Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI"

Átírás

1 Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiu SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI 1

2 Érvényes: től 2

3 1 Szakképzés jellezői intézényünkben Képzések jellezői: A képzés célja: Jogszabályok: A szakiskolai képzés általános feladatai A tanulók szakiskolai felvételének feltételei A szakák kiválasztásának alapelvei A speciális szakiskola célja, feladata A speciális szakiskolai képzés felépítése A Speciális Szakiskolába kerülés feltételei A speciális szakiskola osztályának (egszilárdító szakasz) tanterve 9 2 Szakképesítések Gépészeti szakacsoport Elektrotechnika-elektronikai szakacsoport Inforatikai szakacsoport Építészeti szakacsoport Könnyűipari szakacsoport Faipari szakacsoport Vendéglátás-idegenforgalo Egészségügy Szociális szolgáltatások Környezetvédele-vízgazdálkodás Kereskedele-arketing, üzleti adinisztráció Közlekedés Éleliszeripar 13 3 Szakai progra tartali eleei 14 4 Helyi tantervek tartali eleei /2013 évben indult két éves OKJ képzés prograjai Hegesztő Kőűves Villanyszerelő Éleliszer- és vegyiáru eladó Pincér /13 tanévben indult 3 éves előrehozott szakképzésben indult szakák prograjai Ipari gépész Hegesztő Pincér Szakács Cukrász Festő, ázoló, tapétázó

4 1 Szakképzés jellezői intézényünkben Nálunk a gyakorlati, szakai fogások élényszerű, a szeélyességen alapuló átadása doinál a verbális tudás egkövetelése helyett, ez segíti az eléleti iseretek elsajátításában ne kieelkedő fiatalok otiválását, szeélyiségük egerősítését. A gyakorlati oktatás a hátrányos helyzetű és a roa tanulók integrálásának száukra kieelkedést, pozitív élényt, sikert adó, igen hatékony eszköze lehet A képzés elsődleges célja, hogy a különböző kieneti szinteknek egfelelő szaktudással és képesítéssel rendelkező tanulók akár szakirányú, akár eltérő profilú felsőoktatási intézényben tanulnak tovább, felhasználható inforatikai kultúrával rendelkezzenek, a felsőoktatásból átenetileg kiaradó tanulóknak pedig agas fokú szakirányú képzést nyújtson. Mivel a szakában a unkaerőpiac igénye évről évre változik és a technikai követelények rohaosan eelkednek, ezért rugalas képzési szerkezet kialakítására került sor. A készségfejlesztő speciális szakképzés olyan életvezetési iseretek kialakítását tűzi ki célul, aely a indennapi élet gyakorlati isereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőunkahelyi vagy integrált unkahelyi unkával, viszonylag önálló életet élni. A képzés célja, hogy legyenek alkalasak szűkebb környezetben egyéni szükségletük szerint differenciált táogatással az életkezdéshez szükséges szeélyiségjegyek, iseretek és gyakorlat egszerzésére és a unkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő unkafolyaatok elsajátítására. Célunk egisertetni a tanulókat inden olyan unkaforával, tevékenységgel, aelyek a felnőtt fogyatékosokat foglalkoztató intézényekben előfordulnak. Széles kínálatot kell nyújtani, hiszen a tanulók iskola utáni elhelyezése szinte inden esetben egyéni lehetőségek figyelebe vételével történik, ki kell választani, a tanuló ely tevékenységforában tud a legjobban teljesíteni. Szolgálja a képzés a tanulók szeélyiségének forálását, unkaszocializációs képességeik kialakítását, valaint alkalassá válásukat a lakókörnyezetük életébe való integrálódásra. Szakközépiskola: Fő szabályként a szakközépiskolának érettségire felkészítő, általános űveltséget egalapozó négy középiskolai évfolyaa van. A 9. évfolyatól 4

5 a NAT-ban eghatározott szakai orientáció, a 11. évfolyatól kezdődően szakacsoportos alapozó oktatás is folyik. A képzés a 12. évfolyaon fejeződik be. Az orientációs és szakai alapozás célja: Az egyéni életpálya elképzelések alapján a pályaválasztási döntés segítése, tudatosítása, a egalapozott szakaválasztás elősegítése. 1.1 Képzések jellezői: Korszerű szakai tudással rendelkező, az új iránt fogékony az "életre szóló tanulás" eszéjét elfogadó szakeberek képzése. Piacképes, gyakorlatorientált iseretek nyújtása. A szakközépiskola a pedagógiai prograban egfogalazott küldetésből eredően fogalazza eg szakai céljait. Az évente induló képzések céljait a központi prograok tartalazzák. Az intézény évente az éves unkatervben eghatározza aktuális inőségügyi céljait. A szakközépiskolába vagy a szakiskolába kerülő hallgató a szakképző évfolya (évfolyaok) befejezése után legalább egy szakképesítést szerezhet. A tananyag odulokra bontva kerül feldolgozásra. Az oktatás kopetencia alapú, a központi progra ajánlásaira épül. A szakképzés gyakorlatorientáltságának biztosítása az óratervi kereteken belül, illetve a nyári szakai gyakorlaton történik. A szakközépiskola kizárólag OKJ szerinti szakákban folytat képzést. 5

6 A beszáíthatóság ódját és értékét a szakképzési törvény valaint a központi prograok tartalazzák. A beszáíthatóságról a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt. 1.2 A képzés célja: A szakképesítés unkaterületéhez tartozó legjellezőbb unkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kopetenciák elsajátíttatása A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a unkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalazott szakai iseretek, szakai készségek, képességek, szeélyes, társas és ódszerkopetenciák). 1.3 Jogszabályok: a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 133/2010 (IV. 6) Kor. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 133/2011 (VII.18) Kor. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 150/2012. (VII.6.) Kor. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről a szakképzés egkezdésének és folytatásának feltételeiről, valaint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, a szakai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet. 6

7 1.4 A szakiskolai képzés általános feladatai Elsődleges, hogy alakítsa ki azokat a kopetenciákat, aelyek alapvetően befolyásolják a felnőtt élet inőségét, biztosítják a inél teljesebb önállóságot az életvitel során. Fejlessze és javítsa a tanulók kounikációs szintjét az elei szibóluok, jelzések felfogásában, a unkautasítások egértésében, a társalgásban. Fejlessze a szociális kapcsolatalakítást, a kulturált agatartási szokásokat, az önellenőrzés képességét, a társakkal, űhelyvezetőkkel, családtagokkal és idegenekkel való kapcsolatokban a helyes agatartást. Gazdagítsa élényeiket a szűkebb eberi környezet történéseiben, a unkaöröök befogadásában, a terészet élvezetében, segítse elő, hogy élényeiket ki tudják fejezni szóban, képekben. Fejlessze akaratukat az előre átgondolt cselekvésekben, a agatartás és cselekvés önkritikus végrehajtásában. Erősítse testi fejlődésüket, higiénés kultúrájukat alakuljon ki az egészséges életód, környezet tudatos agatartás igénye. Isertesse eg a tanulókkal a unkafolyaatokat, a unkahelyet, a baleset egelőzésének legfontosabb ódjait, szokásait, törekedjen a rend, a tisztaság szokásainak kialakítására. Nyújtson alapvető isereteket a unkával és a társadali együttéléssel kapcsolatos jogokról és kötelességekről, segítse elő azok egértését és betartását. Alakítsa ki a onotónia tűrést, hiszen az általuk végezhető unkák általában egyhangúak 1.5 A tanulók szakiskolai felvételének feltételei Iskolai előképzettség. Egészségügyi és unka alkalassági feltételek. Iskolaorvos unka alkalassági vizsgálata éri fel a tanuló fizikai alkalasságát, a szakaválasztás lehetőségét. Iskolánk tanulóit a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálja, és javasolja szakiskolai felvételre. Iskolaorvos unka alkalassági vizsgálata éri fel a tanuló fizikai alkalasságát, a szakaválasztás lehetőségét. A enyhe érteli fogyatékos tanuló az általános iskola 8 évfolyaának elvégzése után léphet a speciális szakiskola 1/9. évfolyaába. A speciális szakképzésre jelentkező tanulóknál figyelebe kell venni az egyéni, aktuális pszichoszoatikus állapotokat, és az adott unkatevékenységre való alkalasságot. 1.6 A szakák kiválasztásának alapelvei Az általános iskolában jól begyakorolt, isert unkafázisra épüljön. Közel álljon a gyerek érdeklődéséhez, otiválhatóságához. 7

8 Adjon lehetőséget sikerélényük, kreativitásuk kibontakozásához. Biztosítsa az egyszerű betanulást igénylő unkafolyaat elsajátításának képességét. Készítsen fel az önálló életkezdésre az egyéni lehetőségek figyelebe vételével. 1.7 A speciális szakiskola célja, feladata A speciális szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató unka eredényeire táaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő ekkel együttűködve nyújtson differenciált segítséget a szaka tanulásához, a társadali beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalunk rendezett életvitelű, eredényesen dolgozó tagjaivá váljanak. A célok érdekében a speciális szakiskola feladata: az alapfokon egszerzett űveltségi anyag szinten tartása és elélyítése az iskola érték- és noraközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés elősegítése érdekében a tervszerű nevelő-oktatóunka során az alapképességek fejlesztése ellett a indennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakai iseretek nyújtása a tanulók felkészítése a unkavállalói szerepre, a unkahelyi, a szakai közösségekbe való bekapcsolódásra Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, az életkori sajátosságok figyelebevételével, a fejlődés eltéréseit korrigáló feldolgozás útján végzi. Ezeket a feladatokat a következő alapelvek alkalazásával kell teljesíteni: A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásód és egyéni haladás elvét szükséges alkalazni. Elsősorban praktikus isereteket kell oktatni. A kounikációs és szociális képességeket folyaatosan kell fejleszteni. 1.8 A speciális szakiskolai képzés felépítése A speciális szakiskola négy évfolyaos: A egszilárdító szakasz: a 9. és 10. évfolyaon az általános űveltség egalapozása speciális neveléssel, oktatással, pályaorientációs jelleggel. A 11. és 12. évfolyaon felkészítés a unkába állásra, életkezdésre. 1.9 A Speciális Szakiskolába kerülés feltételei A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján (8. évfolya végén) kerülnek az enyhén érteli fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók az 8

9 oktatásba. A évfolya helyi tanterve a egszilárdító szakasz. A évfolyaot azért tekintjük a szakképzés előkészítésének, ert általános űveltségi és praktikus isereteket közvetítő tartalán túl, súlypontosan veszi figyelebe a gyakorlati évfolyaokra való felkészítést. Azok a fiatalok, akik eredényesen befejezték a 10. évfolyaot, tanulányaikat általunk eghirdetett OKJ rész-szakképesítésein folytatják A speciális szakiskola osztályának (egszilárdító szakasz) tanterve Szakaszok Évfolyaok Tantárgyak Megszilárdító szakasz 9. évfolya 10. évfolya Magyar nyelv és irodalo 4 4 Történele és állapolgári iseretek 2 2 Élő idegen nyelv 1 1 Mateatika 3 3 Inforatika 2 2 Földrajz 1 1 Testnevelés és sport 2 2 Osztályfőnöki 1 1 Művészetek Rajz és kézűvesség 1 1 Ének-zene 0 1 Tánc 1 0 Terészetiseret Terészetiseret Biológia, egészségtan 1 1 Terészetiseret Fizika 1 1 Terészetiseret - Kéia 1 1 Életvitel és gyakorlati iseretek Pályaorientáció 2 0 Szakai előkészítő 4,5 0 Szakai alapozó iseretek 0 2 Szakai alapozó gyakorlat 0 4,5 Kötött 27,5 27,5 Kt 52. (6) alapján 4 4 Szabadon választott odul Tanulás tanulása 1 1 9

10 2 Szakképesítések Kifutó rendszerben az OKJ ről szóló 133/2010 (IV.22.) Kor. rendelet, illetve a 133/2011 (VII.18) Kor. rendeletben szereplő szakákat, illetve a 150/2012 (VII.6) Kor. rendeletben eghatározott új típusú szakáinkat tartalazza a táblázat. 2.1 Gépészeti szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Hegesztő év 9. Hegesztő év 11. Szerkezetlakatos év 9. Szerkezetlakatos év 11. Géplakatos év 9. Géplakatos év 11. Gépi Forgácsoló év 11. Gázfogyasztóberendezés év 11. és csőhálózat-szerelő Hegesztő év 9. Ipari gépész év 9. Központifűtés- és év 9. gázhálózat rendszer szerelő Épület- és év 9. szerkezetlakatos Gépi forgácsoló év Elektrotechnika-elektronikai szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Villanyszerelő év 9. Villanyszerelő év 11. Erősáraú év 13. elektrotechnikus Villanyszerelő év 9. Erősáraú elektrotechnikus év (1 év) Inforatikai szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Száítógép-szerelő, év 11. karbantartó Száítógéprendszer év 13. karbantartó Inforatikai év 13. rendszergazda 10

11 Szoftverfejlesztő év 13. Száítógép-szerelő, karbantartó 2.4 Építészeti szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Festő, ázoló és tapétázó év 9. Festő, ázoló és tapétázó év 11. Kőűves év 9. Kőűves év 11. Burkoló év 11. Festő, ázoló, tapétázó év 9. Kőűves és hidegburkoló év Könnyűipari szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Cipész, Cipőkészítő, év 11. cipőjavító Női szabó év 9. Női szabó év 11. Ruhaipari technikus év 13. Lakástextil készítő(spec) év 9. Munkaruha és védőruhakészítő(spec) év 9. Cipőkészítő Női Szabó Lakástextil készítő (SPEC) részszakképesítés Cipőfelsőrész-készítő (SPEC) részszakképesítés Ruhaipari technikus Faipari szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Bútorasztalos év 9. Bútorasztalos év 11. Épületasztalos év 11. Asztalos év 9. 11

12 2.7 Vendéglátás-idegenforgalo Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Cukrász év 9. Cukrász év 11. Pincér év 9. Pincér év 11. Szakács év 9. Szakács év 11. Vendéglős év 13. Panziós, falusi vendéglátó év 9. Panziós, falusi vendéglátó év 11. Cukrász év 9. Pincér év 9. Szakács év 9. Vendéglátás-szervező, vendéglős év (1 év) Egészségügy Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Ápoló , év 13. Gyakorló ápoló év 13. Ápoló év 2.9 Szociális szolgáltatások Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Kisgyerek gondozónevelő év 13. Szociális gondozó és év 11. ápoló Szociális gondozó és év 13. szervező Gerontológiai gondozó év 13. Kisgyerek gondozónevelő év (1 13. év) Szociális gondozó és év 9. ápoló Szociális szakgondozó év 13. Gerontológiai gondozó év 2.10 Környezetvédele-vízgazdálkodás Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés ideje Belépő évfolya 12

13 Környezetvédeli év 13. technikus (hulladék) Települési év 13. környezetvédeli technikus Vízűkezelő év 11. Környezetvédeli év 13 technikus Települési Környezetvédeli szaktechnikus (1 év) ,5 év Hulladék ,5 év szaktechnikus víz és csatornaűkezelő év Kereskedele-arketing, üzleti adinisztráció Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Éleliszer- és vegyiáru év 9. eladó Éleliszer- és vegyiáru év 11. eladó Eladó év Közlekedés Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Autószerelő év 13. Autószerelő , év Éleliszeripar Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Pék Képzés ideje Belépő évfolya 13

14 3 Szakai progra tartali eleei A képzés célja Szakai kerettantervet kiadó rendelet száa Szakai és követelényt kiadó rendelet száa Szakai kerettantervet kiadó rendelet száa Évfolyaokra lebontott óraterv 4 Helyi tantervek tartali eleei I. A szakképzés jogi háttere II. A szakképesítés alap-adatai III. A szakképzésbe történő belépés feltételei IV. A szakképzés szervezésének feltételei V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktatásra 1. A szakai követelényodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyaonként 2. A szakai követelényodulokhoz rendelt tantárgyak és téakörök a évfolyaonként VI. A szakai követelényodulok tantárgyai, téakörei A szakai követelényodulhoz tartozó tantárgyak és a téakörök oktatása során fejlesztendő kopetenciák A tantárgy tanításának célja Elsajátított közisereti, szakai tartalak, elyekre a tantárgy épül Téakörök és eleeik A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése A tantárgy elsajátítása során alkalazott ódszerek, tanulói tevékenységforák A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló ódszerek A tantárgy értékelésének ódja A továbbhaladás feltételei 14

15 5 2012/2013 évben indult két éves OKJ képzés prograjai 5.1 Hegesztő A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Elvégzi az adinisztrációs feladatokat Ellenőrzi a unkaterületet Előkészíti a unkadarabot Beüzeeli a unkavégzéshez szükséges gépeket Elvégzi a hegesztést Elvégzi a vágást Biztosítja a unkavégzés befejezésének rendjét Betartja és betartatja a unka-, baleset-, tűz- és környezetvédeli előírásokat SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Hegesztő szakképesítés Szakai követelényodul/ Tananyagegység azonosítój a / / /11. évfolya Óraszá 2/12. évfolya egnevezése e gy e gy Általános gépészeti unka-, baleset-, tűz- és környezetvédeli feladatok Elsősegélynyújtás, unkabiztonság, tűzvédele, környezetvédele elélete Elsősegélynyújtás, unkabiztonság, tűzvédele, környezetvédele gyakorlata Képzési helyszín Tantere/ Tanűhely Értékelési időpont Szint Gépészeti alapozó feladatok / / / / / Műszaki dokuentációk Gépészeti alapérések Anyagiseret, anyagvizsgálat Féek alakítása Alapszerelések végzése Tantere/ Tanűhely Szint Hegesztés előkészítő és befejező űveletei Tantere/ Tanűhely/ Gazdálkodó Szakai 1.0/ / Hegesztési alapiseretek Hegesztés előkészítő űveletei / Hegesztés befejező űveletei

16 4.0/ Hegesztési feszültségek, alakváltozások Hegesztési eljárások / / / / / / Terikus vágás, darabolás Gázhegesztés technológiája Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája Volfráelektródás kézi ívhegesztés technológiája Hegesztett kötések vizsgálata Összesen: Osztályfőnöki óra Testnevelés Néet nyelv Tantere/ Tanűhely/ Gazdálkodó Szakai Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 16

17 5.2 Kőűves A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Előkészítő tevékenységet végez Egyszerűbb földunkát végez A unka egkezdéséhez szükséges érési feladatokat lát el Helyszíni betnozási unkát végez Vasalást készít Vízszigetelő unkát végez Hő- és hangszigetelő unkát végez Falazást végez Előregyártott eleeket helyez el Monolit beton és vasbeton szerkezetet készít Állványzatot készít és bont Hagyoányos zsaluzatot készít és bont Vakolatot készít Nyílászárót épít be Aljzatbetont készít Szerelő kőűves unkát készít, előregyártott eleeket összeszerel az utasításoknak egfelelően Falakban utólagos nyílás kiváltását készíti Bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási unkákat végez A kőűves unkákhoz szükséges kisgépeket kezeli SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul/tananyagegység Kőűves szakképesítés 1/11. évfolya Óraszá 2/12. évfolya azonosítója egnevezése e gy e gy Építőipari közös tevékenység 1.0/ Munkavégzés koplex feltételei 2.0/ Építőipari űszaki rajz / Biztonságos unkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapiseretek / Munkajogi és vállalkozási iseretek Képzési helyszín Értékelési időpont tantere szakai Falazás, vakolás tantere/ tanűhely/ tanudvar/ 1.0/ Kitűzési és érési iseretek / Falazás és vakolás anyagai / Falazási iseretek / Vakolási iseretek / Állványok / Építőipari gépek szakai / szint 17

18 Beton és vasbeton szerkezetek tantere/ tanűhely/ tanudvar/ 1.0/ Beton és vasbeton anyagai / Beton és vasbeton szerkezetek készítése / Zsaluzatok / Betonozás eszközei és gépei Szigetelések tantere/ 1.0/ Vízszigetelés / Hő- és hangszigetelés Vegyes kőűves feladatok tantere/ tanűhely/ tanudvar/ 1.0/ Nyílászáró szerkezetek / Bontás, átalakítás, helyreállítás Összesen: Néet nyelv Testnevelés Osztályfőnöki szakai szakai Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 18

19 5.3 Villanyszerelő A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Az épület villaos berendezés szerelés keretében a szakeber elosztó berendezést szerel, fogyasztásérő helyet alakít ki, erősáraú- és épületinforatikai vezetékhálózatot szerel, világítási berendezést és készüléket szerel, villáhárító berendezést szerel, épület villaos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villaos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villaos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villaos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áraú forgógépet, transzforátort telepít, űködtet, villaos gépet üzeeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villaos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, unkája során villaos ellenőrző éréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a egfelelő eszközök alkalazásával. Munkáját űszaki dokuentáció alapján, a szakai szabályok és követelények figyelebevételével végzi, unkájáról dokuentációt készít. SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul /Tananyagegység Villanyszerelő szakképesítés 1/11. évfolya 2/12. évfolya azonosítója egnevezése e gy e gy Inforatikai, unkaszervezési és - tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1.0/ Műszaki inforatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkaszervezés Épületvillaossági szerelés / Csatlakozó vezetékek / Épületvillaos hálózatok, berendezések Óraszá száítógép tere tanűhely tantere tantere/ tanűhely tantere/ tanűhely szakai szintvizsg a szakai szakai szakai szint 3.0/ Villávédele tantere/ tanűhely szakai 19

20 4.0/ Épületvillaossági érések / Érintésvédele (Hibavédele) / Vállalkozási iseretek Villaos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése 1.0/ Villaos forgógépek 2.0/ Transzforátorok 3.0/ Villaos gépek, készülékek javítása 4.0/ Ipari energia elosztó hálózat 5.0/ Ipari villaos berendezés szerelése 6.0/ Ellenőrző érések, vizsgálatok tanűhely tantere/ tanűhely tantere tantere/ tanűhely tantere/ tanűhely szintvizsg a szakai szintvizsg a szakai szakai szaka i szakai tanűhely szakai tantere/ tanűhely tantere/ tanűhely Összesen: Néet nyelv Testnevelés Osztályfőnöki tantere/ tanűhely szakai szaka i szaka i Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 20

21 5.4 Éleliszer- és vegyiáru eladó A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Segíti az árubeszerzést Átveszi az árut Készletezési, raktározási feladatokat végez Értékesítési tevékenységet végez Ellátja a kereskedeli egység szabályszerű üzeeltetésével kapcsolatos feladatokat SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul/tananyagegység Éleliszer- és vegyiáru eladó szakképesítés-elágazás 1/11. évfolya Óraszá 2/12. évfolya azonosítója egnevezése e gy e gy Az áruforgalo lebonyolítása Képzési helyszín Értékelési időpont 1.0/ Általános áruiseret alkalazása tantere szakai 2.0/ Áruforgali tevékenységek tantere szakai Áruforgali tevékenységek 3.0/ gyakorlata A kereskedeli egység szabályszerű űködtetése tantere / szakai 1.0/ Üzleti levelezés tantere szint 2.0/ Jogszabályok alkalazása tantere szakai 3.0/ Pénzforgali előírások betartása tantere szakai 4.0/ Bizonylatkitöltés tantere szint Éleliszerek és vegyiáruk forgalazása / Áruelőkészítési feladatok deonstrációs tere / szint/szakai 2.0/ Értékesítés idegen nyelven tantere szint/szakai Éleliszerek- és vegyiáruk 3.0/ áruiseretének alkalazása tantere/ deonstrációs tere szint/szakai Éleliszerek- és vegyiáruk 4.0/ értékesítése Tanévközi összesen: Néet nyelv Testnevelés Osztályfőnöki szint/szakai Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 21

22 5.5 Pincér A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el A vendégek által igényelt és ajánlott terék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja Fogadja a vendégeket, leülteteti a protokoll-előírások szerint, iserteti a választékot, ételeket és italokat ajánl, a rendelést felveszi A vendégek által választott ételeket és italokat udvariasan és szakszerűen felszolgálja Az üzeeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégzi Az árukészlet alakulását figyeleel kíséri, részt vesz az áru szakszerű inőségi és ennyiségi átvételében, tárolásában és dokuentálásában Munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíti A felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíti Megszervezi a saját unkáját A felszolgálandó étel és ital inőségét, ennyiségét és hőérsékletét figyeleel kíséri Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezel, zárás után a vendégek távozását ellenőrzi, elszáolást készít SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul/tananyagegység Pincér szakképesítés évfolya 1/11. Óraszá évfolya 2/12. azonosítója egnevezése e gy e gy Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Képzési helyszín Értékelési időpont tantere szakai 1.0/ Gazdasági alapfogalak tantere 2.0/ Vendéglátó tevékenység jellezői 48 tantere 3.0/ Szakai száítások tantere Vendéglátó tevékenység alapjai 1.0/ Éleliszerek általános alapiseretei 2.0/ Vendéglátó tevékenység követelényei 3.0/ Éleliszerek csoportjai, jellezői tantere szakai 18 tantere 18 5 tantere tantere 4.0/ Fogyasztóvédele 10 tantere Szakai idegen nyelvi kounikáció tantere szakai 1.0/ Szakai kounikáció 18 tantere 22

23 2.0/ Vendéglátó technológia idegen nyelven 3.0/ Speciális idegen nyelvű szakai szókincs bővítése tantere tantere/ tanéttere Felszolgálás I tantere/ tanéttere / gazdálkod 1.0/ Munkavédele, szakai követelények, HACCP 2.0/ Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei ó tantere/ tanéttere/ tantere/ tanéttere/ 3.0/ Értékesítés előkészítése tantere/ tanéttere/ 4.0/ Értékesítés folyaata tantere/ tanéttere/ 5.0/ Ételek felszolgálása tantere/ tanéttere/ 6.0/ Italok felszolgálása tantere/ tanéttere/ Felszolgálás II tantere/ tanéttere / gazdálkod 1.0/ Vendég előtt végzett űveletek 2.0/ Étrendek összeállítása, italajánlat készítése 3.0/ Inforatika a Pincér szakában ó tantere/ tanéttere/ tantere/ tanéttere/ 32 száítógépt ere szint szakai 23

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Az iskolánkban oktatott szakképesítések:

Az iskolánkban oktatott szakképesítések: Az iskolánkban oktatott szakképesítések: Szakközépiskolában érettségi után: Szoftverfejlesztő Szakiskolában 3 éves képzés keretében: Asztalos, Eladó, Hegesztő, Kőműves és hidegburkoló, Pincér, Szakács

Részletesebben

A 65. sorszámú Festő, mázoló, tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 65. sorszámú Festő, mázoló, tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 65. sorszámú Festő, mázoló, tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Tantárgy/ tananyagegység Óraszám évfolyamonként Összes óraszám 9. 10. 11 Szakmai elmélet (30 %) 180/5 216/6 320/10 734/21,5 Szakmai gyakorlat (70 %) 432/12 540/15 736/23 1690/49,5 Szakács szakképesítés

Részletesebben

Iskola rövid bemutatása

Iskola rövid bemutatása Neve: Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Címe: 4900. Fehérgyarmat Iskola köz 2. Iskola rövid bemutatása Az iskola felépítése: Az elméleti oktatás 24 tanteremben folyik, ebből 4

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI Érvényes: 2008. szeptember 1.-től Készült: 2008. április 25. Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A Munkaközösségek Jóváhagyta: Szakképzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 2 A Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolájának képzési szerkezete Szakképző Szakiskola:

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanenet Azonosító: Változatszá: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/9 ME-2.1.(1) 2013. 09. 01. Fájlnév: Hároéves_pincér_gyak_201 3-14.(3) (az iskola hosszú bélyegzője)

Részletesebben

34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon:

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon: A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ engedéllyel rendelkező KÉPZÉSI PROGRAMJAI További információk kérhetők ügyfélszolgálatunkon Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói 1.1. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (11.) évfolyam II. (12.)

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. KÖTET SZAKMAI PROGRAM 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom Tartalom... 2 S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ)

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Az általános iskola 8. osztályaiból az első félévet követően az osztályfőnökök segítségével a tanulók kitöltik a jelentkezési lapokat, melyeket eljuttatnak iskolánkba.

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

A GUNDEL elavult szocreál épületben XXI. századi technika és oktatás

A GUNDEL elavult szocreál épületben XXI. századi technika és oktatás A GUNDEL elavult szocreál épületben XXI. századi technika és oktatás Szakmai továbbtanulás a GUNDELBEN A GUNDEL a magyar vendéglátós képzés zászlóshajója országos versenyek - sikerek modern gasztronómiai

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

A azonosító számú, PINCÉR szakképesítés tantárgyi óraterve Érvényes a tanévtől A szakmai program alapját képező SZVK:

A azonosító számú, PINCÉR szakképesítés tantárgyi óraterve Érvényes a tanévtől A szakmai program alapját képező SZVK: A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja PINCÉR 8. A képzés szerkezete 8.1. i óraterv A 33 811 02 1000 azonosító számú, PINCÉR szakképesítés tantárgyi óraterve Érvényes a 2008-2009. tanévtől

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv Beosztás Legmagasabb iskolai végz. Szak(ok) Oktatott tárgyak 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Ügyviteli tevékenységek végzése Szóbeli 1428-06/1. Biztonságvédelmi és minőség-biztosítási feladatok végzése Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Gazdálkodási számítások,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PINCÉR OKJ azonosító: 34 811 03

KÉPZÉSI PROGRAM PINCÉR OKJ azonosító: 34 811 03 KÉPZÉSI PROGRAM PINCÉR OKJ azonosító: 34 811 03 Szolnok 2015 1 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pincér OKJ azonosító 34 811 03 A képzés során megszerezhető kompetenciák az üzemeltetéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szakgimnáziumi képzések

Szakgimnáziumi képzések Szakgimnáziumi képzések Kereskedő szakképesítés piacképes szakmát szeretnének Magyarországon és külföldön, kedvet éreznek ahhoz, hogy élménnyé tegyék a vásárlást könnyen kapcsolatot teremtenek másokkal,

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység Tanulmányok alatti vizsgák vizsgatevékenységei, illetve vizsgarészei 2014. szeptember 1-jétől Í = írábeli vizsgatevékenység, = szóbeli vizsgatevékenység, = gyakorlati vizsgatevékenység ort eladó 2+1 csopor

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel,

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk:

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk: Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6., Tel/fax:62/547-160 Web: www.vedres.sulinet.hu, E-mail: epki@vedres.sulinet.hu 2017. február

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Pincér szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI TANTERV

PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI TANTERV PÉCSI KERESKEDELMI, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, RÉT U. 10. :72/518-190 TELEFAX:72/512-749 http://kivisz.hu E-MAIL: INFO@KIVISZ.HU PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata Üzemi hoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés a 2016/2017. tanév Zalaegerszeg, 2016. szeptember 1. Készítette:. szaktanár 0 Tankönyv: Dr. Dunszt Károly, Oriskó Ferenc, Ónódi

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

Pincér 18. Vendéglátás-turisztika

Pincér 18. Vendéglátás-turisztika Vendéglátás-turisztika szakmacsoport A pincér szakképesítés adatai A szakképesítés OKJ azonosító száma A szakképesítés megnevezése A szakmacsoport száma és megnevezése Szakképzési évfolyamok száma 34 811

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel.

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel. I. SZAKKÖZÉPISKOLA: "Szakközépiskolai szakmai és közismereti " kerettantervre épülő helyi tantervek alapján történik a négy éves képzés, amelyre a 8. osztály befejezése után lehet jelentkezni. A szakközépiskola

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Hegesztő képzés a Direct Line Kft. nél

Hegesztő képzés a Direct Line Kft. nél Hegesztő képzés a Direct Line Kft. nél 2016 szeptember 1. 2018 január 19. Szeretettel köszöntünk mindenkit! Direct Line Kft. bemutatása 1991 1994 1996 1997 1998 Direct- Line Kft. megalapítása 100 %- ban

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben