A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt. sz.: D.951/ 15 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot. A Döntőbizottság a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 26., a továbbiakban: kérelmező) kérelmének, amelyet Söjtör Község Önkormányzata (8897 Söjtör, Petőfi u. 2., a továbbiakban: ajánlatkérő) Söjtör község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék begyűjtése és ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása közszolgálati szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárása ellen terjesztett elő, részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 249. (4) bekezdése alapján alkalmazandó 69. (3) bekezdését, az 1. (1) és (3) bekezdését, a Kbt (3) bekezdés c) pontja alapján alkalmazandó 57. (4) bekezdés a) és b) pontját, a 249. (5) bekezdésére tekintettel a Kbt. 54. (9) és a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a), c) és e) pontjára tekintettel - a Kbt (5) bekezdése alapján alkalmazandó (1) bekezdését. A Döntőbizottság az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, dokumentációját és az ezt követően hozott döntéseit megsemmisíti. Ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére ,-Ft (azaz százötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat. A jogorvoslati eljárásban felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálata annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel kérhető. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő november 20-án feladott és a Közbeszerzési Értesítő 140. számában november 26-án KÉ-34679/2010. szám alatt közzétett, majd módosított ajánlattételi felhívásával a Kbt. VI. fejezet szerinti egyszerű tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott szolgáltatás megrendelése tárgyában. Ajánlatkérő a beszerzés becsült értékét ,-Ft-ban rögzítette. A felhívás II.1.1) pontjában ajánlatkérő megjelölte a szerződés tárgyát az alábbiak szerint: Söjtör község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék begyűjtése és ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében. Részekre történő ajánlattétel és alternatív ajánlat tétele nem volt biztosított. A szerződés időtartamát ajánlatkérő március 1-jétől február 28-ig határozta meg. A felhívás II.2.1) pontjában került meghatározásra a beszerzés teljes mennyiség az alábbiak szerint: A közszolgáltatási szerződés keretében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartamára kell az ajánlatkérő közigazgatási területén a települési szilárd hulladékot begyűjtenie és elszállítania, az ajánlattevő által az ajánlatában a tulajdonos és üzemeltető által kiadott befogadó nyilatkozat alapján megjelölt hulladéklerakó telepre. A közszolgáltatási feladat ellátása során az alábbiakat kell biztosítani: a) Az ingatlanokon és a közterületen keletkező települési szilárd hulladéknak, a rendszeresített gyűjtőedényekből történő heti 1 (évi 52) alkalommal történő összegyűjtése; b) A szállítóeszközökhöz rendszeresített (120 literes) gyűjtőedényzet folyamatos biztosítása a lakosság részére, külön díj felszámítása nélkül; c) Évente 1 alkalommal lakossági lomtalanítás (becsült mennyiség: 40 m 3 ), illetve 1 alkalommal veszélyes hulladék [(elektronikus hulladék, autógumi, akkumulátor, vegyszerek stb.), (becsült mennyiség: 40 m 3 )) elszállításának megszervezése és lefolytatása, valamint az így összegyűjtött hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása; d) Szelektív szigetek száma: 3 darab. Összetétele: 3 db papíros, 3 db műanyag, 3 db fehérüveg, 3 db színes üveg konténer, a három szelektív gyűjtősziget ürítési gyakorisága: papír és műanyag 52 alkalom/év, fehérüveg és színes üveg 13 alkalom/év;

3 3 e) Konténerek folyamatos biztosítása (összesen négy darab), kettő darab 5 m 3 - es és kettő darab 4 m 3 -es, ürítési gyakoriság: összesen 28 ürítés/év igény szerint f) A vonatkozó jogszabályokban előírt, a közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; A települési szilárd hulladék mennyisége (az elmúlt évek adatai alapján): 470 tonna/év. A fenti hulladékmennyiség elszállítása heti 1 (évi 52) alkalommal (a keddi napokon) történik. Szelektív hulladék mennyisége (1 év adata alapján), papír: 8 tonna/év, műanyag: 1,4 tonna/év, üveg: 1,9 tonna/év. Lakóingatlanok száma (az elmúlt évek adatai alapján): 620 lakóingatlan. Lakosság száma (2010. január 1-jén): 1560 fő; A szolgáltatásba bevont gyűjtőedények darabszáma (jelenlegi adatok alapján): 120 literes 620 darab, ettől +5%-al az ajánlatkérő a teljesítés során eltérhet, 240 literes 3 darab. ZALAISPA Hulladék Gazdálkodási projekt használati díja 2010-ben ,- Ft + ÁFA, (2011-es évi még nem ismert). Ajánlatkérő meghatározta a kizáró okokat, igazolási módokat, valamint az alkalmassági követelményrendszert. A felhívás III.2.3) pontjában gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében az ajánlatkérő az alkalmasság igazolási módjai körében P.3) alatt előírta, hogy az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell cégszerű nyilatkozatát az elmúlt 3 lezárt üzleti évben (2007., 2008., évek) hulladékszállítás tevékenységből származó nettó forgalmáról (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hulladékszállítás szolgáltatásból származó nettó árbevételük a vizsgált években (2007., 2008., évek) évente nem éri el a nettó HUF összeget (közös ajánlattétel esetén, valamint 10 % feletti alvállalkozó bevonása esetén a feltételnek együttesen kell megfelelni). A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása körében ajánlatkérő az alábbiakat rögzítette: M.1.) Az ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban ismertetnie kell az elmúlt 3 lezárt üzleti év ( ) során teljesített szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása tárgyú referenciáit. (Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolással, illetve referencia nyilatkozattal). Az igazolásnak, vagy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

4 4 - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám), - a szolgáltatás tárgyának rövid ismertetése, - a szerződés teljesítésének helye, - a szerződés teljesítésének ideje, időtartama, - a szolgáltatás mennyiségére utaló adat (ellátott ingatlanok száma, elszállított háztartási hulladék tömege) [Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont] M.3.) Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban meg kell neveznie azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség és képzettség igazolásához csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentumokat (diplomák, bizonyítványok, jogosítványok) egyszerű másolatát, továbbá a gépjárművezetők kivételével a szakemberek aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzát egyszerű másolatban [Kbt. 67. (3) bekezdés d) pont]. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az elmúlt 3 lezárt üzleti évben ( években) együttesen nem rendelkezik közszolgáltatói szerződés alapján végzett, évente legalább 1 db, legalább 620 db lakóingatlan és min. 470 tonna szilárd (kommunális) hulladék szállítására, összegyűjtésére, ártalmatlanító helyre történő elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó referenciával. A referencia teljesíthető folyamatosan érvényben lévő, vagy akár évente megkötött, akár más megrendelőtől származó szerződésekkel is (közös ajánlattétel esetén, valamint 10 % feletti alvállalkozó bevonása esetén a feltételnek együttesen kell megfelelni) M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek: - legalább 1 fő a 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti környezetvédelmi megbízotti képesítésű, minőségbiztosítás és hulladékkezelés területén szerzett, minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, - legalább 3 fő C kategóriás jogosítvánnyal és a jelenlegi OKJ (korábbi OKJ ) számú hulladéktelep-kezelő végzettséggel rendelkező gépjárművezetővel - legalább 1 fő belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozói szaktanfolyami végzettséggel, vagy hulladékgazdálkodási technológus képesítéssel vagy felsőfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel és minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. (közös ajánlattétel esetén, valamint 10 % feletti alvállalkozó bevonása esetén a feltételnek együttesen kell megfelelni).

5 5 M.4.) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek legkésőbb a közszolgáltatási jog megszerzésének időpontjában legalább 2 db települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 120 l, 240 l űrméretű gyűjtőedények ürítésére alkalmas, az MSZ EN 1501:2000 szabványnak megfelelő, minimum 16 m 3 gyűjtő, tömörítő felépítménnyel rendelkező gépjárművel(közös ajánlattétel esetén, valamint 10 % feletti alvállalkozó bevonása esetén a feltételnek együttesen kell megfelelni). Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kívánta értékelni, az alábbi részszempontok és súlyszámok szerint: Részszempont Súlyszám 1.)120 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja (bruttó Ft/) 25 2.) 4 m 3 -es konténer egyszeri ürítési díja (bruttó Ft/) 2 3.) 5 m 3 -es konténer egyszeri ürítési díja (bruttó Ft/) 2 4.) Lomtalanítás és veszélyes hulladékszállítás, ártalmatlanítás térítésmentes 3 vállalása 5.) Konténerek 4-5 m 3 (4 darab) térítésmentes biztosításának vállalása 3 6.)Ajánlattevő rendelkezik 2 darab mérleges autóval 2 7.) Hulladékszállítási díjemelés kedvezmény mértéke %-ban 2 Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt január 6-ában, az eredményhirdetés időpontját január 19-ében és a szerződéskötés tervezett időpontját február 1-jében jelölte. A felhívás V.3.5.1) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az V.3.5.2) pontban került megadásra az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A 4./, 5./ és 6./ részszempont: az eldöntendő részszempontok esetében

6 6 amennyiben vállalja ajánlattevő az előírt feltételt, illetve rendelkezik 2 db mérleges autóval, az értékelési pontszám maximális 10 pontját kapja, amennyiben nem, a minimum 1 pontot kapja. A felhívás V.7) pontjában (Egyéb információk) ajánlatkérő egyebek mellett a következőket rögzítette: 1. Ajánlatkérő hiánypótlást teljes körben biztosít a Kbt. 83. alapján. 14. Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell az általa megjelölt hulladéklerakó létesítménytől származó befogadó nyilatkozat eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát. 21. Az ajánlati ár kidolgozásakor a dokumentációban megfogalmazott további elvárásokat is figyelembe kell venni. Az ajánlatkérő 33 oldal terjedelmű dokumentációt készített, amelynek megvásárlását az eljárásban való részvétel feltételéül szabta, és amely tartalmazta az ajánlattal kapcsolatos előírásokat, a szerződéstervezetet, a műszaki leírást, nyilatkozatmintákat. Ajánlatkérő a dokumentáció ellenértékét ,-Ft-ban határozta meg. Ajánlatkérő a dokumentációban a felhívással egyezően szabályozta az értékelés módszerét. A dokumentáció 15. oldala tartalmazta a szolgáltatással kapcsolatos követelményeket. A dokumentációt kérelmezőn kívül a Saubermacher-Pannónia Kft. és az AVE Zöldfok Kft. vásárolta meg. Ajánlatkérő december 6-án kiegészítő tájékoztatást adott, amelyben egyebek mellett a következőket közölte: Kérdés: Az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2) minimumkövetelményekkel kapcsolatban az OKJ számú, környezet- és hidrotechnológus végzettség megfelel-e a felsőfokú környezetvédelmi szakirányú végzettség kritériumának? Válasz: Környezet- és hidrotechnológus korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti adatai: Általános adatok: - Szakképesítés megnevezése: Környezet- és hidrotechnológus - OKJ száma: Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás - Szint: emelt szintű szakképesítés - Betölthető foglalkozás: Egyéb technikusok (3129) - Felelős minisztérium: KvVM Az adatok alapján, emelt szintű szakképesítésnek felel meg. Kérdés: Az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.3) harmadik bekezdésében előírt minimumkövetelményével kapcsolatban, az

7 7 OKJ hulladékgazdálkodási technológus végzettség megfelel-e a kritériumoknak? Válasz: A fenti hivatkozott szakképesítéssel rendelkező (Hulladékgazdálkodási technológus) szakember, képesítését tekintve megfelel a minimumkövetelményeknek. Kérelmező december 10-én terjesztette elő jogorvoslati kérelmét, melyet a jogorvoslati eljárás során pontosított. Kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlattételi felhívás megsemmisítését, ajánlatkérővel szemben jogkövetkezmények alkalmazását, ideiglenes intézkedésként az eljárás felfüggesztését. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. -át, a 3. -át, a 20. (3) bekezdését, az 57. (4) bekezdés a) pontját, az 54. (9) bekezdését, a 65. (1) bekezdését, a 66. (1) bekezdés c) pontját, a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontját, a Kbt. 69. (3) bekezdését és a 83. (2) bekezdését. 1./ Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontját és a Kbt. 65. (1) bekezdését, mivel ajánlatkérőnek kötelessége, mind a teljes árbevételt, mind a beszerzés tárgya szerinti árbevételt alkalmassági feltételként meghatározni, és ehhez minimumkövetelményt rendelni. Közölte, hogy kizárólag az ajánlattevő, illetve a 10% feletti alvállalkozó választhat, hogy melyik alkalmassági feltételnek kíván megfelelni. Kiemelte, hogy a magyar nyelv szabályai szerint a szövegkörnyezet függvényében az illetőleg szó és -ként és vagy -ként is egyaránt értelmezhető. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a teljes árbevételhez nem határozott meg alkalmassági küszöböt, így megsértette a Kbt. 3. -át, a 65. (1) bekezdését és a 66. (1) bekezdés c) pontját. 2./ A felhívás III.2.3. pontjában M.1. pontjával volt kapcsolatos. Kifejtette, hogy a referencia tekintetében ajánlattevő igazolhatja az alkalmasságot a referencia összegével, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével. Kérelmező sérelmezte, hogy az ajánlatkérő az általa meghatározott mennyiségi adatokkal vagylagosan nem határozta az elvégzendő feladatok értékét, így megsértette a Kbt. 3. -át, a 65. (1) bekezdését és a 66. (1) bekezdés c) pontját. 3./Kérelmező a III.2.3. M.3. pontjában foglaltakat kifogásolta. Kifejtette, hogy ajánlatkérő elvárásai jelentősen túlzóak, sem összességükben, sem az egyes szakemberek tekintetében nem állnak arányban a teljesítéshez szükséges speciális szakemberekkel. Hivatkozott a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásaira, mely utal a 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet előírásaira. Ebből következően kérelmező szerint a jogszabályok csak speciális esetekben látják szükségesnek és kötelezőnek a környezetvédelmi megbízott bevonását a

8 8 teljesítésbe. Utalt egyúttal a Kbt. 69. (3) bekezdésére és kifejtette, hogy az elvégzendő feladatok között egyetlen olyan feladat sem szerepel, melyhez a jogszabályi rendelkezések alapján kötelező lenne a környezetvédelmi megbízott alkalmazása. Kérelmező nem vitatta az ajánlatkérő azon hivatkozását, miszerint a kérelmező rendelkezik minimum 1 fő környezetvédelmi mérnökkel és környezetvédelmi technikussal és ezen szakemberek lefedik azt a szakemberi követelményt, amit ajánlatkérő a környezetvédelmi megbízott tekintetében támasztott. Ebből következően általánosságban a kérelmező meg tudna felelni ilyen értelemben az ajánlatkérő által támasztott alkalmassági követelménynek. Hozzátette azonban, hogy álláspontja szerint annyiban speciális helyzetről van szó, hogy eleve nem szükséges ilyen szakember bevonása a szolgáltatásnyújtásba, márpedig azzal, hogy ajánlatkérő ezt a szakembert a teljesítésben való részvétel körében megkövetelte, mindenképpen egy többletköltséget generál az ajánlatadás oldaláról. Álláspontja szerint az ajánlatkérő szükségtelen túlképzettséget ír elő követelményként. Az ellátandó feladat, a hulladékgazdálkodáson belül olyan alaptevékenység, amely semmiképpen sem igényli olyan szakember közreműködését a teljesítésben, aki stratégiai környezetvédelmi, koncepcióbeli kérdésekben kellene, működik egyébként normál esetben közre. Nem vitatta az ajánlatkérő írásbeli észrevételében általánosságban jelzett környezetvédelmi szempontokat, ugyanakkor megjegyezte, hogy eleve a feladat szakmai összetettségének alacsony foka miatt szükségtelen ilyen szakember közreműködése. Nem jelentkezik olyan feladat, amit ennek a szakembernek kellene elvégeznie. Függetlenül attól, hogy egyébként adott szakember a kérelmezőnél rendelkezésre áll, ennek a szakembernek milyen formában van szabályozva a munkaköre, a rendelkezésre állása, tehát hangsúlyozottan elsődlegesen az a kifogás, hogy eleve szükségtelen ez a feladat ehhez a feladatkörhöz ilyen kvalitású szakember megkövetelése, kiemelve azt is, hogy ugyan a feladatok között valóban szerepel az évi egy alkalommal a veszélyes hulladék elszállításának a megszervezése, lefolytatása, elhelyezés és ártalmatlanítás, ugyanakkor a veszélyes hulladék összegyűjtését, elszállítását ügyfélszolgálati irodán keresztül szokták megszervezni, és magát az ártalmatlanítást, elhelyezést pedig nem a jelen eljárás ajánlattevője fogja ellátni, hanem azok a hulladék-lerakók, ahova konkrétan a hulladék elhelyezésre vagy leszállításra fog kerülni. Egyebekben pedig a kiírásból eleve nem állapítható meg olyan körülmény, amely alapján egyáltalán megítélhető lenne, hogyha ennek a megkövetelt hulladékgazdálkodó szakembernek konkrétan mi lenne a feladata, tehát hogy egyáltalán ténylegesen miért szükséges ennek a szakembernek a megléte. Nem vitatott a részéről, hogy alvállalkozó ilyen esetben bevonásra kerül, de ilyen esetben is ez a szakember-szükséglet nem az ajánlattevő oldalán merül fel, egyáltalán nem a vállalkozó szemszögéből, miként azt a kiegészítő tájékoztatás tisztázta.

9 9 Mindezekre tekintettel az ajánlatkérő ezért megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését. 4./ Kérelmező közölte, hogy az M.3) pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt is kifogásolja, arra hivatkozással, hogy az OKJ-s képzettség túlmutat a teljesítéshez szükséges mértéken. Az előírt 2 db gépjármű biztosításához a három gépjárművezető megkövetelése túlmutat a teljesítéshez szükséges mértéken, sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését. Továbbá a megjelölt képzettség/végzettség túlzó, mivel ilyen feladatot az ajánlattevőnek a felhívás alapján nem kell a teljesítés során ellátni. Bemutatta, hogy ajánlatkérő által megkövetelt OKJ-s képzés négy, külön (önálló) modulból épül fel, hangsúlyozva, hogy csak az kaphat ilyen képesítést, végzettséget, aki az egyes modulokból sikeres vizsgát tett. Kérelmező ezen kérelmi eleme körében az ajánlatkérő alkalmassági követelményét mind a számszerűséget, mind a konkrét, megkövetelt képesítettség szükségességét vitatta. Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint mindenképpen szükségtelen három gépjárművezető előírása. A dokumentációban szereplő mennyiségek, illetve feladat-meghatározás alapján az elvégzendő munka, tehát a 620 ürítő-edény alapulvételével heti egy alkalomi ürítéssel, 7 óra alatt egy gépjárművel könnyen, nehézség nélkül elvégezhető. Hangsúlyozza azt, hogy az ilyen típusú lakossági hulladékgyűjtésnél a gépjármű egyszerre eleve két hulladéktárolót ürít, ilyen formán biztosítható a munka, tehát ezek figyelembe vételével mindenképpen elegendőnek kell lennie egy gépjárműnek. Azt nem vitatta, hogy az esetlegesen életszerűen előforduló meghibásodások tekintettel két gépjármű szükséges lehet, még a két gépjárművezetőt sem sérelmezte, de a három már túllépi álláspontja szerint a szükséges mértéket. Előadta, hogy számos gépjárművezetővel rendelkezik, így önmagában a számszerűség még nem lenne sérelmes a számára, azonban azzal a konjunktív feltétellel, hogy a gépjárművezetőknek az ajánlatkérő által előírt OKJ-s képesítéssel kell rendelkezni, már sérelmes. Ilyen típusú OKJ képesítésű gépjárművezetővel azonban nem rendelkezik, ezért az sérelmes számára. Erre vonatkozóan a kérelmező egyértelmű nyilatkozatot tudott tenni, egyáltalán nincs ilyen konjunktív feltételekkel rendelkező gépjárművezetője. Kérelmező az ajánlatkérő által meghatározott OKJ-s képesítéssel kapcsolatban előadta, hogy a négy önálló OKJ-s modulból tevődik össze, amely modulok önmagukban is külön-külön OKJ-s képesítést takarnak, ekként önmagukban is megszerezhető külön képesítések ezek. Kérelmezői álláspont szerint a külön modulok közül kizárólag a hulladékgyűjtő és szállító modul az, amely tekintetében megszerezhető OKJ-s képesítés szükséges és egyúttal elegendő az ellátandó feladat elvégzésére. A bologna-i folyamat eredményeként azaz egyes szakképesítések körében jelentős változás következett be, kialakultak az egymásra épülő modulok. Az

10 10 ajánlatkérő által megkövetelt hulladéktelep kezelői képesítés, négy önálló modul együttes meglétét követeli meg. Hulladéktelep kezelési feladatok azonban semmilyen formában nem jelentkeznek a teljesítés során a nyertes ajánlattevő részéről, így ennek a képesítésnek a megkövetelése szükségtelen, miként azt előadta, elegendő lenne a feladat ellátásához önmagában a hulladékgyűjtő és - szállító megkövetelése. Mindezekre tekintettel az ajánlatkérő ilyen okból is megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését. 5./Kérelmező az értékelési részszempontok közül a 4. és 5. részszempontot kifogásolta. Álláspontja szerint azok sértik az esélyegyenlőséget, így a Kbt. 1. (3) bekezdését. Kifejtette, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez minden esetben költségek tapadnak. A költségek attól függetlenül fennállnak és keletkeznek, hogy azért ajánlattevő kér-e ellenszolgáltatást vagy sem. A szolgáltatásellenszolgáltatás kapcsolata a Ptk. szerint is alapkövetelmény. Ha ajánlatkérő arra ösztönzi az ajánlattevőket, hogy egyes szolgáltatási elemeket ellenszolgáltatás nélkül teljesítsenek, akkor egyes vállalkozások tudnak ilyen vállalást tenni, mások nem. Ez esélyegyenlőtlenséget teremt, mert egyes vállalkozások a képződő veszteségeket több meglévő más szerződésre el tudják osztani, mások nem. Torzulást eredményezhet az értékelésben az is, hogy az egyes ajánlattevők vállalják az ellenszolgáltatás nélküli teljesítést ugyanakkor annak költségeit az ajánlati árba mégis belekalkulálják. Akik a valós ellenszolgáltatás adják meg azok pedig hátrányba kerülnének, mert nem vállalják a feladatok szolgáltatásrészek ingyenes ellátását. Ajánlatkérőnek az eljárás során különös gondot kell fordítania az alapelvi rendelkezések betartására. Álláspontja szerint az alapelvi rendelkezés sérült. Az ajánlatkérőnek a biohulladék gyűjtéssel kapcsolatos kérelmezői üzletpolitikával kapcsolatos hivatkozásával összefüggésben előadta, hogy eleve más hulladék-begyűjtésnek a térítésmentessége körében hivatkozik a kérelmező üzletpolitikájára, bio-hulladékról van szó, míg ajánlatkérő beszerzésének tárgya lomtalanítás és veszélyes hulladék szállítás, illetőleg konténerek térítésmentes biztosítása. Egyebekben pedig a bio-hulladékok kezelésében a kérelmező maga is érdekelt, ez túlmutat egy szükségszerű feladaton, abból további értéket tud előállítani, míg a kifogásolt tételek vonatkozásában ilyen nem merül fel. 6./ Kérelmező vitatta ajánlatkérő felhívásának 6. bírálati részszempont meghatározását, mivel 2 db mérleges autóval való rendelkezés egyértelműen besorolható a rendelkezésre álló eszközök, berendezések körébe, amelyet ajánlatkérő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében vizsgálhat, így ennek részszempontként történő meghatározása sérti a Kbt. 57. (4) bekezdés a) pontját, valamint annak mértékre tekintettel a Kbt. 69. (3) bekezdését. Álláspontja szerint a gépjárművek megléte értékelési szempontként nem vizsgálható, az a Kbt-ben rögzített tilalmi szabályba ütközik.

11 11 7./ Kérelmező szerint a két db mérleges autó meglétének értékelési részszempontként történő előírása sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését is, mert az ajánlatokat az egységekre és nem a begyűjtött és szállított hulladék súlyára vonatkozóan kell megadni, mérlegelésre nincs szükség, vagyis az túlzó. Mérlegelési feladatok nem következnek a kiírásból, így szükségtelen ilyen típusú autó bármilyen formában történő megkövetelése. Nem szükséges mérleges autók megléte, mivel maga az ellátandó feladat jellege azt a folyamatot öleli fel, hogy a gépjármű begyűjti a kis hulladékgyűjtőkből egybe a gépjármű rakterébe a hulladékot, ez a gépjármű aztán a hulladéklerakónál meglévő mérőhelyen kerül megmérésre, ebből megállapítható az elszállított hulladék mennyisége, nagysága, súlya, egyebeket önmagában külön szállító jármű és külön mérlegelő jármű megkövetelése indokolatlan. Életszerűtlen lenne először a szállító járműre átrakni vagy begyűjteni és onnan pedig mérleges járműre átpakolni a hulladékot. 8./ Kérelmező vitatta az ajánlatkérő dokumentációjáért kért ellenértéket, mivel ajánlatkérő mindössze egy 32 oldalas dokumentumot bocsátott rendelkezésére, melynek tartalma és minősége alapján annak előállítási költsége minimum pár ezer forint lehetett, de nem éri el az oldalankénti közel 5.000,-Ft-t. Kérelmező álláspontja szerint a dokumentáció ellenértéke eltúlzott, annak összegszerűsége sérti a Kbt. 54. (9) bekezdését. 9./ Kérelmező kérelmében az ajánlattételi felhívás V.7.1. pontjának a hiánypótlás biztosításával kapcsolatos konkrét rendelkezését sérelmezte. Kérelmező kifejtette, hogy a Kbt szeptember 15-én hatályba lépett módosítására tekintettel ilyen terminológia, hogy teljes körű, már a Kbt-ben nincs, ajánlatkérő jogkörét a Kbt. korlátozza. A teljes körű hiánypótlás nem megengedett, nem biztosíthatja minden ajánlattevői hibára és mulasztásra a reparáció lehetőségét. Kérelmező álláspontja szerint az előírás sérti a Kbt. 3. -át és 83. (2) bekezdését. 10./ Véleménye szerint a felhívás V pontjában foglaltak sértik a Kbt. 3. és 20. (3) bekezdését, mert a szeptember 15-ét követően ajánlatkérő nem követelheti meg a dokumentum benyújtását sem eredeti sem közjegyző által hitelesített másolatban. Kérelmező álláspontja szerint nem lehet olyan szűk értelemben értelmezni a Kbt. 20. (3) bekezdését, miként azt az ajánlatkérő az írásbeli észrevételében tette. Álláspontja szerint valamennyi olyan körülmény vonatkozásában, amely tekintetében magának egy igazolásnak a szükségessége felmerülhet, ott alkalmazandó a 20. (3) bekezdése, tehát nemcsak a kizáró okok igazolása körében merült fel, ez a törvényi lehetőség. 11./ Kérelmező kérelme arra vonatkozott, hogy a felhívás több ponton nem felel meg a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet előírásainak, ezzel ajánlatkérő megsértette a rendelet 1. (1) bekezdése alapján hivatkozott (2) és (3)

12 12 bekezdését. Konkrétan a 224/2004. sz. Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a), c), d), és e) pontjában szabályozott tartalmi elemeket hiányolta a dokumentációból. A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott. Ajánlatkérő észrevételében az alábbi indokokra hivatkozással kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását. 1./ Előadta, hogy a teljes árbevételre vonatkozóan nem tartotta szükségesnek külön minimumkövetelmény előírását, ugyanis a bekért beszámolókból ellenőrizheti azt, továbbá az előzetesen végzett piackutatás alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a lehetséges ajánlattevőknek az árbevételük túlnyomórészt hulladékszállítás tevékenységből származik. 2./ Ajánlatkérő ismertette, hogy a Kbt. vagylagos feltételként jelöli az ellenszolgáltatást, illetve a más adat megjelölését. Ajánlatkérő kompetenciája annak eldöntése, hogy mindkét feltételt előírja vagy csak az egyiket. Kötelezettség annyiban terheli, hogy amennyiben mindkettőt előírja feltételként, minimumkövetelményt is kell hozzá igazítania. Jelen esetben nem tartotta szükségesnek az ellenszolgáltatás összegének és az ahhoz rendelt minimumkövetelménynek az előírását. 3./ Ajánlatkérő észrevételében előadta, hogy az előzetes piackutatása során tájékozódott a lehetséges ajánlattevők szakember ellátottságáról. A kérelmező honlapján megtalálhatók a működéséhez szükséges engedélyek, többek között a 2828/15/2003. számon kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedély, amelynek 10. pontja alapján kérelmezőnek alkalmaznia kell irányítói munkakörben l fő környezetvédelmi mérnök és 1 fő környezetvédelmi technikus szakképesítésű személyt. A fentiekből kitűnik, hogy kérelmező alkalmaz legalább 1 fő környezetvédelmi mérnök és 1 fő környezetvédelmi technikus szakképesítésű személyt. Ajánlatkérő számára nem érthető, hogy miért kifogásolja kérelmező a fenti képesítésű szakemberek bevonását, azzal együtt, hogy kérelmező rendelkezik ISO 9001:2001 illetve 14001:2005 minőségirányítási tanúsítványokkal is. Az Európai Unió jelenlegi tervei szerint a zöld közbeszerzésnek nevezett közbeszerzést támogatják, amelynek során a beszerzők a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszik a környezetvédelem szempontjait, és az életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzik a környezetbarát technológiák terjedését. Ajánlatkérő számára rendkívül fontos az elkövetkező 10 évben is a környezetvédelem, amelyhez elvárható az ajánlatkérővel szerződéses jogviszonyban lévő hulladékgazdálkodó szakmai segítsége.

13 13 4./ Ajánlatkérő hivatkozott arra, hogy a kérelmező honlapja alapján négy városban és több mint 50 településen gyűjti, szállítja a kommunális, illetve a veszélyes hulladékot. A hivatkozott OKJ képzettség feltétele a hulladék gyűjtésének, szállításának. A települési hulladék szállítása a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szerint szakvizsgához kötött tevékenység. A Hulladékszállítási Engedély kiváltásakor, meghosszabbításakor az engedélyező hatóság részére a gépkocsivezető (k) erről szóló bizonyítványát be kell mutatni. Hozzátette, hogy a biztonságos szállításra való tekintettel határozta meg a legalább 3 fővel való rendelkezést. 5./ A bírálati részszempontokkal kapcsolatban előadta, hogy a régióban hulladékszállítással foglalkozó szolgáltatók körében általánosan bevett gyakorlat, hogy a településen élők számára térítésmentesen biztosítják a lomtalanítás és a veszélyes hulladék szállítását, ártalmatlanítását, valamint az ehhez szükséges konténereket. A kérelmező üzletpolitikája megegyezik ezen elvekkel. E vonatkozásban idézte a kérelmező tájékoztatását: A Zala-Depo Kft. Zalaegerszeg területén elindítja a rendszeres biohulladékgyűjtést. A gyűjtéshez évben még önkéntesen lehet csatlakozni. (A jövőben a zöld hulladékok szelektív gyűjtése előreláthatóan kötelező lesz minden családi házas lakóingatlan esetében.) A gyűjtéshez történő csatlakozás díjnövekedést, illetve külön díj bevezetését nem eredményezi. A biohulladékok átvétele hulladékgyűjtő edényben történik. A gyűjtőedényeket a Zala-Depo Kft. biztosítja, használati díjmentesen, viszont állagmegőrzési és kártérítési kötelezettséget kell vállalnia a használónak. Kérelmező e kifogáshoz tartozó indoklása ellentmondásokat tartalmaz. Ajánlatkérő meggyőződése, hogy ezen értékelési részszempontokkal nem sértette az esélyegyenlőséget, tekintettel azok alacsony súlyszámára is. 6./ Ajánlatkérő kifejtette, hogy a kérelmező tévesen ítéli meg a műszaki, szakmai alkalmasság körében M.4.) pontban az alkalmassági minimum követelményként előírt 2 db tömörítő felépítménnyel rendelkező gépjármű illetve a 2 db mérleges autó szükségességét. A 2 db települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 120 L, 240 L űrméretű gyűjtőedények ürítésére alkalmas, az MSZ EN 1501:2000 szabványnak megfelelő, minimum 16 m3 gyűjtő, tömörítő felépítménnyel rendelkező gépjármű biztosítása szükséges a biztonságos hulladékszállítás szempontjából, amellyel teljesíthető az előírt alkalmassági minimumkövetelmény, ugyanis valamelyik gépjármű meghibásodása esetén is teljesíteni kell a szerződésben vállalt feladatok ellátását. Továbbá, a 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek kifejezetten engedélyezik a szerződéskötő ajánlatkérők számára azt, hogy válasszanak műszaki normákon alapuló előírások és előállítás, illetve teljesítésalapú követelmények között. A teljesítésalapú megközelítés általában a nagyobb piaci kreativitás számára nagyobb teret enged, és egyes esetekben innovatív technikai

14 14 megoldások kifejlesztésére sarkallja a piacot. Ha ezt a megközelítést alkalmazza, nem szükséges túlzottan részletesen kifejteni a műszaki előírásokat. A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény fő célja a hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék minél nagyobb arányú begyűjtése és hasznosítása. A törvény szemléletváltásra ösztönöz, rendelkezik az elkülönített gyűjtési rendszer felállításáról, a hasznosítási arányok növeléséről, a gyártó kiterjesztett felelősségéről. Az intézkedések hatására egységesebb és hatékonyabb lesz a hazai hulladékgazdálkodás rendszere, kevesebb hulladék képződhet és több hasznosulhat. 7./ E kérelmi elem kapcsán ajánlatkérő ismertette, hogy a dokumentációban előírtak szerint részletes költség kalkulációt kért megadni. Az előzetes számítások és a évi díjak alapján, az összes költség legnagyobb tétele a lerakási költség. A hulladék elhelyezés költsége, mérlegelés alapján kerül megállapításra. Ajánlatkérő határozott elképzelése, hogy a tudatos hulladékgazdálkodásra figyelemmel is, ellenőrizni tudja a közigazgatási területéről elszállított hulladék mennyiségét. Ajánlatkérő a 10 éves szerződésre tekintettel tervezi a tömeg szerinti elszámolás bevezetését, amelyhez, ennek ellenére, nem alkalmassági minimum követelményként írta elő a mérleges autók biztosítását, ezzel is biztosítva az esélyegyenlőséget ajánlattevők számára. 8./ Ajánlatkérő észrevételében részletesen ismertette a dokumentáció előállítás a kapcsán figyelembe vett költségtételeket: - Nyomtatási, fűzési és másolási költségek: nettó ,- Ft, - Tanácsadói szakvélemény készítése, tanácsadó rendelkezésre állása, konzultációk: ,- Ft + ÁFA/óra összegben, melyből órának megfelelő költségátalány terheli jelen dokumentációt (jogszabályi megfelelőség, lehetséges jogszabálysértések felkutatása, racionalizálási lehetőségek vizsgálata, költségcsökkentő tényezők felkutatása stb.) - Áfa (25 %) ,- Ft - Bruttó ellenérték ,- Ft Ajánlatkérő a szakvéleményt, a konzultációkat, rendelkezésreállás biztosítását csak és kizárólag jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásához vette igénybe, tehát nem vonható párhuzam olyan dokumentációval, amely későbbi felhasználásra is alkalmas. A kimutatásban szereplő költségek mindegyike jelen közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítéséhez, előállításához és annak rendelkezésre bocsátásához kapcsolódnak. A költségátalány egy előre megbecsült, de pontosan ki nem számított költségtételt jelent, így erre nézve pontos kalkulációt nem lehet bemutatni. 9./ Ajánlatkérő előadta, az egyéb információk 22. pontjában közöltek szerint az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. Az ajánlati dokumentáció pontjában kiegészítette a

15 15 hiánypótlásra vonatkozó előírásokat, hivatkozva a Kbt ra. A fentiek alapján ajánlatkérő álláspontja, hogy a felhívásban és a dokumentációban előírtak nem ellentétesek a hiánypótlás biztosítására vonatkozó törvényi rendelkezésekkel. 10./ Ajánlatkérő előadta, hogy a kérelmező tévesen hivatkozik a Kbt. 20. (3) bekezdésére, ugyanis ajánlatkérő nem igazolás, hanem nyilatkozat becsatolását kérte az ajánlatban. A jogalkotó e -ban előírtakat az ajánlat összeállításának egyszerűsítése érdekében hozta, elsősorban a kizáró okok igazolására vonatkozóan. Kérelmező több hulladéklerakó létesítménnyel rendelkezik, ezért a kért nyilatkozat becsatolása ajánlatkérő véleménye szerint semmilyen többlet feladattal, költséggel nem jár. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő előírása nem sérti sem a Kbt. 3. -t, sem 20. (3) bekezdését. 11./ Ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy a dokumentáció megfelel a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben előírtaknak. Ajánlatkérő a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, amely információ a felhívás V.7) 15. pontjában feltüntetésre került. A társuláshoz több hulladéklerakó is tartozik. A kérelmező rendelkezik saját hulladéklerakóval a ZALAISPA társuláson belül. A Korm. rendelet 3. (1) - (2) bekezdése további jellemző adatokat sorol fel, amelyeket a felhívásnak, vagy a dokumentációnak tartalmaznia kell. Ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban (ezen belü1 a szerződéstervezetben) a rendelkezésre álló adatokat a fentieknek megfelelően megadta. Ismertette az általa közölt információkat. Ez alapján álláspontja szerint megállapítható, hogy a kérelmező jogorvoslati kérelmének benyújtását megelőzően nem tájékozódott kellő mértékben sem az ajánlattételi felhívásban, sem a dokumentációban foglaltakról. Egyéb érdekelt az eljárásban észrevételt nem tett. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott az alábbi indokok alapján. Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást indított. 1./ A Döntőbizottság először ajánlatkérő felhívásának III.2.2) P.3.) pontja szerinti alkalmassági előírását vizsgálta és megállapította, hogy a kérelem nem alapos az alábbi indokok alapján. A Kbt (4) bekezdése alapján az ajánlattevő alkalmasságának meghatározására a 65., 66., 67. és a 69. megfelelően alkalmazandó.

16 16 A Kbt. 65. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. (4) bekezdése] - az ajánlatkérő kizárólag a ban meghatározott módon írhatja elő. A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható az előző legfeljebb háromévi teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak szeptember 15-i hatállyal a jogalkotó módosította a Kbt. 66. (1) bekezdését, amely módosítás eredményeként az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a korábbi szabályozás és kötőszava helyébe az illetőleg kötőszó került. A módosítás fő indoka a kis- és középvállalkozások piacrajutásának segítése, a szabályozás egyértelműsítése, egyszerűsítése. A fenti rendelkezés alapján, melyet a miniszteri indokolás is egyértelműsít, az illetőleg szó vagy-ként értelmezhető, mivel a törvény célját is ez segíti leginkább elő. Ebből következően ajánlatkérő döntési kompetenciájába tartozik annak eldöntése, hogy a teljes árbevételt, vagy a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt vizsgálja alkalmassági feltételként, melyhez minimumkövetelményt is meg kell határoznia. Ajánlatkérő tárgyi felhívásában kizárólag a beszerzés tárgya szerinti árbevétel kapcsán vizsgálja az ajánlattevők alkalmasságát és ehhez minimumköveteményt is meghatározott. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő előírása e körben jogszerű, így e kérelmi elemet elutasította. 2./ A Döntőbizottság a referencia tartalmi előírása kapcsán előterjesztett kérelmet vizsgálta és megállapította, hogy a kérelem nem alapos az alábbi indokok alapján. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja értelmében az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot

17 17 különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni igazolható az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). A Döntőbizottság megállapította, hogy a fenti rendelkezés alapján ajánlatkérő dönt arról, hogy referencia összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot kíván megjelölni alkalmassági követelményként. Ajánlatkérő ezen kötelezettségét betartva a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot határozta meg felhívásában és ehhez illesztette az alkalmassági minimumkövetelményét, mely nem jogsértő. Kérelmező kérelem kiegészítésében ajánlatkérő azon követelményét is sérelmesnek tartotta, hogy a referenciának együttesen kell teljesítenie a 620 lakóingatlan és a 470 tonna hulladékra vonatkozó feltételt, mivel ezen két követelmény nem összefüggő. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő ezen két feltételt a beszerzés igényeként meghatározott mennyiséggel egyezően adta meg. A Döntőbizottság nem fogadta el kérelmező azon álláspontját, mely szerint a két adat nem áll szoros egységben egymással. Köztudomású tény, hogy a gyakorlatban háztartásonként határozzák meg a hulladék feltételezhető mennyiségét, mely nagyvárosi háztartásokban nagyobb, míg kisebb településen kisebb mennyiséget jelent. A referencia minimumkövetelménye feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, így az nem túlzó. 3./ A Döntőbizottság ezt követően a szakember képzettségére vonatkozó előírás megfelelőségét vizsgálta. Kérelmező vitatta ajánlatkérő azon előírását, hogy ajánlattevőnek legalább 1 fő a 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti környezetvédelmi megbízotti képesítésű, minőségbiztosítás és hulladékkezelés területén szerzett, minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie. Ezen előírás alapján álláspontja szerint a környezetvédelmi megbízotti képesítés nem szükséges a feladat elvégzéséhez. A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése szerint a környezethasználó az e rendelet mellékletében (a továbbiakban: melléklet) felsorolt környezethasználatok [Kt. 4. i) pont] végzése esetén környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles foglalkoztatni. A (2) bekezdés rögzíti, hogy a több telephelyet is

18 18 üzemeltető, illetve a tevékenységén belül több környezethasználatot is végző környezethasználó a feladat ellátását egy megbízottal is biztosíthatja. A melléklet az alábbi tárgyhoz kapcsolható tevékenységeket tartalmazza: - Hulladékok hasznosítása (nyersanyag kinyerése hulladékokból) 100 t/év felett - Települési szilárd hulladékok szállítása 2000 lakosnál nagyobb begyűjtési teljesítmény esetén - Települési szilárdhulladék-lerakó m3/év kapacitás felett - Települési szilárdhulladék-lerakó m3/év alatt - Települési és nem veszélyes termelési hulladékot égető mű - Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett - Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év mennyiségig - Veszélyes hulladékot égető mű - Veszélyes hulladék égetése nem erre specializált berendezésben, 100 kg/üzemóra veszélyes hulladék égetésétől - Veszélyes hulladék tárolók - Veszélyes hulladék lerakótelep A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye nem tartalmaz a fent idézett Korm. rendeletben meghatározott tevékenységet, így az ajánlatkérő által meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges környezetvédelmi megbízott szakemberrel való rendelkezés, ezért ajánlatkérő ezen előírása sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését. 4./ A Döntőbizottság ezt követően a 3 fő hulladék-telep kezelői képzettségű szakember előírását vizsgálta. Ajánlatkérő felhívásában 3 fő C kategóriás jogosítvánnyal és a jelenlegi OKJ (korábbi OKJ ) számú hulladéktelep-kezelő végzettséggel rendelkező gépjárművezetővel való rendelkezést írta elő. Kérelmező kérelmében egyrészt azt vitatta, hogy ajánlatkérő jogsértően követelt meg 3 fő szakember. A Döntőbizottság elfogadta kérelmező azon hivatkozását, hogy a 620 ingatlanról történő hulladékszállítás 1 autóval 7 óra alatt elvégezhető, így a 3 gépjárművezetővel való rendelkezés nem feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez. A Döntőbizottság e körben figyelembe vette a szolgáltatás helyének jellegét és településszerkezetét is. A Döntőbizottság ezen körülmények alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a 3 fő megkövetelésével megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését. A Döntőbizottság ezt követően az OKJ előírást vizsgálta.

19 19 Megállapítható, hogy az OKJ (korábbi OKJ ) számú hulladéktelep-kezelő képzettség 4 modulból épül fel, melyre külön végzettségi előírások, vizsgakövetelmények kerültek meghatározásra. Mind a négy modul önálló OKJ számmal rendelkezik. Elektronikai hulladékválogató, feldolgozó OKJ Hulladékfeldolgozógép - kezelő OKJ Hulladékgyűjtő és - szállító OKJ Hulladékválogató és feldolgozó OKJ A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése szerint a közszolgáltatást ellátó, regionális célokat szolgáló hulladékkezelő létesítmény felelős vezetőjének felsőfokú műszaki vagy természettudományi végzettséggel kell rendelkeznie. A (2) bekezdés rögzíti, hogy elkülönített hulladékgyűjtést végző gyűjtőjáraton munkát végzők közül legalább az egyik jelenlévőnek alapfokú hulladékgyűjtő szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie. Megállapítható, hogy a hulladéktelep-kezelő képzettség négy modult összefoglaló képesítés, mely négy önálló részszakképesítést tartalmaz, ami önállóan is megszerezhető, képzettségként elismerhető, felhasználható. Ezt támasztja alá az is, hogy több oktatásszervezéssel foglalkozó cég is szervez és indít hulladék-gyűjtő és szállító OKJ szakképesítést nyújtó tanfolyamot. A Döntőbizottság megállapította, hogy a fent idézett Korm. rendelet 18. (2) bekezdése sem követeli meg konkrétan a hulladéktelep-kezelő képzettség meglétét, csak alapfokú hulladékgyűjtő szakirányra vonatkozó követelményt fogalmaz meg. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő előírása túlzó, így sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését. 5./ A Döntőbizottság ezt követően a 4. és 5. bírálati részszempont meghatározását vizsgálta és megállapította, hogy a kérelem alapos. A Kbt. 1. (1) és (3) bekezdése szerint: (1) A közbeszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. (3) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.

20 20 A Kbt (3) bekezdés c) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban a bírálati szempontokra megfelelően alkalmazandó a Kbt a azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. A Kbt. 57. (2) bekezdése szerint az ajánlatok bírálati szempontja a következő lehet: a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelölte meg bírálati szempontként. Ajánlatkérő a felhívásában meghatározta a bírálati részszempontokat, súlyszámokat, az értékelési ponttartományt és a bírálat módszerét, így formailag eleget tett a Kbt. 57. (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek. A Kbt. 57. (4) bekezdése határozza meg azokat a követelményeket, amelyek keretei között határozhatják meg az ajánlatkérők a bírálati részszempontokat. A Kbt. 57. (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága; b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; c) a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosságköltséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő az összetett beszerzési tárgyából következően három bírálat részszempontot (1-3. részszempont) határozott meg az ellenszolgáltatás megadására, míg negyedikként és ötödikként egy több szempontból is speciális bírálati részszempontot határozott meg. A 4. bírálati részszempont a lomtalanítás és veszélyes hulladék szállítás, ártalmatlanítás térítésmentes vállalása, míg az 5. részszempont konténerek 4-5 m3 térítésmentes biztosításának vállalása a Döntőbizottság szerint jogsértő.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/83 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán - SZM

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán - SZM Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán - SZM Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Korrigendum - A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Korrigendum - A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása Korrigendum - A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 A Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Őrzés-védelmi szolgáltatás és tűzjelző valamint kamerás megfigyelő és riasztó/vagyonvédelmi rendszerek kezelése megrendelése a Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok közül 58 db ingatlanra

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A minták kitöltési útmutatója

A minták kitöltési útmutatója 31. melléklet a /2004. ( ) IM rendelethez A minták kitöltési útmutatója Általános megjegyzések 1. Jelen rendelet 1. -a szerinti minták a Bizottság 2001/78/EK irányelvével (a közbeszerzési hirdetmények

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Hirdetmény módosítása a a NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjaiban üzemelő felvonó berendezések és emelőgépek tervszerű megelőző karbantartása, gyorsszolgálati hibaelhárítása és eseti javítási munkák

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása

EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés elektronikai eszközök szállítása Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések

Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések Dr. Kovács László főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály 2013. június 11.

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

HU-Heves: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2011/S 252-411520. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Heves: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2011/S 252-411520. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:411520-2011:text:hu:html HU-Heves: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2011/S 252-411520 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás 2016 - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Magyar Turizmus Zrt. részére a 2016. évi külföldi turisztikai és agrárjellegű kiállítások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Postai cím: Fő u. 10. Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400

Részletesebben