ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.)"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.) Az alapító tagok az Egyesülési jogról szóló II. tv. és a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. rendelkezéseire figyelemmel megalakították a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségét A Szövetség demokratikus úton megválasztott önkormányzattal rendelkező közhasznú szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítására alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége olyan büntetlen előéletű és nemzetőr fogadalmat tett magyar állampolgárok által létrehozott egyesületek, társadalmi szervezetek szövetsége, melyek közhasznú feladatokat ellátó önkéntesen vállalt hierarchikus rendszerben működnek, melyeknek legfőbb célkitűzése, a Magyar Köztársaság széleskörű társadalmi támogatása. 1. A Szövetség neve: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége 1./a A Szövetség rövidített neve: Magyar Nemzetőrség (A Magyar Szabadalmi Hivatal által 2002 január 24-én számon védjegy lajstromba véve.) 1./b A Szövetség angol nyelvű elnevezése: National Guard of Hungary 2. A Szövetség székhelye: 3. A Szövetség jogállása: 3535 Miskolc, Előhegy u Önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.) alapján, a közhasznú szervezetekről szóló évi

2 2 CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerint közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet. A Szövetség demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 4. A Szövetség bélyegzője: Körbélyegző, középen a Kossuth címer, a korona helyén 1848 felirattal ( A Magyar Szabadalmi Hivatal által 2002 január 24-én, számon védjegyoltalom alá véve.) bélyegző szélén körben a szövetség neve, belső körben a szövetség rövidített neve. 5. Szövetség jelmondata: Hagyományainkban van a jövőnk és a becsületünk! 6. A Szövetség zászlója: 100X150 cm fehér selyem alapú. Jobb oldalán a MAGYAR NEMZETŐRSÉG felirat alatt Kossuth címer, a címer felett 1848 balra tölgy, jobbra olajág övezi alul a Nemzetőrség jelmondata a Hagyományainkban van a jövőnk és a becsületünk!. A zászló bal oldalán a MAGYAR NEMZETŐRSÉG felirat alatt a fent leirt Kossuth címer a díszítésekkel, alatta A HAZÁÉRT! felirat. A zászló mindkét oldalának három szélén piros-fehér-zöld farkas fogak egyenlő szárú háromszögekből, mindhárom szélen 5cm-es aranyrojt, kettő sarkon aranybojt. 7. A Szövetség célja: A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Szövetség a nemzeti hagyományokat tisztelő és ápoló, a nemzeti kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló társadalmi szervezet, mely tiszteli az elődök ország alkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát. Célja ennek megfelelően: (1) a Magyar Köztársaság területén a honvédelmi, a rendvédelmi, a katasztrófavédelmi és rendészeti szervek, az állami őrszolgálatok, az önkormányzatok rendészeti tevékenységének, valamint a bűnmegelőzés, a közbiztonság és a magánbiztonság nem fegyveres tevékenységként folytatott társadalmi támogatása, együttműködve a bűnmegelőzési munkában érdekelt valamennyi állami és civil szervezettel, biztonságvédelmi vállalkozással, a biztonság megteremtésében, fenntartásában és megóvásában érdekelt állampolgárokkal, (2) a Szövetség célja, hogy az ország területén működő különböző nemzetőr-, polgárőr- és egyéb őrszolgálatok számára olyan szakmai-, kiképzési- és tudásbázist szolgáltasson, melynek segítségével az ország közbiztonságának és belső rendjének ügye mellett elkötelezett önkéntesek, szervezeti hovatartozásuktól függetlenül, egységesebben és eredményesebben szolgálhassanak, (3) a Szövetség alapvető célja továbbá a legszorosabb együttműködés kialakítása a honvédséggel, a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szerveket irányító minisztériumokkal, és az országos hatáskörű állami szervekkel, azok területi, regionális és helyi szerveivel, a rendvédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos nem fegyveres tevékenységek, 2

3 3 különösen a képzés, a nevelés, a fiatalok tudatformálása, a hazaszeretetre való nevelés, a honvédelmi tradíciók ápolása az önkéntes tartalékos, a szerződéses, illetve hivatásos szolgálatra való felkészítés tekintetében. 8. A Szövetség tevékenysége: (1) A Szövetség céljainak megvalósítására az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - a közrend és közlekedésbiztonságvédelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás terén a Kszt. 26. c) 15. alapján, valamint - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével, terén a Kszt c) 14. alapján továbbá - a kultúrális örökség megóvása terén a Kszt. 26. c) 6. pontja alapján és - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén a Kszt c) 4. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat. (1/a) Egyéb tevékenység folytatása: - euroatlanti integráció elősegítése, - bűnmegelőzés és áldozatvédelem - szociális és karitatív tevékenység, állatvédelem. (2) A Szövetség biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból /Ksz.tv. 4. (1)bek.a pont/. (3) E közhasznú tevékenységek megvalósításához különösen az alábbi feladatokat látja el, együttműködés formájában: - a közrend és közbiztonság védelme, tűzvédelem, mentés és katasztrófa elhárítás támogatása érdekében együttműködik az ilyen feladatot ellátó állami szervek központi és területi szervezeteivel. - a honvédelmi nevelés kapcsán a Honvédelmi Minisztériummal, a honvédelemre nevelés és felkészítéshez kapcsolódó ösztönző nevelő képzésében az önkéntes tartalékos jelölteket és a honvédelmi sporttevékenységek, hagyományok ápolásának társadalmi támogatása és szervezése útján, - a kulturális örökség és hagyományok ápolása és megóvása keretében részt vesz különböző történelmi- és hadijáték bemutatók szervezésében, megtartásában és népszerűsítésében, - neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a bűnmegelőzés, a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében. 3

4 4 (4) A 8.. (1) bekezdésben meghatározott közhasznú tevékenysége során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény 1.. (2) bekezdésében a 2.. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és együttműködik a Rendőrségi törvény 2. (2) a) és c) pontjában, valamint 101. (1) bekezdés f) pontjában, illetőleg az Önkormányzati törvény 8. (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, a Rendőrséggel, valamint a települési önkormányzatokkal. (5) A Szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság közigazgatási területén gyakorolja, de esetenként és lehetőségek szerint kapcsolatot keres és teremt más, országos és országon kívüli nemzetőr, tűzoltó, polgárőr és egyéb civil rendvédelmi egyesületekkel és szövetségekkel. (6) A Szövetség céljainak és feladatainak megvalósítása során nem avatkozik be önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe, valamint nem korlátozza azok önállóságát, tevékenységét, döntéseit, jogkörét, felelősségét mindaddig, amíg az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, valamint A MNOSZ Alapszabályával és a Szervezeti és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: SZMSZ), illetőleg más belső szabályzataival összhangban van. (7) A Szövetség tagszervezetei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. (8) A Nemzetőrszervezetek (a továbbiakban együtt: Nemzetőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. (9) A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, balesetmegelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez; (10) A Szövetség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabály-változtatások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése; 4

5 5 (11) külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; (12) szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; (13) A katasztrófavédelmi, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése. 9. A Szövetség politikamentessége (1) A Szövetség politikai pártoktól és csoportosulásoktól független, önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező szervezet. (2) A Szövetség tevékenységét az állami és társadalmi szervekkel együttműködve fejti ki. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem fogad el, a pártoknak támogatást nem nyújt. Politikai tevékenységet semmilyen szinten nem fejt ki és nem támogat. (3) Országos és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. II. Fejezet A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 10. A Szövetség tagjai: (1) A Szövetség tagjai lehetnek: - alapító tagok - rendes tagok - tiszteletbeli tagok - pártoló tagok. (2) A Szövetség alapító tagjai azok a társult szervezetek, melyek az alakuló Közgyűlésen az Alapszabályt elfogadták és az éves tagdíjat, megszavazták. (3) A Szövetség rendes tagja lehet az a jogi személyiséggel rendelkező egyesület, társadalmi szervezet, amely a Szövetség földrajzi területén működik, elfogadta a Szövetség céljait és feladatait, vállalja a kötelezettségek teljesítését és elfogadta a Szövetség Alapszabályát, szervezeti és működési rendjét. (4) A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a magyar állampolgár, aki az alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, vagy a jövőben e célok 5

6 6 megvalósításához hatékony segítséget kíván nyújtani, és írásban nyilatkozik a felkérés elfogadásáról. (5) Tiszteletbeli taggá választható továbbá az a nem magyar állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy a Szövetség külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható, és írásban nyilatkozik a tiszteletbeli tagság elfogadásáról. (6) Pártoló tag az a személy, aki szakmai tevékenységével, időszakos munkavégzéssel és önként felajánlott támogatásával előmozdítja a Szövetség tevékenységét az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében. (7) Pártoló tagként jogi személy is felvehető. (8) A rendes tagként történő felvételről, a pártoló tagi státusról, és a felajánlott támogatás elfogadásáról az elnökség határozattal dönt. A tagsági viszony a határozat elfogadásával jön létre. III. Fejezet A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 11. A Szövetség rendes (alapító) tagjainak jogai: (1) A Szövetség rendes (alapító) tagja, beleértve saját tagságát, részt vehet a Szövetségnek és szervezeteinek a tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait. (2) A Szövetség Közgyűlése döntéseinek meghozatalában szavazati jogának gyakorlásával részt vehet, ha kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására, és annak a jegyzőkönyvben egyéni/kisebbségi véleményként való feltüntetésére. (3) A képviselője útján részt vehet a szövetség tisztségviselőinek megválasztásában. A rendes tagok (tagszervezetek) saját tagsága köréből tisztségviselőt választhat, az adott tisztségre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. (4) Indítványt tehet a Szövetség tevékenységének fejlesztésére, a Szövetség céljait, feladatait, szervezetét, helyzetét és gazdálkodását érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a Szövetség tisztségviselőitől. (5) Jogainak sérelme esetén panaszt tehet, a Szövetség testületi szerveinek döntése ellen jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez, illetve a közgyűlés sérelmes döntése ellen a bírósághoz fordulhat, tudomására jutásától számított 30 napon belül. (6) A Szövetség rendes tagjának joga a Magyar Nemzetőrség tagja megnevezés használata. 6

7 7 (7) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) tagságának joga a Szövetség egyenruhájának, rendszeresített felszerelési tárgyainak, jelzéseinek, díszítéseinek, ékítményeinek viselése a Közgyűlés által elfogadott szabályzatok alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, ha: a./ nemzetőr fogadalmat tett, állománytáblázatban, beosztással és feladattal rendelkezik, b./ nemzetőr kiképzésben részesült (alap, közép, vagy felsőfokú), c./ szolgálati beosztásának megfelelő szakmai képzésben részesült, d./ folyamatos tevékenységi igazolással rendelkezik. e./ természetes személyként egyénileg tagja az MNOSZ valamely tagszervezetének. f./ A szövetség védjegyoltalommal védett egyenruháját és annak ékítményeit csak a MNOSZ központilag regisztrált és érvényes személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkező tagok viselhetik. 12. A Szövetség tiszteletbeli tagjainak jogai: (1) A Szövetség tiszteletbeli tagja csak természetes személy lehet- részt, vehet a Szövetségnek és szervezeteinek a tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a szövetség szolgáltatásait. (2) Indítványt tehet a Szövetség tevékenységének fejlesztésére, a Szövetség céljait, feladatait, szervezetét, helyzetét és gazdálkodását érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a Szövetség tisztségviselőitől. (3) Jogainak sérelme esetén panaszt tehet, a Szövetség testületi szerveinek döntése ellen jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez, illetve a közgyűlés sérelmes döntése ellen a bírósághoz fordulhat, tudomására jutását követő 30 napon belül. 13. A pártoló tagok jogai (1) Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein. (2) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait. (3) Javaslattételi joguk van a pártoló juttatás éves mértékének meghatározására. 14. A Szövetség rendes, alapító és pártoló tagjainak kötelességei (1) A Szövetség tagjai kötelesek törekedni a szövetség egységességének megőrzésére és támogatni a Szövetség Alapszabályában megfogalmazott célokat, és azok megvalósítása érdekében tevőlegesen tevékenykedni. 7

8 8 (2) A tagok (tagszervezetek)természetes személy tagjai a Szövetség életében kötelesek tevőlegesen részt venni, tisztségviselőként történő megválasztásuk esetén tisztségüket a legjobb tudásuk szerint ellátni. (3) A Szövetség alapító és rendes tagjai (tagszervezetei) kötelesek a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat fizetni. (4) A tagsági díj fizetésének rendjét, beleértve annak gyakoriságát a Közgyűlés állapítja meg évenként. (5) A pártoló tag köteles: - az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit megtartani - a saját maga által felajánlott pártoló juttatást rendelkezésre bocsátani - a jogi személy pártoló tag a Szövetséggel kötött szerződéseknek köteles eleget tenni. (6) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) 60 napon belül köteles a jelen alapszabállyal összhangba hozni a saját alapszabályát. (7) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) jelen alapszabály szerint kidolgozott szövetségi szabályzatokat magára nézve kötelezőnek tartja, és mint ilyeneket saját tagszervezeti szabályzati rendszerébe átveszi és ezekkel ellentmodó szabályzatokat, nem alkot. (8) A szövetség tagja (tagszervezete) nem veheti fel tagjai sorába azt a természetes személyt aki: Aki háborús, vagy emberiség ellenes bűncselekményt követett el, vagy szándékosan erőszakos bűncselekménye elkövetése miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélték, és e büntetés kapcsán rehabilitációjára nem került sor. Aki más ország titkosszolgálatának nyilvántartott önkéntes vagy hivatásos állományú tagja volt, tagja most is, valamint tagja jelenleg is bármilyen titkos társaságnak. Aki olyan más Nemzetőr szervezet alapító és rendes tagja - ill. ezen szervezetek természetes személy tagjai - amely sérti az MNOSZ szuverenitását, érdekeit, és amellyel az MNOSZ nem kötött megállapodást. IV. fejezet TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 15. A tagsági viszony létesítése (1) A Szövetség rendes - és pártoló tagsága - tagfelvételi kérelem benyújtása után a Szövetség elnöksége által történő elfogadással jön létre, melyet az elnökség szándéknyilatkozatban is megerősít. (2) A kérelem elutasítása esetén az elutasított a Közgyűléshez fordulhat, amely véglegesen dönt. 8

9 9 (3) Tiszteletbeli tagság az Elnökség által határozatban rögzített felkérés alapján, a felkérés írásbeli elfogadásának hatályával jön létre. 16. A tagsági viszony megszűnése, és megszüntetése: (1) A Szövetség tagjának tagsági viszony megszűnik: - a szövetség jogutód nélküli megszűnésével - a tag kilépésével - a tag kizárásával, illetve - a jogi személy tag megszűnésével, illetve ha annak megszüntetését bíróság elrendeli - a természetes személy tag halálával. (2) A Szövetség bármely tagja az erre vonatkozó közgyűlési határozatával és írásbeli nyilatkozatával, a Szövetségből kiléphet. A nyilatkozatot a Szövetség elnökéhez kell benyújtani. (3) Kizárni azt a tagot (tagszervezetet) lehet, melynek természetes személy tagjai magatartásukkal súlyosan sértik a Szövetség érdekeit, zavarják tevékenységét, vagy szándékosan kárt okoznak a Szövetségnek. Valamint a szövetség Alapszabályával nem összeegyeztethetően cselekednek. A tag (tagszervezet) felszólítás ellenére tartósan nem vesz részt a Szövetség tevékenységében, vagy a Közgyűlés által meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. Ki kell zárni a Szövetség tagszervezetének természetes személy tagját, aki egyben a Szövetség természetes tagja, amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy belépéskor félrevezető és nem hiteles adatokat közölt. (3/B) Tagság törlése abban az esetben történik, ha bizonyíthatóan egy évig a tagszervezet és annak vezető szervezete a Szövetség munkájában folyamatosan nem vesz részt és a Szövetség vezető szerveivel, személyekkel nem tartja a kapcsolatot - megkeresésekre, telefonon, levélben, elektronikus levélben( ) nem válaszol, nem érhető el - vagy a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat nem fizette be. (4) Tartósnak minősül, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztása a hat hónapot meghaladja. (5) Ki kell zárni azt a tiszteletbeli tagot, pártoló tagot, akit egyéb tevékenységével összefüggésben a bíróság a közügyek gyakorlásától eltilt, valamint azt a pártoló tagot, aki (amely) 6 hónapon túli határidővel elmulasztja vállalásának teljesítését. (6) A kizárásról az elnökség is önállóan határozhat megfelelő indokok alapján, valamint a Fegyelmi Bizottság vizsgálata és javaslata alapján. (6/B) A törlésről az elnökség dönt. 9

10 10 (7) A határozat ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni, amely dönt a kizárás kérdésében. (8) A Közgyűlés kizárást megerősítő döntése ellen az azt sérelmező tag bírósághoz fordulhat, a döntés tudomására jutásától számított 30 napon belül. (9) A Szövetség tagjának (tagszervezetének) tagsági viszonya megszűnése esetén a tagszervezetek és ezen szervezetek természetes személy tagjai a központilag regisztrált és személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvány használatára nem jogosultak, a Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat, ruházatot, jelzéseket, ékítményeket nem viselhetik. Minden jogukat és jogosultságukat elveszítik a Szövetségben. A SZÖVETSÉG RUHÁZATA 17. A Szövetség ruházata V. fejezet (1) A szövetség tagsága magáénak vallva az 1848-as nemzetőrök történelmi hagyományait- nemzetőr egyenruhát, személyét megillető nemzetőr rendfokozattal visel. A nemzetőr egyenruha viselése a 12. (7) f./ pontjában leszabályozva. A Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat ruházatot, jelzéseket, díszítéseket, ékítményeket és azok viselésének rendjét a Magyar Szabadalmi Hivatal által, 2007.június 28-án kiadott Formatervezési Mintaoltalmi Lajstrom szerinti, lajstromszám alatt védett rendszerben, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott Szabályzatok tartalmazzák. A mintaoltalom kizárólagos tulajdonosa a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége, a mintaoltalom szerzője Dr.Dohány András János (2) Hagyományőrző egyenruhaként megengedett az 1848-as nemzetőr, honvéd, huszár egyenruha viselése. VI. fejezet A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TESTÜLETI SZERVEI 18. A Szövetség testületi szervei: - a Közgyűlés - az Elnökség - az Ellenőrző Bizottság - a Fegyelmi Bizottság 10

11 A Közgyűlés (1) A Szövetség legfőbb szerve a tagok (tagszervezetek) Elnökeinek összességéből álló Közgyűlés. (2) A Szövetség Közgyűlését az elnökség legalább fél évente egy alkalommal köteles összehívni. (3) A Közgyűlést össze kell hívni minden olyan alkalommal, amikor a Szövetség működése érdekében szükséges. (4) A Közgyűlést az Elnökség nevében az elnök hívja össze. (5) Soron kívül össze kell hívni a Közgyűlést - harminc napon belül - ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, valamint, ha azt bármely tisztségviselő, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kezdeményezi. (6) Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. (7) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (50% + 1 fő) jelen van. (8) Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanazon napra, későbbi időpontra ismételten össze lehet hívni, ezt azonban a tagsággal a meghívóban előre közölni kell. (9) Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben, szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra, azonos napirenddel, a határozatképtelenség miatti újra összehívás jogkövetkezményeire történő utalással kell összehívni. Az új összehívás időpontja az eredeti Közgyűlés meghívójában már eleve megjelölhető. A távolmaradás következményeire már az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét. (10) A Közgyűlés összehívását a napirendek közlésével oly módon kell közölni, hogy a tagok az értesítést legalább 10 (tíz) nappal a Közgyűlés időpontja előtt megkapják a kézbesítésről szóló igazolást az Elnök őrzi. (11) A Szövetség Közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatát ha az Alapszabály másként nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. 11

12 Határozathozatal a Közgyűlésen (1) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. (2) A Közgyűlés titkos szavazással hozza határozatait, ha a jelenlévő tagok egyharmada a titkos szavazás elrendelését kéri. (3) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, de az Elnök, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához és visszahívásához, a Szövetség megszűnésének kimondásához, a Szövetség éves beszámolójának és a Szövetség gazdálkodása vonatkozásában, az Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója elfogadásához, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásához a Közgyűlés kétharmados többséggel hozott határozata szükséges. (4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és a szavazás eredményét és az esetlegesen elhangzott kisebbségi véleményt. (5) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti. (6) A közgyűlés határozatairól határozatok könyvét kell vezetni! 21. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések (1) - az Alapszabály elfogadása és módosítása, - az éves beszámoló jóváhagyása, elfogadása valamint az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kszt. 19../3/bek. szerinti tartalommal, - a Szövetség éves költségvetésének az elfogadása - a Szövetség éves munkatervének elfogadása, - az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, valamint visszahívása, - az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, - a Szövetség szabályzatainak elfogadása, - az Elnökség által Fegyelmi Bizottság javaslata alapján a tag kizárása, tárgyában hozott határozatok felülvizsgálata, ha azt az érintett tag kéri, - az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása a szövetség gazdálkodásáról ingatlan vétele, vagy elidegenítése, valamint az ellenérték nélküli kötelezettségvállalás, - tagfelvételi kérelmek elutasítása miatt fellebbezések elbírálása, - más szövetségekkel való egyesülés, csatlakozás más szövetségekhez, egyesületekhez 12

13 13 - a tagsági díj mértékének és fizetési ütemezésének évenkénti meghatározása - döntés a szövetség feloszlásának kimondásáról - a Szövetség megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után megmaradó szövetségi vagyonról való rendelkezés, - döntés minden olyan kérdésekben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal - a Szövetség Tiszteletbeli Elnöke, Tiszteletbeli Elnökségi Tag, címek adományozása az elnökség javaslatára (2) A Közgyűlés Határozatait a Szövetség tagjainak elektronikus, személyes vagy postai úton meg kell küldeni. (3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója(ptk.685. (b) pont), élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (4) A Közgyűlés határozatait nyilvánosságra hozza a Szövetség székhelyén történő kifüggesztéssel. 22. Az Elnökség (1) Az Elnökség a Közgyűlés által öt évre választott 5 tagú irányító testület. (2) A Közgyűlés elnököt, kettő fő alelnököt és elnökségi tagokat választ titkos szavazással. Az Elnökség tagjai és az elnök újraválasztható. (3) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg Közhasznúsági jelentést, készíteni. (4) A Közhasznúsági jelentést nyilvánosságra kell hozni a Szövetség honlapján 23. A Közhasznúsági jelentés (1) A jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót - a költségvetési támogatás felhasználását - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást - a célszerinti juttatások kimutatását 13

14 14 - a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét - a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét - a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót (2) A közhasznú szervezet éves jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 24. Az Elnökség feladatai és működése (1) Két Közgyűlés között a Szövetség munkáját az Elnökség irányítja és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. (2) Az Elnökség ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. (3) Az Elnökség a Szövetség Tiszteletbeli Elnöke és Tiszteletbeli Elnökségi Tag cím adományozását kezdeményezheti a Közgyűlés felé az arra kiszemelt és alkalmas személyeket előterjesztve. (4) A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein. (5) Az elnökség ülését az elnök szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles összehívni. (6) Az ülés helyéről és időpontjáról, a napirendekről legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait. (7) Az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülést ugyan arra a napra, de legkésőbb négy napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számarányára tekintet nélkül határozatképes, ezt azonban a tagokkal a meghívóban előre közölni kell. (8) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlévő tagok több mint a felének igenlő szavazatával hozza meg. (9) Bármely elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. (10) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök írja alá, és az ügyvezető elnök hitelesíti. (11) Az elnökség ülései nyilvánosak. 14

15 15 (12) Az elnökségi határozatokról határozatok könyvét kell vezetni (13.) Az elnökség határozatait nyilvánosságra hozza a Szövetség székhelyén történő kifüggesztéssel. 25. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések (1) - az éves rendes közgyűlés összehívása, időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása - a költségvetés előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése - a Szövetség tevékenységének értékelése és beszámoló készítése - a Közhasznúsági jelentés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése - a Szövetség napi tevékenységének irányítása - döntés minden olyan kérdésben, amelyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal. (2) Az Elnökség határozatait az érintetteknek elektronikus vagy postai úton vagy személyes kézbesítés útján meg kell küldeni. (3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója(ptk.685. (b) pont), élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (4) A Rendes tag (tagszervezet) által a szövetség szabályzataival ellentételesen hozott szabályokat (Lásd 14. (6), (7) pontja) megsemmisítheti és a Rendes tagot (tagszervezetet) helyesbítésre kötelezhet. 26. A Közgyűlés és az Elnökség működésére vonatkozó közös szabályok (1) A Szövetség elnöke köteles a Közgyűlésen, illetve az elnökségi üléseken meghozott határozatokról évente, folyamatos sorszámmal ellátott nyilvántartást (Határozatok könyve) vezetni, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha lehetséges személye) megállapítható, (2) Azokat, akikre vonatkozóan a határozatok döntést tartalmaznak e határozatokról írásban értesíteni, kell. A határozatokat bárki megtekintheti, azokról másolatot készíthet. A határozatok gyűjteménye nyilvános, azokba előzetes bejelentkezés esetén az elnök, vagy az általa kijelölt elnökségi tag betekintést biztosít 30 napon belül, 15

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Hatályos: 2007. január 6-tól Budapest 2007. január 6. Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya 1 A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Alapszabálya 2010 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a hegy-, a szikla-,

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya 2013.

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya 2013. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya I FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség), a Magyarországon működő,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, 2011. év december hó 12. nap 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben