NÁDAS PÉTER: BÁRÁNY (1966) A tisztaság, az ártatlanság kihívja, de meg is állítja az agressziót.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÁDAS PÉTER: BÁRÁNY (1966) A tisztaság, az ártatlanság kihívja, de meg is állítja az agressziót."

Átírás

1 NÁDAS PÉTER: BÁRÁNY (1966) A tisztaság, az ártatlanság kihívja, de meg is állítja az agressziót. Nádas Péter nagyon fiatalon 24 évesen írta ezt az elbeszélést, mégis bámulatos érettségű, talán kevéssé ismert és értékelt alkotás. Balassa Péter A Bárány jegyében c. tanulmányában, amelyben az Egy családregény vége c. regényről írt 1978-ban, az utóbbi év legjobb magyar novellájának nevezi az általunk tárgyalt művet. Az író Ladislav Fuks-nak, a cseh kortárs sci-fi-szerzőnek ajánlja művét, aki szept. 24-én volt 80 éves. A mű központi magja a gyűlölet és a szeretet küzdelme. Pontosabban a gyűlölet mibenléte, működése és hatásai: Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. (Zsolt.37:35.) A szeretet szót mindössze egyetlen, mégis döntő alkalommal találjuk meg a szövegben. Rögtön az első mondat meghatározza a témát: Maczelka János kifejezetten gyűlölte Róth Rezsőt. Ez a végső mozgatórugója valamennyi eseménynek, s egyben polarizálja is a szereplőket; csak két választás van, senki nem maradhat semleges. Minden egyes ember számára az a fő kérdés, hogy akar-e az árral úszni, vagy ki tud törni a gyűlölet általános légköréből. További kulcsfogalmak a másság, ill. vele szoros összefüggésben a szabadság és rabság kérdése. Az elbeszélés narrátora egy matematikus, aki tízéves kisfiúként éli át az eseményeket. Ez természetszerűleg meghatározza az előadás módját is: nem pusztán visszaadja a gyermek akkori emlékeit, hanem a tudós pontosságával és a megértés igényével elemzi is azokat. A konkrét események felidézését újra és újra követik, olykor megelőzik az analízisek, ennek következtében az egyedi eset folyton az általános emberibe csúszik át, kitágítva ezzel az elbeszélés kereteit a mindenkori ember történetévé. Éppen ezért első olvasásra úgy tűnik, mintha az író engedve a bőbeszédűség és az ifjúkori mindentudás vonzásának mindent kimondana, holott a leglényeget illetően az olvasónak kell felfedezőútra indulnia. Az egyetlen nézőpontú előadásmód következménye, hogy balladai homályban marad valamennyi, a főszereplő házában játszódó jelenet, valamint halálának körülményei. A mű viszonylag hosszú, kb. 50 oldal terjedelmű, és 15 kisebb mozaikból áll össze egésszé. A 60-as évek elejének szocializmusában játszódó történetet főként abból a szempontból vizsgáljuk, hogy a szürke, hétköznapi események mögött, hogyan és milyen formában fedezhetők fel újabb és újabb áthallások az evangéliumok bárány-motívuma felé. A novella mikroszerkezetére jellemző jegyek: Nyelvileg hármas tagoltságú mozaikdarabokból áll, amelyek magukban foglalják az emlékező benyomásait rögzítő, érzékletes-részletes, pontos leírásokat; a rövid mondatokból építkező, drámai erejű dialógusokat, melyek a szereplők küzdelmeit, jellemüket hivatottak ábrázolni; illetve a már említett, a miértek után kutató, többszörösen összetett mondatokból álló értelmezéseket. Ez utóbbiak gyakran közmondásszerűen tömör foglalatai az emberi személyiségre vonatkozó megállapításoknak. Rendkívül tanulságosak, pl. az emberi szavakról, az egyéniség és a közösség összefüggéseiről szóló eszmefuttatások. A három elem felvonultatása és egymásba fonódása a stílusra is kihatással van: a leírások és párbeszédek többnyire rövid mondatokat, hétköznapi szókincset, olykor egészen közönséges kifejezéseket használnak, míg az értelmezés vágya a tudomány nyelvén szólal meg. Makroszerkezetére a drámai építkezésmód jellemző, tehát az előkészítést hamarosan követi a konfliktus, a cselekmény kibontakozása, a tetőpont, és a tragikus, katarzist kiváltó megoldás. E szerkezeti egységek legfontosabb csomópontjait kiemelve tekintjük majd át a novellát. I. ELŐKÉSZÍTÉS: 1-5. szakasz Az expozíció meghatározza az elbeszélés témáját, bemutatja a főszereplőket, meghatározza cselekvésük mozgatórugóit és ábrázolja a történet helyszínét, környezetét. A legelső, fentebb már idézett mondat megadja az alapvető konfliktust, amely a további események forrása. A második kijelentés pedig felhívja a figyelmet az egyik legveszélyesebb emberi tulajdonságra: Ezek mindig a legjobbat kaparják ki maguknak mondogatta a feleségének. És mindig a legkényelmesebbet mondta Maczelka néni. És még sajnáltatják is magukat folytatta Maczelka bácsi. Tehát az irigység ösztökéli a szomszédokat gyűlöletük igazolására. Bár a hétköznapok embere nem tekinti súlyos, vagy büntetendő dolognak, hogy irigységre kívánkozik bennünk a lélek (Jak.4:5.), jellegét tekintve azonban a csontok rothadásához hasonlítható. (Péld.4:4.) Ugyanis belülről, először láthatatlanul roncsolja, keseríti az embert. Az író a gúny finom eszközeivel élve, sorra kipellengérezi az okokat, rámutatva ezzel minden gyűlölet alapvetően megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan voltára. A téma meghatározása után megismerhetjük a két főszereplőt, Maczelka Jánost és Róth Rezsőt. Már maga a név, Róth Rezső is érzékelteti viselője környezetéből kihívó-kirívó személyiségét, azt, hogy nemcsak neve okán vörös posztó a többiek szemében. Az író először külsőleg jellemzi a szomszédokat, s azonnal érzékelhető a két ember közötti, megjelenésükben is megmutatkozó különbség, Róth bácsi javára: Róth Rezső kezdettől fogva szálka volt Maczelka bácsi szemében. Talán azért, mert Róth Rezső szép ember volt, magas és szikár, és galambősz haja természetes hullámokban követte hosszúkás fejének formáját, s akármilyen szegényesen öltözött, az ő alakján, széles vállán s keskeny csípőjén választékosan elegánsnak tűnt minden ruhadarab, míg Maczelka bácsi kigömbölyödött hasán, pipaszár, rövid lábain fityegtek a nadrágok, s tar koponyája úgy fénylett nyáron, mint egy görögdinnye. Róth Rezsőnek nagy, világos macskaszeme volt, hosszú pillákkal, Maczelka Jánosnak pontszerű, mélyen ülő szeme

2 volt, rövid pillákkal. Róth Rezső egyenes, hosszú, puha léptekkel járt, Maczelka János erősen kacsázva, s hiába óvatoskodott, cipőjének talpa mindig csattogott a kövezeten. Az elbeszélő azonban kényesen vigyáz arra, hogy ne idealizálja túlzottan főhősét, ezért a komikum eszközei segítségével mutat rá, mennyire nevetségesek az ellene irányuló ellenszenv magyarázatai. A külső bemutatása után néhány dolgot jelleméről is megtudhatunk, s a leírás alapján elmondható - semmi rossz nem volt benne, inkább kiváló tulajdonságai lepleződnek le: És Róth Rezső valóban gyűlöletre méltó ember volt. Sima, mint a márványlap, szótlan és kegyetlenül egyszerű. Mosolyogni senki nem látta, csak nevetni. De nevetésében is volt valami, ami gyűlöletre ingerelte környezetét, mert a nyugodt fölényből egyszerre váltott arca a nevetésre, és a nevetés úgy tűnt el szája és szeme környékéről egy pillanat alatt, mintha ott se lett volna. ( ) Mert ha nem nevetett, akkor nem szuszogott, köhécselt, csettintett, csemcsegett, mint mások, nagy orrlikain minden erőlködés nélkül juttattatta az oxigént a tüdőbe. Volt-e egyáltalán tüdeje? Vagy Róth Rezső odáig vitte a különállást, hogy tüdeje, szíve sem volt, mint más normális halandónak? A lényeg egyetlen mondatban rejtőzik: Nem tudtak róla semmit. Pedig őslakó volt a telepen. Ha még egy szóval kiegészítjük e megállapítást, akkor megértjük, mi volt az, ami irritálta környezetét. Nem tudtak róla semmi rosszat. Ez az, amitől kikezdhetetlenné vált. Mintha Pilátus mondatát hallanánk: Én nem találok ebben az Emberben semmi bűnt. A végén mégis keresztre feszítésre ítélte Jézust, nagyrészt a közhangulat miatt. Majd látni fogjuk, itt is valami hasonló dolog játszódik le, jelen esetben azonban Pilátus hálátlan szerepét egy névtelen városi hivatalnok tölti be. Az első szakasz utolsó mondatai előrevetítik, meghatározzák a cselekmény további folyását: Egyszóval Róth Rezső olyan volt környezetében, mint egy kóros elváltozás De az ember, akármilyen legyen, mégsem hasonlítható a fekélyhez. Ezért eltávolítása békeidőben bosszantó akadályokba ütközik. Ezen ironikus-szatírikus megállapítás meggyőz minket arról, hogy világunk a bűn világa és a természetes törvények éppen ellenkezőjükbe váltva működnek. Róth Rezső neve helyett Jézus Krisztusét is behelyettesíthetnénk. Mennyi fondorlatba, cselszövésbe került, mire úgymond, sikerült elítéltetni és kivégeztetni! Az írástudók három és fél évig küzdöttek, mire eltávolíthatták. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. (Jn.1:5.) Vagyis nem a jóság, a békesség a természetes állapot, hanem a gyűlölködés, a bűn. Ugyanakkor az is egyértelművé válik, hogy nincs elfogadható indok a gyűlöletre, ugyanúgy, ahogyan a bűn tekintetében sem találhatunk helyét megálló magyarázatot. Ha volna rá magyarázat, akkor lenne létjogosultsága is. Az azonban ebből a történetből is kiderül, hogy a gyűlölet és a bűn okvetlenül gyilkosság forrásává lesz, akár közvetett, akár közvetlen módon: A bűn teljességre jutván halált nemz. (Jak.1:15.) Ezért aztán nem is csodálkozhatunk a következő, rendkívül súlyos kijelentésen: Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az. (1.Jn. 3:15.) A következőkben tágul a kép, a gyűlölet nemcsak két ember viszonyában, hanem egy közösség életén belül is megjelenik, s egyben meghatározza az emberek egymáshoz való viszonyának alaphangját: ez pedig a félelem. Az író a társadalmi hierarchia legalján élő gyerekek szemszögéből ábrázolja a bűn világát, egy proletári, ösztönszinten élő embercsoportot: félelmetesnek lenni legalább olyan szörnyű, mint félni. De mi ahelyett, hogy Róth bácsihoz vonzódtunk volna, részeges apáinkhoz, s a város szélén, a telep körül őgyelgő furcsa csavargókhoz vonzódtunk. A félelem következménye a hatalom birtokosaihoz való hasonulni vágyás: mert gondolataimban arra törekedtem akkoriban, hogy nagyhangú apámhoz váljak hasonlatossá Honnan ered a félelem? A bűntelenség állapotában ismeretlen volt az ember számára ez az érzés. Az első engedetlenség óta állandósult, szinte mint az élet velejárója; folyton félünk valamitől vagy valakitől. Van azonban még egy nagyon fontos mondat az utolsók között: megbizonyosodtunk afelől, hogy meg kell szereznünk a férfiak hatalmát. A félelem lehetséges ellenszere a félelmetesség. Felfedezhetjük tehát a világunkat mozgató hármas egységet: hatalom gyűlölet félelem. Nézzük meg, kitől származik a hatalomvágy: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet Fölibe hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. (Ésa.14:13-14.) Ezek Sátán szavai, melyek elárulják, hogy a bűn végső mozgatórugója az irigység, ugyanaz, amely Maczelkáékat is tettekre sarkallja. Világunkban a legfőbb cél a hatalom megszerzése, az uralkodás a többiek fölött. Ennek nyomán törvényszerűen gyűlölet és félelem uralkodik, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (1.Jn.4:18.) A visszaemlékező ezek után részletesen leírja azt a mikrokörnyezetet, amelyben a történet játszódik. Valamelyik nagyváros peremén, egy felhagyott szemétlerakó tetején épült fel a 41 házat számláló telep, füstölgő gyárak, roncstelepek közelében - jogtalan telekárusítás következtében lehetett itt építkezni. A szerző pontos környezetrajzot ad: délre tégla-, szalmacellulóz- és papírgyár, északon vasdaraboló, roncstelep, egy bolgárkertész káposztaés karfiolföldjei terülnek el. Keletre és nyugatra egyszerűen nem volt semmi. Nyoma sincs a szépségnek, felüdítő látvány nem gyönyörködteti az idelátogatót. A föld kietlen és puszta volt. (Móz. 1:2.) Mintha a gyűlölet pusztítása nyomán visszaállt volna a teremtés kezdetére jellemző állapot. A lakók három rétegre tagolódnak: az őslakók (közéjük tartozott Róth Rezső is), a későbbiek és a betolakodottak (a kisfiú és családja). Ezután már csak az albérlőkkel gyarapodott a létszám. E kis telep alapvető törvénye a törvénytelenség: A mi telepünk valahogy kívül volt minden törvényen. E megállapítás természetesen nemcsak azt jelenti, hogy senki nem vállalja a felelősséget az itt lakók biztonságáért, mivel spekulációk révén kiosztott telkeken, statikailag ingatag alapokon álló házak sorakoznak itt senki nem tudja, 2

3 meddig. Általánosabb érvénnyel is szól: ez a világ kívül áll a szeretet törvényén. A törvény betöltése ugyanis a szeretet (Rm.13:10.), a bűn pedig a törvényszegés. (1.Jn.3:4.) Ezért aztán a telep erkölcsileg is rendkívül instabil talajon épült, s így kettős értelemben nyer szimbolikus jelentést: A Golgota, ahol Krisztust megfeszítették, ugyancsak egy szemétlerakó volt, a városon kívül. Ezen a helyen teljesedik be Róth Rezső sorsa is. Tágabb értelemben pedig világunkat modellálja, amely a bűn egyedüli színtereként a szeretet törvényének ellenállt. Jelentős változás áll be a telep helyzetében és életében, amikor a szocializmus egyik ma már mosolyogni való vívmányaként - a felsőbb hatalom, vagyis a város vezetősége az Előre a parkvárosok versenyében elnevezésű mozgalom követelményeinek megfelelően parkot létesít az eddig focipálya céljait szolgáló grundon is. S e park megépítésével a telep hivatalosan is teljes jogú részévé vált a városnak. Mielőtt rátérnénk a következő, nagyobb egységre a történeten belül, pár gondolat erejéig időzzünk el a szavaknál, ugyanis a matematikus a 3. részben röviden szót ejt az emberi szavak hatalmáról. Kevesen gondolkodnak el azon, milyen súlya minden egyes kimondott és visszavonhatatlanul megesett szónak: mert minden kiejtett szó újabb konfliktusokat szül, olyan ellentétek formájában, melyek ismét megoldásra szorulnak, s így a megoldásra váró ellentétek hosszú láncba állnak, tévutakra vezetnek és zsákutcába visznek. ( ) Az emberek mégis vakon bíznak a szavakban. Vakon bíznak saját szavaikban, s ugrásra készen lesik mások szavait, hogy rávessék magukat, hogy ízekre szedjék, hogy felsebezzék magukat, és sebeket oszthassanak vélt igazságuk tudatában. Ha végigtekintünk a Bárány-ban elhangzó dialógusokon, elmondható, hogy többnyire súlyos és gonosz szavak, rágalmak és fájdalmas sebeket osztó, indulatos mondatok esnek, mintegy alátámasztva a következő eszmefuttatást: A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását. A nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. (Jak.3:6-8, 2.) Látni fogjuk, hogy elég volt egyetlen, elejtett, hamis szó, amely lángba borította a telep egyébként sem konfliktusmentes életét. II. BONYODALOM: (6. szakasz) Központi témája egy szóban foglalható össze zsidó. Vizsgáljuk meg, kinek mit jelentett ez a fogalom: A/ A telep lakóinak: Nem valakinek az elítélését, hanem azt, hogy akire alkalmazzák, annak valamilyen ne kérdezd bűn miatt már néhány centire van nyakától a bárd, s ha így van, azt meg is érdemli. E fogalom tehát nem nemzetiségi hovatartozást fejez ki, hanem a lakók által indoklás és részvét nélkül kimondott megbélyegzést, kiközösítést, ítéletet jelent. Olyan embert jelöl, aki a különböző forrású és irányultságú gyűlölködések szabad prédájaként mintegy teret biztosít ezen indulatok büntetlen levezetésére. B/ Róth Rezsőnek: Az Endlösungot, a krematóriumok füstjét, a karjába tetovált fogolyszámot, a halálfélelmet és kiszolgáltatottságot, a gyászt a hozzátartozók elvesztése fölött, távolabbra tekintve pedig Jézus keresztjének feliratát: I.N.R.I. C/ A kisfiúnak: -Én kiverem belőled azt a rohadt, zsidó véredet! Apám szájából hangzott ez a mondat, még hónapokig, sőt évekig hordoztam magamban, s ha lehet, még jobban lenéztem, megvetettem, s igyekeztem kiközösíteni lelkemből Róth bácsit, mint a többiek. Tehát a visszaemlékező kisfiú maga is zsidó származású volt édesanyja révén, e tény pedig korán kényszerű sorsközösségbe vonja Róth Rezsővel, akitől akkoriban még leginkább csak félt, s a többieknél is jobban gyűlölt. A választott néphez való tartozás egykor hatalmas kiváltságot, és persze felelősséget jelentett, mostanra azonban, a Vére rajtunk és fiainkon! kiáltás után átokba fordult, a megvetettség, üldözöttség szimbólumává vált az egész földkerekségen. Utalás történik arra is, hogy Róth Rezső, a második világháború alatt megjárta a koncentrációs tábort. Másrészt szimbolikus jelentőségűvé nő a későbbiek folyamán, hogy a történet végkifejlete húsvét hetében játszódik, ill. a részeg apa a Krisztust tanítványai körében ábrázoló tehát az utolsó vacsorát megjelenítő - festmény alatt hortyog részegen. A zsidó-probléma egyébként más regényeinek is központi, megoldásra váró kérdése (ld. Egy családregény vége). Hogy Nádas Péter személyes életében mikor bukkant fel először döbbenetes erővel a zsidóság gondja, arról ő maga számolt be az Évkönyvben (1989). Budapesten a Pozsonyi úti református templomban keresztelik meg öccsével együtt és hittanra is járnak. Kisdiákként adja elő anyukájának, hogy ő mennyire gyűlöli a zsidókat, mert megölték Jézus Krisztust. Erre anyukája az előszobai tükör előtt, azzal szembefordulva a tükörbe mutatott és azt mondta neki: Akkor nézzed meg jól mondta csöndesen ott van egy zsidó neked, gyűlölheted nyugodtan. E szakasz végén fogalmazódik meg a későbbi konfliktus forrása: a park őrévé és egy személyben gondozójává Róth bácsit tették meg, számunkra teljesen ismeretlen okból, éppen őt, s ez a tény a telep közhangulatában többirányú, s szinte felmérhetetlen bonyolultságú mozgást indított el. Mondhatnám, miközben zajlott a régi, új élet kezdődött. III. A CSELEKMÉNY KIBONTAKOZÁSA (8. szakasz) Ismét terítékre kerül a telep lakóinak hierarchiája, a kulcsfogalmak a hatalom, annak gyakorlása, a lázadás, és végső soron a gyűlölet. Erről szól lényegében, nagy léptékben az egész emberi történelem. E hosszabb rész 3

4 legfontosabb elemei a támadások, amelyek Róth Rezső, az újonnan kinevezett parkőr ellen irányultak. Életének egy darabkája végre nyílt színen játszódott, így alkalom kínálkozott arra, hogy titokzatos lényét megsebezzék. E magatartás mögött a rosszindulaton túl kíváncsiság rejtőzött: vajon hogyan reagál az őt érő sértésekre. Az első alattomos kísérletet a gyerekek hajtották végre: Amikor Róth bácsi lett a park őre és gondozója, úgy hittük, végre alkalom kínálkozik kikezdeni nyugodt, büszke lényét, az alig kibújó gyepszőnyegre helyeztük át a kutyaviadalok helyszínét. A gyerekek lázadtak fel először nyíltan másfajta személye ellen. Mivel ők voltak a társadalmi hierarchia alján, valakin le kellett vezetniük az otthon és az iskolában elszenvedett bántalmakat és megaláztatásokat. Szüleik révén tudták, hogy Róth bácsi zsidó, és ráadásul az általuk egyébként is megvetett felnőttek közé tartozik összefoglalva társadalmon kívüli volt, akin büntetlenül lehetett kísérletezni. A bűn láncreakcióját követhetjük nyomon: a szülőktől látott és hallott értékítélet, az ösztönökbe ivódott gonoszság fogalmazódott meg a fiúk tetteiben. Maga az akció a következőképpen zajlott le: Róth bácsi, mit csinálnak a kutyák? S akkor Róth bácsi megmondta, hogy a kutyák mit csináltak. Azt a szót alkalmazta, amelyet mi kötőszóként használtunk és szüleink sem sokkal ritkábban. De az ő szájából ez a szó egészen különös hatást gyakorolt ránk. Olyan torz és gusztustalan lett, s egyben olyan, mintha először hallanánk. Bár Róth bácsi kimondta azt a szót, amit a fiúk kikényszerítettek belőle, mégsem szennyeződött be általa, inkább tükröt tartott eléjük, hogy fölismerjék a romlottság mélységeit. Jézus is megérintette a leprást, mégsem fertőződött meg a halálos kórral, sem pedig a bűnnel, hanem gyógyulást hozott a beteg számára. Nem várt kudarc lett tehát a csíny vége, a gyerekek az öreg szavai révén felismerték, hogy bűnt követtek el. Róth Rezső nem erőszakkal és haraggal válaszolt a gúnyos támadásra, mint azt a fiúk környezetükben megszokhatták, pl. amikor Maczelka bácsi kutyáját bosszantották, hanem szelíd egyszerűséggel. Nem fizetett gonoszsággal gonoszságukért. S hogy milyen hatása volt a történteknek a gyerekekre? Egészen különös pillanat volt ez, amikor a megalázó rádöbben, hogy törekvéseivel elsősorban önmagát alázza meg. Az alkotás egyik kiemelkedően fontos megállapítása: Megalázni csak olyan embert lehet, aki maga is megaláz másokat. Az emberi történelem során egyetlen olyan személy akadt, akit nem tudtak megalázni, és aki soha nem alázott meg másokat rosszindulatúan, éppen azért, mert jól tudta, mi lakik az emberben. Ez pedig Jézus Krisztus volt, aki önmagát ugyan megalázta, szolgai formát vévén föl, egészen a keresztfán elszenvedett kárhozatos halálig, Ő azonban soha nem törekedett arra, hogy másokat nyilvánosan, gonoszul megszégyenítsen. Az volt a szándéka, hogy az ember önmaga előtt szégyenüljön meg, hogy sírjon önnön gonoszsága fölött és megváltozzon, nem pedig megkeményíteni akarta elveszett állapotában. Mi volt tehát az első ütközet végkimenetele? A fiúk megérezték a Róth bácsi magatartása mögött rejlő emberi méltóságot, mert nemcsak ő viselkedett emberként, de a legalul lévő, elnyomott gyermekeket is emberként kezelte. Ennek következtében magatartásuk 180 fokos fordulatot vett, a csata tehát ebben az esetben Róth bácsi erkölcsi győzelmével végződött, és mintegy hírt adott egy másik világrend létezéséről, ahol másfajta törvények uralkodnak. Nem volna azonban teljes a kép, ha a történteket felidéző matematikus ne tapogatózna a támadást kiváltó okok után: Az ösztönös cselekvés nem mentesít a felelősség alól, mert véleményem szerint az ösztön nem más, mint a tudatunk legmélyén elraktározott szokásoknak és törvényeknek rendszere, szétbogozhatatlanul összefonódva kívánságokkal, vágyakkal és az ember természetében rejlő agresszivitással. Az. etika oldaláról közelítve az ember testében, az ösztönös természetet hordozó genetikai adottságokban van felírva tehát valamiképpen a bűn törvénye E hajlam miatt erőtelen az ember a szeretet-törvény szerint tenni és ellenállni a bűn kísértésének. 1 Milyen eszközökkel győzedelmeskedett ebben a szituációban Róth Rezső? A szelídség lefegyverző erejével, mert a szelíd beszéd megtöri a csontot. (Péld.25:15.) A második támadás már a felnőttek világából érkezett, szervezetten és éppen ezért messzehatóbban játszódott le: Húsvét előtt már fertőzött volt a telep hangulata, a betegség csírái már kitűnő táptalajra leltek az író betegségnek nevezi tehát a bűnt és annak elburjánzását. Lépésről lépésre nyomon követhetjük az összeesküvés kibontakozását, amely a felejteni, megbocsátani nem tudó, ugyanakkor alaptalan gyűlöletből és irigységből fakadt: - Róth Rezső valami nagy utalványt kapott Izráelből. S ez az utalvány, bár fogalmam sincs róla, hogy valóságos volt-e vagy csak a postás alkoholtól elborult agyában, vagy Maczelkáék konyhájában született meg, különös jelentőséget nyert és kiindulópontja volt annak a hadjáratnak, amelynek vezetője és eszmei irányítója a Maczelka házaspár lett. Ők már az első oldalakon megfogalmazzák ítéletüket: Mert már a koporsóra is megvan a pénze, mégsem elég neki semmi. Nem fékezik meg tehát a szívükben feltámadó irigységet, hagyják, hadd viruljon, míg végül egész lényüket betölti. A szív gondolatából így lesz kimondott szó, aljas rágalom: A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de kicsoda állhatna meg az irigység előtt? (Péld.27:4.) A tervet természetesen tettek követték: néhány nap múlva Maczelka bácsi ismét körüljárta a telepet, konyhánk asztalára egy kockás papírt tett, és szótlanul apám elé tolta A feljelentés kérdésében megszűnt a telep lakosságának tagolódása, valamennyien egyöntetűen aláírták a papírt, s ezzel Róth Rezső ellenében foglaltak állást. Akárcsak a zsidók különféle, addig gyűlölködő pártjainak közös fellépése Jézus likvidálása érdekében: szadduceusok, fariezusok léptek egységre az Istenfia elleni összeesküvésben. (Heródes és Pilá- 1 Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye. Bp.:BIK, pp

5 tus is az Ő elítéltetése ürügyén kötött barátságot.) A sors kegyetlen fintora, hogy részben az akkori zsidók kérlelhetetlen gyűlölete a kiváltója a Róth Rezső elleni hadjáratnak is. A harmadik eset tulajdonképpen már sorozatos támadások megalázó egymásutánja volt, a felnőttek viselkedését látva ugyanis a megszégyenült fiúk ismét felbátorodtak: Zsudi Jancsi, amikor anyja kiküldte a szemetesvödörrel a téglagyár mögé, a vödör tartalmát Róth bácsi háza elé öntötte és ismeretlen tettes krétával azt írta Róth bácsi házára: ZSIDÓ. Nem felnőtt volt az illető, erről a betűk jellegtelen tétovasága tanúskodott. Igazolva láthatjuk Isten özönvíz utáni megállapítását: az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. (I.Móz. 8:21.) Úgy tűnik tehát, hogy a gyűlölet nagy tömegben önmagát szítja és gerjeszti, és egyetlen ember nem képes gátat vetni neki. IV. TETŐPONT: (9. szakasz) Akár fordulópont is lehetne, de mégsem lesz az, mert ezután már gyors ütemben, visszafordíthatatlanul haladnak az események a megoldás felé: És a telep hangulata azon a napon megváltozott mindenki úgy érezte, pillanatok kérdése, és beteljesül az ítélet. Mit tett Róth bácsi ezen méltatlan támadások után? Az volt a különös, hogy semmit. Nemes magatartása nevezetes prófétai szót idéz: Hátamat odaadtam a verőknek, nem fedeztem be képemet a gyalázás és köpdösés elől. (Ésa.50:6.) A fiúk egy utolsó, döntő csapást akartak mérni az öreg fejére, ő azonban szelíden mosolygott és olyan bölcsen, mintha pontosan ismerné minden indulatunkat, és mi e szelídség láttán mint egy csorda állat hunyászkodtunk meg. ( ) Csókolom, zsidó bácsi! Nem kell, hogy figyelmeztessél rá, nem felejtettem el. Jancsiból furcsa, görcsös hang tört elő: - Nem én írtam oda! Tessék elhinni nem én Róth bácsi egyetemes szelídségéből most megbocsátó mozdulat következett volna, de bőrén enyhe pír vonult át, és megvetően húzta el ajkát. Aztán valahová a távolba nézett, majd újra ránk, és szó nélkül lépett tovább az úton. Miért volt ez döntő vereség a lázadók számára? Megsemmisülten álltunk. Ez a néhány pillanat oldhatatlan vereségnek tűnt. Minden megváltozott körülöttünk és bennünk, mert megértettük, hogy aljasok és gyávák vagyunk. Bár csak gyerekek voltak, világosan felismerték, hogy létezik más választás a bűnön kívül. Ezt a csatát is a szelídség nyerte meg, a ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg! (Rm.12:21) elve alapján. Miért kellett ennek ellenére tragédiába torkollania a történetnek? Pontosan megkapjuk a választ: A gyerekek, akik szembesültek saját és szüleik gonoszságával, visszatérnek a bűn világába, azokba a konyhákba, ahol ismét a régi rendszerbe állt a világ, ahonnan Róth Rezső egy pillanatra kiemelte őket. Látszólag nincsen számukra menekvés, hiszen szüleik hatalma, a törvényen kívüli világ befolyása alatt állnak. V. INTERMEZZO vagy KÉSLELTETÉS: ( rész) A most következő események a lényegen már nem változtatnak, mégis igen fontosak. A hangsúly egy időre áthelyeződik a kisfiú családjának életére: a páros, hosszabb szakaszok (10.,12.,14.) egy széthulló család tragédiáját ábrázolják, a páratlan, rövid részletek (11.,13.) jelzésszerűen utalnak Róth Rezső sorsának alakulására. A két szál végül ismét összefonódva torkollik a komor végkifejletbe. Először egy szép és tragikus kitörési kísérletnek lehetünk tanúi az édesanya tettében, amelyet azonban a teljes erkölcsi bukás követ. Fontos, hogy mindez a húsvéti szünet kezdetén történik, ezt többször is hangsúlyozza az elbeszélő. Tulajdonképpen mindennapos tragédia játszódik le szemünk előtt, begyakorolt szerepekkel, sokszor ismételt szavakkal: a részegen hazatérő apa felesége ütlegeléséhez készülődik. A kisfiú számára megszokott jelenetek következnek: tudja, mikor fölösleges válaszolnia, tudja, mikor kell eltűnnie. Ugyanakkor brutális kegyetlenség és megszokhatatlan, iszonyú feszültség feszíti a történetet. Az egyetlen új szereplő a kisbárány. Anyám nem azért fegyelmezett, mert féltett, hanem azért, mert őt is fegyelmezték. Ismét a hierarchikus felépítésű társadalom működése mutatkozik meg, ezúttal azonban a családon belül. A tagozódás a legkisebb sejtet is áthatja őslakók, betolakodottak, későbbiek = férfiak, nők, gyerekek. A hatalomhoz való viszony határozza meg létük kereteit, alá- vagy fölérendelt helyzetüket. Ebből a körből legalábbis a nők számára nincs kilépés. A fiúgyermekek vágya pedig az, hogy felnőttként magukhoz ragadják a hatalmat: A legnagyobb élvezet talán nem is az anyagi dolgok, hanem az élőlények feletti uralomban van. A patriarchális társadalomban még maga a legszegényebb férfi is felesége, gyerekei és jószágai tulajdonosa volt, azok abszolút urának érezhette magát. ( ) Ha meggondoljuk, hogy mindennek a terhét a nőnek kell viselnie, aligha tagadható, hogy az utódok felnevelése a nők durva kizsákmányolásának folyamata. Azonban az anyának is van egyfajta tulajdona: a gyermeke, amikor az még kicsiny. Ördögi kör ez: a férfiak kizsákmányolják feleségüket, a nők kizsákmányolják gyerekeiket, a felnövekvő férfiak csatlakoznak apjukhoz és kizsákmányolják a nőket. 2 Ez a hatalom igen gyakran gyűlöletes, erőszakos úton nyilatkozik meg, leginkább az alkoholmámor béklyójában. A gyakori verés egyik szörnyű, erőszakos jelenete következik: Újabb rúgás következett, és apám nagyot ordított kinn. A fülükön ülnek? Ez az epizód ugyanakkor a többi, itt élő proletárcsalád életét és mindennapjait is megvilágítja. Az egyetlen egyedi momentum a bárány megjelenése, akinek azonban rögtön, felbukkanása pillanatában eltörik a lába: A borosüveget az asztalra csapta, a bárány megvonaglott a hóna alatt, és a kövezetre zuhant, de ő észre sem vette ezt, az anyám felsikoltott. Úristen! Ne bánts! Mire az állat földet ér, elveszíti épségét, hibátlan 2 Fromm, Erich: Birtokolni vagy létezni? Bp.: Akad. K., p. 5

6 voltát. Pedig az áldozatnak hibátlannak, tökéletesnek, minden fogyatkozás nélkül valónak kell lennie E mozzanat előre sejteni engedi, hogy hiábavaló lesz az édesanya gesztusa, amellyel Róth Rezsőnek ajándékozza a bárányt, s így válhat az állat a gyűlölködő szomszédok prédájává. Az ajándékozás szépségét amellyel a családfő meglepi szeretteit - azonnal lerontja a brutalitás kegyetlensége. Milyen tragikus kép tárul az olvasó szeme elé! Az utolsó vacsora nyilván olcsó nyomata alatt részegen hever a férfi, az asszony az ütlegelés fájdalmától és a megaláztatástól zokog, a kisbárány, ugyancsak fájdalmában keservesen béget, a kisfiú pedig rémületében és undorában hallgat. Egy széthullott, talán soha nem is volt család látványa ez. A 11. szakasz rövid kitérő és a főhős sorsát érinti. A történtekből arra következtethetünk, hogy heves vita zajlott le Róth Rezső házában a megjelenő városi hivatalnok és az öreg parkőr között, melynek következményeként az idős ember a háza előtti szemétkupacra dobta a parkőri botot és karszalagot. Maczelka János pedig nyilván azért mosolygott, mert tisztában volt vele, hogy mindez az ő feljelentésének következménye. Róth Rezső valójában nem azért járt a városban, hogy feljelentést tegyen, ahogyan pletyka útján terjedt, hanem őt hívatták azért, hogy közöljék vele, a lakók megvonták tőle bizalmukat. Figyeljük meg, Maczelka milyen alattomosan próbálja aláásni az általa gyűlölt ember jóhírét: - Amúgy megtartjuk vele a jószomszédi viszonyt - lépett közelebb Maczelka a hivatalnokhoz. De kissé bogaras Azt mondják, hogy ott a koncentrációs táborban tönkrementek az idegei Ha ez valóban igaz lenne, nem viselte volna ilyen önuralommal és méltósággal az ellene folytatott nemtelen hadjáratot. Ezek után visszatérünk a narrátor kisfiú családjához, az események leírása ismét átitatódik az elemzés kényszerével, a megértés vágyával. Mit érzett akkoriban szüleivel kapcsolatban a gyermek? Egyrészt undort és megvetést, másrészt szeretet a brutalitást éppúgy elutasította, mint a gyávaságot: Ismét ott állt előttem a kérdés, hogy a két ember között kinek van igaza? Eldönteni annál is nehezebb volt, mert mindkettőt szerettem, és mindkettőjüktől undorodtam. Kemény szó ez, de ki kell mondanom. Undorodtam apám kidagadó nyaki ütőerétől, de undorodtam attól a tehetetlen gyávaságtól is, amellyel anyám az ütéseket fogadta. Vajon milyen másik élet után vágyakozhatott az erő és hatalom azaz az erőszak és elnyomás szülte félelem fojtogató légkörén kívül? Létezik másfajta kapcsolatrendszer egy családon belül? A gyerek megérezte, hogy létezik egyfajta szabadság, amely az ő rabszolgaságuk ellentéte, és amelyet Róth bácsi képviselt. Megsejtette, talán vágyain keresztül meg is fogalmazta, hogy a családjában uralkodó rend tagjának lenni csak az erőszakban való részvétellel, a hatalmi harcban elmerülve lehet. Róth Rezső ebből, a telep társadalmának tagjaként, saját jószántából kimaradt, nem akart ilyen módon lealacsonyodni pedig környezetének minden akciója arra irányult, hogy őt is belerántsák a harcba, hogy lehúzzák a maguk alacsony erkölcsi szintjére. Róth bácsi azonban éppen azáltal őrizte meg emberi méltóságát és szabadságát, hogy nem elegyedett bele a küzdelembe, legalábbis nem az erőszak eszközeivel. Szeretetemért ellenkeznek velem. Rosszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel szeretetemért (Zsolt.109:4-5.) jövendölte a Messiásról Dávid, és ez Róth Rezső vonatkozásában is beteljesedett. A különállás, a bele nem olvadás, a személyiség szilárd halmazállapotának megőrzése önmagában is szabadság-értékű. Egy ember élhet környezetében úgy, hogy látványosan, sőt tetten érhetően nem szegi meg annak se írott, se íratlan, se manifeszt, se látens szabályait mégis, egyszerűen olyan ember marad, akinek belső élete bizonyos fokig avagy csaknem független környezetétől. 3 E szakasz központi alakja az édesanya, aki váratlan, önzetlen tettével ha csak rövid időre is környezete fölé nő, kilép az erőszak rendszeréből azáltal, hogy átlépi Róth bácsi küszöbét, és odaadja neki a bárányt. Figyelemre méltó, hogy egyetlen részletet sem tudunk meg erről a találkozásról, amelyre bizonyára a közös sors, a zsidó lét miatti megaláztatás, a férje hatalma elleni ösztönös lázadás vitte rá az asszonyt, no meg, nyilván a lelkifurdalás, hogy mindennek ellenére ő is aláírta a feljelentést. Egyetlen sóhaja, Szegény ember! azonban sejteti, hogy mindkettőjük számára elkésett gesztusról van szó. Egy mégis bizonyos: a törött lábú bárány Róth Rezsőnél marad. Pedig így, sérülten már nem is ajándék, inkább nehéz feladat, hiszen törődést, ápolást igényel. Miért tette mégis az asszony? Talán fel akarta oldani a Róth Rezső körül keletkezett vákuumot, a rettenetes magányt, amelybe környezete taszította. Ugyanakkor valószínűleg őt tartotta egyedül méltónak arra, hogy gondját viselje a kis jószágnak. Egyben saját megszégyenítésére válaszolt, s így a férje elleni lázadás gesztusaként is értelmezhető. Ezzel a tettével az édesanya, igaz évek hosszú töprengése után, de kivívta fia szeretetét, és utat nyitott számára a régi rendből való menekülésre. Ez volt a történet során az utolsó kitörési kísérlet. Ha röviden áttekintjük ezeket az ún. lázadásokat avagy kitöréseket, amelyek, bár erőtlenek, egyéni jellegűek, átgondolatlan és ösztönszerű jellegük miatt eleve bukásra ítéltettek, mégis jelzik, hogy a rendszer, amely ellen irányulnak, nem tökéletes. Titokban és homályosan nagyon sokan, felnőttek és gyermekek egyaránt, a meglévőnél jobb világra vágynak: - Az egyik gyerek, aki öntözni akart: Róth bácsi, tessék megengedni, hogy locsoljak egy kicsit Róth bácsi átadta a csövet. Bennem feltámadt a düh. Rohadt áruló gondoltam. A többiek is ezt gondolták, de ellentétben sok hasonló esettel, hangosan véleményt senki sem nyilvánított. A banda szabályai szerint az árulót ott kell hagyni. ez a fiúcska később valószínűleg szemétkupacokkal csúfolta meg saját munkáját. 3 Ancsel Éva: Az aszimmtrikus ember. Bp.: Kossuth K., p.73. 6

A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978)

A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978) A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978) A Nyugat harmadik nemzedékének tagjaként kezdte pályáját: Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Vas István, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán társaságában. Az Ezüstkor

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ: POCÓ HALÁLA Az emberi szenvedés anatómiája. Egy gyermek szenvedése megalázza a szellemet és a szívet (Camus)

NÉMETH LÁSZLÓ: POCÓ HALÁLA Az emberi szenvedés anatómiája. Egy gyermek szenvedése megalázza a szellemet és a szívet (Camus) NÉMETH LÁSZLÓ: POCÓ HALÁLA Az emberi szenvedés anatómiája Egy gyermek szenvedése megalázza a szellemet és a szívet (Camus) I. AZ EMBERI SZENVEDÉS MIBENLÉTE Mielőtt magára az életrajzi írásra rátérnénk,

Részletesebben

GEORG TRAKL (1887-1914) HÁROM VERSE Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel

GEORG TRAKL (1887-1914) HÁROM VERSE Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel LUCIFERHEZ (3.változat) GEORG TRAKL (1887-1914) HÁROM VERSE Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel Izzó bánat, add a Szellemnek a lángod; Sóhajtva emelkedik éjfélbe a fő Zöldellő tavaszi dombnál,

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

A zsidó nép történelme

A zsidó nép történelme Jamie Cowen messiáshívő rabbi A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében II. 30 RÓMA VASMARKÁBAN HERÓDES I.e. 90-80 tájékára a Hasmoneus család, amelynek tagjai korábban tiszta és jó célokért

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

Dobszay Ambrus Fenyő D. György: Iskolák és iskolások (Az iskola világának ábrázolása a magyar irodalom néhány alkotásában)

Dobszay Ambrus Fenyő D. György: Iskolák és iskolások (Az iskola világának ábrázolása a magyar irodalom néhány alkotásában) Dobszay Ambrus Fenyő D. György: Iskolák és iskolások (Az iskola világának ábrázolása a magyar irodalom néhány alkotásában) Bevezető (F.D.Gy.) Móra Ferenc iskola-történetei (D.A.) Molnár Ferenc: A Pál utcai

Részletesebben

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t 2 0 1 3 h ú s v é t J C I S Z T E R C I S Z E N T I M R E P L É B Á N I A ézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bûntõl ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén,

Részletesebben

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1.

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. A bölcsesség igéi példabeszédek könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2015/1. A bölcsesség igéi PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Bálint

Részletesebben

Felfedezőút a Bibliában

Felfedezőút a Bibliában Felfedezőút a Bibliában JÚLIUS Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra JÚLIUS 3-4 ÚJRAKEZDÉS (Folyt.) Nehémiás 8 - A gyász örömre fordul: Országos ünnepség 8,12 Ekkor elment

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Békés Gellérttel (Lukács László) " 524. MAI MEDITÁClÓK JÁNOSY ISTVÁN: Gondolatok az archetípusról... 532

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Békés Gellérttel (Lukács László)  524. MAI MEDITÁClÓK JÁNOSY ISTVÁN: Gondolatok az archetípusról... 532 vigilia 51. ÉVFOLYAM, JÚLIUS Szent Jakab havában (Tarjányi Zoltán)........................................ 481 GALGÓCZY ZSUZSA: Hajnali vizeken (vers) 482 TÖRÖK ENDRE: Vlagyimir Szolovjov 483 VLAGYIMIR

Részletesebben

Lelkigondozás írta: Merényi Zoltán Témák: Bevezetés A lelkigondozás fontossága A lelkigondozó felelőssége A képzés módszertana 1) Mit jelent testvérnek lenni? 2) A lelkigondozó szerepe Tértágítás Bizalom

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

KÉT ESET A MÚLTTAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS TÉMÁJÁHOZ* Anna Maria Jokl

KÉT ESET A MÚLTTAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS TÉMÁJÁHOZ* Anna Maria Jokl Thalassa (5) 1994, 1-2: 110-128 KÉT ESET A MÚLTTAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS TÉMÁJÁHOZ* Anna Maria Jokl Jehuda Jehudával, a fiatal bölcsésszel - későbbi betegemmel - 1959-ben találkoztam először egy társaságban,

Részletesebben

Barsi Balázs: Örökké megmarad

Barsi Balázs: Örökké megmarad PPEK 369 Barsi Balázs: Örökké megmarad Barsi Balázs Örökké megmarad mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az abortusz erkölcsteológiai megítélése

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az abortusz erkölcsteológiai megítélése Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Hittanári Szak László Levente Az abortusz erkölcsteológiai megítélése Diplomadolgozat Témavezető: Takács Gábor Pécs, 2004 Tartalomjegyzék Előszó 5.o. 1. Az abortuszról

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP 5.6.1.C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra:

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2005. március A Biblia Szövetség folyóirata XVII. évfolyam 1. szám Ára: 300,- Ft AZ ÉLET URA MI TÖRTÉNT A KERESZTEN? HÚSVÉTI KÜLDETÉSBEN HISZEM, AMIT JÉZUS HITT A KÖZÉLET TISZTASÁGA

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla {k20002a} {k20002b} 2000/2 VEZÉRCIKK Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985 %%Boldog titok: a Golgotán kezdhetek el minden napot, megköszönve a meghálálhatatlan, csodálatos áldozatot s akkor

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben