Beszámoló Nyergesújfalu Város évi gyermekvédelmi tevékenységéről A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Nyergesújfalu Város 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységéről A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 28.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA Az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készítenie gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, amelyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Érdemi változás a hatályban lévő szakmai jogszabályok (a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban Gyer.), illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet) jogszabályok tekintetében nem történt. A Gyvt. rendelkezései értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekvédelmi feladatok megvalósítását pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások, valamint a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal hatósági intézkedései biztosítják, megteremtve az ellátások és az intézkedések összhangját. Pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet), gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: otthont nyújtó ellátások, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás elrendelése.

2 2 A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódik az alapellátási feladatokat ellátó gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének minden rászoruló gyermek esetében meg kell előznie a gyermekvédelmi hatósági beavatkozást. A veszélyeztetettség megelőzésében kiemelkedő jelentősége van a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működésének. A törvényben meghatározott intézmények és személyek (védőnői szolgálat, gyermekorvos, háziorvos, oktatási-nevelési intézmény, rendőrség, stb.) kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A jelzésre kötelezettek a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése értekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A gyermekvédelmi tevékenység folyamata 1.) A jelzőrendszeren keresztül a gyermekjóléti szolgálat észleli a problémát. 2.) A családgondozó megteszi a szükséges intézkedéseket (nyilvántartásba veszi, családot látogat, felveszi a kapcsolatot az intézményekkel, hatóságokkal, levél, telefon, stb.) 3.) a.) ha rendeződik a család, illetve a gyermek helyzete, a gondozást megszünteti. b.) ha az alapellátás nem vezet eredményre, javaslatot tesz a kiskorú védelembe vételére, illetve indokolt esetben az ideiglenes hatályú elhelyezésre. 4.) A jegyző a kiskorút védelembe veszi 5.) a.) ha a védelembe vétellel a kiskorú veszélyeztetettsége megszűnt, akkor megszünteti a védelembe vételt, b.) ha a védelembe vétel nem vezetett eredményre, akkor a gyermekvédelmi gondoskodás más formáját kell választani (pl: átmeneti nevelésbe vétel) 6.) A gyámhivatal a jegyző javaslatára megteszi a szükséges intézkedéseket. A GYERMEKVÉDELMI MUNKA HATÁSKÖRÖNKÉNTI BEMUTATÁSA A település demográfiai mutatói: Nyergesújfalu állandó lakónépessége 7833 fő. A lakosság 19 %-a, 1482 fő 18 év alatti éves korosztály korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban: Életkor Fiú lány összesen Összesen

3 3 I./ NYERGESÚJFALU VÁROSI GYÁMHIVATAL TEVÉKENYSÉGE Nyergesújfalu Városi Gyámhivatal illetékessége területe (Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő és Bajót települések) változatlan maradt a vizsgált időszakban. A feladatokat két ügyintéző látja el, ügyintézőváltásra nem került sor októberében a hivatásos gondnok személyében változás történt. A gyámhivatal ügyiratforgalma Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában: Vizsgált időszak Főszám Alszám Határozatok Végzések Tárgyidőszakban a hatályos jogszabályok alapján a gyermekek védelme érdekében a következő hatósági intézkedésekre került sor a gyámhivatal részéről Nyergesújfalu területén: A gyámhivatal ideiglenes hatállyal nem helyezett el kiskorút gyermekotthonban. Három kiskorú esetében felülvizsgálta Nyergesújfalu Város Jegyzője által tett ideiglenes hatályú elhelyezést, melynek eredményeként a két kiskorú átmeneti nevelésbe vételére, egy kiskorú esetében pedig családba fogadásra került sor. Jelenleg 4 átmeneti nevelt gyermek van, aki nyergesújfalui illetőségű, mind a négy kiskorú lakásotthonban él Tatabányán illetve Komáromban, valamint egy átmeneti nevelésbe vétel nagykorúvá válással megszűnt. 1 tartós nevelt gyermek van, ő Kőszegen az SOS Gyermekfaluban él. Az átmeneti és tartós nevelésbe vételek jogszabályban előírt éves felülvizsgálata megtörtént. Az utógondozói ellátás a családba való visszailleszkedést illetve az életkezdést segíti elő. Három fiatal esetében megszűntetésre került az utógondozói ellátás. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem három esetben érkezett a gyámhivatalhoz, melyből az egyik kérelem elutasításra került a kérelem visszavonása miatt. A másik két esetben megítélésre került az otthonteremtési támogatás, melynek összege ,- Ft, illetve ,- Ft. Az otthonteremtési támogatás összegét az önkormányzat fizeti ki, azonban a teljes összeg visszaigényelhető az államtól. Sajnálatos, hogy a vizsgált időszakban szükség volt két kiskorú esetében a családból történő kiemelésre, ezzel párhuzamosan pedig a veszélyeztetett gyermekek száma egyre nő. Gyámság alatt jelenleg 12 gyermek áll; 3 családba fogadással, 3 gyermek árvaság miatt, egy gyermeket a bíróság helyezett el 3. személynél, a többi gyermek átmeneti és tartós nevelt. A gyámok éves rendszeres számadása megtörtént. Nyergesújfalu területén 33 fő áll gondnokság alatt, ebből 12 fő cselekvőképességet korlátozó, 21 fő cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll. 10 főnek van hivatásos gondnoka, a többi személy esetén családtag látja el a gondnoki teendőket. Jelenleg 4 személy esetén van folyamatban gondnokság alá helyezési eljárás, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálata miatt pedig 1 személy esetében. A tárgyi időszakban elhunyt gondnokoltak száma 1 fő. 17 gondnokolt van elhelyezve állami vagy alapítványi szociális intézményben.

4 4 A gondnoksági ügyekben a jogszabály által előírt bírósági felülvizsgálat folyamatos. Folyamatosan nő azon gondnokoltak száma, akik ingatlan-, vagy ingó vagyonnal, illetve jelentősebb készpénzzel rendelkeznek. A gyámhivatal a törvény értelmében folyamatosan felügyeli a gondnokok tevékenységét (törvényes képviselet és vagyonkezelés). Az éves rendszeres gondnoki számadások benyújtása és elfogadása megtörtént, a pénzfelhasználás engedélyezése és a felhasználás ellenőrzése folyamatos. Szülői ház elhagyásának engedélyezése egy esetben történt a kiskorú és szülője megromlott kapcsolata miatt. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása egy házaspár esetében történt a vizsgált időszakban. Örökbefogadás, kiskorú házasságkötésének engedélyezése, szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti eljárás/kérelem a vizsgált időszakban nem volt. A családi jogállás rendezése tárgykörben képzelt apa megállapítására nem került sor, 23 apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor. 1 esetben apaság vélelmének megdöntése iránti eljárás megindításához járult hozzá a gyámhivatal eseti gondnok kirendelésével. Vagyoni ügyek: elmondható, hogy a vagyonos kiskorúak száma nagyon magas és stagnáló tendenciát mutat, azonban nő a vagyonnal rendelkező gondnokoltak száma. Nyergesújfalu területén nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma 70 fő, vagyonos gondnokoltak száma 23 fő, a vizsgált időszakban 6 fiatal vált önjogúvá. Vagyoni ügyben 26 alkalommal történt intézkedés: vagyonos kiskorúak és gondnokoltak nyilvántartásba vétele; gyámhivatali hozzájárulás ingatlan megterheléséhez vagy eladásához; eseti pénzfelhasználás engedélyezése a gyámhatósági fenntartásos betétkönyvből/folyószámláról, a felhasználás ellenőrzése. A kapcsolattartási ügyek száma csökkent az előző évek adataihoz képest. 1 kapcsolattartás végrehajtása ügyében járt el a gyámhivatal 3 esetben szabályozta a kapcsolattartást. Jellemző az ügyekre, hogy sok esetben találkozunk a szülők közti kommunikációs zavarral, illetve elhidegült, ellenséges viszonnyal, ezek feloldásába a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot is rendszeresen bevonjuk. A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével kapcsolatos ügyek száma az elmúlt időszakban kicsit csökkent. 6 megelőlegezésre irányuló kérelemből gyámhivatal hat esetben a kérelemnek helyt adott és elutasításra nem került sor. A évben 14 gyermek részesült gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében és négy esetben szűnt meg a megelőlegezés, mert a határozatban előírt határidő lejárt, valamint három esetben folyósítás-felfüggesztésre került sor. Gyermektartásdíj ismételt megelőlegezésére két esetben került sor. Tapasztalataink alapján egyre nő azon szülők száma, akik nem fizetnek tartásdíjat, sok esetben kérnek tanácsot ez ügyben. Az elmúlt időszakban 4 esetben indított a gyámhivatal gondnokság alá helyezési pert, 1 esetben gondnokság felülvizsgálata iránt. Egy esetben pedig számadási kötelezettség megállapítása iránt indított pert a gyámhivatal.

5 5 Megállapítható, hogy a társhatósági és bírósági jogsegély iránti kérelmek száma az előző évekhez képest stagnáló állapotot mutat, a legtöbb esetben környezettanulmány végzésére kérik fel a gyámhivatalt esetben rendelt a gyámhivatal eseti vagy ügygondnokot kiskorú vagy gondnokolt személy képviseletére a szülővel való érdekellentét miatt, melyet mindig az adott ügy típusa határoz meg. II./ JEGYZŐ GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉGE A törvény által jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat 1 fő látja el kapcsolt munkakörben. Az év folyamán ügyintézőváltásra nem került sor. Tevékenységei közé tartozik az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át (2008-ban Ft volt). Abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23.életévét nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be, a jogosultságra való jövedelemhatár a nyugdíjminimum 135 %-a, vagyis Ft volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének ( az óvodás, az 1-6. osztályos gyermekek esetében ingyenes étkezésre, felsőbb osztályok esetében 50 %-os térítési díj kedvezmény) igénybevételére, ingyenes tankönyvre (nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülők esetén), valamint évente két alkalommal júliusban és novemberben 5.500,- Ft támogatásra december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 33 család részesült, a támogatott gyermekek száma 88 volt. A támogatásra felhasznált összeg 913 ezer Ft. Az elutasítottak száma 3 fő, az elutasítás oka minden esetben a jövedelemhatár túllépése volt. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult aki a gyermek tartására köteles és aki nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak ellátásában részesül. Ebben a támogatásban az elmúlt évben senki nem részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás feltételeit helyi rendelet szabályozza. A támogatás összege alkalmanként és gyermekenként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 60 %-át, de nem lehet kevesebb annak 20 %-ánál. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 68 család (124 gyermek) részesült ezer Ft összegben. A támogatási esetek száma 85, ami azt jelenti, hogy egy-egy gyermek részére az év folyamán több esetben állapítottunk meg segélyt.

6 6 Az étkeztetés minden oktatási intézményben biztosított. Igénybe vettük a szociális nyári gyermekétkeztetési támogatást. A nyári szünet idején 20 rászoruló napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodtunk. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az előző évek gyakorlatának megfelelően ismét csatlakoztunk. 48 fő nyújtotta be a pályázatát, a feltételeknek minden pályázó megfelelt. A támogatásra felhasználható összeg Ft volt. Az év során a védelembe vett kiskorúak száma folyamatosan változott. Tárgyévben kezdeményezett védelembe vételi eljárással érintett gyermekek száma 10 volt, ebből 4 esetben került sor a védelembe vételre, mind a négy esetben iskolakerülés, magatartási problémák miatt. 6 esetben elegendőnek tartottuk a gyermeket alapellátás keretében gondozni a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az előző évben védelembe vett 5 gyermek esetében a védelembe vételt 1 esetben fenntartottuk, négy esetben pedig megszüntettük (2 esetben eredményesség miatt, 1 esetben pártfogói felügyelet miatt, 1 esetben más gyermekvédelmi intézkedést - átmeneti elhelyezés - kezdeményeztünk) december 31- én 5 kk. gyermek volt védelemben. Városunkban két évnél régebben védelembe vett gyermek nincs. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 4 esetben került sor. A gyámhatóság a gyermeket minden esetben a szülő felelőtlensége, alkoholizálása és a gyermek elhanyagolása miatt emelte ki a családból. Sajnos egy gyermek esetében fizikai bántalmazásra is sor került a szülő részéről. A kiskorúak családi jogállásának rendezése miatt 10 esetben vettünk fel apai elismerő nyilatkozatot. A fentieken kívül jegyzői hatáskörbe tartozott még az ügygondnokok kirendelésével, megszüntetésével, munkadíjának megállapításával kapcsolatos feladatok elvégzése ban 7 esetben kérték ügygondnok kirendelését, ebből három ismeretlen helyen tartózkodó személy részére kirendeltünk ügygondnokot, négy esetben a kérelmezőt tájékoztattuk az általa keresett személy tartózkodási helyéről. A bíróságok, társhatóságok megkeresésére 14 esetben készítettünk környezettanulmányt, ezen kívül a gyermekvédelmi támogatások megállapítására irányuló kérelmek elbírálása előtt is szükség esetén. A gyámhivatal megkeresésére 7 esetben végeztünk leltározási feladatokat gyámsági illetve a gondnoksági ügyekben. 3/ GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket. (Molnár Ferenc) Intézményünk három szolgáltatást biztosít, (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat) négy településen. (Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Süttő ) Az intézmény székhelye: Lábatlan, Zalka M ltp. 5.

7 7 A három szakmai egységet a Szervezeti és Működési Szabályzat elkülönítette, és részben biztosítja az önálló szakmai egységként történő működését. Az intézmény szervezeti felépítése: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató Szolgálat Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményvezetője Támogató szolgálat Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás 2 fő személyi segítő 1 fő gépkocsivezető 3 fő családgondozó 4 fő családgondozó Családsegítés Összesítő adatok a négy település viszonylatában: A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybevevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú (kapcsolatfelvétel) során tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodásban rögzítjük a szolgáltatást, igénylő problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósuló feladatokat, az együttműködés módját, a problémamegoldásba bevont szolgáltatókat, a segítő és kliense találkozásainak rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

8 8 A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés útján valósul meg. Az eset felelőse, azaz a kliens családgondozója a problémamegoldás folyamatában figyelemmel kíséri, hogy kliense a problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint tevékenysége során együttműködésre törekszik más szociális és egyéb szolgáltatókkal. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a kliens együttműködésén alapul. A kapcsolatfelvétel történhet a kliens részéről történő önálló megkereséssel, vagy jelzőrendszeri tájékoztatás alapján (pl. nevelési-oktatási intézmények, polgármesteri hivatal, háziorvosok, védőnői szolgálat, rendőrség, pártfogó felügyelői szolgálat). Az igénybevétel önkéntes jellege alapvetően meghatározza a szolgáltatást, annak kimenetelét. A kliens aktív szerepvállalására épülő munkafolyamat együttműködés hiányában, konstruktív irányban haladni nem tud, a probléma feloldása kizárólag mindkét fél részéről komoly erőfeszítések mellett tud megvalósulni. A segítő munka sajátosságát az adja, hogy sok esetben a felszínen megjelenő, a kliens által hozott probléma csupán a jéghegy csúcsa, az évek során kialakuló problémahalmaz mögött destruálódott személyiség, inadekvátan működő érték-, és normarendszer húzódik. Nem elég csupán láttatni, hogy a felszíni probléma újratermelődéséhez milyen változásokra lenne szükség, a változtatás szükségességével az ügyfélnek is azonosulnia kell. Az ehhez nélkülözhetetlen motiváció fenntartásában a családgondozón kívül rendkívül nagy szerepe van a családon belüli támogató személyeknek, valamint külső támaszrendszereknek (szolgáltatók, intézmények). A segítségnyújtás sikertelenségét sok esetben a támogató erőforrások hiánya indukálja, hívja elő. A családsegítés szolgáltatását igénylők köre, összetétele: (A táblázatok a négy település összesített adatait tartalmazzák) A szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint. Sorszám Nem, életkor Életkor összesen évnél idősebb 1 Férfi Nő összesen Az életkor szerinti megoszlás tekintetében a év közöttiek keresik meg leginkább a családsegítő szolgálatot. A gazdasági aktivitásuk vonatkozásában meghatározó a munkanélküliek és az inaktívak aránya. Gazdasági aktivitás Fő Aktív kereső 185 Álláskereső 145 Inaktív 252 Ebből nyugdíjas: 151 Eltartott 54 Ebből gyermek és fiatalkorú (0 17 éves 18 Összesen: 639

9 9 Az iskolai végzettség kapcsán megállapítható a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők általános tendenciája. Iskolai végzettség Fő Tanköteles kornál fiatalabb 0 Általános iskola 8 osztályánál kevesebb iskolai végzettség 83 Általános iskola 8 osztálya 403 Befejezett szakmunkás képző iskola 96 Befejezett szakközépiskola 17 Befejezett gimnázium 35 Felsőfokú iskolai végzettség 5 Összesen: 639 Hozott problématípusok, nyújtott szolgáltatások jellege. A probléma típusa Fő Életviteli 33 Családi - kapcsolati 32 Családon belüli erőszak 0 Lelki mentális 28 Gyermeknevelési 5 Anyagi 130 Foglalkoztatással kapcsolatos 97 Egészségkárosodás következménye 30 Ügyintézésben segítségnyújtás 193 Információ hiánya 1 Összesen: 639 Több probléma együttes előfordulása 273 A segítségnyújtás markáns meghatározója a mindennapi munkavégzésnél a foglalkoztatással kapcsolatos segítségnyújtás. A rendszeres szociális segélyezettek együttműködésének, beilleszkedést segítő programjának koordinálását 2 fő családgondozó végzi, négy településen. A beilleszkedést segítő programban résztvevő személyek rendkívül magas, és egyre növekvő száma miatt a programot irányító családgondozók számára csak szigorú precizitással és nyílvántartás mellett kezelhető szakmai munkájuk. A Családsegítő Szolgálat január 1. és december 31. között a beilleszkedési programban résztvevő személyek száma 95 fő volt. Az ügyfélforgalmi napló alapján az ügyfélforgalom fő. Minden új megállapítással új beilleszkedési programot kell kidolgozni, ami jelentős adminisztrációs munkával jár Itt szükséges megjegyezni, hogy a számadatok egyéneket jelölnek és nem a tényleges ügyfélszámot, azaz nem tartalmazzák azt, hogy egy személy hányszor vette igénybe a szolgáltatást. A családsegítő szolgáltatás Nyergesújfalu Város vonatkozásában: Személyi feltételek: évben 2 fő 8 órában látta el Nyergesújfalu és Bajót településen a családsegítő szolgáltatást, majd október 1.-től 1 fő 8 órában, illetve szerdánként Lábatlanról 1 fő családsegítős szakember biztosítja az ügyfélfogadást. A családsegítő szolgálat családgondozóinak száma: 3 fő Szakképesítés: 1 fő szociális menedzser, 1 fő szociálpedagógus

10 10 A családsegítő ügyfélfogadási rendje: Hétfőtől Csütörtökig 08 órától 16 óráig Egy iroda helyiség szolgál, ahol számítógép, internet hozzáférés, telefon, fénymásoló áll a családgondozó rendelkezésére. A Családsegítő Szolgálat tevékenységei: - fogyatékkal élők életét segítő információk - tájékoztatást adunk a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájárulás módjáról, - segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében (kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése) - kijelölt intézményként beilleszkedést segítő programmal segítjük a munkanélküli emberek elhelyezkedését 2008 évben két alkalommal érkezett ruhaadomány a testvérvárosi településekről, amit az Önkormányzat szolgálatunk közreműködésével eljutatott a rászoruló családok részére. Szívesség szolgáltatásunk rendszeresen közvetít egész évben lakossági felajánlásokból kapott ruhákat, bútorokat, és minden olyan felajánlást, amely segíti a nehezebb körülmények között élőket. A szolgálat tevékenységei: információ nyújtása, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, továbbirányítás egyéb szolgáltatásokba, felkérésre környezettanulmány készítése. A családsegítő szolgáltatást az elmúlt évben 275 ügyfél vette igénybe 1153 alkalommal, ebből 121 Fő volt az új kliensek száma. A hozzánk forduló ügyfelek elsődleges problémái között kimagasló számban fordult elő az ügyintézési nehézségekben segítségkérés és az anyagi problémák. Több probléma együttes előfordulása 88 esetben volt. Az év során 135 esetben nyújtottunk információt, 132 esetben, ügyintézésben segítettünk, 84 esetben tanácsadást végeztünk és 51 esetben segítő beszélgetéssel próbáltuk a felmerülő problémákat enyhíteni. Együttműködési megállapodást 37 ügyféllel kötöttünk, mivel a felmerülő problémák megoldásához hosszabb időre volt szükség. Rendszeres szociális segélyezettként 18 fő működött együtt a családsegítő szolgálattal. Az együttműködés keretében segítséget nyújtottunk az álláskeresési technikák elsajátításában, Önéletrajzírásban, munkalehetőségek után érdeklődésben. A munkaerőpiacra történő integrálódást akadályozó tényezők között szerepel az, alulképzettség, a feketegazdaságban való részvétel, a diszkrimináció, a lakhatási problémák, a szocializációs hiányosságok, az egészségi állapot megrendülése, a szenvedélybetegség, a depresszió, az önbizalom hiány, a beszűkült érdeklődés, az elbizonytalanodás, és az izolálódás (társas kapcsolatok, támogató családi háttér hiánya). Gyermekjóléti Szolgálat A szakember team: 1 fő családgondozó - szociális munkás képzés utolsó éves hallgató 1 fő családgondozó - szociálpedagógus 1 fő családgondozó - szociálpedagógus 1 fő családgondozó (6 órás) - művelődésszervező

11 11 A 15/1998. (IV.30) NM rendelet szabályozza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit. A 4 fő családgondozó alkalmazása megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek. Gondozási esetek a négy településen összesen: Település alapellátás Védelembe vétel utógondozás összesen Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Bajót Összesen: A gondozási eseteken túl a szolgáltatást igénye vevő gyermekek és családjaik száma: 244 eset. A gyermekjóléti szolgálatot igénybevevők január. 01. és december 31.-e között a forgalmi napló alapján, településenként: Település Intézményben megjelent esetek száma Területi forgalmi adatok Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Bajót Összesen: Gyermekjóléti szolgáltatás Nyergesújfalu Város vonatkozásában: Szabadidős programjaink: Játék kuckó 7-13 éves gyerekeknek, készségfejlesztő jelleggel, alkalmakkor 10 gyermekkel. Ifjúsági klub a Művelődési ház alagsorában minden pénteken óráig éves fiataloknak, alkalmakkor gyerekkel. Csocsózás, darts, számítógép használata. Méhnyakrák elleni védőoltás szervezése. A tavalyi évben az Egészséges Településekért Alapítvány megkereste gyermekjóléti szolgálatunkat, felajánlva a méh-nyakrák elleni védőoltást, hátrányos helyzetű gyermekek részére. Nyergesújfaluról 55 gyermek vett részt a programban. Az oltás háromkomponensű volt, melynek első részét Budapesten kapták meg a lányok az alapítvány által szervezett sajtó tájékoztató keretében. A másik két komponenshez a háziorvosok segítségével jutottak hozzá a lányok. A program lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a háziorvosok: dr. Kniebeiszer Anna, dr. Balogh Éva, dr. Nagy Erika, dr. Tárkányi Éva valamint az általános iskolák pedagógusai. Az utazáshoz 3 autóbuszt kellett bérelnünk, melynek költségét 70%-ban Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozta, a fennmaradó költségeket Intézményünk költségvetéséből fizettük ki. Táborozás: két korcsoportnak volt lehetősége rá a nyári szünidőben. Az alsó tagozatosok Miskolctapolcán töltöttek el egy hetet, városunkból 6 fő vett részt.

12 12 Kamaszok Héregre utaztak 5 napra, Nyergesújfaluról 5 fiatalnak volt lehetősége a táborozásra. Az önkormányzat nyert a nyári szünidő alatti 20 gyermek számára ingyenes meleg étkezést. Az ételt szállító cég minden hétköznap szolgálatunkon tette le az ebédet és családok innen vihették el. Segítettünk a karácsony előtti élelmiszerek osztásában is a rászorulóknak. A Polgármesteri hivatal szervezésében a Magyar Ökomemikus Szeretetszolgálat küldte az élelmiszereket. 2 napot jelöltünk meg, akkor jöhettek a rászorulók a csomagokért. A nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett kerek asztal beszélgetésén vettünk részt, ami egyfelől a szakmák közötti együttműködést erősítette, másfelől pedig a magatartási problémák kezelésében adott segítséget. Gyerekjólét: 2008-as évben 53 alkalommal kaptunk jelzést a jelzőrendszeri tagoktól, a legtöbb a közoktatási intézményektől és az önkormányzattól érkezett. 32 gyermeket gondoztunk alapellátásban, 7 gyermek volt védelembe véve. A védelembe vett gyerekeknél magatartási problémák, igazolatlan hiányzások, szülői elhanyagolás volt a fő probléma. A védelembe vétel megszüntetése 2 főnél azért következett be, mert ideiglenes hatállyal elhelyezték, 1 fő pedig előzetes büntetését tölti. 1 gyermeknél volt sikeres a védelembe vétel, más oktatási intézménybe került, magatartásbeli problémái megszűntek és jelenleg eleget tesz tankötelezettségének. Védelembe vételi tárgyalásokon mindig részt vesznek a családgondozók, általában az ő kérésükre indul a hatósági eljárás. A éves korosztály a leginkább veszélyeztetettek az adataink alapján. A szolgálat tevékenységeink: információnyújtás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben való közreműködés, közvetítés más alap-illetve egészségügyi szolgálatba. A törvény által előírt szakmaközi beszélgetéseket, melyet egy évben 6 alkalommal kell megszervezni, eleget tettünk. Az éves tanácskozás fő témája a jelzőrendszer értékelése. Kapcsolatunk a közoktatási intézményekkel, Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnőkkel, gyermekorvosokkal, hivatásos pártfogóval, polgármesteri hivatal dolgozóival, rendőrséggel nagyon jónak mondható. A jelzőrendszer tagjai megteszik a szükséges lépéseket. Átmeneti nevelésben 2 gyermek van. Az ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 esetben volt szükség. Egy gyermeknél fizikai bántalmazás merült fel a szülő részéről, másik esetben a gyermek komoly magatartásbeli problémái miatt, saját magát veszélyeztette viselkedésével. Szolgálatunkhoz 6 esetben érkezett jelzés, hogy gyerek-illetve fiatalkorúak szabálysértést és bűncselekményt követtek el. 4 gyermek benne volt a rendszerünkbe. Köszönjük a képviselő-testületnek az anyagi segítséget, melyet táborozásra, játékokra, a karácsonyi ünnepségre, valamint a foglalkozásokon résztvevő gyerekeknek gyümölcsöket, joghurtokat stb. vettünk. Támogató szolgálat Működési engedélyünket, Esztergom Város Jegyzője november. 01. dátummal adta ki. Terveink szerint, mivel akkor a Máltai Szeretet Szolgálat Gondviselés Házának támogató szolgálata látta el a feladatot, gyakorlatilag kiegészítő működésre készültünk. Ami ebben az

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu város 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről E LŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. május 27.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. Év E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Szajol településen 2012.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben