ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél"

Átírás

1 Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom ugusztus ,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P. Felelős 20 HU. K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. szerkesztő: Hirdetek ári d í j s z b á s s z e r i n t. PATHÓ G Y U L A szombton. minden időkben ngy sze repet játszott zeti élet kilkulásábn, mgyr lét fenntrtásábn. J ó b i z o mértékig egyenesen kí vántos, h o g y mgyr nő, mi nö is b e l e k p c s o l ó d zokb z uj állmi kor e l g o n d o l á s o k b, melyek zeti megújhodást, zeti ujjáépült hivtott megteremteni. A vizsgáló dások tpsztltok e r e d éi bizonyítják, hogy nő képességei, tuljdonsági igen sok élethivtásbn k i ón érvényesülnek. N e m érdekből fontos tehát, gy mgyr nő is k i rzét e küzdelmes n p j i n k b n teljes m g y r lelkiség, z uj mgyr tr tlmi r e n d kilkulásábn, hozzájáruljon mgyr élet szebb g z d g b b á téte lékez. A régi, elvult f e l f o g á s szembe, mely zt dj : nő m r d j o n m e g Z( t n á l n á l " : m i állítjuk, ngedhetefie feltétele >díorti boldogulásink v nő megismerje z uj eszméket, melyele körfiármlnk, melyekben él, melyek krv, árv életét irányítják, ek is együtt kell h l d n i uj eszmékkel, mi n ő válllni k e l l munkát, leti tisztság, z etik terén, válllni csládi tűzhely rendjét, melegét é s derűjét A női lélek sok, igen tuljdonságokt rejt tbn. A legszebb női o n á s o k t : z értelmi világosságot, türelmet irtást, z áldoztkzréget, z önzetlenséget, z Telefon 61. K é z i r t o k t d u n k erős vllásos hzfis érzt, ngylelkűséget, m e g b o c s á t á s t áltlábn szeretet melegét nél külözheti ngy mgyr lelki megújhodás korszk, szükség vn mgyr nő ktív segítségére, c s l á d védelemre nnk erkölcsi n y g i támogtásáért, szük ség vn házisszonyr ép ugy, m i n t háztrtásbeli, vgy egyetemet, főiskolát végzett nőre, v l m i n t munkássszonyokr, kik v lmennyien mostni v i szonyok közt tűrni szen vedni tudnk, kik mi mgyr sorsot, s o r s k ö z ö s séget átérzik j o b b j ö vőben kitrtón bízni tudnk. Az ember már termé szete áltl ugy vn m e g teremtve, h o g y életcélji, ál mi, megvlósítndó (ervei legyenek. Nyilvánvló, hogy mi nőmozglmi törekvé seknek mindenfjt szél sőségtői mentesen od kell irányulni, hogy legyen egy állndó, fennkölt, m gsztos eszméje, melyért ér demes d o l g o z n i, cselekedni. A mi, m o d e r n, dolgozó, csládfentrtó nőnek, mgyr nyánk, kinek vállin férfiéhoz hsonló te her nehezedik, kinek m i n den ok megvn, hegy világot sötét színben láss, h nehezebben is él, h t ö b bet is k e l! r o b o t o l n i m i n dennpi élet küzdelmei k ö zepett, m i n t e g y k o r o n, m mgsztosbbnk kell t e k i n tenie hivtottságát, fennköl tebbnek életcélját, mert mgyr nő élete kzíti elő z uj mgyr korszknk, j o b b, szebb b o l d o g b b világát. vissz. vesz i g é n y b e s csk zután k e rülhet s o r z j á n l t o k é r d e m leges tárgylásár. É r t e s ü l é s ü n k szerint r ó m. k t. e g y h á z k ö z s é g még e hó folymán f o g dönteni, hogy k i n e k dj k i z egyes munkákt. N e h é z s é g e t o k o z z o n b n, h o g y z jánltok n g y o b b összegekről szólnk, m i n t zt e l ő r e tervezték. A munkkidásnál esetre érvényesülni f o g minden fon tos h e l y i érdek, h o g y z é p í t k e zi m u n k á k t, m e n n y i b e n le h e t s é g e s e l s ő s o r b n is k o m á r o m i m u n k á s o k é s i p r o s o k végezzék. A vidék kereskedel mének hngj. Négy évvel ezelőtt htározt el z O M K E közgyűle, hogy évenkint egyszer vidék v l mely j e l e n t ő s k e r e s k e d e l m i e m poriumábn o r s z á g o s értekezletre hívják egybe vidék ö s s z e s k e reskedelmi testületeit, h o g y ezen z o r s z á g o s értekezleten hngot djnk vidéki kereskedelem speciális kívánságink ezzei is előmozdítsk z o r s z á g k e reskedelmi táboránk egységes f r o n t b vló t ö m ö r í t é s é t. A z első ilyen o r s z á g o s értekezletet D e b recenben trtották, m s o d i k t Ngyknizsán, h r m d i k t t vly M i s k o l c o n. A Vidéki K e r e s kedelmi T e s t ü l e t e k I V. O r s z á g o s Értekezletét ezidén ugusztus ére Szombthelyre hivt egybe z O M K E S z o m b t h e l y i K e r e s k e d ő k Társultávl egy üttesen, m e l y i k z Országos Értekezlet házigzdáj lesz. A K o m á r o m b n építendő rom. ktolikus templom v e r s e n y p á l y á z t á n k eredménye Rzletesen közölte Ko- ltokt. márommegyei Hírlp A templomépiti pályáztr verseny összesen 22 en dtk be jánltárgylási hirdetményt, melyet lot é s p e d i g h e l y b e l i, győri, esz k o m á r o m i r o m. ktolikus egy tergomi, budpesti építi válllh á z k ö z s é g dott köz re 1 K o n ; tkozók szkiprosok. A z ján rombn é p i í e n d ö róni, ktolikus templom beton-, 1.) kőműves-, tóid*, vsbeton, 2.) fl pdlószigeteld, 3.) á c s, b á d o g o s tetőfedő, 4.) vsmunkáir. A verseuytárgylási íiircic- t szerint z jánltok benyuj t á s á u k htárideje évi u ltok szerint k i i r t munkák költ ségvetéinek végösszegei ezerpengő között m o z o g n k. Az jánlttevők közüi 8-n Összes munkákr, 3-n munkák kikpcsolásávl munkár fi-éri pedig z egyes több csk egyes szkmunkák elvégzére AlpyGáspárkormány!ö ln >'. csos, dák be jnltukt. A templom építre beér polgármester, z egyházközség gusztus $ én járt!e, m i k o r is világi e l n ö k e z érdekelti k é s n g y s z á m ú érdeklődő ben f e l b o n t o i t jelenlété beérkezet-ján kezet jánltokt számszerűleg is felülvizsgálják, mely munkál ttok legkevel b 5 6 npot A vidék kereskedelmének számos olyn kívánság vn, melyet érvényesíteni krnk túlságosn centrlizáló törekvé sekkel szemben. U g y h l l j u k, fel f o g merülni z értekezleten z kívánság is, hogy d e c e n t r l i z á l ják M A B I szervezetét is v i déki n g y o b b v á r o s o k b n. T á r g y l n i fogják á kereskedők g g kori b i z t o s í t á s á n k z ügyét, z érdekképviseleti r e f o r m kérdét, szövetkezeti problémákt m á s f o n t o s kérdekéi. Az o r s z á g o s értekezlettel párhuzmosn szkmi k o n f e lenciákt t n á n k t e x t i l, vs,

2 I 2. oldl. Di ugusztus 24. J935. cipő, mezőgzdsági kereskedelem, z építőnyg tűzif, fűszer gyrmtáru, vlmint könyv ppírkereskedelmi szkmák vidéki delegátusi is. Az országos értekezleten minden működő vidéki kereskedelmi testület delegtsi jogot nyer, egyformán öt-öt delegátussl vehet zon rzt. Eddig 38 város 58 kereskedelmi testülete jelentette he delegátusit z országos értekezletre, melyre z értekezlet előkzítő bizottság Borissz Géz kereskedelmi ipri minisztert Kozm Miklós belügyminisztert, Szombthely város képviselőjét is meghívt. Hogyn segítsünk tkrmányhiányon? A tvlyi tkrmányinség után mindenki jobb évet várt, sjnos éppen z ellenkezője teljesedett be. Az idő viszontgsági mitt ismét óriási tkrmányhiánnyl kell küzdeni mezőgzdságnk, ugy, hogy sokn már most ugusztusbn téli kzlethez, szénhoz voltk kénytelenek nyúlni. H m már gyökeresen segíteni tudunk, enyhíthetjük tkrmány ínségei többféleképpen, nevezetessen : A megíévö tkrmánynk legrcionálisbb beosztásávl, tvsszl korán, zölden kszálhtó tkrmány vetével, legelők rétek gyorshtásu szerekkei vló feljvításávl végül évelő lki mány-növényeink gondozásávl. Fontos, hogy vetendő tkrmányok gyorsn fejlődjenek ngytömegű termt djnk. nzé!t ; különöse.': pillngós virágunkt, bőven el kell látnunk szuperfoszfáttl, ennek htásr fejlődük gyors lesz megfelelő tömeggel hálálják meg gzd gondosságát. Hsonlóképpen legelőket már most gyorsn htó műtrágyákkl szórjuk felül, nyárvégi esők htásár így legelők erőteljes srjdzásnk indulnk h z ősz kedvezőre fordul, úgy mindenszenteken tul is terjedő legelőre számithtunk. Lucernásokt, lóhereket kő ősszel, vgy kor tvszszl trágyázzuk felül műtrágyát könnyű fogssl befogsoljuk. Végül réteket is trágyáznunk kell, h szerves trágy, hig ürülék, kompost áll rendelkezre, ugy itt is műtrágyákt lklmzunk. Lő wy bútoráruház Győr Gr. Tisz István-tér 5. ide menjen, h jó bútort kr. Esztergályos Károly. Elment egy ember, ngy űrt hgyott hátr. Értéke volt Ács községnek, értéke mgyr népneveinek. Esztergályos János Ács községnek 34 éven át volt kántortn tój, Pro Ecclesi et Pontífice" pápi kitüntet tuljdonos, z ácsi rk. Egyházközség tnácsánk örökös életének 7Ü-ik, boldog tgj házsságánk 44-ik évében bevégezte igzn trtlms földi életét. Győrött, évben született s szülővárosábn szerezte meg tnítói oklevelet 1885-ben. Kezdő éveiben Pest, Nógrád Borsod vármegyékben működött, míg 1893-bn z ácsi rk. iskolszék kö/.íelkiáltássl kántortnitójává válsztott. Lelkiismeretes pedáns tnító volt, ki hmr megnyerte csk tnítványink, h z község lkosságánk, feletteseinek, tn i tó társink szeretetét. Hsznos működő egz bizlmát tgj volt z országos, megyei járási tnító egyesületeknek. Egz embert követelő működe mellett mgánidejében községéért is sokt dolgozott. Tevékeny rzt vett z ácsi Kszinó meglpításábn. munkát soh Szerette hivlkodott. Eredményes munki végzett embertársi z köz jvár, miért községében, vármegyéi^:; ngy megbecsülben rzestül, ngy tekintélyre tett szert. Husszu szolgált ltt eredményes működét legmgsbb helyen is értékeilek, XI. Pius páp őszentsége kiváló érdemeiért Pro Ecclesi et Pontífice" érdemkereszttel tüntette ki évben ment jól megérdemelt nyugdíjb. ÍMOSÍ már egyedül szerető csládi körében élt, hol mindenkor legngyobb életörömét lelte, míg z évek ót trtó betegség, legngyobb türelemmel meg törte életerejét. melyet viselt, Hoszszs szenved után ugusztus 20-án, ngy zeti ünnepen dt vissz hlhttln lelkét Teremtőjének, fájdlomb borítván szerető nejét, született Bedny Annát, érte rjongó leányát, Olgát ngy számú rokonságát. Kihűlt porrzeit ugusztus 23-án, pénteken z ácsi róm. kt. templomból temették el község vármegye tnítóságánk ngy rzvéte zedék őrzi! mellett. Emlékét egy egz Feljegyzek. Feltűnően kev zeti lobogót láttunk Szent István ünnepén. Ez is egyike zoknk mulsztásoknk, melyet sehogyn sem értünk. Szomorú, hogy legngyobb zeti ünnepen e htárszéli csonkváros házin, sőt még középületein is csk itt-ott leng egy-egy zászló. Nem tudjuk, kit terhel ezért szégyenteljes mulsztásért felelősség : z illetékes htóságot e, vgy pedig Trinont oly könynyen felejtő polgárokt? Mégis csk bevllják z igzságot derék cseh szomszédink. Az újpesti bjnokcsptnk régiben kuruc Kss városábn kellett voln szerepelnie, mit cseh htóságok engedélyeztek, mégpedig következő dekes megokolássl : m gyr csptnk mérkőze líso.t tájnyomó számbn mgyr ikossgánk körében irredent tüntetre dhtn lklmt**. Tehát cseh hivtlos htóságok mguk állpítják meg, mit mi mindig tudtunk, hogy Kssán míg most is túlnyomón u gyrok lknk. Ráhibázlk z igzságuk: most megszállásnk 17 -.:-ztendejébeu. Vájjon népszövetségi sztlnál meghilják-e ezt fájó igzságot? Közegzség tisztság. A legújbb rendelet értelmében éielmicikket csk fehér ppirosbn szbd kiszolgálni. Ez rendelet eddig csk husüekre vontkozott, zonbn most kiterjesztették többi élelmi cikkekre is. örömmel üdvözöljük z uj rendeletet, mint mely hivtv lesz közegzségügyi:! köztisztság ügyét szolgálni. Sült glmb várássl nincs idegenforglom, nincs kereskedelmi élet, nincs gzdsági fellendül. Végre már látni szeretnénk egy htározott vonlú cselekvt, ngy megmozdulást, mely városunkt letrgiából kiemeli. Vigyázó. Egzsége csk Dunlmási kénes strnd vizétől áli helyre. Komárombn z két modern üzlethelyséi Igmndi-uton rktárrl évi november hó 1-ére kidó. Cim kidóhivtlbn. GYALÓKAY Kerékpárok, Vdászti körrendelet. Tillmi idők módositás. A hivtlos lp egyik legutóbbi szm közli földmüvelügyi miniszternek fönnálló vdászti tillmi idők rzbeni módosítás tárgyábn kidott rendeletét. Eszerint tekintet nélkül z áltlános vdászti tillom idejére, tilos vdászni : szrvsbikár november 1-től ugusztus 31-ig, szrvstehénre február 16-tól szeptember 30-ig, szrvsborjur pedig szintén február 16-tól szeptember 30-ig, özbkr október 1-től április 30 ig, őzsutár jnuár 1-től október hó 15-ig, őzgidár pedig minden időben, ieánkksr február 1-töl szeptember 15-ig, fácánlyukr i.bruár i-től október 15-ig tilos vdászni. Muflonkosr, muhonjuhr bárányr minden időben. Muflon tenyztők közvetlenül földművelügyi miniszterhez íüiterjesztendö indokolt kérelmükre, u.uflonkosr kivételes ieiővi engedélyt kphtnk. A rendelet kiköti, hogy vdászterületek bérlői ICO0 holdnként 4 nyult, 2üu logijot egy-egy íácáníörzseí keii, liugy szbdon engedjenek. Az iltok etetéről 20Ü holdnként felállítndó etetők utján keli gondoskodni. A vdászok áltl okozott károkért társultok tgji egyetemlegesen felelősek. A bérletek lejártkor, vgyis z utolsó bérleti esztendőben vdászterület egyhrmd rzen szbd vdásztot (ártni. A réndeíet ugusztus 16-án lépett életbe. GYALÓKAY - Jégszekrények, GYALÓKAY Versenyen felüli rk minőségek. Dunlmási strndon pihenni üdülni gyógyulni lehet, Szeret ön fényképezni? Filmeket, vegyszereket, gépeket igen előnyösen vásárol z, ki nálm szerzi be. Felvételeit szkfényképzek dolgozzák ki. m Ezért ne felejtse cimet Nedeczky Drogéri Komárom. Szerszámok, GYALÓKAY Drótfontok. Gylóky vskeresked Komárom. Hozzás; gyrosi Igen Igz Komáromi szmábn mgvrosi felkroló, cik ket. ngv Az szt szlm Iái legtöbb glom. A Illettéit nyék, becsi z hivtlo sőt lekkel jár ne.n/eti «;\ ő / őilteii sok mg vn jó megtngy hossz u másrzt beszerzen ségeket ül sokkl eg költséges néhány é rem igen sziveskedji szőr tájeki zönséget zt váró: ház I. etl hol z gyrositáss deii felvili tást megk zetem szeri követkéz! dekre 1. Léi pot, mell bélyegkölts /t sjátji) tudják. 2. A irányú tál ( itt elsi sokr goni pgnd dávl, vll beszélsel] mindenki lel, ugy m FILN Kun Mikié Augusztu :<4(» Auguszh l l 4,3 í in Alj kápráztos A ngy en lepkiv.il Moki Mgyr

3 Hozzászólás gyrosítás névm kérdéhez. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Igz ö r ö m m e l o l v s t m n á r o m m e g y e i Hírlp u g. 10-i bn megjelent s név mgyrosítás ngy zeti ügyét felkroló, lelkes h n g ú vezér eik két. Az állndó propgndár ngi s z ü k s é g is vn, nehogy m g " legyen ez is, m i n t,i h >bb m g y r n e m z e t i m o z \ sjtónk e l é g g é fel sülhető értékű m u n k á j nuheti zonbn kívántos, hogy li társdlmi i n t é z ő i é ből m g á n e m b e r e k is tet tekkel járuljnk hozzá f o n t o s ;i cél eléréhez. MegiIII in ról, hogy ngyon ugyr t e s t v é r e m b e n m e g vn j ó k r t ú k é s z s é g nevük m e g t n g y r o s i t á s á r, de télnek hosszú hivtlos eljárástól, másrzt p e d i g tájékoztlnok b e s z e r z e n d ő o k m á n y o k t költ ségeket illetőleg, jóllehet m már sokkl e g y s z e r ű b b é s k e v é s b b é költséges ez z eljárás, mint néhány evvel ezelőtt v o l t. K é rem igen t. S z e r k e s z t ő Urt, s z í v e s k e d j é k b. lpjábn többször tájékozttni e z e k r ő l k ö séget s egyben megjelölni, városi hivtlt is, ( V á r o s hz I. emelet 37. j t ó. S z e r k. ) hol z érdeklődök n é v m sitssál kpcsoltbn m i n den felvilágosítást é s t á n i o g i megkphtnk. Szerény né ni szerint s z ü k s é g v o l n még k ö v e t k e z ő g y k o r l t i intézke dekre : 1. Létesítsen v á r o s l pot, melyből megtérítené bélyegköltségeit zoknk, kik s ij ltjukból fedezni tudják. 2. A hzfis é s n e m z e t i nyu társdlmi egyesületek itt e l s ő s o r b n f r o n t h r c o sr gondolok) trtsnk pro- d e l ő d á s o k t j ó p é l vlmint személyes rábes el hssnk o d, h o g y ndenki m g y r nevet vegyen lel, ugy m i n t vitézi szék tette. FILMSZÍNHÁZ Komárom n M i k l ó s - u Telefon 70. Augusztus 24-én, szombton I i r, l 4 9 óri kezdettel Augusztus 25-én, vsárnp, 4,3 I g é s óri k e z d e t t e l Alpár G i t t / tos kiállítású f i l m o p e r e t t j e Svovbn ngy é n e k e s, zen, táncos filmoperett. lepkiválóbb szereplök tével. Mnki színzek fellép között. Szentföld. Mgyr hngos vílághírdó. 3. H s o n l ó m u n k á t kellene k i f e j t e n i minden egyes mgyr embernek, k i n e k m g y r é r z é s ü, de idegen nevü rokon, jóbrátj, ismerőse vn, mert s z e m é l y e s meggyőz legjobb prop gnd. 4. T n á r o k, tnítók e téren óriási értékű hzfis munkát végezhetnek. Nekünk, k i k htárszéli vá rosbn lkunk, k é t s z e r e s köte l e s s é g ü n k j ó példávl előljárni erős hzfis érzünkről csk s z ó v l, de tettekkek is b i z o n y s á g o t t e n n i, mert reánk csk csonk hz, h htárszéli m g y r véreink is fel figyelnek. Egyúttl tisztelettel beje l e n t e m, h o g y hjlndó v g y o k m g m rzéről 10, rr rá szoruló, folymodó bélyegkölt ségeit v i s e l n i tőlem telhetőleg szívesen d o k felvilágosítást eb ben z ügyben esetleg hozzám forduló m g y r t e s t v é r e i m n e k. F o g d j igen t. Szerkesztő U r őszinte tiszteletem nyilvání tását. K o m á r o m, u g. 11. Gylóky Kálmán. Weekend hvi bérlet jeggyel utzht dunlmási strndr. hetnek. Csk z u k c i ó képes m e g t e r e m t e n i teljes hrmóniát vevő e l d ó közt lehetővé t e n n i, hogy e d d i g teljesen elrejtett értékek felszínre k e i üljenek igzi vlójukr b e c s ü l t e s s e n e k, hogy o l y n könyvek kerüljenek ngy nyilvánosság elé, melyek e d d i g tökéletesen rejtve v o l t k. E m e l l e t t z u k c i ó óriási nevelő htást g y k o r o l müizlre uj gyűjtő zedéket nevel. A külföldön é v s z á z d o k ót f o l y t k le ilyen u k c i ó k. A l e g r é g i b b m g y r u k c i ó j ú n i u s 4 éli zjlott le Rest B u d á n könyvkótyvetye ennen. Öt év múlv egy másik könyvkótyvetye hírét hozt z k k o r i sjtó, i n i k o r i s eggy megholt fő rendű Ur" könyvtár került e l d á s r. Körülbelül 100 évig 1923-ig nincs M g y r o r s z á g o n könyv ukció. A Lntos c é g 1923-bn Kereskedelmi Minisztérium e n gedélye lpján htósági kikül dött közbejötte mellett egy n g y s z b á s ú ukciót rendezett, me lyet 18 sikeresnél sikeresebb u k c i ó követett. Ezek z ukciók h o v - t o v társdlmi e s e m é n y e k ké váltk, hol legelőkelőbb pesti b i b l i o f i l e k, szép könyv szerelmesei gyűltek össze, h o g y g y ö n y ö r k ö d h e s s e n e k z é r t é k e s nél é r t é k e s e b b első kidások, ő s n y o m t t v á n y o k, illusztrált köny- G L O B U S filléres befőttek: ' l - o s K ö r t e befőtt 52 f. ' 3 -os S á r g brck befőtt 52 f. J - o s M e g g y befőtt 52 f. 3-os Ő s z i b r c k b e f ő t t 52 í. (-08 Vegyes befőtt 52 í.! 42 f. A l m befőtt d o b. j m vegyes i z b e n 25 í. 17 én 1 d o b. májpástétom 20 í. borzlms 1 d o b. szárnys pástétom 25 í. közeli Neszmély 19. Telefon 88. Szombton, délután R i t k é s é r t é k e s könyveket, képeket é s kézirtokt, keres let kínált rendes törvényei mellett szbdkézből m igen nehéz é r t é k e s í t e n i. N g y, é r t é k e s könyvtár képgyűjtemények f o r g á c s o l ó d n k el keltek el mélyen z á r u k o n l u l, mert t u ljdonosuk tlált el módját, h o g y n lehet zoknk igzi á r á t elérni é s i g y b e n nük rejlő é r t é k e k e t m e g m e n t e n i. Ezt célt s z o l g á l j á k z ukciók, m e l y e k e t h t ó s á g ellenőrze mellett ngy közönség jelenlété ben külföldön már évszázdo kon át t r t n k, m e l y e n pár np ltt l e b o n y o l í t h t ó köny vek e l d á s, szólv r r ó l, h o g y z u k c i ó k k ü l ö n ö s p s z i chológiájánk eredményeként egyes könyvek é s egyes m ű t á r gyk ári kikiáltási áruk t i z t i z e n ö t s z ö r ö s é r e is f e l e m e l k e d uiwoín O H O * tl0>o«t«csk(0őnél (APH4T6 vek hihetetlen g z d g s á g á b n. A mgyr kulturfölénynek kiálltó bizonyítéki ezek z uke.ók, melyekről rendkívül diszes, Íz les kiállítású gondosn szerkesztett ktlógusok jelentek meg. A legközelebbi immár X I X. ukcióját e c é g z év őszén r e n dezi, m e l y r e már m o s t átvesz igen előnyös feltételek mellett könyveket, kézirtokt, metsze teket mülpokt. O l c s ó npi pnsio d u n lmási Fürdőszállóbn. K é r j e mindenütt K o m á r o m m e g y e i Hírlpot. tűzoltóság ugusztus fél 5 ór tűzvz hó nk k ö s z ö n h e t ő, h o g y kzánhá tájbn zt, lkóházkt s melléképü pusztított k ö z s é g h e z tr leteket sikerült megmenteni. A sokheti szárzság ngybn be tozó Hcker-iéW tég é s c s e r é p - folyásolt gyárbn. nek tudhtó be, hogy tűzvz oly ngy becsl A tüz rövidzárltból keletkezett téglégető cék közelében nnyir Könyv ukció. vételére, hngszóróvl vetett gátt. R i n g l ó befőtt Igmándi-ut hosszúhullámok M E G É R K E Z E T T. tűzvznek komáromi A borzhns 42 í. Spielmnnál rövid-, közép e I ektrody n o mikus Leégett neszmélyi téglgyár. Cseresznye befőtt Kphtók: veszteségmentes felépítű 2 lámpás r á d i ó, tégl kemen s p i l l n t o k ltt terjedt, hogy z óriási c s e r é p g y á r lángtengerben állt, cskhmr lángnyel vek téglgyár tetőzetén át h tlms erővel törtek f e l, ugy Az ijesztő értékben. dunlmási testületek Mjd önkéntes z utór szerelt kendővel cspti. perc múlv m o t o r o s fecs villámgyorsn szinhelyén romi tűzoltó- önkéntes néhány termettek tűzoltók is, utján kértek Iflz- komá k i k e t telefon neszmélyi tégl gyári tűzhöz. A kivonult modern, sült erővel, v k m e r ő gl teljesítették jelentőségű egye elszántság végtelen ngy értékű berendeze is, igy tégl- c s e r é p g y á r tás Neszmélyen egyenlőre szü netel. Neszmély községet is erősen borzlms gzd érintette tüzeset. A tégl c s e r é p g y á r b n igen sok munkás k p o t t állndó l k l m z á s t, k i k most kenyér Az szály vz z, nélkül mellett mely nyomort gyobbá tette. mrdtk. most tűz e községben nélkülözt n U r i, női d i v t - á r u k, ktoni cikkek l e g o l c s ó b b beszerzi tűzoltók 500 ezer pengő Elpusztult gyártelep ságilg méreteket öltött tűzhöz k i v o n u l t k neszmélyi kárt o k o z o t t, szerint m i n t e g y hogy ngy tüz messze vidékről is b o r z l m s látványt nyújtott. tüz erősségét s en forrás HAJNAL O S Z K Á R. ngy veszélyes hivtá s u k t. Mégis pusztító tűznek tégl c s e r é p g y á r htlms épü lete teljesen mrtlékául esett. A tűzoltóság megfeszített munkáj- 1, 2 é s 3 s z á z l é k engedményt d o k b é l y e g b e n, k i k nálm vásárolnk W l d h u s e r, Oyár-u. 17.

4 I 4. oldl. Komárommegyei Hírlp ugusztus 24. HÍREK. A szőnyi búcsú. Vsárnp délután vn. Szőnyben templom előtti téren ngy zsivllyl áll vásár. A A zsivly tömeg ngy, de vásárlók szám nnál kisebb, leglább is ezt lehet kiolvsni z árusok csüggedt rcából z áruk ngy tömegéből. Egyik-másik játékos-sátor előtt egz sereg gyerek verődött össze. Vágyódó szemmel, szomorú rccl figyelik kirkott csákókt, krdokt, puskákt. Tudják, hogy ez számukr csk három lépről vló látványosság, elérhetetlen kívánság, mert drbjuk negyven fillér, ők pedig legjobb esetben is csk tiz fillért szorongtnk szurtos kis mrkukbn. Egyik másik árus türelmetlenül rájuk is kiált: Mit ácsorogtok itt, menjetek, ne fogjátok el helyet vásárlóktól." Ilyenkor ijedten hátrább húzódnk szegények. Pirospántlikás, sok szoknyás lányok hármsávl összekpszkodv sétálnk fel lá. Pörgeklpos legények fknlkkl járnk utánnuk. A lányok ngyokt visítnk, mikor egyegy telitlált éri őket, de zért, ugy látszik, tetszik nekik dolog, mert estig ott tiporják port. Kissé odébb csenget ringispil. A lovkr gyerekek kpszkodnk fel, kocsikbn pedig vidám párok kéz kézben keringenek körben. Jól esik nekik egy kis bódult-szédület, hogy nnál rózsásbb szinben lássák jövőt. A hjóhint körül rengeteg bámzkodó. Itt főképp ktonák brvúroskodnk. Egyik másik kkorát lendít hintán, hogy ekkor erővel kár strtosferáb is feljuthtn. A ngy lendülettől spkájuk leesik, körülállók pedig ngy kurjongtássl nyilvánítják tetszüket látványért. Mindenfelé ngy vidámság, hngult, szin, nevet, jókedv. A Steiner bácsi sörétől még jobbn felvillnyozv, vidám hngultbn indulunk hzfelé. Vidám hngult, de mégis, minth kissé fájn szivünk. Hát persze... Hiszen buesu vn. Búcsúzni pedig mindig szomorú. Búcsúzni nyártól, egy pár kedves emléktől, hngultos, npsugrs délutántól, gondtln felelőtlen vkációzástól. És egy kissé szomorkás szívvel vesszük tudomásul, hogy ezzel búcsúvl jelentette be mgát egy ngyon várt, melncholikus hngultú vendég: z ősz. J. N. Egyházkerületi közgyűl. Kimgsló esemény színhelyévé lesz Komárom város f. évi szeptember hó 5-én, mikor helybeli evng. egyházközség meghívás lpján Dunáninneni Evng. Egyházkerület ez évi rendes közgyűlét fogj itt trtni. E közgyűlre városunkb érkeznek dr. Sztrnyvszky Sándor egyházkerületi felügyelő, képviselőház elnökén Kovács Sándor theol. egyetemi tnár, egyházkerületi főjegyző, püspökhelyettesen kívül közélet s z evng. egyház számos kimgsló személyisége. A helybeli evng. egyház Vezetősége máris serényen fárdozik, hogy közgyűlsel kpcsoltbn több npon át városunkbn időző illusztris vendégek jól érezzék mgukt. Cstissim nővér távozás Komáromból. Az Isteni Megváltó Leányi" trtományi főnöknője kitüntető megbízásából Cstissim nővér átveszi győrujvárosi rendház főnökségét, eltávozik Komáromból. Cstissim nővérrel leányiskolánk egyik legértékesebb tgj megy el tőlünk. Tiz esztendeje működött Komárombn, itt állott leányiskolánk bölcsőjénél z ö fárdhttln munkáj, kiváló pedgógii érzéke, ngy tehetsége gilitás ngybn rzese volt leányiskolánk kitűnő hirneve meglpozásánk. A zárd-iskol mindig feltűni keltő s/.inielődá sink tornvizsgáink egyik leglelkesebb mozgtój, rendezője irányitój volt. Előbb Szivgárd, után felnőtt leányok Mári Congregátiójánk volt éveken át finom kezű, áldoztos lelkű vezetője, gondozój. Amilyen őszintén örülünk Cstissim nővér érdemei kitünteté nek, olyn ngy szoinorusággi sjnálkozássl látjuk távozását leghálásbb lélekkel mondunk Isten hozzádot. Áthelyezek Kpucinus rendnél. A mgyrországi rendfőnökség következő áthelyezeket eszközölte : P. Ptonyi Rezsőt TóvrosrólMáribesnyőre, P. Blogh Odoriket Budáról 'fővárosr bji dminisztrátornk, P. Brczuch Amdét Máribesnyőröl Mórr P. Mssuer Lukácsot Budáról Mórr helyezte át. Főjegyzőválsztás. Vérteskethelyen ugusztus hó 17-én, szombton volt főjegyzőválsztás. A község képviselőtestülete egyhngúlg, ngy lelkesedsel Ágoston Iván Kisbér község érdemes dóügyi jegyzőjét válsztott meg főjegyzőjévé. A válsztáshoz mi is melegen grtulálunk. Jó krbn lévő Grmofont keresek. Cím kidóbn. Érsekújvár ngy emlék ünnepe. Kétszázötven éves évfordulóját ünnepelte ugusztus hó 20-án Érsekújvár város, hogy török hódoltság lól felszbdult, hogy keresztény csptok megtörték török fegyverek erejét. Az emléknpot egz Európ megünnepelte, bár htóságok igyekeztek nnk minél kisebb jelentőseget dni. Az ünnepség túlsó oldli mgyrság szlovákság vlóságos didlünnepe volt. A 12 es emlékmű jvár. Mocs község érdemes fronthrcosi közül zok, kik volt cs. kir. 12 ik gylogezredben, Komárom város ngymultu háziezredének kötelékében küzdöttek végig világháborút, folyó hó 25 én, vsárnp délután 3 óri kezdettel nngyszbásu táncmultságot rendeznek Mocsán Frnkl Sámuel-féle vendéglőben. A rendezőség táncmultság jövedelmét Komárombn felállítndó 12 es emlékmű lpnk dományozzák. Mint értesülünk, táncmultság iránt csk Mocs község környékbeli községek fronthrcosi táncoló fitlság érdeklődnek, h Komárombn is igen sokn, kik ngy csoportbn kzülnek kirándulni kedves bjtársi ünnepségre. A komáromi kirándulók vsárnp délután fél három órkor Péceli (Pic) téren gyülekeznek kocsikon, kerépáron együttesen indulnk mocsi 12-es ünnepélyre. Nyuglomb vonult. F. évi szeptember hó 1-tÖl kezdődő htállyl sját kérelmére nyuglomb vonul Kring Gyul kisbér község érdemes segédjegyzöje. Versenytárgylás útépítre. Komárom Esztergom k. e. e. vármegyék lispánj ngyigmánd-tárkányi vicinális közút km. szkszánk kiépíti munkáivl kpcsoltos műtárgyépíti ezzel összefüggő uttesttrtozéki munkár nyilvános versenytárgylást hirdetett. A munk befejezi ideje: műtárgykr évi december 1., uttesttrtozékokr ug. 1. Az jánltokt versenytárgylást hirdető lispánhoz címezve Esztergom Vármegyeház évi szeptember hó 5-ének 11 órájáig személyesen vgy post utján kell benyújtni. Cipz ipri közmunk. Értesülünk szerint kincstár ngyobb állmi közszállitásbn kívánj rzesíteni kézmüiprosságot. Megrendelre kerül 1000 pár bkncs, pár lovgló csizm pár rövidszárú csizm. Reméljük, hogy komáromi iprosságnk is jut munkából. Soffőr tnfolym. Az állmi gépjármüvezetőképző (soffőr) tnfolym m. kir. Technológii Anygvizsgáló Intézetben (Budpest, VIII., Józsefkörut 6.) szeptember 9-én este fél 7 órkor nyílik meg. Beírás felvételhez szükséges űrlpok kidás npont d. e. 9-1 ór között z igzgtósági irodábn. Kerékpárokt, tűzhelyeket, jól olcsón csk KOSCH-nál vehet. Komárom, Igmándi út 31. A kisiprosok rzvétele közszállitásokbn. A belügyminiszter rendeletet dott ki, hogy zokbn közszállitásokbn, melyekben kisipr szélesebb körű támogtás biztosítv vn z árucikkek minősége hivtlos minták kiállásávl meg vn htározv, vidéki kereskedelmi iprkmrák közvetítével vidéki kisiprosoknk is nyújtsnk lklmt szállításbn vló rzvételre Véres vereked bucsu éjszkáján. A Szent István npi bucsu éjszkáj múlhtott el vereked nélkül. A régi hrgosok, Födemesi Károly 31 éves gyári munkás Németh József 25 éves lklmi munkás előbb Milch-féle vendéglőben szóllkoztk össze, mjd kőbb hjnli órákbn, mikor hzfelé menve z utcán tlálkoztk újr civódni kezdtek s Födemesi szóváltás hevében zsebkével Németre támdt s hátulról bl vállpock ltt megszúrt. A kpott seb életveszélyes nyolc np után gyógyuló. Födemesi ellen büntető eljárás megindult. Hlálos bleset csépl közben. Héreg község hlárábn dolgozott z elmúlt héten Lohner Ferenc 30 éves nyergesujflusi munkás. Véletlenül féiie lépett cséplőgép dobjáb zuhnt, A kerekek mindkét lá bát összeroncsolták. Lohner kórházb szállítás közben meghlt. A szerencsétlenség ügyében csendőrség megindított nyomozást. A filléres külföldi utzások lehetővé teszik kisember számár is, hogy olyn messzi külföldre utzhssék, melyről z előtt álmodni sem mert. Ennek megfelelően z emberek látóköre lényegesen kibővült távoli országokbn szerzett személyes tpsztltokkl. Aki zonbn mégsem utzht be idegen vidékeket, z olcsó 2 lámpás Orion rádióvl, z uj 222-es révén megismerheti ngyvilágot, mert ennek kis kzüléknek u. n. veszteségmentes tekercsei vnnk, ezek segítségével messzi külföld hngj is felcsendül 222 es Orion rádió dinmikus hng szórójábn. Uj gzdvédelmi rendelet. Az október végén lejáró, eddigi gzdvédelmi intézkedeket kormány gondos meg íonlolás tárgyává tette ennek lpján z uj rendeletet szeptember hóbn fogj kidni. Őszi vetőmgot kpnk z ínséges kisgzdák. A földmívelügyi miniszter körrendeletben utsított zoknk vidékeknek gzdsági felügyelőségeit, hol májusi fgyok jégvéresek következtében kisgzdák z őszi vetek céljir szükséges buz rozs vetőmggl rendelkeznek, hogy ezeket gzdákt szükséges vetőmggl lássák el. A körrendelet értelmében zok 20 ktsztrális holdnál ngyobb területen gzdálkodó kisgzdák rzesülhetnek vetőmgkölcsönben, kik vetőmgot önerejükből beszerezni tudják ezt községi bizonyítvánnyl igzolják.

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben