VÉGÍTÉLET. rincz Lajos. (Egy próféta látomásai a XXI. század elején)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉGÍTÉLET. rincz Lajos. (Egy próféta látomásai a XXI. század elején)"

Átírás

1 rincz Lajos VÉGÍTÉLET (Egy próféta látomásai a XXI. század elején) Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr... (Jelenések könyve)

2 I. Az Úr elhatározása Az Úr, látván az emberek feslettségét, egymás elleni vérszomjas gy lségét, utálatos betegségek terjedését, iszákosok és kábítósok seregét, fertelmes paráznaságban tévelyg ket, a szennyben, mocsokban nyakig hemperg ket; hogy rültek, satnyák, bénák, vérbajosok, paráznák, prostik, édszesek, homokosok, bérgyilkosok, maffiózók, útonállók, betör k, rablók, tolvajok és sikkasztók, népbutító demagóg politikusok, ravasz szektavezet k, hitetlen papok alkotják jórészét az emberi fajnak, mely már génjeiben fészket ád a gonosznak; hogy nemes eszmék - jóság, istenfélelem, becsület, tisztesség, barátság, szerelem, emberség, hit, tiszta erkölcs és szeretet - helyét betölté gonoszság és gy lölet; s a b nnek patakjai szétáradának, a Sátán örömére tengerré váltak, ahogy a tar földet a dudva béborítja... Ezért a mennyei Atya elhatározta, - mert már nagyon körmére égett a dolog, s az angyalok többsége méltán háborog -, hogy elemészti ez undok parazitákat, s új földre plántálja a megrostáltakat. Az angyalok az Úr dics ségét zengték, s az embereket szánván, kérlelni kezdték. Mihály, aki néha elveté a sulykot, most sem tartá vissza, mi fejében buzgott, ezért így szólott: Gy ztem az ördög fölött, ki sárkány maszkjában bújt hátad mögött; s emlékezém jól az Id k kezdetére, Te mondád: Teremtsünk embert a mi képünkre

3 Az Úr összevonta szemét haragosan, és Gábriel folytatá alázatosan: Én vittem a jó hírt a Messiásról, az Ember eljövend megváltásáról, és most szavad csak annyit ér, mint a pelyva, melyet kedvére hint a szél a világba? Az Úr bosszúsan hallgatá bírálóit, majd Péterhez veté gúnyosan szavait: S te, a menny kapujának h rállója, a lelkek aprólékos számontartója, most is cserben hagysz, háromszor tagadva, hogy nem vagy az Igazhit tanítványa? Dehogy, Uram - felelé Péter óvatosan -, csupán annyit merek kérdezni alássan, hogy miért rizém évezredek óta, a mennyország kapuját gondosan óva, s minek tartom nyilván lelkek millióit, elkönyvelve mindet a feltámadásig, ha ket botorul, mint rozsdás selejtet, egy szálig a pokol tüzébe veszejted? Az Úr mérgesen intett a panaszlónak, elzárván patakját fölösleges szónak: Nem egyszer hallgattam badarságotokra, s lám, jóságomnak sosem lett foganatja. Az ördög malmára hajtjátok a vizet, bár tudjátok: csak gonoszsággal fizet. Döntésem másítni senki se próbálja, eljött az ítélet kegyetlen órája! Szólt, s Gábrielhez fordult szigorú arccal: Te pedig száguldj le a Földre azonnal, s keress egy prófétát, ki arra érdemes, - tollában ékes és talpig becsületes -, s mondd el néki hosszan, mik történni fognak, hogy a Föld lakói rútul elpusztulnak. Látomásit aztán foglalja írásba. Vigyázz, hogy munkája ne vesszen kárba! S leszállván Gábriel a virágos Földre, - nagyokat huppanva, lábát majd eltörve -, - 3 -

4 hamar megtalálta a próféta házát, jól ismervén minden lakójának számát. Fellelvén a költ t az Úrnak szolgája, legottan mély álmot bocsátott reája, és elmagyarázta néki tüzetesen, ismételvén a parancsot türelmesen

5 II. Az ítélet Az Isten, kinyilvánítván akaratát, fölemelte hatalmas büntet karját, és ujjának egyetlen pöccintésével - lendületet adva rettent er vel -, a Földet a t Nap felé sodorta, gyorsan csinálva, mint a villám csapása... Miként a vizes kutya, rázván bundáját, a Föld borzongva összehúzta irháját, úgy ért mindenkit e váratlan lökés, mint az óvatlan embert az áramütés; nem válogatván csövez ket, men ket, testi-lelki nyavalyákban szenved ket. Épületek milliói megremegtek, felh karcolók, tornyok halomra d ltek, autók, vonatok egymáshoz ver dtek, hajók a hullámzó tengerbe süllyedtek. Számtalan veszett el egy röpke perc alatt, s a romok közt halom sebesült maradt. A maradék rémülten nézett az égre, valami túlvilági csapástól félve, vagy hamar a földre vetették magukat, karjukkal eltakarván rémült arcukat. Kés bb, elszállván bel lük a félelem, n találgatták: mért e veszedelem? Geofizikusok és geográfusok, geokémikusok és geológusok, vulkanológu sok és szeizmográfusok, meteorológusok, asztronómusok, asztrofizikusok, asztrokémikusok, asztrológusok és világvége jósok, - megannyi tudós, meg kókler és sarlatán! törte fejét a világ magyarázatán. A tudósok nagy földrengésr l beszéltek, habár a m szerek semmit sem észleltek

6 Tanulmányok, cikkek ezrei készültek, a Nagy Reccsr l, világvégér l regéltek, de egy bölcs csillagász bebizonyította, - méterhosszú képlettel alátámasztva -, hogy a Föld sebesen száguld a Nap felé, s az Ember sötéten néz bukása elé. A kormányok - hogy a pánikot elkerüljék, s a tömegek a bajt nehogy megneszeljék -, eltitkolták a vészjósló újságokat, n ellen rizvén a médiákat. De az ijeszt hírek beszivárogtak, - mint gáton a víz -, s a nép közt szétáradtak: a sarkokon már olvadnak a jégtáblák, s a hullámok a partokat ostromolják. A jómódúak - akik szép villákban éltek, vagy körülzárt városnegyedben henyéltek, árammal töltött drótkerítések mögött, s a b nöz kt l való rettegés között -, féltek a fenyeget anarchiától, s f leg a közeled tragédiától; de a züllött, iszákos, drogos cs cselék - s ez tette ki már a lakosság többségét -, nem adott hitelt az aggasztó híreknek, t még rült is a várható z rnek... Az égbolton r t fény jelent meg éjszaka, mintha valahol hatalmas t z pusztítana, sokan távoli hangot véltek hallani, s ijedten kezdték egymásnak suttogni: akár irdatlan óriás sóhajtana, az á-ó-ú hangokat hosszan elnyújtva... De ezeket sokan csak rémképnek vélték, s a gyermekeknek ijesztésül mesélték; nappal örültek a szép id járásnak, melegnek és tavasznak, rügyfakadásnak... És l n vasárnap, eltelvén az els hét, de többen már szorongva várták az estét

7 III. Az emberek menekülése s l n hétf, kezd dvén a második hét, Ékellemesen h vösek voltak az esték, de a nappalok mind melegebbek lettek, s nem esett jól a h a felhevült testnek. A söpredék, örülvén a langyos víznek, - nem akarván hinni a lesújtó hírnek -, vidáman lubickolt a szennyes áradatban, vagy tunyán heverészett a biztonságban. Az aljanép megélt állami segélyb l, adományból, ingyenes étkezésb l; a szükséggel régt l fogva együtt n ttek, szebb világról hiú álmokat nem sz ttek. Kinek múltja nincsen, s jelene keserves, annak számára a jöv sem rémséges, s az életben csak egy vigasztalást talál, hogy mindenkit elér a kegyetlen halál. Nem féltek hát gyilkos kórtól, fert zést l, meg egyéb nyavalyáktól és betegségt l. Így élhettek vígan drognak és italnak, s a munkát kerülve, a lustálkodásnak. Lármazenére üvöltöztek, ugráltak, decibel gajdolók vadul ordibáltak; mintha éreznék, hogy soká nem tehetik, ész nélkül visítva a dobot veretik. Mind vadabb hírek jöttek a médiáktól, nagy árvizekr l, olvadó jégtáblákrói, melyek mind bezúdulnak az óceánba, s toronymagasra ér a víz hullámzása. Vezet k próbálnak gyorsan intézkedni, a lakosságot feljebb telepíteni, de mint hangyaboly, melyet feldúltak durván, olyan tehetetlen volt már minden kormány; befurakodtak a b nöz maffiák, megmérgezték vetélkedések, pártviták; - 7 -

8 szívben és lélekben mind satnyákká váltak, s mint szúette öreg fa, lassan szétmálltak. Meg akarván fékezni a nagy pánikot, a rend rei vették a gumibotot, de a vad tömegnek csak a fegyver használt, hullott a hitvány népség, a halál kaszált... Az áradatot nem bírták leküzdeni, hasztalan akartak gátat építeni, rendre összed ltek, nem menekülhettek, sokan nyomorultan az özönbe vesztek. Rohantak felfelé, hegyvidékre, dombra, nem ügyelt senki vallásokra, pártokra; nem voltak iszlámhív k, izraeliták, keresztények, sintoisták és buddhisták; vízbe fulladtak a pártbéli viták, menekültek a kommunisták és fasiszták, antibolsevisták és antiszemiták, vad internácik és túlzó soviniszták, demokraták és republikánusok, konzervatívok és liberálisok, meg sok ezer más pártoskodó, nemzetközi-hazafias-népbolondító. Teljesen felbolydult a csodás természet, mindent elborított a rút enyészet, a világban iszonyú viharok dúltak, meleg es zúdult, villámok csapkodtak, atomer vek sorra felrobbantak, sokezren fertelmes halálba zuhantak; gáz- és olajmez k mind lángba borultak, emberek ezrei csúnyán elpusztultak. Szurok fellegek kavarogtak az égen, lábaik földre lógtak a sötét éjben: nyugatról szörny sárkány fúj fenyegetve, embert, állatot maga el tt kergetve, rjöngve tombolhat pokoli kedvére, jaj annak sorsa, kit útjában elére; keletr l tájfun j b szen rohanva, házakat, autókat magasba kavarva, - 8 -

9 megforgatja ket, egymáshoz csapkodja, és mint megunt játékszert, földhöz vagdossa; északról orkán zúg bömbölve, tombolva, él t és holtat maga el tt sodorva, közeledvén, egyre n szörny haragja, fortyogó víztengert fújván a magasba; délr l kormos falként zúdul az áradat, éjjeli sötétbe borítván tájakat, Sátán vezénylé az ördögi zenekart, egyre növelvén a borzalmas hangzavart... Kiholt utcákon piszkos folyók rohantak, összetalálkozván egymásnak csapódtak, maradék házakat sorra elárasztván, halvány reményeket halálba hervasztván... Majd kinyílván az ég, a Nap vakított, lángnyelvét kinyújtván, t z-utat hasított; kínban pusztultak az elébe kerültek, haragja elöl kevesen menekültek. Miként az utat elsimítja a henger, egybeolvadt immár folyó és tenger, minden összefolyt egy nagy víztömegbe, loholt a maradék magasabb földekre; csónakon, fatörzsön, deszkán menekültek, és minden helyért halálig verekedtek; a gyengék belevesztek a nagy özönbe, az er sek gy ztek, mással nem tör dve. Akik szerencsésnek gondolták magukat, - nem látván el re végs sorsukat -, a parton kipihenve fáradtságukat, s a szükségkonyháról megtöltve gyomrukat, ijedten nézték a távoli lángokat, s hallgatták a rémes á-ó-ú hangokat... És l n ismét vasárnap, a második hét, s a maradék leverten várta az estét

10 IV. Az Úr kijelöli az új bolygót s l n hétf, kezd dvén a harmadik hét. ÉA természet talán megszelídül ismét, - gondolták sokan, nézvén az égboltot, melyen most nem észleltek felh foltot, mintha a viharok elfáradtak volna, s leültek pihenni, nagyokat szuszogva. A földet elborító tenger sem háborgott, a magasból nézve szép színekben játszott, csupán a Nap t nik roppant hatalmasnak, gonosznak, kegyetlennek és haragosnak... És szóla ismét az Úr Mihálynak, mondván: Eredj, Mihály, szállj le a Földre szaporán, vigyél magaddal számos angyalt titokban, - természetesen mind emberi alakban -, s él t vizsgáló finom m szereket, s válogassatok ki hatvan kisgyereket, legyen harminc kisfiú, harminc leány, - legfeljebb t-hatéves kisded mindahány -, testben és lélekben ízig-vérig nemes, sejtjeikben s génjeikben tökéletes; ket három rhajóba helyezzétek, és miel bb az új Földre vezessétek. Vizsgáljatok meg hát mindent alaposan, és útra készen legyetek hamarosan. Szóla az Úr, ámde Mihály nem hallgatott, - miközben a sok csillag némán villogott - S melyik bolygó légyen, hová utunk vezet, cél nélkül, vak világba, angyal sem mehet. De az Úr bosszúsan leintette, mondván: Végezd úgy pontosan, amint parancsolám, Megtudod id ben, hová vezet utad, száguldjatok, merre a Fiastyúk mutat. Mihály, ki mindig szeretett okoskodni, merészelt csendesen újra megszólalni:

11 Uram, szolgád azt szeretné még kérdezni, ha csupa gyereket akarsz elvitetni, kik írják meg majd az Ember történetét, - fejezetekre bontva minden kötetét, ellátva b séges magyarázatokkal, jegyzetekkel és összefoglalásokkal, bizonyítékokkal és cáfolatokkal, bevezetésekkel, hivatkozásokkal... okulásul a jövend tiszta kornak, mely szül je egy különb emberi fajnak...? Az Úr meghallgaté. Mihályt, mosolyogva, és végül megbékélten így válaszola: Ládd, fiam, ezt majd elfeledém... lám-lám... bizony, mégiscsak jó az öreg a háznál... Legyen akkor kívánságod szerint újra: Válassz három tudóst is az rhajókra, nemes jellem és bölcs történészeket, okos, igazságszeret embereket, - talán akadnak a Földön még ilyenek... No, induljatok, áldásom legyen veletek! Mihály útrakelt az angyali sereggel, gyorsan elporozván a Göncölszekérrel. Ezután az Úr Péterhez f zte szavait, ki szorgosan rakosgatta papírjait: S te, Péter, hogy állsz pontos jegyzeteiddel, számozott irataiddal, könyveiddel? Egyensúlyban van-é tartozik és követel, vagy újabban már csak a Sátán szüretel? S szóla Péter alázatosan bókolva, és válaszát alaposan megfontolva: "Uram, Istenem, de szomorú a lelkem! Biz mindenkit becsülettel elkönyveltem, - bár sok a munka s a fejem nem káptalan, az emberek száma meg bizony számtalan -, de eddig tiszta lelket alig találtam, zöme el l a menny kapuját bezártam... Míg az Úr Péterrel ekként beszélgetett, Mihály hamarosan futva megérkezett,

12 s szóla: Az rhajókat elindítottam, a jelölteket útjukra bocsátottam. Oly gyorsan elhagyták a s felh ket, tán még az ördög sem éri utol ket. Az Úr fejcsóválva válaszola Mihálynak: Jó, hogy a kisdedekre sokan vigyáznak, de soha ne fesd az ördögöt a falra, nehogy a Sátán jusson ismét diadalra!... Eredj csak, fiam, menj szaporán utánuk, hogy baj ne érje ket, ügyelj reájuk! És l n ismét vasárnap, a harmadik hét, kevesen várták reménykedve az estét

13 V. Az emberek második menekülése s l n hétf, kezd dvén a negyedik hét. ÉA Földön vészjósló felh k gy ltek ismét. Amig a mennyben az Atya intézkedett, a kormányokban a Gonosz szervezkedett: szerte a héják kerültek hatalomra, a galambokat el zve, letiporva; elutasítván a tudósok érveit, másra hárítván a földrengés okait, atomrakétákat l ttek városokra, s amazok rádupláztak, nekirontva. Borzalmas robajok rázták meg a földet, terjesztvén újabb f st-, por- és gázfelh ket. Bombák robbantak, s milliók pusztultak, az emberek azonban most sem okultak: bajban még jobban maguk ellen fordultak, s mint veszett fenevad, egymásra zúdultak. Menekült már mindenki, társait taposva, egyetlen célt láttak: föl-föl a magosba! Autók, vonatok sorra felborultak, ékszerek, drága kincsek a földre hulltak. Nem volt már értéke aranynak és pénznek, sem örökszép szobornak, festménynek, milliós m szereknek, okos gépeknek, csupán a megmaradt nyomorult életnek. Szaladnak mind: a híres politikusok, professzorok, doktorok és patikusok, elnökök, képvisel k és miniszterek, királyok, diktátorok és pártvezérek, és a többi... kontárok vezette kormány, - nem segít már rajtuk a szürkeállomány! Dühödten egymást ölik örült emberek, ájtatos hív k, cinikus hitetlenek, debilisek, okosok és félbolondok, nös feln ttek és romlott fiatalok,

14 aztán drogosok, prostik és melegek... s a többiek!... Felsorolni is rengeteg! Hegyes vidékeken is felbomlott a rend, - talán csak a holtak maradtak odalent -, nincs már család, kolléga, barát és bajtárs, tombol az er szak, gyilkolás és rablás. rhajókért küzdenek a hatalmasok, s hiába vártak rájuk a galaxisok, csupán ama háromnak sikerült kitörni, amelyeket az Úr akarata jelölt ki. Az rök megszállták a legjobb rejteket, - pincéket, barlangokat, óvóhelyeket -, és senkit sem engednek közelebb jutni, halál fia az, ki nem tud elfutni! Nincs már újság és nincs már televízió, és csak néha szólal meg egy-egy rádió, úgy, mintha irdatlan távolból hangzana... sírva, búgva, recsegve, búsan sóhajtva, talán még valahol segítséget kérnek... aztán elhallgat... már semmit sem remélnek. Ó, mily irtózatos, rémes minden város! Elhagyott, pusztuló, rettent en gyászos. Utcán megholtak temetetlen hevernek, kórházi ágyakon haldoklók fekszenek, senki sem tör dik régóta velük, nincs otthonuk, se hazájuk, se istenük... Hegyen-dombon is úrrá lett az enyészet, régóta haldoklik már itt a természet, kopár sziklák merednek a borús égre, vad itt soha nem kerülhet puskavégre. Fogy már az er testben és lélekben, az embernek nincs reménye az életben, és megrövidítvén a földi szenvedést, sokan a halálban látják a menekvést. A h mérséklet pedig egyre emelkedik, néha dühöng szélroham kerekedik, szétfújván a gáz-, por- és atomfelh ket; s a Nap gúnyosan nézte a szenved ket,

15 a tengerb l kinyúló kopár hegyeket, s a hullámokban úszó, b zl tetemeket. S ha néha szélcsend van, az is félelmetes, a földi táj mindenütt kísérteties: nincsenek enyhet adó lombos fák, bokrok, és melenget, barátságos otthonok, hívogató fények, szép emberi hangok, szeret szívek, vidám, mosolygó arcok; de hallik még a föld rémít morgása, s a mindent elborító tenger zúgása... A távolban mintha mozogna valami, de lehet, hogy rémképet látott valaki, vagy tán a Sátán tart ellen rz szemlét, elégedetten vizsgálva szörny m vét?

16 VI. A Föld pusztulása s l n hétf, kezd dvén az ötödik hét, Éa szabadban már t rhetetlen a h ség, rotyognak, forrnak a végtelen tengerek, s jaj! halálra f nek benne az emberek. a gáz-, füst- és atomfelh k süreje, nem töri át már a t Nap ereje, pedig szorosan a Föld mellé kerüle, hatalmas szájából nagy tüzet lehelve. Sokezer méteres hegyek h vösében, - a biztonságos élet álhitében -, pincék, sziklák, barlangok óvó mélyében, emberroncsok élnek kényszer békében: rossz politikusok, gonosz hadvezérek... szánalmas él lények, már nem merészek, mind olyan, kibe csak hálni jár a lélek, neikre már kegyelmet sem remélnek, a múltat feledték, a jöv t nem látják, az isteni büntetést reszketve várják. Ámde a sziklák is lassan átizzanak, s a barlangfalak olvadva zuhannak. Nem hallotta senki az utolsó jajszót, mid n a görgeteg bezúzta az ajtót. Könyörtelenül ömlik már a t zfolyam, barlangokba, pincékbe, vermekbe rohan, füstje elveszi az éltet leveg t, s lángos karjába szorítja a reszket t. A légb l sem tudnak hová menekülni, nem lehet a halált immár kikerülni: füstfellegek fölött repül k kerengnek, kétségbeesetten leszállót keresnek, de nem találhatnak szabad pályára, s a fortyogó lávába esnek sorjába... Nincsenek már nagy tornyok, felh karcolók, házak, sziklák, sem életükért harcolók,

17 minden összefolyt egy nagy olvasztóban, miként a vasérc a lángoló kohóban. Beletör dve követi társát a Hold, mint az alélt ember, ki sem él, sem holt, tudván, hogy ez immár a végs stáció, gy z az isteni er : a gravitáció; és szerelmes párként ez utolsó táncban, megnyugvást lelnek a kegyetlen halálban. Iszonyú volt e kozmikus ölelkezés, ez a borzalmas szerelmi örvendezés: a Nap megrázkódott lángolva, tüzesen, magába fogadván szerelmét kéjesen, majd azután kitátván pokoli száját, szörny hanggal töltvén a világ minden táját, á-ó-ú harsogott, s hatalmas lobbanás, és a kozmoszt betölt iszonyú robbanás. Mint mikor a vulkán kiköpi t zbelét, s rontva-pusztítva mutatja erejét, úgy a Nap a Földet magába szippantja, az iszonyú b nfészket összeroppantva... s mint jóllakott óriás emészti zsákmányát, kielégítvén végre hatalmas étvágyát... És nem l n többé vasárnap, sem újabb hét, és nem volt a Földön, ki várja az estét

18 VII. A próféta siralmai Hol van a hajnal s a bíbor naplemente, meleg sszel a fák sárguló levele, viharban a nádasok csüggedt zúgása, parthoz csapódó hullámok loccsanása, zivatar után az es szagú földek, csalfa szivárványok, ködbe burkolt völgyek; hajókat billegtet hullámzó tengerek, a tavakban vidáman fürd emberek, magányos ösvények lombos fák között, suhanó felh k havas bércek fölött... Ó jaj! Miért is kell így szenvednünk, Uram? És hová lettek hát a b szarvasok, a félénk zek, a lomha elefántok, meg a többiek! rókák, éhes farkasok; nem lebegnek a magasban dölyf s sasok, gólya nem kelepel a kémény fölött, és macska sem lopakodik a fák között; elhallgattak immár a zümmög dongók, baglyok, a homályban rémít n huhogók; a szorgos hangyák sem sietnek dolgukra, s nem kelnek a darvak hosszú vándorútra... Miért büntettél ily kegyetlenül, Uram? Nincsenek már zöldell selymes legel k, hol tehenek bámulták a járókel t, elt ntek tarka virágok, s bokrok, és a fák, amelyeken susogtak a lombok, ágaik közt fürge madarak bujkáltak, tövükben vándorok pihen t találtak; s nem hallatszik a kis patakok csobalya, sem a vízesések monoton robaja... Miért sújtottál így haragoddal, Uram? És hol vannak a csendes könyvtárak, hol a látogatók mindig halkan jártak, nem nyílt az ajkuk ott soha hangos szóra,

19 mert a szellemekkel telt el minden óra... láthatták s id knek nagy alakjait, és hallhatták a bölcsek int szavait. Ó, mivé lettek a könyvek a polcokon!... Kis búvó napfény végigsimít a sorokon, - csak szerelmes tud ily gyengéden becézni, mid n kedvesét szeretné megkérni -, és ha kint zúgott a fergeteg, hullt a hó, bent, a melegben könyvet böngészni csudajó! k, mint posztján strázsáló kemény katonák, rizték az ember minden gondolatát, fennkölt eszméket vagy vérmes reményeket, igazi tudományt, nemes érzelmeket... Hol vagytok ti, balsorsban vigasztalók, jósorsban cimborák, váltig mulattatók? Most mindez semmivé vált egy intésedre, mint szálló füstfelleg szélbe keveredve... Mit tettél velünk, Uram, szent haragodban?! És hová t ntek a régi kisvárosok, sz k utcák, kedves cukrászdák, csábos boltok, csendes kávézók, barátságos borozók, jó embereket csevegni csalogatók... Meg a messzeségbe futó széles utak, autókat váró pihen k, benzinkutak... Hegyek lábainál búvó pici falvak, tanyák puszták mélyén, hol jó gazdák laktak, ódon lovagvárak komor hegyek között, hol szellemek tanyáztak a falak mögött... Ó, jaj! Miért is tetted ezt velünk, Uram?! Hová, hová lettek a boldog szerelmek, az álmok és a vágyak, nagy ígéretek, ártatlan hazugságok, csalfa remények, szeret szívek és örökszép emlékek... És vajh, hová t ntél Te, drága kedvesem, hozzám mindig h séges, áldott szerelmem?! Látom a könnyeket égszínkék szemedben, érzem a csalódást, bánatot lelkedben... Ó, hová lett hát a drága n, a kedves,

20 kiért élni volt e sárgolyón érdemes?! Nagyon fáj... Miért tetted ezt velem, Uram?! Nincsenek már bátrak, igazak, vitézek, nemes eszmékért mindig küzdeni készek; bölcsek, poéták és hitükért rajongók, családért, hazáért mindent feláldozók, és munkájuknak él szorgos emberek, kiknek szívében még buzog a szeretet? Bár tudom, fogyatkozóban van már számuk, de élnek még kevesen, számíthatsz rájuk! S a kisgyerekek, a totyogók, helyesek, - kikhez még az elvadultak is szívesek -, tágranyilt szemükben öröm és szeretet helyét elfoglalná iszonyú rémület?... Hát volna szíved ilyet megtenni, Uram? Ó, Atyám, bocsásd meg szörny vétkemet, hogy ostobán bírálni merészeltelek, hogy h tlenül kétkedtem jóságodban és az isteni mindenhatóságodban... Bennem csak a szenved lélek háborog, s a fájdalomtól botladozva tántorog... hisz Te mondád: ártatlanok a gyerekek, Engedjétek hozzám a kisdedeket, Istenem, kérlek, bocsásd meg b neinket!

21 VIII. rhajók a világ rben Fényévek szárnyán suhannak az rhajók, könnyedén, csendben repülnek az utazók, s mintha egy tréfás szellem játszana velük: egyszer a plafonban koppan nagyot fejük, másszor léggömbként billegnek a magasban, lábukat lógatva, lebegve, kavartan. Nincs már fent és lent, sem el re és hátra, csak szüntelen szállongás - néha egymásra. Visong és nevet a vidám gyereksereg, még tán a legkisebb kölyök sem pityereg, tetszik mindenkinek e fura mulatság, a játékos-tréfás újmódi bolondság. Krónikásaink is kapkodják fejüket, de továbbra is buzgón törték eszüket, nem gondolva arra, hogy itt más a szokás, s fordítva sem száll fejükbe a vérnyomás. Leírtak hát mindent pontosan, sorjában, hogy hiány ne legyen a históriában. Az ablakon kinéz k csuda dolgot látnak, - nincsen szebb tájképe a földi királynak -: csillagok villognak mindenütt szerteszét, az egyik kinyitja, másik behunyja szemét, egyszer er sen, másszor gyéren pislákol, majd elt nik végleg a látóhatárról. Amott egy - jaj istenem! - gyorsan közeleg, - hullámzó tengeren haragos förgeteg -, végül aztán mégis, meggondolván magát, elzúg az ég alján, szétszórva sugarát. De már megint megjelent egy tüzes sárkány, csodás és dermeszt e különös látvány. Vajon mit akarhat? Fölfal tán mindenkit? Ne féljetek! - legyint Mihály -, nem bánt senkit - s fényes sávot húzván a korom égboltra, harsogva elt nik a messze távolba

22 Közeleg egy kerek rém, lángot okádva, a kicsik bújnak az angyalok karjába, jön az óriásgömb, fújtatva, dühöngve, de elsöpör a sötétben, nagyot kerülve. A f útikalauz, Mihály arkangyal, hímezi beszédjét tréfás szavakkal: Nézzétek csak! - mondván - Ott a Nagy Medve, rögvest bekap mindenkit, ha rossz a kedve, fényévekre elhallik bosszús morgása, bizony pórul jár, ki nem vigyáz magára; amott meg látható a dühödt Oroszlán, jámbor utazókra veszedelmet hozván, mily jó, hogy biztonságos hajóban ülünk, jobb lesz mégis, ha gyorsan tovább repülünk... Hát az micsoda? - szólt, másfelé mutatva, egyik szemével ravaszul hunyorítva -, közelednek a fényes galaxisfelh k, fújnak már, hallom, az es t hozó szell k; kapjatok magatokra es kabátot, hátha zivatar lesz, nehogy megázzatok! Míg Mihály f pilóta így tréfálkozott, az rhajó sebessége fogyatkozott, a motor prüsszögött, köhögött, nagyot fújt, mint kehes öregember, ha pipára gyújt. - Ebb l baj lehet - szólt Mihály a kormánynál, - kössünk ki miel bb egy rállomásnál, fáradtak a gépek, hosszú az utazás, meg nekünk se ártana egy kis szusszanás. Megálltak hát a Jupiter egyik holdján, az rhaj ókat javító állomásán. Ismer s e bolygó, a neve Európa - szóla az egyik történész tréfálkozva. - Akkor tán akadhat itt néhány jó falat. - Szívesen ennék bécsit vagy tán sült halat - mond a másik és megtoldja a harmadik: - Közben meginnánk egy-két pohár tokajit. S a pilóta-angyalok vezetésével kirajzott a népség vidám nevetéssel

23 Körülnéztek rögvest a rideg sziklákon, meg a héttornyú rhajó állomáson, hol egy szárnyas fénykutas tevékenykedett: a gépek oldalára csövet illesztett, megtöltvén tankjait fényenergiával, ne legyen az rgép semminek híjával. Aztán a f angyal egy-két intésére, dúsan terített asztal termett elébe. Elállt ám szeme-szája minden gyereknek, történészeink is meglepve figyelnek. - Majdnem olyan itt, mint otthon szokott lenni - mondták vidáman és nekiláttak enni. Volt minden: finom sültek, szárnyasok, vadak, ízes körítések, saláták és halak, meg a sok torta, rétes és sütemény, mint egy varázsos mesebeli költemény. Krónikásaink is vígan ettek-ittak, végül már, kis híján, nótára gyújtottak. Mihály fejét csóválta. Kedves tudósok, a mondás szerint: jóból is megárt a sok. Hogy kerül be híven a históriába, józanság híján, a történés igazsága? Szedjük hát sátorfánkat még sötétség el tt, hogy az új hazát megleljük minél el bb! Mondván Mihály és vesszejével suhintott. E nagy varázsütésre minden megingott, elt ntek az asztalok, sültek és borok, csak sziklák maradtak s végtelen homok. Föl is kerekedtek hát nagy hamarjában, nem lévén már hiány fényenergiában, kegyetlen füstöt okádtak a motorok, - jól dolgoztak a láthatatlan robotok -, úgy eltakart felh je minden utast, hogy nem látták az integet fénykutast. Útközben többször megálltak egy csillagon, - a kicsik átrepülték angyalszárnyakon -, a komor sziklákat álmélkodva nézték, a morgó krátereket félve szemlélték

24 Volt nagy visongás, mid n a Tejútra léptek, fenéken csúsztak, míg a végére értek. Csak a Fekete Lyukhoz nem volt merészség, ki tudja, mi van ott, elnyel a sötétség. Ám a fáradt kölykök lassan elpilledtek: a kisebbek mély álomba szenderedtek, a nagyobbak is ny gösködtek, nyafogtak, a leggyengébbek meg leverten zokogtak. Unták a világ r zord látnivalóit, villogó csillagait, sivár bolygóit, s bárhogy igyekeztek ket megnyugtatni, nem tudták a kicsiket megvigasztalni. Haza vágytak. Csak menni, menni haza! Hiányzott az édesanya kedves szava, az édesapa szeret, er s karja, a meghitt gyerekszobák lármás zsivaja, ezernyi játék - repül k, fényes autók, kiskutyák, pislogó babák, morgó mackók -, meg az egész világ: zord hegyek, zöld erd k, es, vidám napsütés, szállongó felh k, csendes kis falvak és zsibongó városok, jóravaló emberek, kedves állatok... Tán nem is volt mindez... csupán képzel dés, lázas káprázat vagy álmatlan verg dés?

25 IX. Megérkezés az új Földre Végre... nagyokat zökkentek az rhajók, megérkeztek hát az új Földre utazók. Kitódult a népség egy kopár tisztásra, nyomasztó volt minden az els látásra: a közeli tenger dühöngve hullámzott, távolabb füstöt okádtak a vulkánok; amott óriásfák verték a felh ket, emitt meg irdatlan gazvirágok n ttek. Nem soká ámulhatott a bámész sereg, meginogtak a hegyek, zúdult a görgeteg, két hatalmas sárkány fogta el a napot, tátogó szájukból adván szörny hangot. Döngött a kemény föld oszloplábuk alatt, utána épségben tán semmi sem maradt, részes fogukat b szen tátogatták, bárki elébük kerül, rögvest felfalnák. Megrémült, jajgatott a kis gyerekcsapat, s megbújtak gyorsan az angyalszárnyak alatt. Krónikásaink is riadtan hátráltak, de bölcsen konstatálták: dínókat látnak. Mihály mérgesen sújtott lángpallosával, és a dínók elterültek párosával. - Ne féljetek! - mondta - el zök mindenkit, nem bánthat többé ez ördögfajzat senkit. Ám alighogy elhangzott bátorító szava, homályba merült hirtelen az ég alja, a haragvó felh kb l b sz vijjogással, szárnyas sereg érkezett nagy csapdosással. Nem is madarak, inkább repül rémek, vagy ki tudja miféle förtelmes lények, tán a Sátán küldte egyenesen rájuk, jaj de rémít en tátogatták szájuk! De most már Mihály lángpallosa sem használt, minden angyal-pilóta kardjával kaszált

26 Rend is lett hirtelen, megtisztult a terep, többé nem kell félni - sóhajtott sok gyerek. De most zúgva-búgva sáskahad közeleg, mintha szél zné a vágtató felleget. Egy-egy akkora volt, mint a tömött liba, lett is h seink közt csuda nagy galiba: az angyalok b szen lángfelh ket fújtak, a kicsinyek meg ismét mögéjük bújtak. Az undok férgek sülve estek a mélybe, s szagot ontva a sivár vidékre. Végül is Mihály, feladván a küzdelmet, s elkerülvén a további veszedelmet, visszatért népével a hajók mélyébe, ott leült töprengve, magába mélyedve. A kicsiket sem tudták megvigasztalni, mind sírnak: szeretnének hazautazni. Nálunk otthon - mondja szepegve Mónika -, a legeszesebb, kis kékszem lányka), csak könyvben vannak ilyen szörny állatok, nem hittem, hogy a mennyben ilyet láthatok. Van egy kis kutyim, nagyon szeret engemet, megsimogatom s megnyalja kezemet. "Nekem meg van egy szép fekete kiscicám, csudajó, ha gurítom neki a labdám, eljátszogat vele, sose haragos, nem kell ám félni t le, olyan aranyos - szólt a másik, s megtoldotta a harmadik (pajtások, mindkett egy utcában lakik:) Nálunk a madarak békésen repülnek, s az ennivalóból vígan csipegetnek; és nincsenek ám ilyen borzasztó legyek, ezek akkorák, mint nálunk a tehenek! Se vége, se hossza az özön sírámnak, a történészek is bosszúsan vitáznak. Melyik korszak ez: a triász vagy a jura, - de lehet, hogy talán a pokol kapuja - mond mérgesen a legid sebb kolléga. Végül csak megegyeztek, e kor: a kréta

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott.

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. TÖRETLEN ÖREGÚR. I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. «Igy szaporodik a vagyon!» mosolyogta és örömmel tiporta

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Aczél Géza. (szino)líra torzószótár. ágyterítő

Aczél Géza. (szino)líra torzószótár. ágyterítő Aczél Géza (szino)líra torzószótár ágyterítő azért ránk is kacsingat néha a nyelvbogarászó szerencse s oldva kicsit lágy [tudományossággal felelgető görcsünk a szelektív bölcsesség csak átugrotta szótárunkban

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól LÉGIFELVÉTEL Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól A kőzetek, a hely szép tiszta kincse, Mit nem értékel

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

BARSI ÖDÖN. Az üstökös. Regény

BARSI ÖDÖN. Az üstökös. Regény BARSI ÖDÖN Az üstökös Regény 2011 Oly mély az ég, mint függő óceán, Fejünk felett sugárzó, nagy talány. Sötét ölén megannyi fénysziget, Ha feltekintünk, szívünk megremeg. (Byron) I. FEJEZET Az üstökös

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1 KERESZTÉNY MAGVETŐ LXVIII. ÉVF. 1936. MÁJUS-JUNIUS 3. FÜZET. A templom szükségessége. 1 Nemcsak ti, magam is régen vártam erre az áldott alkalomra, hogy itt, most már a saját lelki Sionotokban találkozhassam

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról"

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett dimenzióváltásról A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról" Mivel rengeteg rémhír, félelemkeltı kör-email és médiumi közvetítés terjed egyre jobban az ún. "dimenzióváltással" kapcsolatban, ezért

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A természet keveset kíván, a képzelgés sokat

A természet keveset kíván, a képzelgés sokat MIND EGY - RÉSZ ÉS EGÉSZ - BOLDOGAN ÉLNI ÉS HALNI Gondolatébresztő ötletek és idézetek - Jenciklopédia - Kr. u. XXI. Hogy vádol engem minden alkalom, S ösztönzi lusta bosszúm! Mi az ember, Ha drága idején

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz Első rész EGYIPTOM OZIRISZ Menekülés Egyiptomba Íme, az Úrnak angyala, megjelenék Józsefnek álomban, és mondá: Kelj fel, vedd a gyermeket az ő anyjával egyben, és szaladj Egyiptomba! A kereszténység az

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben