Beszámoló Nyergesújfalu Város évi gyermekvédelmi tevékenységéről A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Nyergesújfalu Város 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységéről A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 28.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA Az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készítenie gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, amelyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Érdemi változás a hatályban lévő szakmai jogszabályok (a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban Gyer.), illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet) jogszabályok tekintetében nem történt. A Gyvt. rendelkezései értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekvédelmi feladatok megvalósítását pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások, valamint a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal hatósági intézkedései biztosítják, megteremtve az ellátások és az intézkedések összhangját. Pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet), gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: otthont nyújtó ellátások, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás elrendelése.

2 2 A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódik az alapellátási feladatokat ellátó gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének minden rászoruló gyermek esetében meg kell előznie a gyermekvédelmi hatósági beavatkozást. A veszélyeztetettség megelőzésében kiemelkedő jelentősége van a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működésének. A törvényben meghatározott intézmények és személyek (védőnői szolgálat, gyermekorvos, háziorvos, oktatási-nevelési intézmény, rendőrség, stb.) kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A jelzésre kötelezettek a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése értekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A gyermekvédelmi tevékenység folyamata 1.) A jelzőrendszeren keresztül a gyermekjóléti szolgálat észleli a problémát. 2.) A családgondozó megteszi a szükséges intézkedéseket (nyilvántartásba veszi, családot látogat, felveszi a kapcsolatot az intézményekkel, hatóságokkal, levél, telefon, stb.) 3.) a.) ha rendeződik a család, illetve a gyermek helyzete, a gondozást megszünteti. b.) ha az alapellátás nem vezet eredményre, javaslatot tesz a kiskorú védelembe vételére, illetve indokolt esetben az ideiglenes hatályú elhelyezésre. 4.) A jegyző a kiskorút védelembe veszi 5.) a.) ha a védelembe vétellel a kiskorú veszélyeztetettsége megszűnt, akkor megszünteti a védelembe vételt, b.) ha a védelembe vétel nem vezetett eredményre, akkor a gyermekvédelmi gondoskodás más formáját kell választani (pl: átmeneti nevelésbe vétel) 6.) A gyámhivatal a jegyző javaslatára megteszi a szükséges intézkedéseket. A GYERMEKVÉDELMI MUNKA HATÁSKÖRÖNKÉNTI BEMUTATÁSA A település demográfiai mutatói: Nyergesújfalu állandó lakónépessége 7833 fő. A lakosság 19 %-a, 1482 fő 18 év alatti éves korosztály korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban: Életkor Fiú lány összesen Összesen

3 3 I./ NYERGESÚJFALU VÁROSI GYÁMHIVATAL TEVÉKENYSÉGE Nyergesújfalu Városi Gyámhivatal illetékessége területe (Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő és Bajót települések) változatlan maradt a vizsgált időszakban. A feladatokat két ügyintéző látja el, ügyintézőváltásra nem került sor októberében a hivatásos gondnok személyében változás történt. A gyámhivatal ügyiratforgalma Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában: Vizsgált időszak Főszám Alszám Határozatok Végzések Tárgyidőszakban a hatályos jogszabályok alapján a gyermekek védelme érdekében a következő hatósági intézkedésekre került sor a gyámhivatal részéről Nyergesújfalu területén: A gyámhivatal ideiglenes hatállyal nem helyezett el kiskorút gyermekotthonban. Három kiskorú esetében felülvizsgálta Nyergesújfalu Város Jegyzője által tett ideiglenes hatályú elhelyezést, melynek eredményeként a két kiskorú átmeneti nevelésbe vételére, egy kiskorú esetében pedig családba fogadásra került sor. Jelenleg 4 átmeneti nevelt gyermek van, aki nyergesújfalui illetőségű, mind a négy kiskorú lakásotthonban él Tatabányán illetve Komáromban, valamint egy átmeneti nevelésbe vétel nagykorúvá válással megszűnt. 1 tartós nevelt gyermek van, ő Kőszegen az SOS Gyermekfaluban él. Az átmeneti és tartós nevelésbe vételek jogszabályban előírt éves felülvizsgálata megtörtént. Az utógondozói ellátás a családba való visszailleszkedést illetve az életkezdést segíti elő. Három fiatal esetében megszűntetésre került az utógondozói ellátás. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem három esetben érkezett a gyámhivatalhoz, melyből az egyik kérelem elutasításra került a kérelem visszavonása miatt. A másik két esetben megítélésre került az otthonteremtési támogatás, melynek összege ,- Ft, illetve ,- Ft. Az otthonteremtési támogatás összegét az önkormányzat fizeti ki, azonban a teljes összeg visszaigényelhető az államtól. Sajnálatos, hogy a vizsgált időszakban szükség volt két kiskorú esetében a családból történő kiemelésre, ezzel párhuzamosan pedig a veszélyeztetett gyermekek száma egyre nő. Gyámság alatt jelenleg 12 gyermek áll; 3 családba fogadással, 3 gyermek árvaság miatt, egy gyermeket a bíróság helyezett el 3. személynél, a többi gyermek átmeneti és tartós nevelt. A gyámok éves rendszeres számadása megtörtént. Nyergesújfalu területén 33 fő áll gondnokság alatt, ebből 12 fő cselekvőképességet korlátozó, 21 fő cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll. 10 főnek van hivatásos gondnoka, a többi személy esetén családtag látja el a gondnoki teendőket. Jelenleg 4 személy esetén van folyamatban gondnokság alá helyezési eljárás, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálata miatt pedig 1 személy esetében. A tárgyi időszakban elhunyt gondnokoltak száma 1 fő. 17 gondnokolt van elhelyezve állami vagy alapítványi szociális intézményben.

4 4 A gondnoksági ügyekben a jogszabály által előírt bírósági felülvizsgálat folyamatos. Folyamatosan nő azon gondnokoltak száma, akik ingatlan-, vagy ingó vagyonnal, illetve jelentősebb készpénzzel rendelkeznek. A gyámhivatal a törvény értelmében folyamatosan felügyeli a gondnokok tevékenységét (törvényes képviselet és vagyonkezelés). Az éves rendszeres gondnoki számadások benyújtása és elfogadása megtörtént, a pénzfelhasználás engedélyezése és a felhasználás ellenőrzése folyamatos. Szülői ház elhagyásának engedélyezése egy esetben történt a kiskorú és szülője megromlott kapcsolata miatt. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása egy házaspár esetében történt a vizsgált időszakban. Örökbefogadás, kiskorú házasságkötésének engedélyezése, szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti eljárás/kérelem a vizsgált időszakban nem volt. A családi jogállás rendezése tárgykörben képzelt apa megállapítására nem került sor, 23 apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor. 1 esetben apaság vélelmének megdöntése iránti eljárás megindításához járult hozzá a gyámhivatal eseti gondnok kirendelésével. Vagyoni ügyek: elmondható, hogy a vagyonos kiskorúak száma nagyon magas és stagnáló tendenciát mutat, azonban nő a vagyonnal rendelkező gondnokoltak száma. Nyergesújfalu területén nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma 70 fő, vagyonos gondnokoltak száma 23 fő, a vizsgált időszakban 6 fiatal vált önjogúvá. Vagyoni ügyben 26 alkalommal történt intézkedés: vagyonos kiskorúak és gondnokoltak nyilvántartásba vétele; gyámhivatali hozzájárulás ingatlan megterheléséhez vagy eladásához; eseti pénzfelhasználás engedélyezése a gyámhatósági fenntartásos betétkönyvből/folyószámláról, a felhasználás ellenőrzése. A kapcsolattartási ügyek száma csökkent az előző évek adataihoz képest. 1 kapcsolattartás végrehajtása ügyében járt el a gyámhivatal 3 esetben szabályozta a kapcsolattartást. Jellemző az ügyekre, hogy sok esetben találkozunk a szülők közti kommunikációs zavarral, illetve elhidegült, ellenséges viszonnyal, ezek feloldásába a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot is rendszeresen bevonjuk. A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével kapcsolatos ügyek száma az elmúlt időszakban kicsit csökkent. 6 megelőlegezésre irányuló kérelemből gyámhivatal hat esetben a kérelemnek helyt adott és elutasításra nem került sor. A évben 14 gyermek részesült gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében és négy esetben szűnt meg a megelőlegezés, mert a határozatban előírt határidő lejárt, valamint három esetben folyósítás-felfüggesztésre került sor. Gyermektartásdíj ismételt megelőlegezésére két esetben került sor. Tapasztalataink alapján egyre nő azon szülők száma, akik nem fizetnek tartásdíjat, sok esetben kérnek tanácsot ez ügyben. Az elmúlt időszakban 4 esetben indított a gyámhivatal gondnokság alá helyezési pert, 1 esetben gondnokság felülvizsgálata iránt. Egy esetben pedig számadási kötelezettség megállapítása iránt indított pert a gyámhivatal.

5 5 Megállapítható, hogy a társhatósági és bírósági jogsegély iránti kérelmek száma az előző évekhez képest stagnáló állapotot mutat, a legtöbb esetben környezettanulmány végzésére kérik fel a gyámhivatalt esetben rendelt a gyámhivatal eseti vagy ügygondnokot kiskorú vagy gondnokolt személy képviseletére a szülővel való érdekellentét miatt, melyet mindig az adott ügy típusa határoz meg. II./ JEGYZŐ GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉGE A törvény által jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat 1 fő látja el kapcsolt munkakörben. Az év folyamán ügyintézőváltásra nem került sor. Tevékenységei közé tartozik az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át (2008-ban Ft volt). Abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23.életévét nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be, a jogosultságra való jövedelemhatár a nyugdíjminimum 135 %-a, vagyis Ft volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének ( az óvodás, az 1-6. osztályos gyermekek esetében ingyenes étkezésre, felsőbb osztályok esetében 50 %-os térítési díj kedvezmény) igénybevételére, ingyenes tankönyvre (nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülők esetén), valamint évente két alkalommal júliusban és novemberben 5.500,- Ft támogatásra december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 33 család részesült, a támogatott gyermekek száma 88 volt. A támogatásra felhasznált összeg 913 ezer Ft. Az elutasítottak száma 3 fő, az elutasítás oka minden esetben a jövedelemhatár túllépése volt. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult aki a gyermek tartására köteles és aki nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak ellátásában részesül. Ebben a támogatásban az elmúlt évben senki nem részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás feltételeit helyi rendelet szabályozza. A támogatás összege alkalmanként és gyermekenként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 60 %-át, de nem lehet kevesebb annak 20 %-ánál. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 68 család (124 gyermek) részesült ezer Ft összegben. A támogatási esetek száma 85, ami azt jelenti, hogy egy-egy gyermek részére az év folyamán több esetben állapítottunk meg segélyt.

6 6 Az étkeztetés minden oktatási intézményben biztosított. Igénybe vettük a szociális nyári gyermekétkeztetési támogatást. A nyári szünet idején 20 rászoruló napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodtunk. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az előző évek gyakorlatának megfelelően ismét csatlakoztunk. 48 fő nyújtotta be a pályázatát, a feltételeknek minden pályázó megfelelt. A támogatásra felhasználható összeg Ft volt. Az év során a védelembe vett kiskorúak száma folyamatosan változott. Tárgyévben kezdeményezett védelembe vételi eljárással érintett gyermekek száma 10 volt, ebből 4 esetben került sor a védelembe vételre, mind a négy esetben iskolakerülés, magatartási problémák miatt. 6 esetben elegendőnek tartottuk a gyermeket alapellátás keretében gondozni a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az előző évben védelembe vett 5 gyermek esetében a védelembe vételt 1 esetben fenntartottuk, négy esetben pedig megszüntettük (2 esetben eredményesség miatt, 1 esetben pártfogói felügyelet miatt, 1 esetben más gyermekvédelmi intézkedést - átmeneti elhelyezés - kezdeményeztünk) december 31- én 5 kk. gyermek volt védelemben. Városunkban két évnél régebben védelembe vett gyermek nincs. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 4 esetben került sor. A gyámhatóság a gyermeket minden esetben a szülő felelőtlensége, alkoholizálása és a gyermek elhanyagolása miatt emelte ki a családból. Sajnos egy gyermek esetében fizikai bántalmazásra is sor került a szülő részéről. A kiskorúak családi jogállásának rendezése miatt 10 esetben vettünk fel apai elismerő nyilatkozatot. A fentieken kívül jegyzői hatáskörbe tartozott még az ügygondnokok kirendelésével, megszüntetésével, munkadíjának megállapításával kapcsolatos feladatok elvégzése ban 7 esetben kérték ügygondnok kirendelését, ebből három ismeretlen helyen tartózkodó személy részére kirendeltünk ügygondnokot, négy esetben a kérelmezőt tájékoztattuk az általa keresett személy tartózkodási helyéről. A bíróságok, társhatóságok megkeresésére 14 esetben készítettünk környezettanulmányt, ezen kívül a gyermekvédelmi támogatások megállapítására irányuló kérelmek elbírálása előtt is szükség esetén. A gyámhivatal megkeresésére 7 esetben végeztünk leltározási feladatokat gyámsági illetve a gondnoksági ügyekben. 3/ GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket. (Molnár Ferenc) Intézményünk három szolgáltatást biztosít, (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat) négy településen. (Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Süttő ) Az intézmény székhelye: Lábatlan, Zalka M ltp. 5.

7 7 A három szakmai egységet a Szervezeti és Működési Szabályzat elkülönítette, és részben biztosítja az önálló szakmai egységként történő működését. Az intézmény szervezeti felépítése: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató Szolgálat Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményvezetője Támogató szolgálat Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás 2 fő személyi segítő 1 fő gépkocsivezető 3 fő családgondozó 4 fő családgondozó Családsegítés Összesítő adatok a négy település viszonylatában: A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybevevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú (kapcsolatfelvétel) során tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodásban rögzítjük a szolgáltatást, igénylő problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósuló feladatokat, az együttműködés módját, a problémamegoldásba bevont szolgáltatókat, a segítő és kliense találkozásainak rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

8 8 A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés útján valósul meg. Az eset felelőse, azaz a kliens családgondozója a problémamegoldás folyamatában figyelemmel kíséri, hogy kliense a problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint tevékenysége során együttműködésre törekszik más szociális és egyéb szolgáltatókkal. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a kliens együttműködésén alapul. A kapcsolatfelvétel történhet a kliens részéről történő önálló megkereséssel, vagy jelzőrendszeri tájékoztatás alapján (pl. nevelési-oktatási intézmények, polgármesteri hivatal, háziorvosok, védőnői szolgálat, rendőrség, pártfogó felügyelői szolgálat). Az igénybevétel önkéntes jellege alapvetően meghatározza a szolgáltatást, annak kimenetelét. A kliens aktív szerepvállalására épülő munkafolyamat együttműködés hiányában, konstruktív irányban haladni nem tud, a probléma feloldása kizárólag mindkét fél részéről komoly erőfeszítések mellett tud megvalósulni. A segítő munka sajátosságát az adja, hogy sok esetben a felszínen megjelenő, a kliens által hozott probléma csupán a jéghegy csúcsa, az évek során kialakuló problémahalmaz mögött destruálódott személyiség, inadekvátan működő érték-, és normarendszer húzódik. Nem elég csupán láttatni, hogy a felszíni probléma újratermelődéséhez milyen változásokra lenne szükség, a változtatás szükségességével az ügyfélnek is azonosulnia kell. Az ehhez nélkülözhetetlen motiváció fenntartásában a családgondozón kívül rendkívül nagy szerepe van a családon belüli támogató személyeknek, valamint külső támaszrendszereknek (szolgáltatók, intézmények). A segítségnyújtás sikertelenségét sok esetben a támogató erőforrások hiánya indukálja, hívja elő. A családsegítés szolgáltatását igénylők köre, összetétele: (A táblázatok a négy település összesített adatait tartalmazzák) A szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint. Sorszám Nem, életkor Életkor összesen évnél idősebb 1 Férfi Nő összesen Az életkor szerinti megoszlás tekintetében a év közöttiek keresik meg leginkább a családsegítő szolgálatot. A gazdasági aktivitásuk vonatkozásában meghatározó a munkanélküliek és az inaktívak aránya. Gazdasági aktivitás Fő Aktív kereső 185 Álláskereső 145 Inaktív 252 Ebből nyugdíjas: 151 Eltartott 54 Ebből gyermek és fiatalkorú (0 17 éves 18 Összesen: 639

9 9 Az iskolai végzettség kapcsán megállapítható a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők általános tendenciája. Iskolai végzettség Fő Tanköteles kornál fiatalabb 0 Általános iskola 8 osztályánál kevesebb iskolai végzettség 83 Általános iskola 8 osztálya 403 Befejezett szakmunkás képző iskola 96 Befejezett szakközépiskola 17 Befejezett gimnázium 35 Felsőfokú iskolai végzettség 5 Összesen: 639 Hozott problématípusok, nyújtott szolgáltatások jellege. A probléma típusa Fő Életviteli 33 Családi - kapcsolati 32 Családon belüli erőszak 0 Lelki mentális 28 Gyermeknevelési 5 Anyagi 130 Foglalkoztatással kapcsolatos 97 Egészségkárosodás következménye 30 Ügyintézésben segítségnyújtás 193 Információ hiánya 1 Összesen: 639 Több probléma együttes előfordulása 273 A segítségnyújtás markáns meghatározója a mindennapi munkavégzésnél a foglalkoztatással kapcsolatos segítségnyújtás. A rendszeres szociális segélyezettek együttműködésének, beilleszkedést segítő programjának koordinálását 2 fő családgondozó végzi, négy településen. A beilleszkedést segítő programban résztvevő személyek rendkívül magas, és egyre növekvő száma miatt a programot irányító családgondozók számára csak szigorú precizitással és nyílvántartás mellett kezelhető szakmai munkájuk. A Családsegítő Szolgálat január 1. és december 31. között a beilleszkedési programban résztvevő személyek száma 95 fő volt. Az ügyfélforgalmi napló alapján az ügyfélforgalom fő. Minden új megállapítással új beilleszkedési programot kell kidolgozni, ami jelentős adminisztrációs munkával jár Itt szükséges megjegyezni, hogy a számadatok egyéneket jelölnek és nem a tényleges ügyfélszámot, azaz nem tartalmazzák azt, hogy egy személy hányszor vette igénybe a szolgáltatást. A családsegítő szolgáltatás Nyergesújfalu Város vonatkozásában: Személyi feltételek: évben 2 fő 8 órában látta el Nyergesújfalu és Bajót településen a családsegítő szolgáltatást, majd október 1.-től 1 fő 8 órában, illetve szerdánként Lábatlanról 1 fő családsegítős szakember biztosítja az ügyfélfogadást. A családsegítő szolgálat családgondozóinak száma: 3 fő Szakképesítés: 1 fő szociális menedzser, 1 fő szociálpedagógus

10 10 A családsegítő ügyfélfogadási rendje: Hétfőtől Csütörtökig 08 órától 16 óráig Egy iroda helyiség szolgál, ahol számítógép, internet hozzáférés, telefon, fénymásoló áll a családgondozó rendelkezésére. A Családsegítő Szolgálat tevékenységei: - fogyatékkal élők életét segítő információk - tájékoztatást adunk a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájárulás módjáról, - segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében (kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése) - kijelölt intézményként beilleszkedést segítő programmal segítjük a munkanélküli emberek elhelyezkedését 2008 évben két alkalommal érkezett ruhaadomány a testvérvárosi településekről, amit az Önkormányzat szolgálatunk közreműködésével eljutatott a rászoruló családok részére. Szívesség szolgáltatásunk rendszeresen közvetít egész évben lakossági felajánlásokból kapott ruhákat, bútorokat, és minden olyan felajánlást, amely segíti a nehezebb körülmények között élőket. A szolgálat tevékenységei: információ nyújtása, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, továbbirányítás egyéb szolgáltatásokba, felkérésre környezettanulmány készítése. A családsegítő szolgáltatást az elmúlt évben 275 ügyfél vette igénybe 1153 alkalommal, ebből 121 Fő volt az új kliensek száma. A hozzánk forduló ügyfelek elsődleges problémái között kimagasló számban fordult elő az ügyintézési nehézségekben segítségkérés és az anyagi problémák. Több probléma együttes előfordulása 88 esetben volt. Az év során 135 esetben nyújtottunk információt, 132 esetben, ügyintézésben segítettünk, 84 esetben tanácsadást végeztünk és 51 esetben segítő beszélgetéssel próbáltuk a felmerülő problémákat enyhíteni. Együttműködési megállapodást 37 ügyféllel kötöttünk, mivel a felmerülő problémák megoldásához hosszabb időre volt szükség. Rendszeres szociális segélyezettként 18 fő működött együtt a családsegítő szolgálattal. Az együttműködés keretében segítséget nyújtottunk az álláskeresési technikák elsajátításában, Önéletrajzírásban, munkalehetőségek után érdeklődésben. A munkaerőpiacra történő integrálódást akadályozó tényezők között szerepel az, alulképzettség, a feketegazdaságban való részvétel, a diszkrimináció, a lakhatási problémák, a szocializációs hiányosságok, az egészségi állapot megrendülése, a szenvedélybetegség, a depresszió, az önbizalom hiány, a beszűkült érdeklődés, az elbizonytalanodás, és az izolálódás (társas kapcsolatok, támogató családi háttér hiánya). Gyermekjóléti Szolgálat A szakember team: 1 fő családgondozó - szociális munkás képzés utolsó éves hallgató 1 fő családgondozó - szociálpedagógus 1 fő családgondozó - szociálpedagógus 1 fő családgondozó (6 órás) - művelődésszervező

11 11 A 15/1998. (IV.30) NM rendelet szabályozza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit. A 4 fő családgondozó alkalmazása megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek. Gondozási esetek a négy településen összesen: Település alapellátás Védelembe vétel utógondozás összesen Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Bajót Összesen: A gondozási eseteken túl a szolgáltatást igénye vevő gyermekek és családjaik száma: 244 eset. A gyermekjóléti szolgálatot igénybevevők január. 01. és december 31.-e között a forgalmi napló alapján, településenként: Település Intézményben megjelent esetek száma Területi forgalmi adatok Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Bajót Összesen: Gyermekjóléti szolgáltatás Nyergesújfalu Város vonatkozásában: Szabadidős programjaink: Játék kuckó 7-13 éves gyerekeknek, készségfejlesztő jelleggel, alkalmakkor 10 gyermekkel. Ifjúsági klub a Művelődési ház alagsorában minden pénteken óráig éves fiataloknak, alkalmakkor gyerekkel. Csocsózás, darts, számítógép használata. Méhnyakrák elleni védőoltás szervezése. A tavalyi évben az Egészséges Településekért Alapítvány megkereste gyermekjóléti szolgálatunkat, felajánlva a méh-nyakrák elleni védőoltást, hátrányos helyzetű gyermekek részére. Nyergesújfaluról 55 gyermek vett részt a programban. Az oltás háromkomponensű volt, melynek első részét Budapesten kapták meg a lányok az alapítvány által szervezett sajtó tájékoztató keretében. A másik két komponenshez a háziorvosok segítségével jutottak hozzá a lányok. A program lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a háziorvosok: dr. Kniebeiszer Anna, dr. Balogh Éva, dr. Nagy Erika, dr. Tárkányi Éva valamint az általános iskolák pedagógusai. Az utazáshoz 3 autóbuszt kellett bérelnünk, melynek költségét 70%-ban Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozta, a fennmaradó költségeket Intézményünk költségvetéséből fizettük ki. Táborozás: két korcsoportnak volt lehetősége rá a nyári szünidőben. Az alsó tagozatosok Miskolctapolcán töltöttek el egy hetet, városunkból 6 fő vett részt.

12 12 Kamaszok Héregre utaztak 5 napra, Nyergesújfaluról 5 fiatalnak volt lehetősége a táborozásra. Az önkormányzat nyert a nyári szünidő alatti 20 gyermek számára ingyenes meleg étkezést. Az ételt szállító cég minden hétköznap szolgálatunkon tette le az ebédet és családok innen vihették el. Segítettünk a karácsony előtti élelmiszerek osztásában is a rászorulóknak. A Polgármesteri hivatal szervezésében a Magyar Ökomemikus Szeretetszolgálat küldte az élelmiszereket. 2 napot jelöltünk meg, akkor jöhettek a rászorulók a csomagokért. A nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett kerek asztal beszélgetésén vettünk részt, ami egyfelől a szakmák közötti együttműködést erősítette, másfelől pedig a magatartási problémák kezelésében adott segítséget. Gyerekjólét: 2008-as évben 53 alkalommal kaptunk jelzést a jelzőrendszeri tagoktól, a legtöbb a közoktatási intézményektől és az önkormányzattól érkezett. 32 gyermeket gondoztunk alapellátásban, 7 gyermek volt védelembe véve. A védelembe vett gyerekeknél magatartási problémák, igazolatlan hiányzások, szülői elhanyagolás volt a fő probléma. A védelembe vétel megszüntetése 2 főnél azért következett be, mert ideiglenes hatállyal elhelyezték, 1 fő pedig előzetes büntetését tölti. 1 gyermeknél volt sikeres a védelembe vétel, más oktatási intézménybe került, magatartásbeli problémái megszűntek és jelenleg eleget tesz tankötelezettségének. Védelembe vételi tárgyalásokon mindig részt vesznek a családgondozók, általában az ő kérésükre indul a hatósági eljárás. A éves korosztály a leginkább veszélyeztetettek az adataink alapján. A szolgálat tevékenységeink: információnyújtás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben való közreműködés, közvetítés más alap-illetve egészségügyi szolgálatba. A törvény által előírt szakmaközi beszélgetéseket, melyet egy évben 6 alkalommal kell megszervezni, eleget tettünk. Az éves tanácskozás fő témája a jelzőrendszer értékelése. Kapcsolatunk a közoktatási intézményekkel, Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnőkkel, gyermekorvosokkal, hivatásos pártfogóval, polgármesteri hivatal dolgozóival, rendőrséggel nagyon jónak mondható. A jelzőrendszer tagjai megteszik a szükséges lépéseket. Átmeneti nevelésben 2 gyermek van. Az ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 esetben volt szükség. Egy gyermeknél fizikai bántalmazás merült fel a szülő részéről, másik esetben a gyermek komoly magatartásbeli problémái miatt, saját magát veszélyeztette viselkedésével. Szolgálatunkhoz 6 esetben érkezett jelzés, hogy gyerek-illetve fiatalkorúak szabálysértést és bűncselekményt követtek el. 4 gyermek benne volt a rendszerünkbe. Köszönjük a képviselő-testületnek az anyagi segítséget, melyet táborozásra, játékokra, a karácsonyi ünnepségre, valamint a foglalkozásokon résztvevő gyerekeknek gyümölcsöket, joghurtokat stb. vettünk. Támogató szolgálat Működési engedélyünket, Esztergom Város Jegyzője november. 01. dátummal adta ki. Terveink szerint, mivel akkor a Máltai Szeretet Szolgálat Gondviselés Házának támogató szolgálata látta el a feladatot, gyakorlatilag kiegészítő működésre készültünk. Ami ebben az

13 13 értelemben azt jelentette, hogy a négy településen a helyben, illetve a települések közötti szállítást terveztük és inkább fókuszálva a személyi segítő szolgáltatásra. Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás indítványozására január. végén, a működési engedélyt kiadó hatóság módosította a Máltai Szeretetszolgálat működési engedélyét, amely a mi intézményünk feladatait is módosította. Megszüntette a támogató szolgáltatást a máltai Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót és Süttő területén. Át kellett vennünk a rendszeres szállításokat február elején. Mivel működési engedéllyel igen, de járművel nem, ezért sürgőssé vált a 9 személyes gépkocsi vásárlása. A kezdeti nehézségeket gépkocsi bérlésével, valamint Lábatlan Önkormányzat 9 személyes gépkocsijával oldottuk meg. Február végén sikerült megvásárolnunk egy 9 személyes, Mercedes Vito kisbuszt, amely intézményünk tulajdona. A vételára: Ft volt. Gyártási éve: 2001 Műszaki vizsgájának érvényessége: augusztusban a négy önkormányzat hozzájárulásával a Mercedes Vito személygépkocsinkat sikerült akadálymentesíteni, így a szállító szolgáltatásunk teljes egészében megfelel a törvényi előírásoknak és kerekesszékkel közlekedő mozgásában korlátozott lakosokat is, tudunk szállítani november. Közepétől 2 gyermeket szállítottunk. 1 fő lábatlani autista középsúlyos mentálisan sérült gyermeket a Montágh Imre Általános Iskola autista fejlesztő csoportjába és 1 siket kislányt az esztergom-kertvárosi Arany János Általános Iskolába ban folyamatosan bővült a szolgáltatást igénybevevők száma: Az év végére, a következők szerint alakult az igénybevétel: Település/szolgáltatás szállítás Személyi segítés Összesen alakulása Lábatlan 6 fő 8 fő 14 fő Nyergesújfalu 4 fő fő Süttő Bajót 4 fő 1 fő 5 fő Összesen 14 fő 9 fő 23 fő A szállítások az esetek többségében az oktatási intézményekbe történnek, megkönnyítve ezzel a szülők munkavállalását. A legtöbb gyermeket változatlanul a Montágh Imre Speciális Általános Iskolába szállítjuk. 1 kislány esetében Esztergom-kertvárosba az Arany János Általános Iskolába és Tatabányára szurdopedagógiai fejlesztésre. Rendszeres szállítás 1 kisfiú esetében Budapestre a Pető Intézetbe, és különböző orvosi vizsgálatokra és kezelésekre. Az alkalmi szállításoknál a szabadidős tevékenységek, de leginkább jellemzőek az Orvosszakértői vizsgálatok és a Munkaügyi Központ Kirendeltsége Esztergomba. A támogató szolgálat szakmai csoportja: 1 fő személyi segítő, szociális asszisztens végzettséggel 1 fő személyi segítő szociális ápoló-gondozó végzettséggel 1 fő személygépkocsi vezető

14 14 A FELÜGYELETI SZERV ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK: 1/ A KDR Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Tatabányai Kirendeltsége évente 1-2 célvizsgálatot végez illetékességi területén. A vizsgált időszakban az alábbi tárgykörben volt célvizsgálat a Gyámhivatalnál: A 3. életév alatti átmeneti nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartásának szabályozása, illetve annak megjelenítése az elhelyezési tervekben, a felülvizsgálatok során a kapcsolattartás megvalósulásának avagy akadályozásának figyelembe vétele;ł Örökbe fogadhatónak nyilvánítási eljárás /perindítás, hatósági határozat/; A volt átmeneti/tartós neveltek otthonteremtési támogatása ügyében folytatott eljárás és a támogatás felhasználása. Az összegzés szerint: az iratok vizsgálata alapján a gyámhivatal az otthonteremtési támogatással kapcsolatos eljárásokat jogszerűen, a Gyvt., a Ket. és a Gyer. rendelkezéseire figyelemmel folytatta le. 2/ A KDR Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Tatabányai Kirendeltsége február között időszakra vonatkozóan komplex vizsgálatot végzett a - gyámhivatal tevékenységével kapcsolatban: Az összegző megállapítás szerint: a városi gyámhivatal az eljárásokat jogszerűen folytatta le, döntései többségükben megalapozottak voltak. A szakmai jogszabályok mellett a Ket. és a Gyer. rendelkezései általában érvényesültek, melynek során kisebb pontatlanságok előfordultak. A jövőben fokozott figyelmet kell fordítani a döntéshozatalt megelőzően az eljárási jogszabályokra és a több rendelkezésből álló határozatok esetében az egyes részdöntések jogszerűségére, indokolására a vizsgálati összefoglalóban megfogalmazott iránymutatásoknak megfelelően. - a jegyzői gyámhatósági, gyermekvédelmi tevékenységével kapcsolatban: Az összegzés szerint : Az iratok alapján megállapítható, hogy a gyámhatóság az ügyek többségében kellő figyelmet fordított az Áe., a Ket., a Gyvt. és a Gyer. rendelkezéseinek alkalmazására. A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy összességében a gyámhatóság az eljárásokat jogszerűen folytatta le, döntései megalapozottak. Fokozott figyelmet kell fordítani egyes eljárásjogi kérdésekre. A vizsgálat alá vont védelembe vételi és ideiglenes elhelyezéssel kapcsolatos eljárások esetében a jegyzői gyámhatóság döntése megalapozott volt. Az érintett gyermekek veszélyeztetettségének felismerése és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele a gyermekjóléti szolgálat munkatársa részéről általában arányban voltak. A jelzések minden esetben megfelelő időben érkeztek és a rendőrkapitányságon bejelentést tettek kiskorú veszélyeztetettsége okán. Az egyéni gondozási-nevelési tervek személyre szabottan, a veszélyeztetettség jellegéhez igazodóan tartalmazzák a feladatokat. Az előírások átgondoltak és részletesek. Eredményesnek tekinthetőek a gyermek veszélyeztetettségét célzó jegyzői intézkedések. Az eljárások kapcsán jelzett hibák az érdemi döntés meghozatalára nem voltak kihatással, a jövőben a jogalkalmazói precizitás javításával kell törekedni a pontatlanságok kiküszöbölésére. Összességében a jegyzői gyámhatóság munkavégzésére lelkiismeretes, tevékenységére a jogszerűség jellemző.

15 15 - gyermekjóléti és családsegítő szolgálat tevékenységével kapcsolatban: Az összegző vélemény alapján: a szakmai egységvezető hiányára, valamint 1 fő dolgozó esetében szakképesítés megszerzésének fontosságára világított rá az ellenőrző szerv. Utalást tettek a fizikai környezet akadálymentesítésének szükségességére, valamint az irodahelyiségek alkalmasságára. Előírt intézkedések között szerepel, az iratkezelési szabályzat aktualizálása, és a gondozási tervek elkészítésének fokozottabb kontrollja az intézményvezető részéről. Az ellenőrzés hiányosságként tárta fel, hogy intézményünknél nincs pszichológus szakértő szeptemberétől ezt a feladatot Lengyel K. Péter klinikai szakpszichológus látja el. Az ellenőrzés eredménye az intézmény szempontjából jónak mondható. (intézményvezetői megállapítás) BŰNMEGELŐZÉS Településünk rendelkezik a képviselő-testület által elfogadott bűnmegelőzési koncepcióval, illetőleg bűnmegelőzési stratégiával. Az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás létrehozta az Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítványt, mely részben a csellengő gyermekek szabadidős elfoglaltságára illetve a bűnmegelőzésre, drogprevencióra helyezi a hangsúlyt. A Rendőrséggel, Polgárőrséggel közös akció keretében június 13-án (pénteken) óra között a városban található, fiatalok által kedvelt vendéglátóhelyeket végiglátogattuk a kiskorú gyermekek alkoholfogyasztásának, éjszakai szórakozásának visszaszorítása érdekében. Az ellenőrzés során 14 év alatti gyermeket szórakozóhelyen nem találtunk év közötti fiatalkorúak jelenléte sem volt jellemző. Az is igaz, hogy ebből messzemenő következtetést nem lehet levonni, mert a vendéglátósok körében az ellenőrzés híre gyorsan terjedt. Az utolsó két helyen már nem is voltak nyitva. Terveink között szerepel az ilyen jellegű ellenőrzések gyakoriságának növelése. Tudomásunkra jutott egy szülői bejelentés kapcsán, hogy településünkön több gyermek érintett szipuzásban. A Rendőrség és a gyermekorvos közreműködésével dorgprevenciós előadást szerveztünk a veszélyeztetett gyermekek és szüleik részére. Az értesített szülők 80 %-a gyermekével együtt részt vett a foglalkozáson. KAPCSOLAT A CIVIL SZERVEZETEKKEL A civil szervezetekkel való együttműködésünk jó. Állandó kapcsolatot tartunk a Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Szalézi Renddel, a Karitásszal, akik. segítséget nyújtanak a szabadidős programok lebonyolításában, élelmiszert, ruhát és esetenként használt bútort adományoznak a rászorultaknak. TERVEINK A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tervei között évek óta szerepel az egyik kollegát video-trénernek kiképezni. A video-tréning a családok diszfunkciós működésében hivatott segíteni. Egyre inkább arra kell fókuszálnunk, hogy a segítő munkát a hatékonyság növelése érdekében szolgáltatásokkal töltsük meg. A szociális munka lényege az egyén és környezete közötti kölcsönhatáson van, ezért fontos, hogy a rosszul működő családok maguk is szembesüljenek saját diszfunkcióikkal, rossz kommunikációs mintáikkal. Tulajdonképpen ez a video-tréning. Ez forráshiány miatt nem valósult meg.

16 16 A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is probléma településünkön az agresszió növekedése oktatási intézményeinkben. Egyre több jelzést kapunk a pedagógusoktól. A gyermekek védelembe vételére is nagyrészt a gyermek agresszív, önmagára és környezetére veszélyeztető magatartása miatt kerül sor. Ezt a problémát iskolai szociális munkás vagy iskolai pszichológus foglalkoztatásával lehetne megoldani. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el. Nyergesújfalu, május 15. Csillag Erika dr. Katona Brigitta Szalai Béláné Kuckó Gyermekjóléti és gyámhivatali ügyintéző gyámügyi ügyintéző Családsegítő Szolgálat vezetője Határozati javaslat: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/ Fogadja el - a Gyámhivatal, - a jegyző gyámügyi és - a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót. 2/ Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendről és annak megtárgyalásáról tájékoztassa a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Tatabányai Kirendeltségét. Határidő: értelemszerűen Felelős: Adolf Józsefné jegyző

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu város 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről E LŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. május 27.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben