PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE"

Átírás

1 1 Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézményének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Csongrád, 2008 június 27. Csongrád, szeptember 1... Vári László tagintézmény vezetı

2 2 I. Bevezetı - Az iskola hivatalos elnevezése: Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézménye Rövid neve: Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye - A Csongrádi Oktatási Központ székhelye: 6640 Csongrád, Szent György u Az iskola címe: telefonszáma: Csongrád, Szentesi u. 2/A 63/ / (fax) - Az iskola fenntartója: Csongrád Megyei Közgyőlés Szeged, Rákóczi tér 1. - Az iskola beiskolázási körzete: Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye Az iskola alaptevékenysége: - Szakiskolai képzés: szakiskolai 9-10 évfolyamos kerettantervi képzés pályaorientációs szakmai elıkészítés, szakmai alapozó oktatás (mezıgazdaság szakmacsoport), OKJ rendszerő elméleti és gyakorlati szakképzés, vizsgáztatás. - Szakközépiskolai képzés: szakközépiskolai 9-12 évfolyamos érettségire felkészítı kerettantervi képzés, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás (környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport és mezıgazdaság szakmacsoport) - OKJ rendszerő, az FVM és a KvVM szakmai felügyeletének hatáskörébe tartozó szakképzés, technikusképzés, vizsgáztatás. - A nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe tartozó mezıgazdasági vontatóvezetı képzés és vizsgarendezés. - Különleges (oktatási-kutatási) rendeltetéső vadászterület üzemeltetése, - Kollégiumi ellátás, diákétkeztetés. Az iskola kiegészítı tevékenysége: - A évi törvény szerinti felnıttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitás mértékéig. - A 173/2003. (X.28) Korm.r. szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely szolgáltatás a mindenkori szabad kapacitás mértékéig. Az iskola rövid története A csongrádi Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ben kezdte meg mőködését, mint Téli Gazdasági Iskola.

3 3 Az elemi iskolát végzett gazda ifjak képzésével foglalkozott. A tanítás elméleti része november elején kezdıdött, és március közepéig tartott az iskola épületében. A gyakorlatot minden tanuló a saját gazdaságában végezte. A képzés kétéves volt. A felsıévesek a második félévi gyakorlat végén versenykiállítást rendeztek. A végbizonyítvánnyal együtt aranykalászos gazdákká avatták ıket. Minden tanuló tagja volt az iskolában mőködı gazdakörnek. Csongrádon a gazda ifjak képzése az elsı világháború után kezdıdött 1921 novemberében, egy Népfıiskolai tanfolyammal. A tanfolyamokat a Gazdasági Egyesület és a Szılısgazdák Egyesülete által szervezett bálok jövedelmébıl tartották fenn. A tanulócsoportok növekedésével már kevés volt a mulatságok bevétele. Az évtized közepén kezdték kiépíteni országosan a téli gazdasági iskolák hálózatát, és városunk országgyőlési képviselıje Dr. Schandl Károly földmővelésügyi államtitkár segítségével Csongrád is kapott egyet. Az elsı tanév 1927 novemberében a Központi iskolában nyílt meg, az elsı aranykalászos gazdát 1929-ben avatták január15-tıl Gazdanevelés címmel folyóiratot adott ki az iskola, melynek 1935 július15-tıl felelıs szerkesztıje és kiadója Csongrádi (Kettner) György volt, az iskola igazgatója. Az iskolában növényvédelmi szaktanácsadói állomás is volt as évek második felében sok tanfolyamot szerveztek felnıttek részére a növénytermesztés, állattenyésztés szılı - és gyümölcstermelés tárgykörében. A háború után néhány évig mint Gazdasági Iskola mőködött, majd a mezıgazdaság átszervezésének segítésére, traktoros képzı iskolává alakult át. Az 1950-es évek közepén az épületet bıvítették egy mezıgazdasági szakmunkásképzı iskola számára. Az 1960-as évek végén területét bıvítették, új épületeket emeltek, szép kollégium, gépszínek készültek, az akkor már mezıgazdasági gépszerelésre berendezett iskola számára, amely az idıközben megszőnt gépállomás területét, gépszínjeit és mőhelyeit is megkapta tıl bentlakásos vadászképzı tanfolyam kezdıdött felnıttek számára tıl három éves vadász és vadtenyésztı szakmunkásképzés is folyik. Ez a szakmunkásképzés 1987-tıl szakközépiskolává alakult tavaszán az intézmény felvette a Bársony István nevet ben indult a Környezetvédelmi technikus képzés, majd ben a Vadgazdálkodási technikus képzés. Az iskolát a Csongrád Megyei Közgyőlés VII. 19-i határozatával tagintézménnyé nyilvánította. Az tagintézmény vezetıje Vári László informatika-fizika szakos tanár, aki mint az iskola tanáraként pályázta meg az igazgatói állást és 1999 február 1-tıl irányítja az intézetet.

4 4 II. Az iskola nevelési programja Az iskola pedagógiai munkájának alapelvei Az iskola és a kollégium felelıs a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlıdéséért. Ennek érdekében - a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, - a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját, - felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre. Az iskola pedagógiai hitvallása Az iskola legfontosabb pedagógiai feladata a jelentkezı tanulók részére használható, konvertálható ismeretanyag átadása. Az érettségizı tanulóknak olyan szintő képzést kell nyújtanunk, amely alapján a felsıoktatásban is megállják helyüket. Az iskola a mezıgazdaság részére kíván szakembereket képezni, rugalmasan alkalmazkodva a mezıgazdasági termelés, a vadgazdálkodás és a környezetvédelem szakember-igényeihez. Az oktatási intézmény széles kapcsolatok kialakítására törekszik úgy a szülıkkel, termelıüzemekkel, magángazdaságokkal, vadásztársaságokkal, gazdálkodókkal mint más oktatási és irányító szervekkel. Az iskola világnézeti elkötelezettsége Az iskola tiszteletben tartja tanulóinak gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogát, továbbá figyelembe veszi a szülık és a tanulók véleményét. Az intézmény nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. A pedagógiai program biztosítja az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az iskola gondoskodik az alapvetı erkölcsi ismeretek elsajátításáról és lehetıvé teszi, hogy a tanulók az egyházi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban részt vegyenek. Pedagógiai célok, feladatok Az intézmény elsırendő feladata a tanulók nevelés-oktatása, alapmőveltségi vizsgára, érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára történı felkészítése. A tanuló alapmőveltségi vizsgára, illetve érettségi vizsgára, továbbá szakmai vizsgára történı felkészítése a kötelezı tanórai foglalkozások keretében történik. Az alapmőveltségi vizsgára, illetve érettségi vizsgára, továbbá a szakmai vizsgára történı felkészülést az iskola a nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozások keretében segíti. Az iskolai évfolyamok számozása az általános iskola elsı évfolyamától kezdıdıen a középiskolai tanulmányok utolsó évfolyamáig folyamatos.

5 5 A bemeneti feltételekre utaló célok: Az iskola sok éves tudatos fejlesztımunkával alakította ki az itt folytatott oktatás és szakmai képzés személyi és tárgyi feltételeit. Ez a tudatosság kiterjed a tantervek kidolgozásától a pedagógusok kiválogatásától, továbbképzésétıl kezdve a tárgyi feltétel-rendszer megteremtéséig. A tudatos fejlesztések mindegyikének célja, hogy az iskola az oktatáshoz és neveléshez méltó, korszerő körülményeket, környezetet és feltételeket tudjon nyújtani az ide beiratkozó tanulók részére. Az iskola pedagógusai aktívan részt vesznek a korszerő tantervek és programok kidolgozásában, pályázatokból megvalósított eszköz-háttérrel biztosítják az oktatás körszerőségét. E munkák eredménye, hogy jól felszerelt tanmőhely, vadászház, lıterek, vadász tanterület, laboratórium áll az oktatás rendelkezésére. A pedagógiai folyamatra utaló célok Oktatási irányelvünk a tiszta, világos gyakorlatias ismeret átadása. Fontos pedagógiai mozzanat a tanulás módszerének megtanítása és kifejlesztése a tanulókban. E folyamatban kívánjuk fejleszteni a tanulók azon szellemi képességeit amelyek alapot szolgáltatnak a magasabb szintő, összetettebb ismeretek feldolgozásához is. A szakmai gyakorlatok fontos célja a tanulók manuális képességeinek, fizikai állóképességének és megfigyelıképességének fejlesztése. A kimenetre utaló célok Önállóság, nyitottság, szakmaszeretet és további tudásvágy. Ezen tulajdonságokat kívánjuk kialakítani tanulóinkban. Szeretnénk, ha a tanulók neveltségi szintje, intelligenciája, érdeklıdése és társadalmi megnyilvánulásai megfelelnének a XXI. század emberével támasztott követelményeknek. Különös hangsúlyt fektetünk az iskolából kikerülı tanulók további életútjához való célok kijelölésében, a továbbtanulás, tehetséggondozás, munkahely-keresés területein. Az iskola feladatai: Az iskola tevékenységei az alapító okirat alapján Szakközépiskolai képzés keretében általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítı és szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következı szakmacsoportokban: - környezetvédelem - vízgazdálkodás szakmacsoport - mezıgazdaság szakmacsoport. A szakiskolai képzés keretében az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció, szakmai elıkészítı ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következı

6 6 szakmacsoportokban: - mezıgazdaság szakmacsoport. SNI- tanulók nevelése, oktatása: A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, a többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -aiban meghatározott képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés. Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás. A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. A hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere I. A program háttere: - a /2003. számú OKM rendelet - a fenntartói oktatáspolitikai elvárások - tagintézményi tapasztalatok - a beiskolázási körzet szociokulturális viszonyainak alakulása - a tagintézmény vezetı elkötelezettsége II. A hátrányos helyzető tanulók (továbbiakban HH-tanulók)képzésének elvei: a/ Integráló, heterogén intézményi közeget kell kialakítani az oktatási programok eredményes végrehajtásához. b/ Szükséges az egyéni különbségekre alapozott nevelés, amely a tanuló igényeit, törekvéseit,személyiségének speciális erısségeit és gyengeségeit veszi figyelembe. c/ A differenciált oktatás és nevelés nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik, de az oktatási formák igazodnak a közeghez, amelynek a tanuló részese. d/ Komplex személyiség fejlesztést, azaz a személyiség struktúrájának leginkább megfelelı biztosítását jelenti. e/ A HH-tanulók képzése illeszkedik a Helyi tantervhez, a képzési típusnak megfelelı oktatási és nevelési feladatokhoz. III. Megjelölt célok: a/ A tagintézmény tartósan feleljen meg az integrált oktatás feltételeinek. b/ A multikulturális tartalom épüljön be a tagintézmény tantervébe c/ Alakuljon ki folyamatos párbeszéd az érintett szülıkkel. d/ A tagintézmény dolgozzon ki komplex értékelési rendszert.

7 7 e/ Javuljanak az alább megfogalmazott eredményességi mutatók: 1.Nı az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzető tanulók száma. 2. Csökken a tagintézményben a tankötelezettségi kor határa elıtt az iskolai rendszerbıl kikerülık száma. 3. Nı a tagintézményben a továbbtanuló hátrányos helyzető tanulók száma. 4. A tagintézményben az országos kompetenciamérések eredményei meghaladják a megfelelı iskolatípusok országos átlagait. 5. A tagintézményben javul a tanulók neveltségi szintje. IV. Az integrációs oktatás pedagógiai rendszere a/ Stratégia kialakítása - az iskolaátmenet segítése (gólyatábor, kísérletezı délutánok, stb.) - a heterogén csoportok kialakítása - helyzetelemzés (a külsı kapcsolatok segítségével, felmérık alapján, stb.) - célrendszer kialakítása, aktualizálás (az elızı pont alapján) - ütemterv készítése (lásd a VI. pontban) b/ Együttmőködések kiépítése - a szülıi házzal - a gyermekjóléti és családsegítı szolgálattal - a szakmai szakszolgálatokkal - a beiskolázási körzet ált. iskoláival - a kisebbségi önkormányzattal - egyéb civil szervezetekkel c / A tanítást-tanulást segítı eszközrendszer elemei Fontosak az önálló tanulási képességet kialakító programok, valamint a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelızı programok, ezek a tagintézményi tantervekben részletesen is megjelennek. Alkalmi segítséget adhat a szakmai munkaközösség, közismereti munkaközösség valamint az osztályfınöki munkaközösség, de a kreativ tevékenységre épülı foglalkozások is jól szolgálják az önálló tanulásra nevelést. A kulcskompetenciák közül a kommunikációs képességet fejlesztı programok feltételei a középiskolai képzés eredményességének, így elsıbbséget kell hogy élvezzenek a tanulást segítı eszközök között. Ebben nemcsak a média fakultáció, az iskolai diákönkormányzat is sokat tehet. A szociális kompetenciák közül a mentálhigiénés programok biztosítják a tanulók testi és lelki egészségével a tanulás kedvezı feltételeit. Ezek megjelenése a tagintézményi pedagógiai programban természetesen szerepel, a HH-s tanulók esetében kétszeresen is indokolt. Az integrációt segítı tanórán kívüli programok lebonyolítása feltételezi egy mentori rendszer mőködését, errıl a személyi feltételeket taglaló V. pont rendelkezik Az integrációt elısegítı módszertani elemek közül intézményi szinten

8 az egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés a legfontosabb, de tagintézményünk a személyi és tárgyi feltételek, alapján vállalkozik egyéb módszertani lehetıség kiaknázására is. 8 A tanári együttmőködés legtöbbet segítı formái az értékelı esetmegbeszélések amelyek nemcsak szorgalmazzák, hanem feltételezik is egy mentori team közös tevékenységét. Az értékelés folyamatosságát és egyediségét szolgálja az egyéni fejlıdési napló, amelyet a vezetı mentor (lásd a VI: pontban) és a mentori team többi tagja jegyez. A HH-s tanulók integrált oktatása multikulturális tartalmának meg kell jelennie a különbözı tantárgyak rendszerében, a tagintézményi pedagógiai program általános és tantárgyi részleteiben. A tagintézmény biztosítja a továbbhaladás feltételeit elsısorban a szaktanári pályaorientációval, de a tagintézmény jellegébıl adódó továbbtanulásra felkészítı sokrétő programkínálattal ( emelt színtő oktatási formák, szakkörök, pályaválasztási tájékoztatók szervezése stb.) Ezen a területen a többi tagintézménnyel való összefogás racionális és kölcsönös segítséget is jelenthet. V. Személyi feltételek: A hátrányos helyzető tanulók integrációs oktatását mentori team irányítja és Ellenırzi. A tagintézményi mentori team tagjai az adott tanuló szülıje, osztályfınöke, az eseti segítık, a tantárgyi segítık és a vezetı mentor. A vezetı mentor összefogja a mentori team tevékenységét, _ gondoskodik az elıírt adminisztrációról, _ irányítja az esetmegbeszéléseket és az értékelést, _ szervezi a szükséges kapcsolatokat, _ szükség esetén megállapításokat köt. A vezetı mentorok megbízása a tagintézmény vezetı által évente történik. A tagintézményben nyilvántartott HH-s tanulók létszáma Alapján munkájukért évente megállapított órakedvezmény vagy havi óradíj jár az erre a célra rendelkezésre álló keretbıl az intézményvezetı rendelkezése szerint. VI. BEVEZETÉSI ÜTEMTERV (kétéves bevezetési periódus) A 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 30/D. 94) és 39/E. (40 bekezdései alapján a Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elkészítette az integrációs oktatás bevezetésének ütemtervét a tagintézményi speciális tennivalókkal és az alábbiak szerint: 1. Integrációs stratégia - Helyzetelemzés az elsı félévben, korrekció, aktualizálás a második évben - Célrendszer megfogalmazása az elsı félévben, korrekció a második évben. - Kétéves bevezetési terv készül az elsı félévben, az idıarányos teljesítés figyelemmel kísérése és korrekció a második évben.

9 9 - Hosszú távon használható beiskolázási terv készül az elsı évben, errıl a szülıket is informálja az iskola. - Az iskola szervezetfejlesztési tervet készít az elsı félévben, áttekintés és korrekció a második évben. - Továbbképzési terv készül az elsı félévben ezt aktualizáljuk a második évben. 2. Az iskolába bekerülés segítése - kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal, nyílt napok szervezése minden naptári év ıszén, - a közös tevékenységek szorgalmazása (versenyek, kísérletezı délutánok stb) folyamatosan, de intenzívebben a téli idıszakban, - a heterogén osztályok kialakítása. 3. A partneri kapcsolatok kiépítése - Kommunikációs terv a szülıkkel való kapcsolattartásra az elsı félévben (tagintézményi Hírlevél, sms-szolgáltatás) ez a kapcsolat folyamatos, a második évben a kapcsolatrendszer mőködése beépül a pedagógiai programba. - Együttmőködési terv készül az elsı félévben a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a szakmai szakszolgálatokkal a szükséges szolgáltatásokról, idıpontokról, esetleges pénzügyi feltételekrıl a második félévben, a második évben a kapcsolatrendszerek beépülnek a pedagógiai programba. 4. A tanulást-tanítást segítı eszközrendszer elemei - Az elsı félévben döntés születik a kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló programokról a második félévben folytatódok a fejlesztés, a második évben a programelemek beépülnek a pedagógiai programba. - Döntés születik az elsı félévben az integrációt segítı kiegészítı programokról, ezek dokumentáltan mőködnek a második félévben és a következı évben már munkatervben rögzítıdnek. - Az elsı félévben születik döntés a patrónusi, mentori rendszer mőködésérıl, a rendszer mőködése folyamatos. - A differenciált tanulás szervezés feltételeit az elsı félévben megteremtjük, a második évben a módszerek beépülnek az iskola pedagógiai programjába. - Az elsı félévben kialakulnak a tanári együttmőködés formái, a második félévben rögzülnek az esetmegbeszélés értékelı szempontjai, a második évben ezek dokumentálva segítik a fejlesztési terveket. - A háromhavonta kötelezı értékeléshez az elsı félévben elkészül a szöveges értékelés terve, a második félévben rögzülnek ennek szempontjai, a második évben az elızı elemekkel együtt ez is beépül a pedagógiai programba. - A multikulturális tartalmak az elsı félévben megjelennek a tananyagokban a második évben pedig a tantervekben. - Az elsı félévben születik döntés a pályaorientációs program részleteirıl a második félévben készülnek el a pályaorientációs programok, így a második évben már nı a továbbtanuló hátrányos helyzető tanulók száma.

10 10 Az iskola által ellátott nevelési és oktatási feladatok, az oktatási törvény besorolása alapján: Szakiskolai képzés A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános mőveltséget megalapozó nevelésoktatás továbbá a 9. évfolyamon szakmai elıkészítı ismeretek oktatása, a 10. évfolyamon szakmai alapozó oktatás is folyik. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idıbeli tagolását, idıkereteit, arányait a kerettanterv határozza meg. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. Szakközépiskolai képzés A szakközépiskolának érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdıdıen a kerettantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyik. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. A szakmai vizsgára felkészítı, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A szakközépiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (Ktv.42., 46., ) - folytathatja tanulmányait másik szakközépiskola, gimnázium, szakiskola megfelelı évfolyamán. Kollégiumi ellátás A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, - akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve - akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. A kollégium feladata a tanuló - humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklıdésének megfelelıen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, - sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségének biztosítása, - öntevékenységének, együttmőködési készségének fejlesztése, önállósságának, felelısségtudatának fejlesztése,

11 11 - pályaválasztásához, a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése. A kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülıjével, iskolájával. A nevelés-oktatás alapdokumentumai: A kerettanterv A kerettanterv tartalmazza - a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott kötelezı és közös követelményeit, a kerettantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot, a kerettantervtıl való eltérés szabályait, - az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló kötelezıen, illetve szabadon felhasználható idıkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait. Az Országos Képzési Jegyzék Az iskola mindenkor az érvényes OKJ szerint indítja állami finanszírozású képzéseit. Szakmai alapdokumentumait, tanterveit és óraterveit a központi OKJ rendszerő szakmai programok elıírásai alapján alakítja ki. Az iskolai pedagógiai munka eszközei A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza. Iskolánk oktatási és képzési sokszínősége miatt speciális oktatási és nevelési módszereket is igényel. Az Oktatási Törvény 52. (7) pontjában biztosított százalékban kifejezett nem kötelezı tanórai foglalkozások idıkeretét az idegen-nyelvi, informatikai és szakmai csoportbontásra használja fel. A 2001 szeptemberétıl bevezetésre kerülı pedagógus kötelezı óraszám emelésbıl származó óraszám növekedést a tantestület a tanulók és a szülık véleményezése alapján használja fel tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre, felzárkóztatásra, a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére, szakkörökre, személyiségfejlesztésre. Ezen óraszámok felhasználását a tantestület éves programjában rögzíti. Az iskolai nevelı-oktató munka eljárásai Az iskola pedagógiai hitvallásának megfogalmazásánál is elsıdlegesnek tünteti fel a használható, konvertálható ismeretanyag átadását. Különösen fontos a szakközépiskola és a szakiskolai képzésnél az szakmára hangolás, a tehetségek és adottságok kibontakoztatása és a manuális készségek kialakítása. Ezen célok érdekében a pedagógia munka legfontosabb alapelemének a személyes szakmai elhívatottságot és a személyes példamutatást helyezzük elıtérbe. A szakmai módszerek közül a személyre szabott egyedi nevelési-oktatási módszerektıl a manuális begyakoroltatásig minden szabályos és célravezetı oktatási módszert beépíthetnek pedagógusaink a napi munkavégzésükbe.

12 12 A nevelés módszerei és eljárásainak megválasztásában a legfontosabb a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, az emberi hangnem és bánásmód, továbbá a következetes irányítás. A szakmai oktatás módszerei közül hangsúlyozzuk a dolgok, eszközök, eljárások és módszerek természetes körülmények közötti bemutatását, a személyes gyakorlások lehetıségének megteremtését. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Nevelıtestületünk a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel. A szülıkkel történı kapcsolattartás formái: - tanévnyitó és évközi szülıi értekezletek - fogadóórák - szülık tájékoztatása levélben vagy telefonon. A pedagógus személyes példamutatásával is segíti a tanulók személyiségének pozitív fejlıdését. A tanulók testi fejlıdésének támogatása Az iskola biztosítja a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint az iskolai sportkör mőködésének feltételeit. A mindennapi testedzéshez szükséges idıkeretet a kötelezı és nem kötelezı tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idıkeret együttesen teremti meg. Az iskola a nem kötelezı tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idıkeret terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklıdése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. - tanulószobai foglalkozás; - szakkörök, érdeklıdési körök, - iskolai sportkör, sportrendezvény, - tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, - tanulmányi kirándulás. Közösségfejlesztés Az iskola a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. A pedagógus alapvetı feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttmőködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. Diákönkormányzat

13 13 A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat a nevelıtestület véleményének kikérésével dönt saját mőködésérıl, a diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diák önkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztısége tanulói vezetıjének és munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium mőködését. Hagyományok ápolása Iskolánk nevelésében fontos szerepet kap a hagyomány-tisztelet, a nemzeti és iskolai ünnepségek méltó megünneplésére nevelés. Az ünneplések évi tervét az adott tanév eseményprogramja tartalmazza. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd vagy fogyatékosságban szenved, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértıi és rehabilitációs bizottság dönt. A kevésbé súlyos esetekben az osztályfınök, az iskolaorvos, az asszisztensnı segítségével, a szülı bevonásával segítjük a tanulót érvényesülésében és beilleszkedésében. Az ifjúságvédelmi felelıs koordinálja a fenti tevékenységet. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A pedagógusok nevelı és oktató tevékenységük során figyelembe veszik a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlıdésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítik a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévı gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. Az iskola és a kollégium nevelıtestülete különös figyelmet fordít a tehetségek felismerésére. Elsısorban a mővészetek, a sport a szakmai és a közismereti tantárgyak területén mutatkozó tehetségek fejlesztését tőzzük ki célul. Az iskola szakköreinek, érdeklıdési köreinek szervezését jelentıs mértékben segítik ezen tehetséges tanulók.

14 14 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A Gyermekvédelmi törvény definíciója szerint veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlıdését gátolja vagy akadályozza, Iskolánk az ifjúságvédelmi felelıs vezetésével figyelmet fordít a tanulók veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében. Ehhez a feladathoz igénybe vesszük a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, intézmények és hatóságok segítségét. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program Iskolánk pedagógusai fontos feladatuknak tartják a hátrányos helyzetben lévı tanuló felzárkóztatását. Ennek módszerei: - tanórai differenciált foglalkozás, - tanórán kívüli korrepetálás, - tanulópárok szervezése. Az erre biztosított órakeret nagyobb részét elsısorban a 9 és a 10 évfolyam számára biztosítjuk. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A tanulók szociális hátrányainak enyhítéséhez az iskolának anyagi lehetısége nincs. Súlyos esetekben az ifjúságvédelmi felelıs bevonásával tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatától kérünk segítséget. Az iskolában folyó nevelı- oktató munka ellenırzése, mérése, értékelése A pedagógiai munka ellenırzése a belsı ellenırzési program szerint történik a munkaközösségek bevonásával. Az iskola alkalmanként pedagógiai szakszolgálatot is igénybe vesz. A pedagógiai munka mindennapos ellenırzését a területfelelıs vezetı-helyettesek végzik. Az iskola pedagógiai eredményeit tantárgyi és neveltségi felmérésekkel évente ellenırizzük, Azok eredményeit egybevetjük a megyei és országos felmérésekkel. Egyik legfontosabb mércének tekintjük az országos tantárgyi és szakmai versenyeken elért helyezéseinket. A kialakítandó minıségfejlesztési rendszerünkben többek között ezen információk alapján alakítjuk ki céljainkat. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı- oktató munkát segítı eszközök és felszerelések Az iskolai alapító okiratában megfogalmazott céljait szolgáló egységei, azok felszereltsége:

15 Az iskola négy fı egysége: - iskolaközpont a tanügyi épülettel - kollégium - gépészeti tanmőhely - vadászház és vadászterület lıtérrel 15 Az egységek közös gazdasági irányítás alatt folytatják tevékenységüket. A kollégiumban saját üzemeltetéső konyha mőködik. Az iskolai használatában lévı 34 ha nagyságú mezıgazdasági hasznosítású gyakorlóterületen a tanmőhely gyakorlati oktatóinak irányításával a tanulók termelést folytatnak. A termények hasznosítása és a diákélelmezés javítása céljából az iskola sertéshizlalással is foglalkozik. A vadászház, a lıtér valamint a 2200 ha nagyságú különleges rendeltetéső vadászterület biztosítja a vadász vadtenyésztı és a vadgazdálkodási technikus képzés tanulóinak gyakorlati képzıhelyét, a gépész tanmőhely a mezıgazdasági gépész szakképzés gyakorlati képzıhelyét. A közismereti tantárgyak oktatásához jogszabályban elıírt eszközök mintegy 80%-ban az iskola rendelkezésére állnak. Folyamatos bıvítés szükséges a kerettanterv által bevezetésre kerülı új tantárgyak oktatási eszközeinek területén. (Földrajz, ének, vizuális kultúra.) A meglévı eszközök folyamatos karbantartása, javítása, pótlása és korszerősítése fontos feladat a jövıben. A szakmai tantárgyak oktatásának tárgyi feltételei mintegy 85%-ban biztosítottak. A szakmai eszközök folyamatos fejlesztése pályázatok és a szakképzési hozzájárulás segítségével történik. Az iskolai nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések tantárgyankénti részletes jegyzéke jelen pedagógiai program 1 számú mellékletét képezi. A szülı, tanuló iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Az iskola a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. Az együttmőködés célja, hogy elısegítse gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az iskola, a kollégium rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Az iskola pedagógiai céljait az alábbi közösségekkel együttmőködve valósítja meg. Ezek az: - Iskolaszék - Szülıi munkaközösség Az iskolai szülıi munkaközösség 3 tagú. Ez a közösség képviseli a családok érdekeit az iskolát érintı fontosabb döntésekben. Tagjainak újraválasztásánál elsıdleges szempont, hogy az iskola minden szakmai területének képviselete legyen. - Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.

16 16 A diákönkormányzat a nevelıtestület véleményének kikérésével dönt saját mőködésérıl, a diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diák önkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztısége tanulói vezetıjének és munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium mőködését. - Az osztályfınöki munkaközösség Az osztályfınöki szerepet életre hívó alapfunkciók az adminisztratív teendık, az iskola és az adott tanulócsoport közötti összekötıi feladatok, a kollégákkal és a szülıkkel való kapcsolattartás, valamint az osztályra és az egyes tanulókra vonatkozó személyes odafigyelés és törıdés ma is idıszerőek. Az osztályfınöki tevékenység aktuális tartalmának összeállításakor az volt a célunk, hogy konkrét legyen: alkalmas arra, hogy a mindennapi életet, a gyakorlatot vezérelje, illeszkedjen a környezethez, valamint az iskola aktuális állapotához. A gyerekek eltérı szociális környezetbıl érkeznek. Van közöttük helybeli, bejáró, vannak kollégisták, esetenként albérletben lakók is. Ugyanakkor különbözı a család, az iskola és a társadalmi környezet is, amely eddig befolyásolta ıket, ezért eltérı emberi, világnézeti, személyiségi hatásokkal találkoznak, de bizonyos alapértékekben közösek vagyunk, mert mindannyian közvetítjük - a szabadságot, ami egyben az autonómiát, a különbözıség hangsúlyozását is jelenti, de a felelısségét is, - a toleranciát, egymás elfogadását, a közösségi létet, a szolidaritást, - az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti, - a munka szeretetét, az igényességet, a szakszerőséget, - a természet szeretetét, tiszteletét, megóvását - a humanista gondolkodásmód fejlesztését - a nemzeti és helyi kulturális értékeink megırzését, - a nyitottságot, a kíváncsiságot, a játék és az öröm jogát. Ezek az értékek talán rámutatnak, hogy hogyan képzeljük az iskolában folyó pedagógiai munkát. Az osztályfınökök munkájában alapvetıen fontos a személyes példamutatás. Ehhez természetesen megfelelı tekintéllyel kell bírnia, hiszen csak így fogadják el a véleményét. Az osztályfınök tekintélyét meghatározza: - általános emberi vonása - szavainak és tetteinek összhangja - szakmai tudása - neveltjei iránt érzett felelıssége és szeretete - következetessége - tisztessége - emberi tartása - önzetlen segítıkészsége A munkaközösség vezetıje az iskolavezetés kérésére részt vesz az óralátogatásokon, segíti a minıségirányítási rendszeren belüli pedagógiai értékelést.

17 17 - A szakmai munkaközösség A munkaközösség a szakmai oktatás magas színvonalának, egységes követelmények és módszerek kialakításának, az összehangolt pedagógusmunka kialakításának híve. Tagja minden szakmai tanár és oktató. Egyik fı célja a munkaközösségnek a felzárkóztatás a lemorzsolódás csökkentése és a szakmaszeretet kiépítése a tanulókban. A munkaközösség szervezi meg a tanulók szakmai versenyekre történı felkészítését, a továbbtanuló diákok beiskolázási és szakmaorientációs segítését. A korszerő oktatás érdekében a munkaközösség rendszeresen szervez kirándulásokat szakmai kiállításokra, rendezvényekre. A munkaközösség vezetıje az iskolavezetés kérésére részt vesz az óralátogatásokon, segíti a minıségirányítási rendszeren belüli pedagógiai értékelést. - A közismereti munkaközösség Tagja minden közismereti tanár. A munkaközösség szervezi meg a tanulók közismereti versenyekre történı felkészítését. Segíti a továbbtanuló diákok pályaválasztását. Megszervezi az iskolai ünnepségeket. Gondoskodik az iskola hagyományırzésérıl. A munkaközösség vezetıje az iskolavezetés kérésére részt vesz az óralátogatásokon, segíti a minıségirányítási rendszeren belüli pedagógiai értékelést.

18 18 III. A Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti Nevelési programja 1. Alapok 1.1. Törvényi háttér A törvényi kereteket és iskolai dokumentumokat, amelyeket a környezeti nevelési program elkészítésénél figyelembe kell venni, a pedagógiai program mellékletei tartalmazzák Helyzetelemzés, helyzetkép Az iskola helye és épülete Az intézmény épülete óta áll a tanuló ifjúság szolgálatában. Fennállásának hosszú évtizedei alatt többször történt korszerősítés, amelynek során elıször a fıépület kapott új szintet, majd kollégium kialakítására került sor. Az épületegyüttes része még a tornaterem is. Mindez szép, parkosított környezetben helyezkedik el, amely pozitív hatást gyakorol tanulóifjúságunk környezeti szemléletmódjára. A gyermekeket körülvevı természeti értékeknek fontos nevelı hatásuk van. Hasonló miliı fogadja a szakképzıs évfolyamok tanulóit a vadászház, valamint a tanmőhely területén is. Mindkét helyszín gondozottságával, rendezettségével nagyban hozzájárul helyes környezeti szemléletmód kialakításához. Tantermek száma: 16,5 Számítógépterem: 2 Tornaterem: 1 Fızıkonyha: 1 Ebédlı: 1 Dolgozói létszám: - pedagógus tanár: 27 fı - pedagógus szakoktató: 7 fı - technikai dolgozó: 21 fı Tanulói létszám: átlagosan 350 fı. Képzési irányok: - Szakképzés: - Technikus képzés: - Mezıgazdasági gépész - Növénytermesztési gépüzemeltetı, gépkarbantartó - Természet és környezetvédelmi technikus - Vadgazdálkodási technikus

19 Az iskola közvetlen környezete Az intézmény közel helyezkedik el a Serház- zugi- holtághoz, kiváló lehetıséget biztosítva a tanulók számára a környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséhez, amely fontos szerepet tölt be a szakképzésben. Az iskolát közvetlenül körülölelı parkosított zöldövezet is tükrözi az intézmény környezeti nevelés iránti elkötelezettségét, hiszen tanulóink aktívan vesznek részt mind a belsı, mind pedig a külsı park karbantartásában A külsı környezet: a település és a régió Csongrád városa festıi környezetben helyezkedik el, hiszen az élı Tisza és a holtágak körülölelik a települést. Szép parkok teszik otthonossá, barátságossá a lakosok számára a mindennapi életet. A régi hagyományok ápolása fontos a hétköznapokban is, amelyet jól példáz az Óváros értékeinek ırzése az épületegyüttesek óvásával; illetve az itt található Múzeumház, és a város központjában elhelyezkedı Dr.Tari László Múzeum. A gazdag kultúrtörténeti értékeken túl, a természeti értékek óvására is hangsúlyt fektetnek a település polgárai, amelynek szép példája, hogy a város közelében védettség alá került a Tisza árterületének egy szakasza a helyi védettségő Nagyréti Természetvédelmi Terület. Ennek a folyamatnak a kezdeményezıje a Környezet- és Természetvédık Csongrád Városi Egyesülete, amelynek tagjai között szép számmal megtalálhatjuk iskolánk tanulóit is. Ezek a külsı tényezık is nagymértékben segítik intézményünk környezeti nevelési munkáját Erıforrások Személyi erıforrások Belsı: - Az intézmény pedagógusai mindhárom képzési formában igyekeznek elsajátíttatni a környezet és természetvédelmi alapismereteket, kialakítani a helyes szemléletmódot és a környezettudatos viselkedést. A közismereti tantárgyakat tanító kollegák is igyekeznek szem elıtt tartani ezeket a szempontokat. A 32 pedagógus szemléletformáló munkáját nagyban segíti a 36 fı technikai személyzet, akik mindennapi tevékenységükkel hozzájárulnak a környezet szépítéséhez, tisztaságához. - A belsı erıforrás fontos tényezıje az átlagosan 350 fıs tanuló ifjúság. Külsı: - A helyi intézmények közül az Önkormányzattal, az általános és középiskolákkal, a vadásztársaságokkal, a Kiskunsági -, a Hortobágyi és a Körös-Maros Nemzeti Parkokkal, a Környezet és Természetvédık Csongrád Városi Egyesületével a kapcsolattartásunk megfelelı; további kapcsolatok kialakítása folyamatban van Anyagi erıforrások

20 20 - A Fenntartó által biztosított éves közoktatási normatíva a környezeti nevelési program megvalósításához. - A környezeti nevelés témaköreit érintı pályázatok elkészítése révén nyert összegek. - Munkánk során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a külsı szponzorok bevonására céljaink megvalósítása érdekében. 2. Jövıkép, alapelvek, célok 2.1. környezeti nevelési hitvallásunk - A szakképzés minden területe feladatának tekinti a szemléletformáló, alapozó környezeti ismeretek közvetítését. - Az intézmény környezetvédelmi képzése segíti a másik két szak környezettudatos szemléletének kialakítását. - Városunk környezetvédelmi és környezeti nevelésében aktív szerepet töltünk be. - A környezeti nevelés elsısorban személyiségfejlesztı feladat, amely az értékrendszer és a magatartás fejlesztésén keresztül hat Alapelvek A környezeti nevelés alapelvei közül a következıket tartja intézményünk kiemelten fontosnak: - a fenntarthatóságra nevelés, az ökológiai szemléletmód segítségével - a globális és a helyi problémák összefüggéseinek megvilágítása - a természet és az embertisztelı szokásrendszer kialakítása - a rendszerszemléletre nevelés - a környezettudatos és egészséges életmód igényének és megvalósítási módjainak kialakítása - az ökológiai és társadalmi diverzitás értékeinek hangsúlyozása - az életminıség választásának tudatosítása, a fogyasztói szemléletmód veszélyeinek érzékeltetésével - a természeti és épített környezet értékeinek bemutatása és ezek védelmére való nevelés - a hagyományok tiszteletének kialakítása Célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a tanulóifjúságban: - pozitív értékrend kialakítása; - tolerancia, empátia, együttmőködés erısítése; - szintetizálás és analizálás készségének megerısítése; - kommunikáció, konfliktus megoldás lehetıségeinek bemutatása, elsajátítása; - helyi értékek feltárása és védelmük fontosságának tudatosítása; - állampolgári részvételre és cselekvésre való nevelés; - ökológiai szemléletmód, gondolkodásmód kialakítása; - problémamegoldó gondolkodásmód elsajátítása.

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Székelyné Varga Mária Ágnes közoktatási szakértı SZ021638 Elızmények: Sajószentpéter közoktatásának történetében

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 39745/2007. J a v a s l a t középiskolai osztályok indítására a 2008/2009-es tanévben Tisztelt Közgyőlés! A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Általános iskolai pedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

1... normatívára való jogosultság felülvizsgálata 2... az érintett községek jegyzıitık a szükséges papírok beszerzése

1... normatívára való jogosultság felülvizsgálata 2... az érintett községek jegyzıitık a szükséges papírok beszerzése Helyzetelemzésbıl adódó fejlesztendı terület Cél Szükséges intézkedés Felelıs Határidı Az intézkedés eredményessé gét mérı indikátor rövid távon (1 év) Az intézkedés eredményességét mérı indikátor közép

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben