Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága"

Átírás

1 A családközpontú kora gyermekkori intervenció tevékenységei, szereplıi és megvalósításának lehetıségei november 16. Czeizel Barbara Budapesti Korai Fejlesztı Központ Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága Korai fejlesztés Korai intervenció Kora gyermekkori intervenció Koragyermekkori intervenció Családközpontú kora gyermekkori intervenció 1

2 A kora gyermekkori intervenció definíciója A kora gyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú rizikócsecsemık eltérı fejlıdéső, gyermekek tervszerően felépített programja; a család segítése, mely szőrést, komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást különbözı terápiás szolgáltatásokat a gyermek megfelelı közösségbe kerülésének elısegítése foglal magában a gyermek állapotát és a család körülményeit, valamint egyedi igényeit figyelembe véve. Budapesti Korai Fejlesztı Központ Megalakulás: 1992., fenntartó a Korai Fejlesztı Központot Támogató Alapítvány Célok: családközpontú kora gyermekkori intervenció, Budapesti és Pest megyei családok ellátása Modellek (USA, Németország -Lebenshilfe, Anglia, magyar hagyományok a gyógypedagógiában és a fejlıdés pediátriában) Nincs törvényi szabályozás 1996: oktatási törvény módosítása: a korai fejlesztés, mint nevesített feladat 2

3 Definíciók Shonkoff és Meisels (2000): Multidiszciplinális szolgáltatások, 5 éves korig. Cél: a gyermek egészségének és jólétének biztosítása, a kompetenciák erısítése, a fejlıdési késések minimalizálása, a meglévı fogyatékosságok kezelése, a szülık és a család mőködésének elısegítése Guralnick (2001): A szülı-gyermek interakciók azon mintáját támogatja, amely leginkább elısegíti a gyermek fejlıdését A kora gyermekkori intervenció jelenlegi helyzete Magyarországon Részletesen: a TÁRKI-TUDOK Zrt. kutatásában Röviden: Nem tisztázott fogalomhasználat Hovatartozás kérdésének tisztázatlansága (egészség-, oktatás-, szociális ügy-e?) Oktatási törvény nehézkes alkalmazása Képzett korai intervenciós (fejlesztı) szakemberek hiánya Korai intervenciós szolgáltatások hiánya Korai intervenciós szolgáltatások minıségének megkérdıjelezhetısége 3

4 Adatok összegzése a 2005-ös év alapján A 2005-ben összes élve született gyermekek száma (KSH adat) 2005-ben Nic-ben, Pic-ben ápoltak száma 5884 (OGYEI-adat, egészségügy) 2005/06-ban korai fejlesztés és gondozás keretében ellátott, 0-5 éves korú gyermekek száma 2147 (OMstatisztika, oktatásügy) (2147X Ft,- /fı/év = Ft)??? évben SNI-s kategóriával elsı osztályba jelentkezı gyermekek száma 6233!!!!!! Adatok megyei eloszlása Újszülöttek PIC/NIC-ben 2005-ben (EM) Korai fejlesztésben részesültek 0-5 éves korig 2005-ben (OKM) 4

5 Frissebb (de nem teljeskörő) adatok A 2008-ben összes élve született gyermekek száma (KSH adat) 2008/2009-ban korai fejlesztés és gondozás keretében ellátott, 0-5 éves korú gyermekek száma (OMstatisztika, oktatásügy: Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központ) 2008/2009 évben SNI-s kategóriával elsı osztályba jelentkezı gyermekek száma 4 868!!!!!! Kiskırös kistérség adatai kistérségben élve született gyerekek száma: közülük rizikóbabák voltak: korai fejlesztésben részesültek: SNI-diagnózissal elsı osztályt kezdett: Szegregáltan Integráltan

6 A kora gyermekkori intervenciós szolgáltatások közös jellemzıi Európában Elérhetıség Közelség Költségfedezet Interdiszciplináris team munka Változatos szolgáltatások A korai intervenciós szolgáltatások közös jellemzıi Magyarországon Elérhetıség: esetleges Közelség: kiszámíthatatlan Költségfedezet: nem megoldott Interdiszciplináris team munka: nehezen kivitelezhetı Változatos szolgáltatások: elszigetelten 6

7 A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés célja A gyermek személyes fejlıdésének biztosítása A családi kompetenciák erısítése A család és a gyermek társadalmi inklúziójának elısegítése A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés megvalósításának alapigényei Korai felismerés, diagnózis Megfelelı színvonalú tanácsadás, fejlesztés, terápia, gondozás A család segítése, támogatása Elérhetıség alanyi jogon 7

8 Kora gyermekkori intervencióban résztvevı szakemberek Transzdiszciplináris team-munka, interdiszciplináris szemlélet védını, házi gyermekorvos fejlıdéspediátriában jártas gyermekorvos, gyermek-neurológus, gyermekpszichiáter, gyermekortopéd szakorvos, gyermekszemész, genetikus különbözı képzettségő gyógypedagógus, pedagógus mozgásterapeuta, mozgásfejlesztı szakember, konduktor pszichológus szociális munkás mővészeti terapeuta bölcsıdei gondozónı, óvodapedagógus, fejlesztıpedagógus Kora gyermekkori intervencióra, fejlesztésre jogosultak Szőrést követıen: Azok a gyermekek, akik megfelelı diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentıs elmaradást mutatnak az alább felsoroltak közül egy vagy több fejlıdési területen: mozgásfejlıdés értelmi fejlıdés hallás-, látásfejlıdés kommunikáció-, beszédfejlıdés szociális, érzelmi fejlıdés, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak Olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek nagy valószínőséggel fejlıdési elmaradást eredményeznek 8

9 Kora gyermekkori intervenció szolgáltatásai Szőrés Komplex vizsgálat, gyermek fejlıdési szintjének felmérése Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás Mozgásterápia Pszichoterápia Zeneterápia Szülıcsoportok Megfelelı gyermekközösségbe kerülés elısegítése Utazó tanári szolgáltatás (Portage modell) A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés formái és lehetıségei Központhoz kötött: A gyermek a szülıvel együtt részt vesz a fejlesztést nyújtó intézmény programjában, egyéni vagy csoportos foglalkozásokon. Elınyei: a gyermeknek és a szülıknek is lehetıséget nyújt a társadalmi érintkezésre, az intézményben több fejlesztı eszköz áll rendelkezésre, mint az otthoni programban, a különbözı szakemberek könnyebben konzultálnak egymással egy probléma kapcsán. 9

10 A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés formái és lehetıségei Otthoni fejlesztés: a gyermek otthonába jár ki a pedagógus vagy a terapeuta (utazótanári szolgáltatás). Általában csecsemık, ill. kisgyermekek fejlesztésekor bevált forma. Elınyei: Az ismerıs környezetben a kisgyermekek könnyebben mőködnek együtt a pedagógussal, a gyermekek megkímélése a fáradságos utazástól, nagyobb figyelemmel tudnak részt venni a foglalkozásban A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés formái és lehetıségei Integrált gyermekközösség: Normál bölcsıdei vagy óvodai közösségbe kapcsolódik be a sérült gyermek. (A megfelelı személyi, szakmai, tárgyi feltételek biztosításával!) Elınyei: az egészséges társak mintáját követve felgyorsul a gyermek fejlıdése, lehetıséget nyújt a megfelelı kortárs kapcsolatok kiépítésére, az édesanya munkába állhat. 10

11 A korai intervenció, fejlesztés formái és lehetıségei Speciális óvoda, konduktív nevelési módszert alkalmazó óvoda, fejlesztı napközi Azon gyermekek részére, akik sajátos állapotuk, súlyos sérültségük miatt nem integrálhatók egészséges közösségbe. Elınye: mindennapos szakszerő foglalkozásokban vesz részt a súlyosan sérült gyermek (lehetıvé teszi, segíti az édesanya munkavállalását is.) Szempontok a kora gyermekkori intervencióhoz, fejlesztéshez A szülı mint partner Elfogadás, meghallgatás Információ Együttmőködés Tanácsadás Fejlesztés Terápia 11

12 Érintett területek Egészségügyi Oktatási (gyógypedagógiai) Szociális A kora gyermekkori intervenció megvalósításának ideális megvalósítása az alapellátásban Gyermekek szőrése regionális, helyi védınık által, jelzés a házi gyermekorvosok felé (Egészségügyi Közlöny febr. 16. és 2. sz. Módszertani levél) A szőrés után rizikócsecsemınek minısített gyermekek diagnosztikus vizsgálata a szakértıi bizottságban Az érintett családok ellátásba kerülésének biztosítása (az összes korai fejlesztésben járatos ellátóhely ismeretében) a teljes folyamatot koordináló kulcsszemély Folyamatos, az ellátás alapján történı szolgáltatás bıvítés, és minıségi fejlesztés 12

13 A szakmai környezet változása (az utóbbi évben) Korábban: orvosi pedagógiai modell kizárólag a gyermekre koncentrált Jelenleg TÁRSADALMI modell a gyermek fejlıdése a középpontban, illetve a társadalmi érintkezésnek az ember, azon belül is a gyermek fejlıdésére gyakorolt hatását vizsgálja a gyermek, a család és a környezet együttes megközelítése A szakmai gyakorlatban történı változások (1) Korszerőbb diagnosztikus módszerek mellett egyre több tapasztalat halmozódott fel a korai fejlesztés terén is. A szélesebb értelemben vett szakmai közegben is szemléletváltás tanúi lehetünk, egyre többen ismerik fel a korai beavatkozás szerepét a gyermek és családja harmonikus fejlıdésében. 13

14 A szakmai gyakorlatban történı változások (2) A korai ellátás a társadalom szélesebb rétegeiben is ismertebbé vált, az érintett családok egyre határozottabban igyekeznek érdekeiket érvényesíteni. Az állami intézményrendszer mellett számos olyan intézmény, elsısorban civil szervezet jött létre, amely a sérült gyermekek korai ellátását tőzte ki céljául. A szakmai gyakorlatban történı változások (3) konkrétumok, konkrét feladatvállalások 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlıdés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában (csecsemı- és kisgyermekkori szőrıteszt védınık, gyermekorvosok számára (Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 2004., Dr. Büki György, Dr. Gallai Mária, Dr. Paksy László). Zárójelentés a kora gyermekkori intervenció koncepciójának értékelemzéssel történı kialakításáról, augusztus; Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium, Fogyatékosügyi Fıosztály, MicroVA Bt. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújúlás Operatív Program (TÁMOP) 3., 5., 6. prioritásaiban nevesített, a koragyermekkori intervenciós programok elméletének, gyakorlatának kidolgozása, mint kormányprogram, évekre vonatkozó akciótervek 14

15 Ugyanakkor (1) Az ellátó intézmények a sérült fejlıdés egy-egy részterületének diagnosztikájára és fejlesztésére szakosodtak (pl. mozgásfejlesztés, szenzoros integrációs fejlesztés, érzékszervi fejlesztés, stb.), szemléletük többségében nélkülözi a komplexitást (egészségügy, oktatás, szociális ágazat). A szakmai protokollok, standardok, megfelelıen képzett szakemberek, megfelelıen alkalmazható módszerek hiányában ill. a már hatályos jogszabályok nem harmonizált alkalmazása vagy nem alkalmazása (pl. Módszertani levél) okán az optimálisnak tekinthetı ellátás sokszor még újra és újra a tervezési szintre zuhan vissza. Ugyanakkor (2) Az intézmények, szakemberek, ágazatok egymással való kapcsolattartása, együttmőködése hiányos, így a családokkal gyakran egymás mellett és nem egymásra épülve foglakoznak. A szakemberek számára igen kevés továbbképzési lehetıség van (csökkenı továbbképzési, szakképzési keret). Az intézmények súlyos pénzügyi nehézségekkel küszködnek, melyek a megfelelı szabályozás hiányában a civil szervezeteket talán még jelentısebb mértékben sújtják. 15

16 Ugyanakkor (3) Egyes sérült csoportok diagnosztizálása, ellátása és továbblépési lehetıségei továbbra is szinte teljes mértékben megoldatlanok maradtak. Ez elsısorban a csecsemıket (0-1 éves kor), a halmozottan, súlyosan halmozottan sérült gyermekcsoportot és az autizmus spektrum zavarral élı gyermekeket és családjaikat érinti. Köszönöm figyelmüket! 16

LÉPÉSRŐL ALAPÍTVÁNY. Az élet nem azon áll, hogy milyen kártyákat kapunk a sorstól, hanem azon, hogy egy rossz osztást jól játsszunk meg.

LÉPÉSRŐL ALAPÍTVÁNY. Az élet nem azon áll, hogy milyen kártyákat kapunk a sorstól, hanem azon, hogy egy rossz osztást jól játsszunk meg. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Készítette: Barta V. Péterné gyógypedagógus ALAPÍTVÁNY Az élet nem azon áll, hogy milyen kártyákat kapunk a sorstól, hanem azon, hogy egy rossz osztást t jól játsszunk meg. (Stevenson)

Részletesebben

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Szakmák közötti együttműködés Helyi együttműködés az eltérő fejlődésű és a fejlődés szempontjából veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek folyamatos ellátása

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése Vezetıi összefoglaló Írta: Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fıosztályának

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011.

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Rehabilitációs pedagógiai program A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Tartalomjegyzék I. ÖNMEGHATÁROZÁS... 4 I./1. BEVEZETİ... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK:... 7 L./3.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja 2012 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza Szent István út 21. Minden gyermek ajándékkal jön a világra, csak néhányuknak segíteni kell

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK SZŰRÉSI -

AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK SZŰRÉSI - AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK SZŰRÉSI - DIAGNOSZTIKAI MODELLJE Készítette: Csepregi András, Horvát Krisztina, Simó Judit Készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány megbízásából 2011.

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A mozgáskorlátozottak nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A mozgáskorlátozottak nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A mozgáskorlátozottak nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Pedagógiai Program. 1. számú melléklet (Korai fejlesztés, gondozás)

Pedagógiai Program. 1. számú melléklet (Korai fejlesztés, gondozás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR8 dokumentum Javaslat(ok) adaptálható elemek beépítésére a hazai kora gyermekkori ellátás egységes szemléleten alapuló protokolljainak kialakításához, amely figyelembe veszi legalább két nemzetközi jó

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

PR9 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR9 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR9 dokumentum Javaslat(ok) érintett ágazatok (egészségügy, szociális, oktatás) által használatos protokollok összehangolására A.I.M. 2011 KONZORCIUM 2012. február Készült: az Educatio Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Legyen jobb a gyermekeknek Közös gondolkodás és szakmák közötti együttműködés a gyermekekért

Legyen jobb a gyermekeknek Közös gondolkodás és szakmák közötti együttműködés a gyermekekért Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza, 2009. május 6. Szerkesztők: dr. Kósa Zsigmond Nagy Józsefné Szoboszlai Katalin Technikai szerkesztő: Kósa Szilvia DARVAS ÁGNES: A GYEREKSZEGÉNYSÉG NÉHÁNY

Részletesebben

AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA

AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA 1 AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA elkészítését háttéranyagok megírásával és műhelymunkák keretében készített

Részletesebben

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u.

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u. Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 205 Biatorbágy Arany János u. Számlaszám: AXA bank-700009-57986 Képviselő: Surányi Kornél

Részletesebben