E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról évben Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatási Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban: megyei gyámhivatal). A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). II. A megyei kirendeltség által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei 1. A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére. 2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák. 3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek). 4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása.

3 5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába). A fenti jogszabályhelyben előírt feltételrendszer a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és az önkormányzat, valamint a jegyző egyes feladat- és hatásköreiből tevődött össze, melyek beszámolói az előterjesztés mellékeltét képezik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 18. Sümegi Attila jegyző Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2013.(...) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Felelős: Sümegi Attila jegyző Határidő: azonnal

4 I. Demográfiai mutatók: Zirc város lakossága december 31-én fő volt, ebből éves fő: Összesen (fő): A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságának 16,5 %-átalkotják, mely az évek során folyamatosan csökkenő tendenciát mutat ( 2010 még 17,93 %) A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola általános iskolájában 652 gyermek tanult december 31-én (tagintézményekkel együtt). Az iskolában 1 fő (félállású) pedagógus látja el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket. Zirc Város Önkormányzata augusztus 18-tól a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde keretei között működteti a bölcsődét. Az intézményben december 31-én 3 bölcsődei csoport működik, ahol összesen 23 gyermeket gondoztak. A több célú, közös igazgatású intézményben 10 óvodai csoport is működik, melyben összesen 240 gyermeket láttak el. II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, hatósági intézkedések: 1./ A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg évben a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140 %-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen meghatározott értéket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 86 családban 163 gyermek részére állapított meg év során. Számukra a jogszabályi rendelkezések alapján eft került kifizetésre (november hónapban már Erzsébet-utalvány keretében). Az év során a jövedelmi helyzet (egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladta a jogszabályban előírtakat) miatt 5 alkalommal történt elutasítás. 2./ Óvodáztatási támogatást állapít meg a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A támogatás természetben is nyújtható.

5 2012. évben óvodáztatási támogatásban nem részesült senki. 3./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban olyan gyermeket gondozó családokat lehet részesíteni, melyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. Az önkormányzat 31/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként 5.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb. Egy naptári éven belül gyermekenként, családonként főszabály szerint legfeljebb 4 alkalommal adható. A támogatás természetben is nyújtható. Az elmúlt év során az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 338 esetben (a tavalyi 396-hoz képest csökkent) 84 család 169 gyermeke részére folyósított eft összegben. A támogatás megállapítását legtöbbször élelmiszer, tüzelő vásárlására kérték, illetve egyre többen jelezték, hogy rezsi költségeik (víz, villany, gáz) kifizetéséhez kérnek segítséget. Gyermekétkeztetés: Az évi XXXI. törvény rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 77 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 94 gyermek részesült összesen. Zirc Városi Önkormányzat évben a nyári szociális gyermekétkeztetést nem biztosította. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági tevékenység során 539 határozat keletkezett ben az iktatott ügyiratok száma: 448. A határozatok és az iktatott ügyiratok száma magában foglalja mind az önkormányzati hatáskörben történő eljárás, mind pedig a jegyzői hatáskörben történő gyámhatósági eljárás adatait, mivel egyazon ügyintéző jár el mindkét hatáskörben. a/ Védelembe vétel: A települési önkormányzat jegyzője, mint I. fokú gyámhatóság a gyermeket veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálat vagy más szerv, személy javaslatára védelembe veszi és ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki. A védelembe vétel meghatározott egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik, melynek indokoltságát a jegyző évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen vagy megszünteti azt, vagy további egy évig fenntartja a védelembe vételt. Amennyiben a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani.

6 2012. évben védelembe vételi eljárás kezdeményezése 3 gyermek esetében történt, melyek védelembe vétellel zárultak. A tavalyi év során felülvizsgálati eljárás 9 gyermek esetében folyt le, mindegyik esetben sikeres volt a védelembe vétel, így azok megszüntethetővé váltak. b/ Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi elsősorban a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél. Csak ennek sikertelensége esetén kerülhet sor a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonba, vagy más bentlakásos intézményben való elhelyezésére. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Jegyzői hatáskörben az elmúlt év során nem került sor. Egyéb gyámhatósági intézkedések: a/ Eseti- ügygondnok rendelések száma: 0 esetben történt. b/ Leltározások, környezettanulmányok száma: 8 alkalommal történt. c/ Apai elismerő nyilatkozat felvétele: 2 alkalommal történt Jegyzői hatáskörben nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma december 31-én 11 fő volt. Az év során kilenc esetben szűnt meg a veszélyeztető körülmény. Az év során 3 újabb gyermeket kellett nyilvántartásba venni. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül biztosítja. Ennek tapasztalatait a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatának évi tevékenységéről szóló külön beszámoló tartalmazza. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsőde Ellátási forma: bölcsődei ellátás Engedélyezett férőhely: 40 fő (Alapító Okiratban ), működési engedély szerint tól Lehetséges gondozási napok (nyitvatartási napok x férőhely) száma: 9200 Teljesített gondozási napok száma: 5976 Beíratott gyermekek napi száma: (halmozott szám) 7323 Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma: 52 fő Engedélyezett álláshelyek száma: 9 fő (6 fő gondozónő, 3 dajka) Betöltött álláshelyek: 9 fő Szakképzettség: csak szakképzett gondozónő dolgozik az intézményben

7 Étkezési kedvezmény: 50 %-os 3 gyerekes adagszám: 587 adag, 3 jogosult fő 50 %-os egészségügyi adagszám: 100 adag, 1 jogosult fő Minden gyámügyi, orvosi, védőnői javaslattal rendelkezőt felvettünk. Munkahellyel rendelkező szülők beíratott gyermekeinek mindig biztosítjuk az intézményi ellátást. A szülői vélemények pozitívak, a bölcsőde-óvoda közti átmenet problémamentesnek mondható, hiszen nincs teljesen új környezet, felnőtt. - Gyermekek napközbeni ellátása - általános iskola A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában a napközi és a tanulószobai foglalkozás az étkeztetésen és a tanuláson kívül a jeles napokra, versenyekre való felkészülésben is segítséget nyújt. A tanulócsoportokban mindig a házi feladat elkészítése, segítségadás az elsődleges, azon kívül felügyeletet biztosít a gyermekek számára. Délutáni programokkal színesítik a gyerekek szabadidejét. Közösségformáló erőt növel. Az alsóban a napközi a felügyelet igénye mellett a gyerekek tanulási módszereit segíti, míg a tanulószoba leginkább a felzárkóztatást. Napközis csoportok száma: fő (1-4. osztály) Tanulószoba: 1 15 fő (5-8. osztály) IV-V. - VI. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalata: évben felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés nem történt a gyámhatóságnál. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalata: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde: közötti időszak átfogó ellenőrzése folyamatban van. VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A tavalyi év gyermekvédelmi tanácskozásának eredményeként született javaslatok: Közös képzések, melyek össze tudnák fogni a gyermekvédelem széles területén dolgozókat, illetve a témával kapcsolatos esetleg többnapos értekezletek segíthetnék a különböző területen dolgozó szakemberek összehangolt munkájának kialakításában. Az általános iskolában nagy problémát okoz a dohányzó fiatalok számának növekedése, ezért egyik fontos cél ennek csökkentésére irányul. Továbbra is hiányként szerepel a gyermekpszichiáter a térségben és nagyon kevés a pszichológusi óraszám is, melyek növelése együttes érdeke a szakembereknek. Zirc város jelenét és jövőjét ezen belül közösségi (intézményi, tárgyi, szellemi) értékeink, életünk egészét is meghatározó, tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ.

8 Mindezen célok elérését segítik az Önkormányzat eredményes külső pályázataival megvalósított, a gyermek ifjúsági korosztályokat közvetlenül vagy közvetve szolgáló beruházások, humán erőforrásokat - szolgáltatásokat fejlesztő, rendezvényi, sport, egészségügyi, stb. projektek. A évi Ifjúsági Cselekvési Tervet 247/2009.(XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melynek fő célterületei: - Zirci Ifjúsági Kerekasztal létrehozása és folyamatos működésének biztosítása, segítése - a városban működő ifjúsági szervezetek, iskolai diákönkormányzatok közreműködésével - A gyermek - ifjúsági korosztályokkal foglalkozó Szakmai munkacsoport folyamatos működtetése - A gyermek ifjúsági, a civil és intézményi programoknak helyet adó (volt MHSZ épület) STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Házként (2012. szeptember 1. napjától Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB) működő intézmény. - Prevenciós akcióterv kidolgozása - A fiatalok média- és Internet használati szokásainak felmérése - A nevelési, oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek feladatkörén belül, és azon túl végzett, az általuk és/vagy városi pályázatokkal megvalósítható egészségmegőrző, prevenciós, felvilágosító stb. tevékenységek tervszerű rendszerbe foglalása, működésük segítése, személyi, tárgyi feltételek biztosítása - A gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, számukra szabadidős programokat (is) kínáló nevelési, oktatási, közművelődési, sport, szociális, egészségügyi intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítása a város éves költségvetéseiben - A nemzetközi csereprogramok, ösztöndíjak, EVS program nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása a fiatalok, a szakemberek és közösségek nemzetközi együttműködéseihez A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj rendszerek fenntartása és működtetése Az önkormányzati civil alap és a sportalap pályázati rendszerek működtetésének biztosítása a város éves költségvetéseiben VIII. A városi bűnmegelőzési tevékenység: Zirc Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bűnmegelőzési Koncepciója évben felülvizsgálatra került, melyet a képviselő-testület a 38/2005. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadott. A megfogalmazott prioritások közül kiemelendő a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése a pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök közreműködésével, a szülők tájékoztatásával, közbiztonsági napok szervezésével. A droghasználat és kábítószerbűnözés kezelése, megelőzése érdekében fokozott, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges. A családon belüli erőszak megelőzésére is nagy hangsúlyt fektet a koncepció, valamint a megtörtént esetek megfelelő kezelésére.

9 A Gyvt a települési önkormányzat feladataként nevesíti a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezését. Ahhoz, hogy az önkormányzat ezen feladatának maradéktalanul eleget tudjon tenni, mindenképpen szükséges a gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi és hatósági területen tevékenykedő szakemberek együttműködése, a civil szerveződések bevonása, hiszen ezáltal lehet a meglévő ellátások színvonalának magasabb szintre történő emelése, illetve azok bővítése, új szolgáltatások bevezetése. Az évente megrendezésre kerülő Gyermekvédelmi Tanácskozás is a fenti célokat szolgálja. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számáról a rendőrőrs által készített külön beszámoló ad részletes tájékoztatást. IX. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében ellátott feladatok, szolgáltatások A településen, az önkormányzat, civil szervezet, illetve a fenntartásukban lévő intézmények által a gyermekek számára indított, folytatott vagy ismert bűnmegelőzési, illetve bűnmegelőzési elemeket tartalmazó programok az alábbiak: Bűn, illetve drogmegelőzési programok (előadás, tábor, foglalkozás, stb.) megnevezése: Lebonyolítást végző intézmény, személy megnevezése, elérhetősége: Eseti vagy több alkalommal (hányszor, időtartama): BULI - drogsátor Buli91 Közhasznú Alapítvány 1 Nyári tábor Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2 Játszóházak Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Nevelgető Alapítvány 5-6

10 B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Gyermekjóléti szolgálat Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 10. sz. melléklete és a Gyvt. 96. (6) bekezdése rendelkezik Gondozási forma A település gyermekszáma (0-18 éves): 1155 fő Gondozott családok Ebből megszűnt Családok száma Gyermekek Családok Gyermekek száma száma száma Alapellátás Védelembe vétel Családba fogadás Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása Utógondozás Összesen 52 család, 80 gyerek. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 163 gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: 153 gyermek ( 338 esetben) kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: egyedülálló, munkanélküli, betegség a családban elutasítások szám, főbb okai: 5 család, jogszabályban rögzítettek egy főre jutó jövedelem magas gyermekétkeztetés megoldásának módjai: napközi otthonos gyermekétkeztetésben kedvezményben részesülők adatai: 163 gyermek ( nyári gyermekétkeztetés 2012-ben jogszabályi változások miatt már nem volt) 2012-ben érkezett jelzések: 26 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól; 1 esetben a veszprémi kórház szociális munkásától, 7 alkalommal a rendőrségtől kiskorú veszélyeztetettség miatt, 10 jelzés érkezett közoktatási intézménytől, 10 óra feletti igazolatlan mulasztás miatt. 3 alkalommal pedig a gyámhivatal, illetve a jegyző küldött jelzést gondozásba vétel megkezdése miatt. 5 esetben pedig illetékességből kerültek Szolgálatunkhoz iratanyagok, a gondozott családok ellátási területünkre történő költözése után. Tanácsadás keretében ellátott családok: 8 család ügyében, mely 9 gyermeket érintett. A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, felelőtlen szülői magatartás, jövőkép hiánya, szülők érdektelensége, pszichés problémák, anyagi- lakhatási okok. Várandós anya válsághelyzetben történő gondozása: Egy anya gondozása történt, mely esetben a csecsemő hazaadása az anya életvitele miatt nem lehetséges. Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor. Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Ez a szakmai tevékenység 3 család 8 gyermeke esetében folyik. Ennek a munkának a tapasztalatairól évente a Veszprémi Gyermekvédelmi Központ és az illetékes gyámhivatal felé jelentést kell készíteni, 3 éves kor alatt pedig félévente. Védelembe vétel: 2012-ben 7 gyermek védelembe vételének elrendelésére került sor, melyet a szülők életvitele, veszélyeztető magatartása indokolt.

11 Átmeneti nevelésbe vétel: Zircen 2012-ben átmeneti nevelésbe vétel indítására 2 család esetében került sor, mely 5 kiskorút érintett. Ideiglenes hatályú kiemelés: Városunkban 2012-ben családból történő azonnali kiemelésre nem került sor. Hozzátartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A jogszabályi előírásnak eleget téve 2 alkalommal történt jelzési küldése. 1 család esetében két kiskorút érintve védelembe vétel elrendelésével zárult az ügy kivizsgálása. 1 család esetében alapellátásban történő gondozással zárult az eljárás. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés nagyon jó és rendkívül hatékony. Folyamatos a kapcsolattartásunk; személyesen, telefonon, levélben. Veszélyeztető probléma felmerülése esetén nyitottak és készségesek a probléma megvitatásában, a megoldás lehetőségeinek feltárásában, kidolgozásában és kivitelezésében. Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma: Nincs információ erről. Bűnelkövetés oka: Nincs információ erről. Pszichológus: Pszichológusunk segítségét 13 zirci család vette igénybe, ez 27 gyerek megtámogatását jelenti. Mentálhigiénés szakrendelés: Ügyfeleink jelentős része igénybe veszi a mentálhigiénés szakrendelés szolgáltatásait. Sajnos a szakrendelés leterheltsége nagyon-nagy. Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: ben az Erzsébet Tábor keretén belül 2 csoportban gyermek 1 hetes táboroztatása vált lehetővé Vajtán. A táborban 4 zirci kisgyermek vett részt. Alapítványi támogatás: Két alapítvány is segítette a zirci családokat; egy budapesti és egy zirci; első sorban tartós élelmiszerek és gyógyszerek kiváltásában. Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára ruhaneműt gyermekek és felnőttek részére. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: február hónapban a Veszprém Megyei Gyámhivatal és a veszprémi Gyermekjóléti Szolgálat Módszertani Központja az elmúlt 1 év szakmai ellenőrzését megtartotta a térségre vonatkozóan. Az ellenőrzés alkalmával tett megállapítások az Intézmény fenntartója fel megküldésre került. A Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai tevékenységeink száma: SZAKMAI TEVÉKENYSÉG SZÁMA Információ nyújtása 388 Tanácsadások 441 Segítő beszélgetés 529 Hivatalos ügyekben való közreműködés 178 Családlátogatás 182 Közvetítés más szolgáltatásba 79 Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 2 Felülvizsgálati tárgyaláson való Átmeneti nevelésbe vétel 3 részvétel Védelembe vétel 1 Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel 6 Pszichológia tanácsadás 21 Jogi tanácsadás 2 Fejlesztőpedagógusi ellátás - Konfliktuskezelés 47 Szakmaközi megbeszélés 333 Esetkonferencia 2 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - Adományozás 36 Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 3 Összesen A Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint: PROBLÉMA TÍPUSA SZÁMA Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 414 Gyermeknevelési 413 Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 112 Magatartászavar, teljesítményzavar 321 Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek 126 közti)

12 Szülők vagy a család életvitele 680 Szülői elhanyagolás 75 Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 18 Fogyatékosság, retardáció 46 Szenvedélybetegségek 48 Összesen Gyermekvédelmi Tanácskozás: Hivatkozva a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. (7) bekezdésére A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata március 19-én ismét megrendezte Éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, eleget téve ezáltal a jogszabályban előírtaknak. A tanácskozás helyszínéül a Művelődési Ház klubterme szolgált. A tanácskozás célja volt, hogy átfogóan értékelje a jelzőrendszer működését, áttekintse a térség gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tegyen a működésük javítására. A meghívottak között képviselte magát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora, a Nevelési Tanácsadó szakemberei, zirci és vidéki védőnők, a térség óvodáinak gyermekvédelmi, - a környékbeli közoktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, valamint a zirci Rendőrőrs alosztály vezető főhadnagya. A tanácskozáson megjelenteket Nagyné Fáró Katalin, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetője köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy a területen dolgozó szakemberek egyre több és súlyosabb élethelyzettel találkoznak, melyek korábban még nem voltak jellemzőek a térségben. Elmondta azt is, hogy igazán hatékony eredményt a gyermekek érdekében csak a közös összefogás hozhat. Ezt követően Valler Szilvia, az intézmény családgondozója megtartotta beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt egy évének térségi munkájáról. A családgondozó kiemelte, hogy a tanácskozáson megjelent szakemberek száma is azt mutatja, hogy van összefogás és tenni akarás a gyermekvédelem területén a térségünkben. Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálta felkérését Kapitány Judit, a Zirci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője és Dr. Herczeg-Szabó Zsuzsanna, a Zirci Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyintézője, hogy tartsanak tájékoztatást a közigazgatásban munkánkat érintő jogszabályi változásokról. Kapitány Judit részletes beszélt a járási gyámhivatal új feladatairól, a hatósági jogkörök változásairól, és az illetékességről. Dr. Herczeg-Szabó Zsuzsanna tájékoztatásában elmondta, hogy a korábban a jegyzők munkája közé tartozó szabálysértési feladatokat miként látja el a Hatósági Osztály, milyen új feladatokat jelent ez számukra. Badiczné Juhász Anna a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora kért szót az előadók után, aki beszédében kiemelten fontosnak tartotta, hogy az együtt dolgozó szakemberek a gyermekeket érintő problémákat időben észre vegyék, és a szükséges lépéseket tegyék meg. Ezt követően a tanácskozáson részt vevők egy kötetlenebb beszélgetés formájában az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel, véleményeket fogalmaztak meg. Szociális étkeztetés Az alapellátás feladata: - a napi egyszeri meleg étel biztosítása, azok számára, akik azt önmaguknak illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani az étel elvitelével, lakásra szállítással, helyben történő fogyasztással. Az étel szállítása Zirc esetében a Zirci Kórházból történik. A telephelyen az étel éthordókba való adagolása után kerül kiszállításra. Zirc: 2012-es évben az új belépő: 26 fő volt. Megszűnt. illetve kilépett: 35 fő december 31.-én az ellátotti létszám: 69 fő

B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről Gyermekjóléti szolgálat Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben