Gyalogos zarándoklat a Városmajorból Máriaremetére a Szent Erzsébet Jubileumi Évben szeptember 15-én, szombaton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyalogos zarándoklat a Városmajorból Máriaremetére a Szent Erzsébet Jubileumi Évben 2007. szeptember 15-én, szombaton"

Átírás

1 Imádkozzatok a gyűlölet-katlan kialvásáért, az áldozatos szeretet föllobbanásáért (Mindszenty) Gyalogos zarándoklat a Városmajorból Máriaremetére a Szent Erzsébet Jubileumi Évben szeptember 15-én, szombaton Gyülekező: 7 órától a Városmajorban Indulás: 8 órakor A zarándoklatot dr. Udvardy György püspök, Bíró László püspök és Lambert Zoltán kanonok, plébános vezeti Szentmise: 12 órakor Máriaremetén A szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom budapesti érsek mutatja be Kérjük, hogy a zarándokok URH vételére alkalmas rádiót hozzanak magukkal, mert a Mária Rádión (FM 94,2) keresztül be tudnak kapcsolódni a közös énekbe és imába. Zarandokfuzet.indd :38:27

2 Zarandokfuzet.indd :38:28

3 ZARÁNDOKÚTRA INDULUNK szeptember 15-én, szombaton 8 órakor a városmajori és a máriaremetei egyházközségek kezdeményezésére és szervezésében a budapesti és vidéki egyházközségek, katolikus iskolák és egyesületek, lelkiségi mozgalmak elzarándokolnak Máriaremetére. A Városmajorból indulva gyalog teszik meg a mintegy 14 kilométeres utat. Ezzel egyrészt a hőslelkű-szentéletű nagy magyar főpapra, Mindszenty József bíboros hercegprímásra emlékezünk, aki először május 5-én vezette ugyanezen az útvonalon maga is köztük gyalogolva a hívek sokaságát a Városmajorból a remetei Szűzanya elé (ennek emlékét őrzi a városmajori templom előtt álló emlékmű). Másrészt a magyar vallásos lelkiségtörténet kimagasló eseményét, a Boldogasszony Évét idézzük fel, amelyre 60 évvel ezelőtt, 1947/1948-ban került sor. Harmadsorban pedig az ennek keretében megrendezett, Városmajor-Máriaremete közötti hármas nagy zarándoklatra tekintünk vissza, amely hat évtizeddel ezelőtt, 1947 szeptemberének három vasárnapján történt: külön-külön mintegy ezer ember vett részt rajtuk: első vasárnap a férfiak, másodikon a nők, asszonyok, harmadik vasárnap pedig az ifjúság. A férfiak élén ekkor is Mindszenty bíboros haladt, végig az egész úton. Mindhárom alkalommal a résztvevők imádságukkal, énekükkel, a gyaloglás fáradalmaival, a szeretet jócselekedeteivel engesztelve magyar egyházunk s hazánk jövőjéért fohászkodtak. Mára már megöregedett szüleink, nagyszüleink, dédszüleink járták akkor a zarándokutat, értünk, a mi sorsunkért aggódva, bennünket féltve. Az ő példájukat követve, az ő lépteik nyomában lépünk most, hat évtized elteltével, 2007 szeptemberében mi, maiak, változatlanul ugyanazokkal a kérésekkel fohászkodva magunkért, gyermekeinkért, unokáinkért a máriaremetei Szűzanyához, mint elődeink tették. Zarandokfuzet.indd :38:28

4 4 I. 60 évvel ezelőtt került sor a 20. század második felének legnagyobb hazai lelkiségi eseményére: a Boldogasszony Évére. Ezt Mindszenty bíboros javaslatára és ösztönzésére a magyar katolikus püspöki kar hirdette meg. A Boldogasszony Évének ima- és engesztelés-folyama augusztus 15-én megindult. Másfél éven át, december 8-ig az egész országot átpásztázta az imára, engesztelésre, tevékeny katolikus életre hívó lelkes mozgósítás. A katolikus hívek milliói vettek részt az ország minden részén az ünnepségeken, nagygyűléseken, előadásokon, különféle más máriás hitbuzgalmi és kulturális rendezvényeken; prédikációk, konferenciabeszédek, főpásztori körlevelek, könyvek, tanulmányok, újságcikkek sora fejtette ki az ünnepi év tartalmát, belső jelentését, üzenetét, tanítását. Sokrétű volt a Boldogasszony Éve lelkiségi programja: felébreszteni, felfokozni minden katolikusban a szívből fakadó hitet, az őszinte egyházhűséget, a tiszta hazaszeretetet, az ezekből ösztönzött önzetlen nemzetépítő-társadalomfejlesztő cselekvést; munkálva a mélyrehatoló lelki-erkölcsi megújulást, a keresztény emberhez méltó életforma kialakítását, szoros kapcsolatban fonódva a természetfölöttivel. A hívek sokasága vette körül országjárása során a bíborost és püspöktársait, akik a hívőtömegekkel együtt kérlelték Szűz Mária égi oltalmát, engesztelve saját és mások bűneiért, elkötelezve magukat hitük és magyarságuk mellett, egy új, a réginél tökéletesebb magyar társadalom építése mellett. A Boldogasszony Éve központi rendezvényei a zarándoklatok voltak. Másfél év alatt több millió hívő kereste fel szervezetten papjaik vezetésével a Mária-kegyhelyeket. Különösen kiemelkedtek azok a zarándoklatok, amelyeken részt vettek a püspöki kar tagjai, illetőleg Mindszenty bíboros, egy-egy történelmi jelentőségű szentély köré vonzva egy-egy nagyobb tájegység népét. Ez jól beleillett a magyar lelkiségtörténeti folyamatosságba, hiszen a zarándoklás, mint ősi magyar katolikus hagyomány és szokás, mélyen élt népünk vallásos életében. Sokan gyűltek össze a Boldogasszony Évében, 60 évvel ezelőtt ezekre az egy napos vagy több napos zarándoklatokra: több tízezren, számos esetben százezernél is többen; messzi távolságokból is, nehéz utazási körülmé- Zarandokfuzet.indd :38:28

5 nyek közepette, igen sok esetben hosszú utat gyalogolva, gyakran esős, szeles, viharos rossz időben. Az együvé tartozás, hitük közösségi élményének bensőséges örömét és hatalmas erejét érezték a résztvevők, akik áldozatos lélekkel vállalták a jelenlét tanúságtételét. (Minderről részletesen: Boldogasszony Éve 1947/1948 Mindszenty bíboros evangelizációs programja, Ecclesia Könyvkiadó, Budapest, 1994) II. Mindszenty József 1944 márciusában lett veszprémi püspök, majd október 7-én foglalta el esztergomi érseki székét december 26-án vetette fogságba az istentelen hatalom ben a második világháború végvonaglását élte-szenvedte az ország; ban egy materialista-ateista diktatúra építette előbb rejtve, majd nyíltan hadállásának alapjait hazánkban. Az közötti négy esztendő mindkét idő szakában a gyűlölet tombolt Európa e tájain: gyűlölet népek, népfajok, nemzetek, politikai mozgalmak, pártok, csoportok és egyes emberek között. S e gyűlölet ártó hatásaival - emberek millióit fertőzte meg, emberek millióinak életét keserítette meg, emberek életét tette tönkre, taszította az embertelenség mélységeibe, emberek millióit fosztotta meg puszta életétől is. Mindszenty bíboros megnyilatkozásaiban gyakran emelte fel szavát a mindent elárasztó, az embert lealacsonyító gyűlölet ellen december 23-án a nagy munkástelepülésen, Csepelen járt, a romjaiból ideiglenesen rendbetett templomban mutatta be a szentmisét. Prédikációjában nagy hangsúllyal említette: Ha Krisztust hirdetem, akkor nem a gyűlöletet, hanem a szeretetet hirdetem. A gyűlölet lávája elöntötte a világot, mi azonban csakis a szeretetet hirdetjük mindenkor. Akik gyűlölnek, azok nem Krisztuséi! A szeretet búzája fakadjon a lelkünkben, a gyűlölet konkolyát mint hozzánk méltatlant vessük el magunktól. De nem csak szavával hirdette Krisztus tanítását Mindszenty bíboros, hanem cselekedeteivel is megpecsételte azt: önfeláldozó hősiességgel véd- 5 Zarandokfuzet.indd :38:28

6 te a gyűlölet lángjaitól az üldözött zsidókat éppen úgy, mint a kommunista hatalom által igazságtalanul, törvénytelenül fogságba vetett, internált, deportált, meghurcolt ártatlan emberek tömegeit. Szentéletű bíborosunk az ősi krisztusi tanítást hirdette, ezt tették elődei is, az elmúlt évszázadok püspökei, papjai is. Vessetek el minden gyűlöletet, kivéve a bűn gyűlöletét; szeressétek Istent, a halhatatlan lelket és a felebarátot. Erre tanít az Egyház, valamint a hívek annyi imájától megszentelt, az idők mohájától belepett templomotok buzdította híveit, Tát falu templomában. De ez a jelen tanítása is, s a jövőé is. II. János Pál pápa és a későbbi XVI. Benedek pápa közös nagy műve, a magyarul 1994-ben megjelent A katolikus egyház katekizmusa mint az egyik nagy emberi szenvedélyt tárgyalja és fejti ki a gyűlölet mivoltát az pontokban. Majd a pontokban így fogalmaz: Urunk a szív békéjét kéri és elutasítja a harag és gyűlölet erkölcstelenségét. A szándékos gyűlölet ellenkezik a szeretettel. A felebarát gyűlölete bűn, amikor az ember szándékosan rosszat kíván neki. A felebarát gyűlölete súlyos bűn, ha szándékosan súlyos kárt kívánok neki. A harag a bosszú kívánsága. Ha a harag eljut a felebarát megölésének vagy súlyos megsebesítésének szándékos kívánságáig is, súlyosan vét a szeretet ellen: halálos bűn. Az Úr azt mondta: >Már azt állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával< (Mt. 5,22). A téma sajátos vonatkozására is kitér a katekizmus: Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát. Ugyanez a föladat kiterjed azokra is, akik másként gondolkoznak, vagy cselekszenek, mint mi. Krisztus tanítása egészen odáig megy, hogy megköveteli a sértések, támadások megbocsátását is. E tanítás kiterjeszti a szeretet parancsát amely az új törvény parancsa valamennyi ellenségre. De fontos megkülönböztetést is tesznek a kötet szerzői: Az evangélium szellemében történő felszabadítás összeférhetetlen az ellenség, mint személy gyűlöletével. Más a helyzet magának a rossznak a gyűlöletével, amelyet az ellenség, mint ellenség cselekszik. A keresztény ember tehát Krisztus az ószövetségi törvényt megújító és kiteljesítő szeretet-parancsa értelmében a vele szembenálló máskéntgondolkodókat, másként-cselekvőket tudomásul veszi, létezésüket elfogadja, teljes mértékben tolerálja ; ugyanakkor véleményüket, tetteiket el- 6 Zarandokfuzet.indd :38:28

7 utasítja, azokat kritizálja, azokkal vitatkozik és megcáfolásukra törekszik. De: viseljétek el egymást! A legújabb pápai dokumentum, A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma, amely 2006-ban jelent meg, és 480. pontjaiban foglalja össze az e témára vonatkozó szükséges ismereteket. Ez utóbbi szövege: Az Úr aki azt hirdeti, hogy >boldogok a békességszerzők< (Mt 5,9) megkívánja a szív békéjét, s ezzel szemben kárhoztatja az erkölcstelen haragot, amely az elszenvedett bántás miatti bosszú vágya; és a gyűlölet, mely rosszat akar a másiknak. Ha e magatartások szándékosak, és jelentős tárgyuk van, súlyos bűnök a szeretet ellen őszén, 60 év elteltével ismét bejárjuk elődeink zarándokútját, modern, 21. századi körülmények közepette. De céljaink ugyanazok, szóról-szóra, mint az övék volt: felébreszteni, felfokozni magunkban a szívből fakadó hitet, az őszinte egyházhűséget, a tiszta hazaszeretetet, az ezekből ösztönzött önzetlen nemzetépítő-társadalomfejlesztő cselekvést; munkálva a mélyrehatoló lelki-erkölcsi megújulást, a keresztény emberhez méltó életforma kialakítását, szoros kapcsolatba fonódva a természetfölöttivel. S akárcsak az közötti Magyarországon, napjainkban is itt hullámzik körülöttünk a gyűlölet tengere. Vajon ma aktuálisak-e Mindszenty bíboros január 19-én, Szent Margit ünnepén mondott szavai? Milyen egyszerűek, természetesek a másik ember jogai, de a mindent elsodró durva önzés sötét szemellenzőként eltakarja azokat előlünk. Nincs megértés, és ennek hiányában félelmetesen kiterebélyesedik, egész életünket befuttatja a gyűlölet indája, az ártás szelleme. Szemet szemért, fogat fogért... A gyűlölet jelzője a magyar nyelvben: vak gyűlölet. Bizony, aki gyűlöl, az vak. Érdemes elgondolkodni a mai, 2007-beli gyűlölet különféle vonatkozásairól, irányairól. Vajon a világon hol él ma gyűlölet egyes országok, nemzetek, népcsoportok, kultúrák, ideológiák között? Gyűlölet emberek ellenvallásuk, etnikai hovatartozásuk, társadalmi helyzetük, pártállásuk, szokásaik s mások miatt? És szűkebbre vonva a kört: Magyarország melyik országgal van napjainkban, gyűlölködő viszonyban? S hazánk határain belül kik ellen irányul 7 Zarandokfuzet.indd :38:28

8 gyűlölet? Származás vagy faj miatt? Vallási felfogás miatt? Politikai hovatartozás miatt? S legyen legszűkebb a kör: vajon bennem, saját magamban él-e gyűlölet valaki vagy valakik ellen? Családon belül, rokonság köréből? Iskolában diáktársat vagy pedagógust érintően? Munkahelyen munkatárs vagy főnök iránt? Valamelyik politikai párt, valamelyik politikus személye iránt? Mindszenty bíboros ezt prédikálta Orosházán 1947 júniusában: Ne gyűlöljetek senkit, mert a gyűlölet lealjasít. És minden ember az Atya teremtettje. A mi Atyánk gyermekei ők is, egymásnak testvérei, felebarátai vagyunk. S nekünk is szól celldömölki felhívása 1948 szeptemberéből: Imádkozzatok a gyűlölet-katlan kialvásáért, az áldozatos szeretet fellobbanásáért, imádkozzatok annak megmaradásáért! A gyűlölet egyik legnagyobb kártevése, hogy a gyűlölködés célszemélyeiben akik ellen gyűlölködnek azokban is gyűlölet keletkezik, mégpedig ellenirányban. Tehát bennük is kialakul a másnak való ártás szelleme, a mások eltiprásának szándéka, a revánsvétel akarása, vagyis a gyűlölet azok iránt, akik minket gyűlölnek. Veszedelmes csapda a gyűlölet! Mert a gyűlölet lealjasítja, lealacsonyítja, embertelenségbe taszítja a gyűlölködőt. Mit tegyen a keresztény ember? Hogyan viszonozza a ráirányuló gyűlöletet? Jézus így tanított a Hegyi Beszédben: Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is, esőt is ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? (Mt. 5,43) Mindszenty bíboros éppen 60 éve, szeptember 14-én vezette százezres férfizarándoklatát a Városmajorból Máriaremetére. Ezen a napon ünnepli az Egyház minden évben ma is a szent kereszt felmagasztalásának ünnepét. A bíboros érdekes történeti párhuzamot vetített prédikációjában hallgatósága, a hatalmas tömeg elé: A kereszt tövében ama nagypénteken három embercsoportot látunk. Az első volt Szent János, a hűséges tanítvány, a három Máriával: a Szűzanyával, va- 8 Zarandokfuzet.indd :38:28

9 lamint Kleofás anyjával és Mária Magdolnával. Ezek képviselik a világtörténelemben a kereszthez való hűség készséges csapatát. A második csoport élén a római százados és a jobb lator halad. Ők azok, akiknek a lelkében ébredezik a kegyelem. A harmadik embercsoport szintén ott táborozik a kereszt alatt, de ezeknek a lelke a másik latorral együtt izzó gyűlölettel van telítve Krisztus iránt. S a történelem mindegyik időszakában lényegében e három csoportra oszlanak az emberek, Krisztushoz való viszonyukat illetően ben is. (Tegyük hozzá: 2007-ben is.) S a szent kereszten elindul Jézus drága Vére folytatta a bíboros, amely beharmatozta az első csoportot, tökéletesítette a második csoportot, és elkezdte örökre égetni azt a harmadik csoportot. De ezzel nincs vége a történetnek, fontos, lényeges folytatása van: A Szűzanya ott van a kereszt alatt, melléje állunk és alázatos lélekkel kérjük, hogy a kereszten végigcsurgó szentséges Vér üdvözítse a napjainkban élő első és második csoportot. De kérjük azt is, hogy ne taszítsuk el a harmadikat sem. Tehát a bennünket gyűlölőkért is imádkoznunk kell, hogy világosítsa meg őket a minden embert szerető Úristen, hogy kevesebb rosszat és több jót tegyenek ellenségeink. Az imának, a szívből jövő őszinte imának, a folyamatos imának csodálatos hatása van az Úristennél tanítja a bíboros. Egy érdekes mozzanat, egyházunk ősidők óta a nagypénteki szertartás egyetemes könyörgéseiben minden évben felszólítja a hívőközösséget: imádkozzunk országunk világi vezetőiért! S ezt megtettük a Rákosi-korban éppen úgy, mint Kádár János országlása idején. Vajon volt-e hatása a többmilliós magyar katolikus hívőközösség értük mondott imájának? Érdemes ezt is tüzetesen végiggondolni. S meditálni lehet Mindszenty bíboros személyes példáján is. Amikor 1944 hideg karácsonyán papjaival együtt beterelték őket a sopronkőhidai fegyház piszkos-szennyes raktártermébe, leendő őrzési helyükre, Mindszenty legelső teendője ez volt: letérdeltek, hálát adtak Istennek sorsukért, és börtönbevetőikért is imádkoztak. Vagy november 18-án írt drámai búcsúlevelében ez is olvasható: Imádkozom az igazság és szeretet világáért; azokért is, akik Mesterem szava szerint nem tudják, mit cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik. S nem sokkal később, 1948/49 telén az Andrássy út 60-ban levő börtöncellájában gyűrűs-rózsafüzérjén számlálva a tizedeket folyamatosan imádkozott fogvatartóiért. 9 Zarandokfuzet.indd :38:28

10 10 III. Mindez pontosan beleilleszkedett Mindszenty bíboros lelkipásztori-evangelizációs programjába, amelyet jól kifejezett püspöki-érseki jelmondatával: Pannonia Sacra. Vajon mit akart ezzel kifejezni? Azt, amely egykori és mai zarándoklatunk egyik legfőbb alapmotívuma, ösztönző ereje. A második világháború végső tombolásának idején, 1944 márciusában lett veszprémi püspök Mindszenty József. Címerébe az élete egy részét Veszprémben töltő, életét engesztelésül Magyarországért felajánló Árpádházi Szent Margit képét tette. Ekkor sűrítette apostoli programját a Pannonia Sacra kifejezésbe. Ezt a főpásztori jelmondatot esztergomi érsekként is megtartotta, s ezt hirdette élete végéig, haláláig. Ez volt a Boldogasszony Éve alapvető mottója. Mit jelent magyarul ez a kifejezés? Szótárral nem lehet lefordítani. Nem azt jelenti, hogy Szent Pannónia, vagy Szent Magyarország. Mindszenty bíboros beszédei, körlevelei, emlékiratai, levelei s más megnyilatkozásai alapján érdemes megkísérelni: milyen gondolatkört, milyen tanítást akart sugallni e szókapcsolattal? Itt, a Kárpát-medencében Mindszenty szerint létezik, jelen van egy sajátos provincia, tartomány. Ez a Pannonia Sacra, vagyis a szentül élni akaró magyarok közössége. Kik ennek a tartománynak a polgárai? Akik komolyan, tudatosan, egész mivoltukkal meg akarják élni katolikus hitüket, hiszen csakis így közelíthetnek a szentség egyre magasabb szintjeihez. S e folyamatos, állandó közelítésnek itt e földön soha sincs vége, állandó aktív lelki előrehaladásra serkent az előttünk álló ragyogó cél. Él, létezik, jelen van tehát itt, a Kárpát-medencében ez a lelki provincia; lakói igyekeznek hűségesen követni az Isten akaratát, úgy, ahogyan azt Szent Pál közvetítette számunkra. E sajátos közösségi életprogramot ugyanis pontosan leírja a thesszaloniki hívekhez írt első levelében: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek. Éljetek hát így, s haladjatok egyre előbbre. Az az Isten akarta, hogy szentek legyetek Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen. Az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. (1 Tesz 4,1-7.) De Mindszenty mindehhez valamiféle sajátos magyar színt is ötvözött. Zarandokfuzet.indd :38:28

11 Pannonia Sacra e kifejezésben ott van ősi Szent István-ének pontos helymeghatározása: híres Pannónia, amely virágos kert, s amelyet hűségesen gondoz a Szűzanya, vagyis e provincia a Magyarok Nagyasszonya oltalma alatt áll. Kik tartoznak tehát e szent Pannónia-tartományba? Akik a Magyarok Nagyasszonya oltalma alatt folyamatosan törekszenek tudatosan és következetesen szentté válni. S e folyamatban katolikus hitük és magyarságuk szorosan összefonódik, e két vonatkozás egymást segíti, erősíti, szilárdítja. És Mindszenty bíboros erősen hitte: ha a szentül élni akaró magyaroknak ez az egymilliós, kétmilliós, ki tudja hány tagú közössége, ez a Szent Provincia, ez a Katolikus Pannónia közössége eléggé erős a szentség megélésében, akkor ennek hatásai szertesugároznak a magyar nemzet más felfogású, más világnézetű, másként élő többi rétegébe, s ily módon jó irányba képes fordítani, alakítani, emelni a teljes magyarságot, az egész nemzetet, a Nagy Hungáriát. Ez a Katolikus Pannónia és a Nagy Hungária sajátos viszonya ezer év óta, a században is. Több mint negyedszázad telt el azóta, hogy Mindszenty bíboros meghalt. Életében személye, szava, tevékenysége széles körű tiszteletben részesült. Ez halálával sem szűnt meg, sőt azóta tovább növekedett, napjainkban is egyre növekszik. Tisztelőinek sokasága gyarapodik, határainkon belül és kívül. Ez a tény magától értetődik, egészen természetes: Mindszenty bíboros kiemelkedően nagy ember volt, méltó a tiszteletre. A 21. században is. Urunk, Istenünk, engedd, hogy egyre többen kövessük a hőslelkűszentéletű Mindszenty bíboros életpéldáját, hogy a magyarság körében egyre több legyen az imádságos ember; a szenvedéseivel is engesztelő ember; Istenhez, egyházhoz mindhalálig hűséges ember; a Magyarok Nagyasszonyát mint édesanyát szerető ember; magyar hazájához, anyanyelvéhez, szülőföldjéhez jóban-rosszban ragaszkodó ember; az egyház és a haza ellenségeivel bátran szembeszálló ember; a szabadságjogokat minden körülmények között védő és tisztelő ember; a tevékeny szeretetben Krisztus igazságát és szabadságát megélő ember, hogy ily módon gyarapodjon, erősödjön Pannonia Sacra, vagyis az Isten törvényei szerint élni akaró magyarok nagy családja, a szentül élni akaró magyarok határokat nem ismerő lelki közössége, hogy ily módon erősödjék az egész, teljes Magyarország, a Nagy Hungária. 11 Zarandokfuzet.indd :38:28

12 IV. Mindszenty bíboros esztergomi székfoglalója után, a következő vasárnapon, október 14-én mint az ország prímása, első főpapja bemutatkozott a magyar ifjúságnak egy tömeggyűlés keretében, a budapesti Szent István Bazilika előtti, zsúfolásig tömött téren. Egyik elődje se tett ilyet, a többi megyéspüspök sem. De ő ezt kiemelt fontosságúnak tartotta, éppen az egyház és a haza jövője szempontjából. Kedves beszédben szólt a fiatalokhoz, néhány legfontosabb jótanáccsal látva el őket. Beszédének egyik részlete kérdéssel kezdődik: Nehéz a hitvallás, nehéz hitünk megvallása az emberek előtt? Azt mondom, amit a Genezáret taván mondott az Úr: mit féltek, kicsinyhitűek? Bízzatok! Aki mellett jártok, akit követtek, az meggyőzte a világot! A gyűlölet kavargása lehet félelmetes, mint a kráterek világa, de hiszek a szeretet végső győzelmében! És hittel hirdetem: a mi eszményünk olyan Magyarország, amelynek alapja a valláserkölcs, támasza a nemzeti érzés; fiai és leányai, pedig hívők és magyarok! Tedd ezt, és élni fogsz, magyar ifjúság, és él a haza! Összeállította: dr. Mészáros István Imádkozzatok és böjtöljetek! 12 Zarandokfuzet.indd :38:28

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben