ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013."

Átírás

1 ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető

2 TARTALOM CÍM: OLDAL: I. FEJEZET Bevezetés Helyzetelemzés A többcélú közös igazgatású intézmény általános nevelési koncepciója Városunk bölcsődei és óvodai helyzetképe Az intézmény bemutatatása Manóvár Bölcsőde A bölcsőde funkciója A bölcsőde nyitva tartása A felvétel rendje Az intézmény alapfeladatai A BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS FELADATA Az óvodánk nevelési célja, feladata Programunk célja 10. II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Minőségpolitikánk Küldetésünk Gyermekkép Bölcsődekép Pedagógiai hitvallásunk A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA A korszerű kisgyermek ellátás feltételeinek megteremtése A BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS FELADATA A nevelés- gondozás feladatai Egészségvédelem, az egészséges testi fejlődés elősegítése, megalapozása Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése A megismerési folyamatok fejlődésének segítése A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 24. 2

3 4.1.Kapcsolat a szülőkkel Családlátogatás Szülőcsoportos beszélgetések Szervezett programok Szakmai kapcsolatok más intézményekkel Beszoktatás adaptáció Saját gondozónő rendszer Gyermekcsoportok szervezése Napirend Egészségmegőrzés, prevenció A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI Gondozás Játék Mondóka, ének Vers, mese Alkotótevékenység Egyéb tevékenységek Mozgás Tanulás AZ ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDI NEVELÉST TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK A bölcsőde által szervezett szolgáltatások Játszócsoport Időszakos gyermekfelügyelet Tanácsadás Babamuzsika Só- szoba DOKUMENTÁCIÓ A bölcsőde vezetője által vezetett dokumentáció Kisgyermeknevelő által vezetet dokumentációk A gyermek és szülő jogai, jogainak védelme Gyermekvédelem a bölcsődében A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉSKOR VÉGÉRE 44. 3

4 9. HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK A BÖLCSŐDÉBEN KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK GONDOZÁSA Sérült gyermekek gondozása, fejlesztése A felvétel rendje A sérült gyermekek elhelyezési módja bölcsődénkben Személyi feltételek Tárgyi feltételek a teljes integrációhoz A fejlesztésekhez szükséges eszközök Nevelés gondozás fejlesztés Egyéni foglalkozás Csoportos foglalkozás Sajátos nevelési igényű gyermekről vezetett dokumentáció ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Jövőkép A bölcsőde hatékonyságát a következő jellemzők feltételezik Vezetői elkötelezettség és felelősségvállalás Vezetői feladatok ÖSSZEGZÉS A helyi szakmai program készült 51. MANÓVÁR BÖLCSŐDE MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Bölcsődei szakmai vezető - kisgyermeknevelő munkaköri leírása Csecsemő és kisgyermeknevelő munkaköri leírása Bölcsődei kisegítő (technikai alkalmazott) 72. 4

5 I. FEJEZET 1. Bevezetés Ócsa Város Önkormányzat Képviselő - testülete a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről továbbiakban (Nkt.) 7 (2), 18 (4), 20 (1) - (6), 67 (6) (9), 69 (1), bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 23 (1)- (2) (3), bekezdései értelmében 2013.február 14-én módosította az intézmény alapító okiratát. A 23/2013.(II.14.) sz. ÖK. határozatával hagyta jóvá az Ócsai Nefelejcs Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Közös Igazgatású Intézményként történő létrehozását. Az intézmény új névhasználata (Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Közös Igazgatású Intézmény) március 01-től lép érvénybe. Az óvodák és a Bölcsőde összevonása, átszervezése a gyermekek és szüleik, valamint a dolgozók számára aránytalan terhet nem jelent, tekintettel arra, hogy az intézményhasználók és a dolgozók számára a helyszínek változatlanok maradnak, illetve az intézményi helyi pedagógiai programja nem sérül. Székhely intézmény Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvodája, 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1. Tagintézményei Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája, 2364 Ócsa, Baross utca 14. Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje 2364 Ócsa, Baross utca 14. A nevelési elvek összehangolása a helyi sajátosságok tiszteletben tartásával történik. Ennek dokumentációs rendjét törvény szabályozza. A Nemzeti köznevelési törvény 25 (1)-(2),-(4), 26 (4), a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4 (1),- (4),- (5),- (6),5 (1),6 (19 bekezdése értelmében, a közös igazgatású új intézményben szervezeti működési szabályzatot, pedagógiai - szakmai programot, házirendet, kell készíteni. A közös igazgatású köznevelési intézményben a helyi pedagógiai,- szakmai program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, 5

6 tevékenységüket összehangolják. Mindez azt jelenti, hogy a sajátosságok, egyedi pedagógiai szakmai programok, értékek megtartásával, minden intézményi érdek megőrzése mellett kerülnek a nevelési elvek, és intézményi elvárások összehangolásra Helyzetelemzés 1.2. A többcélú közös igazgatású intézmény általános nevelési koncepciója Elsődleges feladatunk a gyermeki jogok védelme, az esélyegyenlőség biztosítása a különböző szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára. Gyermek központú, befogadó hozzáállással biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, elősegítjük az egészséges családkép kialakulását. Célunk a kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, mi nevelői munkánkkal kiegészítjük a családi nevelést. 1.3.Városunk bölcsődei és óvodai helyzetképe: Ócsa dinamikusan fejlődő agglomerációs település. A település esetében a demográfiai kilátások, a folyamatosan betelepülő fiatal családok száma, a szociális lakópark építése, igazolja, hogy a gyermeklétszám továbbra is fog növekedni Városunk Budapesttől néhány kilométerre fekszik, így a felnőtt lakosság túlnyomó része a fővárosba jár dolgozni A családok részéről nagy az igény gyermekeik bölcsődei, óvodai intézményes elhelyezésének megoldására A gyermekek napközbeni ellátást a városban hosszú évek óta az önkormányzat által fenntartott óvodák látják el. Az óvodák jelenleg is teljes kihasznált kapacitással működnek 2. Az intézmény bemutatatása 2.1. Manóvár Bölcsőde Városunkban eddig még nem működött bölcsőde, bár a lakosság körében gyakran felvetődött ennek igénye. Fenntartó önkormányzatunk 2012-ben pályázatot nyújtott be az Európai Unió által támogatott projektre, melynek keretében külön épületben új építéssel 2 csoporttal működő bölcsődei csoportok kialakítására került sor. A bölcsőde új épülete (Baross utca 14. 6

7 szám) alatt a Napsugár tagóvoda területén külön elkerített, épületben működik 2013 szeptember 01-től. Az új épület június hónapban kerül átadásra nyertes E U-s pályázat révén. Az intézmény jól megközelíthető, csendes környezetben működik. 1 gondozási egységben, 2 gyermekcsoportban, 24 férőhelyen biztosítjuk az Ócsa Város közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező illetve a férőhely kapacitás kihasználás érdekében a közigazgatási határon kívül élő családok bölcsődés korú (1 évestől 3 éves korig) gyermekeinek napközbeni ellátását. Az igényesen kialakított udvar, a korszerű, európai uniós szabványoknak megfelelő játékok, bútorok, berendezési tárgyak a kisgyermekek életkori sajátosságainak megfelelőek, segítik testi, lelki és szellemi fejlődésüket. A bölcsődében dolgozó szakképzett kisgyermeknevelők a családokkal szorosan együttműködve gondoskodnak a gyermekek neveléséről - gondozásáról. A csoportszoba nagysága megfelel az előírt alapterületi követelménynek. A bölcsődei ellátás szakmai létszám minimum követelményeit a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a gyermekek ellátását 4 fő szakmai képesítéssel rendelkező kisgyermeknevelő és két fő technikai alkalmazott végzi. A kisgyermeknevelők közül egy fő szakmai vezető megbízással a bölcsődében az intézményvezető távollétében helyettesi feladatokat lát el. A bölcsődei csoportok intézményünk szerves részét képezi, ugyanakkor szakmailag önálló egységként működik. A bölcsődei kisgyermeknevelők szakmai önállóságukat megtartva az óvodai nevelőtestület tagjaként elkötelezik magukat az innovatív nevelői gondozói munka iránt. Folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai munkájuk színvonalát növelik A bölcsőde funkciója A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. (15/1998 (IV. 30.) NM r. 35. (2) 36. (2)). A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását, (15/1998. (IV.30.) NM r. 35. (3) bekezdés. 7

8 A bölcsőde összetett - családsegítő, szociális, egészségügyi, nevelési - funkciót tölt be. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkozást és étkezést biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük vagy egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az intézmény célja az egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek számára. Az értelmi, érzelmi és szociális fejlődés támogatása. Barátságos, biztonságos, családias, szeretetteljes légkörben, az életkorának megfelelő környezetben az aktivitás kibontakoztatása, a szocializáció segítése. Bölcsődénk gyermekjóléti alapellátást nyújtó, nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységet nyújtó intézmény. A Manóvár Bölcsőde saját nevelési - gondozási program szerint dolgozik. A szakmai program figyelembe veszi a bölcsődékben folyó nevelő-gondozó munka szakmai alapelveit. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való alkalmazása a bölcsőde nevelő-gondozó munkájának minimum követelménye A bölcsőde nyitva tartása Az intézmény nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg. A bölcsőde minimum nyitvatartási ideje 10 óra, de egy gyermek, napi gondozása az alapellátás idejében a 12 órát nem haladhatja meg. Az intézmény alaptevékenysége, napos bölcsődei ellátás Bölcsődénk nyitvatartási ideje, hétfőtől - péntekig, munkanapokon tól óráig. A nyári szünet időpontját a fenntartó hagyja jóvá, minden év március 15. napjáig. A szünet időpontjáról a családokat tájékoztatjuk (intézményi faliújság, üzenő füzet, intézményi városi honlap, városi újság). A évi CXVIII. tv. 16. szerint a Gyvt. 42. a következő bekezdéssel egészül ki: (6) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára - a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében - nevelés-gondozás nélküli munkanapot határozhat meg. A nevelésgondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés-gondozás szünetel. Szülői kérésre gondoskodunk a gyermekek felügyeletének megszervezéséről. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a kisgyermeknevelők részére a szakmai munka hatékonysága érdekében a bölcsődét érintő aktuális szakmai témában továbbképzést szervezünk. 8

9 2.4. A felvétel rendje A gyermek bölcsődei felvételét a szülő/törvényes képviselő írásban kérelmezi (1. sz. melléklet Kérelem/adatlap bölcsődei felvételhez). A gyermek bölcsődei felvételét kezdeményezheti védőnő, házi gyermekorvos, családgondozó, gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság is a szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával. Biztosítani kell a bölcsődei ellátást, amennyiben a települési jegyző a védelembe vételi eljárás során határozatában elrendeli a kisgyermekek napközbeni ellátásának igénybevételét (Gyvt. 68. (3) a/). A gyermek felvételéről az intézményvezető saját hatáskörében dönt, és a felvételről írásban tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt (2. sz. melléklet: Értesítés bölcsődei felvételről). A gyermek felvételekor az intézmény megállapodást köt a szülővel/törvényes képviselővel (4. sz. melléklet) MEGÁLLAPODÁS a gyermekek napközbeni ellátása/bölcsődei ellátás igénybevételéhez) Az intézmény alapfeladatai A bölcsőde alaptevékenysége kiterjed az évi XXXI. tv. 42. (1) bekezdése alapján, a 3. életévüket be nem töltött gyermekek napközbeni ellátására, gondozására, valamint harmonikus testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelésére. A bölcsődei ellátást az a gyermek veheti igénybe, akinek szülei, nevelői, gondozói az évi XXXI. tv. 41. (1), (2) bekezdésében foglaltak alapján a gyermek napközbeni ellátását nem tudják biztosítani. A bölcsődei ellátás az évi XXXI. tv. 42. (4) bekezdésében foglaltak alapján szűnik meg. 3. Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Óvodáink Ócsa Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, mely két épületben látja el feladatát. A Nefelejcs Központi Óvoda épületében 8 csoportban 200 gyerek, a Napsugár Tagóvodában 7 csoportban 175 gyerek működik. Az intézmény 375 férőhelyes, a csoportok száma 15. Az épületek családi házas környezetben, főútvonaltól távol, de jól megközelíthető helyen találhatóak. Játszóudvarai tágasak, fákkal szegélyezettek, nagy zöldterülettel rendelkeznek, az utcai forgalomtól elzártak. Feltételeik megfelelőek és jól szolgálják, nevelési törekvéseinket. 9

10 3.1. Az óvodánk nevelési célja, feladata Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és az Óvodások Komplex Környezeti Nevelése helyi pedagógiai program alapján történik a gyermekek nevelése Programunk célja Az óvodás gyermekek élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása. A testi szociális, értelmi érettség biztosítása sokoldalú képességfejlesztéssel. A gyermek és környezete közötti szoros érzelmi kötődés kialakítása, a természeti emberitárgyi környezet tevékeny megismerése, az élet tiszteletére, a természet szeretetére nevelés. Hét éves korig kialakulnak a gyermekek alapvető személyiségjegyei, magatartásformái, ezért szokásaikat, értékrendjüket formálni leginkább az ezt megelőző időszakban lehet. Valamennyien, a bölcsőde és az óvodák alkalmazottai elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljenek. Felelősnek érezzük magunkat az intézményeinkbe járó gyermekek gondozottságáért, neveléséért, egyéni tempójuknak megfelelő fejlődésükért, a közösség alakulásáért, s azért, hogy az egyén a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát. 10

11 MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI SZAKMAI PROGRAMJA Minden ember egy megismételhetetlen csoda, S a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie. Erich From A Manóvár Bölcsőde saját nevelési - gondozási program szerint dolgozik, amely összhangban áll A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjával. 11

12 Ez biztosítja a bölcsődével kapcsolatos általános igények teljesítését és az intézmény szakmai önállóságát, a családok és a fenntartó elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez való igazodást. A szakmai program figyelembe veszi a bölcsődékben folyó nevelő-gondozó munka szakmai alapelveit. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való alkalmazása a bölcsőde nevelő-gondozó munkájának minimum követelménye. II. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény szakmai alapprogramját meghatározó jogszabályok, irányelvek, melyek A bölcsődei nevelés gondozás története alatt felhalmozott értékek, Az első életévek meghatározó szerepének elismerése, Az általános emberi, etikai alapelvek, A pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei, Az ENSZ emberi jogok nyilatkozata és az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól c. dokumentumban rögzítettek évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 42 (1) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről. 35 (1) (2) bekezdés. 259/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről. 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a továbbképzésről és a szociális szakvizsgáról 9/2001. (XII.20.) SZCSM rendelet a szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról. A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai Módszertani levél évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, Módszertani levelek, Bölcsődei adaptáció (1979) Budapest, Bölcsődék Országos Módszertani Intézete, továbbiakban (BOMI), Folyamatos napirend a bölcsődében (1982) BOMI, Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás - kiegészítő útmutató (1984) 12

13 Budapest, ETI, Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989) Budapest, BOMI, Játéktevékenység a bölcsődében (1997) Budapest, BOMI, A bölcsődei gondozás - nevelés minimum feltételei és a szakmai munka részletes szempontjai (1999) Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja (2008) Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályai (2009) Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) 382/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet Ezeknek az irányelveknek a betartása meghatározza a nevelő-gondozó szakmai munka alap elveit Minőségpolitikánk Napközbeni kisgyermekellátást nyújtó intézményünk hitet tesz a cselekvő törődés mellett. Tevékenységét a magas nevelési gondozási színvonal elérése, a minőségi ellátásra való törekvés határozza meg. Feladatunknak tekintjük, hogy biztonságot, nyugalmat, szeretetet adó légkört és megfelelő személyi és tárgyi környezetet teremtsünk azon kisgyermekek számára, akiket szülei napközben a mi gondjainkra bíznak, életük legfontosabb első három évében. Célunk egy olyan gyermek központú intézmény működtetése, ahol a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, gondozása és nevelése tevékeny, érzelem gazdag, derűs és családias légkörben folyik, az egyéni fejlődés ütemét figyelembe véve. Tisztában vagyunk azzal, hogy a család pótolhatatlan, hogy mekkora aggodalommal és izgalommal jár minden szülő számára a külső segítség igénybevétele gyermekük nevelésében. Ezért munkánk meghatározója, legfőbb motivációja csak a szeretet az elfogadás és az igényesség lehet. Tevékenységünk szolgálat, melyet igazi elhivatottsággal és szakmai hozzáértéssel végzünk a gyermekekért és a családokért. Nevelésfilozófiánk lényege, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum. Középpontban a gyermeki személyiség tisztelete, az egyéni differenciált bánásmód, a családi nevelés értékrendjének előtérbe helyezése és összehangolása a közösségi nevelést meghatározó értékrenddel, az egymás iránti megbecsülés, tolerancia, empátia, következetesség és a másság elfogadása áll. Nevelési elveink megvalósítását állandó, 13

14 ön és továbbképzéssel igyekszünk biztosítani, mely munkánk színvonalának és azon törekvésünk záloga is, hogy kiegyensúlyozott, derűs, érdeklődő, nyitott és kreatív gyermekek lépjenek tovább a fejlődésük egy magasabb fokán rájuk váró közösségbe Küldetésünk Működésünk során alapvető feladatunknak tekintjük a ránk bízott gyermekek optimálisan magas színvonalú napközbeni gondozását-nevelését, gyermekneveléshez értő, a gyermekeket tisztelő és szerető felnőttek segítségével, együttműködésben a családdal, hasonló korú gyermektársak közösségében. A kisgyermekeket egyéni fejlettségükből kiindulva, önmegvalósítási szándékukat, gyermeki szabadságukat és jogaikat tiszteletben tartva, érzelmileg elfogadva kívánjuk szocializálni, személyiségüket formálni, alakítani. Minden itt nevelkedő gyermek számára biztosítjuk a lehetőséget és a feltételeket, hogy egészséges, testileg és szellemileg fejlett, életkoruknak megfelelően a világban eligazodni tudó kisgyermekké váljon. A gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését változatos tevékenységeken keresztül biztosítjuk, amelyben a gyermek a kezdeményező, öntevékeny egyén, míg a kisgyermeknevelő az orientáló, segítő, az öntevékenységet kibontakozni segítő. Alapfeltétel a szakmai igényesség, a szakmailag jól felkészült, gyermek centrikus, elfogadó és egymást is tisztelő kisgyermeknevelői közösség. Fontos számunkra a családok segítése, a ránk bízott gyermekeket sok szeretettel vesszük körül: Törekszünk a rendszerességre, Fejlesszük az együttműködési és társas kapcsolatokat, Lehetőséget adunk egyéni képességek fejlesztésére, kibontakoztatására, Motiválunk, dicsérünk, Fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, a másság elfogadását, a toleráns magatartás elsajátítását, Pozitív életszemléletre nevelünk, A szülőkkel is igyekszünk elfogadtatni nevelési értékeinket: egyéni bánásmód, erkölcsi normák, szeretet, biztonság, tolerancia. Mi azért vagyunk, hogy segítségünkkel egészséges, kiegyensúlyozott és boldog gyermekek nevelkedjenek a családokban. 14

15 Intézményünk bölcsődéje, segítő szakemberei, a gyermekorvos szakmai munkájuk legjavát adva segítik a családokat a gyermeknevelésben. Munkájuk színvonalának biztosítéka az életkornak megfelelő, korszerű tárgyi környezet, jól képzett, odafigyelő és hozzáértő szakember, a gyermekek méltóságának tiszteletben tartása, a szülői jogok és igények mindenkori figyelem bevétele, integrált gondozás nevelés, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, társintézményekkel való kapcsolattartás, Az eredményes, sikeres munka bizonyítéka: gyermeki bizalom, öröm, kiegyensúlyozott fejlődés, a családok elégedettsége az óvodák pozitív visszajelzése Gyermekkép Senki sem születik készen. Légy azzá, amivé legjobb hajlamaid szerint válhatsz! Egészséges és esztétikus környezetben biztosítjuk a gyermekek teljes körű fejlődését és jólétét. Minden gyermekben tiszteljük az embert, igyekszünk a gyermekeket minél mélyebben megismerni és megérteni. A gyermekeket megtanítjuk egymás tiszteletére, arra, hogy megismerjék egymást és el tudják fogadni egymást. Törekszünk a bennük rejlő értékek kibontakoztatására, kiteljesítésére. A játékot a gyermek elsődleges tevékenységi formájának tekintjük, biztosítjuk, hogy rajta keresztül megismerje a világot és kipróbálja, gyakorolja, kiélje és feldolgozza az őt ért élményeket. Elősegítjük a társas beilleszkedés és a humanista magatartás szokásainak elsajátítását. Segítő, támogató hatással törekszünk, hogy a speciális szükségletű vagy szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek személyre szabott fejlesztését a szülőkkel egyetértésben segítsük. 15

16 Számunkra közös alapelv a gyermekről kialakított kép, mely munkánk sarokköve Bölcsődekép A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. Személyiségének szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Megfelelő személyi- tárgyi feltételeket biztosítunk 1 éves kortól 3 éves korig azért, hogy testi, lelki szociális fejlődésük zavartalan legyen. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 4 évének betöltését követő augusztus 31-ig neveljük és gondozzuk a bölcsődében. Vállaljuk a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását, fejlesztő felkészítését, az intézmény alaptó okiratában meghatározott feltételeknek megfelelően. Jövőképünkben olyan intézmény él, ahol a szülők aktív részesei a bölcsődei életnek, hiszen ők ismerik legjobban gyermekeiket. Fontosnak tartjuk a családokkal való szoros együttműködést. Egységes bölcsődei kultúra kialakítására törekszünk, amelyben a családok támogatásával megfelelő figyelmet tudunk szentelni a gyermekek fejlődésének Pedagógiai hitvallásunk Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk. Bertalan Ferenc Fontosnak tartjuk az intézményes keretek között a biztonságérzetet nyújtó, szeretetteljes környezetben, a kisgyermekek saját ütemükben fejlődjenek, megtapasztalják, átéljék az önfeledt, aktív játék örömét. Az intézményes nevelés során gazdagodjék élmény- és fantáziaviláguk, váljanak képessé további életszakaszaikban a kreatív fejlődésre, alakuljon ki az esztétikum iránti érzékenységük. Testi-lelki harmóniában, érdeklődő, nyitott, fogékony, önállóan és közösségben is gondolkodni tudó gyermekekké váljanak. A gyermekek életkorának, egészségügyi és 16

17 nevelési szempontoknak megfelelő, bőséges, színes játékkészlet és egyéb fejlesztő eszközök biztosításával a kreativitást és a készségeket fejlesztjük. A családokkal való aktív együttműködésre törekszünk, őket támogatva részt venni a gyermek személyiségének formálásában. Kiemelten fontos feladatunk a családias hangulatú bölcsődei légkörben nemcsak a gyermekek, hanem az őket gondozó felnőttek is jól érzik magukat, és sajátjuknak tartják, és vallják munkahelyüket. 2. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA Bölcsődei nevelésünk célja: a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus személyiségfejlesztést, testi lelki, szociális érés biztosítása a közösség keretein belül. Egységes, stabilitást, kiszámíthatóságot biztosítható elvek alkalmazásával segítjük a bölcsődébe kerülő kisgyermekek alkalmazkodását az új helyzethez, valamint az új szokások kialakítását. A csoportban nevelhető, gondozható sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a gyermekek fejlődését. Célunk, hogy szívesen járjanak bölcsődébe, örömmel kapcsolódjanak be a közös tevékenységekbe. Szükségleteiket, érzelmeiket félelem nélkül, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módon nyilvánítsák ki. Ébredjen fel bennük a kíváncsiság környezetük, társaik iránt. Őszinte gyermeki derűvel éljék mindennapjaikat a bölcsődés közösségben A korszerű kisgyermek ellátás feltételeinek megteremtése A bölcsődei nevelés gondozás alapelvei Alapelveink, melyek egységben vannak az SZMI Bp., által kiadott. A bölcsődei nevelés gondozás országos alapprogramjával. Munkánk során mindig szem előtt tartjuk az alapelveket. 17

18 A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Bölcsődénk a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeinkhez mérten törekszünk a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Ezért a szülők számára igyekszünk lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe. A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket mint fejlődő személyiséget- ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A nevelés és gondozás egységének elve A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, szoros egységet alkot, elválaszthatatlan fogalmak. A nevelés sokoldalú folyamat, mert egyszeri akcióval nem történik meg, fontos csatornái a modellnyújtás, a bemutató, a nonverbális csatornák üzenete. A nevelés alapvető feladata megteremteni a fejlődés legoptimálisabb feltételeit, legfontosabb jellemzője, hogy mozgósít. Az egyéni bánásmód elve A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 18

19 Kisgyermeknevelőink meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy a bölcsődénkbe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőttek elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól és emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelőink elfogadják, és tiszteletben tartják a gyermek nemzetiségi, vallási, hovatartozását. A biztonság és stabilitás elve Bölcsődénkben biztosított a saját kisgyermeknevelői-rendszer, a felmenőrendszer, amely növeli a gyermeknél az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirendünk folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermekek biztonságérzetét. Fontosnak tartjuk a gyermekek fokozatos hozzászoktatását az új helyzetekhez. A fokozatosság segíti alkalmazkodásukat, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve Bölcsődei nevelés-gondozásunk kiemelt feladata a biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz megfelelő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása. Fontosnak tartjuk a gyermekek ösztönzését, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítését. Kisgyermeknevelőink az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatással, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé 19

20 tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segítik a tanulást. Az egységes nevelő hatások elve A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Az eredményesség érdekében fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermeknevelőink a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában egyetértsenek. Az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. Pozitívumokra támaszkodás elve A pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gyermek saját magáról alkotott képét, az én tudat fejlődésén belül elsősorban a környezete megnyilvánulásaiból alakítja ki. Nagyon fontos, hogy ezek a környezetből jövő jelzések pozitív, én- erősítő impulzusok legyenek. Kiemelt fontosságú a dicséret, elismerés, mint a nevelés eszköze. A rendszeresség elve Az ismétlődés stabilitást, tájékozódási lehetőséget, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. A fokozatosság elve A fokozatos hozzászoktatás az új helyzetekhez, segíti az alkalmazkodást, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását a gyermekben. 3. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS FELADATA A bölcsőde a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű nevelését gondozását biztosítják. 20

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 1 TARTALOM Az intézmény bemutatása 4 Napirend 5 BEVEZETÉS 6 1. Jogi keretek 7 2. A bölcsőde definíciója és funkciója 8 I. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA 10

Részletesebben

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA 2011 1 Intézmény neve: Egyesített Bölcsődék címe: 1191 Budapest, Eötvös u. 11. telefon: 280-30-39 tel/fax: 282-64-74 E mail:

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u. 2. OM azonosító: 202346 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lépés ideje: 2013. 09. 01. Módosítás dátuma: 2014.01.

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde Telephely: 1047

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/ 3. sz. Aradi utcai Bölcsőde Székhelye:1041 Budapest, Lőrinc

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

S Z A K M A I P R O G R A MJA

S Z A K M A I P R O G R A MJA A gyermek fejlődésének a szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

2. Törvényi szabályozás

2. Törvényi szabályozás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Pedagógiai Programjának melléklete az Egységes Óvoda-Bölcsődei csoport szakmai programja Bácsalmás 2013. 1.Az intézmény székhelye:

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben