PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE"

Átírás

1 1 Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézményének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Csongrád, 2008 június 27. Csongrád, szeptember 1... Vári László tagintézmény vezetı

2 2 I. Bevezetı - Az iskola hivatalos elnevezése: Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézménye Rövid neve: Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye - A Csongrádi Oktatási Központ székhelye: 6640 Csongrád, Szent György u Az iskola címe: telefonszáma: Csongrád, Szentesi u. 2/A 63/ / (fax) - Az iskola fenntartója: Csongrád Megyei Közgyőlés Szeged, Rákóczi tér 1. - Az iskola beiskolázási körzete: Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye Az iskola alaptevékenysége: - Szakiskolai képzés: szakiskolai 9-10 évfolyamos kerettantervi képzés pályaorientációs szakmai elıkészítés, szakmai alapozó oktatás (mezıgazdaság szakmacsoport), OKJ rendszerő elméleti és gyakorlati szakképzés, vizsgáztatás. - Szakközépiskolai képzés: szakközépiskolai 9-12 évfolyamos érettségire felkészítı kerettantervi képzés, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás (környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport és mezıgazdaság szakmacsoport) - OKJ rendszerő, az FVM és a KvVM szakmai felügyeletének hatáskörébe tartozó szakképzés, technikusképzés, vizsgáztatás. - A nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe tartozó mezıgazdasági vontatóvezetı képzés és vizsgarendezés. - Különleges (oktatási-kutatási) rendeltetéső vadászterület üzemeltetése, - Kollégiumi ellátás, diákétkeztetés. Az iskola kiegészítı tevékenysége: - A évi törvény szerinti felnıttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitás mértékéig. - A 173/2003. (X.28) Korm.r. szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely szolgáltatás a mindenkori szabad kapacitás mértékéig. Az iskola rövid története A csongrádi Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ben kezdte meg mőködését, mint Téli Gazdasági Iskola.

3 3 Az elemi iskolát végzett gazda ifjak képzésével foglalkozott. A tanítás elméleti része november elején kezdıdött, és március közepéig tartott az iskola épületében. A gyakorlatot minden tanuló a saját gazdaságában végezte. A képzés kétéves volt. A felsıévesek a második félévi gyakorlat végén versenykiállítást rendeztek. A végbizonyítvánnyal együtt aranykalászos gazdákká avatták ıket. Minden tanuló tagja volt az iskolában mőködı gazdakörnek. Csongrádon a gazda ifjak képzése az elsı világháború után kezdıdött 1921 novemberében, egy Népfıiskolai tanfolyammal. A tanfolyamokat a Gazdasági Egyesület és a Szılısgazdák Egyesülete által szervezett bálok jövedelmébıl tartották fenn. A tanulócsoportok növekedésével már kevés volt a mulatságok bevétele. Az évtized közepén kezdték kiépíteni országosan a téli gazdasági iskolák hálózatát, és városunk országgyőlési képviselıje Dr. Schandl Károly földmővelésügyi államtitkár segítségével Csongrád is kapott egyet. Az elsı tanév 1927 novemberében a Központi iskolában nyílt meg, az elsı aranykalászos gazdát 1929-ben avatták január15-tıl Gazdanevelés címmel folyóiratot adott ki az iskola, melynek 1935 július15-tıl felelıs szerkesztıje és kiadója Csongrádi (Kettner) György volt, az iskola igazgatója. Az iskolában növényvédelmi szaktanácsadói állomás is volt as évek második felében sok tanfolyamot szerveztek felnıttek részére a növénytermesztés, állattenyésztés szılı - és gyümölcstermelés tárgykörében. A háború után néhány évig mint Gazdasági Iskola mőködött, majd a mezıgazdaság átszervezésének segítésére, traktoros képzı iskolává alakult át. Az 1950-es évek közepén az épületet bıvítették egy mezıgazdasági szakmunkásképzı iskola számára. Az 1960-as évek végén területét bıvítették, új épületeket emeltek, szép kollégium, gépszínek készültek, az akkor már mezıgazdasági gépszerelésre berendezett iskola számára, amely az idıközben megszőnt gépállomás területét, gépszínjeit és mőhelyeit is megkapta tıl bentlakásos vadászképzı tanfolyam kezdıdött felnıttek számára tıl három éves vadász és vadtenyésztı szakmunkásképzés is folyik. Ez a szakmunkásképzés 1987-tıl szakközépiskolává alakult tavaszán az intézmény felvette a Bársony István nevet ben indult a Környezetvédelmi technikus képzés, majd ben a Vadgazdálkodási technikus képzés. Az iskolát a Csongrád Megyei Közgyőlés VII. 19-i határozatával tagintézménnyé nyilvánította. Az tagintézmény vezetıje Vári László informatika-fizika szakos tanár, aki mint az iskola tanáraként pályázta meg az igazgatói állást és 1999 február 1-tıl irányítja az intézetet.

4 4 II. Az iskola nevelési programja Az iskola pedagógiai munkájának alapelvei Az iskola és a kollégium felelıs a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlıdéséért. Ennek érdekében - a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, - a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját, - felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre. Az iskola pedagógiai hitvallása Az iskola legfontosabb pedagógiai feladata a jelentkezı tanulók részére használható, konvertálható ismeretanyag átadása. Az érettségizı tanulóknak olyan szintő képzést kell nyújtanunk, amely alapján a felsıoktatásban is megállják helyüket. Az iskola a mezıgazdaság részére kíván szakembereket képezni, rugalmasan alkalmazkodva a mezıgazdasági termelés, a vadgazdálkodás és a környezetvédelem szakember-igényeihez. Az oktatási intézmény széles kapcsolatok kialakítására törekszik úgy a szülıkkel, termelıüzemekkel, magángazdaságokkal, vadásztársaságokkal, gazdálkodókkal mint más oktatási és irányító szervekkel. Az iskola világnézeti elkötelezettsége Az iskola tiszteletben tartja tanulóinak gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogát, továbbá figyelembe veszi a szülık és a tanulók véleményét. Az intézmény nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. A pedagógiai program biztosítja az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az iskola gondoskodik az alapvetı erkölcsi ismeretek elsajátításáról és lehetıvé teszi, hogy a tanulók az egyházi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban részt vegyenek. Pedagógiai célok, feladatok Az intézmény elsırendő feladata a tanulók nevelés-oktatása, alapmőveltségi vizsgára, érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára történı felkészítése. A tanuló alapmőveltségi vizsgára, illetve érettségi vizsgára, továbbá szakmai vizsgára történı felkészítése a kötelezı tanórai foglalkozások keretében történik. Az alapmőveltségi vizsgára, illetve érettségi vizsgára, továbbá a szakmai vizsgára történı felkészülést az iskola a nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozások keretében segíti. Az iskolai évfolyamok számozása az általános iskola elsı évfolyamától kezdıdıen a középiskolai tanulmányok utolsó évfolyamáig folyamatos.

5 5 A bemeneti feltételekre utaló célok: Az iskola sok éves tudatos fejlesztımunkával alakította ki az itt folytatott oktatás és szakmai képzés személyi és tárgyi feltételeit. Ez a tudatosság kiterjed a tantervek kidolgozásától a pedagógusok kiválogatásától, továbbképzésétıl kezdve a tárgyi feltétel-rendszer megteremtéséig. A tudatos fejlesztések mindegyikének célja, hogy az iskola az oktatáshoz és neveléshez méltó, korszerő körülményeket, környezetet és feltételeket tudjon nyújtani az ide beiratkozó tanulók részére. Az iskola pedagógusai aktívan részt vesznek a korszerő tantervek és programok kidolgozásában, pályázatokból megvalósított eszköz-háttérrel biztosítják az oktatás körszerőségét. E munkák eredménye, hogy jól felszerelt tanmőhely, vadászház, lıterek, vadász tanterület, laboratórium áll az oktatás rendelkezésére. A pedagógiai folyamatra utaló célok Oktatási irányelvünk a tiszta, világos gyakorlatias ismeret átadása. Fontos pedagógiai mozzanat a tanulás módszerének megtanítása és kifejlesztése a tanulókban. E folyamatban kívánjuk fejleszteni a tanulók azon szellemi képességeit amelyek alapot szolgáltatnak a magasabb szintő, összetettebb ismeretek feldolgozásához is. A szakmai gyakorlatok fontos célja a tanulók manuális képességeinek, fizikai állóképességének és megfigyelıképességének fejlesztése. A kimenetre utaló célok Önállóság, nyitottság, szakmaszeretet és további tudásvágy. Ezen tulajdonságokat kívánjuk kialakítani tanulóinkban. Szeretnénk, ha a tanulók neveltségi szintje, intelligenciája, érdeklıdése és társadalmi megnyilvánulásai megfelelnének a XXI. század emberével támasztott követelményeknek. Különös hangsúlyt fektetünk az iskolából kikerülı tanulók további életútjához való célok kijelölésében, a továbbtanulás, tehetséggondozás, munkahely-keresés területein. Az iskola feladatai: Az iskola tevékenységei az alapító okirat alapján Szakközépiskolai képzés keretében általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítı és szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következı szakmacsoportokban: - környezetvédelem - vízgazdálkodás szakmacsoport - mezıgazdaság szakmacsoport. A szakiskolai képzés keretében az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció, szakmai elıkészítı ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következı

6 6 szakmacsoportokban: - mezıgazdaság szakmacsoport. SNI- tanulók nevelése, oktatása: A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, a többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -aiban meghatározott képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés. Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás. A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. A hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere I. A program háttere: - a /2003. számú OKM rendelet - a fenntartói oktatáspolitikai elvárások - tagintézményi tapasztalatok - a beiskolázási körzet szociokulturális viszonyainak alakulása - a tagintézmény vezetı elkötelezettsége II. A hátrányos helyzető tanulók (továbbiakban HH-tanulók)képzésének elvei: a/ Integráló, heterogén intézményi közeget kell kialakítani az oktatási programok eredményes végrehajtásához. b/ Szükséges az egyéni különbségekre alapozott nevelés, amely a tanuló igényeit, törekvéseit,személyiségének speciális erısségeit és gyengeségeit veszi figyelembe. c/ A differenciált oktatás és nevelés nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik, de az oktatási formák igazodnak a közeghez, amelynek a tanuló részese. d/ Komplex személyiség fejlesztést, azaz a személyiség struktúrájának leginkább megfelelı biztosítását jelenti. e/ A HH-tanulók képzése illeszkedik a Helyi tantervhez, a képzési típusnak megfelelı oktatási és nevelési feladatokhoz. III. Megjelölt célok: a/ A tagintézmény tartósan feleljen meg az integrált oktatás feltételeinek. b/ A multikulturális tartalom épüljön be a tagintézmény tantervébe c/ Alakuljon ki folyamatos párbeszéd az érintett szülıkkel. d/ A tagintézmény dolgozzon ki komplex értékelési rendszert.

7 7 e/ Javuljanak az alább megfogalmazott eredményességi mutatók: 1.Nı az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzető tanulók száma. 2. Csökken a tagintézményben a tankötelezettségi kor határa elıtt az iskolai rendszerbıl kikerülık száma. 3. Nı a tagintézményben a továbbtanuló hátrányos helyzető tanulók száma. 4. A tagintézményben az országos kompetenciamérések eredményei meghaladják a megfelelı iskolatípusok országos átlagait. 5. A tagintézményben javul a tanulók neveltségi szintje. IV. Az integrációs oktatás pedagógiai rendszere a/ Stratégia kialakítása - az iskolaátmenet segítése (gólyatábor, kísérletezı délutánok, stb.) - a heterogén csoportok kialakítása - helyzetelemzés (a külsı kapcsolatok segítségével, felmérık alapján, stb.) - célrendszer kialakítása, aktualizálás (az elızı pont alapján) - ütemterv készítése (lásd a VI. pontban) b/ Együttmőködések kiépítése - a szülıi házzal - a gyermekjóléti és családsegítı szolgálattal - a szakmai szakszolgálatokkal - a beiskolázási körzet ált. iskoláival - a kisebbségi önkormányzattal - egyéb civil szervezetekkel c / A tanítást-tanulást segítı eszközrendszer elemei Fontosak az önálló tanulási képességet kialakító programok, valamint a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelızı programok, ezek a tagintézményi tantervekben részletesen is megjelennek. Alkalmi segítséget adhat a szakmai munkaközösség, közismereti munkaközösség valamint az osztályfınöki munkaközösség, de a kreativ tevékenységre épülı foglalkozások is jól szolgálják az önálló tanulásra nevelést. A kulcskompetenciák közül a kommunikációs képességet fejlesztı programok feltételei a középiskolai képzés eredményességének, így elsıbbséget kell hogy élvezzenek a tanulást segítı eszközök között. Ebben nemcsak a média fakultáció, az iskolai diákönkormányzat is sokat tehet. A szociális kompetenciák közül a mentálhigiénés programok biztosítják a tanulók testi és lelki egészségével a tanulás kedvezı feltételeit. Ezek megjelenése a tagintézményi pedagógiai programban természetesen szerepel, a HH-s tanulók esetében kétszeresen is indokolt. Az integrációt segítı tanórán kívüli programok lebonyolítása feltételezi egy mentori rendszer mőködését, errıl a személyi feltételeket taglaló V. pont rendelkezik Az integrációt elısegítı módszertani elemek közül intézményi szinten

8 az egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés a legfontosabb, de tagintézményünk a személyi és tárgyi feltételek, alapján vállalkozik egyéb módszertani lehetıség kiaknázására is. 8 A tanári együttmőködés legtöbbet segítı formái az értékelı esetmegbeszélések amelyek nemcsak szorgalmazzák, hanem feltételezik is egy mentori team közös tevékenységét. Az értékelés folyamatosságát és egyediségét szolgálja az egyéni fejlıdési napló, amelyet a vezetı mentor (lásd a VI: pontban) és a mentori team többi tagja jegyez. A HH-s tanulók integrált oktatása multikulturális tartalmának meg kell jelennie a különbözı tantárgyak rendszerében, a tagintézményi pedagógiai program általános és tantárgyi részleteiben. A tagintézmény biztosítja a továbbhaladás feltételeit elsısorban a szaktanári pályaorientációval, de a tagintézmény jellegébıl adódó továbbtanulásra felkészítı sokrétő programkínálattal ( emelt színtő oktatási formák, szakkörök, pályaválasztási tájékoztatók szervezése stb.) Ezen a területen a többi tagintézménnyel való összefogás racionális és kölcsönös segítséget is jelenthet. V. Személyi feltételek: A hátrányos helyzető tanulók integrációs oktatását mentori team irányítja és Ellenırzi. A tagintézményi mentori team tagjai az adott tanuló szülıje, osztályfınöke, az eseti segítık, a tantárgyi segítık és a vezetı mentor. A vezetı mentor összefogja a mentori team tevékenységét, _ gondoskodik az elıírt adminisztrációról, _ irányítja az esetmegbeszéléseket és az értékelést, _ szervezi a szükséges kapcsolatokat, _ szükség esetén megállapításokat köt. A vezetı mentorok megbízása a tagintézmény vezetı által évente történik. A tagintézményben nyilvántartott HH-s tanulók létszáma Alapján munkájukért évente megállapított órakedvezmény vagy havi óradíj jár az erre a célra rendelkezésre álló keretbıl az intézményvezetı rendelkezése szerint. VI. BEVEZETÉSI ÜTEMTERV (kétéves bevezetési periódus) A 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 30/D. 94) és 39/E. (40 bekezdései alapján a Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elkészítette az integrációs oktatás bevezetésének ütemtervét a tagintézményi speciális tennivalókkal és az alábbiak szerint: 1. Integrációs stratégia - Helyzetelemzés az elsı félévben, korrekció, aktualizálás a második évben - Célrendszer megfogalmazása az elsı félévben, korrekció a második évben. - Kétéves bevezetési terv készül az elsı félévben, az idıarányos teljesítés figyelemmel kísérése és korrekció a második évben.

9 9 - Hosszú távon használható beiskolázási terv készül az elsı évben, errıl a szülıket is informálja az iskola. - Az iskola szervezetfejlesztési tervet készít az elsı félévben, áttekintés és korrekció a második évben. - Továbbképzési terv készül az elsı félévben ezt aktualizáljuk a második évben. 2. Az iskolába bekerülés segítése - kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal, nyílt napok szervezése minden naptári év ıszén, - a közös tevékenységek szorgalmazása (versenyek, kísérletezı délutánok stb) folyamatosan, de intenzívebben a téli idıszakban, - a heterogén osztályok kialakítása. 3. A partneri kapcsolatok kiépítése - Kommunikációs terv a szülıkkel való kapcsolattartásra az elsı félévben (tagintézményi Hírlevél, sms-szolgáltatás) ez a kapcsolat folyamatos, a második évben a kapcsolatrendszer mőködése beépül a pedagógiai programba. - Együttmőködési terv készül az elsı félévben a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a szakmai szakszolgálatokkal a szükséges szolgáltatásokról, idıpontokról, esetleges pénzügyi feltételekrıl a második félévben, a második évben a kapcsolatrendszerek beépülnek a pedagógiai programba. 4. A tanulást-tanítást segítı eszközrendszer elemei - Az elsı félévben döntés születik a kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló programokról a második félévben folytatódok a fejlesztés, a második évben a programelemek beépülnek a pedagógiai programba. - Döntés születik az elsı félévben az integrációt segítı kiegészítı programokról, ezek dokumentáltan mőködnek a második félévben és a következı évben már munkatervben rögzítıdnek. - Az elsı félévben születik döntés a patrónusi, mentori rendszer mőködésérıl, a rendszer mőködése folyamatos. - A differenciált tanulás szervezés feltételeit az elsı félévben megteremtjük, a második évben a módszerek beépülnek az iskola pedagógiai programjába. - Az elsı félévben kialakulnak a tanári együttmőködés formái, a második félévben rögzülnek az esetmegbeszélés értékelı szempontjai, a második évben ezek dokumentálva segítik a fejlesztési terveket. - A háromhavonta kötelezı értékeléshez az elsı félévben elkészül a szöveges értékelés terve, a második félévben rögzülnek ennek szempontjai, a második évben az elızı elemekkel együtt ez is beépül a pedagógiai programba. - A multikulturális tartalmak az elsı félévben megjelennek a tananyagokban a második évben pedig a tantervekben. - Az elsı félévben születik döntés a pályaorientációs program részleteirıl a második félévben készülnek el a pályaorientációs programok, így a második évben már nı a továbbtanuló hátrányos helyzető tanulók száma.

10 10 Az iskola által ellátott nevelési és oktatási feladatok, az oktatási törvény besorolása alapján: Szakiskolai képzés A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános mőveltséget megalapozó nevelésoktatás továbbá a 9. évfolyamon szakmai elıkészítı ismeretek oktatása, a 10. évfolyamon szakmai alapozó oktatás is folyik. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idıbeli tagolását, idıkereteit, arányait a kerettanterv határozza meg. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. Szakközépiskolai képzés A szakközépiskolának érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdıdıen a kerettantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyik. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. A szakmai vizsgára felkészítı, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A szakközépiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (Ktv.42., 46., ) - folytathatja tanulmányait másik szakközépiskola, gimnázium, szakiskola megfelelı évfolyamán. Kollégiumi ellátás A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, - akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve - akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. A kollégium feladata a tanuló - humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklıdésének megfelelıen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, - sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségének biztosítása, - öntevékenységének, együttmőködési készségének fejlesztése, önállósságának, felelısségtudatának fejlesztése,

11 11 - pályaválasztásához, a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése. A kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülıjével, iskolájával. A nevelés-oktatás alapdokumentumai: A kerettanterv A kerettanterv tartalmazza - a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott kötelezı és közös követelményeit, a kerettantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot, a kerettantervtıl való eltérés szabályait, - az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló kötelezıen, illetve szabadon felhasználható idıkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait. Az Országos Képzési Jegyzék Az iskola mindenkor az érvényes OKJ szerint indítja állami finanszírozású képzéseit. Szakmai alapdokumentumait, tanterveit és óraterveit a központi OKJ rendszerő szakmai programok elıírásai alapján alakítja ki. Az iskolai pedagógiai munka eszközei A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza. Iskolánk oktatási és képzési sokszínősége miatt speciális oktatási és nevelési módszereket is igényel. Az Oktatási Törvény 52. (7) pontjában biztosított százalékban kifejezett nem kötelezı tanórai foglalkozások idıkeretét az idegen-nyelvi, informatikai és szakmai csoportbontásra használja fel. A 2001 szeptemberétıl bevezetésre kerülı pedagógus kötelezı óraszám emelésbıl származó óraszám növekedést a tantestület a tanulók és a szülık véleményezése alapján használja fel tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre, felzárkóztatásra, a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére, szakkörökre, személyiségfejlesztésre. Ezen óraszámok felhasználását a tantestület éves programjában rögzíti. Az iskolai nevelı-oktató munka eljárásai Az iskola pedagógiai hitvallásának megfogalmazásánál is elsıdlegesnek tünteti fel a használható, konvertálható ismeretanyag átadását. Különösen fontos a szakközépiskola és a szakiskolai képzésnél az szakmára hangolás, a tehetségek és adottságok kibontakoztatása és a manuális készségek kialakítása. Ezen célok érdekében a pedagógia munka legfontosabb alapelemének a személyes szakmai elhívatottságot és a személyes példamutatást helyezzük elıtérbe. A szakmai módszerek közül a személyre szabott egyedi nevelési-oktatási módszerektıl a manuális begyakoroltatásig minden szabályos és célravezetı oktatási módszert beépíthetnek pedagógusaink a napi munkavégzésükbe.

12 12 A nevelés módszerei és eljárásainak megválasztásában a legfontosabb a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, az emberi hangnem és bánásmód, továbbá a következetes irányítás. A szakmai oktatás módszerei közül hangsúlyozzuk a dolgok, eszközök, eljárások és módszerek természetes körülmények közötti bemutatását, a személyes gyakorlások lehetıségének megteremtését. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Nevelıtestületünk a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel. A szülıkkel történı kapcsolattartás formái: - tanévnyitó és évközi szülıi értekezletek - fogadóórák - szülık tájékoztatása levélben vagy telefonon. A pedagógus személyes példamutatásával is segíti a tanulók személyiségének pozitív fejlıdését. A tanulók testi fejlıdésének támogatása Az iskola biztosítja a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint az iskolai sportkör mőködésének feltételeit. A mindennapi testedzéshez szükséges idıkeretet a kötelezı és nem kötelezı tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idıkeret együttesen teremti meg. Az iskola a nem kötelezı tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idıkeret terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklıdése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. - tanulószobai foglalkozás; - szakkörök, érdeklıdési körök, - iskolai sportkör, sportrendezvény, - tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, - tanulmányi kirándulás. Közösségfejlesztés Az iskola a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. A pedagógus alapvetı feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttmőködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. Diákönkormányzat

13 13 A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat a nevelıtestület véleményének kikérésével dönt saját mőködésérıl, a diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diák önkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztısége tanulói vezetıjének és munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium mőködését. Hagyományok ápolása Iskolánk nevelésében fontos szerepet kap a hagyomány-tisztelet, a nemzeti és iskolai ünnepségek méltó megünneplésére nevelés. Az ünneplések évi tervét az adott tanév eseményprogramja tartalmazza. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd vagy fogyatékosságban szenved, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértıi és rehabilitációs bizottság dönt. A kevésbé súlyos esetekben az osztályfınök, az iskolaorvos, az asszisztensnı segítségével, a szülı bevonásával segítjük a tanulót érvényesülésében és beilleszkedésében. Az ifjúságvédelmi felelıs koordinálja a fenti tevékenységet. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A pedagógusok nevelı és oktató tevékenységük során figyelembe veszik a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlıdésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítik a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévı gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. Az iskola és a kollégium nevelıtestülete különös figyelmet fordít a tehetségek felismerésére. Elsısorban a mővészetek, a sport a szakmai és a közismereti tantárgyak területén mutatkozó tehetségek fejlesztését tőzzük ki célul. Az iskola szakköreinek, érdeklıdési köreinek szervezését jelentıs mértékben segítik ezen tehetséges tanulók.

14 14 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A Gyermekvédelmi törvény definíciója szerint veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlıdését gátolja vagy akadályozza, Iskolánk az ifjúságvédelmi felelıs vezetésével figyelmet fordít a tanulók veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében. Ehhez a feladathoz igénybe vesszük a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, intézmények és hatóságok segítségét. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program Iskolánk pedagógusai fontos feladatuknak tartják a hátrányos helyzetben lévı tanuló felzárkóztatását. Ennek módszerei: - tanórai differenciált foglalkozás, - tanórán kívüli korrepetálás, - tanulópárok szervezése. Az erre biztosított órakeret nagyobb részét elsısorban a 9 és a 10 évfolyam számára biztosítjuk. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A tanulók szociális hátrányainak enyhítéséhez az iskolának anyagi lehetısége nincs. Súlyos esetekben az ifjúságvédelmi felelıs bevonásával tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatától kérünk segítséget. Az iskolában folyó nevelı- oktató munka ellenırzése, mérése, értékelése A pedagógiai munka ellenırzése a belsı ellenırzési program szerint történik a munkaközösségek bevonásával. Az iskola alkalmanként pedagógiai szakszolgálatot is igénybe vesz. A pedagógiai munka mindennapos ellenırzését a területfelelıs vezetı-helyettesek végzik. Az iskola pedagógiai eredményeit tantárgyi és neveltségi felmérésekkel évente ellenırizzük, Azok eredményeit egybevetjük a megyei és országos felmérésekkel. Egyik legfontosabb mércének tekintjük az országos tantárgyi és szakmai versenyeken elért helyezéseinket. A kialakítandó minıségfejlesztési rendszerünkben többek között ezen információk alapján alakítjuk ki céljainkat. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı- oktató munkát segítı eszközök és felszerelések Az iskolai alapító okiratában megfogalmazott céljait szolgáló egységei, azok felszereltsége:

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben