A buddhista alaptanítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A buddhista alaptanítások"

Átírás

1 A buddhista alaptanítások A Négy Nemes Igazság cattâri-ariya-saccâni / catur ârya satyâni I. Dukkha 1 ; szenvedéssel teli mindaz, ami a Tanhâtól 2 (életvágytól) függ, maga a bhâva (létezés) szenvedés- a szenvedés gyökei: káprázat / ámítás (moha), sóvárgás/vágyakozás (lobha), düh/ellenszenv/gyülölet (dosa). A szenvedések típusai: magából az életbôl adódóan (dhukkha dhukkha) az állandótlanságból (viparinâma dhukkhata), összetettségbôl (samkhâra dhukkhata) II. Tanhâ; a vágy és a sóvárgás az oka a szenvedésnek; kâma-újabb élményt megszerezni/ tapasztalni, bhâvamegtartani, vibhâva megszabadulni/ elhagyni. Keletkezése: indriya - a 6 érzékszervi aparátus/képesség -> âyatana - kapcsolatbalépés az objektumokkal (12:szerv-tárgy-tudatosítás) -> amelyek lehetnek közömbös, örömteli, szenvedésteli ez 18) I. a dukkha (szenvedés) megszüntetése a tanhâ (vágyaktól/létszomjtól) való megszabadulás segítségével történik; II. az erre szolgáló módszer a Nemes Nyolcrétû Ösvény (ariyo atthangiko maggo / ârya astaanigâka mârga 3 ): A bölcsesség - prajñâ 1. Sammâ 4 ditthi - (Négy Nemes Igazságnak, vagy ezen keresztül) megfelelô nézet, ráismerés, megpillantás, konstatálás; felismerni/meglátni a szenvedést (dukkha), és annak okát/kiváltóját, megszüntethetôségét és a megszüntetésének útját/módját Sammâ samkappa - a megfelelô (tudatos) szándék, döntés, elhatározás, törekvés, ami az elôzô lépésre alapozódik, és így a nem-tudásban (avijjâ) gyökerezô és a tudat alá süllyedt múltbeli ösztönzôerôkre (sankhârâ) ellentétesen hat. Ekkor indul be az Úton való haladás. vált ki; tartózkodni a durva, hiú, faragatlan, nyers, rosszakaratú, szidalmazó beszédtôl. 4. Sammâ kammanta - a megfelelô cselekés, ami a pszichofizikai szervezet (nâma-rúpâ) és az érzékszervek (salâyatana) uralását készíti elô. Tartózkodás az öléstôl, pusztítástól, lopástól, csalástól, nemtelen kapcsolatoktól. 5. Sammâ âjîva - a megfelelô életmód/életvitel, a környezetünkre és a kapcso latainkra (phassa) ügyel. Tartózkodás olyan foglalkozásoktól, amelyek más lé - nyeknek kárt vagy szenvedést okozhatnak: pl. bódítószerekkel, állatokkal, fegy verekkel, mérgekkel való kereskedés. 6. Sammâ vâyâma - a megfelelô gyakorlás, tudatos törekvés, a felismerést követô fáradozás a cél megvalósításán, ezért a nem uralt érzelmi ösztönzések (vedanâ) ellenében hat. A gonosz, üdvöt nem elômozdító gondolatok felszámolása, megakadályozása, és a már meglévô hasznos és üdvöt hozó gondolatok ápolása, továbbfejlesztése és tökéletesítése. Az elmélkedés - sati 7. Sammâ sati - a helyes megfigyelés, éberség, vizsgálódás jelenléte a vágyat (lobha) és a kötôdést (upâdâna) zárja ki. 8. Sammâ samâdhi - a helyes elmélyedés a létesülés (bhava) és az újraszületés (jâti) módját meghatározó teremtôerôk tökéletes összpontosításának és egyesítésének az állapota, ahol ezek végül minden általuk okozott szenvedéssel együtt megszûnnek. A elmélyedés négy fokozata: a szenvedélyes vágyak és ártó gondolatok eltûnnek, de még fennmarad az öröm és a boldogság érzete, és létezik még némi szellemi tevékenység; megszûnik a szellem minden megkülönböztetô tevékenysége, de az öröm és boldogság még meg van; eltûnik az öröm érzete, amely még aktív, viszont a boldogság még bizonyos mértékben jelen van. Viszont jelentkezik a kibontakozó közömbösség.; eltûnik minden érzelem, csak a tökéletes közömbösség létezik. Az erkölcsi normák - sîlam 6 3. Sammâ vâcâ - a megfelelô beszéd/gondolatok irányítását (következetes, diszkurzív gondolkodást) és azok tökéletes kifejezését jelenti a célnak megfelelô beszédben. Így azonos a tudatos szellem (viññnâ) uralmával, ellentétben a tudatalattival. Tartózkodás a hazugságoktól, rágalmazásoktól, pletykáktól, olyan beszédtôl amely ellenségeskedést, gyûlöletet, haragot 1 Szanszkritutl szó szerint: "rossz kerékagy", amely nem a kerék mértani közepén helyezkedik el; azaz: zötyögô, "zörgô", bajlódó élet. 2 Skt.: trsna - szomj, szomjúhozás, életszomj, az élethez való ragaszkodás. Az érzetek igénylése a tudat által. 3 Vâda: ideológia/ beszédek alapján. Yâna: út, útonjáró járm¹, szekér. Az adott váda alapján cselekszik és gyakorolja. Magga/Mârga: vad csapás, kevésbé tapasztalható, egyénre szabott út. Tételes vallásoságtól belsô üggetlenség. "Járatlan út". 4 Valamihez illesztett, vonatkoztatott, megfeleltetett, megfelelô (a Négy Nemes Igazság szem szögébôl) 5 A Brahmajâla Sutta (DN.I.) részletes bevezetést ad ehhez. 6 (skt. sîla) - 'természet', 'jellem', 'viselkedés', 'erkölcsi törvény'. A tanítás szerint téves: 1. az az állítás, hogy van állandóság; anityâ = állandótlánság, nem állandó. 2. hogy van valami maradandó Én; Anattma vâda = az énség tagadása; kandha (törzsek, csoportok, összetevök, zsák) forma/érzetek/gondolkodás/inditék, szándék/tudatosság. 3. hogy a dolgok nem vezethetôk vissza az egyre; az avidyâ-ra vissza lehet vezetni. I. a vágy, félelem, mohóság. II. írigység, gyûlölet, düh. III. Érdektelenség, figyelmetlenség, tompaság. 4. hogy Gotama új tanítást alapított; a tudás lancolatai halmozódnak a hagyományokra; hagyományozódnak korszakokon keresztül. A fejlôdési folyamat hagyományozódik. A tanítások új megközelítése. Más szemszögbôl tolmácsolja. Az idôvel maga a Dhamma is módosul a kultúrák találkozásával. 5. hogy nincs másik világ ezen a tapasztalhatón kívül; több síkban élünk, amelyek bennünk vannak. 1. kâma 1

2 loka (vágyak) 2. rúpâ loka (testek) 3. arúpâ loka (forma, test nélküli). 6. hogy a Középsô Út az nihilista és hogy a szenvedés, a vágyak és nem-tudás megszüntetésén kívül bármi más megszüntetést tanítana. 7. A dolgok oksági meghatározottsága mentesíti az erkölcsi és egyéb felelôség alól. Tehát arra támaszkodni, hogy a dolgoknak úgy is meg kell történniük és ezt nem lehetett elkerülni. Megtanuljuk ne másokara fogjuk és hárítsuk a helyzeteink minïségét és okát... A léthalmazok - kandhák rúpa = az anyagi forma - ami tapasztalható: íz, hideg, színek, tulajdonságok, nehéz, repül. Nem feltétlenül külsö tulajdonságok. Minden ami a biológiai testet képviseli és ennek érzékelhetô mivolta. Nem tárgyak vannak, hanem alakzatok, látványok, hangzások,...; Magát fedezi fel az alakban, vagy az alakot fedezi fel magában; hogy mit gondolank/szólnak róla - mások életetik. vedanâ = érzés, érzet; semleges, sukha-kellemes, dukkha-kellemetlen. Csak a puszta érzet, még nincs benne felismerés/tudatosítás; saját érzéseiben azonosítja magát, pl. Az életmûvész aki kipróbálja a nemtapasztalt dolgokat. samjñâ = észlelés, ismeret, fogalmak, minôségi jyegyek alapján azonosítja. A saját szókincsünk és ennek használata/alkalmazása. A megtanult dolgok ismerete. Eldönti, hogy milyen ismeretekkel akar rendelkezni és ehhez ragaszkodik. samskâra = késztetések (50 + vedana + rúpa), akaratlagos (cetanâ) aktivitás, indítattás, ösztönzés, gondolatok, lelki és szellemi képzôdmények. A rúta által megtapasztalt védaná által érzett dolgokra a reakció. Regaálás a felismert dolgokra. Olyan, mint akor normálisnak tartjuk (késztetve vagyunk), hogy a macskát meg kell simogatni. A három síkja: 1. a testi, maga az elsô lélegzet. Az által, hogy életeken (evolúción) keresztül gyenetikusan belénk épül. Egyes fajok jellegzetes mozgáskészségei is: úszik, repül, fut nyelvi; ez elemi késztetés, hogy megnevezzük a dolgokat, és maga a beszéd élménye. 3. tudati késztetés, a dolgok megismerése, megértése. vijñâna = maga a tudat, vagyis az öntudat. A lereagált dolgok tudatosítása, simítása. Tudomásulvétel, az emlékek simítása, elfektetése. Magától értôdônek tartunk dolgokat: a Nap keleten kél, Nyugaton nyugszik, van gravitáció, a víz folyik stb.; és ezekbôl alakul ki a világképünk és ezis tudomás. Mindez alkotja a személyiséget puggala 7 -t, a megtapasztalt én-kép a konvencionális világban, amely pillanatról-pillanatra változik, a folyó személyiség. Az olvadó hó a hegycsúcson, nagy valószínûséggel valahol ott fog lefolyni, ahol talaly, mert megfelelôbb az út lefelé. A hasonlót-hasonlóra halmozva tapasztal és alapozza be magát (vâsâna: öltözék lenyomata - a tudatban -, mint amikor a frissen bevetett ágy lepedôjén megmarad az alak). A megszokott tettek ismétlôdnek. Reflexszerûvé alakulnak. Hajlama alakul âsaya (hozzáfekvés). Automatikussá válik és ebbôl ered a szenvedés. Megszokásból történnek dolgok. S "szenvedni akar". A tanhâ szinte keresi a bajt, vagy csinál, generál magának. A puggala arra törekszik, hogy az elöbbiek alapján szabályok/törvények mûködô világ (nitya), amelyet egy maradandó én tapasztal. Összefoglaló Upâdâna-skandha: a ragaszkodás/kötôdés halmazok - az öt skandhán keresztül ragaszkodik a reagláláshoz. A sammâ ditthi felismeri a szenvedést (dukkha), annak okát, megszüntethetôségét és megszüntetésének útját. A sammâ samkappa az a tudatos szándék, tudatos elhatározás és tudatos törekvés, ami az elôzô lépés felismerésén alapul, és így a nem-tudásban (avijjâ) gyökerezô és a tudat alá süllyedt múltbeli ösztönzôerôkkel (sankhârâ) szemben hat. A sammâ vâcâ a gondolatok helyes irányítását (következetes, diszkurzív gondolkodást) és azok tökéletes kifejezését jelenti a célnak megfelelô beszédben. Így azonos a tudatos szellem (vijññnâ) uralmával, ellentétben a tudatalattival. A sammâ kammanta helyes cselekés, ami a pszichofizikai szervezet (nâma-rúpâ) és az érzékszervek (salâyatana) uralását készíti elô. A sammâ âjîva külsô életvitelünkre vonatkozik, környezetünkre és a kapcsolatainkra (phassa) ügyel. A sammâ vâyâma a tudatos törekvés, a felismerést követô fáradozás a cél megvalósításán, ezért a nem uralt érzelmi ösztönzések (vedanâ) ellenében hat. A sammâ sati helyes éberség, jelenlét és figyelem, ami a vágyat (lobha) és a kötôdést (upâdâna) zárja ki. A sammâ samâdhi a létesülés (bhava) és az újraszületés (jâti) módját meghatározó teremtôerôk tökéletes összpontosításának és egyesítésének az állapota, ahol ezek végül minden általuk okozott szenvedéssel együtt megszûnnek. Az anyagi ember összetevôi: 1)a négy elem: Föld (szilárd), Víz (folyékony), Tûz (hô), Levegô (gáz); 2)az öt érzékszerv: szem, fül, orr, nyelv, test; 3)az anyag öt féle tapasztalhatósága: forma, hang, íz, szag, érzés; 4)a két nem: nô és férfi; 5)a három életmegnyilvánulási forma: gondolkodás, életerô, tér; 6)a két mozgási elem: testi mozdulat, beszéd; 7)az élô test hét alaptulajdonsága: a könnyûség, finomság, feszítôerô, alkalmaszkodás, összetartó erô, kiterjedés, romlás, változás. 7 A teher megragadója; vállára kapja a megtömött zsákot; az összetett személyiség 2

3 Négy féle táplálék szolgál a megszületett élôlények életbentartására és a megszületendôk létsegítésére: 1.)a durva vagy finom anyagi táplálék; 2.)az érintkezés; 3.)a gondolkodás; 4.)a megismerés. Paticca-samuppâda - egymást feltételezô láncolat A korábbi élet: 1. AVIJJÂ, nem tudása: öröktôl, nemzedékeken keresztül létezô és teremtô erô - kulturális szokások, szemléletek. A látásmódra, világszemléletre vonatkozik, annak az igazságnak, hogy minden földi, evilági dolog nélkülözi az állandó Ént, azaz örökkévaló szubsztanciális lét nélkül való, mulandó és szenvedésteli. Ahol felmerül a nem-tudás ott jön a késztetés - akát a megismerés felé is. Általában nyelvi eredetû, hogy az adott nyelven mikény fejezhetjük ki magunkat. Megnevezések kérdése a nemtudás! Gyökerei a: lobha, dosha, mokha 2. SANSKÂRA, a kamma-alkotó ösztönzô erôk; csíra, amelyek meghatározzák a sorsot az újramegtestesüléskor. Hiedelmek, látomások, ösztönök, képességek, programozott reakciók, reflexek, készteések mindezeknek a kifejezésére. A génkészelet; a horoszkópban látható konstellációk. 8 A jelenlegi élet: 3. VIJÑÂNA 9, a tudat; a majdani énség és külvilág tudata majd kifejlôdik, ahogy a zigóta elkezd osztódni, az elsô dualitás; egy alakuló személyiség karmikus feltételektôl meghatározott szellemi magja, amely a fogamzáskor jut be az anyaölbe. 4. NÂMA-RÚPA, név-alak/forma; a konkrét test és alak, a személyiség (egyén) szellemi és testi alkotórészei, az anya testében létrejövô öt kandha kapcsolata; a folyamatosan átalakuló egyéniség, a kandhák beindulása/mûködése. 5. SADÂYATANA 10, a hat érzékszerv, az érzéki észlelés és a gondolkodás szervei, amelyek az új lényben keletkeznek, és amelyekkel kapcsolatba léphet a külvilággal. 6. SPARSA, az érintkezés; az érintkezés 11, érzékek és a gondolkodás érintkezése a külsô világgal; ez a születéskor kezdôdik meg. 7. VEDANÂ, az érzet; a kiváltott érzet, amelyet az érzékeknek a tárgyakkal való kapcsolata idéz elô, majd elraktározódik. 8. TANHÂ, a vágyakozás, az érzéki vágy, szomj, elsôsorban a nemi vágy, amelynek jelentkezésévei, indiai elképzelés szerint, a karma-létrehozás tulajdonképpen megkezdôdik. Az új érzetek iránti vágy. 9. UPÂDÂNA, az élet utáni vonzódás/kötôdés, vagyis az intenzív vágyakozás - szó szerint: birtokbavétel - az 8 Lásd az öt kandhánál. 9 A vi gyök = szét-tudás, meghasadt tudás -> szujbjektumra és objektumra 10 Szó szerint: "hat csarnok" 11 Minden érzékszerv kapcsolata a tárgyaival 3 érzéki világ birtokbavétele, hasonlóan ahhoz, ahogy a tüzelôanyagot birtokba veszi a láng. 10. BHAVO, a létesülés, azaz a karma elôidézése, ami az új létezés elôfeltétele és az egyik létbôl a másikba való átmenetnek. Testetöltés beteljesülése, maga a biloógiai létezés tapasztalt folyamata. A hétköznapi élet/élés. A samskâra és a bhâva meglendíti a kereket, a szándékos tettek által hatunk a környezetünkre, szövôdik a háló. A jövendô élet: 11. JÂTI, (új) születés. 12. JÂRÂ-MARANA, öregség, betegség, fájdalom, szenvedés, halál. Egy önmagába záródó tizenkéttagú láncolat: a nem tudás (1.) mint elôfeltétel révén ösztönzô erôk (2.) keletkeznek, az ösztönzô erôk létrehozzák a tudatot (3.), a tudat a szellemi-testi individualitást (4.), az individualitás a hat érzéket (5.), a hat érzék az érintkezést (6.), az érintkezés az érzetet (7.), az érzet a vágyat (8.), a vágy az élet utáni vonzalmat (9.), az élet utáni vonzódás a karmikus létet (10.), a lét az újjászületést (11.), az újjászületés az öregséget, halált, bánatot, fájdalmat, szomorúságot, kétségbeesést (12.). Az elsô: nidâna (elmélkedési állomás): hogy van szenvedés, öregség, beteg ség, halál. A második: az újjászületés folyományaként van a szenvedés. A harmadik: a lét utáni vonzódás folyományaként van újjászületés. A negyedik: a tapadás, ragaszkodás, vágy miatt van a lét iránti vonzódás. Az ötödik: az érzet/érzés eredményezi a vágyat. A hatodik: az érzés eredményezi a szomjúságot / vágyakozást. A hetedik: a hat érzékszerv érintkezés eredményezi az érzetet. A nyolcadik: az testi-szellemi individualitás eredményezi a hat érzéket. A kilencedik: a tudat a testi szellemi individualitást eredményezi. A tizedik: az ösztönzô erôk hozzák létre a tudatot. A tizenegyedik: az ösztönzô erôk a nem-tudásból erednek. A tizenkettedik: a nem-tudás a forráspontja minden szenvedésnek. Sîla - az erkölcs 1. Ahimsâ - nem-ártás, nem-ölés. Semilyen élôlény felé. Fôleg gondolati téren van-e? Mint a gyermek, amely még nem lát rosszat, még nincs erkölcsi magaratása. Amennyire leragad a tudat az ártás jelenségeinél, ugyanolyan a tudat is. A vállalkozó visszaártatlanítja magát, ahol nem merül fel a félelem és az ártás feltételezése. Aknákat nem rakunk le egy aluljáróba, mert egyszerûen nem oda nem raknak aknát. Így kéne kezelni minden egyes tettünket is. 2. Astheya - nem elvétele a dolgoknak. Egyik tárgy értékesebbnek tûnik a másiktól: alufólia-pénz... Az életkortól függnek, szociális körülmények. A dolog az megszerezhetô. A megszerzés momentumának

4 élménye! Kitüntetett dolgokat meg akarjuk szerezni és ennek az élménye minôsít bennünket - ami már meg van az mér nem is annyira fontos. A hobbik, önértékelés. Jellemhordozó az eszmék terén a legveszélyesebb. A megserzésnek/ vágyaknak az átélése. Megszüntetni a dolgok értékbeli minôségét - rágógumi a földön <-> briliáns. A jelenben felbukkanó tárgyak és nincsenek kitüntetett/drága tárgyak. Ezzel nem szürkíti le a többit, majd elmegy melletük, holott azok is "hasznosak" a számára, csak nem veszi észre. 3. Satya - tettek következményeire hagyatkozik, az igazmondás, a nem-hazudás. A tettek következmény nem més, mint amit tapasztalunk. Annak felismerése - tapasztalok, megítélek - azt nem vetíthatem ki egy külsô világra, hanem pontosan az amit akarunk. Aminden amit látok/tapasztalok az a saját tetteim következménye. A karma kovácsa. Nem kenni rá másokara/ a külsô világra a sarat. A tapasztalás megszokásából alakul ki a világ. Sok szociális befolyás alatt vagyunk. Az ôseinkben kialakult félelmek, örömök... halmozódtak fel bennünk is. Ezt kell leállítani. A világ igazzá válik. Nincs a "milyen vagyok?" gondoaltok táplálása. Nincs jó és rossz dimenziójában. 4. Brahmâcârya - cölibátus (a szerzeteseknél), a világiaknál a fegyelmezett nemi élet. 5. Bódítószerek nem-fogyasztása. A lét tíz bilincse - samyojanâ A buddhista tanítás szerint a létforgatagból történô végleges kiszabaduláshoz, vagyis a megvilágosodáshoz a felébredés eléréséhez szét kell törnünk azt a tízféle bilincset, ami a teremtett világhoz láncol bennünket: 1. sakkâya-ditthi - test-tévedés; a személyiségbe vetett hit bilincse. Önlétezés-elképzelés; valamiféle maradandó én vagy személyiség létezésére és mibenlétére vonatkozó nézetek. 2. vicikicchâ - kétség a karmikus ok-okozati hatásmechanizmusában. Megghasadtság, kettôség. Tudom, hogy..., de még sem teszem meg; a bizonytalanság. Dualizmus, polaritás. 3. sîlabatta-parâmâsa - az erkölcsi elôírásokhoz és a szertartásokhoz való ragaszkodás. 4. kâma-râga - érzéki vágy; gyönyör vágya. 5. vyâpâda - ellenszenv, rosszakarat, rosszkedv, düh, harag, írígység. 6. Rúpa-râga - formával rendelkezô lét utáni vágy. Vágyakozás a finom-anyagi létsíkon, vagyis a tiszta formák és ideák világában való létezés iránt 7. arúp-arâga - ágyakozás az anyagnélküli létsíkon való létezés után (arúpa-râga). A négy anyagtalan létszféra a következô: a végtelen tér, a végtelen tiszta tudat, a semmi és a sem észlelés, sem nem-észlelés érzékelési alapja. 8. mâna - büszkeség, gôg. Önhittség, én-ben való hit, szubjektivitás, ami abban áll, hogy az ember másokhoz képest magasabbrendûnek, 4 alacsonyabbrendûnek, vagy egyenértékûnek képzeli önmagát és ezzel indirekt módon hisz önmaga létezésében. 9. uddhacca - szétszórtság, nyugtalanság, valami akarás, a belsô indítékok azon maradványa, ami a megelôzô nyolc béklyó felszámolása után is még megmaradt. 10. avijja - nem-tudás; tudatlanság, ôstudatlanság. Az a tudati szennyezôdés, ami az elôzô kilenc bilincs széttörése után még megmaradt a teremtett létezéshez való kötôdés utolsó tényezôjeként fennmaradt. A nemes tanítvány (arya-puggala) négyféle lehet attól függôen, hogy meddig jutott el a bilincsek felszámolásában: 1. a»folyamba lépett«(sotâpanna): az, aki az elsô három béklyót meglazította. Az ilyen ember legfeljebb még hétszer tér vissza a durva-anyagi létsíkra, hiszen már elindult a túlsó part felé, azaz»belépett a folyamba«. 2. az»egyszer visszatérô«(skadâgâmî): az, aki már a 4-6. béklyót is meglazította. 3. a»vissza nem térô«(anâgâmî): az a tanítvány, aki az elsô 8 béklyót immár teljesen felszámolta. Az ilyen a szellemi fejlôdését valamelyik magasabb létsíkon fogja befejezni és az anyagi létformába nem tér többé vissza. 4. Az életében megszabadult, megvilágosodott szent (arahat), aki mind a tíz béklyót felszámolta, a halála után közvetlenül a nirvânába lép. Ez utóbbi azonban nem azonos a Buddhával. A szent a tíz béklyó feltörésével ki tud lépni a létforgatagból, a mindenre kiterjedô tökéletes tudást azonban csak a buddhák birtokolják. Buddha azonban csak ritkán jelenik meg a világban, hogy az emberek számára a tudást hirdesse. Rendszeresen megjelennek viszont az úgynevezett paccekka-buddha, akiknek a pontos száma nem ismeretes. Ezek eljutnak a tökéletes mindentudás szintjéig, azonban úgy ítélik meg, hogy az ôket körülvevô lények (emberek) nem alkalmasak a magasabb tanítás befogadására, így a Dhamma kihirdetése nélkül távoznak a samsârából. Vannak olyan buddha-jelöltek, illetve leendô buddhák, akik eltökélték, hogy addig nem távoznak a teremtett világból, amíg a Tan kihirdetésével a többi lényt is hozzá nem segítik a szabaduláshoz. Ezek neve bodhisatta (skt.: bodhisattva). A bodhisatta a teljes tudás megszerzésére törekszik, ezért igyekszik kifejleszteni a tíz bodhisattatényezôt: 1. Tanulásból eredô bölcsesség. 2. Elmélkedésbôl eredô bölcsesség. 3. Meditációs elôkészületekbôl eredô bölcsesség. 4. Meditációból eredô bölcsesség. 5. Az elsô négy tétel együttes neve:»a négy bölcsesség«. A további tételek: 6. Megtisztulás, mely ötrétû: nevezetesen: a nézetek megtisztítása; a kételkedés leküzdése; annak felismerése, hogy mi tartozik az úthoz; a saját út tisztánlátása; s végül a világ feletti megtisztulás. 7. Felsôbb tudás, amely hatrétû: pszichikai erôk ismerete; múltbeli életek ismerete; isteni fül; mások tudásának az átlátása; isteni szem; világ feletti tudás. 8. Szeretet (skt.: maitrî, p.: mettâ).

5 9. Együttérzô részvét (karunâ). 10.Együttérzô öröm (muditâ). 11.Felülkerekedettség (skt.: upeksâ, p.: upekkhâ). Az utóbbi négy tétel együttes neve: brahmavihâra. Buddha egy másik elôadásában a tíz»tökéletességrôl«(pâramî-ról) az alábbi felsorolást adja: az örömteli, önzetlen adakozás; a makulátlan erkölcs, erény; a lemondás; a bölcsesség; a kitartás és fáradhatatlanság; a tündöklô nyugalom, béke és türelem; az igazság és igazságosság; az eltökéltség; a szeretet és együttérzés; a felülemelkedettség. A hét megvilágosodás tényezô (tag) - sambojhanga 1. sati - elmélkedés, jelenlét, éberség, megfigyelés. Megszabadulás az emlékektôl, akkor tudunk résztvenni a jelenben; a múlt felöklendezése és kérôdzeni ezen, akkor vesszük észre a jelent, amikor éppen bezárult a jelen. Hogy a miért-re, hogyan-ra nem figyelünk oda 2. dhammavicâra - tartalmak feltárása/elemzése. A gyök: tartani, hordozni. Kis story-k, gondolatok, szavak, beér a busz a megállóba, érzet, hang, érzület, hangulat, egy gondolat... Analizálni, szét morzsolja a dhammákat, nem a nyugati analízis! Megfigyelni, szétszedni, megnevezni azokat és szétszórni azt! Pl. Az ember kimondja azt ami éppen benne van - ellentétes cselekvéssel kihangsúlyozza azt ami éppen benne van. Maga a utolsó pillanatában megállni és visszavonulni, megfigyelni a felcsapódó érzelmeket, gondolatokat, indulatokat. Nem folytatni az adott folyamatot. Pl. fiú megy a randira, beindul, vesz ezt-azt, elméjében kiépíti az este menetét, behangolja magát. Majd a csengô gombjától pár miliméterre megállítja a mozdulatát, és elmegy a helyszínrôl és végiggondolja honnan is indult el az egész folyamat és ezt elemzi értékeli, majd feloszlatja. 3. vîrya - virtus, tetterô, bátorság, hôsiesség. A megfelelô mozdulatok megtétele. Amikor észreveszi a megfeleô, kedvezô rést a tudat (minden egében is) páncéljában. 4. prîti - derû. A humorérzék feloldja a tapasztalást; a derû enyhíti a tapasztalás élességét. Könnyíti a további cselekvést és tudatállapotok reflexeit. 5. prasrabdhî - megbizonyosodás, hit (hogy nincs hova menekülni!) Nem gyártunk újabb struktúrákat. A kilátástalan helyzetben a hitre alapozzuk tettinket, pl. Érzékszerveink nem közvetítenek semmi megbízhatót, de valami azt mondja, hogy mást nem lehet tenni és megtesszük. Pl Indiana jonesz a szent grál keresésekor egy szakadéknál áll és csak a bátor elôre lépéssel az ûrb ("hagyatkozás a bölcs utasításra") bizonyosodik meg, hogy az csak egy optikai csalódás miatt láthatatlan. Nem a mindennapi dolgokba való hit, ami azért van mert hiszünk benne, és minnél inkább hiszünk annál inkább van. 6. Samadhi 12 - szemlélet, révület, elmélyedés. 7. Upekkha - érintetlenség, elnézés, közömbösség. Csak a szemlélet van! Maga a szemlélôdô és a tárgy már nincsenek, ilyenkor maga a teremtés/létrejövés pillanatiaban vagyunk jelen. Minden ébrenléti pillanatban vannak dolgok, amelyek még nem dôltek el. Ilyenkor hatásos a humor beleiktatása. Az elmélkedés, meditációból 1. dhyâna - a dhi gyök=minden tudati m¹velet (gondolat, képzelet...). Tudattá válni, tudatban létezni, belsï életet élni; elmélkedés, elmélyedés. A tudati fulyamatok egyesülnek (patakok folyóvá). 2. samyama - azzálevés, összelépés, egyéválás. 3. bhâvana - tudati tárgy kiválaszása és azzá válni. Érzelem, izgalom, együttérzés, azonosulás valaki szenvedésével 4. dhârâni - dhr gyök=megtartja, hordozza, viseli a tudatot. Koncentráció, összpontosítás, "vizualizált" dolgokra (hang, kép...) 5. samâdhi - össze-szét tevïdés. Az a tudatállapot, amikor megsz¹nik a tárggyal való kapcsolat - megsz¹nik a tapasztaló és a tapasztalt. Révület, beleolvadás. dharana=belépés a templomba, meglátja a feszületet. Felveszi a templomi hangulatot. dhyanâ=csak a keresztet észleli, a környezetét mér nem. smâdni=beleéli magát, eggyéválik a feszülettel Samâdhi gyakorlatok A.) samprajnâta prajnata - jelen van az intellektus, értéssel, meértéssel folyamata: 1. vitaka - tárgyi gondolkodás, szavakban fogalmaz, képzelet 2. vicâra - emocionális, asszociatív, hangulati gondolkodás. Egy adott szó valami kivált a tudatban. Közlünk valamit magunknak és ez által kiváltott érzelem, hangulat. Vitaka -> vicâra olyan mint amikor megszólal aharang és annak tovacsengése. Belsï monologizálás 3. ânanda - szétáradó boldogság. 4. asmitâ - vagyok-ság; magasabbszint¹ önmegélés. Intuíció= a felismerés, a megoldás megtalálása/rájövetel és ennek boldog megélése. A samâdhiban kiütni a kiváltó tárgyat, gondolatokat és megtartani a tudat magasabbszint¹ állapotát. B.) asamprajnata - nincs jelen az intellektus, értéssel már nem való. A korai buddhista meditáci ide tartozik 1. virâma -> pratja: a megfosztás feé irányulása; a megsz¹nés felé irányultság. 2. samskara - ösztönzés, késztetés, emlékkép, reflex 12 Késôbb részletes magyarázatok lesznek 5

6 3. seisa - megmaradás azaz a negsz¹nés felé irányilás és ösztönmegmaradás. A tudat minddig afelé fordul, amikor valami megsz¹nik, elt¹nik, feloszlik. Így a, idïvel egyre kevesebb gondolat, érzés, vágy... képzïdik. A végén csak az ösztönösség marad meg, a test alapm¹veletei. A samuráj mentalitás. A korai buddhista medit¹ációnak 4 síkja van. A kezdés feltételei a: satipatthâna és a sîla. Ezek nélkül nincs alapja a kezdéshez. 1. öt tudattényezï van jelen. Vitarka-vicâra-prîti-ânanda-ekagattâ tárgy-emóciók-der¹-boldogság-egyhegy¹ség (egykedv¹ség) 2. prîti-ânanda-ekagatâ 3. upéksa (ekagatâ) = elnézés, nincs nézï és nézett, csak a látás, nézés marad meg. Magszabadít a puggalatól, elïitéletektïl, akaratosságtól, berögzült sémáktól, elfogultságtól A létforgatag - samsâra SR gyök= szaladni, mozogni Összemozgás, amelyet tetten kell érni, amikokr a mozgás sorra történik, mint ahogy pórgünk az életben, az élet és a környezet mozgat bennünket. Egy adott helyzetben egésszé összemozgott események, amelyet mi magunk mozgatunk, mi akarjuk ezt mozgatni. Berendezzük életünket, hogy történjen. A puggala mûködésének köszönhetôen a körhinta efektus. Beprogramozzuk az idônket. A pokol hozza létre a megszabadulási vágyat, amely szigorúan kondicionált/ feltételkhez kötött. Az érzékszervi feltételezettség/meghatározottság a tudat szétesik a test megszûnésével. Az a fontos, hogy tudni a sansara létezését és mûködését. A látás! Tudni az alávetettséget. Minden és mindenki az én érdekemben mûködik, arra késztet, hogy megfigyelve a környezetem felhyvja a figyelmem. Az élet tálalja az életet, amelyet esetleg még a múltban elhanyagoltunk. A megvilágosodás - bodhi 6

A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet)

A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet) Dr. Héjjas István: A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet) A buddhi szó jelentése: értelem. Buddha az, aki teljes mértékben rendelkezik a józan, tiszta értelemmel, vagyis tökéletesen

Részletesebben

Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2.

Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2. Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2. Helyszín: Dömös 2027 Dömös, Királykúti út 50. Vezeti: Dobos Andrea Beáta meditációs tanár, transzlégzés

Részletesebben

Az elmélkedés tárgyai További meditáció tárgya a hét megvilágosító (bodzshanga) tag. Meditáció formái Szatipatthána

Az elmélkedés tárgyai További meditáció tárgya a hét megvilágosító (bodzshanga) tag. Meditáció formái Szatipatthána Jegyzet A vizsgálódásom szempontja, a hagyomány által megkülönböztetett Ánápánászati, szemlélıdés a test felett, Szattipathana az éberség, Samatha az elmélyedés és Vipasszana belátás meditációk. A tanítás

Részletesebben

INDIA ŐSI BÖLCSESSÉGE

INDIA ŐSI BÖLCSESSÉGE 2 Héjjas István INDIA ŐSI BÖLCSESSÉGE Az indiai eredetű vallások filozófiája és létszemlélete INOK Kft. Budapest, 2005 Dr. Héjjas István. Bp., 2005 Az illusztrációk kizárólag a dekorációt szolgálják. Felelős

Részletesebben

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása I. Bevezetés Az ember ősidők óta kutatja az őt körülvevő univerzumot, és keresi a végső választ azokra a felvetődő kérdésekre, amelyek minden gondolkodó

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

Ötből áll az ember. Listákba szedett tételek a páli kánonban

Ötből áll az ember. Listákba szedett tételek a páli kánonban Körtvélyesi Tibor Ötből áll az ember. Listákba szedett tételek a páli kánonban A buddhizmus tanulmányozását megnehezíti, hogy rengeteg olyan fogalmat használ, amelyre a mi nyelvünkben nincsen pontos megfelelő.

Részletesebben

T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A

T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A Ezt a könyvet az Igen Tiszteletreméltó Kalu Rinpocsének ajánljuk, minden érző lény javáért.

Részletesebben

Előkészület a meditatív nyugalom gyakorlásár a

Előkészület a meditatív nyugalom gyakorlásár a 2 Előkészület a meditatív nyugalom gyakorlásár a (f) Hogyan gyakorold ezeket külön-külön (i) Hogyan gyakorold a meditatív nyugalmat (a ) A meditatív nyugalom előfeltételekre alapozása (1 ) Megfelelő környezetben

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK!

NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK! NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK! A Blue Star Központ 2009. évi 40 napos elvonulás összefoglaló jegyzetét tartjátok a kezetekben. Kívánjuk, hogy Sri Vasudeva spirituális tanító napi üzenetei közelebb

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Halál, köztes lét, újr alétesülés

Halál, köztes lét, újr alétesülés Halál, köztes lét, újr alétesülés részlet Őszentsége a XIV. Dalai Láma tanításából 1 ( ) A buddhizmusban a Buddha első tanítása a Négy Nemes Igazságról szólt. Közülük az első a Szenvedés Igazsága. Igen

Részletesebben

Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz

Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz 3 TARTALOM: Bevezetés 5 A Buddha: Tűz-beszéd 16 A Buddha: Az oksági törvény 19 A Buddha: A nagy középső út 22 Satipatthána (részletek) 42 A Buddha beszédeinek lényege

Részletesebben

A tudatosságot megelőzően. szerkesztette Jean Dunn. fordította nisargadattin

A tudatosságot megelőzően. szerkesztette Jean Dunn. fordította nisargadattin A tudatosságot megelőzően szerkesztette Jean Dunn fordította nisargadattin A Végtelent váratlan vendégként Képzeljük megérkezni, De hogyan is érkezhetne meg, Ami soha el sem távozott? -- Emily Dickinson

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS Ezt az elvonulást mindannyian együtt csináljuk. Megköszönöm mindenkinek, aki segített. Együtt valósítjuk meg. Nagyon hálás vagyok,

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Szándéketika és pszicho-kozmikus összeomlás: apokaliptika a buddhizmusban

Szándéketika és pszicho-kozmikus összeomlás: apokaliptika a buddhizmusban Szándéketika és pszicho-kozmikus összeomlás: apokaliptika a buddhizmusban Szegedi Mónika A létezésünk színteréül szolgáló világ keletkezéséről és pusztulásáról személyes tapasztalataink hétköznapi értelemben

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

A Tradíció ösvényei. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

A Tradíció ösvényei. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán A Tradíció ösvényei Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán 1. A Tradíció ösvényei Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán 1. Az azonos című

Részletesebben

Buddhista Meditáció - Az Alapok

Buddhista Meditáció - Az Alapok Buddhista Meditáció - Az Alapok Szerző: Ácsán Szucsittó Fordította: Malik Tóth István Forrás: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998 Eredeti mű címe: Buddhist Meditation: The

Részletesebben

A zen gyakorlás alapelvei: a forrás megvilágítása

A zen gyakorlás alapelvei: a forrás megvilágítása A zen gyakorlás alapelvei: a forrás megvilágítása Nyugodt és tiszta Ez az előadás a zen gyakorlás alapelveiről szól. Nemcsak beszélni fogok róla, hanem gyakorlatban is kipróbáljuk, hogy kézzelfogható tapasztalatot

Részletesebben

SZELLEMI DISZCIPLÍNA

SZELLEMI DISZCIPLÍNA SZELLEMI DISZCIPLÍNA A Szellemi Diszciplína lényege annak a szabadságnak a keresése, ami lehetővé teszi az alany számára, hogy megszabaduljon saját tudatának meghatározottságától és feltételeitől, és ezeket

Részletesebben

A tudat tizenhét pillanata (A korai buddhista filozófia érzékelés-teóriája 1 )

A tudat tizenhét pillanata (A korai buddhista filozófia érzékelés-teóriája 1 ) A tudat tizenhét pillanata (A korai buddhista filozófia érzékelés-teóriája 1 ) FARKAS ATTILA MÁRTON - MUND KATALIN mundka@freemail.hu Összefoglalás A buddhista bölcselet mindenkor igyekezett cáfolni a

Részletesebben

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország)

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Arthur E. Powell A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Fordította korábbi fordítások felhasználásával: Szabari János, 2007. MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT Ezt a könyvet akárcsak az előző kettőt

Részletesebben

Az Erény Útja. Fordította. Fórizs László

Az Erény Útja. Fordította. Fórizs László D H A M M A P A D A Az Erény Útja Fordította Fórizs László Dhaaamamaaapaaadaaa Az Erény Útja Páli nyelvből fordította: Fórizs László Dhammapada fordította Fórizs László A jegyzetek vegyesen a fordító,

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Buddhapada alapítvány 2007 Ajahn Sucitto: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998.

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben