A preszókratikus szövegek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A preszókratikus szövegek"

Átírás

1 A preszókratikus szövegek töredékesek csak idézetek, parafrázisok, leírások nem ismerjük a kontextust nem ismerjük a hangsúlyokat fragmentumok és (a róluk szóló) testimóniumok (Hermann) Diels (Walter) Kranz: A preszókratikusok töredékei (szofisták is szerepelnek, összesen 83 filozófus) 83 fejezet: A: testimóniumok, B. fragmentumok idézet: pl: Anaximandrosz A1 Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok (Atlantisz, 1998)

2 A preszókratikusok Milétosziak Thálész, Anaximandrosz, Anaximenész Püthagóreusok Hérakleitosz Eleaták Xenophánész, Parmenidész, Zénón, Empedoklész, Anaxagorasz Atomisták Leukipposz, Démokritosz Szofisták

3 Raffaello: Az athéni iskola

4 A preszókratikusok forrásai Szókratész és kortársai (5-4.szd) Platón Arisztotelesz Népszerő leírások Timon: Szilloi Biográfusok (Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete), doxográfusok (diadókhé irodalom: mester-tanítvány viszony) kronográfia: életrajzi adatok (20: mesterével találkozott, 40: akmé, 60: tanítvány-utód, 80: +)

5 A milétoszi bölcselet a lét egységes forrásának és a fejlıdés tényének megállapítása Thálész Anaximandrosz Anaximenész

6 A milétoszi Thálész fıniciai család, mérnök utazások: Egyiptom, Közel-Kelet kaldeus papok tudománya (csillagászat, matematika, hajózás) csodabogár -ságáról történetek éltek: thrák szolgálólány ellenpélda: az olajsajtók felvásárlása Platón: a technikák elmés feltalálója : a Halüsz folyó kettéválasztása a lüd-perzsa háborúban Kroiszosz számára lehetıvé tette az átkelést 585.: napfogyatkozás elırejelzése

7 A milétoszi Thálész geometriai számítások: piramisok magassága Kis Göncöl felfedezése (Ursa minor) 365 napos év, évszakok halála a stadionban

8 Thálész tanítása keresi a mindenség egységes elvét legszebb dolog a világon a víz, amibıl minden létezı áll, amibıl minden keletkezik s amiben megsemmisül minden ami él, nedves, a halottak gyorsan kiszáradnak az elemi nedvességet isteni erı tölti el, ami azt mozgásba hozza az ıselv a nedvesség, víz (Ókeanosz, Egyiptom) A Föld hatalmas víztükrön lebegı tutaj, ringása a földrengés minden dolognak lelke van, tele van istenekkel pl. mágnes hylozoizmus, panpszichizmus

9 Anaximandrosz ( ) használja az arkhé szót apeirón, a határtalan, mennyiségileg és minıségileg is az arkhé öröktıl fogva van és soha meg nem szőnik, mint minden lét ısforrása, isteni természető [B1] A létezık szükségképpen abban pusztulnak el, amelybıl keletkeztek, mert számot adnak az idık során egymás ellen elkövetett jogtalanságaikról, és megbőnhıdnek érettük.

10 Anaximandrosz kozmológiája

11 Anaximandrosz kozmológiája

12 Anaximandrosz kozmológiája

13 Anaximenész ( ) az ıselv egy meghatározott anyag: a levegı Peri füszeósz A világ hasonlít az emberi szervezethez, melyet a levegıszerő lélek mozgat és tart fenn. [B2] Amint a lélek, mely levegı, összetart minket, éppúgy veszi körül a lélegzet és a levegı az egész világmindenséget a levegı állandó mozgása kétféle változást idéz elı: püknószisz (sőrősödés) manószisz (ritkulás) tőz-[levegı]-légáramlat-felhı-víz-sár-föld-kı A Föld korong alakú (sőrősödést prés módjára gondolja el) A bolygók a Föld kipárolgásából keletkezı tüzes korongalakú testek

14 Püthagorasz ( ) Szamosz szigete Legendákkal átszıtt életrajzok egyiptomi, babiloni utazás káldeusoktól csillagászatot, föniciaiaktól matematikát, a méd-perzsa Mágusok törzsétıl misztikus szertartásokat tanult, találákozott Zarathusztrával is, akitıl az ellentétek tanát ismerte meg Krotónban fil-i iskolát alapított, bár ez inkább egyfajta misztériumvallás volt Végül egy P-ellenes kör felgyújtotta házukat, menekülésre kényszerültek, vlsz eközben halt meg

15

16 Püthagorasz iskolája szigorú életelvek, vagyonközösség, vegetarianizmus, beavatottság foka szerinti elitista körök, mindkét nem számára nyitva állt Külsı kör: akuszmatikusok, belsı kör: matématikusok, legbelsıbb kör tagjai 5 év után már a Mesterrel is találkozhattak, aki egy függöny mögött állt ilyenkor A tanítványok nem ejtették ki a nevét. Helyette: az az Ember, autósz éfe = ipse dixit.

17 A pythagoreusok tanítása Máig talányosak Ne egyél lóbabot! Ne törd meg a kenyeret! Ne éleszd a tüzet vassal! Ne érints fehér kakast! Ne egyél szívet! Soha ne vizelj a Nap felé! Ne hagyd tested nyomát az ágyon, amikor felkelsz! Kotord meg a hamut, amikor a fazekat leveszed a tőzrıl! Lélekvándorlás (P, állítása szerint 4 életére emlékezett vissza)

18 A pythagoreus tanítás arkhé a Szám 1: pont 2: egyenes 3: sík 4: szilárd test A világon minden formát le lehet bontani pontok vagy vonalak, th végsı soron számok összességére. Összefüggést fedezett fel a líra húrjának hossza és a zenei összehangzatok között: ½: oktáv, 3/2: kvint; 4/3: kvart Mi a legbölcsebb? A szám. És mi a legszebb? A Harmónia. Káosz Monasz pontok, vonalak Harmonia - Koszmosz

19

20 Pythagoreus tanítás a számokról =10 P. tétele gyógyító erejő bővös négyzetek

21 Püthagorasz kozmológiája A Világegyetem közepén már nem a Föld, hanem a Központi Tőz áll. Istenek Anyja. Körülötte 10 égitest kering: Föld, Hold, Nap, 5 akkor ismert bolygó, állócsillagok világa és az Ellenföld (mindenben megegyezı a mienkkel, pályája is ugyanolyan, csak a Központi Tőz túloldalán, így soha nem látható. Ezek körpályán keringenek, miközben elmondhatatlanul lágy zenét keltenek: a Szférák zenéje, amit senki sem hallhat meg, mert mindig szól.

22

23

24 Hérakleitosz Efezus, 500 körül arché a tőz panta rei a Lét dialektikájában a rendrıl a Logos, a világtőzben rejlı istenség értelme gondoskodik dialektikus létfogalom aktualizmus (a lét és a mozgás azonosítása) Logos-tan panteizmus

25 Hérakleitosz a homályos

26 Töredékei 1. [B 1.] Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek elıbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallották Mert bár minden eszerint a logosz szerint lesz, mégis olyanok, mintha nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni kezdenek oly szavakkal és tényekkel, amilyeneken én végigvezetem ıket, fölfejtve mindent természete szerint és megmagyarázva, hogyan van. A többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy elfelejti, amit alva.

27 Töredékei 2. [B 2.] [Ezért] ahhoz kell igazodni, ami közös. De bár a logosz közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna. 8. [B 8.] Az ellentétesre csiszolt illik össze, [és] az ellenkezıkbıl a legszebb illeszkedés és minden a viszály által jön létre. 12. [B 12.] Ugyanazokba a folyamatokba lépıkre más és más víz árad. És a lelkek pedig a nedvességbıl párolognak fel.

28 Töredékei 11. [B 11.] Minden élılényre az, aki pásztora, sújtva ügyel. 26. [B 27.]...Az emberekre az vár haláluk után, amit nem sejtenek s nem is vélnek. 29. [B 30.]...Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz örökké élı tőz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.

29 Töredékei 40. [B 40.] A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. Mert Hésziodoszt is megtanította volna és Püthagoraszt, aztán meg Xenophanészt is és Hekataioszt. 50. [B 49a] Ugyanazokba a folyamatokba lépünk, és mégsem ugyanazokba lépünk, vagyunk is, meg nem is vagyunk.

30 Töredékei 54. [B 53.] Háború mindenek atyja és mindenek királya. És egyeseket istenekké tett meg, másokat emberekké, egyeseket rabszolgákká tett, másokat szabadokká. 60. [B 59.] A csavar útja egyenes és görbe, egy és ugyanaz. 67. [B 66.] [Mert] a tőz mindenek felett ítél, amikor eljött és lesújt mindenre.

31 Töredékei 84. [B 82.] A legszebb majom is csúnya az emberhez képest. 85. [B 83.] A legbölcsebb ember is majom az istenhez képest bölcsességben, szépségben és minden másban. 88. [B 85.] Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszi meg.

32 Töredékei 94. [B 91a] [Mert] nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni [B 117.] A felnıtt férfit, amikor megrészegedett, serdületlen gyermek vezeti, úgy tántorog, nem tudva hová lép, mert nedves a lelke [B 118.] A száraz lélek a legbölcsebb s legkiválóbb [B 123.] A természet rejtekezni szeret [B 124.] [Mint] találomra odaöntött dolgok halmaza a legszebb, a kozmosz.

33 Eleaták Melisszosz Xenophánész Parmenidész Zénón

34 Xenophanész ( ) Kolophón Dél-Itália, dórok a lét változatlansága, egysége, állandósága rhapszodosz

35 Xenophanész filozófikus verseiben gúnyolja Homéroszt és Hésziodoszt, amiért lehozták az isteneket az Olymposzról, az antropomorf isteneket. Minden nép magához hasonlónak gondolja el az Istent. a lélekvándorlást

36 Xenophanész konstruktív teológia : egyetlen, nem emberformájú Isten létezik az istenség változatlan és egységes, aki értelmesen mozgatja a világmindenséget hen kai pan >> mindenegység >> panteizmus

37 Xenophanész (B ) Rákent isteneinkre Homérosz Hésziodosszal minden olyant, ami gáncs vagy szégyen az emberi nemnél; lopni, paráználkodni, s amellett csalni is egymást. Az istenek születnek - az ember azt hiszi, s azt, hogy az alkat, a hang s a ruházat náluk is úgy van. (Lám csak) a négernek fekete s laposorrú <az isten> (s közben) a thrákoknál ime kékszemő, rıt (valamennyi)

38 Xenophanész Ám ha a lónak, ökörnek, oroszlánnak keze volna, s festeni tudna kezük, s vele azt tennék, mit az ember, akkor a ló is a lóra, ökör meg ökörre hasonlón mintázná meg az isteneket, testük meg olyannak alkotná, amilyen formát épp önmaga hordoz. Egy isten, ki az isteni s emberi nem legerısbje, ám a halandóknak formára sem, észre se mása. Mindene lát és mindene ért és mindene hall is. Fáradozás nélkül ráz mindent gondolatával. Egy s ugyanott marad ı - mit sem mozdulva - örökkön, s össze se fér vele az, hogy majd ide, majd oda menjen.

39 Parmenidész (~500)

40 Parmenidész elsı felvilágosodás a lét valósága csak a gondolkodás elıtt tárul fel a gondolkodás és a lét azonos a lét örökkévaló, egy és oszthatatlan, a teret teljesen kitöltı szabályos gömb, melyben nem lehetséges térbeli változás vagy mozgás a lét akozmikus (a kozmosz sokféleségére visszavezethetetlen jellegő) Peri Füszeósz

41 Zénón (~460) az erisztika kidolgozója apóriák a sokaság és mozgás látszatának szemléltetésére

42 a sokaság ellen 1. ha a létezı sok volna, végtelen kicsinek, egyszersmind végtelen nagynak kellen lennie végtelen kicsinek, mert az alkotó egységek oszthatatlanok, ergo nagyságnélküliek. de végtelen nagynak is, mert a létezınek ahhoz, hogy létezhessen, nagysággal rendelkezı [azaz részek közbékelıdésével egymástól eltávolodó] részeinek kell lennie; aminek ui nincs nagysága, az semmi. ha pedig vannak közbeékelıdı részek, ezek közé újabb, nagysággal bíró részek ékelıdnek a végtelenségig. Végtelen sok nagyság pedig végtelen nagy létezıt alkot.

43 a sokaság ellen 2. a sokaságnak számosnak egyszersmind számtalannak kellene lennie számosnak, mert valamennyi annyi, amennyi. számtalannak, mert a kettı között kell (vmi más) elválasztónak lenni. Ez és a mellette lévı között ismét, és ít a végtelenségig. ha minden létezı a térben lenne, a térnek mint létezınek is a térben kellene lennie és ít a végtelenségig. Ergo nincs tér, a létezı nem létezik térben.

44 Az érzékek megbízhatatlanságáról Ha az egy véka köles által okozott zaj valóságos volna, akkor minden egyes szemnek, sıt a szem legkisebb részének is zajt kellene okoznia. Ez azonban nem így van. Ergo érzékelésünk megbízhatatlan.

45 a mozgás ellen: Achilleusz és a teknısbéka a kilıtt nyíl futók a stadionban

46 Melisszosz Szamosz, 5. szd továbbfejlesztve P. tanítását, a létezıt nemcsak idıben, hanem térben is állandónak mondta. az, ami létezik, szükségképpen örökkévalóan létezik, máskülönben valamikor semminek kellene lennie. (B1) idealizmushoz közeli nézet, eleata monizmus

47 Melisszosz A mozgás ellen: a dolgok csak akkor mozoghatnának, ha létezne üresség, amelybe átmehetnek. Ám ha az üresség semmi, akkor az üresség nem létezik. Ergo a mozgás lehetetlen. A változás ellen: ha egy dolog metváltozna, akkor valami megszőnne létezni, valami pedig keletkezne (pl kihőlés esetén melegbıl hideg). Márpedig, ami létezik, szükségképpen örökké létezik

48 A mechanikusok Leukipposz Empedoklész

49 Akragaszi Empedoklész ( ) csodás történetek, orvosi ismeretek 4 ıselem: föld, víz, tőz, levegı az elemek minıségileg változatlanok, a dolgok minıségi különbségeinek oka ezek keveredése, eloszlása Mozgásra önmagukban képtelenek, errıl két mozgató erı: a Philotész (Szeretet) és a Neikosz (Győlölet) gondoskodik. A Philotész okozza a rendet, a Neikosz a kozmosz szétesését. Az univerzum kétféle állapota periodikusan ismétlıdik. Észleléselmélete: Az azonos csak azonossal ismerhetı meg. a dolgokból kiáramlások történnek, melyek behatolnak az érzékszervek nyílásaiba, ha ott pontosan összeilleszkednek, létrejön az észlelés

50 Anaxagorasz ( ) (Klazomena > Athén) Anaximenész > apollóniai Diogenész > A. A dolgok sokféleségére csak a dolog lényegét hordozó, minıségileg változhatatlan, örökkévaló, határtalanul sokféle elem létezése lehet a magyarázat. a dolog sajátosságát vmelyik elem túlsúlya adja. > szpermák, Arisztotelesz: homoiomereiai, hasonlórészőek Az eredetileg kaotikusan összekevezererdett részek rendezését a Nousz végezte, de a fenntartásban már mechanikus okok érvényesülnek. A Nousz a legfinomabb és legtisztább minden dolog között, tökéletes tudása van mindenrıl és a legnagyobb erıvel rendelkezik. (fr.12.)

51 Az atomisták A korábbiaknál részletesebb és egységesebb világkép kidolgozása Leukipposz keveset tudunk életérıl az atomelmélet alapítója Semmi sem történik vaktában, hanem meghatározott okból és szükségszerőségbıl (fr.2.) A dolgokat a-tomoszok építik fel, melyek anyagukat tekintve azonosak, csak alakjuk, helyzetük és elrendezésük különbözı. Csak mechanikai ráhatások mozgatják (nyomás és taszítás) közöttük légüres tér van.

52 Abderai Demokritosz ( ) Bejárta Hellászt és a Kelet nagy részét természet, matematika, nyelv, zene, mővelıdés iránt érdeklıdik sok mővet írt, kevés maradt fenn Továbbfejlesztve mestere, L. nézeteit, mechanikus okságon alapuló materialista rendszert alkotott. Minden minıségi jelenség mennyiségi viszonyokon alapul

53 Elsıdleges (objektív) és másodlagos (szubjektív) tulajdonságok a dolgok maguk kiterjedés tehetetlenség sőrőség keménység csak az érzékelés útján tapad hozzájuk szín szag ízlelés

54 Abderai Demokritosz ( ) A változás egyedüli oka a szükségszerőség Az üres térben egymásnak ütıdı atomok örvénylı mozgásba kezdenek, a könnyebbek felemelkednek>>égbolt, a nehezebbek a központba römörülve kialakítják a földet. Mivel az atomok száma végtelen, végtelen számú univerzum létezhet. A Föld korongalakú medenceszerő >> napkelte, napnyugta

55 Abderai Demokritosz ( ) Észleléselmélete A dolgokról alakjuknak megfelelı kis képecskék válnak le. a lélek finom, kerek tőzatomokból áll, melyeket e képecskék lenyomatai mozgatnak >> érzéki benyomás szemlélet (homályos vélekedés) és ismeret (biztos tudás) megkülönböztetése a durva és finom képecskék tőzatomokra gyakorolt hatása. Látás: a dologról leváló képecskék (atomkomplexumok) és a szembıl kiáramló atomok összesőrítik a levegıt. A képecskék e közegben keletkezı lenyomata jut a szembe.

56 Abderai Demokritosz ( ) Két testi atom közt egy lélek atom Az életbenmaradást a lélegzésen keresztül a levegıbıl felvett újabb tőzatomok biztosítják.

57 Abderai Demokritosz ( ) Etikája A nevetı filozófus A lélek nyugalma és kiegyensúlyozottsága az értelem használatával, mértéktartással, az érzéki élvezetekben visszafogottsággal, a szellemi javak megbecsülésével érhetı el. A szellemnek arra kell szoktatnia magát, hogy örömeit önmagából teremtse meg. A hiba alapja a jobb nem ismerése Aki jogtalanságot tesz, boldogtalanabb, mint aki a jogtalanságot elszenvedi.

58 A szofisták antropocentrikus korszak Gondolkodás a gondolkodásról: nyelv problémája a hagyományos erkölcsi normák kritikája utat nyit az autonóm, racionalista etika létrejöttének

59 A szofisták Az 5. szd-tól a perzsákon aratott gyızelem után Athén: Periklész vezetésével görög mővelıdés központja tengeri hatalom fellendül az ipar, kereskedelem, mővészet, a filozófia az emberrel kezd foglalkozni Az ember mint egyén a társadalomban, demokrácia, egyéni érdekek érvényesítése, a különbözı intézmények érvénye természeti törvényen vagy emberi megállapodáson nyugszik-e? stb szofosz bölcs, de... szofista: hamisan okoskodó, álbölcs Az erisztika, retorika az egyén érdekérvényesítésének szolgálatába áll, szubjektivizmus, relativizmus, az erény fogalmának átértelmezése, pénzszerzés

60 Abderai Prótagorasz (486-) szenzualizmus (csak érzékleteink alapján van ismereteünk a dolgokról) homo mensura-tétel: Minden dolog mértéke az ember. A létezıknek abban, hogy léteznek, a nemlétezıknek abban, hogy nem léteznek. Az emberiság ısállapota az állatvilágból való kiemelkedés volt, fokozatosan alakult ki a beszéd, vallás, állam. Az erkölcs és jog szerepe a társadalmi együttélés szabályozása, így annak alárendelt. Az istenekrıl semmi biztosat nem tudhatunk >> vád >> menekülés >> +

61 Leontinai Gorgiász ( ) Empedoklész tanítványaként kezdetben természettudós volt, majd Zénón paradoxonjaival megismerkedve a szkepticizmusból adódó nihilizmust képviselte.

62 Gorgiász Semmi sem létezik (mert ha vmi lenne, vagy létesülnie vagy öröktıl fogva lennie kellene. Márpedig sem a létezıbıl, sem a nem létezıbıl nem jöhetett létre. Öröktıl fogva sem lehet, mert az örökkévaló végtelen, a végtelen azonban sem önmagában, sem önmagán kívül nincs, vagyis sehol nincs, azaz nem létezik) ONTOLÓGIA Ha létezne is, nem megismerhetı (a létezı csak akkor volna megismerhetı, ha a gondolat azonos lenne a létezıvel. Ha azonban ez így volna, akkor a nemlétezınek is léteznie kellene, pl. a tengeri szekércsatának) EPISZTEMOLÓGIA Ha megismerhetı volna is, nem közölhetı (a jel és jelzett különbsége. Hogyan közölnénk a színeket szóban?) NYELV, KOMMUNIKÁCIÓ az elsı kommunikációtanár? Az ember mindig a vélekedések (dóxai) hálójában vergıdik, mert az ember minden dolog mértéke.

63 Szofisták Relativizmus a jogelméletben: természetes jog (füszei) és tételes jog (nomoi) ellenéte Hippiasz: A törvény zsarnokoskodik az emerb fölött és sokszor a terémészettel ellenkezı dolgokra kényszeríti. Thraszümmakhosz: a pozitív jog a hatalmasok elnyomó eszköze Kalliklész: a tv a gyengék védıbástyája Kükophrón: a polgárok életének és tulajdonának kölcsönös megvédése szolgálatában áll.

64 Szofisták Relativizmus a erkölcsbölcseletben: thészei megállapodások alapján léteznek

65 Szofisták Relativizmus a vallásban: Kritiasz: az istenfélelem egy ravasz elme szüleménye, hogy megfékezze a gonoszokat Prodikosz: az istenek az emberi érzések kivetítései. Pl. Egyiptomban a Nílus Diagorasz: az isteni igazságosság és a világban tapasztalható jogtalanság ellenetmondó

II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET

II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET II. TÉTEL A PLATÓN ELŐTTI GÖRÖG BÖLCSELET Források: Die Fragmente der Vorsokratiker (H. Diels - W. Kranz = DK, Zürich, 1972, Weidmann); Ritter, H. - Preller, L.: Historia philosophiae graeceae Gotha, 1913);

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják.

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. Bevezetı Irányzatok A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. A Kr.e. 6 században a kínai filozófia rendszer 2 különféle iskolában testesült meg. Alapelvük, hogy a természetben

Részletesebben

Frivaldszky János TERMÉSZETJOG

Frivaldszky János TERMÉSZETJOG Frivaldszky János TERMÉSZETJOG JOGFILOZÓFIÁK Szerkeszti VARGA CSABA FRIVALDSZKY JÁNOS TERMÉSZETJOG Eszmetörténet SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2001 O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@6K

Részletesebben

Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek

Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek Galántai Zoltán Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek A földönkívüli élet kutatásának kultúrtörténete TARTALOM 1. fejezet A kezdet: egy, két vagy számtalan világ 2. fejezet A frigyláda,

Részletesebben

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI BEVEZETÉS A TAROT-HOZ Elmélet (i) 0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI Mottó: "Ha a Tarot-t kézbe veszed, mondj el elıtte egy imát, terítsd ki lelked imaszınyegét és borulj le Isten elıtt a tudásért, mert az életet

Részletesebben

MÛHELY SZÉCHENYI EGYETEM

MÛHELY SZÉCHENYI EGYETEM MÛHELY SZÉCHENYI EGYETEM Tar ta lom SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: A filozófia első megújítói, a szofisták... 3 A szofisták városállamról városállamra járva toborozták tanítványaikat, és munkájuk legfontosabb

Részletesebben

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Részletesebben

Kisebbfajta botrány, hogy a korai görög gondolkodás értelmezésének szakemberei

Kisebbfajta botrány, hogy a korai görög gondolkodás értelmezésének szakemberei Sir Geoffrey Ernest Richard Lloyd (1933) filozófia- és tudománytörténész, a Cambridge-i Egyetem nyugalmazott professzora, Senior Scholarként a Needham Research Institute kutatója. Alapvető monográfiákat

Részletesebben

VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI A CSALÁDI ÉLETRÔL ÉS AZ OKTATÁSRÓL. Mikonya György SZERKESZTETTE ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI A CSALÁDI ÉLETRÔL ÉS AZ OKTATÁSRÓL. Mikonya György SZERKESZTETTE ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI A CSALÁDI ÉLETRÔL ÉS AZ OKTATÁSRÓL SZERKESZTETTE Mikonya György ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI

Részletesebben

Az Ananké létrehozta rend lényege az, hogy a nehéz elem, a föld a mindenség középpontjába

Az Ananké létrehozta rend lényege az, hogy a nehéz elem, a föld a mindenség középpontjába Iskolakultúra 2002/1 Maróth Miklós A hellenisztikus kor kozmológiái A hellenisztikus korban a görögök már túljutottak filozófiájukban a kezdeti tapogatózás korszakán. Kialakult a geocentrikus világkép,

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE

KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE (A BRIEF HISTORY OF EVERYTHING) Vázlatos gyorsfordítás Készítette: Gánti Bence 1999 A képen az amerikai kiadás borítója, s Ken Wilber fotója látható. A könyv hazánkban

Részletesebben

Pásztori-Kupán István. Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához

Pásztori-Kupán István. Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához Pásztori-Kupán István Ókori görög gondolkodók Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához Pásztori-Kupán István Ókori görög gondolkodók Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához Egyetemi

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

Pethı B.: Lét és létrontás In: Németh László (szerk.): Tükrök. Írások a 60 éves Vass Csaban tiszteletére. Trefort Kiadó, Budapest, 2008, 191-246.

Pethı B.: Lét és létrontás In: Németh László (szerk.): Tükrök. Írások a 60 éves Vass Csaban tiszteletére. Trefort Kiadó, Budapest, 2008, 191-246. Pethı Bertalan Lét és létrontás* ((lábjegyzet a címoldalon) *Ez a tanulmány az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA T 48370 és T 48710) támogatásával készült. HÁTTÉRANYAG a Rendszer-e a rendszerváltás?

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A KOZMOSZ

AZ EMBER ÉS A KOZMOSZ AZ EMBER ÉS A KOZMOSZ Turay Alfréd Lektorálta: Bajzák M. Eszter és dr. Tarnay Brúnó A kötetet szerkesztette: Török Beáta BEVEZETÉS: A KOZMOLÓGIAI ANTROPOLÓGIA FOGALMA...2 1. Név szerinti meghatározás...2

Részletesebben

Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok

Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok Iskolakultúra Online, 1, (2007) 54-75 Iskolakultúra Online Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok Németh András ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Quid est ergo tempus?

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

A PEDAGÓGIA VILÁGA AZ EMBER ÉS VILÁGA KAPCSOLATRENDSZERÉBEN

A PEDAGÓGIA VILÁGA AZ EMBER ÉS VILÁGA KAPCSOLATRENDSZERÉBEN A PEDAGÓGIA VILÁGA AZ EMBER ÉS VILÁGA KAPCSOLATRENDSZERÉBEN Írta: Dr. BARKÓ ENDRE PhD, neveléstudomány BUDAPEST, 2008 SZEPTEMBERE A PEDAGÓGIA VILÁGA AZ EMBER ÉS VILÁGA KAPCSOLATRENDSZERÉBEN BEVEZETÉS A

Részletesebben

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 Mi volt János célja a levél megírásával? János az elsı fejezet negyedik versében adja meg erre a választ. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy

Részletesebben

Pedagógiai elméletek és irányzatok

Pedagógiai elméletek és irányzatok BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely Pedagógiai elméletek és irányzatok tanulmányi útmutató 2. félév dr.

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései

Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései Előadás, 2014 Marcius 7. Hotel Flamenco, Budapest - Eva Gostoni A fejlődés útja Amikor a figyelmünket

Részletesebben

Blaise Pascal: Gondolatok

Blaise Pascal: Gondolatok PPEK 405 Blaise Pascal: Gondolatok Blaise Pascal Gondolatok mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben