megrázza a jelenlévők lelkét. A nagy feszültség, amely egy sokat szenvedett ember végső gyöngesége és ugyanannak a személynek az oltártiszteletre való emelése között van, rendkívül erős spirituális lendületet ad a közösségeknek. Beteljesül a prófétai szó: Az Úr irgalmassága szüntelenül magasztalódik (vö. Iz 63,7). Isten Szolgája, II. János Pál erőteljes és világos tanítást hagyott ránk az isteni irgalmasságról. Ki ne látná? Olykor ördöginek tűnő körök vannak, amelyek egész társadalmakat taszítanak a kétségbeesésbe, a gyűlölet, az erőszak, a bosszú és az igazságtalanság struktúráiba. Ezek nem győzhetők le pusztán emberi erővel. Az isteni irgalmasság azonban képessé teszi az embert arra, hogy kövesse Krisztus parancsolatát: Legyetek tehát irgalmasak, amint a ti Atyátok is irgalmas" (Lk 6, 36). Majancsík Ferenc atya áldott emléke arra szólít fel bennünket, hogy legyünk hűségesek az élet és az igazság Evangéliumához. Életének és halálának mának szóló üzenete: éljünk szeretetközösségben, szabadságban és szeretetben, építsük és mozdítsuk elő a szeretet, az élet és az egyetemes testvériség civilizációját és tegyünk róla tanúságot. Holtestét november 22-én hozták haza a kórházból, és egyenesen a plébániai templomba vitték. A templom, zsúfolásig megtelt azokkal, akik szerették és tisztelték őt. Oravecz Pál, az akkori helybeli plébános, aki három évtizeddel korábban az elsőmiséjén ministrált, szentelte be paptestvére és földije holttestét, és mondott gyászbeszédet, amelynek részeiből idézünk:...mennyit elgyönyörködtünk benne, szemünk meleg tekintetével simogattuk, amikor mint kispap a szünidőre hazajött és láthattuk őt a templomban, vagy az utcán? Milyen szép és örömteli ünnep volt, amikor itt ebben a templomban elsőmiséjét tartotta? Virágkoszorúba zárva kísértük őt az oltárhoz. Igaz, hogy előtte hozták a kelyhet is a selyempárnán, de ki gondolta volna akkor, hogy ebben a kehelyben annyi keserűség, szenvedés és megpróbáltatás van elkészítve számára? Szeretetünk büszkeségével kísértük papi pályafutását. Mintha mi kaptuk volna a dicséretet, úgy örültünk, amikor jöttek a hírek, hogy Ferike most itt van, majd ott van, és hogy a népek mindenütt nagyon szeretik. De ugyanígy szorult össze a szívünk akkor is, amikor az ő megpróbáltatásainak a híre jutott el hozzánk. És látnunk kellett őt, mint megvert pásztort, híveitől elszakítva. Akkor is hozzánk jött, és itt élt csendes jámborságban, nehéz munkát végezve. Közülünk is sokan csak akkor láthatták, hogy milyen igazi pap volt ő, nemcsak az oltárnál, de mindenütt, ahol csak megfordult. 5

6 Forrás Az Úr Jézus azonban napvilágra hozta az ő ártatlanságát, és újból végezhette papi munkáját, de ezzel az ő keresztútja még nem ért végett. Az Istenben való megnyugvása és türelemmel viselt szenvedése volt az ő életének legnagyobb és legmeggyőzőbb prédikációja, amellyel nemcsak tanított, de példát is mutatott, hogyan kell jóban-rosszban híven szolgálni az Úr Jézusnak. És most, hogy végleg hazajött megpihenni-, fogadjuk őt olyan szeretettel, mint ahogyan eddig is voltunk iránta, hiszen ő is szeretett minket, vagy imáiban hívei mellett rólunk, tornaiakról is megemlékezett. Ferenc atyát a kassai Kerületi Bíróság november 29-én rehabilitálta és kimondta az 1954-ben hozott bírósági ítéletek érvénytelenségét. Nos, mindezek fényében, köszönöm kedves mindnyájuknak, hogy ma szíves kötelességüknek érezték meghajolni Ferenc atya emléke előtt. Köszönöm, hogy közösen beletekinthettünk Isten bizalmának és hűségének tiszta tükrébe. Imádkozzunk Ferenc atyáért: hogy meglátva Isten arcát és élvezve a lét teljességét könyörögjön népünkért, hogy Isten meggyógyítsa lelkünk sok sebét, hogy ez az emlékezés legyen a mi számunkra is a kiengesztelődés, és a megbocsátás nagy ünnepe, hogy múltunk sérelmei az irgalmasság fényében már ne a keserűség és a széthúzás forrásai legyenek számunkra, de a megértés és a megbékélés útját mutassák mindnyájunknak egymás felé! Könyörögjünk azokért is, akik igazságtalanságot szenvedtek, hiszen a megbocsátás csodálatos lehetősége az ő kezükben van. Imádkozzunk, hogy őszintén megbánjuk, ha sérelmet vagy szenvedést okoztunk másoknak, és legyünk készek a kiengesztelődésre! Imádkozzunk, hogy a szívek megújulása jobbá, boldogabbá tegye körülöttünk a világot és vezessen el minél több embert Krisztushoz, aki végső és teljes boldogságunk! Emlékezzünk meg róla továbbra is imáinkban. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is erősek maradhassunk és kitartsunk a hitben, a reményben és a szeretetben. Imádkozzunk! Mindenható, örök Istenünk, te megadtad Ferenc atyánknak, hogy beléd vetett bizalommal, hűségesen végezze papi szolgálatát. Alázattal kérünk, tekints szenvedésekben bővelkedő áldozatos életére, és amint ő egykor szavával és példájával a rábízottak segítségére volt, úgy példáján mi is felbuzdulva rendíthetetlen hittel, reménnyel és szeretettel törekedjünk embertársaink szolgálatára neved dicsőségére, az Anyaszentegyház javára és lelkünk örök üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Torna november 15, 15:30 6

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET SZOBORÁNAK ÜNNEPÉLYES ELHELYZÉSE ÉS AZ EMLÉKHELY MEGÁLDÁSA LELESZEN 2007. XI. 24. 14:00

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET SZOBORÁNAK ÜNNEPÉLYES ELHELYZÉSE ÉS AZ EMLÉKHELY MEGÁLDÁSA LELESZEN 2007. XI. 24. 14:00 ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET SZOBORÁNAK ÜNNEPÉLYES ELHELYZÉSE ÉS AZ EMLÉKHELY MEGÁLDÁSA LELESZEN 2007. XI. 24. 14:00 A nép és a vendégek a Parkban várakoznak. A papság a templomból a szentelés helyére vonul.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben