Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény"

Átírás

1 Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény Tulip Inn III.13. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD, ELTE ÁJTK

2 Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának, hogy elviszi kocsival. Az apáca beül és keresztbe teszi a lábát, ami miatt a ruhája felhúzódik, és így láthatóvá válik a combja. A pap ezt meglátja és kis híján karambolt okoz. Miután egyenesbe hozza az autót, a pap lassan az apáca combjára teszi a kezét. Az apáca azt mondja: Atyám, emlékszik mit mond a 129. zsoltár? A pap erre elveszi a kezét. De amikor sebességet vált, akkor a keze újra az apáca combjára téved. Az apáca megint azt mondja: Atyám, emlékszik mit mond a 129. zsoltárt? A pap elveszi a kezét és menteget zik: Sajnálom, n vér, a test könnyen b nbe esik. Amikor megérkeznek, a n vér nagyot sóhajt és kiszáll. Amikor a pap visszaér a templomba, szalad, hogy megnézze a 129. zsoltárt. Meg is találja:

3 a poén és tanulsága Menj tovább és keresgélj, mert ott feljebb megtalálod a megdics ülést. A történet tanulsága: Ha nem vagy jól informált a munkáddal kapcsolatban, akkor könnyen elszalaszthatsz egy nagyszer lehet séget.

4 Mit (köz)vetítek? A Kttv. hatálybalépése el tt változások január 1-t l Az újdonságokra és fontos régiségekre fókuszálunk Nem háttérjogszabály a Munka Törvénykönyve szabályozási következmények Ki kicsoda? Általános magatartási követelmények Jognyilatkozatok közlés képviselet A Magyar Kormánytisztvisel i Kar A jogviszony létesítés és teljesítés A köztisztvisel kre vonatkozó eltér szabályok A közigazgatási munkavállalók A szakszervezeti jogok

5 A törvény szerkezete évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztvisel kr l Els rész Általános rendelkezések Második rész közszolgálati személyzeti igazgatás a Magyar Kormánytisztvisel Kar Harmadik rész A kormányzati szolgálat jogviszonyban állók Negyedik rész Közszolgálati jogviszonyban állók Ötödik rész A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók

6 Preambulum a rendszerváltás után A társadalom közmegbecsülését élvez, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitika-semleges, törvényesen köd, korszer szakmai ismeretekkel rendelkez, pártatlan köztisztvisel k intézzék

7 És 20 évvel kés bb Az er s, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket el térbe helyez állam olyan közszolgálatra alapozható amely élvezi a társadalom közmegbecsülését, hatékony és költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges, törvényesen m ködik, tagjai korszer szakmai ismeretekkel rendelkeznek, Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgálják Célunk ezért, hogy el mozdítsuk az er s nemzettudatra épül és értékelv közszolgálati tisztvisel i hivatás megteremtését, és kiszámítható életpályát nyújtsunk amelynek szabályai segítik a tisztvisel ket a hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos magatartás tanúsításában

8 Szervi és személyi hatály A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény [Kttv.] hatálya Els csoport a még hatályos Ktjv. Központi államigazgatási szervek - Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal Államigazgatási szervek - a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, a megyei, f városi kormányhivatal, valamint területi szerve, továbbá a megyei intézményfenntartó központ, a rend rség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi és területi szervei kormánytisztvisel jének és kormányzati ügykezel jének kormányzati szolgálati jogviszonyára

9 Folytatódik a hatály a megosztás megmarad Második csoport - a szakmai vezet k a Miniszterelnökség, a minisztérium közigazgatási államtitkára és helyettes államtitkára szolgálati jogviszonyára, valamint Harmadik csoport a képvisel -testület hivatala (helyi önkormányzat képvisel -testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyz ség köztisztvisel jének és közszolgálati ügykezel jének közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

10 Személyek duplikált ki kicsoda? Közszolgálati tisztvisel : a kormánytisztvisel, kormányzati ügykezel, köztisztvisel,közszolgálati ügykezel ; kormánytisztvisel, köztisztvisel : a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezet és ügyintéz, aki el készíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve felhatalmazás esetén a döntést kiadmányozza, kormányzati, illetve közszolgálati ügykezel : a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellen rzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el; És a funkcionális személyzet? Mire lehet munkaszerz dést kötni?

11 Mikor köthet megbízási vagy vállalkozási szerz dés? Megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerz dés nem köthet olyan feladat elvégzésére, amelyre csak kormánytisztvisel i, köztisztvisel i kinevezés adható. Az e körbe nem szerepl feladat ellátására megbízási, illetve vállalkozási szerz dés abban az esetben köthet, ha a) a szolgáltatás vállalkozás esetében az eredmény tárgya jogügyletileg korlátozott, és a szerz désben el re pontosan meghatározható, és b) a feladat jellege lehet vé teszi, hogy a közigazgatási szervet, mint megrendel t, illetve megbízót kizárólag korrekciós jelleg, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, és c) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával teljesíthet, és d) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén, telephelyén legyen, azt a megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a feladat ellátásához igazítható.

12 Csak közszolgálati jogviszonyban - hány munkavállaló lehet? Csak közszolgálati jogiszony - A közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellen rzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefügg, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthet. És a funkcionális feladatokat ellátók? Munkavállalói létszám - A közigazgatási szervnél a tárgyévben a munkaszerz déssel foglalkoztatott személyek aránya együttesen nem haladhatja meg az engedélyezett létszám tíz százalékát. E mérték alól a közigazgatásért és igazságügyért felel s miniszter indokolt esetben mentesítést adhat. Mire kellhet ennyi munkavállaló?

13 El menetel - besorolás A közszolgálati tisztvisel besorolásánál (116. ) a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen a munkaviszonyban, állami vezet i szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészségi, hivatásos (szerz déses) szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, a 47. -ban meghatározott ösztöndíjas jogviszonyban, bedolgozói munkaviszonyban, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszonyban, a szakcsoporti tagsági viszonyban, a vállalkozási és megbízási szerz désen alapuló, valamint a személyes közrem ködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenységre irányuló jogviszonyban, továbbá az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszonyban töltött id t kell alapul venni.

14 Továbbra is besorolunk DE - a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó id tartamból hat hónapot kell beszámítani. DE A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a tizennégy éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesít dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes id tartamát figyelembe kell venni. PLUSZ az július 1-jét megel en munkaviszonyban töltött id ként jogszabály alapján elismert id tartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség - hat hónapot be kell számítani. Képvisel k - Az országgy lési, az európai parlamenti, az önkormányzati képvisel i és a polgármesteri megbízatás id tartamát - ha e megbízatás megsz nését követ en ismételten közszolgálati jogviszonyt, létesít - a közszolgálati jogviszonyban töltött id nek kell tekinteni Önkéntesek - A közszolgálati tisztvisel besorolásánál (116. ) az önkéntes tartalékos tényleges katonai szolgálatteljesítés idejét kétszeres id tartammal kell figyelembe venni.

15 Általános magatartási követelmények Általában - A kormányzati szolgálati jogviszonyban és a közszolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: közszolgálat) a köz szolgálatának els dlegessége alapján és a jó (?) közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásának szem el tt tartásával kell eljárni. Hogyan ne viselkedjünk munkaid n kívül? A közszolgálati tisztvisel a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely különösen munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója helytelen megítélésére, az általa betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére.

16 Régi elvek Együttm ködési kötelezettség és tájékoztatás - keres képtelenség, összeférhetetlenség, adatváltozás Rendeltetésszer joggyakorlás - Határozott id k, kiválasztás létszámleépítéskor, ítéletek végrehatása Jóhiszem és tisztességes joggyakorlás - Miként éljünk saját jogunkkal?

17 A közszolgálati tisztvisel ellen rzése Mi ellen rizhet? A munkáltató a közszolgálati tisztvisel t csak a közszolgálattal összefügg magatartása körében ellen rizheti. Hogyan? A munkáltató ellen rzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. Tabu - A közszolgálati tisztvisel magánélete nem ellen rizhet. Tájékoztatás A munkáltató el zetesen tájékoztatja a közszolgálati tisztvisel t azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a közszolgálati tisztvisel ellen rzésére szolgálnak DE! Ha a rend rségr l szóló törvény a Kttv-ben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellen rzési lehet séget teremt az államigazgatási szerv kormánytisztvisel i tekintetében, a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellen rzéshez való hozzájárulás.

18 Egyenl bánásmód A közszolgálattal, így különösen az illetménnyel kapcsolatban az egyenl bánásmód követelményét meg kell tartani. Közvetlen és közvetett diszkrimináció a 2006-os csoportos létszámcsökkentés egy tanulsága Megsértésének orvoslása nem járhat más közszolgálati tisztvisel jogának megsértésével, vagy csorbításával Illetménynek min sül minden, a közszolgálat alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. A munka egyenl értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, min ségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi er feszítést, tapasztalatot, felel sséget, a munkaer -piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

19 Jognyilatkozatok, jogorvoslati kioktatás és az elektronikus üzenet Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat ha e törvény eltér en nem rendelkezik érvénytelen. Az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyez akaratából teljesedésbe ment, és ez nem jár a közérdek sérelmével. Jogorvoslati kioktatás - A munkáltató az az igény érvényesítésének módjáról és ha az elévülési id nél rövidebb, annak határidejér l a közszolgálati tisztvisel t ki kell oktatni. A határid l való kioktatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény nem érvényesíthet (nem igényérvényesítés). Elektronikus dokumentum - A kinevezés és módosítása, a közszolgálat megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi, kártérítési ügyben hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás kivételével írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattev személyének és a jognyilatkozat tétele id pontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor.

20 Az egyoldalú jognyilatkozat Egyoldalú jognyilatkozatból csak törvényben és közszolgálati szabályzatban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek. Hatályossá válás - Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá, és - e törvény eltér rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza. A felmentés nem korrigálható Joglemondás - A jogról lemondó vagy abból enged nyilatkozatot nem lehet kiterjeszt en értelmezni. A jognyilatkozatnak nem min sül nyilatkozatok jogi következménnyel járhatnak

21 A jognyilatkozat közlése Mikor közölt? Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthet közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhet vé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhet vé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehet sége nyílik arra, hogy annak tartalmát a közszolgálatból ered kötelezettsége teljesítésével összefüggésben megismerje.

22 Kézbesítési vélelem A postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhet ségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

23 A Magyar Kormánytisztvisel i Kar a köztisztvisel knek nem lesz karjuk A Magyar Kormánytisztvisel i Kar jogállása, feladata és hatásköre Mi az MKK? A Magyar Kormánytisztvisel i Kar (MKK) a kormánytisztvisel k önkormányzattal rendelkez, közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Belépjek? Nem kérdés! Az MKK kötelez tagsági viszony alapján ködik. Mi a forma? Az MKK jogi személy. Álljunk meg egy szóra

24 Mi a köztestület és mi a szakszervezet? Ptk. 65. A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkez szervezet, létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illet leg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar M vészeti Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara A köztestületre - ha törvény eltér en nem rendelkezik - az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelel en alkalmazni. Kttv. szakszervezet: munkavállalói érdek-képviseleti szerv. A közszolgálati tisztvisel k minden olyan szervezete, amelynek els dleges célja a közszolgálati tisztvisel k kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek el mozdítása és megvédése;

25 A köztestület és a társadalmi szervezet közötti különbség Társadalmi szervezet céljai - a jogszabály tilalmait kell, hogy figyelembe vegye, bármilyen célra létrehozható, amely célkit zés nem ütközik jogszabályba. társadalmi szervezet egyik legf bb jellemz je az önkéntesség Köztestület - csak közcélok érdekében hozható létre, minden esetben közfeladatot kell ellátnia, amely feladatot korábban az állam vagy a helyi önkormányzat látott el, vagy kellett volna ellátnia. a köztestület alapítását törvény rendeli el [Ptk. 65. (2)-(4) bekezdés]. Mindkét szervezet önigazgató jelleg, személyegyesülés, miáltal önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal kell, hogy rendelkezzen. Ezért is mondja ki a törvény, hogy a köztestületekre - ha a törvény eltér en nem rendelkezik - az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell megfelel en alkalmazni [Ptk. 65. (6) bekezdés].

26 Szemezgessünk az MKK hatáskörében, mintha ellátja a kormánytisztvisel i hivatás gyakorlásával összefügg ügyekben az érdekképviseletet; védi a Kormánytisztvisel i Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a kormánytisztvisel jogait; véleményét ki kell kérni a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefügg kérdésekben, kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztvisel k élet-és munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érint jogszabályok megalkotását, illetve módosítását; a kormányzati szolgálati jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját a bíróság vagy más hatóság el tti eljárásban

27 mintha szakszervezet is lenne A városi, megyei illetékesség államigazgatási szerv vezet je köteles kikérni a területi szinten m köd MKK véleményét a kormánytisztvisel k munkavégzésére, munka- és pihen idejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról. A területi szinten m köd MKK jogosult véleményezni a kormánytisztvisel k csoportját érint városi, megyei illetékesség államigazgatási szerv által hozott munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét (pl. leépítés), ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. DE nem résztvev je az MKK egyetlen, a Kttv-ben nevesített érdekegyeztet fórumnak, tisztvisel inek nem jár munkaid kedvezmény és munkajogi védelem

28 Az MKK szervezete, m ködése Az MKK szervezete képviseleti, ügyintéz i testületekb l, valamint tisztségvisel kb l és ügyintéz i szervb l áll. Legf bb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Közgy lés, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. M ködése rendjét az Alapszabály állapítja meg. Az MKK legf bb ügyintéz i testülete az Országos Elnökség, tagjai: az Elnök, az alelnökök ; a F titkár; az Országos Pénzügyi Ellen rz Bizottság elnöke; az Országos Etikai Bizottság elnöke.

29 Központból a területre, a Becsületbíróság A területi szinten a Területi Közgy lés által megválasztott Területi Elnökséget és Területi Etikai Bizottságot kell alakítani. A vezetés A Területi Elnökség elnökb l, alelnökb l, és a Területi Etikai Bizottság elnökéb l áll. A Területi Etikai Bizottság az Alapszabályban meghatározott tagból álló Becsületbíróságként jár el, melynek feladata az els fokú etikai eljárás lefolytatása Etikai vétség gyanúja esetén az MKK a tagja ellen etikai eljárást folytat le.

30 A tagsági jogviszony belépéskényszer Tag, akit kineveztek - Az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki államigazgatási szervnél kormánytisztvisel i kinevezést kapott. A munkáltató írásban tájékoztatja az Országos Irodát a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésér l. Az Országos Iroda az MKK tagját nyilvántartásba veszi. Az Országos Iroda az MKK tagságról igazolást állít ki Megsz nik a MKK tagsági viszonya annak, akinek a kormányzati szolgálati lati jogviszony a megsz nt nt. Beléphet máshová is Az MKK tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt. Tagi kötelezettség - Az MKK tagjának kötelezettsége, hogy megtartsa az MKK m ködésére vonatkozó szabályokat. Hová lehetne kizárni?

31 Tisztségvisel k, ügyintéz testületek tagjai Gyakorlat és limit - Az MKK tisztségvisel je legalább öt éves közigazgatási gyakorlattal rendelkez kormánytisztvisel lehet. Az MKK tagja azonos tisztségre legfeljebb két egymást követ alkalommal választható meg. És kés bb? Összeférhetetlenség - Az MKK tisztségvisel je, az ügyintéz i testületek nem tisztségvisel tagja nem lehet : politikai párt tagja ; a központi államigazgatási szervekr l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti állami vezet, valamint a hivatali szerv vezet je; más kamara tagja, az Országos és a Területi Elnökség, az Országos Pénzügyi Ellen rz Bizottság és az Országos és a Területi Etikai Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. ugyanabban a testületben nem lehetnek tagok, akik kormánytisztvisel i munkakörükben egymás alá-fölérendeltjei.

32 A munkáltatói jogkörgyakorlás utólagos jóváhagyás Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon belül írásban jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a kormánytisztvisel a körülményekb l alappal következtethetett az eljáró jogosultságára. Másfel l - Jogkörtúllépés - A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képvisel je jogkörét túllépve járt el, ha a kormánytisztvisel a körülményekb l nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára.

33 A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése a határozott id Általános szabály Kormányzati szolgálati jogviszony tartósan távollev kormánytisztvisel helyettesítése céljából vagy esetenként szükségessé váló feladat elvégzésére, illetve tartós külszolgálat ellátására létesíthet határozott id re. Mennyiben más mint a meghatározott feladat? Hogy nem lehet határozott id t kikötni? A jogviszony megsz nésének id pontja nem függhet kizárólag az államigazgatási szerv, illetve a kormánytisztvisel akaratától, ha a felek a jogviszony id tartamát nem naptárilag határozták meg. A kormányzati szolgálati jogviszonyt határozatlan idej nek kell tekinteni, ha a határozott id re történ kinevezés nem felel meg a törvényi feltételeknek.

34 A próbaid Általános szabály - A kinevezésben a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjed próbaid t kell kikötni. A próbaid nem hosszabbítható meg. A próbaid tartamát a pályakezd nél a gyakornoki id be be kell számítani. A próbaid alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti. Újdonság - A három hónapnál rövidebb idej kinevezés esetén a felek megállapodhatnak a próbaid kikötésér l azzal, hogy a próbaid legfeljebb a határozott idej kinevezés id tartamának a fele lehet.

35 Egyoldalú munkakör-módosítás A közszolgálati tisztvisel munkakörét, munkavégzésének helyét a munkáltató a kormánytisztvisel hozzájárulása nélkül módosíthatja. Nincsen a munkáltató m ködésével összefügg törvényi el feltétele Feltételek: A munkakört és a munkavégzés helyét abban az esetben módosíthatja a munkáltató egyoldalúan, ha az új munkakör megfelel a kormánytisztvisel iskolai végzettségének, képzettségének, az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történ oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevel kormánytisztvisel esetében a másfél órát nem haladja meg

36 További feltételek A kinevezésben a munkakört és a munkavégzés helyét abban az esetben módosíthatja a munkáltató a kormánytisztvisel belegyezése nélkül, ha a kormánytisztvisel re nézve különösen beosztására, besorolására, egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel nem jár. A vezet re ez a szabály nem alkalmazandó. Kérdés: Hol van beosztás a közszolgálatban?

37 Ha nem tetszik az új munka vagy munkahely Felmentési kérelem - A kormánytisztvisel t a kinevezés-módosítástól számított öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére fel kell menteni. Kérdés: Kimenthet -e a határid elmulasztása? Mi jár? A kormánytisztvisel felmentése esetén a kinevezésmódosítást megel en betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési id re járó kereset, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározáskor.

38 A jogviszony megsz nése tipikus esetek a kinevezésben foglalt határozott id lejártával, a kormánytisztvisel halálával, e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben, a 70. életév betöltésével, a prémiumévek programban történ részvétel, illet leg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint, az államigazgatási szerv jogutód nélküli megsz nésével, a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,

39 Öregem - mehetsz Ha a kormánytisztvisel a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati id t megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztvisel kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja. Még szaladgálhat is - A kormánytisztvisel köteles bemutatni a munkáltatónak e feltétel megállapításához szükséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatát. És ha nem mutatja?

40 Ki min sül nyugdíjasnak? A Kttv. alkalmazásában a kormánytisztvisel, köztisztvisel nyugdíjasnak min sül, ha a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id vel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése el tt öregségi nyugdíjban részesül, c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóm vészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján megállapított öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összeg öregségi járadékban részesül, d) a 63. (2) bekezdés f) pontja alapján (40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkez ) a felmentését kéri. b) vagy c) pont - ha az ellátást joger sen megállapították. Tájékoztatási kötelezettség a munkáltató felé ha nyugdíjasnak min sül.

41 A felmentés mint lehet ség A kormánytisztvisel i jogviszony felmentéssel akkor szüntethet meg, ha az Országgy lés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezet je, az államigazgatási szerv vezet je döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztvisel további foglalkoztatására nincs lehet ség; megsz nt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztvisel t foglalkoztatták; átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált; a kormánytisztvisel nyugdíjasnak min sül - kivéve az öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett kormánytisztvisel esetében [Kttv. 60. (1) bekezdés j) pont]). A munkáltató a határozatlan id tartamú jogviszony felmentéssel történ megszüntetését nem köteles indokolni, ha a kormánytisztvisel nyugdíjasnak min sül.

42 A kötelez felmentés A kormánytisztvisel i jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a) a kormánytisztvisel hivatalára méltatlan; b) a kormánytisztvisel munkavégzése nem megfelel ; c) a kormánytisztvisel egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan - feltéve, ha a hivatali szervezetben vagy annak irányítása alatt álló közigazgatási szervnél a képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelel betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez a kormánytisztvisel nem járul hozzá.; d) Egyoldalú munkáltatói kinevezés-módosítás esetén a kormánytisztvisel azt kérelmezi ; e) a kormánytisztvisel vezet jének bizalmát elveszti; f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdésben foglalt feltételekkel a felmentési id leteltekor rendelkez kormánytisztvisel kérelmezi.

43 Ki méltatlan a hivatalára? Hivatalára az a kormánytisztvisel méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít akár a hivatali munkájával (munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. Védekezési lehet ség - A méltatlanság címén való felmentés közlése el tt lehet séget kell adni a kormánytisztvisel nek a felmentés indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre, Kivéve: ha az eset összes körülményeib l következ en ez a munkáltatótól nem várható el.

44 Azonnali hatállyal A méltatlanság jogcímén történ felmentés jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést l számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét l számított egy éven belül, ncselekmény elkövetése esetén a büntethet ség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a méltatlanság jogcímén történ felmentés jogát testület jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés id pontjának azt kell tekinteni, amikor a felmentés okáról a testületet mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet tájékoztatják. Jogveszt határid k Erre a jogcímre a felmetési tilalom és a felmentési id kezdetének csúszására vonatkozó szabály [ ] nem alkalmazható

45 Felmentés nem megfelel munkavégzés miatt A felmentésre akkor kerülhet sor, ha a munkáltató által végzett min sítése alapján a kormánytisztvisel munkaköri feladatainak ellátása nem megfelel színvonalú, és az államigazgatási szervnél nincs másik felajánlható munkakör, vagy a kormánytisztvisel a felajánlott munkakört nem fogadta el. Szükségtelen bemerevítés : szakmai munka értékelése után itt a min sítés Így ez nem megfelel munkavégzés hanem szakmai alkalmatlanság A kormánytisztvisel számára a felmentését megel en az államigazgatási szervnél feltéve, ha ilyennel rendelkezik másik megfelel kormánytisztvisel i munkakört kell felajánlani. Érdekes: átszervezés esetén nincs munkakör-felajánlás.

46 Munkakör-felajánlás Döntés: A felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. A nyilatkozat hiányát a munkakör elutasításának kell tekinteni, kivéve, ha a késedelem a kormánytisztvisel önhibáján kívüli okból következett be. Meddig mentheti ki? Elfogadó nyilatkozata esetén az új munkakörnek megfelel en kell besorolni és besorolásának megfelel illetményre jogosult. Nem lehet megfelel nek tekinteni azt a munkakört, amelynek ellátásához a szakmai munka értékelése során nem megfelel nek min sített szakmai követelmény szükséges. Felmentés - ha a kormánytisztvisel a felajánlott állást elutasítja, vagy ha a munkáltatónál megfelel munkakör nincs.

47 Jogorvoslat nem új, de járatlan út 1. lépcs : A kormánytisztvisel a munkaértékelés tartalmának, illetve a felajánlott munkakör megfelel ségének vizsgálata iránt a Kormánytisztvisel i Dönt bizottsághoz fordulhat. 2. lépcs : A Kormánytisztvisel i Dönt bizottság határozatával szemben kizárólag jogi tények vizsgálata tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozással hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a kormánytisztvisel közszolgálati jogvitát kezdeményezhet a bíróságnál. A bíróság nem pontozhat újra!!!! Melyek a jogi tények?

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból ÉVOSZ - 2012.V.3. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati jogviszonyról

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati jogviszonyról JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati jogviszonyról Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2015.1.1. és 2015.3.14. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS FELSOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE AGRÁR OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2006. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2008. február 28. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXXIV. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. HR Kézikönyv. szakkönyv változat

Pécsi Tudományegyetem. HR Kézikönyv. szakkönyv változat Pécsi Tudományegyetem HR Kézikönyv szakkönyv változat Hatályos 2014. július 1. 1 Tartalom Bevezető... 6 HR Kézikönyv hatálya... 6 1. Alapelvek... 7 1.1. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. Munkajog. A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. Munkajog. A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok Mohácsi Csilla Munkajog A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 MUNKAJOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben