A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: Xl Ügyintéző: Pataki Erzsébet, Dr. Bede Sándor, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Békéscsabai Rendőrkapitányság Véleményező: Szociális és Egészségügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 21. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás, akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból. A gyermekvédelem jogi hátterét egymásra épülő koherens jogszabályrendszer biztosítja. A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény 3. cikke értelmében a szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és kötelességeit, biztosítják a jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekkel foglalkozó és védelmét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények működése megfeleljen az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak, különösen a biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzeti létszámával és szakérteimével, továbbá a megfelelő ellenőrzés meglétével kapcsolatban.

2 2 Magyarország Alaptörvénye a XVI. cikkben rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A Gyvt. meghatározza a célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. A Gyvt. 2. (1) bekezdése szerint a gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. A fenti rendelkezés szerint eljáró szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és - jogszabályban meghatározottak szerint - elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A Gyvt.-vel összhangban került megalkotásra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete azért, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve megállapítsa a feltételrendszert és az eljárási szabályokat. A gyermekvédelmi rendszer egy adott állam gyermekvédelmének leírására szolgáló kategória, magában foglalja a gyermekvédelem funkcióit, szabályait, megoldásait, szervezeteit. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerül ő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni támogatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.- ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A pénzbeli és természetbeni ellátások: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása.

3 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 3 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, a védelembe vétel, a családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése, a megelőző pártfogás elrendelése. A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről külön törvény rendelkezik. A Gyvt. 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig - külön jogszabályban meghatározott tartalommal- átfogó értékelést készít, amelyet a közgyűlés megtárgyal. A beszámoló bemutatja a gyermekvédelem rendszerének helyi kialakítását, betekintést ad annak működésébe. A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú mellékiete tartalmazza. A Gyer. hatályos rendelkezései a települési önkormányzat számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez az alábbi tartalmi követelményeket határozzák meg: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyyt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, és az ezzel összefüggő tapasztalatok. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

4 4 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A fentiek alapján a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Békéscsabai Rendőrkapitányság együttműködésévelelkészítettük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Békéscsaba Megyei Jogú Város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága december 31. napjan fő amelyből (18420 fő) a lakosság 30 %-a tartozik a gyermek, ifjúsági, illetve fiatal felnőtt korosztályba a következő megoszlás szerint: Gyermek korosztály (0-14 éves korig): Ifjúsági korosztály (15-22 éves korig): Fiatal felnőtt korosztály (23-30 éves korig): Összesen: 7451 fő 4910 fő 6059 fő fő Békéscsaba demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály tekintetében az alábbiak szerint alakultak a éves adatokkal összevetve: életkor O összesen volt,

5 5 Megállapítható, hogy évben a 0-18 éves korcsoportba tartozó személyek száma tovább csökkent (1,5 %-kal) az előző évi adatokhoz képest, azonban a csökkenés mérséklődött. A korcsoporthoz tartozó személyek száma az összlakosság számához viszonyítva 16 % volt. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatáskört Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere és Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője gyakorolja. A támogatások megállapítása során az érdemi döntések előkészítése és meghozatala, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály szervezeti struktúrájába tartoznak évben a pénzbeli és természetbeni juttatások megállapításával kapcsolatos feladatokat egyéb feladatkörük mellett - tizenegy fő ügyintéző látta el. Az ügyintézők a képesítési előírásoknak megfelelő, többségében felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeztek. Az ügyintézőknek külön hivatali helyiség állt rendelkezésre az ügyfelek kulturált, ügyfélbarát fogadására. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény év folyamán fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az Önkormányzat ,- Ft-ot fordított e kedvezmény biztosítására. A Gyvt. 2l/A. - ára tekintettel természetbeli támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában ,- Ft került kifizetésre évben 113 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem került elutasításra, amelynek egyik oka az volt, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget. A jogosultsági határt a jogalkotó nagyon alacsony szinten határozta meg, ezért nagyon sok, valóban nehéz helyzetben lévő rászorult család kéreimét kellett elutasítani. További elutasítási ok volt a vagyoni helyzet: A Gyvt. szerint vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy h) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a kérelemben megjelölt személyek együttesen vagy különkülön a fentiekben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

6 6 A Gyvt.-ben július 1. napjától bekövetkezett változása értelmében az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha aj nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be,vagy bj felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Ezen jogszabályi ok miatt, több, 18. életévét betöltött rászoruló kéreimét kellett elutasítani a évben. A december 31-én nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok figyelembevételével a gyermekek száma a következő volt: vagy 5 6 vagy annál több Összesen gyermekes családok száma Családok száma egyedülálló Ebből szülő A december 31-i állapotnak megfelelően nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek az alábbi korcsoportba tartoztak: O-6 I 7-14 I I 19 - éves Gyermekek száma 419 I 836 I 329 I Összesen Az egy főre jutó családi jövedelem a következők szerint alakult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknál: Egy főre jutó családi jövedelem az öregségi az öregségi nyugdíj legkisebb nyugdíj összegének fele, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének legkisebb Összesen illetve annál több, felét nem éri összegét eléri, de az öregségi illetve nyugdíj legkisebb meghaladja összegét nem éri el Az óvodáztatási támogatás A év folyamán 42 fő részére került megállapításra óvodáztatási támogatásra való jogosultság. Az Önkormányzat ,- Ft-ot biztosított a támogatásra ben óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem 2 esetben került elutasításra, amelynek mindkét esetben az volt az indoka, hogy a gyermek nem volt halmozottan hátrányos helyzetű.

7 Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Az Önkormányzat az alábbi, a Gyvt.-ben nem szabályozott juttatásokkal támogatja a rászoruló gyermekes családokat. a) Tanévkezdési támogatási évben 286 családban 485 gyermek részesült tanévkezdési támogatásban. Az Önkormányzat évben ,- Ft-ot biztosított a támogatásra. b) Bursa Hungarica FelsőoktatásiÖnkormányzati Ösztöndíjpályázat Az Önkormányzat évben nem csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A évben megállapított "B" típusú és a évben megállapított "B" típusú ösztöndíjak (4 fő) önkormányzati támogatására évben ,- Ft összeg került átutalásra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára. c) Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj2 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj helyett november 1. napjától az Önkormányzat felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesíti azokat a fiatal felnőtteket, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű - nappali tagozatos - alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni évben 150 fő részesült felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban. Az Önkormányzat ,- Ft-ot fordított erre a támogatásra. d) A családban nevelkedőgyermekekre tekintettel nyújtott önkormányzati segély január l-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvadt össze évben 376 család részesült ebben a típusú támogatásban, összesen ,- Ft értékben. A családok 459 alkalommal, összesen ,- Ft értékben pénzbeli juttatásban részesültek, továbbá 479 alkalommal, összesen ,- Ft értékben természetbeni formában részesültek az ellátásban A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok A Gyvt. rendelkezései alapján gyermekétkeztetés esetén: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, l A tanévkezdési támogatás mértékét, az igénylés feltételeit a Rendelet határozza meg. 2 A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj mértékét az igénylés feltételeit a Rendelet szabályozza.

8 ac) ad) évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 % át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9. pontja alapján ,- Ft állt rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzat feladateiiátásának támogatására. A költségvetési törvény 76. (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - rendeletet alkotott a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátása támogatásának szabályozása érdekében. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelettel került kihirdetésre. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhették, amelyek vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszer meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításának a támogatására. Az Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a június 6. napján kelt BEC/0l/541-4/2014. iktatószámú értesítése alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ,- Ft támogatásban részesült a gyermekétkeztetés biztosításához. Az Önkormányzat 330 szociálisan rászorult gyermek étkeztetését 54 munkanapon keresztül (összesen adag, június 16-tól augusztus 29-ig) biztosította a Gyermekélelmezési Intézmény közreműködésével a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ nappali ellátást nyújtó telephelyein. 3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemeit gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai). A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele és az ezzel összefüggő tapasztalatok.

9 9 A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti központként látja el feladatait, önálló szakmai egységként (a továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) az integrált intézmény keret,ein belül. Illetékességi köre Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi, Kétsoprony, Ujkígyós közigazgatási területe A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatási feladatai: utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat. Békéscsabán alapellátásban részesült gyermekek száma 747, védelembe vett gyermekek száma 64. A gyermekek veszélyeztetettségének okai: Az intézmény évben 110 veszélyeztetett gyermeket tartott nyilván. 46,36%-ban környezeti ok miatt (51 gyermek) 31,81%-ban magatartási ok miatt (35 gyermek) 2,72%-ban egészségi ok miatt (3 gyermek) 19,1%-ban anyagi ok miatt (21 gyermek) A Gyermekjóléti Központ l szociális válsághelyzetben lévő várandós anyával került kapcsolatba 2ü14-ben, számára lakhatási problémák miatt szükségessé vált a Családok Átmeneti Otthonának az igénybevétele. 79 fő átmeneti nevelésben lévő gyermek vérszerinti szüleivel állt kapcsolatban Gyermekjóléti Központ a beszámolási időszakban. A jelzőrendszerrel való együttműködéstapasztalatai: A beszámolási időszakra vonatkozóan elmondható, hogy az észlelő- és jelzőrendszerrel való együttműködés megfelelő, a jelzőrendszer aktív részese a problémák feltárásának és megoldásának. Gyakori a jelzőrendszer tagjával történő közös családlátogatás. Az esetlegesen felmerülő problémákat igyekeznek haladéktalanul megbeszélni, tisztázni. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai állandó meghívottjai az intézményben tartott esetkonferenciáknak, amelyekre 2014-ben 83 alkalommal került sor. Szakmaközi megbeszélésre 6 alkalommal került sor, előre meghatározott témákban: 1. alkalom Témák: 2. alkalom Téma: "A gyermekvédelmi jelzőrendszerre vonatkozó jogszabályváltozásokról az új Polgári Törvénykönyv tükrében" "Változások az intézményünk gyermekvédelmi szakellátásában" "A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszerműködtetésekapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan bemutatása"

10 10 3. alkalom Téma: 4. alkalom Témák: 5. alkalom Téma: 6. alkalom Téma: "A Családvédelmi Szolgálat bemutatása" "Kapcsolati agresszió tapasztalatai a gyermekpszichiátriai ellátásban" " A fiatalok körében megjelenő erőszaka békéscsabai felmérés értékelésében" "Erő, vagy erőszak"-"az agresszióháztartás lélektana" "A kapcsolati erőszaka krízisvonal során szerzett tapasztalatok alapján" "Tapasztalatok az iskolai erőszakról a bejelentések tükrében" "A távoltartással kapcsolatos tapasztalatok rendőri szemmel" "Kapcsolati agresszió a mediáció tükrében (a közvetítő szerepe)" "A védőnői ellátásban történt változások" "A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság tevékenységének bemutatása" A gyermekek napközbeni ellátása - a Bölcsődei ellátás A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái a gyermekek életkorának megfelelően: a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás. A Gyvt. 94. (1)-(2) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Gyvt. 94. (3) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él - egyéb ellátások mellett - köteles bölcsődét működtetni. A Gyvt. 42. (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Békéscsaba Megyei Jogú Városban jelenleg három önkormányzati fenntartású bölcsőde (260 férőhely) és egy vállalkozásban működtetett bölcsőde (42 férőhely) biztosítja a bölcsődés

11 11 koru gyermekek napközbeni ellátását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a bölcsődei ellátás mellett időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház szolgáltatást is nyújt. Az önkormányzati fenntartású bölcsődék férőhely megoszlása: 3. sz. Bölcsőde Békéscsaba, Wlassics sétány sz. Bölcsőde Békéscsaba, Szigligeti u sz. Bölcsőde Békéscsaba, Pásztor u férőhely 50 férőhely 78 férőhely A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló (IV. 23.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 40. (3) bekezdése alapján a bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét - az NM rendeletben meghatározott kivétellel - legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. Ennek megfelelően lehetőség volt arra, hogyabölcsődében a két évet betöltött gyermekeket nevelő csoportok férőhelyszámát 12-ről 14 férőhelyre emelje az önkormányzat. A férőhelyfejlesztéssel 16 új férőhely kialakítására volt lehetőség, ezzel az önkormányzati fenntartású bölcsődék férőhelyeinek a száma 260-ra emelkedett. Önkormányzati fenntartású bölcsődék férőhelyfeilesztése július 1. napjától: a) 3. sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) 122 férőhelyének módosítását 132 férőhelyre, b) 6. sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Szigligeti u.!.) 48 férőhelyének módosítását 50 férőhelyre, c) 8. sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Pásztor u. 66.) 74 férőhelyének módosítását 78 férőhelyre. Az Önkormányzati fenntartású bölcsődék statisztikai kimutatása Sorszám: Megnevezés: 3. sz. 6. sz. 8. sz. Összesen: Bölcsőde: Bölcsőde: Bölcsőde: 1. Férőhelyek száma (fő): Nyitvatartási napok száma: Beíratott gyermekek száma (fő): Teljesített gondozási napok száma: Beíratott gyermekek számához 90,36 % 95,48 % 89,27 % 91,70 % viszonyítva (%): 6. Normatíva elszámolás alapja: Időszakos gyermekfelügyelet: Beíratott gyermekek száma az év III utolsó napján: 9. Napi átlag gyermeklétszám: Gondozott sérült gyermek: A gyermekek átmeneti gondozása: A Családok Átmeneti Otthonát 8 család (20 felnőtt, 15 gyermek) vette igénybe, a gondozási napok száma: A szobák kihasználtságának tekintetében az arány más és más volt.

12 12 Az 1. szoba esetében 96,6 O/o-os (31 napig üres), a 2. szoba esetében 94,6 %-os (20 napig üres), amíg a 3. szoba 93,8 O/o-os (22 napig üres), míg a 4. szoba tekintetében 99,75 %-os (l napig üres), az 5. szoba esetében 78 IÓ-os (l5 napig üres) és a 6. szoba tekintetében 100% - os kihasználtság mutatható ki. A bekerült családok közül kettő halmozottan hátrányos helyzetű volt. A családi összetételeket tekintve a 8 családból 3 volt egyszülős család, 3 család élt házasságban, 2 család élettársi kapcsolatban. Képzettségüket, végzettségüket tekintve alacsony szint tapasztalható, legáltalánosabb a 8 osztályos általános iskolai végzettség, illetve voltak olyan szülők, akik szakmával is rendelkeztek. Érettségizett, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező bentlakó 2014 évben nem volt. A bekerülés is különböző okokból történt. A legjellemzőbb ok a lakásprobléma volt, amely összekapcsolódott a hajléktalanná válás veszélyével. Egy esetben elégtelen lakáskörülményekkel is találkoztak a szakemberek, ahol, a család nem tudta fizetni az albérleti díjat. Öt esetben fordult elő, hogyabekerült család valamely felnőtt tagja munkaviszonyból származó bevétellel is rendelkezett. Két család felnőtt tagjai közfoglalkoztatásban dolgoztak. Nagy számban volt tapasztalható a szülők részéről életvezetési, pénzbeosztási és gyermeknevelési probléma. 2Ü14-ben 3 esetben találkoztak szenvedélybetegséggel. A Családok Átmeneti Otthona engedélyezett férőhelyeinek a száma: 22 fő, Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós. ellátási területük Gondozás időtartama szerint: O-3 hónap: 3 felnőtt + 6 gyermek (2 család) 4-6 hónap: 2 felnőtt + 1 gyermek (l család) 7-10 hónap: 4 felnőtt + 5 gyermek (2 család) hónap: 2 felnőtt + 1 gyermek (1 család) 12 hónapnál hosszabb ideig: 2 felnőtt + 3 gyermek (2 család) Gyermekek Átmeneti Otthona: a gondozás keretében a gyermekek részére teljes körű ellátást biztosít ben 15 gyermek volt elhelyezve az otthonban, ez 11 családot érintett. A gondozási napok száma 1909 nap. Ellátottak száma kor szerint: O-3 év: 4-5 év: 6-13 év: év: 1 gyermek 10 gyermek 4 gyermek A bekerülés főbb indokai: felügyelet hiánya miatt 3 esetben, családi konfliktus miatt 7 esetben, a gyermek magatartási problémái miatt 4 esetben, valamint a gyermek saját kérésére 1 esetben. Az átmeneti gondozásban részesültek adatai a gondozás időtartama szerint: O-3 hónap: 5 gyermek 4-6 hónap: 9 gyermek 7-10 hónap: hónap: 1 gyermek 12 hónapnál több:

13 13 Helyettes szülői hálózat: A családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona mellett 5 fő helyettes szülő 13 férőhellyel áll rendelkezésre a gyermekek átmeneti gondozására ben egy gyermek sem részesült átmeneti gondozásban helyettes szülőnél. Speciális szolgáltatási feladatok: Az utcai és lakótelepi szociális munka lehetővé teszi azoknak a látóterületen kívül maradt tanköteles korú gyermekeknek az elérését, akik napközben iskolán kívül tartózkodnak, valamint azok elérését, akiknek már megszűnt a tankötelezettségük, de még nem nagykorúak ben 4 gyermek vonatkozásában volt teendő ezen a területen. Kapcsolattartási ügyelet szombaton délelőttönként, illetve hétközben hétfő, szerda, pénteki napokon igény szerint működik, összesen heti 10 órában, ennek keretében lehetőséget biztosítanak a külön élő szülőnek, vagy nagyszülőnek, továbbá átmeneti nevelés esetén a vérszerinti családnak a gyermekkel való kapcsolattartásra. A tavalyi évben 36 gyermek kapcsolattartási ügyében 18 család vette igénybe ezt a szolgáltatást. Kórházi szociális munka keretében a szülészeti-nőgyógyászati osztályon és a gyermekosztályon, szociális munkát igénylő szolgáltatást végeznek a munkatársak, amely különösen a gyermekek elhanyagolásának, bántalmazásának megelőzésére, szükség esetén beavatkozásra terjed ki. Hetenként, meghatározott napokon történik látogatás a békéscsabai kórházban. A tavalyi évben nem történt konkrét intézkedés a feladatellátás során. A készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség vagy tájékoztatás nyújtása. A szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezték meg. A tavalyi évben 34 esetben nyújtott segítséget a szolgálat. A hívások jellemzően szülő-gyermek közötti konfliktus, gyermek engedély nélküli távozása, serdülőkori problémák miatt érkeztek, azonnali beavatkozásra nem volt szükség. Egyéb szolgáltatások: A gyermekjóléti munkacsoport prevenciós célzatú szabadidős tevékenységeit 222 gyermek vette igénybe (kézműves foglalkozások, csoportfoglalkozások, rendezvények). 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területén végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésénekalakalmával tett megállapítások bemutatása: április 2-án a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala BEC/Ol/1150 4/2013. számú végzése alapján egy szakértő szakmai ellenőrzést végzett az akkor még Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ keretén belül működő Gyermekek Átmeneti Otthonában. Az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv összességében az alábbiakat állapította meg: A Gyermekek Átmeneti Otthona a működéshez szükséges dokumentációval (alapító okirat, szakmai program, SzMSz, munkaköri leírás, működési engedély, végzettségeket igazoló

14 14 dokumentumok) rendelkezik. Az intézmény szakmai programja megfelel arala. (l) bekezdésében foglaltaknak. A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A lakók szobái, a közös helyiségek megfelelően tiszták, rendben tartottak. A gyermekek elhelyezése, teljes körű ellátása megvalósul, az átmeneti elhelyezés idejére megfelelően biztosított felügyeletük, nevelésük, gondozásuk. A dolgozók képesítése megfelel a 15/1998. (V. 30.) NM. rendelet 2. sz. mellékletében előírtaknak. A szakmai munka megfelelő, a dokumentáció igényes, alapos, áttekinthető, naprakész szeptember 25-én a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala helyszíni hatósági ellenőrzést tartott a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretén belül működő gyermekjóléti szolgálatnál. Az ellenőrzéskorkészült jegyzőkönyv összességében az alábbiakat állapította meg: A tárgyi feltételek megfelelnek a (V. 30.) NM. rendelet 29. -ban foglaltaknak. A személyi feltételek, a családgondozók végzettsége, a gondozottak száma megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (V. 30.) NM. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott irányszámoknak. A gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat, a szociális valamint egészségügyi alapellátások rendszeres kapcsolatot tartanak fenn - az intézmény integrált szervezeti formája miatt is -, az ellátási formák között átjárhatóság biztosított. A szolgáltatások összehangolásával a kliensek komplex ellátására nyílik lehetőség. A gyermekjóléti szolgálat működteti az észlelő és jelzőrendszert. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése céljából a gyermekjóléti szolgálat részéről az ellátással, jogokkal kapcsolatos tájékoztatás - a 15/1998. (V. 30.) NM. rendelet 8. - ának megfelelően - megtörténik. A "Gyermekeink védelmében" elnevezésű adatlap-rendszer megfelelő adatlapja kitöltésre kerül - a (XII. 17.) Korm. rendelet szerint. A családgondozásban részesülő gyermekek esetében az ellátással kapcsolatos tájékoztatás és az adatlapok vezetése megtörténik a 15/1998. (V. 30.) NM. rendelet 8. és ában foglaltak szerint. A gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülői ellátás - biztosított. A gyermekvédelmi tanácskozás minden év március 31-ig megrendezésre kerül a 15/1998. (V. 30.) NM. rendelet 15. (7) bekezdésének megfelelően. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében évente hat alkalommal esetmegbeszélésre kerül sor a (V. 30.) NM. rendelet 15. (3) bekezdés b) pontja szerint. A gyermekek védelembe vételére történő javaslattételt megelőzően - szükség szerint - esetkonferencia megiartására is sor kerül. A gyermekjogi képviselőről szóló tájékoztatás jól látható helyen kifüggesztésre került. Kiemelt ellenőrzési szempont a gyermeki jogok érvényesülése, miszerint a családgondozás során a gyermekjóléti szolgálat a gyermek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által jóváhagyott egységes elvek és módszertan alkalmazásával jár el. Esetmegbeszélés alkalmával a jelzőrendszeri tagok a módszertani útmutatót megkapták, annak érdekében, hogy a munkájuk során a gyermeki jogokat fokozottan érvényesíteni tudják. A gyennekjóléti szolgáltatás ellátásának megkezdésekor megtörténik a tájékoztatás a Gyvt. 2. fejezete szerinti jogokról, kötelezettségekről, valamint a (V. 30.) NM. rendelet 2. -a alapján a gyermekjogi képviselő nevéről és elérhetőségéről augusztus 4-én a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala BEC/0l/335-12/2013. iktatószámú évi ellenőrzési terve alapján - két tárgyban jogszerűségi ellenőrzést tartott a jegyzői gyámhatóságnál.

15 15 A vizsgálat tárgya a települési önkormányzat jegyzői, és közös önkormányzati hivatal jegyzői feladat- és hatáskörébe tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó, Gyvt. és a Gyer április 1. napjától hatályos nagykorú jogosultakat érintő pénzbeli ellátásra, korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot érintő eljárások vizsgálata. Az ellenőrzéskorkészült jegyzőkönyv összességében az alábbiakat állapította meg: A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ajogszerűségi ellenőrzés során a szúrópróbaszerűen kiválasztott I. fokú gyámhatósági ügyiratok alapos áttanulmányozását követően arra az álláspontra jutott, hogy a Ket ban foglaltak szerint felügyeleti intézkedést nem foganatosít. Jogszabálysértések olyan estekben fordultak elő, amelyek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat érintenek. A vizsgálat tárgya a augusztus 1. és március 31. napja közötti időszak alatt az Erzsébet utalványok igénylésére, biztosítására, kézbesítési módjára, illetve azok visszaváltására vonatkozó eljárás jogszabályban előírt teljesülésének vizsgálata. Az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv összességében az alábbiakat állapította meg: A jegyzői gyámhatóság ügyiratkezelése szabályszerű volt. A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a jogszerűségi ellenőrzés során a szúrópróbaszerűen kiválasztott az Erzsébet utalványok igénylésére, biztosítására kézbesítési módjára, illetve azok visszaváltására vonatkozó eljárása során megállapította a Gyer. és Gyvt. szerint meghatározottak telj esülését. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja a hatékony és a szubszidiaritás elvén működő szociálpolitika. Az Önkormányzat a szociális és a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások tekintetében egyaránt a szükségleteken alapuló, egymásra épülő, az öngondoskodásra késztető, fejlesztő szolgáltatási rendszer kiépítésére törekszik. Ezen ellátórendszer kiemeit célja a családok, gyermekek védelme, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. A rendelkezésre álló eszközrendszer segítségével olyan, a családot támogató gyermekjóléti rendszer működtetése a cél, amelyben az egyes ellátási formák egymásra épülnek, ezzel is növelve a rászoruló gyermekek esélyegyenlőségét, a támogató rendszer hatékonyságát. A gyermekvédelem területén biztosítani kell a gyermek (lehetőleg vérszerinti) családban történő nevelkedését elsősorban a megelőzést, illetve a családba való visszakerülést - az állami, önkormányzati, (esetenként civil) szervezetek hatékony együttműködésével kell biztosítani. Az eszközrendszer működése során alapelv, hogy a gyermekek mindenekfelett álló érdekét kell figyelembe venni, és a gyermeket a családi kömyezetéből kizárólag anyagi okból nem lehet kiemelni. A gyermekek védelme olyan - a társadalom számára is - kiemeit jelentőségű terület, amelynek folyamatos korszerűsítése, jobbítása, a megváltozott igényekre és körülményekre történő gyors reagálása valamennyi társadalmi szereplő egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen.

16 16 A helyi ellátórendszer hatékony működéséhez a család, az oktatási, agyennekjóléti, gyermekvédelmi, az egészségügyi, a szociális intézményrendszer együttműködése szükséges. A gyermekvédelem - bár önálló szakterület - biztosítása mégis több diszciplína összefogását igényli. Az egyes szakterületek együttműködése mellett a jövőben is biztosítani kell a civil szervezetek, egyházak számára is, hogy aktívan részt vegyenek a gyermekvédelmi szolgáltatásokban. A különböző ellátási szintek területén szükség van a többszektorúság fejlesztésére, amely alkalmat ad az ellátások szükségletközelségének megteremtésére, továbbá az ellátási paletta szélesítésére, amely megfelel a gyermekek mindenekfelett álló érdekének. A gyermekek jogai és ezek védelme természetesen szorosan kapcsolódik a család védelméhez, a család állami, önkormányzati támogatásához, illetve a nőknek, mint anyáknak a védelméhez. A védelmi feladatok közigazgatási szinten való megjelenítése az a fórum, amely kellő időben és hatékonyan kezeli a gyermekek társadalmi leszakadásának megelőzése, megakadályozása kérdését. A központi és a helyi jogaikotás akarataként nyújtható anyagi támogatások - a legtöbb esetben - a segítség valódi és gyors eszközei. Az anyagilag nehéz helyzetbe kerülő gyermekek, családok ilyen formán történő támogatása a védelem egyik legfontosabb és legalapvetőbb funkciója. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekvédelmi rendszere változatlanul épít - a jövőbeli prevenciós elképzelések között - azokra a pénzbeli ellátásokra, amelyek mind a központi, mind pedig a helyi jogalkotói szándék határozott elképzelése mentén juttathatók el a veszélyeztetett családokhoz. Fontos a pénzbeli ellátások mellett a természetbeni juttatások preferálása, amely célzottabban képes a családok támogatására. Természetesen az anyagi eszközök szűkös forrása megszabja azokat a prevenciós határokat, amelyek a védelem ezen szintjén különös súllyal jelennek meg. A helyi jogalkotói akarat évenként érzékelhető pozitív szemlélete ugyanakkor a hatékonyabb felhasználást biztosító ellátások lehetőség szerinti bővítését - a korábbi időszakokhoz hasonlóan - megfelelően közvetíti. Az új pénzbeli ellátások, jogintézmények segítik a gyermekek hatékonyabb védelmét. A prevenció fontos tényező. A megelőzésben a pénzbeli és természetbeni ellátások, az intézményi struktúra átlátható kialakítása, a gyermekvédelem szakembereinek körültekintő, alapos jogszabályi ismerete, a gyermekek mindenekfelett álló érdekének az egyes gyámhatósági intézkedésekben megjelenő tettenérése, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőinek határozott hitvallása mind-mind egy jól felfogott, megvalósítható, egyetemes színvonalú gyermekvédelem képében realizálódik. Ezen értékek követését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekvédelmi rendszere messzemenően érzékelteti. Az ellátások, intézmények vonatkozásában - a bölcsődei ellátás és a családok átmeneti otthona ellátásának a kivételével - elmondható, hogy az igényeket kielégíti a jelenleg fennálló ellátórendszer évre vonatkozóan továbbra is kiemelt szempont, hogy a prevenciós feladatok megvalósuljanak, amelyhez minden pályázati forrás megragadása kiemelt cél. A bölcsődei ellátás és a családok átmeneti otthona iránti igények kielégítése érdekében pályázati forrásból - szükséges célként megjelölni ezen ellátások férőhely-fejlesztését. Fontos, hogyagyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival a jövőben is jó legyen az együttműködés azért, hogy a felmerülő problémákra gyors és hatékony reagálás történjen. Ennek érdekében változatlanul szükséges rendszeres kapcsolatot tartani a jelzőrendszer tagjaival, hogy az eredményes munkavégzés szempontjából a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően továbbra is működjön a kölcsönös munkakapcsolat.

17 17 A gyermekjóléti szolgáltatások vonatkozásában a jövőre vonatkozóan továbbra is cél, hogya klienseik szükségletei minél inkább kielégítésre kerüljenek a szolgáltatásokkal. Mindent meg kell tenni a kiírt pályázati lehetőségek megragadása, és a sikeres programok lebonyolítása érdekében a jövőben is. A preventív feladatok megvalósítására is nagy hangsúlyt kell fektetni, mert a megelőzés kulcsfontosságú a gyermekvédelem területén. 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program) valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkszámának az általuk elkövetett bűncselekményekszámának, a bűnelkövetés okainak a bemutatása: Szabálysértések A Szabálysértési nyilvántartás adatai szerint a kapitányság illetékességi területén - főként Békéscsaba városban - 30 fő fiatalkorú személyt vont szabálysértési eljárás alá, mint a szabálysértés elkövetőjét. Közülük 7 lány és 23 fiú volt. A szabálysértési ügyek túlnyomórészt bolti lopások voltak. A fiúk esetén a bolti lopások elkövetési tárgya legtöbbször csokoládé, vagy egyéb élelmiszer. A lányok kozmetikumot, ruhadarabokat tulajdonítottak el. Az elkövetések helye leggyakrabban áruházak - SPAR, TESCO, Media Markt -, ekkor az áruházak biztonsági szolgálatai tették meg a bejelentést. A cselekmények elkövetési értéke jórészt - főként élelmiszer és kozmetikum esetén - néhány száz forinttól maximum néhány ezer forintig terjed (alapesetben az értékhatár a szabálysértés és a bűncselekmény között ,- Ft). Bűncselekmények Nyilvántartásuk szerint évben 53 fiatalkorú személlyel szemben folytattak eljárást, 42 fiú és 11 lány esetében. Ezen korosztály által elkövetett bűncselekmények között évben is domináltak a vagyon elleni bűncselekmények (lopás). Egy-két esetben vált ismertté garázdaság, testi sértés, közokirat-hamisítás. Egy esetben történt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak. A leggyakoribb lopások tárgya továbbra is mobiltelefon, kerékpár, főként áruházakból ruhanemű, élelmiszer, kozmetikum volt, amelyek esetében az elkövetési értéket (nem biztos, hogy meghaladja az ,- Ft-ot) és egyéb minősítő körülményeket is figyelembe véve a cselekmény bűncselekménynek minősül. Ilyenek pl.: I. üzletszerűség: rendszeres jövedelemszerzés, sorozatos elkövetés, II. dolog elleni erőszak: áruvédelmi eszköz eltávolítása, csomagolás megrongálása, III. közös helyiséget használó sérelmére elkövetett lopás: osztálytárstól eltulajdonított dolog a közös osztályteremben.

18 18 Családon belüli erőszak A 32/2007. (OT.26.) ORFK utasításban meghatározottak alapján a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatokat év január 1. és december 31. nap közötti időszakban az alábbiak szerint hajtotta végre a Békéscsabai Rendőrkapitányság: (Az értékelő jelentés elkészítéséhez a RüBüTZSARU-NEü ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerben rendelkezésre álló adatokat használták.) A Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén a Közrendvédelmi Osztály munkatársai a fenti időszakban összesen 63 esetben (16 esetben a cselekmény során jelen volt gyermek is) intézkedtek családon belüli erőszak miatt (bejelentések alapján az ügyelet rendőri intézkedést foganatosíttatott "családi botrány" miatt). Minden esetben átirattal fordultak az önkormányzatokhoz, amikor családon belüli erőszakról szereztek tudomást. A családon belüli erőszak miatt Békéscsaba illetékességi területén a fent említett 44 bejelentés esetén a közrendvédelmi osztály munkatársai intézkedtek, 7 esetben közösen a bűnügyi szolgálat munkatársaival. A 44 esetben az intézkedések tekintetében a következő KMB/járőr/bűnügy): megoszlás tapasztalható (eset: Tettlegesség fizikai erőszak nélkül - fenyegetés, kiabálás stb. - (anyagi ok, szerelemféltés, italozás miatt) elkövetett (gyermek jelenléte nélkül): 11/10/2 eset Tettlegesség fizikai erőszak nélkül - fenyegetés, kiabálás stb. - (anyagi ok, szerelemféltés, italozás miatt) elkövetett (gyermek jelenlétével): 3/0/0 eset Tettlegesség fizikai erőszakkal (anyagi ok, szerelemféltés, italozás miatt) elkövetett (gyermek jelenléte nélkül): 14/8/2 eset Tettlegesség fizikai erőszakkal jelenlétével): 8/2/3 eset (anyagi ok, szerelemféltés, italozás miatt) elkövetett (gyermek Az állomány a családon belüli erőszak körébe tartozó személy elleni erőszakos cselekmény elkövetése miatt - az értékelés napjáig - az alábbi intézkedéseket kezdeményezte: - előállítás: - elfogás: - biztonsági intézkedés: 19 eset Oeset Oeset - szabálysértési feljelentés: -büntető feljelentés: - veszélyes fenyegetés - rendzavarás - egyéb - könnyű testi sértés - súlyos testi sértés - kiskorú veszélyeztetése - egyéb oeset Oeset Oeset 5 eset 4 eset Oeset 10 eset A kapitányság illetékességi területén a évben kezdeményezett eljárások során, családon belüli erőszak miatt 19 esetben kezdeményeztek előállítást.

19 19 Az évi XXXIV. törvény 33. (2) bekezdés f) pontja szerinti szabálysértés további folytatása miatt nem történt előállítás, őrizetbe vételre nem került sor. A év október 1. napján hatályba lépett, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvény alapján évben 19 esetben kezdeményeztek ideiglenes megelőző távoitartást. A tett rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása miatt a tárgyidőszakban panasz nem érkezett, az intézkedő rendőrök ellen erőszakos bűncselekmény nem történt. A családon belüli erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések kivétel nélkül magánházban, lakásnál kerültek foganatosításra. Az intézkedéseknélleggyakrabban rögzítésre került kiváltó okok: az alkoholos befolyásoltság különböző foka, illetőleg az évek óta tartó alkoholfüggőség, a korábban történt családi tragédiák miatti feszültségek, a családtagok közötti ellentétek, ebből fakadó válóperek, valamint a munkanélküliség miatti anyagi problémák. Az intézkedő rendőrök a helyszínen minden esetben felvilágosítják a résztvevőket jogaikról, az áldozatsegítés lehetőségeiről. A tapasztalatok alapján jól alkalmazták a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Szolgálata által készített, az áldozatok tájékoztatására szolgáló szelvényeket. Jellemző, hogy az intézkedések során - főként a könnyű testi sértés vétség, valamint a zaklatás vétség megvalósulása esetén - a sértett fél magánindítványt nem tett az elkövető személlyel szemben. A sértettek úgy nyilatkoztak, hogy csupán az volt a céljuk, hogya hatóság tudomást szerezzen a cselekményről, de eljárást nem kívánnak kezdeményezni. Az intézkedések során 12 esetben éltek magánindítvánnyal, 4 esetben indult hivatalból eljárás. Az esetek többségében, amikor a rendőr megjelenik, az erőszakoskodó fél azonnal abbahagyja a törvénysértő magatartást és a rendőri felszólításnak eleget téve elmegy a lakásból valamint eláll a további erőszakos cselekményektől. A sértettek sokszor már akkor értesítették a rendőrséget, amikor a cselekmény lezajlott, és az elkövető a lakásból eltávozott ben két család került a látókörükbe, ahol több cselekmény is történt: Békéscsabán 1 családnál két esetben, míg Csorváson l családnál 3 esetben kellett intézkedést foganatosítani. Az esetek elemzése során látható, hogy az erőszakos magatartás hátterében gyakran az alkohol hatása lelhető fel. 14 esetben biztosan regisztrálható volt az alkoholos befolyásoltság, ebből két esetben előfordult, hogy a veszekedő felek mindegyike, így a sértett is az alkohol befolyása alatt állt. Más stimuláló szer - kábítószer - használata nem merült fel. A kapitányság illetékességi területéhez tartozó 10 településen a helyi körzeti megbízottak már korábban feltérképezték, és számon tartják a veszélyeztetett családokat. Az adott településeken felvették a kapcsolatot a helyileg illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. A körzeti megbízottak napi munkakapcsolatban állnak a hivatalok munkatársaival. A családon belüli erőszak megelőzésével kapcsolatosan az adott körzeti megbízott a helyi Polgármesteri Hivatal képviselőivel és a veszélyeztetett családok tagjaival közös megbeszélésen vett részt, ahol a családok életkörülményeinek javítása érdekében részükre nevelési tanácsokat és egyéb javaslatokat tettek.

20 20 A fent említett 63 bejelentés közül 16 esetben a cselekménynek kiskorú is részese volt, ezért adatlap megküldésével tájékoztatták az illetékes családsegítő szolgálatot. A tárgyidőszakban a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Gyámhivatal eljárásai során nem igényelt rendőri segítséget. A Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén január 1. és december 31. közötti időszakban a 32/2007. ORFK utasításban foglalt, a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények közül nyilvántartásuk szerint az alábbiak vonatkozásában indult eljárás: bűncselekmények megnevezése könnyű testi sértés súlyos testi sértés kiskorú veszélyeztetése tartás elmulasztása szexuális kényszerítés zaklatás magánlaksértés garázdaság becsületsértés összesen: esetek száma l 76 eset A fenti cselekmények esetén az elkövetők megoszlása az alábbi volt: felnőtt nő: 9 fő felnőtt férfi : 66 fő fiatalkorú nő: 1 fő összesen: 76 fő Az áldozatok között a következő megoszlás tapasztalható: gyermekkorú nő: fiatalkorú nő: felnőtt nő: 60 év feletti nő: gyermekkorú férfi: fiatalkorú férfi: felnőtt férfi: 60 év feletti férfi: összesen: 4 fő 2 fő 47 fő (ebből 17 könnyű, 2 súlyos testi sértés, 12 zaklatás) 7 fő 9 fő 1 fő 5 fő 1 fő 76 fő A bűncselekmények leggyakoribb elkövetési helye a család lakóhelye, illetőleg az ahhoz tartozó bekerített hely. A cselekmények felderítésének legfőbb nehézsége továbbra is a feljelentés miatti retorzió, bűnismétléstől való félelem. Jelentős körülmény az is, hogya sértettek az eljárás következményeként tartanak attól, hogy a család anyagi biztonsága,

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I.rész A rendelet célja, hatálya

I.rész A rendelet célja, hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 1.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben