NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 NAPRAFORGÓ ÓVODA Táborfalva, Petőfi S.u.19. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény OM - azonosítója: Legitimációs eljárás Intézményvezető: Hmiró Ferencné I-3 /2013. sz. határozatszámon elfogadta:. Omelkáné Csernai Andrea A nevelő testület nevében Tálosi Jánosné Az alkalmazotti közösség nevében Véleménynyilvánítók: SZMK nevében I-4 /2013.sz. határozatszámon jóváhagyta:.. Hmiró Ferencné intézményvezető A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: Verziószám: 1/2013 p.h. Érvényes a kihirdetése napjától: visszavonásig 1

2 TARTALOM JEGYZÉK -1- ÓVODA JOGI STATUSA, ADATAI: -4- BEVEZETŐ: A MI ÓVODÁNK PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA PROGRAMUNK ALAPELVE, GYERMEKKÉPÜNK, PEDAGÓGUSKÉPÜNK A program célfejezete -14- Alapvető céljaink 3.2. Általános nevelési feladataink - Az erkölcsi-szociális érzelmek alakításának feladatai - Esztétikai érzelmek alakításának feladatai - Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai 3.3. A programunk rendszerábrája A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTE LEI 4.1. Helyzetkép az óvodánkról 4.2. Személyi feltételeink Óvodánk tágabb környezete 4.4. Óvodánk tárgyi feltétele A PROGRAM NEVELÉSI FELADATRENDSZERE Egészséges életmód alakítása 5.2. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A PROGRAM TEVÉKENYSÉG KERETE 6.1. Hagyományőrzés, népszokások, az óvoda ünnepei A gyermekek ünnepei A PRORAM TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS SZÍNTEREI Játék 7.2. Játékba integrált tanulás Verselés, mesélés, dramatikus játék Dráma játék Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka A mozgás Gyermek fantázia-aerobic A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek -74-2

3 8. INNOVÁCIÓ INKLUZÍV PEDAGÓGIA- INTEGRÁCIÓ A SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉ SÉVEL, A KÜLÖNBSÉGEKHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁSSAL- A GYER- MEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 9.1. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 9.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása, és fejlesztése A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, -85- feladatai A gyengén látó gyermek fejlesztési területei az óvodában Az enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek A középsúlyosan fogyatékos gyermek A beszédfogyatékos gyermek 10. GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ ÓVODÁBAN A PROGRAM KAPCSOLAT RENDSZERE Az óvoda és a család Az óvoda és az iskola Az óvoda és a művészeti iskolák, együttesek Az óvoda és a közművelődési intézmények: Az intézmény fenntartójával való együttműködés Az óvoda egyéb kapcsolatai: Az óvoda élelmezését biztosító vállalattal A GYERMEKEK FEJLETTSÉG ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE - A PEDAGÓ GIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI 13. FELHASZNÁLT IRODALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖ ZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 15. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK

4 AZ ÓVODA JOGI STATUSZA, JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos neve: NAPRAFORGÓ ÓVODA Az óvoda OM azonosítója: Székhelye, telefonszáma: Az intézmény típusa: Táborfalva Petőfi S. u. l9. Tel. : köznevelési intézmény, óvoda Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhely: Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Táborfalva, Köztársaság tér 1. Alapító okirat kelte, száma: (III.19.) Az intézmény fenntartója: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Táborfalva, Köztársaság tér 1. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990, évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben foglaltak alapján gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény ában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. - ában meghatározott közoktatási feladatok ellátása. Az Alapító okiratban megfogalmazott alaptevékenysége, esetleges speciális feladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott feladatai ellátása keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. Az óvodai nevelés biztosítása a 3 éves kortól (bizonyos esetekben 2,5 éves kortól) a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, gondozása, testi, lelki szükségleteinek kielégítése, iskolai életre felkészítése, beleértve az illetékes szakértői bizottság által javasolt, többi óvodás korú gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, továbbá a különleges bánásmódot igénylő gyermekek különleges gondozás keretében nyújtott ellátását. A gyermekek részére étkeztetést nyújt, mely szolgáltatást külön megállapodás keretében átszállítással biztosít. 4

5 Államháztartási szakágazati besorolása: óvodai nevelés Szak feladatrend szerint: Óvodai nevelés Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (ezen belül logopédiai ellátás) Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önkormányzat látja el. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Férőhelyek száma: 130 fő Óvodai csoportok száma: 5 Illetékessége, működési köre: Táborfalva közigazgatási területe. A mérlegelési jogot fenntartva, szabad férőhelyek esetén vállalhatja más lakóhelyről jelentkező gyermekek felvételét, óvodai nevelését. A nevelési programot benyújtja: az óvodavezető és a nevelőtestület 5

6 BEVEZETŐ Köszöntöm mindazokat, akik érdeklődnek óvodánk iránt és kezükbe veszik a nevelési programunkat ben, amikor bevezettük az akkor életbe lépő Óvodai nevelés programját, arra törekedtünk, hogy sajátos, egyéni arculata legyen a mi óvodánknak. Ekkor döntöttünk a néphagyományőrzés, helyi hagyományok ápolása mellett, kihasználva a bennük rejlő értékes nevelési lehetőségeket. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyermekek megszerették, örömmel vesznek részt benne ban, amikor saját nevelési programunkat dolgoztuk ki, s tanulmányoztuk az alternatív óvodai programokat, felfedeztük Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. programját. Ez a program volt az, ami a legközelebb állt a mi elképzeléseinkhez, nevelési elveinkhez, céljainkhoz, ezért adaptáltuk, figyelembe véve a mi helyi sajátosságainkat, feltétel rendszerünket ben megtörtént a program első felülvizsgálata. A program beválási vizsgálatok eredményei és a törvényességi szempontok alapján apró finomításokat tettünk, de a program globális cél-feladat rendszerén nem változtattunk. Így kidolgoztuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének alapelveit. Programunk tervezése, elemzése, értékelése c. fejezete átkerült intézményünk Minőségirányítási Programjába november 20.-án a 255/2009.(XI. 20.) kormányrendelet, módosította Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII. 28.) kormányrendeletet. A 2009/2010. nevelési évben az Általános Iskolával a TÁMOP / sz. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a táborfalvi innovatív intézményekben c. közös pályázatunkban vállaltak alapján, valamint a törvényi változások miatt ismét módosítottuk helyi nevelési programunkat. A projekt jó lehetőséget kínált az új pedagógiai módszerek megismerésére és alkalmazására. Sok hasonlóság volt a pedagógiai programunkban kiemelt feladataink és a kompetencia alapú óvodai nevelés között, így a törvényi változtatások mellett, áthatotta nevelési programunkat a kompetencia alapú nevelés szellemisége, mely változatosabbá teszi intézményünk egészét. Az idei évben a 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról1.számú melléklete alapján, illetve A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról törvényi változások miatt ismét átdolgozásra került helyi pedagógiai programunk. A napjainkban zajló rendkívül gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát, hogy gyermekeinkben fejlesszük a tanulás iránti vágyat, amely végig kíséri őket egész életükön át. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált tanulásra, igyekszünk megalapozni a jelenkor és a jövő kihívásaihoz elengedhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket. Egyre nagyobb a szülők és óvodapedagógusok felelőssége, hogy ebben a mai korban meg tudják őrizni a gyermekkor nyugalmát, derűjét, de ugyanakkor felvértezzük őket mindazokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel eligazodnak a világban. Nevelőtestületünk az alábbi célok elérését és szakmai fejlesztéseket tűzte ki: 6

7 Helyi programunkban a gyermekek fejlesztését a hagyományápolásra, a művészetekre, a környezettudatos nevelésre és a tevékenységek közben szerzett tapasztalatokra, elsősorban a játékra alapozzuk. Feladataink között kiemelkedő helyet foglal el a gyermekek szocializációjának, kontaktus teremtő képességének fejlesztése. Célunk: a tanulási képességek elsajátítása, alapkészségek, kulcskompetenciák megfelelő birtoklása révén gyermekeink nyitottabb, alkalmazkodóbb, kreatívabb fiatalokká váljanak. Az intézményünk helyzetéből adódóan célunk a szegregáció mentes, együtt nevelési környezet kialakulása. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. Programunk épít arra, hogy a család a szocializáció első színtere, figyelembe veszi a gyermekek igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget. Figyelembe vesszük a helyi társadalmi elvárásokból felmerülő feladatokat, alkalmazva a már több éve jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakorlatokat, módszereket, amelyeket a helyi adottságaink lehetővé tesznek. A TÁMOP-os pályázatban vállaltaknak is eleget teszünk. Ajánlásai közül annyit és oly módon építettünk be nevelőmunkánkba, amennyi segíti pedagógiai munkánkat, innovatív szemlélettel tölti meg. A viszonylag eltelt hosszabb időszak elteltével (4 év) pozitív tapasztalataink vannak. Az új pedagógiai módszerek alkalmazásával, ezek a gyermekek nyitottabbak, érdeklődőbbek lettek. Megtanultak együttműködni, csapatban dolgozni, alkalmazkodni egymáshoz. Továbbra is arra törekszünk, hogy a szivárvány sokszínűségével: a művészetek eszközeivel közvetítsük az esztétikai értéket, s a gyermekeink humorral teli, vidám légkörben, változatos tevékenységekkel, játékosan töltsék el óvodás éveiket. óvodavezető A pedagógiai programjogszabály háttere A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról. Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról. A Napraforgó Óvoda hatályos Alapító okirata. 7

8 1. A MI ÓVODÁNK Óvodánk 5 csoporttal működő önálló intézmény. Fenntartója: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. Intézményünk, településünk központjában, védett, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. Korszerű, sok fával körülvett udvarunk mellett, a szomszédságunkban lévő kiserdő megfelelő mozgás, és játszó területet biztosít az idejáró gyermekeink számára. Férőhelyeink száma: 130 fő, szeptemberben 106 kisgyermeket várunk. A férőhelyek számától függően fogadjuk azokat a 2, 5 éves korú gyermekeket, akik fél éven belül betöltik a 3. életévüket. Épületünk külső és belső felújításon ment keresztül, csoportszobáink tágasak, világosak, esztétikusak, otthonosak és jól felszereltek. Az idén tavasszal elkészült a Só szobánk, mely reméljük, betölti egészségmegőrző- és megelőző szerepét. Mosdó helyiségeink a mai kornak megfelelőek, biztosítva a gyermekek részére az intimitást. Nevelőtestületünk több éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusokból és dajkákból áll, rendszeres önképzéssel igyekszik megfelelni korunk társadalmi és szakmai kihívásainak. Munkánkat gyógypedagógus, utazó logopédus és beszédfejlesztő segíti. Befogadó szemléletünkhöz híven fogadjuk az integráltan nevelhető más nevelési igényű gyermekeket. Nevelőmunkánk a helyi hagyományokra, művészetekre épül. Valljuk, hogy a gyermekek a tevékenységek során szerzett tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, s általuk fejlődnek. Ennek elsődleges terepe a játék és a teljes óvodai élet. Ezért minden lehetőséget kihasználunk óvodánk szűkebb és tágabb környezetében, hogy minél több tevékenységben, élményben vegyenek részt az idejáró gyermekek. Ezt szolgálják, azok a színes, gazdag programok is, melyeket egész évben biztosítunk számukra: Ősz kincsei projekt; Téli ünnepek projekt; Bábszínház látogatás; Úszásoktatás, vízhez szoktatás; Jeles napjaink Téma hetei (és még sorolhatnám). Intézményünk helyzetéből adódóan kiemelt feladatként kezeljük a gondozást - szokások kialakítását, az egyéni bánásmódot, egészséges életmód kialakítását, a helyi hagyományok ápolását és a gyermekvédelmet. Igyekszünk szoros, jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, szeretnénk minél jobban bevonni őket nevelőmunkánkba, amit óvodánk nyitottsága lehetővé is tesz. Célunk: a tanulási képességek elsajátítása, alapkészségek, kulcskompetenciák megfelelő birtoklása révén gyermekeink nyitottabb, alkalmazkodó, kreatív fiatalokká váljanak. 8

9 Továbbra is arra törekszünk, hogy a szivárvány sokszínűségével: a művészetek eszközeivel közvetítsük az esztétikai értéket, s gyermekeink humorral teli, vidám légkörben, változatos tevékenységekkel, játékosan töltsék el óvodás éveiket. 9

10 2. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE- FILOZÓFIÁJA Mindannyian érdekeltek vagyunk a jövő terveiben, Mert életünk hátralévő részét ott kell eltölteni. (C. Hedövé) Pedagógiai programunk hitvallása szerint minden gyermeknek alapvető joga, hogy életkorának és érdeklődési körének megfelelő tevékenységben vegyen részt. Korunk a XXI. század óriási gazdasági, társadalmi változásokon ment keresztül. Nagyon nehéz szülőknek, óvodapedagógusoknak, ezeknek a változásoknak eleget tennünk. Csak úgy tudunk megfelelni korunk társadalmi elvárásainak, ha szemléletet váltunk. A változásokhoz való ésszerű alkalmazkodás pedagógiai hangsúlyváltozást is eredményezhet. A társadalmi folyamatok hatására, a mai gyermekek szükségletei, az egyén boldogulásához szükséges személyiség jegyek változnak. Ahhoz, hogy gyermekeink boldogulni tudjanak ebben az új világban egy óvodapedagógusnak sem szabad ezt figyelmen kívül, hagyni. Ez az új feladat óriási felelősség és kihívás mindannyiunk számára. Mik is ezek a kihívások? Megváltozott, a családok helyzete Megváltozott, maga a gyermek Küzdelem, az esélyegyenlőtlenség ellen Megváltozott, a tanulási környezet új eszközök, pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekek közötti különbségek figyelembe vétele a másság tisztelete új típusú pedagógus új típusú vezető a másság tisztelete Mit is kell tennünk ennek érdekében? Szembesülni, a változással, vagy előidézni azt megtalálni az adott problémát, és megoldást keresni rá kritikusan gondolkodni, és jó döntéseket hozni kreatívnak, ötletesnek, fantáziadúsnak lenni érzékenynek lenni a saját közösségünk, országunk és közvetlen környezetünk problémái iránt Nevelőtestületünk vallja, hogy a nevelés első színtere a család. Figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy: a család vegyen részt az óvodai nevelésben az élmények individualizálására 10

11 tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik meghozásában Programunk küldetése: A nevelésünkre bízott minden gyermeknek az óvodai életét igyekszünk változatos tevékenységekkel, játékosan, gazdag élményekkel örömtelivé, minél teljesebbé tenni. Arra törekszünk, hogy elsősorban népünk, kistérségünk néphagyományai, községünk hagyományai által, biztosítsuk gyermekeink személyiségének sokoldalú kibontakozását. Szem előtt tartjuk a fenntartói igényeket, melyeknek- konszenzus útján, elsősorban a gyermekek érdekében a szakmaiságot figyelembe véve- kívánunk megfelelni. Különös gondot fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esély egyenlőségének megteremtésére, a másság elfogadására és elfogadtatására, egyéni fejlődésükre és felzárkóztatásukra. Szakmai szempontból segítőként, szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a szülőkkel a gyermekek sikeres nevelése érdekében. Az óvoda felnőtt közössége a bátorító nevelés elvét vallja, ezért tetteinkkel is sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet, azt, hogy: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre: 11

12 3. A PROGRAMUNK ALAPELVE GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK, PEDAGÓGUSKÉPÜNK Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermek központúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási lehetőséget ad a gyermeknek. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására. KIINDULÁSI PONTJAINK Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető, ezért az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Minden gyermek ismerje és tudja meg, testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül. GYERMEK KÉPÜNK, ÓVODA KÉPÜNK Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni: Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, kialakul az óvodás tartása, önálló, nyugodt, kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. 12

13 ÓVODA KÉPÜNK Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes, mindenkit maximálisan befogadó, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad játék és a mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életüket, melyhez az itt dolgozók hivatás szeretete, a gyermekek és a szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. PEDAGÓGUS KÉPÜNK Olyan óvodapedagógus, aki gyermekszerető és segítőkész, akire jellemző az öröm, és a sikerorientált készség- és képesség fejlesztés, értékközvetítés; aki tiszteletben tartja a gyermek egyéni és életkori sajátosságait; tiszteli, megérti, elfogadja a családok másságát. 13

14 3. 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 3.1. Alapvető céljaink: Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki és szociális érettség kialakítása. A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása Általános nevelési feladataink: Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítségével. Az erkölcsi szociális érzelmek alakításának feladatai Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, légkör megteremtése. Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabály tartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás. A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását, egészségének védelmét, megőrzését, megelőzését. A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek képes legyen a környezetében lévő emberi kapcsolatokban megkülönböztetni a jót és a rosszat. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megóvására irányuló szokások alakítása. Ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, mely a szülőföldhöz való kötödés alapja. 14

15 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban. Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére igényt érezzenek. A szociális érzékenység kialakulása segítse a gyermekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. Esztétikai érzelmek alakításának feladatai Az egyéni igényeket is figyelembevevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az esztétikus megjelenés kialakítása. Harmonikus, összerendezett mozgás indirekt gyakorlása segítse elő az esztétikus szép mozdulatok kialakulását. Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda minden napjaiban, a természetben, tárgyi, és emberi környezetben egyaránt. A művészeti tevékenységekben biztosítsunk rácsodálkozási élményeket, hogy a gyermekekben erősödjön az élmény-befogadó képesség. Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. A gyermekek legyenek képesek a tárgyi - emberi-természeti környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát. Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az - érdeklődés felkeltését, a gyermekek tanulási vágyának kialakulását, a szűkebb - tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitás képességének megerősítését. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása, fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását. A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét, alkotó és a gazdag nonverbális képességek megjelenését. Az érzelmi alapigények biztosítása biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzetsegítse a gyermekeket abban, hogy érzésüket, gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék. 15

16 Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 16

17 3. 3. A programunk rendszerábrája A nevelés célja A nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása A nevelés keretei A tevékenység kerete Hagyományőrzés Népszokások Az érzelmi, erkölcsi és szociális nevelés, társas kapcsolatok Tevékenységformák Anyanyelvi nevelés Játék, játékba integrált tanulás Verselés, mesélés, dramatikus játék Ének, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok A külső világ tevékeny megismerése Munkajellegű tevékenységek Az óvoda kapcsolatrendszere Család, iskolák, közművelődési intézmények, mesterek, alkotók művészeti együttesek A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén. 17

18 4. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI, ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Helyzetkép óvodánkról Óvodánk az ország középső részén Pest megyében működő, 5 csoporttal működő, önálló intézmény. Fenntartója: a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata. Az október 1.-i gyermek létszámunk: 106 fő, évvégére 111 főre gyarapodott. A csoportok átlaglétszáma: fő között mozog. Az év eleji létszámunk, mindig alacsonyabb a nevelési év végéhez képest, mert a kiscsoportos gyermekek folyamatosan érkeznek, ahogy betöltik a 3. illetve a 2,5 életévüket, s állandóan változik, mivel elég sok a ki- és be-visszaköltözés a faluba. Hetedik éve minden beíratott gyermeket fel tudtunk venni. A gyermekek születésszámának csökkenése a mi településünket is érintette. Így harmadik éve élünk azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a férőhelyek számától függően, fogadjuk azokat a kisgyermekeket is, akik fél éven belül betöltik a 3. életévüket. Ez igen népszerű a szülők körében, az anyukák hamarabb vissza tudnak menni, dolgozni. A tapasztalataink jók, a kicsik zökkenőmentesen beilleszkedtek és szépen fejlődnek. Az óvodai csoportokat a beíratott gyermekek számától és életkorától függően alakítjuk ki. Vegyes és homogén összetételű csoportot is szervezünk. (Figyelembe vettük a szülői igényeket.) Befogadó szemléletünknek köszönhetően fogadjuk a szakértői vélemény alapján integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Ehhez személyi feltételeink adottak. Óvodánkban elég sok a beszédhibás gyermek, ellátásuk utazó logopédussal és beszédfejlesztő végzettségű kolleganő által biztosított. Ehhez az anyagi fedezetet fenntartónk biztosította. Óvodánkba járó gyermekek eltérő szociális helyzettel rendelkeznek. A teljes családban élő gyermekek: 78%; csonka családban élők: 21%. A gyermekek 34% - a hátrányos helyzetű, 12%-a halmozottan hátrányos helyzetű, migráns gyermekünk nincs. Ezért kiemelt feladatként kezeljük a gondozást szokások kialakítását, az egyéni bánásmódot, egészséges életmód kialakítását, a helyi hagyományok ápolását és a gyermekvédelmet. Harmonikus, szeretetteljes, nyugodt, légkört teremtve, odafigyelve a sérült gyermekekre, megpróbáljuk pótolni a családi nevelés hiányosságait. Az ingerszegény környezetből érkező, fejlődésben elmaradt gyermekeket csak úgy tudjuk felzárkóztatni, ha kiscsoportos koruktól fogva rendszeresen járnak óvodába. Ezeknek a gyermekeknek nagy szükségük lenne az óvodai nevelésre, de a szülők elzárkózása miatt nem mindig tudjuk beóvodázni őket. pozitív változás szeptemberétől várható, amikor kötelező lesz 3 éves kortól az óvodai nevelés. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, annak érdekében, hogy elfogadják segítőszándékunkat, tanácsainkat. Az óvoda nyitottsága, a családlátogatások, a közös 18

19 rendezvények, kirándulások mindezt elősegítik. Kapcsolatunk alapja: a kölcsönös bizalom, őszinteség, egymás tiszteletben tartása. Kapcsolatunk a fenntartóval jó, anyagi helyzetétől függően támogatja intézményünket, költségvetésünk évek óta elég szűkös. A költségvetésen kívül az eszközök beszerzéséhez az anyagi forrást: pályázat útján, (mely sajnos nem mindig sikeres), szülők segítségével, társadalmi munkával, néhány vállalkozó támogatásával, s jótékonysági bál szervezésével próbáljuk előteremteni. Az itt dolgozó óvodapedagógusok és a kisegítő személyzet rendkívül kreatívak, nagyon sok eszközt saját magunk készítünk Személyi feltételeink Az 5 csoporthoz 10 fő óvodapedagógusi álláskeretünk van. Így 4 csoportban 2 óvónő látja el a nevelési feladatokat. Az 5. csoportban a délutános óvónői munkát az óvodavezető látja el heti 6 kötelező óraszámában, szeptember 01-től heti 10 órában. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a törvény által előírt képesítéssel. Egy óvodapedagógus rendelkezik vezető-óvodapedagógusi szakvizsgával, egy óvodapedagógus gyógypedagógusi tanári végzettséggel, van beszédfejlesztőnk is. A nevelőtestület igényes az önképzésre, aktívan részt vett a 120 órás továbbképzéseken, anyagi lehetőségeinkhez mérten. Nevelőmunkánkat 5 dajka, közülük egy fő takarékossági okok miatt közmunkás, szeptember 01-től egy pedagógiai asszisztens segíti. Közülük ketten szakképzettek. Egy fűtő karbantartónk van, aki a kertész szerepét is betölti. Utazó logopédus heti egy alkalommal foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. Ezekkel a gyermekekkel a logopédus irányítása mellett még a beszédfejlesztést végzett óvodapedagógus is foglalkozik. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a szakértői vélemény útmutatása szerint a gyógypedagógus kolleganő végzi ÓVODÁNK TÁGABB KÖRNYEZETE Óvodánk a településünk középpontjában, csendes, védett helyen van. A környezet tevékeny megismertetésére tág lehetőségünk nyílik: a közelben található (az óvoda szomszédságában) kiserdő, mező és egy kis mesterséges tó. A természetjáró sétákon, kirándulásokon, az erdei óvoda keretében ismertetjük meg gyermekeinket a tágabb környezetünkkel, azok élővilágával. Így megtanulják, hogy ők is felelősek a természet védelméért, tisztaságáért. Hagyományaink között szerepel a természeti ünnepekről való megemlékezés: Szeptember 03: Takarítási világnap Október 04: Kisállatok napja Október 1-5: Erdők hete Március 22: A víz napja Április: 22: A Föld napja Május 10: Madarak és fák napja Június 22: Péter Pál nap, az aratás kezdete 19

20 Augusztus 20: Szent István ünnepe, az új kenyér ünnepe Természetes körülmények között ismerkedhetünk meg a közvetlen környezetünkkel. Az óvoda környékén szinte mindenféle állat megtalálható. Az óvoda veteményes kertjében tevékenyen részt vehetnek a kerti munkákban, betakarításban. Bekapcsolódunk a falu virágosítási programjába. Az óvoda előtti részen saját nevelésű virágpalántákat ültetünk, s gondozzuk is őket. Kora tavasztól késő őszig megfigyelhetik a kertekben, határban zajló munkákat. A község rendezvényein aktívan részt veszünk, ezt igényli is a környezetünk. Ezeket a helyi hagyományokat mind beépítettük a helyi óvodai nevelési programunkba, kihasználva a bennük rejlő értékes nevelési lehetőségeket. Óvodásaink rövid műsora kedves színfoltja ezeknek az ünnepélyeknek. Október 1 hete: Szüreti bál November 01: Halottak napja (koszorúzás a nagycsoportosokkal) November 2o: Idősek napja Február : Farsang Március 15: Részvétel, koszorúzás a községi ünnepélyen a nagycsoportosokkal Május 01: Falu nap A szülőkkel (anyagi helyzetüktől függően) közösen megyünk kirándulni Óvodánk tárgyi feltétele Óvodánk épülete régi, beosztása korszerűnek nem mondható ben nyílt meg 2 csoporttal, majd 1976-ban újabb 2 csoporttal bővült ben újabb csoporttal bővült. (Szolgálati lakásból lett átalakítva, szükségmegoldásként). Az új 5. csoportszoba és kiszolgáló helyiségei (gyermeköltöző, mosdó) a korszerű Követelményeknek is megfelelnek. A csoportszoba területe kisebb, mint a többi, így kevesebb gyermek befogadására alkalmas. Fenntartónk nagyon sokat tesz óvodánk zavartalan működéséért. Az épület teljes külső felújítása, tetőcsere, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelő vakolás pályázat útján két ütemben befejeződött, mely megváltoztatta alaposan óvodánk küllemét. A világítás korszerűsítése is megtörtént. Az épület teljes belső felújítása is befejeződött, társadalmi munkával, önerőből. Így a régi részben a 4 csoportszobához kapcsolódó 2 gyermeköltöző és mosdó, melyet a 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben