A preszókratikus szövegek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A preszókratikus szövegek"

Átírás

1 A preszókratikus szövegek töredékesek csak idézetek, parafrázisok, leírások nem ismerjük a kontextust nem ismerjük a hangsúlyokat fragmentumok és (a róluk szóló) testimóniumok (Hermann) Diels (Walter) Kranz: A preszókratikusok töredékei (szofisták is szerepelnek, összesen 83 filozófus) 83 fejezet: A: testimóniumok, B. fragmentumok idézet: pl: Anaximandrosz A1 Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok (Atlantisz, 1998)

2 A preszókratikusok Milétosziak Thálész, Anaximandrosz, Anaximenész Püthagóreusok Hérakleitosz Eleaták Xenophánész, Parmenidész, Zénón, Empedoklész, Anaxagorasz Atomisták Leukipposz, Démokritosz Szofisták

3 Raffaello: Az athéni iskola

4 A preszókratikusok forrásai Szókratész és kortársai (5-4.szd) Platón Arisztotelesz Népszerő leírások Timon: Szilloi Biográfusok (Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete), doxográfusok (diadókhé irodalom: mester-tanítvány viszony) kronográfia: életrajzi adatok (20: mesterével találkozott, 40: akmé, 60: tanítvány-utód, 80: +)

5 A milétoszi bölcselet a lét egységes forrásának és a fejlıdés tényének megállapítása Thálész Anaximandrosz Anaximenész

6 A milétoszi Thálész fıniciai család, mérnök utazások: Egyiptom, Közel-Kelet kaldeus papok tudománya (csillagászat, matematika, hajózás) csodabogár -ságáról történetek éltek: thrák szolgálólány ellenpélda: az olajsajtók felvásárlása Platón: a technikák elmés feltalálója : a Halüsz folyó kettéválasztása a lüd-perzsa háborúban Kroiszosz számára lehetıvé tette az átkelést 585.: napfogyatkozás elırejelzése

7 A milétoszi Thálész geometriai számítások: piramisok magassága Kis Göncöl felfedezése (Ursa minor) 365 napos év, évszakok halála a stadionban

8 Thálész tanítása keresi a mindenség egységes elvét legszebb dolog a világon a víz, amibıl minden létezı áll, amibıl minden keletkezik s amiben megsemmisül minden ami él, nedves, a halottak gyorsan kiszáradnak az elemi nedvességet isteni erı tölti el, ami azt mozgásba hozza az ıselv a nedvesség, víz (Ókeanosz, Egyiptom) A Föld hatalmas víztükrön lebegı tutaj, ringása a földrengés minden dolognak lelke van, tele van istenekkel pl. mágnes hylozoizmus, panpszichizmus

9 Anaximandrosz ( ) használja az arkhé szót apeirón, a határtalan, mennyiségileg és minıségileg is az arkhé öröktıl fogva van és soha meg nem szőnik, mint minden lét ısforrása, isteni természető [B1] A létezık szükségképpen abban pusztulnak el, amelybıl keletkeztek, mert számot adnak az idık során egymás ellen elkövetett jogtalanságaikról, és megbőnhıdnek érettük.

10 Anaximandrosz kozmológiája

11 Anaximandrosz kozmológiája

12 Anaximandrosz kozmológiája

13 Anaximenész ( ) az ıselv egy meghatározott anyag: a levegı Peri füszeósz A világ hasonlít az emberi szervezethez, melyet a levegıszerő lélek mozgat és tart fenn. [B2] Amint a lélek, mely levegı, összetart minket, éppúgy veszi körül a lélegzet és a levegı az egész világmindenséget a levegı állandó mozgása kétféle változást idéz elı: püknószisz (sőrősödés) manószisz (ritkulás) tőz-[levegı]-légáramlat-felhı-víz-sár-föld-kı A Föld korong alakú (sőrősödést prés módjára gondolja el) A bolygók a Föld kipárolgásából keletkezı tüzes korongalakú testek

14 Püthagorasz ( ) Szamosz szigete Legendákkal átszıtt életrajzok egyiptomi, babiloni utazás káldeusoktól csillagászatot, föniciaiaktól matematikát, a méd-perzsa Mágusok törzsétıl misztikus szertartásokat tanult, találákozott Zarathusztrával is, akitıl az ellentétek tanát ismerte meg Krotónban fil-i iskolát alapított, bár ez inkább egyfajta misztériumvallás volt Végül egy P-ellenes kör felgyújtotta házukat, menekülésre kényszerültek, vlsz eközben halt meg

15

16 Püthagorasz iskolája szigorú életelvek, vagyonközösség, vegetarianizmus, beavatottság foka szerinti elitista körök, mindkét nem számára nyitva állt Külsı kör: akuszmatikusok, belsı kör: matématikusok, legbelsıbb kör tagjai 5 év után már a Mesterrel is találkozhattak, aki egy függöny mögött állt ilyenkor A tanítványok nem ejtették ki a nevét. Helyette: az az Ember, autósz éfe = ipse dixit.

17 A pythagoreusok tanítása Máig talányosak Ne egyél lóbabot! Ne törd meg a kenyeret! Ne éleszd a tüzet vassal! Ne érints fehér kakast! Ne egyél szívet! Soha ne vizelj a Nap felé! Ne hagyd tested nyomát az ágyon, amikor felkelsz! Kotord meg a hamut, amikor a fazekat leveszed a tőzrıl! Lélekvándorlás (P, állítása szerint 4 életére emlékezett vissza)

18 A pythagoreus tanítás arkhé a Szám 1: pont 2: egyenes 3: sík 4: szilárd test A világon minden formát le lehet bontani pontok vagy vonalak, th végsı soron számok összességére. Összefüggést fedezett fel a líra húrjának hossza és a zenei összehangzatok között: ½: oktáv, 3/2: kvint; 4/3: kvart Mi a legbölcsebb? A szám. És mi a legszebb? A Harmónia. Káosz Monasz pontok, vonalak Harmonia - Koszmosz

19

20 Pythagoreus tanítás a számokról =10 P. tétele gyógyító erejő bővös négyzetek

21 Püthagorasz kozmológiája A Világegyetem közepén már nem a Föld, hanem a Központi Tőz áll. Istenek Anyja. Körülötte 10 égitest kering: Föld, Hold, Nap, 5 akkor ismert bolygó, állócsillagok világa és az Ellenföld (mindenben megegyezı a mienkkel, pályája is ugyanolyan, csak a Központi Tőz túloldalán, így soha nem látható. Ezek körpályán keringenek, miközben elmondhatatlanul lágy zenét keltenek: a Szférák zenéje, amit senki sem hallhat meg, mert mindig szól.

22

23

24 Hérakleitosz Efezus, 500 körül arché a tőz panta rei a Lét dialektikájában a rendrıl a Logos, a világtőzben rejlı istenség értelme gondoskodik dialektikus létfogalom aktualizmus (a lét és a mozgás azonosítása) Logos-tan panteizmus

25 Hérakleitosz a homályos

26 Töredékei 1. [B 1.] Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek elıbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallották Mert bár minden eszerint a logosz szerint lesz, mégis olyanok, mintha nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni kezdenek oly szavakkal és tényekkel, amilyeneken én végigvezetem ıket, fölfejtve mindent természete szerint és megmagyarázva, hogyan van. A többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy elfelejti, amit alva.

27 Töredékei 2. [B 2.] [Ezért] ahhoz kell igazodni, ami közös. De bár a logosz közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna. 8. [B 8.] Az ellentétesre csiszolt illik össze, [és] az ellenkezıkbıl a legszebb illeszkedés és minden a viszály által jön létre. 12. [B 12.] Ugyanazokba a folyamatokba lépıkre más és más víz árad. És a lelkek pedig a nedvességbıl párolognak fel.

28 Töredékei 11. [B 11.] Minden élılényre az, aki pásztora, sújtva ügyel. 26. [B 27.]...Az emberekre az vár haláluk után, amit nem sejtenek s nem is vélnek. 29. [B 30.]...Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz örökké élı tőz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.

29 Töredékei 40. [B 40.] A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. Mert Hésziodoszt is megtanította volna és Püthagoraszt, aztán meg Xenophanészt is és Hekataioszt. 50. [B 49a] Ugyanazokba a folyamatokba lépünk, és mégsem ugyanazokba lépünk, vagyunk is, meg nem is vagyunk.

30 Töredékei 54. [B 53.] Háború mindenek atyja és mindenek királya. És egyeseket istenekké tett meg, másokat emberekké, egyeseket rabszolgákká tett, másokat szabadokká. 60. [B 59.] A csavar útja egyenes és görbe, egy és ugyanaz. 67. [B 66.] [Mert] a tőz mindenek felett ítél, amikor eljött és lesújt mindenre.

31 Töredékei 84. [B 82.] A legszebb majom is csúnya az emberhez képest. 85. [B 83.] A legbölcsebb ember is majom az istenhez képest bölcsességben, szépségben és minden másban. 88. [B 85.] Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszi meg.

32 Töredékei 94. [B 91a] [Mert] nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni [B 117.] A felnıtt férfit, amikor megrészegedett, serdületlen gyermek vezeti, úgy tántorog, nem tudva hová lép, mert nedves a lelke [B 118.] A száraz lélek a legbölcsebb s legkiválóbb [B 123.] A természet rejtekezni szeret [B 124.] [Mint] találomra odaöntött dolgok halmaza a legszebb, a kozmosz.

33 Eleaták Melisszosz Xenophánész Parmenidész Zénón

34 Xenophanész ( ) Kolophón Dél-Itália, dórok a lét változatlansága, egysége, állandósága rhapszodosz

35 Xenophanész filozófikus verseiben gúnyolja Homéroszt és Hésziodoszt, amiért lehozták az isteneket az Olymposzról, az antropomorf isteneket. Minden nép magához hasonlónak gondolja el az Istent. a lélekvándorlást

36 Xenophanész konstruktív teológia : egyetlen, nem emberformájú Isten létezik az istenség változatlan és egységes, aki értelmesen mozgatja a világmindenséget hen kai pan >> mindenegység >> panteizmus

37 Xenophanész (B ) Rákent isteneinkre Homérosz Hésziodosszal minden olyant, ami gáncs vagy szégyen az emberi nemnél; lopni, paráználkodni, s amellett csalni is egymást. Az istenek születnek - az ember azt hiszi, s azt, hogy az alkat, a hang s a ruházat náluk is úgy van. (Lám csak) a négernek fekete s laposorrú <az isten> (s közben) a thrákoknál ime kékszemő, rıt (valamennyi)

38 Xenophanész Ám ha a lónak, ökörnek, oroszlánnak keze volna, s festeni tudna kezük, s vele azt tennék, mit az ember, akkor a ló is a lóra, ökör meg ökörre hasonlón mintázná meg az isteneket, testük meg olyannak alkotná, amilyen formát épp önmaga hordoz. Egy isten, ki az isteni s emberi nem legerısbje, ám a halandóknak formára sem, észre se mása. Mindene lát és mindene ért és mindene hall is. Fáradozás nélkül ráz mindent gondolatával. Egy s ugyanott marad ı - mit sem mozdulva - örökkön, s össze se fér vele az, hogy majd ide, majd oda menjen.

39 Parmenidész (~500)

40 Parmenidész elsı felvilágosodás a lét valósága csak a gondolkodás elıtt tárul fel a gondolkodás és a lét azonos a lét örökkévaló, egy és oszthatatlan, a teret teljesen kitöltı szabályos gömb, melyben nem lehetséges térbeli változás vagy mozgás a lét akozmikus (a kozmosz sokféleségére visszavezethetetlen jellegő) Peri Füszeósz

41 Zénón (~460) az erisztika kidolgozója apóriák a sokaság és mozgás látszatának szemléltetésére

42 a sokaság ellen 1. ha a létezı sok volna, végtelen kicsinek, egyszersmind végtelen nagynak kellen lennie végtelen kicsinek, mert az alkotó egységek oszthatatlanok, ergo nagyságnélküliek. de végtelen nagynak is, mert a létezınek ahhoz, hogy létezhessen, nagysággal rendelkezı [azaz részek közbékelıdésével egymástól eltávolodó] részeinek kell lennie; aminek ui nincs nagysága, az semmi. ha pedig vannak közbeékelıdı részek, ezek közé újabb, nagysággal bíró részek ékelıdnek a végtelenségig. Végtelen sok nagyság pedig végtelen nagy létezıt alkot.

43 a sokaság ellen 2. a sokaságnak számosnak egyszersmind számtalannak kellene lennie számosnak, mert valamennyi annyi, amennyi. számtalannak, mert a kettı között kell (vmi más) elválasztónak lenni. Ez és a mellette lévı között ismét, és ít a végtelenségig. ha minden létezı a térben lenne, a térnek mint létezınek is a térben kellene lennie és ít a végtelenségig. Ergo nincs tér, a létezı nem létezik térben.

44 Az érzékek megbízhatatlanságáról Ha az egy véka köles által okozott zaj valóságos volna, akkor minden egyes szemnek, sıt a szem legkisebb részének is zajt kellene okoznia. Ez azonban nem így van. Ergo érzékelésünk megbízhatatlan.

45 a mozgás ellen: Achilleusz és a teknısbéka a kilıtt nyíl futók a stadionban

46 Melisszosz Szamosz, 5. szd továbbfejlesztve P. tanítását, a létezıt nemcsak idıben, hanem térben is állandónak mondta. az, ami létezik, szükségképpen örökkévalóan létezik, máskülönben valamikor semminek kellene lennie. (B1) idealizmushoz közeli nézet, eleata monizmus

47 Melisszosz A mozgás ellen: a dolgok csak akkor mozoghatnának, ha létezne üresség, amelybe átmehetnek. Ám ha az üresség semmi, akkor az üresség nem létezik. Ergo a mozgás lehetetlen. A változás ellen: ha egy dolog metváltozna, akkor valami megszőnne létezni, valami pedig keletkezne (pl kihőlés esetén melegbıl hideg). Márpedig, ami létezik, szükségképpen örökké létezik

48 A mechanikusok Leukipposz Empedoklész

49 Akragaszi Empedoklész ( ) csodás történetek, orvosi ismeretek 4 ıselem: föld, víz, tőz, levegı az elemek minıségileg változatlanok, a dolgok minıségi különbségeinek oka ezek keveredése, eloszlása Mozgásra önmagukban képtelenek, errıl két mozgató erı: a Philotész (Szeretet) és a Neikosz (Győlölet) gondoskodik. A Philotész okozza a rendet, a Neikosz a kozmosz szétesését. Az univerzum kétféle állapota periodikusan ismétlıdik. Észleléselmélete: Az azonos csak azonossal ismerhetı meg. a dolgokból kiáramlások történnek, melyek behatolnak az érzékszervek nyílásaiba, ha ott pontosan összeilleszkednek, létrejön az észlelés

50 Anaxagorasz ( ) (Klazomena > Athén) Anaximenész > apollóniai Diogenész > A. A dolgok sokféleségére csak a dolog lényegét hordozó, minıségileg változhatatlan, örökkévaló, határtalanul sokféle elem létezése lehet a magyarázat. a dolog sajátosságát vmelyik elem túlsúlya adja. > szpermák, Arisztotelesz: homoiomereiai, hasonlórészőek Az eredetileg kaotikusan összekevezererdett részek rendezését a Nousz végezte, de a fenntartásban már mechanikus okok érvényesülnek. A Nousz a legfinomabb és legtisztább minden dolog között, tökéletes tudása van mindenrıl és a legnagyobb erıvel rendelkezik. (fr.12.)

51 Az atomisták A korábbiaknál részletesebb és egységesebb világkép kidolgozása Leukipposz keveset tudunk életérıl az atomelmélet alapítója Semmi sem történik vaktában, hanem meghatározott okból és szükségszerőségbıl (fr.2.) A dolgokat a-tomoszok építik fel, melyek anyagukat tekintve azonosak, csak alakjuk, helyzetük és elrendezésük különbözı. Csak mechanikai ráhatások mozgatják (nyomás és taszítás) közöttük légüres tér van.

52 Abderai Demokritosz ( ) Bejárta Hellászt és a Kelet nagy részét természet, matematika, nyelv, zene, mővelıdés iránt érdeklıdik sok mővet írt, kevés maradt fenn Továbbfejlesztve mestere, L. nézeteit, mechanikus okságon alapuló materialista rendszert alkotott. Minden minıségi jelenség mennyiségi viszonyokon alapul

53 Elsıdleges (objektív) és másodlagos (szubjektív) tulajdonságok a dolgok maguk kiterjedés tehetetlenség sőrőség keménység csak az érzékelés útján tapad hozzájuk szín szag ízlelés

54 Abderai Demokritosz ( ) A változás egyedüli oka a szükségszerőség Az üres térben egymásnak ütıdı atomok örvénylı mozgásba kezdenek, a könnyebbek felemelkednek>>égbolt, a nehezebbek a központba römörülve kialakítják a földet. Mivel az atomok száma végtelen, végtelen számú univerzum létezhet. A Föld korongalakú medenceszerő >> napkelte, napnyugta

55 Abderai Demokritosz ( ) Észleléselmélete A dolgokról alakjuknak megfelelı kis képecskék válnak le. a lélek finom, kerek tőzatomokból áll, melyeket e képecskék lenyomatai mozgatnak >> érzéki benyomás szemlélet (homályos vélekedés) és ismeret (biztos tudás) megkülönböztetése a durva és finom képecskék tőzatomokra gyakorolt hatása. Látás: a dologról leváló képecskék (atomkomplexumok) és a szembıl kiáramló atomok összesőrítik a levegıt. A képecskék e közegben keletkezı lenyomata jut a szembe.

56 Abderai Demokritosz ( ) Két testi atom közt egy lélek atom Az életbenmaradást a lélegzésen keresztül a levegıbıl felvett újabb tőzatomok biztosítják.

57 Abderai Demokritosz ( ) Etikája A nevetı filozófus A lélek nyugalma és kiegyensúlyozottsága az értelem használatával, mértéktartással, az érzéki élvezetekben visszafogottsággal, a szellemi javak megbecsülésével érhetı el. A szellemnek arra kell szoktatnia magát, hogy örömeit önmagából teremtse meg. A hiba alapja a jobb nem ismerése Aki jogtalanságot tesz, boldogtalanabb, mint aki a jogtalanságot elszenvedi.

58 A szofisták antropocentrikus korszak Gondolkodás a gondolkodásról: nyelv problémája a hagyományos erkölcsi normák kritikája utat nyit az autonóm, racionalista etika létrejöttének

59 A szofisták Az 5. szd-tól a perzsákon aratott gyızelem után Athén: Periklész vezetésével görög mővelıdés központja tengeri hatalom fellendül az ipar, kereskedelem, mővészet, a filozófia az emberrel kezd foglalkozni Az ember mint egyén a társadalomban, demokrácia, egyéni érdekek érvényesítése, a különbözı intézmények érvénye természeti törvényen vagy emberi megállapodáson nyugszik-e? stb szofosz bölcs, de... szofista: hamisan okoskodó, álbölcs Az erisztika, retorika az egyén érdekérvényesítésének szolgálatába áll, szubjektivizmus, relativizmus, az erény fogalmának átértelmezése, pénzszerzés

60 Abderai Prótagorasz (486-) szenzualizmus (csak érzékleteink alapján van ismereteünk a dolgokról) homo mensura-tétel: Minden dolog mértéke az ember. A létezıknek abban, hogy léteznek, a nemlétezıknek abban, hogy nem léteznek. Az emberiság ısállapota az állatvilágból való kiemelkedés volt, fokozatosan alakult ki a beszéd, vallás, állam. Az erkölcs és jog szerepe a társadalmi együttélés szabályozása, így annak alárendelt. Az istenekrıl semmi biztosat nem tudhatunk >> vád >> menekülés >> +

61 Leontinai Gorgiász ( ) Empedoklész tanítványaként kezdetben természettudós volt, majd Zénón paradoxonjaival megismerkedve a szkepticizmusból adódó nihilizmust képviselte.

62 Gorgiász Semmi sem létezik (mert ha vmi lenne, vagy létesülnie vagy öröktıl fogva lennie kellene. Márpedig sem a létezıbıl, sem a nem létezıbıl nem jöhetett létre. Öröktıl fogva sem lehet, mert az örökkévaló végtelen, a végtelen azonban sem önmagában, sem önmagán kívül nincs, vagyis sehol nincs, azaz nem létezik) ONTOLÓGIA Ha létezne is, nem megismerhetı (a létezı csak akkor volna megismerhetı, ha a gondolat azonos lenne a létezıvel. Ha azonban ez így volna, akkor a nemlétezınek is léteznie kellene, pl. a tengeri szekércsatának) EPISZTEMOLÓGIA Ha megismerhetı volna is, nem közölhetı (a jel és jelzett különbsége. Hogyan közölnénk a színeket szóban?) NYELV, KOMMUNIKÁCIÓ az elsı kommunikációtanár? Az ember mindig a vélekedések (dóxai) hálójában vergıdik, mert az ember minden dolog mértéke.

63 Szofisták Relativizmus a jogelméletben: természetes jog (füszei) és tételes jog (nomoi) ellenéte Hippiasz: A törvény zsarnokoskodik az emerb fölött és sokszor a terémészettel ellenkezı dolgokra kényszeríti. Thraszümmakhosz: a pozitív jog a hatalmasok elnyomó eszköze Kalliklész: a tv a gyengék védıbástyája Kükophrón: a polgárok életének és tulajdonának kölcsönös megvédése szolgálatában áll.

64 Szofisták Relativizmus a erkölcsbölcseletben: thészei megállapodások alapján léteznek

65 Szofisták Relativizmus a vallásban: Kritiasz: az istenfélelem egy ravasz elme szüleménye, hogy megfékezze a gonoszokat Prodikosz: az istenek az emberi érzések kivetítései. Pl. Egyiptomban a Nílus Diagorasz: az isteni igazságosság és a világban tapasztalható jogtalanság ellenetmondó

Filozófiatörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Béres Tamás

Filozófiatörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Béres Tamás Filozófiatörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Béres Tamás A filozófia természete, határterületei, diszciplínái, kapcsolata a tudományokkal, a teológiával Heimo Hofmeister:

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET

II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET Források: Die Fragmente der Vorsokratiker (H. Diels - W. Kranz = DK, Zürich, 1972, Weidmann); Ritter, H. - Preller, L.: Historia philosophiae graeceae Gotha, 1913);

Részletesebben

II. TÉTEL A PLATÓN ELİTTI GÖRÖG BÖLCSELET

II. TÉTEL A PLATÓN ELİTTI GÖRÖG BÖLCSELET II. TÉTEL A PLATÓN ELİTTI GÖRÖG BÖLCSELET Források: Die Fragmente der Vorsokratiker (H. Diels - W. Kranz = DK, Zürich, 1972, Weidmann); Ritter, H. - Preller, L.: Historia philosophiae graeceae Gotha, 1913);

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 19. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja be a táblázatba

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 20. FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A vizsgarész (20 pont) 1. B

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Arról, ami nincs A nemlétezés elméletei. 5. A létezés differenciálódása október 7.

Arról, ami nincs A nemlétezés elméletei. 5. A létezés differenciálódása október 7. Arról, ami nincs A nemlétezés elméletei 5. A létezés differenciálódása 2013. október 7. A korai görögség egymásnak feszülő koncepciói Egyfelől ott van Parmenidész: csak az eszedben bízz, ami szerint a

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 19. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IV. TÉTEL PLATÓN ( ) ANTROPOLÓGIÁJA, KOZMOLÓGIÁJA ÉS FILOZÓFIAI TEOLÓGIÁJA

IV. TÉTEL PLATÓN ( ) ANTROPOLÓGIÁJA, KOZMOLÓGIÁJA ÉS FILOZÓFIAI TEOLÓGIÁJA IV. TÉTEL PLATÓN (427-347) ANTROPOLÓGIÁJA, KOZMOLÓGIÁJA ÉS FILOZÓFIAI TEOLÓGIÁJA Az ókor egyik legnagyobb görög filozófusa Athénben vagy Aigina szigetén született. Főbb művei: Szümposzion (A lakoma), Politeia

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS TANTERVŰ CSOPORTOK RÉSZÉRE

FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS TANTERVŰ CSOPORTOK RÉSZÉRE FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS TANTERVŰ CSOPORTOK RÉSZÉRE A filozófia tanításának A filozófiaoktatás szervesen illeszkedik iskolánk pedagógiai programjába. Hozzájárul

Részletesebben

Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel)

Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel) Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel) Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel) Élete

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1012 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A rész 1. Mely korszakokban lettek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ ( ) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ ( ) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA 6.3 Arisztotelész kozmológiája A természet (gör. phüszisz) azoknak az anyag-forma összetettségő létezıknek az összessége,

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 20. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

V. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ ( ) TUDOMÁNYESZMÉNYE ÉS METAFIZIKÁJA

V. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ ( ) TUDOMÁNYESZMÉNYE ÉS METAFIZIKÁJA V. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) TUDOMÁNYESZMÉNYE ÉS METAFIZIKÁJA A thrákiai Sztageiroszból származó görög filozófus Platón tanítványa volt. Platónnal ellentétben azt tanította, hogy az ideák csak a dolgokban

Részletesebben

Parmenidész ontológiája

Parmenidész ontológiája 12. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2009. május 15-17 Parmenidész ontológiája Témavezető tanár: Drs. Balogh Brigitta Szerző: Borbáth Balázs-József I. évfolyam Filozófia szak Partiumi

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

A görög etikai gondolkodás...

A görög etikai gondolkodás... Szoboszlai-Kiss Katalin A görög etikai gondolkodás kezdete Hérakleitosz A preszókratikus filozófia feldolgozása a 19-20. századra gyakorlatilag befejeződött és talán lezárultnak is nevezhetnénk, ha csupán

Részletesebben

EUKLIDÉSZ ÉS BOLYAI PÁRHUZAMOSAI: A GÖRÖG ÉS A MODERN TRAGIKUM SZIMBÓLUMAI

EUKLIDÉSZ ÉS BOLYAI PÁRHUZAMOSAI: A GÖRÖG ÉS A MODERN TRAGIKUM SZIMBÓLUMAI EUKLIDÉSZ ÉS BOLYAI PÁRHUZAMOSAI: A GÖRÖG ÉS A MODERN TRAGIKUM SZIMBÓLUMAI 37 I. Az egyéniség forradalma a pythagoreus hagyományon belül 1. Euklidész és Bolyaiék közös alapfeltevése: a végtelenített egyenes,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A vissza Matuzsálemhez meglehetõsen elõremutató elképzelés volt, szemben

A vissza Matuzsálemhez meglehetõsen elõremutató elképzelés volt, szemben Karl R. Popper (1902 1994) a 20. század egyik legismertebb tudomány- és politikafilozófusa. Bécsben született, itt végezte tanulmányait, illetve szerzett tudományos fokozatot. Hazájából a harmincas években

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zénón és Gorgiasz)

A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zénón és Gorgiasz) VILÁGOSSÁG 2003/11 12. Filozófiatörténet Majoros György A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zénón és Gorgiasz) A görög műveltségeszmény és a retorika Az i. e. V. század kultúrája a poliszközösségek kultúrája.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

A VERKLIS. J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása

A VERKLIS. J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása A VERKLIS J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása 1 A Thibouville és Lamy hangszerkészítı vállalkozás 1790-ben alakult a franciaországi Mirecourt-ban. Szinte mindenféle

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

I. TÉTEL RENÉ DESCARTES ( ) BÖLCSELETE

I. TÉTEL RENÉ DESCARTES ( ) BÖLCSELETE I. TÉTEL RENÉ DESCARTES (1596-1650) BÖLCSELETE A francia René Descartes a racionalizmus eszmeáramlatához tartozó filozófus. A latin ratio (értelem) szóról elnevezett racionalizmus a matematikát tartva

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Az Ókori Görög Matematika 2.

Az Ókori Görög Matematika 2. A klasszikus kor iskolái. A klasszikus kor iskolái. Az Ókori Görög Matematika 2. A klasszikus kor iskolái Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. október 6. Eleai Iskola. 1 Parmenidesz, Zenon, Leukipposz,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Használati utasítás. insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165

Használati utasítás. insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 Használati utasítás insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242,

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SkyWatcher Mini-Dobson Red Dot keresõ Okulár Fókuszírozó Segédtükör Csúszka rögzítõcsavarja A prizmasín rögzítõcsavarja Fogantyú Alt-azimut állvány Prizmasín rögzítõcsavar Az azimutális

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szén-monoxid. A szén-monoxid.

A szén-monoxid. A szén-monoxid. A szén-monoxid A szén-monoxid. A szén-monoxid élettani hatása. A szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben. Kit veszélyeztet leginkább a szén-monoxid? Hogyan kerülhetı el a szén-monoxid mérgezés?

Részletesebben

A figurális számokról (I.)

A figurális számokról (I.) A figurális számokról (I.) Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely A figurális számok felfedezését a pitagoreusoknak tulajdonítják, mert k a számokat kavicsokkal, magokkal szemléltették. Sok esetben így jelképezték

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 68891-38-3 1,00 5,00 500-234-8 X i ; R 36/38 (1)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 68891-38-3 1,00 5,00 500-234-8 X i ; R 36/38 (1) 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Castrol Greentec Bike Cleaner Kód Alkalmazás: Fényezett felületek ápolása 452247 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah

Részletesebben