A preszókratikus szövegek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A preszókratikus szövegek"

Átírás

1 A preszókratikus szövegek töredékesek csak idézetek, parafrázisok, leírások nem ismerjük a kontextust nem ismerjük a hangsúlyokat fragmentumok és (a róluk szóló) testimóniumok (Hermann) Diels (Walter) Kranz: A preszókratikusok töredékei (szofisták is szerepelnek, összesen 83 filozófus) 83 fejezet: A: testimóniumok, B. fragmentumok idézet: pl: Anaximandrosz A1 Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok (Atlantisz, 1998)

2 A preszókratikusok Milétosziak Thálész, Anaximandrosz, Anaximenész Püthagóreusok Hérakleitosz Eleaták Xenophánész, Parmenidész, Zénón, Empedoklész, Anaxagorasz Atomisták Leukipposz, Démokritosz Szofisták

3 Raffaello: Az athéni iskola

4 A preszókratikusok forrásai Szókratész és kortársai (5-4.szd) Platón Arisztotelesz Népszerő leírások Timon: Szilloi Biográfusok (Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete), doxográfusok (diadókhé irodalom: mester-tanítvány viszony) kronográfia: életrajzi adatok (20: mesterével találkozott, 40: akmé, 60: tanítvány-utód, 80: +)

5 A milétoszi bölcselet a lét egységes forrásának és a fejlıdés tényének megállapítása Thálész Anaximandrosz Anaximenész

6 A milétoszi Thálész fıniciai család, mérnök utazások: Egyiptom, Közel-Kelet kaldeus papok tudománya (csillagászat, matematika, hajózás) csodabogár -ságáról történetek éltek: thrák szolgálólány ellenpélda: az olajsajtók felvásárlása Platón: a technikák elmés feltalálója : a Halüsz folyó kettéválasztása a lüd-perzsa háborúban Kroiszosz számára lehetıvé tette az átkelést 585.: napfogyatkozás elırejelzése

7 A milétoszi Thálész geometriai számítások: piramisok magassága Kis Göncöl felfedezése (Ursa minor) 365 napos év, évszakok halála a stadionban

8 Thálész tanítása keresi a mindenség egységes elvét legszebb dolog a világon a víz, amibıl minden létezı áll, amibıl minden keletkezik s amiben megsemmisül minden ami él, nedves, a halottak gyorsan kiszáradnak az elemi nedvességet isteni erı tölti el, ami azt mozgásba hozza az ıselv a nedvesség, víz (Ókeanosz, Egyiptom) A Föld hatalmas víztükrön lebegı tutaj, ringása a földrengés minden dolognak lelke van, tele van istenekkel pl. mágnes hylozoizmus, panpszichizmus

9 Anaximandrosz ( ) használja az arkhé szót apeirón, a határtalan, mennyiségileg és minıségileg is az arkhé öröktıl fogva van és soha meg nem szőnik, mint minden lét ısforrása, isteni természető [B1] A létezık szükségképpen abban pusztulnak el, amelybıl keletkeztek, mert számot adnak az idık során egymás ellen elkövetett jogtalanságaikról, és megbőnhıdnek érettük.

10 Anaximandrosz kozmológiája

11 Anaximandrosz kozmológiája

12 Anaximandrosz kozmológiája

13 Anaximenész ( ) az ıselv egy meghatározott anyag: a levegı Peri füszeósz A világ hasonlít az emberi szervezethez, melyet a levegıszerő lélek mozgat és tart fenn. [B2] Amint a lélek, mely levegı, összetart minket, éppúgy veszi körül a lélegzet és a levegı az egész világmindenséget a levegı állandó mozgása kétféle változást idéz elı: püknószisz (sőrősödés) manószisz (ritkulás) tőz-[levegı]-légáramlat-felhı-víz-sár-föld-kı A Föld korong alakú (sőrősödést prés módjára gondolja el) A bolygók a Föld kipárolgásából keletkezı tüzes korongalakú testek

14 Püthagorasz ( ) Szamosz szigete Legendákkal átszıtt életrajzok egyiptomi, babiloni utazás káldeusoktól csillagászatot, föniciaiaktól matematikát, a méd-perzsa Mágusok törzsétıl misztikus szertartásokat tanult, találákozott Zarathusztrával is, akitıl az ellentétek tanát ismerte meg Krotónban fil-i iskolát alapított, bár ez inkább egyfajta misztériumvallás volt Végül egy P-ellenes kör felgyújtotta házukat, menekülésre kényszerültek, vlsz eközben halt meg

15

16 Püthagorasz iskolája szigorú életelvek, vagyonközösség, vegetarianizmus, beavatottság foka szerinti elitista körök, mindkét nem számára nyitva állt Külsı kör: akuszmatikusok, belsı kör: matématikusok, legbelsıbb kör tagjai 5 év után már a Mesterrel is találkozhattak, aki egy függöny mögött állt ilyenkor A tanítványok nem ejtették ki a nevét. Helyette: az az Ember, autósz éfe = ipse dixit.

17 A pythagoreusok tanítása Máig talányosak Ne egyél lóbabot! Ne törd meg a kenyeret! Ne éleszd a tüzet vassal! Ne érints fehér kakast! Ne egyél szívet! Soha ne vizelj a Nap felé! Ne hagyd tested nyomát az ágyon, amikor felkelsz! Kotord meg a hamut, amikor a fazekat leveszed a tőzrıl! Lélekvándorlás (P, állítása szerint 4 életére emlékezett vissza)

18 A pythagoreus tanítás arkhé a Szám 1: pont 2: egyenes 3: sík 4: szilárd test A világon minden formát le lehet bontani pontok vagy vonalak, th végsı soron számok összességére. Összefüggést fedezett fel a líra húrjának hossza és a zenei összehangzatok között: ½: oktáv, 3/2: kvint; 4/3: kvart Mi a legbölcsebb? A szám. És mi a legszebb? A Harmónia. Káosz Monasz pontok, vonalak Harmonia - Koszmosz

19

20 Pythagoreus tanítás a számokról =10 P. tétele gyógyító erejő bővös négyzetek

21 Püthagorasz kozmológiája A Világegyetem közepén már nem a Föld, hanem a Központi Tőz áll. Istenek Anyja. Körülötte 10 égitest kering: Föld, Hold, Nap, 5 akkor ismert bolygó, állócsillagok világa és az Ellenföld (mindenben megegyezı a mienkkel, pályája is ugyanolyan, csak a Központi Tőz túloldalán, így soha nem látható. Ezek körpályán keringenek, miközben elmondhatatlanul lágy zenét keltenek: a Szférák zenéje, amit senki sem hallhat meg, mert mindig szól.

22

23

24 Hérakleitosz Efezus, 500 körül arché a tőz panta rei a Lét dialektikájában a rendrıl a Logos, a világtőzben rejlı istenség értelme gondoskodik dialektikus létfogalom aktualizmus (a lét és a mozgás azonosítása) Logos-tan panteizmus

25 Hérakleitosz a homályos

26 Töredékei 1. [B 1.] Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek elıbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallották Mert bár minden eszerint a logosz szerint lesz, mégis olyanok, mintha nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni kezdenek oly szavakkal és tényekkel, amilyeneken én végigvezetem ıket, fölfejtve mindent természete szerint és megmagyarázva, hogyan van. A többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy elfelejti, amit alva.

27 Töredékei 2. [B 2.] [Ezért] ahhoz kell igazodni, ami közös. De bár a logosz közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna. 8. [B 8.] Az ellentétesre csiszolt illik össze, [és] az ellenkezıkbıl a legszebb illeszkedés és minden a viszály által jön létre. 12. [B 12.] Ugyanazokba a folyamatokba lépıkre más és más víz árad. És a lelkek pedig a nedvességbıl párolognak fel.

28 Töredékei 11. [B 11.] Minden élılényre az, aki pásztora, sújtva ügyel. 26. [B 27.]...Az emberekre az vár haláluk után, amit nem sejtenek s nem is vélnek. 29. [B 30.]...Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz örökké élı tőz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.

29 Töredékei 40. [B 40.] A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. Mert Hésziodoszt is megtanította volna és Püthagoraszt, aztán meg Xenophanészt is és Hekataioszt. 50. [B 49a] Ugyanazokba a folyamatokba lépünk, és mégsem ugyanazokba lépünk, vagyunk is, meg nem is vagyunk.

30 Töredékei 54. [B 53.] Háború mindenek atyja és mindenek királya. És egyeseket istenekké tett meg, másokat emberekké, egyeseket rabszolgákká tett, másokat szabadokká. 60. [B 59.] A csavar útja egyenes és görbe, egy és ugyanaz. 67. [B 66.] [Mert] a tőz mindenek felett ítél, amikor eljött és lesújt mindenre.

31 Töredékei 84. [B 82.] A legszebb majom is csúnya az emberhez képest. 85. [B 83.] A legbölcsebb ember is majom az istenhez képest bölcsességben, szépségben és minden másban. 88. [B 85.] Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszi meg.

32 Töredékei 94. [B 91a] [Mert] nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni [B 117.] A felnıtt férfit, amikor megrészegedett, serdületlen gyermek vezeti, úgy tántorog, nem tudva hová lép, mert nedves a lelke [B 118.] A száraz lélek a legbölcsebb s legkiválóbb [B 123.] A természet rejtekezni szeret [B 124.] [Mint] találomra odaöntött dolgok halmaza a legszebb, a kozmosz.

33 Eleaták Melisszosz Xenophánész Parmenidész Zénón

34 Xenophanész ( ) Kolophón Dél-Itália, dórok a lét változatlansága, egysége, állandósága rhapszodosz

35 Xenophanész filozófikus verseiben gúnyolja Homéroszt és Hésziodoszt, amiért lehozták az isteneket az Olymposzról, az antropomorf isteneket. Minden nép magához hasonlónak gondolja el az Istent. a lélekvándorlást

36 Xenophanész konstruktív teológia : egyetlen, nem emberformájú Isten létezik az istenség változatlan és egységes, aki értelmesen mozgatja a világmindenséget hen kai pan >> mindenegység >> panteizmus

37 Xenophanész (B ) Rákent isteneinkre Homérosz Hésziodosszal minden olyant, ami gáncs vagy szégyen az emberi nemnél; lopni, paráználkodni, s amellett csalni is egymást. Az istenek születnek - az ember azt hiszi, s azt, hogy az alkat, a hang s a ruházat náluk is úgy van. (Lám csak) a négernek fekete s laposorrú <az isten> (s közben) a thrákoknál ime kékszemő, rıt (valamennyi)

38 Xenophanész Ám ha a lónak, ökörnek, oroszlánnak keze volna, s festeni tudna kezük, s vele azt tennék, mit az ember, akkor a ló is a lóra, ökör meg ökörre hasonlón mintázná meg az isteneket, testük meg olyannak alkotná, amilyen formát épp önmaga hordoz. Egy isten, ki az isteni s emberi nem legerısbje, ám a halandóknak formára sem, észre se mása. Mindene lát és mindene ért és mindene hall is. Fáradozás nélkül ráz mindent gondolatával. Egy s ugyanott marad ı - mit sem mozdulva - örökkön, s össze se fér vele az, hogy majd ide, majd oda menjen.

39 Parmenidész (~500)

40 Parmenidész elsı felvilágosodás a lét valósága csak a gondolkodás elıtt tárul fel a gondolkodás és a lét azonos a lét örökkévaló, egy és oszthatatlan, a teret teljesen kitöltı szabályos gömb, melyben nem lehetséges térbeli változás vagy mozgás a lét akozmikus (a kozmosz sokféleségére visszavezethetetlen jellegő) Peri Füszeósz

41 Zénón (~460) az erisztika kidolgozója apóriák a sokaság és mozgás látszatának szemléltetésére

42 a sokaság ellen 1. ha a létezı sok volna, végtelen kicsinek, egyszersmind végtelen nagynak kellen lennie végtelen kicsinek, mert az alkotó egységek oszthatatlanok, ergo nagyságnélküliek. de végtelen nagynak is, mert a létezınek ahhoz, hogy létezhessen, nagysággal rendelkezı [azaz részek közbékelıdésével egymástól eltávolodó] részeinek kell lennie; aminek ui nincs nagysága, az semmi. ha pedig vannak közbeékelıdı részek, ezek közé újabb, nagysággal bíró részek ékelıdnek a végtelenségig. Végtelen sok nagyság pedig végtelen nagy létezıt alkot.

43 a sokaság ellen 2. a sokaságnak számosnak egyszersmind számtalannak kellene lennie számosnak, mert valamennyi annyi, amennyi. számtalannak, mert a kettı között kell (vmi más) elválasztónak lenni. Ez és a mellette lévı között ismét, és ít a végtelenségig. ha minden létezı a térben lenne, a térnek mint létezınek is a térben kellene lennie és ít a végtelenségig. Ergo nincs tér, a létezı nem létezik térben.

44 Az érzékek megbízhatatlanságáról Ha az egy véka köles által okozott zaj valóságos volna, akkor minden egyes szemnek, sıt a szem legkisebb részének is zajt kellene okoznia. Ez azonban nem így van. Ergo érzékelésünk megbízhatatlan.

45 a mozgás ellen: Achilleusz és a teknısbéka a kilıtt nyíl futók a stadionban

46 Melisszosz Szamosz, 5. szd továbbfejlesztve P. tanítását, a létezıt nemcsak idıben, hanem térben is állandónak mondta. az, ami létezik, szükségképpen örökkévalóan létezik, máskülönben valamikor semminek kellene lennie. (B1) idealizmushoz közeli nézet, eleata monizmus

47 Melisszosz A mozgás ellen: a dolgok csak akkor mozoghatnának, ha létezne üresség, amelybe átmehetnek. Ám ha az üresség semmi, akkor az üresség nem létezik. Ergo a mozgás lehetetlen. A változás ellen: ha egy dolog metváltozna, akkor valami megszőnne létezni, valami pedig keletkezne (pl kihőlés esetén melegbıl hideg). Márpedig, ami létezik, szükségképpen örökké létezik

48 A mechanikusok Leukipposz Empedoklész

49 Akragaszi Empedoklész ( ) csodás történetek, orvosi ismeretek 4 ıselem: föld, víz, tőz, levegı az elemek minıségileg változatlanok, a dolgok minıségi különbségeinek oka ezek keveredése, eloszlása Mozgásra önmagukban képtelenek, errıl két mozgató erı: a Philotész (Szeretet) és a Neikosz (Győlölet) gondoskodik. A Philotész okozza a rendet, a Neikosz a kozmosz szétesését. Az univerzum kétféle állapota periodikusan ismétlıdik. Észleléselmélete: Az azonos csak azonossal ismerhetı meg. a dolgokból kiáramlások történnek, melyek behatolnak az érzékszervek nyílásaiba, ha ott pontosan összeilleszkednek, létrejön az észlelés

50 Anaxagorasz ( ) (Klazomena > Athén) Anaximenész > apollóniai Diogenész > A. A dolgok sokféleségére csak a dolog lényegét hordozó, minıségileg változhatatlan, örökkévaló, határtalanul sokféle elem létezése lehet a magyarázat. a dolog sajátosságát vmelyik elem túlsúlya adja. > szpermák, Arisztotelesz: homoiomereiai, hasonlórészőek Az eredetileg kaotikusan összekevezererdett részek rendezését a Nousz végezte, de a fenntartásban már mechanikus okok érvényesülnek. A Nousz a legfinomabb és legtisztább minden dolog között, tökéletes tudása van mindenrıl és a legnagyobb erıvel rendelkezik. (fr.12.)

51 Az atomisták A korábbiaknál részletesebb és egységesebb világkép kidolgozása Leukipposz keveset tudunk életérıl az atomelmélet alapítója Semmi sem történik vaktában, hanem meghatározott okból és szükségszerőségbıl (fr.2.) A dolgokat a-tomoszok építik fel, melyek anyagukat tekintve azonosak, csak alakjuk, helyzetük és elrendezésük különbözı. Csak mechanikai ráhatások mozgatják (nyomás és taszítás) közöttük légüres tér van.

52 Abderai Demokritosz ( ) Bejárta Hellászt és a Kelet nagy részét természet, matematika, nyelv, zene, mővelıdés iránt érdeklıdik sok mővet írt, kevés maradt fenn Továbbfejlesztve mestere, L. nézeteit, mechanikus okságon alapuló materialista rendszert alkotott. Minden minıségi jelenség mennyiségi viszonyokon alapul

53 Elsıdleges (objektív) és másodlagos (szubjektív) tulajdonságok a dolgok maguk kiterjedés tehetetlenség sőrőség keménység csak az érzékelés útján tapad hozzájuk szín szag ízlelés

54 Abderai Demokritosz ( ) A változás egyedüli oka a szükségszerőség Az üres térben egymásnak ütıdı atomok örvénylı mozgásba kezdenek, a könnyebbek felemelkednek>>égbolt, a nehezebbek a központba römörülve kialakítják a földet. Mivel az atomok száma végtelen, végtelen számú univerzum létezhet. A Föld korongalakú medenceszerő >> napkelte, napnyugta

55 Abderai Demokritosz ( ) Észleléselmélete A dolgokról alakjuknak megfelelı kis képecskék válnak le. a lélek finom, kerek tőzatomokból áll, melyeket e képecskék lenyomatai mozgatnak >> érzéki benyomás szemlélet (homályos vélekedés) és ismeret (biztos tudás) megkülönböztetése a durva és finom képecskék tőzatomokra gyakorolt hatása. Látás: a dologról leváló képecskék (atomkomplexumok) és a szembıl kiáramló atomok összesőrítik a levegıt. A képecskék e közegben keletkezı lenyomata jut a szembe.

56 Abderai Demokritosz ( ) Két testi atom közt egy lélek atom Az életbenmaradást a lélegzésen keresztül a levegıbıl felvett újabb tőzatomok biztosítják.

57 Abderai Demokritosz ( ) Etikája A nevetı filozófus A lélek nyugalma és kiegyensúlyozottsága az értelem használatával, mértéktartással, az érzéki élvezetekben visszafogottsággal, a szellemi javak megbecsülésével érhetı el. A szellemnek arra kell szoktatnia magát, hogy örömeit önmagából teremtse meg. A hiba alapja a jobb nem ismerése Aki jogtalanságot tesz, boldogtalanabb, mint aki a jogtalanságot elszenvedi.

58 A szofisták antropocentrikus korszak Gondolkodás a gondolkodásról: nyelv problémája a hagyományos erkölcsi normák kritikája utat nyit az autonóm, racionalista etika létrejöttének

59 A szofisták Az 5. szd-tól a perzsákon aratott gyızelem után Athén: Periklész vezetésével görög mővelıdés központja tengeri hatalom fellendül az ipar, kereskedelem, mővészet, a filozófia az emberrel kezd foglalkozni Az ember mint egyén a társadalomban, demokrácia, egyéni érdekek érvényesítése, a különbözı intézmények érvénye természeti törvényen vagy emberi megállapodáson nyugszik-e? stb szofosz bölcs, de... szofista: hamisan okoskodó, álbölcs Az erisztika, retorika az egyén érdekérvényesítésének szolgálatába áll, szubjektivizmus, relativizmus, az erény fogalmának átértelmezése, pénzszerzés

60 Abderai Prótagorasz (486-) szenzualizmus (csak érzékleteink alapján van ismereteünk a dolgokról) homo mensura-tétel: Minden dolog mértéke az ember. A létezıknek abban, hogy léteznek, a nemlétezıknek abban, hogy nem léteznek. Az emberiság ısállapota az állatvilágból való kiemelkedés volt, fokozatosan alakult ki a beszéd, vallás, állam. Az erkölcs és jog szerepe a társadalmi együttélés szabályozása, így annak alárendelt. Az istenekrıl semmi biztosat nem tudhatunk >> vád >> menekülés >> +

61 Leontinai Gorgiász ( ) Empedoklész tanítványaként kezdetben természettudós volt, majd Zénón paradoxonjaival megismerkedve a szkepticizmusból adódó nihilizmust képviselte.

62 Gorgiász Semmi sem létezik (mert ha vmi lenne, vagy létesülnie vagy öröktıl fogva lennie kellene. Márpedig sem a létezıbıl, sem a nem létezıbıl nem jöhetett létre. Öröktıl fogva sem lehet, mert az örökkévaló végtelen, a végtelen azonban sem önmagában, sem önmagán kívül nincs, vagyis sehol nincs, azaz nem létezik) ONTOLÓGIA Ha létezne is, nem megismerhetı (a létezı csak akkor volna megismerhetı, ha a gondolat azonos lenne a létezıvel. Ha azonban ez így volna, akkor a nemlétezınek is léteznie kellene, pl. a tengeri szekércsatának) EPISZTEMOLÓGIA Ha megismerhetı volna is, nem közölhetı (a jel és jelzett különbsége. Hogyan közölnénk a színeket szóban?) NYELV, KOMMUNIKÁCIÓ az elsı kommunikációtanár? Az ember mindig a vélekedések (dóxai) hálójában vergıdik, mert az ember minden dolog mértéke.

63 Szofisták Relativizmus a jogelméletben: természetes jog (füszei) és tételes jog (nomoi) ellenéte Hippiasz: A törvény zsarnokoskodik az emerb fölött és sokszor a terémészettel ellenkezı dolgokra kényszeríti. Thraszümmakhosz: a pozitív jog a hatalmasok elnyomó eszköze Kalliklész: a tv a gyengék védıbástyája Kükophrón: a polgárok életének és tulajdonának kölcsönös megvédése szolgálatában áll.

64 Szofisták Relativizmus a erkölcsbölcseletben: thészei megállapodások alapján léteznek

65 Szofisták Relativizmus a vallásban: Kritiasz: az istenfélelem egy ravasz elme szüleménye, hogy megfékezze a gonoszokat Prodikosz: az istenek az emberi érzések kivetítései. Pl. Egyiptomban a Nílus Diagorasz: az isteni igazságosság és a világban tapasztalható jogtalanság ellenetmondó

Filozófiatörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Béres Tamás

Filozófiatörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Béres Tamás Filozófiatörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Béres Tamás A filozófia természete, határterületei, diszciplínái, kapcsolata a tudományokkal, a teológiával Heimo Hofmeister:

Részletesebben

II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET

II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET Források: Die Fragmente der Vorsokratiker (H. Diels - W. Kranz = DK, Zürich, 1972, Weidmann); Ritter, H. - Preller, L.: Historia philosophiae graeceae Gotha, 1913);

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel)

Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel) Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel) Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel) Élete

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

A szén-monoxid. A szén-monoxid.

A szén-monoxid. A szén-monoxid. A szén-monoxid A szén-monoxid. A szén-monoxid élettani hatása. A szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben. Kit veszélyeztet leginkább a szén-monoxid? Hogyan kerülhetı el a szén-monoxid mérgezés?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A vissza Matuzsálemhez meglehetõsen elõremutató elképzelés volt, szemben

A vissza Matuzsálemhez meglehetõsen elõremutató elképzelés volt, szemben Karl R. Popper (1902 1994) a 20. század egyik legismertebb tudomány- és politikafilozófusa. Bécsben született, itt végezte tanulmányait, illetve szerzett tudományos fokozatot. Hazájából a harmincas években

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A görög etikai gondolkodás...

A görög etikai gondolkodás... Szoboszlai-Kiss Katalin A görög etikai gondolkodás kezdete Hérakleitosz A preszókratikus filozófia feldolgozása a 19-20. századra gyakorlatilag befejeződött és talán lezárultnak is nevezhetnénk, ha csupán

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zénón és Gorgiasz)

A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zénón és Gorgiasz) VILÁGOSSÁG 2003/11 12. Filozófiatörténet Majoros György A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zénón és Gorgiasz) A görög műveltségeszmény és a retorika Az i. e. V. század kultúrája a poliszközösségek kultúrája.

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati utasítás. insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165

Használati utasítás. insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 Használati utasítás insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 68891-38-3 1,00 5,00 500-234-8 X i ; R 36/38 (1)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 68891-38-3 1,00 5,00 500-234-8 X i ; R 36/38 (1) 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Castrol Greentec Bike Cleaner Kód Alkalmazás: Fényezett felületek ápolása 452247 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi IB98 TŐZBIZTOSÍTÁS - ZÁRADÉKOK 001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŐZ 2 002 FÖLDRENGÉS 2 003 FÖLDCSUSZAMLÁS, Kİ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 2 004 ÁRVÍZ, BELVÍZ 3 005 FELHİSZAKADÁS 3 006 VIHAR 4 007

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

MÛHELY SZÉCHENYI EGYETEM

MÛHELY SZÉCHENYI EGYETEM MÛHELY SZÉCHENYI EGYETEM Tar ta lom SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: A filozófia első megújítói, a szofisták... 3 A szofisták városállamról városállamra járva toborozták tanítványaikat, és munkájuk legfontosabb

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

A VERKLIS. J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása

A VERKLIS. J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása A VERKLIS J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása 1 A Thibouville és Lamy hangszerkészítı vállalkozás 1790-ben alakult a franciaországi Mirecourt-ban. Szinte mindenféle

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Felelõs kiadó: a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója

Felelõs kiadó: a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója Filozófia 1 2 Szerkesztette: Rõczei György Kézirat Felelõs kiadó: a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója Budapest 2004 3 részére a 2 0 0 2 0 0 tanévben 4 Bevezetés helyett A hiányos

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S Ügyiratszám: Vj-136/2007/ 034. V E R S E N Y T A N Á C S A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

A görög klaszikus kor.

A görög klaszikus kor. Történeti áttekintés. Történeti mérföldkövek A görög klaszikus kor. Logisztika (aritmetika) és számelmélet. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2014. március 4. A folyammenti kultúrák hanyatlása a II.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben