Szabad Gondolat szeptember 11/3. Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat. 2008. szeptember 11/3. Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében"

Átírás

1 Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében Világhelyzet Ingo Hoppe: New age - egy "új világvallás" születési órája? Pedagógia Werner Kuhfuss: Gondolatok a kultúrspecifikus értékelésrõl különös tekintettel az óvodánkra szeptember 11/3

2 TARTALOMJEGYZÉK ANTROPOZÓFIA Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében 1 Ita Wegman: Merkúr-Raffael a gyógymûvészetben 4 Ita Wegman: A tagokhoz (1925. szept. 13.) 8 A harmadik út - Beszélgetés Gerhard Schusterrel 10 VILÁGHELYZET Ingo Hoppe: New age - egy "új világvallás" születési órája? 17 Ertsay Attila: Globális gondolkodás 22 Andreas Flörsheimer: Életem öt éve 29 PEDAGÓGIA Werner Kuhfuss: Gondolatok a kultúrspecifikus értékelésrõl különös tekintettel az óvodánkra 41 HÍREK 47 SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kádas Ágnes, Kálmán István, Tóth Márk Kiadja: Natura-Budapest Kft. Felelõs kiadó: Tóth Márk Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: TérMûves Bt. emela Nyomdai munka: Kintner Attila ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ a szerkesztõségben. Éves elõfizetési díj: 3000 Ft (postaköltséggel együtt)

3 ANTROPOZÓFIA Walter Johannes Stein VILÁGTÖRTÉNELEM A KONKRÉT KORSZELLEM MÛKÖDÉSÉNEK FÉNYÉBEN A hét korszellem mûködésérõl Walter Johannes Stein alábbi cikke október 4-én jelent meg a Goetheanum (Das Goetheanum) c. folyóiratban. Alapjául az a tanítás szolgált, amelyet Trithemius von Sponheim ( ) 1 hagyományozott az utókorra és amely a hét korszellemrõl szól, amelyek mindegyike 350 éven keresztül határozza meg egy korszak szellemi arculatát. Ezeket a szellemeket ugyan azoknak az arkangyaloknak a neve jelöli, akiknek a rangját egykor betöltötték, ám egy meghatározott idõre átveszik a tulajdonképpeni korszellemnek, azaz olyan lényeknek a funkcióját, akik az ARCHAI hierarchiájába tartoznak. A bolygók intelligenciájának is nevezték és a ptolemaioszi rendszer hét fõ csillagával hozták õket kapcsolatba. Könnyen megtaláljuk õket, ha a hét napjainak bolygórendszerû megfelelésein visszafelé végigmegyünk, például a szombattól, a Szaturnusz napjától elindulva: a Szaturnusz-nap megfelelõje Oriphiel, a Vénusz-napé (péntek) Anael, a Jupiter-napé (csütörtök) Zachariel, a Merkurnapé (szerda) Raphael, a Mars-napé (kedd) Samael, a Hold-napé (hétfõ) Gabriel és a Nap-napé (vasárnap) Michael. Ezt a tanítást Rudolf Steiner megerõsítette, és csak a mindenkori korszellem régensségének idõtartamára vonatkozóan módosította némileg //lásd pl. GA aug. 18-i elõadás/. Walter Johannes Stein konkrét vonatkozásokat állít fel a mindenkori spirituális korszellem jelölése és az érintett korszak alappolaritása között. Az itt leírtak a spirituális történelemszemlélet ABC-jéhez tartoznak; a történelmi és kortörténeti folyamatok megfejtésének alapvetõ elõfeltételét képezik. Thomas Meyer Johannes Trithemius A történelmiség az érzékileg felfogható világ eseményeiben nyilatkozik meg. Ám ami így megnyilvánul, az nem a történelem egésze. De az így megnyilvánulóra megtanulhatunk úgy nézni, mint egy szimptomatikus történésre, amelynél egy lelki tartalom fiziognómiai megnyilvánulásra tesz szert. Hogy a világnak egy meghatározott korszakában mi megy végbe, az nem csak az emberi lélektõl függ. Az emberek lelkébe világosan felismerhetõ ritmusban olyan szellemi impulzusok sugároznak, amelyek azt eredményezik, hogy amit az emberiség bizonyos korokban összességében átél, az egyfajta színezetet kap. Ez a színezet minden három-négy évszázadban más. Ha a lelki világból nézve megvizsgáljuk a Krisztus elõtti harmadik évszázadtól a Krisztus utáni elsõ évszázadig történt eseményeket, akkor felismerjük, hogy hogyan vonul be sötétség az emberi kedélybe/lelkületbe, ott hogyan gyarapszik, ér el egy csúcspontot, és hogyan jelenik meg benne az idõszak utolsó évszázadában egy világos fény. És a fény beragyog a sötétségbe. Ezek a szavak azt ábrázolják, ami a lelkekben zajlik akkor, amikor Krisztus megszületik. Az egyiptomi bölcs a lelkivilág elsötétülését ábrázolja az ezt megelõzõ korban. Azt mondja: Osiris, a fény istene meghalt. Isis, az ember lelke, itt maradt özvegyként. A görög bölcs ugyanilyen értelemben SzG 2008/3 1

4 ANTROPOZÓFIA beszél a holtak birodalmáról, mint az árnyék birodalmáról. De a gnosztikusok Krisztust dicsõítik, mint az új fény hozóját. A Krisztus születését közvetlenül megelõzõ idõszak a világnak az az ideje, amelyben a képi-mitológiai gondolkodás megszûnik. Megszületik az absztrakt gondolat. Ez a golgotai misztérium alapján megvilágosodik. Trithem von Sponheim az imént jellemzett korszakról azt mondja, hogy azt a Szaturnusz uralja, aminek a szellemét õ Oriphielnek nevezi. Ahogyan fénybõl és sötétségbõl a sok szín felragyog, az nyilvánul meg elõttünk, ha Oriphiel uralmának a korszakát lelki oldalról szemléljük: A világra sötétség borul. Ám Golgotán világos, arany fény ragyog. Éjféli Napként ragyog Golgota a sötétségbe. Jeruzsálem arany fénye hullámzik a sötét messzeségbe. Az apostolok, a 72 tanítvány további köre, az apostoli tanítványok, a gnosztikusok és az õ tanítványaik útra kelnek. Mindegyikük vándorútja úgy ragyog fel, mint a jeruzsálemi arany fénynek egy Földre vetett sugara. Ezt a lelki-szellemi látványt nyújtja a Föld az elsõ keresztény évszázadban: egy sötét messzeséget, ennek középpontjában az arany éjféli Nap. A messzeségbe sugárzik. Egy aranyháló szálai fonják be a Földet. Ahol késõbb az Artus várak állnak, olyan ragyogás támad, mint a Hold ezüst fénye. Ott Krisztus korában azt látjuk a szellemben, ami mintegy arany sugárként a Golgotából kiindul. És ahol egy emberi lélek kereszténnyé válik, ott fellobban egy kis ragyogó csillag. Az elsõ keresztény évszázadot olyannak látjuk, mint egy éjszakai szellem-égboltot, amelyen ott áll a Hold és az éjféli Nap. Ennek az éjféli Napnak egy sugara Arimathiai József útja, aki Angliába viszi a kereszténységet. Ugyanezt az utat választja Fülöp. Legendákban és mondákban, történelmi beszámolókban találjuk a többi fényvivõ útját. Tamás például Indiába megy, Péter és András elõször együtt vándorolnak. Aztán Péter Nyugatra fordul, András Keletre, Pál pedig beutazza a Földközi-tengert. Jakab holttestét Santiago de Compostelába viszik. Gyûjtsük egybe ezeket és a sok többi utat, és megkapjuk azt a képet, amelyrõl épp szó esett. De amikor még lelki szemünk elõtt van ez a kép, akkor átalakul. A fényt melegség hatja át. A fényben már korábban is élt a meleg, de most válik észrevehetõvé. A sötétség hideg gyûlöletnek bizonyul. A fény és sötétség polaritása lassan átváltozik a szeretet és gyûlölet polaritásává. Ez a Krisztus utáni elsõ évszázadtól az ötödikig terjedõ idõben megy végbe. Anael, a Vénusz-szellem kezdi meg uralkodását. Oriphiel idejében terjed a kereszténység, ott van a Krisztus elõtti kereszténység világos fénye, amelyet különféle, még fennálló misztériumokban ápolnak. De ott vannak a keresztényüldözések és a misztériumok üldözései is. A Krisztus utáni 70. év Jeruzsálem lerombolása. Krisztus után 79-ben tör ki a Vezúv, ami elpusztítja Herculaneumot és Pompeit. Ilyen a világ Oriphiel idejében. Anael idejében az emberek elkezdenek vitatkozni, veszekedni, a keresztény tanítás kapcsán gyûlölet és szeretet alakul ki. Könnyebb a világnak ebben az idejében a gyûlöletet észrevenni, mint a szeretetet. Mert a szeretet rejtõzködve munkálkodik, de ha keressük, mégis megmutatkozik. Bármilyen kevés is maradt róla ránk, aki elmélyed Wulfila írásaiban, hamar észreveszi, hogy írásainak mennyire a szeretet a legmélyebb impulzusa. A kereszténységet a saját nyelvükön akarja közvetíteni a népeknek. Ebben a nép lelke, kedélye felé való szeretetteljes odafordulás nyilvánul meg. Wulfilában egy mély gyökeret eresztett tolerancia él. A népvándorlás korában két impulzus hat együtt: a kereszténység felvétele és a tatárjárás. A mongolok hatására jön létre a vérségi kötelékeknek az a keveredése, amely lehetõvé teszi a kereszténység számára, hogy teret nyerjen. Hiszen a mongolok harcos impulzusa az elõfeltétele a keresztényi szeretet térnyerésének. Isten ostorát Attilának hívják. Õ a keresztény Isten eszköze. Nélküle nem történne meg a szükséges vérkeveredés. Mivel a Krisztus-impulzust szolgálja, a késõbbi monda Dietrich von Bernnel és más keresztény hõsökkel hozza összefüggésbe. Ha így tekintjük át Anael, a Vénusz-szellem korszakát, tehát a Krisztus utáni elsõ-ötödik évszázadot, akkor a következõ képet látjuk: keletrõl beviharzón harcias küzdelem mohó vágyának hullámai. Északról délre áradón a még naturális gazdálkodásban élõ germánok sóvárgása a római arany után. Észak-keletrõl és dél-nyugatról beáramlón a keresztény szeretet impulzusa. Ám ahogyan a fény és sötétség polaritása átváltozott a szeretet és gyûlölet polaritásává, úgy ez a polaritás is újból átalakul. Az ötödiktõl a kilencedik évszázadig egy véres korral van 2 SzG 2008/3

5 ANTROPOZÓFIA dolgunk. Óriási káosz jön létre, amelynek a népvándorlás volt az elõkészülete. Új birodalmak bukkannak fel és tûnnek el; pl. a keleti gótok, a longobárdok és a vandálok birodalma. Ezzel a népek káoszával, a keleti gót szabadság-impulzussal /Theoderich/ szemben áll fel a frankok birodalma. Frank hatalom sugároz rendet a káoszba. Ez Zacharielnek, a Jupiter-szellemnek a hatása alatt történik. Mint korábban a fény és a sötétség, a gyûlölet és a szeretet, úgy harcolnak most a káosz és a rend. A karoling kard, de az országokon átvonuló Artus-lovagok is véres rendet visznek a véres káoszba. Az Európába beözönlõ arab kultúra árama is rendezõ impulzusokat hordoz. Az arabok hozzák Európába a logikát. A rend gyõz. A kereszténység rómaivá válik, pl. Bonifatius / / révén. Mindenütt templomok és kolostorok jönnek létre. Gondoljunk Columban, Gallus, Kilian mûködésére. A hit mindezen követei által országszerte rend lesz. Meghonosodik egy szabályok által rendezett életmód, a fölé- és alárendeltségek hierarchiája. Ez Zacharielnek, a Jupiter-szellemnek a korszaka. A kilencedik évszázadtól a 12. évszázad végéig egy új impulzus fejti ki hatását. A kultúra minden területén a betegség és a gyógyítás polaritása válik hatékonnyá. A kilencedik évszázadban bukkan fel a Grál-monda /a reichenaui kolostor legendája/. A beteg Amfortast Parzival meggyógyítja. Gavan meggyógyítja a megsebesült lovagot. A szegény Heinrich Hartmann von Au egy tiszta szûzlány áldozatkészsége révén gyógyul meg ben az umbriai Assisiben megszületik Assisi (szent) Ferenc, a legnagyobb gyógyítók egyike. Mindebben ennek a kornak az impulzusa nyilvánul meg. Raphael, a Merkur-szellem sugározza erejét az emberek lelkületére. Ugyancsak erre a korszakra esik még a keresztes hadjáratok létrejötte. A keresztes hadjárat gondolata tulajdonképpen Gottfried von Bouillontól ered. Õ egy Grál-lovag. Róma falainál, a pápával folytatott harcban tesz fogadalmat a keresztes hadjáratra. /Zimer krónikái/. Jeruzsálemnek kell egy spirituális kereszténység központjává válnia. II. Urbán magáévá teszi a keresztes hadjárat eszméjét. Egy, a konstantinápolyi császár ellenségei elleni hadjáratot hirtelen átirányítanak Jeruzsálembe. Így a keresztes hadjáratok római üggyé válnak. Eredetileg Gottfried Grál-feladatát jelentik, aki a hattyús lovag leszármazottja. Elõször az Üdvözítõ eszméje adta a keresztes hadjáratok impulzusát. A 12. század végén, a 13. század elején lép fel Samaelnek, a Mars-szellemnek a hatása. A bátorság, a merészség ideje jön el. A félelem és a bátorság problémái mozgatják ezt a korszakot, amely mintegy 1525-ben ér véget. Ez a felfedezések kora. A félelem gátolta eddig az embereket abban, hogy átkeljenek a tengeren. Most meg merik tenni. Az 1118-ban alapított templomos rend lovagjai most és a rend feloszlatása után fejtik ki fõ tevékenységüket. Portugáliában Krisztus-rendként a templomos rend továbbra is fennmarad. Ennek a rendnek nagymestere Heinrich der Seefahrer /Tengerész Heinrich/. Templomos pénzbõl fizetik ki azt az erdõt, amelynek fáiból azokat a hajókat ácsolják, amelyek most a felfedezõ utakat teszik. A templomosok azok, akik Portugália hatalmát Indiában megerõsítik. Itt a bátorság impulzusai mûködnek. De Huszban, Lutherben is hatnak. Az inkvizícióból félelem árad. A félelem irányít ott, ahol a boszorkánypereket tárgyalják. A bátorság hat ott, ahol haladó szellemek a könyvnyomtatást a haladás szolgálatába állítják. Kb tõl Gabriel, a Hold-szellem fejti ki hatását. Most már minden a születés és a halál polaritásának jegyében zajlik. Nem alaptalanul a születés hírnöke Gabriel a bibliában. Nem véletlenül folyik az embrionális élet a Hold ritmusában. És most örökösödési háborúk jönnek. Nagy szerepet játszanak az egyes területeken uralkodó dinasztiák. A szabad ember küzd ebben a történelmi periódusban a hagyomány és a régi öröksége ellen. A Francia Forradalom még ennek jegyében zajlik. De már a harmincéves háború is. Akié a birodalom, annak a dolga az is, hogy az alattvalók vallását meghatározza. mondják ekkor. A vallás az öröklési viszonyokhoz igazodik, és ezek határozzák meg, hogy ki lesz egy ország fejedelme. Mindebben Gabriel hatása érvényesül. Õ hat még Darwin, Lamarck és Haeckel modern örökléstanában is ben kezdõdik Michaelnek, a Nap-szellemnek az uralkodása. Õ kozmopolitikusan az egész világot átfogja. Az õ impulzusa hatására jön létre mintegy 1870-tõl a világgazdaság. Mi még az õ korszakában vagyunk. Õ nyitja meg számunkra az összes korszakra való történelmi rálátást. Ami Trithem von Sponheimnél hagyományként él, a hét bolygó szellemének a történelemre gyakorolt hatásáról szóló tanítás, az eleven szemlélet Rudolf Steinernél. Amennyiben SzG 2008/3 3

6 ANTROPOZÓFIA kidolgozzuk azt, amire az õ szellemi impulzusai indítanak, megtaláljuk a történelem lelkét. Krisztus óta, egymást követõen hét különbözõ lelki impulzus mûködik a történelemben: Jegyzetek: 1. Fény sötétség A Krisztus elõtti 3. évszázadtól a Krisztus utáni 1. évszázadig, Oriphiel /Szaturnusz/ 2. Gyûlölet szeretet 1-5. évszázad, Anael /Vénusz/ 3. Káosz rend 5-9. évszázad, Zachariel /Jupiter/ 4. Betegség gyógyítás 9. évszázadtól a 12. évszázad végéig, Raphael /Merkur/ 5. Félelem bátorság 12. század végétõl a 16. század elsõ harmadáig, Samael /Mars/ 6. Születés halál 16. század elsõ harmadától a 19. század végéig, Gabriel /Hold/ 7. Kozmopolitikai értelem Kb óta, Michael /Nap/ A szerkesztõség (Der Europäer) megjegyzése Torquayban tartott elõadásaival kapcsolatban /GA 243/ augusztusában Rudolf Steiner a következõket jegyezte fel noteszébe, az egyes arkangyal-periódusok tartamára vonatkozóan némileg részletesebben: Gabriel /Hold/ Samael /Mars/ Raphael /Merkur/ Zachariel /Jupiter/ Anael /Vénusz/ 150- Kr. elõtt 200 Oriphiel /Szaturnusz/ A Michael korszak Steiner szerint mintegy 2300-ig tart. Vesd össze: júl.19. arnheimi elõadáshoz fûzött megjegyzés /GA 240/ és augusztus 18. elõadáshoz fûzött megjegyzés /GA 243/. (1) Trithemius /szül febr. 1./ a Mosel menti Trittenheimból származott. Egyetemes tudós volt, az okkultizmus képviselõje és Sponheim apátja /Bad Kreuznach közelében/ dec. 16-án hunyt el Würzburgban. A kép a sírján lévõ dombormûvét ábrázolja, amelyet Tilman Riemenschneider készített. Fordította: Kádas Katalin Forrás: Der Europäer 12. évf szám, júl-aug. Ita Wegman MERKÚR-RAFFAEL A GYÓGYMÛVÉSZETBEN Az õsi múltban, különösen a babiloni-egyiptomi kultúrkorszakban hatalmas misztériumi tudással rendelkeztek a gyógyítómûvészet területén. Ebben a korban élte virágkorát a Hermészbölcsesség, amivel szorosan összekapcsolódott a gyógyítás mûvészete. Ebben éltek az Ozirisz-Izisz misztériumok, melyeket ebben a korban különösen ápoltak, és amelyek tartalmazták a Nap- és a Hold-rejtélyek tudását. Oziriszben látták azt a szellemiséget, mely a Nap-, a bolygó- és a csillagerõk mögött mûködik, Iziszben pedig azt, amit a világmindenség lelkiségeként éltek át; a befogadót, amit abban is éreztek, ami a Holdban mûködik. És az egyiptomi Hermész-bölcsességben az Ozirisz misztériumoknak és annak az ismeretnek a kapcsolata volt a lényeges, hogy ezek (a misztériumok) hogyan nyilatkoznak meg a Földön. A Hermész-Merkúr-misztériumoknak az volt a feladatuk, hogy megmutassák és belevigyék az emberi földi kultúrába annak ismeretét, hogy hogyan nyilatkozik meg minden földi történésben a csillagok írása, és hogy megmutassák, hogy az égi mûködés célja minden égi tettben a földet lakó ember. Merkúrban a Napot és a Holdat, az eget és a Földet összekapcsoló szellemet tisztelték, és ezért a sors megnyilatkoztatójának is nevezték. Merkúr szimbóluma, a bot a köré tekeredõ két kígyóval, amit szimbólumként a régi 4 SzG 2008/3

7 ANTROPOZÓFIA gyógymûvészetben is megtalálunk, arra utal, ahogy Merkúr az égi bölcsességet aláhozza a Földre, és azt, ami a Földdel áll összefüggésben, ismét átvezeti a szellemivé válásba. A Merkúr-misztériumok tartalmazták az elemek lényére és az arra vonatkozó tudást, hogy hogyan tudnak gyógyerõkként hatni; hogy a Föld rejtett erõit, hogy azt, ami a levegõben áramlik, ami a fényben sugárzik, azt Merkúr a botjával a tûzelemben az Istenek felé viszi és gyógyító erõkként fogadja vissza tõlük hogy megfékezze és gyógyítsa mindazt, ami betegségként és bajként mûködik a Földön. Ma is csodálatos ez a kép annak számára, aki megkísérli összefüggésbe hozni azzal, amit Rudolf Steiner adott antropozófiai világ- és emberismeretként. És akkor világossá válhat számunkra, hogy ezek a Merkúr-erõk hogyan élnek a ritmikus rendszerünkben, abban, ami légzésként és keringésként van jelen bennünk. Az ember éppen a ritmikus rendszere vagyis a fej- és az anyagcsere-végtagrendszer közötti közvetítõ által áll a legintenzívebb kapcsolatban az elemekkel. És meg kell kísérelnünk abból kiindulva, ami az antropozófiai emberismeret által kitágított gyógyítómûvészet nézõpontjából elmondható, hogy megmutassuk, ahogy ez a ritmikus rendszer és mindenek elõtt a légzés gyógyító faktorként mûködik az emberben. Magunk elé állíthatjuk, hogy az ideg-érzékelési folyamatok úgy futnak le, hogy az éterikus az érzékeken keresztül behatol az emberbe és érzékszervi észleletekhez vezet. És ez éppen úgy megy végbe, ahogy a tüdõ révén belélegezzük a levegõt; olyan, mint egy lélegzési folyamat, egy rendkívül kifinomodott légzés, úgy hogy a légzési folyamatokat az érzékelési folyamatok folytatásaként szemlélhetjük. A másik oldalon a keringési folyamatokat az anyagcsere-folyamatok folytatásának tekinthetjük, mert a táplálkozási áramlásban felvett anyagok a nyirokrendszer és a vér felé haladnak, és miután ezek fölvették, elvezetik a szívhez, ahonnan kiindulva a vérkeringés révén az egész organizmusba beleáramolhatnak. A tüdõ a belélegzett levegõvel fölveszi a kozmosz erõit, és ezekben az erõkben beáramlanak a világgondolatok. Ezek ugyanazok az erõk, amelyek az emberben növekedési és alakítóerõkként mûködnek. A levegõ eleven oxigénjében felismerhetjük Földünk éteriségének fizikai hordozóját, és a nitrogénhez kötõdve azokat az asztrális erõket, amelyek a kozmoszból sugároznak a Földre. Így az ember az oxigén és a nitrogén közvetítésével a légzésben fölveszi magába a kozmosz éteri és asztrális erõit, és ezekbe bele vannak szõve a világgondolatok. Ha tovább követjük a légzés folyamatát, akkor azt kell megfigyelnünk, ahogy azok az erõk, melyek a légzéssel a tüdõn keresztül beáramolnak, a világgondolat-erõk, metamorfozálódnak az organizmusban, és ott különbözõ módon bontakoztatják ki mûködésüket/hatékonyságukat. Az erõk egyik része lényegében fölfelé, az ideg-érzék-organizáció felé halad, és az emberi gondolatok fizikai támaszává válik; egy másik rész lényegében lefelé áramlik a szív felé és az anyagcsere-organizációba, ott belekerül, beleszövõdik az emberi organizmus végtagjaiba, amelyek a legtágabb értelemben a Föld erõivel állnak összefüggésben. Míg az ember az anyagcsere-végtagrendszerével a Föld erõibe állítja bele magát, amikor a járásban egy meghatározott viszonyba kerül a Föld dinamizmusával, és míg az anyagcsere a föld kemizmusában zajlik, addig a ritmikus rendszer révén minthogy a légzéssel földön kívüli erõket veszünk föl, bizonyos értelemben le lesznek gyõzve az emberben a földi erõk. Úgyhogy ideg-érzékelési rendszerünkben ki vagyunk oldva a földi erõk közvetlen hatásából, és itt belénk tudnak áramolni a kozmikus erõk. Láttuk, hogy az érzékelési-ideg-életben egy megfinomított légzési folyamat áll elõttünk, amely révén az éterben belénk áramolnak a kozmikus gondolatok. Így a légzési rendszer kiegyenlítést képez a felsõ emberben az ideg-érzék-életnek alapot adó leépítõ folyamatok és az alsó emberbõl fölfelé áramló, a táplálkozással összefüggõ felépítõ folyamatok között. Mindkét folyamatot bizonyos határok között kell tartani ahhoz, hogy az ember megõrizhesse az egészségét. Ahogy a növény a virág- és magképzésben ahol érintkezik a kozmosz asztralitásával bizonyos értelemben tiltakozik az állattá válás ellen, és a földön kívüli éteri erõk ritmikus beáradása révén küzd az ásványosító földerõk ellen, amelyek a gyökérbõl áramolnak fölfelé, úgy a tüdõlégzés folyamatában bennünk is végbemegy egy egészen hasonló történés. Ha elgondoljuk, hogy étertestünkben egyfajta fordított éteri növényt hordozunk magunkban, ásványosító gyökérerõivel a fejünkben és virágfolyamatával az anyagcserénkben, akkor azt, amit a szár- és levélképzéssel hasonlíthatunk össze, a középsõ emberben fogjuk megtalálni. A növénynél a szár és a levél a kozmoszból származó merkuriális erõk közvetítõi, éppígy az embernél a légzés. És ahogy a gyógymûvészetben SzG 2008/3 5

8 ANTROPOZÓFIA a növénynek ezt a középsõ részét növényi merkuriálisnak (higanynak) tekinthetjük, úgy a tüdõ is merkuriális erõket rejt magában, amenynyiben a légzés szerve. A légzõmozgás egy bizonyos szempontból nézve életfolyamatként a Merkúr erõihez rendelhetõ hozzá. Ahogy minden merkuriális egyensúlyt hoz létre fény és nehézség, földi és földfeletti, leépítõ és felépítõ folyamat, élet- és halálfolyamat között, úgy a légzésben hordozzuk magunkban az ilyen erõhatások közötti mérleget; ezáltal a légzésben egy folyamatos gyógyító folyamat van jelen bennünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az emberben minden gyógy-folyamat összefügg a légzéssel. Ha ebbõl a szempontból még közelebbrõl megnézzük a légzési folyamatot, ahogy a táplálkozási és az ideg-érzékelési folyamatok közé áll, akkor ezt (a közéállást) világosan továbbkövethetjük az egyes fiziológiai folyamatokban. Elõször azonban világossá kell tennünk, hogy a levegõ oxigénje az organizmus számára azt jelenti, ami révén az éteri erõk a fizikaihoz kapcsolódnak, ami ahhoz vezet, hogy az éteri rendszer, ami minden élõt áthat, ki lesz szakítva a világmindenségbõl, és beletagozódik a fizikai testbe. Így például a születésnél a gyermek éterteste az elsõ lélegzetvétellel költözik bele a fizikai testiségbe. Az étertestnek állandóan, újból és újból szüksége van megerõsítésre, amit a belégzés révén az oxigén biztosít. Ha túl kevés oxigént kapunk, az legyengíti az étertestet, ha pedig túl sokat lélegzünk be, akkor túlsúlyba kerülnek bennünk az életfolyamatok, tompák leszünk és fokozódik pl. az alváshajlamunk. A ritmikusan lefutó légzés révén az általa felvett földön kívüli erõk segítségével a táplálékkal felvett földi anyagok is át lesznek alakítva eleven szubsztanciákká és az organizmus fenntartásához szükséges erõkké. Tudjuk, hogy minden tápanyagot, amit felveszünk magunkba, elõbb teljesen el kell pusztítanunk, halottá kell tennünk és magunkban újból felépítenünk ahhoz, hogy ne károsítsák az organizmust. A táplálékkal felvett fehérjét például az emésztõcsatornában megtett útján a pepszin és tripszin segítségével idegen mivoltától teljesen meg kell szabadítani, majd át kell mennie egy élettelen, szervetlen állapoton, és csak ezután lehet egészséges módon átvezetni az étertestbe, és itt újból mint emberi fehérjét felépíteni. Hogy ez végbemehessen, szükség van az étertest aktivitására, amit a légzés ösztönöz, másrészt pedig az én-organizáció segítségére az alapját képezõ hõfolyamatokkal, amelyeknek elõször meg kell semmisíteniük a felvett fehérjét. Így a táplálék-fehérje az átmenet során elõször folyékony állapotú bennünk, mielõtt saját fehérjénkké alakul, amit aztán fölveszünk a vérbe. És a fehérjeképzõ folyamat továbbvezetésében az asztráltestnek a levegõelemben és az én-organizációnak a hõelemben végbemenõ további belenyúlása következtében lesznek képezve és fenntartva a szerveink. A fehérjeorganizmus a felnõtteknél egy bizonyos fokig ugyan stabil, mégis az életfolyamatok fenntartásához és megújításához, ahhoz, hogy harcolni tudjon a szervek formába-merevedése ellen, szükség van mindenek elõtt a fehérjeanyagoknak erre az ember éteri-folyékony organizációjában végbemenõ szüntelen lebontására és felépítésére. Így ezen a példán egész világosan megmutatkozik, ahogy a légzés a táplálkozási folyamattal együttmûködve alapjában véve gyógyulási folyamattá válik, ahogy a táplálék-erõk a légzési folyamat által gyógyító erõkké válnak az emberben. Nem lesz átvezetve pl. a vas is a táplálékból a vérbe, és nem az oxigén az a vérben, amivel aztán összekapcsolódik, hogy gyógyító erõként a vérbõl kiindulva mûködjön? Az tehát, ami a metamorfozált táplálkozási erõkbõl a légzésrendszeren keresztül vezetõ úton a fejbe hatol, ott a szellemi élet anyagi hordozójává válik. És itt a széndioxid az, ami a szellemi élet kibontakoztatásánál lényeges szerepet játszik. A széndioxid a kilégzés lényeges eleme. Nos, láttuk, hogy nem csak a tüdõ légzõszerv, hanem a fej- és az anyagcsere-szervekben is zajlik egy be- és kilégzés, amely során a kilégzés nem a külsõ térbe, hanem a vérbe történik. Az oxigén és a széndioxid be- és kilégzése az asztrális testnek egy tevékenysége, mert ez a légzési folyamat a levegõ-organizmusban megy végbe, ami az emberben az asztralitással áll összefüggésben. Egy ritmus által, amit az elalvás és felébredés folyamatával hasonlíthatunk össze, jön létre a be- és kilégzés mint az asztráltest tevékenysége, amint ritmikusan kitágul és összehúzódik, ahogy átfogóbb mértékben az elalvásnál és felébredésnél is történik. És ahogy a tüdõn keresztüli külsõ légzés mögött bizonyos értelemben hasonlóan, mint az ébredés-elalvás váltakozása mögött, az ember szellemi területén az asztráltest és az én-organizáció mûködésében egy ritmikus változást gondoltunk el, úgy az egyes szervekben is lejátszódik egy ilyen szellemi be- és kilégzés. Egyfajta belsõ légzésben itt is váltakozik a magasabb lénytagok aktívabb belenyúlása és egyfajta elalvás, azaz az életfolyamatok aktívabb mûködése. Ez a belsõ 6 SzG 2008/3

9 ANTROPOZÓFIA szellemi belégzés a test-fehérjében az oxigén segítségével megy végbe, amihez mint tudjuk az asztráltest kapcsolódik. A fehérje oxigénje bizonyos értelemben a közvetítõ a szervek külsõ és belsõ légzése között, és amikor tevékenységét befejezte, kiválasztódik. A szellemi belsõ kilégzésével párhuzamosan fut az oxigén belégzése, és a belsõ belégzéssel a széndioxid kilégzése. A széndioxidképzés az én-organizáció kibontakozásához kapcsolódik, ahogy a nitrogén kiválasztása mindenek elõtt az asztráltest tevékenységéhez kötõdik. És ahogy a nitrogén a fehérjeanyagcserébõl származik, úgy a széndioxid a szénhidrátok egy lebomlási terméke, amelyek, mint tudjuk, szoros kapcsolatban állnak az énorganizációval. A széndioxid tehát valami olyasmi bennünk, ami a szerveken belüli szellemi élet kibontakozásával áll összefüggésben. És ami az egyes szervek funkciójának megfelelõen olyan különbözõ mértékben megy végbe, az egyik oldalon egy bizonyos csúcspontot ér el a csontrendszer képzésében, annak a szervrendszernek a képzésében, amelyik bizonyos értelemben énünk eszköze és képe. Itt széndioxidot nemcsak belélegzünk, hanem ellentétben az organizmus többi részével széndioxidot a vér ismét felveszi, és az agy és a csontok felépítéséhez amit mintegy az agyképzés folytatásaként kell tekintenünk használja fel; a széndioxid segítségével szénsavas mész keletkezik. A metamorfozált táplálkozási erõk így mûködnek együtt ténylegesen a légzéssel, hogy a szellemi mûködést kifejezésre tudják juttatni. És maguk a légzés-erõk, ezek a másik oldalon, amikor a fejbe jutnak, az ember szellemi erõivé válnak, amelyek az érzékszervi észlelésben és a gondolkodásban mûködnek. Ami a légzés segítségével a táplálkozási folyamatban a felvett tápanyagokkal történik, az a földi matéria szellemivé tétele (Vergeistigung). A bennük mûködõ szellemi erõk szabaddá válnak és segítõ, gyógyító erõk lesznek, amennyiben az anyagcserén keresztülment táplálkozási erõk tovább lesznek vezetve a légzési folyamatba. Úgyhogy a táplálkozás már a gyógyítás kezdetét jelenti annak, aki megérti a gyógyulási folyamat lény(eg)ét. Aki ismeri az egyes tápanyagoknak a táplálkozási folyamatban kifejtett hatását, az abban a helyzetben lesz, hogy vagy már a helyes táplálkozással, vagy egy gyógyszerrel fogja támogatni a gyógyulást. Ha egy betegnek egy gyógyszert adunk, akkor a gyógyszer feldolgozása révén elvesszük tõle azt, amit a szervezetének a táplálkozásban magának kell teljesítenie. És minél inkább leküzdöttük egy gyógyszer esetében a matériát, minél inkább szabaddá váltak szellemi erõi, annál hatékonyabb lesz. Így különbözõ oldalról rá lehetett mutatni, hogy a merkuriális folyamatok az emberben melyekhez a légzés és a keringés tartozik maguk gyógyító folyamatok, és kéz a kézben haladnak az emberben minden gyógyító folyamattal. És láttuk, hogy mindaz, ami merkuriális módon mûködik kint a természetben, az különösen alkalmazható a gyógymûvészetben. Ezáltal azt is igazán megérthetjük, hogy Merkúrt, aki szellemi lényként áll minden merkuriális mögött, olyan lényként tisztelték, aki megnyilatkoztatja az embernek a gyógyerõket. Raffael-Merkúr az Istenek követe, aki magában rejti az egek és a föld titkait. És ha elgondoltuk, hogy az õszi Mihályidõszakban, amikor a Föld elkezd belélegezni, Raffael, merkúrbotjával a földre támaszkodva a Földbõl gyógyerõket hoz az embernek ezt a képet grandiózusan ábrázolta október 13- i elõadásában Rudolf Steiner, akkor tavasszal, amikor a Föld kilélegzik, kint találjuk Raffaelt a kozmosz messzeségeiben, ahol befogadja az Istenektõl a gyógyító égi erõket, melyeket alához a Földre az emberek üdvére. Megjelent: eredetileg: Natura, I. évf. 6. szám,1926. december, valamint: Im Anbruch des Wirkens für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlicher Menschenkunde, 1974., Natura Verlag Arlesheim/Schweiz, 44. old. Fordította: Kádas Ágnes SzG 2008/3 7

10 ANTROPOZÓFIA Ita Wegman A TAGOKHOZ (1925. szept. 13.) A Burgenlandról és Bernstein váráról írt cikkemben megígértem, hogy errõl a tájról és történetérõl bõvebben is fogok mesélni. Miért vonz annyira Burgenland? Miért érezzük, ha hallunk róla, hogy ellenállhatatlanul vonz valami, hogy odamenjünk? Antropozófusok számára, akik át akarják élni a történelmet, fontos, hogy tudjanak Burgenlandról; ott ugyanis olyan történet játszódott le, amely közvetve vagy közvetlenül összefügg az antropozófiával. Mindenütt találni olyan nyomokat, melyek azokat az összefüggéseket mutatják, melyekrõl tanítónk, Rudolf Steiner mesélt; Gilgames vándorlásáról Burgenlandba a beavatás elnyeréséért; a templomos rendrõl, ami Rudolf Steiner misztériumdrámáiban is szerepet játszott; az alkimista bölcsességrõl, ami a rózsakeresztességben élt. Mindezek az emlékek hatalmas erõvel lépnek szembe az emberrel egy burgenlandi látogatásnál. A szellemi ott még él és mûködik, és aki megértéssel rendelkezik, az intenzíven újra átélheti mindazt, ami évszázadokkal, évezredekkel ezelõtt itt lejátszódott. Aki Burgenlanba akar jutni, kiindulópontnak szívesen választja Wiener-Neustadtot, azt a helyet, ami otthont adott annak az embernek, aki a misztériumokról való tudást (a misztérium-lényt) újra megnyitotta számunkra. Kövessük Rudolf Steiner lábnyomait Neudörflön és Sauberbrunnon keresztül, hagyjuk, hogy az itt (még) mûködõ emlékek vezessenek. Hol találhatók Gilgames misztériumhelyei, kérdezi az ember, merre irányítsuk lépteinket? Az antimonbányához, hangzik bensõnkben a válasz. A legtöbben közülünk jól tudják, hogy Rudolf Steiner a misztériumdrámáiban beszélt egy bányáról, ami egy lovagvár közelében található; ez állítólag egy antimonbánya, és a mai napig megtalálható Burgenlandban. Ezt az antimonbányát Eisenberg járásban két lovagi birtok, a Bernstein-kastély és a Lockenhaus-kastély között találhatjuk. Ez a bánya (fémmû/metallwerk) felvilágosítást fog adni mondja magának az ember. És lelkierõi kérdezésekor mindenféle feltör az emberben, minden, amit Rudolf Steinertõl az antimon fémrõl tudhat. Világosan a tudatba emelkedik az antimon kozmikus és földi hatásai miatti fontossága, és a dolgok mivoltának megértési képessége finoman, boldogítón emelkedik a lélekben. Az antimon elhárító erõkkel rendelkezik a földalatti erõkkel mint elektromossággal és magnetizmussal szemben, mondja Rudolf Steiner. Ezzel jelentõs tény mondatott ki. Azt is mondhatjuk: az antimon Arimánnal szemben elhárító erõkkel rendelkezik. Ott, ahol antimon található, Arimán, aki az elektromosságban és magnetizmusban éli ki magát, nem tud erõsen hatni az emberekre és környezetükre. Egy olyan vidéken, ahol az antimon hat, az atmoszféra szellemibb, és alkalmasabb a misztérium-kultuszok számára. A Merkur-, Vénusz- és Holderõk együttmûködésének eredményeképpen keletkezik a fém antimon a Földön, és ez ugyanaz a planetáris hatás, mely az emberre is harmonizáló, szabályozó erõt fejt ki, úgyhogy beszélhetünk antimonizáló erõkrõl, melyek a Föld környezetébõl áramolnak az emberbe. Ha az ember a helyes módon van kitéve ezen erõknek, akkor a kozmoszból kapja az antimonizáló erõket, melyek azonosak azokkal az erõkkel, melyek a fém antimonban a Földön koncentráltan jelennek meg. Ez a földön kívüli antimonizáló erõ az étertestre a holderõk révén hat, az asztráltestre a vénuszerõk révén, és az énre a Merkur kiegyenlítõ erõi révén. Ha az ember e három bolygó nem-normális együtthatásában áll benne, akkor ellenhatások jönnek létre, melyek betegségek okaivá válhatnak. És a földön kívüli, antimonizáló erõket a fém antimon erõinek az emberi organizmusba vezetésével kell pótolni. Antimon 8 SzG 2008/3

11 ANTROPOZÓFIA Az antimon-szubsztancia kvalitása, amit egy bizonyos kvantitásban (mennyiségben) magas vagy kevésbé magas fokú potenciában belsõleg vagy külsõleg alkalmazunk az organizmusban mert az a hely, tér is lényeges, ahol az alkalmazás történik, segíteni fog az embernek, aki egy bizonyos relációban áll a bolygóval, és így rászorul az antimonhatásra. A tett által, vagyis az antimon hatása által a betegséget, szenvedést megelõzzük vagy leküzdjük. Az antimont nem adhatjuk elõbb, mint egy bizonyos idõben, abban a pillanatban, amikor a földön kívüli antimonizáló erõk a bolygók közötti helyzet-változás révén ellenerõket hívnak életre, melyek az emberi organizmus különféle helyein betegségként mutatkoznak meg. Ezekrõl a dolgokról tudtak az alkimisták, és így az antimon a legfontosabb gyógyszerük volt a betegek kezeléséhez, hisz õk egyben orvosok is voltak. És az erre való emlékezésben elõtûnik Basilius Valentinus neve. Õ folyton magyar antimonról beszélt. És Magyarországon sehol máshol nincs antimon, csak Burgenlandban. 1 Így függhet össze Basilius Valentinus ezzel a tájjal, és ha tovább kutatunk, akkor rá is bukkanunk a nyomaira vagy követõinek nyomaira, egészen a bernsteini kastélyig, ahol rózsakeresztes alkimista mûködés zajlott, és ahol a tárgyakon és az alkimista konyhában ennek a maradványai még fellelhetõk. Basilius Valentinus mesés személyiség a századból, akit többre kell értékelnünk, mint pusztán inspirátort, akinek inspirációi valószínûleg egy Etaphien Rautter nevû személyiségben jelentek meg. És Basilius Valentinusban Rudolf Steiner szerint az arisztoteleszi-nagysándori tanok hatottak tovább, melyeknek virágkora Alexandriában volt, és tovább hatottak nyugat felé. Önmagáról azt írja Basilius Valentinus, hogy egy istennek tett fogadalom miatt nehéz utazásra vállalkozott Santiago de Compostelaba, Spanyolországba, majd hazatért szülõföldjére, és azon tudás által, melyet Santiagoban szerzett meg, kolostorának hírnevet és tiszteletet szerzett. És mi más lehetne ez a tudás, mint az arisztoteleszi-nagysándori bölcsesség, ami azután beleáradt a rózsakeresztes alkímiába, melybõl aztán oly sokat megtalálhatunk Aquinói Tamás egyes írásaiban is, aki tanítványának és barátjának, Reginald von Pipernonak adta tovább az alkímiáról szóló tudást. Ezek azok az ösztönzések, melyek Burgenlandban az antimonbányából indulnak ki, melynek a története ezzel nem merül ki. Az antimonról továbbsiklik gondolatunk a rézre. Található Burgenlandban valahol réz? merül fel a kérdés. És valóban itt van a réz is. Nem meszsze az antimonbányától, egy hegy nevezetesen a Herzberg lábánál találhatunk egy rézbányát, és a réz az egész hegyet átszövi. Ha Gilgames egy burgenlandi misztériumhelyen kapta beavatását, akkor annak itt kellett lennie, ahol az antimon megteremtette a szellemi atmoszférát, és a misztériumhelynek egy hegyen kellett lennie, ahol hatékonyak a rézerõk; mert az eposz is arról beszél, hogy Gilgames Burgenlandban azt a misztériumot találta meg, amely régi atlantiszi misztériumok valóságos megismétlésének egy metamorfózisa. Rudolf Steiner az eposzhoz kapcsolódva továbbá azt meséli nekünk, hogy Gilgames a megvilágosodást és az ismereteket bizonyos szubsztanciák bevétele révén kapta meg, melyek õt az ismeretekre vonatkozóan befogadóképessé/fogékonnyá tették. Melyek tehát az olyan szubsztanciák, amelyek ilyen megvilágosodáshoz vezethetnek? És megintcsak Rudolf Steinertõl tudjuk, hogy ezek bizonyos fémek, amelyek egy meghatározott feldolgozás után a szervezetbe juttatva képesek ébreszteni az ember megismerési erõit. A réz az, ami a káldeusokat konstitúciójuknak megfelelõen, anélkül, hogy ártott volna nekik, betekintésekhez, megvilágosodáshoz juttathatta. Csak a káldeusok tudták konstitúciójuknak megfelelõen mivel náluk az asztráltest és az én még nem hatolt be teljesen a fizikai testbe büntetlenül, azaz anélkül, hogy megbetegedtek volna, a rezet megismerések elnyerése érdekében bevenni. És így megérthetjük, hogy Gilgames ezen a misztériumhelyen, egy atlantiszi utó-formában, ott, ahol hatékonyak a bolygóerõk, egy szubsztancia bevétele révén hogyan jutott beavatási ismeretekhez. Nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy Gilgames misztériumhelye az úgynevezett Basilius Valentinus SzG 2008/3 9

12 ANTROPOZÓFIA Herzberg. A hegy csúcsán kölünösen megformált és elrendezett kövek voltak találhatóak, melyek pontosabb megfigyelésnél azt a benyomást keltették, hogy druida-körök maradványai. Egyes kövek háromszög alakban voltak kivésve, és ahogy tovább ástak, ötszögûre formált köveket és ötszögben elrendezett kõcsoportokat is találtak. A hegy Eisenstadt körzetében taláható egy másik heggyel, a Kimmberggel együtt, amely hegy ugyanolyan viszonyokat mutat, vagyis hogy innen a teljes csillagos eget szabadon, akadálytalanul megfigyelheti az ember, és ahonnan tágas, csodálatos kilátás nyílik az egész környékre messze a magyar tájra, Ausztriára, Steiermarkra, Horvátországra és Krainára. Csodálatos élmény elevenedik meg az emberben e helyek meglátogatása során, ahol évszázadok, évezredek elõtt bölcsesség élt, ahol a kíméletlen modern kultúra nem törölte el az emlékeket még vasút sincs ezen a helyen, úgy hogy ez az egész táj elszigetelve és a világ elõl elrejtve régi emlékek atmoszféráját õrzi. Így Burgenlandban, miután rátaláltunk a fémekre, a rézre és antimonra, ismét kereshetjük az utat az õsi és középkori történelem és misztériumi hagyományok átéléséhez. Vezérgondolatok A fémek meghatározott módon feldolgozva olyan hatásokkal rendelkeznek, melyeket a mai emberiség-fejlõdésben terápiai céllal alkalmaznak. Korábbi idõkben a fémeket olyan tudatállapotok eléréséhez használták, melyek az érzékfeletti világ megismeréséhez vezethettek. A fémek alkalmazásának e különbözõsége a korábbi és a mai ember konstitúciójának különbözõségébõl ered. Korábbi idõkben az ember inkább kettõsség volt, minthogy énje és asztrálteste még nem állt olyan szoros kapcsolatban az étertesttel és fizikai testtel, mint a mai embernél; ezért a fémszubsztanciák más módon hatottak, nem olyan mélyen a fizikai organizmusig hatóan. A mai embernél, akinél szorosabb kapcsolat van az én, asztráltest, étertest és fizikai test között, ezek a fémszubsztanciák betegséghez vezetnének, ha nem betekintésbõl alkalmaznák õket betegség esetén, hanem ismeretek megszerzése céljából juttatnák a szervezetbe; hacsak az ember szigorú morális iskolázáson nem ment keresztül. Ita Wegman: An die Freunde. Aufsätze und Berichte aus den Jahren Auflage. 1968, Natura Verlag Arlesheim/Schweiz, 83. oldaltól. Fordította: Kádas Ágnes Jegyzet: 1. Burgenland 1918-ig Magyarországhoz tartozott A harmadik út - Nemzetközi Kultúrcentrum - Achberg - Bécs BESZÉLGETÉS GERHARD SCHUSTERREL május , Szabad Gondolatok Háza Legyetek azonban tevõi is, nem csak hallgatói a szónak. ( ) Aki betekintést nyer a szabadság tökéletes törvényébe és kitart mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny véghezvivõ, az tette révén üdvözülni fog. Jakab I. levele, 22 és 25. Immáron harmadszor járt Schuster úr Magyarországon, és második alkalommal a Szabad Gondolatok Házában. A program szervezõi erre az alkalomra meghívtak civil szervezetekben dolgozó jelentõsebb személyiségeket is, azzal a reménnyel, hogy tevékenységükhöz támaszt találnak majd az itt elhangzó tiszta gondolatokban. Sajnos nem jöttek el. Lehetséges, hogy az elõadó úr válasza reális: mindez azért történhetett így, mert azoknak, akik az antropozófiai mozgalomhoz tartoznak, még egy ideig együtt kellene dolgoznunk ahhoz, hogy a következõ lépést meg tudják tenni. Talán ebben az egy mondatban is benne van már mindaz, amit errõl a hétvégi programról el lehet mondani. A másfél nap nem volt más, mint felhívás. Felhívás a cselekvésre, az antropozófia impul- 10 SzG 2008/3

13 ANTROPOZÓFIA Wilfried Heidt zusaiból kiinduló tettekre, a tettekben való összefogásra. Modellként elénk állítva egy csoportot, akik már több mint negyven éve tevékenyek a világban. Az Achbergi Körrõl van szó, melynek Schuster úr tíz éve munkatársa. Mindannak, amit elmondott, az itt folyó munka az alapja. A kezdet Ahogy azt az elõadótól hallhattuk, az említett munkát Wilfried Heidt aki akkoriban egy Baselban tanuló fiatalember volt kezdeményezte a 60- as évek közepén. Majd 1966-ban megismerkedett Peter Schilinskyvel, akinek ekkor már volt egy kis csoportja, akik az õ teázójában gyûltek össze rendszeresen. Itt a Népfõiskolához hasonlóan foglalkoztak a szociális élet kérdéseivel és Rudolf Steiner könyveivel, többek között a Szociális élet kérdései vel. Ez volt az elsõ kommuna, és ebbõl a kommunából azután sokan részt vettek a 68-as mozgalomban is. Schilinsky egy újságot is kiadott A közép-európai Németország címmel. Heidt és Schilinsky találkozásából gazdag ösztönzés indult ki sokféle politikai tevékenység felé. Mikor az egyetemisták mozgalma 68-ban felszínre került, a fiatalok számára csak a marxista vagy a pszichoanalízisbõl származó eszmék álltak rendelkezésre, így a mozgalom csak ezekkel az eszmékkel tudott összekapcsolódni. Kivételt csak a fent említett két személy jelentett, akik az antropozófiai emberképbõl származó gondolatokból indultak ki. Ugyanakkor az egész mozgalomban megjelent valami olyasmi, amit antropozófusként Michaeli impulzusnak, a korszellem impulzusának nevezhetünk. Rudolf Steiner kutatásaiból tudjuk, hogy a XIX. század végétõl egy új korszellem vezeti a szellemiséget, ami egy nemzetek feletti szellemiséget képvisel. A 68-ban felszínre került három fogalom szabadság, demokrácia, szocializmus Steiner egy 1919-es elõadásában úgy jelent meg, mint történelmi követelmény. Ezután majd fél évszázad múlva a prágai tavasz idején, és ugyanebben a történelmi pillanatban a világ legkülönbözõbb helyein a fiatalság megmozdult, és ismét felszínre került ez a hármas fogalom, de a két esemény nem tudott összekapcsolódni, mert túl kevesen voltak, akik azt, amit Steiner adott, megértették és egyben cselekedni is akartak volna. Steiner beszélt az I. világháború után arról, hogy egy impulzus haladt végig a koron, amelyhez az antropozófusok nem kapcsolódtak. És most azt mondhatjuk, hogy a század utolsó harmadában egy még hatalmasabb impulzus haladt át a koron, és mindössze két antropozófus volt, akik ennek megfelelõen kezdtek el tevékenykedni. 68-ban ezt a mozgalmat Prágában letaglózták. A résztvevõk közül sokan továbbra is együtt dolgoztak, és megkíséreltek egy olyan helyet teremteni, ahol lehet tenni valamit ennek az eszmének az érdekében. Ezt a helyet találták meg Achbergben, és itt alapították meg azután a Nemzetközi Kultúrcentrumot. Ugyanekkor 68-ban Lörrachban, a republikánus klubban is elindult egy mozgalom a hármas tagozódás értelmében. Évenkénti konferenciákkal nemzetközileg a lehetõ legszélesebb körben akarták azt megvalósítani. Ez a kezdete annak, amit ma civil mozgalomnak nevezünk ban Achbergben volt a Harmadik út mozgalom elsõ éves konferenciája, melyen sokan részvettek, köztük politikusok, filozófusok, miniszterek is. Megkíséreltek életre hívni egy népmozgalmat, ami se nem a kapitalizmust, se nem a kommunizmust képviseli, hanem túlmutat ezeken. A késõbbiekben az elsõ hármastagozódással foglalkozó konferencia a lörrachi kör révén szervezõdött A hármas tagozódásért folytatott harc a jelenkori SzG 2008/3 11

14 ANTROPOZÓFIA társadalom konfliktusaiban címmel. Néhány évvel késõbb a Német Antropozófiai Társaság Berlinben tartott éves konferenciájának címe pedig: Harc Európáért. Sok minden elindult tehát, azonban egyedül az Achbergi Kultúrcentrum maradt fenn a mai napig. A jelenkor Ma, 40 évvel az indulás és 20 évvel azután, hogy a kelet-nyugati ellentét nem létezik tovább, az egész világon a kapitalizmus gyõzelmének következményeivel találkozunk. De létezik az a civil társadalom, amely megkérdõjelezi és kritizálja a kapitalizmust. Sõt, nem csak a civil társadalom oldaláról hallhatjuk állandóan a kapitalizmus megkérdõjelezését. A kapitalizmus mégis eljut az õrület csúcsáig. A katasztrófák felszólítanak bennünket, hogy vegyünk részt aktívan ebben a Harmadik út mozgalomban. Amikor ma a civil társadalom felelõsségérõl beszélünk, akkor ez az elkötelezett emberek egy kis körét jelenti, akik a legkülönfélébb képzetekkel rendelkeznek. De az igazán döntõ jelentõségû épp az, hogy meg tudnak-e jelenni valóságos eszmék és gondolatok ezekben az összefüggésekben. Rudolf Steiner 23-ban arról beszélt, hogy az elsõ világháború egy próbatételt jelentett, aminek azonban az eredménye negatív lett. Ha visszatekintünk a XX. század második harmadára, azt mondhatjuk, hogy ismét történt egy próbatétel, aminek az eredménye megint csak negatív lett. Az a döntõ, hogy ezeket a követelményeket szabadság, szocializmus, demokrácia helyesen értik-e meg most, mikor a harmadik próbatétel elõtt állunk. Az antropozófiai mozgalomban állókra pedig különösen nagy próbatétel vár. Ugyanis az egész próbatétel kimenetele döntõen függ a helyes megértéstõl, hogy antropozófusként hozzájárulunk-e ehhez a megértéshez. Hogy ne csak halljuk a szót, hanem tevõlegesen tegyünk is érte. Így a kérdés magvához, a szellemi élet kérdéséhez jutottunk. Kérdés, hogy meg tudjuk-e ragadni úgy ezt a kérdéskört, hogy el tudjuk érni vele a széles nyilvánosságot is. Hogy megelevenítjük-e a Steiner által ösztönzött tudományágakat, például az antropozófiai történelemtudományt. Steiner 1917-ben új asztrológiának nevezte ezt a tudományt. Azt mondta: nem az égen keringõ csillagokra kell tekintenünk, hanem a történelem csillagaira. És ahogy a csillagoknál beszélünk forgási idõrõl, a történelemben is beszélhetünk ilyesmirõl, ami ebben az esetben 33 év. A történelemben nem pusztán lineáris eseménysorban követi az egyik dolog a másikat, hanem mint egy élõlénynek, élete, ritmusai vannak. Bárki akar is tenni valamit szociális területen, tehetetlen marad, ha nem tud olvasni ebben az új asztrológiában. A Karácsonyi Gyûlésen Steiner úgy beszélt az antropozófiáról, mint aminek feladata, hogy általa elolvashassuk azt, amit a kor ír lángoló betûkkel a történelembe. Antropozófusnak lenni mondta Steiner azt jelenti, hogy ember, akinek iniciatívája van. A szabadság filozófiája c. mûvében három fogalmat nevezett meg ezzel kapcsolatban: intuíció, morális fantázia és morális technika. Szükség van a probléma észlelésére, a megvalósításhoz elengedhetetlen a viszonyok széleskörû áttekintése, és ha ezt hordozzuk a szívünkben, akkor egészen mást jelent, hogy iniciatívával rendelkezõ ember vagyok-e vagy sem. Akkor a cselekvésem elkezd személy fölöttivé válni. Az iniciatívám tárgyszerûvé kezd alakulni, és nem valamiféle önmegvalósításról vagy az álmaim megvalósításáról van szó. A morális fantázia konkretizálja a dolgot, de az összességre vonatkozó háttérnek már az intuíciónál ott kell lennie. És amit Steiner a morális technikáról mond, a mûvészet területére vezet bennünket. Mert a dolgokat úgy kell a világba hoznunk, hogy úgy keletkezzenek, mint egy természeti történés, forradalmak nélkül. 12 SzG 2008/3

15 ANTROPOZÓFIA Schliller az Esztétikai levelekben azt a képet használta, hogy az órásnak a fogaskereket úgy kell kicserélnie, hogy az óra közben megállás nélkül menjen tovább. Hogy erre képes legyen az ember, az rajta múlik. Saját magát kell kiképeznie. Össze kell szednie magát, hogy ne aludjon tovább. Steiner sokat küzdött azzal, hogy az emberek lelkesen meghallgatnak valamit, és azután ugyanúgy élnek tovább, mint addig, mintha semmit nem hallottak volna. Arra van szükség, hogy a saját hajunknál fogva ébresszük fel magunkat. Sokféle feladat áll elõttünk, amelyeket meg kell látnunk. Napóleon és Novalis a két alternatíva Európa számára Ma Európában mindenütt a bonapartizmussal, a látszólagos legitimáció problémájával találkozunk. Látjuk a hatalom birtokosait, akiket azonban megválasztottak és ez legitimálta õket. Európának kellene a fejlõdés kezdetét mutatnia, ahol maguk az emberek veszik magukra a felelõsséget a szociális organizmusért, hogy végül az egész emberiség hordozza az egész föld szociális organizmusáért a felelõsséget. A cél a nagykorú társadalom. Az ébredés a francia forradalomnál kezdõdik. Fellép a harmadik rend és meg akarja fogalmazni magának az alkotmányt. Mi vagyunk a nép, a nemzet. Ez a nagykorúvá válás õsimpulzusa. És ekkor jön Napóleon és kinyilvánítja, hogy vége a forradalomnak, és saját magát mint a forradalom megmentõjét állítja az egész csúcsára. Több mint 200 éve küzd az emberiség azért, hogy ezt a látszólagos legitimációt eltörölje, és kiküzdje a nagykorúságát. Novalis Napóleonnal egy idõben egy beszédében az emberek elé tárta Európa fejlõdését, és arról beszélt, hogy ennek a forradalomnak hogyan kellene a helyes módon végbemennie. Hogy az államnak az éggel kellene kapcsolatot találnia, különben egy sziszifuszi küzdelemben maradunk benne, amikor az ember alighogy feljut a csúcsra, a túloldalon ismét legördül. És ez a beszéd ugyanazon a napon, november 9-én hangzik el, amikor a napóleoni esemény zajlik. Az egyik oldalon Napóleon, a másikon Novalis. Ez a két alternatíva jelenik meg. Lehetõség a gazdasági élet megértésére és átalakítására A mai világban a gazdasági folyamatok össze vannak szövõdve egymással. Az egyes ember számára ez azt jelenti, hogy mindazt, amire szüksége van, azáltal tudja kielégíteni, hogy az egész glóbuszon, mindenütt emberek dolgoznak együtt ebben az összeszövõdöttségben az õ érdekében. Ha ma megnézzük a gazdaságot, azt látjuk, hogy az egész földön egy egységes mûködés jelenik meg. A nemzetgazdasági kurzusban Steiner ezt úgy fogalmazta meg, hogy az egész Föld mint gazdasági organizmus a szociális organizmus. A három közül egy eszme a szociális, a testvériség tehát megvalósult. Már régen elértük. És ennek a régen elért testvériségnek a lényével ellentétes módon helyezõdik bele az életünkbe a magántulajdon, a termelõeszközök tulajdonlásának joga. A termelõeszközök magántulajdona, a profit és a munkabér, ami a munkaadó és a munkavállaló közötti függõséget fejezi ki, ez a három fõ kapitalista fogalom. Ha az egyes ember nem érzi úgy, hogy az egészbe van beágyazva, akkor ismét a kommunizmus fog bekövetkezni, ami azt a hibát követte el, hogy minden területet az állam irányított ahelyett, hogy a gazdaságban és a szellemi életben az önigazgatás szervei jöttek volna létre. Amire szükség van: szabad vállalkozók, ahol a vállalkozók az egészen belül egymással asszociatív viszonyban állnak. Õket kell szolgálnia a bankrendszernek, hogy ezek a vállalkozások egymással kapcsolatba léphessenek és a szükségleteket ki tudják elégíteni, és hogy ez a kapcsolat az egészre való rátekintés révén hatékonyan alakuljon. Az egyes vállalkozások területét összhangba kell hoznunk az egésszel. Ezzel ismét szellemi területre léptünk: hogyan jutok áttekintéshez? A bécsi kör Mint az emberiség tagjai, mindannyian felelõsséggel tartozunk a szociális organizmusért, de ma még egyáltalán nem tudatos bennünk, hogy ez az organizmus egyáltalán létezik. Amikor ma szociális kérdésrõl beszélnek az emberek, abból hiányzik az a tudat, hogy benne élünk egy szociális organizmusban. Az elsõ feladat tehát az, hogy annak érdekében mûködjünk, hogy elõször is észrevegyük ezt a szociális organizmust. Ez a szellemi élet egy átfogó feladata. A szociális organizmust fogalmilag ki kell kutatni, meg kell érteni. Ezért alapították a Szociális Kutatás Intézetét. A civil mozgalmak látják, hogy a Föld egy organizmus, ami veszélyben van. Látják a veszélyeztetett természetet, a klímát, az állatvilágot, a fajtasokrétûséget fenyegetõ természeti katasztrófákat és sokféle más problémát. Látják a sérült bolygót. De hogy van egy sérült szociális organizmus is, ami még ennél is nagyobb veszélyben van, többnyire nem is sejtik, vagy esetleg sejtésként él bennük, de tudatosan általában még nem fogták fel. SzG 2008/3 13

16 ANTROPOZÓFIA Felmerül az elkötelezettség a környezetért, megjelenik, hogy politikailag is fel kell lépni, amit úgy fogalmaznak meg, hogy rendszerváltásra van szükség. De ezeknél a barátaimnál azt tapasztalom mondta az elõadó, hogy még nincs jelen az, amit antropozófusként eszmének nevezünk, hanem csupán koncepciók, modellek jelennek meg, amelyeket nem lehet a valóságból származó eszméknek nevezni. Rudolf Steiner szerint az emberiség igazi kommuniója az eszme észlelése a valóságban. Itt azonban még nem jelent meg egy ilyen eszme. A zöldmozgalmakban jelenleg is a bonapartizmus mûködik. Valaki elmondja az iniciatíváját, majd azt a véletlenszerû tömeg megszavazza. Mi azonban akik a bécsi munkában együttmûködünk úgy gondoljuk, hogy nálunk nem egyes emberek lesznek tagok, hanem a civil társadalomban aktív közösségek, és egy szervezetnek egy szavazata van. Ez a gondolat megoldást kínál arra, hogyan lehet strukturálni a tagságot. A felelõsséget mindenki maga vállalja, aki egy projektben részt vesz. Jelenleg már 30 tagja van ennek az egyesülésnek. A mottója: egység a sokszínûségben. Ami döntõ jelentõségû ebben az egyesülésben, hogy mindenki felszólalhat, mindenki rendelkezik a lehetõséggel, hogy középre álljon és a saját elgondolásait a többiek elé tárja. Ebbõl aztán lassan kikristályosodik, hogy mit tud a közösség együttesen elfogadni és sajátjaként képviselni. Az organizációnak biztosítania kell a szabad együttmûködést. Meg kell találnunk az egységet, de a szabadságból és az individualizmusból kiindulva. Ez egy hosszú út eredménye lehet, de ha nem létezik olyan hely, ahol ezt gyakorolni lehet, akkor nem fog létrejönni. Bécsben egy ilyen helyet kíséreltünk meg létrehozni, ebben az irányban igyekszünk mûködni. Mi a leginkább aktuális feladatunk? A legfontosabbnak azt tartom, hogy az antropozófiai összefüggéseken tovább dolgozzunk, azokat mélyebben megértsük. Rendelkezésünkre áll Steiner mûve, s ha az abban leírtakkal foglalkozik az ember, akkor legalább már az egyik szemére nem vak. Kegyelemként élhetjük meg, hogy ezzel a mûvel megismerkedhetünk. Az achbergi kör tevékenységéhez tartozik, hogy az ember átélheti, hogy rendelkezésére áll valami, amivel dolgozhat. És akkor nem lesz unalmas az élete. Meggyõzõdésem, hogy mindaz, amirõl az egész civil társadalommal kapcsolatban beszéltem, csak elõgyakorlat. Mert sokkal mélyebben és nagyobb számban kell dolgoznunk ezen a közösségalkotáson. Fél éve Achbergben elhatároztuk (kb. 40 ember), hogy évente négyszer 1-1 hétre találkozunk, hogy közös stúdiumot végezzünk az iskolázási út elemeivel, hogy az elõgyakorlatoktól tovább tudjunk jutni a gyakorlatokhoz. Mert akár ha maga Krisztus vagy Rudolf Steiner jelenne is meg, egyedül, önmagukban semmit sem tudnának elérni. Az a mód, ahogyan Steiner hatott, ahogyan mûködött, az a legutolsó idõszak volt, amikor valaki még ilyen módon, beavatottként mûködhetett. Ha megnézzük, hogy mi uralja ma a médiát, képtelenségnek látjuk, hogy Steiner ma ugyanúgy mûködhetne. Más követelmények vannak, amelyek megismerési közösségekre irányulnak. Egy ilyen kísérletnek lehet nevezni azt, amit Bécsben az említett civil társadalmi iniciatívával megpróbálunk. Csak ha az ember ilyen kezdeményezéseket hoz létre amelyek természetesen még szükségszerûen elégtelenek, csak akkor teremti meg azokat a felületeket, ahol valami új keletkezhet. Hogy új emberek kapcsolódhassanak egymáshoz, hogy emberek találkozhassanak és alkothassanak, hogy a karma akalítása pozitív értelemben megtörténhessen. Antropozófusként számolnunk kell a feltámadási erõkkel, a reinkarnációval, karmával, a halottak segítségével és így tovább. Ezért azokra az elõgyakorlatokra, amelyek ugyan még nem tudnak elvezetni a célhoz, mégis szükségünk van. Számomra ez a Mihályi-gondolat magja. Steiner egymás mellé állítja a Mihályi-gondolatot és a Húsvéti-gondolatot. A Húsvéti-gondolat a sírba helyeztetett és feltámadott, a Mihályi-gondolat pedig ennek az emberfantomja. Rudolf Steiner arról beszélt, hogy az akkori próbatételnek negatív lett az eredménye, mert a Mihályi-gondolat még nem volt elég erõteljes. Ez a szívünkre vonatkozó kérdés: megragadjuk-e ezt a gondolatot vagy sem? A hétköznapok a statútumok története Hogyan folyik ez a munka például a mi esetünkben? tette fel a kérdést Schuster úr önmagának, majd folytatta novemberében, egy kétnapos konferencián megírtuk a saját statútumunkat, amit csak azért tudtuk megírni, mert tanulmányoztuk az antropozófiai szociális tudományt, és amit akkor javasolni tudtunk, azt vitára bocsátottuk. Nem azt mondtuk, hogy mi meghatározzuk a civil társadalom számára a statútumokat, hanem hogy ez a mi javaslatunk. És természetesen voltak más javaslatok is. Két napig keményen gyötrõdtünk, mert az emberek semmit sem értettek a mi javaslatunkból. Mégis bátran küzdöttünk, és néhány fontos dolgot a hallgatók végül meg is értet- 14 SzG 2008/3

17 ANTROPOZÓFIA tek abból, amit mi el akartunk mondani. Aztán egy szûkebb csoport dolgozott tovább. A többség akart egy jogászt, mert úgy érezték, hogy én nem vagyok szakértõ. Így egy jogász is került a munkacsoportunkba, aki azt mondta, hogy ezeket a javaslatokat a hatóság soha nem fogja elfogadni. A laikusok közül sokan voltak, akik rendjén valónak találták ezeket a statútumokat. Késõbb már csak hárman dolgoztunk tovább, majd az egyik közülünk hamarosan megírta a saját statútumait, ami olyan éles visszhangot kapott, hogy az illetõ azonnal ki is vált közülünk. Így maradtunk ketten, a jogász meg én, és néhány intenzív ülésen tovább dolgoztunk, majd meghívtunk 7-8 embert, akikkel átbeszéltük a javaslatainkat két ülés alkalmával. Ezután tártuk a kidolgozott javaslatainkat a nagyközönség elé, és egyszer csak mindenki megértette õket. A szellemi életnek szüksége van egy megfelelõ helyre Ha nem is tudunk egy beszélgetésben rögtön egy véleményen lenni, a beszélgetés, a vita mégis jelentõs folyamat, és mint folyamat a szellemi élethez tartozik. Ehhez pedig hozzá tartozik az a feladat, hogy legyen helye a beszélgetésnek és egymás megértésének ahogy itt Budapesten is teremtõdött egy hely, ami mûvészileg is meg lett formálva, és nevet is kapott: Szabad Gondolatok Háza. Ez például egy ilyen hely. És itt azonnal felmerül az építészet kérdése. És ha az építészet kérdését a szociális kérdéssel is össze akarjuk kapcsolni, akkor azt a megfigyelést tehetjük, hogy a történelem minden korábbi korszakában voltak bizonyos építészeti típusok, amelyek a kor stílusát hordozták. A háromszög a fáraó princípiumot hordozza. A fáraó ül a társadalom csúcsán és meghatározza azt. Ezt kifejezte az építészet területén a piramis, ami nem magán-építmény és nem egyszeri jelenség volt, hanem egy építmény-típus. Késõbb azután megjelentek a görög templomok. De nem csak a görög, hanem egyáltalán a különféle templomok, amelyek a különféle törvényszerûségekbõl valami tipikust jelenítettek meg. Ilyenek Európában például a katedrálisok. Azután egy olyan korszak következik, amelyet úgy lehet jellemezni, hogy elindult egy individualizálódási folyamat. A szociális területet egyre kevésbé a vallás, az egyház határozta meg. Két jelenséget láthatunk ekkor. Ahol reprezentatív építményekre van szükség, mint pl. a parlament, színház stb., a múlt formáihoz nyúltak vissza. Nem jöttek létre saját típusok, hanem a múltra visszanézve születtek a formák. Ilyen a magyar parlament is. Ez az egyik jelenség tehát, hogy a reprezentatív építményeknél a múltba nyúltak vissza. Másrészt viszont, ahol az individualizmus az építészet területen kezdi kiélni magát, típus nélküli kreációkat találunk, amelyek esztétikailag vagy sikerültek, vagy nem, de nem követnek törvényszerûséget. Vajon a magát kiélni akaró individualizmus mellett nem lehetne-e megteremteni a mi korunk szociális törvényszerûségeit megjelenítõ épülettípust? 2000 októberében egy konferencián a Bécsben dolgozó munkatársak eljutottak egy épület-típus gondolatához. Ennek a konferenciának az volt a feladata, hogy ismertesse a polgárok elõtt az európai integrációt. Félévenként tartottak akkoriban ilyen találkozókat, ami 2000-ben Achbergben volt. Ezen a konferencián vetõdött fel a kérdés, hogyan lehet elgondolni egy reális szimbólumot az Európai Unió mint szociális képzõdmény számára. Az európai integrációs folyamat során ami már a háború után elkezdõdött, ami intenciója szerint egy nyugati kapitalista dolog volt, mintegy természeti történésként felszínre került a szociális organizmus fogalma. Ha az ember a hármastagozódás eszméjével néz erre a folyamatra, valami nagyszerû dolog nyilatkozik meg számára ben létrejött az Európa Tanács, ami ma nem tartozik az Erópai Unióhoz, de az európai SzG 2008/3 15

18 ANTROPOZÓFIA integráció egy lépése volt. Az ET-nak ma közel 50 tagja van. Minden európai ország tagja, egészen Fehér-Oroszországig. Ez az ET adta ki az Emberi Jogok Nyilatkozatát. Az ET nem törvényeket hoz, hanem ajánlásokat tesz. Tõlük származik az európai himnusz és zászló is. Tehát kialakult egy olyan szerv, amely tulajdonképpen az európai szellemi élet egy szerve. Természetesen mindig az uralkodó nyugati rendszer hamis égisze alatt, de mégis így alakult ki. Az integráció második lépését a gazdasági integráció jelentette. A gazdasági élet szerveit hozták létre. Ez az, ami késõbb az EU-vá vált, nevezetesen akkor, mikor a politikai integráció lépései is kapcsolódtak ehhez. Látjuk az EU-ban az integráció lépéseit, melyek 33 évvel azután kezdõdtek, hogy az európai memorandumokban Steiner ezt megfogalmazta. Ezekben a memorandumokban Steiner négyes tagozódásról beszélt. A gazdasági, a jogi és a szellemi élet parlamentjérõl, valamint egy szenátusról, és azt írja le, hogy a három parlamentbõl hogyan kell létrejöjjön a negyedik, szenátusként. Ebben a negyedik tagban a monetáris területeknek is helye van. Az európai integrációban egy további lépés volt, amikor létrehozták az európai központi bankot és valutát. Tehát nem azt kell mondanunk, hogy az egész integráció a szemétre való, mert Steinertõl tudjuk, hogy ez az egész mehetett volna sokkal jobban is. Hanem azt mondhatjuk, ha az EU fejlõdését nézzük, hogy õ maga nem akar egy egységállam lenni, hanem egy olyan organizációt nyilvánít meg, ami decentrális és tagozott hálózatot jelent. Decentrális tagozott hálózatként mûködõ egységet képez. Ebbõl kiindulva, az együttmunkálkodás érdekében az Achbergi kör egy felhívást fogalmazott meg, hogy egy korszerû EU-alkotmányt lehessen kidolgozni, hogy a döntések a polgárság révén jöjjenek létre. Ehhez a projekthez tartozik az építészeti kérdés is. Arra jutottak, hogy az épületükön négy kupolának kell egymást áthatnia. A platonikus testek értelmében kialakított kupolákról van szó, ami tehát egy hálós szerkezetet jelent. A szuverenitás szimbóluma, a király képe korábban az oszlop volt, ahogy a Goethe mesében is. Ma a szuverenitás nem az önmagában álló oszlop, hanem az emberek együttmûködésébõl keletkezik. Az épület kupolája a statikáját nézve olyan, mint egy kiterített oszlop. Van három kupola, amelyek az egyes területeket képezik, melyek egymásba kapcsolódnak, áthatják egymást, és a negyedik nem a talajon áll, hanem mintegy felülrõl rájuk ereszkedik, egységgé integrálja a másik hármat. Az egész egy hálózat formáját veszi fel. Modern formában a három király és a negyedik elem. Ez született meg a 2000-ben folytatott beszélgetésekbõl. Az épületformák elvezethetik az embert a szociális élet törvényeinek megértéséhez, ami azután a törvénykezésben is megjelenhet. Az épület egy olyan hely lehet az emberek számára, ahol a törvényszerûségeket megismerhetik, méghozzá nem puszta szimbólum formájában. Nem a szociális organizmus szimbolikus leképzése, hanem építészeti törvényszerûségek mutatják meg reál-szimbolikusan a szociális törvényszerûségeket. Az oszlop a statikusság eleme, hordozza a terhet. Szociális területen ez volt a királynak a képe. A kupola esetében nem egy oszlop, hanem a szférikus elem hordoz. A különbözõ pontok összekapcsolódásából jön létre a kupola, ahogy ez szociális területen is végbemegy. Ezért nevezhetõ reál-szimbolikusnak. Rudolf Steiner egy elõadásában azt mondta, hogy 2086-ra európaszerte mindenütt kettõs kupolák fognak megjelenni. Arról beszélt, hogy egy borzasztó idõszak vár az emberiségre. Tõle tudjuk azt is, hogy miután a XX. század elsõ harmada eltelt, Krisztust éteri alakban lehet látni, ami hatalmas impulzust ad az évszázad minden hanyatlási impulzusával szemben. Korábban az embereknek hinniük kellett, amit Lucifer és Arimán sugallt nekik, mert nem rendelkeztek az igazi Krisztus-impulzussal. Mi azonban szabadon felvehetjük ezt a Krisztus-impulzust, hogy Lucifernek és Arimánnak ellent tudjuk mondani. Az fog történni ahogy Steiner mondta, hogy Lucifer és Arimán is Krisztus nevében fog fellépni. Az emberek közül épp azokat fogják keresztényeknek nevezni, akiknek semmi sejtelmük a valódi kereszténységrõl, és ezek dühödten fognak azok ellen fordulni, akik tartják magukat ahhoz, amit Krisztus az Evangéliumokban egykor elmondott, és azok ellen, akikben élnek Krisztus szavai, hogy az idõk végezetéig minden nap veletek leszek ; azok ellen, akiknek az eleven Krisztus-impulzus ad irányt. Pusztulás és elsivatagosodás fog uralkodni, mikor a 2000-es év eljön, és a mi dornachi épületünkbõl sem fog semmi megmaradni addigra. Minden el lesz pusztítva. De mikor a 2086-os év eljön, mindenütt szellemi célokat szolgáló építményeket fogunk látni, amelyek a mi kettõskupolájú építményünket mintázzák, melyekben virágozni fog a szellemi élet. Az elõadáson készült jegyzetei alapján az összefoglalást készítette: Stráma Éva 16 SzG 2008/3

19 VILÁGHELYZET Ingo Hoppe NEW AGE - EGY "ÚJ VILÁGVALLÁS" SZÜLETÉSI ÓRÁJA? A globális problémák vágyat ébresztenek a világbéke iránt. Világbéke a globális spiritualitás által hangzik nem ritkán a New Age-ezoterika válasza. A Vatikán régi szokás szerint eretnek tévtanokról beszél; de a Dalai Láma, az ENSZ és egyes pápák jóindulatúak. Milyen megítélés adódik szellemtudományos perspektívából? A New Age korántsem Old Age, csak a neve változott meg. Most ezoterikának hívják, és néhány szerzõ szerint hamarosan egyfajta új világvallássá kíván elõlépni. A különbözõ spirituális és tudományos irányzatokat egy új egységbe kell egybeolvasztani. Egy varázsszó, az energia játszik itt fontos szerepet. Errõl tesz tanúságot egy rövid barangolás az irodalomban a mélyebb elmélkedés pedig annál inkább megerõsíti ezt 1. Rendületlenül belebotlik az ember az energia szóba, amely vörös fonálként húzódik végig a látszólagos pluralizmuson. Némelykor rezgésekrõl, rezonanciákról, mezõkrõl, mátrixról stb. is szó esik. Az energia-credo így hangzik: Minden energia, engedjetek ezért az energiával dolgoznunk. 2 És: ez az a teória, elementárisan szólva, amely az atombomba mögött áll 3, mondja joggal a népszerû ezoterikus, Donald Walsch, és így folytatja: Einstein közelebb jutott az univerzum teremtõ titkainak felfedezéséhez, magyarázatához és funkcionálanalíziséhez, mint bármely más ember azelõtt és azóta. 4 Tévedés, ha a DuMont Ezoterikus gyorstanfolyamában az áll, hogy az energia kifejezést csak metaforikus és nem fizikai értelemben 5 veszik. A döntõ éppen a szellemi sík azonosítása a fizikai síkkal. Shirley McLaine ezt ezoterikus bestsellerében, a Köztes élet -ben párbeszédes formában kifejezésre juttatta: És te tényleg azt hiszed, hogy a lélek egy fizikai erõ? Hát persze... A lélek egy szubatomi erõ, egy intelligens energiahordozó... 6 Jóllehet az energia szót sok szerzõ nem használja tudatosan ebben az értelemben, az energia-elmélet szürke és teljesen dogmatikus gondolatkísértetként lebeg az ezoterikus kínálat zömében. Eredetileg a 20. századi elméleti fizikából származik ben az atomfizikus Fritjof Capra kiszabadította az einsteini fizikából és átvitte az ezoterika világába. Azóta ott annak közös nevezõjét képezi, a világszemléleti alapot. Az energia a legfontosabb építõelem az új világvallás hatalmas szellemi építménye számára. A globális hatalmas szellemi építmény Hidat kell építenünk. És közülünk mindenkire szükség van e hatalmas szellemi építmény számára. Ennek a szivárványnak minden színben életre kell kelnie. A nagy kihívás az lesz, hogy a különbözõ szellemi és egyházi áramlatokat egybe- és összetereljük egyetlen nagy folyammá. Megtalálni a közös nevezõt. Szüntelenül keresni az összekötõ elemet. Ez fáradságos lesz. Mégis e nehéz szülés gyermeke: Krisztus bennetek mint világközösségben. (...) Minden kultúra bennünk van. Ha becsüljük a különféleséget, megmarad olyanformán, amit csinálunk belõle. Ha a különféleséget az egység látószögébõl tekintjük, felismerjük a szivárványt. Az energia egy kis átalakulása szükséges a szellemben, hogy ezt a nyitott tágasságot mint magatartást keresztülvigyük. 7 Hogy ezt az egyesítést elérjék, minden regisztert megszólaltatnak: a kvantumfizikától a buddhizmusig, a kereszténységtõl a teozófiáig mindent felhasználnak, hogy az új világvallás nagy elegyes királyát létrehozzák. Eközben olykorolykor az egyes irányzatok lényeges elemei elvesznek; így a buddhizmus különbözõ nyugati formáiban. Mint ismeretes, a tradicionális buddhizmus központi alkotórésze az úgynevezett nyolcágú SzG 2008/3 17

20 VILÁGHELYZET ösvény. Gautama Buddha annak idején mint iskolázási utat adta meg. Mégis az ezoterikus buddhizmus sok követõje nem tud arról, hogy létezik ez. 8 Ez nem pusztán a különféle buddhista iskolák felfogásának dolga, hanem tipikusan New Age-jelenség. Hasonlóan bánnak más spirituális tanokkal is, például Krisna, a kereszténység vagy az antropozófia tanaival. E nevek felhasználásával nem ritkán éppen az ellentétüket tanítják a modern ezoterikusok. Elhallgatják Buddha tanítását a nyolcágú ösvényrõl; mesterenergiákat közvetítenek (werden gechannelt), miközben Steiner elvetette a médiumizmust; egy személytelen istenfogalom terjed el, miközben Krisna egy személyeset tanított stb. Hogy nagyon pozitív szempontok is találhatók, az a dolgot nem teszi egyszerûbbé, hanem annál inkább megköveteli tõlünk a megkülönböztetés képességét. Emellett kissé megtréfálhat valakit a harmónia és a világra nyitottság (Weltoffenheit) utáni vágy. Vagy amikor Walsch mintegy médiummá válik, és az általa közvetített Istent így beszélteti: Olvasd egy férfi írásait, név szerint Rudolf Steinerét. Tanulmányozd a Waldorf-iskola módszereit, amelyeket õ fejlesztett ki. 9 Az ilyen kijelentések nemcsak az Info 3 szerzõinél ébresztenek óriási lelkesedést. Az emberek szeretnék az õsi tanok dogmatikus határait megnyitni és a boldog összhangnak örülni, ami testvérként egyesíti az összes ezoterikust. Nagylelkûen szemet hunynak Walsch médiumizmusa felett, éppúgy néhány egyéb semmiség felett, ami az antropozófiával nem egyeztethetõ össze. Kiderül ugyanis, hogy az ezoterika sok klaszszikusát, akikhez Steiner is tartozik, csak látszólag fogadják el. Ezek valójában csak a statiszta szerepét kapják, akiknek segítségével a tulajdonképpeni fõszereplõk nyomban az új világvalláshoz szeretnének elõresietni. A klasszikusok elismerése szokásos eljárásnak tûnik a New Ageezoterika általános koncepciójában. Építõkövekként használják õket a létesítendõ szellemi építmény számára 10. Hogy eközben egynéhány mellékes dolog, mint a nyolcágú ösvény, veszendõbe megy, alig zavar valakit. Ebben az irányban az antropozófia beillesztésére jó szolgálatot tesznek az olyan megállapítások, mint amilyen a következõ Sebastian Gronbachtól. Az antropozófia köntösében megfogalmazza a jól ismert energia-credot szabályszerûen és követve a fõáramot (und mainstream-konform): Csak egy energia létezik. Korábban azt gondoltam, hogy sok különféle energia van. De széleskörûen megtapasztaltam, hogy igazából csak egyetlen energia létezik. Ez az egyetlen energia olykor megjelenik, mint ember, vagy mint az õ gondolata olykor megjelenik, mint fa, vagy elõbújik a konnektorból apropó konnektor : A radioaktív Krisztus A megegyezés utáni törekvés önmagában örvendetes; az igazi megegyezéshez azonban az energia-elmélet absztrakt rendszergondolkodásán messze túl kellene lépni. Ez csak úgy lenne lehetséges, ha készség mutatkozna a spirituális valóság sokfélesége és mélysége iránti megnyílásra. Máskülönben fatális tévedések keletkeznek példának okáért a Krisztus-alakra vonatkozóan. Az ezoterikus Sabine Wagenseil ezt jövendöli: Ez az, amit meg kell tapasztalnotok, és így van megírva az élet krónikájában. A fény csillaga egyszer már jel volt a világ számára mint Krisztus született meg nekünk. Megígérte, hogy ismét el fog jönni. De ez alkalommal már nem emberi alakban. Mindannyiunk tudatában fog megjelenni, és a legmélyebbrõl érint majd meg bennünket. A szeretet csillaga belülrõl fog felfényleni, és ez a fény képes lesz mindannyiunkat eggyé tenni. Így ajándékozza magát Õ újból nekünk. És mi egy test és egy szem és egy lét leszünk. 12 Aki keresztényként vagy antropozófusként azt hiszi, hogy itt ugyanarra gondolnak, mint ami János Apokalipszisében Krisztus újra eljöveteleként, vagy Steinernél Krisztus éteri megjelenéseként van említve, az csalatkozik. Teljesen hasonlóan hangzik ugyan, a pontosabb vizsgálat azonban kideríti, hogy valami teljesen másról van szó. Ugyanaz ez, amirõl a bestseller-szerzõ és Findhorn-médium, David Spangler beszél, amikor könyvében (New Age egy új korszak születése) felvázolja egy radioaktív Krisztus képét. A legkevésbé sem a steineri értelemben vett éteri Krisztusról van itt szó, hanem egy energia-krisztusról, tehát egy olyan lényrõl, akit Steiner mint érzékalattit (untersinnlich) jelölne, aki az úgynevezett természetalattihoz tartozik. 13 Ez nem derül ki elsõre, de a második odapillantáskor teljesen egyértelmûvé válik. Elõször nem vesszük észre a különbséget, amikor hangulat keltõen megjósolják a közeledõ Krisztus születése bennünk -et. 14 De világos lesz, ha ezt az új kezdetet közelebbrõl jellemezzük: Ez az új kezdet mindannyiunk elõtt áll kívül is, belül is. Az átalakulás erejét fogjuk megtapasztalni. 18 SzG 2008/3

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása Robert A. Powell Regulus Art 2013 A mű eredeti címe: The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine Az eredeti

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Valentin Tomberg AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK

Valentin Tomberg AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK Valentin Tomberg AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK VALENTIN TOMBERG AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK Robert Powell és George Adams bevezetőjével Regulus Art 2015 Német nyelvű

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

Rudolf Steiner. A Michael impulzus és a Golgotai Misztérium

Rudolf Steiner. A Michael impulzus és a Golgotai Misztérium Rudolf Steiner A Michael impulzus és a Golgotai Misztérium 2 előadás a GA 152-ből I. Stuttgart, 1913. május 18. II. Stuttgart 1913. május 20. I. (Stuttgart, 1913. május 18.) Ma olyan dolgokról szeretnék

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Rudolf Steiner BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS. Az ember a múltban, jelenben és jövőben a tudati fejlődés szempontjából

Rudolf Steiner BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS. Az ember a múltban, jelenben és jövőben a tudati fejlődés szempontjából Rudolf Steiner BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS Az ember a múltban, jelenben és jövőben a tudati fejlődés szempontjából RUDOLF STEINER BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS Az ember a múltban, jelenben

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

Okkult történelem. Rudolf Steiner. Világtörténelmi események és személyiségek karmikus összefüggései. 6 előadás

Okkult történelem. Rudolf Steiner. Világtörténelmi események és személyiségek karmikus összefüggései. 6 előadás Rudolf Steiner Okkult történelem Világtörténelmi események és személyiségek karmikus összefüggései 6 előadás Stuttgart, 1910. december 27. 1911. január 1. (GA 126) Regulus Art 2013 A mű eredeti címe: Okkulte

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART MIT KERESTEK? MIT KERESTEK? Mondjátok, mi ez a féktelen hajsza? Süvítve söpör végig a világon, és könyvek özöne

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 Fleischer Tamás MEDENCE? ÁTJÁRÓHÁZ? Magyarország fekvésének, helyzetének metaforájaként két meghatározás tér rendre vissza különböző elemzésekben: a térség,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben