Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény"

Átírás

1 Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény Tulip Inn III.13. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD, ELTE ÁJTK

2 Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának, hogy elviszi kocsival. Az apáca beül és keresztbe teszi a lábát, ami miatt a ruhája felhúzódik, és így láthatóvá válik a combja. A pap ezt meglátja és kis híján karambolt okoz. Miután egyenesbe hozza az autót, a pap lassan az apáca combjára teszi a kezét. Az apáca azt mondja: Atyám, emlékszik mit mond a 129. zsoltár? A pap erre elveszi a kezét. De amikor sebességet vált, akkor a keze újra az apáca combjára téved. Az apáca megint azt mondja: Atyám, emlékszik mit mond a 129. zsoltárt? A pap elveszi a kezét és menteget zik: Sajnálom, n vér, a test könnyen b nbe esik. Amikor megérkeznek, a n vér nagyot sóhajt és kiszáll. Amikor a pap visszaér a templomba, szalad, hogy megnézze a 129. zsoltárt. Meg is találja:

3 a poén és tanulsága Menj tovább és keresgélj, mert ott feljebb megtalálod a megdics ülést. A történet tanulsága: Ha nem vagy jól informált a munkáddal kapcsolatban, akkor könnyen elszalaszthatsz egy nagyszer lehet séget.

4 Mit (köz)vetítek? A Kttv. hatálybalépése el tt változások január 1-t l Az újdonságokra és fontos régiségekre fókuszálunk Nem háttérjogszabály a Munka Törvénykönyve szabályozási következmények Ki kicsoda? Általános magatartási követelmények Jognyilatkozatok közlés képviselet A Magyar Kormánytisztvisel i Kar A jogviszony létesítés és teljesítés A köztisztvisel kre vonatkozó eltér szabályok A közigazgatási munkavállalók A szakszervezeti jogok

5 A törvény szerkezete évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztvisel kr l Els rész Általános rendelkezések Második rész közszolgálati személyzeti igazgatás a Magyar Kormánytisztvisel Kar Harmadik rész A kormányzati szolgálat jogviszonyban állók Negyedik rész Közszolgálati jogviszonyban állók Ötödik rész A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók

6 Preambulum a rendszerváltás után A társadalom közmegbecsülését élvez, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitika-semleges, törvényesen köd, korszer szakmai ismeretekkel rendelkez, pártatlan köztisztvisel k intézzék

7 És 20 évvel kés bb Az er s, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket el térbe helyez állam olyan közszolgálatra alapozható amely élvezi a társadalom közmegbecsülését, hatékony és költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges, törvényesen m ködik, tagjai korszer szakmai ismeretekkel rendelkeznek, Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgálják Célunk ezért, hogy el mozdítsuk az er s nemzettudatra épül és értékelv közszolgálati tisztvisel i hivatás megteremtését, és kiszámítható életpályát nyújtsunk amelynek szabályai segítik a tisztvisel ket a hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos magatartás tanúsításában

8 Szervi és személyi hatály A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény [Kttv.] hatálya Els csoport a még hatályos Ktjv. Központi államigazgatási szervek - Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal Államigazgatási szervek - a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, a megyei, f városi kormányhivatal, valamint területi szerve, továbbá a megyei intézményfenntartó központ, a rend rség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi és területi szervei kormánytisztvisel jének és kormányzati ügykezel jének kormányzati szolgálati jogviszonyára

9 Folytatódik a hatály a megosztás megmarad Második csoport - a szakmai vezet k a Miniszterelnökség, a minisztérium közigazgatási államtitkára és helyettes államtitkára szolgálati jogviszonyára, valamint Harmadik csoport a képvisel -testület hivatala (helyi önkormányzat képvisel -testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyz ség köztisztvisel jének és közszolgálati ügykezel jének közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

10 Személyek duplikált ki kicsoda? Közszolgálati tisztvisel : a kormánytisztvisel, kormányzati ügykezel, köztisztvisel,közszolgálati ügykezel ; kormánytisztvisel, köztisztvisel : a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezet és ügyintéz, aki el készíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve felhatalmazás esetén a döntést kiadmányozza, kormányzati, illetve közszolgálati ügykezel : a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellen rzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el; És a funkcionális személyzet? Mire lehet munkaszerz dést kötni?

11 Mikor köthet megbízási vagy vállalkozási szerz dés? Megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerz dés nem köthet olyan feladat elvégzésére, amelyre csak kormánytisztvisel i, köztisztvisel i kinevezés adható. Az e körbe nem szerepl feladat ellátására megbízási, illetve vállalkozási szerz dés abban az esetben köthet, ha a) a szolgáltatás vállalkozás esetében az eredmény tárgya jogügyletileg korlátozott, és a szerz désben el re pontosan meghatározható, és b) a feladat jellege lehet vé teszi, hogy a közigazgatási szervet, mint megrendel t, illetve megbízót kizárólag korrekciós jelleg, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, és c) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával teljesíthet, és d) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén, telephelyén legyen, azt a megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a feladat ellátásához igazítható.

12 Csak közszolgálati jogviszonyban - hány munkavállaló lehet? Csak közszolgálati jogiszony - A közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellen rzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefügg, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthet. És a funkcionális feladatokat ellátók? Munkavállalói létszám - A közigazgatási szervnél a tárgyévben a munkaszerz déssel foglalkoztatott személyek aránya együttesen nem haladhatja meg az engedélyezett létszám tíz százalékát. E mérték alól a közigazgatásért és igazságügyért felel s miniszter indokolt esetben mentesítést adhat. Mire kellhet ennyi munkavállaló?

13 El menetel - besorolás A közszolgálati tisztvisel besorolásánál (116. ) a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen a munkaviszonyban, állami vezet i szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészségi, hivatásos (szerz déses) szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, a 47. -ban meghatározott ösztöndíjas jogviszonyban, bedolgozói munkaviszonyban, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszonyban, a szakcsoporti tagsági viszonyban, a vállalkozási és megbízási szerz désen alapuló, valamint a személyes közrem ködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenységre irányuló jogviszonyban, továbbá az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszonyban töltött id t kell alapul venni.

14 Továbbra is besorolunk DE - a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó id tartamból hat hónapot kell beszámítani. DE A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a tizennégy éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesít dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes id tartamát figyelembe kell venni. PLUSZ az július 1-jét megel en munkaviszonyban töltött id ként jogszabály alapján elismert id tartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség - hat hónapot be kell számítani. Képvisel k - Az országgy lési, az európai parlamenti, az önkormányzati képvisel i és a polgármesteri megbízatás id tartamát - ha e megbízatás megsz nését követ en ismételten közszolgálati jogviszonyt, létesít - a közszolgálati jogviszonyban töltött id nek kell tekinteni Önkéntesek - A közszolgálati tisztvisel besorolásánál (116. ) az önkéntes tartalékos tényleges katonai szolgálatteljesítés idejét kétszeres id tartammal kell figyelembe venni.

15 Általános magatartási követelmények Általában - A kormányzati szolgálati jogviszonyban és a közszolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: közszolgálat) a köz szolgálatának els dlegessége alapján és a jó (?) közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásának szem el tt tartásával kell eljárni. Hogyan ne viselkedjünk munkaid n kívül? A közszolgálati tisztvisel a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely különösen munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója helytelen megítélésére, az általa betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére.

16 Régi elvek Együttm ködési kötelezettség és tájékoztatás - keres képtelenség, összeférhetetlenség, adatváltozás Rendeltetésszer joggyakorlás - Határozott id k, kiválasztás létszámleépítéskor, ítéletek végrehatása Jóhiszem és tisztességes joggyakorlás - Miként éljünk saját jogunkkal?

17 A közszolgálati tisztvisel ellen rzése Mi ellen rizhet? A munkáltató a közszolgálati tisztvisel t csak a közszolgálattal összefügg magatartása körében ellen rizheti. Hogyan? A munkáltató ellen rzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. Tabu - A közszolgálati tisztvisel magánélete nem ellen rizhet. Tájékoztatás A munkáltató el zetesen tájékoztatja a közszolgálati tisztvisel t azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a közszolgálati tisztvisel ellen rzésére szolgálnak DE! Ha a rend rségr l szóló törvény a Kttv-ben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellen rzési lehet séget teremt az államigazgatási szerv kormánytisztvisel i tekintetében, a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellen rzéshez való hozzájárulás.

18 Egyenl bánásmód A közszolgálattal, így különösen az illetménnyel kapcsolatban az egyenl bánásmód követelményét meg kell tartani. Közvetlen és közvetett diszkrimináció a 2006-os csoportos létszámcsökkentés egy tanulsága Megsértésének orvoslása nem járhat más közszolgálati tisztvisel jogának megsértésével, vagy csorbításával Illetménynek min sül minden, a közszolgálat alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. A munka egyenl értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, min ségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi er feszítést, tapasztalatot, felel sséget, a munkaer -piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

19 Jognyilatkozatok, jogorvoslati kioktatás és az elektronikus üzenet Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat ha e törvény eltér en nem rendelkezik érvénytelen. Az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyez akaratából teljesedésbe ment, és ez nem jár a közérdek sérelmével. Jogorvoslati kioktatás - A munkáltató az az igény érvényesítésének módjáról és ha az elévülési id nél rövidebb, annak határidejér l a közszolgálati tisztvisel t ki kell oktatni. A határid l való kioktatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény nem érvényesíthet (nem igényérvényesítés). Elektronikus dokumentum - A kinevezés és módosítása, a közszolgálat megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi, kártérítési ügyben hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás kivételével írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattev személyének és a jognyilatkozat tétele id pontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor.

20 Az egyoldalú jognyilatkozat Egyoldalú jognyilatkozatból csak törvényben és közszolgálati szabályzatban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek. Hatályossá válás - Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá, és - e törvény eltér rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza. A felmentés nem korrigálható Joglemondás - A jogról lemondó vagy abból enged nyilatkozatot nem lehet kiterjeszt en értelmezni. A jognyilatkozatnak nem min sül nyilatkozatok jogi következménnyel járhatnak

21 A jognyilatkozat közlése Mikor közölt? Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthet közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhet vé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhet vé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehet sége nyílik arra, hogy annak tartalmát a közszolgálatból ered kötelezettsége teljesítésével összefüggésben megismerje.

22 Kézbesítési vélelem A postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhet ségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

23 A Magyar Kormánytisztvisel i Kar a köztisztvisel knek nem lesz karjuk A Magyar Kormánytisztvisel i Kar jogállása, feladata és hatásköre Mi az MKK? A Magyar Kormánytisztvisel i Kar (MKK) a kormánytisztvisel k önkormányzattal rendelkez, közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Belépjek? Nem kérdés! Az MKK kötelez tagsági viszony alapján ködik. Mi a forma? Az MKK jogi személy. Álljunk meg egy szóra

24 Mi a köztestület és mi a szakszervezet? Ptk. 65. A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkez szervezet, létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illet leg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar M vészeti Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara A köztestületre - ha törvény eltér en nem rendelkezik - az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelel en alkalmazni. Kttv. szakszervezet: munkavállalói érdek-képviseleti szerv. A közszolgálati tisztvisel k minden olyan szervezete, amelynek els dleges célja a közszolgálati tisztvisel k kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek el mozdítása és megvédése;

25 A köztestület és a társadalmi szervezet közötti különbség Társadalmi szervezet céljai - a jogszabály tilalmait kell, hogy figyelembe vegye, bármilyen célra létrehozható, amely célkit zés nem ütközik jogszabályba. társadalmi szervezet egyik legf bb jellemz je az önkéntesség Köztestület - csak közcélok érdekében hozható létre, minden esetben közfeladatot kell ellátnia, amely feladatot korábban az állam vagy a helyi önkormányzat látott el, vagy kellett volna ellátnia. a köztestület alapítását törvény rendeli el [Ptk. 65. (2)-(4) bekezdés]. Mindkét szervezet önigazgató jelleg, személyegyesülés, miáltal önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal kell, hogy rendelkezzen. Ezért is mondja ki a törvény, hogy a köztestületekre - ha a törvény eltér en nem rendelkezik - az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell megfelel en alkalmazni [Ptk. 65. (6) bekezdés].

26 Szemezgessünk az MKK hatáskörében, mintha ellátja a kormánytisztvisel i hivatás gyakorlásával összefügg ügyekben az érdekképviseletet; védi a Kormánytisztvisel i Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a kormánytisztvisel jogait; véleményét ki kell kérni a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefügg kérdésekben, kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztvisel k élet-és munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érint jogszabályok megalkotását, illetve módosítását; a kormányzati szolgálati jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját a bíróság vagy más hatóság el tti eljárásban

27 mintha szakszervezet is lenne A városi, megyei illetékesség államigazgatási szerv vezet je köteles kikérni a területi szinten m köd MKK véleményét a kormánytisztvisel k munkavégzésére, munka- és pihen idejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról. A területi szinten m köd MKK jogosult véleményezni a kormánytisztvisel k csoportját érint városi, megyei illetékesség államigazgatási szerv által hozott munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét (pl. leépítés), ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. DE nem résztvev je az MKK egyetlen, a Kttv-ben nevesített érdekegyeztet fórumnak, tisztvisel inek nem jár munkaid kedvezmény és munkajogi védelem

28 Az MKK szervezete, m ködése Az MKK szervezete képviseleti, ügyintéz i testületekb l, valamint tisztségvisel kb l és ügyintéz i szervb l áll. Legf bb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Közgy lés, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. M ködése rendjét az Alapszabály állapítja meg. Az MKK legf bb ügyintéz i testülete az Országos Elnökség, tagjai: az Elnök, az alelnökök ; a F titkár; az Országos Pénzügyi Ellen rz Bizottság elnöke; az Országos Etikai Bizottság elnöke.

29 Központból a területre, a Becsületbíróság A területi szinten a Területi Közgy lés által megválasztott Területi Elnökséget és Területi Etikai Bizottságot kell alakítani. A vezetés A Területi Elnökség elnökb l, alelnökb l, és a Területi Etikai Bizottság elnökéb l áll. A Területi Etikai Bizottság az Alapszabályban meghatározott tagból álló Becsületbíróságként jár el, melynek feladata az els fokú etikai eljárás lefolytatása Etikai vétség gyanúja esetén az MKK a tagja ellen etikai eljárást folytat le.

30 A tagsági jogviszony belépéskényszer Tag, akit kineveztek - Az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki államigazgatási szervnél kormánytisztvisel i kinevezést kapott. A munkáltató írásban tájékoztatja az Országos Irodát a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésér l. Az Országos Iroda az MKK tagját nyilvántartásba veszi. Az Országos Iroda az MKK tagságról igazolást állít ki Megsz nik a MKK tagsági viszonya annak, akinek a kormányzati szolgálati lati jogviszony a megsz nt nt. Beléphet máshová is Az MKK tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt. Tagi kötelezettség - Az MKK tagjának kötelezettsége, hogy megtartsa az MKK m ködésére vonatkozó szabályokat. Hová lehetne kizárni?

31 Tisztségvisel k, ügyintéz testületek tagjai Gyakorlat és limit - Az MKK tisztségvisel je legalább öt éves közigazgatási gyakorlattal rendelkez kormánytisztvisel lehet. Az MKK tagja azonos tisztségre legfeljebb két egymást követ alkalommal választható meg. És kés bb? Összeférhetetlenség - Az MKK tisztségvisel je, az ügyintéz i testületek nem tisztségvisel tagja nem lehet : politikai párt tagja ; a központi államigazgatási szervekr l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti állami vezet, valamint a hivatali szerv vezet je; más kamara tagja, az Országos és a Területi Elnökség, az Országos Pénzügyi Ellen rz Bizottság és az Országos és a Területi Etikai Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. ugyanabban a testületben nem lehetnek tagok, akik kormánytisztvisel i munkakörükben egymás alá-fölérendeltjei.

32 A munkáltatói jogkörgyakorlás utólagos jóváhagyás Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon belül írásban jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a kormánytisztvisel a körülményekb l alappal következtethetett az eljáró jogosultságára. Másfel l - Jogkörtúllépés - A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képvisel je jogkörét túllépve járt el, ha a kormánytisztvisel a körülményekb l nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára.

33 A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése a határozott id Általános szabály Kormányzati szolgálati jogviszony tartósan távollev kormánytisztvisel helyettesítése céljából vagy esetenként szükségessé váló feladat elvégzésére, illetve tartós külszolgálat ellátására létesíthet határozott id re. Mennyiben más mint a meghatározott feladat? Hogy nem lehet határozott id t kikötni? A jogviszony megsz nésének id pontja nem függhet kizárólag az államigazgatási szerv, illetve a kormánytisztvisel akaratától, ha a felek a jogviszony id tartamát nem naptárilag határozták meg. A kormányzati szolgálati jogviszonyt határozatlan idej nek kell tekinteni, ha a határozott id re történ kinevezés nem felel meg a törvényi feltételeknek.

34 A próbaid Általános szabály - A kinevezésben a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjed próbaid t kell kikötni. A próbaid nem hosszabbítható meg. A próbaid tartamát a pályakezd nél a gyakornoki id be be kell számítani. A próbaid alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti. Újdonság - A három hónapnál rövidebb idej kinevezés esetén a felek megállapodhatnak a próbaid kikötésér l azzal, hogy a próbaid legfeljebb a határozott idej kinevezés id tartamának a fele lehet.

35 Egyoldalú munkakör-módosítás A közszolgálati tisztvisel munkakörét, munkavégzésének helyét a munkáltató a kormánytisztvisel hozzájárulása nélkül módosíthatja. Nincsen a munkáltató m ködésével összefügg törvényi el feltétele Feltételek: A munkakört és a munkavégzés helyét abban az esetben módosíthatja a munkáltató egyoldalúan, ha az új munkakör megfelel a kormánytisztvisel iskolai végzettségének, képzettségének, az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történ oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevel kormánytisztvisel esetében a másfél órát nem haladja meg

36 További feltételek A kinevezésben a munkakört és a munkavégzés helyét abban az esetben módosíthatja a munkáltató a kormánytisztvisel belegyezése nélkül, ha a kormánytisztvisel re nézve különösen beosztására, besorolására, egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel nem jár. A vezet re ez a szabály nem alkalmazandó. Kérdés: Hol van beosztás a közszolgálatban?

37 Ha nem tetszik az új munka vagy munkahely Felmentési kérelem - A kormánytisztvisel t a kinevezés-módosítástól számított öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére fel kell menteni. Kérdés: Kimenthet -e a határid elmulasztása? Mi jár? A kormánytisztvisel felmentése esetén a kinevezésmódosítást megel en betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési id re járó kereset, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározáskor.

38 A jogviszony megsz nése tipikus esetek a kinevezésben foglalt határozott id lejártával, a kormánytisztvisel halálával, e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben, a 70. életév betöltésével, a prémiumévek programban történ részvétel, illet leg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint, az államigazgatási szerv jogutód nélküli megsz nésével, a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,

39 Öregem - mehetsz Ha a kormánytisztvisel a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati id t megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztvisel kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja. Még szaladgálhat is - A kormánytisztvisel köteles bemutatni a munkáltatónak e feltétel megállapításához szükséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatát. És ha nem mutatja?

40 Ki min sül nyugdíjasnak? A Kttv. alkalmazásában a kormánytisztvisel, köztisztvisel nyugdíjasnak min sül, ha a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id vel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése el tt öregségi nyugdíjban részesül, c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóm vészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján megállapított öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összeg öregségi járadékban részesül, d) a 63. (2) bekezdés f) pontja alapján (40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkez ) a felmentését kéri. b) vagy c) pont - ha az ellátást joger sen megállapították. Tájékoztatási kötelezettség a munkáltató felé ha nyugdíjasnak min sül.

41 A felmentés mint lehet ség A kormánytisztvisel i jogviszony felmentéssel akkor szüntethet meg, ha az Országgy lés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezet je, az államigazgatási szerv vezet je döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztvisel további foglalkoztatására nincs lehet ség; megsz nt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztvisel t foglalkoztatták; átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált; a kormánytisztvisel nyugdíjasnak min sül - kivéve az öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett kormánytisztvisel esetében [Kttv. 60. (1) bekezdés j) pont]). A munkáltató a határozatlan id tartamú jogviszony felmentéssel történ megszüntetését nem köteles indokolni, ha a kormánytisztvisel nyugdíjasnak min sül.

42 A kötelez felmentés A kormánytisztvisel i jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a) a kormánytisztvisel hivatalára méltatlan; b) a kormánytisztvisel munkavégzése nem megfelel ; c) a kormánytisztvisel egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan - feltéve, ha a hivatali szervezetben vagy annak irányítása alatt álló közigazgatási szervnél a képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelel betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez a kormánytisztvisel nem járul hozzá.; d) Egyoldalú munkáltatói kinevezés-módosítás esetén a kormánytisztvisel azt kérelmezi ; e) a kormánytisztvisel vezet jének bizalmát elveszti; f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdésben foglalt feltételekkel a felmentési id leteltekor rendelkez kormánytisztvisel kérelmezi.

43 Ki méltatlan a hivatalára? Hivatalára az a kormánytisztvisel méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít akár a hivatali munkájával (munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. Védekezési lehet ség - A méltatlanság címén való felmentés közlése el tt lehet séget kell adni a kormánytisztvisel nek a felmentés indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre, Kivéve: ha az eset összes körülményeib l következ en ez a munkáltatótól nem várható el.

44 Azonnali hatállyal A méltatlanság jogcímén történ felmentés jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést l számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét l számított egy éven belül, ncselekmény elkövetése esetén a büntethet ség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a méltatlanság jogcímén történ felmentés jogát testület jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés id pontjának azt kell tekinteni, amikor a felmentés okáról a testületet mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet tájékoztatják. Jogveszt határid k Erre a jogcímre a felmetési tilalom és a felmentési id kezdetének csúszására vonatkozó szabály [ ] nem alkalmazható

45 Felmentés nem megfelel munkavégzés miatt A felmentésre akkor kerülhet sor, ha a munkáltató által végzett min sítése alapján a kormánytisztvisel munkaköri feladatainak ellátása nem megfelel színvonalú, és az államigazgatási szervnél nincs másik felajánlható munkakör, vagy a kormánytisztvisel a felajánlott munkakört nem fogadta el. Szükségtelen bemerevítés : szakmai munka értékelése után itt a min sítés Így ez nem megfelel munkavégzés hanem szakmai alkalmatlanság A kormánytisztvisel számára a felmentését megel en az államigazgatási szervnél feltéve, ha ilyennel rendelkezik másik megfelel kormánytisztvisel i munkakört kell felajánlani. Érdekes: átszervezés esetén nincs munkakör-felajánlás.

46 Munkakör-felajánlás Döntés: A felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. A nyilatkozat hiányát a munkakör elutasításának kell tekinteni, kivéve, ha a késedelem a kormánytisztvisel önhibáján kívüli okból következett be. Meddig mentheti ki? Elfogadó nyilatkozata esetén az új munkakörnek megfelel en kell besorolni és besorolásának megfelel illetményre jogosult. Nem lehet megfelel nek tekinteni azt a munkakört, amelynek ellátásához a szakmai munka értékelése során nem megfelel nek min sített szakmai követelmény szükséges. Felmentés - ha a kormánytisztvisel a felajánlott állást elutasítja, vagy ha a munkáltatónál megfelel munkakör nincs.

47 Jogorvoslat nem új, de járatlan út 1. lépcs : A kormánytisztvisel a munkaértékelés tartalmának, illetve a felajánlott munkakör megfelel ségének vizsgálata iránt a Kormánytisztvisel i Dönt bizottsághoz fordulhat. 2. lépcs : A Kormánytisztvisel i Dönt bizottság határozatával szemben kizárólag jogi tények vizsgálata tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozással hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a kormánytisztvisel közszolgálati jogvitát kezdeményezhet a bíróságnál. A bíróság nem pontozhat újra!!!! Melyek a jogi tények?

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

2. A Ktjv. 8. -a helyébe a következ rendelkezés lép:

2. A Ktjv. 8. -a helyébe a következ rendelkezés lép: 2011. évi törvény a kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról 1. A kormánytisztvisel

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

J G O V G IS I ZO Z N O Y

J G O V G IS I ZO Z N O Y A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. kormánytisztviselő, köztisztviselő A közigazgatási szervek feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT t7rszágc '' ÜI.,.`t S FIJ}v'Al'ALA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett ; 2012 NOV 1 5. T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/8967.

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A munkáltató fegyelmezési joga

HÍRLEVÉL. A munkáltató fegyelmezési joga HÍRLEVÉL A munkáltató fegyelmezési joga I. Bevezetés A munkaviszony melynek alanyai a munkáltató és a munkavállaló - jellegéb l adódóan egy alá-fölérendeltségi jogviszony, melyben mindkét felet terhelik

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász Munkajog: kérdések-válaszok 1 Jelenleg beosztott óvónőként dolgozom, de hamarosan óvodavezetői feladataim lesznek. Egy két csoportos óvodában dolgozunk hárman, (a kolléganőnek

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

2011. évi... törvény. egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról *

2011. évi... törvény. egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról * 211 2!. 2011. évi.... törvény egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról * 1. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. (2) bekezdése a következő

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

MUNKAJOG. Dr. Kovács László 2012. 04. 24.

MUNKAJOG. Dr. Kovács László 2012. 04. 24. MUNKAJOG Dr. Kovács László 2012. 04. 24. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya 2012: I. Tv. Mtv 1.2. Közszolgálati jogviszonyok

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A közszolgálati jogviszony jellege, a köztisztviselő és a kormánytisztviselő fogalma

A közszolgálati jogviszony jellege, a köztisztviselő és a kormánytisztviselő fogalma KÖZSZOLGÁLATI JOG A közszolgálati jogviszony jellege, a köztisztviselő és a kormánytisztviselő fogalma A közszolgálati jogviszony 1. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Alanyai az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben