Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI"

Átírás

1 Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiu SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJAI 1

2 Érvényes: től 2

3 1 Szakképzés jellezői intézényünkben Képzések jellezői: A képzés célja: Jogszabályok: A szakiskolai képzés általános feladatai A tanulók szakiskolai felvételének feltételei A szakák kiválasztásának alapelvei A speciális szakiskola célja, feladata A speciális szakiskolai képzés felépítése A Speciális Szakiskolába kerülés feltételei A speciális szakiskola osztályának (egszilárdító szakasz) tanterve 9 2 Szakképesítések Gépészeti szakacsoport Elektrotechnika-elektronikai szakacsoport Inforatikai szakacsoport Építészeti szakacsoport Könnyűipari szakacsoport Faipari szakacsoport Vendéglátás-idegenforgalo Egészségügy Szociális szolgáltatások Környezetvédele-vízgazdálkodás Kereskedele-arketing, üzleti adinisztráció Közlekedés Éleliszeripar 13 3 Szakai progra tartali eleei 14 4 Helyi tantervek tartali eleei /2013 évben indult két éves OKJ képzés prograjai Hegesztő Kőűves Villanyszerelő Éleliszer- és vegyiáru eladó Pincér /13 tanévben indult 3 éves előrehozott szakképzésben indult szakák prograjai Ipari gépész Hegesztő Pincér Szakács Cukrász Festő, ázoló, tapétázó

4 1 Szakképzés jellezői intézényünkben Nálunk a gyakorlati, szakai fogások élényszerű, a szeélyességen alapuló átadása doinál a verbális tudás egkövetelése helyett, ez segíti az eléleti iseretek elsajátításában ne kieelkedő fiatalok otiválását, szeélyiségük egerősítését. A gyakorlati oktatás a hátrányos helyzetű és a roa tanulók integrálásának száukra kieelkedést, pozitív élényt, sikert adó, igen hatékony eszköze lehet A képzés elsődleges célja, hogy a különböző kieneti szinteknek egfelelő szaktudással és képesítéssel rendelkező tanulók akár szakirányú, akár eltérő profilú felsőoktatási intézényben tanulnak tovább, felhasználható inforatikai kultúrával rendelkezzenek, a felsőoktatásból átenetileg kiaradó tanulóknak pedig agas fokú szakirányú képzést nyújtson. Mivel a szakában a unkaerőpiac igénye évről évre változik és a technikai követelények rohaosan eelkednek, ezért rugalas képzési szerkezet kialakítására került sor. A készségfejlesztő speciális szakképzés olyan életvezetési iseretek kialakítását tűzi ki célul, aely a indennapi élet gyakorlati isereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőunkahelyi vagy integrált unkahelyi unkával, viszonylag önálló életet élni. A képzés célja, hogy legyenek alkalasak szűkebb környezetben egyéni szükségletük szerint differenciált táogatással az életkezdéshez szükséges szeélyiségjegyek, iseretek és gyakorlat egszerzésére és a unkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő unkafolyaatok elsajátítására. Célunk egisertetni a tanulókat inden olyan unkaforával, tevékenységgel, aelyek a felnőtt fogyatékosokat foglalkoztató intézényekben előfordulnak. Széles kínálatot kell nyújtani, hiszen a tanulók iskola utáni elhelyezése szinte inden esetben egyéni lehetőségek figyelebe vételével történik, ki kell választani, a tanuló ely tevékenységforában tud a legjobban teljesíteni. Szolgálja a képzés a tanulók szeélyiségének forálását, unkaszocializációs képességeik kialakítását, valaint alkalassá válásukat a lakókörnyezetük életébe való integrálódásra. Szakközépiskola: Fő szabályként a szakközépiskolának érettségire felkészítő, általános űveltséget egalapozó négy középiskolai évfolyaa van. A 9. évfolyatól 4

5 a NAT-ban eghatározott szakai orientáció, a 11. évfolyatól kezdődően szakacsoportos alapozó oktatás is folyik. A képzés a 12. évfolyaon fejeződik be. Az orientációs és szakai alapozás célja: Az egyéni életpálya elképzelések alapján a pályaválasztási döntés segítése, tudatosítása, a egalapozott szakaválasztás elősegítése. 1.1 Képzések jellezői: Korszerű szakai tudással rendelkező, az új iránt fogékony az "életre szóló tanulás" eszéjét elfogadó szakeberek képzése. Piacképes, gyakorlatorientált iseretek nyújtása. A szakközépiskola a pedagógiai prograban egfogalazott küldetésből eredően fogalazza eg szakai céljait. Az évente induló képzések céljait a központi prograok tartalazzák. Az intézény évente az éves unkatervben eghatározza aktuális inőségügyi céljait. A szakközépiskolába vagy a szakiskolába kerülő hallgató a szakképző évfolya (évfolyaok) befejezése után legalább egy szakképesítést szerezhet. A tananyag odulokra bontva kerül feldolgozásra. Az oktatás kopetencia alapú, a központi progra ajánlásaira épül. A szakképzés gyakorlatorientáltságának biztosítása az óratervi kereteken belül, illetve a nyári szakai gyakorlaton történik. A szakközépiskola kizárólag OKJ szerinti szakákban folytat képzést. 5

6 A beszáíthatóság ódját és értékét a szakképzési törvény valaint a központi prograok tartalazzák. A beszáíthatóságról a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt. 1.2 A képzés célja: A szakképesítés unkaterületéhez tartozó legjellezőbb unkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kopetenciák elsajátíttatása A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a unkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalazott szakai iseretek, szakai készségek, képességek, szeélyes, társas és ódszerkopetenciák). 1.3 Jogszabályok: a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 133/2010 (IV. 6) Kor. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 133/2011 (VII.18) Kor. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 150/2012. (VII.6.) Kor. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről a szakképzés egkezdésének és folytatásának feltételeiről, valaint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, a szakai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet. 6

7 1.4 A szakiskolai képzés általános feladatai Elsődleges, hogy alakítsa ki azokat a kopetenciákat, aelyek alapvetően befolyásolják a felnőtt élet inőségét, biztosítják a inél teljesebb önállóságot az életvitel során. Fejlessze és javítsa a tanulók kounikációs szintjét az elei szibóluok, jelzések felfogásában, a unkautasítások egértésében, a társalgásban. Fejlessze a szociális kapcsolatalakítást, a kulturált agatartási szokásokat, az önellenőrzés képességét, a társakkal, űhelyvezetőkkel, családtagokkal és idegenekkel való kapcsolatokban a helyes agatartást. Gazdagítsa élényeiket a szűkebb eberi környezet történéseiben, a unkaöröök befogadásában, a terészet élvezetében, segítse elő, hogy élényeiket ki tudják fejezni szóban, képekben. Fejlessze akaratukat az előre átgondolt cselekvésekben, a agatartás és cselekvés önkritikus végrehajtásában. Erősítse testi fejlődésüket, higiénés kultúrájukat alakuljon ki az egészséges életód, környezet tudatos agatartás igénye. Isertesse eg a tanulókkal a unkafolyaatokat, a unkahelyet, a baleset egelőzésének legfontosabb ódjait, szokásait, törekedjen a rend, a tisztaság szokásainak kialakítására. Nyújtson alapvető isereteket a unkával és a társadali együttéléssel kapcsolatos jogokról és kötelességekről, segítse elő azok egértését és betartását. Alakítsa ki a onotónia tűrést, hiszen az általuk végezhető unkák általában egyhangúak 1.5 A tanulók szakiskolai felvételének feltételei Iskolai előképzettség. Egészségügyi és unka alkalassági feltételek. Iskolaorvos unka alkalassági vizsgálata éri fel a tanuló fizikai alkalasságát, a szakaválasztás lehetőségét. Iskolánk tanulóit a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálja, és javasolja szakiskolai felvételre. Iskolaorvos unka alkalassági vizsgálata éri fel a tanuló fizikai alkalasságát, a szakaválasztás lehetőségét. A enyhe érteli fogyatékos tanuló az általános iskola 8 évfolyaának elvégzése után léphet a speciális szakiskola 1/9. évfolyaába. A speciális szakképzésre jelentkező tanulóknál figyelebe kell venni az egyéni, aktuális pszichoszoatikus állapotokat, és az adott unkatevékenységre való alkalasságot. 1.6 A szakák kiválasztásának alapelvei Az általános iskolában jól begyakorolt, isert unkafázisra épüljön. Közel álljon a gyerek érdeklődéséhez, otiválhatóságához. 7

8 Adjon lehetőséget sikerélényük, kreativitásuk kibontakozásához. Biztosítsa az egyszerű betanulást igénylő unkafolyaat elsajátításának képességét. Készítsen fel az önálló életkezdésre az egyéni lehetőségek figyelebe vételével. 1.7 A speciális szakiskola célja, feladata A speciális szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató unka eredényeire táaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő ekkel együttűködve nyújtson differenciált segítséget a szaka tanulásához, a társadali beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalunk rendezett életvitelű, eredényesen dolgozó tagjaivá váljanak. A célok érdekében a speciális szakiskola feladata: az alapfokon egszerzett űveltségi anyag szinten tartása és elélyítése az iskola érték- és noraközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés elősegítése érdekében a tervszerű nevelő-oktatóunka során az alapképességek fejlesztése ellett a indennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakai iseretek nyújtása a tanulók felkészítése a unkavállalói szerepre, a unkahelyi, a szakai közösségekbe való bekapcsolódásra Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, az életkori sajátosságok figyelebevételével, a fejlődés eltéréseit korrigáló feldolgozás útján végzi. Ezeket a feladatokat a következő alapelvek alkalazásával kell teljesíteni: A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásód és egyéni haladás elvét szükséges alkalazni. Elsősorban praktikus isereteket kell oktatni. A kounikációs és szociális képességeket folyaatosan kell fejleszteni. 1.8 A speciális szakiskolai képzés felépítése A speciális szakiskola négy évfolyaos: A egszilárdító szakasz: a 9. és 10. évfolyaon az általános űveltség egalapozása speciális neveléssel, oktatással, pályaorientációs jelleggel. A 11. és 12. évfolyaon felkészítés a unkába állásra, életkezdésre. 1.9 A Speciális Szakiskolába kerülés feltételei A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján (8. évfolya végén) kerülnek az enyhén érteli fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók az 8

9 oktatásba. A évfolya helyi tanterve a egszilárdító szakasz. A évfolyaot azért tekintjük a szakképzés előkészítésének, ert általános űveltségi és praktikus isereteket közvetítő tartalán túl, súlypontosan veszi figyelebe a gyakorlati évfolyaokra való felkészítést. Azok a fiatalok, akik eredényesen befejezték a 10. évfolyaot, tanulányaikat általunk eghirdetett OKJ rész-szakképesítésein folytatják A speciális szakiskola osztályának (egszilárdító szakasz) tanterve Szakaszok Évfolyaok Tantárgyak Megszilárdító szakasz 9. évfolya 10. évfolya Magyar nyelv és irodalo 4 4 Történele és állapolgári iseretek 2 2 Élő idegen nyelv 1 1 Mateatika 3 3 Inforatika 2 2 Földrajz 1 1 Testnevelés és sport 2 2 Osztályfőnöki 1 1 Művészetek Rajz és kézűvesség 1 1 Ének-zene 0 1 Tánc 1 0 Terészetiseret Terészetiseret Biológia, egészségtan 1 1 Terészetiseret Fizika 1 1 Terészetiseret - Kéia 1 1 Életvitel és gyakorlati iseretek Pályaorientáció 2 0 Szakai előkészítő 4,5 0 Szakai alapozó iseretek 0 2 Szakai alapozó gyakorlat 0 4,5 Kötött 27,5 27,5 Kt 52. (6) alapján 4 4 Szabadon választott odul Tanulás tanulása 1 1 9

10 2 Szakképesítések Kifutó rendszerben az OKJ ről szóló 133/2010 (IV.22.) Kor. rendelet, illetve a 133/2011 (VII.18) Kor. rendeletben szereplő szakákat, illetve a 150/2012 (VII.6) Kor. rendeletben eghatározott új típusú szakáinkat tartalazza a táblázat. 2.1 Gépészeti szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Hegesztő év 9. Hegesztő év 11. Szerkezetlakatos év 9. Szerkezetlakatos év 11. Géplakatos év 9. Géplakatos év 11. Gépi Forgácsoló év 11. Gázfogyasztóberendezés év 11. és csőhálózat-szerelő Hegesztő év 9. Ipari gépész év 9. Központifűtés- és év 9. gázhálózat rendszer szerelő Épület- és év 9. szerkezetlakatos Gépi forgácsoló év Elektrotechnika-elektronikai szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Villanyszerelő év 9. Villanyszerelő év 11. Erősáraú év 13. elektrotechnikus Villanyszerelő év 9. Erősáraú elektrotechnikus év (1 év) Inforatikai szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Száítógép-szerelő, év 11. karbantartó Száítógéprendszer év 13. karbantartó Inforatikai év 13. rendszergazda 10

11 Szoftverfejlesztő év 13. Száítógép-szerelő, karbantartó 2.4 Építészeti szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Festő, ázoló és tapétázó év 9. Festő, ázoló és tapétázó év 11. Kőűves év 9. Kőűves év 11. Burkoló év 11. Festő, ázoló, tapétázó év 9. Kőűves és hidegburkoló év Könnyűipari szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Cipész, Cipőkészítő, év 11. cipőjavító Női szabó év 9. Női szabó év 11. Ruhaipari technikus év 13. Lakástextil készítő(spec) év 9. Munkaruha és védőruhakészítő(spec) év 9. Cipőkészítő Női Szabó Lakástextil készítő (SPEC) részszakképesítés Cipőfelsőrész-készítő (SPEC) részszakképesítés Ruhaipari technikus Faipari szakacsoport Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Bútorasztalos év 9. Bútorasztalos év 11. Épületasztalos év 11. Asztalos év 9. 11

12 2.7 Vendéglátás-idegenforgalo Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Cukrász év 9. Cukrász év 11. Pincér év 9. Pincér év 11. Szakács év 9. Szakács év 11. Vendéglős év 13. Panziós, falusi vendéglátó év 9. Panziós, falusi vendéglátó év 11. Cukrász év 9. Pincér év 9. Szakács év 9. Vendéglátás-szervező, vendéglős év (1 év) Egészségügy Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Ápoló , év 13. Gyakorló ápoló év 13. Ápoló év 2.9 Szociális szolgáltatások Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Kisgyerek gondozónevelő év 13. Szociális gondozó és év 11. ápoló Szociális gondozó és év 13. szervező Gerontológiai gondozó év 13. Kisgyerek gondozónevelő év (1 13. év) Szociális gondozó és év 9. ápoló Szociális szakgondozó év 13. Gerontológiai gondozó év 2.10 Környezetvédele-vízgazdálkodás Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés ideje Belépő évfolya 12

13 Környezetvédeli év 13. technikus (hulladék) Települési év 13. környezetvédeli technikus Vízűkezelő év 11. Környezetvédeli év 13 technikus Települési Környezetvédeli szaktechnikus (1 év) ,5 év Hulladék ,5 év szaktechnikus víz és csatornaűkezelő év Kereskedele-arketing, üzleti adinisztráció Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Éleliszer- és vegyiáru év 9. eladó Éleliszer- és vegyiáru év 11. eladó Eladó év Közlekedés Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Képzés Belépő ideje évfolya Autószerelő év 13. Autószerelő , év Éleliszeripar Szaka egnevezése Azonosító Feor szá Pék Képzés ideje Belépő évfolya 13

14 3 Szakai progra tartali eleei A képzés célja Szakai kerettantervet kiadó rendelet száa Szakai és követelényt kiadó rendelet száa Szakai kerettantervet kiadó rendelet száa Évfolyaokra lebontott óraterv 4 Helyi tantervek tartali eleei I. A szakképzés jogi háttere II. A szakképesítés alap-adatai III. A szakképzésbe történő belépés feltételei IV. A szakképzés szervezésének feltételei V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktatásra 1. A szakai követelényodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyaonként 2. A szakai követelényodulokhoz rendelt tantárgyak és téakörök a évfolyaonként VI. A szakai követelényodulok tantárgyai, téakörei A szakai követelényodulhoz tartozó tantárgyak és a téakörök oktatása során fejlesztendő kopetenciák A tantárgy tanításának célja Elsajátított közisereti, szakai tartalak, elyekre a tantárgy épül Téakörök és eleeik A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése A tantárgy elsajátítása során alkalazott ódszerek, tanulói tevékenységforák A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló ódszerek A tantárgy értékelésének ódja A továbbhaladás feltételei 14

15 5 2012/2013 évben indult két éves OKJ képzés prograjai 5.1 Hegesztő A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Elvégzi az adinisztrációs feladatokat Ellenőrzi a unkaterületet Előkészíti a unkadarabot Beüzeeli a unkavégzéshez szükséges gépeket Elvégzi a hegesztést Elvégzi a vágást Biztosítja a unkavégzés befejezésének rendjét Betartja és betartatja a unka-, baleset-, tűz- és környezetvédeli előírásokat SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Hegesztő szakképesítés Szakai követelényodul/ Tananyagegység azonosítój a / / /11. évfolya Óraszá 2/12. évfolya egnevezése e gy e gy Általános gépészeti unka-, baleset-, tűz- és környezetvédeli feladatok Elsősegélynyújtás, unkabiztonság, tűzvédele, környezetvédele elélete Elsősegélynyújtás, unkabiztonság, tűzvédele, környezetvédele gyakorlata Képzési helyszín Tantere/ Tanűhely Értékelési időpont Szint Gépészeti alapozó feladatok / / / / / Műszaki dokuentációk Gépészeti alapérések Anyagiseret, anyagvizsgálat Féek alakítása Alapszerelések végzése Tantere/ Tanűhely Szint Hegesztés előkészítő és befejező űveletei Tantere/ Tanűhely/ Gazdálkodó Szakai 1.0/ / Hegesztési alapiseretek Hegesztés előkészítő űveletei / Hegesztés befejező űveletei

16 4.0/ Hegesztési feszültségek, alakváltozások Hegesztési eljárások / / / / / / Terikus vágás, darabolás Gázhegesztés technológiája Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája Volfráelektródás kézi ívhegesztés technológiája Hegesztett kötések vizsgálata Összesen: Osztályfőnöki óra Testnevelés Néet nyelv Tantere/ Tanűhely/ Gazdálkodó Szakai Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 16

17 5.2 Kőűves A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Előkészítő tevékenységet végez Egyszerűbb földunkát végez A unka egkezdéséhez szükséges érési feladatokat lát el Helyszíni betnozási unkát végez Vasalást készít Vízszigetelő unkát végez Hő- és hangszigetelő unkát végez Falazást végez Előregyártott eleeket helyez el Monolit beton és vasbeton szerkezetet készít Állványzatot készít és bont Hagyoányos zsaluzatot készít és bont Vakolatot készít Nyílászárót épít be Aljzatbetont készít Szerelő kőűves unkát készít, előregyártott eleeket összeszerel az utasításoknak egfelelően Falakban utólagos nyílás kiváltását készíti Bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási unkákat végez A kőűves unkákhoz szükséges kisgépeket kezeli SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul/tananyagegység Kőűves szakképesítés 1/11. évfolya Óraszá 2/12. évfolya azonosítója egnevezése e gy e gy Építőipari közös tevékenység 1.0/ Munkavégzés koplex feltételei 2.0/ Építőipari űszaki rajz / Biztonságos unkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapiseretek / Munkajogi és vállalkozási iseretek Képzési helyszín Értékelési időpont tantere szakai Falazás, vakolás tantere/ tanűhely/ tanudvar/ 1.0/ Kitűzési és érési iseretek / Falazás és vakolás anyagai / Falazási iseretek / Vakolási iseretek / Állványok / Építőipari gépek szakai / szint 17

18 Beton és vasbeton szerkezetek tantere/ tanűhely/ tanudvar/ 1.0/ Beton és vasbeton anyagai / Beton és vasbeton szerkezetek készítése / Zsaluzatok / Betonozás eszközei és gépei Szigetelések tantere/ 1.0/ Vízszigetelés / Hő- és hangszigetelés Vegyes kőűves feladatok tantere/ tanűhely/ tanudvar/ 1.0/ Nyílászáró szerkezetek / Bontás, átalakítás, helyreállítás Összesen: Néet nyelv Testnevelés Osztályfőnöki szakai szakai Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 18

19 5.3 Villanyszerelő A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Az épület villaos berendezés szerelés keretében a szakeber elosztó berendezést szerel, fogyasztásérő helyet alakít ki, erősáraú- és épületinforatikai vezetékhálózatot szerel, világítási berendezést és készüléket szerel, villáhárító berendezést szerel, épület villaos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villaos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villaos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villaos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áraú forgógépet, transzforátort telepít, űködtet, villaos gépet üzeeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villaos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, unkája során villaos ellenőrző éréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a egfelelő eszközök alkalazásával. Munkáját űszaki dokuentáció alapján, a szakai szabályok és követelények figyelebevételével végzi, unkájáról dokuentációt készít. SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul /Tananyagegység Villanyszerelő szakképesítés 1/11. évfolya 2/12. évfolya azonosítója egnevezése e gy e gy Inforatikai, unkaszervezési és - tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1.0/ Műszaki inforatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkaszervezés Épületvillaossági szerelés / Csatlakozó vezetékek / Épületvillaos hálózatok, berendezések Óraszá száítógép tere tanűhely tantere tantere/ tanűhely tantere/ tanűhely szakai szintvizsg a szakai szakai szakai szint 3.0/ Villávédele tantere/ tanűhely szakai 19

20 4.0/ Épületvillaossági érések / Érintésvédele (Hibavédele) / Vállalkozási iseretek Villaos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése 1.0/ Villaos forgógépek 2.0/ Transzforátorok 3.0/ Villaos gépek, készülékek javítása 4.0/ Ipari energia elosztó hálózat 5.0/ Ipari villaos berendezés szerelése 6.0/ Ellenőrző érések, vizsgálatok tanűhely tantere/ tanűhely tantere tantere/ tanűhely tantere/ tanűhely szintvizsg a szakai szintvizsg a szakai szakai szaka i szakai tanűhely szakai tantere/ tanűhely tantere/ tanűhely Összesen: Néet nyelv Testnevelés Osztályfőnöki tantere/ tanűhely szakai szaka i szaka i Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 20

21 5.4 Éleliszer- és vegyiáru eladó A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Segíti az árubeszerzést Átveszi az árut Készletezési, raktározási feladatokat végez Értékesítési tevékenységet végez Ellátja a kereskedeli egység szabályszerű üzeeltetésével kapcsolatos feladatokat SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul/tananyagegység Éleliszer- és vegyiáru eladó szakképesítés-elágazás 1/11. évfolya Óraszá 2/12. évfolya azonosítója egnevezése e gy e gy Az áruforgalo lebonyolítása Képzési helyszín Értékelési időpont 1.0/ Általános áruiseret alkalazása tantere szakai 2.0/ Áruforgali tevékenységek tantere szakai Áruforgali tevékenységek 3.0/ gyakorlata A kereskedeli egység szabályszerű űködtetése tantere / szakai 1.0/ Üzleti levelezés tantere szint 2.0/ Jogszabályok alkalazása tantere szakai 3.0/ Pénzforgali előírások betartása tantere szakai 4.0/ Bizonylatkitöltés tantere szint Éleliszerek és vegyiáruk forgalazása / Áruelőkészítési feladatok deonstrációs tere / szint/szakai 2.0/ Értékesítés idegen nyelven tantere szint/szakai Éleliszerek- és vegyiáruk 3.0/ áruiseretének alkalazása tantere/ deonstrációs tere szint/szakai Éleliszerek- és vegyiáruk 4.0/ értékesítése Tanévközi összesen: Néet nyelv Testnevelés Osztályfőnöki szint/szakai Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakai gyakorlat időtartaa az első tanévet követően 160 óra. 21

22 5.5 Pincér A szakképesítés unkaterületének rövid, jellező leírása: Értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el A vendégek által igényelt és ajánlott terék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja Fogadja a vendégeket, leülteteti a protokoll-előírások szerint, iserteti a választékot, ételeket és italokat ajánl, a rendelést felveszi A vendégek által választott ételeket és italokat udvariasan és szakszerűen felszolgálja Az üzeeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégzi Az árukészlet alakulását figyeleel kíséri, részt vesz az áru szakszerű inőségi és ennyiségi átvételében, tárolásában és dokuentálásában Munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíti A felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíti Megszervezi a saját unkáját A felszolgálandó étel és ital inőségét, ennyiségét és hőérsékletét figyeleel kíséri Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezel, zárás után a vendégek távozását ellenőrzi, elszáolást készít SZVK: 32/2011. (VIII.25) NGM rendelet Központi progra: /2011 közleény Szakai követelényodul/tananyagegység Pincér szakképesítés évfolya 1/11. Óraszá évfolya 2/12. azonosítója egnevezése e gy e gy Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Képzési helyszín Értékelési időpont tantere szakai 1.0/ Gazdasági alapfogalak tantere 2.0/ Vendéglátó tevékenység jellezői 48 tantere 3.0/ Szakai száítások tantere Vendéglátó tevékenység alapjai 1.0/ Éleliszerek általános alapiseretei 2.0/ Vendéglátó tevékenység követelényei 3.0/ Éleliszerek csoportjai, jellezői tantere szakai 18 tantere 18 5 tantere tantere 4.0/ Fogyasztóvédele 10 tantere Szakai idegen nyelvi kounikáció tantere szakai 1.0/ Szakai kounikáció 18 tantere 22

23 2.0/ Vendéglátó technológia idegen nyelven 3.0/ Speciális idegen nyelvű szakai szókincs bővítése tantere tantere/ tanéttere Felszolgálás I tantere/ tanéttere / gazdálkod 1.0/ Munkavédele, szakai követelények, HACCP 2.0/ Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei ó tantere/ tanéttere/ tantere/ tanéttere/ 3.0/ Értékesítés előkészítése tantere/ tanéttere/ 4.0/ Értékesítés folyaata tantere/ tanéttere/ 5.0/ Ételek felszolgálása tantere/ tanéttere/ 6.0/ Italok felszolgálása tantere/ tanéttere/ Felszolgálás II tantere/ tanéttere / gazdálkod 1.0/ Vendég előtt végzett űveletek 2.0/ Étrendek összeállítása, italajánlat készítése 3.0/ Inforatika a Pincér szakában ó tantere/ tanéttere/ tantere/ tanéttere/ 32 száítógépt ere szint szakai 23

Iskola rövid bemutatása

Iskola rövid bemutatása Neve: Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Címe: 4900. Fehérgyarmat Iskola köz 2. Iskola rövid bemutatása Az iskola felépítése: Az elméleti oktatás 24 tanteremben folyik, ebből 4

Részletesebben

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézénye Intézényi inőségirányítási progra Nagykanizsa, 2012. január - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az intézényi inőségirányítási

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. 9. Hegesztő 31 521 11 0000 00 00. 10. Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. 9. Hegesztő 31 521 11 0000 00 00. 10. Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 5. Gépészet 2. Szociális 1. Egészségügy Sorszám Szakmacsoport száma, neve Iskolai előképzettség Szakképzési ok száma SZL TISZK tagintézmény, ahova jelentkezni lehet A SZENT LÁSZLÓ TISZK-ben tervezett szakképesítések

Részletesebben

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAM 6. számú melléklet 2013. SZAKMAI PROGRAM Az iskola helyi tantárgyi programként szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma:

SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma: SZAKMAI PROGRAM A program tartalma: 1. A programot meghatározó tényezők, alapelvek. 2. Célok és fejlesztési követelmények. 3. A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervei. 4. Országos Képzési Jegyzék központi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.. Tartalomjegyzék Preambulum... 5 1. Az intézmény arculata... 8 1.1 A tagintézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser 18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet melléklete Vendéglátó szakmenedzser OKJ adatok Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser Szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55782201 Hozzárendelt FEOR 1415, Vendéglátó

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ A 150-2012. (VII. 6.) kormányrendelet alapján az új OKJ szerinti képzések helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ A 150-2012. (VII. 6.) kormányrendelet alapján az új OKJ szerinti képzések helyi tanterve Ikt.sz: 4/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody. GUBODY FERENC Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.hu TÁJÉKOZTATÓJA a 2014/2015 tanévre tervezett

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató 2014/15-ös tanév

Beiskolázási tájékoztató 2014/15-ös tanév SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Beiskolázási tájékoztató 2014/15-ös tanév 5000 Szolnok, Baross út 37/A. Tel.: 56/ 425-844 Fax: 56/ 427-200 E-mail: titkarsag@szolmusz.hu www.szolmusz.hu OM azonosító:

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2014 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Szakmai program Készült: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 7. (3) bekezdése értelmében a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek

Részletesebben

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

HELYI TANTERV PINCÉR OKJ száma: 34 811 03

HELYI TANTERV PINCÉR OKJ száma: 34 811 03 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben