A buddhista alaptanítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A buddhista alaptanítások"

Átírás

1 A buddhista alaptanítások A Négy Nemes Igazság cattâri-ariya-saccâni / catur ârya satyâni I. Dukkha 1 ; szenvedéssel teli mindaz, ami a Tanhâtól 2 (életvágytól) függ, maga a bhâva (létezés) szenvedés- a szenvedés gyökei: káprázat / ámítás (moha), sóvárgás/vágyakozás (lobha), düh/ellenszenv/gyülölet (dosa). A szenvedések típusai: magából az életbôl adódóan (dhukkha dhukkha) az állandótlanságból (viparinâma dhukkhata), összetettségbôl (samkhâra dhukkhata) II. Tanhâ; a vágy és a sóvárgás az oka a szenvedésnek; kâma-újabb élményt megszerezni/ tapasztalni, bhâvamegtartani, vibhâva megszabadulni/ elhagyni. Keletkezése: indriya - a 6 érzékszervi aparátus/képesség -> âyatana - kapcsolatbalépés az objektumokkal (12:szerv-tárgy-tudatosítás) -> amelyek lehetnek közömbös, örömteli, szenvedésteli ez 18) I. a dukkha (szenvedés) megszüntetése a tanhâ (vágyaktól/létszomjtól) való megszabadulás segítségével történik; II. az erre szolgáló módszer a Nemes Nyolcrétû Ösvény (ariyo atthangiko maggo / ârya astaanigâka mârga 3 ): A bölcsesség - prajñâ 1. Sammâ 4 ditthi - (Négy Nemes Igazságnak, vagy ezen keresztül) megfelelô nézet, ráismerés, megpillantás, konstatálás; felismerni/meglátni a szenvedést (dukkha), és annak okát/kiváltóját, megszüntethetôségét és a megszüntetésének útját/módját Sammâ samkappa - a megfelelô (tudatos) szándék, döntés, elhatározás, törekvés, ami az elôzô lépésre alapozódik, és így a nem-tudásban (avijjâ) gyökerezô és a tudat alá süllyedt múltbeli ösztönzôerôkre (sankhârâ) ellentétesen hat. Ekkor indul be az Úton való haladás. vált ki; tartózkodni a durva, hiú, faragatlan, nyers, rosszakaratú, szidalmazó beszédtôl. 4. Sammâ kammanta - a megfelelô cselekés, ami a pszichofizikai szervezet (nâma-rúpâ) és az érzékszervek (salâyatana) uralását készíti elô. Tartózkodás az öléstôl, pusztítástól, lopástól, csalástól, nemtelen kapcsolatoktól. 5. Sammâ âjîva - a megfelelô életmód/életvitel, a környezetünkre és a kapcso latainkra (phassa) ügyel. Tartózkodás olyan foglalkozásoktól, amelyek más lé - nyeknek kárt vagy szenvedést okozhatnak: pl. bódítószerekkel, állatokkal, fegy verekkel, mérgekkel való kereskedés. 6. Sammâ vâyâma - a megfelelô gyakorlás, tudatos törekvés, a felismerést követô fáradozás a cél megvalósításán, ezért a nem uralt érzelmi ösztönzések (vedanâ) ellenében hat. A gonosz, üdvöt nem elômozdító gondolatok felszámolása, megakadályozása, és a már meglévô hasznos és üdvöt hozó gondolatok ápolása, továbbfejlesztése és tökéletesítése. Az elmélkedés - sati 7. Sammâ sati - a helyes megfigyelés, éberség, vizsgálódás jelenléte a vágyat (lobha) és a kötôdést (upâdâna) zárja ki. 8. Sammâ samâdhi - a helyes elmélyedés a létesülés (bhava) és az újraszületés (jâti) módját meghatározó teremtôerôk tökéletes összpontosításának és egyesítésének az állapota, ahol ezek végül minden általuk okozott szenvedéssel együtt megszûnnek. A elmélyedés négy fokozata: a szenvedélyes vágyak és ártó gondolatok eltûnnek, de még fennmarad az öröm és a boldogság érzete, és létezik még némi szellemi tevékenység; megszûnik a szellem minden megkülönböztetô tevékenysége, de az öröm és boldogság még meg van; eltûnik az öröm érzete, amely még aktív, viszont a boldogság még bizonyos mértékben jelen van. Viszont jelentkezik a kibontakozó közömbösség.; eltûnik minden érzelem, csak a tökéletes közömbösség létezik. Az erkölcsi normák - sîlam 6 3. Sammâ vâcâ - a megfelelô beszéd/gondolatok irányítását (következetes, diszkurzív gondolkodást) és azok tökéletes kifejezését jelenti a célnak megfelelô beszédben. Így azonos a tudatos szellem (viññnâ) uralmával, ellentétben a tudatalattival. Tartózkodás a hazugságoktól, rágalmazásoktól, pletykáktól, olyan beszédtôl amely ellenségeskedést, gyûlöletet, haragot 1 Szanszkritutl szó szerint: "rossz kerékagy", amely nem a kerék mértani közepén helyezkedik el; azaz: zötyögô, "zörgô", bajlódó élet. 2 Skt.: trsna - szomj, szomjúhozás, életszomj, az élethez való ragaszkodás. Az érzetek igénylése a tudat által. 3 Vâda: ideológia/ beszédek alapján. Yâna: út, útonjáró járm¹, szekér. Az adott váda alapján cselekszik és gyakorolja. Magga/Mârga: vad csapás, kevésbé tapasztalható, egyénre szabott út. Tételes vallásoságtól belsô üggetlenség. "Járatlan út". 4 Valamihez illesztett, vonatkoztatott, megfeleltetett, megfelelô (a Négy Nemes Igazság szem szögébôl) 5 A Brahmajâla Sutta (DN.I.) részletes bevezetést ad ehhez. 6 (skt. sîla) - 'természet', 'jellem', 'viselkedés', 'erkölcsi törvény'. A tanítás szerint téves: 1. az az állítás, hogy van állandóság; anityâ = állandótlánság, nem állandó. 2. hogy van valami maradandó Én; Anattma vâda = az énség tagadása; kandha (törzsek, csoportok, összetevök, zsák) forma/érzetek/gondolkodás/inditék, szándék/tudatosság. 3. hogy a dolgok nem vezethetôk vissza az egyre; az avidyâ-ra vissza lehet vezetni. I. a vágy, félelem, mohóság. II. írigység, gyûlölet, düh. III. Érdektelenség, figyelmetlenség, tompaság. 4. hogy Gotama új tanítást alapított; a tudás lancolatai halmozódnak a hagyományokra; hagyományozódnak korszakokon keresztül. A fejlôdési folyamat hagyományozódik. A tanítások új megközelítése. Más szemszögbôl tolmácsolja. Az idôvel maga a Dhamma is módosul a kultúrák találkozásával. 5. hogy nincs másik világ ezen a tapasztalhatón kívül; több síkban élünk, amelyek bennünk vannak. 1. kâma 1

2 loka (vágyak) 2. rúpâ loka (testek) 3. arúpâ loka (forma, test nélküli). 6. hogy a Középsô Út az nihilista és hogy a szenvedés, a vágyak és nem-tudás megszüntetésén kívül bármi más megszüntetést tanítana. 7. A dolgok oksági meghatározottsága mentesíti az erkölcsi és egyéb felelôség alól. Tehát arra támaszkodni, hogy a dolgoknak úgy is meg kell történniük és ezt nem lehetett elkerülni. Megtanuljuk ne másokara fogjuk és hárítsuk a helyzeteink minïségét és okát... A léthalmazok - kandhák rúpa = az anyagi forma - ami tapasztalható: íz, hideg, színek, tulajdonságok, nehéz, repül. Nem feltétlenül külsö tulajdonságok. Minden ami a biológiai testet képviseli és ennek érzékelhetô mivolta. Nem tárgyak vannak, hanem alakzatok, látványok, hangzások,...; Magát fedezi fel az alakban, vagy az alakot fedezi fel magában; hogy mit gondolank/szólnak róla - mások életetik. vedanâ = érzés, érzet; semleges, sukha-kellemes, dukkha-kellemetlen. Csak a puszta érzet, még nincs benne felismerés/tudatosítás; saját érzéseiben azonosítja magát, pl. Az életmûvész aki kipróbálja a nemtapasztalt dolgokat. samjñâ = észlelés, ismeret, fogalmak, minôségi jyegyek alapján azonosítja. A saját szókincsünk és ennek használata/alkalmazása. A megtanult dolgok ismerete. Eldönti, hogy milyen ismeretekkel akar rendelkezni és ehhez ragaszkodik. samskâra = késztetések (50 + vedana + rúpa), akaratlagos (cetanâ) aktivitás, indítattás, ösztönzés, gondolatok, lelki és szellemi képzôdmények. A rúta által megtapasztalt védaná által érzett dolgokra a reakció. Regaálás a felismert dolgokra. Olyan, mint akor normálisnak tartjuk (késztetve vagyunk), hogy a macskát meg kell simogatni. A három síkja: 1. a testi, maga az elsô lélegzet. Az által, hogy életeken (evolúción) keresztül gyenetikusan belénk épül. Egyes fajok jellegzetes mozgáskészségei is: úszik, repül, fut nyelvi; ez elemi késztetés, hogy megnevezzük a dolgokat, és maga a beszéd élménye. 3. tudati késztetés, a dolgok megismerése, megértése. vijñâna = maga a tudat, vagyis az öntudat. A lereagált dolgok tudatosítása, simítása. Tudomásulvétel, az emlékek simítása, elfektetése. Magától értôdônek tartunk dolgokat: a Nap keleten kél, Nyugaton nyugszik, van gravitáció, a víz folyik stb.; és ezekbôl alakul ki a világképünk és ezis tudomás. Mindez alkotja a személyiséget puggala 7 -t, a megtapasztalt én-kép a konvencionális világban, amely pillanatról-pillanatra változik, a folyó személyiség. Az olvadó hó a hegycsúcson, nagy valószínûséggel valahol ott fog lefolyni, ahol talaly, mert megfelelôbb az út lefelé. A hasonlót-hasonlóra halmozva tapasztal és alapozza be magát (vâsâna: öltözék lenyomata - a tudatban -, mint amikor a frissen bevetett ágy lepedôjén megmarad az alak). A megszokott tettek ismétlôdnek. Reflexszerûvé alakulnak. Hajlama alakul âsaya (hozzáfekvés). Automatikussá válik és ebbôl ered a szenvedés. Megszokásból történnek dolgok. S "szenvedni akar". A tanhâ szinte keresi a bajt, vagy csinál, generál magának. A puggala arra törekszik, hogy az elöbbiek alapján szabályok/törvények mûködô világ (nitya), amelyet egy maradandó én tapasztal. Összefoglaló Upâdâna-skandha: a ragaszkodás/kötôdés halmazok - az öt skandhán keresztül ragaszkodik a reagláláshoz. A sammâ ditthi felismeri a szenvedést (dukkha), annak okát, megszüntethetôségét és megszüntetésének útját. A sammâ samkappa az a tudatos szándék, tudatos elhatározás és tudatos törekvés, ami az elôzô lépés felismerésén alapul, és így a nem-tudásban (avijjâ) gyökerezô és a tudat alá süllyedt múltbeli ösztönzôerôkkel (sankhârâ) szemben hat. A sammâ vâcâ a gondolatok helyes irányítását (következetes, diszkurzív gondolkodást) és azok tökéletes kifejezését jelenti a célnak megfelelô beszédben. Így azonos a tudatos szellem (vijññnâ) uralmával, ellentétben a tudatalattival. A sammâ kammanta helyes cselekés, ami a pszichofizikai szervezet (nâma-rúpâ) és az érzékszervek (salâyatana) uralását készíti elô. A sammâ âjîva külsô életvitelünkre vonatkozik, környezetünkre és a kapcsolatainkra (phassa) ügyel. A sammâ vâyâma a tudatos törekvés, a felismerést követô fáradozás a cél megvalósításán, ezért a nem uralt érzelmi ösztönzések (vedanâ) ellenében hat. A sammâ sati helyes éberség, jelenlét és figyelem, ami a vágyat (lobha) és a kötôdést (upâdâna) zárja ki. A sammâ samâdhi a létesülés (bhava) és az újraszületés (jâti) módját meghatározó teremtôerôk tökéletes összpontosításának és egyesítésének az állapota, ahol ezek végül minden általuk okozott szenvedéssel együtt megszûnnek. Az anyagi ember összetevôi: 1)a négy elem: Föld (szilárd), Víz (folyékony), Tûz (hô), Levegô (gáz); 2)az öt érzékszerv: szem, fül, orr, nyelv, test; 3)az anyag öt féle tapasztalhatósága: forma, hang, íz, szag, érzés; 4)a két nem: nô és férfi; 5)a három életmegnyilvánulási forma: gondolkodás, életerô, tér; 6)a két mozgási elem: testi mozdulat, beszéd; 7)az élô test hét alaptulajdonsága: a könnyûség, finomság, feszítôerô, alkalmaszkodás, összetartó erô, kiterjedés, romlás, változás. 7 A teher megragadója; vállára kapja a megtömött zsákot; az összetett személyiség 2

3 Négy féle táplálék szolgál a megszületett élôlények életbentartására és a megszületendôk létsegítésére: 1.)a durva vagy finom anyagi táplálék; 2.)az érintkezés; 3.)a gondolkodás; 4.)a megismerés. Paticca-samuppâda - egymást feltételezô láncolat A korábbi élet: 1. AVIJJÂ, nem tudása: öröktôl, nemzedékeken keresztül létezô és teremtô erô - kulturális szokások, szemléletek. A látásmódra, világszemléletre vonatkozik, annak az igazságnak, hogy minden földi, evilági dolog nélkülözi az állandó Ént, azaz örökkévaló szubsztanciális lét nélkül való, mulandó és szenvedésteli. Ahol felmerül a nem-tudás ott jön a késztetés - akát a megismerés felé is. Általában nyelvi eredetû, hogy az adott nyelven mikény fejezhetjük ki magunkat. Megnevezések kérdése a nemtudás! Gyökerei a: lobha, dosha, mokha 2. SANSKÂRA, a kamma-alkotó ösztönzô erôk; csíra, amelyek meghatározzák a sorsot az újramegtestesüléskor. Hiedelmek, látomások, ösztönök, képességek, programozott reakciók, reflexek, készteések mindezeknek a kifejezésére. A génkészelet; a horoszkópban látható konstellációk. 8 A jelenlegi élet: 3. VIJÑÂNA 9, a tudat; a majdani énség és külvilág tudata majd kifejlôdik, ahogy a zigóta elkezd osztódni, az elsô dualitás; egy alakuló személyiség karmikus feltételektôl meghatározott szellemi magja, amely a fogamzáskor jut be az anyaölbe. 4. NÂMA-RÚPA, név-alak/forma; a konkrét test és alak, a személyiség (egyén) szellemi és testi alkotórészei, az anya testében létrejövô öt kandha kapcsolata; a folyamatosan átalakuló egyéniség, a kandhák beindulása/mûködése. 5. SADÂYATANA 10, a hat érzékszerv, az érzéki észlelés és a gondolkodás szervei, amelyek az új lényben keletkeznek, és amelyekkel kapcsolatba léphet a külvilággal. 6. SPARSA, az érintkezés; az érintkezés 11, érzékek és a gondolkodás érintkezése a külsô világgal; ez a születéskor kezdôdik meg. 7. VEDANÂ, az érzet; a kiváltott érzet, amelyet az érzékeknek a tárgyakkal való kapcsolata idéz elô, majd elraktározódik. 8. TANHÂ, a vágyakozás, az érzéki vágy, szomj, elsôsorban a nemi vágy, amelynek jelentkezésévei, indiai elképzelés szerint, a karma-létrehozás tulajdonképpen megkezdôdik. Az új érzetek iránti vágy. 9. UPÂDÂNA, az élet utáni vonzódás/kötôdés, vagyis az intenzív vágyakozás - szó szerint: birtokbavétel - az 8 Lásd az öt kandhánál. 9 A vi gyök = szét-tudás, meghasadt tudás -> szujbjektumra és objektumra 10 Szó szerint: "hat csarnok" 11 Minden érzékszerv kapcsolata a tárgyaival 3 érzéki világ birtokbavétele, hasonlóan ahhoz, ahogy a tüzelôanyagot birtokba veszi a láng. 10. BHAVO, a létesülés, azaz a karma elôidézése, ami az új létezés elôfeltétele és az egyik létbôl a másikba való átmenetnek. Testetöltés beteljesülése, maga a biloógiai létezés tapasztalt folyamata. A hétköznapi élet/élés. A samskâra és a bhâva meglendíti a kereket, a szándékos tettek által hatunk a környezetünkre, szövôdik a háló. A jövendô élet: 11. JÂTI, (új) születés. 12. JÂRÂ-MARANA, öregség, betegség, fájdalom, szenvedés, halál. Egy önmagába záródó tizenkéttagú láncolat: a nem tudás (1.) mint elôfeltétel révén ösztönzô erôk (2.) keletkeznek, az ösztönzô erôk létrehozzák a tudatot (3.), a tudat a szellemi-testi individualitást (4.), az individualitás a hat érzéket (5.), a hat érzék az érintkezést (6.), az érintkezés az érzetet (7.), az érzet a vágyat (8.), a vágy az élet utáni vonzalmat (9.), az élet utáni vonzódás a karmikus létet (10.), a lét az újjászületést (11.), az újjászületés az öregséget, halált, bánatot, fájdalmat, szomorúságot, kétségbeesést (12.). Az elsô: nidâna (elmélkedési állomás): hogy van szenvedés, öregség, beteg ség, halál. A második: az újjászületés folyományaként van a szenvedés. A harmadik: a lét utáni vonzódás folyományaként van újjászületés. A negyedik: a tapadás, ragaszkodás, vágy miatt van a lét iránti vonzódás. Az ötödik: az érzet/érzés eredményezi a vágyat. A hatodik: az érzés eredményezi a szomjúságot / vágyakozást. A hetedik: a hat érzékszerv érintkezés eredményezi az érzetet. A nyolcadik: az testi-szellemi individualitás eredményezi a hat érzéket. A kilencedik: a tudat a testi szellemi individualitást eredményezi. A tizedik: az ösztönzô erôk hozzák létre a tudatot. A tizenegyedik: az ösztönzô erôk a nem-tudásból erednek. A tizenkettedik: a nem-tudás a forráspontja minden szenvedésnek. Sîla - az erkölcs 1. Ahimsâ - nem-ártás, nem-ölés. Semilyen élôlény felé. Fôleg gondolati téren van-e? Mint a gyermek, amely még nem lát rosszat, még nincs erkölcsi magaratása. Amennyire leragad a tudat az ártás jelenségeinél, ugyanolyan a tudat is. A vállalkozó visszaártatlanítja magát, ahol nem merül fel a félelem és az ártás feltételezése. Aknákat nem rakunk le egy aluljáróba, mert egyszerûen nem oda nem raknak aknát. Így kéne kezelni minden egyes tettünket is. 2. Astheya - nem elvétele a dolgoknak. Egyik tárgy értékesebbnek tûnik a másiktól: alufólia-pénz... Az életkortól függnek, szociális körülmények. A dolog az megszerezhetô. A megszerzés momentumának

4 élménye! Kitüntetett dolgokat meg akarjuk szerezni és ennek az élménye minôsít bennünket - ami már meg van az mér nem is annyira fontos. A hobbik, önértékelés. Jellemhordozó az eszmék terén a legveszélyesebb. A megserzésnek/ vágyaknak az átélése. Megszüntetni a dolgok értékbeli minôségét - rágógumi a földön <-> briliáns. A jelenben felbukkanó tárgyak és nincsenek kitüntetett/drága tárgyak. Ezzel nem szürkíti le a többit, majd elmegy melletük, holott azok is "hasznosak" a számára, csak nem veszi észre. 3. Satya - tettek következményeire hagyatkozik, az igazmondás, a nem-hazudás. A tettek következmény nem més, mint amit tapasztalunk. Annak felismerése - tapasztalok, megítélek - azt nem vetíthatem ki egy külsô világra, hanem pontosan az amit akarunk. Aminden amit látok/tapasztalok az a saját tetteim következménye. A karma kovácsa. Nem kenni rá másokara/ a külsô világra a sarat. A tapasztalás megszokásából alakul ki a világ. Sok szociális befolyás alatt vagyunk. Az ôseinkben kialakult félelmek, örömök... halmozódtak fel bennünk is. Ezt kell leállítani. A világ igazzá válik. Nincs a "milyen vagyok?" gondoaltok táplálása. Nincs jó és rossz dimenziójában. 4. Brahmâcârya - cölibátus (a szerzeteseknél), a világiaknál a fegyelmezett nemi élet. 5. Bódítószerek nem-fogyasztása. A lét tíz bilincse - samyojanâ A buddhista tanítás szerint a létforgatagból történô végleges kiszabaduláshoz, vagyis a megvilágosodáshoz a felébredés eléréséhez szét kell törnünk azt a tízféle bilincset, ami a teremtett világhoz láncol bennünket: 1. sakkâya-ditthi - test-tévedés; a személyiségbe vetett hit bilincse. Önlétezés-elképzelés; valamiféle maradandó én vagy személyiség létezésére és mibenlétére vonatkozó nézetek. 2. vicikicchâ - kétség a karmikus ok-okozati hatásmechanizmusában. Megghasadtság, kettôség. Tudom, hogy..., de még sem teszem meg; a bizonytalanság. Dualizmus, polaritás. 3. sîlabatta-parâmâsa - az erkölcsi elôírásokhoz és a szertartásokhoz való ragaszkodás. 4. kâma-râga - érzéki vágy; gyönyör vágya. 5. vyâpâda - ellenszenv, rosszakarat, rosszkedv, düh, harag, írígység. 6. Rúpa-râga - formával rendelkezô lét utáni vágy. Vágyakozás a finom-anyagi létsíkon, vagyis a tiszta formák és ideák világában való létezés iránt 7. arúp-arâga - ágyakozás az anyagnélküli létsíkon való létezés után (arúpa-râga). A négy anyagtalan létszféra a következô: a végtelen tér, a végtelen tiszta tudat, a semmi és a sem észlelés, sem nem-észlelés érzékelési alapja. 8. mâna - büszkeség, gôg. Önhittség, én-ben való hit, szubjektivitás, ami abban áll, hogy az ember másokhoz képest magasabbrendûnek, 4 alacsonyabbrendûnek, vagy egyenértékûnek képzeli önmagát és ezzel indirekt módon hisz önmaga létezésében. 9. uddhacca - szétszórtság, nyugtalanság, valami akarás, a belsô indítékok azon maradványa, ami a megelôzô nyolc béklyó felszámolása után is még megmaradt. 10. avijja - nem-tudás; tudatlanság, ôstudatlanság. Az a tudati szennyezôdés, ami az elôzô kilenc bilincs széttörése után még megmaradt a teremtett létezéshez való kötôdés utolsó tényezôjeként fennmaradt. A nemes tanítvány (arya-puggala) négyféle lehet attól függôen, hogy meddig jutott el a bilincsek felszámolásában: 1. a»folyamba lépett«(sotâpanna): az, aki az elsô három béklyót meglazította. Az ilyen ember legfeljebb még hétszer tér vissza a durva-anyagi létsíkra, hiszen már elindult a túlsó part felé, azaz»belépett a folyamba«. 2. az»egyszer visszatérô«(skadâgâmî): az, aki már a 4-6. béklyót is meglazította. 3. a»vissza nem térô«(anâgâmî): az a tanítvány, aki az elsô 8 béklyót immár teljesen felszámolta. Az ilyen a szellemi fejlôdését valamelyik magasabb létsíkon fogja befejezni és az anyagi létformába nem tér többé vissza. 4. Az életében megszabadult, megvilágosodott szent (arahat), aki mind a tíz béklyót felszámolta, a halála után közvetlenül a nirvânába lép. Ez utóbbi azonban nem azonos a Buddhával. A szent a tíz béklyó feltörésével ki tud lépni a létforgatagból, a mindenre kiterjedô tökéletes tudást azonban csak a buddhák birtokolják. Buddha azonban csak ritkán jelenik meg a világban, hogy az emberek számára a tudást hirdesse. Rendszeresen megjelennek viszont az úgynevezett paccekka-buddha, akiknek a pontos száma nem ismeretes. Ezek eljutnak a tökéletes mindentudás szintjéig, azonban úgy ítélik meg, hogy az ôket körülvevô lények (emberek) nem alkalmasak a magasabb tanítás befogadására, így a Dhamma kihirdetése nélkül távoznak a samsârából. Vannak olyan buddha-jelöltek, illetve leendô buddhák, akik eltökélték, hogy addig nem távoznak a teremtett világból, amíg a Tan kihirdetésével a többi lényt is hozzá nem segítik a szabaduláshoz. Ezek neve bodhisatta (skt.: bodhisattva). A bodhisatta a teljes tudás megszerzésére törekszik, ezért igyekszik kifejleszteni a tíz bodhisattatényezôt: 1. Tanulásból eredô bölcsesség. 2. Elmélkedésbôl eredô bölcsesség. 3. Meditációs elôkészületekbôl eredô bölcsesség. 4. Meditációból eredô bölcsesség. 5. Az elsô négy tétel együttes neve:»a négy bölcsesség«. A további tételek: 6. Megtisztulás, mely ötrétû: nevezetesen: a nézetek megtisztítása; a kételkedés leküzdése; annak felismerése, hogy mi tartozik az úthoz; a saját út tisztánlátása; s végül a világ feletti megtisztulás. 7. Felsôbb tudás, amely hatrétû: pszichikai erôk ismerete; múltbeli életek ismerete; isteni fül; mások tudásának az átlátása; isteni szem; világ feletti tudás. 8. Szeretet (skt.: maitrî, p.: mettâ).

5 9. Együttérzô részvét (karunâ). 10.Együttérzô öröm (muditâ). 11.Felülkerekedettség (skt.: upeksâ, p.: upekkhâ). Az utóbbi négy tétel együttes neve: brahmavihâra. Buddha egy másik elôadásában a tíz»tökéletességrôl«(pâramî-ról) az alábbi felsorolást adja: az örömteli, önzetlen adakozás; a makulátlan erkölcs, erény; a lemondás; a bölcsesség; a kitartás és fáradhatatlanság; a tündöklô nyugalom, béke és türelem; az igazság és igazságosság; az eltökéltség; a szeretet és együttérzés; a felülemelkedettség. A hét megvilágosodás tényezô (tag) - sambojhanga 1. sati - elmélkedés, jelenlét, éberség, megfigyelés. Megszabadulás az emlékektôl, akkor tudunk résztvenni a jelenben; a múlt felöklendezése és kérôdzeni ezen, akkor vesszük észre a jelent, amikor éppen bezárult a jelen. Hogy a miért-re, hogyan-ra nem figyelünk oda 2. dhammavicâra - tartalmak feltárása/elemzése. A gyök: tartani, hordozni. Kis story-k, gondolatok, szavak, beér a busz a megállóba, érzet, hang, érzület, hangulat, egy gondolat... Analizálni, szét morzsolja a dhammákat, nem a nyugati analízis! Megfigyelni, szétszedni, megnevezni azokat és szétszórni azt! Pl. Az ember kimondja azt ami éppen benne van - ellentétes cselekvéssel kihangsúlyozza azt ami éppen benne van. Maga a utolsó pillanatában megállni és visszavonulni, megfigyelni a felcsapódó érzelmeket, gondolatokat, indulatokat. Nem folytatni az adott folyamatot. Pl. fiú megy a randira, beindul, vesz ezt-azt, elméjében kiépíti az este menetét, behangolja magát. Majd a csengô gombjától pár miliméterre megállítja a mozdulatát, és elmegy a helyszínrôl és végiggondolja honnan is indult el az egész folyamat és ezt elemzi értékeli, majd feloszlatja. 3. vîrya - virtus, tetterô, bátorság, hôsiesség. A megfelelô mozdulatok megtétele. Amikor észreveszi a megfeleô, kedvezô rést a tudat (minden egében is) páncéljában. 4. prîti - derû. A humorérzék feloldja a tapasztalást; a derû enyhíti a tapasztalás élességét. Könnyíti a további cselekvést és tudatállapotok reflexeit. 5. prasrabdhî - megbizonyosodás, hit (hogy nincs hova menekülni!) Nem gyártunk újabb struktúrákat. A kilátástalan helyzetben a hitre alapozzuk tettinket, pl. Érzékszerveink nem közvetítenek semmi megbízhatót, de valami azt mondja, hogy mást nem lehet tenni és megtesszük. Pl Indiana jonesz a szent grál keresésekor egy szakadéknál áll és csak a bátor elôre lépéssel az ûrb ("hagyatkozás a bölcs utasításra") bizonyosodik meg, hogy az csak egy optikai csalódás miatt láthatatlan. Nem a mindennapi dolgokba való hit, ami azért van mert hiszünk benne, és minnél inkább hiszünk annál inkább van. 6. Samadhi 12 - szemlélet, révület, elmélyedés. 7. Upekkha - érintetlenség, elnézés, közömbösség. Csak a szemlélet van! Maga a szemlélôdô és a tárgy már nincsenek, ilyenkor maga a teremtés/létrejövés pillanatiaban vagyunk jelen. Minden ébrenléti pillanatban vannak dolgok, amelyek még nem dôltek el. Ilyenkor hatásos a humor beleiktatása. Az elmélkedés, meditációból 1. dhyâna - a dhi gyök=minden tudati m¹velet (gondolat, képzelet...). Tudattá válni, tudatban létezni, belsï életet élni; elmélkedés, elmélyedés. A tudati fulyamatok egyesülnek (patakok folyóvá). 2. samyama - azzálevés, összelépés, egyéválás. 3. bhâvana - tudati tárgy kiválaszása és azzá válni. Érzelem, izgalom, együttérzés, azonosulás valaki szenvedésével 4. dhârâni - dhr gyök=megtartja, hordozza, viseli a tudatot. Koncentráció, összpontosítás, "vizualizált" dolgokra (hang, kép...) 5. samâdhi - össze-szét tevïdés. Az a tudatállapot, amikor megsz¹nik a tárggyal való kapcsolat - megsz¹nik a tapasztaló és a tapasztalt. Révület, beleolvadás. dharana=belépés a templomba, meglátja a feszületet. Felveszi a templomi hangulatot. dhyanâ=csak a keresztet észleli, a környezetét mér nem. smâdni=beleéli magát, eggyéválik a feszülettel Samâdhi gyakorlatok A.) samprajnâta prajnata - jelen van az intellektus, értéssel, meértéssel folyamata: 1. vitaka - tárgyi gondolkodás, szavakban fogalmaz, képzelet 2. vicâra - emocionális, asszociatív, hangulati gondolkodás. Egy adott szó valami kivált a tudatban. Közlünk valamit magunknak és ez által kiváltott érzelem, hangulat. Vitaka -> vicâra olyan mint amikor megszólal aharang és annak tovacsengése. Belsï monologizálás 3. ânanda - szétáradó boldogság. 4. asmitâ - vagyok-ság; magasabbszint¹ önmegélés. Intuíció= a felismerés, a megoldás megtalálása/rájövetel és ennek boldog megélése. A samâdhiban kiütni a kiváltó tárgyat, gondolatokat és megtartani a tudat magasabbszint¹ állapotát. B.) asamprajnata - nincs jelen az intellektus, értéssel már nem való. A korai buddhista meditáci ide tartozik 1. virâma -> pratja: a megfosztás feé irányulása; a megsz¹nés felé irányultság. 2. samskara - ösztönzés, késztetés, emlékkép, reflex 12 Késôbb részletes magyarázatok lesznek 5

6 3. seisa - megmaradás azaz a negsz¹nés felé irányilás és ösztönmegmaradás. A tudat minddig afelé fordul, amikor valami megsz¹nik, elt¹nik, feloszlik. Így a, idïvel egyre kevesebb gondolat, érzés, vágy... képzïdik. A végén csak az ösztönösség marad meg, a test alapm¹veletei. A samuráj mentalitás. A korai buddhista medit¹ációnak 4 síkja van. A kezdés feltételei a: satipatthâna és a sîla. Ezek nélkül nincs alapja a kezdéshez. 1. öt tudattényezï van jelen. Vitarka-vicâra-prîti-ânanda-ekagattâ tárgy-emóciók-der¹-boldogság-egyhegy¹ség (egykedv¹ség) 2. prîti-ânanda-ekagatâ 3. upéksa (ekagatâ) = elnézés, nincs nézï és nézett, csak a látás, nézés marad meg. Magszabadít a puggalatól, elïitéletektïl, akaratosságtól, berögzült sémáktól, elfogultságtól A létforgatag - samsâra SR gyök= szaladni, mozogni Összemozgás, amelyet tetten kell érni, amikokr a mozgás sorra történik, mint ahogy pórgünk az életben, az élet és a környezet mozgat bennünket. Egy adott helyzetben egésszé összemozgott események, amelyet mi magunk mozgatunk, mi akarjuk ezt mozgatni. Berendezzük életünket, hogy történjen. A puggala mûködésének köszönhetôen a körhinta efektus. Beprogramozzuk az idônket. A pokol hozza létre a megszabadulási vágyat, amely szigorúan kondicionált/ feltételkhez kötött. Az érzékszervi feltételezettség/meghatározottság a tudat szétesik a test megszûnésével. Az a fontos, hogy tudni a sansara létezését és mûködését. A látás! Tudni az alávetettséget. Minden és mindenki az én érdekemben mûködik, arra késztet, hogy megfigyelve a környezetem felhyvja a figyelmem. Az élet tálalja az életet, amelyet esetleg még a múltban elhanyagoltunk. A megvilágosodás - bodhi 6

Episztemológiai szójegyzék

Episztemológiai szójegyzék Episztemológiai szójegyzék abhimukhí [tib.: mngon-du gyur-pa] : nyilvánvaló (tárgy) - közvetlenül, érzékelés (pratyakşa) útján felfogható tárgy, melyrıl érzékelés útján szerzünk tudomást. abhrānta [tib.:

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A szamádhi és az Ísvara Atma Center, 2009. 11. 13. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra HarihÓm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

A Létkerék a Függő Keletkezés tükrében

A Létkerék a Függő Keletkezés tükrében A Létkerék a Függő Keletkezés tükrében Helyes, ó Száriputta, de van-e másik útja is annak, hogy egy nemes tanítvány a nemes tanítás követője legyen? Bizony van, ó koldusok. Ha egy nemes tanítvány ezen

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS Őszentsége a XIV. Dalai Láma tanítása I. 1 ( ) A halált, amelyet senki sem akar, régóta vizsgálják a vallásokon belül és azon kívül. A buddhizmusban a Buddha első tanítása

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A jáma és a nijáma Atma Center, 2010. 05. 14. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében. Összeállította: Tenigl-Takács László

A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében. Összeállította: Tenigl-Takács László A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében Összeállította: Tenigl-Takács László A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA JEGYZETE, 1994 1 Forrásművek: Neumann: Die Reden Gotamo Buddhos; München, 1921 Oldenberg:

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Mandala: Amitabha Avalokiteshvara BEVEZETŐ ELŐSZÓ

Mandala: Amitabha Avalokiteshvara BEVEZETŐ ELŐSZÓ Mandala: Amitabha Avalokiteshvara BEVEZETŐ ELŐSZÓ Jelen szöveggyűjtemény a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tankönyve, s eredetileg a Buddhizmus alaptanításai tantárgy jegyzeteként készült. A szentiratok

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat Ngulcsu Thogme Zangpo Tisztelet és hódolat Lokeshvarának! Három kapummal mindig tisztelettel borulok le a legtökéletesebb mester és oltalmazó, Csenrézi előtt, aki bár

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. A biztosítás története és fejlődése 2. II. A biztosítás létrejötte 4. III. Biztosítás típusok 5. Szójegyzék 12.

Tartalomjegyzék. I. A biztosítás története és fejlődése 2. II. A biztosítás létrejötte 4. III. Biztosítás típusok 5. Szójegyzék 12. 1 BIZTOSÍTÁS MINDENKINEK Tartalomjegyzék I. A biztosítás története és fejlődése 2. II. A biztosítás létrejötte 4. III. Biztosítás típusok 5. Szójegyzék 12. Copyright: Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. tiszta szemlélet. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. tiszta szemlélet. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma tiszta szemlélet Santidéva: A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET 6. tiszta szemlélet 7. buzgóság Buddhista Meditáció Központ

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.26. 09.21. 09.25. 09.28. 09.24.

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.26. 09.21. 09.25. 09.28. 09.24. 09.21. 09.24. 09.25. 09.26. 09.28. 13.00 14.00-15.30 TANÉVNYITÓ A hermetikus asztrológia -II.-III.. Az asztrológia elvi alapjai Megnyitó JÓGA -HALADÓ Megnyitó GYÓGYÁSZAT - ÉLETTAN Az ősi világkép élettana

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz

Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz 3 TARTALOM: Bevezetés 5 A Buddha: Tűz-beszéd 16 A Buddha: Az oksági törvény 19 A Buddha: A nagy középső út 22 Satipatthána (részletek) 42 A Buddha beszédeinek lényege

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

Kölcsönös megértés a szervezetekben

Kölcsönös megértés a szervezetekben Bevezetés Kölcsönös megértés a szervezetekben Az üzleti kommunikációról szóló könyvek nagyobb része az eredményes kommunikáció olyan modelljével dolgozik, amelyben az eredmény a közlés eredményét jelenti,

Részletesebben

2008.03.05. Egyedi. Egyedi. Természetes krízispontok a család fejlődésében. Igény: Félelem: Egyéni élet. Páros élet. Páros élet Hármas.

2008.03.05. Egyedi. Egyedi. Természetes krízispontok a család fejlődésében. Igény: Félelem: Egyéni élet. Páros élet. Páros élet Hármas. A párválasztás nehézségei Minek alapján válasszak? Legalább 2 diploma, 1 Phd, 26 év, 187 cm, havi 300 nettó Hú de jó nő Páros élet Hármas életforma Unokák, nyugdíj Leválás Házastárs halála Egyéni élet

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben

Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu

Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu Jóga összekapcsolódás, igázás Istennel A valósággal Az univerzummal Az önvalóval Jógas csitta vritti niródhah A jóga az elme változásainak

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Az elmélkedés tárgyai További meditáció tárgya a hét megvilágosító (bodzshanga) tag. Meditáció formái Szatipatthána

Az elmélkedés tárgyai További meditáció tárgya a hét megvilágosító (bodzshanga) tag. Meditáció formái Szatipatthána Jegyzet A vizsgálódásom szempontja, a hagyomány által megkülönböztetett Ánápánászati, szemlélıdés a test felett, Szattipathana az éberség, Samatha az elmélyedés és Vipasszana belátás meditációk. A tanítás

Részletesebben

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A HALLÓKÉSZÜLÉKEK Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A hallókészülékeknek köszönhetően könynyebbé és kényelmesebbé válik a hallás. A legtöbb hangot jobban fogja hallani, a beszédet pedig

Részletesebben

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 6. Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 6. Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 MAGATARTÁSTUDOMÁNYI Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu ISMERETEK 6. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 kognitív tudomány A megismerési folyamatok kutatásával foglalkozó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Láma Csöpel. miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról. Buddhista Meditáció Központ. Budapest Tar

Láma Csöpel. miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról. Buddhista Meditáció Központ. Budapest Tar Láma Csöpel miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar BEVEZETŐ A meditáció Mi a buddhizmus? Belső világunk a leghatalmasabb világ. Felébred

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05.

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. SZEMLÉLETMÓD ÉRZELMEK VISELKEDÉS Nem a dolgok rendítik meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott nézeteik. EPIKTÉTOSZ PAUL

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Koan elemzés. Pásztor Mirandolina. Zhaozhou kutyája

Koan elemzés. Pásztor Mirandolina. Zhaozhou kutyája Koan elemzés Pásztor Mirandolina Zhaozhou kutyája Egy szerzetes azt kérdezte Zhaozhou szerzetestől: Lehet egy kutyának buddha-természete? Zhou így felelt: Wu! Kommentár Aki a Chan híve akar lenni, annak

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben