NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 NAPRAFORGÓ ÓVODA Táborfalva, Petőfi S.u.19. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény OM - azonosítója: Legitimációs eljárás Intézményvezető: Hmiró Ferencné I-3 /2013. sz. határozatszámon elfogadta:. Omelkáné Csernai Andrea A nevelő testület nevében Tálosi Jánosné Az alkalmazotti közösség nevében Véleménynyilvánítók: SZMK nevében I-4 /2013.sz. határozatszámon jóváhagyta:.. Hmiró Ferencné intézményvezető A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: Verziószám: 1/2013 p.h. Érvényes a kihirdetése napjától: visszavonásig 1

2 TARTALOM JEGYZÉK -1- ÓVODA JOGI STATUSA, ADATAI: -4- BEVEZETŐ: A MI ÓVODÁNK PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA PROGRAMUNK ALAPELVE, GYERMEKKÉPÜNK, PEDAGÓGUSKÉPÜNK A program célfejezete -14- Alapvető céljaink 3.2. Általános nevelési feladataink - Az erkölcsi-szociális érzelmek alakításának feladatai - Esztétikai érzelmek alakításának feladatai - Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai 3.3. A programunk rendszerábrája A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTE LEI 4.1. Helyzetkép az óvodánkról 4.2. Személyi feltételeink Óvodánk tágabb környezete 4.4. Óvodánk tárgyi feltétele A PROGRAM NEVELÉSI FELADATRENDSZERE Egészséges életmód alakítása 5.2. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A PROGRAM TEVÉKENYSÉG KERETE 6.1. Hagyományőrzés, népszokások, az óvoda ünnepei A gyermekek ünnepei A PRORAM TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS SZÍNTEREI Játék 7.2. Játékba integrált tanulás Verselés, mesélés, dramatikus játék Dráma játék Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka A mozgás Gyermek fantázia-aerobic A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek -74-2

3 8. INNOVÁCIÓ INKLUZÍV PEDAGÓGIA- INTEGRÁCIÓ A SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉ SÉVEL, A KÜLÖNBSÉGEKHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁSSAL- A GYER- MEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 9.1. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 9.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása, és fejlesztése A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, -85- feladatai A gyengén látó gyermek fejlesztési területei az óvodában Az enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek A középsúlyosan fogyatékos gyermek A beszédfogyatékos gyermek 10. GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ ÓVODÁBAN A PROGRAM KAPCSOLAT RENDSZERE Az óvoda és a család Az óvoda és az iskola Az óvoda és a művészeti iskolák, együttesek Az óvoda és a közművelődési intézmények: Az intézmény fenntartójával való együttműködés Az óvoda egyéb kapcsolatai: Az óvoda élelmezését biztosító vállalattal A GYERMEKEK FEJLETTSÉG ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE - A PEDAGÓ GIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI 13. FELHASZNÁLT IRODALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖ ZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 15. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK

4 AZ ÓVODA JOGI STATUSZA, JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos neve: NAPRAFORGÓ ÓVODA Az óvoda OM azonosítója: Székhelye, telefonszáma: Az intézmény típusa: Táborfalva Petőfi S. u. l9. Tel. : köznevelési intézmény, óvoda Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhely: Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Táborfalva, Köztársaság tér 1. Alapító okirat kelte, száma: (III.19.) Az intézmény fenntartója: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Táborfalva, Köztársaság tér 1. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990, évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben foglaltak alapján gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény ában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. - ában meghatározott közoktatási feladatok ellátása. Az Alapító okiratban megfogalmazott alaptevékenysége, esetleges speciális feladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott feladatai ellátása keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. Az óvodai nevelés biztosítása a 3 éves kortól (bizonyos esetekben 2,5 éves kortól) a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, gondozása, testi, lelki szükségleteinek kielégítése, iskolai életre felkészítése, beleértve az illetékes szakértői bizottság által javasolt, többi óvodás korú gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, továbbá a különleges bánásmódot igénylő gyermekek különleges gondozás keretében nyújtott ellátását. A gyermekek részére étkeztetést nyújt, mely szolgáltatást külön megállapodás keretében átszállítással biztosít. 4

5 Államháztartási szakágazati besorolása: óvodai nevelés Szak feladatrend szerint: Óvodai nevelés Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (ezen belül logopédiai ellátás) Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önkormányzat látja el. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Férőhelyek száma: 130 fő Óvodai csoportok száma: 5 Illetékessége, működési köre: Táborfalva közigazgatási területe. A mérlegelési jogot fenntartva, szabad férőhelyek esetén vállalhatja más lakóhelyről jelentkező gyermekek felvételét, óvodai nevelését. A nevelési programot benyújtja: az óvodavezető és a nevelőtestület 5

6 BEVEZETŐ Köszöntöm mindazokat, akik érdeklődnek óvodánk iránt és kezükbe veszik a nevelési programunkat ben, amikor bevezettük az akkor életbe lépő Óvodai nevelés programját, arra törekedtünk, hogy sajátos, egyéni arculata legyen a mi óvodánknak. Ekkor döntöttünk a néphagyományőrzés, helyi hagyományok ápolása mellett, kihasználva a bennük rejlő értékes nevelési lehetőségeket. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyermekek megszerették, örömmel vesznek részt benne ban, amikor saját nevelési programunkat dolgoztuk ki, s tanulmányoztuk az alternatív óvodai programokat, felfedeztük Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. programját. Ez a program volt az, ami a legközelebb állt a mi elképzeléseinkhez, nevelési elveinkhez, céljainkhoz, ezért adaptáltuk, figyelembe véve a mi helyi sajátosságainkat, feltétel rendszerünket ben megtörtént a program első felülvizsgálata. A program beválási vizsgálatok eredményei és a törvényességi szempontok alapján apró finomításokat tettünk, de a program globális cél-feladat rendszerén nem változtattunk. Így kidolgoztuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének alapelveit. Programunk tervezése, elemzése, értékelése c. fejezete átkerült intézményünk Minőségirányítási Programjába november 20.-án a 255/2009.(XI. 20.) kormányrendelet, módosította Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII. 28.) kormányrendeletet. A 2009/2010. nevelési évben az Általános Iskolával a TÁMOP / sz. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a táborfalvi innovatív intézményekben c. közös pályázatunkban vállaltak alapján, valamint a törvényi változások miatt ismét módosítottuk helyi nevelési programunkat. A projekt jó lehetőséget kínált az új pedagógiai módszerek megismerésére és alkalmazására. Sok hasonlóság volt a pedagógiai programunkban kiemelt feladataink és a kompetencia alapú óvodai nevelés között, így a törvényi változtatások mellett, áthatotta nevelési programunkat a kompetencia alapú nevelés szellemisége, mely változatosabbá teszi intézményünk egészét. Az idei évben a 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról1.számú melléklete alapján, illetve A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról törvényi változások miatt ismét átdolgozásra került helyi pedagógiai programunk. A napjainkban zajló rendkívül gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát, hogy gyermekeinkben fejlesszük a tanulás iránti vágyat, amely végig kíséri őket egész életükön át. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált tanulásra, igyekszünk megalapozni a jelenkor és a jövő kihívásaihoz elengedhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket. Egyre nagyobb a szülők és óvodapedagógusok felelőssége, hogy ebben a mai korban meg tudják őrizni a gyermekkor nyugalmát, derűjét, de ugyanakkor felvértezzük őket mindazokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel eligazodnak a világban. Nevelőtestületünk az alábbi célok elérését és szakmai fejlesztéseket tűzte ki: 6

7 Helyi programunkban a gyermekek fejlesztését a hagyományápolásra, a művészetekre, a környezettudatos nevelésre és a tevékenységek közben szerzett tapasztalatokra, elsősorban a játékra alapozzuk. Feladataink között kiemelkedő helyet foglal el a gyermekek szocializációjának, kontaktus teremtő képességének fejlesztése. Célunk: a tanulási képességek elsajátítása, alapkészségek, kulcskompetenciák megfelelő birtoklása révén gyermekeink nyitottabb, alkalmazkodóbb, kreatívabb fiatalokká váljanak. Az intézményünk helyzetéből adódóan célunk a szegregáció mentes, együtt nevelési környezet kialakulása. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. Programunk épít arra, hogy a család a szocializáció első színtere, figyelembe veszi a gyermekek igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget. Figyelembe vesszük a helyi társadalmi elvárásokból felmerülő feladatokat, alkalmazva a már több éve jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakorlatokat, módszereket, amelyeket a helyi adottságaink lehetővé tesznek. A TÁMOP-os pályázatban vállaltaknak is eleget teszünk. Ajánlásai közül annyit és oly módon építettünk be nevelőmunkánkba, amennyi segíti pedagógiai munkánkat, innovatív szemlélettel tölti meg. A viszonylag eltelt hosszabb időszak elteltével (4 év) pozitív tapasztalataink vannak. Az új pedagógiai módszerek alkalmazásával, ezek a gyermekek nyitottabbak, érdeklődőbbek lettek. Megtanultak együttműködni, csapatban dolgozni, alkalmazkodni egymáshoz. Továbbra is arra törekszünk, hogy a szivárvány sokszínűségével: a művészetek eszközeivel közvetítsük az esztétikai értéket, s a gyermekeink humorral teli, vidám légkörben, változatos tevékenységekkel, játékosan töltsék el óvodás éveiket. óvodavezető A pedagógiai programjogszabály háttere A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról. Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról. A Napraforgó Óvoda hatályos Alapító okirata. 7

8 1. A MI ÓVODÁNK Óvodánk 5 csoporttal működő önálló intézmény. Fenntartója: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. Intézményünk, településünk központjában, védett, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. Korszerű, sok fával körülvett udvarunk mellett, a szomszédságunkban lévő kiserdő megfelelő mozgás, és játszó területet biztosít az idejáró gyermekeink számára. Férőhelyeink száma: 130 fő, szeptemberben 106 kisgyermeket várunk. A férőhelyek számától függően fogadjuk azokat a 2, 5 éves korú gyermekeket, akik fél éven belül betöltik a 3. életévüket. Épületünk külső és belső felújításon ment keresztül, csoportszobáink tágasak, világosak, esztétikusak, otthonosak és jól felszereltek. Az idén tavasszal elkészült a Só szobánk, mely reméljük, betölti egészségmegőrző- és megelőző szerepét. Mosdó helyiségeink a mai kornak megfelelőek, biztosítva a gyermekek részére az intimitást. Nevelőtestületünk több éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusokból és dajkákból áll, rendszeres önképzéssel igyekszik megfelelni korunk társadalmi és szakmai kihívásainak. Munkánkat gyógypedagógus, utazó logopédus és beszédfejlesztő segíti. Befogadó szemléletünkhöz híven fogadjuk az integráltan nevelhető más nevelési igényű gyermekeket. Nevelőmunkánk a helyi hagyományokra, művészetekre épül. Valljuk, hogy a gyermekek a tevékenységek során szerzett tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, s általuk fejlődnek. Ennek elsődleges terepe a játék és a teljes óvodai élet. Ezért minden lehetőséget kihasználunk óvodánk szűkebb és tágabb környezetében, hogy minél több tevékenységben, élményben vegyenek részt az idejáró gyermekek. Ezt szolgálják, azok a színes, gazdag programok is, melyeket egész évben biztosítunk számukra: Ősz kincsei projekt; Téli ünnepek projekt; Bábszínház látogatás; Úszásoktatás, vízhez szoktatás; Jeles napjaink Téma hetei (és még sorolhatnám). Intézményünk helyzetéből adódóan kiemelt feladatként kezeljük a gondozást - szokások kialakítását, az egyéni bánásmódot, egészséges életmód kialakítását, a helyi hagyományok ápolását és a gyermekvédelmet. Igyekszünk szoros, jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, szeretnénk minél jobban bevonni őket nevelőmunkánkba, amit óvodánk nyitottsága lehetővé is tesz. Célunk: a tanulási képességek elsajátítása, alapkészségek, kulcskompetenciák megfelelő birtoklása révén gyermekeink nyitottabb, alkalmazkodó, kreatív fiatalokká váljanak. 8

9 Továbbra is arra törekszünk, hogy a szivárvány sokszínűségével: a művészetek eszközeivel közvetítsük az esztétikai értéket, s gyermekeink humorral teli, vidám légkörben, változatos tevékenységekkel, játékosan töltsék el óvodás éveiket. 9

10 2. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE- FILOZÓFIÁJA Mindannyian érdekeltek vagyunk a jövő terveiben, Mert életünk hátralévő részét ott kell eltölteni. (C. Hedövé) Pedagógiai programunk hitvallása szerint minden gyermeknek alapvető joga, hogy életkorának és érdeklődési körének megfelelő tevékenységben vegyen részt. Korunk a XXI. század óriási gazdasági, társadalmi változásokon ment keresztül. Nagyon nehéz szülőknek, óvodapedagógusoknak, ezeknek a változásoknak eleget tennünk. Csak úgy tudunk megfelelni korunk társadalmi elvárásainak, ha szemléletet váltunk. A változásokhoz való ésszerű alkalmazkodás pedagógiai hangsúlyváltozást is eredményezhet. A társadalmi folyamatok hatására, a mai gyermekek szükségletei, az egyén boldogulásához szükséges személyiség jegyek változnak. Ahhoz, hogy gyermekeink boldogulni tudjanak ebben az új világban egy óvodapedagógusnak sem szabad ezt figyelmen kívül, hagyni. Ez az új feladat óriási felelősség és kihívás mindannyiunk számára. Mik is ezek a kihívások? Megváltozott, a családok helyzete Megváltozott, maga a gyermek Küzdelem, az esélyegyenlőtlenség ellen Megváltozott, a tanulási környezet új eszközök, pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekek közötti különbségek figyelembe vétele a másság tisztelete új típusú pedagógus új típusú vezető a másság tisztelete Mit is kell tennünk ennek érdekében? Szembesülni, a változással, vagy előidézni azt megtalálni az adott problémát, és megoldást keresni rá kritikusan gondolkodni, és jó döntéseket hozni kreatívnak, ötletesnek, fantáziadúsnak lenni érzékenynek lenni a saját közösségünk, országunk és közvetlen környezetünk problémái iránt Nevelőtestületünk vallja, hogy a nevelés első színtere a család. Figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy: a család vegyen részt az óvodai nevelésben az élmények individualizálására 10

11 tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik meghozásában Programunk küldetése: A nevelésünkre bízott minden gyermeknek az óvodai életét igyekszünk változatos tevékenységekkel, játékosan, gazdag élményekkel örömtelivé, minél teljesebbé tenni. Arra törekszünk, hogy elsősorban népünk, kistérségünk néphagyományai, községünk hagyományai által, biztosítsuk gyermekeink személyiségének sokoldalú kibontakozását. Szem előtt tartjuk a fenntartói igényeket, melyeknek- konszenzus útján, elsősorban a gyermekek érdekében a szakmaiságot figyelembe véve- kívánunk megfelelni. Különös gondot fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esély egyenlőségének megteremtésére, a másság elfogadására és elfogadtatására, egyéni fejlődésükre és felzárkóztatásukra. Szakmai szempontból segítőként, szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a szülőkkel a gyermekek sikeres nevelése érdekében. Az óvoda felnőtt közössége a bátorító nevelés elvét vallja, ezért tetteinkkel is sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet, azt, hogy: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre: 11

12 3. A PROGRAMUNK ALAPELVE GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK, PEDAGÓGUSKÉPÜNK Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermek központúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási lehetőséget ad a gyermeknek. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására. KIINDULÁSI PONTJAINK Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető, ezért az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Minden gyermek ismerje és tudja meg, testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül. GYERMEK KÉPÜNK, ÓVODA KÉPÜNK Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni: Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, kialakul az óvodás tartása, önálló, nyugodt, kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. 12

13 ÓVODA KÉPÜNK Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes, mindenkit maximálisan befogadó, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad játék és a mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életüket, melyhez az itt dolgozók hivatás szeretete, a gyermekek és a szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. PEDAGÓGUS KÉPÜNK Olyan óvodapedagógus, aki gyermekszerető és segítőkész, akire jellemző az öröm, és a sikerorientált készség- és képesség fejlesztés, értékközvetítés; aki tiszteletben tartja a gyermek egyéni és életkori sajátosságait; tiszteli, megérti, elfogadja a családok másságát. 13

14 3. 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 3.1. Alapvető céljaink: Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki és szociális érettség kialakítása. A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása Általános nevelési feladataink: Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítségével. Az erkölcsi szociális érzelmek alakításának feladatai Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, légkör megteremtése. Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabály tartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás. A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását, egészségének védelmét, megőrzését, megelőzését. A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek képes legyen a környezetében lévő emberi kapcsolatokban megkülönböztetni a jót és a rosszat. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megóvására irányuló szokások alakítása. Ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, mely a szülőföldhöz való kötödés alapja. 14

15 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban. Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére igényt érezzenek. A szociális érzékenység kialakulása segítse a gyermekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. Esztétikai érzelmek alakításának feladatai Az egyéni igényeket is figyelembevevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az esztétikus megjelenés kialakítása. Harmonikus, összerendezett mozgás indirekt gyakorlása segítse elő az esztétikus szép mozdulatok kialakulását. Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda minden napjaiban, a természetben, tárgyi, és emberi környezetben egyaránt. A művészeti tevékenységekben biztosítsunk rácsodálkozási élményeket, hogy a gyermekekben erősödjön az élmény-befogadó képesség. Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. A gyermekek legyenek képesek a tárgyi - emberi-természeti környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát. Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az - érdeklődés felkeltését, a gyermekek tanulási vágyának kialakulását, a szűkebb - tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitás képességének megerősítését. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása, fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását. A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét, alkotó és a gazdag nonverbális képességek megjelenését. Az érzelmi alapigények biztosítása biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzetsegítse a gyermekeket abban, hogy érzésüket, gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék. 15

16 Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 16

17 3. 3. A programunk rendszerábrája A nevelés célja A nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása A nevelés keretei A tevékenység kerete Hagyományőrzés Népszokások Az érzelmi, erkölcsi és szociális nevelés, társas kapcsolatok Tevékenységformák Anyanyelvi nevelés Játék, játékba integrált tanulás Verselés, mesélés, dramatikus játék Ének, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok A külső világ tevékeny megismerése Munkajellegű tevékenységek Az óvoda kapcsolatrendszere Család, iskolák, közművelődési intézmények, mesterek, alkotók művészeti együttesek A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén. 17

18 4. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI, ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Helyzetkép óvodánkról Óvodánk az ország középső részén Pest megyében működő, 5 csoporttal működő, önálló intézmény. Fenntartója: a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata. Az október 1.-i gyermek létszámunk: 106 fő, évvégére 111 főre gyarapodott. A csoportok átlaglétszáma: fő között mozog. Az év eleji létszámunk, mindig alacsonyabb a nevelési év végéhez képest, mert a kiscsoportos gyermekek folyamatosan érkeznek, ahogy betöltik a 3. illetve a 2,5 életévüket, s állandóan változik, mivel elég sok a ki- és be-visszaköltözés a faluba. Hetedik éve minden beíratott gyermeket fel tudtunk venni. A gyermekek születésszámának csökkenése a mi településünket is érintette. Így harmadik éve élünk azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a férőhelyek számától függően, fogadjuk azokat a kisgyermekeket is, akik fél éven belül betöltik a 3. életévüket. Ez igen népszerű a szülők körében, az anyukák hamarabb vissza tudnak menni, dolgozni. A tapasztalataink jók, a kicsik zökkenőmentesen beilleszkedtek és szépen fejlődnek. Az óvodai csoportokat a beíratott gyermekek számától és életkorától függően alakítjuk ki. Vegyes és homogén összetételű csoportot is szervezünk. (Figyelembe vettük a szülői igényeket.) Befogadó szemléletünknek köszönhetően fogadjuk a szakértői vélemény alapján integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Ehhez személyi feltételeink adottak. Óvodánkban elég sok a beszédhibás gyermek, ellátásuk utazó logopédussal és beszédfejlesztő végzettségű kolleganő által biztosított. Ehhez az anyagi fedezetet fenntartónk biztosította. Óvodánkba járó gyermekek eltérő szociális helyzettel rendelkeznek. A teljes családban élő gyermekek: 78%; csonka családban élők: 21%. A gyermekek 34% - a hátrányos helyzetű, 12%-a halmozottan hátrányos helyzetű, migráns gyermekünk nincs. Ezért kiemelt feladatként kezeljük a gondozást szokások kialakítását, az egyéni bánásmódot, egészséges életmód kialakítását, a helyi hagyományok ápolását és a gyermekvédelmet. Harmonikus, szeretetteljes, nyugodt, légkört teremtve, odafigyelve a sérült gyermekekre, megpróbáljuk pótolni a családi nevelés hiányosságait. Az ingerszegény környezetből érkező, fejlődésben elmaradt gyermekeket csak úgy tudjuk felzárkóztatni, ha kiscsoportos koruktól fogva rendszeresen járnak óvodába. Ezeknek a gyermekeknek nagy szükségük lenne az óvodai nevelésre, de a szülők elzárkózása miatt nem mindig tudjuk beóvodázni őket. pozitív változás szeptemberétől várható, amikor kötelező lesz 3 éves kortól az óvodai nevelés. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, annak érdekében, hogy elfogadják segítőszándékunkat, tanácsainkat. Az óvoda nyitottsága, a családlátogatások, a közös 18

19 rendezvények, kirándulások mindezt elősegítik. Kapcsolatunk alapja: a kölcsönös bizalom, őszinteség, egymás tiszteletben tartása. Kapcsolatunk a fenntartóval jó, anyagi helyzetétől függően támogatja intézményünket, költségvetésünk évek óta elég szűkös. A költségvetésen kívül az eszközök beszerzéséhez az anyagi forrást: pályázat útján, (mely sajnos nem mindig sikeres), szülők segítségével, társadalmi munkával, néhány vállalkozó támogatásával, s jótékonysági bál szervezésével próbáljuk előteremteni. Az itt dolgozó óvodapedagógusok és a kisegítő személyzet rendkívül kreatívak, nagyon sok eszközt saját magunk készítünk Személyi feltételeink Az 5 csoporthoz 10 fő óvodapedagógusi álláskeretünk van. Így 4 csoportban 2 óvónő látja el a nevelési feladatokat. Az 5. csoportban a délutános óvónői munkát az óvodavezető látja el heti 6 kötelező óraszámában, szeptember 01-től heti 10 órában. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a törvény által előírt képesítéssel. Egy óvodapedagógus rendelkezik vezető-óvodapedagógusi szakvizsgával, egy óvodapedagógus gyógypedagógusi tanári végzettséggel, van beszédfejlesztőnk is. A nevelőtestület igényes az önképzésre, aktívan részt vett a 120 órás továbbképzéseken, anyagi lehetőségeinkhez mérten. Nevelőmunkánkat 5 dajka, közülük egy fő takarékossági okok miatt közmunkás, szeptember 01-től egy pedagógiai asszisztens segíti. Közülük ketten szakképzettek. Egy fűtő karbantartónk van, aki a kertész szerepét is betölti. Utazó logopédus heti egy alkalommal foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. Ezekkel a gyermekekkel a logopédus irányítása mellett még a beszédfejlesztést végzett óvodapedagógus is foglalkozik. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a szakértői vélemény útmutatása szerint a gyógypedagógus kolleganő végzi ÓVODÁNK TÁGABB KÖRNYEZETE Óvodánk a településünk középpontjában, csendes, védett helyen van. A környezet tevékeny megismertetésére tág lehetőségünk nyílik: a közelben található (az óvoda szomszédságában) kiserdő, mező és egy kis mesterséges tó. A természetjáró sétákon, kirándulásokon, az erdei óvoda keretében ismertetjük meg gyermekeinket a tágabb környezetünkkel, azok élővilágával. Így megtanulják, hogy ők is felelősek a természet védelméért, tisztaságáért. Hagyományaink között szerepel a természeti ünnepekről való megemlékezés: Szeptember 03: Takarítási világnap Október 04: Kisállatok napja Október 1-5: Erdők hete Március 22: A víz napja Április: 22: A Föld napja Május 10: Madarak és fák napja Június 22: Péter Pál nap, az aratás kezdete 19

20 Augusztus 20: Szent István ünnepe, az új kenyér ünnepe Természetes körülmények között ismerkedhetünk meg a közvetlen környezetünkkel. Az óvoda környékén szinte mindenféle állat megtalálható. Az óvoda veteményes kertjében tevékenyen részt vehetnek a kerti munkákban, betakarításban. Bekapcsolódunk a falu virágosítási programjába. Az óvoda előtti részen saját nevelésű virágpalántákat ültetünk, s gondozzuk is őket. Kora tavasztól késő őszig megfigyelhetik a kertekben, határban zajló munkákat. A község rendezvényein aktívan részt veszünk, ezt igényli is a környezetünk. Ezeket a helyi hagyományokat mind beépítettük a helyi óvodai nevelési programunkba, kihasználva a bennük rejlő értékes nevelési lehetőségeket. Óvodásaink rövid műsora kedves színfoltja ezeknek az ünnepélyeknek. Október 1 hete: Szüreti bál November 01: Halottak napja (koszorúzás a nagycsoportosokkal) November 2o: Idősek napja Február : Farsang Március 15: Részvétel, koszorúzás a községi ünnepélyen a nagycsoportosokkal Május 01: Falu nap A szülőkkel (anyagi helyzetüktől függően) közösen megyünk kirándulni Óvodánk tárgyi feltétele Óvodánk épülete régi, beosztása korszerűnek nem mondható ben nyílt meg 2 csoporttal, majd 1976-ban újabb 2 csoporttal bővült ben újabb csoporttal bővült. (Szolgálati lakásból lett átalakítva, szükségmegoldásként). Az új 5. csoportszoba és kiszolgáló helyiségei (gyermeköltöző, mosdó) a korszerű Követelményeknek is megfelelnek. A csoportszoba területe kisebb, mint a többi, így kevesebb gyermek befogadására alkalmas. Fenntartónk nagyon sokat tesz óvodánk zavartalan működéséért. Az épület teljes külső felújítása, tetőcsere, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelő vakolás pályázat útján két ütemben befejeződött, mely megváltoztatta alaposan óvodánk küllemét. A világítás korszerűsítése is megtörtént. Az épület teljes belső felújítása is befejeződött, társadalmi munkával, önerőből. Így a régi részben a 4 csoportszobához kapcsolódó 2 gyermeköltöző és mosdó, melyet a 20

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013.

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013. Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Táplánszentkereszt 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4. 2. HELYZETKÉP... 5. 2.1. Személyi feltételeink... 6. 2.2. Tárgyi feltételeink...

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM I. FEJEZET NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM 1996 BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című óvodai program átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013.

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013. Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 I.BEVEZETŐ...4 II. HELYZETKÉP... 5 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK... 7 IV. GYERMEKKÉP,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Százszorszép Művészeti Bázisóvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Százszorszép Művészeti Bázisóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Százszorszép Művészeti Bázisóvoda TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Óvodánkról... 3 1.2. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvei... 6 1.3. Gyermekképünk... 7 1.4. Óvodaképünk... 7 1.5. Óvodapedagógus

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja

Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja 2013. Tápiószele Tartalomjegyzék 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei és a fejlesztési célja 7.o. 2.1. Helyi pedagógiai programunk feladatrendszerei

Részletesebben

GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B

GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK LÉNYEGES JELLEMZŐI 1.1. Óvodánk adatai 2.A HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keresztény szellemű pedagógiai program

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keresztény szellemű pedagógiai program A VESZPRÉMI SZENT MARGIT RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keresztény szellemű pedagógiai program Veszprém 2013 Intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY 2013. Tartalomjegyzék i Óvoda I. Bevezető.. 4. Az óvodai nevelés alapelvei 5. II. Gyermekkép, óvodakép... 6. Helyzetelemzés az óvodákról...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1.1 Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap... 8 1.2 Tárgyi feltételek... 9 1.3 Alapelveink...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

Pedagógiai Program. 2013. augusztus 30.

Pedagógiai Program. 2013. augusztus 30. 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu Pedagógiai Program 2013. augusztus 30. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda bemutatása 2 2. Az óvoda

Részletesebben

Pestszentlőrinci HÉTSZINVIRÁG ÓVODA. Játssz, Mozogj, Ügyesedj! MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Pestszentlőrinci HÉTSZINVIRÁG ÓVODA. Játssz, Mozogj, Ügyesedj! MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pestszentlőrinci HÉTSZINVIRÁG ÓVODA Játssz, Mozogj, Ügyesedj! MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép... 10

Részletesebben

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Táncsics Mihály Utcai Óvoda nevelőtestülete OM azonosító: 030901 ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy, hogy

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt. Szám: OM azonosító: 027689 A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Tündérrózsa Napközi

Részletesebben