ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.)"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.) Az alapító tagok az Egyesülési jogról szóló II. tv. és a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. rendelkezéseire figyelemmel megalakították a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségét A Szövetség demokratikus úton megválasztott önkormányzattal rendelkező közhasznú szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítására alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége olyan büntetlen előéletű és nemzetőr fogadalmat tett magyar állampolgárok által létrehozott egyesületek, társadalmi szervezetek szövetsége, melyek közhasznú feladatokat ellátó önkéntesen vállalt hierarchikus rendszerben működnek, melyeknek legfőbb célkitűzése, a Magyar Köztársaság széleskörű társadalmi támogatása. 1. A Szövetség neve: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége 1./a A Szövetség rövidített neve: Magyar Nemzetőrség (A Magyar Szabadalmi Hivatal által 2002 január 24-én számon védjegy lajstromba véve.) 1./b A Szövetség angol nyelvű elnevezése: National Guard of Hungary 2. A Szövetség székhelye: 3. A Szövetség jogállása: 3535 Miskolc, Előhegy u Önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.) alapján, a közhasznú szervezetekről szóló évi

2 2 CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerint közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet. A Szövetség demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 4. A Szövetség bélyegzője: Körbélyegző, középen a Kossuth címer, a korona helyén 1848 felirattal ( A Magyar Szabadalmi Hivatal által 2002 január 24-én, számon védjegyoltalom alá véve.) bélyegző szélén körben a szövetség neve, belső körben a szövetség rövidített neve. 5. Szövetség jelmondata: Hagyományainkban van a jövőnk és a becsületünk! 6. A Szövetség zászlója: 100X150 cm fehér selyem alapú. Jobb oldalán a MAGYAR NEMZETŐRSÉG felirat alatt Kossuth címer, a címer felett 1848 balra tölgy, jobbra olajág övezi alul a Nemzetőrség jelmondata a Hagyományainkban van a jövőnk és a becsületünk!. A zászló bal oldalán a MAGYAR NEMZETŐRSÉG felirat alatt a fent leirt Kossuth címer a díszítésekkel, alatta A HAZÁÉRT! felirat. A zászló mindkét oldalának három szélén piros-fehér-zöld farkas fogak egyenlő szárú háromszögekből, mindhárom szélen 5cm-es aranyrojt, kettő sarkon aranybojt. 7. A Szövetség célja: A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Szövetség a nemzeti hagyományokat tisztelő és ápoló, a nemzeti kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló társadalmi szervezet, mely tiszteli az elődök ország alkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát. Célja ennek megfelelően: (1) a Magyar Köztársaság területén a honvédelmi, a rendvédelmi, a katasztrófavédelmi és rendészeti szervek, az állami őrszolgálatok, az önkormányzatok rendészeti tevékenységének, valamint a bűnmegelőzés, a közbiztonság és a magánbiztonság nem fegyveres tevékenységként folytatott társadalmi támogatása, együttműködve a bűnmegelőzési munkában érdekelt valamennyi állami és civil szervezettel, biztonságvédelmi vállalkozással, a biztonság megteremtésében, fenntartásában és megóvásában érdekelt állampolgárokkal, (2) a Szövetség célja, hogy az ország területén működő különböző nemzetőr-, polgárőr- és egyéb őrszolgálatok számára olyan szakmai-, kiképzési- és tudásbázist szolgáltasson, melynek segítségével az ország közbiztonságának és belső rendjének ügye mellett elkötelezett önkéntesek, szervezeti hovatartozásuktól függetlenül, egységesebben és eredményesebben szolgálhassanak, (3) a Szövetség alapvető célja továbbá a legszorosabb együttműködés kialakítása a honvédséggel, a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szerveket irányító minisztériumokkal, és az országos hatáskörű állami szervekkel, azok területi, regionális és helyi szerveivel, a rendvédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos nem fegyveres tevékenységek, 2

3 3 különösen a képzés, a nevelés, a fiatalok tudatformálása, a hazaszeretetre való nevelés, a honvédelmi tradíciók ápolása az önkéntes tartalékos, a szerződéses, illetve hivatásos szolgálatra való felkészítés tekintetében. 8. A Szövetség tevékenysége: (1) A Szövetség céljainak megvalósítására az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - a közrend és közlekedésbiztonságvédelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás terén a Kszt. 26. c) 15. alapján, valamint - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével, terén a Kszt c) 14. alapján továbbá - a kultúrális örökség megóvása terén a Kszt. 26. c) 6. pontja alapján és - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén a Kszt c) 4. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat. (1/a) Egyéb tevékenység folytatása: - euroatlanti integráció elősegítése, - bűnmegelőzés és áldozatvédelem - szociális és karitatív tevékenység, állatvédelem. (2) A Szövetség biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból /Ksz.tv. 4. (1)bek.a pont/. (3) E közhasznú tevékenységek megvalósításához különösen az alábbi feladatokat látja el, együttműködés formájában: - a közrend és közbiztonság védelme, tűzvédelem, mentés és katasztrófa elhárítás támogatása érdekében együttműködik az ilyen feladatot ellátó állami szervek központi és területi szervezeteivel. - a honvédelmi nevelés kapcsán a Honvédelmi Minisztériummal, a honvédelemre nevelés és felkészítéshez kapcsolódó ösztönző nevelő képzésében az önkéntes tartalékos jelölteket és a honvédelmi sporttevékenységek, hagyományok ápolásának társadalmi támogatása és szervezése útján, - a kulturális örökség és hagyományok ápolása és megóvása keretében részt vesz különböző történelmi- és hadijáték bemutatók szervezésében, megtartásában és népszerűsítésében, - neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a bűnmegelőzés, a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében. 3

4 4 (4) A 8.. (1) bekezdésben meghatározott közhasznú tevékenysége során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény 1.. (2) bekezdésében a 2.. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és együttműködik a Rendőrségi törvény 2. (2) a) és c) pontjában, valamint 101. (1) bekezdés f) pontjában, illetőleg az Önkormányzati törvény 8. (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, a Rendőrséggel, valamint a települési önkormányzatokkal. (5) A Szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság közigazgatási területén gyakorolja, de esetenként és lehetőségek szerint kapcsolatot keres és teremt más, országos és országon kívüli nemzetőr, tűzoltó, polgárőr és egyéb civil rendvédelmi egyesületekkel és szövetségekkel. (6) A Szövetség céljainak és feladatainak megvalósítása során nem avatkozik be önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe, valamint nem korlátozza azok önállóságát, tevékenységét, döntéseit, jogkörét, felelősségét mindaddig, amíg az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, valamint A MNOSZ Alapszabályával és a Szervezeti és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: SZMSZ), illetőleg más belső szabályzataival összhangban van. (7) A Szövetség tagszervezetei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. (8) A Nemzetőrszervezetek (a továbbiakban együtt: Nemzetőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. (9) A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, balesetmegelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez; (10) A Szövetség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabály-változtatások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése; 4

5 5 (11) külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; (12) szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; (13) A katasztrófavédelmi, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése. 9. A Szövetség politikamentessége (1) A Szövetség politikai pártoktól és csoportosulásoktól független, önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező szervezet. (2) A Szövetség tevékenységét az állami és társadalmi szervekkel együttműködve fejti ki. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem fogad el, a pártoknak támogatást nem nyújt. Politikai tevékenységet semmilyen szinten nem fejt ki és nem támogat. (3) Országos és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. II. Fejezet A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 10. A Szövetség tagjai: (1) A Szövetség tagjai lehetnek: - alapító tagok - rendes tagok - tiszteletbeli tagok - pártoló tagok. (2) A Szövetség alapító tagjai azok a társult szervezetek, melyek az alakuló Közgyűlésen az Alapszabályt elfogadták és az éves tagdíjat, megszavazták. (3) A Szövetség rendes tagja lehet az a jogi személyiséggel rendelkező egyesület, társadalmi szervezet, amely a Szövetség földrajzi területén működik, elfogadta a Szövetség céljait és feladatait, vállalja a kötelezettségek teljesítését és elfogadta a Szövetség Alapszabályát, szervezeti és működési rendjét. (4) A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a magyar állampolgár, aki az alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, vagy a jövőben e célok 5

6 6 megvalósításához hatékony segítséget kíván nyújtani, és írásban nyilatkozik a felkérés elfogadásáról. (5) Tiszteletbeli taggá választható továbbá az a nem magyar állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy a Szövetség külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható, és írásban nyilatkozik a tiszteletbeli tagság elfogadásáról. (6) Pártoló tag az a személy, aki szakmai tevékenységével, időszakos munkavégzéssel és önként felajánlott támogatásával előmozdítja a Szövetség tevékenységét az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében. (7) Pártoló tagként jogi személy is felvehető. (8) A rendes tagként történő felvételről, a pártoló tagi státusról, és a felajánlott támogatás elfogadásáról az elnökség határozattal dönt. A tagsági viszony a határozat elfogadásával jön létre. III. Fejezet A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 11. A Szövetség rendes (alapító) tagjainak jogai: (1) A Szövetség rendes (alapító) tagja, beleértve saját tagságát, részt vehet a Szövetségnek és szervezeteinek a tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait. (2) A Szövetség Közgyűlése döntéseinek meghozatalában szavazati jogának gyakorlásával részt vehet, ha kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására, és annak a jegyzőkönyvben egyéni/kisebbségi véleményként való feltüntetésére. (3) A képviselője útján részt vehet a szövetség tisztségviselőinek megválasztásában. A rendes tagok (tagszervezetek) saját tagsága köréből tisztségviselőt választhat, az adott tisztségre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. (4) Indítványt tehet a Szövetség tevékenységének fejlesztésére, a Szövetség céljait, feladatait, szervezetét, helyzetét és gazdálkodását érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a Szövetség tisztségviselőitől. (5) Jogainak sérelme esetén panaszt tehet, a Szövetség testületi szerveinek döntése ellen jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez, illetve a közgyűlés sérelmes döntése ellen a bírósághoz fordulhat, tudomására jutásától számított 30 napon belül. (6) A Szövetség rendes tagjának joga a Magyar Nemzetőrség tagja megnevezés használata. 6

7 7 (7) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) tagságának joga a Szövetség egyenruhájának, rendszeresített felszerelési tárgyainak, jelzéseinek, díszítéseinek, ékítményeinek viselése a Közgyűlés által elfogadott szabályzatok alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, ha: a./ nemzetőr fogadalmat tett, állománytáblázatban, beosztással és feladattal rendelkezik, b./ nemzetőr kiképzésben részesült (alap, közép, vagy felsőfokú), c./ szolgálati beosztásának megfelelő szakmai képzésben részesült, d./ folyamatos tevékenységi igazolással rendelkezik. e./ természetes személyként egyénileg tagja az MNOSZ valamely tagszervezetének. f./ A szövetség védjegyoltalommal védett egyenruháját és annak ékítményeit csak a MNOSZ központilag regisztrált és érvényes személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkező tagok viselhetik. 12. A Szövetség tiszteletbeli tagjainak jogai: (1) A Szövetség tiszteletbeli tagja csak természetes személy lehet- részt, vehet a Szövetségnek és szervezeteinek a tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a szövetség szolgáltatásait. (2) Indítványt tehet a Szövetség tevékenységének fejlesztésére, a Szövetség céljait, feladatait, szervezetét, helyzetét és gazdálkodását érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a Szövetség tisztségviselőitől. (3) Jogainak sérelme esetén panaszt tehet, a Szövetség testületi szerveinek döntése ellen jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez, illetve a közgyűlés sérelmes döntése ellen a bírósághoz fordulhat, tudomására jutását követő 30 napon belül. 13. A pártoló tagok jogai (1) Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein. (2) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait. (3) Javaslattételi joguk van a pártoló juttatás éves mértékének meghatározására. 14. A Szövetség rendes, alapító és pártoló tagjainak kötelességei (1) A Szövetség tagjai kötelesek törekedni a szövetség egységességének megőrzésére és támogatni a Szövetség Alapszabályában megfogalmazott célokat, és azok megvalósítása érdekében tevőlegesen tevékenykedni. 7

8 8 (2) A tagok (tagszervezetek)természetes személy tagjai a Szövetség életében kötelesek tevőlegesen részt venni, tisztségviselőként történő megválasztásuk esetén tisztségüket a legjobb tudásuk szerint ellátni. (3) A Szövetség alapító és rendes tagjai (tagszervezetei) kötelesek a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat fizetni. (4) A tagsági díj fizetésének rendjét, beleértve annak gyakoriságát a Közgyűlés állapítja meg évenként. (5) A pártoló tag köteles: - az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit megtartani - a saját maga által felajánlott pártoló juttatást rendelkezésre bocsátani - a jogi személy pártoló tag a Szövetséggel kötött szerződéseknek köteles eleget tenni. (6) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) 60 napon belül köteles a jelen alapszabállyal összhangba hozni a saját alapszabályát. (7) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) jelen alapszabály szerint kidolgozott szövetségi szabályzatokat magára nézve kötelezőnek tartja, és mint ilyeneket saját tagszervezeti szabályzati rendszerébe átveszi és ezekkel ellentmodó szabályzatokat, nem alkot. (8) A szövetség tagja (tagszervezete) nem veheti fel tagjai sorába azt a természetes személyt aki: Aki háborús, vagy emberiség ellenes bűncselekményt követett el, vagy szándékosan erőszakos bűncselekménye elkövetése miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélték, és e büntetés kapcsán rehabilitációjára nem került sor. Aki más ország titkosszolgálatának nyilvántartott önkéntes vagy hivatásos állományú tagja volt, tagja most is, valamint tagja jelenleg is bármilyen titkos társaságnak. Aki olyan más Nemzetőr szervezet alapító és rendes tagja - ill. ezen szervezetek természetes személy tagjai - amely sérti az MNOSZ szuverenitását, érdekeit, és amellyel az MNOSZ nem kötött megállapodást. IV. fejezet TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 15. A tagsági viszony létesítése (1) A Szövetség rendes - és pártoló tagsága - tagfelvételi kérelem benyújtása után a Szövetség elnöksége által történő elfogadással jön létre, melyet az elnökség szándéknyilatkozatban is megerősít. (2) A kérelem elutasítása esetén az elutasított a Közgyűléshez fordulhat, amely véglegesen dönt. 8

9 9 (3) Tiszteletbeli tagság az Elnökség által határozatban rögzített felkérés alapján, a felkérés írásbeli elfogadásának hatályával jön létre. 16. A tagsági viszony megszűnése, és megszüntetése: (1) A Szövetség tagjának tagsági viszony megszűnik: - a szövetség jogutód nélküli megszűnésével - a tag kilépésével - a tag kizárásával, illetve - a jogi személy tag megszűnésével, illetve ha annak megszüntetését bíróság elrendeli - a természetes személy tag halálával. (2) A Szövetség bármely tagja az erre vonatkozó közgyűlési határozatával és írásbeli nyilatkozatával, a Szövetségből kiléphet. A nyilatkozatot a Szövetség elnökéhez kell benyújtani. (3) Kizárni azt a tagot (tagszervezetet) lehet, melynek természetes személy tagjai magatartásukkal súlyosan sértik a Szövetség érdekeit, zavarják tevékenységét, vagy szándékosan kárt okoznak a Szövetségnek. Valamint a szövetség Alapszabályával nem összeegyeztethetően cselekednek. A tag (tagszervezet) felszólítás ellenére tartósan nem vesz részt a Szövetség tevékenységében, vagy a Közgyűlés által meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. Ki kell zárni a Szövetség tagszervezetének természetes személy tagját, aki egyben a Szövetség természetes tagja, amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy belépéskor félrevezető és nem hiteles adatokat közölt. (3/B) Tagság törlése abban az esetben történik, ha bizonyíthatóan egy évig a tagszervezet és annak vezető szervezete a Szövetség munkájában folyamatosan nem vesz részt és a Szövetség vezető szerveivel, személyekkel nem tartja a kapcsolatot - megkeresésekre, telefonon, levélben, elektronikus levélben( ) nem válaszol, nem érhető el - vagy a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat nem fizette be. (4) Tartósnak minősül, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztása a hat hónapot meghaladja. (5) Ki kell zárni azt a tiszteletbeli tagot, pártoló tagot, akit egyéb tevékenységével összefüggésben a bíróság a közügyek gyakorlásától eltilt, valamint azt a pártoló tagot, aki (amely) 6 hónapon túli határidővel elmulasztja vállalásának teljesítését. (6) A kizárásról az elnökség is önállóan határozhat megfelelő indokok alapján, valamint a Fegyelmi Bizottság vizsgálata és javaslata alapján. (6/B) A törlésről az elnökség dönt. 9

10 10 (7) A határozat ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni, amely dönt a kizárás kérdésében. (8) A Közgyűlés kizárást megerősítő döntése ellen az azt sérelmező tag bírósághoz fordulhat, a döntés tudomására jutásától számított 30 napon belül. (9) A Szövetség tagjának (tagszervezetének) tagsági viszonya megszűnése esetén a tagszervezetek és ezen szervezetek természetes személy tagjai a központilag regisztrált és személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvány használatára nem jogosultak, a Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat, ruházatot, jelzéseket, ékítményeket nem viselhetik. Minden jogukat és jogosultságukat elveszítik a Szövetségben. A SZÖVETSÉG RUHÁZATA 17. A Szövetség ruházata V. fejezet (1) A szövetség tagsága magáénak vallva az 1848-as nemzetőrök történelmi hagyományait- nemzetőr egyenruhát, személyét megillető nemzetőr rendfokozattal visel. A nemzetőr egyenruha viselése a 12. (7) f./ pontjában leszabályozva. A Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat ruházatot, jelzéseket, díszítéseket, ékítményeket és azok viselésének rendjét a Magyar Szabadalmi Hivatal által, 2007.június 28-án kiadott Formatervezési Mintaoltalmi Lajstrom szerinti, lajstromszám alatt védett rendszerben, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott Szabályzatok tartalmazzák. A mintaoltalom kizárólagos tulajdonosa a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége, a mintaoltalom szerzője Dr.Dohány András János (2) Hagyományőrző egyenruhaként megengedett az 1848-as nemzetőr, honvéd, huszár egyenruha viselése. VI. fejezet A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TESTÜLETI SZERVEI 18. A Szövetség testületi szervei: - a Közgyűlés - az Elnökség - az Ellenőrző Bizottság - a Fegyelmi Bizottság 10

11 A Közgyűlés (1) A Szövetség legfőbb szerve a tagok (tagszervezetek) Elnökeinek összességéből álló Közgyűlés. (2) A Szövetség Közgyűlését az elnökség legalább fél évente egy alkalommal köteles összehívni. (3) A Közgyűlést össze kell hívni minden olyan alkalommal, amikor a Szövetség működése érdekében szükséges. (4) A Közgyűlést az Elnökség nevében az elnök hívja össze. (5) Soron kívül össze kell hívni a Közgyűlést - harminc napon belül - ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, valamint, ha azt bármely tisztségviselő, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kezdeményezi. (6) Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. (7) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (50% + 1 fő) jelen van. (8) Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanazon napra, későbbi időpontra ismételten össze lehet hívni, ezt azonban a tagsággal a meghívóban előre közölni kell. (9) Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben, szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra, azonos napirenddel, a határozatképtelenség miatti újra összehívás jogkövetkezményeire történő utalással kell összehívni. Az új összehívás időpontja az eredeti Közgyűlés meghívójában már eleve megjelölhető. A távolmaradás következményeire már az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét. (10) A Közgyűlés összehívását a napirendek közlésével oly módon kell közölni, hogy a tagok az értesítést legalább 10 (tíz) nappal a Közgyűlés időpontja előtt megkapják a kézbesítésről szóló igazolást az Elnök őrzi. (11) A Szövetség Közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatát ha az Alapszabály másként nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. 11

12 Határozathozatal a Közgyűlésen (1) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. (2) A Közgyűlés titkos szavazással hozza határozatait, ha a jelenlévő tagok egyharmada a titkos szavazás elrendelését kéri. (3) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, de az Elnök, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához és visszahívásához, a Szövetség megszűnésének kimondásához, a Szövetség éves beszámolójának és a Szövetség gazdálkodása vonatkozásában, az Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója elfogadásához, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásához a Közgyűlés kétharmados többséggel hozott határozata szükséges. (4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és a szavazás eredményét és az esetlegesen elhangzott kisebbségi véleményt. (5) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti. (6) A közgyűlés határozatairól határozatok könyvét kell vezetni! 21. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések (1) - az Alapszabály elfogadása és módosítása, - az éves beszámoló jóváhagyása, elfogadása valamint az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kszt. 19../3/bek. szerinti tartalommal, - a Szövetség éves költségvetésének az elfogadása - a Szövetség éves munkatervének elfogadása, - az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, valamint visszahívása, - az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, - a Szövetség szabályzatainak elfogadása, - az Elnökség által Fegyelmi Bizottság javaslata alapján a tag kizárása, tárgyában hozott határozatok felülvizsgálata, ha azt az érintett tag kéri, - az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása a szövetség gazdálkodásáról ingatlan vétele, vagy elidegenítése, valamint az ellenérték nélküli kötelezettségvállalás, - tagfelvételi kérelmek elutasítása miatt fellebbezések elbírálása, - más szövetségekkel való egyesülés, csatlakozás más szövetségekhez, egyesületekhez 12

13 13 - a tagsági díj mértékének és fizetési ütemezésének évenkénti meghatározása - döntés a szövetség feloszlásának kimondásáról - a Szövetség megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után megmaradó szövetségi vagyonról való rendelkezés, - döntés minden olyan kérdésekben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal - a Szövetség Tiszteletbeli Elnöke, Tiszteletbeli Elnökségi Tag, címek adományozása az elnökség javaslatára (2) A Közgyűlés Határozatait a Szövetség tagjainak elektronikus, személyes vagy postai úton meg kell küldeni. (3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója(ptk.685. (b) pont), élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (4) A Közgyűlés határozatait nyilvánosságra hozza a Szövetség székhelyén történő kifüggesztéssel. 22. Az Elnökség (1) Az Elnökség a Közgyűlés által öt évre választott 5 tagú irányító testület. (2) A Közgyűlés elnököt, kettő fő alelnököt és elnökségi tagokat választ titkos szavazással. Az Elnökség tagjai és az elnök újraválasztható. (3) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg Közhasznúsági jelentést, készíteni. (4) A Közhasznúsági jelentést nyilvánosságra kell hozni a Szövetség honlapján 23. A Közhasznúsági jelentés (1) A jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót - a költségvetési támogatás felhasználását - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást - a célszerinti juttatások kimutatását 13

14 14 - a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét - a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét - a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót (2) A közhasznú szervezet éves jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 24. Az Elnökség feladatai és működése (1) Két Közgyűlés között a Szövetség munkáját az Elnökség irányítja és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. (2) Az Elnökség ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. (3) Az Elnökség a Szövetség Tiszteletbeli Elnöke és Tiszteletbeli Elnökségi Tag cím adományozását kezdeményezheti a Közgyűlés felé az arra kiszemelt és alkalmas személyeket előterjesztve. (4) A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein. (5) Az elnökség ülését az elnök szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles összehívni. (6) Az ülés helyéről és időpontjáról, a napirendekről legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait. (7) Az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülést ugyan arra a napra, de legkésőbb négy napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számarányára tekintet nélkül határozatképes, ezt azonban a tagokkal a meghívóban előre közölni kell. (8) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlévő tagok több mint a felének igenlő szavazatával hozza meg. (9) Bármely elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. (10) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök írja alá, és az ügyvezető elnök hitelesíti. (11) Az elnökség ülései nyilvánosak. 14

15 15 (12) Az elnökségi határozatokról határozatok könyvét kell vezetni (13.) Az elnökség határozatait nyilvánosságra hozza a Szövetség székhelyén történő kifüggesztéssel. 25. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések (1) - az éves rendes közgyűlés összehívása, időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása - a költségvetés előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése - a Szövetség tevékenységének értékelése és beszámoló készítése - a Közhasznúsági jelentés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése - a Szövetség napi tevékenységének irányítása - döntés minden olyan kérdésben, amelyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal. (2) Az Elnökség határozatait az érintetteknek elektronikus vagy postai úton vagy személyes kézbesítés útján meg kell küldeni. (3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója(ptk.685. (b) pont), élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (4) A Rendes tag (tagszervezet) által a szövetség szabályzataival ellentételesen hozott szabályokat (Lásd 14. (6), (7) pontja) megsemmisítheti és a Rendes tagot (tagszervezetet) helyesbítésre kötelezhet. 26. A Közgyűlés és az Elnökség működésére vonatkozó közös szabályok (1) A Szövetség elnöke köteles a Közgyűlésen, illetve az elnökségi üléseken meghozott határozatokról évente, folyamatos sorszámmal ellátott nyilvántartást (Határozatok könyve) vezetni, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha lehetséges személye) megállapítható, (2) Azokat, akikre vonatkozóan a határozatok döntést tartalmaznak e határozatokról írásban értesíteni, kell. A határozatokat bárki megtekintheti, azokról másolatot készíthet. A határozatok gyűjteménye nyilvános, azokba előzetes bejelentkezés esetén az elnök, vagy az általa kijelölt elnökségi tag betekintést biztosít 30 napon belül, 15

16 16 (3) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag, előzetes bejelentkezés alapján a Szövetség székhelyén biztosítja, (4) A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének rendjét a Szövetség elnöksége által választott országos napilapban teszi közzé. VII. fejezet A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 27. A Szövetség tisztségviselői (1) Elnök alelnökök Elnökségi tagok az Ellenőrző Bizottság elnöke az Ellenőrző Bizottsági tagok a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottsági tagok A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 28. Az Elnök (1) Az Elnök szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, segíti és felügyeli a Közgyűlés határozatainak, illetve az Elnökség által hozott döntések, ajánlások végrehajtásának megszervezését. (2) Képviseli a Szövetséget az országos, területi, regionális, megyei hatóságok és más egyéb szervezetek, települési önkormányzatok társadalmi szerveztek, a külföldi társszervezetek előtt. (3) A Szövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogot. (4) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Elnökség döntéseinek és irányelveinek megfelelően a Szövetség működését, ügyvitelét, anyagi és pénzeszközeinek felhasználását. Dönt a Szövetség tevékenységét érintő minden olyan kérdésben, amit jogszabály, vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe. 16

17 17 (5) Felelős a Szövetség anyagi és pénzeszközeinek célszerű szabályos felhasználásáért, tárolásának és őrzésének megszervezéséért. (6) A Közgyűlésnek javaslatot tesz a támogatások felhasználására. (7) Összehívja és vezeti az Elnökségi üléseket, összehívja a Közgyűlést. (8) Irányítja a Szövetség külső kommunikációs tevékenységét, tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről. (9) Vezeti a határozatok könyvét. (10) Vezeti a beérkező és kimenő levelek nyilvántartását. (11) Az Elnök, a Szövetség egy számlája feletti rendelkezését valamelyik alelnökkel, vagy valamelyik elnökségi taggal együttesen jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén az utalványozási jogkört az erre felhatalmazott alelnök valamelyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja. (12) Az Elnök, utalványozási jogköre egy fő alelnökkel, vagy valamelyik elnökségi taggal együttesen jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén az utalványozási jogkört az elnök általi személy szerinti megbízás alapján, egy fő alelnök valamelyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja. (13) A Szövetség elnöke jogosult az Országos parancsnok cím használatára. (14) A Szövetség szakszolgálatait és szakosztályait irányítja. (15) Döntési jogköre van nemzetőr főtiszti és tábornoki kinevezések és előléptetések és azok visszavonása tekintetében. 28./A A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke (1) Támogatja az Elnök és az Elnökség munkáját. Tevékenyen részt vesz a Szövetség hazai és nemzetközi kapcsolatának fejlesztésében, szervezésében, működési feltételeinek kialakításában. (2) A Szövetség Tiszteletbeli elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. 29. Az Alelnökök (1) Az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén külön megbízás alapján ellátják annak általános helyettesítését és beszámolási kötelezettség mellett, külön megbízás alapján eljárhatnak a Szövetség érdekében. (2) A Szövetség pénzintézetnél vezetett folyószámlájáról való átutalás vagy készpénz felvétel esetén egy alelnök az elnökkel vagy az elnök által megbízott elnökségi taggal együttesen írhat alá. 17

18 18 (3) A Szövetség nevében jognyilatkozatot csak az elnök írásbeli felhatalmazása alapján tehetnek. (4) Tevékenységükről beszámolnak az elnöknek (5) Az elnök által megbízott alelnök készíti fel a Közgyűlés és az Elnökség által tárgyalt napirendi pontokat, ellen jegyzi a hozott határozatok szövegét és felügyeli azok az illetékesekhez történő eljutatását 30.. Az elnökségi tag A mindenkori elnökség munkáját támogatja, elősegíti, jogait és kötelezettségeit az elnökségi határozatok szabályozzák 31. Az Ellenőrző Bizottság Elnöke (1) Tevékenységét és feladatait az Alapszabály aiban rögzítetteknek megfelelően végzi. 32. Az Ellenőrző Bizottság (1) A Közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot választ, nyílt,- ha pedig a tagok egyharmada kéri, - titkos szavazással. (2) Az Ellenőrző Bizottság egy elnökből és 2 tagból álló testületi szerv. Tagjainak és elnökének mandátuma 5 évre szól. A Bizottsági tagok és az Elnök újra választhatók. 33. Az Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok (1) Az Ellenőrző Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. (2) Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki a szövetségben más tisztséget visel, a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, illetve a Szövetségnél annak gazdálkodásával kapcsolatban bármilyen feladatot ellátó személy, továbbá e személy közeli hozzátartozója - PTK b./ pontja/. (3) Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. (4) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, illetőleg e személyek hozzátartozója. 34. Az Ellenőrző Bizottság működése és feladata 18

19 19 (1) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a Bizottság Elnöke irányítja és szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az évi rendes Közgyűlés előtt legalább 30 nappal ülésezik. (2) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség Elnökét tájékoztatja, és amelyről a Közgyűlésnek beszámol. 3) A Bizottság ülésének helyéről és időpontjáról, a napirendekről legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell a bizottság tagjait. (4) Az Ellenőrző Bizottság a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. (5) Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az Elnök írja alá, és a Bizottság egyik tagja hitelesíti. (6) Az Ellenőrző Bizottság feladatai: - A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzése - A társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése. - A tagdíjak befizetésének ellenőrzése - Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata és arról beszámoló készítése és a Közgyűlés elé terjesztése - A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése - A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének előirányzott bevételének és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata - A Szövetség vagyona megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése (7) Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni a Szövetség tisztségviselőiről, munkavállalóiról tájékoztatást kérni. (8) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Bizottság Elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség Elnökét Az ellenőrzés során az Ellenőrző Bizottság a pénzügyi,- gazdasági,- illetőleg belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok (ellenőrzési terv) szerint jár el. (9) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül - tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal azok megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet, és intézkedési tervet kell az Elnökség elé terjeszteni. 19

20 20 (10) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 (harminc) napon belül - az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi, és az ellenőrzésről beszámolót készít a Közgyűlés számára. (11) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezet eredményre, akkor az Ellenőrző Bizottság szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés összehívását. (12) Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - A Szövetség működése során olyan súlyos jogszabály sértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé. - A vezető tisztségviselők felelősségének megállapítását megalapozó tény, körülmény merül fel. (13) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Bizottság indítványára 30 (harminc) napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság Elnöke is jogosult. (14) Ha az arra jogosult testület a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (15)Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről és a Szövetség gazdálkodásáról a Bizottság elnöke a Szövetség Közgyűlésén köteles beszámolni. 35. A Fegyelmi Bizottság VIII. fejezet FEGYELMI BIZOTTSÁG A Közgyűlés a saját tagjai közül Fegyelmi Bizottságot hoz létre, amely a vezető szervektől (Elnökség, Közgyűlés) elkülönült - 3 (három) tagból álló fegyelmi szerv. A Bizottság tagjai közül maga választja meg a Fegyelmi Bizottság elnökét. Az Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) feladatai és hatásköre: (1) az ügyrendjét maga állapítja meg; (2) kidolgozza a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát és az Elnökség egyetértésével a Közgyűlés elé terjeszti; (3) tapasztalatairól és határozatairól a Közgyűlésnek számol be; (4) a Fegyelmi Szabályzat keretei között ellenőrzi a Szövetség tagjainak (tagszervezeteinek) és tisztségviselőinek alapszabályszerű működését 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1 Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1) A mellékelt jelenléti ívben szereplő alapító tagok, az 1989. évi II. törvény alapján biztosított jogunkkal élve, a szabadban tölthető

Részletesebben