ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél"

Átírás

1 Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom ugusztus ,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P. Felelős 20 HU. K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. szerkesztő: Hirdetek ári d í j s z b á s s z e r i n t. PATHÓ G Y U L A szombton. minden időkben ngy sze repet játszott zeti élet kilkulásábn, mgyr lét fenntrtásábn. J ó b i z o mértékig egyenesen kí vántos, h o g y mgyr nő, mi nö is b e l e k p c s o l ó d zokb z uj állmi kor e l g o n d o l á s o k b, melyek zeti megújhodást, zeti ujjáépült hivtott megteremteni. A vizsgáló dások tpsztltok e r e d éi bizonyítják, hogy nő képességei, tuljdonsági igen sok élethivtásbn k i ón érvényesülnek. N e m érdekből fontos tehát, gy mgyr nő is k i rzét e küzdelmes n p j i n k b n teljes m g y r lelkiség, z uj mgyr tr tlmi r e n d kilkulásábn, hozzájáruljon mgyr élet szebb g z d g b b á téte lékez. A régi, elvult f e l f o g á s szembe, mely zt dj : nő m r d j o n m e g Z( t n á l n á l " : m i állítjuk, ngedhetefie feltétele >díorti boldogulásink v nő megismerje z uj eszméket, melyele körfiármlnk, melyekben él, melyek krv, árv életét irányítják, ek is együtt kell h l d n i uj eszmékkel, mi n ő válllni k e l l munkát, leti tisztság, z etik terén, válllni csládi tűzhely rendjét, melegét é s derűjét A női lélek sok, igen tuljdonságokt rejt tbn. A legszebb női o n á s o k t : z értelmi világosságot, türelmet irtást, z áldoztkzréget, z önzetlenséget, z Telefon 61. K é z i r t o k t d u n k erős vllásos hzfis érzt, ngylelkűséget, m e g b o c s á t á s t áltlábn szeretet melegét nél külözheti ngy mgyr lelki megújhodás korszk, szükség vn mgyr nő ktív segítségére, c s l á d védelemre nnk erkölcsi n y g i támogtásáért, szük ség vn házisszonyr ép ugy, m i n t háztrtásbeli, vgy egyetemet, főiskolát végzett nőre, v l m i n t munkássszonyokr, kik v lmennyien mostni v i szonyok közt tűrni szen vedni tudnk, kik mi mgyr sorsot, s o r s k ö z ö s séget átérzik j o b b j ö vőben kitrtón bízni tudnk. Az ember már termé szete áltl ugy vn m e g teremtve, h o g y életcélji, ál mi, megvlósítndó (ervei legyenek. Nyilvánvló, hogy mi nőmozglmi törekvé seknek mindenfjt szél sőségtői mentesen od kell irányulni, hogy legyen egy állndó, fennkölt, m gsztos eszméje, melyért ér demes d o l g o z n i, cselekedni. A mi, m o d e r n, dolgozó, csládfentrtó nőnek, mgyr nyánk, kinek vállin férfiéhoz hsonló te her nehezedik, kinek m i n den ok megvn, hegy világot sötét színben láss, h nehezebben is él, h t ö b bet is k e l! r o b o t o l n i m i n dennpi élet küzdelmei k ö zepett, m i n t e g y k o r o n, m mgsztosbbnk kell t e k i n tenie hivtottságát, fennköl tebbnek életcélját, mert mgyr nő élete kzíti elő z uj mgyr korszknk, j o b b, szebb b o l d o g b b világát. vissz. vesz i g é n y b e s csk zután k e rülhet s o r z j á n l t o k é r d e m leges tárgylásár. É r t e s ü l é s ü n k szerint r ó m. k t. e g y h á z k ö z s é g még e hó folymán f o g dönteni, hogy k i n e k dj k i z egyes munkákt. N e h é z s é g e t o k o z z o n b n, h o g y z jánltok n g y o b b összegekről szólnk, m i n t zt e l ő r e tervezték. A munkkidásnál esetre érvényesülni f o g minden fon tos h e l y i érdek, h o g y z é p í t k e zi m u n k á k t, m e n n y i b e n le h e t s é g e s e l s ő s o r b n is k o m á r o m i m u n k á s o k é s i p r o s o k végezzék. A vidék kereskedel mének hngj. Négy évvel ezelőtt htározt el z O M K E közgyűle, hogy évenkint egyszer vidék v l mely j e l e n t ő s k e r e s k e d e l m i e m poriumábn o r s z á g o s értekezletre hívják egybe vidék ö s s z e s k e reskedelmi testületeit, h o g y ezen z o r s z á g o s értekezleten hngot djnk vidéki kereskedelem speciális kívánságink ezzei is előmozdítsk z o r s z á g k e reskedelmi táboránk egységes f r o n t b vló t ö m ö r í t é s é t. A z első ilyen o r s z á g o s értekezletet D e b recenben trtották, m s o d i k t Ngyknizsán, h r m d i k t t vly M i s k o l c o n. A Vidéki K e r e s kedelmi T e s t ü l e t e k I V. O r s z á g o s Értekezletét ezidén ugusztus ére Szombthelyre hivt egybe z O M K E S z o m b t h e l y i K e r e s k e d ő k Társultávl egy üttesen, m e l y i k z Országos Értekezlet házigzdáj lesz. A K o m á r o m b n építendő rom. ktolikus templom v e r s e n y p á l y á z t á n k eredménye Rzletesen közölte Ko- ltokt. márommegyei Hírlp A templomépiti pályáztr verseny összesen 22 en dtk be jánltárgylási hirdetményt, melyet lot é s p e d i g h e l y b e l i, győri, esz k o m á r o m i r o m. ktolikus egy tergomi, budpesti építi válllh á z k ö z s é g dott köz re 1 K o n ; tkozók szkiprosok. A z ján rombn é p i í e n d ö róni, ktolikus templom beton-, 1.) kőműves-, tóid*, vsbeton, 2.) fl pdlószigeteld, 3.) á c s, b á d o g o s tetőfedő, 4.) vsmunkáir. A verseuytárgylási íiircic- t szerint z jánltok benyuj t á s á u k htárideje évi u ltok szerint k i i r t munkák költ ségvetéinek végösszegei ezerpengő között m o z o g n k. Az jánlttevők közüi 8-n Összes munkákr, 3-n munkák kikpcsolásávl munkár fi-éri pedig z egyes több csk egyes szkmunkák elvégzére AlpyGáspárkormány!ö ln >'. csos, dák be jnltukt. A templom építre beér polgármester, z egyházközség gusztus $ én járt!e, m i k o r is világi e l n ö k e z érdekelti k é s n g y s z á m ú érdeklődő ben f e l b o n t o i t jelenlété beérkezet-ján kezet jánltokt számszerűleg is felülvizsgálják, mely munkál ttok legkevel b 5 6 npot A vidék kereskedelmének számos olyn kívánság vn, melyet érvényesíteni krnk túlságosn centrlizáló törekvé sekkel szemben. U g y h l l j u k, fel f o g merülni z értekezleten z kívánság is, hogy d e c e n t r l i z á l ják M A B I szervezetét is v i déki n g y o b b v á r o s o k b n. T á r g y l n i fogják á kereskedők g g kori b i z t o s í t á s á n k z ügyét, z érdekképviseleti r e f o r m kérdét, szövetkezeti problémákt m á s f o n t o s kérdekéi. Az o r s z á g o s értekezlettel párhuzmosn szkmi k o n f e lenciákt t n á n k t e x t i l, vs,

2 I 2. oldl. Di ugusztus 24. J935. cipő, mezőgzdsági kereskedelem, z építőnyg tűzif, fűszer gyrmtáru, vlmint könyv ppírkereskedelmi szkmák vidéki delegátusi is. Az országos értekezleten minden működő vidéki kereskedelmi testület delegtsi jogot nyer, egyformán öt-öt delegátussl vehet zon rzt. Eddig 38 város 58 kereskedelmi testülete jelentette he delegátusit z országos értekezletre, melyre z értekezlet előkzítő bizottság Borissz Géz kereskedelmi ipri minisztert Kozm Miklós belügyminisztert, Szombthely város képviselőjét is meghívt. Hogyn segítsünk tkrmányhiányon? A tvlyi tkrmányinség után mindenki jobb évet várt, sjnos éppen z ellenkezője teljesedett be. Az idő viszontgsági mitt ismét óriási tkrmányhiánnyl kell küzdeni mezőgzdságnk, ugy, hogy sokn már most ugusztusbn téli kzlethez, szénhoz voltk kénytelenek nyúlni. H m már gyökeresen segíteni tudunk, enyhíthetjük tkrmány ínségei többféleképpen, nevezetessen : A megíévö tkrmánynk legrcionálisbb beosztásávl, tvsszl korán, zölden kszálhtó tkrmány vetével, legelők rétek gyorshtásu szerekkei vló feljvításávl végül évelő lki mány-növényeink gondozásávl. Fontos, hogy vetendő tkrmányok gyorsn fejlődjenek ngytömegű termt djnk. nzé!t ; különöse.': pillngós virágunkt, bőven el kell látnunk szuperfoszfáttl, ennek htásr fejlődük gyors lesz megfelelő tömeggel hálálják meg gzd gondosságát. Hsonlóképpen legelőket már most gyorsn htó műtrágyákkl szórjuk felül, nyárvégi esők htásár így legelők erőteljes srjdzásnk indulnk h z ősz kedvezőre fordul, úgy mindenszenteken tul is terjedő legelőre számithtunk. Lucernásokt, lóhereket kő ősszel, vgy kor tvszszl trágyázzuk felül műtrágyát könnyű fogssl befogsoljuk. Végül réteket is trágyáznunk kell, h szerves trágy, hig ürülék, kompost áll rendelkezre, ugy itt is műtrágyákt lklmzunk. Lő wy bútoráruház Győr Gr. Tisz István-tér 5. ide menjen, h jó bútort kr. Esztergályos Károly. Elment egy ember, ngy űrt hgyott hátr. Értéke volt Ács községnek, értéke mgyr népneveinek. Esztergályos János Ács községnek 34 éven át volt kántortn tój, Pro Ecclesi et Pontífice" pápi kitüntet tuljdonos, z ácsi rk. Egyházközség tnácsánk örökös életének 7Ü-ik, boldog tgj házsságánk 44-ik évében bevégezte igzn trtlms földi életét. Győrött, évben született s szülővárosábn szerezte meg tnítói oklevelet 1885-ben. Kezdő éveiben Pest, Nógrád Borsod vármegyékben működött, míg 1893-bn z ácsi rk. iskolszék kö/.íelkiáltássl kántortnitójává válsztott. Lelkiismeretes pedáns tnító volt, ki hmr megnyerte csk tnítványink, h z község lkosságánk, feletteseinek, tn i tó társink szeretetét. Hsznos működő egz bizlmát tgj volt z országos, megyei járási tnító egyesületeknek. Egz embert követelő működe mellett mgánidejében községéért is sokt dolgozott. Tevékeny rzt vett z ácsi Kszinó meglpításábn. munkát soh Szerette hivlkodott. Eredményes munki végzett embertársi z köz jvár, miért községében, vármegyéi^:; ngy megbecsülben rzestül, ngy tekintélyre tett szert. Husszu szolgált ltt eredményes működét legmgsbb helyen is értékeilek, XI. Pius páp őszentsége kiváló érdemeiért Pro Ecclesi et Pontífice" érdemkereszttel tüntette ki évben ment jól megérdemelt nyugdíjb. ÍMOSÍ már egyedül szerető csládi körében élt, hol mindenkor legngyobb életörömét lelte, míg z évek ót trtó betegség, legngyobb türelemmel meg törte életerejét. melyet viselt, Hoszszs szenved után ugusztus 20-án, ngy zeti ünnepen dt vissz hlhttln lelkét Teremtőjének, fájdlomb borítván szerető nejét, született Bedny Annát, érte rjongó leányát, Olgát ngy számú rokonságát. Kihűlt porrzeit ugusztus 23-án, pénteken z ácsi róm. kt. templomból temették el község vármegye tnítóságánk ngy rzvéte zedék őrzi! mellett. Emlékét egy egz Feljegyzek. Feltűnően kev zeti lobogót láttunk Szent István ünnepén. Ez is egyike zoknk mulsztásoknk, melyet sehogyn sem értünk. Szomorú, hogy legngyobb zeti ünnepen e htárszéli csonkváros házin, sőt még középületein is csk itt-ott leng egy-egy zászló. Nem tudjuk, kit terhel ezért szégyenteljes mulsztásért felelősség : z illetékes htóságot e, vgy pedig Trinont oly könynyen felejtő polgárokt? Mégis csk bevllják z igzságot derék cseh szomszédink. Az újpesti bjnokcsptnk régiben kuruc Kss városábn kellett voln szerepelnie, mit cseh htóságok engedélyeztek, mégpedig következő dekes megokolássl : m gyr csptnk mérkőze líso.t tájnyomó számbn mgyr ikossgánk körében irredent tüntetre dhtn lklmt**. Tehát cseh hivtlos htóságok mguk állpítják meg, mit mi mindig tudtunk, hogy Kssán míg most is túlnyomón u gyrok lknk. Ráhibázlk z igzságuk: most megszállásnk 17 -.:-ztendejébeu. Vájjon népszövetségi sztlnál meghilják-e ezt fájó igzságot? Közegzség tisztság. A legújbb rendelet értelmében éielmicikket csk fehér ppirosbn szbd kiszolgálni. Ez rendelet eddig csk husüekre vontkozott, zonbn most kiterjesztették többi élelmi cikkekre is. örömmel üdvözöljük z uj rendeletet, mint mely hivtv lesz közegzségügyi:! köztisztság ügyét szolgálni. Sült glmb várássl nincs idegenforglom, nincs kereskedelmi élet, nincs gzdsági fellendül. Végre már látni szeretnénk egy htározott vonlú cselekvt, ngy megmozdulást, mely városunkt letrgiából kiemeli. Vigyázó. Egzsége csk Dunlmási kénes strnd vizétől áli helyre. Komárombn z két modern üzlethelyséi Igmndi-uton rktárrl évi november hó 1-ére kidó. Cim kidóhivtlbn. GYALÓKAY Kerékpárok, Vdászti körrendelet. Tillmi idők módositás. A hivtlos lp egyik legutóbbi szm közli földmüvelügyi miniszternek fönnálló vdászti tillmi idők rzbeni módosítás tárgyábn kidott rendeletét. Eszerint tekintet nélkül z áltlános vdászti tillom idejére, tilos vdászni : szrvsbikár november 1-től ugusztus 31-ig, szrvstehénre február 16-tól szeptember 30-ig, szrvsborjur pedig szintén február 16-tól szeptember 30-ig, özbkr október 1-től április 30 ig, őzsutár jnuár 1-től október hó 15-ig, őzgidár pedig minden időben, ieánkksr február 1-töl szeptember 15-ig, fácánlyukr i.bruár i-től október 15-ig tilos vdászni. Muflonkosr, muhonjuhr bárányr minden időben. Muflon tenyztők közvetlenül földművelügyi miniszterhez íüiterjesztendö indokolt kérelmükre, u.uflonkosr kivételes ieiővi engedélyt kphtnk. A rendelet kiköti, hogy vdászterületek bérlői ICO0 holdnként 4 nyult, 2üu logijot egy-egy íácáníörzseí keii, liugy szbdon engedjenek. Az iltok etetéről 20Ü holdnként felállítndó etetők utján keli gondoskodni. A vdászok áltl okozott károkért társultok tgji egyetemlegesen felelősek. A bérletek lejártkor, vgyis z utolsó bérleti esztendőben vdászterület egyhrmd rzen szbd vdásztot (ártni. A réndeíet ugusztus 16-án lépett életbe. GYALÓKAY - Jégszekrények, GYALÓKAY Versenyen felüli rk minőségek. Dunlmási strndon pihenni üdülni gyógyulni lehet, Szeret ön fényképezni? Filmeket, vegyszereket, gépeket igen előnyösen vásárol z, ki nálm szerzi be. Felvételeit szkfényképzek dolgozzák ki. m Ezért ne felejtse cimet Nedeczky Drogéri Komárom. Szerszámok, GYALÓKAY Drótfontok. Gylóky vskeresked Komárom. Hozzás; gyrosi Igen Igz Komáromi szmábn mgvrosi felkroló, cik ket. ngv Az szt szlm Iái legtöbb glom. A Illettéit nyék, becsi z hivtlo sőt lekkel jár ne.n/eti «;\ ő / őilteii sok mg vn jó megtngy hossz u másrzt beszerzen ségeket ül sokkl eg költséges néhány é rem igen sziveskedji szőr tájeki zönséget zt váró: ház I. etl hol z gyrositáss deii felvili tást megk zetem szeri követkéz! dekre 1. Léi pot, mell bélyegkölts /t sjátji) tudják. 2. A irányú tál ( itt elsi sokr goni pgnd dávl, vll beszélsel] mindenki lel, ugy m FILN Kun Mikié Augusztu :<4(» Auguszh l l 4,3 í in Alj kápráztos A ngy en lepkiv.il Moki Mgyr

3 Hozzászólás gyrosítás névm kérdéhez. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Igz ö r ö m m e l o l v s t m n á r o m m e g y e i Hírlp u g. 10-i bn megjelent s név mgyrosítás ngy zeti ügyét felkroló, lelkes h n g ú vezér eik két. Az állndó propgndár ngi s z ü k s é g is vn, nehogy m g " legyen ez is, m i n t,i h >bb m g y r n e m z e t i m o z \ sjtónk e l é g g é fel sülhető értékű m u n k á j nuheti zonbn kívántos, hogy li társdlmi i n t é z ő i é ből m g á n e m b e r e k is tet tekkel járuljnk hozzá f o n t o s ;i cél eléréhez. MegiIII in ról, hogy ngyon ugyr t e s t v é r e m b e n m e g vn j ó k r t ú k é s z s é g nevük m e g t n g y r o s i t á s á r, de télnek hosszú hivtlos eljárástól, másrzt p e d i g tájékoztlnok b e s z e r z e n d ő o k m á n y o k t költ ségeket illetőleg, jóllehet m már sokkl e g y s z e r ű b b é s k e v é s b b é költséges ez z eljárás, mint néhány evvel ezelőtt v o l t. K é rem igen t. S z e r k e s z t ő Urt, s z í v e s k e d j é k b. lpjábn többször tájékozttni e z e k r ő l k ö séget s egyben megjelölni, városi hivtlt is, ( V á r o s hz I. emelet 37. j t ó. S z e r k. ) hol z érdeklődök n é v m sitssál kpcsoltbn m i n den felvilágosítást é s t á n i o g i megkphtnk. Szerény né ni szerint s z ü k s é g v o l n még k ö v e t k e z ő g y k o r l t i intézke dekre : 1. Létesítsen v á r o s l pot, melyből megtérítené bélyegköltségeit zoknk, kik s ij ltjukból fedezni tudják. 2. A hzfis é s n e m z e t i nyu társdlmi egyesületek itt e l s ő s o r b n f r o n t h r c o sr gondolok) trtsnk pro- d e l ő d á s o k t j ó p é l vlmint személyes rábes el hssnk o d, h o g y ndenki m g y r nevet vegyen lel, ugy m i n t vitézi szék tette. FILMSZÍNHÁZ Komárom n M i k l ó s - u Telefon 70. Augusztus 24-én, szombton I i r, l 4 9 óri kezdettel Augusztus 25-én, vsárnp, 4,3 I g é s óri k e z d e t t e l Alpár G i t t / tos kiállítású f i l m o p e r e t t j e Svovbn ngy é n e k e s, zen, táncos filmoperett. lepkiválóbb szereplök tével. Mnki színzek fellép között. Szentföld. Mgyr hngos vílághírdó. 3. H s o n l ó m u n k á t kellene k i f e j t e n i minden egyes mgyr embernek, k i n e k m g y r é r z é s ü, de idegen nevü rokon, jóbrátj, ismerőse vn, mert s z e m é l y e s meggyőz legjobb prop gnd. 4. T n á r o k, tnítók e téren óriási értékű hzfis munkát végezhetnek. Nekünk, k i k htárszéli vá rosbn lkunk, k é t s z e r e s köte l e s s é g ü n k j ó példávl előljárni erős hzfis érzünkről csk s z ó v l, de tettekkek is b i z o n y s á g o t t e n n i, mert reánk csk csonk hz, h htárszéli m g y r véreink is fel figyelnek. Egyúttl tisztelettel beje l e n t e m, h o g y hjlndó v g y o k m g m rzéről 10, rr rá szoruló, folymodó bélyegkölt ségeit v i s e l n i tőlem telhetőleg szívesen d o k felvilágosítást eb ben z ügyben esetleg hozzám forduló m g y r t e s t v é r e i m n e k. F o g d j igen t. Szerkesztő U r őszinte tiszteletem nyilvání tását. K o m á r o m, u g. 11. Gylóky Kálmán. Weekend hvi bérlet jeggyel utzht dunlmási strndr. hetnek. Csk z u k c i ó képes m e g t e r e m t e n i teljes hrmóniát vevő e l d ó közt lehetővé t e n n i, hogy e d d i g teljesen elrejtett értékek felszínre k e i üljenek igzi vlójukr b e c s ü l t e s s e n e k, hogy o l y n könyvek kerüljenek ngy nyilvánosság elé, melyek e d d i g tökéletesen rejtve v o l t k. E m e l l e t t z u k c i ó óriási nevelő htást g y k o r o l müizlre uj gyűjtő zedéket nevel. A külföldön é v s z á z d o k ót f o l y t k le ilyen u k c i ó k. A l e g r é g i b b m g y r u k c i ó j ú n i u s 4 éli zjlott le Rest B u d á n könyvkótyvetye ennen. Öt év múlv egy másik könyvkótyvetye hírét hozt z k k o r i sjtó, i n i k o r i s eggy megholt fő rendű Ur" könyvtár került e l d á s r. Körülbelül 100 évig 1923-ig nincs M g y r o r s z á g o n könyv ukció. A Lntos c é g 1923-bn Kereskedelmi Minisztérium e n gedélye lpján htósági kikül dött közbejötte mellett egy n g y s z b á s ú ukciót rendezett, me lyet 18 sikeresnél sikeresebb u k c i ó követett. Ezek z ukciók h o v - t o v társdlmi e s e m é n y e k ké váltk, hol legelőkelőbb pesti b i b l i o f i l e k, szép könyv szerelmesei gyűltek össze, h o g y g y ö n y ö r k ö d h e s s e n e k z é r t é k e s nél é r t é k e s e b b első kidások, ő s n y o m t t v á n y o k, illusztrált köny- G L O B U S filléres befőttek: ' l - o s K ö r t e befőtt 52 f. ' 3 -os S á r g brck befőtt 52 f. J - o s M e g g y befőtt 52 f. 3-os Ő s z i b r c k b e f ő t t 52 í. (-08 Vegyes befőtt 52 í.! 42 f. A l m befőtt d o b. j m vegyes i z b e n 25 í. 17 én 1 d o b. májpástétom 20 í. borzlms 1 d o b. szárnys pástétom 25 í. közeli Neszmély 19. Telefon 88. Szombton, délután R i t k é s é r t é k e s könyveket, képeket é s kézirtokt, keres let kínált rendes törvényei mellett szbdkézből m igen nehéz é r t é k e s í t e n i. N g y, é r t é k e s könyvtár képgyűjtemények f o r g á c s o l ó d n k el keltek el mélyen z á r u k o n l u l, mert t u ljdonosuk tlált el módját, h o g y n lehet zoknk igzi á r á t elérni é s i g y b e n nük rejlő é r t é k e k e t m e g m e n t e n i. Ezt célt s z o l g á l j á k z ukciók, m e l y e k e t h t ó s á g ellenőrze mellett ngy közönség jelenlété ben külföldön már évszázdo kon át t r t n k, m e l y e n pár np ltt l e b o n y o l í t h t ó köny vek e l d á s, szólv r r ó l, h o g y z u k c i ó k k ü l ö n ö s p s z i chológiájánk eredményeként egyes könyvek é s egyes m ű t á r gyk ári kikiáltási áruk t i z t i z e n ö t s z ö r ö s é r e is f e l e m e l k e d uiwoín O H O * tl0>o«t«csk(0őnél (APH4T6 vek hihetetlen g z d g s á g á b n. A mgyr kulturfölénynek kiálltó bizonyítéki ezek z uke.ók, melyekről rendkívül diszes, Íz les kiállítású gondosn szerkesztett ktlógusok jelentek meg. A legközelebbi immár X I X. ukcióját e c é g z év őszén r e n dezi, m e l y r e már m o s t átvesz igen előnyös feltételek mellett könyveket, kézirtokt, metsze teket mülpokt. O l c s ó npi pnsio d u n lmási Fürdőszállóbn. K é r j e mindenütt K o m á r o m m e g y e i Hírlpot. tűzoltóság ugusztus fél 5 ór tűzvz hó nk k ö s z ö n h e t ő, h o g y kzánhá tájbn zt, lkóházkt s melléképü pusztított k ö z s é g h e z tr leteket sikerült megmenteni. A sokheti szárzság ngybn be tozó Hcker-iéW tég é s c s e r é p - folyásolt gyárbn. nek tudhtó be, hogy tűzvz oly ngy becsl A tüz rövidzárltból keletkezett téglégető cék közelében nnyir Könyv ukció. vételére, hngszóróvl vetett gátt. R i n g l ó befőtt Igmándi-ut hosszúhullámok M E G É R K E Z E T T. tűzvznek komáromi A borzhns 42 í. Spielmnnál rövid-, közép e I ektrody n o mikus Leégett neszmélyi téglgyár. Cseresznye befőtt Kphtók: veszteségmentes felépítű 2 lámpás r á d i ó, tégl kemen s p i l l n t o k ltt terjedt, hogy z óriási c s e r é p g y á r lángtengerben állt, cskhmr lángnyel vek téglgyár tetőzetén át h tlms erővel törtek f e l, ugy Az ijesztő értékben. dunlmási testületek Mjd önkéntes z utór szerelt kendővel cspti. perc múlv m o t o r o s fecs villámgyorsn szinhelyén romi tűzoltó- önkéntes néhány termettek tűzoltók is, utján kértek Iflz- komá k i k e t telefon neszmélyi tégl gyári tűzhöz. A kivonult modern, sült erővel, v k m e r ő gl teljesítették jelentőségű egye elszántság végtelen ngy értékű berendeze is, igy tégl- c s e r é p g y á r tás Neszmélyen egyenlőre szü netel. Neszmély községet is erősen borzlms gzd érintette tüzeset. A tégl c s e r é p g y á r b n igen sok munkás k p o t t állndó l k l m z á s t, k i k most kenyér Az szály vz z, nélkül mellett mely nyomort gyobbá tette. mrdtk. most tűz e községben nélkülözt n U r i, női d i v t - á r u k, ktoni cikkek l e g o l c s ó b b beszerzi tűzoltók 500 ezer pengő Elpusztult gyártelep ságilg méreteket öltött tűzhöz k i v o n u l t k neszmélyi kárt o k o z o t t, szerint m i n t e g y hogy ngy tüz messze vidékről is b o r z l m s látványt nyújtott. tüz erősségét s en forrás HAJNAL O S Z K Á R. ngy veszélyes hivtá s u k t. Mégis pusztító tűznek tégl c s e r é p g y á r htlms épü lete teljesen mrtlékául esett. A tűzoltóság megfeszített munkáj- 1, 2 é s 3 s z á z l é k engedményt d o k b é l y e g b e n, k i k nálm vásárolnk W l d h u s e r, Oyár-u. 17.

4 I 4. oldl. Komárommegyei Hírlp ugusztus 24. HÍREK. A szőnyi búcsú. Vsárnp délután vn. Szőnyben templom előtti téren ngy zsivllyl áll vásár. A A zsivly tömeg ngy, de vásárlók szám nnál kisebb, leglább is ezt lehet kiolvsni z árusok csüggedt rcából z áruk ngy tömegéből. Egyik-másik játékos-sátor előtt egz sereg gyerek verődött össze. Vágyódó szemmel, szomorú rccl figyelik kirkott csákókt, krdokt, puskákt. Tudják, hogy ez számukr csk három lépről vló látványosság, elérhetetlen kívánság, mert drbjuk negyven fillér, ők pedig legjobb esetben is csk tiz fillért szorongtnk szurtos kis mrkukbn. Egyik másik árus türelmetlenül rájuk is kiált: Mit ácsorogtok itt, menjetek, ne fogjátok el helyet vásárlóktól." Ilyenkor ijedten hátrább húzódnk szegények. Pirospántlikás, sok szoknyás lányok hármsávl összekpszkodv sétálnk fel lá. Pörgeklpos legények fknlkkl járnk utánnuk. A lányok ngyokt visítnk, mikor egyegy telitlált éri őket, de zért, ugy látszik, tetszik nekik dolog, mert estig ott tiporják port. Kissé odébb csenget ringispil. A lovkr gyerekek kpszkodnk fel, kocsikbn pedig vidám párok kéz kézben keringenek körben. Jól esik nekik egy kis bódult-szédület, hogy nnál rózsásbb szinben lássák jövőt. A hjóhint körül rengeteg bámzkodó. Itt főképp ktonák brvúroskodnk. Egyik másik kkorát lendít hintán, hogy ekkor erővel kár strtosferáb is feljuthtn. A ngy lendülettől spkájuk leesik, körülállók pedig ngy kurjongtássl nyilvánítják tetszüket látványért. Mindenfelé ngy vidámság, hngult, szin, nevet, jókedv. A Steiner bácsi sörétől még jobbn felvillnyozv, vidám hngultbn indulunk hzfelé. Vidám hngult, de mégis, minth kissé fájn szivünk. Hát persze... Hiszen buesu vn. Búcsúzni pedig mindig szomorú. Búcsúzni nyártól, egy pár kedves emléktől, hngultos, npsugrs délutántól, gondtln felelőtlen vkációzástól. És egy kissé szomorkás szívvel vesszük tudomásul, hogy ezzel búcsúvl jelentette be mgát egy ngyon várt, melncholikus hngultú vendég: z ősz. J. N. Egyházkerületi közgyűl. Kimgsló esemény színhelyévé lesz Komárom város f. évi szeptember hó 5-én, mikor helybeli evng. egyházközség meghívás lpján Dunáninneni Evng. Egyházkerület ez évi rendes közgyűlét fogj itt trtni. E közgyűlre városunkb érkeznek dr. Sztrnyvszky Sándor egyházkerületi felügyelő, képviselőház elnökén Kovács Sándor theol. egyetemi tnár, egyházkerületi főjegyző, püspökhelyettesen kívül közélet s z evng. egyház számos kimgsló személyisége. A helybeli evng. egyház Vezetősége máris serényen fárdozik, hogy közgyűlsel kpcsoltbn több npon át városunkbn időző illusztris vendégek jól érezzék mgukt. Cstissim nővér távozás Komáromból. Az Isteni Megváltó Leányi" trtományi főnöknője kitüntető megbízásából Cstissim nővér átveszi győrujvárosi rendház főnökségét, eltávozik Komáromból. Cstissim nővérrel leányiskolánk egyik legértékesebb tgj megy el tőlünk. Tiz esztendeje működött Komárombn, itt állott leányiskolánk bölcsőjénél z ö fárdhttln munkáj, kiváló pedgógii érzéke, ngy tehetsége gilitás ngybn rzese volt leányiskolánk kitűnő hirneve meglpozásánk. A zárd-iskol mindig feltűni keltő s/.inielődá sink tornvizsgáink egyik leglelkesebb mozgtój, rendezője irányitój volt. Előbb Szivgárd, után felnőtt leányok Mári Congregátiójánk volt éveken át finom kezű, áldoztos lelkű vezetője, gondozój. Amilyen őszintén örülünk Cstissim nővér érdemei kitünteté nek, olyn ngy szoinorusággi sjnálkozássl látjuk távozását leghálásbb lélekkel mondunk Isten hozzádot. Áthelyezek Kpucinus rendnél. A mgyrországi rendfőnökség következő áthelyezeket eszközölte : P. Ptonyi Rezsőt TóvrosrólMáribesnyőre, P. Blogh Odoriket Budáról 'fővárosr bji dminisztrátornk, P. Brczuch Amdét Máribesnyőröl Mórr P. Mssuer Lukácsot Budáról Mórr helyezte át. Főjegyzőválsztás. Vérteskethelyen ugusztus hó 17-én, szombton volt főjegyzőválsztás. A község képviselőtestülete egyhngúlg, ngy lelkesedsel Ágoston Iván Kisbér község érdemes dóügyi jegyzőjét válsztott meg főjegyzőjévé. A válsztáshoz mi is melegen grtulálunk. Jó krbn lévő Grmofont keresek. Cím kidóbn. Érsekújvár ngy emlék ünnepe. Kétszázötven éves évfordulóját ünnepelte ugusztus hó 20-án Érsekújvár város, hogy török hódoltság lól felszbdult, hogy keresztény csptok megtörték török fegyverek erejét. Az emléknpot egz Európ megünnepelte, bár htóságok igyekeztek nnk minél kisebb jelentőseget dni. Az ünnepség túlsó oldli mgyrság szlovákság vlóságos didlünnepe volt. A 12 es emlékmű jvár. Mocs község érdemes fronthrcosi közül zok, kik volt cs. kir. 12 ik gylogezredben, Komárom város ngymultu háziezredének kötelékében küzdöttek végig világháborút, folyó hó 25 én, vsárnp délután 3 óri kezdettel nngyszbásu táncmultságot rendeznek Mocsán Frnkl Sámuel-féle vendéglőben. A rendezőség táncmultság jövedelmét Komárombn felállítndó 12 es emlékmű lpnk dományozzák. Mint értesülünk, táncmultság iránt csk Mocs község környékbeli községek fronthrcosi táncoló fitlság érdeklődnek, h Komárombn is igen sokn, kik ngy csoportbn kzülnek kirándulni kedves bjtársi ünnepségre. A komáromi kirándulók vsárnp délután fél három órkor Péceli (Pic) téren gyülekeznek kocsikon, kerépáron együttesen indulnk mocsi 12-es ünnepélyre. Nyuglomb vonult. F. évi szeptember hó 1-tÖl kezdődő htállyl sját kérelmére nyuglomb vonul Kring Gyul kisbér község érdemes segédjegyzöje. Versenytárgylás útépítre. Komárom Esztergom k. e. e. vármegyék lispánj ngyigmánd-tárkányi vicinális közút km. szkszánk kiépíti munkáivl kpcsoltos műtárgyépíti ezzel összefüggő uttesttrtozéki munkár nyilvános versenytárgylást hirdetett. A munk befejezi ideje: műtárgykr évi december 1., uttesttrtozékokr ug. 1. Az jánltokt versenytárgylást hirdető lispánhoz címezve Esztergom Vármegyeház évi szeptember hó 5-ének 11 órájáig személyesen vgy post utján kell benyújtni. Cipz ipri közmunk. Értesülünk szerint kincstár ngyobb állmi közszállitásbn kívánj rzesíteni kézmüiprosságot. Megrendelre kerül 1000 pár bkncs, pár lovgló csizm pár rövidszárú csizm. Reméljük, hogy komáromi iprosságnk is jut munkából. Soffőr tnfolym. Az állmi gépjármüvezetőképző (soffőr) tnfolym m. kir. Technológii Anygvizsgáló Intézetben (Budpest, VIII., Józsefkörut 6.) szeptember 9-én este fél 7 órkor nyílik meg. Beírás felvételhez szükséges űrlpok kidás npont d. e. 9-1 ór között z igzgtósági irodábn. Kerékpárokt, tűzhelyeket, jól olcsón csk KOSCH-nál vehet. Komárom, Igmándi út 31. A kisiprosok rzvétele közszállitásokbn. A belügyminiszter rendeletet dott ki, hogy zokbn közszállitásokbn, melyekben kisipr szélesebb körű támogtás biztosítv vn z árucikkek minősége hivtlos minták kiállásávl meg vn htározv, vidéki kereskedelmi iprkmrák közvetítével vidéki kisiprosoknk is nyújtsnk lklmt szállításbn vló rzvételre Véres vereked bucsu éjszkáján. A Szent István npi bucsu éjszkáj múlhtott el vereked nélkül. A régi hrgosok, Födemesi Károly 31 éves gyári munkás Németh József 25 éves lklmi munkás előbb Milch-féle vendéglőben szóllkoztk össze, mjd kőbb hjnli órákbn, mikor hzfelé menve z utcán tlálkoztk újr civódni kezdtek s Födemesi szóváltás hevében zsebkével Németre támdt s hátulról bl vállpock ltt megszúrt. A kpott seb életveszélyes nyolc np után gyógyuló. Födemesi ellen büntető eljárás megindult. Hlálos bleset csépl közben. Héreg község hlárábn dolgozott z elmúlt héten Lohner Ferenc 30 éves nyergesujflusi munkás. Véletlenül féiie lépett cséplőgép dobjáb zuhnt, A kerekek mindkét lá bát összeroncsolták. Lohner kórházb szállítás közben meghlt. A szerencsétlenség ügyében csendőrség megindított nyomozást. A filléres külföldi utzások lehetővé teszik kisember számár is, hogy olyn messzi külföldre utzhssék, melyről z előtt álmodni sem mert. Ennek megfelelően z emberek látóköre lényegesen kibővült távoli országokbn szerzett személyes tpsztltokkl. Aki zonbn mégsem utzht be idegen vidékeket, z olcsó 2 lámpás Orion rádióvl, z uj 222-es révén megismerheti ngyvilágot, mert ennek kis kzüléknek u. n. veszteségmentes tekercsei vnnk, ezek segítségével messzi külföld hngj is felcsendül 222 es Orion rádió dinmikus hng szórójábn. Uj gzdvédelmi rendelet. Az október végén lejáró, eddigi gzdvédelmi intézkedeket kormány gondos meg íonlolás tárgyává tette ennek lpján z uj rendeletet szeptember hóbn fogj kidni. Őszi vetőmgot kpnk z ínséges kisgzdák. A földmívelügyi miniszter körrendeletben utsított zoknk vidékeknek gzdsági felügyelőségeit, hol májusi fgyok jégvéresek következtében kisgzdák z őszi vetek céljir szükséges buz rozs vetőmggl rendelkeznek, hogy ezeket gzdákt szükséges vetőmggl lássák el. A körrendelet értelmében zok 20 ktsztrális holdnál ngyobb területen gzdálkodó kisgzdák rzesülhetnek vetőmgkölcsönben, kik vetőmgot önerejükből beszerezni tudják ezt községi bizonyítvánnyl igzolják.

5 1935. ugusztus 24. Egy községi biró véres vsárnpot rendezett Dun r d v á n y o n. A D u n túlsó p r t ján, Neszmély k ö z s é g g e l szemben fekszik csendes kis f l u, D u n rdvány, hol z elmúlt vsár np község b í r á j, Juhász M i hály multozó legények között r e v o r v e r r e l kezeben s z o l g á l t tott i g z s á g o t. N g y multságot trtóit dunrdványi fitlság vsárnp s különösen biró fi, iíj. Juhász Mihály erezte mgát ngyon jól, mert s o k t évődött z idősebb l e g é n y e k k e l. D e m i k o r Vörös Jenő, multózok egyike, elvette z i z g á g legény klpji, z f e l h á b o r o d v s z l d t hz. s p n s z t tett p j á n á l, községi bírónál z esetről, J u h á s z b i r ó revorverrel k e z é b e n m e n t igzságot s z o l g i t t n i korcs máb s Vörös J e n ő g z d l e g é n y t hlántékon lőtte. V ö r ö s zonnl meghlt. A t o v á b b lövöldöző községi bírót c s e n d ő r ö k f e g y v e r e z t é k le, m j d z ü g y é s z s é g nek dták t. Vélemény s z e r i n t biro pillntnyi elmezvrábn követte el borzlms Komárommegyei I m p o r t t e n g e r i k c i ó le b o n y o l í t á s. Az importtengeri iránt é r d e k l ő d ő g z d á k k l k ö zölhetjük, h o g y f ö l d m ű v e l é s ügyi m i n i s z t é r i u m b n most áll k i d á s ltt z intézked, mely m. kir. gzdsági felügyelő ségeket bizz meg hivtlosn z i m p o r t t e n g e r i kció l e b o n y o lításávl. A fclsődunántuli gzdkmr hozz beérkezett ö s s z e s igény leket v á r m e g y é n k i n t földolgozv sürgősen m e g küldi z illetékes gzdsági fel ü g y e l ő s é g e k h e z. A gzdák, gz dhizllók i p r i hizllók több száz v g o n igénylt jelentettek be g z d k i n r á h o z. A g z d sági felügyelőség intézkede lpján z áru leszállítását minisztérium áltl ezzel m e g b í z o t t t ö b b szerv fogj.i e s z k ö z ö l n i. A t e n g e r i árt minisztérium d ö n t é s e lpján állpítják meg hivtlosn közlik m j d. Csehszlováki mérsékelte gbonvámpótlékot z s i r v á m o t. C s e h s z l o v á k i g bon v.i p i t i é k á t u g. 10-tői kezdőd Heg m é r s é k e l t e é s egy további hónpr következő képpen állpított m e g : buz 2 ( e d d i g 6 ), rozs 21 (24), árp 25 (26), zb 20 (21) csthkoron métermázsánként. Az ugusztus 10 ével k e z d ő d ő v á m h ó n p o k r szrvsmrh vertes vmj változtln m r d. A nyers zsír eddigi l o kilogrmonkénti 240 CSehkoronás vmját 150, z o l vsztóit zsír vámját p e d i g 300 c s e r t k o r o n á r ó l 200 c s t h k o r o n á r mérsékelték o k t ó b e r i g ter j e d ő időre. tettét. A Dunából kifogtk egy ismeretlen hullát. Augusztus hó \ó án, vsárnp egy tü 12 ev K ö r ü l i 13U cm. mgs brn fiúgyermek hulláját fogták ki Dunából Komárom h t á r á b n. A kifogott hull teljesen mezítelen VÓlt, két hete lehetet! vízben, s f i n sérüli n y o m o k voltk láthtók. A megejtett törvény s z é k i orvod vizsgált megáll pított, h o g y fejsérült kvics h o r z s o l s is okozhtt Dunáfenékeu, hlál ru Náds követ k e z t e b e n iit b e. A husi e l t e m e t t e t é s é r e z ügyzség z engedélyt megdt. Heller Pál : Hold Péter véletlen. A véletlen egy r o k o n s z e n v e s fitlember két n ő s e vu ennek ngyon érdekes, ngyon fordultos his t ó r i á n k. Megjelent Milliók K ö n y v e l e g ú j b b s z á m á b n, r 20 M l., kphtó mindenütt. A szmóc köszméte m o s t ktuálius szporítási mód járól, Piros Asztrkáni lmáról* csemegeszőlő szedéről, őszi brck csorni;'hsiról, z rzénes p e r m e t e z é s e! ;. 0!, mndul termesztéről, z Őszibrck különféle feldolgozási módjáról, m-h- bromfitenyztről még SZántOS e g y é b ; k t u l i s kertgzdsági kérdről ír A D : Gyümölcs** legújbb.. melyből l p u n k r hivt kozv, egy l k l o m m l ingyen muttványszámot küld k i d ó tl: V I., A n d r á s s y ut 8. Véres bosszút vett. R hrgosok voltk T r d o s község ben Hlom Antl Dudás L jos f ö l d m i v e s e k. A sok c i v o d á s nk m o s t zután s z o m o r ú vége lett, mert Dudás L j o s m g á n k elégtételt krván venni, meg támdt Hlom Ljos 23 éves n p s z á m o s t bl vállán m e g lőtte. A sérüitet mentők Esz t e r g o m b, Kolos-kórházb szál lították, z elkeseredett m e r é n y lővel szemben p e d i g megindult büntető eljárás. A z É n Ú j s á g o m. Az úszófiók vizsgájáról számol be A z Én Ú j s á g o m u j s z á m. Szurtos meséli el uj k l n d j á t, nylánk m c k ó gyerekek többi k e d s pjtás g o n d o s k o d n k rról, hogy gyerekek e l s z ó r k o z h s snk s z ü n i d ő b e n. Előfizeti ár n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. Az európi gyümölcster m é s k i l á t á s o k is k e d v e z ő t l e n e k. N e m c s k nálunk, h n e m l e g t ö b b európi o r s z á g b n is k e d vezőtlenek g y ü m ö l c s t e r m é s k i látások. N é m e t o r s z á g b n c s u p á n z l m, brck ringló biztt j o közepes t e r m é s s e l, m i g s z i l vából k ö z e p e s, körtéből p e d i g rosz term v á r h t ó. J ó t e r m é s re s z á m í t n k z o n b n c s o n t h é j u k b n, m e l y n e k v i r á g z á s csk f g y o k után következett be. S t á jerországbn erősen romlottk k i l á t á s o k. Körtéből ú g y s z ó l v á n Leszállították z OTI b í r s á g o k t. Az O T I hátrléi munkdókr eddig 2ü szá zlékos b í r s á g o t rótt k i. A z I p o k felterjesztére b e l ü g y m i n i s z t e r b í r s á g o t 10 s z á z l é k b n á l l pított m e g k i m o n d o t t, h o g y csk komoly, indokolhtó esetben vethető k i. * Reisz áruház Hirlp. l i g lesz term, k o r i lmából múlt évinek legfeljebb 10 %-át s kői fjtákból, különösen m s á n s z k i k b n 4 0 %-át várják multévinek. Az é r é s ideje m i n t e g y két héttel szintén k i t o lódott. Hollndiábn B e l g i u m b n közepes termt várnk. C s e h s z l o v á k i á b n egyes fjtákból 70 s z á z l é k o s k i e s é s r e is s z á m í tnk. Kői körténél még r o s z s^bb helyzet, téli körtéből p e d i g semmi termre nincsen kiits. Az l m t e r m é s C s e h szlovákiábn M o r v o r s z á g b n g y e n g é b b lesz. E g y é b helyeken p e d i g lig lesz l m. Egzben véve ebből m i n t e g y 300 vgonos termre számítnk. A szilvá nál jó k ö z e p e s lesz term, diónál p e d i g csk gyengén k ö zepes. M g y r L á n y o k. Folyttá sos regények, szép e l b e s z é l é s e k, érdekes cikkek viuikoznk főlpbn. A melléklet már inté zeti és iskolj ruhák képét közli, mert hiszen közeledik már z uj iskolév, előfizeti ár ne gyedévre 4 p e n g ő. Tulsó-Komárom pénzügyi helyzete. A cseh u r l o m ltt levő városrzünk pénzügyi g z d á l k o d á s á r ó l z utóbbi időkben feltűnt keltő hirek kerültek szárnyr. T ö b b e k között Szlo vák* Ciinü ujsg z elmúlt hó npbn zt I l i i t dt közre, h o g y városi s z á m d á s o k m i n t egy kilenc millió cseh koron n\ licitet tüntetnek fel, s k i u t lások körül s z e m b e t ű n ő s z b á l y tlnságok f o r d u l t k elő, melye kért Csizmzi G y ö r g y város bíró felelős. Az üggyel kp csoltbn megállpítottuk, hogy túlsó vrosrz pénzügyi helyzete pénzügyi g z d á l k o d á s r e n d kívül zilált, u g y, hogy z o r s z á gos hivti tényleg vizsgáltot r e m i ; it el. A fogntosított o r s z á g o s bizottsági s z á m v i z s g á l t ról / elmúlt heten érkezett meg v á r o s h o z bizottság áltl m e g szerkesztett j e l e n t é s, mely igen terjedelmes. A jelent, m i n t értesülünk, legrzletesebben fogllkozik város pénzügyi gzdálkodásávl tüzetesen be számol mindzokról hibákról szbi i /1 tlán s i lg okról, melyeket vizsgált közpénztár, z l pok z üzemek ügyvitelének átrevideálásánál megállpított. A j e l e n t é s m o s t vn fordítás ltt s m i v e l ngy t e r j e d e l m i t, csk z ősszel kerül sor nnk tár gylásár. 1 Rendelet vámőrlről. A számú pénzügyminiszteri rendelet múlt évi számú pénzügyminiszteri rendelet h t á lyát z g z d s á g i évre m e g h o s s z b b í t j néhány kisebb m ó d o s í t á s s l. A z őrl után m l o m áltl fizetendő váltság ö s s z e g továbbr is változtlnul 4.50 p e n g ő m r d felőrölt buz után mérmázsánként 3 pengő felőrölt rozs után méterm- - Komárombn, Igmándi-ut 24. sz. T e l j e s tisztelettel árkt KÖNYVEKÉRT, METSZETEKÉRT, KÉZIRATOKÉRT, Lntos ukcióin érheti el. Mielőtt bármit é r t é k e s í t e n e, fordul jon h o z z á n k. A l e g k e d v e z ő b b felté telek mellett veszünk át u k c i ó r e g é s z gyűjteményeket é s egyes é r tékes drbokt, régieket é s moder neket, közkönyvtárk duplumit é s fölös példányit, esetleg kzpénzért zokt. megvásároljuk L A N T O S könyvesboltj é s tud. n tiqurium Budpest, I V. M u z e u m körut 3. zsánként. A liszt f o r g l m i d ó váltság 100 k g. 0 á s é s 3-s j e l zű búzliszt búzdr után 6.70 p e n g ő, 3 6-os jelzű 103 k g. buziíszt után 5.40 pengő, 6-7 h á r o m n e g y e d jelzű b ú zliszt méterinázsáj után 3.30 p e n g ő, 100 kg. I. jelzű rozs liszt után 4.20 pengő, egyéb r o z s liszt után 2.90 p e n g ő, 100 kg. búzlisztből kzült kenyér után 4.10 p e n g ő, 100 k g. rozslisztből kzült kenyér után 3.30 p e n g ő, 100 k g. szárított, de sütött tztü után 6.20 pengő, 100 kg. t r h o n y után 6.80 peng", m i n d e n n e m ű sütemény utn m é termázsánként 6.50 peng-", 100 kg. buzkeményilő után 6.20 pengő, 100 k g. siker csiriz után 23 p e n g ő. Megállpítj egy úttl rendelei kivitelkor d n d ó fo rg l m i d ó váltság m cg térit kulcsát is. 1 H i r t e l e n m e g h l t vsúti k o c s i b n. Vsárnp hjnlbn p r á gi g y o r s v o n t h á 1 ó k o c s i j á bn hirtelen meghlt Szegő Imre, z A n g o l - M g y r Bnk AridrássyUti fiókjánk igzgtój. Az. 53 éves bnkigzgtó M r i e n b d b ó l Budpest leié igyekezett. M r i e n b d b n régen kínzó s z í v b ját igyekezett kigyógyitttni s kúr kedvező eredménnyel is zárult. A bnkigzgtó Kom romnál hirtelen rosszul lett heves fájásokról p n s z k o d o t t vele együtt uizö f e l e s é g é n e k. Néhány perccel ezután pedig meghlt. Holttestét z o r v o s t n i bonctni intézetbe szállították. Dr. A l p y Gyul K o m á r o m vármegye n y. fölevél táros áltl i r t lábbi müveit á r u s í t á s r megszereztük : K o m á ro m m egy e 1 e vél tá rá n k középkori o k l e v é l 1.50 Jóki emlékkönyv ( c e n t e n á r i u m i kidás) 2. Mgyr dicsőség 2.50 Kphtó postán utánvéttel megrendelhető : H A C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében K o m á r o m, Imándi-út 24. szám. Komárombn. Ezúton értesítem t. v á s á r l ó k ö z ö n s é g e t, h o g y sikerült b u d p e s t i árkon Legmgsbb Reisz áruházk ltt eldásr megszerezni. Krrner árucikkeit - T e k i n t s e meg Sándor. budpesti vételkényszer nélkül.

6 6 oldl. Komárommegyei Mirln. V J35. ugusztus 2-1 Szülők figyelmébe! iskolák hsznált új iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerelek előjegyezhetők es kphtók: könyv- ppirkereskedében K 0 M A R 0 M, Ngyigmándi-út 24. Telefon 61. SPORT. Az e!sö I. oszt. meccsét megnyerte KFC. KFC-Textil 2:1 (2:0) Megérdemelt győzelmet rtott KFC Textil ellen. Mg mérkőz is szép volt. A KFC méltón megfelelt hozzáfűzött reményeknek. H hátrlévő ellenfelekkel szemben is ilyen szívvel lélekkel játsznk komáromi fiuk, kkor kell félteni őket, hogy z elsőosztályból kiesnek. Játékuk, h néh is vol kielégítő, áltlábn mégis jónk mondhtó, mert voltk benne jól átgondolt, ngyszerűen felépített támdások, védekezt pedig soh sem hnygolták el. Agilis játékuknk volt z eredménye z első félidőben elért 2 gooljuk. A goolokt ngyszerűen játszó Gábris z élelmes fürge Kovács 111. lőtte. De jó volt cstársor többi tgj is. A védelem áltlábn megfelelt. A második félidőben Kfc. kissé leállt, pedig Textil kkor kpcsolt rá, minek eredménye is lett Textd egyetlen goolj. A Textil goolját ngytehetségű Tóth III. lőtte. A Kfc. győzelmével bebizonyított, hogy z elsőosztály ujjonci között legjobb játékerőt ő képviseli. Szezonnyitó I. oszt. bjnoki mérkőz. A megkezdett 1. osztályú bjnoki mérkőzek során KFC. f. hó ugusztus 25-én délután 4 órkor trtj idehz egyik legszebb mérkőzét Szombthelyi Máv. csptávl. E bjnoki mérkőz megtekintére csk városunk, de járásunk sportszerető közönsége is ngybn kzülődik. Csptunk legénysége kitűnő formábn áll ki vsárnp. A ngy mérkőz előtt Vcuum SE. KFC. II. méri össze erejét. A mérkőzek ltt Leventezenekr hngversenyez. Az őszi bjnoki mérkőzek kisorsolás. A nyugti kerület elsőusztályu csptink évi bjnoki fordulóit 1935 ug. 18-án megkezdték. A mérkőzek beosztását sorsolás utján állpították meg. Csptunk z első fordulóbn következő sorrendben vesz rzt: ug. 25 én KFC Sz. Vsuts. Szeptember 1-én TSC-KFC. 8-án KFC-DAC. 15-én SVSE-KFC. 22-én KFC PeriHz. 29-én VTC KFC. Október 6-án KFC-SzSF:. 13 án Mv. Előre-KFC. 20 án ETO KFC. 27-én KFC-SFAC. November 3-n TAC KFC. 10-én KFC ZTE. Ilyenformán csptunk első mérkőzét már lejátszott. Az 1935J36 évi 11. oszt. bjnokság őszi forduló sorsolás. Szept. lén KFC II. Szőuyi PC. 8-án Bánhid KFC II. 15-én KFC II.--Gyárváros. 22-én Szigel KFC II. 29 én KFC II.-11. Ker. SC. Okt. 6-án KFC II. Qypjuszovo, 13-n TSC II. KFC II. 20-án KFC ll. 'i AC. li. 27-én Oyc. KFC il. A Komárom-Esztergom megyei Levente Ifjúsági Sportegyesületek Lbdrugó Szövetségének hivtlos közleményei. Szövetségünk ez évi rendes közgyűlét f. hó 11-én d. u. 2 óri kezdettel trtott meg Dunlmáson, község kultúrtermében. A közgyűlen rztvett Brcz Miklós elnök, dr. Mihály Géz társelnök, Herceg László ügyvezető elnök, Frks József titkár hét egyesület megbízottj. Elnöki megnyitó után közgyűl tudomásul vette titkári, pénztári jelenteket titkárnk felmentvényt megdt. Az uj tisztikrt közgyűl z évre következőképpen válsztott meg : Elnök : Brcz Miklós, társelnök dr. Mihály Géz, ügyezető elnök dr. Lehotzky Attil, szövetségi egyesbiró Herceg László, titkár Frks József. Válsztás utárí közgyűl letárgylt z indítványokt z bjnoki év kezdetét 1935 szeptember 8-ábn állpított meg. Nevezi felhívás. Felhívj szövetség zokt z egyesületeket, melyek csptikt z évben Szövetségünk bjnokságábn szerepeltetni óhjtják, hogy nevezeiket f. hó 26- ig bezárólg Szövetség tikárjánk (Frks József Tt, Várlj ut 525.) küldjék be. Személyzonossági igzolványok kphtók: Hcker Dezső könyvkereskedében. Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. Alptőke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. A bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztosító ^2 SS52E3g2é* ísö >ík 2S5SF vendéglő ár o in étterem, E S Z T E R G O M. A kettős vármegye intelligenciájánk pohrink t l á l k o z ó helye. Szoüd vezet Jé mgyr konyh. Alőldi hegyi fjborok. Minden np hlászlé. Étkez egz np. Autóbusz megálló. Bérutó állomás tuljdonos LEITNER Középiskoli u JÓZSEF. tnár diákok, mgántnulók tnítását, pótvizsgár előkzítét jutányosán válllj. Cím kidóbn. GYŐZŐDJEK MEG! Rzvénytársság Vezérügynöksége. tss&skskzzm Pótvizsgár, mgán vizsgár előkzítek. Instruálok. Csoportos tnítás jutányosán. Modern szépirs tnítás. Cím: Kováts Sándor oki. tnító, Asztlos Bél-u m. hold föld Kisigmándon (Szentmihály) eldó rzletekben is. Érdeklődni: Ngyigmánd telefon 17. Ngyigmándon Heitler János hentes- mzáros üzlete szeptember 15 éig kidó. Bővebbet ugynott. A legújbb, lemoshtó, ppir futószőnyegrő!, mely trtós olcsó árbn, többféle mintávl kphtó : H r A C Lr P r H p 7 c n könyv ppirkereskedőnél I i C l l l V C l U t Z ' 5 U Komáro m, igmdáni-út. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Koránom, NágyTgniándí-u. 24. Felelős kidó : Hcker Dezső

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint IX. évfolym 13. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1937. március 27. ELŐFIZETÉSI Mi Egz évre 10 P. Negyedévre 2'50 P. I FELELŐS SZERKESZTŐ: Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 FILL. g PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben