Környezetmérnök alapszak (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetmérnök alapszak (BSc)"

Átírás

1 Környezetmérnök alapszak (BSc)

2 Érdekel a környezet védelme? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a környezeti problémák megoldásához? Ha igen, akkor gyere a környezetmérnöki alapképzési szakra! Elsajátíthatod, hogyan tudsz mérnökként részt venni a környezetvédelmi eljárások tervezésében, kivitelezésében. Ismereteidet jól hasznosíthatod a környezetvédelmi megbízotti, tanácsadói, szakértői, döntés előkészítési feladatok ellátásában, környezetpolitikai és menedzseri tevékenységekben. A képzés célja Olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a különböző területeken jelentkező környezeti ártalmak és károk lehetőség szerinti megelőzésére, felismerésére, csökkentésére és megszüntetésére. A pécsi képzés különlegessége Hazánk környezetmérnököket képző intézményei közül Pécs az egyik legrégebb óta folyó képzés színtere. A képzés kiemelt előnye, hogy nálunk a környezetvédelem teljes spektruma azonos súllyal kerül tárgyalásra, így a hallgató univerzálisan alkalmazható környezetmérnöki szaktudásra tehet szert. A hulladékgazdálkodás és a nukleáris ipari környezetvédelem területein, a képzés helyi adottságaiból és ipari kapcsolatrendszeréből fakadóan országosan is kimagasló oktatói gárda segíti a tudásanyag hatékony átadását. A pécsi környezetmérnöki képzés gyakorlatait új, nemzetközi szinten is megfelelő labor-komplexum támogatja, amely kapcsán a környezetvédelem teljes területét lefedő gyakorlati mérési és kísérleti, kutatási lehetőségeket biztosítunk hallgatóinknak. A képzés típusa és ideje Nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses 7 félév Levelező költségtérítéses 7 félév A szakképesítés megnevezése az oklevélben környezetmérnök Szakirány(ok) Ipari és kommunális (települési környezetvédelem) szakirány: a szakirány a települések környezetvédelmi feladataira fókuszálva specializálja a törzsanyagban elsajátított szaktudást. Környezettechnológia szakirány: a szakirány a környezetvédelmi területen alkalmazott technológiák szempontjából mélyíti tovább a törzsanyagban megszerzett tudást. 1 Oldal

3 A képzés felépítése: A képzés felépítése modulrendszerű, amelyen belül a modulok, ill. fontosabb tárgyak az alábbiak. - Természettudományi alapismeretek (40 kredit): matematika, fizika, anyagtan, biológia, mérnökgeológia, ökológia, transzportfolyamatok alapjai, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás. - Gazdasági és humán ismeretek (17 kredit): közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, jogi ismeretek, EU ismeretek, szervezés, környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment. - Szakmai törzsanyag (103 kredit): környezetvédelem mérnököknek, termikus eljárások, környezeti elemek védelmének alkalmazott kémiája, mérnöki ismeretek, méréstechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek és praktikum, környezetvédelmi méréstechnika, monitoring, informatika, térinformatika, környezetvédelmi informatika, térképészeti ismeretek, építészeti ismeretek, közművek, biztonságtechnika és kockázatelemzés, tájtervezés és zöldfelületi rendszerek, vízgazdálkodás, vízminőségvédelem, levegőtisztaságvédelem, környezeti földtan és talajvédelem, hulladékgazdálkodás, radiometria, sugárzásvédelem, természet-és tájvédelem, zaj- és rezgésvédelem, toxikológia és közegészségtan, környezetállapotértékelés, környezetjog, környezetstratégia. A differenciált szakmai anyag szakirányonként különböző: - Ipari és kommunális (települési környezetvédelem) szakirány esetén (40 kredit): kommunális technológiák, energetika, települési ismeretek alapjai, településgazdálkodás- és üzemeltetés, környezetbarát építészet, iszapszerű hulladékok kezelése és biogáz hasznosítás, komplex projekt. - Környezettechnológia szakirány esetén (40 kredit): víz- és szennyvízkezelési eljárások, levegőtisztaságvédelem, hulladékkezelés, ártalmatlanítás, kárelhárítás, kármentesítés és eljárásai, nukleáris ipar, radiológiai monitoring, ipari technológiák és szennyezéseik, környezeti mikrobiológia és biotechnológia, komplex projekt. A hallgatók tanulmányaik zárásaként szakdolgozatot készítenek. A végzett hallgatók az alábbi területeken tevékenykedhetnek: Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök a választott szakirányokat is figyelembe véve képesek: - környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére; - környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre; - vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre; - víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálására; 2 Oldal

4 - szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére; - környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; - korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására; - környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátására; - környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvételre; - hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására; - munkavédelmi feladatok megoldására; - közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére; oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre; - környezetvédelmi létesítményeket víz-és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű, stb. üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására; - települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására. Munkaerő-piaci pozíciók A globális klímaváltozás és az EU energia és környezetvédelmi stratégiája, valamint a világ jelenleg prognosztizálható fejlődési trendjei szerint, a környezetvédelmi ipar és egyéb, hozzá kapcsolható tevékenységek a jövőben az informatika után a második legjobban fejlődő ágazatot jelentik majd. Ennek következtében, egyre nagyobb az igény az átfogó környezetvédelmi ismeretekkel rendelkező mérnökökre a társadalmi tevékenységeink szinte minden területén. Véleményünk szerint a jövőben a környezetmérnöki szakma megítélésének további javulása, munkaerő-piaci helyzetének erősödése várható hazánkban is. A környezetmérnöki szakon megszerezett tudással színes, széleskörű, multidiszciplináris műszaki ismeretanyag birtokába jutnak végzős hallgatóink, mely a hagyományos környezetvédelmi munkahelyek betöltésén túl, alkalmassá teszi őket olyan munkakörök ellátására, melyek széles látókörű műszaki szakembereket igényelnek (pl. minőségügy, katasztrófavédelem, stb..). Szakmai lehetőségek a hallgatók számára - továbbtanulás karon belül - MSc (Környezetmérnök, Környezettan) és más egyetemek MSc (Vegyészmérnöki, Biomérnök) képzésein, - mérnöktanár - mester fokozat szerzése mérnök tanári szakon, - továbbtanulás karon belül - PhD vagy DLA (Breuer Marcell Doktori Iskola), - továbbtanulás a kar szakirányú továbbképzésin (hulladékgazdálkodási szakmérnök, hulladékgazdálkodási műszaki szakember, nukleáris környezetvédelmi szakmérnök, nukleáris környezetvédelmi szakember), - bekapcsolódás tudományos munkába: Korszerű környezetfejlesztés mérnöki eszközei és módszerei kutatócsoport 4 szekcióban (komplex települési 3 Oldal

5 környezetgazdálkodás, alkalmazott környezettechnológia, nukleáris környezetvédelem, vízminőség-védelem) végez az iparral együttműködve kutatásokat, - külföldi ösztöndíj (Erasmus), külföldi részképzés, - bekapcsolódás diákköri munkába, hazai és nemzetközi versenyekbe - részvétel idegen nyelven meghirdetett kurzusok, szakmai tárgyak felvételére - campus kredit - "többlet-tantárgy" felvétele saját vagy más szakon, vagy az egyetem más karán - saját szakterületeken kívüli szakirány felvétele (pl. logisztika, minőség-, és vállalkozói menedzsment), - ipari partnerrel való együttműködés keretében un. kooperatív képzésben való részvétel, a környezetvédelmi vonatkozású kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenységek összekapcsolása. A Környezetmérnöki Tanszék az alábbi cégekkel és egyéb szakmai szervezetekkel ápol szoros kapcsolatot: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft., MECSEKÉRC Zrt., MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt., KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA Kft., Tettye Forrásház, Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt., HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft., AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt., PAMET Mérnökiroda Kft., Déldunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Dél-dunántúli Környezetipari Klaszter. - részvétel az együttműködések keretében kialakított gyakornoki programokban, így például a Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt.-vel, AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. vel - lehetőséget biztosítanak arra, hogy pályájuk elején lévő, végzős hallgatók kipróbálhassák magukat a munka világában. További cél, hogy a programot meghirdető cég megtalálja, megismerje és kinevelje a jövő szakmai csapatát, majd a legtehetségesebb gyakornokainak a program végén státuszt ajánljon, - részvétel tanulmányutakon, termelési gyakorlaton, szakmai kirándulásokon. A tanulmányok során több mint tíz szakma-specifikus, szervezett tanulmányútra, üzemlátogatásra kerül sor. A gyakorlatorientált szakmai fejlődés érdekében a hallgatók 8 hetes, intézményen kívüli szakmai gyakorlaton is részt vesznek, amelyből 6 hét Környezeti technológiák témakörben, 2 hét Természet- és tájvédelem és/vagy Környezeti nevelés témakörében töltendő el. 4 Oldal

6 Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van Környezetmérnöki Tanszék Dittrich Ernő mb. tanszékvezető / Amit még nyújtani tudunk - kollégiumi elhelyezés - térítésmentes idegen nyelvi képzésben való részvétel, nyelvvizsga lehetőségek - az egyetem és a kar könyvtárainak és sportlétesítményeinek használata - internet hozzáférés - nemzetközi diákigazolvány - számos szolgáltatás / tanácsadás, melyeket a központi hallgatói szolgáltató iroda nyújt (lásd a weboldalon) - sokszínű diákélet - külföldi képzésekben való részvétel 5 Oldal

Építészmérnök alapszak (BSc)

Építészmérnök alapszak (BSc) Építészmérnök alapszak (BSc) "Csak azok igazolhatják a hagyomány létezését és életerős voltát, akik a jövő felé fordulnak... ma létfontosságú feladatunk az olyan alkotás, amely egy időben fogja fel a múltat

Részletesebben

Építész osztatlan mesterszak (MSc)

Építész osztatlan mesterszak (MSc) Építész osztatlan mesterszak (MSc) Csak azok igazolhatják a hagyomány létezését és életerős voltát, akik a jövő felé fordulnak... ma létfontosságú feladatunk az olyan alkotás, amely egy időben fogja fel

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

Kedves leendő Hallgatónk!

Kedves leendő Hallgatónk! Kedves leendő Hallgatónk! Ön a Szolnoki Főiskola Felvételi tájékozatóját olvassa, amelyből tájékozódhat a városról, az intézményről, képzéseinkről, a jelentkezés módjáról. Szolnok a Tisza és a Zagyva találkozásánál

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: környezetmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben

Kedves Érdeklődő Fiatalok!

Kedves Érdeklődő Fiatalok! 2 Kedves Érdeklődő Fiatalok! Prof. Dr. Fésüs László akadémikus, rektor A Debreceni Egyetem karai Szeretettel köszöntöm az Egyetemi Élet beiskolázási különszámának olvasóit. Kiadványunk szándéka a bemutatkozás.

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Hulladékgazdálkodási szak

Részletesebben

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar 2006. október 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap...3 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe...3 2. Kari tagozódású felsőoktatási

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola kérelme Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában Sopron, 2007. 1 I. Adatlap

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben