Szakmai program-nevelési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program-nevelési terv"

Átírás

1 Szakmai program-nevelési terv BÖCSİDEI ELLÁTÁS 1. Bölcsıdénk alapelve Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem gazdag bölcsıdei élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy biztonságot, boldogságot, önállósághoz való jutást ad a gyermekeknek. Ezen alapelvek közül az érzelemgazdagságot, a fokozatosságot, az egyéni bánásmódot és az állandóság elvét emeljük ki. Intézményünk alapprogramja a bölcsıdei gondozás-nevelés alapprogramjának figyelembevételével alkalmazza a nevelımunkában: - Az általános emberi, etikai alapelveket. - Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól címő dokumentumban rögzítetteket. - A pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményeit. - A 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerését. - A bölcsıdei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékeket. - A bölcsıdei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlatát. 2. Gondozás-nevelés alapfeladatai: A gyermek testi és pszichés szükségleteinek kialakítása, a fejlıdés elısegítése, az egészséges életvitel igényének kialakítása. a. Az egészséges testi fejlıdés elısegítése: - A fejlıdéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése - Az elsıdleges szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése - Az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvetı kultúrhigiénés szokások kialakításának segítése b. Az érzelmi fejlıdés és a szocializáció segítése: - Derős légkör biztosítása, a bölcsıdébe kerüléssel járó nehézségek lehetıség szerinti megelızése illetve csökkentése. Segítségnyújtás az átélt nehézségek feldolgozásában. - A gondozónı-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentı kapcsolat kialakításának segítése. - Az egyéni igények szükségletek kielégítése csoporton belül, az éntudat egészséges fejlıdésének segítése. - A társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlıdésének a segítése.

2 - Megteremteni a lehetıséget a gondozónıvel és a társakkal közös élmények szerzésére. - c. A megismerési folyamatok fejlıdésének a segítése: A gyermeket tevékenységeik, benyomásaik, tapasztalataik élményeik alapján szereznek ismereteket, ezért fontos biztosítani: - A gyermek életkorának és érdeklıdésének megfelelı lehetıségeket (hely, idı, eszköz stb.). - Az önálló aktivitás és kreativitás támogatását. - Ismeretnyújtást. - Fontos a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerısítése. - A gyermek igényéhez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-megoldási minták nyújtása. 3. A bölcsıdei élet megszervezésének elve: A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük szociális rászorultságuk vagy egyéb ok miatt ezt igénybe veszik. a. Alapellátás A bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedı 20 hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását szakszerő nevelését végzı intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte a bölcsıdei nevelési év végéig, maradhat az intézményben. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre a 4. életévének a betöltését követı augusztus 31.-ig tovább gondozható a bölcsıdében. (1997. XXXI.tv. 42. (1) ) A bölcsıde végezheti sérült gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását is a gyermek 6 éves koráig. A bölcsıdei ellátás keretében a közoktatásról szóló (1993.évi LXXIX. tv.) szerinti szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek hatéves koráig fejlıdését biztosító fejlesztı felkészítésben és nevelésben vehet részt. b. Kapcsolattartás a szülıkkel A családban és a bölcsıdében nevelkedı gyermekért mindkét környezet felelıs. A bölcsıde csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erısítve tudja nevelı szerepét betölteni. Az együttmőködés alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. A gondozónı ismerje meg a családok életmódját, a gyermek helyét a családban. A

3 szülı találjon a gondozónıben támaszt és segítıtársat a gyermek nevelésében. Szükséges, hogy a bölcsıde minden dolgozója elıítéletektıl mentesen tudjon közeledni a családokhoz. A kapcsolattartás formája a családdal: - Beszélgetések érkezéskor, hazaadáskor. - Szülıi értekezlet, szülıcsoportos beszélgetések. - Hirdetıtábla. - Üzenıfüzet. - Nyílt napok. - Idıpont-egyeztetés után egyéni beszélgetés. - Szervezett programok. c. Családlátogatás Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek otthoni környezetében való megismerése. Lehetıleg a beszoktatás elıtt kerüljön sor az elsı családlátogatásra. Szociális körülményei miatt felvételre kerülı gyermeknél betegség, gyakori hiányzás miatt év közben is szükséges a családlátogatás. 4. Kapcsolattartás más intézményekkel a. Óvoda-bölcsıde kapcsolata Az óvodába lépés fordulópont a gyermek életében. Alkalmazkodás az új környezethez, a számára ismeretlen felnıttekhez és gyermekekhez, pszichés megterhelést okoz. Az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében az óvónık nyár folyamán meglátogatják a bölcsıdében, a szeptemberben hozzájuk kerülı gyermekeket. Csoportos látogatásokra is mód van, mivel hatalmas füves udvar áll rendelkezésünkre. (madarakkal, baglyokkal) A gondozónık meglátogatják az óvodában már beilleszkedett bölcsıdéseket. Részt veszünk egyes ünnepeiken, ahol több korcsoport találkozására is lehetıség van. Pl. Márton napi felvonulás 5. Kapcsolattartás Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézményekkel: A gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein havonta részt veszünk függetlenül attól, hogy a bölcsıdében van-e nevelıszülı által gondozott gyermek. A gyermekjóléti szolgálat javaslatára szociálisan rászorult gyermekek kerülhetnek bölcsıdébe.

4 6. Kapcsolattartás a védınıi szolgálattal: Napi kapcsolattartásra van lehetıség szükség esetén, mivel egy épületben mőködik. Problémás fejlıdéső, vagy táplálék, gyógyszer allergiás gyermek esetén a bölcsıdébe kerülés elıtti állapotáról is tájékoztatást kaphatunk. Védınıi javaslatra is bekerülhet gyermek a bölcsıdébe. 7. Képzés, továbbképzés Szakmai programunk célja többek között a gondozónık felsıfokú képesítésének elérése. A továbbtanulás biztosítása. Az akkreditált képzéseken való részvétel. Szakmai napokon való részvétel Intézményen belül a házi továbbképzéseken fejleszteni, felfrissíteni az ismereteket Szakirodalmak olvasásával szinten tartani a meglévı tudást, Tájékozódni, új ismeretekre szert tenni. Nevelési terv A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermekeinknek valóra váltani lehetıségeiket. (E.Fromm) 1. Feladatunk: Megkönnyíteni a bölcsıdés gyermek számára az alkalmazkodást az új környezethez, a társakhoz, a felnıttekhez. Kiemelt feladat az elıítéletek kialakításának megelızése. Együttérzéssel, figyelmességgel segítjük a szabálytartás fejlıdését. A közös élmények erısítik biztonságérzetüket. Megértı odafordulással segítjük a félelmek, szorongások oldását. A bölcsıdés korú gyermeknél a nevelés-gondozás összefügg egymással. A gondozási mőveleteken keresztül tanulja meg az önállóságot, a helyes szokásokat, a környezetéhez való alkalmazkodást.

5 2. Értelmi fejlesztés: Minden módszer jó, ami éhséget ébreszt a tudás iránt (Freinet) A bölcsıdei nevelés az egész személyiséget fejleszti. A nevelés során olyan képességeket fejlesztünk, mely képessé teszi a gyermeket majd a tanulásra. A tevékenységbe beépül a mozgás, a manipuláció mely a fejlesztés alapja. A valóság nyelve a gyermek számára a játék (Fordham) A játék, út a gyermekek számára, annak a világnak megismeréséhez, amelyben élni fognak és amelyet megváltoztatni hivatottak. (Maxim Gorkij) A játék a gyermek fejlıdésének kulcstevékenysége. A lelki egyensúly szempontjából nagy jelentısséggel bír. Gyermekkorban elsıdleges tevékenység. Ebben nyilvánul meg legıszintébben, ebben figyelhetı meg legjobban, itt fejleszthetı legeredményesebben a gyermek. Fontos, hogy megteremtsük a gyermek számára a nyugodt játék feltételeit. A biztonságot, állandóságot, nyugalmat, megfelelı helyet és idıt a játékra. A játékeszközök kiválasztása igazodjon a gyermek korához. A játéktevékenység fejlıdése szoros kapcsolatban van a gyermek fejlıdésével, érésével. A csoportban lévı gyermeket fejlettségi szintjéhez kell biztosítani a tevékenységükhöz szükséges eszközöket. a. A játékok fajtái: Képzeleti, alkotó: - gyakorló - konstruáló és építı játékok - szerepjáték

6 - bábjáték - népi játékok Szabályjátékok: - testnevelés, sport játékok - kirakók - intellektuális játékok b. A rajz, a játék egyik fajtája. A rajzból jól láthatóvá válik: - Az értelmi fejlıdés. - A világról alkotott kép. - Az érzelmek, indulatok, hangulatok. A rajz fejlıdése: 1. Firka fejlıdése: - Nem szerkesztett firka. - Lengı firka. - Kezdetlegesen szerkesztett firka. - Írást utánzó firka. - Gömbfirka. 2. İsformák Aki szereti a szépet, az életet szereti. (Dr.Hermann Alice) A környezı világ megismerése a kisgyermek számára a felfedezés élményét jelenti. A természet hatalmas az ember parányi (Dr. Szentgyörgyi Albert) Minél több érzékszervükkel ismerjék meg a körülöttük lévı világot. Évszakonként más-más tapasztalatot győjthetnek. A környezetvédelmi szokásrendszert játékosan megtanulja a kisgyermek. Felnıttként igényévé válik annak alkalmazása. Beszélgetések szintjén nyújthatunk ismereteket. - A víz világnapjára március A föld világnapjára április Madarak fák napján május 10.

7 - A környezetvédelmi világnapon június 5. - Az állatok világnapján október 4. A kisgyermek amit lát megjegyzi, de amiben tevékenyen részt vesz az bizonyára bevésıdik az emlékezetébe (Kodály) A gyermek a felnıtt kommunikációja által sajátítja el az anyanyelv szabályait, az irodalom értékeit. Fontos, hogy a gyermek felé közvetített információ hiteles, ıszinte, a gyermek fejlettségének, értelmi szintjének megfelelı legyen Hiszek abban, hogy okos tiszta Szép szó: segít lenni a jóra. (Juhász Ferenc) A gondozónı az irodalom értékeit a meséken, verseken, népi mondókákon keresztül adja át a kisgyermekeknek. Ezek által nemcsak a szókincsük bıvül, ismereteik gyarapodnak, de emlékezetük, képzeletük is fejlıdik. A helyes beszéd elsajátításának fontos eszköze a ritmus, az ütem, a hangsúly. A népi mondókák, höcögtetık alkalmasak a gyakorlásra. Az irodalmi nevelés mellett hangsúlyt kell fektetni az ének-zenei nevelésre, amit Kodály Zoltán szerint már a születés elıtt kilenc hónappal kell elkezdeni. Az ének, a zene, a beszédkészség fejlesztésén túl, kihatással van a gyermek érzelmi állapotára. Játékra késztetheti, vagy megnyugtathatja. Feszültségét is levezetheti (pld.: ha játékos mozgással együtt alkalmazzuk.) A mozgás a gyermek lételeme, általa fejlıdik izomzata, ügyesebbé, koordináltabbá válik mozgása. Erı + ügyesség = állóképesség. Feladatunk megteremteni a lehetıséget mind a csoportszobában, mint pedig a szabadban való mozgásra. Játékos tornagyakorlatokkal, eszközök biztosításával. Fontos feladat a balesetvédelem. A gyermek kíváncsisága, mozgásigénye nagy. Veszélyérzete viszont még nem alakult ki. Ezért a gondozónı feladata a testi épségének megırzése.

8 3. Erkölcsi nevelés: A gyermekek egymás közti viszonya visszatükrözi azt, hogy a felnıttek hogyan bánnak velük, és hogyan érintkeznek egymással. A gyermekek bölcsıdei társas magatartása a családi légkört és nevelési módszereket is tükrözi. A gondozónı feladata a példamutatás, a helyes viselkedési szabályok megtanítása. A tolerancia, az egymás iránti figyelmesség, a másik elfogadása. Különösen fontos, ha sérült kisgyermek van a csoportban. Ha más szociókultúrális környezetben élı kisgyermekek járnak egy csoportba, más más értékrend szerint nevelkedve.több figyelmet kell fordítani a beilleszkedésük megkönnyítésére. Egyéni bánásmóddal segítjük, tiszteletben tartva társadalmi helyzetüket, én képüket. Ennek megértésében segítségünkre van roma származású takarítónınk. A kisgyermek testi szellemi fejlıdése szorosan összefügg egymással. Nagy gondot kell fordítanunk táplálkozásunkra: - a tápanyag összetételére - a változatos ízekre. - az ízléses terítésre - minél több fajta étel megismerésére A gondozónı feladata a helyes táplálkozási magatartás kialakítása. A helyes szokások megismertetése a gyermekkel, ez megkönnyíti a késıbbi alkalmazkodást. A változatos ízek ismerete, szeretete felnıttként is igényévé válik. A legújabb táplálkozástudományi eredmények, felfedezések alkalmazása segít az egészséges felnıtté válásban. (Sok zöldség, gyümölcs fogyasztása, rost dús táplálkozás) Nyílt napokon, életbemutatókon mintát nyújtunk a szülıknek. Tanáccsal segítjük az étvágytalan gyermek táplálását szülıcsoportos vagy egyéni beszélgetésekkor. Nyitottak vagyunk az ennél a korosztálynál alkalmazható alternatív táplálkozási formákra is. Pld: szemi - vegetáriánus. Táplálékallergiás gyermekek gondozásakor megkülönböztetett figyelmet kell a biztonságra fordítani. Édes bogyót, csorgó húsú gyümölcsöt sok tarka játékot, örömét szemnek, kéznek, tapasztaló összesimulást, mosolygó csókot holnapra is hagyjatok gyerekek! (Weöres Sándor- Família)

9 TARTALOMJEGYZÉK BÖLCSİDEI SZAKMAI PROGRAM Szakmai program-nevelési terv Bölcsıdénk alapelve Gondozás-nevelés alapfeladatai:... 1 a. Az egészséges testi fejlıdés elısegítése:... 1 b. Az érzelmi fejlıdés és a szocializáció segítése:... 1 c. A megismerési folyamatok fejlıdésének a segítése: A bölcsıdei élet megszervezésének elve:... 2 a. Alapellátás... 2 b. Kapcsolattartás a szülıkkel... 2 c. Családlátogatás Kapcsolattartás más intézményekkel... 3 a. Óvoda-bölcsıde kapcsolata Kapcsolattartás Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézményekkel: Kapcsolattartás a védınıi szolgálattal: Képzés, továbbképzés... 4 Nevelési terv Feladatunk: Értelmi fejlesztés:... 5 a. A játékok fajtái:... 5 b. A rajz, a játék egyik fajtája. A rajzból jól láthatóvá válik: Erkölcsi nevelés:... 8

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata

Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata Törvényi Háttér Alapító okirat 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló módosításról 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA 2011 1 Intézmény neve: Egyesített Bölcsődék címe: 1191 Budapest, Eötvös u. 11. telefon: 280-30-39 tel/fax: 282-64-74 E mail:

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Helyi óvodai nevelési programja. Pécs, 2010.

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Helyi óvodai nevelési programja. Pécs, 2010. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Helyi óvodai nevelési programja Pécs, 2010. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ 3 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. GYERMEKKÉP

Részletesebben

BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Kompetencia: piros Törvény: türkizkék háttér Újonnan betett részek: sárga háttér

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. 2011 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Csak boldog gyermekbıl lehet boldog felnıtt, s csak ezekbıl lehet boldog ország Kodály Zoltán VÁROSI ÓVODA 2010. június Újszász TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı...4 I.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368.

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Hatályba lépés dátuma: 2010. 10. 01. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÓVODÁNK JELLEMZİ ADATAI...3 BEVEZETÉS... 4 GYERMEKKÉP,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

S Z A K M A I P R O G R A MJA

S Z A K M A I P R O G R A MJA A gyermek fejlődésének a szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 1 TARTALOM Az intézmény bemutatása 4 Napirend 5 BEVEZETÉS 6 1. Jogi keretek 7 2. A bölcsőde definíciója és funkciója 8 I. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA 10

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben