S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 84 98."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM KOMLÓSI PIROSKA A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN Egyetemünkön a bölcsészkari képzésben komoly helyet foglal el a tanárképzés. A kommunikáció tanszék küldetésében is annak megalapítása óta töretlenül hangsúlyt kap az iskolákban folyó kommunikáció segítő-fejlesztő és mentálhigiénés aspektusainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, akár a tanárképzésen keresztül is. Bár az ország kommunikációt oktató intézményei számára 2000-ben a tanárképzést letiltották, és akkor ezt a jogot kizárólagosan az ELTE kapta meg, mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy kétszakos diákjaink a másik szakjukon elvégezzék a tanárképző elemeket. Ezekhez a kommunikáció tanszék (új, hivatalos nevén: Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézet) is kész hozzájárulni a maga oldaláról. A tanári kommunikáció (ea. Spannraft Marcellina) tantárgyon belül évek óta van némi módunk a kommunikáció minőségét fejleszteni. A leendő tanárok kommunikációjának segítő-fejlesztő irányba való képzéséhez még számos tartalmi fejlesztésre van szükség. Ezeket a tanszékünkön folyamatosan építjük ki. Szellemi hagyatékkal gazdagon el vagyunk látva, hiszen a református pedagógia nagy alakjának, Karácsony Sándornak a tanításai, ránk hagyott pedagógiai munkái a tanítványai közvetítésével elérhetőek számunkra. A magyar ifjúság vallásos neveléséhez, közösségi/gyülekezeti emberré formálásához rendkívül sokrétű és időtálló szellemi hagyaték ez. Ugyanakkor, napjainkban sürgetővé vált tudatos alkalmazása a következő generáció emberré, szülővé, pedagógussá nevelésében. Az első lépések a kommunikáció tanszék lehetőségein belül az alábbiak: A tanár-diák viszonyban az általa hangsúlyozott növelő funkció pedagógiai megvalósításáról már tanulhatnak a károlis diákok a tanár-diák kapcsolat Karácsony Sándor pedagógiájában c. Heltai Miklós tartotta speciális kollégiumokon. Az ifjúsági közösségformálás Karácsony Sándor-i tapasztalatai (KIE, Soli Deo Gloria) és tanításai megjelennek a csoportdinamika (ea. Komlósi Piroska) és a mentálhigiéné (ea. Grezsa Ferenc) tantárgyakban. A vallásos nevelés és szokásrend Karácsony Sándor-i elemzései és koncepciója (A magyarok Istene, A magyar ifjúság) megjelenik az antropológia órákon (ea. Lázár Imre). Az emberi kapcsolatokra vonatkozó Karácsony Sándor-i tanításokat (pl. Barátság, szerelem, hivatás, Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon) áthatja a másik ember iránti tisztelet és szeretet, a társas-lélektani viszonyulásban az áhítat foka és a vallási viszonyulás, a transzcendens erők tudomásulvétele, valamint Krisztus szeretetének örömüzenete. Erre is támasz- 84

2 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN kodunk, amikor a kommunikáció tanszék küldetésének a szeretetkommunikáció hirdetését tartjuk abban a világban, amely a gyűlöletkommunikációval van elfoglalva, és a kommunikáció spirituális aspektusaira hívjuk fel a figyelmet a materiális fogyasztásra szocializált diákjaink között ( Kommunikációelméletek, ea. Vass Csaba; Társadalomelméletek, ea. Bogár László; A nyelv mint világmodell, ea. Spannraft Marcellina). A családi életen belüli (szülő-gyermek, szülő-szülő) kommunikáció tekintetében gazdag szemléleti és módszertani forrást jelentenek számunkra Gyökössy Endre és Pálhegyi Ferenc írásai (a Kommunikáció a családban c. tantárgy, illetve A segítő kapcsolat kommunikációs sajátosságai tantárgy keretében, illetve egy akkreditáltatott pedagógus továbbképzési program, a Családkonzultáció témakörben, ea. Komlósi Piroska). A tanszékünk oktatói által vállalt küldetés, a kiharcolt lehetőségek és a mindennapi oktatási feladatok elengedhetetlenül szükségessé teszik, hogy a képzésünkben a kommunikáció spirituális aspektusait egyre erőteljesebben képviseljük. Ehhez nekünk magunknak elmélyült kutatómunkára van szükségünk, hiszen olyan területen kell munkálkodnunk, ahol nincsenek előzmények: világi oktatásban helyet és tekintélyt szerezni a kommunikáció spirituális vonatkozásainak nem kis feladat. Magam pszichológusként a spiritualitás pszichológiai és mentálhigiénés vonatkozásainak kutatásával próbálok hozzájárulni e közös feladathoz. Erre több terület is kínálkozik. 1. Az egyik a család mindennapjaiban megjelenő spiritualitás mint nevelő, szocializáló hatás. 2. A másik az imádság mint spirituális kommunikáció a házassági konfliktusok kezelésében. 3. Harmadik területként az ún. segítő szakmabelieknél a spiritualitásról való kommunikálás készségének fejlesztése érdekel. Ezekben az irányokban kezdtem keresni az elmélyültebb tájékozódás, vizsgálódás lehetőségeit, s ezekről az induló lépésekről szeretnék itt vázlatosan képet adni. A szakirodalom szűk kínálatot jelentett: a pszichológiában alig, a mentálhigiéné területén némi, majd a lelki gondozás, a pasztorális munka területén több forrásanyagra leltem. Spiritualitás a családi élet mindennapjaiban A segítő hivatású szakemberek, így a pedagógusok, a pszichológusok, az orvosok hazánkban csak az utóbbi pár évben kezdenek tudomást venni arról, hogy a segítséget keresőknek spirituális igényük is lehet/van. Amióta a hazai szakmai fórumokon erről beszélünk, egyre gyakrabban fogalmazódik meg a panasz, hogy ha kezdik is meghallani a klienseik efféle gondolatait, igényét, erről beszélni, 85

3 K OMLÓSI P IROSKA kommunikálni velük még nem képesek. A Magyar Családterápiás Egyesület évenkénti konferenciáján 2004-ban került először a programra a vallásosság és a spiritualitás kérdése a családok életében (Komlósi, 2004). Nem várt áttörést jelentett az óriási érdeklődés és a folytatás iránti igény kifejeződése. Azóta minden évben vállalok e konferenciákon előadást és beszélgető csoportot egy-egy, ide vonatkozó témában (Komlósi Kapusi, 2005; Komlósi Flaskay, 2006), mert az igény eziránt egyre növekszik. A határon túli szakmai továbbképzésekben is fokozott igény van erre, Nagyváradon, Csíkszeredán, Marosvásárhelyen kimondottan A spiritualitás szerepe a családok segítésében témakört kérték a konferenciáikra (Komlósi, 2005; 2006) Ennek egyik oka, hogy az utóbbi évtizedekben egyre több tudományos igényű felmérés mutat kétségtelen összefüggéseket a vallásos és spirituális beállítottság és az életminőség, valamint a testi és lelki egészség között. A vallásosság és az egészség viszonyáról Az utóbbi években egyre több kutatás dokumentálta, hogy az emberekben intenzíven növekszik a érdeklődés a spiritualitás iránt (Richards Bergin, 1997), és ennek a jelentőségét egyre inkább elismerik az életükben (Lázár, 2004). Egyre több segítő szakmabeli orvos, pszichológus, pedagógus figyel fel arra, hogy milyen jelentős az emberek életében, kapcsolataiban a spirituális gondolkodásmód és magatartás. Bár a domináló materialista szemlélet sokáig nem vett erről tudomást, ma egyre több szakember képes felismerni ha elég nyitottan és érzékenyen figyeli kliensei gondolatvilágát és narratíváit, hogy a spiritualitásban olyan erőforrások rejlenek, amelyek a terápiás változást, gyógyulást nagymértékben elősegítik. Ez különösképpen érvényes a családtagok, elsősorban a házaspárok, ill. szülőpárok kapcsolatában jelen lévő vallásos hitre és vallásgyakorlásra, mert ez jelentős mértékben befolyásolja a családi interakciós folyamatokat. Bár ez a gyakorlatban egyre evidensebb, mégis nagyon kevés a tudományos vizsgálódás. Néhányat azonban érdemes megemlíteni. A vizsgálatok a 80- as évektől elsősorban a vallásgyakorlás és az egészség közötti összefüggésre irányultak (Bergin, 1983; Koenig McCullough Larson, 2001) ben már komoly összegező tanulmány tárta elénk a vallásos megküzdések egészségvédő és stressz csökkentő hatását, amelyben egy nagy vizsgálat 212 tanulmány eredményét összesíti arra vonatkozóan, hogy a hit miként hat az egészségi állapotra (Levin, 2001) Ebben a tanulmányban, amelyet olyan rangos tudományos folyóirat közölt, mint a British Medical Journal, Levin az alábbi hatásmechanizmusokat találta bizonyítottnak az Istennel, hittel és egészségi állapottal összefüggésben: A vallásosság jótékony hatással van az egészségre, mert egészséges viselkedést és életstílust eredményez. 86

4 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A szív-érrendszeri betegségek 20%-kal alacsonyabbak, mint az átlag populációban, a rendszeres vallásgyakorlás jó hatással van az egészségre azáltal, hogy támaszt nyújt az izoláció és stressz ellen. A szeretett személyek elvesztése a stresszkutatások szerint a legsúlyosabb stresszor, ám a hívő emberek számára, akik abban hisznek, hogy csak átmenetileg veszítették el a szerettüket, a veszteség, így a stressz is, kisebb. Az erős, stabil társas kapcsolatok esetében a halálozási mutatók kedvezőbbek, még az egészségkárosító magatartás esetében is (dohányzás, elhízás, mozgásszegény életmód). Egy viszonylag nagy döbbenetet keltő vizsgálat jelent meg 2001-ben a British Medical Journal-ben arról, hogy egy izraeli vizsgálat eredményei szerint a távolból és visszamenőleg elmondott ún. közbenjáró ima szignifikánsan jobb eredményt hozott a vizsgált 1500 körüli személy mortalitásában, kórházban töltött idejében és a lázas napok számában (Leibovici, 2001), mint a kontrollcsoportéban, akikért nem imádkoztak. A vonatkozó nemzetközi szakirodalomban való tallózás után nézzük meg, milyen hazai kutatásokra támaszkodhatunk. Kopp Mária és Skrabski Árpád közötti felmérésében, amely a magyar lakosság mentális egészségét, egészségmagatartását volt hivatva vizsgálni (Kopp Skrabski, 1995), a vallásosságra vonatkozó kérdések még csak érintőlegesen jelenhettek meg: az imádságra mint konfliktuskezelő megküzdési viselkedésmódra kérdezhettek rá, s a reprezentatív minta szerint a magyar lakosság 38%-a imádkozott nehéz élethelyzetben. Az imádkozás jelentése e felmérésben a segítségkérés, a konfliktustól való visszahúzódás, illetve annak kognitív átstrukturálása volt. Az és évi Hungarostudy eredményei azonban már egyértelműen mutatták a vallás protektív szerepét számos egészségügyi vonatkozásban. Például az intenzív vallásgyakorlók az országos átlaghoz képest 43%-kal kevesebb cigarettát szívnak el naponta, vagy például 42%-kal kevesebb napig voltak betegek a vizsgálat előtti évben. Ők a WHO jóllét kérdőívén magasabb pontszámot értek el, kevésbé ellenségesek, kevésbé depressziósak, hatékonyabb problémamegoldó képességgel rendelkeznek, és a társas kapcsolataik is gazdagabbak. (Kopp és mtsai 2000; Kopp 2004) Zonda Tamás, pszichiáter és szuicidium kutató, valamint Paksi Borbála, szociológus egyik legutóbbi vizsgálata arra keresett választ, milyen a vallásosság protektív szerepe a testi és lelki egészségben. Egy hagyományosan magas (Bács-Kiskun) és egy hagyományosan alacsony (Vas megye) öngyilkossági rátájú megyét választottak ki mintául. Témánk szempontjából megemlítendő, hogy megkülönböztettek külső (formális) vallá- 87

5 K OMLÓSI P IROSKA sosságot (durkheimi értelemben). Erre olyan kérdésekkel szereztek információt, mint pl. Megítélése szerint ön mennyire vallásos? illetve Hányszor jár misére / istentiszteletre?. Az ún. belső vallásosságra pedig olyan kérdésekkel következtettek, hogy Vallásos hite milyen mértékben befolyásolja mindennapi életét?, illetve Milyen mértékben befolyásolja a vallásos hite fontos döntések meghozatalában? A válaszok értékeléséből itt csak néhányat emelek ki; olyan szempontokat, amelyek a családok segítése szempontjából érdekesek lehetnek: a vallásos csoport nagyobb arányban járt rákszűrésre (= egészségtudatos magatartás? ) a vallásos válaszolók életük során nagyobb arányban jártak pszichológushoz, idegorvoshoz és szedtek nyugtatót, altatót (= bizalom? együttműködésre való készség?) Összegzésként az eredményeket úgy interpretálták, hogy A vallásos csoport sokkal többet törődik egészségével, mely a saját élet értékének, fontosságának hangsúlyát jelzi. Ugyanakkor a depresszív megbetegedés terén érdemi védőfunkciót kimutatni nem tudtunk a vallásosak javára. (Zonda-Paksi, 2005, 9) Az ifjúság és vallás témakörben az Ifjúság 2000 nevű vizsgálatról, amelyet év közötti magyarországi fiatalokkal végeztek, Rosta Gergely többek között azt írja, hogy vannak a folyamatos vallási újjáéledésre utaló nyomok, hiszen több öszszehasonlításban is magasabb a rendszeresen templomba járók aránya, mint évvel ezelőtt. a világnézeti polarizálódás.. valóban létezik két meglehetősen kis létszámú pólus, az egyháziasan vallásos és az ateista oldalon, és ez a két csoport összetételében is eltér a teljes népességtől az egyházias, keresztény tradícióktól elkülönülő egyéni vallásosság a maga módján vallásos kategóriában ragadható meg.az értékrendi vizsgálat arra utal, hogy a társadalom fő áramához közelebb áll ez a csoport, mint az egyháziasan vallásosakhoz. (Rosta, 2000, ) A fiatalokra vonatkozóan Pikó Bettina évek óta jelentős kutatásokat végzett (Pikó, 2002) A Valóság novemberi számában megjelent tanulmányában, Isten halott?" címen a modern ember, a fogyasztói társadalom és a vallás, hit és spiritualitás alakulását elemezte. Azt találta, hogy a modern korban az értékek pluralizálódásával egyre többen elfordulnak az intézményesített vallásosságtól, és sokan a maguk módján vallásosak, azaz a spiritualitás egyéni lehetőségeit keresik (spiritualitás = a transzcendenciába vetett hit, illetve az a hit, hogy az ember több, mint anyagi lény ). A fogyasztói társadalom minden szempontból anyagelvű, az anyagiak, a pénzügyi javak dominanciája szempontjából éppúgy, mint filozófiai értelemben, a materialista világképben. E kultúrában Istennek van még 88

6 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN ugyan némi helye mostanság is gyakran emlegetjük, leginkább úgy, mint egy távoli rokont, aki időnként kisegít minket, ha bajba kerülünk, de a vallásos eszmerendszernek morális értékrendje, amilyen például a belső fejlődés, a morális fék, a mértékletesség, a lemondás, a megpróbáltatás elviselése vagy a megbocsátás, már végképp nincs. (Pikó, 2005, 11) A család mint a spiritualitás fejlődésének és erősítésének közege Ezek után az adatok után fordítsuk figyelmünket a családra, mint a társadalmi hatások mellett a másik legjelentősebb hatótényezőre az egyén világképének és attitűdjének kialakulása szempontjából. A család a személyiség alakulásában számos összetevőt, készséget befolyásol, így a szelf-nek a transzcendencia felé való nyitási készségét is segítheti vagy gátolhatja. A családi hatásokat különböző nézőpontból, illetve szinteken vizsgálhatjuk: a hit fejlődése szempontjából (Fowler Dell, 2005) pszichodinamikai szempontból (Rizzuto, 1979) a szocializáció szempontjából (Horváth Szabó, 2003) az interakciók szempontjából (Süle 1997; Lerner és mtsai 2006) a családi erőforrások szempontjából (Tomcsányi 2003; Dollahite Marks, 2005) a családi kommunikáció, a szülő-gyermek interakciók (Moser, 1976) spirituális modellálás és spirituális megfigyelő tanulás az imádságra gyakorolt hatások beágyazott rutinok kialakult narratívák, generációkon átívelő módon (Hézser, 2003). A családok az alábbiakkal facilitálják a tagjaik vallásos és spirituális fejlődését: 1. támasz és irányítás keresése Istenben 2. a családot megszentelni a vallásos hagyományok megtartásával 3. konfliktusok kezelése imádsággal, bűnbánattal, megbocsátással 4. szeretni és szolgálni a család, a gyülekezet és a tágabb közösség tagjait 5. legyőzni a kísértéseket és csábításokat a közös hittel 6. tartózkodni a tiltott cselekedetektől és dolgoktól/szerektől 7. a vallásért időt, pénzt, kényelmet áldozni 8. a spiritualitásra való figyelés és elmélyülés fejlesztése a családtagokban tanításon, példamutatáson és megbeszélésen keresztül engedelmeskedni Istennek, a prófétáknak, a szülőknek és a parancsolatoknak előbbre kell helyezni a hitet és a családot, mint az egyéni és világi érdekeket. (Boyatzis Dollahite Marks, 2005) A vallásos és spirituális hatások modelljei A szülő segítsen eljutni nagyobb kompetenciákhoz az aktuális fejlődésben. A szülő-gyermek kölcsönhatásában növekszik a gyermek kompetenciája. 89

7 K OMLÓSI P IROSKA KÖLCSÖNÖS TRANZAKCIÓ kölcsönösen függő aszimmetria folyamatos, nem lezárt hatások nyitott kérdések (ha feszültségtűrő) EGYIRÁNYÚ ÁTVITEL statikus hatalmi aszimmetria befejezett állítások zárt, nem kérdező, kész választ adó (ha ezt igényli ) A gyermekekben erősebb nyomot hagy, amit GONDOLTAK a szülők cselekedeteiről és hitéről, mint amit azok tettek és vallottak. (kongruencia!) NARRATÍVÁK: a családi és egyéni jelentésadás központi elemei hitről is. RÍTUSOK: a cselekvésen és átélésen keresztül erősítik a spirituális élményt SZÜLŐI SZEREPEK: Az anyák (nők) spiritualitása erősebb: a gyermek első papnője (Moser, 1976) gyakrabban megfigyelhető utánzásra alkalmas (pl. áhítat) megbeszélhetőbb involváltabb az önfeltárás kölcsönösen nagyobb. A vallásos apák involváltsága a házasságban és az apaszerepben erősebb. (Boyatzis, 2005) TESTVÉREK: Viselkedési minta, együtt gondolkodás, közös élmény, másodlagos hatás. A vallási fejlődés szakaszai Oser szerint Oser életkorhoz nem kötődő fejlődési szakaszokban tájékozódik. Nem törvényszerű, hogy az egyén az utolsó fokozatokat eléri, a fejlődés korábbi fokozaton is megállhat. 1. fokozat: Artefaktizmus, deus-ex-machina A tájékozódás alapja egy végérvényes, végső (Isten), közvetlenül cselekszik", avatkozik be a világba (deus-ex-machina), az embert bünteti-jutalmazza, vezeti, értelmet és bizalmat ad neki, mindent teremtett. Az embernek helyesen kell reagálnia; az ember elsősorban reaktív, a végérvényes, végső képes, jótevő vagy büntető szándékkal mesterségesen előidézni (artefaktizmus), dolgokat 2. fokozat: do ut des Olyan tájékozódás, amely az ember számára lehetővé teszi a végérvényes, végső (Isten) befolyásolását és hogy azt így maga számára igénybe vegye. Az embernek tennie kell valamit azért, hogy végérvényes, végső (Isten) tetszését és jóindulatát kiérdemelje, - ha hibázott: szankciók. Az ember a végérvényessel, végsővel (Isten) bi-poláris, do ut des kapcsolatban áll. 90

8 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN 3. fokozat: Deizmus A tájékozódás alapja az az elképzelés, hogy az ember kizárólag maga felelős életéért, döntéseiért. A végérvényes, végső (Isten) egy más, a világtól elválasztott dimenzióért felelős. Egyfajta két-birodalom-tan : az emberé és az Istené, között kiegyensúlyozott egyensúly áll fenn. A kezdődő ateizmussal gyakran az ítélet "ortodoxikus" formája áll szemben. 4. fokozat: Apriori és korreláció A tájékozódás alapja az ember felelőssége és szabadsága, ezek azonban csak mint eleve adottak, a priori [tapasztalaton nem alapuló, csak következtetett] formában érzékelhetőek. A végérvényes, végső (Isten) transzcendens alapként jelenik meg. Ő teremti meg (a priori), az ember kapcsolatainak, szabadságágának, felelősségvállalásának és az emberi közösség (társadalom) lehetőségeinek feltételeit. Általában feltételezik egy, a jobbra, teljesebbre irányuló, előzetes "tervezést", amelynek irányába "törvényszerűen fejlődik az ember (korreláció). Ez adja meg a végső biztonságot. 5. fokozat: vallásos autonómia feltétel nélküli interszubjektivitás által A tájékozódás alapja egy olyan interaktív dinamika, amelyben a végérvényes, végső (Isten) folyamatosan és eddig is már mindig felsejlett. Ha az ember felelősségteljesen vesz és vállal részt a közösségben, megtapasztalhatóvá válik a transzcendens. Ebben a dinamikában bennfoglaltatik a tervszerűség mellett az emberi kommunikáció pozitív törvényszerűsége, amely folyamatosan közvetíti a végsőt [ultimate]. A vallásosságot és a moralitást nem valamely külső intézmény (egyház) garantálja, hanem az interszubjektivitás által létrejött autonómia. A vallásosság elképzelésének formája univerzális, olyan vonatkoztatási rendszer, amely más népeket és vallásokat is magába képes foglalni Az imádság mint konfliktuskezelési mód házaspároknál Tapasztalati tudásként kezeljük, hogy a mentális működésben vagy a viselkedésben bekövetkező spirituális beállítódás pszichikus és szomatikus energiákat mozgósít az emberben. A tudományos megközelítés, így a mentálhigiéné, a pszichológia, a pszichoszomatika és a szociológia a spirituális kommunikáció szerepét a mindennapi életben az egyénre vagy a közösségre vonatkoztatva szokta elemezni, a párkapcsolatra vonatkoztatva alig vizsgálódtak. Nekem mint pár és családterapeutának ez áll érdeklődésem előterében. A vallásos párok számára a spiritualitás, így az imádság sajátos kommunikációs módja szervesen együtt jár az életük pszichikus és szomatikus területeivel, hatással van a kapcsolati működésükre és az életükben az ún. változáskeze- 91

9 K OMLÓSI P IROSKA lésre. Ezt a tényt a gyakorló szakemberek elfogadják, de kutatók eddig alig foglalkoztak ennek mélyebb megértésével. Egy figyelemre méltó vizsgálat adatait azonban érdemes itt felidézni, mert továbbkutatásra sarkall. A kvalitatív vizsgálat strukturált interjúval az imádság hatását mérte a párok interakcióira konfliktusuk során. Azt találták, hogy az imádság a pár és az Isten közötti sajátos rendszert hívja segítségül, amely jelentősen hat a pár interakcióira a konfliktus során. Azt tapasztalták, hogy az imádság jelentős enyhítő eseményként hat a vallásos párra és serkenti a megbékélést és a probléma megoldását (Butler és mtsai 1998). Az imádság hatásmechanizmusát a párkapcsolatban az alábbiak szerint foglalták össze: segítségül hívja az Istenséggel való kapcsolatot visszaszorítja az ellenséges érzéseket és csökkenti az érzelmi válaszkészséget/reaktivitást fokozza a kapcsolatot és a partnerre irányuló viselkedést erkenti az empátiát és az elfogultság nélküli nézőpontot növeli az önmagán való változtatásra fókuszálást növeli a párnak a megbékélésért és a problémamegoldásért való felelősségérzetét. A fent leírt hatásmechanizmus számos eleme nyilvánvalóvá válik a lelki gondozók és a pszichoterapeuták számára, és a nem hívő szakemberek közül is egyre többen fontosnak tartják, hogy támogassák a vallásos párok imádkozását, mint a változtatás keresésének egy hatékony elemét. A pszichológia egyik alkalmazott területén, a pár- és családterápiában leggyakrabban a házastársi kapcsolat elakadásaival, kríziseivel foglalkozom. Ezek az állapotok tipikusan a felgyülemlett kapcsolati problémák és konfliktusok megoldási elégtelenségei miatt alakulnak ki. Ebben a pszichoterápiás munkámban időnként lehetőség adódik a spirituális dimenzióról való nyílt, direkt beszélgetésre. Ezek során került a figyelmem előterébe az imádság mint az egyén spirituális kommunikációja. Itt nem áll módomban kitérni arra, hogy a szakirodalom mi mindent gondol és tud az imádság mibenlétéről, de nem is rendelkezem még átfogó ismerettel az imádságra vonatkozóan. Most talán néhány hivatkozás elegendő lesz ahhoz, hogy jelezze, milyen megközelítésből foglalkozom itt az imádság jelenségével. Jakab Apostol leveleinek 5. részében az imádság erejéről szólva ezeket írja: 13. Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. 14. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. 15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. 92

10 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A pszichológia kontextusában szemlélve az imádságot, Junggal egybehangzóan a vallás mint lélekgyógyító rendszer egyik eszközének tekinthetjük. Szerinte az Isten és a lélek közötti bensőséges kapcsolatot illetően, mindenképpen kell, hogy legyen a léleknek valami benne rejlő kapcsolati lehetősége, azaz irányultsága Isten lényére, s ez az irányulás-megfelelés lélektani megfogalmazásban az Istenkép archetípusa. (Jung, 1996: 30) Ennek az archetípusnak személyes Isten -ként manifesztálódása a lelkiismeret alakjában lép elém, mint vox Dei, amellyel akár beszélgethetek, sőt vitatkozhatom is., vallja Jung (Jung, 1996: 33). Az imádkozó közösség erejéről szólt Joó Sándor egyik igehirdetése ( Imádságban meg nem restülni ), amelyben úgy vélte: Az imádság a hívő ember lelki készenléte, az éber várás, Krisztus-várás eszköze. (Joó, 1994: 189). Ez a várakozó beállítódás lélektanilag a fokozott készenléti feszültséget (az adrenalin szint megemelkedését) valószínűsíti, ami lehetővé teszi a megfelelő viselkedéshez szükséges energia mozgósítását, s erősíti a bizakodást, hogy Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az imádságnak ez az energetizáló aspektusa témám szempontjából különösen fontos. Gyökössy Endre idézi a mélylélektan ama felismerését, hogy pszichikus energiáinknak csak 20-40%-át használjuk fel egy hosszú életen át, a többit még (vagy már?) nem tudjuk bevetni, ezért kárba vész. (Gyökössy, 1986: 31). Az érdekelt, hogy vallásgyakorló református emberek miként élik át az imádságnak a lelki és kapcsolati egyensúly megőrzését szolgáló funkcióját. A vallásgyakorló emberen olyanokat értettem, akik a religio (vallás) latin szó eredeti értelme szerint gondosan tekintetbe vesznek vagy megfigyelnek, tehát a vallásos életüket tudatosabb odafigyeléssel élik. Reméltem, hogy az imádsággal kapcsolatos vizsgálódásom első lépéseinél tőlük kaphatok sok segítséget, mélyebb megértést. Ezért olyan lelkész házaspárokkal kezdtem dolgozni., akik a családi élet problémái iránt fokozottan érdeklődtek, s jelentkeztek egy berekfürdői továbbképzésre Hivatás és család témakörben, amit Hézser Gáborral tartottunk novemberében. Köztük végeztem egy szerény felmérést. A lelkigondozói tapasztalataim alapján az imádságnak az az aspektusa kapott hangsúlyt, amelyik a feszültségeket, szorongásokat segít optimalizálni, vagyis a kapcsolatfelvétel által szerzett biztonság, amit az erőt jelentő Istenből merít. Ennek a kapcsolatnak az érzelmi, indulati és tartalmi összetevői nagymértékben függenek az egyén korábbi élményeitől és tudattalan pszichikus tartalmaitól. Jung az istenkép kialakulását két módon feltételezi: vagy a tudattalanból álltak elő, vagy az istenség alkotja meg ezeket a tudattalanban (Jung, 1996). A pszichoterápiás munkámban többször tapasztaltam, hogy egy személy istenképe miként hordja magán a valamely szülőjénél megélt attribútumokat. S ennek következtében azután az imádkozás módja, milyensége is meghatározódik. Egyik paciensnél, nagyon leegyszerűsítve, ez úgy jelent meg, hogy ugyan az apjának 93

11 K OMLÓSI P IROSKA köszönte, hogy az életét tőle kapta, de elhagyatva és csalódva benne, megneheztelve rá, felnőtt fejjel soha nem kért tőle segítséget Ennek a fiatalnak a számára az imádkozás soha nem tudott biztonságot adóvá lenni, soha nem kért, nem várt segítséget az Úrtól. Így fogalmazott: Nem azért van az imádkozás, hogy segítséget kérjek. Később a házastársa hatására ebben változni tudott. Az egyén imádkozási szokásai a házasságban változnak, a két ember kapcsolatában a spirituális élményeik is igazodnak egymáshoz. A házasság- és családterápiában fontos lenne értő módon foglalkozni a házaspárok spirituális élményeivel és viselkedésmódjaival. Ezen a területen még nagyon sok a tennivaló, sok évtizedes hiányokat kell pótolnunk a szakemberek szemléletében és munkamódjában. Mint a Károli Egyetem tanára egyre sürgetőbbnek érzem, hogy a meglévő szakmai szabadságot felhasználjuk e hiányok pótlására. Mindenekelőtt a Gyökössy Endre által kidolgozott lelkigondozói szemléletet és módszereket kellene a segítő kommunikációs szakember képzésébe beépíteni. Ehhez nélkülözhetetlen egyrészt a spirituális kommunikációval való foglalkozás, másrészt a családok életének, működésének elmélyültebb megértése. Ebben az irányban haladva, egyik első lépésként szeretnék többet megtudni abból, mit jelenthet a házaspárok életében, pontosabban a konfliktusaik kezelésében az imádkozás. Gyökössy Endre írásain túl sajnos, a családterápiás szakirodalomban alig található vizsgálat, amely a családi élet spirituális vonatkozásait elemzi. Ami van, a 90-s évek után jelent meg, tartalmukat illetően elsősorban a spiritualitás és a mentális egészség összefüggésével (Kopp és mtsai), a házastársi megelégedettséggel (Hézser), valamint a pszichoterápiában még módszertani problémát jelentő tematikákkal, mint a vallásosság, spiritualitás, transzcendens élmények (Süle, Tringer, Komlósi) kapcsolatosak. A pszichoterápiás és lelkigondozói területen erősödött meg az a felismerés, hogy a hatékony segítés érdekében a család egészében, mint rendszerben kell elősegíteni a spiritualitást, nem elég csak az egyénben, hiszen folyamatos erős kölcsönhatásban működnek a házastársak és a gyermekek is. Egy 1985-ös vizsgálatban jelenik meg először az imádkozás szerepe a házastársi alkalmazkodásban és a problémák kezelésében.(gruner, 1985) Ő az imádkozást és a Biblia olvasását vetette egybe, s az imádkozást találta pozitívabb hatásúnak a házassági problémák kezelésében. Szignifikánsan jobb volt a házassági beválás azoknál, akik a problémák esetén imádkozáshoz folyamodtak. Arra azonban még nem tért ki ez a vizsgálat, hogy miként hat, mi a dinamikája az imádság hatásának. Figyelemre méltó elemzést találhatunk egy 1994-es kutatásban (Butler Harper, 1994), ahol azt hangsúlyozzák, hogy az imádsággal a párkapcsolatba bevonják Istent mint a házastársi kapcsolatnak egy működő harmadik személyét. Ez a triadikus viszony nagy intimitást és intenzitást jelent, s ezáltal nagyobb befolyást biztosít Istennek, mint amilyennel bármely más családtag rendelkezik. 94

12 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A vizsgálatról Célja: Vizsgálatomban arra kerestem választ, milyen imádkozási szokásai vannak a házaspárnak, milyen imaformákat preferálnak, milyen élethelyzetek késztetik őket imádságra, s végezetül, hogy a házastársi konfliktusok kapcsán megjelenike az imádság, mint a konfliktus kezelésében való segítség, s ha igen, hogyan hat, miként befolyásolja a konfliktuskezelő viselkedésüket. A minta: 20 személy, (6 házaspár, 8 fő házasságban él, de a társa nem vett részt a vizsgálatban) Életkoruk: év közöttiek Iskolai végzettségük: teológia vagy más felsőoktatási képzettség. Vallásuk: valamennyien a vallásukat aktívan gyakorló reformátusok. A vizsgálat módszere: kérdőív, majd félig strukturált interjú A vizsgálat helye és ideje: Berekfürdő, november 6. Vizsgálatvezető: Dr. Komlósi Piroska A kérdőív eredményének összegzése Az egyszerűség kedvéért itt csak a gyakoribb válaszokat tüntettem fel, ezek között pedig a leggyakoribbakat aláhúzva jelenítettem meg. 1. Milyen körülmények között szokott imádkozni? bárhol bármikor reggel este, 2. Milyen imaformákat alkalmaz ilyenkor? a) könyörgő b) bűnvalló c) hálaadó d) panaszkodó e) vegyes f) egyéb 3. Mikor imádkozik együtt házastársával? reggel, este, étkezéskor 4. Mikor imádkozik együtt más családtagjával? étkezéskor, este 5. Vannak-e olyan élethelyzetek, amelyek imádságra késztetik? Írja le részletesen, hogyan alakul ki az imádkozása, és mi jellemzi ezeket az imádságait? Váratlan helyzetekben, gond, probléma, öröm, bánat esetében. Félrevonul könyörögni, egyéb tevékenység közt hálaadás fakad belőle 6. Házastársával való konfliktusok esetén gondol-e az imádság lehetőségére? Igen (100 % ) 7. Ha igen, milyen formában és miért imádkozik ilyenkor? Bölcsességért, megbékélésért, Isten akaratának megértéséért, hogy mit kell tennie, 8. Tapasztalta-e az imádságának valamilyen hatását az aktuális konfliktus kezelésében? Írja le részletesen! Megnyugtat, gondolkodásra késztet, közvetve segít, elcsendesít 95

Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál

Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a pszichológia tudományágban

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

TANULMÁNYOK. A családi imádság pedagógiai gyümölcsei. Mervay Miklós

TANULMÁNYOK. A családi imádság pedagógiai gyümölcsei. Mervay Miklós A családi imádság pedagógiai gyümölcsei Mervay Miklós Mervay Miklós tanár, háromgyermekes családapa. 1996-ban a PPKE HTK-n szerzett teológiai licentiátust. Majd egyházi és önkormányzati általános és középiskolában

Részletesebben

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II.

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Mit kellene tudniuk a szülőknek, amikor a gyerekük az iskolába lép? Az iskolába induló gyerek testi és lelki sajátosságai.

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN Jelige: Bizalom 2012 Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben de paradox módon, ha nem tudunk

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Nemzedékek együttműködése a tudományban

Nemzedékek együttműködése a tudományban Nemzedékek együttműködése a tudományban PEME IV. Ph.D. - konferencia 2012. NOVEMBER. 15. BUDAPEST Nemzedékek együttműködése a tudományban című nemzetközi tudományos Ph.D. - konferencia előadásai (Budapest,

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 5. szám 2009. február A TARTALOMBÓL: Család iskola Életünk lenyomata gyermekeink lelkén Bizalom és felelõsség gondolatok a családról és

Részletesebben

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Szeged 2014 Lektorálta: Dr. Mojzesné Dr. Székely Katalin

Részletesebben

A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése

A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése Doktori (PhD) értekezés Török Gábor Pál Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

A pszichoterápiás klinikai képzőhelyek képzési filozófiája Plenáris nyitóülés Péntek 10:15 11:30 A terem

A pszichoterápiás klinikai képzőhelyek képzési filozófiája Plenáris nyitóülés Péntek 10:15 11:30 A terem Keresés névre, szóra: CTRL+F Az absztraktokban előadóra, címre böngészője segítségével kereshet rá. Ez a funkció legegyszerűbbem a Ctrl+F billentyűk egyidejű lenyomásával érhető el, vagy a szerkesztés

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók Csürke József A mentálhigiénéről Definíciók A mentálhigiéné szemantikailag túlterhelt fogalmának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek tűnik tisztázni az alapvető

Részletesebben

VÉDŐFAKTOROK NYOMÁBAN A KÁROS SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SERDÜLŐKORBAN

VÉDŐFAKTOROK NYOMÁBAN A KÁROS SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SERDÜLŐKORBAN VÉDŐFAKTOROK NYOMÁBAN A KÁROS SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SERDÜLŐKORBAN NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XI. Sorozatszerkesztő: Demetrovics Zsolt és Buda

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre.

A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre. A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre. A pályázat a Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az

Részletesebben

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN Doktori (PhD) értekezés Martos Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Kopp Mária, DSc, egyetemi

Részletesebben

No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó!

No. 25-30. (2002 2002.) Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó! No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés A 200l. évi statisztikánk Cikkek, tanulmányok a Délkeleti Régió Hírleveléből Beszámolók konferenciákról Tanulmányok

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

iskolakultúra 2014/10 tanulmány szemle tudós tanár kritika

iskolakultúra 2014/10 tanulmány szemle tudós tanár kritika tanulmány Holecz Anita Molnár Szandra Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán 3 Debreczeni Dániel Géza A digitális játék-alapú tanulási eszközök tervezésének

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben