A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája"

Átírás

1 A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája Tartalomjegyzék 1 Szervezeti, személyzeti adatok A szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A Törökbálinti Városgondnokság szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével és az egyes szervezeti egységek feladata Szervezeti felépítés Szervezeti egységek és feladataik A szerv vezetőinek, szervezeti egység vezetőinek neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rendje Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Alapvető jogszabályok, alapító okirat, SZMSZ, adatvédelem és adatbiztonság Alapvető jogszabályok Alapító okirat SZMSZ Adatvédelem és adatbiztonság Hirdetmények, közlemények Kiírt pályázatok, azok eredményei és indokolásuk Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Gazdálkodási adatok Éves költségvetés, számviteli beszámoló Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok Négymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint az említett adatok változásai Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2 1 SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1 A SZERV NEVE, HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI Név: Törökbálinti Városgondnokság Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79., postacím: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 74. Telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ honlap: Ügyfélszolgálat: Városgondnokság központi iroda, 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 74. Ügyfélfogadás: H: 8-17:30, K Cs: 8-16:30, P:8-13 óráig Telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ honlap: 2

3 1.2 A TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA Szervezeti felépítés Szervezeti egységek és feladataik Szervezeti egységek: Adminisztrációs Csoport Gazdasági Iroda Gazdasági Csoport Műszaki Iroda Városmérnökség Városgazdálkodási Csoport Lakás- és épületüzemeltetési Csoport Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint Sportközpont Üzemeltetési Iroda Bálint Márton Általános és Középiskola, Óvoda u. 6. Bálint Márton Általános és Középiskola, Köztársaság tér 8. Zimándy Ignác Általános Iskola Üzemeltetési Iroda 3

4 Az Intézmény vezetése és a vezetők feladatai: A Városgondnokság vezetője az intézményvezető, akinek feladatai: vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az intézményt a hatóságok, bíróságok, hivatalok, harmadik személyek és külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény alapítójával Gazdasági vezető feladatai: A Városgondnokság helyettes vezetője a gazdasági vezető, aki feladatát az intézményvezető irányítása mellett látja el: felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, felelős a gazdasági szakterület szervezett és hatékony működéséért, közvetlenül irányítja a csoportvezetők munkáját, felügyeli a Városgondnokság üzemeltetésébe tartozó intézmények gazdasági működését, elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait, gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését, kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, rendszerét, az intézményvezető távolléte esetén annak megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat; az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. utasításra vagy felkérésre adatszolgáltatást végez a fenntartó Önkormányzat és a Magyar Államkincstár felé. a működés és a gazdálkodás körében egyeztetet a Zimándy Ignác Iskola és a Bálint Márton Ált. és Középiskola gazdasági csoportvezetőivel Műszaki vezető feladatai: a vezető beosztás ellátásával a Városgondnokság intézményvezetője bízza meg, tevékenységét annak irányítása mellett végzi. felelős a műszaki szakterület szervezett és hatékony működéséért, közvetlenül irányítja a műszaki terület csoportvezetőinek munkáját. 4

5 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a napi feladatok végrehajtását, az időjárás és létszámváltozások függvényében a szükséges és indokolt szervezési intézkedéseket megteszi, összefogja a város zöldfelületeinek gondozását és felújítását, meghatározza a havi, heti, napi városüzemeltetési munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését. feladata a város közterületei, parkjai, virágfelületei, növényanyagai gondozásának, fenntartásának, hasznosításának szervezése, szakmai irányítása, irányítja az utak mentén és környezetükben lévő fák, bokrok szakszerűmetszését, karbantartását, feladata a város közterületein parkjaiban és játszóterein található köztéri berendezések állapotának felmérése, javíttatása, karbantartása, gondoskodik a kiadott anyag és technikai eszközök megóvásáról, megőrzéséről, téli időszakban megszervezi és felügyeli a hó-eltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos munkákat, felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért, szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi Központ illetékes munkatársával a közhasznú foglalkoztatások körében részt vesz a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működtetésében irányítja a Városmérnökség, Városgazdálkodási Csoport, Lakás- és épületüzemeltetési Csoport munkáját, a műszaki terület kapcsán és a működés körében egyeztet a Bálint Márton Ált. és Középiskola, Törökbálint Sportközpont, valamint a Zimándy Ignác Iskola műszaki területeivel, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik Zimándy Ignác Iskola létesítményvezető feladatai: a működési engedélyben meghatározott módon, a munkaügyi és egyéb irányadó szabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemben tartja és vezeti az iskolát műszaki és gazdasági szempontból, elkészíti és jóváhagyatja az intézményvezetővel a létesítmény házirendjét, és az általa elkészített, kötelezően előírt szabályzatokat, szervezi és irányítja a létesítményben dolgozó és irányítása alá tartozó gazdasági, műszaki és adminisztrációs személyzet szakmai munkáját, az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az iskola éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési irányítási feladatait, a működés körében, a gazdálkodás körében, valamint a műszaki terület kapcsán egyeztet a gazdasági és a műszaki vezetővel, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírása tartalmazza, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire az intézményvezetőtől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik. 5

6 Bálint Márton Ált. és Középiskola, Törökbálinti Sportközpont létesítményvezető feladatai: a működési engedélyben meghatározott módon, a munkaügyi és egyéb irányadó szabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemben tartja és vezeti a Bálint Márton Ált. Iskola és Középiskolát, valamint a hozzá tartozó sportlétesítményt műszaki és gazdasági szempontból, elkészíti és jóváhagyatja az intézményvezetővel a létesítmény házirendjét, és az általa elkészített, kötelezően előírt szabályzatokat, a sportlétesítmény szabad kapacitásai értékesítésének megszervezése, irányítása, a hozzá kapcsolódó marketink feladatok ellátásával, figyelembe véve a létesítmény adottságait. szervezi és irányítja a létesítményben dolgozó és irányítása alá tartozó gazdasági, műszaki és adminisztrációs személyzet szakmai munkáját, az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az iskola és sportlétesítmény éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek, a működés körében, a gazdálkodás körében, valamint a műszaki terület kapcsán egyeztet a gazdasági és a műszaki vezetővel, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési irányítási feladatait, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírása tartalmazza, műszaki dokumentáció kezelése, karbantartása, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire az intézményvezetőtől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik A 77/1993 (V.12.) kormányrendelet szerint nem vezető beosztású, azonban munkaköri leírásukat tekintve irányítói feladatokat is végző közalkalmazottak feladatai, valamint az egyes szervezeti egységek feladatai: Csoportvezetők: szervezik, irányítják és ellenőrzik a csoport szakmai munkáját, a felettesek utasításának megfelelően elkészítik a csoport éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról folyamatosan beszámolnak közvetlen felettesük (műszaki-, vagy gazdasági vezető) felé, a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az intézmény vezetőjének, elvégzik a munkaköri leírásukban szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési feladataikat, segítik az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátják az ebben a körben rájuk bízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírásuk tartalmazza, a fentieken túl ellátják és ellenőrzik mindazt, amire felettesétől utasítást kapnak, valamint ami munkakörükből következik, illetve adódik Városmérnökség által végzett feladatok: köztemető-fenntartás, gondozás közvilágításról intézményi gázszolgáltatásról stb. való gondoskodás önkormányzati tulajdonú közutak és tartozékainak fenntartása, javítása (elhatározott út és járdaépítés, utak kátyúzása, belterületi és külterületi utak rendezése) 6

7 közterületek és egyéb közterületi létesítmények (patakok, árkok, átereszek, rácsok, támfalak, út, híd, szökőkút, locsolórendszer, közkutak stb. fenntartása vagy ezen munkákban való részvétel) intézményi és közterületi játszóterek folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti javítása, auditációhoz előírt felülvizsgálatok megrendelése, hiányosságok javítása. energetikai nyilvántartások, összegzések készítése, illetve az intézményi működéshez előírt energetikai vizsgálatok megrendelése kulturális örökségvédelem a településen az elhatározott helyi védelem megtartása és biztosítása, közreműködés az értékmentésben, a város ivóvíz-ellátásában s szennyvízelvezetésében a részére meghatározott feladatok ellátása, teljes körű közműnyilvántartás vezetése, irattár, tervtár, valamint a garanciális/szavatossági ügyek kezelése. helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, amelynek keretében a patakmederben, folyamatos vízfolyásokban állandó folyásbiztonság fenntartása, kaszálás szervezése, kaszálék és hordalék kiszedése, elhordása, partfal megerősítés stb. katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátása, közhasznú munkák koordinálása: a közhasznú munkában foglalkoztatottak munkájának szervezése, ruha és szerszámellátása, munkavédelmi oktatása. térinformatikai rendszer szerinti egyéb közművek nyilvántartása Városgazdálkodási csoport által végzett feladatok: közterületek és egyéb közterületi létesítmények (patakok, árkok, átereszek, rácsok, támfalak, út híd, szökőkút, locsolórendszer, közkutak, stb. fenntartása, vagy ezen munkákban való részvétel), rendezvényekhez terület- és teremberendezés, zászló, karácsonyi díszkivilágítás, illetve a terület biztosítása, városi köztisztasági feladatokban való feladatellátás, a település környezeti tisztaságának, téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés, stb. biztosítása, a folyamatos rovar- és rágcsálóirtás szervezése, a Polgármesteri Hivatal által elrendelt lakókörnyezetben végrehajtott egészségügyi lomtalanítás, fertőtlenítés szervezése, az éves lomtalanítás utáni városrend kialakítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok gazmentesítése, kaszálása, illegális hulladéklerakást követően a felszámolás, területtisztításról gondoskodás az önkormányzati tulajdonú utak, megállók, autóbuszpihenő folyamatos tisztántartása, hulladékgazdálkodás a város területén az Önkormányzat rendeletében szabályozott időben és módon a zöldhulladék összegyűjtése és komposzttelepre szállítása Lakás- és épületüzemeltető Csoport által végzett feladatok: Építményüzemeltetés: Polgármesteri Hivatal, óvodák, bölcsőde, orvosi rendelők, Alsóerdősor utcai sportlétesítmény, Segítő Kéz Szolgálat épületei, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló Bajcsy-Zs út 8. sz. alatti létesítmény) a létesítmények műszaki üzemeltetési biztonságának megteremtése, fenntartása (fűtés, udvarrend, fűnyírás, kertgondozás, kisebb javítások elvégzése, a karbantartás tervszerű ellátása), az Alsóerdősor utcai sportpályák gondozása, teljeskörű működtetése a pálya melletti utak, lelátók, árkok, átereszek, vízfolyások, rézsűk szükség szerinti állapotjavítása, biztonságos állagmegőrzése, 7

8 a létesítmények energetikai vizsgálata, közműfogyasztásának monitoringja, a létesítmények karbantartásának tervezése az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, illetve helyiségek bérbeadásával kapcsolatos polgármesteri döntést követő szerződéskötés, a megkötött bérleti/használati szerződés folyamatos fenntartásához a feltételek meglétének, megvalósulásának ellenőrzése, az esetleges hibák, hiányosságok megszüntetése, hibás műszaki állapot javítása stb. elvégzése, vagy megrendelése A Gazdasági csoportok feladatai: ellátják az önállóan működő intézmény részére a számviteli, pénzügyi feladatokat, segítik a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, az intézmény vonatkozásában szükséges statisztikai adatokat rögzítik, nyilvántartják az intézményükhöz tartozó leltári tárgyakat és raktári eszközöket, készleteket, előkészítik az előirányzat módosítási javaslatait, vezeti a különböző analitikus nyilvántartásokat az intézmények részére, kezelik az intézmények házipénztárait. 1.3 A SZERV VEZETŐINEK, SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐINEK NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Ügyfélfogadási rend: előzetes egyeztetve munkanapokon: H: 8-17:30, K Cs: 8-16:30, P:8-13 óráig név beosztás telefonszám cím Antal Jenő intézményvezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Horváth Gyula műszaki vezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Móder Györgyné gazdasági vezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Konrády Ildikó létesítményvezető 06-23/ Óvoda u. 6. Balázs István Csaba létesítményvezető 06-20/ Dózsa Gy. u TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV NEVE, HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve: Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye, postai címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. Központi telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/ honlap: Ügyfélszolgálat: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 8. 8

9 2 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 2.1 ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, ALAPÍTÓ OKIRAT, SZMSZ, ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG Alapvető jogszabályok Magyarország Alaptörvénye Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Alapító okirat SZMSZ Adatvédelem és adatbiztonság HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK 2.3 KIÍRT PÁLYÁZATOK, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK Pályázati kiírások: Eredmények: *Feltöltés alatt* Indoklásuk: *Feltöltés alatt* 2.4 KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE Adatvédelmi szabályzat szerint. 3 GAZDÁLKODÁSI ADATOK 3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉS, SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Törökbálinti Városgondnokság éves költségvetéseit, beszámolóit az alábbi, Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati rendeletek tartalmazzák: Költségvetési rendeletek: o o 2/2014 (III.03.) 3/2013 (II.25.) Zárszámadási rendeletek: 9

10 o 15/2014 (V.26.) o 21/2013 (V.17.) Számviteli beszámolók: o FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA, SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK A Törökbálinti Városgondnokságnál foglalkoztatottak száma: A vezetők és a vezető tisztségviselők illetményének összesített összege: költségtérítésének összesített összege: Erzsébet-utalványának összesített értéke: Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke Munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet, ill. az évi CXVII. tv. 25. (2) alapján: Erzsébet-utalvány: (2014. évi tényadatok szerint) 158,5 fő Ft/hó 0 Ft/hó Ft/hó bérletek 86 % ill. 100 %-os térítése, vagy 9 Ft/km Ft/év/fő 3.3 NÉGYMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ ÁRUBESZERZÉSEKRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE, VAGYONÉRTÉKESÍTÉSRE, VAGYONHASZNOSÍTÁSRA, VAGYON VAGY VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTADÁSÁRA, VALAMINT KONCESSZIÓBA ADÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK MEGNEVEZÉSE, TÁRGYA, A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK NEVE, A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ EMLÍTETT ADATOK VÁLTOZÁSAI Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Mayerszer Kft. Fríz 95 Kft. Energiavilág Kft Törökbálint Város területén, havária feladatok ellátása, a Törökbálint Városgondnokság hatáskörébe, építészeti és gépész jellegű munkák végzése Keretszerződések összességében 15 M Ft értékben ÉTV Kft Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Töröbálinti Városgondnokság közkutak, locsoló csapok stb. Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat határozatlan idejű 10

11 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya F4 Bau Kft Alsóerdősor utcai sportpálya csapadékvíz-elvezetési rendszer javítása Budapesti Elektromos Művek Nyrt Közvilágítási áramvásárlás között. ELMŰ Nyrt Zimándy I. ált. iskola villamos energia vásárlás TIGÁZ ZRT Zimándy Isk. Bálint M isk. földgázellátás ELMŰ Nyrt Bálint Márton Iskola Villamos Energia Vásárlási Szerződés ELMŰ Nyrt Zimándy I. ált. iskola villamos energia vásárlás TIGÁZ ZRT Zimándy és BMI földgáz ellátása CSP Trade Kft Forgalmi rend változás Törökbálint Brukátsch István EV Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Budapesti Elektromos Művek Nyrt BMI II. elektromos energia szerződés TIGÁZ ZRT BMI II. földgáz-kereskedelmi szerződés Energiavilág Kft Zimándy Iskola festésikarbantartói munkái 2013 Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat ÉTV Kft BMI II ivóvízellátása határozatlan idejű FitConcept Kft BMI II. fitneszgép beszerzés,beüzemelés Csomós és Fia Bt Bóbita-Bajcsy évi felújítás Ava-Pack Kft BMI II. Öltöző-berendezések beszerzése Betaga Kft Útjavítás

12 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Betaga Kft Hosszúréti patak partfal kaszálás 1. sz. szerződés módosítás CSP Trade Kft Forgalmi rend változás Törökbálint 1 sz.módosítás F4 Bau Kft járdajavítás Kazinczy F. u Fürdőpark Beruházó és Rendezvényszervező Kft BMI és Sportközpont uszodai gépek,eszközök beszerzése F4 Bau Kft Óvoda utca csapadékvíz elvezetés II. ütem,gyephézagos parkoló építési munkái TIGÁZ ZRT Földgáz ellátása BMI, Zimándy iskola Park és Útépítő Kft Belterületi útjavítás, kátyúzás Sztahó Csaba Közterületi fák kivágása, ifjítása és gallyazása Tb szeptember F4 Bau Kft Margaréta utca III. ütem munkái F4 Bau Kft Kazinczy F. utca omega résfogóka építése V és Bíró Kft Zöldhulladék darálás és elszállítás Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat ELMŰ Nyrt Közvilágítás energia ellátása ELMŰ Nyrt Közvilágítás energia ellátása MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt Vg kezelésében lévő intézmények áramellátása Vertikál Zrt Hulladékudvar hulladék elszállítás 042/6 hrsz. Betaga Kft Tb bel és külterületi földutak javítása

13 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya HANDEL-BAU Kft. F4 Bau Kft. Halmi és Társa Kft Havária közterületi mélyépítési munkák Keretszerződések összességében 15 M Ft értékben Sztahó Csaba A Törökbálint légkábel hálózata melletti, valamint az utak, járdák járhatósága érdekében, azok űrszelvényében található fák gallyazása MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt TB. Közvilágítás kereskedelmi szerződés II. - IV. negyedév Betaga Kft Belterületi szilárd burkolatú közutak javítása Betaga Kft Tb. Hossszúréti patak karbantartás /kaszálás/ ELMŰ Hálózati Kft Közvilágítás hálózat csatlakozási szerződés, használati szerződés E.ON Energiakereskedelmi Kft E.ON Energiakereskedelmi Kft Zimándy és Bálint M. iskola gázellátása Bálint Márton Iskola és Sportközpont gázellátása F4 Bau Kft Tb. Károlyi M.u és Ady E.u.53. csapadékvíz elvezetési munkák Mayerszer Kft járdaprogram 2-6.járdaszakasz F4 Bau Kft Tb.Alsóerdősor utca sportpálya út és felhajtó munkálatok, kerti szegély építés Containex Container- Handelsgesellschaft m.b.h db.konténer egység és 1 db raktár konténer megvásárlása, telepítése Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat határozatlan idejű

14 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya F4 Bau Kft db. Buszváró teljes körű felújítása Vertikál Zrt Hulladékudvar 042/6 hrsz., EWC Talaj és kövek típúsú hulladék elszállítás (szerződésmódosítás) Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK (ÉVES TERV, ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL, A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL) A Törökbálinti Városgondnokság évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor kerülte az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? Kommunális feladatokat ellátó összkerékhajtású eszközhordozó tehergépkocsi beszerzése. nemzeti Kbt.122/A szerinti eljárás nem II. Építési beruházás III. Szolgáltatás-megrendelés Törökbálint város közterületeinek kertészeti gondnozása (1-3. rész) tárgyú vállalkozási szerződés. nemzeti Kbt.122/A szerinti eljárás nem V. Szolgáltatási koncesszió 14

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

Előterjesztés a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budaprst f{íváros X. kerület K(íhányai Önkonminp:;:t Képvisel6-testület ülése _r_~~2j 7J J f:j /zo.{1. Buda11est, lm1.. Jú-l.. 1..... Előterjesztés

Részletesebben

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelete a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Részletesebben

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető 1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető Titkársági osztályvezető Szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala sajtótevékenységét.

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MÓRA FERENC MÚZEUM. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA

MÓRA FERENC MÚZEUM. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA 1 MÓRA FERENC MÚZEUM. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA S Z E G E D 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben